DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR"

Transkript

1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir 2 TANIMLAR : Aşağıda yer alan kavramlar, aksine bir açıklama olmadıkça, işbu Finansal Kiralama Sözleşmesinde ve eki belgelerde, karşılarında belirtilen anlamları ifade etmek üzere kullanılmıştır 21 Kefil : Kiracının işbu sözleşme ve eki belgelere konu borçlarına kefil olan müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu/borçlular 22 Kiralayan : ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketi 23 Kiracı : İşbu Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen Kiracıyı 24 Kiralanan : Özellikleri, işbu sözleşmenin, Özel Şartlar bölümünde yazılı finansal kiralamaya konu mal/mallar 25 Kira Bedeli : Ödeme planında vade ve tutarları gösterilmiş olan Kiracının, Kiralayana ödemeyi taahhüt ettiği kira bedellerinin tümüdür 26 Ödeme Planı : İşbu Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve numaralarını gösteren ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ödeme tablosudur(ek-2) 27 Özel Şartlar : İşbu sözleşmenin bir numaralı eki / EK-1 28 Satıcı : İşbu Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen Satıcıyı 29 Sigorta Şirketi : Kiralayanın belirleyeceği Sigorta Şirketi 210 Sözleşme : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi 211 Teminat : Kiracının işbu sözleşmeden doğacak borçlarının garantisi olmak üzere, Sözleşmenin, Özel Şartlar bölümünde dökümü verilen ve kim tarafından verilmiş olursa olsun nakdi, ayni ve şahsi garantiler, garanti mektupları, kefalet, ipotek, rehin gibi tüm nakdi veya gayrinakdi teminatlar 212 Teslim / Tesellüm Belgesi : Kiracının, Kiralananı gerekli her türlü muayene ve incelemeyi yaparak, sözleşmede öngörülen nitelikte, hasarsız, eksiksiz ve çalışır; yani hukuken ayıpsız halde teslim aldığını belirten ve Kiracı tarafından imzalanarak, Kiralayana verilecek ve ekte örneği yer alan belgedir(ek-3) 213 Yetki Belgesi : İşbu sözleşmeye ekli(ek-4) ve onun ayrılmaz bir parçasını teşkil eden, Kiracı tarafından, seçilmiş, beğenilen ve bu sebeple işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden Kiralananın Satıcıdan teslim alınması için Kiralayan ın Kiracıyı yetkilendireceği belge 214 Birlik : Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 215 FKK : 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU : İşbu Sözleşmenin konusu; ekli proforma faturaya(ek-5) konu işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen mal / ekipmannın (bundan böyle Kiralanan ), taraflarca belirlenen kira bedeli karşılığında, ilgili mevzuat ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Kiralayan tarafından Kiracıya, finansal kiralama yoluyla, kiralanmasıdır 4 KİRALAMA SÜRESİ : 41 Kiralanan, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen süre için kiralanmıştır Süre, işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlar ve Özel Şartlarda belirtilen tarihte sona erer 42 Kiralama süresinin sona erme tarihinin ödeme planlarında belirtilen son kira ödeme tarihinden önceki bir tarihe isabet etmesi halinde, kiralama süresinin sona erme tarihi ödeme planında belirtilen son kira ödeme tarihi olur 43 Sözleşme konusu mallarla ilgili olarak farklı ödeme planları çıkması halinde, sözleşme süresi, kiralananlarla ilgili kira ödeme planının başlangıcından başlar ve yukarıda belirtilen sürenin bitim tarihinde sona erer 5 KİRALANANIN MÜLKİYETİ : 51 Kiralananın mülkiyeti Kiralayana aittir 52 Kiralayan, Kiralananın mülkiyetini, bütün hak ve borçları ile birlikte bir başka finansal kiralama şirketine devir ve temlik etme hakkına sahiptir Devrin, Kiralayan tarafından Kiracıya ihbarı üzerine işbu sözleşme ve eklerinin, mümzi taraflar arasında hükmü kalmaz Ancak, Kiracı nın devir tarihine kadar muaccel olmuş her türlü borçlarından sorumluluğu Kiralayan a karşı devam eder Kiralayan, işbu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını, Kiracı nın muvafakatini almadan üçüncü şahıslara devredebilir 6 KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI : 61 Kiracı, işbu Sözleşmede düzenlenen bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak kaydı ile, kiralananı; sözleşme süresi sonunda ve Özel Şartlar bölümünde belirlenen bedel üzerinden satın alma hakkına sahiptir 62 Sözleşme süresi sonunda, Kiracı, Sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve kiralananın mülkiyetinin kendisine devrini talep etme hakkını kazanmış olsa dahi, yatırımı teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu takdirde, asıl teşvik belgesinin(kiracının teşvik belgesinin) tamamlama vizesi yapılmadan ve bu husus Kiralayana ilgili tüm belgeleri ile tevsik edilmeden, Sözleşmeye konu ekipmanların mülkiyetinin devri gerçekleştirilmeyecektir 63 Kiracı, Kiralayanın yazılı muvafakatini almak, işbu Sözleşmedeki tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve Kiralananı derhal Kiralayana iade etmek şartıyla, Kiralananı satın alma hakkından vazgeçebilir Kiralayanın, Kiracının, satın alma hakkını kullanmamasına yazılı olarak muvafakat vermiş olması halinde, Kiracı, kiralananı, Sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren en geç 3 gün içinde tüm masraf ve sorumlulukları kendisine ait olmak üzere, Kiralayana, Kiralayanın belirleyeceği mahalde teslim ve iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracının, Kiralananı, eksik ve hasarlı olarak iade etmesi ve/veya Kiralananı rızaen teslim etmemesi halinde, Kiralayanın, yaptığı tüm masrafları nakten ve defaten ödemeyi, uğrayacağı her türlü zararı temerrüt faizi ile tazmin etmeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 64 Kiracı, Kiralananı, satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek, Kiralayana karşı borç ve taahhütlerini ve bunlara ait masraf, prim, faiz ve teminat faizlerini kısmen de olsa ödemekten imtina edemez 65 Kiracı, işbu Sözleşmeden kaynaklanan mülkiyeti devir alma hakkını, Kiralayanın yazılı muvafakati olmaksızın, üçüncü şahıslara devir ve temlik etmemeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder 66 Aşağıdaki hallerde, Kiracı, herhangi bir bildirim, ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır : a) Kiralayanın, Sözleşme süresi sonunda göndereceği ihbarnamede verdiği süre içinde, Kiracının satın alma hakkını kullanacağının Kiralayana yazılı olarak bildirilmemiş olması, b) Kiracının, Kiralayanın devrine ilişkin tanzim ettiği faturayı tebellüğ tarihinden itibaren 8(sekiz) gün içinde ödememesi veya reddetmesi, 67 Kiralayan, Kiralananın tam zayi olması halinde, ifa imkansızlığı sebebiyle, Kiralananı, Kiracıya devir etme borcundan kurtulur 68 Kiralayan, Kiracının işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi sebebiyle, Kiralananı Kiracıya satmaktan rücu edebilir Bu durumda, Kiralayanın alacaklarını Kiracıdan talep etme hakkı saklıdır Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

2 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: II KİRALANANIN İKTİSABI VE ZİLYETLİĞİN DEVRİ 1 KİRALANANIN SEÇİMİ VE SİPARİŞİ : 11 Kiralanan, Kiracı tarafından belirlenmiştir Kiracı, Kiralananın, Satıcıdan iktisabı, tesellümü, bedelin ödenme şekli ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Kiralayana gecikmeksizin ibraz edecektir 12 Kiralayan, Kiracının Satıcı ile sağladığı mutabakat ile ilgili, kendi faaliyet ilkeleri ve çalışma kuralları çerçevesinde, gerekli gördüğü her türlü değişikliği ve/veya eklemeyi yapabilecektir Kiralananın siparişi, Kiralayanın, yazılı muvaffakati alındıktan sonra verilecektir 13 Kiracı, Kiralananın seçtiğinden farklı olduğu savı ile Kiralayanı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, Kiralayandan talepte bulunmayacağını, Kiralananın parça ve eklentilerinin açık ya da gizli ayıplarından her ne nam altında olursa olsun, Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını, kiralanandan veya parça ve eklentilerinden kaynaklı olarak, Kiracı nın uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Kiralayanın her ne nam altında olursa olsun hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve olmayacağını, herhangi bir sorun çıkması halinde sorunun çözümü için Satıcı nezdinde her türlü girişimde Kiracının bulunacağını, bu durumda dahi Kiracı nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam ve zamanında ifa edeceğini, gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder 2 KİRALANANIN TÜRKİYE DIŞINDAN TEMİN EDİLMESİ : 21 Kiralananın Türkiye dışından temin edilmesi söz konusu olduğu hallerde; seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde, akreditif türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tesbiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumluluk tamamen Kiracıya aittir Ancak, Kiralayan, seçilen ödeme biçimi veya akreditif şartlarında ve dokümanlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü belge ve dokümanların eklenmesini ve/veya belge ve dokümanların kendi uygun bulduğu kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir 22 Dokümanların sahte veya tahrif edilmiş olması halinde, Kiralayan ın uğradığı bütün zarar ve kayıplar ile ilgili bütün hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Kiracıya aittir 23 Kiracı ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin tesliminden Kiralayan ı derhal yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür 3 KİRALANANIN BEDELİNİN ÖDENMESİ : Kiralananın bedeli; taraflarca aksinin yazılı olarak kararlaştırıldığı durumlar hariç olmak üzere, Teslim/Tesellüm Belgesinin Kiralayana ibrazından sonra, Kiralayan tarafından Satıcıya ödenecektir 4 GARANTİ BELGESİ : 41 Kiralananın garanti belgeleri, Kiralayan adına düzenlenip, Kiracı tarafından Kiralayanın temsilcisi sıfatıyla teslim alınır Garanti belgesi nedeniyle, Satıcıya yöneltilecek talepler, Kiralayanın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla, Kiracı tarafından yöneltilir Kiracı tutum ve davranışlarıyla garanti belgesinin süresinden önce kısmen veya tamamen hükümsüz hale gelmesine neden olduğu ve bu nedenle, Kiralayan zarara uğradığı taktirde, Kiralayanın zararını karşılamakla yükümlü olduğu gibi, herhangi bir nedenle sözleşmenin sona ermesi halinde de, garanti belgesini Kiralayana iade etmek zorundadır 42 Kiracı, sözleşme süresince, Kiralananın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini alabilmesi için gerekli koşullara uymak ve bu hizmetleri Kiralananın üreticisinden, Satıcısından ve Yetkili Servislerinden sağlamaktan, bizzat kendisi sorumludur Bu sorumluluğu satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralananı nihai tüketiciye satması durumunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre tüketiciye karşı da devam edecektir Kiracı, gerek sözleşme süresince, gerekse, sözleşmenin sona ermesinden sonra, bu hususta Kiralayan ın her ne suretle olursa olsun sorumlu olmayacağını, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 43 Kiracı kendisinin tasarruflarından dolayı, Kiralayanın hiçbir suretle sorumlu tutulamayacağını gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder 5 KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM VE TESİSİ : 51 Kiralanan, Kiralayanın yazılı muvaffakat vermiş olması kaydıyla, Satıcıdan, Kiralayan adına, Kiralayanın temsilcisi sıfatıyla ve Kiralayan tarafından düzenlenecek olan işbu sözleşmenin (4) numaralı eki olan Yetki Belgesi ile Kiracı tarafından, teslim alınır Kiralananın, Satıcıdan, Kiracı tarafından teslim alınması, zilyetliğin devri anlamına gelmezzilyetlik, ancak, işbu sözleşmenin II/6madde hükümleri çerçevesinde devredilebilir 52 Kiralananın tesellümü ve tesisine ilişkin sorumluluklar ve masraflar ile kiralananın muayene ve boşaltılmasından, montaj, demontaj ve işletmesinden doğacak masraf, hasar ve ziyaı sorumlulukları ve Satıcıya süresinde rücu mesuliyeti Kiracıya aittir Yapılan muayene sonucu kiralananın, sipariş formunda veya proforma faturada belirtilen nitelik, cins, vasıf ve özellikleri haiz olmadığının veya Kiralananda herhangi bir eksikliğin, hatanın, ayıbın, arızanın veya benzeri durumların varlığının tespiti hallerinde, bu hususlara ilişkin ihbarlar, temsilci sıfatıyla, Kiracı tarafından süresinde ve gereği gibi yapılacaktır Kiralananın temsilci sıfatıyla, Kiracı tarafından Satıcı dan teslim alınması ve kabulünden, teslim alınmayıp reddedilmesinden, Kiralananın muayenesinden, yukarıda belirtilen ihbarların gereği gibi ve süresinde yapılmamasından ve Kiralanana ilişkin olarak, Satıcı aleyhine zamanaşımı süresi içinde gerekli davanın açılması için makul bir süre zarfında Kiralayana başvurulmamasından doğan bütün sorumluluk Kiracıya ait olacak ve bu nedenle Kiralayanın maruz kaldığı tüm kayıp ve zarar Kiracı tarafından tazmin ve tediye edilecektir Hasar ve ziyan halinde sigorta tarafından karşılanan tazminat ile gerçek zarar arasındaki farkı, Kiralayan kira bedellerine yansıtma hakkına sahiptir 6 ZİLYETLİĞİN DEVRİ : 61 Kiralayan, Kiracının, Kiralananın Satıcıdan teslim alınması aşamasında, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, Kiralananın zilyetliğini Kiracıya devredecektir Ancak, Kiralayan, Kiracı nın işbu sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, Kiralananın zilyetliğini Kiracı ya devretmeme veya devredilmesini temin etmeme hakkına sahip olacaktır 62 Kiracı nın Satıcı ya karşı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Satıcı nın Kiralananı teslim etmemesi veya geç teslim etmesi, Satıcı nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi, Kiralananın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle ulaştırılamaması hallerinde, Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve Kiralayan zilyetliğin devri yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacak ve buna ilave olarak da, Kiralayan ın uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat vs bedeller Kiracı tarafından karşılanacaktır 63 Kiralananın, Satıcı tarafından herhangi sebeple kısmen veya tamamen teslim edilmemesi veya edilememesi hallerinde, Kiralayanın zilyetliği devir yükümlülüğü ortadan kalkacaktır Kiralananın geç teslim edilmesi halinde de, Kiralayanın sorumluluğu yoktur, geç teslimin doğuracağı her türlü zarar, masraf, ceza ve yaptırım Kiracıya ait olacaktır Bu durumlarda, Kiracı, kira bedellerini ve sözleşmeden doğan sair diğer borçlarını ödemeden imtina edemez, geciktiremez veya tenkis talep edemez 64 Kiralananın, yangın, su baskını, deprem, kasırga, tayfun vb her tür ve nitelikte mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler, çalışma hayatının olumsuz gelişmeleri, yasal veya yasal olmayan her tür işçi veya işveren hareketleri, savaş, seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, terör olayları, ihtilal, sıkıyönetim, olağanüstü hal, politik rizikolar, ülke ekonomik riskleri, her tür kazai ve/veya icrai hüküm ve tasarruflar, gümrük makam ve merciilerinin karar ve yaptırımları, üçüncü kişiler tarafından Kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konması, kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her tür idari, kazai veya icrai tasarruflarda bulunması, takiplere gecilmesi, kamusal hüküm ve tasarruflar, idari, icrai, kazai makam ve merciilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasakları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanana el koymaları sebebiyle, Kiralananın zilyetliğinin Kiracı ya teslim edilememesi halinde, Kiralayanın Kiracıya karşı hiçbir sorumluluğu yoktur ve Kiracı, Kiralayandan herhangi bir talepte bulunamaz Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

3 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 65 Kiralananın zilyetliği, Satıcı ile gerçekleştirilen tesellüm işlemlerini müteakip, Kiracının Teslim/Tesellüm Belgesini imzalaması ve Kiralayana ibraz etmesinden sonra, Kiracıya devredilmiş sayılacaktır Kiracı, Kiralananın teslimine ilişkin, Teslim/Tesellüm Belgesini, Kiralayana imzalı şekilde verdiği andan itibaren, Kiralananın zilyetliğini devir almış olduğunu ve Kiralayanı, Kiralananın devir ve teslimine ilişkin her türlü muamele, tasarruf ve sorumluluklarından dolayı kesin olarak ibra ettiğini kabul ve beyan eder III KİRALAYAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 KİRALAYANIN SORUMLU OLMADIĞI HALLER : 11 Kiralayan, Kiralananın niteliklerinden, kalitesinden, maddi ve hukuki ayıplarından, Kiralananın, Kiracı tarafından hiç veya gereği gibi kullanılamaması, tahsis edildiği ve öngörülen kullanım amacına uygun kullanılamaması sebepleri ile doğabilecek tüm zararlardan, işbu Sözleşmenin IV/1 maddesinde belirtilen işlemlere ilişkin ödemeler ve bu işlemlere ilişkin her türlü belge ve müstenidatından dolayı, Kiracıya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez 12 Kiralananın teslimi, yangın, deprem, sel, su baskını, benzeri tabiat olayları, asayiş bozuklukları, miting vs yürüyüş ve hareketler, ihtilal, sıkıyönetim, iç veya dış savaş, terorist eylemler, yasal veya yasa dışı işçi hareketleri, grev, lokavt gibi çalışma hayatından doğan engeller, Türkiye Cumhuriyeti nin veya yabancı bir ülkenin, yasama organı, mahalli idareleri, belediyeleri, merciileri, resmi kurum ve kurulları, daireleri, yargı organlarının, her türlü karar, emir, tedbir, yasaklama, önleme, kısıtlamaları vs yasal, idari ve yargısal hüküm ve tasarrufları sebebiyle veya beklenilmeyen hal veya mücbir sebep niteliğindeki benzeri sebeplerle gerçekleşmez ise, Kiralayan, Kiracıya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir 13 Kiralananın, Satıcı tarafından, Kiracıya teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi veya anlaşmada öngörülen nitelik ve şartlara uygun olarak teslim edilmemesi hallerinde de, Kiralayan, Kiracıya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez 14 Kiralayan, ifa yardımcıları, ikame edile şahıslar ve istihdam ettiği kişilerin borca ve sözleşmeye aykırı fiilleri ve/veya haksız fiillerinden sorumlu tutulamaz 2 KİRALAYANIN ÖZEL HAK VE YETKİLERİ : Kiralayan Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen haklarından başka, Kiracıya karşı aşağıdaki hak ve yetkilere de sahiptir 21 Finansal kiralama işleminin ve bu işlemin ifasının, işbu Sözleşme hükümlerine uygun tarzda ifa edilip edilmediğini denetlemek, Kiracıdan bu hususlarla ilgili bilgi ve belge talep etmek, Kiracının defter ve muhasebe kayıtlarını incelemek veya masrafı Kiracıya ait olmak üzere uzman bir kuruluşa incelettirmek, 22 Kiralananı reklamlarında kullanmak, 23 İşbu Sözleşme kapsamında, Kiracı veya üçüncü şahıslarca verilmiş olan teminatların muhafazası için masrafları Kiracıya ait olmak üzere, sigorta vb gerekli gördüğü muhafaza tedbirlerini almak, 24 Sözleşmenin, (IV) maddesinde belirtilen hususlara ilişkin ödemelerin herhangi bir nedenle, Kiracı tarafından hiç yapılmaması veya zamanında yapılmaması ve bu ödemelerin Kiralayan tarafından yapılması durumunda kalıması halinde, Kiracıya rücu etmek, bu ödemelere ilişkin belgeleri kendi işletmesinin giderleri olarak göstermek, kanuni defter ve muhasebe kayıtlarında kullanmak, 25 Kiracı, işbu Sözleşme ve FKK madde 22 uyarınca, taşınmaz mallara ilişkin sözleşmeleri taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine mahsus özel sicili bulunan taşınır mallara dair sözleşmeleri bu malların kayıtlı oldukları sicile tescil ve şerh olunması ve Birliğe bildirilmesi ve özel bir sicile kayıtlı olmayan taşınır mallara ilişkin Sözleşmelerin Birlik tarafından tutulan özel sicile tüm masrafları Kiracıya ait olmak üzere tescilini yaptırmaya, şerh, tescil vb masrafları Kiracı dan talep etmeye, Kiralayanın yetkili olacağını kabul ve beyan eder IV KİRACI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 KİRACININ BAZI HUKUKİ VE MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ : İşbu Sözleşmenin imzalanmasına, yürürlüğüne, uygulanmasına, feshine, sona ermesine, tasfiyesine, Kiralananın aynına, faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, kullanılmasına, her türlü tasarrufuna, Kiralananın Satıcıdan veya imalatçıdan iktisap ve tesellümüne, Kiralayandan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna dayanılarak iktisabına, kira ilişkisinin tasfiyesine, Kiralananın iade ve teslimi ile Kiralayanın ibrasına ilişkin olarak; 11 Her türlü resmi makamlar, merkezi ve mahalli idareler, sağlık kuruluşları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar, zabıta ve diğer güvenlik güçleri, iktisadi devlet teşekkülleri, savcılıklar, adli, idari ve cezai yargı organları, mali idareler, fonlar, fon idareleri, sağlık kuruluşları, sağlık ve sosyal yardım makamları, Çalışma ve İş Güvenliği Kurumları, Sosyal Sigortalar Kurumu, meslek odaları, ticaret, tapu, gemi, uçak, trafik ve diğer sicil memurlukları, Noterlikler, kambiyo mercileri ve gümrük idarelerinden, hangi sebep ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken her türlü izin, onay, ruhsat ve belge ile buralarda yaptırılması gereken tescil, şerh, terkin, temdit işlemleri ile gerektiğinde bu işlemlerin yenilenmesi ve düzeltilmesine dair her türlü iş ve işlem, usulüne ve mevzuata uygun olarak ve tüm masrafları Kiracıya ait olmak üzere, Kiracı tarafından ifa ve icra edilecektir Sayılan işbu iş ve işlemlerin sonucunda gerekli izin, onay veya ruhsatın alınamamış olması sebebiyle, Kiracı, Kiralayandan herhangi bir talepte bulunamaz 12 Kiralananın, iktisap edilmesi, Kiracıya teslimi ve zilyedliğinin devri, kullanılması, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi satın alma opsiyonuna dayanılarak Kiracı tarafından iktisabı nedeniyle ödenmesi gerekebilecek vergi, ek vergi, resim, harç, prim, fon, komisyon, masraf, aidat, tazminat, taşıt araçları için trafik cezaları, taşıt pulları, her türlü vergiler, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Net Aktif Vergisi, Ekonomik Denge Vergisi ile bunlara ek veya benzeri vergiler, işbu sözleşmenin imza tarihinden sonra tahsis edilebilecek tüm vergiler, yurt içi ve yurt dışı nakliye bedelleri, yurt içi ve yurt dışı nakliye sigortası bedelleri, navlun, gümrük vergileri, Damga Vergisi, Kambiyo Gider Vergisi, Katma Değer Vergisi, KKDF, BSMV, ardiye ve demoraj giderleri, ordino ücretleri, her türlü bankacılık, sigortacılık, komisyon ve giderleri, resmi merciler tarafından tahakkuku veya itası yapılan veya adli makamlarca kararlaştırılan her türlü asli / fer i borç, ceza, tazminat, faiz ve giderler, döviz kurlarında, fonlama maliyetlerinde, kredi faizlerinde hangi nedenle olursa olsun meydana gelen tüm artışlar Kiracıya aittir 13 Kiracının yasal düzenlemelere, idari yaptırım ve kararlara, genel ve özel düzenleyici işlemlere, tebliğlere uymaması sonucunda, Kiralayanın uğradığı her türlü zarar ile Sözleşme nedeni ile Kiralayanın devraldığı bir yatırım teşvik belgesi olması halinde, bu belgede bulunan hak ve menfaatlerine ilişkin tahakkuk edebilecek tüm ödemeler ve zarar,masraf, tazminat ve cezalar Kiracı tarafından karşılanacaktır 14 Kiracı, her mali yılı izleyen altıncı ayın sonuna kadar, ilgili Vergi Dairesinden onaylı bilanço ve kâr zarar tablosu ile Bankalar Birliği formatına uygun hesap durumunu Kiralayana vermekle yükümlüdür 15 Kiracı, işbu sözleşmeye konu, Kiralananın/kiralananların, TC sınırları içindeki giriş gümrüklerinden çekilmesi aşamasında, faturasının ve imalata mesnet diğer evraklarının proforma fatura ile uyumsuzluğundan ve/veya CE işareti taşımaması veya taşıdığı CE işaretinin teknik düzenlemelere uygun olmamasından ve/veya gümrükteki muayenesi esnasında tespit edilemeyen ve Gümrük Giriş Beyannamesinin verilmesi ile kazanılan mükellefiyetin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek uyumsuzluklar ve/veya Kiralananın fiili ithalinden sonra doğabilecek farklılıklar, esneklikler, yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatına aykırılıklar nedeni ile Kiralayanın muhatap kalacağı her türlü kanuni ve yasal uygulamalardan ve aynı sebeplerden dolayı Kiralayan ın ödemek zorunda kalacağı her ne nam ve suret altında olursa olsun her türlü resim, harç, fon, gecikme faizi, ceza gibi maddi zararlardan ister işbu sözleşmenin süresi içinde ister Kiralananın mülkiyetinin kendisine devrinden sonra olsun tamamen sorumlu olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiralayan, Kiralananın yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük mevzuatına, işbu sözleşme konusu Kiralanana uygun olup olmadığını tespit ettirmeye ve işbu sözleşmeye ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olması halinde malı reddetmeye veya iade etmeye yetkili olacaktır Bununla ilgili yapılacak tüm masraflar Kiracı ya aittir Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

4 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 16 İşbu sözleşme konusu Kiralananın teşvik kapsamında temin edilip edilmeyeceği Özel Şartlarda belirtilmiştir Kiralananın temin şartının herhangi bir nedenle Kiralayan ın kabulü ile değişmesi durumunda, Kiralanan teşviksiz temin edilirse, KDV, gümrük vergisi vb masraflar, Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiralanan teşvik kapsamında temin edilir ise, teşvik unsurlarından Kiracı ile Kiralayan birlikte yararlanacaktır Kiracı, kanun, mevzuat ve işbu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü olup, uymadığı takdirde, Kiralayanın söz konusu teşvik belgesinde yazılı hak ve menfaatlerinde meydana gelen kaybını ve diğer bütün kayıplarını tazminle yükümlüdür Kiralayanın herhangi bir şekilde sorumlu olması halinde, Kiracıya rücu hakkı saklıdır Kiracı, teşvik mevzuatında ve teşvik belgesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ve/veya her ne sebeple olursa olsun işbu sözleşmenin feshine neden olduğu takdirde, Kiralayan aleyhine tahakkuk edebilecek her türlü ceza, resim, harç ve vergiyi Kiralayan a derhal ve nakden ve temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder 17 İşbu sözleşme için alınan tüm teminat, Kiracı ile Kiralayan arasında bugüne kadar imzalanmış ve bu günden sonra imzalanacak olan tüm finansal kiralama sözleşmelerinin teminatı olacaktırayrıca, Kiracı, finansal kiralama sözleşmelerinden birinin feshi veya başkaca sebeplerle teminatlarda azalma olması halinde, Kiralayan a Kiralayanının talep ettiği şekil ve miktarda yeni teminatlar vermeyi kabul ve taahhüt eder 18 Kiracı, işbu finansal kiralama sözleşmesine konu kiralananın CE uygunluk belgesi işaretini taşıyacağını, insanların, hayvanların, malların, güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edileceğini, 4703 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu, kiralananlarla ilgili olarak, 4703 sayılı yasa, yönetmelik vesair mevzuat hükümlerine aykırılıktan dolayı, Kiralayanın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, tüm yükümlülüklerin tarafına ait olduğunu ve Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, Kiralayan aleyhine oluşacak her türlü masraf ve zarar ve ziyanı Kiralayan ın ilk talebinde nakden ve defaten ve temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 19 Kiracı, işbu sözleşmeye konu, Kiralananın software- içermediğini, sözleşmeye konu faturalar kapsamında software- programının bulunduğunun tesbit edilmesi halinde, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Kiracıya ait olduğunu, Kiralayanın aleyhine bu nedenle doğabilecek her türlü vergi, ceza, harç vesair ödemelerden sorumlu olduğunu, bu bedelleri sözleşmede belirlenen temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder 110 Kiralayan, kira konusu malın imalatçısı, satıcısı veya komisyoncusu değildir Sadece finansal kiralama konusu malların kullanımı için Kiracıya finansman sağlamaktadır Kiralayanın finansal kiralama konusu mal üzerindeki mülkiyet hakkının amacı da finansal kiralama konusu malın Kiracı tarafından finansal kiralama yöntemi ile kullanılmasının sağlanmasıdır Bu sebeple, finanasal kiralama konusu mala, malın cins ve vasfına, teslimine, taşınmasına ilişkin hususlardan, bunlarla ilgili ortaya çıkan borç, yükümlülükler ve finansal kiralama konusu malın, mallara, cana ve çevreye verdiği zararlardan Kiralayanın hiç bir şekilde sorumlu olmadığı ve tüm bu durumların Kiralayanın bu niteliği dikkate alınarak değerlendirilmesi ve yorumlanması konusunda taraflar mutabıktırlar 2 KİRACININ TEMİNAT VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ : Kiracı, Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatları, işbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, en geç 60(atmış) gün içinde vermeyi, verdiği teminatların sözleşmenin yürütülmesi sırasında yetersiz kalması halinde, Kiralayanın uygun göreceği ve Kiralayanın şeklini ve miktarını belirleyeceği ek teminatları vermeyi ve süresi sona eren teminatların süresini uzatmayı kabul ve taahhüt etmiştir Kiracının, Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatı, işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 60(atmış) gün içinde vermesi, Madde VII/7 uyarınca, işbu sözleşmenin yürürlülük şartıdır 3 KİRACININ İŞLETEN SIFATI : Kiracı, sözleşme süresince, Kiralananın, işletilmesi ve kullanılması sırasında, Kiracının kendisine, üçüncü şahıslara, çevreye ve doğaya verebileceği her türlü zararlardan işleten sıfatıyla sorumludur Kiracı, Motorlu taşıtlarda, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen anlamda işletendir ve motorlu taşıtın cana, mala, eşyaya, çevreye zarar verdiğini, yerinin değiştiğini Kiralayan a bildirmekle yükümlüdür Herhangi bir şekilde, Kiralayanın, zarar ve hasardan sorumlu tutulması halinde, Kiracı ve/veya kefil/lere rücu hakkı saklıdır 4 KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ : 41 Kiracı, Kiralanana ilişkin kira bedelini Ödeme Planına uygun olarak, Kiralayana ödeyecektir Ödeme planında tayin ve tespit edilecek miktar ve vadelere uymayı Kiracı ve kefiller peşinen kabul ve taahhüt ederler Kiracı, Kiralananın teslim ve zilyetliğinin devrinde veya kullanıma hazır hale getirilmesinde, meydana gelecek her türlü gecikme, aksama, teknik hata, resmi izin, onay veya ruhsatın alınamaması ve benzeri nedenlere dayanarak, kira bedelini ödeme planına uygun olarak ödemeden kaçınamaz Kira bedeli hiçbir şekilde tenzil edilemez 42 Sözleşme para birimi cinsinden farklı para biriminden yapılacak tahsilatlarda Enka Finansal Kiralama nın belirleyeceği kur geçerli olacaktır 43 Noter, tescil, sözleşme dökümasyon, genel yönetim ve operasyon hizmet bedeli, ödeme planına eklenmiş olup, bu tutarlar Sözleşme imzalanma tarihinde, Kiracıya fatura edilecektir 44 Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde yer alan ödeme planı yürürlükteki KDV oranlarının değişmeyeceği varsayılarak hazırlanmış olup, Kiracı tarafından yapılacak her bir kira ödemesi için ayrı fatura düzenlenecektir Sözleşmenin imzalanmasından sonraki bir tarihte, KDV oranlarında artış veya azalma olması halinde, söz konusu artış ve azalmalar bir sonraki ödemede esas alınacak ve yeni KDV oranı yansıtılarak fatura düzenlenecektir Mevzuatta vukuu bulacak ve işbu sözleşme sebebiyle uygulanacak her türlü ilave mali yükümlülükler(vergi, fon vb) Kiracı tarafından karşılanacaktır 45 Kiralamaya Esas Maliyet(KEM), işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şeklinde hesaplanacaktır Mal bedeli ödemesinin ve Kiralananın temini için gerçekleşen tüm masraflar, yapıldıkları günkü kur ve pariteler ile hesaplanacak olup, kiralamaya esas maliyetin, kiraların para cinsine çevrilmesi sırasında, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kur ve pariteler esas alınacaktır 46 Sözleşme kapsamında birden fazla kiralanan olması halinde, beher mal bedeli ödemesi masraflar eklenerek ayrı ödeme planına ve tarihine konu olabilecektir 47 Kiracı, Kiralananın temini için avans ödemesi yapılması gerektiği durumlarda avans ödemesinin yapıldığı tarihten mal bedeli ödemesinin tamamının yapılacağı tarihe kadar avans tutarına ve masraflara işbu sözleşmenin IV/5/52maddesinde belirlenen faizin işletilmesini, oluşacak tutarın mal bedeline eklenmesiyle bulunacak bedelin kiralamaya esas maliyetin hesaplanmasında dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder 48 İşbu sözleşmenin, ödeme planının, değişken faizli olup olmadığı, sözleşmenin özel şartlar kısmında belirtilecek olup, Kiracı, ödeme planının değişken faizli oluşturulması durumunda Özel Şartlarda belirtilen sürelerdeki faiz oranları dikkate alınarak kira bedellerinin yeniden oluşturulmasını kabul ve beyan eder Yeni oluşturulacak bu ödeme planları, Kiracı ya, Kiralayan tarafından yazılı olarak ayrıca bildirilecektir Kiracı, Kiralayan tarafından kendisine bildirilen yeni ödeme planlarını kabul edeceğini ve aynen uyacağını kabul ve taahhüt eder Kiracı ve kefiller, düzenlenecek yeni ödeme planlarını hiçbir itiraz ileri sürmeden peşinen kabul ettiklerini, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 49 Kiralayan, ekonomik şartlardaki değişiklikler, olağanüstü durumlar, yürürlükteki yasalarda meydana gelen değişiklikler ve benzeri nedenlerle faiz oranlarındaki leh ve aleyhteki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Kiracı ya yansıtmaya, gerekli ayarlamaları yapmaya ve ödeme planını buna göre tek taraflı olarak düzenlemeye, yetkili olacaktır Kiracı ve kefiller, faiz değişikliklerine ve yeniden düzenlenen ödeme planına itiraz etmemeyi, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler 410 Kiracı, kira bedeli dahil sözleşmenin bütün hüküm ve koşullarını, hür iradesi ile ve bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla işbu sözleşmenin devamı süresince ekonomik ve/veya sair şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

5 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 411 İşbu finansal kiralama sözleşmesinde erken ödeme opsiyonu bulunmamaktadır Ancak Kiracı nın bu yöndeki bir talebi ve yasal düzenlemenin buna izin vermesi halinde, bu talebi kabul edip etmemek Kiralayan ın tek taraflı takdirindedir Kiracı, bu durumda ödeme planında yer alan kalan kira bedellerinin tamamını, iskonto yapılmaksızın, faiz, vergi, resim, harç ve tüm masraflarıyla birlikte ödemek zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı, Kiralayan ın işbu finansal kiralama sözleşmesine konu malların finansmanı için yurtiçi veya/ yurtdışından finansman sağladığını bildiğini beyanla; işbu sözleşme tahtında ön şart olarak belirlenmiş olan şartlardan herhangi birinin yerine getirilememesi nedeniyle Satıcı ödemelerinin yapılması ve/veya sözleşmesinin aktifleştirilmesinin 1 ayı geçmesi halinde; finansmanın sağlandığı tarih ile ilk kira ödemesinin yapılacağı/yapılması gereken tarih arasındaki finansman maliyetini Kiralayan a ödemeyi kabul ve taahhüt eder Işbu taahhüde konu ödeme hiçbir şekilde peşinat ve/veya kira ödemesi olarak kabul edilemez Kiracı nın kira ödemelerinden biri veya birkaçını vadesinde ifa etmemesi veya geç ifa etmesi halinde Kiralayan sözleşmede kendisine tanınan diğer haklara halel gelmemek kaydıyla dilerse sözleşmede kararlaştırılan faiz oranını dilediği gibi yeniden belirlemek hak ve yetkisine sahiptir Kiracı bu durumun kendisine bildirilmesini takip eden ilk kira ödemesinden itibaren yeni Ödeme Cetvel inde belirtilen tutarlardan ödeme yapmayı ve buna karşı herhangi bir itirazının olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder 5 KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜT : 51 Kiracı ödeme planında belirtilen vadelerden herhangi birine uymadığı taktirde, ihtarname keşide edilmesine ve mehil verilmesine gerek kalmaksızın mütemerrit olur 52 Kiracı mütemerrit duruma düştüğü takdirde, vade tarihinden itibaren, Özel Şartlarda düzenlenen şekilde belirlenecek oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi, temerrüt nedeniyle, Sözleşmenin Kiralayanca feshedilmesi halinde de, ödeme planında belirtilen tüm kira bedellerini bir seferde, nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder 53 Kira bedelinin yabancı para cinsinden kararlaştırılmış olması halinde, temerrüt faizi miktarı,işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacaktır 54 Kira ödeme günü resmi tatil gününe rastlarsa, kira, resmi tatilden önceki son iş günü ödenir Aksi taktirde, Kiracı mütemerrit olmuş addedilecektir 6 TAKAS MAHSUP YASAĞI : Kiracı, herhangi bir sebeple, Kiralayandan alacaklı olduğu taktirde, bu alacağını, muaccel veya müeccel kira bedelleri ile veya vadesi geçmiş borçlarıyla takas veya mahsup edemez 1 KİRALANANI ÖZENLE VE TAHSİS AMACINA UYGUN ŞEKİLDE KULLANMA VE KORUMA BORCU : 71 Kiracı, Kiralananı, üçüncü şahıslara devir ve temlik etmeyeceği gibi Kiralayan ın yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz olarak kullanımlarına ve/veya yararlanmalarına terk etmeyecektir 72 Kiracı, Kiralananı, mal beyanı içine dahil etmeyecek, ayni veya şahsi bir hak ile tahdit etmeyecektir Kiracı, Kiralananı, ayni veya şahsi bir hakla tahdit edeceğine dair taahhüt ve beyanda, vaadde bulunamaz, Kiralananı satamaz, iflas etmesi halinde ya da konkordato ilan etmesi halinde Kiralananın iflas masasına ya da konkordato komiserliğine yazdıramaz, üçüncü şahıslara olan borçlarına karşılık teminat olarak üçüncü şahıslar nezdinde rehin olarak bırakamaz 73 Kiracı, Kiralananı özenle kullanmak, kabul çalıştırmanın neden olacağı yıpranma dışında, değer yitirmesini önleyecek, her türlü tedbiri almak, Kiralananı üçüncü şahısların haksız fiillerine, hak iddialarına, davalarına, icra veya iflas takiplerine, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerine karşı korumak, ilgili mevzuata uygun olarak haczedilmesini veya iflas masasına dahil edilmesini önlemek için gerekli işlemleri süresinde yapmak, malın icra veya iflas takibine uğraması halinde, bu hususu en seri vasıta ile yazılı olarak, Kiralayana bildirmek, Kiralananı güvenli bir şekilde muhafaza etmek, her türlü kaza, yangın, tehlike, çalınma ve benzeri risklere karşı korumak ve korunması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak zorundadır 74 Kiracı, Kiralananı, sadece Özel Şartlar bölümünde belirtilen faaliyet ve işlerinde kullanacaktır İşbu tahsis amacının dışında kullanım, Kiralayanın yazılı muvafakatini gerektirmektedir 75 Kiracı, Kiralananı, cana, mala, eşyaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanacaktır Herhangi bir zararın vukuu halinde, tüm sorumluluk münhasıran Kiracıya ait olacaktır 76 Kiracı, Kiralananı, kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde amaca uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür Kiracı, kanunları ihlal etmesi, kaçakçılık veya sair cezai yaptırımlar gerektiren suç niteliğindeki fiileri işlemesi halinde, işbu hukuka aykırı faaliyetlerden doğan her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahühüt eder 77 Kiracı, Kiralayan ın, Kiralananın durumunu ve kullanım şeklini kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip olduğunu, denetleme sırasında Kiralayana veya onun yetkilendirdiği üçüncü bir kişiye yardımcı olacağını, malın özelliğine göre periyodik bakım sözleşmesinin yapılmış olması halinde, bu sözleşmenin bir örneğini Kiralayan a göndermeyi ve bu konuda Kiralayan ın denetleme hak ve yetkisi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder 78 Kiracı; Kiralanan üzerinde değişiklik yapamaz, başka bir mal veya araç ile değiştiremez Başka bir mal veya aracın mütemmim cüzü veya teferruatı haline getiremez, Kiralananı teknik kapasitesinin üstünde ve Sözleşmenin amacına aykırı şekilde kullanamaz 79 Kiracı, Kiralananın kaybı, ziyaı veya hasara uğraması veya Kiracı nın madde IV/7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 bentlerinde belirtilen yükümlülük ve taahhütlerine aykırı davranması sebebi ile Kiralayan veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zararı, temerrüt faizi ile birlikte tazmin etmekle yükümlü olduğu gibi, ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini de nakden ve bir seferde Kiralayan a ödeyecektir 8 KİRALANANIN BAKIM VE ONARIMI : Kiracı, Kiralananın her türlü bakım ve onarım masraflarının kendisine ait olduğunu, bakım ve onarımı Kiralananın yetkili servisine veya Kiralayanın uygun göreceği kuruluşlara, orjinal parçalar kullanmak suretiyle, yaptırmayı kabul ve taahhüt eder Kiralayanın yazılı muvafakati alınmaksızın yetkili servis dışında yaptırılan bakım ve onarımın sebep olacağı, hasar, yıpranma ve zararlardan ve Kiralananın garantisinin bu sebeple sona ermesinden Kiracı sorumlu olacaktır Kiracı, Kiralananın bakım ve onarımı çerçevesinde, yapılacak, her türlü işçilik, yedek parça ve nakliye masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder 9 KİRALANANIN HASAR VE ZİYAI : Kiracı, işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra, Kiralananın her türlü hasar ve zıyaı nedeniyle, oluşabilecek tüm zararları tazmin etmeyi, hasar ve zıyaı vuku bulduğu durumlarda dahi, kira bedellerini ödeme planına uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder İşbu sözleşmenin, imzalanmasından itibaren, her türlü hasar ve ziyaı ve bunlardan doğan sorumluluk Kiracıya aittir 10KİRALANANIN DEVİR YASAĞI : Kiracı, Kiralananı Kiralayanın yazılı muvafakatini almadıkça, üçüncü şahıslara adi hasılat veya herhangi bir kira usulü ile kiralayamaz, ortak olarak dahi kullandıramaz Kiracı kiralananı, ayni veya şahsi bir hak ile takyit edemez, satamaz, devredemez 11KİRALANANIN BULUNACAĞI YER : Kiracı, Kiralananı Sözleşme süresince, Özel Şartlar bölümünde belirtilen adreste bulunduracak, bu adreste kullanacaktır ve Kiralayanın yazılı muvafakati bulunmadıkça, başka bir adrese götürmeyecektir Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülemeyecek malların hareket programları, hareket tarihi ve güzergahını yazılı olarak, Kiracı tarafından, Kiralayana bildirilecek ve Kiralayanın yazılı muvaffakati alındıktan sonra belirtilen güzergaha doğru harekete geçilecektir Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

6 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: V SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 SİGORTA ETTİRME : 11 Kiralayan, Kiralananı lehdar ve sigortalı sıfatıyla, kendisinin seçeceği sigortacıya, kapsam ve şartlarını kendisi tayin ederek, Sözleşme süresince tüm risklere karşı sigorta ettirip, sigorta poliçesinin bir örneğini Kiracıya gönderecektir Sigorta poliçesinin düzenlenip, Kiracıya ulaşmasından sonra, Kiracının, sigorta poliçesi ile teminat altına alınan risklerin genişletilmesi yönünde talepleri olduğu taktirde, bu taleplerini yazılı olarak, Kiralayana bildirecek, bildirilen taleplerin Kiralayan tarafından uygun görülmesi halinde, söz konusu taleplere uygun zeyilnamenin düzenlenmesi sağlanacaktır 12 Sigorta poliçesinden doğan tüm hak ve menfaatler Kiralayana aittir ve poliçeler Kiralayanın yazılı onayı olmaksızın her ne sebeple olursa olsun iptal edilemez Kiracı, sözleşme süresi sonunda, satın alma opsiyonu hakkını kullanarak Kiralananı devir aldığı takdirde, sigorta ettirme yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu kabul eder 2 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ : 21 Sigorta primleri, işbu sözleşme, sigorta sözleşmesi ve poliçesine uygun olarak, Kiracı tarafından ödenecektir Sigorta primleri sigorta şirketine Kiralayan tarafından ödendiği taktirde, Kiracı, Kiralayanın ödediği sigorta prim borcunu, işbu Sözleşme çerçevesinde, Kiralayana ödemekle yükümlüdür Kiracı, sigorta borcunu vadesinde ödemediği taktirde, işbu Sözleşmenin IV/5/52 maddesinde belirtilen şekilde temerrüt faizi uygulanacaktır 22 Kiracı, sigorta yapılmaması, sigorta primlerinin zamanında ödenmemesi veya süresinde ihbarda bulunulmaması ve tespit yaptırılmaması, sebebiyle, Kiralananın teminatsız kalması, halinde, Kiralananın hasar veya ziyaı nedeniyle, Kiralayanın uğradığı tüm zararları ve yaptığı masrafları, Kiralayana ödemekle yükümlüdür 23 Kiralayan gerekli gördüğü takdirde, Kiralananın sigorta bedellerini ve poliçelerinin primlerini döviz cinsinden tayin ve tespit edebilir Kiracı, sözleşme süresi boyunca, Kiralananın sigortaya baz teşkil edecek gerçek değerinin işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacak, KEM, olduğunu kabul ve beyan eder 24 Kiracı, hangi sebeple olursa olsun herhangi bir hasar tazminatının sigorta şirketinden tazmini sırasında sigorta primlerinin eksik yatırılması vb nedenler ile eksik hasar tazminatı ödenmesi halinde, Kiralayan dan ve sigorta şirketinden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz Kiracı, bu nedenle, Kiralayan ın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanlardan sorumlu olacağını ve bu zarar ve ziyanları kendisinin ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder 3 SİGORTA İLE TEMİNAT ALTINA ALINAN RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ : 31 Kiracı, sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış olan risklerin, kısmen veya tamamen gerçekleşmesi ihtimalinin ortaya çıkması halinde, gerekli bütün tedbirleri alacaktır Riskin gerçekleşmesi halinde ise, elinden gelen tüm çabayı sarf edecek ve ilgili resmi ve özel kuruluşlardan yardım isteyerek, riskin en az zararla geçiştirilmesini sağlamaya çalışacaktır Her durumda, Kiracı, gerekli tüm bilgi ve belgeleri temin etme, gerektiğinde Noterlikler, Savcılık ve Mahkemelere başvurmak, hasar ve delil tespiti yaptırmak, bütün gelişmeleri derhal ve en hızlı haberleşme araçlarını kullanarak Kiralayana ve Sigortacıya bildirmek, gerekli maddi ve hukuki tedbirleri almak zorundadır Aksi taktirde doğacak bütün zararları ödemek zorundadır 32 Kiralayan, sigorta poliçesinde yazılı risklerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketi tarafından tayin edilen, sigorta tazminatına itiraz etmeye veya bu tazminat bedelini kabul etmeye, hakem, bilirkişi, eksper seçimi ve tayinine, bu hususlarda sigorta şirketine, Mahkemeye ve/veya İcra Müdürlük ve Mahkemelerine başvurmaya, dava açmaya, davada taraf olmaya, sigorta şirketi ile tazminat miktarını tespiti, tediyat, tediye biçimi ve tediye tarihi konularında anlaşma yapmaya, sigorta şirketi ile sulh olmaya, sigorta şirketini ibra etmeye, sigorta tazminatını tahsil etmeye ve sigorta şirketinden tahsil edilecek, tazminatların, tahsis edileceği yerleri ve şekli tayin ve tespite yetkilidir 4 TEMİNAT DIŞI RİSKLER : 41 Kiracı, sigorta poliçesiyle teminat altına alınmamış bir riske neden olabilecek bir faaliyete girişeceği zaman, en geç 7(yedi) gün öncesinden yazılı olarak, Kiralayana başvuracak ve Kiralayanın yazılı onayına istinaden, söz konusu riskler sigorta ettirilerek teminat altına alındıktan sonra, öngörülen faaliyete başlayacaktır Aksi takdirde, söz konusu risk sebebiyle oluşacak tüm zarardan Kiracı sorumlu olacaktır 42 Kiracı, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmek suretiyle veya işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmadan dahi, her türlü işlemleri, faaliyetleri, tutum ve davranışları sonucunda sigorta riskinin artmasına ve/veya Kiralayan ın sigorta tazminatı dışında kalmasına yol açtığında ve/veya bu durumu sigorta şirketi veya Kiralayana bildirmediğinde, söz konusu durum sigorta şirketi veya Kiralayan tarafından tespit edilir edilmez, sigorta teminatının devamının sağlanması için gerekli sigorta primlerini sigorta şirketi veya Kiralayan tarafından yapılacak ihbar sonucu derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder Kiralayan, sigorta teminatının devamını sağlamak amacıyla gerekli işlemleri yapabilir Bu işlemler neticesinde, Kiracı, Kiralayan ın uğrayacağı tüm zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve Kiralayan ın ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder 5 SİGORTA TAZMİNATININ TAHSİSİ : 51 Sigorta tazminatı, öncelikle, Kiracının vadesi geçmiş kira bedeli borçlarına mahsup edilecektir Kiracının vadesi geçmiş kira bedeli borcu yoksa, tazminat kısmi hasarlarda meydana gelen hasarın giderilmesine tahsis edilecektir Kiralananın sözleşme konusu amaca hizmet edemeyecek şekilde ağır hasara uğraması halinde ve/veya tam hasar halinde ise Kiralananın ikamesine tahsis olunacaktır Hasarın giderilmesi veya kısmi hasar ve/veya tam hasar halinde Kiralananın ikamesi sırasında sigorta teminatı dışında bulunan riskler nedeniyle ve/veya sigorta tazminatını aşan her tür, nitelik, kategori ve sebep ile yapılan tüm masraf ve ödemeler Kiracı tarafından karşılanacaktır Hasarın giderilmesi için geceçek süre sözleşme süresine eklenmeyecek olup, Kiracı bu süre zarfında da işbu sözleşmeden kaynaklanan kira bedeli ve sair tüm borçlarını aynen ifa edecektir 52 Sözleşme kapsamında birden fazla mal bulunması ve ağır veya tam hasara uğrayan Kiralanan ın sözleşmeden kaynaklanan amaca uygun şekilde kullanılamaz halde bulunması durumunda taraflar yazılı olarak anlaşarak, bu malı sözleşme kapsamından çıkarabilir ve sözleşme tadil edilmeden diğer mallar için aynı şart ve hükümlerde sözleşmeye devam edebilirler VI SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ : İşbu sözleşme aşağıda sayılan hallerde, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, kendiliğinden sona erer 11 Özel Şartlar Bölümünde belirtilen sürenin dolması, 12 Kiracının I/6 madde çerçevesinde, Kiralananı satın alma hakkından vazgeçmesi veya vazgeçmiş sayılması üzerine, I/4 maddede belirtilen sürenin sonunda, 13 Kiralayanın I/6 madde çerçevesinde kiralananın satışından rücu etmesi üzerine, Kiracıya yapılacak bildirimle, 14 Madde VII/7 de belirtilen yürürlük şartlarının işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60(atmış) gün içerisinde gerçekleşmemesi halinde, Kiralayan işbu 60(atmış) günlük süreyi Kiracıya yapılacak yazılı bildirim ile uzatma hakkına sahiptir Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

7 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 2 KİRALAYANIN FESİH HAKKINI KULLANMASI : Kiralayan, aşağıda belirtilen durumlarda, Sözleşmeyi yazılı bildirime, hüküm istihsaline ve mehil verilmesine gerek kalmaksızın feshetme hakkına sahiptir 21 Kiracının kiralama bedellerini ödeme planına göre ödemede temerrüde düşmesi ve Kiralayanın FKK 31maddesine uygun olarak verdiği sürede de borçlarını ödememesi veya Kiracının işbu sözleşmeye konu sair borç ve taahhütlerini tam ve süresinde yerine getirmemesi, 22 Kiracının ölümü, fiili ehliyetini kaybetmesi, tüzel kişiliğinin son bulması, hakkında tasfiye kararı alınması, konkordato ilanı, iflasının istenmesi, hakkında icra takibine geçilmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, ortaklık yapısının değişmesi veya malvarlığını devretmesi; 23 Kiracının, işbu sözleşmenin (IV), (V) ve (VI)madde hükümlerine aykırı hareket etmesi, işbu maddelerde düzenlenen yükümlülüklerini tam ve süresinde yerine getirmemesi veya işbu sözleşmede yer alan Kiracının sair borç ve yükümlülüklerinin ihlali ve işbu sözleşmede açıkça düzenlenmemekle birlikte Kiralayan açısından sözleşmenin yürütülmesinin beklenemeyeceği diğer hallerin varlığı, 3 KİRALANANIN İADESİ : 31 Sözleşmenin VI/1 maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde son bulması veya Kiralayanın Sözleşmeyi VI/2 maddesinde belirtilen esaslar dairesinde feshetmesi hallerinde, Kiracı, Kiralananı, Sözleşmenin sona ermesini veya feshedilmesini takip eden, 3(üç) gün içinde Kiralayana, Kiralayan ın belirleyeceği adreste iade ve teslim etmek zorundadır Kiralananın iadesi sırasındaki sökme, nakliye, nakliye sigortası, işçi, yükleme ve benzeri her türlü masraf ve tüm sorumluluklar Kiracıya aittir 32 Kiralayan, Kiralananı teslim almadan önce muayene ettirmek, hasar ve bozukluk ile teknik ekonomik ve ticari değerinde kötüleşme tespit edildiği hallerde, makul aşınma ve yıpranma halleri müstesna olmak üzere, bu hallerin giderilmesini veya tazmin edilmesini talep etmek ve bunlar tamamlanıncaya kadar Kiralananı teslim almaktan imtina etme hakkına sahiptir 4 BÜTÜN KİRA BEDELLERİNİN MUACCEL OLMASI : Sözleşmenin VI/1 maddesi hükmü çerçevesinde sona ermesi veya VI/2 maddesi çerçevesinde Kiralayan tarafından feshedilmesi halinde, ödeme planına göre vadesi gelmemiş bütün kira bedelleri muaccel hale gelecek ve Kiracı, bütün kira bedellerini, Sözleşmenin doğmuş olan diğer borçları ve faizi ile birlikte, Sözleşmenin sona ermesini ve feshini takip eden 3(üç) gün içeresinde Kiralayana ödeyecektir 5 ZARAR ZİYAN TAZMİNİ : Kiracı sözleşmenin VI/1 maddesi uyarınca sona ermesi, VI/2 maddesi uyarınca feshedilmesi veya VII/7 maddesi uyarınca yürürlüğe girmemesi nedenleri ile Kiralayanın uğrayacağı her türlü zararı işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte tazmin edecektir Kiracı tarafından verilmiş bulunan teminatlar Kiralayan tarafından bu zararların giderilmesi için Kiracıya herhangi bir bildirim yapılmaksızın ve mehil verilmesine gerek olmaksızın paraya çevrilebilecektir VII- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : 1 MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULARIN SORUMLULUĞU : 11 İşbu Sözleşmeyi, müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla imzalamış olan gerçek veya tüzel kişilerin, ödeme planında belirtilmiş olan kira bedellerinin toplamından ve bu bedellere işbu Sözleşme ve kanunen işleyecek temmerrüt faizi ile gecikme cezası, sigorta primleri, tazminat vs eklenmesi halinde bu miktarların tamamından da sorumlu olduklarını, bu miktarı işbu Sözleşmenin diğer maddelerinde ve ödeme planındaki esaslara göre ödemeyi, borçlar vadelerinde ödenmediği taktirde, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen faiz oranını belirtilen usule göre ödemeyi, Kiracının borcunun muaaceliyet tarihinin, kendileri açısından da muacceliyet tarihi olduğunu, Kiracının temerrüde düştüğü tarihin kendileri için de temerrüt tarihi olduğunu ve temerrüt için kendilerine ayrıca bir ihbar veya ihbarname gönderilmesine ve mehil verilmesine gerek bulunmadığını, işlemiş faiz konusunda Borçlar Kanunu 589/3maddesinde belirtilen sınırlayıcı hükümlerinin kendileri için geçerli olmadığını, işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu olduklarını kabul ettiklerini, Borçlar Kanunu 590maddesinde belirtilen asıl borçlunun iflası haline ilişkin olarak kendilerine tanınan haklardan, ayrıca Borçlar Kanunu 600, 601 ve İcra İflas Kanunu 295maddelerinde belirtilen tüm haklardan peşinen feragat ettiklerini, Kiralayan ın, Kiracı nın konkordatosuna muvaffakat etmesi halinde de kendilerine ihbarda bulunmamış olsa bile kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini, alacağın veya kefalatin temini amacı ile kefaletten önce veya sonra verilmiş bulunan rehinler olsa bile, Kiralayan a karşı hiçbir iddia ve talep hakkı yoktur Kiralayanı bu konudan vareste tuttuklarını ve Kiracının tüm borçlarına ve fer ilerine, kapsam ve miktar ile sınırlı olmaksızın, kefil olmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir 12 Kiralayan ın, Kiracı nın taahhütlerini bir veya birçok kez temdit etmesi borcu taksitlendirmesi borç için verilmiş bulunan rehinleri kısmen veya tamamen geri vermesi, feketmesi, elden çıkarması, azaltması veya her ne surette olursa olsun değersiz hale gelmesine sebep olması, yahut rehinli senetleri zamanaşımına uğratması delilleri elden çıkarması hallerinde, kefil/ler Kiralayan ın yapacağı tüm işlemlere şimdiden peşinen muvaffakat ettiklerini ve bu işlemlerden dolayı Kiralayan a karşı bütün başvuru haklarından feragat ettiklerini, kefalet konusu borç için birden çok müteselsil kefil bulunması halinde Kiralayan ın bu kefil/lerin bir kısmından vezgeçebileceğini, kefilleri veya mirasçıları ibra edebileceğini ve bu hallerde de kefalet ilişkisi süren kefil/ler, bu işlemlere şimdiden peşinen muvaffakat ettiklerini ve Kiralayan a karşı bu işlemlerden dolayı hiçbir başvuru hakları bulunmadığını ve bu işlemlerin kendi kefalet borçlarının sürmesini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini, kabul, beyan ve taahüt ederler 2 BEYANLAR VE EHLİYET : 21 Kiracı ve kefiller, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen adreste ve yine Özel Şartlar bölümünde belirtilen Ticaret Sicil numarası ve Vergi numarasıyla kanunlara uygun olarak faaliyette olduklarını(ek-6,faaliyet Belgesi), Sözleşme ile ilgili olarak kullandıkları ve kullanacakları belgelerin yasal olduğunu, temsil ve ilzama ilişkin belgelerde adı geçenlerin kendilerini ilzama yetkili şahıslar olduğunu(ek-7,imza Sirküleri), bu şahısların yetkilerinin kendileri veya mahkeme tarafından kaldırılmamış veya kısıtlanmamış olduğunu, kefil olma hak ve ehliyetlerinin bulunduğunu, belgelerde adı geçenlerin yetkisiz olarak işlem yaptıklarının anlaşılması halinde, imzaladıkları işbu sözleşme ve eklerinden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, sözleşmeden doğacak tüm borçlardan şahsen mesul olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler 22 Kiralayan, Kiracı ve Kefillerin ehliyet ve yetkilerini ve sonradan olabilecek değişiklikleri araştırma hakkına sahip olmakla beraber, mecbur değildir Kiracı ve Müteselsil Kefiller ehliyet ve temsil yetkilerinde oluşacak bütün değişiklikleri Noter marifeti ile Kiralayana bildirmek zorundadırlar 23 Kiracı ve Kefil/ler, Kiralayana ibraz ve tevdii ettikleri mali tablolarının ve finansal raporlarının(ek-8, Mali tablolar,finansal Raporlar) Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını ve ait oldukları tarih ya da döneme ait faaliyet sonuçlarını tam ve gerçek olduğunu, gereği gibi yansıttıklarını, gerçekleşmesi şarta bağlı ve/veya gösterilmeyen herhangi bir pasif ve fiktif bir aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif ve pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını ve Kiralayana verilen en son tarihli mali tablo ve finansal raporların hazırlandığı tarihten itibaren olumsuz bir gelişme meydana gelmediğini ve böyle bir gelişmenin beklenilmediğini beyan ve taahhüt ederler 24 Halen, hiçbir kimseye karşı temerrüt hali içinde bulunmadıklarını, aleyhlerine ihtarname keşide edilmesi veya süre dolması sonucu temerrüde yol açacak bir halin bulunmadığını, aleyhe yapılan icra takibinin semeresiz kalması, iflası, konkordato veya ödemelerin tatilinin söz konusu olmadığını beyan ve taahhüt ederler Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

8 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 25 Kiracı, tüm borç ve yükümlülükleri göz önüne alındığında, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülükleri, mali sonuçları ve ödeme kapasiteleri içinde bulunduğunu ve Kiralananın yazılı muvaffakatini almadan ödeme gücünü aşan herhangi bir mükellefiyete girmeyeceklerini, her ne sebeple ve tutarı hangi miktarda olursa olsun iştiraki şirketler de dahil olmak üzere, üçüncü kişiler lehine, borç üstlenmesi, borca iştirak, ayni ya da şahsi teminat verilmesi, kefalat sözleşmesi akdedilmesinin istenilmesi halinde, her keresinde öncelikle, Kiralayanın işbu işlemlere yazılı muvaffakatini alacaktır 3 KİRACININ ÖDEMELERİNİN ÖNCELİKLE BORÇLARINA MAHSUBU : Kiracının borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde; Kiralayan, Kiracının temerrüt tarihinden sonra, hangi kayıtla olursa olsun ödediği tutarları, Kiracıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, nihai takdir hakkı kendisine ait olmakla birlikte, öncelikle kira alacağı temerrüt faizi alacağı ile daha sonra sigorta alacağına mahsup etme hakkına sahiptir Kiracı, Kiralayanın bu şekilde yapacağı mahsup işlemine peşinen muvaffakat etmektedir ve itiraz edemez 4 KİRA VE SİGORTA DIŞINDAKİ BORÇLAR İÇİN UYGULANACAK FAİZ ORANI : Kiracı, işbu sözleşmeden doğan ve herhangi bir nedenle ödemesi gereken kira bedeli ve sigorta primi dışındaki borçlarını ödemede temerrüde düştüğü taktirde de, işbu Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacak temerrüt faiziyle birlikte ödeyecektir Kiracı, temerrüt fazinin, makul olduğunu kabul ve beyan eder ve temerrüt faizinin hesaplanış şekline ve oranına itiraz etmemeyi taahhüt eder 5 KİRACININ KİRALAYAN İLE ARASINDAKİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEKİ TEMERRÜDÜNÜN ETKİSİ : 51 Kiracı ve kefil/ler in işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini ifada temerrüde düşmeleri halinde, Kiralayan ile işbu Sözleşme dışında akdetmiş olduklar sair Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve diğer mukaveleler için de temerrüde düşmüş sayılacaklarını ve Kiralayanın işbu Sözleşmeye konu ekipmanların satın alınmasından rücu edebileceğini, ekipmanların satın alma opsiyon haklarını da ortadan kaldırabileceğini, kabul ve taahhüt ederler 52 Kiracı ve kefiller işbu temerrüt halinin Kiralayan açısından önceden imzalanmış bulunan finansal kiralama sözleşmeleri açısından sözleşmenin yürütülmesinin beklenmeyeceği hal olarak değerlendirileceğini ve FKK nın 31 ve işbu sözleşmenin VI/2 maddelerinin uygulanmasını ve sözleşmenin bu şekilde feshi ile satın alma opsiyon hakkının ortadan kaldırılması durumunda dahi ekipmanları kendi rızaları ile Kiralayana 3(üç) gün içinde iade edeceklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir 6 TEMİNATLARIN SİGORTASI : 61 İşbu sözleşme kapsamında, Kiracının veya üçüncü şahısların, Kiralayana vermiş olduğu tüm teminatlar, Kiracı tarafından, Kiralayanın belirleyeceği şekil ve miktarlarda sigorta ettirilecek ve sigorta primleri Kiracı tarafından ödenecektir Kiralayanın talebi halinde, sigorte poliçesi örnekleri ve sigorta primlerinin ödendiğini tevsik eden tüm evrak ve belgeler Kiralayana tevdii edilecektir 62 Kiracı, işbu sözleşmeden doğacak borçlarının teminatı olarak(müştemilatı, mütemmim cüzleri ve teferruatıyla birlikte) lehdarı Kiralayan ve prim borçlusu Kiracı olacak şekilde, Kiralayan tarafında tayin edilecek miktar üzerinden, yangın ve benzeri doğa olayları ve Kiralayanın gerekli göreceği sair risklere karşı, Kiralayan lehine sigorta ettirmeyi, teminatın önceden sigorta edilmiş olması halinde, sigorta poliçelerini Kiralayana bir zeyilname ile ciro ve devir etmeyi süresi biten sigortaları yenilemeyi, sigorta ettirmediği riskleri ve süresi biten sigortaları yenilemediği taktirde, Kiralayanın ihtarına gerek kalmaksızın bütün masraf ve primleri ödeme sorumluluğu Kiracı ve/veya teminat borçlusuna ait olmak üzere, Kiralayanın sigorta yaptırabileceğini, sigorta primlerinin zamanında ödendiğini tevsik etmeyi, zamanında ödenmeyen primlerin Kiracı hesabına Kiralayan tarafından ödenmesini, Kiralayanın ödediği primleri işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen oran üzerinden işleyecek temerrüt faizi ile birlikte Kiralayana ödemeyi, sigorta işlemlerinin zamanında yapılmaması veya gecikmesinden doğacak sorumlulukların kendisine ait olduğunu, teminatın yanması veya kaybolması veya bu durumların kısmen vuku bulması hallerinde, bu konulara mahsus ayrıca teminat verilmiş olsa bile, sigorta bedellerinin Kiralayan tarafından alınmasını ve borca mahsup edilmesini, sigorta bedelleri borca yetmediği taktirde, bakiye borç için alacaklının talep tarihini izleyen 7(yedi) gün içinde başkaca teminatlar vermeyi, yahut, bütün borçları ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir 7 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK ŞARTI : 71 İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen şartların, işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren, 60 (altmış) gün içinde eksiksiz, mevzuata ve usulüne uygun olarak gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecektir Kiralayan, 60 günlük süreyi yazılı bildirim yapmak suretiyle uzatabilir Sözleşme yürürlüğe girmediği ve bundan ötürü Kiralayanın herhangi bir zararı oluştuğu taktirde, işbu sözleşmenin VI/5 madde hükmü uygulanacaktır 72 Şartlar : a) Kiracının, Satıcı ile kiralananın, cinsi, fiyatı, nitelikleri, ödeme ve teslim şartları konularında tam bir mutabakata varmış olması ve bu mutabakatı proforma fatura, satış sözleşmesi veya benzeri bir belge ile tevsik etmesi ve Kiralayanın, işbu belgeleri ve belge içeriklerini uygun bulması b) Kiracının, Kiralayanın talep ettiği ve Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatı/teminatları, Kiralayanın hakimiyeti ve tasarrufuna, hukuken ve fiilen tevdii ve teslim etmiş olması 8 MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ : Kiracı ve kefil/ler işbu Sözleşmeden dolayı aralarında çıkabilecek tüm ihtilaflarda yargı, icra ve iflas yollarında, Kiralayanın kanuni muhasebe ve defter kayıtları ile müstenidatı belgelerinin ve işbu sözleşme ve eklerinin, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193 maddesi gereğince, münhasıran, kesin delil niteliğinde olacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir 9 HAKLARIN MAHFUZİYETİ : İşbu sözleşmenin taraflarının, işbu sözleşmeden doğan, hak, yetki ve def ilerini bir ya da bir kaç kez kullanmamış olması, bu haklar, yetkiler ve def ilerden feragat ettikleri biçiminde yorumlanmayacaktır 10BAĞIMSIZLIK : İşbu, sözleşme ve eklerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, herhangi bir şekilde kanuna aykırılık veya icra ve tenfiz edilememezlik, işbu sözleşmenin ve eklerinin diğer hükümlerinin ve diğer belgelerinin geçerliliğini etkilemez 11ÇEVRE NİN KORUNMASI : Kiracı, bünyesindeki işletmelerde yer alan faaliyetlerin ve yapılan üretimin doğal ve kültürel çevreye zarar vermediğini ve ayrıca Kiralayan tarafından finanse edilen Kiralananı çevreye olumsuz etkilerde bulunacak şekilde kullanmayacağını, bu konularda Türkiye de yürürlükte olan Çevre Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyduğunu ve uymaya devam edeceğini, aksine durumların meydana çıkması halinde, bunları giderici her türlü önlemi alacağını kabul ve taahhüt eder Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

9 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 12KİRALAYAN IN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI : 121 Kiralanan a ilişkin olan ve kiralanan için kullanılan tüm marka, patent, lisans, ticari unvan, slogan, logo ve sınai teknik bilgiler, tanıtım malzemeleri, tasarımlar, ambalaj dizaynları ve sair her tür fikri mülkiyet hakkı ve peştamaliye(hepsi kısaca Fikri Mülkiyet hakları olarak anılacaktır) Türkiye de tescilli olsun ya da olmasın bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte münhasıran Kiralayan a aittir Kiracı, Fikri Mülkiyet haklarını işbu sözleşmenin amaçları ve hükümleri ile sınırlı olmak kaydıyla ancak Kiralayan ın açıkça ve yazılı izin verdiği ölçü ve şekilde ve Kiralayan ın talimatları çerçevesinde kullanabilecek ve söz konusu haklar üzerinde Kiralayan tarafından Kiracı ya açıkça tanınmış olanlar dışında herhangi bir hakka sahip olamayacaktır 122 Kiralama süresi boyunca Kiracı, bilgisi dahilinde olan her tür Fikri Mülkiyet hakları ihlalini ve ihlal edilme olasılıklarını Kiralayan a derhal yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder 123 İşbu sözleşmenin yukarıda madde VI/1 hükümleri çerçevesinde sona ermesi veya VI/2madde hükmü çerçevesinde Kiralayan tarafından fesh edilmesi halinde, Kiracı, yukarıda belirtilen sınırlar çerçevesinde kendisine kullanım hakkı tanınan Fikri Mülkiyet haklarının kullanımına derhal son vermeyi ve bu haklara ilişkin olarak, Kiracı ya verilmiş olan her türlü bilgi, belge, logo, malzeme ve materyalleri derhal Kiralayan a iade etmeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder Bu durumda, Kiracı, Fikri Mülkiyet haklarına ilişkin Kiralayan tarafından kendisine temin edilen hiçbir bilgi ve belgeyi kullanmamayı, saklamamayı, çoğaltmamayı, hiçbir şekilde alıkoymamayı, bunlarla iltibas yaratabilecek benzeri Fikri Mülkiyet haklarını kullanmamayı, üçüncü şahıslata vermemeyi ve üçüncü şahısların kullanımına sunmamayı gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder 124 Kiracı, işbu maddeye aykırı davrandığı takdirde, Kiralayanın tüm maddi ve manevi zararlarını karşılamayı taahhüt eder 13GİZLİLİK : 131 Kiracı, işbu sözleşme kapsamında ve sözleşme nedeniyle Kiralayan a ve Kiralanana ilişkin olarak kiralama süresi boyunca kendisine temin edilen veya ifşa edilen kamunun bilgisi dahilinde olmayan ticari sırları, finansal bilgileri, stratejik planlama bilgilerini, bunlara ilişkin belge ve materyalleri ve sair bilgi ve belgeleri, gerek kiralama süresi boyunca gerekse, işbu sözleşmenin VI/Imadde hükümleri çerçevesinde sona ermesi halinde veya VI/2madde hükmü çerçevesinde Kiralayan tarafından fesh edilmesi halinde, söz konusu sona erme tarihinden itibaren 5(beş) yıl süresince gizli tutmayı, bu bilgileri sözleşme amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı ve kullandırmamayı, kamunun bilgisi dahilinde girene kadar gizli bilgileri herhangi bir şahıs, firma veya kuruluşa doğrudan doğruya veya dolaylı olarak açıklamamayı gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder Kiracı, işbu sözleşmenin VI/1madde hükümleri çerçevesinde sona ermesi halinde veya VI/2 madde hükmü çerçevesinde Kiralayan tarafından fesh edilmesi halinde, kendisine temin edilen tüm gizli bilgileri derhal Kiralayan a iade etmeyi, kullanmamayı, saklamamayı, çoğaltmamayı, hiçbir şekilde alıkoymamayı, üçüncü şahıslara vermemeyi ve üçüncü şahısların kullanımına sunmamayı gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder 132 Kiracı, işbu maddeye aykırı davrandığı takdirde, Kiralayanın tüm maddi ve manevi zararlarını karşılamayı taahhüt eder 14FAKS ANLAŞMASI : Kiralayan ile Kiracı ve Kefil/ler aralarındaki yazışmaların işbu sözleşmede Noter vasıtasıyla yapılmasının şart koşulduğu durumlar hariç ve TTK nun 18/3 maddesi ile işbu sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyla, aşağıda yer alan esaslara uygun olarak iletilerin faksla yapılması konusunda anlaşmışlardır 141 Kiracı ve kefil/lerin imzalı faks talimatı ya da belge Kiralayan a ulaştığında, Kiralayan yazılı teyit beklemeksizin belge ya da talimatı işleme koyacaktır 142 Kiracı ve kefil/ler Kiralayana faksla belge ya da talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek, bundan doğacak sorumlulukları üstlenmişlerdir Kiralayan, herhangi bir neden ileri sürmeksizin, faksla ilgili talimatı yerine getirmeyi red hakkını ve/veya orjinal metni isteme hakkını saklı tutar 143 Kiracı ve kefil/lerin herhangi bir şekilde yanlış, hatalı, eksik, sahte ya da tahrif edilmiş belge göndermesi ve bu şekilde Kiralayan ın yanıltılması halinde, Kiracı ve Kefil/ler bu durum nedeni ile Kiralayan ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararın tazminini peşinen kabul ederler 144 Kiralayan ve personelinin kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir Kiralayan, doğan zarardan kâr mahrumiyeti, manevi zarar ve temerrüt faizlerinden sorumlu tutulmayacaktır 15 DAVALAR VE TAKİPLER : Kiracı ve kefil/lerin işbu Sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri veya temerrüde düşmeleri hallerinde : 151 Kiralayan alacağın teminat altına alınmış olması halinde dahi, alacaklarının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanmış olması halinde, teminatların nakde çevrilmesinden önce Kiracı ve kefil/ler aleyhinde haciz veya iflas yoluyla takibe geçme hakkına sahiptir 152 Kiracı ve kefiller, Kiralayanın dava ve takip masraflarıyla, sair masraflarını, tahsil harcı, damga vergisi, cezaevleri harcı ve dava ve icra takip miktarının %25(yüzdeyirmibeş) i oranında avukatlık ücretini, Kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir 153 Kiracı ve kefiller aleyhlerine alınacak ihtiyati tedbir veya ihtiyati hacizlerde Kiralayanın teminat yatırmak zorunda olmadığını ve Kiralayanı bu husustan vareste tuttuklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir 154 Kiracı ve kefiller işbu Sözleşme için verdikleri teminatların ve teferruatların borsada rayici bulunduğu taktirde, bu rayiç üzerinden, aksi taktirde, cari piyasa değeri üzerinden mahkemeye veya İcra ve İflas kanunu nda öngörülen yollara başvurmadan Kiralayanın paraya çevrilebileceğini ve elde edilen parayı borca mahsup edebileceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir 16 YASAL UYARI : Kiracı, işbu sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder Finansal kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi sırasında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır 17 YETKİLİ MAHKEME : Kiralayan, Kiracı ve kefil/ler, işbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın hal mercii nin İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve taahhüt ederler 18 YAZILI ŞEKİL : İşbu sözleşme ve ekleri ve bunların uygulamalarıyla ilgili her tür ve kategori beyanlar, ihtar ve ihbarlar sözleşme hükümlerinin tadil ve tebdili yazılı olarak ve iadeli taahhütlü mektup, telgraf, Noter marifetiyle veya tarafların yetkili temsilcilerine alındı belgesi mukabili elden tevdi yoluyla yapılacaktır 19 KİRACI VE KEFİLLERİN TEBLİGAT ADRESİ : İşbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen tarafların adresleri, tarafların tebliğat adresleridir İşbu adreslerin değişmesi halinde, adresi değişen taraf yeni adresini Noter vasıtasıyla sözleşmenin diğer taraflarına bildirecektir İşbu bildirimin yapılmaması halinde işbu sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebliğat geçerli kabul edilecektir Ayrıca, Kiracı, adresinin tesbit olunamaması halinde, Tebligat Kanunu madde 35 ve İcra ve İflas Kanunu 21 maddelerindeki usulün uygulanmasını şimdiden kabul ve taahhüt ederler 20 EKLER : İşbu sözleşmenin 8(sekiz) adet eki bulunmaktadır Tüm ekler işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdırlar 21 DAMGA VERGİSİ : İşbu sözleşmenin akdedilmesi sebebiyle tahhakuk edebilecek damga vergisini ödeme yükümlülüğü Kiracıya aittir İşbu sözleşme tarihinde, İstanbul da nüsha olarak imzalanmıştır Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

10 KİRALAYAN KİRACI MÜTESELSİL KEFİLLER Kefaletin Türü Müteselsil Kefil ve Adresi Azami Kefalet Tutarı Kefalet Tarihi

11 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: EK:1 ÖZEL ŞARTLAR A- TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, Genel Hükümleri, Sözleşmenin Özel Şartlarını oluşturan işbu 1(bir) numaralı eki ve sair eki belgeleri ile birlikte bir bütün olup, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir : Kiralayan :, adresinde mukim Kiracı : adresinde mukim, Kefil/ler : B- KİRALANAN VE SATICI Satıcı : KİRALANANIN TANIMI : C- KİRACININ İLETİŞİM BİLGİLERİ: ADI SOYADI / TİCARİ ÜNVANI KANUNI İKAMETGAHI TİCARET SİCİL NO VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : : : : D- KEFİL/LERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ : E- SÖZLEŞME SÜRESİ : İşbu sözleşme tarihine kadar yıl süre ile akdedilmiştir F- KİRALANANIN BULUNDURULACAĞI YER : G- KİRALANANIN TAHSİS AMACI / KULLANIM ŞEKLİ : H- ÖDEME PLANI VE UYGULAMA ESASLARI : İşbu sözleşmenin 2(iki) numaralı ekinde bulunan, ödeme planı, sözleşme imza tarihi itibari ile hesaplanan maliyet, masraf, vergi ve kira bedelleri dikkate alınarak hazırlanmıştır Sözleşme kapsamındaki, mal/araç/ekipman/aksesuarların temini ve işbu sözleşmenin akdedilmesi ve ifası ile ilgili sair tüm masraflar ödendikleri tarihler itibari ile kesinlik kazanacaktır Bu sözleşmedeki kur/lar tahmini olarak alınmış olup yapılacak mal bedeli ve masraf ödemelerinin para birimi ile kira planına konu para birimi farklı olduğu durumlarda esas alınacak kur/parite bedeli: a) Ödemenin yapılacağı gün fiili olarak kur/parite değişimine konu kur/parite ve/veya b) Ödemenin yapılacağı gün Enka Finansal Kiralama AŞ nin çalışmakta olduğu üç büyük bankadan herhangi birinin ınternet sitesinde o gün için ilan etmiş olduğu döviz alış veya satış kuru ve/veya bu kurlar üzerinden hesaplanmış olan paritedir Kiralayana ilave maliyetler yükleyecek tüm maliyet farkları ile tüm bunlarda hangi nedenle olursa olsun meydana gelebilecek tüm artışlar her ne nam altında olursa olsun Kiracıya ait olup, Kiralamaya Esas Maliyetin hesaplanmasında dikkate alınacaktır Kiralayanın, sözleşme süresince, ilave maliyet ve masraflar için tek taraflı yeni ödeme planı belirleme hak ve yetkisine sahip

12 olduğunu Kiracı peşinen kabul etmektedir Kiralayan tarafından belirlenebilecek olan yeni ödeme planı Noter vasıtasıyla Kiracıya tebliğ edilecektir İşbu sözleşme ile ilgili ithalat masrafları kiralamaya baz maliyete ve peşinata eklenmemiş olup, masraflar oluştuğunda Kiracı tarafından Kiralayana nakden ve defaten ödenecek olup, peşinatla birlikte Kiracıya fatura edilecektir I- KİRALAMAYA ESAS MALİYET (KEM): Masraf: Tescil Masrafı + Noter Masrafı + Plaka Masrafı + İthalat Masrafı + Yönetim Gideri vb i içerir J- PARİTE SABİTLENMESİ : K- KİRA DÖNEMİ BAŞLANGICI : Kiralayan tarafından Satıcı ya ödeme yapıldığı tarih ve ithalat gerektiren mallara ilişkin sözleşmelerde akreditifin açıldığı tarihte başlar ve ilgili kira dönemlerinde ödenir L- ÖDEMELERİN YAPILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ: M- TEMERRÜT FAİZİ VE HESAPLANIŞ USULÜ : İşbu sözleşmenin, Genel Hükümler bölümünde, Kiracı nın mütemerrit sayılacağı ve/veya temerrüt faizi ödeyeceği belirtilen tüm hallerde aşağıdaki oranlar uygulanacaktır : N- KİRALANANIN SATIN ALMA DEĞERİ : O- TEMİNATLAR: İşbu sözleşmeden dolayı kiracının doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak yukarıda ikametgah ve nüfus bilgileri verilen "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" sıfatıyla kefaletleri alınacaktır P- KİRALANANA İLİŞKİN TAAHHÜTLER : Kiracı, kiralamış olduğu kiralama konusu mal/araç/ekipman/aksesuarların mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olarak işletmenin faaliyetlerinde, yukarıda belirtilen mahallde bulundurarak ve belirtilen tahsis amacı çerçevesinde kullanacağını, işbu Finansal Kiralama Sözleşmesi Genel Hükümleri ve Eki belgelerde yer alan tüm borç ve taahhütlerini tam ve zamanında yerine getireceğini gayrikabilirücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir Q- SİGORTA : Kiracı işbu sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen kendisinin yaptıracağı sigorta sözleşmelerini yapmaya ve primlerini ödemeyi ve Kiralayan tarafından yaptırılması gereken sigortaların da tüm prim ve masraflarını ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder

13 EK-2 ÖDEME PLANI

14 EK-3 TESLİM / TESELLÜM BELGESİ (Kiracı) ile ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketi arasında imzalanan, TC Noterliğinde düzenlenen tarih ve yevmiye numaralı, düzenleme şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesine konu ekli Proforma fatura/larda ve aşağıda tanımı, adedi, cinsi, modeli, seri nosu, üretim ve motor numaraları bulunan kiralananın, yukarıda belirtilen, Finansal Kiralama Sözleşmesine uygun bir biçimde, gerekli her türlü muayene ve incelemeyi yaparak, sözleşmede öngörülen nitelik ve nicelikte, hasarsız, eksiksiz ve çalışır durumda, maddi ve hukuki herhangi bir ayıbı olmadığını tespit ve teşhis ederek, kullanıma elverişli şekilde, tarafımıza teslim edilmiş ve tarafımızdan da teslim alınmış olup, söz konusu Finansal Kiralama Sözleşmesinden doğan, kiralananı teslim ve zilyetliğini devir borcu tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirilmiş olup, ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketini, teslim borcundan dolayı ibra ettiğimizi ve tüm bu hususlarla ilgili olarak ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketine karşı ileri sürülecek bir hak ve talebimizin bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederiz KİRALANANIN TANIMI: Kiracı:

15 EK-4 KİRALANANIN, KİRALAYAN ADINA, SATICIDAN KİRACI TARAFINDAN TESLİM ALINMASINA İLİŞKİN YETKİ BELGESİ (Kiracı) ile ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketi(Kiralayan) arasında imzalanan, TC Noterliğinde düzenlenen, tarih ve yevmiye numaralı, düzenleme şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesine konu, aşağıda tanımı yapılan, kiralananı, Satıcıdan teslim almaya, maddi anlamda kabza, her yönüyle muayene ve incelemeye, gerekiyorsa başka mahalle götürüp inceletmeye ve sevk etmeye, kiralananda kısmen veya tamamen bozukluk, hasar, hata, ayıp ve/veya kusur olduğu ve/veya kiralananda yukarıda belirtilen Finansal Kiralama Sözleşmesine herhangi bir aykırılğın ve/veya eksikliğin olması ve/veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin bir hak iddiasında bulunması halinde, gerekli tüm ihbar, bildirim ve ihtarları, sürelerinde yapmaya, her türlü yasal ve fiili diğer önlemleri almaya, girişimlerde bulunmaya, kiralananı kabule, kısmen kabule, şartlı kabule ve/veya redde, bütün sorumlulukları kendisine ait olmak üzere Kiracı yetkilidir KİRALANANIN TANIMI: KİRALAYAN : ENKA FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

16 TAAHHÜTNAME ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketi(bundan böyle Kiralayan ) ile aşağıda tam unvanı yazılı firmamızın, akdetmiş oldukları, TC Noterliğinin tarihli ve yevmiye nolu, Finansal Kiralama Sözleşmesi(bundan böyle Sözleşme ) çerçevesinde, talimatımız doğrultusunda, Kiralayan tarafından, satın alımı gerçekleştirilerek, firmamıza, finansal kiralama yolu ile kiralanan, ekli, tarihli ve nolu proforma fatura konusu, mal/araç/ekipman/aksesuarların(bundan böyle Kiralananın ) seçiminin ve Satıcı firmasının tarafımızdan belirlendiğini ve Kiralananın tarafımızdan gerekli tüm muayene ve tespitleri yapılarak seçiminin ve yüklemesinin yapıldığını, Kiralananın ithalatı, mahrecine iadesi, teslim, ardiye, sigorta, komisyon, gümrük ve benzeri masraflarından dolayı tek sorumlulunun firmamız olduğunu, doğmuş ve doğacak her türlü mali ve hukuki sorumlulğun tarafımıza ait olduğunu, sözleşme konusu Kiralananın nitelik ve niceliklerine uygun olmaması, kusurlu, hasarlı, ayıplı veya eski, kullanılmış olması, yükleme evraklarının uygunsuz veya geçersiz olması nedeniyle veya gümrük mevzuatı veya sair herhangi bir nedenle, Kiralananın gümrükten çekilememesi veya benzeri sebeplerle, Kiralayandan hiçbir talepte bulunmayacağımızı, bu nedenle, finansal kiralama bedellerini ödememe veya tenzil etme yoluna gitmeyeceğimizi, Kiralananın nitelikleri, kullanım süreleri, modelleri, yaşları veya benzeri sebepler ile, gümrük idaresi veya sair diğer idari merciler tarafından tahakkuk ettirilebilecek, her türlü vergi, ceza veya fonlardan tamamen firmamızın sorumlu olduğunu, Sözleşme konusu malın yaşı nedeniyle, vergi, fon vb ödenmesi gerektiği hallerde, işbu bedel nakden Kiralayan a ödeyeceğimizi ve ilave her türlü maliyeti kabul edeceğimizi, yasa, yönetmelik vesair mevzuat hükümlerine aykırılıktan dolayı, Kiralayan ın uğrayacağı her türlü zararı ve ilave olarak tahakkuk edecek her türlü maliyet farklarını Sözleşmede belirtilen temerrüt faizi ile birlikte derhal tazmin edeceğimizi, gayrikabilirücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt ederiz Kiralayanın, Sözleşme konusu malların, parça ve eklentilerinin açık ya da gizli ayıplarından, ülkeye ithalinin herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesinden, geç teslimi ya da ithalinden, her ne nam altında olursa olsun, hiçbir sorumluluğunun ve yükümlülüğünün bulunmadığını, ayrıca yine Sözleşme konusu malların ya da içerdiği veya eklenen parçalarda ortaya çıkabilecek bilcümle eksikliklerden, hatalardan, her türlü maddi ve hukuki ayıplardan ve performans eksikliklerinden, giderlerden ve bu hatalar, eksiklikler, ayıplar sebebiyle uğrayabileceğimiz doğrudan ya da dolaylı her türlü zararlardan, Kiralayan ın her ne sebeple ve her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğunun olmadığını, olmayacağını, gayrikabilirücu kabul ve taahhüt ederiz Kiralayan tarafından, firmamızın ihtiyacına ve talebine binaen, finansal kiralama yoluyla ithal edilerek, firmamıza kiralanan, Kiralananı kendi yatırım ihtiyacımız için kullanacağımızı, Kiralananı, Sözleşmede belirtilen mahallde ve tahsis amacı çerçevesinde kullanacağımızı, Sözleşme süresi içinde montajı ve çalıştırılması, garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini sağlamaktan tamamen firmamızın sorumlu olacağını, firmamıza kiralanan malların CE uygunluk belgesini haiz ve CE işaretini taşıyacağını, Kiralananın, insanların, hayvanların, malların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edileceğini, herhangi bir zararın vukuu halinde, Kiralayandan bir talepte bulunmayacağımızı, yasa, yönetmelik vesair mevzuat hükümlerine aykırılıktan dolayı Kiralayan ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğimizi, tüm yükümlülüklerin tarafımıza ait olduğunu ve Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, bu nedenlerle, Kiralayana hiçbir kusur veya sorumluluk atfetmeyeceğimizi, malın Sözleşme süresi sonunda tarafımıza devrini müteakip firmamızca nihai tüketiciye satılması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre garanti ve satış sonrası hizmetlerini yerine getireceğimizi, aksi takdirde uygulanacak her türlü yasal ve idari müeyyideleri kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz Kiralayan aleyhine, Sözleşme ve kiralanan sebebiyle, resmi veya özel üçüncü kişi veya kurumlar, merciler tarafından tahakkuk ettirilecek her türlü vergi, ceza, gider ve sair ödeme talepleri nedeniyle veya Satıcı firma tarafından Kiralayan aleyhine yöneltilebilecek her türlü maddi talepler karşısında firmamızın tamamen sorumlu olacağını ve her şart ve koşulda Kiralayanın ibrasını sağlamakla yükümlü bulunduğumuzu gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz Şirketiniz nezdinde gerçekleştirilecek olan finansal kiralama işleminde kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi peşinen beyan ederim Başkası hesabına hareket etmem halinde, 5549 Sayılı Kanun un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı beyan edeceğimi ve bu durumda hesabına işlem yapacağım kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Şirketinize yazılı olarak bildireceğimi, kimin hesabına hareket ettiğimi yazılı olarak bildirmediğim takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacağımı kabul ve beyan ederim İşbu taahhütname, TC Noterliği nin tarihli ve yevmiye nolu, Finansal Kiralama Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, serbest irademiz ve rızamız ile firmamız tarafından tanzim ve imza edilmiştir Taahhütte Bulunan :

17 SİGORTA TAAHHÜTNAMESİ TC Noterliğinin, tarihli ve yevmiye no ile ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketi(bundan böyle Kiralayan ) ile akdetmiş olduğumuz Finansal Kiralama Sözleşmesi(bundan böyle Sözleşme ) ile ilgili olarak, sözleşmenin, (V) nolu bölümünde belirtilen, tüm yükümlülüklere aynen uyacağımızı, sözleşme kapsamında ve mevzuat gereği, tarafımızdan yaptırılması gereken tüm sigortaları, gerekli tüm riskleri karşılayacak şekilde yaptıracağımızı, primlerini tam ve zamanında yatıracağımızı, süresi bitenleri zamanında yenileyeceğimizi, sigorta poliçesi örneklerini Kiralayan tevdii ve teslim edeceğimizi, Sözleşme ve mevzuat gereği, Kiralayan tarafından yaptırılması icap eden tüm sigortaların ise tüm primlerini tam ve zamanında eksiksiz olarak ödemeyi peşinen, kabul ve taahhüt ederiz Sigorta poliçelerinin eksik değer ve teminatlarla düzenlenmesi, kapsadığı risklerin eksik ve/veya hatalı düzenlenmiş olması, sigorta primlerinin zamanında veya hiç ödenmemesi sebebiyle, kiralananın sigortasız kalması halinde, doğacak her türlü maddi ve hukuki sorumluluğun, herhangi bir bedelle sınırlı olmaksızın, şirketimize ait olacağını, bu suretle Kiralayanın herhangi bir ödeme yükümlülüğünde kalması halinde, Kiralayana ilk talebinde, herhangi bir mahkeme veya mercii kararı aranmaksızın ve mehil verilmesine de gerek olmaksızın Kiralayan tarafından ödenen bedeli gecikme faizi ile birlikte nakden ve defaten ödeyeceğimizi, Kiralayana herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğimizi ve talepte bulunmayacağımızı, kabul, beyan ve taahhüt ederiz Taahhütte Bulunan Kiracı

18 SİPARİŞ TAAHHÜTNAMESİ TC Noterliğinin, tarihli ve yevmiye no ile düzenlenen Finansal Kiralama Sözleşmesi(bundan böyle Sözleşme ) ile Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketinden(bundan böyle Kiralayan ) kiralayacağımız ve bu kapsamda, Kiralayan tarafından, Satıcı, firmadan satın alınacak, mal/araç/ekipman/aksesuarların(bundan böyle Kiralanan ), Satıcının belirlenmesi, ön seçimi ve sipariş şartları ile kıymeti, şirketimizle Satıcı arasında yapılan görüşmelerle belirlenmiş ve kabul edilmiş olup, adımıza sipariş edilmesi için, Kiralayan adına düzenlenmiş proforma fatura, aracılığımızla, Kiralayan a işleme onayının verilmesi ve kiralamanın gerçekleşmesi amacıyla sunulmuştur Sözleşmeye konu, siparişin, teklif mektubu veya proforma faturada belirtilen, isim, nitelik, marka, model yılı, tip, miktar, kıymet ve sair teknik özelliklerinden farklı olarak Satıcı tarafından sevk edilmesi ve bu farklılıkların, Gümrük makamları, Vergi Daireleri ve sair Resmi makam ve merciilerce tesbit olunması hallerinde, bu farklılıklar sonucu, Kiralayan ın uğrayabileceği tüm maddi kayıplar ile Gümrük Kanunu, Kaçakçılık mevzuatı ve gerekse Türk Ceza Kanunları ile ilgili sair tüm mevzuatlara göre yapılabilecek soruşturmalar sonucunda, Kiralayan ın sorumlu tutulmayacağını, işbu siparişten, sevkiyattan ve teslimattan kaynaklanabilecek, her türlü mali, hukuki veya cezai sorumluluğunun şirketimize ait olduğunu peşinen ve gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz Taahhütte Bulunan Kiracı

19 FESHİN KABULÜNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME (bundan böyle, Kiracı olarak anılacaktır) ve (bundan böyle Müteselsil Kefil ve Müşterek Müteselsil Borçlu olarak anılacaktır) ile, ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketi(bundan böyle Kiralayan olarak anılacaktır) arasında, Noterliği tarihli ve yevmiye numaralı, Finansal Kiralama Sözleşmesi(bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) akdedilmiştir Kiracı ve Müteselsil Kefil ve Müşterek Müteselsil Borçlu olarak, sözleşmeyi akteden bizler, aşağıda, Sözleşmenin feshine ilişkin olarak kabul ve taahhütlerimizi, beyan ederiz İşbu Feshin Kabulüne İlişkin Taahhütnamede, Biz, Bizler ve Tarafımız kelimeleri, Kiracı ve Müteselsil Kefil ve Müşterek Müteselsil Borçluları bir arada ifade etmektedir (1) Bizler, Sözleşmeye konu borç ve taahhütlerimizi, tam, gereği gibi ve süresinde yerine getirememiş ve temerrüde düşmüş bulunmaktayız (2) Kiralayan, bizleri, sözleşme ile yüklendiğimiz borç ve taahhütlerimizi aynen yerine getirmemiz konusunda defalarca uyarmış ve sözleşmenin ifasını sağlamak için ısrarlı olarak ifaya davet etmiştir (3) Bizler, Kiralayanın gerekli tüm ikaz ve uyarıları yaptığını, ancak, bu ikaz ve uyarılara rağmen, sözleşmeye konu borç ve taahhütlerimizi yerine getiremediğimizi gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederiz (4) Kiralayanın tüm haklı ikaz ve uyarılarına rağmen, sözleşmeye konu borç ve taahhütlerimizi yerine getirememiz sebebiyle, Kiralayan, tarafımıza hitaben keşide ettiği, Fesih İhbarnamesi(bundan böyle Fesih İhbarnamesi olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi haklı sebeple fesh etmiştir (5) Biz, Fesih İhbarnamesine konu tüm hususların, doğru ve haklı olduğunu ve Fesih İhbarnamesi içeriğini bütün sonuçları ile aynen kabul ettiğimizi ve hiçbir itirazımızın olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul ederiz (6) Bizler, sözleşmenin Kiralayan tarafından haklı sebeple fesh edildiğini kabul etmekte ve Fesih İhbarnamesinde belirtilen Kiralayan taleplerini tüm vecibeleri ile aynen ve süresinde yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz (7) İşbu Feshin Kabulüne İlişkin Taahhütnamenin, düzenlenme tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde, Kiralayan tarafından Fesih İhbarnamesinde iadesi talep edilen mal ve/veya ekipmanları sağlam, çalışır durumda, tüm parça ve eklentileri ile eksiksiz, hasarsız ve ayıpsız olarak, Kiralayana iade ve teslim edeceğimizi, Kiralayanın bizzat kendisi mal ve/veya ekipmanları bulundukları mahalden teslim almayı talep ettiği takdirde ise, Kiralayanın yetkililerinin gelip mahallinden mal ve/veya ekipmanları teslim alabilmeleri için de teslime hazır bir biçimde bulundurmayı gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz (8) Bizler, Kiralayan tarafından keşide edilen, Fesih İhbarnamesinde belirtilen bütün kira bedeli, faiz vs borçlarımızı da aynen kabul etmekteyiz Fesih İhbarnamesinde bu konuda belirtilen taleplere de hiçbir itirazımız bulunmamaktadır Konu borçlarımızı, işleyebilecek temerrüt faizi ile birlikte Fesih İhbarnamesinde belirtilen süre içinde Kiralayana ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz (9) Fesih İhbarnamesinde ve/veye işbu Feshin Kabulüne İlişkin Taahhütnamede belirtilmeyip, Kiralayanın talep etmeye hak kazandığı muaccel ve/veya müeccel sair tüm talep haklarının saklı olduğunu, işbu Feshin Kabulüne İlişkin Taahhütname tarafımızdan düzenlendiği tarihten sonra ortaya çıkabilecek, sözleşme ve eki belgelerden kaynaklanabilecek sair tüm borçlarımızı da şimdiden ve peşinen kabul ettiğimizi ve temerrüt faizi ile birlikte ifa edeceğimizi taahhüt ederiz (10) İşbu Feshin Kabulüne İlişkin Taahhütname, Kiralayana sunulmak üzere, tarafımızdan tek taraflı olarak düzenlenerek, imza edilmiştir İşbu, Feshin Kabulüne İlişkin Taahhütnameye konu bütün vecibe ve sorumluluklarımızı tüm vecibeleri ile yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz Aksi takdirde, Kiralayanın, işbu Feshin Kabulüne İlişkin Taahhütnameyi kesin delil olarak kullanarak, Mahkeme ve İcra Dairelerine başvurmaya ve kanuni takibe geçmeye yetkili olduğuna, bu halde, Kiralayan tarafından yapılacak tüm yargılama masrafları, harç ve avukatlık ücretinin de tarafımızdan karşılanacağını beyan ederiz Kiracı Müteselsil Kefil ve Müşterek Müteselsil Borçlu

20 RIZAEN TESLİM BELGESİ ENKA FİNANSAL KİRALAMA AŞ(Kiralayan) ile unvanlı şirketimiz(kiracı) arasında, Noterliğinde, tarihinde yevmiye numarası ile aktedilen Finansal Kiralama Sözleşmesi, sebebiyle, Kiralayan gönderilen Fesih İhbarnamesi ile usulüne uygun ve haklı olarak feshedilmiş bulunmaktadır Yukarıda tarihi ve yevmiye numarası belirtilen, Finansal Kiralama Sözleşmesine konu ve dökümü aşağıda yer alan mal ve ekipmanları Kiralayana kendi rızamızla teslim ettiğimizi kabul ve beyan eder, mal ve ekipmanlar üzerinde hiçbir hakkımızın kalmadığını ve Kiralayanın mal ve ekipmanlar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul ve beyan ederiz Ayrıca, malın tesliminden sonra Kiralayan tarafından, teslim edilen mal ve ekipmanlarda herhangi bir bozukluk, ayıp veya parça ve eklentilerde eksiklik tespit olunması halinde, bu hususların giderilmesine ilişkin tüm masrafların da tarafımıza ait olacağını kabul ve beyan ederiz Teslim Edilen Ekipman ve Aksesuarları : KİRACI

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi ve ekleri (birlikte ve kısaca Sözleşme ); İstanbul Ticaret Sicili nde 426642-374224 sicil no.su ile kayıtlı

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafımıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilen finansal kiralama sözleşmesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :. 1 Bir taraftan kanuni ikametgahı Mecidiyeköy, Buyukdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi A Blok K:7 Sişli 34394 İstanbul adresinde bulunan Pamuk Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar...

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar... SOZL. NO:... TARAFLAR: Bir taraftan A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan... (aşağıda kısaca KİRACI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan...(hepsi

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:... Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Telpa Plaza, No:195, Kat:7, 34394, Şişli/İstanbul adresinde bulunan BURGAN Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:. Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:..

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. Bir tarafta, "Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Cad. No:5/2 Fatih/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri GAYRETTEPE MAH. YENER SOK. N:1 K:2-3 BEŞİKTAŞ 34353 İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 267312.sicil

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Çağlayan Şişli/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı Eski Büyükdere Caddesi, Oycan Plaza No:15 K:1/A Maslak/ Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (SAT VE GERİ KİRALAMA) No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (SAT VE GERİ KİRALAMA) No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (SAT VE GERİ KİRALAMA) No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Büyükdere cad. Kristal Kule Binası No:215 K.22, 4. Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR VE TANIMLAR KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aşağıdaki hüküm ve şartlarla bir tarafta Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak No:6 Ataşehir, İstanbul adresinde de bulunan EREĞLİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Büyükdere cad. Kristal Kule Binası No:215 K.22, 4. Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:...

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:... Bir tarafta, Kiralayan sıfatı ile, Kanuni ikametgahı 19 Mayıs Caddesi, Dr. İsmet Öztürk Sokak, Şişli Plaza Ofis Blokları, E Blok, Kat:B1 Şişli 34360 / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı SARAY MAHALLESİ DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ AKKOM OFİSPARK 2 BLOK 4 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı Eski Büyükdere Caddesi, Oycan Plaza No:15 K:1/A Maslak/ Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No..

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. TÜRKİYE CUMHURİYETİ YNo CNo TC NOTER Tel : Fax : DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı