RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent TC Uyruklu- Hasan Tahsin VD no.lu İZMİR Yapıtek Yapı Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İzmir TC Uyruklu-Konak VD no.lu Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İzmir TC Uyruklu- Bornova VD no.lu İZMİR İZMİR Walter Montevecchi İtalyan Uyruklu Corso Francia Roma-İtalya vergi kimlik no.lu Francesco Malara İtalyan Uyruklu Corso Francia Roma-İtalya vergi kimlik no.lu İZMİR İZMİR ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2 Şirketin ticari unvanı "Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3 Şirketin başlıca amaç ve konusu; 1

2 a- Organik, inorganik, yanabilen, yanmayan, zehirli, kimyasal atıklarla, petrol ve petrol türevleri atıklarının, rafineri atıklarının, evsel, endüstriyel, elektronik, hafriyat, yeşil ve organik atık ve özel atıklarla her nevi atıkların, ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ile bu faaliyetlerle ilgili aktarma istasyonlarının, ara depolama, depolama ve düzenli depolama, bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi ile her türlü atığın zararsız hale getirilmesi ile ilgili olarak yakma, düzenli depolama ve her türlü bertaraf faaliyetlerinde bulunmak, b- Klinker, Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, kâğıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak, c- Depolama ve/veya bertaraf faaliyetleri ve süreçleri çerçevesinde enerji üretimi, biogaz ve kompost gübre üretimi yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, devralmak, satın almak veya herhangi bir hukuki yöntem ile bu tesislerden yararlanmak, atık ve hurdalardan hammadde, yarı mamul ve mamul üretimi, satışı ile iştigal etmek d- Kağıt, karton, plastik, cam, teneke, alüminyum kutu ve sair her türlü ambalaj atıklarının ve artıklarının ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ara depolanması, ayrıştırılması, toplanan ve ayrıştırılan atıkların cinslerine göre tasnifi, geri dönüşümü ve geri kazanımlarını sağlamak, bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesislerden yararlanmak. e- Tehlikeli atıkların, kimyasal atıkların, tıbbi atıkların taşınması, biriktirilmesi, depolanması, ayrıştırılması, bertaraf tesislerinin kurulması, geri kazanım işlerinin yapılması. f- Her türlü elektronik atıklar, endüstriyel atıklar, röntgen atık suları, fotoğrafçılık atık suları gibi içerisinde kıymetli maden ihtiva eden atıklardan geri kazanım yoluyla altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenleri elde etmek, bu madenleri işlemek, külçe veya işlenmiş olarak satmak. g- Mevcut çöp sahaları ile hafriyat ve atık döküm sahalarının ıslahı ve rehabilitasyonu konusunda projeler hazırlamak, tesisler kurmak ve işletmek. Bu sahalarda atıkların geri kazanımı amacıyla faaliyette bulunmak. h- Her türlü evsel atık, ambalaj atığı, hurda malzemeleri, tehlikeli, tehlikesiz, kimyasal, radyoaktif ve tıbbi atıkları toplamak, taşımak aktarma istasyonları, ara depolar, nihai depolar, bertaraf tesisleri, ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım tesisleri kurmak, amaç ve konusu ile ilgili Bakanlık, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından, Valiliklerden, Büyükşehir Belediyesi, Belediyelerden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan yetki, ruhsat, çalışma izinleri almak, taşıma lisansları, ön lisans ve işletme lisansları ve ruhsatları almak, gerektiğinde yurtdışına atık ihracatı ve yurtdışından atık ithali konusunda izinler almak. ı- Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek, bunlarla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, devralmak, satın almak veya herhangi bir hukuki yöntem ile bu tesislerden yararlanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kendi ihtiyacı için kullanmak veya satmak ile iştigal etmek. i- Geri dönüşüm, geri kazanım ve enerji üretimi işlemlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla araştırma geliştirme(ar-ge) çalışmaları yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ortaklarla ortak girişim, konsorsiyum, lisans, teknoloji transferi, know-how sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, çerçeve sözleşmeleri ve bilumum sözleşmeler akdedip bu bağlamda iş birliktelikleri oluşturup faaliyetlerde bulunmak. Üniversiteler, 2

3 bilim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çevre bilincinin geliştirilmesi için, seminerler, kongreler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak. j- Yurt içinde ve dışında nakliye işleri yapmak ve yaptırmak, tehlikeli ve tıbbi atık nakliyesi yapmak, bu işler için gerekli ruhsat, belge, sertifika ve lisansları almak, kullanmak, nakliye işleri için gerekli araçları satın almak kiralamak, akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile akaryakıt nakletmek. k- Üzerlerinde kontrol tesis etmeksizin kurulmuş veya kurulacak olan elektrik dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek; l- Kurulmuş veya kurulacak olan elektrik üretim tesisleri ile iştirak ilişkisi içine girmek, Şirket yukarıda sayılan amaç ve konuları gerçekleştirmek ve bu amaç ve konularla ilgili olmak kaydıyla yukarıda belirtilenlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir, faaliyetlerde bulunabilir Amaç ve konularıyla ilgili olarak taahhüt işleri yapmak resmi, yarı resmi, gerçek ve tüzel kişilerce açılan yurt içinde ve yurt dışında ihalelere kendi adına veya oluşturulacak ortak girişim ve konsorsiyumlar vasıtasıyla katılmak, bu süreçte özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına izin, yetki, ruhsat, lisans için gerekli her türlü başvuruda bulunmak, gerekli teminatları vermek, bu ihalelerin kazanılması sonucunda imtiyaz sözleşmeleri, yap işlet devret, yap işlet, işletme hakkı devir sözleşmeleri dahil her türlü idari ve özel şart ve sözleşmeleri dahil bilumum sözleşme müzakere etmek ve akdetmek, özel proje şirketleri kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, kamu kurum ve kuruluşlarından arazi tahsis talebinde bulunmak, bu sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesinde yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, işleri alt müteahhitlere devretmek ve taşeronluk yapmak Amaç ve konusuyla ilgili olarak her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, satın almak, kiralamak, bunları iktisap etmek için her türlü ihaleye katılmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, satmak, bu gayrimenkuller üzerinde her nevi inşaatlar, idare binaları ile sınaî tesisleri, atık depolama ve bertaraf tesislerini yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak, kiraya vermek, satmak Gayrimenkuller üzerinde, ipotek, rehin, ticari işletme rehini dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi ayni haklar tesis etmek, bunlardan feragat etmek, kaldırmak, fek etmek. Gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Müdürlükleri nezdinde ifraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili bedelsiz terk ve bağışlama, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek, deniz alanlarında ilgili mevzuatın gerektirdiği her tür kiralama, imtiyaz sözleşmeleri akdetmek, deniz alanlarının kullanımı ile ilgili her türlü ölçümü yapmak ve yaptırtmak dâhil her nev'i muamele ve tasarrufları yapmak Amaç ve konularıyla ilgili olarak her nevi alet cihaz, makine teçhizat ve malzemelerle yedek parçalarını, bilgi sistemleri ile komple tesis ve sistemlerini imal, iktisap, devir, ithal ve ihraç etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve satın almak Amaç ve konularıyla ilgili olarak otomobil, kamyonet, kamyon gibi her türlü nakil araçları ile kepçe, loder, ekskavatör gibi her türlü iş makinalarını satın almak, ithal etmek, kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemi, kayık, mavna, yat, frigorifik dâhil kamyon, araba, minibüs, uçak, vagon, lokomotif, helikopter dâhil) iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gemi ipoteği almak, sicile tescil ettirmek, fek etmek, şirketin menkulleri ile unvanı ve gayri maddi hakları üzerinde ticari işletme rehini ve sair her türlü rehin tesis etmek, bunları Ticaret Sicili ne tescil ettirmek, fek etmek. 3

4 3.7- Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü limanlar, iskeleler, depolar, depolama tesisleri, atık depolama tesisleri, arazileri, atık yakma, arıtma ve muhafaza tesisleri, teşhir ve satış mahalleri, tamir ve bakım tesisleri, kongre ve toplantı merkezleri ile bunlara mümasil tesislerin kurulması; bunları bizzat veya başkasına ihale suretiyle inşa etmek, bunları alıp satmak, işletmek veya kiralamak ve bunun için her türlü ihaleye katılmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak Amaç ve konularıyla ilgili her türlü nakliye işleri yapmak, tehlikeli ve tıbbi atık nakliyesi yapmak, bu işler için gerekli lisans, sertifika ve diğer belgeleri almak, nakliye işleri için gerekli araçları satın almak, kiralamak, akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile akaryakıt nakletmek Amaç ve konularıyla ilgili olarak her konuda gerekli olan ruhsatnameleri, lisans, marka, patent, ticaret unvanları, know-how, model, tasarım, faydalı tasarım, imtiyaz, telif hakkı, hususi imal ve istihsal usulleri, teknik yardım, teknik bilgi ve diğer fikri ve sınai hakları iktisap ve ithal etmek, bunların üzerinde lisans hakkı ve benzeri hakları almak veya vermek için devir veya kira sözleşmeleri akdetmek, bu hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek, satmak ve ayrıca maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, ön işletme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek, devralıp devredebilir Amaç ve konuları ile ilgili olarak ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek koşulu ile, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak; ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere ve şirketlere kısmen veya tamamen iştirak etmek; bunları şirkete ortak etmek, bunlarla birleşmek, ticari işletmeleri ve şirketleri kısmen veya tamamen devir almak, bunlardaki kendisine ait hisseler üzerinde her nevi tasarrufta bulunmak Hukuki hükümlerle şekiller çerçevesinde Şirket in borçlarını ve alacaklarını teminen taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek, rehin, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyet, kat irtifakı gibi haklarla diğer ayni ve şahsi hakları edinmek, kullanmak, bu hakları tesis, tadil, fek ve terkin etmek, kefalet, garanti, ticari işletme rehini ve diğer teminatları almak ve vermek, bu hakları fek, tadil ve terkin etmek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, kira, terk, parselasyon dahil her türlü tasarrufta bulunmak Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, hizmet ve sınaî yatırımları yapmak ve bu konularda he türlü ile tasarruf, pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak Amaç ve konularıyla ilgili olarak ve şirket amaçlarını gerçekleştirmek için; iç ve dış piyasalardan uzunorta ve kısa vadeli her türlü teminatlı veya teminatsız borç ve kredi almak, teminat mektupları ve akreditifler ve benzeri krediler temin etmek, leasing ve faktöring (Finansal kiralama ve alacaklarını satma) dahil olmak üzere her türlü hukuki mali, ticari, her nevi banka kredi ve finansman olanaklarını kullanmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, teşvik tedbirlerinde istifade etmek, muafiyet ve istisnalardan yararlanmak ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmak Gerek bağımsız olarak gerek başka gerçek ve tüzel kişilerle birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıf organlarında görevlendirebilir Şirket amaçlarına engel olmamak, ayrıca yardımcı olmak amacıyla ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak şartıyla kamu menfaatlerini ilgilendiren konularda faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara mevzuat hükümleri çerçevesinde bağış ve yardım yapabilir Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak. 4

5 3.17- Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 Şirketin merkezi İzmir dedir. Adresi; Kemal Paşa Caddesi No:19 Kat:2 Işıkkent Bornova-İzmir dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirilmemiş olması şirket için fesih sebebi sayılır. Yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur. SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi (beş yüz elli bir milyon beş yüz kırk dört bin altmış bir) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- Türk Lirası itibari değerde ve nama yazılı olan (yüz on beş milyon) adet (A) Grubu; adet (B) Grubu, (altmış yedi milyon beş yüz bin) adet (C) Grubu ve (üç yüz kırk altı milyon beş yüz yedi bin dört yüz kırk bir) adet (D) Grubu olmak üzere toplam (beş yüz elli bir milyon beş yüz kırk dört bin altmış bir) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden (yüz seksen iki milyon beş yüz bin) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan TL (üç yüz altmış dokuz milyon kırk dört bin altmış bir Türk Lirası) tutarındaki ayni sermayenin tamamı İzmir Ticaret Sicili nde Born K-3677 sicil numarası ile kayıtlı Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir Ticaret Sicili nde Merkez numarası ile kayıtlı Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. ve İzmir Ticaret Sicili nde Merkez sicil numarası ile kayıtlı Hereko İstanbul 1 Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketlerin Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı maddelerinde düzenleme altına alınan sermaye şirketlerinin devralma şekilde birleşmesi ne ilişkin düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Kanunu 18, 19 ve 20nci ve sair maddelerinde yer alan düzenlemeler, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla Birleşmeye Taraf Şirketlerin tarihli bilançoları esas alınarak İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2014/1071 E., 2014/328 K. sayılı dosyası ile yapılan tetkikat sonucu verilen tarihli Bilirkişi Raporunda yapılan özvarlık tespitleri uyarınca Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. nin özvarlığından karşılanmıştır. Birleşme esnasında Birleşmeye Katılan Şirketlerin birbirleri ile olan iştirak ilişkisi nazara alınmış ve Devrolan Şirketler den İzmir Ticaret Sicili nde Merkez sicil numarası ile kayıtlı Hereko İstanbul 1 Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin şirket hisselerinin %100 üne Devralan Şirket 5

6 Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Lojistik Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. nin sahip olması nedeniyle sermaye artırımı yapılmamıştır. Artırılan iş bu TL (üç yüz altmış dokuz milyon kırk dört bin altmış bir Türk Lirası) tutarındaki ayni sermayeyi temsil eden hisseler devralınan Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak verilecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar işbu ana sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır. Pay senetleri Yönetim Kurulu'nun kararı ile birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilerek ihraç edilebilir. Sermaye artırımı sonrasında hislerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Yerli Ortaklar 1. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş Hisse Grubu : A Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL Hisse Grubu : B Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL 2. Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Hisse Grubu : D Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL 3. Diğer Hissedarlar Hisse Grubu : D Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL Yabancı Ortak 4.Aalborg Portland A/S Hisse Grubu : C Grubu Hisse adedi : Sermayesi : TL TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER Madde 7 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair ilgili kanun ve tebliğlerle mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası aracı olan tüm menkul kıymetleri çıkarabilir. 6

7 Genel Kurulun tüm menkul kıymet ihracına ait yetkileri Türk Ticaret Kanunu nun 505.maddesi hükmüne uygun olarak ve Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen süre sınırlamalarına ve Genel Kurul karar nisaplarına uymak kaydı ile Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu na devredilebilir. YÖNETİM KURULU Madde Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 1, en çok 9 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirebilir. 8.2 Yönetim Kurulu İç Yönergesi Yönetim Kurulu, kanunen yasaklanmamış olmak kaydıyla, bir iç yönerge ile temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhasa veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan bir müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır. Bunlara verilecek ücreti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 408inci maddesine göre Genel Kurul tespit eder. Murahhasların görev ve yetkileri ile Şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınıp kılınmadıkları hususları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 8.3 Elektronik Ortamda Yapılacak Yönetim Kurulu Toplantıları Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 9 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. 7

8 Yönetim Kurulu nun Türk Ticaret Kanunu 375. maddesi çerçevesinde devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atamaları ve görevden alınmaları. e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetim. f) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul a sunulması Genel Kurul Toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının yürütülmesi. g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. Yönetim Kurulu, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi çerçevesinde ve şirket yönetimince düzenlenen iç yönergeye uygun olarak kendi içinden seçeceği murahhas aza/azalara veya üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürleri ve yetkilendireceği üçüncü kişileri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas aza/azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin, üçüncü kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili ne tescil ve ilan olunur. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 10 Yönetim Kurulu işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan vekili ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Türk Ticaret Kanunu nun 390/4 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. YÜRÜTME KURULU Madde 11 Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu başkanı veya murahhas aza başkanlığında, Yönetim Kurulu nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir yürütme kurulu kurulabilir. Yürütme Kurulu nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu na sorumludur. 8

9 DENETİM KURULU Madde 12- Kaldırılmıştır DENETÇİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 13 Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu nun 397 ve devamındaki maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Denetçiler görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanununda, ilgili yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirirler. DENETÇİLERİN ÜCRETİ Madde 14 - Kaldırılmıştır GENEL KURUL Madde Genel Kurul Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esas uygulanır. (a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414 üncü maddeleri hükümlerine uygun şekilde yapılır. (b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekili ve bunların bulunmadıkları zamanlarda Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından tayin edeceği birisi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. (c) Oy imtiyazı : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında alınacak genel kurul kararları için yapılacak oylamalarda Türk Ticaret Kanunu nun oyda imtiyazın kullanılmasını yasakladığı konularda verilecek kararlar dışındaki tüm hallerde (A) Grubu hissedarların her bir pay için 5 (beş), (B), (C) ve (D) Grubu hissedarların her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya dışarıdan atayacakları vekil kanalıyla temsil ettirebilir. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekâletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. (d) Görüşmelerin Yapılması ve Yeter Sayı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı konular görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki yeter sayı bu ana sözleşmenin 15.1(c) maddesinde tanınan oy imtiyazı nazara alınmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. (e) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin Yönetim Kurulunca belirlenecek, şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin veya yurt içindeki herhangi bir şehrin elverişli bir yerinde toplanır Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım 9

10 Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI Madde 16 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinde yer alan Genel Kurul toplantıları ve bunların 2. toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Söz konusu 32. madde kapsamı dışında kalan hallerde bakanlık temsilcisinin Genel Kurul toplantısına katılmasına gerek bulunmamaktadır. GÖNDERİLECEK BELGELER Madde 17- Kaldırılmıştır HESAP DÖNEMİ Madde 18 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN DAĞITIMI Madde sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilançoya göre, brüt kardan hesap ve tespit olunan safi kardan ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra kalan net kar aşağıdaki şekilde dağıtılır: 1. %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. 2. Hissedarlara, ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beşi) nispetinde birinci temettü payı ayrılır ve dağıtılır. 3. Net kardan, yukarıdaki (1) ve (2) nci fıkralardaki yazılı meblağlar toplamı indirildikten sonra geriye kalan karı dağıtmaya veya fevkalade yedeklere aktarmaya Genel Kurul yetkilidir ve bu karın tamamen veya kısmen dağıtılmasına karar verildiği takdirde dağıtılacak kar (ikinci temettü) tutarı öncelikle (A), (B), (C) ve (D) Grubu hisselerin birbirlerine oranına göre ayrılır. Müteakiben, (A) ve (C) Grubu hisselerin toplamına düşen kar tutarının %30 u (C) Grubu hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır ve geri kalan tutar (A) ve (C) Grubu hissedarların hisselerinin birbirine oranına göre dağıtılır. (B) ve (D) Grubuna ayrılan tutarlar ise bu Grup hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Şu kadar ki, dağıtılmayarak fevkalade yedeklere aktarılmış tutar ilerideki bir tarihte kar dağıtımına tabi tutulduğu takdirde, iş bu maddedeki aynı kural uygulanır sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519ncu maddesi hükümleri mahfuzdur. 5. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 520nci maddeleri hükümleri uygulanır. 10

11 Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede hissedarlar için belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Şirketin zarar etmesinden dolayı azalan sermayenin tamamlanması için kanuni yedek akçenin yeterli olmaması halinde zarar tamamen kapatılana kadar hissedarlara kar dağıtılamaz. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kar dağıtımında hissedarlara Şirkette sahip oldukları hisseleri oranında dağıtım yapılır sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat dairesinde hissedarlara kar avansı dağıtılabilir. YEDEK AKÇE Madde 20 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk. Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır. KARIN ÖDENME ZAMANI Madde 21 Karın ödeme zaman ve şeklini genel kurul tespit eder. Genel kurul karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verebilir. İLANLAR Madde 22 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414 maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu nun 416. madde hükümleri saklıdır. UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 23 Bu ana sözleşmede bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygulanır. 11

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ VE KURUCULAR Madde 1-Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu,

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicili Numarası: Derince/419 Ticaret Unvanı: KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi N0:43 Derince/Kocaeli Ticari ikametgahı ile sicil numarası

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) KURULUŞ : MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda isim, ticari ünvan, uyruk ve ikametgahları yazılı olan ortaklar arasında, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ SERMAYE Madde 6 ESKİ METİN SERMAYE Madde 6 YENİ METİN Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 KAP - Bildirimler http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 Page 1 of 1 19.03.2010 ana sayfa sorgular şirketler diğer bilgiler iletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format AKENERJİ ELEKTRİK

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Şirket in Unvanı, Merkezi, Şubeleri, Müddeti (1) Anonim Şirket olarak kurulan Şirket in unvanı OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ dir. (2) Şirket in merkezi İstanbul

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Kuruluş Tarihi : 14.04.1999 Kuruluş T.Sicil Gazetesi: 16.04.1999 tarih ve 4772 sayı Madde: 1-KURULUŞ: Aşağıdaki maddede Ticaret

Detaylı

c. Nostro Investment Corporation (U.S.A.) New Castle Corporate Commons, One Penn s Way, New Castle, Delaware, United States of America

c. Nostro Investment Corporation (U.S.A.) New Castle Corporate Commons, One Penn s Way, New Castle, Delaware, United States of America CİTİLEASE FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Yeni Hali) KURULUŞ VE KURUCULAR Madde.1 Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında ilgili mevzuat hükümleri ve

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Metin ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3: Şirketin merkezi Atatürk Bulvarı 13. Cadde 34 Portall Plaza Kat: 2-3 İkitelli OSB 34494

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 25.03.2013 1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1. Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin kuruluş hükümleri uyarınca

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 ORTAKLIK Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 07.03.2013 tarih ve 2013/37 sayılı kararına istinaden Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin hisselerinin

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 17.01.2013 14:19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda "şirket"

Anonim Şirketidir. Bu ünvan aşağıda şirket FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular: Madde 1: Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümlerine göre finansal kiralama ile iştigal etmek üzere

Detaylı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi ESAS SÖZLEŞMESİ İSTANBUL İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent/İSTANBUL Tel: 350 50 50 Fax: 350 40 40 KURULUŞ: Madde 1: İkinci maddede yazılı kurucular arasında

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı