RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent TC Uyruklu- Hasan Tahsin VD no.lu İZMİR Yapıtek Yapı Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İzmir TC Uyruklu-Konak VD no.lu Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İzmir TC Uyruklu- Bornova VD no.lu İZMİR İZMİR Walter Montevecchi İtalyan Uyruklu Corso Francia Roma-İtalya vergi kimlik no.lu Francesco Malara İtalyan Uyruklu Corso Francia Roma-İtalya vergi kimlik no.lu İZMİR İZMİR ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2 Şirketin ticari unvanı "Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3 Şirketin başlıca amaç ve konusu; 1

2 a- Organik, inorganik, yanabilen, yanmayan, zehirli, kimyasal atıklarla, petrol ve petrol türevleri atıklarının, rafineri atıklarının, evsel, endüstriyel, elektronik, hafriyat, yeşil ve organik atık ve özel atıklarla her nevi atıkların, ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ile bu faaliyetlerle ilgili aktarma istasyonlarının, ara depolama, depolama ve düzenli depolama, bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi ile her türlü atığın zararsız hale getirilmesi ile ilgili olarak yakma, düzenli depolama ve her türlü bertaraf faaliyetlerinde bulunmak, b- Klinker, Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, kâğıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak, c- Depolama ve/veya bertaraf faaliyetleri ve süreçleri çerçevesinde enerji üretimi, biogaz ve kompost gübre üretimi yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, devralmak, satın almak veya herhangi bir hukuki yöntem ile bu tesislerden yararlanmak, atık ve hurdalardan hammadde, yarı mamul ve mamul üretimi, satışı ile iştigal etmek d- Kağıt, karton, plastik, cam, teneke, alüminyum kutu ve sair her türlü ambalaj atıklarının ve artıklarının ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ara depolanması, ayrıştırılması, toplanan ve ayrıştırılan atıkların cinslerine göre tasnifi, geri dönüşümü ve geri kazanımlarını sağlamak, bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesislerden yararlanmak. e- Tehlikeli atıkların, kimyasal atıkların, tıbbi atıkların taşınması, biriktirilmesi, depolanması, ayrıştırılması, bertaraf tesislerinin kurulması, geri kazanım işlerinin yapılması. f- Her türlü elektronik atıklar, endüstriyel atıklar, röntgen atık suları, fotoğrafçılık atık suları gibi içerisinde kıymetli maden ihtiva eden atıklardan geri kazanım yoluyla altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenleri elde etmek, bu madenleri işlemek, külçe veya işlenmiş olarak satmak. g- Mevcut çöp sahaları ile hafriyat ve atık döküm sahalarının ıslahı ve rehabilitasyonu konusunda projeler hazırlamak, tesisler kurmak ve işletmek. Bu sahalarda atıkların geri kazanımı amacıyla faaliyette bulunmak. h- Her türlü evsel atık, ambalaj atığı, hurda malzemeleri, tehlikeli, tehlikesiz, kimyasal, radyoaktif ve tıbbi atıkları toplamak, taşımak aktarma istasyonları, ara depolar, nihai depolar, bertaraf tesisleri, ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım tesisleri kurmak, amaç ve konusu ile ilgili Bakanlık, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından, Valiliklerden, Büyükşehir Belediyesi, Belediyelerden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan yetki, ruhsat, çalışma izinleri almak, taşıma lisansları, ön lisans ve işletme lisansları ve ruhsatları almak, gerektiğinde yurtdışına atık ihracatı ve yurtdışından atık ithali konusunda izinler almak. ı- Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek, bunlarla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, devralmak, satın almak veya herhangi bir hukuki yöntem ile bu tesislerden yararlanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kendi ihtiyacı için kullanmak veya satmak ile iştigal etmek. i- Geri dönüşüm, geri kazanım ve enerji üretimi işlemlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla araştırma geliştirme(ar-ge) çalışmaları yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ortaklarla ortak girişim, konsorsiyum, lisans, teknoloji transferi, know-how sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, çerçeve sözleşmeleri ve bilumum sözleşmeler akdedip bu bağlamda iş birliktelikleri oluşturup faaliyetlerde bulunmak. Üniversiteler, 2

3 bilim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çevre bilincinin geliştirilmesi için, seminerler, kongreler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak. j- Yurt içinde ve dışında nakliye işleri yapmak ve yaptırmak, tehlikeli ve tıbbi atık nakliyesi yapmak, bu işler için gerekli ruhsat, belge, sertifika ve lisansları almak, kullanmak, nakliye işleri için gerekli araçları satın almak kiralamak, akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile akaryakıt nakletmek. k- Üzerlerinde kontrol tesis etmeksizin kurulmuş veya kurulacak olan elektrik dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek; l- Kurulmuş veya kurulacak olan elektrik üretim tesisleri ile iştirak ilişkisi içine girmek, Şirket yukarıda sayılan amaç ve konuları gerçekleştirmek ve bu amaç ve konularla ilgili olmak kaydıyla yukarıda belirtilenlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir, faaliyetlerde bulunabilir Amaç ve konularıyla ilgili olarak taahhüt işleri yapmak resmi, yarı resmi, gerçek ve tüzel kişilerce açılan yurt içinde ve yurt dışında ihalelere kendi adına veya oluşturulacak ortak girişim ve konsorsiyumlar vasıtasıyla katılmak, bu süreçte özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına izin, yetki, ruhsat, lisans için gerekli her türlü başvuruda bulunmak, gerekli teminatları vermek, bu ihalelerin kazanılması sonucunda imtiyaz sözleşmeleri, yap işlet devret, yap işlet, işletme hakkı devir sözleşmeleri dahil her türlü idari ve özel şart ve sözleşmeleri dahil bilumum sözleşme müzakere etmek ve akdetmek, özel proje şirketleri kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, kamu kurum ve kuruluşlarından arazi tahsis talebinde bulunmak, bu sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesinde yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, işleri alt müteahhitlere devretmek ve taşeronluk yapmak Amaç ve konusuyla ilgili olarak her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, satın almak, kiralamak, bunları iktisap etmek için her türlü ihaleye katılmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, satmak, bu gayrimenkuller üzerinde her nevi inşaatlar, idare binaları ile sınaî tesisleri, atık depolama ve bertaraf tesislerini yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak, kiraya vermek, satmak Gayrimenkuller üzerinde, ipotek, rehin, ticari işletme rehini dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi ayni haklar tesis etmek, bunlardan feragat etmek, kaldırmak, fek etmek. Gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Müdürlükleri nezdinde ifraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili bedelsiz terk ve bağışlama, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek, deniz alanlarında ilgili mevzuatın gerektirdiği her tür kiralama, imtiyaz sözleşmeleri akdetmek, deniz alanlarının kullanımı ile ilgili her türlü ölçümü yapmak ve yaptırtmak dâhil her nev'i muamele ve tasarrufları yapmak Amaç ve konularıyla ilgili olarak her nevi alet cihaz, makine teçhizat ve malzemelerle yedek parçalarını, bilgi sistemleri ile komple tesis ve sistemlerini imal, iktisap, devir, ithal ve ihraç etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve satın almak Amaç ve konularıyla ilgili olarak otomobil, kamyonet, kamyon gibi her türlü nakil araçları ile kepçe, loder, ekskavatör gibi her türlü iş makinalarını satın almak, ithal etmek, kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemi, kayık, mavna, yat, frigorifik dâhil kamyon, araba, minibüs, uçak, vagon, lokomotif, helikopter dâhil) iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gemi ipoteği almak, sicile tescil ettirmek, fek etmek, şirketin menkulleri ile unvanı ve gayri maddi hakları üzerinde ticari işletme rehini ve sair her türlü rehin tesis etmek, bunları Ticaret Sicili ne tescil ettirmek, fek etmek. 3

4 3.7- Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü limanlar, iskeleler, depolar, depolama tesisleri, atık depolama tesisleri, arazileri, atık yakma, arıtma ve muhafaza tesisleri, teşhir ve satış mahalleri, tamir ve bakım tesisleri, kongre ve toplantı merkezleri ile bunlara mümasil tesislerin kurulması; bunları bizzat veya başkasına ihale suretiyle inşa etmek, bunları alıp satmak, işletmek veya kiralamak ve bunun için her türlü ihaleye katılmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak Amaç ve konularıyla ilgili her türlü nakliye işleri yapmak, tehlikeli ve tıbbi atık nakliyesi yapmak, bu işler için gerekli lisans, sertifika ve diğer belgeleri almak, nakliye işleri için gerekli araçları satın almak, kiralamak, akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile akaryakıt nakletmek Amaç ve konularıyla ilgili olarak her konuda gerekli olan ruhsatnameleri, lisans, marka, patent, ticaret unvanları, know-how, model, tasarım, faydalı tasarım, imtiyaz, telif hakkı, hususi imal ve istihsal usulleri, teknik yardım, teknik bilgi ve diğer fikri ve sınai hakları iktisap ve ithal etmek, bunların üzerinde lisans hakkı ve benzeri hakları almak veya vermek için devir veya kira sözleşmeleri akdetmek, bu hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek, satmak ve ayrıca maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, ön işletme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek, devralıp devredebilir Amaç ve konuları ile ilgili olarak ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek koşulu ile, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak; ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere ve şirketlere kısmen veya tamamen iştirak etmek; bunları şirkete ortak etmek, bunlarla birleşmek, ticari işletmeleri ve şirketleri kısmen veya tamamen devir almak, bunlardaki kendisine ait hisseler üzerinde her nevi tasarrufta bulunmak Hukuki hükümlerle şekiller çerçevesinde Şirket in borçlarını ve alacaklarını teminen taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek, rehin, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyet, kat irtifakı gibi haklarla diğer ayni ve şahsi hakları edinmek, kullanmak, bu hakları tesis, tadil, fek ve terkin etmek, kefalet, garanti, ticari işletme rehini ve diğer teminatları almak ve vermek, bu hakları fek, tadil ve terkin etmek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, kira, terk, parselasyon dahil her türlü tasarrufta bulunmak Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, hizmet ve sınaî yatırımları yapmak ve bu konularda he türlü ile tasarruf, pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak Amaç ve konularıyla ilgili olarak ve şirket amaçlarını gerçekleştirmek için; iç ve dış piyasalardan uzunorta ve kısa vadeli her türlü teminatlı veya teminatsız borç ve kredi almak, teminat mektupları ve akreditifler ve benzeri krediler temin etmek, leasing ve faktöring (Finansal kiralama ve alacaklarını satma) dahil olmak üzere her türlü hukuki mali, ticari, her nevi banka kredi ve finansman olanaklarını kullanmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, teşvik tedbirlerinde istifade etmek, muafiyet ve istisnalardan yararlanmak ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmak Gerek bağımsız olarak gerek başka gerçek ve tüzel kişilerle birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıf organlarında görevlendirebilir Şirket amaçlarına engel olmamak, ayrıca yardımcı olmak amacıyla ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak şartıyla kamu menfaatlerini ilgilendiren konularda faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara mevzuat hükümleri çerçevesinde bağış ve yardım yapabilir Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak. 4

5 3.17- Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 Şirketin merkezi İzmir dedir. Adresi; Kemal Paşa Caddesi No:19 Kat:2 Işıkkent Bornova-İzmir dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirilmemiş olması şirket için fesih sebebi sayılır. Yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur. SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi (beş yüz elli bir milyon beş yüz kırk dört bin altmış bir) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- Türk Lirası itibari değerde ve nama yazılı olan (yüz on beş milyon) adet (A) Grubu; adet (B) Grubu, (altmış yedi milyon beş yüz bin) adet (C) Grubu ve (üç yüz kırk altı milyon beş yüz yedi bin dört yüz kırk bir) adet (D) Grubu olmak üzere toplam (beş yüz elli bir milyon beş yüz kırk dört bin altmış bir) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden (yüz seksen iki milyon beş yüz bin) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan TL (üç yüz altmış dokuz milyon kırk dört bin altmış bir Türk Lirası) tutarındaki ayni sermayenin tamamı İzmir Ticaret Sicili nde Born K-3677 sicil numarası ile kayıtlı Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir Ticaret Sicili nde Merkez numarası ile kayıtlı Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. ve İzmir Ticaret Sicili nde Merkez sicil numarası ile kayıtlı Hereko İstanbul 1 Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketlerin Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı maddelerinde düzenleme altına alınan sermaye şirketlerinin devralma şekilde birleşmesi ne ilişkin düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Kanunu 18, 19 ve 20nci ve sair maddelerinde yer alan düzenlemeler, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla Birleşmeye Taraf Şirketlerin tarihli bilançoları esas alınarak İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2014/1071 E., 2014/328 K. sayılı dosyası ile yapılan tetkikat sonucu verilen tarihli Bilirkişi Raporunda yapılan özvarlık tespitleri uyarınca Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. nin özvarlığından karşılanmıştır. Birleşme esnasında Birleşmeye Katılan Şirketlerin birbirleri ile olan iştirak ilişkisi nazara alınmış ve Devrolan Şirketler den İzmir Ticaret Sicili nde Merkez sicil numarası ile kayıtlı Hereko İstanbul 1 Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin şirket hisselerinin %100 üne Devralan Şirket 5

6 Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Lojistik Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. nin sahip olması nedeniyle sermaye artırımı yapılmamıştır. Artırılan iş bu TL (üç yüz altmış dokuz milyon kırk dört bin altmış bir Türk Lirası) tutarındaki ayni sermayeyi temsil eden hisseler devralınan Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak verilecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar işbu ana sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır. Pay senetleri Yönetim Kurulu'nun kararı ile birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilerek ihraç edilebilir. Sermaye artırımı sonrasında hislerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Yerli Ortaklar 1. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş Hisse Grubu : A Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL Hisse Grubu : B Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL 2. Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Hisse Grubu : D Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL 3. Diğer Hissedarlar Hisse Grubu : D Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL Yabancı Ortak 4.Aalborg Portland A/S Hisse Grubu : C Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER Madde 7 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair ilgili kanun ve tebliğlerle mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası aracı olan tüm menkul kıymetleri çıkarabilir. 6

7 Genel Kurulun tüm menkul kıymet ihracına ait yetkileri Türk Ticaret Kanunu nun 505.maddesi hükmüne uygun olarak ve Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen süre sınırlamalarına ve Genel Kurul karar nisaplarına uymak kaydı ile Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu na devredilebilir. YÖNETİM KURULU Madde Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 1, en çok 9 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirebilir. 8.2 Yönetim Kurulu İç Yönergesi Yönetim Kurulu, kanunen yasaklanmamış olmak kaydıyla, bir iç yönerge ile temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhasa veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan bir müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır. Bunlara verilecek ücreti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 408inci maddesine göre Genel Kurul tespit eder. Murahhasların görev ve yetkileri ile Şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınıp kılınmadıkları hususları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 8.3 Elektronik Ortamda Yapılacak Yönetim Kurulu Toplantıları Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 9 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. 7

8 Yönetim Kurulu nun Türk Ticaret Kanunu 375. maddesi çerçevesinde devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atamaları ve görevden alınmaları. e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetim. f) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul a sunulması Genel Kurul Toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının yürütülmesi. g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. Yönetim Kurulu, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi çerçevesinde ve şirket yönetimince düzenlenen iç yönergeye uygun olarak kendi içinden seçeceği murahhas aza/azalara veya üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürleri ve yetkilendireceği üçüncü kişileri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas aza/azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin, üçüncü kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili ne tescil ve ilan olunur. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 10 Yönetim Kurulu işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan vekili ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Türk Ticaret Kanunu nun 390/4 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. YÜRÜTME KURULU Madde 11 Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu başkanı veya murahhas aza başkanlığında, Yönetim Kurulu nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir yürütme kurulu kurulabilir. Yürütme Kurulu nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu na sorumludur. 8

9 DENETİM KURULU Madde 12- Kaldırılmıştır DENETÇİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 13 Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu nun 397 ve devamındaki maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Denetçiler görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanununda, ilgili yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirirler. DENETÇİLERİN ÜCRETİ Madde 14 - Kaldırılmıştır GENEL KURUL Madde Genel Kurul Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esas uygulanır. (a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414 üncü maddeleri hükümlerine uygun şekilde yapılır. (b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekili ve bunların bulunmadıkları zamanlarda Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından tayin edeceği birisi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. (c) Oy imtiyazı : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında alınacak genel kurul kararları için yapılacak oylamalarda Türk Ticaret Kanunu nun oyda imtiyazın kullanılmasını yasakladığı konularda verilecek kararlar dışındaki tüm hallerde (A) Grubu hissedarların her bir pay için 5 (beş), (B), (C) ve (D) Grubu hissedarların her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya dışarıdan atayacakları vekil kanalıyla temsil ettirebilir. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekâletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. (d) Görüşmelerin Yapılması ve Yeter Sayı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı konular görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki yeter sayı bu ana sözleşmenin 15.1(c) maddesinde tanınan oy imtiyazı nazara alınmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. (e) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin Yönetim Kurulunca belirlenecek, şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin veya yurt içindeki herhangi bir şehrin elverişli bir yerinde toplanır Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım 9

10 Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI Madde 16 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinde yer alan Genel Kurul toplantıları ve bunların 2. toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Söz konusu 32. madde kapsamı dışında kalan hallerde bakanlık temsilcisinin Genel Kurul toplantısına katılmasına gerek bulunmamaktadır. GÖNDERİLECEK BELGELER Madde 17- Kaldırılmıştır HESAP DÖNEMİ Madde 18 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN DAĞITIMI Madde sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilançoya göre, brüt kardan hesap ve tespit olunan safi kardan ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra kalan net kar aşağıdaki şekilde dağıtılır: 1. %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. 2. Hissedarlara, ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beşi) nispetinde birinci temettü payı ayrılır ve dağıtılır. 3. Net kardan, yukarıdaki (1) ve (2) nci fıkralardaki yazılı meblağlar toplamı indirildikten sonra geriye kalan karı dağıtmaya veya fevkalade yedeklere aktarmaya Genel Kurul yetkilidir ve bu karın tamamen veya kısmen dağıtılmasına karar verildiği takdirde dağıtılacak kar (ikinci temettü) tutarı öncelikle (A), (B), (C) ve (D) Grubu hisselerin birbirlerine oranına göre ayrılır. Müteakiben, (A) ve (C) Grubu hisselerin toplamına düşen kar tutarının %30 u (C) Grubu hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır ve geri kalan tutar (A) ve (C) Grubu hissedarların hisselerinin birbirine oranına göre dağıtılır. (B) ve (D) Grubuna ayrılan tutarlar ise bu Grup hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Şu kadar ki, dağıtılmayarak fevkalade yedeklere aktarılmış tutar ilerideki bir tarihte kar dağıtımına tabi tutulduğu takdirde, iş bu maddedeki aynı kural uygulanır sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519ncu maddesi hükümleri mahfuzdur. 5. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 520nci maddeleri hükümleri uygulanır. 10

11 Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede hissedarlar için belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Şirketin zarar etmesinden dolayı azalan sermayenin tamamlanması için kanuni yedek akçenin yeterli olmaması halinde zarar tamamen kapatılana kadar hissedarlara kar dağıtılamaz. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kar dağıtımında hissedarlara Şirkette sahip oldukları hisseleri oranında dağıtım yapılır sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat dairesinde hissedarlara kar avansı dağıtılabilir. YEDEK AKÇE Madde 20 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk. Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır. KARIN ÖDENME ZAMANI Madde 21 Karın ödeme zaman ve şeklini genel kurul tespit eder. Genel kurul karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verebilir. İLANLAR Madde 22 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414 maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu nun 416. madde hükümleri saklıdır. UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 23 Bu ana sözleşmede bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygulanır. 11

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C.

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C. GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ İşbu sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları (ticaret unvanları) ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular tarafından

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, unvanları, vergi daireleri ve numaraları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM l Kuruluş Madde 1: (25 Haziran 1985 tarih 1291 sayılı T.T.S.G.) Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 224484/170044 sicil numarasına kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 1 - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943 sicil numarasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıda isimleri ve adresleri gösterilen kurucular yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümleri dairesinde

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı