HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:..."

Transkript

1 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi: fl Adresi: T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... Telefon Numaras ( fl):... (Ev):... (Faks):... (Cep):... ( ):... Nezdinizde ad ma aç lacak hesaplarla ilgili sözleflme,talimat,makbuz ve evraklarda afla da örne i bulunan imzam kullanaca m ve yukar da belirtilen bilgilerin do rulu unu beyan ederim. ( MZA VE VARSA KAfiE) Hesab ma ait Türev piyasalar hesap ekstresi, Türev piyasalar aç k pozisyon raporu, Türev piyasalar müflteri kar zarar raporu, Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu, Türev araçlara konu standart varl klar ekstresi ve Türev araçlar nakit hareketleri ekstresinin kametgah Adresime veya fl Adresime veya Di er: Adresime gönderilmesini rica ederim. ( MZA VE VARSA KAfiE) Hesab ma ait; Türev Piyasalar Hesap Ekstresi: Türev Piyasalar Aç k Pozisyon Raporu: Türev Piyasalar Müflteri Kar Zarar Raporu: Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu: Türev Araçlara Konu Standart Varl klar Ekstresi: Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi: Yukar daki ekstrelerden karfl s nda imzam bulunanlar adresime gönderilmesini istemiyorum. MZA: Aram zdaki ifl iliflkilerinde Kurumunuz kay tlar n n esas tutulaca n peflinen kabul ve beyan ederim. Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Çerçeve Sözleflmesi, Hesap Kartonu ve sözleflme ile ilgili ekler huzurumda imzalanm flt r. ( MZA VE VARSA KAfiE) Arac Kurum / Acenta Taraf ndan Doldurulacakt r fllem Komisyon Oran :... (ADI - SOYADI) ( MZA) TURKISH YATIRIM A.fi....ACENTASI Müflteri Temsilcisi :... Kazand ran :... 1 (ADI - SOYADI) ( MZA) (ADI - SOYADI) ( MZA)

2 2/1 Sözleflme Tarihi:.../.../... Sözleflme No:... I- TARAFLAR 1. TURKISH YATIRIM A.fi. (Afla da k saca Arac Kurum olarak adland r lacakt r.) Adres: Abdi pekçi Caddesi No:57 Reasürans Han E Blok 5. Kat Harbiye / stanbul (Afla da k saca Müflteri olarak adland r lacakt r.) Adres: Kimlik Bilgileri: Müflteri Tan ma Formunda yer almaktad r Say l Karaparan n Aklanmas n n Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyar nca müflteri kimlik tespitleri yap lm flt r. II- TANIMLAR TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES 1. Türev Araçlar ; VOB da ifllem gören Vadeli fllem Sözleflmeleri ve Opsiyon Sözleflmelerini; tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Vadeli fllemler ve Opsiyon Borsalar n n Kurulufl ve Çal flma Esaslar Hakk ndaki Yönetmeli i nin 3. maddesinde tan mlanan ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasas araçlar na, mala, k ymetli madenlere ve dövize dayal vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri dahil her türlü türev arac n, 2. Vadeli fllem Sözleflmesi; Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, standart miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n, ticari mal, k ymetli madeni ve dövizi alma veya satma hak veya yükümlülü ü veren VOB da ifllem gören vadeli ifllem sözleflmelerini, 3. Opsiyon Sözleflmesi; Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma hakk veren, satan taraf ise yükümlü k lan VOB da ifllem gören opsiyon sözleflmelerini, 4. Uzun Pozisyon; (a) Vadeli ifllem sözleflmelerinde sözleflmenin vadesi geldi inde sözleflmeye konu teflkil eden varl sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda sat n alma ya da nakdi uzlaflmay sa lama hak ve yükümlülü ünü, (b) Opsiyon sözleflmelerinde, (i) Al m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda sat n alma ya da nakdi uzlaflmada bulunma hakk n, (ii) Sat m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmada bulunma hakk n, 5. K sa Pozisyon; (a) Vadeli ifllem sözleflmelerinde, sözleflmenin vadesi geldi inde sözleflmeye konu teflkil eden varl sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmay sa lama hak ve yükümlü ünü, (b) Opsiyon sözleflmelerinde, (i) Al m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, (ii) Sat m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan sat n alma ya da nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, 6. Opsiyon Primi; Opsiyon sözleflmesini alan taraf n, sözleflmede yer alan haklar karfl l nda opsiyon sözleflmesini satan tarafa ödemekle yükümlü oldu u primi, 2

3 2/2 7. Kullan m Fiyat ; Opsiyon sözleflmelerinde, sözleflmeye konu olan varl n al m veya sat m hakk n n vade süresince veya vade sonunda kullan labilece i fiyat, 8. Günlük Uzlaflma Fiyat ; lgili Borsa Kurallar ve Türev Araçlar nda hesaplama flekli ve yöntemi belirtilen gün sonlar nda hesaplar n güncellefltirilmesinde kullan lmak üzere Borsa taraf ndan belirlenen fiyat, 9. Son Uzlaflma Fiyat ; lgili Borsa Kurallar ve Türev Araçlar nda hesaplama flekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonlar n ifas nda kullan lmak üzere Borsa taraf ndan belirlenen fiyat, 10. Ters fllem; Ayn sözleflmede, uzun pozisyon karfl s nda k sa pozisyon, k sa pozisyon karfl s nda uzun pozisyon al narak pozisyonun tasfiyesini, 11. Al m Emri; Müflteri'nin, Arac Kurum'a, Türev Araçlar n n, sat n al nmas (uzun pozisyon al nmas ) için, yaz l veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletiflim araçlar n kullanarak yapt bildirimi, 12. Sat m Emri; Müflteri'nin, Arac Kurum'a, Türev Araçlar n n, sat lmas (K sa pozisyon al nmas ) için yaz l veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya di er elektronik iletiflim araçlar n kullanarak yapt bildirimi, 13. Emir; Al m veya Sat m Emrini, 14. Kurtaj Ücreti; Türev Araçlar al m ve sat mlar ndan ötürü Borsa taraf ndan tahakkuk ettirilen her türlü ücreti, 15. Komisyon; Türev araçlar dahil sermaye piyasas araçlar n n al m sat m ve saklanmas ; Müflteri nam ve hesab na sermaye piyasas araçlar n n anapara, faiz ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi; Müflteri ye ait nakdin de erlendirilmesi ve hizmetleri ve Arac Kurum taraf ndan Müflteri ad na ve/veya hesab na yap lacak di er her türlü menkul k ymet ifllemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, saklama kuruluflu, di er yetkili kurulufllar ve Arac Kurum taraf ndan tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, hesap iflletim bedeli, kurtaj ve ücretleri (Bu Sözleflme nin imzalanmas ndan sonra yürürlü e girebilecek mevzuat gere ince oran ve tutarlar n de iflmesi durumunda Arac Kurum bu de iflikli i bedel ve ücretlere yans tma hakk n sakl tutar.) 16. Borsa veya VOB; Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. ni, 17. Takas Merkezi; Borsa taraf ndan Takas Merkezi olarak belirlenen Vadeli fllem Sözleflmeleri ve Opsiyon Sözleflmelerinin takas n yapmakla görevlendirilen IMKB Takas ve Saklama Bankas A.fi ni, veya Borsa taraf ndan baflka bir kuruluflun Takas Merkezi olarak belirlenmesi durumunda söz konusu kuruluflu, 18. Borsa Kurallar ; tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Vadeli fllem ve Opsiyon Borsalar n n Kurulufl Ve Çal flma Esaslar Hakk nda Yönetmelik, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Vadeli fllem Ve Opsiyon Borsas Yönetmeli i, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Arac Kurulufllar n Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kay t Düzeni Hakk nda Tebli (Seri V No 51), söz konusu Tebli ve Yönetmeliklerin hükümleri uyar nca Sermaye Piyasas Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi taraf ndan yap lan düzenlemeleri ve bunlarda yap lan de ifliklikleri ifade eder. III- SÖZLEfiMEN N KONUSU VE KAPSAMI Bu sözleflme; Sermaye Piyasas Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasas Kurulu nun ç kard ve ç karaca tebli ler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; Arac Kurum un Müflteri ad na ve/veya hesab na VOB da, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasas araçlar na, mala, k ymetli madenlere ve dövize dayal ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ve ifl bu sözleflmenin imzalanmas ndan sonraki tarihte Kurul un belirleyece i yeni sözleflmeler ile her türlü türev arac n arac s fat yla al p satmas na, bu araçlar n Arac Kurum taraf ndan Takas Merkezi nde saklat lmas na iliflkin koflullar düzenlemektedir. Bunun yan nda iflbu sözleflme yurt d fl borsalarda ya da borsalar d fl nda al m sat m na arac l k ve bu sözleflmede belirlenen di er hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak, Arac Kurum ve müflterinin karfl l kl hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespitini de yapar. Bu sözleflme müflterinin Arac Kurum nezdinde aç lm fl ve ileride aç lacak di er hesaplar için de geçerlidir. Müflteri, iflbu sözleflmeyi imzalamadan önce, ekte yer alan ve SPK taraf ndan yay nlanan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nun ( Ek:1 ) bir nüshas n ald n, okudu unu, anlad n ve kabul etti ini beyan eder. Bu sözleflme sadece VOB da gerçekleflecek olan Vadeli fllem Sözleflmesi ve Opsiyon Sözleflmeleri ve bunlara iliflkin ifllemleri kapsar. 3

4 2/3 Kimlik ncelemesi Arac Kurum, 4208 say l Karaparan n Aklanmas n n Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasas Mevzuat uyar nca hesap açmadan önce müflterilerinin ve yetkili temsilcilerinin kimlik bilgilerini tespit eder. Arac Kurum, fiubesi veya Acenta olan Banka, Müflterinin ve yetkili temsilcilerinin kimli ini kendisine verilmifl bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Arac Kurum, fiube ya da Acenta nezdinde doldurduklar belgeler üzerine atacaklar imzalar karfl laflt rmak suretiyle Müflteri Tan ma Kural Uyar nca denetler ve inceler. Arac kurulufllar, hesap numaras verdikleri müflterilerinin kimlik bilgilerinin do rulu undan sorumludurlar. Arac Kurum imza karfl laflt rmas n makul bir dikkatle yapacak ve ilk bak flta anlafl lmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlar ndan sorumlu olmayacakt r. Arac Kurum, fiubesi veya Acenta kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve di er yetki belgelerinin sahteli inden sorumlu tutulmayacakt r. flbu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd, Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd, Borçlar Kanunu nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Müflteri Vekaletnamesi fl bu sözleflme kapsam nda yap lacak ifllemlerde müflteri, diledi i bir kifliyi vekil tayin edebilir. Bunun için Müflteri, vekilinin ismini, imza örne ini ve vekaletin kapsam n Arac Kurum a, fiubelerine ve Acentelerine noter onayl bir vekaletname ile bildirmek zorundad r. Vekaletnamenin iptal edildi i veya bir k s m yetkilerin iptali konusunda Arac Kurum a, fiubelerine veya Acentalar na noter onayl yaz l bir ihbarname tebli edilmedi i sürece Arac Kurum, fiube veya Acentalar na vekili azletti i ihbar n noter kanal ile yapmad sürece her türlü ilan, azil ve ihbar gibi k s tlamalar Arac Kurum a karfl ileri sürülemez. Arac Kurum, fiubeleri veya Acentalar Müflterinin ve onun vekillerinin kimli ini, kendisine verilmifl bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Arac Kurum, fiubeleri veya Acentalar nezdinde doldurduklar sair belgelerin üzerine vaaz etti i imzalar karfl laflt rmak suretiyle denetler ve inceler. Arac Kurum, fiubeleri veya Acentalar imza karfl laflt rmas n makul bir dikkatle yaparlar ve ilk bak flta anlafl lmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlar ndan sorumlu tutulamazlar. Müflterinin ya da vekillerinin ehliyetsizli inden do abilecek sorumluluk Arac Kurum a ait de ildir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Arac Kurum a, fiubelerine veya Acentalar na yaz l olarak tebli edilmifl olmad kça Arac Kurum a, fiubelerine veya Acentalar na bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Özellikle ehliyetsizli in ilan edilmifl ya da yay n organlar nda yay nlanm fl olmas kendilerine yaz l ihbarda bulunulmad kça Arac Kurum, fiubeler veya Acentalar için ba layaca de ildir. Arac Kurum, fiubeler veya Acentalar kendilerine yaz l ihbarda bulunulmad kça Müflteriyi ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulmazlar. flbu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd Borçlar Kanunu nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Ortak Hesap Birden fazla kiflinin ortak hareket etmek suretiyle Arac Kurum nezdinde ortak hesap açt rmalar durumunda, aksi yaz l olarak Arac Kurum a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, di er ortak hesap sahiplerinin muvafakat na gerek olmaks z n, münferiden Arac Kurum a her türlü talimat ve emir verme e ve ortak hesapta bulunan menkul k ymet ve nakitlerin tamam üzerinde tasarruf etme e bu Sözleflme de yaz l hükümlerden faydalanmaya yetkili olacakt r. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleflme den do acak borç ve yükümlülüklerden Arac Kurum a karfl müteselsilen sorumludur. Arac Kurum ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülü ünü yerine getirmekle di erlerine karfl da yükümlülü ünü yerine getirmifl say l r. Ortak hesap sahiplerinden birinin vefat halinde, hesaptan onun pay na düflen miktarda varl Arac Kurum a kesinleflmifl bir veraset ilam ibraz edilinceye dek blokaj konulur. Blokaj n uygulanaca varl klardan kaynaklanan hesaptaki de er art fl ve eksilmelerinden ötürü Arac Kurum sorumlu tutulamaz. Ortak hesap sahiplerinden birinin vefat halinde Arac Kurum a yap lacak yaz l ve / veya sözlü ölüm bildirimine kadar geçen sürede ortak müflteri hesab na yap lan ifllemlerden bildirimin yap ld tarihe kadar ki ifllemler için Arac Kurum sorumlu tutulamaz. flbu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd, Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd, Borçlar Kanunu nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Arac Kurum un müflterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili ifllemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunmas di er hesap sahiplerini de ba lar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi alm fl ve ö renmifl say l rlar. Müflterek hesap sahiplerinden her biri di erini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder Say l Kara Paran n Aklanmas n n Önlenmesine dair kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyar nca hesap açmadan önce Müflteri lerin kimlik bilgilerinin tespiti her bir hak sahibi için yap lacakt r. Temsil Arac Kurum a karfl yaln zca Kurul mevzuat na uygun olarak düzenlenmifl vekaletname ile yetkilendirilmifl kifliler tasarruf yetkilisi say lacaklard r. Aksi aç kça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleflme ile Müflterinin yetkili oldu u her konuda yetkili oldu u kabul edilir. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yap lan de ifliklikler Müflteri taraf ndan noter kanal yla yaz l olarak Arac Kurum'a bildirilinceye kadar, Arac Kurum yönünden geçerli olacakt r. Acentalar arac l ile yap lacak ifllemlerde hukuki sorumluluk müteselsilen Arac Kurum ve Acenta Banka ya aittir. Arac Kurum yöneticileri ve merkez d fl örgütleri dahil tüm çal flanlar müflterilerden hisse senedi, türev araçlar al m sat m emri verme, ordino ve di er belgeleri imzalama, nakit ve menkul k ymet yat rma ve çekme, virman ifllemi yapma gibi genifl yetkiler içeren vekaletname alarak müflteri ad na ifllem yapamazlar. 4

5 2/4 IV- EM RLERE L fik N HÜKÜMLER Madde 1- Emirlerde Bulunmas Gereken Hususlar Arac Kurum, Müflteriden Borsa da gerçeklefltirmek üzere herhangi bir emir ald nda, bir emir formu düzenler. Emrin yaz l olarak al nmas halinde emir formunda müflterinin imzas bulunur. Emirlerin aç k ve tereddüte yer vermeyecek flekilde yaz l olmas esast r. Ancak Arac Kurum, fiube veya Acentalar telefon, telefaks, internet, elektronik posta gibi iletiflim araçlar yla ya da sözlü olarak kendilerine iletilen emirleri de kabul edebilirler. Arac Kurum, fiube veya Acentalar bu emirleri daha sonra yaz l hale dönüfltürerek teyit edilmesini müflteriden talep edebilirler. Arac Kurum, fiube ve Acentalar sözlü emirlerin teyit edilmesini talep etti i takdirde Müflteri ya da vekili bunlar derhal Arac Kuruma, fiube ya da Acentalara ulaflt r r. Müflterinin verdi i emirlerde, afla daki bilgilerin bulunmas flartt r. - S ra numaras, - K sa ya da uzun pozisyon oldu u, - Sözleflmenin tipi (vadeli ifllem sözleflmesi veya opsiyon sözleflmesi oldu u), - Opsiyon sözleflmesi ise al m ya da sat m opsiyonu oldu u, - Ters ifllem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendi i, - Sözleflme adedi, - Sözleflmenin tan m, - Fiyat ve emir türü, - Emrin geçerlilik süresi, - Emrin verildi i seans, - Hesap tipi (müflteri, global hesap vs.), - Müflteri hesap numaras, - Tarih ve zaman, - Müflterinin ad-soyad ya da unvan ile imzas, - Emri alan arac kurulufl görevlisinin ad, soyad ve imzas, - fllem yap lacak borsa, pazar ve takas kurumu, - fllem yap lacak para birimi (Yeni Türk Liras, ABD dolar ve di er). Müflteri emirleri en az iki nüsha düzenlenir ve bir nüshas emri veren müflteriye verilir. Müflteri ifllem emirlerine ait nüshalar Arac Kurum dan veya Acentas ndan teslim alaca n kabul ve taahhüt eder. Madde 2- Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme fiekilleri Müflteri, Arac Kurum, fiube veya Acentas na verdi i emirlerde al m ve sat m fiyatlar n belirleyebilece i gibi, fiyat konusunda Arac Kurum, fiube veya Acentas n serbest de b rakabilir. Serbest b rakma durumunda ifllem fiyatlar n kabul etti ini ve bunun neticesinde hesab nda gerçekleflecek aleyhte durum neticesinden Arac Kurum u sorumlu tutmayaca n kabul, beyan ve taahhüt eder. Emirlerde al m veya sat m fiyatlar piyasa fiyatl, limitli, uzlaflma fiyatl ya da zarar durdurmal olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirler de aç kl k yoksa Müflterinin Arac Kurum u serbest b rakt kabul edilir. Emirlerde al m ve sat m fiyatlar afla daki flekillerde belirlenebilir. (i) Piyasa Fiyatl Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan bafllayarak al m veya sat m yap lmas n öngören emirdir. (ii) Limitli Fiyatl Emir: Al m veya sat m n müflteri taraf ndan belirlenmifl sabit bir fiyattan gerçeklefltirilmesini öngören emirdir. Limitli al m emrinde, piyasa fiyat ndan veya piyasa fiyat n n alt ndaki fiyattan; limitli sat m emrinde ise piyasa fiyat ndan veya piyasa fiyat n n üstündeki fiyattan ifllem yap labilir. (iii) Kapan fl Fiyat ndan Fiyatl Emir: Gün sonunda hesaplanan uzlaflma fiyat üzerinden ifllem gerçeklefltirmek amac yla kullan lan emir yöntemidir. Emirler de yukar da say lanlar n d fl nda da fiyat belirleme yöntemleri kullan labilir; fiyat belirleme ile ilgili her türlü zarardan yat r mc sorumludur. Madde 3- Emirlerin letilme Esaslar Arac Kurum, yaz yla teyid edilmemifl olan telefaks, elektronik ortamdaki iletiflim sistemleri (Internet, Intranet, vb,), telgraf, teleks, sözlü, telefon veya baflkaca iletiflim veya ulaflt rma veya tafl ma araçlar yla yap lan bildirimleri veya verilen al m sat m emri, virman, havale ve di er talimatlar yerine getirmeye yetkilidir. Arac Kurum telefonla al nan emirlerde konuflmalar uygun cihazlarla kaydeder ve telefonla emir al nmas nda Borsa Kurallar hükümlerine uyulur. Sözlü emirlere iliflkin ses kay tlar bu emirlerin gerçekleflip, gerçekleflmedi ine bak lmaks z n emir tarihi takvim y l sonuna kadar en az 6 ay olmak üzere, ihtilafl olanlar ise ihtilaf çözümleninceye kadar saklan r. Mevzuatta bu hususta de iflikli e gidilmesi halinde yürürlü e girecek olan tebli ler ve yönetmelikler do rultusunda ifllem yap l r. 5

6 2/5 Arac Kurum müflteri emrinin Borsa ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Arac Kurum, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin k smen veya tamamen gerçeklefltirilmemesinden sorumlu de ildir. Müflteri do rudan fiubeler veya Acentalar vas tas yla verdi i emrin Arac Kurum ca Borsa ya intikal an ndan itibaren mevzuat çerçevesinde yap labilecek de ifliklikler d fl nda emri de ifltiremez ve geri alamaz, iptal edemez. Takasbank A.fi. kurallar ve projeleri kapsam nda, Takasbank A.fi. ye verilmek üzere Arac Kurum, fiube ve Acentalar na Takasbank A.fi. taraf ndan istenen kapsamda kimlik bilgisi vermeyen Müflterinin hesab na Takasbank A.fi.taraf ndan blokaj konulmas veya Müflteri taraf ndan Takasbank A.fi. deki hesab na yat r mc blokaj konulmas durumunda Müflterinin Arac Kurum a fiube veya Acentalar na verece i sat fl emrini Arac Kurum iflleme koymayabilir. Bu durumun nedenini aç klama zorunlulu u olmamakla beraber, Arac Kurum, Müflterilerine veya onlar n temsilcilerine hemen bildirim yapmakla yükümlüdür. fl bu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd Borçlar Kanunun nun 99.maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Müflteri de Arac Kurum, fiube veya Acentas na vermifl oldu u emrin gerçekleflip gerçekleflmedi ini takip etmekle yükümlüdür. Arac Kurum a bir sorumlulu un yükletilece i durumlarda, Arac Kurum, ancak Müflteri nin, do rudan do ruya u rad fiili zararlardan sorumlu tutulabilir. Müflterinin Borsa Kurallar ve bu Sözleflme uyar nca yat rmas gereken teminatlar süresi içinde yat rmamas durumunda, Arac Kurum Müflteri nin riskin artmas na yol açacak flekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez. Teminatland rmaya iliflkin Borsa n n düzenlemeleri sakl d r. Borsa Yönetim Kurulu taraf ndan Müflterinin emirlerinin Borsa üyeleri taraf ndan kabul edilmemesi karar al nmas ve bu karar n Borsa bülteninde yay mlanmas ndan sonra Arac Kurum, Müflterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler d fl ndaki emirlerini kabul etmez. Arac Kurum Borsada gerçeklefltirece i repo ve ters repo ifllemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu nun repo ve ters repo ifllemlerine iliflkin düzenlemelerinde belirtilen belgeleri düzenler. Madde 4- Emirlerin Elektronik Ortamda letimi Elektronik ortamda ifllem yap lmas, Arac Kurum taraf ndan sunulan ve Sermaye Piyasas Kurulu nun izni verece i di er ifllemlerin elektronik ortamda yap lmas, bu ifllemler için Müflterinin elektronik ortam kullanmas n n temini ile taraflar n karfl l kl hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir. Bu anlamda; 1-) Elektronik fllem Ürünlerinden kastedilen, Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda ifllem görenler de dahil olmak üzere, Müflterinin genel olarak Arac Kurum nezdinde yer alan her türlü menkul k ymetin, sermaye piyasas arac n n elektronik ortamda al m-sat m, keza müflterinin repoters repo ifllemleri yapmas, Arac Kurum nezdindeki hesab nda yer alan nakdin ve / veya menkul k ymetin EFT ya da virman ifllemlerinin de elektronik ortamda yap lmas d r. 2-) Elektronik ortamdan kas t; Müflterinin, Arac Kurum un duyuraca internet üzerinden veya telefon hatt ndan ya da ileride ortaya ç kabilecek bafll ca iletiflim araçlar üzerinden, kendisine Arac Kurum taraf ndan verilecek müflteri numaras ve flifre vas tas yla yukar da belirlenmifl olan ifllemleri bu ortamda ve Arac Kurum vas tas yla yap lmas d r. Müflteri, Arac Kurum taraf ndan sunulan elekronik ortam kullan rken, ifl bu sözleflmenin hükümlerini ve ilgili Kanuni KHK, Tüzük, Yönetmelik, Tebli ve baflka yasal düzenlemelere tamamen uyaca n flimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Müflteri, Arac Kurum ile gerçeklefltirece i ifllemlerde Arac Kurum a gitmeden ve ifllemlerin daha süratle gerçekleflmesi için telefaks, elektronik iletiflim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletiflim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve ifllem yapmas ile ilgili olarak bu Sözleflme de yer alan hükümlere ek olarak afla daki hususlar kabul etmektedir. (i) Müflteri, elektronik iletiflim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile ifllem yapmak üzere Arac Kurum dan ald hesap numaras ve flifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müflteri hesap numaras ve flifresinin üçüncü kifliler taraf ndan kullan lmas suretiyle gerçeklefltirilen tüm ifllemler Müflteri taraf ndan gerçeklefltirilmifl say lacak ve tüm sonuçlar Müflteri ye ait olacakt r. Müflteri taraf ndan flifrenin üçüncü kiflilerce ö renildi i, çal nd veya kullan ld n n Arac Kurum a bildirilmesi üzerine Arac Kurum, mümkün olan en k sa sürede söz konusu flifrenin kullan larak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri al r. (ii) Arac Kurum un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletiflim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde ar za meydana gelmesi durumunda, Müflteri emir ve talimatlar n çal flan di er alternatif sistemlerle veya yaz l olarak iletir. Müflteri, Arac Kurum un bu Sözleflme uyar nca yapaca ifllem teyidi, ifllem sonuç formu, hesap durumu ve di er her türlü bildirimlerinin elektronik iletiflim sistemleri ile gönderilmesini ve bu flekilde yap lan bildirimlerin geçerli olaca n beyan ve kabul eder. Müflterinin belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için afla daki flartlar yerine getirmesi mecburidir. Müflteri, öncelikle ifl bu Sözleflmeyi imzalam fl, hesap aç l fl formunu eksiksiz doldurmufl ve bu sözleflmenin ekinde de gerekli kimlik bilgilerini, vergi kimlik numaras n ve bunlar n kopyalar n eksiksiz olarak eklenmifl ve ayn zamanda da Arac Kurum dan yeni bir müflteri numaras ile flifre talebini iletmifl olmal d r. Vergi Kimlik Numaras n n ilgili vergi dairesinden al nmas ndan ve ibraz edilen numaran n do rulu undan tamamen müflteri sorumludur. 6

7 2/6 Elektronik fllem Ürünlerinden faydalanabilmenin teknik ön flartlar n n temini Müflteriye ait olup, ifl bu sözleflmeyi imzalayan Müflterinin bu hizmetten yararlanmas için gerekli teknik ön flartlara sahip oldu u kabul edilir. Müflterinin gerekli teknik donan ma sahip olmamas veya bir k sm na sahip olmas veya bunlar n yetersiz olmas halinde Elektronik fllem Ürünleri hizmetlerinden yararlan lamamas sorumlulu u Arac Kurum a ait de ildir. Müflteri bu durumdan do an zararlar n tazmini için Arac Kurum a baflvuramaz. Müflteri, Arac Kurum un Elektronik fllem Ürünlerini sadece kendisi kullanabilecektir. Bu meyanda Müflteriye verilen flifre ve müflteri numaras vas tas yla ifllemlerin tamam n n Müflterinin kendisi taraf ndan yap ld kabul edilir. Müflteri Arac Kurum un kendisine verilmifl oldu u müflteri hesap numaras ve flifre ile baflkalar na ait herhangi bir ifllem yap p bundan dolay komisyon vb. maddi menfaatler temin edemez. Arac Kurum bu gibi ifllemlerin vukuu halinde Müflteri ile 3. flah slar aras nda do abilecek olan ihtilaflardan sorumlu de ildir. Müflteri, kendisi ile ilgili ad, soyad ve adres vb. bilgilerin de iflmesi halinde bunlar gecikmeksizin Arac Kurum a yaz l olarak bildirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyetini tamamen veya k smen yerine getirmeyen Müflteri eski ad, soyad veya Tebligat Kanunu nun ilgili maddeleri uyar nca eski adresine yap lm fl olan tebligatlar n geçerli oldu unu kabul eder. Müflteri, Arac Kurum taraf ndan kendisine verilen müflteri numaras veya flifreyi kendisinden beklenen her türlü ihtimam göstermek suretiyle koruyaca n beyan, kabul ve taahhüt eder. Arac Kurum, elektronik ortamda kendisine iletilen Müflteri al m-sat m, EFT, havale emirlerini ve mevcut ya da ileride ihdas edilecek olan menkul de erler yat r m araçlar na iliflkin her türlü emirleri ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul k ymeti bulunmas halinde, yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesab nda yap lmas istenilen ifli yerine getirecek kadar menkul k ymeti / türev arac bulunmayan müflterinin elektronik ortam kullanarak vermifl oldu u emirler yerine getirilmeyecektir. Müflteri yukar da belirtilen hususu bildi ini ve bu nedenle ifllem yap lamamas ndan dolay Arac Kurum u sorumlu tutmayaca n ifl bu sözleflme ile peflinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Müflteri taraf ndan elektronik ortam n kullan lmas suretiyle elektronik ortamda yap lacak ifllemlerin herhangi bir flekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanl fl yerine getirilmesi nedeni ile meydana gelecek bütün zarar Müflteriye aittir. Elektronik ortam ifllemlerinin Arac Kurum un elinde olmayan teknik, uydu, PTT ve Telekom hatlar gibi ve / veya benzeri sebeplerden dolay yerine getirilmemifl veya yanl fl yerine getirilmifl olmas ndan ve benzeri konularla ilgili Arac Kurum un herhangi bir sorumluluk tafl mad n Müflteri ifl bu sözleflme çerçevesinde beyan, kabul ve taahhüt eder. Madde 5- Emirlerin Geçerlilik Süresi Müflteri, emrinin geçerlilik süresini ilgili Borsan n ifllem esaslar na uygun olmak kayd yla istedi i gibi belirleyebilir. Tek seans için verilen emirler ayr ca belirtilmelidir. Süresi belirlenmemifl emirlerde Müflteri nin seans s ras nda verdi i emir, ilgili borsada o seansta veya o gün, seans haricinde verilmiflse emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Süresi belirtilememifl emirler sadece verildi i seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleflmedikleri takdirde geçerliliklerini kendili inden yitirirler. Müflteri vermifl oldu u emrin geçerlili ini muhafaza edece i son günün tarihini belirtebilir. Son gün de süreye dahildir. Emir giriflinde emrin sistemde geçerli olaca süreye iliflkin bilgi verilir; afla da listelenen dört seçenekten birinin belirtilmesi flartt r. Seans emri (SNS): Emir sadece girildi i seansta geçerlidir, seans sonuna kadar efllenmezse sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. Günlük emir (GUN): Emir girildi i günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eflleflemezse sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. ptale kadar geçerli emir (IKG): Emir girildi i seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildi inde, emrin iptal edilmedi i ve eflleflmedi i durumda, emir sözleflmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. Tarihli emir (TAR): Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eflleflmezse yada iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. Sistemde, sözleflmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez. Madde 6- Gerçekleflen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kayd ve Hesaplar n Güncellenmesi Gerçekleflen ifllemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme ifllenir. Söz konusu formdaki bilgiler, s ralama ifllemine imkan verecek flekilde bilgisayar ortam na aktar l r. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildi i gün gerçekleflmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir. Gerçekleflen ifllemler Müflteriye en geç gün sonunda bildirilir. Ayn gün, al nan ve sat lan sözleflmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile müflteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karfl l klar n gösterecek flekilde düzenlenecek Türev Araçlar Al m Sat m Teyit Formu müteselsil numara tafl yacak flekilde düzenlenerek Müflteriye gönderilir. Bu gönderim telefaks, faks, teleks ve elektronik iletiflim yollar ile de yap labilinir. Borsalarda al n p sat lan türev araçlar Arac Kurum taraf ndan Borsa Kurallar na uygun olarak kay tlara yans t l r. Borsada ifllem gören vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri Arac Kurum taraf ndan Borsa Kurallar na ve ilgili Türev Araçlar n n hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaflma Fiyatlar üzerinden güncellenir, Müflteri hesaplar na yans t l r ve Müflteri ye bildirilir. Müflteri hesab n n bu flekilde güncellefltirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müflteri taraf ndan çekilebilece i gibi Arac Kurum ile olan di er ifllemlerinde kullanabilir. Hesaplar n güncelleflmesi neticesinde oluflan zararlar, teminatlardan karfl lan r ve Arac Kurum taraf ndan Müflteri hesaplardan çekilerek Takas Merkezi ne yat r l r. 7

8 2/7 V- TEM NAT VE TAKASA L fik N HÜKÜMLER Madde 1- fllem Teminatlar ve Pozisyon Limitleri Müflteri, Vadeli ifllem sözleflmeleri ve opsiyon sözleflmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sa lamak amac yla ald klar veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleflmeye iliflkin olarak afla da Bölüm-V / Madde 2 ve 3 de belirtildi i flekilde Bafllang ç Teminatlar ve Sürdürme Teminatlar n Arac Kurum a yat rmakla yükümlüdür. Bu sözleflme kapsam nca; ilgili mevzuat hükümleri uyar nca Müflteri emrini Borsa ya intikal ettirmenin ön flart, al m - sat m emir veren Müflteri nin teminat yükümlülüklerini yerine getirmifl olmas d r; teminatlar n temini, tahsili, tamamlama esaslar ile al m-sat m emirlerine iliflkin takas yükümlülükleri ile ilgili olarak Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas Yönetmeli i ve konu ile ilgili Borsa hükümleri geçerlidir. fllem teminat tutar ve oranlar ile teminata kabul edilebilecek k ymetler, bunlar n de erleme katsay s ve teminat yat rma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallar na ve ilgili Vadeli fllem Sözleflmesi veya Opsiyon Sözleflmesi hükümlerine uyulmakla beraber Borsa mevzuat çerçevesinde asgari oranlar n alt na düflmemek üzere teminata al nacak k ymetler, de erleme katsay lar ve yat rma süreleri günün koflullar na ve müflteri profiline göre Arac Kurum taraf ndan serbestçe belirlenir. Bu Sözleflme hükümleri uyar nca Arac Kuruma tevdi edilmesi gereken ifllem teminatlar, iade edilmesi gerekti inde aynen de il misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müflteri taraf ndan, Borsa Kurallar ve ilgili Türev Araçlar n n hükümlerine göre nakit d fl olanlar nakde çevirme ve bunlarla aç k pozisyonlardan oluflan zararlar karfl lama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklar n n inançl mülkiyet esaslar na göre Arac Kuruma geçmesini ve Arac Kurum taraf ndan kullan lmas n sa layacak flekilde Arac Kurum a teslim edilir. Müflteri taraf ndan Arac Kurum a tevdi edilen teminatlar n, baflka herhangi bir iflleme gerek olmaks z n bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildi i kabul edilir ve Arac Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varl klar üzerinde Borsa Kurallar ve ilgili Türev Araçlar hükümleri uyar nca tasarruf edebilir ve Müflteri nin Türev Araçlar ndan do an yükümlülüklerinin karfl lanmas için Takas Merkezi ne tevdi edebilir. Bu flekilde Arac Kurum nezdinde bulunan ifllem teminatlar münhas ran türev Araçlar ndan kaynaklanan Müflteri nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amac yla kullan l r, Müflteri nin Arac Kurum a karfl olan di er yükümlülükleri nedeniyle kullan lamaz. Arac Kurum, Borsa taraf ndan sözleflme baz nda ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerini aynen uygulayabilece i gibi farkl pozisyon limitleri de belirleyebilir. Arac Kurum, söz konusu limitin de iflmesi halinde müflteriye yaz l olarak bildirimde bulunur. Arac Kurum pozisyon limitinin afl lmas durumunda müflteriye en seri iletiflim arac ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Bu bildirime ra men Müflteri, pozisyon limitini olmas gereken düzeye çekmedi i takdirde Arac Kurum un bu ifllemi re sen yerine getirece ini, Arac Kurum taraf ndan bu amaçla yap lan ifllemleri kabul etti ini ve bu ifllemlerden dolay u ran lan zarardan Arac Kurum u sorumlu tutmayaca n beyan ve taahhüt eder. Müflteri, Arac Kurum u; müflterinin Arac kurum nezdindeki, sermaye piyasas araçlar n n al m sat m na iliflkin arac l k hesab, kredili menkul k ymet ifllemleri hesab ve türev araçlar n n al m sat m na iliflkin arac l k hesab aras nda, Arac Kurum un kendi de erlendirmesine göre gerekli gördü ü nakit ve menkul k ymet virmanlar n yapmaya yetkili k lm flt r. Madde 2- Bafllang ç Teminat Müflteri, Türev Araçlar al m ve sat m neticesinde sahip olaca aç k pozisyonlar için Borsa Kurallar ve ilgili Türev Araçlar n n hükümlerine göre yat r lmas zorunlu asgari Bafllang ç Teminat na iliflkin olarak Arac Kurum a Kurumca belirtildi i flekil ve miktarlarda bafllang ç teminat yat rmak ile yükümlüdür. Arac Kurum, Borsa kurallar ile belirlenen bafllang ç teminat ndan daha yüksek bir bafllang ç teminat oran belirleme hakk na sahiptir. Arac Kurum, bafllang çta ve daha sonra gerçeklefltirilecek ifllemlerde Müflteri taraf ndan teslim edilen bafllang ç teminat n n cari piyasa de erinin tamam n veya bizzat kendi takdirine göre belirleyece i belli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etme yetkisine haizdir. Madde 3- Sürdürme Teminat ve Teminat Tamamlama Ça r s Müflteri, sahip oldu u aç k pozisyonlar na iliflkin olarak Borsa Kurallar ve ilgili Türev Araçlar hükümlerine göre bulundurmas zorunlu olan Sürdürme Teminat na iliflkin olarak Arac Kurum nezdindeki hesaplar nda Kurumca müflteriye bildirildi i flekil ve miktarlarda Sürdürme Teminat bulundurmakla yükümlüdür. Hesaplar n güncellefltirilmesi neticesinde vadeli ifllem veya opsiyon sözleflmelerinde de er kayb veya di er nedenlerle Müflteri nin mevcut teminat n n Sürdürme Teminat n n alt na düflmesi durumunda, Arac Kurum Müflteri ye teminat tamamlama ça r s yaparak teminat tutar n bafllang ç teminat seviyesine ç karmas n talep edebilir. Müflteri bu durumda teminatlar n Bafllang ç Teminat seviyesine ç karmakla yükümlüdür. Bafllang ç teminat seviyesine tamamlama IMKB taraf ndan kabul gören ve Arac Kurum taraf ndan onaylanan finansal varl klardan oluflur. Sürdürme teminat n n zaman nda sa lanmas n temin için Müflteri nin talebi ve ilgili bankan n kabulüne ba l bankalar n otomatik ödeme sisteminden faydalan labilir. Bu durumda teminat tamamlama ça r s Arac Kurum taraf ndan bu hizmeti veren bankaya yap l r ve Müflteri ye bilgi verilir. Teminat tamamlama ça r lar Arac Kurum taraf ndan Müflteri ye elektronik ortamda veya faks ile ya da sözlü olarak kay tl telefon görüflmesiyle yap labilir. Arac Kurum un bu ça r y göndermesi durumunda Müflteri nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaks z n ça r y ald kabul edilir. Borsa Kurallar ile Bafllang ç Teminatlar ve Sürdürme Teminatlar n n art r lmas durumunda Arac Kurum Arac Kurumca belirlenen teminatlar n art r lmas n veya ilave olarak ola anüstü durum teminat talep edilmesi durumunda ola anüstü durum teminat yat r lmas n talep edebilir. Bu durumda Müflteri ifllem teminatlar n art r lan teminat tutarlar na göre yat rmakla yükümlüdür. Bu Sözleflme uyar nca Müflteri taraf ndan yat r lmas gereken ifllem teminatlar hiçbir flekilde SPK taraf ndan belirlenen asgari oran ve tutar n afla s nda olamaz. 8

9 2/8 Madde 4- fllem Teminat Olarak Kabul Edilebilecek K ymetler: fllem teminat olarak kabul edilebilecek nakit ve nakit d fl varl klar, bunlar n da l m ile bulundurulmas zorunlu asgari nakit teminat tutarlar hususunda ilgili Borsa Genelgeleri ile sözleflme hükümlerine uyulmas zorunludur. Arac Kurum, Müflteri den Borsa Kurallar taraf ndan belirlenmifl asgari ifllem teminatlar n n üstünde teminat istemeye yetkilidir. Madde 5- Ters fllemle Pozisyonun Kapat lmas Müflterinin teminat tamamlama ça r s na iliflkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Arac Kurum, baflka bir ihbara veya bildirime gerek olmaks z n Borsa Kurallar na göre pozisyonlar n n bir k sm veya tamam n ters ifllem ile tasfiye edebilir. Müflteri, Arac Kurum taraf ndan pozisyonun ters ifllem ile kapat lmas veya ters ifllem yap lamamas neticesinde hesab nda oluflan tüm borçlar Arac Kurum a ödemekle yükümlüdür. Müflteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amac yla, bu madde uyar nca müflteri varl klar n n kullan lmas nda Arac Kurum varl klar n makul de erleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür. Madde 6- Temerrüt Faizi ve Teminatlar n Paraya Çevrilmesi Müflteri, Arac Kurum nezdindeki hesab n n Türev Araçlar n al m bedeli ile komisyon ve sair giderleri karfl layacak durumda bulunmas n sa layaca n ; Sürdürme Teminat n n tamamlanmas gereken durumlarda eksik kalan teminat istenen süre içerisinde tamamlayaca n ; hesab n yeterli durumda bulundurmazsa hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaks z n temerrüde düflece ini ve temerrüde düfltü ü günden itibaren mevcut borcunu, günlük nterbank faiz oran n n en yüksek de erinin 3 kat fleklinde hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte ödeyece ini; Arac Kurum un alaca n tahsil etmek amac yla Müflteri nin Arac kurum nezdindeki tüm hesaplar nda bulunan portföyünü Borsa da veya Borsa d fl nda hiçbir ihbarda bulunmaks z n diledi i tarihte, uygun gördü ü bir fiyattan satmaya veya kendi portföyüne almaya yetkili oldu unu beyan ve kabul eder. Müflteri Sözleflmenin di er hükümlerinde yer alan edimlerine ilave olarak temerrüt faizini ve bu faize ba l olarak tahakkuk edecek vergi, fon gibi di er yükümlülükleri ödemeyi gayr kabili rücu surette beyan ve kabul eder. Müflteri, kendisine düflen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmal ya da yerine getirmemesi nedeniyle Arac Kurum un karfl laflaca her türlü zarar tazmin etmeyi ve Arac Kurum ad na üstlenmeyi taahhüt eder. Arac Kurum, Müflteri nin ifl bu sözleflme ve taraflar aras ndaki sözleflme hükümleri uyar nca oluflan borcunun tasfiyesi hususunda; Müflteri nin Arac Kurum nezdindeki, sermaye piyasas araçlar n n al m sat m na iliflkin arac l k hesab, kredili menkul k ymet ifllemleri hesab ve türev araçlar n n al m sat m na iliflkin arac l k hesab nda bulunan nakitten ve / veya bu hesaplarda bulunan menkul k ymetleri nakde çevirmek suretiyle oluflacak nakitten alaca n tahsil etme hakk na sahiptir. Sözleflmenin feshi halinde müflterinin hesab nda mevcut ve ileride do abilecek borçlar kapat lmadan, hesab nda bulunan mevcutlar Müflteriye teslim edilmez. Borcun kapat lmas na kadar sözleflme hükümleri geçerlidir. Arac Kurum iflbu sözleflme kapsam nda temerrüde düflmesinden kaynaklanan her türlü masraf, zarar ve benzeri ödemeleri Müflteri den ayr ca talep hakk na sahiptir. Teminatlar n Nemaland r lmas : Arac Kurum taraf ndan Takas Merkezi ne yat r lan Müflteri ye ait nakit ifllem teminatlar Takas Merkezi taraf ndan nemaland r l r. Takas Merkezi taraf ndan nemaland r lan tutarlar Arac Kurum taraf ndan Müflteri hesab na aktar l r. Arac Kurum, Müflterinin takas hesab nda oluflan teminat fazlas n Müflterinin Arac Kurum nezdindeki hesab na alarak bu hesapta nemaland rmaya yetkilidir. VI- B LG VERME ESASLARI: Arac Kurum taraf ndan Türev piyasalar hesap ekstresi, Türev piyasalar aç k pozisyon raporu, Türev piyasalar müflteri kar zarar raporu, Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu, Türev araçlara konu standart varl klar ekstresi ve Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi ayl k dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 2. ifl günü içerisinde Müflteriye gönderilir. Arac Kurum ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri Müflteri ye göndermeme hakk na sahiptir. Müflteri nin talep etmesi ve Müflteri ile Arac Kurum aras nda Türev piyasalar hesap ekstresi, Türev piyasalar aç k pozisyon raporu, Türev piyasalar müflteri kar zarar raporu, Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu, Türev araçlara konu standart varl klar ekstresi ve Türev araçlar nakit hareketleri ektresi nin Müflteriye gönderilememesine iliflkin olarak münhas ran sözleflme imzalanmas durumunda söz konusu belgeler Müflteriye gönderilmeyebilir. Müflteri Arac Kurum un gönderece i ve yapaca herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya ifllem sonuç formuna karfl yapaca itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunlar n kendisine teslim ve tebli edilmifl say ld tarihten sonra derhal Arac Kurum a ulaflt rmakla yükümlüdür. Arac Kurum, Müflteriye ayda bir göndermek zorunda oldu u hesap ekstresi ile faiz oran de iflimi gibi di er bildirimlere Müflterinin 8 gün içinde itiraz etmemesi durumunda kesinleflmifl ve tebellü edilmifl sayacakt r. Arac Kurum un kanuni ikametgah ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurlu unda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir. Müflteri yetkili Ticaret Sicili Memurlu undan Arac Kurum un ticari ikametgah n ve bundaki de ifliklikleri izlemekle yükümlü olup Arac Kurum a her türlü tebligat ve bildirimi bu tarihteki ticari ikametgah na yapacakt r. Müflteri nin ikametgah ve Tebligat Adresi iflbu Sözleflmenin bafl nda yaz l adrestir. Müflteri ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak de ifliklikleri Arac Kurum a yaz l olarak ulaflt rm fl olmad kça 9

10 2/9 Arac Kurum un bilinen son adrese yapt bütün tebli ler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yarat r. Arac Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kayd yla, posta, internet servis sa lay c s, kurye, sigorta flirketi gibi hizmet veren üçüncü kiflilerin neden oldu u zararlardan sorumlu de ildir. Arac Kurum, müflteriye ayl k olarak gönderece i ekstrelere ve sözleflme koflullar ndaki de ifliklikleri içeren bildirimler iadeli taahhütlü posta veya noter vas tas yla yap laca ndan bu gönderimlere iliflkin masraflar müflteri hesab ndan tahsil etmeye yetkilidir. VII- MÜfiTER YE A T NAKD N DE ERLEND R LMES : Müflteriye Ait Nakdin De erlendirilmesi ve Müflterinin Risk ve Getiri Tercihleri, Türev Araçlar na liflkin Riskler : Müflteri nin risk ve getiri tercihleri, yat r m amaçlar ve mali durumu ile ilgili bilgiler Müflteri Tan ma Formunda yer almaktad r. Müflteri bu formdaki bilgilerde meydana gelen de ifliklikleri Arac Kurum a yaz l olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder. Müflteri bilgi vermek istememesi durumunda, bilgi vermek istemedi ine iliflkin yaz l bir beyan vermek zorundad r; formdaki ilgili yerin Müflteri taraf ndan imzalanmas gereklidir. Müflteri yukar daki hususlar okuyup anlad n, özgür iradesi ile bu sözleflmeyi imzalad n kabul, beyan ve taahhüt eder. Müflteri, Türev Araçlar al m ve sat m ifllemleri neticesinde hesab n n alacak bakiyesi vermesi durumunda, Arac Kurum un, Müflteri ye ait nakdi Arac Kurum un di er müflterilerinin veya Arac Kurum un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yaln z olarak bu Sözleflme nin ekinde yer alan Müflteri Tercih Formu nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere de erlendirmeye, bu amaçla Müflteri hesab na borç kayd yapmaya, bu flekilde elde edilen nemalar Müflteri hesab na alacak kaydederek Müflteri ye aktarmaya ve bu ifllemler nedeniyle kendisini temsile yetkili oldu unu kabul eder. Söz konusu nakitlerin toplu olarak de erlendirilmesi halinde elde edilen gelirlerin müflteri hesab na oransal olarak da t lmas esast r. Bu durumda müflteri nakitlerinin miktar olarak belli aral klar baz nda grupland r larak elde edilen getirilerin bu gruplar aras nda farkl oranda yans t lmas da mümkündür. Ancak alacak bakiyesinin 500 YTL den (Alt Limit) az olmas durumunda Arac Kurum bu bakiyeyi nemaland rmadan hesapta tutmaya yetkilidir. Arac Kurum, Müflteri ye bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit i de ifltirebilir. Müflteri, bu f krada belirtilen ifllemler nedeniyle ortaya ç kacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olaca n, Borsa Para Piyasas nda karfl üyenin veya paran n yat r ld banka veya arac kurulufllar n ödeme güçlü üne düflmesi veya herhangi bir flekilde geri ödeme yükümlülü ünü yerine getirmemesi durumunda Arac Kurum dan herhangi bir talebi olmayaca n kabul ve taahhüt eder. Müflteri taraf ndan aksi belirtilmedikçe, müflteri hesab nda kalan nakit otomatik olarak Repo ile de erlendirilir. Müflteri bakiyelerinin Repo ile de erlendirilmesi durumunda gelecekte oluflacak de er de iflikli inden veya di er yat r m araçlar n n getirilerine göre daha yüksek veya düflük getiri sa lamas ndan Arac Kurum sorumlu de ildir. Müflterinin Acenta Banka nezdindeki mevduat hesaplar ndaki mevcut bakiyeleri bu madde kapsam d fl ndad r. Nakitlerin toplu de erlendirmesi halinde getiriler mevzuat uyar nca, müflteri hesaplar na oransal olarak da t r. Hesap bakiyelerinin de erlendirilmesine iliflkin olarak mevzuat n imkân verdi i sair uygulamalar yapmaya Arac Kurum yetkilidir. Arac Kurum, müflteri talebi halinde hesab nda bulunan gün sonu bakiyesini, Takasbank A.fi. Borsa Para Piyasas nda da de erlendirebilir. Türev araçlar n n içerdi i riskler Arac Kurum taraf ndan Müflteri ye Ek-1 de yer alan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu ile bildirilmifl ve formun bir örne i Müflteri ye verilmifltir. Müflteri, Risk Bildirim Formu nda yaz l riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleflmeyi akdetti ini ve türev araçlar üzerinde bu Sözleflme hükümleri çerçevesinde al m ve sat m ifllemleri yapt n kabul ve beyan eder. Müflteri ayr ca Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas Yönetmeli i maddesi, Garanti Fonunun Kurulufl ve flleyifl Esaslar Genelgesi ve di er Borsa Kurallar nda belirtildi i üzere Borsa ifllemleri neticesinde bir temerrüt oluflmas ve Müflterinin bu temerrüt nedeniyle alacakl olmas durumunda, temerrüdün giderilmesi için ifllem teminatlar ve Garanti Fonuna baflvurulaca n, ifllem teminatlar ve Garanti Fonundan karfl lanmayan Müflteri alacaklar için Arac Kurum, Borsa ve Takas Merkezinin kendi kaynaklar na baflvurulamayaca n bildi ini kabul ve beyan eder. VIII- ÖDENECEK ÜCRET VE KOM SYONLAR: Müflteri, Arac Kurum un bu Sözleflme kapsam nda yerine getirece i Türev Araçlar al m sat m na iliflkin hizmetler için yükümlülükteki ilgili mevzuat ve Arac Kurum n cari tatbikat na göre tespit edilecek ve tahakkuk ettirilecek komisyon ve sair giderleri nakden ve def aten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müflteri, belirtilen giderler için hesab nda gereken miktar n bulunmamas ve yükümlülü ünü yerine getirmemesi halinde ihtar ve ihbara gerek kalmaks z n borcuna Arac Kurum taraf ndan ifl bu sözleflmenin ilgili maddesine göre belirlenecek bir temerrüt faizi uygulanaca n veya borcun kapat lmas yoluna gidilece ini beyan, taahhüt ve kabul eder. fiu kadar ki Arac Kurum un kendi takdirine ba l olarak yukar da an lan komisyon ve giderleri Müflteri den derhal talep etmeyip bu tutar Müflteri nin Arac Kurum nezdindeki hesab na borç kaydetme ve ilerideki bir tarihte ödenmesini isteme hakk sakl d r. Arac Kurum, tahakkuk ettirilecek komisyon ve giderlerin tutar n ve oran n Müflteri ye önceden yaz l olarak bildirmek suretiyle her zaman art rmaya ve herhangi bir bildirime gerek olmadan her zaman azaltmaya yetkilidir. Müflteri taraf ndan bildirimin al nd tarihten itibaren 8 gün içinde yaz l olarak itiraz edilmedi i takdirde taraflar aras ndaki ifllemlerde geçerli olur. Bu Sözleflme kapsam nda yer alan ifl ve ifllemlerin Arac Kurum ve/veya üçüncü kifliler taraf ndan yap lmas ile ilgili olarak ortaya ç kan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iflletim gideri, hesap ekstresi ve di er bildirimlere iliflkin posta ve noter ücretleri, EFT ve di er virman masraflar, menkul k ymetlere iliflkin saklama ücreti ile bunlara iliflkin rüçhan hakk kullan m, temettü ödemesi ve di er haklar n kullan m na iliflkin ücretler ve üçüncü kiflilere ödenen di er gider ve hizmet bedelleri) Müflteri taraf ndan ödenecektir. Müflteri, Arac Kurum un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masraf, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi nam na yap lan bütün masraflar için hesab n borçland rmaya yetkili oldu unu kabul eder. Müflterinin Arac Kurum nezdinde bulunan hesaplardaki ifllemlerden elde edece i tüm kazançlarla ilgili beyan etme, ödeme ve ilgili tüm di er vergiye iliflkin ifllemleri yapma yükümlülü ü Müflteriye aittir. 10

11 2/10 IX- TAKAS-MAHSUP, HAP S VE REH N HAKKI: Arac Kurum un merkezi, flubeleri veya acentalar nezdinde aç lan Müflteri ye ait hesaplarda Müflteri nin di er menkul k ymet al m ve sat m ifllemleri ile bunlar neticesinde oluflan borç ve alacaklar ile Müflteri nin sahip oldu u Türev Araçlar ve di er menkul k ymetler izlenir. Müflterinin bu Sözleflme hükümleri çerçevesinde gerçekleflen Türev Araçlar al m ve sat m ve di er ifllemleri neticesinde oluflan borç ve alacaklar ayn mahiyette oldu undan Arac Kurum, Müflteri nin borç ve alacaklar üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaks z n takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Arac Kurum un mahsup hakk n kullan rken Borçlar Kanunu nun üncü maddeleri uygulanacakt r. Arac Kurum un mahsup hakk n kullan rken mahsup edilecek alaca n ve mahsup edilecek tutar n tespitinde Borçlar Kanunu nun Madde hükümleri uygulanacakt r. Arac Kurum muaccel alaca n n tahsili amac yla müflterinin kendisine saklama amac ile teslim ve tevdi etti i ve/veya Takasbank A.fi. veya bir baflka saklama kuruluflunda müflteri ad na saklanan Sermaye Piyasas Araçlar üzerinde hapis hakk haizdir. Hapis hakk na iliflkin konularda Medeni Kanunu nun ilgili hükümleri uygulan r. Arac kurum, müflterinin borçlar n ödememesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaks z n söz konusu sermaye piyasas araçlar n satar veya Borçlar Kanunu nun ilgili maddeleri uyar nca takas ve mahsup hakk n kullanarak alaca n tahsil etme hakk na sahiptir. Yetkili Kurum/Acenta, Müflteri nin bu Sözleflme den kaynaklanan borçlar n n tamam ödeninceye kadar, bu Sözleflme hükümlerine göre Turkish Yat r m A.fi. ve Turkish Bank A.fi. nezdinde müflteri hesaplar nda bulunan teminatlar üzerinden rehin ve hapis hakk na sahiptir. flbu Sözleflme uyar nca taraflardan birinin herhangi bir nedenle di er tarafa karfl temerrüde düflmesi durumunda temerrüde düflen taraf di er tarafa, iflbu sözleflmenin V. Bölüm 6.maddesinde (Temerrüt Faizi ve Teminatlar n Paraya Çevrilmesi) belirtilen temerrüt faizi oran nda faiz ödemeyi kabul eder. X- DEL L fiarti: Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri sakl kalmak kayd yla Arac Kurum un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletiflim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletiflim araçlar ile veya sözlü olarak Müflteri den emir ald durumlarda, Arac Kurum un defter, kay t ve belgeleri ile mevcut olmas durumunda elindeki telefon kay tlar, telefaks, elekronik ortamdaki iletiflim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Arac Kurum ile Müflteri aras ndaki iliflkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. maddesine göre Müflteri mutabakat ilkesi çerçevesinde münhas ran delil teflkil eder. Bilgisayar kay tlar ancak takdiri delil dir. Arac Kurum taraf ndan elektronik posta veya faks ile gönderilen teminat tamamlama ça r lar H.U.M.K 287. maddesine göre geçerli münhas r delil niteli indedir. Müflteri elektronik ortamda ifllem yapma flifresini kaybetti i takdirde Arac Kurum a yaz l olarak beyanda bulunur. Müflteri nin yaz l beyan n takiben Arac Kurum taraf ndan ilgili hesaba blokaj konur. XI- SÖZLEfiMEN N SÜRES VE SONA ERMES : flbu sözleflme süresiz olup, taraflarca on befl gün önceden yaz l ihbarda bulunmak suretiyle Sözleflme her zaman feshedilebilir. Sözleflmenin feshi durumunda Müflteri nin talimat do rultusunda Müflteri ye ait nakit ve menkul k ymetler bir baflka kurulufla transfer edilir. Müflteriye ait menkul k ymetler mislen teslim edilir. Müflterinin sözleflmeyi fesh etti i durumda, Arac Kurum nezdinde aç k pozisyon bulunmas durumunda, aç k pozisyon ve aç k pozisyondan do an tüm riskler sona erinceye ve bu Sözleflmeden do an borçlar n tamam ödeninceye kadar bu sözleflme hükümleri uygulanmaya devam eder. XII- YURTDIfiI P YASALARDA ALIM VE SATIM: Müflteri nin talimat ile Arac Kurum, yurtd fl piyasalarda menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n al m sat m n Müflteri ad na, Müflteri hesab na veya kendi ad na Müflteri hesab na do rudan ya da yurtiçinde veya yurtd fl nda yerleflik bir banka veya arac kurulufl arac l yla sözleflme imzalanmas flart yla ifllem yapabilecektir. Bu piyasalardan Müflteri ad na yap lan ifllemlerde sat n al nacak menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar, Arac Kurum veya Müflteri ad na yurtd fl ndaki banka, arac kurulufl veya saklama kurulufllar nda muhafaza edilecek olup Müflteri, bu kurulufllar n kusuru nedeniyle oluflabilecek her türlü zarar ve kay p ile ilgili olarak Arac Kurum u sorumlu tutmayaca n gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurtd fl borsa ve piyasalarda yap lacak al m sat m ifllemleri ile ilgili olarak, emirlerin iletilme flekli, emirlerin gerçeklefltirilmesi, para ve sermaye piyasas arac n n transferi, valör, nakit ve k ymet takas, at l kalan nakdin de erlendirilmesi, masraf, komisyon ve vergiler gibi hususlar, ilgili borsan n ve / veya iflleme arac l k edecek muhabir banka veya arac kuruluflun bulundu u ülkenin ve ayr ca söz konusu kurulufllar n mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülecektir. Müflteri emir ve talimat n iletti inde bu husus önceden kabul etmifl say lacakt r. Müflteri yurtd fl borsa ve piyasalarda kendi nam veya hesab na Arac Kurum taraf ndan gerçeklefltirilecek ifllemlerle ilgili olarak Arac Kurum taraf ndan uygulanacak masraf ve komisyonlara ilave olarak iflleme arac l k eden yurtd fl veya yurtiçi muhabir bankalar, arac kurulufllar ve 11

12 2/11 saklama kurulufllar ile yetkili merciler taraf ndan Arac Kurum dan tahsil edilecek tüm masraf, komisyon, faiz, vergi ve di er tüm giderleri, ifllem gününde ve / veya tahakkuk ettirildi i tarihte nakden veya hesaben ödemeyi veya Arac Kurum taraf ndan yat r m hesab ndan re sen tahsil edilmesini; söz konusu ücret ve giderlerin tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için ifl bu sözleflmede belirtilen temerrüt faizini ödeyece ini kabul ve taahhüt eder. XIII- UYGULANACAK HÜKÜMLER: flbu sözleflmenin Sermaye Piyasas Kurulu, ve VOB düzenlemelerine ayk r hükümleri uygulanmaz. Bu sözleflme Borsa Kurallar ve Müflteri nin aç k pozisyon sahibi bulundu u Türev Araçlar hükümleri ile birlikte uygulan r. Bu sözleflme, taraflar aras nda akdedilmifl olan Sermaye Piyasas Araçlar Al m-sat m na liflkin Arac l k Sözleflmesi nin do al parças d r. Taraflar aras nda yap lacak tüm ifllemlerde ve uygulamadan do abilecek uyuflmazl klarda öncelikle bu sözleflme ile Kredili Menkul K ymet fllemleri Sözleflmesi, bu sözleflmelerde hüküm bulunmamas halinde ise Sermaye Piyasas Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, di er ilgili Kanun hükümleri ile ilgili Kanunlar düzenleyen ve resmi mercilerce ç kar lm fl veya ç kar lacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebli ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul K ymet Borsalar ile ülkemiz sermaye piyasas nda genel kabul görmüfl uygulamalar n esas olaca n taraflar kabul ve taahhüt ederler. Müflteri ve Arac Kurum 2499 Say l Sermaye Piyasas Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek Kanunlar ile bu konuda düzenlenen di er mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak ç kar lan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebli ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine yürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. XIV- SÖZLEfiMEDE YAPILACAK DE fi KL KLER: Arac Kurum iflbu Sözleflmedeki tüm flart ve hükümleri herhangi bir zamanda de ifltirmek hakk na sahiptir. Arac Kurum bu de ifliklikleri Müflteri ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müflteri, Bildirimin Müflteri taraf ndan al nd ya da bu Sözleflme uyar nca al nd kabul edilen tarihten itibaren 8 gün içinde bu de iflikliklere karfl herhangi bir yaz l itirazda bulunmad takdirde de ifliklikleri kabul etmifl say lacakt r. Müflterinin bu nedenle Sözleflme yi feshetme hakk sakl d r. Müflteri mevzuatta uygulanmas zorunlu bir de ifliklik yap ld takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaks z n söz konusu de iflikliklerin kendisine uygulanabilece ini beyan, kabul ve taahhüt eder. XV- FERAGAT: Bu Sözleflme de aksi belirtilmedi i takdirde, taraflardan herhangi birinin bu sözleflme ile ba lant l yetki ya da haklar ndan birini ya da bir k sm n kullanmamas, bu yetki veya haklar ndan feragat etti i anlam n tafl maz. XVI- GENEL SORUMSUZLUK KAYITLARI: Arac Kurum, müflterilerin verecekleri al m sat m emirlerini, k smen veya tamamen kabul etmeme hakk na sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi durumunda Arac Kurum neden belirtme zorunlulu u olmaks z n bu durumu Müflteri ye derhal bildirir. Emirlerin iletiminde, gerçekleflmesinde, tesliminde, teminatlar n al nmas nda, iadesinde ve di er tüm Borsa ifllemlerinde, Borsan n veya Arac Kurum un bilgi ifllem ve iletiflim sistemlerinde ar zalar n oluflmas sebebiyle ortaya ç kabilecek gecikme ve zararlardan Arac Kurum un sorumlu olmad n Müflteri kabul eder. Arac Kurum, Müflteri nin al m ve sat m emirlerinin k smen veya tamamen yerine getirilmemesinden; Takas Merkezi, TCMB ve / veya arac kurulufllar n sermaye piyasas araçlar n teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kiflilerin hata, unutma, gecikme, yan lma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve / veya do al afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Müflteri nin al m emri sonucunda Takas Merkezi nden teslim ald sermaye piyasas araçlar n n sahte, usulsüz, eksik, y pranm fl, tahrif edilmifl, noksan kuponlu, çal nt veya ödeme yasakl olmalar ndan; de ifltirilmeleri söz konusu oldu u halde eski sermaye piyasas araçlar n n tesliminden; VOB ve / veya Takas Merkezi ndeki saklama ve çal flma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Arac Kurum un kendi kontrolü ve iradesi d fl nda gerçekleflecek her türlü olaylardan do acak zararlardan sorumlu de ildir. Müflteri, Arac Kurum un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayaca n beyan, kabul ve taahhüt eder. Acenta arac l yla yap lan ifllemler ve bu ifllemlerle ilgili olarak müflteriyle kurulan iliflkilerden do an hukuki sorumluluk, müteselsilen müvekkil arac kurum ile acente bankaya aittir. Arac kurum ve acente bankan n mevzuat ve sözleflme gere i birbirlerine rücu hakk sakl d r. XVII- fi GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER: Cumartesi Günleri: Müflteri, Arac Kurum un kendi iste ine göre Cumartesi günleri kapal olaca n kabul eder ve Arac Kurum un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye hakl bulundu unu teyit eder. Müflteri, Arac Kurum un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapal olaca n ve Arac Kurum la olan iliflkilerde bu günlerin ifl günü say lmayaca n kabul eder. Arac Kurum günlük çal flma saatlerini diledi i flekilde tespite yetkili olup, giflelerini yaln zca sabah saatlerinde Müflteri ye ve ilgililere aç k tutmaya mezundur. Müflteri, Arac Kurum un ö leden sonraki saatlerde giflelerini kapal tutmas n ve ödeme yapmamas n flimdiden kabul eder. Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamalar ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Arac Kurum un kapal olmas n ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamay Müflteri kabul eder. Müflteri, Arac Kurum un kapal oldu u bu gibi günlerin Arac Kurum taraf ndan fl Günü say lmamas n flimdiden kabul eder. Müflteri bu gibi durumlarda Arac Kurum un gerekli görece i tedbirleri almas n flimdiden kabul eder. 12

13 2/12 XVIII- YETK L MAHKEME VE CRA DA RELER : flbu Sözleflmeden do an uyuflmazl klarda stanbul Merkez Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkilidir. XIX- YÜRÜRLÜ E G R fi: fl bu sözleflme 12 (oniki) sayfa, 19 (ondokuz) madde, 2 (iki) ekten oluflup... tarihinde taraflarca mutab k kal nmak suretiyle iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmifl olup, birer nüshas taraflarca teslim al nm flt r. MÜfiTER / MÜfiTER LER Ad Soyad : (Ticaret Ünvan ) Adres: Telefon (Ev): ARACI KURUM TURKISH YATIRIM A.fi. Adres: ABD PEKÇ CAD. NO:57 REASÜRANS HAN E BLOK 5. KAT HARB YE / STANBUL Telefon ( fl): Telefon (Gsm): Telefon (Faks): E-Posta: MZA / MZALAR MZALAR 13

14 3/1 EK-1 TÜREV ARAÇLAR R SK B LD R M FORMU (Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi nezdindeki ifllemlere iliflkindir) Önemli: Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nezdinde yapaca n z al m - sat m ifllemleri sonucunda kar edebilece iniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktad r. Bu nedenle, Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas n da ifllem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karfl laflabilece inizi riskleri anlaman z, mali durumunuzu ve k s tlar n z dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Faaliyetine liflkin Seri V No: 46 Arac l k Faaliyetleri ve Arac Kurulufllara liflkin Esaslar Hakk nda Tebli in 57. maddesinde öngörüldü ü üzere Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nda yer alan afla daki hususlar anlaman z gerekmektedir. Uyar : fllem yapmaya bafllamadan önce çal flmay düflündü ünüz kuruluflun Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Yetki Belgesi olup olmad n kontrol ediniz. Türev araçlar n al m sat m na arac l k faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasas arac kurumlar n veya web sitelerinden ö renebilirisiniz. Tan mlar: Borsa: Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi ni, Arac Kurulufl: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasas Kurulu ndan Türev Araçlar n Al m na Sat m na Arac l k Yetki Belgesi alm fl olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müflterinin birlikte türev araçlar n al m sat m na arac l k çerçeve sözleflmesi imzalayaca arac kurum ve bankay, Piyasa: Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A. fi sözleflmelerinin ifllem gördü ü piyasalar, Vadeli fllem Sözleflmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülü ü veren sözleflmeyi, Opsiyon Sözleflmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakk veren, satan taraf ise yükümlü k lan sözleflmeyi, Uzun Pozisyon: (Vadeli fllem Sözleflmelerinde) Sözleflmenin vadesi geldi inde sözleflmeye konu teflkil eden varl sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda sat n almaya ya da nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, Uzun Pozisyon: (Opsiyon Sözleflmelerinde) 1) Al m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda sat n alma ya da nakdi uzlaflmada bulunma hakk n, 2) Sat m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmada bulunma hakk n, K sa Pozisyon: (Vadeli fllem Sözleflmelerinde) Sözleflmenin vadesi geldi inde sözleflmeye konu teflkil eden varl sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, K sa Pozisyon: (Opsiyon Sözleflmelerinde) 1) Al m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma, yada nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, 2) Sat m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan sat n alma ya da nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, 14

15 3/2 Ters fllem Pozisyon Kapatma: Ayn özelliklere sahip sözleflme baz nda olmak kayd yla, söz konusu sözleflmenin ifllem gördü ü piyasadaki son ifllem gününe kadar uzun pozisyon karfl s nda k sa pozisyon, k sa pozisyon karfl s nda ise uzun pozisyon alarak pozisyonun tasfiyesini, Opsiyon Primi: Opsiyon sözleflmesini alan taraf n, opsiyon sözleflmesini satan tarafa, sözleflmede yer alan haklar karfl l nda ödemekle yükümlü oldu u primi, Kullan m Fiyat : Opsiyon sözleflmelerinde, sözleflmeye konu olan varl n al m veya sat m hakk n n vade süresince veya vade sonunda kullan labilece i fiyat, Uzlaflma Fiyat : Gün sonlar nda hesaplar n güncellefltirilmesinde kullan lmak üzere sözleflme türü baz nda Borsa kurallar uyar nca hesaplanan fiyat, Pozisyon Limitleri: Her bir sözleflme, hesap ve / veya Borsa üyesi baz nda, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya ayn sözleflme türü baz nda çeflitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu, Bafllang ç Teminat : Pozisyon aç l rken yat r lmas zorunlu olan tutar, Sürdürme Teminat : Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karfl s nda güncellefltirilen teminat tutarlar n n korumas gereken alt s n r, ifade etmektedir. R SK B LD R M (VADEL filem VE OPS YON SÖZLEfiMELER NDE filemlerle LG L OLARAK YATIRIMCILAR Ç N GENEL AÇIKLAMALAR) fllem yapaca n z arac kurulufl ile vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi al m sat m arac l na iliflkin olarak imzalanacak Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Çerçeve Sözleflmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, afla daki hususlar anlaman z çok önemlidir. 1- Arac Kurulufl nezdinde açt raca n z hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda gerçeklefltirilecek tüm ifllemler için Sermaye Piyasas Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi taraf ndan ç kart lan her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacakt r. 2- Türev araçlar çeflitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluflacak fiyat hareketleri sonucunda arac kurulufla yat rd n z teminat n tümünü kaybedebilece iniz gibi kay plar n z toplam teminat n z dahi aflabilecektir. 3- Vadeli fllem Opsiyon Borsas nda poziyon almak üzere arac kurulufl nezdinde açt raca n z ve teminat yat raca n z hesab n zdan piyasada al m - sat m iflleminde bulunaca n z her vadeli ifllem sözleflmesi için en az Borsa n n belirledi i tutarda bir bafllang ç teminat yat r lmas gerekmektedir. 4- Arac Kurulufl taraf ndan yap lacak teminat tamamlama ça r lar n istenen süre içinde ve flekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa de erinden, özen borcu çerçevesinde zarar na da olsa kapat lmas na raz olmak gerekir. 5- Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koflullar n varl halinde, vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye ve belirlenmifl olan vade bitim tarihlerini de ifltirmeye ve pozisyonlar tesfiye etmeye yetkilidir. 6- Bir opsiyon sözleflmesi al rsan z, opsiyonu kullanmad n z takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyece iniz komisyon ve di er muamele ücreti ile s n rlaman z mümkündür. 7- Bir opsiyon satarsan z, görece küçük bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde etti iniz prim ödemesini aflabilecek s n rs z potansiyel kay p riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendi inde, bunun üstünde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolay s yla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kifliler opsiyon satmaya teflebbüs etmelidirler. 8- Opsiyonlar n birçok çeflidi vard r ve kendinizi bir taahhüt alt na sokmadan önce, arac kurumunuzla yat r m ihtiyaçlar n z ve tip sözleflmelere taraf olman n içerdi i riskler konusunda fikir al flveriflinde bulunmal s n z. 9- Piyasan n s k fl k, likiditenin oldukça düflük oldu u, maksimum fiyat hareketinin gerçekleflti i bir ortamda, sistemde piyasa yap c l mevcut ise, piyasa yap c lar n n en genifl banttan kotasyon verdikleri piyasa flartlar nda, riski s n rlama imkan veren flarta ba l emirleri de dahil olmak üzere arac kurulufl vas tas yla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleflmeme ihtimali dikkate al nmal d r. 15

16 3/3 10- Vadeli ifllem sözleflmesinde spread (fark veya yay lma) pozisyonu almak normal flartlarda daha az risklidir. Ancak ola anüstü piyasa flartlar nda yay lma pozisyonu vadeli ifllemler piyasas nda do rudan uzun veya k sa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 11- Kald raç etkisi nedeniyle, düflük teminatla ifllem yapman n piyasada lehe çal flabilece i gibi aleyhe de çal flabilece i ve bu anlamda kald raç etkisinin taraf n za yüksek kazançlar sa layabilece i gibi zararlara da yol açabilece i ihtimali göz önünde bulundurulmal d r. 12- Borsa taraf ndan, hesap ve firma baz nda belirlenen pozisyon limitine ulafl ld takdirde pozisyonunuzu kapatmak d fl nda verece iniz emirler piyasada gerçekleflmeyebilecektir. 13- Piyasadaki fiyat hareketleri, alm fl oldu unuz pozisyon aleyhine geliflti inde hesab n z Borsa taraf ndan riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsa ya pasif emir girifli yap lamayabilecektir. 14- Arac Kuruluflun türev piyasalarda yapaca n z ifllemlere iliflkin taraf n za aktaraca bilgiler ve yapaca tavsiyelerin eksik ve do rulanmaya muhtaç olabilece i taraf n zca dikkate al nmal d r. 15- Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinin al m sat m na iliflkin olarak arac kuruluflun yetkili personelince yap lacak teknik ve temel analizin kifliden kifliye farkl l k arz edebilece i ve bu analizlerde yap lan öngörülerin kesin olarak gerçekleflmeme olas l n n bulundu u dikkate al nmal d r. 16- Yabanc para cinsinden menkul k ymetlerde, yukar da say lan risklere ek olarak kur riskinin oldu unu, kur dalgalanmalar nedeniyle Türk Liras baz nda de er kayb olabilece i, devletlerin yabanc sermaye ve döviz hareketlerini k s tlayabilece i, ek ve /veya yeni vergiler getirebilece i, al m - sat m ifllemlerinin zaman nda gerçekleflmeyebilece i ve teslimat öngörülen sözleflmelerde fiziksel varl n teslim edilmeme riskine de maruz kal nabilece i bilinmelidir. 17- fllemlerinize bafllamadan önce, arac kuruluflunuzdan yükümlü olaca n z bütün komisyon ve di er muamele ücretleri konusunda teyid almal s n z. E er ücretler parasal olarak ifade edilmemiflse (sözleflme fiyat n n belli bir yüzdesi d fl nda) ücretlerin parasal olarak size nas l yans yaca ile ilgili anlafl l r örnekler içeren yaz l bir aç klama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edilece i durumlarda, sizin yat rd n z paran n de il de, sözleflme de erinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edilece i fleklinde anlaflmaya varmal s n z. flbu türev araçlar risk bildirim formu, yat r mc y genel olarak mevcut riskler hakk nda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinin al m-sat m ndan ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolay s yla tasarruflar n z bu tip yat r mlara yönlendirmeden önce dikkatli bir flekilde araflt rma yapmal s n z. Yukar da yer alan 3 (üç) sayfadan oluflan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nu (Form), Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Çerçeve Sözleflmesini (Sözleflme) imzalamadan önce okudum, anlad m ve bundan sonra Sözleflme yi imzalayarak Form un bir örne ini elden teslim ald m. Hesap No : Müflteri Ad / Soyad : mza : 16

17

18

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Madde -1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1. İşbu Yurtiçi Piyasalarda Türev Araçların Alım

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ^Unuş... Önsöz.... VII Kısaltmalar... Yv giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 BİRİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMET BORSALARINDA BORSA

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES

SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES Sözleflme No :... Hesap No :... T.C. Kimlik No :... SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SÖZLEfiMEN N TARAFLARI: Sözleflme

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR 21.03.2016 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Bu anketin amac size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmad n z n anlafl lmas, böylece size daha uy

Bu anketin amac size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmad n z n anlafl lmas, böylece size daha uy Bu anketin amac size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmad n z n anlafl lmas, böylece size daha uygun hizmet sunulmas n n sa lanmas d r. Bu konuda bir

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ KREDĠLĠ ALIM, AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME ĠġLEMLERĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI

SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ KREDĠLĠ ALIM, AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME ĠġLEMLERĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI 22.04.2013 SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ KREDĠLĠ ALIM, AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME ĠġLEMLERĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ... 2 1.1 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU NA (TEFDP) DAHİL OLMAYAN FON İŞLEMLERİ...

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ... 2 1.1 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU NA (TEFDP) DAHİL OLMAYAN FON İŞLEMLERİ... İÇİNDEKİLER 1. YATIRIM FONU İŞLEMLERİ... 2 1.1 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU NA (TEFDP) DAHİL OLMAYAN FON İŞLEMLERİ... 2 2. PAY/ VARANT / GİP / SİP İŞLEMLERİ... 4 2.1 PAY HALKA ARZ İŞLEMLERİ...

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı