T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji ERGENLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARI VE AKADEMİK BAŞARI AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS Talip TARHAN Yrd. Doç. Dr. Zümra ÖZYEŞİL İstanbul, 2013 i

2 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji ERGENLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARI VE AKADEMİK BAŞARI AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS Tezi Hazırlayan: Talip TARHAN ii

3 KABUL VE ONAY Öğrencinin Adı Soyadı tarafından hazırlanan Tezin/Raporun Adı başlıklı bu çalışma, Savunma Sınavı tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Tezin/Raporun Turu olarak kabul edilmiştir. Başkan: Yrd. Doç. Dr. Zümra ÖZYEŞİL Üye Üye Üye Üye: Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve şekillerin kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. iii

4 YEMİN METNİ Yüksek lisans tezi olarak sunduğum ERGENLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARI VE AKADEMİK BAŞARI AÇISINDAN İNCELENMESİ başlıklı bu çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım Talip TARHAN iv

5 ONAY Tezimin kâğıt ve elektronik kopyalarının İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım: Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir. Tezim/Raporum sadece İstanbul Arel yerleşkelerinden erişime açılabilir. Tezimin/Raporumun yıl sureyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde, tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir Talip TARHAN v

6 ÖZET ERGENLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARI VE AKADEMİK BAŞARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Talip TARHAN Yüksek Lisans Tezi, Psikoloji Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zümra ÖZYEŞİL Haziran, Sayfa Bu çalışmada ergenlerdeki depresyon düzeyleri İnternet kullanım amaçları ve akademik başarı açısından incelenmek istenmiştir. İstanbul Beşiktaş bölgesindeki beş farklı liseden 10., 11. ve 12. sınıf 663 öğrencinin BECK depresyon ölçeği ve bilgisayar, İnternet ve bilgisayar oyun kullanım detaylarını içeren formlarının sonuçları SPSS 15,0 kullanılarak incelenmiştir. İlk olarak sınıf yükseldikçe öğrencilerin depresyon düzeylerinin de yükseldiği belirlenmiştir. Bunun yanında özellikle interneti yoğun kullanan ve bilgisayar oyunlarına uzun zaman ayıran öğrencilerde depresyon sonuçlarının arttığı görülmüştür. Bunun karşısında internet kullanımını ve bilgisayar oyunları oynamayı daha kontrollü ve sınırlı saatlerde gerçekleştiren öğrencilerde ise depresyon düzeyinin anlamlı bir artış göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin facebook kullanma amaçları arasında da anlamlı depresyon göstergeleri oluşmuştur. Facebook u mesajlaşma için kullananlarda 17,27, sohbet için kullananlarda 15,8, haber ve bilgilendirme için kullananlarda ise 10,7 depresyon puanları çıkmıştır. Bilgisayar oyunu oynayanlar arasında her gün oynayanlarda depresyon puanı 15,68 iken, haftada birkaç gün oynayanlarda 12,34 tür. Akademik başarı ile depresyon, cinsiyet, İnternet kullanımı, bilgisayar oyunu oynama, bilgisayar oyununa ayrılan zaman ve oynanılan bilgisayar oyun türleri arasında anlamlı bir ilişkiye ulaşılamamıştır. Anahtar Kelimeler: Depresyon, Ergenlik, İnternet Kullanımı, Akademik Başarı, Dijital Oyunlar, Bilgisayar Oyunları, Facebook vi

7 ABSTRACT INVESTIGATION OF LEVELS OF DEPRESSION IN ADOLESCENTS IN CORRELATION WITH INTERNET USAGE PURPOSES AND ACADEMIC SUCCESS Talip TARHAN Master Thesis, Psychology Supervisor: Assist. Prof. Dr. Zümra ÖZYEŞİL June, pages This study was aiming to study depression levels in adolescence according to İnternet usage and academic success. 663 students from 10th 11th and 12th classes from the high schools around İstanbul Beşiktaş area were chosen and they were given BECK depression inventory and a custom form detailing their computer, İnternet and digital games usage. The results were processed with SPSS The study initially concludes that depression levels rise as the students classes rise. Additionally excessive usage of Internet and computer games resulted in higher depression levels than students with controlled and lesser times of Internet and computer games usage. A meaningful relation between the aims of facebook usage and depression was discovered. Those who used facebook for messaging scored 17.27, those who used for chat scored 15.8 and those who used for reading information and news scored only 10.7 in depression inventory. The students who player computer games every day scored while those who played only a few days a week scored in depression inventory. A meaningful relation between academic success and depression, gender, Internet usage, computer game usage, time spent on computer games or played computer game types was not discovered. Key Words: Adolescence, Depression, Internet Use, Academic Success, Digital Games, Facebook vii

8 TEŞEKKÜR Tez çalışmam sırasında bana değerli öneri ve katkıları ile destek olan tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Zümra ÖZYEŞİL e; internet ve bilgisayar oyunları konusunda yönlendirme yapan ve destek olan sevgili arkadaşım Sercan ŞENGÜN e; araştırmam sırasında bana fikirleri ve önerileriyle destek olan akademisyen arkadaşlarım Kameray ÖZDEMİR ve Uğur AKBABA ya; arkadaşım Mustafa GÜRSOY a; çalıştığım okul olan Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ndeki idari personele; araştırmayı gerçekleştirdiğim okullardaki rehber öğretmenlere ve araştırmaya katılan öğrencilere teşekkürü borç bilirim. İSTANBUL, 2013 Talip TARHAN viii

9 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET VI ABSTRACT.... VII TEŞEKKÜR... VIII İÇİNDEKİLER.... IX TABLOLAR LİSTESİ.... XII 1. BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Problemin Tanımı Araştırmanın Amaç ve Önemi Problem Cümlesi Alt Problemler Varsayımlar Sınırlılıklar Kısaltmalar BÖLÜM BENZER ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR 2.1. Yurtiçinde Yapılmış Araştırmalar Yurtdışında Yapılmış Araştırmalar BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLER 3.1. Depresyon Ergenlik İnternet İnternet Kullanımı Oyun Bilgisayar Oyunları Facebook Akademik Başarı ix

10 4. BÖLÜM YÖNTEM 4.1. Araştırma Modeli Örnekleme Veri İşleme Süreci Kullanılan Testler BÖLÜM BULGULAR 5.1. Demografik Özelliklerin İncelenmesi Ergenlerin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ergenlerin depresyon puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları sınıf değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları facebook hesabı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları facebook kullanım süresi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları facebook kullanım özelliği değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları bilgisayar oyunları oynama değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları bilgisayar oyunları oynama sıklığı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları günlük bilgisayar oyunlarına ayrılan zaman değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları bilgisayar oyun türü değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Ergenlerin depresyon puan ortalamaları akademik başarı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?.. 48 x

11 Ergenlerin akademik başarı puanları ile bilgisayar oyunları oynama değişkeni arasındaki ilişkinin incelenmesi Ergenlerin akademik başarı puanları ile bilgisayar oyunu oynama sıklığı değişkeni arasındaki ilişkinin incelenmesi BÖLÜM TARTIŞMA 6.1. Tartışma Yorum BÖLÜM SONUÇLAR 7.1. Sonuç Öneriler.. 58 Ekler Listesi Ek 1. BECK Depresyon Ölçeği 61 Ek 2. BİDOK Formu. 65 KAYNAKÇA xi

12 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 33 Tablo 2. Bilgisayar Sahipliği ve İnternet Kullanımı. 34 Tablo 3. Facebook Sahipliği ve Kullanımı 35 Tablo 4. Bilgisayar Oyunu Oynama Durumu, Oyun Türü ve Sıklığı Tablo 5. Akademik Başarı. 37 Tablo 6. Cinsiyet Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait t Testi Sonuçları. 38 Tablo 7. Sınıf Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait Varyans Analizi Testi Sonuçları 39 Tablo 8. Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi Sonuçları.. 39 Tablo 9. Facebook Hesabı Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait t Testi Sonuçları 40 Tablo 10. Facebook Kullanım Süresi Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait Kruskall Wallis Analizi Testi Sonuçları Tablo 11. Facebook Kullanım Süresi Değişkenine Göre Ergenlerin Cinsiyet Bazında Depresyon Ortalamaları Tablo 12. Mann-Whitney U Testi Sonuçları.. 42 Tablo 13. Facebook Kullanım Özelliği Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait Varyans Analizi Testi Sonuçları 43 Tablo 14. Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi Sonuçları Tablo 15. Bilgisayar Oyunu Oynama Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait t Testi Sonuçları 45 Tablo 16. Bilgisayar Oyunu Oynama Sıklığı Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait t Testi Sonuçları.. 45 xii

13 Sayfa Tablo 17. Bilgisayar Oyunu Oynama Süresi Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait Kruskall Wallis Analizi Testi Sonuçları.. 46 Tablo 18. Bilgisayar Oyun Türü Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait Kruskall Wallis Analizi Testi Sonuçları 47 Tablo 19. Bilgisayar Oyun Türü Değişkenine Göre Ergenlerin Cinsiyet Bazında Depresyon Puan Ortalamaları.. 48 Tablo 20. Akademik Başarı Değişkenine Göre Ergenlerin Depresyon Puanlarına Ait Varyans Analizi Testi Sonuçları.. 49 Tablo 21. Akademik Başarı ile Bilgisayar Oyunu Oynama Değişkenler Arasındaki İlişkiye Ait Ki-Kare Analiz Testi Sonuçları.. 50 Tablo 22. Akademik Başarı ile Bilgisayar Oyunu Oynama Sıklığı Değişkenleri Arasındaki İlişkiye Ait Ki-Kare Analiz Testi Sonuçları xiii

14 xiv

15 1. BÖLÜM GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın özünü oluşturan problem, araştırmanın amacı, ilintilik alt problemleri sınırlamaları ve kısaltmaları üzerinde durulacaktır Problemin Tanımı Teknoloji artık hem yetişkinlerin hem de çocukların hayatında büyük bir yer kaplamaktadır. Bu teknolojilerin başında da internet ve bundan doğan internet kullanımı gelmektedir. Bu kısmen yeni teknolojinin çocukların, özellikle de ergenlerin üzerindeki etkisi, veliler ve eğitimciler arasında merak edilen ve kaygı duyulan bir konudur. Aynı şekilde bilgisayar oyunları da son senelerde hayatımıza giren bir kavramdır. Bu kavram yakın tarihlerde online (çevirimiçi) oyun kavramı sayesinde internet kullanımı ile de iç içe girmiştir. Bilgisayar oyunları da veliler ve eğitimciler için çift taraflı bıçak gibidir. Bir tarafta oyunların eğitime olan etkisi, bilgisayar oyunlarından bile önce araştırılmış ve kabul edilmiş bir gerçektir. Diğer yanda öğrencilerin gittikçe artan oyun saatleri ve oyunların içerikleri kaygı verici boyutlara ulaşmış, öğrencilerin akademik başarıları ya da başarısızlıkları ile ilgili olabileceği düşüncelerini doğurmuştur. Doğal olarak internet kullanımı, öğrencilerin ruhsal durumu, bilgisayar oyunları kullanımı gibi konular arasında ilişkiler aranan akademik araştırmalar sonraki sayfalarda örneklerinden görüleceği gibi hızlanmıştır. İlgili akademik çalışmalar ve benzer araştırmalar incelendiğinde çalışmaların genelde şu konulara yoğunlaştığını görülebilir: Öğrencilerin bilgisayar, internet ya da bilgisayar oyunlarına karşı tutumları. Öğrencilerin bilgisayar, internet ya da bilgisayar oyunlarına yönelik algıları. Öğrencilerin bilgisayar kullanma amaçları. Öğrencilerin interneti kullanma amaçları. Öğrencilerin çoğunlukla oynadığı bilgisayar oyunları türleri. Öğrencilerin bilgisayar, internet ya da bilgisayar oyunu oynama süreleri. 1

16 Bilgisayar, internet ya da bilgisayar oyunlarının çocukların bilişsel ve/veya duyuşsal gelişimleri üzerine etkisi. Özellikle bilgisayar oyunlarının öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri. Özellikle bilgisayar oyunlarının öğrencilerin öğrenme motivasyonları üzerindeki etkileri. Araştırmalardan çıkan genel sonuçlar (ileriki bölümlerde daha ayrıntılı ve referanslarla verilecektir), öğrencilerde bilgisayar, internet ve bilgisayar oyun kullanımının yoğun olduğu, bilgisayar, internet ve bilgisayar oyun kullanımına tutumlarının pozitif olduğu, özellikle bilgisayar oyunlarının doğru kurgulanıp kullanıldığında çocukların bilişsel ve/veya duyuşsal gelişimleri üzerinde pozitif etkiler yapabileceği ve öğrenme süreçlerini ve motivasyonlarını arttırabileceği yönündedir Araştırmanın Amaç ve Önemi Bilgisayar ve internet kullanımı ile bilgisayar oyunları çocuklar için popüler bir aktivite halini almıştır. Mayıs-Haziran 2010 döneminde Türkiye çapında seçkisiz tabaka yöntemi ile seçilmiş 9-16 yaş arasındaki 1018 çocuk ve ebeveynleri üzerinde yapılan Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) projesinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye ayağının sonuçlarına göre, araştırmada bilgisayar ya da interneti hiç kullanmamış çocuğa rastlanmamıştır (EuKidsOnline, 2010). Çocuklar hem okullarda hem de okuldan sonra evlerinde bilgisayar oyunları oynamaktadırlar. Geçmişte, oyun kavramını açık havada yapılan daha fiziksel aktiviteler olarak tanımlayan çocuklar, günümüze gelindiğinde, gelişen teknolojinin de yardımı ile, genelde internet ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlarla vakitlerini geçirmektedirler (Horzum ve diğerleri, 2008). İnternet (ve dolayısı ile internet üzerinden oynanabilen bilgisayar oyunları) ise çocuklar için yeni ve güvenli olmayan bir dünyayı temsil ediyor olabilir. Suç, sömürü ve hatta tacize hedef olabilecekleri bu dünyada çocuklar korku, tedirginlik ve hayal kırıklıkları yaşayabilirler (Odabaşı ve diğerleri, 2007). 2

17 Oluşabilecek bu negatif etkilerden, görünüşe göre aileler de haberdardır. Çocuklarının internet, bilgisayar ve bilgisayar oyunlarını yoğun kullanmaları halinde, aynı korku ve tedirginlik ailelere de geçmektedir. Örnek olarak Eskişehir de ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri aileleri üzerinde yapılan bir araştırmada şu sonuç elde edilmiştir; [ailelerin] öğrencilerden internet okuryazarlığı bilincinin yeterince gelişmemesinden kaynaklanan kimi çekincelere sahip oldukları görülmüştür" (Özden ve Yılmaz, 2008: 698) yılında çocuklarla yapılan röportajlara dayalı bir araştırmaya göre çocuklar bilgisayar oyunları oynayarak doyum ve yarar sağladıklarını düşünmektedirler; özellikle çevrimiçi oyun oynayarak takdir görme, heyecan duyma ve toplumsal etkileşim ihtiyaçları yanında hızlı ve akıcı karar alma yetenekleri de gelişmektedir (Birsen, 2010). Ancak aynı araştırma oyunların bağımlılık yaratabilecek ürünler olabileceğinin de altını çizmektedir. Tüm bu görüşlerin ve bilgilerin ışığında önemli bazı sonuçlar çıkmaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımı ve bilgisayar oyunu oynama artık çocukların hayatlarından söküp atılamayacak bir aktivite halini almıştır. Ancak bu aktivitenin çocuklar üzerindeki etkilerinin hala doyurucu bir tablosu çizilememiştir. Bu hem aileleri hem de şu ana kadar bahsedilmeyen ve çocukların eğitimlerinde aileler kadar rolü olan eğitim ve öğretim camiasını tedirgin edebilmektedir. Buna göre bilgisayar ve internet kullanımı yanında bilgisayar oyunu oynamanın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran daha özellikli araştırmalar yapılmalıdır. Bu araştırma da bu aktivitelerin çocukların akademik başarısı ve depresyon düzeyi özelinde yapılmıştır Problem Cümlesi 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerin bilgisayar kullanımı, internet kullanımı ve bilgisayar oyunu oynama düzeyleri ile akademik başarıları ve depresyon düzeyleri arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerin bilgisayar kullanımı, internet kullanımı ve bilgisayar oyunu oynama aktivitelerine karşı tutumları nedir? 3

18 1.4. Alt Problemler Bu araştırmanın ana amacı, ergenlerin depresyon düzeylerinin internet kullanım amaçları ve akademik başarı açısından incelemektir. Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara da yanıt aranacaktır. 1. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 2. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları sınıf değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 3. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları evde bilgisayar bulunma değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 4. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları facebook hesabı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 5. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları facebook kullanım süresi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 6. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları facebook kullanım özelliği değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 7. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları bilgisayar oyunları oynama değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 8. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları bilgisayar oyunları oynama sıklığı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 9. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları günlük bilgisayar oyunlarına ayrılan zaman değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 10. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları bilgisayar oyun türü değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 11. Ergenlerin depresyon puan ortalamaları akademik başarı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 4

19 12. Ergenlerin akademik başarı puan ortalamaları bilgisayar oyunları oynama değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 13. Ergenlerin akademik başarı puan ortalamaları bilgisayar oyunları oynama sıklığı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 14. Ergenlerin akademik başarı puan ortalamaları günlük bilgisayar oyunlarına ayrılan zaman değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 15. Ergenlerin akademik başarı puan ortalamaları bilgisayar oyun türü değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 1.5. Varsayımlar Bu araştırmada aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır; 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin kendilerine verilen Bilgisayar, İnternet ve Bilgisayar Oyunu Kullanım formunu ve Beck Depresyon Ölçeği ni ciddi, içten ve kendi içinde bulundukları durumu ve görüşlerini yansıtacak şekilde cevap verdikleri, Hazırlanan Bilgisayar, İnternet ve Bilgisayar Oyunu Kullanım formu ile Beck Depresyon Ölçeği nin araştırmanın amacına uyacak şekilde veri toplayacak biçimde oluşturulduğu, Formların işlenmesi ve verilerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan yöntemlerin araştırmanın amacına uygun olduğu, Araştırma formlarının uygulanmasını ve toplanmasını sağlayan öğretim üyelerinin çocuklara doğru yönergeler verdiği ve doğru yönlendirmelerde bulunduğu, Formu dolduran öğrencilerin formda kullanılan terimleri anlayacak ve buna göre cevap verecek nitelikte oldukları varsayılmıştır. 5

20 1.6. Sınırlılıklar Bu araştırmanın yapılmasında aşağıdaki sınırlamalar benimsenmiştir; Bu araştırmaya sadece 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri katılmıştır. Bu araştırmaya aşağıdaki okullardan öğrenciler katılmıştır. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (161 öğrenci) Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (172 öğrenci) Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi (175 öğrenci) İSOV-DİNÇKÖK Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (66 öğrenci) Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi (146 öğrenci) Araştırma sonuçları toplanan 720 form arasından 663 geçerli formun verisi üzerinden yapılmıştır Kısaltmalar BECK: Beck Depresyon Ölçeği BİDOK: Bilgisayar, İnternet ve Bilgisayar Oyunu Kullanım Ölçeği BSSAL: Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi BEOTML: Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi BEL: Bingül Erdem Lisesi İSOV-DİNÇKÖK: İSOV-DİNÇKÖK Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BAAL: Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 6

21 2. BÖLÜM BENZER ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR Bu bölümde bu çalışmanın tümüne ya da belli başlıklarına benzerlikler taşıyan çalışmalar ve araştırmalar yurtiçi ve yurtdışı başlıkları altında sunulacaktır Yurtiçinde Yapılmış Araştırmalar İnternet kullanımı, facebook kullanımı ve bilgisayar oyunu oynama ile depresyon ve akademik başarının ilişkileri arasında yurtiçinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Aşağıda bu araştırmalardan bazı örnekler sunulmaktadır. Türkiye deki ergenlerin depresyon ile olan ilişkisine baktığımızda 1999 daki Demir ve diğerlerinin araştırmasından başlayabiliriz. İstanbul Bakırköy deki dört lisenin birinci sınıf (9. sınıf) 955 öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada öğrencilerin % 4,3 ünde herhangi bir depresif bozukluk tespit edilmiştir (Demir ve diğerler, 1999) yılında yapılan daha güncel bir araştırmada Çorum ili Kargı ilçesindeki sınıf arası 622 öğrenci depresyon ve özsaygı açısından gözlemlenmiştir. Buna göre öğrenciler üzerinde uygulanan Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği çalışmasında depresyon puanı 13,3±7,3 ve Coopersmith Özsaygı Envateri çalışmasında ortalama özsaygı puanı 33,3±8,1 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin depresyon ve özsaygı değerleri üzerinde etki eden etmenler ise şunlar olarak belirlenmiştir; anne-baba öğrenim düzeyi, kardeş sayısı, doğum sırası, ailenin ekonomik durumu, arkadaşlarla olan ilişkisi, sağlık durumu, ağırlık durumu ve ağırlığından memnun olma (Yılmazel ve Günay, 2012). Yine 2012 yılında yapılan bir başka araştırmada 946 adet 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi üzerinde anket uygulanmıştır. Anket verilerine göre öğrencilerin % 60,2 sinin ruhsal yönden risk taşıdığı saptanmıştır. Taşınan ruhsal riskin şu etmenlere göre artabildiği tespit edilmiştir; yaş, cinsiyet (kızlar), kötü aile ve arkadaş ilişkileri, sevgili/flört sahibi olma, evlerinde sürekli bakım/tedavi gerektiren birey bulunma ve sigara ya da alkol kullanma (Küçük ve Bayat, 2012). Türkiye deki lise öğrencilerinin internet kullanımlarını ölçmek için 2011 yılında yapılan bir araştırmada 1380 öğrenciyi içeren bir araştırma evreni kurulmuştur. Bu öğrencilerin internet kullanımı ile ilgili yapılan bir ankette internet kullanımı, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, okul türü ve akademik başarı arasında ilişkiler bulunmuştur (Koç ve Tamer, 2011). Buna göre 7

22 Anadolu Lisesi öğrencilerinin interneti daha çok oyun ve eğlence için kullandığı gözlemlenirken, normal lise öğrencilerinin interneti daha çok eğitim için kullandığı görülmüştür. Bu sonuç Anadolu Lisesi öğrencilerinin okullarında zaten fazlası ile ekstra eğitim almalarına bağlanmıştır. Türkiye deki öğrencilerin bilgisayar oyunları ile ilgili görüşleri de araştırma konusu olmuştur. Karakuş ve diğerlerinin 2008 senesinde Türkiye nin dört farklı bölgesi ve altı farklı şehirdeki, sekiz ilkokuldan seçilmiş 1224 öğrenci üzerinde yaptığı bir araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Buna göre kızlar yapıcı bileşenleri olan oyunları tercih ederken, erkekler rekabetçi ve çok oyunculu oyunları tercih etmektedir. Oyunların saldırgan olduğundan şikâyetçi olan kız öğrenciler oyunları evlerinde oynamayı tercin ederken, erkek öğrenciler internet kafelerde oyun oynamayı tercih ettiklerini söylemiştir (Karakuş ve diğerleri, 2008) senesinde Esen ve Siyez tarafından yapılan ve İzmir ili Çeşme ilçesinde bulunan 700 adet 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrenci ile yapılan araştırmada İnternet Bağımlılığı Ölçeği, UÇLA Yalnızlık Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Buna göre internet bağımlılığı ve yalnızlık pozitif, internet bağımlılığı ve aileden algılanan sosyal destek negatif yönde ilişkilendirilmiştir. Ayrıca cinsiyet, akademik başarı, yalnızlık ve aileden algılanan sosyal desteğin ergenlerde internet bağımlılığı ile ilgili göstergeler yarattığı da belirlenmiştir (Esen ve Siyez, 2011). Bilgisayar oyunlarının öğrenme üzerindeki etkileri ile ilgilenen araştırmalara geldiğimizde, yurtiçinde bu konuda da bir ilgi olduğunu görmekteyiz. Üstünel ve diğerleri yaş aralığı olan İstanbul daki 722 öğrenci üzerinde yaptıkları bir araştırmada öğrencilerin bilgisayarda oynamayı tercih ettikleri oyun türleri ile öğrenmeleri arasında bir ilişki bulmuştur (Üstünel ve diğerleri, 2012). Turgut ve İrgin in 2009 da Mersin de yaşları 10 ile 14 arasında değişen 10 öğrenci üzerinde yaptığı uzun bir gözlem-araştırmada, öğrencilerin oyun oynaması ile İngilizce öğrenmesi arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Buna göre bilgisayar oyunlarının öğrencilerin İngilizce öğrenmesi için kendi aralarında alışveriş yapmalarını motive ettiği ve yeni kelimeler öğrenmek için neden oluşturduğu gözlemlenmiştir (Turgut ve İrgin, 2009). 8

23 2.2. Yurtdışında Yapılmış Araştırmalar İnternet kullanımı, facebook kullanımı ve bilgisayar oyunu oynama ile depresyon ve akademik başarının ilişkileri arasında yurtdışında da çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Jelenchick ve diğerlerinin 2012 senesinde ortalama yaşı 18,9 olan 190 genç üzerinde yaptığı araştırmada facebook kullanımı ve depresyon arasında ilişki aranmıştır. % 58 i kız olan katılımcıların sadece % 16,8 i her gün 2 saatten fazla facebook kullanırken geri kalanı 2 saatten az kullanmaktadır. Bu araştırmaya göre facebook kullanımı ve depresyon arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (Jelenchick ve diğerleri, 2012). Gloss un 2004 te 7. ve 10. sınıf arasındaki 261 Amerikalı ergen öğrenci üzerinde yaptığı bir araştırmada da internet kullanımı ve depresyon arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir (Gross, 2004). Jackson ve diğerlerinin 2011 senesinde ortalama yaşı 12 olan 482 Amerikalı ergen üzerinde yaptığı bir araştırmada ise internet kullanımı ve bilgisayar oyunu oynama ile akademik performans ve sosyal kendine güven arasında ilişki aranmıştır. Buna göre internet kullanımının çocukların okuma yeteneklerini ve kendine güvenlerini geliştirdiği görülmüştür. Bilgisayar oyunları oynama ile akademik başarı arasında ise ters bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca bilgisayar oyunlarının ergenlerin kendine güvenlerini düşürdüğünün de altı çizilmiştir (Jackson ve diğerleri, 2011). Tayvan da 2007 senesinde yapılan bir araştırma ise 1708 lise öğrencisini kapsamıştır ve bunlardan 236 sında (% 13,8) internet bağımlılığı keşfedilmiştir. Buna göre internet bağımlılığı davranışını sergileyen, bağımlı olmayanlara göre daha düşük akademik başarı ile daha kötü öğretmen ve ebeveyn ilişkileri göstermiştir (Yang ve Tung, 2007). Yine Tayvan da 2009 senesinde yapılan bir araştırmaya 9405 ergen katılmıştır. Araştırma katılımcıların internet aktiviteleri, internet bağımlılık değerleri ve saldırgan davranışları arasında bir ilişki aramaktadır. Araştırma ayrıca şiddet içeren televizyon programları izleme gibi bazı aktivitelerin etkileri de dışarıda bırakılacak şekilde düzenlenmiştir. Buna göre internet bağımlısı olarak belirlenen ergenlerin daha çok saldırgan davranışlar sergilediği gözlemlenmiş ve bu oranlar ergenin yaşı küçüldükçe artmıştır. Çevirimiçi sohbet, porno içerikli internet kullanımı ve çevirimiçi oyun kavramlarının tamamı ile saldırgan davranışlar arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Ko ve diğerleri, 2009). Hollanda da 2009 senesinde yapılan bir araştırmada ortalama yaşı 15 olan 307 ergen bir sene boyunca internet kullanımı açısından gözlemlenmiştir. Buna göre interneti sadece iletişim 9

24 amaçlı kullanan ergenlerde depresyon düşükken, interneti iletişim dışındaki amaçlarla kullanan ergenlerde depresyon oranları yüksek bulunmuş ve bunun yanında sosyal anksiyete keşfedilmiştir (Selfhout ve diğerleri, 2009). Wallenius ve diğerlerinin 2009 da Finlandiya da yaptığı bir araştırmada ise yaşları 12 ile 18 arasında değişen 6761 ergen üzerinde yapılan araştırmada 4085 inin bilgisayar oyunu oynadığı keşfedilmiştir. Buna göre ergenler bilgisayar oyunu oynama nedenlerini ikiye ayırmıştır; araç olarak (öğrenme, yetenek geliştirme, farklı tecrübeler edinme) ve amaç olarak (zaman geçirme, eğlenme, rahatlama, günlük olaylardan kaçma, dertlerini unutma). Buna göre oyunları araç olarak oynayanlarda daha iyi okul notları ve yetişkin ilişkileri varken, oyunları amaç olarak oynayanların okul performanslarında düşüş, uyku saatlerinde düzensizlik ve yetişkinlerle olan ilişkilerinde bozulma keşfedilmiştir (Wallenius ve diğerleri, 2009). Holtz ve Appel in 2011 yılında 10 ile 14 yaş arasında 205 ergen üzerinde yaptığı bir çalışmada ise farklı ilginç sonuçlar vardır. Buna göre çevrimiçi oyun oynama, iletişim amaçlı internet kullanımı ve Birinci Şahıs Nişancılık (FPS) oyunları oynama dış davranış bozukluklarının (agresyon/saldırganlık) habercisiyken, çevirimiçi rol-yapma oyunları oynama iç davranış bozukluklarının (içe kapanma, anksiyete) habercisi olarak tespit edilmiştir (Holtz ve Appel, 2011). Quaiser-Pohl ve diğerlerinin 2006 da Almanya da ortalama yaşı 14,67 olan 861 öğrenci üzerinde yaptıkları bir araştırma, öğrencilerin oynadıkları oyunlar ve mental-rotasyon özellikleri arasında ilişki aramaktaydı. Buna göre ergenler üç bölüme ayrılmıştır; oyun oynamayanlar, aksiyon-ve-simülasyon oyunları oynayanlar ve zeka-ve-yetenek oyunları oynayanlar. Kızların daha çok oyun oynamayanlar ve zeka-ve-yetenek oyunları oynayanlar arasında olduğu keşfedilmiştir. Erkekler ise daha çok aksiyon-ve-simülasyon oyunları oynayanlar arasındadır. Erkeklerin mental-rotasyon testinde (MRT) ortalamada kızlardan daha iyi sonuçlar elde etmiştir, erkekler arasında ise oyun oynamayanlar daha düşük sonuçlar almıştır. Kızlar arasında ise oyun oynamayanlar ile oynayanlar arasında anlamlı sonuç farkları görülmemiştir (Quaiser-Pohl ve diğerleri, 2006). Çin de 2007 de yapılan bir araştırma ise yaşları 12 ile 18 arasında değişen 2620 ergeni kapsamaktadır. Bu ergenler arasından 64 ü internet bağımlılığı semptomları göstermiştir. Bu ergenlerin araştırma sonuçları ile diğer ergenlerin araştırma sonuçları karşılaştırıldığında internet bağımlısı olan ergenlerin daha güdüsel davrandıkları, kontrollü olmadıkları ve değişik eş zamanlı psikiyatrik bozukluklar gösterdikleri gözlemlenmiştir (Cao ve diğerleri, 2007). 10

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ i T.C. İNONÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ FEYZA SEVİNDİK HALK

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNETTE ÇOCUKLARA YÖNELİK TEHDİTLERE İLİŞKİN İNANÇLARI YÜKSEK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 472 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 2.1. GENEL OLARAK Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM 5.-6.-7.-8.

Detaylı

AKADEMĠSYENLERDE ĠNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERĠ VE BUNA BAĞLI OLUġABĠLECEK SAĞLIK SORUNLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AKADEMĠSYENLERDE ĠNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERĠ VE BUNA BAĞLI OLUġABĠLECEK SAĞLIK SORUNLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AKADEMĠSYENLERDE ĠNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERĠ VE BUNA BAĞLI OLUġABĠLECEK SAĞLIK SORUNLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SĠNAN

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması Investigation Of The Charisma And Intellectuality

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER Editör Doç. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özge GENLİK

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem Durumu

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem Durumu BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde, problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar ve araştırmanın önemi üzerinde durulmuştur. 1.1. Problem Durumu İnsan, yaşamın her döneminde

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı