FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve kiralanandan azamî yararın elde edilebilmesi amacıyla açıklayıcı bilgileri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun bir kısım hükümlerini içerdiğini önemle bildiririz. Finansal kiralama işlemlerinin temelde bir finansman yöntemi olduğunu; kiracının işletmesinde kullanacağı, ihtiyaç duyduğu malı ve ekipmanı, teknik özelliklerini kendi iradesi ile belirleyerek, bir piyasa araştırması sonucu bulduğu Satıcı/Satıcılardan, Satıcı ile aralarında anlaşarak inceleyerek satın aldığını ve fakat finansal kiralama yöntemi gereği ve yasal zorunluluk nedeniyle faturanın, finansal kiralama şirketi adına tanzim edildiğini özellikle hatırlatmak isteriz. Finansal kiralama şirketleri; kiracıyı bir mali kurum olarak kredilendirmektedirler; herhangi bir malın ve kiralananın satıcısı, imalatçısı, aracısı, komisyoncusu değillerdir ve finansal kiralama konusu kiralananı kiracıya finansal kiralama maksadıyla kullandırmaktadırlar. Kiracı; kiralananın toplam maliyetini kararlaştırılan ödeme planı çerçevesinde ödeyerek kendisine sağlanan finansmandan yararlanabilmekte, sözleşme süresinin sonunda kiralananın mülkiyetini de kazanabilmektedir. Finansal kiralama işlemlerinde temel olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacağından, bu Kanun ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik in metinlerini de internet sitemizde bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Şirketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebileceğiniz finansal kiralama sözleşmesi ve eklerini, gerekli görmeniz halinde hukuk danışmanınız ile birlikte değerlendirmenizi, anılan siteden alacağınız çıktılarda, çıktı tarihinin de yer almasını özellikle duyuruyoruz. Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR Bu maddede; Kiralayan, Kiracı ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadlarına, ticaret unvanlarına, ticaret merkezlerine, yerleşim yerlerine, Sözleşme nin konusu mala, Ek-1:Özel Şartlar da yer verildiği belirtilmektedir. 2. TANIMLAR Bu maddede ve Sözleşme nin giriş kısmında, Sözleşme de sıkça kullanılan kavramlar tanımlanmaktadır. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu madde ile; Sözleşme nin konusu açıklanmakta; Sözleşme ye eklenecek proforma faturaya konu mal veya ekipmanın taraflarca belirlenen kira bedeli karşılığında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kiralayan tarafından Kiracıya, finansal kiralama yoluyla kiralandığı tarif edilmektedir. 4. KİRALAMA SÜRESİ Bu madde hükmünde kiralama süresi tanımlanmış, kiralama süresine Ek-1:Özel Şartlar da yer verildiği açıklanmıştır. 5. KİRALANANIN MÜLKİYETİ Bu madde hükmünde; Kiralanan ın mülkiyetinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketine ait olması gerektiği, mülkiyet hakkının korunması ile ilgili olarak yapılması gereken temel esaslar düzenlenmekte; Kiralanan ın üzerindeki fiili hakimiyetin, zilyetliğini Kiralanan dan iktisadi faydayı da kapsayacak şekilde ve en geniş ölçüde 6163 sayılı Kanununda öngörülen çerçevede Kiracı ya ait bulunduğu açıklanmaktadır. 6. KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI Bu maddede, Kiracı nın, Kiralanan ın mülkiyet hakkının devrine ilişkin talep hakkının doğmasının, kullanabilmesinin şartları, usulü ve Kiracının bu yükümlülüklerine, şartlara aykırılığının sonuçları düzenlenmektedir. II. KİRALANAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER / İKTİSAP, MÜLKİYET, ZİLYETLİK 1. KİRALANANIN SEÇİMİ VE SİPARİŞİ Bu maddede Kiralanan ın, Kiracı tarafından belirlendiği, Kiralananla ilgili yapılacak anlaşmalarda bulunması gerekli hususlar, bu konuda sağlanacak mutabakatın Kiralayana bildirilmesi ve Kiracı nın Kiralanan ın seçtiğinden farklı olduğu savı ile Kiralayan ı hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağı, Kiralayan dan talepte bulunamayacağı, Kiralanan ın parça ve eklentilerinin açık ya da gizli ayıplarından her ne nam altında olursa olsun Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığı belirtilmektedir.

2 2. KİRALANANIN TÜRKİYE DIŞINDAN TEMİN EDİLMESİ Kiralananın Türkiye dışından temin edilmesi söz konusu olduğu hallerde; seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde, akreditif türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tesbiti ve bu hususlardan doğan sorumluluğun Kracı y ait olduğu açıklanmaktadır. 3. KİRALANANIN BEDELİNİN ÖDENMESİ Kiralananın bedeli nin, aksinin yazılı olarak kararlaştırıldığı durumlar hariç olmak üzere, Teslim/Tesellüm Belgesi nin Kiralayan a ibrazından sonra, Kiralayan tarafından Satıcıya ödeneceği açıklanmaktadır. 4. GARANTİ BELGESİ Kiralanan ın garanti belgelerinin Kiralayan adına düzenleneceği ve Kiracı tarafından Kiralayan ın temsilcisi sıfatıyla teslim alınıp Kiralayan a verileceği, garanti belgesi nedeniyle Satıcı ya yöneltilecek taleplerin Kiralayan ın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla Kiracı tarafından yöneltileceği belirtilmektedir. 5. KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM VE TESİSİ Madde hükmünde; Kiralanan ın satıcıdan teslim alınmasına, Kiralanan daki eksiklik ve ayıpların tespitine ilişkin bu hükümler, Satıcı ya karşı talep haklarının nasıl kullanılacağı, açılacak davaların takibi,kiralananın ve satıcının, Kiracı tarafından belirlenmesi, Kiralanan konusunda Kiracının uzmanlık ve deneyimlerinin bulunduğu, bulunması gerektiği temel esasına dayanmaktadır. İşletmesinin gerektirdiği şartları ve buna uygun Kiralananı, satıcısını da en iyi şekilde değerlendirerek tespit eden, etmesi gereken Kiracı nın, söz konusu satıcı ve ekipmanla ilgili riskleri taşımasına, sonuçlarına katlanmasına ilişkin bu hükümlerde, sadece bir finansal kuruluş olan finansal kiralama şirketlerinin Kiralanan ve Kiracının işletmesinin niteliğini, özelliğini, spesifikasyonlarını değerlendirme imkânı da bulunmadığından, mala ve satıcıya ait olabilecek rizikolardan, zararlardan sorumlu tutulamayacağı yer almaktadır. 6. ZİLYETLİĞİN DEVRİ Madde hükmünde, Kiralananın zilyetliğinin kiracıya devri, buna ilişkin şartlar, sözleşmenin imzalanması ile birlikte Kiralananın ziya ve hasarına ilişkin her türlü sorumluluğun Kiracıya ait olduğu hususu açıklanmaktadır. III. KİRALAYAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. KİRALAYANIN SORUMLU OLMADIĞI HALLER Kiralananın ve satıcının, Kiracı tarafından belirlenmesi, Kiralanan konusunda Kiracının uzmanlık ve deneyimlerinin bulunduğu, bulunması gerektiği temel prensibi sebebiyle; işletmesinin gerektirdiği şartları ve buna uygun Kiralananı, satıcısını da en iyi şekilde değerlendirerek tespit eden, etmesi gereken Kiracının, söz konusu satıcı ve ekipmanla ilgili riskleri kendisinin taşımasına, sadece bir finansal kuruluş olan finansal kiralama şirketlerinin Kiralanan ve Kiracının isletmesinin niteliğini, özelliğini, değerlendirme imkanı da bulunmadığından, mala ve satıcıya ait olabilecek rizikolardan, zararlardan sorumlu tutulamayacağı yer almaktadır. 2. KİRALAYANIN ÖZEL HAK VE YETKİLERİ Bu madde ile; finansal kiralama işleminin ve bu işlemin ifasının, Sözleşme hükümlerine uygun tarzda ifa edilip edilmediğini denetlemek, Kiracı dan bu hususlarla ilgili bilgi ve belge talep etmek, Kiracı nın defter ve muhasebe kayıtlarını incelemek veya masrafı Kiracı ya ait olmak üzere uzman bir kuruluşa incelettirmek, Sözleşme ve Kanun uyarınca öngörülen taşınmaz mala ilişkin olarak taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine ve taşınır mallara ilişkin olarak yetkili sicile tüm masrafları Kiracı ya ait olmak üzere Sözleşme nin tescilini yaptırmaya ve tescil masraflarını Kiracı dan talep etmeye Kiralayan ın yetkili olacağı belirtilmektedir. IV. KİRACI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. KİRACININ BAZI HUKUKİ VE MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2. SATICI'YA KARŞI İLERİ SÜRELECEK TALEP HAKLARININ KULLANILMASI 3. KİRACININ KİRALANANI SATICIDAN TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sözleşme nin IV/1,2,3 madde hükümlerinde; Kiralananın satıcısından işletmesine nakli, kuruluşu, çalıştırılması ve kiralama süresince gerekli tüm faaliyetlerin, izin, ruhsat, kayıt gibi işlemlerinin kendisi tarafından alınması, yenilenmesi gerektiği, tüm vergi, harç, resimlerin tarafına ait olacağı, finansal kiralama şirketine fatura karşılığı ödeneceği; Kiracı nın Sözleşme ye konu Kiralanan ın ilgili mevzuattaki kural ve düzenlemelere uygun olduğunu ve uygunluk işaretini taşıyacağını, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık halinde Kiralayan ın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, tüm yükümlülüklerin tarafına ait olduğunu ve Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını taahhüt ettiği; Kiracı nın ayrıca, Kiralanan ın, hakları üçüncü kişilere ait olup lisans alınmaksızın kullanılan herhangi bir software içermediğini beyan ettiğini, aksi durumda sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ettiği açıklanmaktadır. 4. KİRACININ TEMİNAT VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

3 Madde hükmünde, Kiracı nın Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatları vermesi, bu teminatların verilmesinin Sözleşme nin yürürlülük şartı olduğu belirtilmektedir. 5. KİRACININ İŞLETEN SIFATI Madde ile, Kiracı nın sözleşme süresince, Kiralanan ın işletilmesi ve kullanılması sırasında, Kiracı nın kendisine, üçüncü şahıslara, çevreye ve doğaya verebileceği her türlü zararlardan işleten sıfatıyla sorumlu olduğu belirntilmektedir. 6. KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ 7. KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜT 8. MÜKERRER TEMERRÜT HALİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESİH EDİLMESİ 9. TAKAS MAHSUP YASAĞI Sözleşme nin IV/6,7,8,9, madde hükümlerinde; Kiralananı ve satıcısını tespit ederek, finansal kiralama şirketi tarafından satın alınmasına sebep teşkil eden Kiracı nın, Kiralanandaki her türlü ayıp ve eksiklikten sorumlu olması gerektiğine dayalı olarak kiralama bedellerini ödemekten kaçınmayacağı, sözleşmenin imzası tarihinden sonra maliyeti etkileyen kalemlerde, vergilerde meydana gelecek tüm artışların da kira bedeline yansıtılacağı ya da ayrıca ödenmesinin talep edilebileceği, çok sayıdaki finansal kiralama şirketi arasından, Kiracı tarafından piyasa şartları araştırıldıktan sonra seçilecek şirkete karşı, ileride uyarlama davasının açılması hakkında, basiretli tacir olan Kiracının feragati, Kiracının temerrüdünün sonuçları, kira bedellerinin vadelerinden önce kısmen ya da tamamen ödenmesi ihtimalinde finansman borcundan indirim yapılmayacağı yolunda düzenlemeler mevcuttur. Yine bu hükümlerde temerrüt halinin başlangıç tarihi, uygulanacak temerrüt faizi, oranlarının hesabı, tarzı, temerrüt halinde sözleşmenin sona erdirileceği düzenlenmektedir. Ayrıca, Kiracı nın, bir kiralama dönemi içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini zamanında ödememesi halinde, Kiralayan ın ayrıca başkaca bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve Sözleşme nin feshi ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Kiracı nın, herhangi bir sebeple, Kiralayan dan alacaklı olduğu takdirde, bu alacağını, muaccel veya müeccel kira bedelleri ile veya vadesi geçmiş borçlarıyla takas veya mahsup edemeyeceği de bu madde hükümlerinde yer almaktadır. 10. KİRALANAN'IN KORUNMASI, KULLANILMASI 11. KİRALANANIN BAKIM VE ONARIMI 12. KİRALANANIN HASAR VE ZİYAI Sözleşme nin IV/10,11,12 madde hükümlerinde Bu maddelerde; Sözleşmenin bu hükümlerinde, Kiralanandaki fiili hakimiyetin en geniş şekilde Kiracıda olması ve Kiralanandan iktisadi faydayı sağlama yetkisinin Kiracı da bulunması nedeniyle, Kiralananı en geniş şekilde koruma, bakımını ve onarımını yaptırma, garanti koşullarına uygun kullanma yükümlülüğünün Kiracı ya ait olduğu, bu nedenle doğabilecek zararlardan tamamen Kiracının sorumlu olacağı, 6163 sayılı Kanun hükümlerine uygun bir şekilde düzenlenmekte, açıklanmaktadır. 13. KİRALANANIN DEVİR VE TEMLİK YASAĞI Bu hüküm Kiracının, Kiralananı üçüncü şahıslara bedelli ya da bedelsiz kullandırmaması, devir etmemesi, yararlandırmaması, terk etmemesi gerektiğini ve aksine davranışın Kiralayanın bu sebeple uğrayabileceği zararının tazmini borcunu doğuracağını ve ayrıca sözleşmenin Kiralayan tarafından derhal sona erdirilmesine imkân verebileceğini içermektedir. Kiralayanın malik sıfatının korunmasının yanı sıra sigorta tazminatı talebi hakkının düşmemesi amaçlanmaktadır. 14. KİRALANANIN BULUNACAĞI YER Kiralananın maliki finansal kiralama şirketinin izni olmaksızın başka bir yere nakledilmeyeceği, nakline izin verilen ya da niteliği gereği hareketli Kiralananın güzergâhının yine Şirkete bildirilmesi gerektiği açıklanmaktadır. 15. KİRACI'NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ Maddede, Kiracı ve Kefil/lerin, her mali yılın bitiminden itibaren onaylı bilânço ve gelir tablolarını ve mali bilgilerini, yönetim kurulunda, müdürlerinde, kendisini temsil ve ilzam edecek kişilerde ve/veya temsil ve ilzam yetkilerinin kapsamındeki değişiklikleri Kiralayan a vermekle yükümlü oldukları belirtilmektedir. 16. KİRACI'NIN KİRALANAN'I SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA SATIN ALMA HAKKI VE KİRACI'NIN BU HAKKINI KULLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR Bu maddede, Kiracının, Kiralananın mülkiyet hakkının devrine ilişkin talep hakkının doğmasının, kullanabilmesinin şartları, usulü ve Kiracının bu yükümlülüklerine, şartlara aykırılığının sonuçları düzenlenmektedir. V. KİRALANANIN SİGORTA EDİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. SİGORTA ETTİRME 2. KİRACININ SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ 3. KİRALAYANIN SİGORTA TAZMİNATI KAYBINA UĞRAMASI 4. SİGORTA RİSKİNİN ARTMASI 5. SİGORTA TAZMİNATININ TAHSİSİ

4 Sözleşme nin V/1,2,3,4,5 madde hükümlerinde, Kiralananın Kiralayan adına tüm rizikolara karşı, primleri Kiracı tarafından ödenmek kaydıyla sigorta ettirilmesi gereği, Kiracının sigorta primlerinin ödenmesinde temerrüdünün, sigorta tazminatı kaybının sonuçları, rizikonun gerçekleşmesi, rizikonun artması halinde yapılacak işlemler ve sigorta tazminatının tahsis tarzı ile Kiracının bu yükümlülüklerini ihlalinin sonuçları düzenlenmekte, Kiralayanın bu sebeple sözleşmeyi fesih imkanı yer almaktadır. VI. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. SÖZLEŞMENİN KİRALANANIN KİRACIYA SATILMASI İLE SON BULMASI Bu hükümlerde, Finansal Kiralama sözleşmesinin sona ermesi,kiralananın Kiracıya satılması ile son bulması, Kiralananın satışı yapılmadan son bulması halleri düzenlenmektedir. 2. SÖZLEŞMENİN KİRALAYANIN FESİH HAKKINI KULLANMASI İLE SONA ERMESİ Bu madde hükümlerinde, Kiralayanın sözleşme süresinden önce fesih etme hakkı bulunduğu hallere yer verilmiş olup, bu haller 6361 sayılı Kanunu nun 31 maddesi hükmü kapsamında mütalaa edilmiştir. 3. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ Sözleşmenin bu hükmünde, Kiracının Kiralananı iade borcu, usulü, bu konudaki yükümlülükleri, kira bedellerinin muacceliyeti halleri düzenlenmektedir. 4. KİRALAYANIN DAVA, TAKİP VE SATMA HAKKI Sözleşmenin bu maddesi, Kiralayan ın alacaklarının tahsili usulüne, Kiracı nın bu konudaki sorumluluklarının kapsamına, teminatların paraya çevrilmesine ilişkin hükümleri içermektedir. VII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 1. MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULARIN SORUMLULUĞU 2. BEYANLAR VE EHLİYET 3. KİRACININ ÖDEMELERİNİN ÖNCELİKLE BORÇLARINA MAHSUBU 4. KİRA VE SİGORTA DIŞINDAKİ BORÇLAR İÇİN UYGULANACAK FAİZ ORANI 5. KİRACININ KİRALAYAN İLE ARASINDAKİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEKİ TEMERRÜDÜNÜN ETKİSİ 6. TEMİNATLARIN SİGORTASI 7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK ŞARTI 8. MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ 9. HAKLARIN MAHFUZİYETİ 10. BAĞIMSIZLIK 11. ÇEVRE NİN KORUNMASI 12. KİRALAYAN IN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 13. GİZLİLİK : 14. ELEKTRONİK POSTA / FAKS ANLAŞMASI 15. YETKİLİ MAHKEME 16. YAZILI ŞEKİL 17. KİRACI VE KEFİLLERİN TEBLİGAT ADRESİ 18. EKLER 19. DAMGA VERGİSİ Sözleşme nin Çeşitli Hükümler başlıklı VII. Kısmındaki maddelerde; müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçluların sorumluluğu, kiracı ve kefilin verdikleri bilgi ve beyanlar ile sundukları belgelerin doğruluk ve gerçekliğinden sorumlu oldukları ve gerekli kanunî ehliyete sahip oldukları, kiracının ödemelerinin öncelikle borçlarına mahsup edileceği, kira ve sigorta dışındaki borçlar için uygulanacak faiz oranları, kiracının kiralayan ile arasındaki diğer sözleşmelerdeki temerrüdünün kiralayana bu sözleşmeleri de fesih hakkını vereceği, teminatların sigortalanması primlerinin kiracıya ait olacağı, sözleşmenin yürürlük şartları, ihtilaf halinde kiralayan nezdindeki bilgi ve belgelerin kesin delil sayılacağına ilişkin münhasır delil sözleşmesi, sözleşmenin taraflarının sözleşmeden doğan haklarını kullanmamış olmasının bu haklardan feragat anlamına gelmeyeceği, sözleşme ve eklerinde ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm şart ve kayıtlardaki geçersizliğin sözleşmenin ve eklerinin diğer hükümlerinin ve diğer belgelerinin geçerliliğini etkilemeyeceği, kiracının bünyesindeki işletmelerde yer alan faaliyetlerin ve yapılan üretimin doğal ve kültürel çevreye zarar vermediğini ve ayrıca kiralayan tarafından finanse edilen kiralananı çevreye olumsuz etkilerde bulunacak şekilde kullanmayacağını bu konularda Türkiye de yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine uyduğunu ve uymaya devam edeceğini aksine durumların meydana çıkması halinde bunları giderici her türlü önlemi alacağını kabul ve taahhüt ettiği, kiralanana ilişkin olan ve kiralanan için kullanılan tüm marka patent lisans vb. her tür fikri mülkiyet hakları nın münhasıran kiralayana ait olduğu, kiracı ve kefillerin sözleşme ve ekleri hükümleri işleyişi ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir bilgi veremeyecekleri, bu hususların kiralayanın ticari faaliyetlerine ilişkin gizli bilgilerini oluşturduğu, kiralayan ile kiracı ve kefil/ler aralarındaki yazışmaların kanun yahut sözleşme de noter vasıtasıyla yapılmasının şart koşulduğu durumlar hariç ve TTK nun 18/3 maddesi ile sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyla iletilerin sözleşmede yazılı faks numaralarına

5 yapılması konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanmış olduğu, sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın hal merciinin İstanbul Çağlayan mahkeme ve icra daireleri olduğunun kabul edildiği, sözleşme ve eklerinin ve bunların uygulamalarıyla ilgili her tür ve kategori beyanların, ihtar ve ihbarların yazılı olarak yapılması gerektiği, sözleşmenin özel şartlar bölümünde belirtilen tarafların adreslerinin tebligat adresi olarak kabul edileceği, sözleşme eklerinin sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğu, sözleşmenin akdedilmesi sebebiyle tahakkuk edebilecek damga vergisinin ödeme yükümlülüğünün kiracıya ait olduğu düzenlenmektedir. EK 1. ÖZEL ŞARTLAR Finansal Kiralama Sözleşmesinin EK-1:ÖZEL ŞARTLAR başlığını taşıyan ekinde, Kiracı ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadları, unvanları, ticaret merkezleri, yerleşim yerleri, tebligat adresleri, kayıtlı elektronik posta adresleri, Satıcı, Kiralananın tanımı ve sözleşmenin süresi içinde bulundurulacağı yer, mülkiyeti devir bedeli, kira bedeli ödeme yeri, kiralama bedellerinin hesaplanmasında esas alınan maliyetin kapsamı, tutarı ve masraf ve giderlerin ödeme şekli, temerrüt faizi oranı yer almaktadır. EK 2. ÖDEME TABLOSU Finansal Kiralama Sözleşmesinin EK-2: ÖDEME TABLOSU baslığını taşıyan ekinde, ödeme tablosu ve bu hususa ilişkin düzenlemeler belirtilecektir

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları:

I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları: Bir tarafta; Büyükdere Caddesi No: 129 80300 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş. ("Banka ) ile diğer tarafta......... adresinde mukim... ( Müşteri ) aşağıda belirtilen hükümlerde anlaşmışlar

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ), Sözleşme sonunda belirtilen tarihte ( İmza Tarihi ) ve yine Sözleşme sonunda isim/ticari unvan ve adresleri belirtilen müşteri ( Kredi Alan

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı