BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU"

Transkript

1

2

3 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: 5 / OCAK 2007 EYLÜL 2008 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2009)

4 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Türk bankacılık sektörünün Eylül 2009 geçici verileri üzerinden hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgi ve verilere dayanılarak verilecek yatırım ve benzeri kararların sonuçlarından BDDK ve raporu hazırlayanlar sorumlu tutulamaz. BU YAYIN TÜM ĐÇERĐĞĐ ĐLE BDDK ĐNTERNET SAYFASINDA YER ALMAKTADIR. BDDK OFĐSTEKNĐK DOKÜMAN MERKEZĐNDE 250 ADET BASILMIŞTIR. Görüş ve Önerileriniz Đçin: Volkan TAŞ Denetim IV Daire Başkanlığı. (312) Alper A. HEKĐMOĞLU Denetim IV Daire Başkanlığı (312)

5 ĐÇĐNDEKĐLER TABLO DĐZĐNĐ... 4 GRAFĐK DĐZĐNĐ... 5 KISALTMALAR... 6 GĐRĐŞ YABANCI PARA NET GENEL POZĐSYONUNUN GELĐŞĐMĐ Türk Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel u Banka Grupları Bazında Yabancı Para Net Genel unun Gelişimi Kamu Bankaları Özel Bankalar Yabancı Bankalar Kalkınma ve Yatırım Bankaları TMSF Bankası (Birleşik Fon Bankası) Katılım Bankaları Türk Bankacılık Sektörü Yabancı Para unun Döviz Cinsleri Đtibarıyla Dağılımı KUR - FAĐZ RĐSKĐ ĐLĐŞKĐSĐ Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Fiyatlama Dönemine Göre Döviz Bazında GAP Analizi TÜREV SÖZLEŞMELER SONUÇ

6 TABLO DĐZĐNĐ Tablo 1: Türk Bankacılık Sektörü YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 2: Kamu Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 3: Özel Bankalar Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 4: Yabancı Bankalar Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 5: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 6: TMSF Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 7: Katılım Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 8: Bankacılık Sektörü Yabancı Para unun Döviz Cinsleri Đtibarıyla Dağılımı39 Tablo 9: Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Fiyatlama Dönemine Göre Döviz Bazında GAP Analizi Tablo 10: Türev Đşlemlerin Vadesine Göre Dağılımı Eylül 2009 Đtibarıyla (Bin USD) Tablo 11: Türev Đşlemlerin Vadesine Göre Dağılımı Eylül 2009 Đtibarıyla (% Pay) Tablo 12: Türev Đşlemlerin Para Birimlerine Göre Dağılımı (Eylül 2009) (Bin USD) Tablo 13: Türev Đşlemlerin Karşı Taraf Bazında Dağılımı (Eylül 2009) Tablo 14: Türev Đşlemlerin Ülke Bazında Dağılımı (Eylül 2009)

7 GRAFĐK DĐZĐNĐ Grafik 1: Türk Bankacılık Sektörü YP unun Haftalık Seyri Grafik 2: Bilanço Đçi un Seçilmiş Kalemler Bazında Gelişimi (Bin USD) Grafik 3: Yurtdışından Kullandırılan YP Krediler Grafik 4: Türev Đşlemler ve Kambiyo Kar/Zarar Gelişimi Grafik 5: Kur Riski Đçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü ve Özkaynaklara Oranı Grafik 6: Türk Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı Döviz unun Bileşenleri (Net Türev Đşlemler) Grafik 7: Banka Grupları Đtibarıyla Bilanço Đçi ve Dışı Döviz u ( ) Grafik 8:Kamu Bankaları YP unun Haftalık Seyri Grafik 9: Kamu Bankalarının Bilanço Dışı unun Bileşenleri Grafik 10: Özel Bankaların YP unun Haftalık Seyri Grafik 11: Özel Bankaların Bilanço Dışı unun Bileşenleri Grafik 12: Yabancı Bankaların YP unun Haftalık Seyri Grafik 13: Yabancı Bankaların Bilanço Dışı unun Bileşenleri Grafik 14: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının YP un Haftalık Seyri Grafik 15: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Bilanço Dışı Đşlemler Bileşenleri Grafik 16: Katılım Bankaları YP unun Haftalık Seyri Grafik 17: Katılım Bankaları Bilanço Đçi ve Dövize Endeksli Gelişimi Grafik 18: Katılım Bankaları Bilanço Dışı YP u Bileşenleri Grafik 19: USD ve EUR Bazında Bilanço Đçi Net Grafik 20: Ocak 2008 Eylül 2009 Dönemi USD ve EUR Kuru ile /$ Çapraz Kuru Grafik 21: Ocak 2008 Kasım 2009 Dönemi Döviz Kurlarının Volatilitesi Grafik 22: Türev Đşlem Hacminin TP-YP Gelişimi Grafik 23: Tür Bazında Türev Đşlemler Grafik 24: Konu Bazında Türev Đşlemler Grafik 25: Banka Gruplarınca Gerçekleştirilen Türev Đşlemlerin Dağılımı (Eylül 2009) Grafik 26: Türev Đşlemlerin Banka Grupları Bazında Dağılımı (Eylül 2009)

8 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri CHF : Đsviçre Frangı BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu DEK : Dövize Endeksli Kredi DTH : Döviz Tevdiat Hesabı EUR : Avrupa Birliği Para Birimi FED : Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) GBP : Đngiliz Sterlini HS : Hisse Senetleri JPY : Japon Yeni KKDF Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu MD : Menkul Değer MDC : Menkul Değerler Cüzdanı PP : Para Piyasaları TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TP : Türk Parası USD : Amerikan Doları YP : Yabancı Para YPNGP : Yabancı Para Net Genel u TL : Türk Lirası 6

9 GĐRĐŞ Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) 2007 yılında eşikaltı (subprime) konut (mortgage) kredileri geri dönüşlerinde problemlerin ortaya çıkmasıyla başlayan ve 2008 yılının Eylül ayında Lehman Brothers ın iflası ile derinleşerek küresel bir mahiyete bürünen kriz, birçok ülkede başta bankalar olmak üzere finans kuruluşlarının iflaslarına ve/veya zor duruma düşen kuruluşların el değiştirmesine veya devletleştirilmesine neden olmuştur. Bu aşama ile birlikte kriz reel sektöre de sirayet etmiş, işsizlik artmış, harcamalar ve üretim azalmış, ülkeler bazında ve dünya ölçeğinde resesyon gözlenmiştir. Durgunluğun engellenmesi, işsizliğe çözüm arayışları, güvenin yeniden tesis edilerek piyasaların işlerlik kazanması ve ekonomilerin güçlendirilmesi çabaları çerçevesinde başta politika faizlerinin indirilmesi olmak üzere, piyasalara likidite verilmesi, mevduat sigortası limitlerinin yükseltilmesi, harcamalar üzerinden alınan vergilerin azaltılması gibi çeşitli para ve maliye politikası araçları devreye sokulurken, krizin süresi ve şekli (V, L, U, W gibi) üzerindeki tartışmalar da halen devam etmektedir. Küresel krizin etkilerinin ülkemizde de daha şiddetli biçimde hissedilmeye başlaması ile birlikte, 27 çeyrek aralıksız büyüyen sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) son dört çeyrekte küçülmüştür. Đlk olarak 2008 yılının son çeyreğinde %6,5 küçülen GSYH, 2008 yılını %0,9 luk büyüme ile kapatabilmiştir. GSYH daki küçülme 2009 yılının ilk çeyreğinde %14,7, ikinci çeyreğinde %7,9 ve üçüncü çeyreğinde %3,3 olarak gerçekleşmiştir. Tahminler, 2009 yılının son çeyreğinde baz etkisi ile birlikte bir miktar büyüme gerçekleşebileceği yönündedir. Gelişmiş ülkelerin tersine küresel kriz, ülkemizde finans sektörü üzerinden değil, reel sektör olarak adlandırılan üretim sektörü üzerinden etkili olmuştur. Finans sektörümüzün (en büyük aktörleri olarak özellikle bankalarımızın), krizin çıkış noktasını oluşturan mortgage kredilerine dayalı tahviller ve çok yüksek kaldıraç oranlarına sahip türev araçlara (toksik varlıklar) yatırım yapmamış olması, aktif kalitesi, likidite, sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve iç kontrol açılarından güçlü olması krizin tahribatını azaltmıştır. Ancak finans sektöründen başlayan krizin tüm dünyayı ve reel sektörü sarması, dış pazarlardaki daralma nedeniyle ülkemizde reel sektörde etkili olmuş, işsizlik oranlarındaki artışlar ve iç pazara da sirayet eden talep yetersizliği ile krizin etkileri derinleşmiştir. Bu olumsuzlukların bir sonucu olarak reel sektör firmaları ve hane halklarının bozulan mali yapıları finans sektöründe kredi riski olarak kendini göstermiş, kredilerin takibe dönüşüm oranları Eylül 2008 deki %3,1 seviyesinden Eylül 2009 itibarıyla %5,3 düzeyine yükselmiştir. Kredi türleri bazında incelendiğinde, KOBĐ 7

10 kredileri ile kredi kartlarındaki takibe dönüşüm oranlarının diğer kredi türlerinden yüksek olduğu gözlenmektedir. Küresel krizin ülke para birimleri üzerindeki etkileri de krizin doğrudan etkileri ile birleşerek özellikle açık pozisyon taşıyan ekonomik birimlere olumsuz tesirde bulunmuştur. Lehman Brothers ın iflasının açıklanmasını takiben Eylül 2008 sonunda USD/TL kuru 1,231 düzeyinde iken bir ay sonra Ekim 2008 sonunda 1,560 a, Şubat 2009 sonunda 1,687 ye yükselmiştir. Bu süreçte bankalar çeşitli döviz birimlerinin TL karşısındaki değerlerindeki ve çapraz kurlardaki değişimlerden para birimleri bazında taşıdıkları pozisyon ölçüsünde etkilenmişlerdir. Ancak raporda detaylı olarak incelendiği üzere, yabancı para net genel pozisyonu oldukça düşük düzeyde olan bankacılık sektörünün söz konusu kur değişiklikleri nedeniyle maruz kaldığı etki oldukça sınırlı olmuştur. Raporun kapsadığı dönemde, Mart 2008 de iktidar partisi hakkında kapatma davası açılması, Eylül 2008 de Lehman Brothers ın iflasının açıklanması ile dünyada ve Türkiye de küresel krizin derinleşmeye başlaması, Mart 2009 da yerel seçimlerin yapılması gibi önemli olaylar gerçekleşmiştir. Raporda incelenen dönemde sektörün genellikle bilanço içi açık (kısa) pozisyonla çalıştığı, söz konusu açığı bilanço dışı türev işlemlerde fazla (uzun) pozisyon alarak kapattığı gözlenmektedir. Ağustos 2008 dönemi sonundan itibaren sektörün bilanço içi döviz pozisyonunu belirgin bir şekilde azalttığı izlenmiştir. Eylül 2008 den sonra krizin derinleşmesi, kurların yükselmesi ile yurtiçi yerleşiklerin tasarruflarını dövizden TL ye kaydırmaları ve opsiyonlu mevduat hesaplarının realize olmasının yanı sıra spotta döviz likiditesini arttıran swap işlemleri ile bu süreç hızlanmıştır yılının ilk çeyreğinde sektörün bilanço içi pozisyonunun sıfıra yaklaştığı, 2009 yılı Mart ayı sonundan itibaren yerel seçimlerin sona ermesi ve krizden çıkış sinyallerinin ağırlık kazanmasıyla bilanço içi açık pozisyonun yeniden artmaya başladığı gözlenmiştir. Detayları raporda incelenmiş olmakla birlikte, gruplar bazında bankaların yabancı para pozisyon yönetiminde farklı stratejiler benimsedikleri izlenmiştir. Bu anlamda, yurtdışı hakim ortaklarından sağladıkları YP fonlar ile finanse edilmeleri nedeniyle yabancı bankaların bilanço içi pozisyonlarında önemli bir değişiklik olmazken, kamu bankaları bilanço içi net döviz varlıklarını artırmışlar, özel bankalar ise 2008 yılı Eylül sonundan 2009 yılı Haziran başına kadar bilanço içi fazla pozisyonla çalışmışlardır. 8

11 Bankacılık sektörünün gruplar bazında yabancı para pozisyonunun haftalık gelişimi, raporun ilk bölümünü oluşturmaktadır 1. Yabancı para net genel pozisyonu, gerek banka grupları bazında gerekse sektörde incelenen dönem boyunca yasal sınırlar dahilinde kalmıştır. Bilanço içi ve dışı pozisyonlar, banka grupları bazında farklı trendlere sahip olmakla birlikte, genel olarak bilanço içi pozisyonların bilanço dışı türev işlemler ile dengelendiği, net genel pozisyonun sıfıra yakın düzeylerde oluştuğu gözlenmiştir. Raporun ikinci bölümünde sektörün yeniden fiyatlama dönemine göre döviz bazında GAP (boşluk) analizine yer verilmiştir. Sektörün yeniden fiyatlama dönemine göre varlık ve yükümlülük yapıları incelendiğinde bankaların önceki dönemlerde olduğu gibi en fazla TL, USD ve EUR bazında faiz riskine maruz oldukları anlaşılmaktadır. Raporun üçüncü bölümü, türev araçların detayına ilişkin yapılan açıklamalardan oluşmaktadır. Bilanço içi pozisyonların dengelenmesinde ve genel olarak kur riski yönetimi amacıyla, tüm banka grupları tarafından çeşitli tür ve tutarlarda türev işlemlere başvurulduğu görülmektedir. Öte yandan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar da yapılan değişiklikle, hane halkının dövize endeksli kredi kullanımı engellenerek kur şoklarına duyarlılığının azaltılması temin edilmiştir. Diğer taraftan; Karar da yapılan değişiklik ile bankalarca bir yıldan uzun vadeli ve 5 milyon USD nin üzerinde olması şartıyla, firmalara yurtiçinden döviz kredisi kullandırımı imkanı tanınmış olup, yurt dışından kredi kullanımına yol açan diğer faktörler de önemli olmakla birlikte, söz konusu değişikliğin önümüzdeki dönemlerde yurtdışından kullandırılmış kredilerin bir kısmının yurtiçine kaymasına yol açarak, banka bilançolarının ve dış borçlanma rakamlarının şeffaflığını artırabileceği değerlendirilmektedir. Rapor içinde kullanılan veriler BDDK veri tabanında yer alan haftalık ve aylık veriler, kurlar ise ilgili dönemlere ait TCMB döviz alış kurlarıdır. Türk bankacılık sektöründe gerçekleşen hisse devirleri sonucunda yabancı sahipliğine geçen bankalar, incelenen dönem boyunca dahil oldukları grupta değerlendirilmiştir. 1 Katılım bankaları dahildir. 9

12 1. YABANCI PARA NET GENEL POZĐSYONUNUN GELĐŞĐMĐ 1.1. Türk Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel u Bilindiği üzere, 2008 yılı son çeyreğinden itibaren, özellikle Lehman Brothers iflasının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri, rezerv para birimleri olan USD ve EUR karşısında ciddi değer kayıplarına uğramıştır. Bu durum, Türk bankacılık sektörünü de etkilemiş ve Ocak 2008 Eylül 2009 dönemine ilişkin yabancı para pozisyonları incelendiğinde, özellikle Eylül 2008 sonrasında bankaların pozisyon kapatma yoluna gittikleri, bilanço içi ve bilanço dışı varlık-yükümlülük dengesini bu çerçevede kurdukları görülmektedir. Bunun sonucunda YPNGP deki sıfıra yakın seyir, varlığını sürdürmüştür. Sektörün bilanço içi pozisyonu, bilanço dışı pozisyonu ve yabancı para net genel pozisyonunun gelişimi aşağıdaki grafikte sunulmaktadır. Grafik 1: Türk Bankacılık Sektörü YP unun Haftalık Seyri Türk Bankacılık Sektörü YPNGP Gelişimi Bin USD Bilanço Đçi Bilanço Dışı Net Genel Sektörün yabancı para pozisyonu genel olarak değerlendirildiğinde; - Türk bankacılık sektörünün bilanço içi pozisyonu incelenen haftaların ikisi dışında negatif bakiye arz ederken, özellikle Eylül 2008 den itibaren bilanço içi açık pozisyonda düşüş gözlenmiştir. Bilanço içi açık pozisyon, 2009 yılından itibaren daha da azalmış ve Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk haftasında kapalı (fazla) pozisyona geçmiştir. Ancak yerel seçimlerin gerçekleştirildiği, krizde dibin görüldüğü yorumlarının ağırlık kazandığı, ekonomik göstergelerin bozulma hızının yavaşladığı ve hisse senedi piyasalarının yükselişe geçtiği Mart ayı sonundan itibaren bilanço içi açık pozisyon yeniden artışa geçmiş, 10

13 25 Eylül 2009 itibarıyla 2008 Eylül ayındaki seviyesine dönmüştür. Buna karşılık, artışa geçen bilanço içi açık pozisyon aynı şekilde seyreden bilanço dışı fazla pozisyon ile kapatılmış, bu sayede YPNGP düşük seviyede kalmaya devam etmiştir. Bilanço dışı fazla pozisyonun, bilanço içi açık pozisyon ile paralel bir seyir izlediği, bu çerçevede yabancı para net genel pozisyonun oldukça düşük düzeylerde gerçekleştiği Grafik 1 den de izlenebilmektedir. - Ocak 2008 Eylül 2009 döneminde yabancı para net genel pozisyon tutarının en düşük değeri tarihinde milyon USD açık pozisyon olarak, en yüksek değeri ise tarihinde milyon USD fazla pozisyon olarak gerçekleşmiştir. - Bilanço içi açık pozisyon ilgili dönemde (Şubat 2009 sonu ve Mart 2009 başında kapalı pozisyonda olmakla birlikte) en yüksek değerine tarihinde milyon USD ile ulaşırken, en düşük değerine tarihinde -263 milyon USD ile ulaşmıştır. Öte yandan incelenen dönemde en yüksek bilanço içi fazla pozisyon ise tarihinde 175 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, bilanço içi açık pozisyonu kapatma amacıyla kullanılan bilanço dışı işlemlerde de azalış görülmüştür. Söz konusu işlemler en yüksek değerine tarihinde milyon USD ile ulaşırken bu tarih sonrasında bilanço içi pozisyona paralel olarak ciddi bir düşüş eğilimine girmiş ve en düşük değerine ise tarihinde -406 milyon USD ile ulaşmıştır. Bu tarihten sonra artış trendine giren bilanço içi açık pozisyona paralel olarak bilanço dışı fazla pozisyonda da yükseliş tekrar başlamıştır. Grafik 2: Bilanço Đçi un Seçilmiş Kalemler Bazında Gelişimi (Bin USD) Milyon TL Krediler Bankalardan Alacaklar (PP Dahil) Diğer Aktifler Diğer Pasifler MDC Mevduat Bankalara Borçlar (PP Dahil)

14 - Sektörün bilanço içi pozisyonunun belirleyicileri olan seçilmiş aktif ve pasif kalemlerin 2 gelişimi Grafik 2 de verilmektedir. Aktif açısından incelendiğinde krediler, MDC ve bankalardan alacakların, pasifte ise mevduat ve bankalara borçlar kalemlerinin bilanço içi pozisyon açısından belirleyici olduğu görülmektedir. Đncelenen dönemde, pasif kalemler içinde en fazla ağırlığa sahip olan YP mevduatın en yüksek değerine 8 Ağustos 2008 tarihinde ulaştığı görülmektedir. Bu tarihten itibaren YP mevduat bir miktar çözülmeye başlamış ve bu süreç Lehman Brothers iflası ile hızlanmıştır. Mevduat en düşük değerine 21 Kasım 2008 tarihinde ulaşmış, daha sonra artış eğilimine girmiştir. Söz konusu sürecin; Ağustos 2008 e kadar mevduat sahiplerinin DTH larını artırdığı, Lehman Brothers iflası sonrası kurların yükselmesi ile DTH larını TL ye çevirdikleri şeklinde yorumlanması mümkündür. - Kredilerde ve mevduatta kriz nedeniyle Eylül 2008 döneminden itibaren Mart 2009 dönemine kadar azalma trendi, bu dönemden sonra ise kredilerde daha yavaş olmakla birlikte artış trendi gözlenmektedir. - Gerek banka grupları gerekse sektör bazında bilanço içi pozisyonun önemli bir bileşeni olan dövize endeksli varlıklar, incelenen dönem itibarıyla haftasında 22,7 milyar USD ile en yüksek değerine ulaşmış, krizin etkili olduğu Mart 2009 dönemine kadar 16,7 milyar USD ye kadar azalmış, sonrasında yatay seyrini korumuştur itibarıyla %94 ü kredilerden oluşan dövize endeksli varlıklar 16 milyar USD düzeyindeyken dövize endeksli yükümlülük bulunmamaktadır. - Bilindiği üzere, bankaların Türkiye de mukim kişi ve kuruluşlara Yabancı Para (YP) kredi kullandırması kambiyo mevzuatına tabidir. Bu konuda temel kısıt, döviz kazandırıcı faaliyeti (ihracat taahhüdü) olmayanlara döviz kredisi kullandırılamamasıdır. Ayrıca, 2008 yılının son çeyreğinde yaşanan dalgalanmalar dikkate alınmadığında son 6-7 yıllık dönemde döviz kurlarının durağanlığı ve hatta uzun bir süre devam eden TL nin değer kazanması eğilimi, döviz kredilerinin faiz maliyetlerinin Türk Parası (TP) kredilerin maliyetinin altında oluşu ile birlikte değerlendirildiğinde, kredi kullananlar açısından döviz cinsinden kredi kullanımını cazip hale getirmiştir. Söz konusu durum, YP kredi taleplerinin artmasına neden olmakla birlikte özellikle döviz kazandırıcı faaliyeti bulunmayan firmalar, yurtdışı banka ve finans kuruluşlarına yönelmekte veya Türkiye de kurulu bankaların yurtdışı şubelerine yönlendirilmektedir. 2 Dövize endeksli varlık ve yükümlülükler YP hesaplar olarak dikkate alınmıştır. 12

15 - Öte yandan, 16 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan 2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ın dövizli ve dövize endeksli kredilerin kullanılmasına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; o Bankaların ihracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere döviz kredisi açabilmesi bu kredilerin 18 ay vadeli olması şartına bağlı iken, 2009/15082 sayılı Karar ile söz konusu vade şartı kaldırılmıştır. o Karar ile Türkiye de faaliyette bulunan bankaların Türkiye'de yerleşik kişilere döviz kredisi kullandırmalarına, bu kredilerin ortalama vadesinin bir yıldan uzun ve 5 milyon USD üzerinde olması şartıyla olanak tanınmıştır. o Karar ile bankaların Türkiye'de yerleşik kişilere dövize endeksli kredi kullandırmasına ilişkin kısıtlamalar getirilmiştir. Buna göre bankalar, Türkiye'de yerleşik kişilere ticari veya mesleki amaçla dövize endeksli kredi kullandırabileceklerdir. o Kararda, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin, yukarıda belirtilen haller ile Bakanlıkça belirlenecek haller dışında, yurt içinden ve yurt dışından döviz veya dövize endeksli kredi kullanmalarının mümkün olmadığı hükmüne yer verilmiştir. - Bu çerçevede yurt dışından kredi kullanımına yol açan diğer faktörler de önemli olmakla birlikte önümüzdeki dönemlerde reel sektörün yurtdışından YP kredi kullanımının bir miktar azalarak yurtiçine kayması olası görülmektedir. - Hangi yolla edinilmiş olursa olsun, bankaların kredi (TP veya YP) kullandırdıkları reel sektör firmalarının taşıdıkları yabancı para açık pozisyonun, bankalar açısından kredi riskini artıran bir unsur olduğu ve yakından izlenmesinin gerektiği değerlendirilmektedir. - Türk bankacılık sektörünün kullandırdığı YP krediler geçen yılın aynı dönemine göre 5,6 milyar USD (%7,7) azalarak Eylül 2009 itibarıyla 67,4 milyar USD ye gerilemiştir. Bu tutarın 39,6 milyar USD lik (%58,6 lık) kısmı yurtdışı şubelerden reel sektöre kullandırılmıştır. Eylül 2008 dönemine kadar artış eğilimindeki yurtdışı şubelerden kullandırılan YP krediler, bu dönemden sonra ılımlı bir azalma trendine girmiş, toplamda 6,7 milyar USD lik (%14,1) bir azalma ile Eylül 2009 itibarıyla 39,6 milyar USD ye gerilemiştir. Diğer taraftan, yurtdışı şubelerden kullandırılan YP kredilerin %79,6 sı (31,5 milyar USD) off-shore şubeler aracılığı ile kullandırılmıştır. 13

16 - Bankaların yurtdışı şubelerinin kullandırmış olduğu YP kredilerin Eylül 2009 dönemi itibarıyla %95,4 ü (38 milyar USD) Türkiye de yerleşik kişi ve kurumlara kullandırılmıştır. Bu kredilerin 3 milyar USD lik kısmının riski Hazine Müsteşarlığı na aittir. - Bankaların Türkiye deki müşterilerini kredilendirme yöntemlerinden biri de yurtdışında kurulu mali iştirakler aracılığıyla gerçekleştirilen kullandırımlardır. Bu çerçevede, bankaların konsolidasyona dahil yurtdışı mali kuruluşlarından Türkiye de yerleşik banka dışı kesime kullandırılan kredi tutarı Eylül 2009 itibarıyla yaklaşık 7,9 milyar USD 3 düzeyindedir. Söz konusu tutar, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,9 milyar USD tutarında bir azalmaya işaret etmektedir. - Buna göre Türkiye de kurulu bankaların yurtdışı şubelerinden ve konsolidasyona tabi yurtdışı ortaklıklarından, Hazine Müsteşarlığı haricindeki Türkiye de yerleşik banka dışı kesime kullandırılan kredi tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre 7,1 milyar USD azalarak Eylül 2009 da yaklaşık 42,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Küresel kriz nedeniyle, gerek yeni kredi kullandırımlarının yavaşlaması gerekse mevcut kredilerin kapatılması sonucu söz konusu riskte önceki yıla göre azalış gözlenmiş olsa da, daha önceki raporlara da konu edilmiş olan bankaların kredi kullandırdıkları reel kesimin taşıdığı kur riskine ve sonuçlarına ilişkin yapılmış vurgular geçerliliğini korumaktadır. - Ayrıca bankacılık sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak kendisi finanse etmemiş olsa dahi, özel sektörün yurtdışından kullandığı diğer krediler nedeniyle dolaylı olarak kur riskine maruz kalmaktadır. - Bankaların konsolidasyona tabi yurtdışı finansal ortaklıkları hariç tutulduğunda, doğrudan banka bilançolarında taşınan YP kredilerin gelişimi Grafik 3 te verilmektedir. Grafik 3: Yurtdışından Kullandırılan YP Krediler Bin USD % - Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aralık 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aralık 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Aralık 08 Mart 09 Haziran 09 Ağustos 09 Eylül 09 - Yurtdışı Şube YP Krediler (Sol Eksen) Off- Shore Şube YP Krediler/ Yurtdışı Şube YP Krediler (Sağ Eksen) Toplam YP Krediler (Sol Eksen) Yurtdışı Şube YP Krediler /Sektör YP Krediler (Sağ Eksen) 3 Ülke mevzuatı gereği kredi detay bilgisi alınamayan üç finansal kuruluş hariçtir. Ancak söz konusu kuruluşların toplam kredi tutarları önemli bir bakiye arzetmemektedir. 14

17 yılı ve incelenen dönemde kurdan kaynaklanan (kambiyo) ve türev işlemler sonucunda ortaya çıkan kar-zarar tutarlarının gelişimi Grafik 4 te verilmektedir. Bankaların gerçekleştirdikleri türev işlemlerin, taşıdıkları döviz pozisyonları nedeniyle yüklendikleri riskleri dengelemedeki etkinliği söz konusu grafikten açık bir şekilde görülmektedir yılı boyunca türev işlemlerden zarar eden sektör, kambiyo karları sayesinde zararını büyük ölçüde bertaraf edebilmiştir. Piyasalarda ve buna bağlı olarak döviz kurlarında istikrarın azaldığı ve dalgalanmaların arttığı 2008 yılı ve sonrasında belirgin bir trendden bahsedebilmek mümkün değildir. Ayrıca bu dönemde çapraz kurlarda da oynaklığın yüksek olması yukarıda bahsedilen etkinliğin 2007 yılı düzeyinde oluşmamasına neden olmuştur. Grafikte net kar/zarar olarak ifade edilen, kambiyo kar/zararı ile türev işlem kar/zararının toplanması ile elde edilen değerdeki dalgalanma söz konusu durumu ifade etmekte; ayrıca türev işlemlerin, kur riskinden korunmada bankalara sağladığı katkıyı teyit etmektedir. Grafik 4: Türev Đşlemler ve Kambiyo Kar/Zarar Gelişimi Bin TL Oca.07 Şub.07 Mar.07 Nis.07 May.07 Haz.07 Tem.07 Ağu.07 Eyl.07 Eki.07 Kas.07 Ara.07 Oca.08 Şub.08 Mar.08 Nis.08 May.08 Haz.08 Tem.08 Ağu.08 Eyl.08 Eki.08 Kas.08 Ara.08 Oca.09 Şub.09 Mar.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Türev Kar/Zarar Kambiyo Kar/Zarar Net Kar/Zarar - Bankacılık sektörünün maruz kaldığı kur riski için ayırması gereken sermaye yükümlülüğü Eylül 2009 dönemi için 498,1 milyon TL dir. Söz konusu yükümlülük, incelenen dönem içinde Lehman Brothers ın iflasının açıklandığı Eylül 2008 in (383,4 milyon TL) hemen sonrasında, Ekim 2008 de 560,6 milyon TL ile en yüksek değerine 15

18 ulaşmıştır. Devam eden süreçte Mayıs 2009 da 351,3 milyon TL ye kadar gerileyen söz konusu yükümlülük tutarı bu dönemden sonra yeniden yükselme trendine girmiştir. Grafik 5: Kur Riski Đçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü ve Özkaynaklara Oranı Bin TL ,80 0,70 0,60 0,50 0,40 % 0,30 0,20 0,10 0 0,00 Oca.08 Şub.08 Mar.08 Nis.08 May.08 Haz.08 Tem.08 Ağu.08 Eyl.08 Eki.08 Kas.08 Ara.08 Oca.09 Şub.09 Mar.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Kur Riski Đçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü (KRHSY) KRHSY / Özkaynak (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörünün yabancı para pozisyonu ve bileşenlerinin gelişimi Tablo 1 de verilmektedir. 16

19 Tablo 1: Türk Bankacılık Sektörü YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tarih Bilanço Đçi Bil. Đçi Poz. (DE hariç) Türev Đşlemler (Net) Dövize Đki Güne Endeksli (DE) Kadar Vadeli Forward Future Swap Para Opsiyonları Diğer Bilanço Dışı Net Genel Özkaynak YPNGP / Özkaynak (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 17

20 - Bankaların bilanço dışı varlık ve yükümlülükleri içinde yer alan türev işlemlerin net değerleri 4 esas alınarak hazırlanmış olan Grafik 6 dan da görüleceği üzere, bankaların bilanço dışı pozisyonlarının büyük kısmı swap sözleşmelerinden oluşmaktadır. Grafik 6: Türk Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı Döviz unun Bileşenleri (Net Türev Đşlemler) Bin USD Forward Future Swap Para Opsiyonları Diğer - Swap işlemlerinin kullanımı ve hacmi bilanço içi pozisyon ile bağlantılıdır. Grafik 6 dan da görüleceği üzere swap dışındaki türev işlemlerin, sektörün bilanço dışı pozisyonuna etkileri oldukça sınırlıdır. Swap işlemlerinin, konut kredileri gibi uzun vadeli aktiflerin finansmanında kullanılması bahse konu işlemlerin hacminin 2008 yılı Ağustos dönemine kadar artmasına neden olmuştur. Bu dönemden sonra piyasalarda artan dalgalanmalar ve belirsizlik nedeniyle swap işlemlerden oluşan pozisyon önemli ölçüde daralmıştır yılının ilk çeyreğinden sonra piyasalardaki toparlanmaya paralel olarak swap pozisyonu yeniden artış trendine girmiştir. Đncelenen dönem boyunca sektör forward (vadeli döviz alımsatım) işlemlerinde net satıcı konumundadır. Ayrıca para opsiyonlarında da bankalar incelenen dönem boyunca ( tarihleri arası ve haftası hariç) net satıcı konumundadırlar. 4 Bilanço dışı döviz varlığı olarak raporlanmış olan türev işlemlerden (işlem türü bazında) bilanço dışı döviz yükümlülüğü olarak raporlanan türev işlemler çıkarıldığında kalan tutar pozitif ise bilanço dışı fazla (uzun) pozisyon, negatif ise bilanço dışı açık (kısa) pozisyon oluşmaktadır. 18

SAYI: 7 / EYLÜL 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 7 / EYLÜL 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 7 / EYLÜL 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: 5 / OCAK 2007 EYLÜL 2008 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

Detaylı

Görü ve Önerileriniz çin:

Görü ve Önerileriniz çin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU II Nisan 2007 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Temmuz 2005- Aralık 2006 dönemine ilişkin Türk bankacılık

Detaylı

SAYI: 8 / EYLÜL 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 8 / EYLÜL 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 8 / EYLÜL 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: 5 / OCAK 2007 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2011)

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı

Görü ve Önerileriniz çin:

Görü ve Önerileriniz çin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU-IV (Temmuz 2006-Aralık 2007) Mayıs 2008 1 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Türk bankacılık sektörünün

Detaylı

Görü ve Önerileriniz çin:

Görü ve Önerileriniz çin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU-III (Ocak 2006-Haziran 2007) Ekim 2007 1 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Türk bankacılık sektörünün

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009 Bu çalışmada yer alan veriler, 3 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla bankaların Kurumumuz veri tabanına göndermiş oldukları kesinleşmemiş geçici bilgilerden

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı?

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? 24 Ocak 2008 Özel Not Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? - Şirket dış borçlanmaları artıyor -Artan DTH lar bir güvence olabilir mi? krizi sonrasında uygulanan sıkı maliye politikası

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Görüş ve Önerileriniz İçin:

Görüş ve Önerileriniz İçin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran 2006 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Haziran 2005- Mayıs 2006 dönemine ilişkin Türk bankacılık

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Bankacılık Raporu Haziran Türk Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri Nisan ayında %.3 oranında gerilerken, krediler %1.2 oranında artmıştır... Tablo 1 Serkan ÖZCAN Baş Ekonomist

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 06 Ağustos 2010 Yönetici Özeti Türk Bankacılık Sektörünün 1 personel artışı ve şubeleşme hızı küresel krizin etkileriyle 2008 yılının son

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Haziran 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Haziran 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Haziran 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 5 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 19 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 07 Şubat 2011 Yönetici Özeti Türk Bankacılık Sektöründe 1 şubeleşme ve istihdam artışı devam ederken, bankaların yurtdışı şubeleşme faaliyetleri

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 26 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 25 Aralık 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 25 Aralık 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 25 Aralık 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 18 Aralık 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Bankacılık Verileri, 5 Haziran 2012

Seçilmiş Haftalık Bankacılık Verileri, 5 Haziran 2012 Seçilmiş Haftalık Bankacılık Verileri, 5 Haziran 212 Mevduat 18 25 Mayıs haftasında bankalararası mevduat hariç katılım bankaları dahil toplam mevduat nominal bazda 2.5 milyar TL çözüldü. Mevduatta gerilemenin

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 1 Nisan 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 3 Nisan 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 22 Mayıs 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 22 Mayıs 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 22 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 15 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 11 Eylül 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 11 Eylül 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 11 Eylül 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 4 Eylül 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Kasım 2015 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Eylül 2015 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Temmuz 2012 - Haziran 2013) 2013 2. Çeyrek Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Günlük Bülten 12 Eylül 2014

Günlük Bülten 12 Eylül 2014 Bülten 12 Eylül 21 PİYASALAR Döviz Piyasası Sabah saatlerinde 2,2 seviyesini aşan USD/TL kuru temmuz ayı cari açık verisinin beklentilere paralel açıklanmasıyla gerileyerek 2,192 seviyesine kadar geldi.

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 24 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ. Aralık 2009

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ. Aralık 2009 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ Aralık 2009 Yönetici Özeti 2009 yılsonu itibarıyla 1 Türk Bankacılık Sektörü nün şube sayısı 9.581, sektörde çalışan personel sayısı 184.216 kişidir. Küresel kriz

Detaylı

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013 Bülten Temmuz 13 PİYASALAR Döviz Piyasası Çarşamba günü USD, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken yurtiçinde kurumsal döviz talebinin de USD/TL kurunun yükselişine destek vermesiyle

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 27 Ekim 20 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde düşen petrol fiyatlarının makro dengelere olumlu etkisi ve global hisse piyasalarında olumlu seyir paralelinde tepki yükselişi

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 24 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 24 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 24 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 16 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

ULUSLAR ARASI GELİŞMELER ULUSLAR ARASI GELİŞMELER Fed 29 Ocak ta sona eren toplantısında varlık alım programının büyüklüğünü 10 milyar USD daha azaltma kararı almıştır. Böylece, Fed aylık bazda gerçekleştirdiği varlık alımlarını

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Kasım 2015 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Eylül 2015 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Nisan 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017 Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 217 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 31 Mart 217 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Temmuz 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 20 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Türkiye nin yurtdışı yükümlülükleri azaldı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı sonu itibariyle geçerli olan uluslararası yatırım pozisyonu

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri,türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Ocak Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin Kasım 2014 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Mayıs Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mart verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Para Politikası ve Bankacılık Sektöründe Faiz Oranları. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2016

Para Politikası ve Bankacılık Sektöründe Faiz Oranları. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2016 Para Politikası ve Bankacılık Sektöründe Faiz Oranları Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2016 Para Politikası TCMB nin Ağustos 2015 tarihli açıklaması: faiz koridoru 1 hafta vadeli

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ocak 2012 - Aralık 2012) 2012 Yıl Sonu Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015 Haftalık Piyasa Beklentileri 16 Mart 2015 1 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 Kas 14 Ara 14 Oca 15 Şub 15 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde Ocak sonunda başlayan düşüş eğilimli

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Ocak 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Ocak 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Ocak 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Ocak 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011. Basın Açıklaması

Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011. Basın Açıklaması BASIN AÇIKLAMASI Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011 Karşılık ve Sermaye Yeterliliği Düzenlemelerinde Yapılan Değişikliklere Đlişkin Basın Açıklaması Aşağıdaki grafikten görüleceği gibi hanehalkı toplam yükümlülüklerinin

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEMMUZ-EYLÜL 2008 DÖNEMİ

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 18 Ağustos 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde 84,500 seviyelerinden başlayan düşüş eğilimi; yükselen enflasyon beklentileri, kredi derecelendirme kuruluşlarının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Para-Banka: 51/6 8 Temmuz 25 MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ YTL mevduattaki artış sürerken, döviz kurundaki düşüşün

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009 GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı