S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)"

Transkript

1 ISI VE SICAI ES adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m m m m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r. 2 C ta: : S v : at : at halindedir. 1 C ta: : Gaz : S v : Gaz halindedir. Buna göre, afllang çta kat halde iken sonra s v, daha sonra gaz haline geçen madde maddesidir. 2. X ( 2) X ( 3) 18 ( 2) 22 ( 3) X+ 2 X X+ 2 X X+ 1 4X+ 12 X 2 X 2 olur X ESEN AINARI 5. Aç k ir kapta s t lan tuzlu yun kaynama : Aç k hava as nc na a l d r. Aç k hava as nc artt kça kaynama yükselir, azald kça düfler. uzlu yun kütlesine a l de ildir. aynama s cakl - miktara a l ir özellik de ildir. uzlu yun deriflimine a l d r. Deriflim artt kça kaynama yükselir. 6. 2m. 3 m. 2 m. 8 son + + 4m C olur. 7. Buz s n rken: 1 m.c. t 1 1., fiekildeki taral enzer üçgenlerden, x 1 2x 2 5 2x 7 x 35 X olur. ( ) x X ( X) 1 cal Buz erirken: 2 m. e cal (cal) Su s n rken: 3 m.c. t cal Bu durumda sistemin s cakl k- s grafi i flekildeki gii olur. 213

2 Is ve S cakl k 8. s cakl k 2 s cakl k 2 1. C a kadar yun verdi i s : 1 m.c. 2m m olur. 2 3 fiekil-i s (cal) 2 3 fiekil-ii 4 s (cal) C a kadar uzun ald s : 2 m.c. 2m.,5.2 2 m olur. s v s : c 2m. 6m 2 uh 2m m C 2m. 6 m. s v s : c 3m. 2 6m 3 uh 3m m C 3m. 6 m. 2 1 > 2 oldu undan uzun ir k sm erir. Eriyen uzun kütlesi, 1 2 m. uz 6m 2m m.8 4m 8m m m gram olur. 2 Buna göre, kapta C ta 2m m 3 m gram uz, 2 2 2m m 5 + m 2 2 gram ulunur. Buna göre, I. ve II. yarg lar do rudur. III. yarg yanl flt r. ESEN AINARI 11. s cakl k C a kadar yun verdi i s : 1 m.c. m m olur. C a kadar uzun ald s : 2 2m.c. 2m.,5.2 2 m olur. 2 > 1 oldu undan yun ir k sm donar. ar fl m n denge C olur. I. ve II. yarg lar do rudur. III. yarg yanl flt r. ve nin kat haldeki öz s lar, c m. 2 2m 2 c 2m. m I. yarg do rudur. ve nin kat haldeki s s alar, C m. c m. 2 m. 2 ` C 4C dr ı. 2 C m. c 2m. m. a II. yarg do rudur. ve nin erime s lar, 2 erime m ` erime 4erime dir. erime 2m a III. yarg do rudur ` a c 2c dr ı. s (cal) 214

3 ISI VE SICAI ES C Benzer üçgenlerden, 6 X X ( X) 4. 6 C ta: : at : Gaz : S v halde ulunur. adde Erime aynama X X X X 15 X olarak öç l er. kaynama estinin içindeki yu so utmak için testinin etraf n n slak tülent sarar z. ülent üzerindeki molekülleri uharlafl rken testiden s al r ve içindeki so ur. estiyi günefle tutmak içindeki yu s t r. estiyi so uk yun içine koydu umuzda da içindeki so ur. X 1 donma X 2 1 ( 4) 2 8 ( 4) X X ESEN AINARI h 123 X 7 Xigö sterir. Günefl fl rm z S (I) h 123 Günefl fl eflil S (II) zaman (dk) t 2t 3t 3 c ( c 2c m. m. 3 3 c ( c 3c 2m. 2. m m. 2c. t 2m. 3c. t m 3m olmal d r. Günefl fl h 123 avi S (III) Bir cisim üzerine düflen fl nlardan sadece kendi rengini yans t r. Ifl nlar n enerjileri aras nda E k rm z < E yeflil < E mavi iliflkisi vard r. rm z renkli uz üzerine düflen günefl fl n n enerjisinin az n yans t r, ço u üzerinde kal r. ani daha çauk erir. 7. esilen karpuzun k sa ir süre güneflte tutularak so umas olay nda karpuzdaki molekülleri uharlafl rken karpuzdan s alarak so utur. Denizden ç kt m zda, üzerimizdeki uharlafl rken vücudumuzdan s ald ndan üflürüz. fl n kar ya arken havan n l mas n n nedeni s al m de il s verimi ile ilgilidir. S cak günlerde s k s k yerleri larsak, uharlafl rken çevreden s alarak çevreyi serinletir. 215

4 Is ve S cakl k yun kütlesi X 3m 2m t 2t 3t zaman t 2t 3t zaman fiekil-ι fiekil-ιι t an nda kaplarda uz- kar fl m vard r. X ka nda s cakl k 2t sürede artmaya afllam fl yani uz 2t sürede erimifl ka nda ise t sürede erimifltir. Bu ize, X ka ndaki uzun kütlesinin ka ndakinin iki kat oldu unu gösterir. 2t an nda X ka nda t an nda ise ka nda uzun tamam erimifltir. X ka ndaki yun t sürede ka nda ise 2t sürede artm flt r. Bu ize ka- -t 1 aral nda: C n üstünde, uzun C n alt ndad r. Buzun yükselirken, yun azalmaktad r. I. yarg do rudur. t 1 t 2 t 3 zaman (dk) ndaki yun kütlesinin X ka ndaki yun kütlesinin iki kat oldu unu gösterir. I. ve II. yarg do rudur. III. yarg yanl flt r. t 1 -t 2 aral nda: Buz hal de ifltirdi inden dan s almaktad r ve yun azalmaktad r. II. yarg do rudur. t 2 -t 3 aral nda: apta 3m gram, m gram uz vard r. ar fl m n s cak- 9. adde X Erime 32 aynama 52 ESEN AINARI l C t r. III. yarg do rudur Z C ile 12 C aral nda: X : Önce s v, sonra gaz halindedir. : Önce s v, sonra gaz halindedir. Z : Önce kat, sonra s v, daha sonra gaz halindedir. 1. Buharlaflma her s cakl kta, kaynama elirli s cakl kta olur. Örne in her s cakl kta uharlafl r ama normal flartlar alt nda 1 C de kaynar. Buharlaflma yavafl, ama kaynama h zl ir süreçtir. Buharlaflma s v n n aç k yüzeyine a l d r. aynama ise a l de ildir. I. ve II. yarg lar do rudur. III. yarg yanl flt r. 12. Buzun ir k sm eridi ine uz göre yun ilk C den üyüktür. ve uzun kütleleri için kesin irfley söylenemez. Eriyen uzun kütlesi, artan miktar n n kütlesine eflittir. ve uzun yo unlu u farkl oldu undan hacimleri eflit de ildir. I. yarg kesinlikle do rudur. II. yarg için kesin irfley söylenemez. III. yarg yanl flt r. 216

5 ISI VE SICAI ES C F , 8 x 5x , 8 18, x 5x 32 32, x 32 x 1 C olur. 5. giren 9 C t ilk 1 C t son ç kan t ilk 1 C t son ç kan giren 9 C fiekil-i fiekil-ii P t ilk 1 C ç kan t son P 2. C C 16 C 16 C olur. ( ) 2 giren 9 C fiekil-iii Borular n kesit alanlar eflit, içinden akan yun 16 C ESEN AINARI ve deileri ayn oldu undan orular n içinde ulunduklar kaplardaki lara aktaracaklar s miktarlar oylar ile orant l olacakt r. Bu durumda t sürede ve P kaplar n n ald s lar eflit, nin ald s da u s lardan daha küçük olacakt r. ani P > olur. aplardaki yun al nan s ile orant l olarak artacakt r. Son s cakl k, P > olur. 3. ufllar so uk günlerde tüylerini kaart r. Hava kötü ir iletken oldu undan u flekilde so uktan korunmufl olurlar. S cak çoray tahta kafl k ile kar flt r r z. Çünkü tahta s y iyi iletmez. Is nan havan n yükselmesi yo unlu unun azalmas n n ir sonucudur. 6. Is ir enerjidir. alorimetre ka ile ölçülür, iletim, fl ma ya da konveksiyon yolu ile ir noktadan aflka ir noktaya iletilir C 6 C 4. Σ al nan Σ verilen m 2., m m m m m m 2 3 m 1 1 m 2 3 m 1 m 1 1 olur. m 3 2 m.c.(5 2) m.c.(6 5) 3m m m m m 3m t t 4 t 1 dk olur. yatay düzlem 217

6 Is ve S cakl k t 2t 3t 4t 5t zaman (dk) 11. Bu ifllemde ak r n s y iyi iletti i ve ak r n genleflme kat say s n n cam n genleflme kat say s ndan üyük oldu u gerçekleri etkili olmufltur. Ayn zamanda ak rda kolayca üküleildi i için rahatl kla kesilir. ak r tel mum cam oru m. c. m.c. t 2m.c.2 m.c. 4c 3c 9. adde c c 3 4 ütle (g) m 2m m olur. 3 c m. m 2 c ` 2m. m c m. 2 a Verilen s (cal) 3 2 c c > c S cakl k De iflimi 2 ESEN AINARI 12. a n 2 ölmesi muslu u ile, 3 ölmesi muslu u ile dolar. m. t + m. t t son m + m 1 2 2m. 2+ 3m. 8 5m Colur. 2 C E 8 C D C B A yatay düzlem ile ayn olailir, farkl d r. 1. Buzu eritmek için gerekli olan s enerjisi, m cal olur. I. 8 o C deki 5 gram yun vereilece i enerji 1 m.c. 5.1 (8 ) 4 cal II. 4 o C deki 2 gram yun vereilece i enerji 2 m.c. 2.1.(4 ) 8 cal III. 5 o C deki 2 gram yun enerjisi 3 m.c. 2.1.(5 ) 1 cal 1 gram uz C 2 ve 3 > oldu undan u enerjilere sahip lar uzu tamamen eritir. 218

7 ISI VE SICAI ES X termometresi 3. Günefl fl termometresi h 1 a a h 2 4a Günefl fl 4a Grafi e ak ld nda X termometresinin o X gösterdi i de er termometresinde 2 o olarak okunur. I. yarg do rudur. Grafi in e iminden, X 1 tanα 5 8 X olur. 4 8 Bu ize X termometresindeki 1 o X art fl n termometresinde 8 o lik ir de iflim oluflturdu unu gösterir. II. yarg yanl flt r. X termometresi ile termometresi aras ndaki iliflki, X 1 fleklindedir X termometresi 1 o X gösterdi inde termometresi, 4. Buzlar n erime süreleri, kal nl klar ile do ru orant l d r. h α t Buna göre, h t 1 1 2t h t t 2 2 h 1 2h 2 dir. X 3m 6 C 2t 4m 15 C t Z m 2 C olur. III. yarg do rudur. ESEN AINARI I II X ve s v lar kar flt r ld nda, 3m.c X.(6 3) 4m.c.(3 15) 3c X.3 4c.15 III yatay yer 2. Reomür termometresi ile X termometresi aras ndaki iliflki, R 8 x+ 5 3 fleklindedir. Reomür termometresinin 2 o R gösterdi i s cakl k X termometresinde, 2 x x x x x 25 X olarak ulunur N R R D.N X x 5 9c X 6c c X 2 c 3 X ve Z s v lar kar flt r ld nda, 3m.c X. (6 5) m.c Z.(5 2) 3c X 3c Z c X c Z X ve Z s v lar ayn olailir, farkl d r. 5. Is l denge sa land nda, - uz kar fl m n n denge C olur. Eriyen uzun kütlesi, m.1 (3 ) m.,5.[ ( 2)] +m.8 3m 1m + 8m 2m 8m m m olur. 4 Buna göre, uzun %75 i erimeden kal r. 219

8 Is ve S cakl k 6. h h a 1 C a aplar n tamam yar ya kadar doludur. Eklenen yun miktar kaplardaki miktar na eflit oldu undan dengedeki s cakl klar, 3a 2 C 3a 2a 3 C 2a 9. a n hacmine 6V dersek; muslu undan V, muslu undan 5V hacminde akar. m. 8 5m. 2 tson + 6m Colur. 8 C 2 C yatay yer C C C ulunur. 2 Aralar ndaki iliflki, > olur o C deki 2m gram uz parças n n C ye gelinceye kadar ald s 1 m.c. 2m.,5 [ ( 1)] 1 m dir. Bu s y uz C 7. al mumu al mumu a v 1m m.8 m 1 m 8 s yal tkan s yal tkan Çuuklar n oylar eflit ve özdefl s t c larla s t ld nda önce çuu u üzerindeki al mumu eridi ine göre nin s iletimi den üyüktür. III. yarg kesinlikle do rudur. Is iletimi genleflme katsay s na ve kütleye a l de ildir. ESEN AINARI 11. donarak verir. kütlesi azal r, uzun kütlesi artar. Denge C olur. I. ve II. yarg lar do rudur. III. yarg yanl flt r. adde Erime aynama I. ve II. yarglar için kesin irfley söylenemez N X Z C ile 1 C s cakl klar aral nda N maddesi s v haldedir. Bu aral kta yaln z maddesi hem kat, hem s v, hem de gaz haldedir. Grafiklerin 3 X 2 2 ` 3 Z a 1 E im t 2t 3t 4t leri s s as n verir. > > olur. Z X zaman (dk) 12. mc. t tan α t t tan α mc. α aç s n n de eri kütle ve öz s ya a l d r. s (cal) α t 22

9 ISI VE SICAI ES C F , 8 X 2X , 8 18, x 2x-32 32, 2x x 16 C olur. 4. al nan verilen 3m.c. 2m.c. c 1 c 2 olur. 2. kaynama donma 2 1 Z 4 ( 2) ( 2) olur. 4 ( 2) 11 Z 1 22 Z X Z 3 11 Z 5 22 Z Z 55 Z olur. ESEN AINARI t zaman (dk) t zaman (dk) 2 t zaman (dk), ve s v lar n n kaynama s cakl klar ayn oldu undan, s v lar ayn tür s v olailir. Buna göre, öz s lar ve genleflme kat say lar iririne eflit olailir. 3. ip s v s s v s cismini ka n taan na a layan ip kesildi inde, cismi yüzer. ve kat lar erirken hacimleri küçülür. kat s erirken hacmi üyür. Bas nc n artmas, erirken hacmi üyüyen maddelerde erimeyi zorlaflt r r, erirken hacmi küçülen maddelerde erimeyi kolaylaflt r r. Buna göre, as nç art r ld nda ve kat lar eriyeilir. ip s v s yatay yer 6. ve musluklar n n deileri eflit oldu unda akan yun, C olur. a n yar s 2 o C ile dolu oldu undan di er yar s da 3 o C olan u ile dolar ve kar fl m n s - cakl, C olur. kar 2 2 C 221

10 Is ve S cakl k hava 1 C 1 C 6 C uz t 4t t 4t 4 t t olur. 5 m.. c t m.. c t m. 1 4m. 6 son i soni son son 5 25 son 5 C olur. son yatay düzlem noktas : Hava ile temasta oldu undan termometre 1 C i gösterir. noktas : Buz ile yun denge C oldu undan termometre C gösterir. noktas : noktas ndan çukurun taan na do ru inildikçe s cakl k, +1, +2, +3, +4 fleklinde artar. Bu nedenle, noktas ndaki termometre + 3 C göstereilir. 8. uz kaptaki yun kütlesi (g) ESEN AINARI 1. X 3m 2m 2 3 verilen s fiekil-ι fiekil-ιι I ka II ka aa s s verildi inde yun kütlesi sait kald na göre, uzun tamam erimifltir. apta afllang çta 2m, uz eridi inde 3m gram vard r. Bu durumda uzun kütlesi m gramd r. son için kesin ir fley söylenemez. I. ve II. yarg lar kesinlikle do rudur. III. yarg için kesin irfley söylenemez. II. kaptaki seviyesi azald na göre yun hacmi azalm flt r. Bu da cisminin n n II. kaptaki s v n n s - cakl ndan daha küçük oldu unu gösterir. X ile ve X ile I. kaptaki yun s cakl klar için kesin irfley söylenemez. II. yarg kesinlikle do rudur. I. ve III. yarg lar için kesin irfley söylenemez. 222

11 ISI VE SICAI ES Benzer üçgenlerden; olarak ölçer. ( ) 1 1 C B) veya N do runun e iminin neyi verece ine akal m: t t 1 tanθ m.c. t m.c Do runun e imi s s as n n tersini verece inden, u seçenek yanl fl olur. 1 C) tanθ ifadesinde ve N aral nda kütle m.c 2 saittir. Buzun öz s s,5 cal/g o C, yun öz s s ise 1 cal/g o C dir. Bu durumda aral nda paydam z küçük olaca ndan e im üyük ç kar. Dolay s yla aç üyük olur. do runun e im aç s, N do runun e im aç s ndan üyük (θ > β) olur. 2. kaynama 1 12 D) Buzun erime s s e 8 cal/g, yun kaynama s s ise k 54 cal/g dir. Dolay s yla k > e dir. E) Hâl de iflimi s ras nda maddenin potansiyel enerjisi, di er aral klarda ise kinetik enerjisi artar. 2? donma 2 - X -- ] 2g ] 2g 1 X X X 4 X 8 X i gö sterir. 2 C X ESEN AINARI 4. Σ Σ al nan verilen m. + m m 2 e 2 2 i 1 1 2i m 1 1 2i + e 2 m2 m 1 1 2i olur. e m s cakl k 5. s cakl k 64 1 N P son β zaman s (cal) θ 1 Σ al nan Σ verilen m 1uz. uz + m 1.c. 1 m 2.c. 2 üm fl klar ayr ayr ele alal m. A) aral nda uz erir. NP aral nda ise kaynar. Buzun erime s s e 8 cal/g, kaynama s s k 54 cal/g oldu undan aras nda geçen süre, NP aras ndan geçen süreden daha k sa olaca ndan do rudur ( son ) 5.1.(64 son ) 8 + son 32 5 son 6 son 24 son 4 C olur. 223

12 Is ve S cakl k 6. ka ndaki s v n n kütlesi önce azal p sonra sait kald - na göre afllang çta ir kar fl md r. I. yarg do rudur. ka nda ulunan s v n n kütlesi düzgün azald na göre kaynama noktas ndad r ve s cakl k sait kalm flt r. S cakl k de iflmedi inden özkütlesi de de iflmemifltir. II. yarg do rudur. ka nda ulunan s v n n kütlesi sait kald ndan s cakl k artm flt r. III. yarg do rudur adde Erime 2 12 aynama 1 C ta: : S v : Gaz : at halde ulunur. So utma ka ndan yaln z maddesi s v olarak ç kar t zaman (dk) mc.. 2 mc X 2t t mc.. ` Üçünü n de ayn d r. t mc.. mc Z 3t t a 3t t zaman (dk) zaman (dk) ESEN AINARI 1. Sistemin de- ifltirilmeden uzun gaz tamam eritilirse seviyesi h de iflmez. Dolay s ile noktas ndaki s v () as nc de iflmez. Buz eridi inden gaz n ulundu u hacim artar dolay s ile gaz as nc azal r. I., II. ve III. yarg lar do rudur. h h 1 h 2 5 C y 1 y 2 hava hava s v s s v s fiekil-i fiekil-ii s v s içindeki havan n as nc, s v s içindeki havan n as nc ndan daha üyüktür. Çünkü h 1 > h 2 dir. Bu durumda s v s n n s v s n n ndan daha üyüktür. Cam alonlar esnek olmad ndan s - v lar n özkütleleri ve alonlar n ne kadar derine kondu u h 1 ve h 2 yi etkilemez. 1 C 4 C 3g 2g m + m + m son m + m + m Colur. 5g 224

13 1. ISI VE SICAI kaynama Σ al nan Σ verilen ES - 7 m 1. e + m 1.c 1. 1 m.c. + m 2.c 2. 2 donma 25? ( ) 2.(6 ) +4.1.(6 ) C olur. C X C- X-- ] 2g ] 2g 25 X X + 2 X 3 X i gö sterir. 5. ak r demir al nan s (cal) ve s v lar n n kaynama noktalar ayn oldu una göre, ayn tür s v olailirler. I. yarg do rudur. 3 3 C C C 2 2 ESEN AINARI Bak r ve demir çuuk f r n n içine kondu unda s cakl k de iflimleri eflit olur. Is nma s lar ve genleflme katsay lar farkl oldu undan s s alar ve genleflme miktarlar farkl olur. II. yarg do rudur. III. yarg do rudur. C > C > C d r anahtar gaz gaz gaz ayna amalar özdefl oldu undan gazlar üzerine aktar lan enerjileri eflittir. ermometrelerin farkl de er göstermesinin seei gazlar n farkl olmas ve ka n n taan nda aynan n ulunmas ile aç klanailir. t 2t zaman (dk) t c m. 2 ` c > c d. r II. yargı yanlıştır. c m. a zaman (dk) e m `. III. yargı doğrudur. > 2 e e d r e m a ve nin erime s cakl klar öz s lar ve erime s lar farkl oldu undan kesinlikle farkl maddelerdir. I. yarg do rudur. 3t 225

14 Is ve S cakl k 7. Verilen örnekler için 11. I s n n iletim yolu ile yay lmas II s n n konveksiyon yolu ile yay lmas III s n n konveksiyon yolu ile yay lmas IV s n n konveksiyon ve fl ma yolu ile yay lmas yaz lailir m. c m. c C olur. 4 zaman (dk) al nan s (cal) m.c. m.c. m.c. 2 2m. c. c 3 olur. c 9. a n hacmine 9V dersek; muslu undan akan 4V, muslu undan akan 5V olur. m. + m. son m + m 4m m. 6 9m Colur t aral nda s v - s n n artmakta, s v s kaynamaktad r. 15 C 6 C yatay yer ESEN AINARI t zaman (dk) t zaman (dk) s v s n n s s as ; s v s n n s s as ; m c mc 2 3 A V m.c. m.c..] g ] g C olur. s v s n n kaynama, ninkinden üyüktür. I. yarg do rudur. t zaman (dk) s v s n n özkütlesi azal rken, s v s n nki sait kal r. II. yarg do rudur. s v s n n kütlesi azal rken, s v s n nki sait kal r. III. yarg do rudur. 226

15 ISI VE SICAI 1. Benzer üçgenlerden, 1 2 X X 3 X 15 X olarak ölçer. C 5 2 ES S cak cisimler fl ma yolu ile çevrelerine s yayarlar. Is kat, s v veya gaz ortam vas tas ile ir noktadan aflka ir noktaya tafl n r u olay konveksiyondur. Siyah cisimler s y daha çok tuttu u için, parlak cisimlere göre daha iyi fl ma yaparlar. I., II. ve III. ifadeler do rudur. 1 X X ( X) 6. Σ al nan Σ verilen m.c. + m 1.c. 1 m 2.c. 2 4.,2 ( 24) ( 24) 3.1.(64 ) 2.( 24) 3.(64 ) 2. C X X X X 2 X olarak gösterir. kaynama donma 1 8 5? 4 7. Donma C olur C X s cakl k potansiyel enerji uz kütlesi ESEN AINARI aynama C ile 3 C aral nda kat, s v ise gazd r. 8. Saf maddelerin kaynama noktalar yo unlaflma noktalar na eflittir. aynama ve yo unlaflma süreçlerinde hal de- iflimi oldu undan s cakl k saittir. Bir madde kaynarken d flar dan s al r, yo unlafl rken d flar ya s verir. I. ve II. ifadeler do rudur. III. ifade yanl flt r. zaman zaman zaman fiekil-i fiekil-ii fiekil-iii Buz erirken sait kal r. Potansiyel enerjisi ise artar. Buzun kütlesi ise erime noktas nda oldu undan düzgün olarak azal r al nan verilen cismi s alm fl oln. m.c. m.c. < oldu undan, m.c > m.c olur. I. ve II. yarg lar için kesin irfley söylenemez. III. yarg kesinlikle do rudur. t m m m m t 2t 2 olur. 2 c m. 2 c ` c c > c olur. m. 2 2 c m. a 2t zaman(dk) 227

16 Is ve S cakl k 1. al nan verilen m.c.( son ) m.c X.( son ) X c.( son c X.( son ) c X > c oldu una göre, son > 2 C t r. I. yarg do rudur. 4 2 X < II. yarg yanl flt r. Is s as : C X m.c X C m.c c X > c oldu undan, C X > C dir. III. yarg do rudur. m.. c 2 X 2 m. 2c. mx 1 m 2 2 X 1 4 olur s (cal) 11. m.,2.(4 2) m uz.8 + m.1.(2 ) 76m 8 m uz + 2m 56m 8 m uz m uz,7m ESEN AINARI 14. I. durumda: m uz. e m uz.8 Su-uz kar fl m n n kütlece % 7 i uzdur. II. durumda: 2 m uz.8 + m.1.(32 ) 2(m uz.8) m uz m m uz.8 32m 32m m, m uz 8 4 Buna göre, kar fl m n kütlece % 4 uzdur. 12. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k De iflimi m 2 3m 3 4m 2 c m. 2 3 c ` c c > c 3m. 3m 2 c 4m. 2m a ile ayn olailir, farkl d r. 228

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ TERMOMETREER AIfiTIRMAAR 1 N ÇÖZÜMÜ 1. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki ba nt y kullan rsak, 4 F, C 1 F 3 18 C 1 4 3 C 4 C olur. 18 b) 4 F Reomür termometresi cinsinden de

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular MA V ÖZLLİKLRİ Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /ayanıklılık/adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi Sorular MA GAZ PLAZMA ÖZKÜTL Maddenin 4 hali bulunmaktadır. KATI Tanecikler arası boşluk

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI İki vektörün basamaklı (kademeli) çarpımı: Büyüklükte A ve B olan iki vektörünü ele alalım Bunların T= A.B cosθ çarpımı, tanımlama gereğince basamaklıdır. Bu vektörlerden

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR Modülün ilgili olduğu ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR SINIF: 7. SINIF ÜNİTE: IŞIK KONU: IŞIĞIN SOĞURULMASI KAZANIMLAR:

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010-1 Proje Raporudur FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M IVI BINCI TET - 1 1. 4... vnn a rl na iyelim. abn tabanna etkiyen sv basnç kuvveti, tabanan fiekil-i ve fiekil-ii eki ibi çklan ik kesik çiziler arasnaki erçek ya a sanal svnn a rl na eflittir. fiekil-i

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Zirve Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı Güz 2012 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi Tüketici

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük Bu yazımızda daha önce sözünü ettiğimiz kompozit materyallerin uygulamasına değineceğiz. Laminasyon denilen işlem, elyaf ve reçinenin bir araya getirilerek kompozit materyale dönüşmesine verilen isimdir.

Detaylı

Bölüm 3. Işık ve Tayf

Bölüm 3. Işık ve Tayf Bölüm 3 Işık ve Tayf Işığın Doğası 1801 de de, Thomas Young, ışığın dalga yapısını buldu. 1905 de de, Albert Einstein,, ışığın foton olarak adlandırılan küçük dalga paketleri şeklinde yol aldığını fotoelektrik

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

2009-2010 Güz Dönemi Mikro Iktisat 1. Ö¼gretim 1. Vize S nav 17.11.2009

2009-2010 Güz Dönemi Mikro Iktisat 1. Ö¼gretim 1. Vize S nav 17.11.2009 009-010 Güz Dönemi Mikro Iktisat 1. Ö¼gretim 1. Vize S nav 17.11.009 Ad ve Soyad : Numaras : Soru 1: Tüketici seçiminde yard m ve makbuz karş l ¼g yard m durumunu şekil yard m yla aç klay n z. Siyasal

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı