HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:..."

Transkript

1 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi: fl Adresi: T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... Telefon Numaras ( fl):... (Ev):... (Faks):... (Cep):... ( ):... Nezdinizde ad ma aç lacak hesaplarla ilgili sözleflme,talimat,makbuz ve evraklarda afla da örne i bulunan imzam kullanaca m ve yukar da belirtilen bilgilerin do rulu unu beyan ederim. ( MZA VE VARSA KAfiE) Hesab ma ait Türev piyasalar hesap ekstresi, Türev piyasalar aç k pozisyon raporu, Türev piyasalar müflteri kar zarar raporu, Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu, Türev araçlara konu standart varl klar ekstresi ve Türev araçlar nakit hareketleri ekstresinin kametgah Adresime veya fl Adresime veya Di er: Adresime gönderilmesini rica ederim. ( MZA VE VARSA KAfiE) Hesab ma ait; Türev Piyasalar Hesap Ekstresi: Türev Piyasalar Aç k Pozisyon Raporu: Türev Piyasalar Müflteri Kar Zarar Raporu: Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu: Türev Araçlara Konu Standart Varl klar Ekstresi: Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi: Yukar daki ekstrelerden karfl s nda imzam bulunanlar adresime gönderilmesini istemiyorum. MZA: Aram zdaki ifl iliflkilerinde Kurumunuz kay tlar n n esas tutulaca n peflinen kabul ve beyan ederim. Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Çerçeve Sözleflmesi, Hesap Kartonu ve sözleflme ile ilgili ekler huzurumda imzalanm flt r. ( MZA VE VARSA KAfiE) Arac Kurum / Acenta Taraf ndan Doldurulacakt r fllem Komisyon Oran :... (ADI - SOYADI) ( MZA) TURKISH YATIRIM A.fi....ACENTASI Müflteri Temsilcisi :... Kazand ran :... 1 (ADI - SOYADI) ( MZA) (ADI - SOYADI) ( MZA)

2 2/1 Sözleflme Tarihi:.../.../... Sözleflme No:... I- TARAFLAR 1. TURKISH YATIRIM A.fi. (Afla da k saca Arac Kurum olarak adland r lacakt r.) Adres: Abdi pekçi Caddesi No:57 Reasürans Han E Blok 5. Kat Harbiye / stanbul (Afla da k saca Müflteri olarak adland r lacakt r.) Adres: Kimlik Bilgileri: Müflteri Tan ma Formunda yer almaktad r Say l Karaparan n Aklanmas n n Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyar nca müflteri kimlik tespitleri yap lm flt r. II- TANIMLAR TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEfiMES 1. Türev Araçlar ; VOB da ifllem gören Vadeli fllem Sözleflmeleri ve Opsiyon Sözleflmelerini; tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Vadeli fllemler ve Opsiyon Borsalar n n Kurulufl ve Çal flma Esaslar Hakk ndaki Yönetmeli i nin 3. maddesinde tan mlanan ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasas araçlar na, mala, k ymetli madenlere ve dövize dayal vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri dahil her türlü türev arac n, 2. Vadeli fllem Sözleflmesi; Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, standart miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n, ticari mal, k ymetli madeni ve dövizi alma veya satma hak veya yükümlülü ü veren VOB da ifllem gören vadeli ifllem sözleflmelerini, 3. Opsiyon Sözleflmesi; Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma hakk veren, satan taraf ise yükümlü k lan VOB da ifllem gören opsiyon sözleflmelerini, 4. Uzun Pozisyon; (a) Vadeli ifllem sözleflmelerinde sözleflmenin vadesi geldi inde sözleflmeye konu teflkil eden varl sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda sat n alma ya da nakdi uzlaflmay sa lama hak ve yükümlülü ünü, (b) Opsiyon sözleflmelerinde, (i) Al m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda sat n alma ya da nakdi uzlaflmada bulunma hakk n, (ii) Sat m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmada bulunma hakk n, 5. K sa Pozisyon; (a) Vadeli ifllem sözleflmelerinde, sözleflmenin vadesi geldi inde sözleflmeye konu teflkil eden varl sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmay sa lama hak ve yükümlü ünü, (b) Opsiyon sözleflmelerinde, (i) Al m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, (ii) Sat m opsiyonunda, sözleflmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleflmeye konu teflkil eden varl, sözleflmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan sat n alma ya da nakdi uzlaflmay sa lama yükümlülü ünü, 6. Opsiyon Primi; Opsiyon sözleflmesini alan taraf n, sözleflmede yer alan haklar karfl l nda opsiyon sözleflmesini satan tarafa ödemekle yükümlü oldu u primi, 2

3 2/2 7. Kullan m Fiyat ; Opsiyon sözleflmelerinde, sözleflmeye konu olan varl n al m veya sat m hakk n n vade süresince veya vade sonunda kullan labilece i fiyat, 8. Günlük Uzlaflma Fiyat ; lgili Borsa Kurallar ve Türev Araçlar nda hesaplama flekli ve yöntemi belirtilen gün sonlar nda hesaplar n güncellefltirilmesinde kullan lmak üzere Borsa taraf ndan belirlenen fiyat, 9. Son Uzlaflma Fiyat ; lgili Borsa Kurallar ve Türev Araçlar nda hesaplama flekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonlar n ifas nda kullan lmak üzere Borsa taraf ndan belirlenen fiyat, 10. Ters fllem; Ayn sözleflmede, uzun pozisyon karfl s nda k sa pozisyon, k sa pozisyon karfl s nda uzun pozisyon al narak pozisyonun tasfiyesini, 11. Al m Emri; Müflteri'nin, Arac Kurum'a, Türev Araçlar n n, sat n al nmas (uzun pozisyon al nmas ) için, yaz l veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletiflim araçlar n kullanarak yapt bildirimi, 12. Sat m Emri; Müflteri'nin, Arac Kurum'a, Türev Araçlar n n, sat lmas (K sa pozisyon al nmas ) için yaz l veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya di er elektronik iletiflim araçlar n kullanarak yapt bildirimi, 13. Emir; Al m veya Sat m Emrini, 14. Kurtaj Ücreti; Türev Araçlar al m ve sat mlar ndan ötürü Borsa taraf ndan tahakkuk ettirilen her türlü ücreti, 15. Komisyon; Türev araçlar dahil sermaye piyasas araçlar n n al m sat m ve saklanmas ; Müflteri nam ve hesab na sermaye piyasas araçlar n n anapara, faiz ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi; Müflteri ye ait nakdin de erlendirilmesi ve hizmetleri ve Arac Kurum taraf ndan Müflteri ad na ve/veya hesab na yap lacak di er her türlü menkul k ymet ifllemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, saklama kuruluflu, di er yetkili kurulufllar ve Arac Kurum taraf ndan tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, hesap iflletim bedeli, kurtaj ve ücretleri (Bu Sözleflme nin imzalanmas ndan sonra yürürlü e girebilecek mevzuat gere ince oran ve tutarlar n de iflmesi durumunda Arac Kurum bu de iflikli i bedel ve ücretlere yans tma hakk n sakl tutar.) 16. Borsa veya VOB; Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. ni, 17. Takas Merkezi; Borsa taraf ndan Takas Merkezi olarak belirlenen Vadeli fllem Sözleflmeleri ve Opsiyon Sözleflmelerinin takas n yapmakla görevlendirilen IMKB Takas ve Saklama Bankas A.fi ni, veya Borsa taraf ndan baflka bir kuruluflun Takas Merkezi olarak belirlenmesi durumunda söz konusu kuruluflu, 18. Borsa Kurallar ; tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Vadeli fllem ve Opsiyon Borsalar n n Kurulufl Ve Çal flma Esaslar Hakk nda Yönetmelik, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Vadeli fllem Ve Opsiyon Borsas Yönetmeli i, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Arac Kurulufllar n Türev Araçlar n Al m Sat m na Arac l k Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kay t Düzeni Hakk nda Tebli (Seri V No 51), söz konusu Tebli ve Yönetmeliklerin hükümleri uyar nca Sermaye Piyasas Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi taraf ndan yap lan düzenlemeleri ve bunlarda yap lan de ifliklikleri ifade eder. III- SÖZLEfiMEN N KONUSU VE KAPSAMI Bu sözleflme; Sermaye Piyasas Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasas Kurulu nun ç kard ve ç karaca tebli ler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; Arac Kurum un Müflteri ad na ve/veya hesab na VOB da, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasas araçlar na, mala, k ymetli madenlere ve dövize dayal ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ve ifl bu sözleflmenin imzalanmas ndan sonraki tarihte Kurul un belirleyece i yeni sözleflmeler ile her türlü türev arac n arac s fat yla al p satmas na, bu araçlar n Arac Kurum taraf ndan Takas Merkezi nde saklat lmas na iliflkin koflullar düzenlemektedir. Bunun yan nda iflbu sözleflme yurt d fl borsalarda ya da borsalar d fl nda al m sat m na arac l k ve bu sözleflmede belirlenen di er hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak, Arac Kurum ve müflterinin karfl l kl hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespitini de yapar. Bu sözleflme müflterinin Arac Kurum nezdinde aç lm fl ve ileride aç lacak di er hesaplar için de geçerlidir. Müflteri, iflbu sözleflmeyi imzalamadan önce, ekte yer alan ve SPK taraf ndan yay nlanan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nun ( Ek:1 ) bir nüshas n ald n, okudu unu, anlad n ve kabul etti ini beyan eder. Bu sözleflme sadece VOB da gerçekleflecek olan Vadeli fllem Sözleflmesi ve Opsiyon Sözleflmeleri ve bunlara iliflkin ifllemleri kapsar. 3

4 2/3 Kimlik ncelemesi Arac Kurum, 4208 say l Karaparan n Aklanmas n n Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasas Mevzuat uyar nca hesap açmadan önce müflterilerinin ve yetkili temsilcilerinin kimlik bilgilerini tespit eder. Arac Kurum, fiubesi veya Acenta olan Banka, Müflterinin ve yetkili temsilcilerinin kimli ini kendisine verilmifl bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Arac Kurum, fiube ya da Acenta nezdinde doldurduklar belgeler üzerine atacaklar imzalar karfl laflt rmak suretiyle Müflteri Tan ma Kural Uyar nca denetler ve inceler. Arac kurulufllar, hesap numaras verdikleri müflterilerinin kimlik bilgilerinin do rulu undan sorumludurlar. Arac Kurum imza karfl laflt rmas n makul bir dikkatle yapacak ve ilk bak flta anlafl lmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlar ndan sorumlu olmayacakt r. Arac Kurum, fiubesi veya Acenta kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve di er yetki belgelerinin sahteli inden sorumlu tutulmayacakt r. flbu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd, Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd, Borçlar Kanunu nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Müflteri Vekaletnamesi fl bu sözleflme kapsam nda yap lacak ifllemlerde müflteri, diledi i bir kifliyi vekil tayin edebilir. Bunun için Müflteri, vekilinin ismini, imza örne ini ve vekaletin kapsam n Arac Kurum a, fiubelerine ve Acentelerine noter onayl bir vekaletname ile bildirmek zorundad r. Vekaletnamenin iptal edildi i veya bir k s m yetkilerin iptali konusunda Arac Kurum a, fiubelerine veya Acentalar na noter onayl yaz l bir ihbarname tebli edilmedi i sürece Arac Kurum, fiube veya Acentalar na vekili azletti i ihbar n noter kanal ile yapmad sürece her türlü ilan, azil ve ihbar gibi k s tlamalar Arac Kurum a karfl ileri sürülemez. Arac Kurum, fiubeleri veya Acentalar Müflterinin ve onun vekillerinin kimli ini, kendisine verilmifl bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Arac Kurum, fiubeleri veya Acentalar nezdinde doldurduklar sair belgelerin üzerine vaaz etti i imzalar karfl laflt rmak suretiyle denetler ve inceler. Arac Kurum, fiubeleri veya Acentalar imza karfl laflt rmas n makul bir dikkatle yaparlar ve ilk bak flta anlafl lmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlar ndan sorumlu tutulamazlar. Müflterinin ya da vekillerinin ehliyetsizli inden do abilecek sorumluluk Arac Kurum a ait de ildir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Arac Kurum a, fiubelerine veya Acentalar na yaz l olarak tebli edilmifl olmad kça Arac Kurum a, fiubelerine veya Acentalar na bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Özellikle ehliyetsizli in ilan edilmifl ya da yay n organlar nda yay nlanm fl olmas kendilerine yaz l ihbarda bulunulmad kça Arac Kurum, fiubeler veya Acentalar için ba layaca de ildir. Arac Kurum, fiubeler veya Acentalar kendilerine yaz l ihbarda bulunulmad kça Müflteriyi ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulmazlar. flbu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd Borçlar Kanunu nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Ortak Hesap Birden fazla kiflinin ortak hareket etmek suretiyle Arac Kurum nezdinde ortak hesap açt rmalar durumunda, aksi yaz l olarak Arac Kurum a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, di er ortak hesap sahiplerinin muvafakat na gerek olmaks z n, münferiden Arac Kurum a her türlü talimat ve emir verme e ve ortak hesapta bulunan menkul k ymet ve nakitlerin tamam üzerinde tasarruf etme e bu Sözleflme de yaz l hükümlerden faydalanmaya yetkili olacakt r. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleflme den do acak borç ve yükümlülüklerden Arac Kurum a karfl müteselsilen sorumludur. Arac Kurum ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülü ünü yerine getirmekle di erlerine karfl da yükümlülü ünü yerine getirmifl say l r. Ortak hesap sahiplerinden birinin vefat halinde, hesaptan onun pay na düflen miktarda varl Arac Kurum a kesinleflmifl bir veraset ilam ibraz edilinceye dek blokaj konulur. Blokaj n uygulanaca varl klardan kaynaklanan hesaptaki de er art fl ve eksilmelerinden ötürü Arac Kurum sorumlu tutulamaz. Ortak hesap sahiplerinden birinin vefat halinde Arac Kurum a yap lacak yaz l ve / veya sözlü ölüm bildirimine kadar geçen sürede ortak müflteri hesab na yap lan ifllemlerden bildirimin yap ld tarihe kadar ki ifllemler için Arac Kurum sorumlu tutulamaz. flbu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd, Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd, Borçlar Kanunu nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Arac Kurum un müflterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili ifllemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunmas di er hesap sahiplerini de ba lar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi alm fl ve ö renmifl say l rlar. Müflterek hesap sahiplerinden her biri di erini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder Say l Kara Paran n Aklanmas n n Önlenmesine dair kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyar nca hesap açmadan önce Müflteri lerin kimlik bilgilerinin tespiti her bir hak sahibi için yap lacakt r. Temsil Arac Kurum a karfl yaln zca Kurul mevzuat na uygun olarak düzenlenmifl vekaletname ile yetkilendirilmifl kifliler tasarruf yetkilisi say lacaklard r. Aksi aç kça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleflme ile Müflterinin yetkili oldu u her konuda yetkili oldu u kabul edilir. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yap lan de ifliklikler Müflteri taraf ndan noter kanal yla yaz l olarak Arac Kurum'a bildirilinceye kadar, Arac Kurum yönünden geçerli olacakt r. Acentalar arac l ile yap lacak ifllemlerde hukuki sorumluluk müteselsilen Arac Kurum ve Acenta Banka ya aittir. Arac Kurum yöneticileri ve merkez d fl örgütleri dahil tüm çal flanlar müflterilerden hisse senedi, türev araçlar al m sat m emri verme, ordino ve di er belgeleri imzalama, nakit ve menkul k ymet yat rma ve çekme, virman ifllemi yapma gibi genifl yetkiler içeren vekaletname alarak müflteri ad na ifllem yapamazlar. 4

5 2/4 IV- EM RLERE L fik N HÜKÜMLER Madde 1- Emirlerde Bulunmas Gereken Hususlar Arac Kurum, Müflteriden Borsa da gerçeklefltirmek üzere herhangi bir emir ald nda, bir emir formu düzenler. Emrin yaz l olarak al nmas halinde emir formunda müflterinin imzas bulunur. Emirlerin aç k ve tereddüte yer vermeyecek flekilde yaz l olmas esast r. Ancak Arac Kurum, fiube veya Acentalar telefon, telefaks, internet, elektronik posta gibi iletiflim araçlar yla ya da sözlü olarak kendilerine iletilen emirleri de kabul edebilirler. Arac Kurum, fiube veya Acentalar bu emirleri daha sonra yaz l hale dönüfltürerek teyit edilmesini müflteriden talep edebilirler. Arac Kurum, fiube ve Acentalar sözlü emirlerin teyit edilmesini talep etti i takdirde Müflteri ya da vekili bunlar derhal Arac Kuruma, fiube ya da Acentalara ulaflt r r. Müflterinin verdi i emirlerde, afla daki bilgilerin bulunmas flartt r. - S ra numaras, - K sa ya da uzun pozisyon oldu u, - Sözleflmenin tipi (vadeli ifllem sözleflmesi veya opsiyon sözleflmesi oldu u), - Opsiyon sözleflmesi ise al m ya da sat m opsiyonu oldu u, - Ters ifllem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendi i, - Sözleflme adedi, - Sözleflmenin tan m, - Fiyat ve emir türü, - Emrin geçerlilik süresi, - Emrin verildi i seans, - Hesap tipi (müflteri, global hesap vs.), - Müflteri hesap numaras, - Tarih ve zaman, - Müflterinin ad-soyad ya da unvan ile imzas, - Emri alan arac kurulufl görevlisinin ad, soyad ve imzas, - fllem yap lacak borsa, pazar ve takas kurumu, - fllem yap lacak para birimi (Yeni Türk Liras, ABD dolar ve di er). Müflteri emirleri en az iki nüsha düzenlenir ve bir nüshas emri veren müflteriye verilir. Müflteri ifllem emirlerine ait nüshalar Arac Kurum dan veya Acentas ndan teslim alaca n kabul ve taahhüt eder. Madde 2- Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme fiekilleri Müflteri, Arac Kurum, fiube veya Acentas na verdi i emirlerde al m ve sat m fiyatlar n belirleyebilece i gibi, fiyat konusunda Arac Kurum, fiube veya Acentas n serbest de b rakabilir. Serbest b rakma durumunda ifllem fiyatlar n kabul etti ini ve bunun neticesinde hesab nda gerçekleflecek aleyhte durum neticesinden Arac Kurum u sorumlu tutmayaca n kabul, beyan ve taahhüt eder. Emirlerde al m veya sat m fiyatlar piyasa fiyatl, limitli, uzlaflma fiyatl ya da zarar durdurmal olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirler de aç kl k yoksa Müflterinin Arac Kurum u serbest b rakt kabul edilir. Emirlerde al m ve sat m fiyatlar afla daki flekillerde belirlenebilir. (i) Piyasa Fiyatl Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan bafllayarak al m veya sat m yap lmas n öngören emirdir. (ii) Limitli Fiyatl Emir: Al m veya sat m n müflteri taraf ndan belirlenmifl sabit bir fiyattan gerçeklefltirilmesini öngören emirdir. Limitli al m emrinde, piyasa fiyat ndan veya piyasa fiyat n n alt ndaki fiyattan; limitli sat m emrinde ise piyasa fiyat ndan veya piyasa fiyat n n üstündeki fiyattan ifllem yap labilir. (iii) Kapan fl Fiyat ndan Fiyatl Emir: Gün sonunda hesaplanan uzlaflma fiyat üzerinden ifllem gerçeklefltirmek amac yla kullan lan emir yöntemidir. Emirler de yukar da say lanlar n d fl nda da fiyat belirleme yöntemleri kullan labilir; fiyat belirleme ile ilgili her türlü zarardan yat r mc sorumludur. Madde 3- Emirlerin letilme Esaslar Arac Kurum, yaz yla teyid edilmemifl olan telefaks, elektronik ortamdaki iletiflim sistemleri (Internet, Intranet, vb,), telgraf, teleks, sözlü, telefon veya baflkaca iletiflim veya ulaflt rma veya tafl ma araçlar yla yap lan bildirimleri veya verilen al m sat m emri, virman, havale ve di er talimatlar yerine getirmeye yetkilidir. Arac Kurum telefonla al nan emirlerde konuflmalar uygun cihazlarla kaydeder ve telefonla emir al nmas nda Borsa Kurallar hükümlerine uyulur. Sözlü emirlere iliflkin ses kay tlar bu emirlerin gerçekleflip, gerçekleflmedi ine bak lmaks z n emir tarihi takvim y l sonuna kadar en az 6 ay olmak üzere, ihtilafl olanlar ise ihtilaf çözümleninceye kadar saklan r. Mevzuatta bu hususta de iflikli e gidilmesi halinde yürürlü e girecek olan tebli ler ve yönetmelikler do rultusunda ifllem yap l r. 5

6 2/5 Arac Kurum müflteri emrinin Borsa ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Arac Kurum, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin k smen veya tamamen gerçeklefltirilmemesinden sorumlu de ildir. Müflteri do rudan fiubeler veya Acentalar vas tas yla verdi i emrin Arac Kurum ca Borsa ya intikal an ndan itibaren mevzuat çerçevesinde yap labilecek de ifliklikler d fl nda emri de ifltiremez ve geri alamaz, iptal edemez. Takasbank A.fi. kurallar ve projeleri kapsam nda, Takasbank A.fi. ye verilmek üzere Arac Kurum, fiube ve Acentalar na Takasbank A.fi. taraf ndan istenen kapsamda kimlik bilgisi vermeyen Müflterinin hesab na Takasbank A.fi.taraf ndan blokaj konulmas veya Müflteri taraf ndan Takasbank A.fi. deki hesab na yat r mc blokaj konulmas durumunda Müflterinin Arac Kurum a fiube veya Acentalar na verece i sat fl emrini Arac Kurum iflleme koymayabilir. Bu durumun nedenini aç klama zorunlulu u olmamakla beraber, Arac Kurum, Müflterilerine veya onlar n temsilcilerine hemen bildirim yapmakla yükümlüdür. fl bu madde ile Arac Kurum un yüklenece i sorumsuzluk kayd Arac Kurum a atf kabil olmayan hususlar ile s n rl d r. flbu sorumsuzluk kayd Borçlar Kanunun nun 99.maddesi çerçevesinde uygulanacakt r. Müflteri de Arac Kurum, fiube veya Acentas na vermifl oldu u emrin gerçekleflip gerçekleflmedi ini takip etmekle yükümlüdür. Arac Kurum a bir sorumlulu un yükletilece i durumlarda, Arac Kurum, ancak Müflteri nin, do rudan do ruya u rad fiili zararlardan sorumlu tutulabilir. Müflterinin Borsa Kurallar ve bu Sözleflme uyar nca yat rmas gereken teminatlar süresi içinde yat rmamas durumunda, Arac Kurum Müflteri nin riskin artmas na yol açacak flekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez. Teminatland rmaya iliflkin Borsa n n düzenlemeleri sakl d r. Borsa Yönetim Kurulu taraf ndan Müflterinin emirlerinin Borsa üyeleri taraf ndan kabul edilmemesi karar al nmas ve bu karar n Borsa bülteninde yay mlanmas ndan sonra Arac Kurum, Müflterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler d fl ndaki emirlerini kabul etmez. Arac Kurum Borsada gerçeklefltirece i repo ve ters repo ifllemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu nun repo ve ters repo ifllemlerine iliflkin düzenlemelerinde belirtilen belgeleri düzenler. Madde 4- Emirlerin Elektronik Ortamda letimi Elektronik ortamda ifllem yap lmas, Arac Kurum taraf ndan sunulan ve Sermaye Piyasas Kurulu nun izni verece i di er ifllemlerin elektronik ortamda yap lmas, bu ifllemler için Müflterinin elektronik ortam kullanmas n n temini ile taraflar n karfl l kl hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir. Bu anlamda; 1-) Elektronik fllem Ürünlerinden kastedilen, Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda ifllem görenler de dahil olmak üzere, Müflterinin genel olarak Arac Kurum nezdinde yer alan her türlü menkul k ymetin, sermaye piyasas arac n n elektronik ortamda al m-sat m, keza müflterinin repoters repo ifllemleri yapmas, Arac Kurum nezdindeki hesab nda yer alan nakdin ve / veya menkul k ymetin EFT ya da virman ifllemlerinin de elektronik ortamda yap lmas d r. 2-) Elektronik ortamdan kas t; Müflterinin, Arac Kurum un duyuraca internet üzerinden veya telefon hatt ndan ya da ileride ortaya ç kabilecek bafll ca iletiflim araçlar üzerinden, kendisine Arac Kurum taraf ndan verilecek müflteri numaras ve flifre vas tas yla yukar da belirlenmifl olan ifllemleri bu ortamda ve Arac Kurum vas tas yla yap lmas d r. Müflteri, Arac Kurum taraf ndan sunulan elekronik ortam kullan rken, ifl bu sözleflmenin hükümlerini ve ilgili Kanuni KHK, Tüzük, Yönetmelik, Tebli ve baflka yasal düzenlemelere tamamen uyaca n flimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Müflteri, Arac Kurum ile gerçeklefltirece i ifllemlerde Arac Kurum a gitmeden ve ifllemlerin daha süratle gerçekleflmesi için telefaks, elektronik iletiflim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletiflim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve ifllem yapmas ile ilgili olarak bu Sözleflme de yer alan hükümlere ek olarak afla daki hususlar kabul etmektedir. (i) Müflteri, elektronik iletiflim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile ifllem yapmak üzere Arac Kurum dan ald hesap numaras ve flifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müflteri hesap numaras ve flifresinin üçüncü kifliler taraf ndan kullan lmas suretiyle gerçeklefltirilen tüm ifllemler Müflteri taraf ndan gerçeklefltirilmifl say lacak ve tüm sonuçlar Müflteri ye ait olacakt r. Müflteri taraf ndan flifrenin üçüncü kiflilerce ö renildi i, çal nd veya kullan ld n n Arac Kurum a bildirilmesi üzerine Arac Kurum, mümkün olan en k sa sürede söz konusu flifrenin kullan larak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri al r. (ii) Arac Kurum un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletiflim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde ar za meydana gelmesi durumunda, Müflteri emir ve talimatlar n çal flan di er alternatif sistemlerle veya yaz l olarak iletir. Müflteri, Arac Kurum un bu Sözleflme uyar nca yapaca ifllem teyidi, ifllem sonuç formu, hesap durumu ve di er her türlü bildirimlerinin elektronik iletiflim sistemleri ile gönderilmesini ve bu flekilde yap lan bildirimlerin geçerli olaca n beyan ve kabul eder. Müflterinin belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için afla daki flartlar yerine getirmesi mecburidir. Müflteri, öncelikle ifl bu Sözleflmeyi imzalam fl, hesap aç l fl formunu eksiksiz doldurmufl ve bu sözleflmenin ekinde de gerekli kimlik bilgilerini, vergi kimlik numaras n ve bunlar n kopyalar n eksiksiz olarak eklenmifl ve ayn zamanda da Arac Kurum dan yeni bir müflteri numaras ile flifre talebini iletmifl olmal d r. Vergi Kimlik Numaras n n ilgili vergi dairesinden al nmas ndan ve ibraz edilen numaran n do rulu undan tamamen müflteri sorumludur. 6

7 2/6 Elektronik fllem Ürünlerinden faydalanabilmenin teknik ön flartlar n n temini Müflteriye ait olup, ifl bu sözleflmeyi imzalayan Müflterinin bu hizmetten yararlanmas için gerekli teknik ön flartlara sahip oldu u kabul edilir. Müflterinin gerekli teknik donan ma sahip olmamas veya bir k sm na sahip olmas veya bunlar n yetersiz olmas halinde Elektronik fllem Ürünleri hizmetlerinden yararlan lamamas sorumlulu u Arac Kurum a ait de ildir. Müflteri bu durumdan do an zararlar n tazmini için Arac Kurum a baflvuramaz. Müflteri, Arac Kurum un Elektronik fllem Ürünlerini sadece kendisi kullanabilecektir. Bu meyanda Müflteriye verilen flifre ve müflteri numaras vas tas yla ifllemlerin tamam n n Müflterinin kendisi taraf ndan yap ld kabul edilir. Müflteri Arac Kurum un kendisine verilmifl oldu u müflteri hesap numaras ve flifre ile baflkalar na ait herhangi bir ifllem yap p bundan dolay komisyon vb. maddi menfaatler temin edemez. Arac Kurum bu gibi ifllemlerin vukuu halinde Müflteri ile 3. flah slar aras nda do abilecek olan ihtilaflardan sorumlu de ildir. Müflteri, kendisi ile ilgili ad, soyad ve adres vb. bilgilerin de iflmesi halinde bunlar gecikmeksizin Arac Kurum a yaz l olarak bildirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyetini tamamen veya k smen yerine getirmeyen Müflteri eski ad, soyad veya Tebligat Kanunu nun ilgili maddeleri uyar nca eski adresine yap lm fl olan tebligatlar n geçerli oldu unu kabul eder. Müflteri, Arac Kurum taraf ndan kendisine verilen müflteri numaras veya flifreyi kendisinden beklenen her türlü ihtimam göstermek suretiyle koruyaca n beyan, kabul ve taahhüt eder. Arac Kurum, elektronik ortamda kendisine iletilen Müflteri al m-sat m, EFT, havale emirlerini ve mevcut ya da ileride ihdas edilecek olan menkul de erler yat r m araçlar na iliflkin her türlü emirleri ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul k ymeti bulunmas halinde, yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesab nda yap lmas istenilen ifli yerine getirecek kadar menkul k ymeti / türev arac bulunmayan müflterinin elektronik ortam kullanarak vermifl oldu u emirler yerine getirilmeyecektir. Müflteri yukar da belirtilen hususu bildi ini ve bu nedenle ifllem yap lamamas ndan dolay Arac Kurum u sorumlu tutmayaca n ifl bu sözleflme ile peflinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Müflteri taraf ndan elektronik ortam n kullan lmas suretiyle elektronik ortamda yap lacak ifllemlerin herhangi bir flekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanl fl yerine getirilmesi nedeni ile meydana gelecek bütün zarar Müflteriye aittir. Elektronik ortam ifllemlerinin Arac Kurum un elinde olmayan teknik, uydu, PTT ve Telekom hatlar gibi ve / veya benzeri sebeplerden dolay yerine getirilmemifl veya yanl fl yerine getirilmifl olmas ndan ve benzeri konularla ilgili Arac Kurum un herhangi bir sorumluluk tafl mad n Müflteri ifl bu sözleflme çerçevesinde beyan, kabul ve taahhüt eder. Madde 5- Emirlerin Geçerlilik Süresi Müflteri, emrinin geçerlilik süresini ilgili Borsan n ifllem esaslar na uygun olmak kayd yla istedi i gibi belirleyebilir. Tek seans için verilen emirler ayr ca belirtilmelidir. Süresi belirlenmemifl emirlerde Müflteri nin seans s ras nda verdi i emir, ilgili borsada o seansta veya o gün, seans haricinde verilmiflse emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Süresi belirtilememifl emirler sadece verildi i seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleflmedikleri takdirde geçerliliklerini kendili inden yitirirler. Müflteri vermifl oldu u emrin geçerlili ini muhafaza edece i son günün tarihini belirtebilir. Son gün de süreye dahildir. Emir giriflinde emrin sistemde geçerli olaca süreye iliflkin bilgi verilir; afla da listelenen dört seçenekten birinin belirtilmesi flartt r. Seans emri (SNS): Emir sadece girildi i seansta geçerlidir, seans sonuna kadar efllenmezse sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. Günlük emir (GUN): Emir girildi i günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eflleflemezse sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. ptale kadar geçerli emir (IKG): Emir girildi i seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildi inde, emrin iptal edilmedi i ve eflleflmedi i durumda, emir sözleflmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. Tarihli emir (TAR): Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eflleflmezse yada iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem taraf ndan otomatik olarak iptal edilir. Sistemde, sözleflmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez. Madde 6- Gerçekleflen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kayd ve Hesaplar n Güncellenmesi Gerçekleflen ifllemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme ifllenir. Söz konusu formdaki bilgiler, s ralama ifllemine imkan verecek flekilde bilgisayar ortam na aktar l r. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildi i gün gerçekleflmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir. Gerçekleflen ifllemler Müflteriye en geç gün sonunda bildirilir. Ayn gün, al nan ve sat lan sözleflmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile müflteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karfl l klar n gösterecek flekilde düzenlenecek Türev Araçlar Al m Sat m Teyit Formu müteselsil numara tafl yacak flekilde düzenlenerek Müflteriye gönderilir. Bu gönderim telefaks, faks, teleks ve elektronik iletiflim yollar ile de yap labilinir. Borsalarda al n p sat lan türev araçlar Arac Kurum taraf ndan Borsa Kurallar na uygun olarak kay tlara yans t l r. Borsada ifllem gören vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri Arac Kurum taraf ndan Borsa Kurallar na ve ilgili Türev Araçlar n n hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaflma Fiyatlar üzerinden güncellenir, Müflteri hesaplar na yans t l r ve Müflteri ye bildirilir. Müflteri hesab n n bu flekilde güncellefltirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müflteri taraf ndan çekilebilece i gibi Arac Kurum ile olan di er ifllemlerinde kullanabilir. Hesaplar n güncelleflmesi neticesinde oluflan zararlar, teminatlardan karfl lan r ve Arac Kurum taraf ndan Müflteri hesaplardan çekilerek Takas Merkezi ne yat r l r. 7

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı