E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU"

Transkript

1 E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU

2 SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER EAE Elektroteknik A.fi.u katalog içinde yer alan ilgilerde haer vermeksizin de ifliklik yapma hakk n sakl tutar.

3 EB MA 05 / EB MB 05 EB MA 10 / EB MB 10 Sayfa 25 Sayfa 29 EB PP 10 / EB PP 25 EB PT 10 Sayfa 33 Sayfa 31 EAE Elektroteknik A.fi. do rudan kendi ürünleri ile ilgili olanlar d fl nda u dökümanda verilmekte olan ilgilerin kullan lmas ile ilgili olarak hiçir sorumluluk tafl mamaktad r. Okuyucu söz konusu ilgileri de erlendirmekte ve kullanmakta tamamen kendi iradesi ile karar verecektir. EAE Elektroteknik A.fi. verilmekte olan u ilgilerin yorumlanmas ile ilgili olarak her türlü de erlendirmeye aç kt r. Bu amaçla kiflisel de erlendirmeler için telefon numaras ile do rudan veya telefon numaras ile faks ya da e-posta adresi üzerinden iliflki kurulailinir. E.A.E. Elektroteknik A.fi. u katalog içinde yer alan ilgilerde haer vermeksizin de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. 2

4 çindekiler S.3 Bak r aralar n ak m tafl ma kapasitelerinin hesaplanmas S.4 Ak ma uygun ara kesitinin elirlenmesi S.4 Bak r aralar n oyutland r lmas s ras nda dikkat edilecek hususlar S.8 Besleme noktas n n fiziki konumunun ana aran n anma ak m na etkisi S.8 Bara a lant lar S.8 Ana aran n genleflmesi S.9 Bak r ara düzeneklerinin k sa devre mekanik dayan m hesa S.10 Paralel iletkenlerden akan ak mlar n meydana getirdi i kuvvetler S.10 fialt dolaplar nda k sa devre s ras nda oluflan kuvvetler S.10 Bak r aralar n k sa devre mekanik dayan m S.15 Mesnet noktalar üzerine gelen kuvvet S.16 zolatörlerin k sa devre mekanik dayan m S.16 Hesap örne i S.17 Bak r ara düzeneklerinin k sa devre termik dayan m hesa S.19 Tip testli veya k smi tip testli flalt dolaplar nda tip testli izolatörlerin kullan lmas S.20 E-Kain B Serisi tip testli izolatörler S.21 EB PA 10 S.22 EB MA 05 / EB MB 05 S.24 EB MA 10 / EB MB 10 S.28 EB PP 10 / EB PP 25 S.32 EB EP 10 S.38 EP PT 10 S.40 Uygulama detaylar S.44 Aksesuarlar S.46 E-BarSoft S.50 Tip test elgesi S.51 3

5 Bak r aralar n ak m tafl ma kapasitelerinin hesaplanmas Ak ma uygun ara kesitinin elirlenmesi I ara =I çizelge x k 1 x k 2 x k 3 x k 4 x k 5 Dikdörtgen kesitli ak r aralar n ak m tafl ma kapasiteleri DIN (1975) e göre afla da aç kland flekilde hesaplan r. Ülkemizde yayg n olarak kullan lan çizelgeler, DIN standard n n 1964 y l nda yay nlanm fl olan halini esas almaktad r. I ara : Söz konusu aran n ak m de eri [A] I çizelge : Çizelge 1 de elirtilen ak m de eri [A] k 1,k 2,k 3,k 4,k 5 : Çarpanlar [1] Çizelge 1- DIN e göre E-Cu F30 malzemeden ak r aralar n 65 C ye kadar s nmalar halinde tafl yailecekleri azami ak m Genifllik x Kal nl k Kesit A rl k Boyal Alternatif ak m 60Hz e kadar Ç plak Bara Say s Bara Say s [mm] [mm 2 ] [kg/m] 12x2 23,5 0, x2 29,5 0, x3 44,5 0, x2 39,5 0, x3 59,9 0, x5 99,1 0, x , x3 74,5 0, x , x3 89,5 0, x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , Notlar: 1) Yukar daki ak m de erleri ortam s cakl 35 C için deney yoluyla ulunmufl de erlerdir. 2) Bara say s 2,3 ve 4 için aralar aras mesafe ara kal nl kadard r; 4 için 2 li gruplar aras mesafe 50mm dir. 4

6 k 1 - Çarpan / Malzemenin etkisi k 1 -Çarpan [1] Yorumlar k 1 Söz konusu aran n iletkenli i ilinmiyor ise k 1 =1 kullan l r. [m / mm 2 ] C de iletkenlik a:e-cu F20 ; :E-Cu F25 ; c:e-cu F30 ; d:e-cu F37 c d a k 2 - Çarpan / S cakl n etkisi Yorumlar k 2 Çarpan [1] Ortam s cakl [ C] k 2 Baralar n ulaflacaklar s cakl k seviyesini elirlerken, aralar ile temas halinde olan ekipmanlar n (örne in izolatörlerin veya ak m trafolar n n) s l dayan mlar göz önünde ulundurulmal d r. Elektrik flalt dolaplar nda ara s cakl n n 100 C'nin alt nda olmas tercih edilmelidir. t izolatör = 100 C t ara = 100 C Bara s cakl [ C] Yorumlar k 2 Baralar n a land klar flalt cihazlar n n ara s cakl n n etkisiyle s nacaklar var say lmal d r. Bak r n s l iletkenli i yüksektir. fialt cihazlar n n anma ak mlar ulunduklar s cakl a göre de ifliklik gösterir. t ara t ara t cihaz t cihaz Bir kompakt flaltere ait anma ak m de erinin ortam s cakl na a l de iflimini gösteren yüzde de erler. 40 C % C % C % C % C %

7 k 3 - Çarpan / Zemine göre dizilifl fleklinin etkisi Baralar n zemine göre paralel, yani yatay olarak dizilmeleri veya 2m den daha uzun olmalar halinde k 3 -çarpan Çizelge 2 den elirlenmektedir; aksi taktirde k 3 =1 olmaktad r. Yorumlar k 3 Elektrik flalt dolaplar nda aralar mecur kal nmad kça zemine dik olacak flekilde dizilmelidir. Çizelge 2- k 3 - Çarpan Bara Say s Bara Geniflli i k 3 - Çarpan [mm] oyal ç plak ,85 0, ,85 0, ,8 0, ,75 0, ,7 0,65 k 4 - Çarpan / Bara düzene inin geometrisinin etkisi Özellikle fazlar aras mesafenin küçük oldu u durumlarda önem kazanmaktad r. k 4 -çarpan ara üzerinde 2m içinde ir ç k fl olmamas durumunda kullan l r. Yorumlar k 4 Elektrik flalt dolaplar için genelde k 4 =1 kullan l r. a a s n=3 h 1 k 4 - Çarpan h s n=2 a h=100 h=50 n=2 ve n=3 n=4 k 4 - Çarpan h=200 h=30 h=200 h=40 h=200 h=40 n=2 n=3 n= h a 2 s=5mm için k 4 çarpan h a 2 s=10mm için k 4 çarpan

8 k 5 - Çarpan / Rak m n Etkisi Çizelge 3- k 5 - Çarpan Rak m k 5 - Çarpan [mm] dahili harici , ,99 0, ,96 0, ,9 0,83 Örnek hesaplama; Yorum; Ortam s cakl 35 C olarak kaul edilir. 80 lave ir so utma düzene i olmayan, ortalama ir flalt dola nda s cakl k zeminden itiaren yukar ya do ru15-20k merteesinde artarak da l r. D fl ortam s cakl 20 C kaul edilip ve arlar n da flalt dola n n üst k sm nda oldu u de erlendirilerek aralar için ortam s cakl 35 C olarak kaul edileilir. 20 C 15K 35 C fialt dola n n ortam s cakl fialt dola ndaki s cakl k art fl Baralar n ortam s cakl I çizelge de erinin tespiti; I çizelge 2x80x10mm oyal A %114 ç plak A % A k 1 -çarpan n n tespiti; fialt olaplar nda kullanlan aralar genel olarak E-Cu F25 veya E-Cu F30 malzemeden imal edilir. Söz konusu aran n iletkenli i hakk nda net ir ilgi ulunam yor ise k 1 =1 al nailir. k 1 =1,00 k 2 -çarpan n n tespiti; zin verilen ak r s cakl t ak r n elirlenmesi t ak r 55 C 65 C 75 C 85 C k 2 0,8 1,0 1,17 1,32 oyal A A A A ç plak A A A A k 2 =1,00 k 3 -çarpan n n tespiti; Baralar yatay dizilmifl olsalard, k 3oyal = 0,85 k 3ç plak = 0,80 k 3 =1,00 k 4 -çarpan n n tespiti; Örnek flalt dola nda herhangi ir ç k fl olmadan 2m den uzun ara ulunmamaktad r. k 4 =1,00 k 5 -çarpan n n tespiti; Örnek flalt tesisinde rak m 1000m nin alt ndad r. k 5 =1,00 7

9 Bak r aralar n oyutland r lmas s ras nda dikkat edilecek ilave hususlar Besleme noktas n n fiziki konumunun ana aran n anma ak m na etkisi Birden fazla flalt dola ndan meydana gelen gruplarda esleme yerlerinin uygun elirlenmesi, örne in ortadan esleme yap lmas suretiyle ana aran n anma ak m n yar s na kadar düflürmek mümkündür. IN IN ANA BARA AKIMI 1 IN IN 2 IN ANA BARA AKIMI IN IN 2 IN IN 3 IN IN 3 IN IN 1 3 IN ANA BARA AKIMI 1 2 IN 2 3 IN Bara a lant lar DIN e göre ara a lant lar nda kullan lan delik flalonlar afla da gösterilmektedir. Bara geniflli i 12-50mm aras 25-60mm aras 60mm mm aras mm aras 80 e 2 e e 3 e 3 e 3 /2 e 3 /2 e 2 e 1 80 e 3 e 2 e d e 2 e 1 /2 e 1 d / /2 Çeflitli Ek Örnekleri e 1 e 2 e 1 Boy Ek e 2 e 1 e 2 e 1 e 1 e 1 e 1 e 2 d e1 e2 e3 12 5, ,6 7, , Köfle Ek e 1 e1 e 1 e 2 e 1 e 1 e 2 e T-Ek C vata M6 M8 M10 M12 S kma Momenti 7,2Nm 17Nm 28Nm 45Nm e 1 e 2 e 1 e 1 e 2 e 1 > = e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 > = e1 e 2 e 1 8 Mutlaka uygun ölçüde pul ile irlikte kullan lmal d r.

10 Ana aran n genleflmesi Baralar n oylar s cakl k art fl yla irlikte genleflerek uzamaktad r. Bu durum, aralar n mesnetlenmesi s ras nda göz önünde ulundurulmal d r. l o Δl Δl = l o x α x Δt Δl ; genleflme, uzama [m] l o ; afllang ç uzunlu u [m] Δt ; s cakl k fark [m] α ; s l genleflme katsay s [1/K] α Cu =0, [1/K] Örnek genleflme hesa Gündüz iflletmede olan, ancak gece çal flmayan ir tesisin ( t gün = 65 C; t gece = 15 C ) ana aras olarak kullan lan 80x10mm kesitli 3m uzunlu undaki ak r aralar n genleflme miktar hesaplanacakt r. Δl = 3000[mm]x0,000017[1/K]x(65-15)[K]=2,55[mm] Ayn aran n her iki ucu s k ir flekilde mesnetlendi inde u mesnet noktalar nda genleflme dolay s yla oluflan kuvvet afla da gösterildi i flekilde hesaplan r. F F = E x α x Δt x A F ; kuvvet [m] A ; kesit [mm 2 ] Δt ; s cakl k fark [K] α ; s l genleflme katsay s [1/K] α Cu = 0, [1/K] E ; elastizite modülü [N/mm 2 ] E Cu = [N/mm 2 ] F = [N/mm 2 ]x0,000017[1/k]x(65-15)[k]x800[mm 2 ]=74.800[N] 7.480[kg] Çok say da elektrik flalt dola ndan meydana gelen gruplar, imal yerinden monte edilecekleri tesise nakledilirken küçük ölümlere ayr l rlar. Bu ölümler 2-2,5m yi geçmemelidir. Bu durumda gruplar n irlefltirilmesi s ras nda yap lan eklerde aran n genleflece i düflünülerek kontak as nc n n düflmesine karfl önlem almak gerekir. 1. GRUP 2. GRUP Ø2 IT 12 h d 1 d 2 s Taak pullar için kz. S.47 9

11 Bak r ara düzeneklerinin k sa devre mekanik dayan m hesa Dikdörtgen kesitli ak r aralar n k sa devre mekanik dayan mlar EN (1993) e göre afla da aç kland flekilde hesaplan r. Paralel iletkenlerden akan ak mlar n meydana getirdi i kuvvetler i F F a F i i F a F c x i 2 l x a F ; kuvvet [N] c ; sait [N/A 2 ] i ; ak m [A] l ; iletken uzunlu u [m] a ; iletkenler aras mesafe [m] fialt dolaplar nda k sa devre s ras nda oluflan kuvvetler F m ; ana aralar (faz aralar ) aras kuvvetler L1 L2 L3 F m F m F m ; ana aralar (faz aralar ) aras kuvvetler komflu fazlardan geçen ak m n yönlerine göre hem çekme hem de itme yönünde olailir. Ana Bara F s ; tali aralar (faz-içi aralar ) aras kuvvetler F s L3 F s F s ; tali aralar (faz-içi aralar) aras kuvvetler komflu tali aradan geçen ak m n her zaman ayn yönde olmas seeiyle hep çekme yönündedir. Tali Bara Ana aralar n (faz aralar n n) ir tek aradan oluflmas halinde tali aralara iliflkin hesaplar n yap lmas na gerek kalmamaktad r; u durumda ana ara ayn zamanda tali arad r. R.B Önemli! Meydana gelen kuvvetlere 1) aralar n kendilerinin, 2) mesnet izolatörlerinin, dayanmas gerekmektedir. Yandaki fotograf E-Kain B Serisinin tip testlerinin uyguland ara düzeneklerine aittir ve aralar n kendilerinin de mekanik zorlanmalara maruz kald n göstermektedir.görüldü ü gii tali aralar irirlerine do ru e ilmifllerdir.

12 Ana aralar aras nda oluflan kuvvetin hesa F m = 3 x μ o x i 2 x l m 2 2π p3 a m F m ; ana aralar aras nda meydana gelen kuvvet μ o ; manyetik alan saiti [H/m] μ o = 4 π 10-7 H Nm [] m 1H=1 A 2 [ ] [N] i p3 ; üç fazl simetrik k sa devre ak m tepe de eri [A] l m ; ana aralar n iki mesnet noktas aras ndaki uzunlu u [m] a m ; ana aralar aras efektif uzakl k [m] Yorum; ip3 ün yaklafl k olarak hesa Yorum; i k3 k sa devre efektif de erinin yaklafl k olarak hesa i p3 K sa devre ak m n n tepe de eri ip3, efektif de eri i k3 ile orant l d r. i p3 n x i k3 EN e göre ortalama ir tesis için n-çarpan i k3 5kA 1,5 n i p3 i k3 de eri tesisi esleyen trafonun özellikleri ile s n rl d r. i k3 de eri, sadece tesisi esleyen trafonun gücü kullan larak yaklafl k olarak hesaplanailir. En kötü flartlarda, yani tam trafo ç k fl nda ir k sa devre oldu u varsay larak yap lan hesaplama afla da gösterilmektedir. 5kA < i k3 10kA 1,7 S nt = 3 x I nt x U n 10kA < i k3 20kA 2 20kA < i k3 50kA 2,1 S I nt = nt 3 x Un 50kA < i k3 2,2 U n = 380[ V ] I nt 1,5 x S nt [kva] S nt ; trafo anma gücü [VA] U n ; tesisin anma gerilimi [V] a m -de erinin hesaplanmas Ana aralar aras efektif uzakl n elirlenmesi amac yla Resim-1 de a 1s =a, = m ve d=d m kullan larak k 12 ulunur. (Formül için kz. S.14) I nt ; trafo anma ak m [A] U kt ; trafo k sa devre ger. [V] U kt x i k3 = U n x I nt i k3 = U n U kt x I nt Resim - 1 i k3 = 1 x I %u nt k /d 0.1 = kuvvet yönü x x a x x d=d m y kuvvet yönü m y a o y y o y y y o o y d d m = m i k3 = Pratik ir flekilde; 1 x 1,5 x S nt [kva] %u k u k = 4 için i k3 36 x S nt [kva] u k = 6 için i k3 25 x S nt [kva] k 1s Genel olarak 400kVA dan güçlü trafolar için u k = 6 d r. Örnek; 1000kVA gücünde ir trafo ile eslenen tesiste azami k sa devre ak m efektif ve tepe de erleri; a 1s d i k3 = 25 [ka] i p3 = 52,5 [ka] 11

13 Yorum; Kalolar n k sa devre ak m n azalt c etkisi i k3 [ka] NYY3x35/16 NYY3x70/35 NYY3x120/70 NYY3x185/ kalo uzunlu u l[m] i k3 [ka] NYY3x25/16 NYY3x150/70 NYY3x50/25 NYY3x240/120 NYY3x95/ kalo uzunlu u l[m] 12

14 Yorum; Kalolar n k sa devre ak m n azalt c etkisi i k3 [ka] NYY3x35/16 NYY3x70/35 NYY3x120/70 NYY3x185/ kalo uzunlu u l[m] i k3 [ka] NYY3x25/16 NYY3x150/70 NYY3x50/25 NYY3x240/120 NYY3x95/ kalo uzunlu u l[m] 13

15 Tali aralar aras nda oluflan kuvvetin hesa μ 0 i p3 F s = x x 2π n 2 l s a s F s ; tali aralar aras nda meydana gelen kuvvet μ o ; manyetik alan saiti μ o =4 π 10-7 H Nm [] m 1H=1 A 2 i p3 ; üç fazl simetrik k sa devre ak m tepe de eri [N] [H/m] n ; ana aray oluflturan tali ara adedi [1] l s [ ] ; ana aralar aras nda kullan lan iki komflu ara destek eleman aras ndaki en üyük mesafe a s ; ana aralar aras efektif uzakl k [A] [m] [m] l s - de erinin hesaplanmas Resim-2 I I s k=1 I s 0.5 I I s k=2 0.33I < I s < 0.5 I I s k=3 I s =0.25 I a s - de erinin hesaplanmas Çizelge-4 tali aralar n dizilifli d d d d I s k=4 ara kal nl d[mm] ara geniflli i [mm] I s =0.2 I tali aralar n dizilifli d d d d 5cm Ç k fl almak vs. amac yla kullan lan ak r a lant lar da ara destek eleman olarak de erlendirilirler. ara kal nl d[mm] ara geniflli i [mm] , a s ve a m de erlerinin hesa afla daki formül yard m yla da ayr ca hesaplanailir. E-BarSoft da u formül kullan lmaktad r. - (a / d) + 1 / d 3 x In 2 2 [(a / d) + 1] + ( / d) [(a / d) + 1] x a / d / d 3 x In 2 2 (a / d) + ( / d) a / d) 2 - (a / d) - 1 / d 3 [(a / d) - 1] 2 + ( / d) 2 x In [(a / d) - 1] 2 k 1s = + 6 x 3 (a / d) + 1 / d 2 2 / d x arctan (a / d) x a / d / d a / d [(a / d) + 1] + ( / d) 1 [(a / d) + 1] + ( / d) + 3 x x In 2 / d (a / d) + ( / d) 2 + In a / d 2 2 / d [(a / d) - 1] + ( / d) / d In (a / d) + ( / d) 2 2 [(a / d) - 1] + ( / d) 2 x arctan / d 2 (a / d) x arctan a / d / d / d (a / d) - 1 x a / d - / d x x arctan (a / d) + 1 / d - 2 x arctan a / d / d x arctan (a / d) - 1 / d 14

16 Bak r aralar n k sa devre mekanik dayan m K sa devre s ras nda oluflan kuvvetler aralar ükmeye zorlarlar. Bu durumda oluflan mekanik gerilmeler ve aralar n dayan mlar na iliflkin hesaplama afla da gösterilmektedir. σ m ana aralar üzerinde oluflan ükme gerilmesi; F σ m = V σ x V r x β x m x l m 8 x Z m σ s tali aralar üzerinde oluflan ükme gerilmesi; F σ s = V σs x V rs x s x l s 16 x Z s Yorumlar V σ,v r,v σs,v rs, [] N m 2 N [] m 2 Dinamik zorlanmalara iliflkin çarpanlar, söz konusu tesiste tekrar kapama uygulamas yap lm yor ise 1 e eflittir. Alçak gerilim tesislerinde k sa devre durumlar nda tekrar kapama yap lmaz. Bu seeple alçak gerilim uygulamalar nda u çarpanlar göz ard edileilirler. V σ,v r,v σs,v rs ;, dinamik zorlanmalara iliflkin çarpanlar [1] β ; mesnetleme flekli ile ilgili çarpan [1] Z m ; ana iletkenlerin kesit atelet momenti [m 3 ] Z s ; tali iletkenlerin kesit atelet momenti [m 3 ] l m ; ana aralar n iki mesnet noktas aras ndaki uzakl k l s ; tali aralar aras nda kullan lan iki komflu ara destek eleman aras ndaki en üyük mesafe F m ; ana aralar aras nda meydana gelen kuvvet F s ; tali aralar aras nda meydana gelen kuvvet Resim 3- β-çarpan mesnetleme flekli [m] [m] [N] [N] β-çarpan Z m ve Z s de erinin hesaplanmas 1,0 Z s - de eri kuvvet yönüne (ara düzene inin kesit ekseni) a l olarak Resim-4 de gösterildi i flekilde hesaplan r. Resim-4 A F m Z s = 2 xd 6 B F m xd Z s = 2 6 ir tek flalt dola A A B B 0,73 0,5 Z m - de eri kuvvet yönünün Resim-4 de gösterilen A durumunda olmas halinde Z s - de erinin tali ara say s ile çarp lmas suretiyle hesaplan r. Kuvvet yönünün Resim-4 de gösterilen B durumunda olmas halinde ve e er tali aralar aras nda ir tek veya hiçir destek eleman ulunmuyor ise de ayn hesap flekli uygulan r. Bu durumda e er iki veya daha fazla destek eleman ulunuyor ise Resim-5 deki de erler kullan l r. Resim-5 mesnetleme aral klar ayn olan irden fazla flalt dola A B A B A 0,73 0,73 Z m = 0,867 d 2 Z m = 3,48 d 2 A B B A d d Yorumlar F m Z m = 1,98 d 2 d F m d d F m d Z m = 1,73 d 2 d F m d1 β Alçak gerilim elektrik flalt dolaplar n n ara düzeneklerinde kullan lan izolatörlerde aralar genel olarak iki tipte mesnetlenirler. 1- Baralar izolatörler üzerinde kayacak flekilde konumland r l p iki izolatör aras na s k flt r l r. Bu durumda ikiden fazla mesnetleme yap l yor ise genel olarak β=0,73 kullan lailir. 2- Baralar, üzerlerinde aç lan deliklerden c vatalar ile izolatörlere saitlenir. Bu durumda ikiden fazla mesnetleme yap l yor ise genel olarak β=0,5 kullan lailir. 15

17 Baralar n deforme olmadan k sa devre kuvvetlerine dayanailmeleri için; σ tot = σ s + σ m q x R min. p0,2 Remarks: Yorumlar; lower Bak r n and upper akma limits dayan m n n of stress corresponding alt ve to üst yield s n r point of copper R p0,2 [ N ] p0,2 R min. m 2 [ N ] p0,2 R max m 2 E-Cu F σ tot ; aralar n toplam ükülme gerilmeleri [ N ] q ; plastizite çarpan [1] R min. ;ak r n akma dayan m n n alt s n r [ N ] p0,2 Yorumlar m 2 m 2 E-Cu F q Dikdörtgen kesitli aralar için q=1,5 tir. Mesnet noktalar üzerine gelen kuvvet F d - mesnet noktalar üzerine gelen kuvvet; [N] F d = V F x V r x α x F m Resim 5-α-Çarpan mesnetleme flekli A B α-çarpan A: 0,5 B: 0,5 V F ; mesnet noktas üzerinde oluflan dinamik kuvvetin statik kuvvete oran [1] V r ; aflar s z ir üç kutuplu tekrar kapama s ras nda oluflan dinamik zorlaman n aflar l olan irine oran [1] α ; çarpan [1] F m ; ana aralar aras nda meydana gelen kuvvet [N] ir tek flalt dola A: 0,625 B: 0,375 A B Yorumlar mesnetleme aral klar ayn olan irden fazla flalt dola A B A B A A B B A A: 0,5 B: 0,5 A: 0,375 B: 1,25 A: 0,4 B: 1,1 α Alçak gerilim elektrik flalt dolaplar n n ara düzeneklerinde kullan lan izolatörlerde aralar genel olarak iki tipte mesnetlenirler. 1- Baralar izolatörler üzerinde kayacak flekilde konumland r l p iki izolatör aras na s k flt r l r. Bu durumda ikiden fazla mesnetleme yap l yor ise genel olarak α=1,1 kullan lailir. 2- Baralar, üzerlerinde aç lan deliklerden c vatalar ile izolatörlere saitlenir. Bu durumda üçden fazla mesnetleme yap l yor ise genel olarak α=0,4 kullan lailir. V F x V r çarpan n n hesa σ tot 0,8 x R max p0,2 0,37 σ tot 0,37< 0,8 x R max <1,0 p0,2 σ tot 1,0 0,8 x R max p0,2 0,8 x Rp0,2 V F x V r 2,7 1,0 σ tot zolatörlerin k sa devre dayan m max zolatörlerin k sa devre dayan m deneme yöntemiyle kan tlanmam fl ise mesnet noktalar üzerine gelen kuvvetin izolatör imalatç s taraf ndan verilen dayan m kuvvetinden küçük oldu u hesap yoluyla kan tlanmal d r. F d < F izolatör 16

18 Hesap örne i Mevcut ilgiler; K sa devre mekanik dayan m hesaplanacak olan ara düzene i faz afl na 2 adet 100x10mm kesitli aradan oluflmaktad r. Faz eksenleri aras ndaki mesafe 150mm dir. K sa devre ak m ilinmemektedir, ancak tüm tesisi esleyen trafonun 1000kVA gücünde oldu u ilinmektedir. Bara düzene inin mesnetlenmesi her ir flalt dola n n iki yan düzleminde yap lm flt r. En genifl flalt dola 600mm geniflli indedir. Bu ilgiler fl nda söz konusu ara düzene inin k sa devre mekanik dayan m na iliflkin hesa az varsay mlar yap lmak suretiyle afla daki giidir. Varsay mlar; Efektif k sa devre ak m hemen trafo ç k fl terminallerinde k sa devre oldu u varsay larak flu flekilde hesaplanailir; i k3 [A] 25 x S nt [kva] = 25 x 1000 = [A] = 25[kA] Bara malzemesinin E-Cu F30 oldu u varsay lm flt r. Baralar n izolatörler üzerinde kayacak flekilde konumland r ld ve iki izolatör aras na s k flt r ld varsay lm flt r. Faz iletkenini oluflturan iki ara aras nda mesnetleme noktalar d fl nda ayr ca ir kuvvetlendirme parças kullan lmad veya aflka ir ara ç k fl yap lmak suretiyle destekleme sa lanmad kaul edilmifltir. Hesaplara az oluflturan de erler; ara kesiti 100[mm]x10[mm] faz içerisindeki ara say s n=2 i k3 = 25[kA] μ 0 = 4π.10 7 H m i p3 = n x i k3 = 2.1 x 25[kA] = 52,5[kA] = 52,5 x 10 3 [A] α = 1.1 Bara Malzemesi E-Cu F30 ß = 0.73 R min = 250 p0,2 R max = 360 p0,2 N mm 2 N mm 2 l m = 600mm l s = 600mm a = 150mm 17

19 F m3 = 1801 [N] μ F m3 = x 0 x i 2 l p3 x m 4π10-7 H = x m x(52.5x10 3 [A]) 2 0.6[m] x 2 2π a m 2 2π 0.159[m] a 0.15m a m = = = 0.159m k d = m d m 100mm = mm a 150mm = 5 k mm kz. Resim1 d m 2 F s = 1736 [N] μ F s = 0 i x p3 l x s 4π10-7 H = m 52.5x [A] 0.6[m] x x 2π n a s 2π x10-3 [m] 1 k = 12 = mm = 1 a s 47.62mm a 12 d 100 = = a 12 d 20mm = = 2 10mm k 12 = 0.42 kz. Resim1 σ m = 29.61x10 6 N m 2 = N mm 2 F σ m = V σ = V r x βx m3 x l m 8Z = 1.0x0.73x 1801[N]x0.6[m] 8x3.33x10-6 [m 3 ] d 2 Z=nx 6 = 2x 0.1x [m3] = 3.33x10-6 [m3 6 ] σ s = 39.22x10 6 N m 2 N = mm 2 F σ s = V σs x V rs x s x l s = 1.0x 1736[N]x0.6[m3 ] 16Z 16x1.66x10-6 [m 3 s ] d 2 Z s = 6 = 0.1x [m3] = 1.66x10-6 [m3 6 ] σ toplam qxr min p0.2 N σ toplam = σ s + σ m = = mm 2 qxr min = 1.5x250 = 375 N p0.2 mm 2 1. Sonuç; Baralar k sa devre ak m na ükülmeden dayanailirler sağlanır F d = 5349[N] F d = V F x V r x a x F m = 3.7 x 1.1x1801[N] V F x V r 2.7 α = 1.1 σ toplam 0.8xR max p0.2 σ toplam 0.8xR max p = x360 = Sonuç; zolatörlerin k sa devre ak m na dayanailmeleri için 5349[N] (yaklafl k 535 kg) de erindeki tepe kuvvetine dayanailmeleri gerekmektedir. 18

20 Bak r ara düzeneklerinin k sa devre termik dayan m hesa K sa devre ak mlar ak r aralar yüksek s cakl klara kadar s tailir. K sa devre sonras nda ulafl lan s cakl k seviyesi k sa devre süresine ve aran n k sa devrenin afllad andaki s cakl ile orant l d r. Bak r aralar için izin verilen azami s cakl k 200 C dir. EN (1993) e göre olas ir k sa devre sonras nda ir ara düzene inden ak t lailecek azami ak m miktar k sa devre süresine a l olarak afla da elirtildi i flekilde hesaplanailir. Burada, söz konusu ara düzene inde kullan lan kesit ölçülerinden a ms z olmak amac yla ak m yo unlu u de erlerleriyle hesap yap lmaktad r. S th S thr T kr T k [] S th ; s l eflde er k sa süreli ak m yo unlu u (efektif de er) A m 2 S thr ; 1s için anma k sa süreli ak m yo unlu u (efektif de er) A [] m 2 T k ; k sa devre süresi [s] T kr ; anma k sa süre [s] 200 söz konusu ak m akt ktan sonra ak r n ulaflt s cakl k Q c =300 C 250 C S thr A mm C 120 C 180 C 160 C 140 C 200 C [ C] Q söz konusu ak m akmadan önce ak r n ulundu u s cakl k Örnek hesap; Her ir faz nda, iflletme flartlar nda 70 C ye kadar, k sa devre halinde ise 140 C ye kadar s nmas na izin verilen 2 adet 100mmx10mm ölçülerinde ak r ara ulunan ir ara düzene inden 3s süresince akailecek azami k sa devre ak m n n hesa afla da gösterilmektedir. i k3 A S thr x T kr T k i k3 2x100[mm]x10[mm] 100 A mm x 1[s] [ ] 2 3[s] A 1[s] i k3 2x100[mm]x10[mm]x100 [ mm] 2 x 3[s] i k3 115[kA] A ; [mm 2 ] Yorumlar Alçak gerilim elektrik flalt dola uygulamalar nda genelde ak r için elirlenmifl olan 200 C s n r zorlanamamaktad r. Bir çok uygulamada k sa devre ak mlar 1s den k sa ir süre içinde kesilecek flekilde önlemler al nmaktad r. Bak r aralar n s l dayan m n n yan s ra önemli olan unlar ile temas halinde olan izolasyon malzemelerinin dayan m d r. Söz konusu olan s nma k sa sürelidir. Bu a lamda izolasyon malzemelerinin k sa süreli s l dayan mlar yeterince yüksek olmal d r. 19

21 Tip testli veya k smi tip testli flalt dolaplar nda tip testli izolatörlerin kullan lmas fialt dolaplar n n teknik yeterlili inin kan tlanmas amac yla kullan lan EN (1999) standard flalt dolaplar üzerinde uygulanacak testleri detayl ir flekilde tarif etmektedir. Söz konusu testlerden k sa devre dayan m n n kan tlanmas ile ilgili olan test u standard n afll alt nda anlat lmaktad r alt afll nda da k sa devre dayan m n n kan tlanmas na gerek olmayan devreler tarif edilmektedir. K sa devre dayan m n n kan tlanmas na gerek olmayan devreler aras nda alt afll nda da elirtildi i gii fialt dola n n, enzer flartlar alt nda daha önceden tip test edilmifl tüm k s mlar (aralar, ara izolatörleri, ara a lant lar, girifl ve ç k fl üniteleri, anahtarlama cihazlar v..) ulunmaktad r. Önceden tip testli izolatörlerin kullan lmas halinde k sa devre dayan m n n tip test edilmesine gerek kalmamaktad r. Benzer flekilde k smi tip testli flalt dolaplar için de tip testli izolatörler kullan lailir. Bu durumda söz konusu flalt dola n n k sa devre dayan m n n hesap yoluyla kan tlanmas gerekmektedir. K smi tip testli flalt dolaplar n n k sa devre dayan m n n elirlenmesi amac yla kullan lacak olan yöntem IEC 1117 (1993) teknik raporunda anlat lmaktad r. Bu rapora göre k smi tip testli olmayan flalt dolaplar nda kullan lan ara düzeneklerinin tip testli olan ir ara düzene ine enzetilmesi için söz konusu ara düzene inin k sa devre dayan m EN (1993) e uygun ir flekilde hesaplanmak suretiyle kan tlanmak zorundad r. (kz. S.10) Ayr ca afla daki flartlar yerine getirilmelidir; 1) Benzetme yap lan ara düzene inin k sa devre ak m tip testi yap lm fl olandan yüksek olamaz. Sadece daha küçük de erler için enzetme yap lailir. 2) Benzetme yap lan ara düzene inde k sa devrenin s l etkisi dolay s yla ulafl lan s cakl k de eri tip testi s ras nda ulafl lm fl de erden yüksek olamaz. Daha yüksek ak m yo unluklar nda çal fl lamaz. 3) zolatörlerin geometrisi ve malzemesi tip test s ras nda kullan landan farkl olamaz. 4) Bara a lant lar tip testli olmal d r. Aç l ara düzenekleri e er üküm noktalar nda mesnetleme yap lm fl ise do rusal olarak kaul edileilirler. usar mesnetleme mesafesi flalt cihaz ara a lant s fialt C HAZI mesnet izolatörleri mesnetleme mesafesi 5) K sa devrenin dinamik etkisini hesaplamak amac yla kullan lan çarpanlar tip test yap lmam fl flalt dolaplar için afla da elirtilen de erlere sahip olacakt r; V σ = V σs = 1,0 ve V F de eri IEC 865 e göre yap lan hesaplamalardan ulunmakta, fakat V F < 1,0 ifadesi V F = 1,0 ile de ifltirilecektir. 20

22 E-Kain B Serisi tip testli izolatörler E-Kain B Serisi alçak gerilim izolatörleri EAE taraf ndan tasarlanm flt r. IPH Berlin laoratuarlar nda EN e uygun olarak 80 e yak n k sa devre tip testine tai tutulmufllard r. E-Kain B Serisinde farkl k sa devre ak m de erlerinde farkl amaç ve içimde kullan lmak üzere çeflitli tiplerde izolatörler mevcuttur. E-Kain B Serisi izolatörler alçak gerilim elektrik flalt dola ara uygulamalar için her türlü ihtiyac karfl lamak üzere modüler olarak tasarlanm flt r. Faz aras mesafeler de ifltirileilir. K sa devre tip testli E-Kain B Serisi izolatörlerin k smi tip testli flalt dolaplar nda hesaplama yoluyla enzetme yap lmak suretiyle kullan lailmesi için IEC1117 (1993) de elirtilen flartlara uyulmas gerekmektedir; 1) E-Kain B Serisi izolatörler çok yüksek k sa devre ak mlar nda test edilmifllerdir. Her ir izolatör tipinin test edildi i k sa devre ak m ilgili teknik özellikler sayfas nda elirtilmektedir. En yüksek 150kA e kadar dayan kl izolatörler mevcuttur. 2) E-Kain B Serisi izolatörlerin tip testler s ras ndaki s l dayan mlar na iliflkin iletken ak m yo unluklar ilgili teknik özellikler sayfas nda elirtilmektedir. stenildi inde enzetme yap lan ara düzene inin ak m yo unlu u hesaplanarak izolatörlerin s l dayan m kan tlanailir. Bu hesap yap l rken tip testler s ras nda çok yüksek ak m yo unluklar ile çal fl ld görülecektir. 3) E-Kain B Serisi izolatörlerinin malzeme ve imalat kalitesi EAE güvencesi alt ndad r. 4) Benzetme yap lacak olan ara düzene ine a lanacak olan flalt cihazlar n n tip testli olmalar ve unlar ile yap lan ara a lant lar n n imalatç n n teknik dökümanlar nda elirtti i flekilde yap lmas zorunluluktur. 5) Söz konusu ara düzene inin k sa devre dayan m EN (1993) e uygun ir flekilde hesaplanmak suretiyle kan tlanmak zorundad r. Bu amaçla EAE taraf ndan gelifltirilmifl olan E-BarSoft yaz l m kullan ma sunulmufltur. Bu yaz l m sayesinde ara düzene inin tasar m aflamas nda oldu u gii mevcut tesislerin k sa devre dayan m n n kontrol edilmesi istendi inde de hesaplama yap l p, rapor al nailir. Ayr ca ilgili izolatör teknik özellikler sayfalar nda farkl faz aras mesafeler için azami mesnetleme aral klar n gösteren grafikler ulunmaktad r. Ipk (ka) Ik (ka) EB MA 10 BARA ZOLATÖRÜ a= 125 mm x10 50x10 40x10 30x10 200x10 160x10 120x10 100x10 80x L max (mm) 21

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. GENEL TANITIM 2 EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. PanelMaster Tip Testli Alçak Gerilim Kuvvetli Akım Panoları PanelMaster

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir.

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir. ÖRNEK 1: Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde uygu kaması ile eksenel yönde İse bir pul ve cıvata ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 1 kw ve devir sayısı n=500 D/d olup uygu kaması A formuna

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10.

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10. Öneren kişinin yorumları: 1 1 Veriler Ankraj tipi ve çapı: HUS-H 14 Efektif gömme derinliği: h ef = 90 mm, h nom = 110 mm Malzeme: 1.5523 Değerlendirme Servisi Raporu: Hilti Teknik Data Verildiği Tarih

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 3 3-1 3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı 3.1. Kaynak Dikifli Hesap Kal nl Kaynak dikifli hesap kal nl "a", farkl kaynak dikifli türleri için Tablo 3.1' de verilmifltir. Küt kaynak

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 25-32-40 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 25-32-40 A KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ www.eae.com.tr Akçaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No:10 34510 Esenyurtİstanbul Tel: 0 (212) 866 20 00 Faks: 0 (212) 886 24 20 IEC 604392 s T E ME 04 ISO 9001 101 Busbar Kanal

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR.

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR. Güç [kva] HESAP TABLOLARI Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR Boşta [W] Yükte (75 C) [W] Kısa Devre Gerilimi (%U k) A Boy

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2 Sayfa -2 Sayfa -2 AC SİGORTA YUVALARI Gösterz model: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N Göstergeli model: 1P x38, 14x51 ve 22x58mm sigortalar için IEC sınıfı gg veya am. IEC anma akımı: 32A, 50A, 5A I EC anma gerilimi

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler CDBa Standart: IEC 0- Açma e risi: B ve C e rileri Kesme kapasitesi: 000A Fonksiyon CDBa serisi otomatik sigortalar afla daki fonksiyonlar yürütür: Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas K sa devrelere

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAMACANA TAKİP SİSTEMİ PROJESİ İHTİYAÇ TANIMLAMA DOKÜMANI Yayın No : 0.2 Yayın Tarihi : 14.07.2014 THSK Çevre Sağlığı Daire Bşk. Sağlık Mahallesi Hıfzıssıhha Kampüsü E Blok Kat 3 Sıhhıye/Çankaya, Ankara

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR M NERAL ZOLEL TERMOUPLLAR GENEL Mineral izoleli termokupllar, çok çeflitli flartlarda ve ortamlarda, de iflik s cakl klarda kullan labilirler. ullan ld yerler; Tanklar, boru hatlar, çeflitli makinalar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı