Diyanet ten imamlara yeni imaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyanet ten imamlara yeni imaj"

Transkript

1 Temmuz ay nda ihracat rekor k rd GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Diyanet ten imamlara yeni imaj 3 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr HABER 16 DA Diyanet flleri Baflkanl 'n n haz rlatt yeni cübbe ve sar klar, üretiminin yap ld Çorum'un skilip ilçesinden Türkiye ve Balkanlar'da görev yapan imamlara gönderilmeye baflland. HABER 18 DE Kredi Kart yla al flverifl artt Camiler, Kadir Gecesi'nde sabaha kadar aç k olacak Diyanet flleri Baflkanl (D B), Kadir Gecesi halk n ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için camileri sabaha kadar aç k tutacak. HABER 18 DE HABER 16 DA HABER 18 DE KEÇ ÖREN DE KIRGIZ STAN GECES Haberi 17 de ALTINDA DA PARKLARA BÜYÜK LG Haberi 15 de DÜNYA GENÇLER TÜRKÇE Ö REN YOR Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Bu hafta biri Türk yap m 6 film vizyona girdi. Efsanevi minik mavi karakterler ''fiirinler''i ilk kez köylerinden ç kararak, 3 boyutlu olarak beyaz perdeye tafl yan yönetmen Raja Gosnell'in devam filmi "fiirinler-2" merakl lar yla bulufltu. Yönetmenli ini Raja Gosnell'in yapt "fiirinler 2" filminde, Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays ile Sofia Vergara oynad ve seslendirdi. Film, Türkiye'de Türkçe dublajl, altyaz l ve 3D seçenekleriyle bugün vizyona girdi. fiirinler-2'nin konusu özetle flöyle: "Kötü büyücü Gargamel, bir çift fiirinler benzeri haylaz karakterler yarat yor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü fiirin özünü elde edebilmeyi umuyor. Ancak, Gargamel istedi i fiirin özünü sadece gerçek bir fiirin'den alabilece ini ve sadece fiirine'nin bildi i gizli büyülü sözler sayesinde Haylazlar' n gerçek fiirinler'e dönüflebileceklerini ö rendi inde fiirine'yi kaç r yor ve onu dünyan n en büyük büyücüsü olarak milyonlar n hayranl n kazand Paris'e getiriyor. fiirine'yi kurtarmak için fiirin Baba, Sakar fiirin ve Süslü fiirin'in dünyam za dönerek insan dostlar Patrick ve Grace Winslow ile iflbirli i yapmalar gerekiyor. Kendisini her zaman di er fiirinler'den farkl hisseden fiirine, Yaramazlar Vexy ve Hackus ile yeni bir ba kurabilecek midir, yoksa fiirinler ona olan sevgilerinin gerçek oldu una fiirine'yi ikna edebilecekler midir?" "Red-2" Yönetmenli ini Robert Schwentke'nin üstlendi i gifle rekortmeni "Red" filminin devam olan "Red-2", haftan n beklenen filmlerinden... Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones ve John Malkovich'in rol ald filmin yönetmenli ini Dean Parisot üstleniyor. Senaryosunu Erich Hoeber ve Jon Hoeber'in yazd film, emekli CIA ajan Frank Moses'in hikayesini anlat yor. "Zorlu kili" Baltasar Kormakur'un yönetti i "Zorlu kili", aksiyon sevenlere keyifli dakikalar yaflatacak. Filmin baflrollerini Denzel Washington ve Mark Wahlberg paylafl yor. "Kutsal Motorlar" Fransa-Almanya ortak yap m Leos Carax' n yönetti i "Kutsal Motorlar" filminde Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes, Kylie Minogue ve Michel Piccoli rol al yor. "Zaman Yolcular " Bilim kurgu, komedi ve romantik tarz "Zaman Yolcular " filmini Colin Trevorrow yönetti. Senaryosunu Derek Connolly'nin kaleme ald film, "Küçük Gün Ifl m / Little Miss Sunshine" n yap mc lar n n imzas n tafl yor. Filmin baflrollerinde kendine özgü bir hayran kitlesi bulunan Mark Duplass ve ba ms z sineman n yükseliflteki güzel y ld z Aubrey Plaza Aubrey Plaza ve "New Girl" dizisinden tan nan Jake Johnson bulunuyor. "Dabbe: Cin çarpmas " Haftan n vizyona giren tek Türk yap m filmi "Dabbe: Cin Çarpmas "... Senaryosu yazan Hasan Karacada ' n yönetti i filmde, Irmak Örnek, Sultan Köro lu K l ç, Elçin Atamgüç ve Sabriye Günüç rol al yor. (AA) 3 A ustos 2013 Bu hafta 6 film vizyona girdi

3 3 A ustos 2013 ANTALYA - Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye genelinde ücretsiz düzenledi i yamaç paraflütü bafllang ç kurslar ile her y l bin 500 genci gökyüzüyle buluflturuyor. Türkiye nin 8 ayr bölgesinde 4 gün teorik e itim alan kursiyerler, e itmenler gözetiminde 8 gün alçak, ard ndan 100 metre yüksekli indeki tepeden uçufl gerçeklefltiriyor. Ayr ca THK ö reticileri her y l bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na, s navla sertifika veriyor. Antalya da da Döflemealt ilçesinde teorik e itimlerini tamamlayan genç kursiyerlerin gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. UÇMAK B R TUTKU VE ÖZGÜRLÜKTÜR THK Antalya fiube Baflkan Vas f Yücelifl, AA muhabirine yapt aç klamada, THK olarak model uçak, paraflüt, yamaç paraflütü, planör ve yelken kanat kurslar verdiklerine söyledi. Düzenledikleri kurslarla havac l k sektörüne kalifiyeli eleman yetifltirmeyi amaçlad klar n dile getiren Yücelifl, Türkiye genelinde bu y l Antalya, H CR RUM msak : kindi : Yaflam 26 Ramazan 21 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Her y l bin 500 genç gökyüzüyle bulufluyor Erzincan, Eskiflehir ve zmir baflta olmak üzere 8 ayr bölgede ücretsiz yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini belirtti. Yücelifl, daha önce herhangi bir uçufl gerçeklefltirmemifl kursiyerlere 4 gün teorik e itim verdiklerini, ard ndan yap lan s nav baflar yla geçenlere 8 gün e imli alçak tepede 15 uçufl, sonra 100 metrelik tepeden 10 uçufl denemesi yapt rd klar n anlatarak, kursa yafllar ndaki gençlerin yo un ilgi gösterdi ini kaydetti. THK olarak Türkiye genelinde y lda bin 500 kifliye yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini bildiren Yücelifl, THK ö retmenlerinin y lda bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na da s nav yaparak, baflar l olanlara sertifika verdiklerini ifade etti. Yücelifl, Antalya ikliminin ve etraf ndaki da lar n yamaç paraflütü yapmaya çok uygun oldu una de inerek, Antalya da iki e itmen ile 11 dönem yamaç paraflütü kursu açt klar n söyledi. Yamaç paraflütünün kurallara uyuldu u takdirde tehlikeli olmad na iflaret eden Yücelifl, Uçmak, bir tutku ve özgürlüktür. Yamaç paraflütü, insan n uçma rüyas n gerçeklefltirebilece i en kolay hava sporundan bir tanesidir. Kendinizi tepeden koflarak b rakt n zda derin bir sessizlikte gökyüzünde özgürlü ün tad n ç kart yorsun. Uçufltan korkmayan herkes rahatl kla yapabilir dedi. UÇMAK B R V RÜS B, KAPTI IN ZAMAN BIRAKAMIYORSUNN Yamaç paraflütü kursuna kat lan Asl Çay r, ilk defa paraflütle uçufl gerçeklefltirdi ini belirterek, lk havaland nda korktum ama havada uçmak çok keyifli ve heyecan verici, ayn zamanda cesaret isteyen bir ifl diye konufltu. Kursiyerlerden Emre Yavuz ise daha önce yamaç paraflütü ile uçufl gerçeklefltirdi ini, kursa sertifika almak için kat ld n anlatt. Sertifika ald ktan sonra uçufllar na devam edece ini dile getiren Yavuz, Uçmak harika bir duygu, bir virüs gibi, kapt n zaman b rakam yorsun. Kurallara uyuldu unda hiçbir tehlikesi yok. Havada, kendini hayattaki her fleyden ar nm fl hissediyorsun diye konufltu. (AA) Saman çuvallar aras nda sigara sevkiyat BAYBURT - Bayburt ta durdurulan kamyonda saman çuvallar aras na saklanm fl 268 bin 970 paket gümrük kaça sigara ele geçirildi, sürücü gözalt na al nd. Bayburt Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, istihbarat çal flmas sonucunda baz kiflilerin do u illerinden temin ettikleri gümrük kaça sigaralar Bayburt üzerinden baflta stanbul ve Ankara olmak üzere bat illerine kamyon ile sevk edeceklerini belirledi. Ekipler, Erzurum yönünden Bayburt istikametine gelen M.Ç nin kulland plakas n önceden belirledikleri saman yüklü kamyonu Kop Da ndan itibaren takibe ald. Bayburt flehir merkezinde durdurulan kamyonda yap lan aramada, saman çuvallar aras na gizlenmifl 268 bin 970 paket gümrük kaça sigara oldu u belirlendi. Sigaralara ve araca el konuldu, gözalt na al nan sürücü M.Ç, Emniyet Müdürlü ündeki ifllemlerinin ard ndan Bayburt Adliyesine sevk edildi. Yetkililer, ele geçirilen sigaralar n 1 milyon 613 bin 820 lira de erinde oldu unu, operasyon sayesinde yüksek miktarda vergi kayb n n da önüne geçildi ini belirttiler. (AA)

4 4 YARIN Rize yi turizmde yaylalar tafl yor R ZE - MUH TT N SANDIKÇI - Rize Kültür ve Turizm Müdürü smail Hocao lu, Do u Karadeniz de yaylalar n turizmde önemli yer tuttu unu, baflta Ayder olmak üzere yaylalar n çok say da turiste ev sahipli i yapt n söyledi. Hocao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l n ilk alt ay nda 350 bin turistin Rize ye geldi ini, bunun 30 binini yabanc ziyaretçilerin oluflturdu unu belirtti. Ramazan ay olmas na ra men yaylalarda yerli ziyaretçi hareketlili in devam etti ini ifade eden Hocao lu, ç turizmde insanlar yine bölgeyi tercih ediyor. Yaylalarda hava çok güzel, mikroklima diyebilece imiz bir ortam var. Ziyaretçiler insan bunaltmayan bu havada do ayla içiçe olabilme imkan buluyor. Tatil dinlenmek, yorgunluklar atmaksa bunun için en uygun yerlerinin bafl nda Ayder ve yöremizdeki yaylalar geliyor dedi. Geçmiflte yaylalar n sadece yaz aylar nda tercih edildi ini vurgulayan Hocao lu, Helikopterli kayak k fl aylar n n vazgeçilmezi oldu. kizdere ve Ayder yaylas ndaki kapl calar termal turizmin, sa l k turizminin artmas n sa lad. Kapl calar n Karadeniz Bölgesi nde sadece Rize de bulunmas bölgenin turizm potansiyelini art r yor. Bölgede yap lan flenlikler farkl etkinlik arayanlar n gözdesi haline geldi. Do u Karadeniz turizmde yoluna kesintisiz devam ediyor. Foto safari, kufl gözlemcili i, endemik bitki incelemesi, rafting, da yürüyüflü, kamp kurma gibi birçok alternatif turistlerin ilgisini art r yor diye konufltu. Do u Karadeniz de turizm hareketlili inin artt n, insanlar n deniz, kum, günefl tatil anlay fl ndan ç kmaya baflald n kaydeden Hocao lu, flöyle devam etti: Özellikle Rize 2009 y l nda y lda 300 bin turisti a rlarken bu y l ilk ay 6 itibariyle 350 bini aflan ziyaretçi a rlad k. Bunun yaklafl k 30 bini yabanc ziyaretçi. Son y llarda özellikle körfez ülkelerinin yo un ilgisiyle karfl karfl ya kald k. Özellikle Arap turist say s nda geçti imiz y llara oranla 3-4 kat art fl söz konusu. Y l sonu itibariyle yerli ve yabanc 600 bin ziyaretçi a rlayaca m z tahmin ediyoruz. (A.A) DEN ZL - BRAH M SÜZER - Türkiye nin Kültür Envanteri Projesi kapsam nda pilot bölge seçilen Buldan ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu bafllad. Ahflap ve cumbal, saçak ve sundurmalar yla birbirini engellemeyen manzaraya sahip tarihi evleriyle Buldan n, turizmde dünyaca tan nan Safranbolu dan daha gözde bir hale gelebilece i belirtildi. Buldan Belediye Baflkan Mustafa Fahri fievik, AA muhabirine yapt aç klamada, Safranbolu ve Beypazar n örnek alarak projeye baflland n söyledi. Buldan n binalar n n tarz ve mimarisi itibariyle Safranbolu ve Beypazar ndan çok ciddi farkl l klar oldu unu kaydeden Çevik, Oralarda tek tip evler var fakat Buldan da tespit etti imiz farkl mimari yap da evlerimiz var. Ayr ca, Buldan ekonomik yap s ve di er unsurlar yla bu ilçelerden daha zengin bir ilçe dedi. Çevik, projenin temellerinin Turizm 2007 y l n n öncesine dayand n fakat uygulaman n kendi belediye baflkanl döneminde bafllad n dile getirdi. Projenin Denizli nin de kültür projesi haline geldi ini belirten Çevik, Pamukkale, Laodikya, Güney, flarapç l k ve ba bozumu, Yenicekent, Tripolis ve Buldan Yayla Gölü hatt çizdik. Bu hatt canland rmay hedefliyoruz. Yani sadece Buldan düflünen bir proje de il diye konufltu sokak ve 164 evin restorasyonunu kaps yor Çevik, projenin 32 sokak ve 164 evin restorasyonunu kapsad na dikkati çekerek, ilk etapta 10 soka n projesinin haz rland n, bir sokakta bulunan 25 evin de restorasyonunun tamamlanma aflamas na geldi ini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanl, Denizli Valili i ve Denizli l Özel daresi nin çok ciddi destekleri oldu una de inen Çevik, flöyle konufltu: Önümüzdeki 5-10 y l içerisinde 3 A ustos 2013 Tarihi Buldan evleri restore ediliyor bu bölgenin tarihi aç dan dünyada tan naca n düflünüyorum. En önemlisi projenin kamuoyuna mal olmas. Vatandafllar m z sokaklar n ve evlerinin koruma alt na almas ndan dolay çok rahats zd lar. nsanlar m z uygulamalar gördükten sonra kendi iradeleriyle Benim evimi de tescilleyin, projesi yap ls n demeye bafllad. Buldan n sosyo-ekonomik aç dan kalk nmas nda bu kültürel miras n çok ciddi katk lar olacak. Bu konuda birçok oda, vak f ve dernekler projeyi destekliyor. Buldan, bu yap s yla bir çerçevesi olmayan portreye benziyor. Bizim iflimiz o portrenin içini doldurmak ve portreyi tamamlamak. Yani restorasyonla Buldan n görünmeyen de erlerini gün yüzüne ç karmak. Buldan, bir Safranbolu, Beypazar, fiirince gibi çerçevesi olan, içi bofl bir yer de il. Çerçevesi olmayan, içi dolu bir resim. Restorasyon çal flmalar sürdürülürse dünyan n tan d bir ilçe olabilir. (AA)

5 3 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Çok sarhofl anlam nda argo bir sözcük. Uyan k, gözü aç k. 2. Bir ayg t belli bir ifl yapacak duruma getirme. 3. çinde görüntü ya da ses kayd yap lm fl flerit bulunan kutu. Verdi nin ünlü operas. 4. Bir iflteki engelleri yenme karar. Çelik çomak oyunu. 5. Bir nota. Cemaate namaz k ld ran kifli. Soru sözü. 6. Bildik, tan d k. Yap t. 7. Örnek, kal p. ri k y lm fl dana ya da domuz etinden yap lm fl bir çeflit sucuk. 8. Tavlada bir say. Fert. 9. Alacak, borç. Kiloamperin simgesi. 10. Lahza. Nikelin simgesi. M s r n plaka iflareti. 11. Meydan, alan. Üye. 12. Bir pamuk türü. Nispet. 13. Binek hayvanlar - n n s rt na konulan oturmal k. Voltamperin simgesi. 14. Cüzaml. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 15. Adale. Burçlardan biri. 16. Spor karfl laflmas. flçilerin bafllar na giydikleri, metal ya da plastikten koruyucu bafll k. 17. Samsun ilinin bir ilçesi. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 18. Mercanada. Baryumun simgesi. Basit flekerlerin genel ad. 19. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. 20. Beraberinde ya mur getirmeyen güçlü f rt na. Yukar dan afla ya: 1. Hamam böce i. Karadeniz yelkenlisi. Bir renk. fiehzadelerin özel e itmenleri. 2. Avuç içi. Kufl yuvas. Bir tür etli ve büyük zeytin. 3. Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesinin k saltmas. De erli bir kumafl. fiart edat. Çobanlar n çald sl k. 4. Yol bak m ve kontrol için demiryollar nda kullan lan küçük araba. Küçük kanal. Da tavu u. 5. Adam kay rma. Son. Güney Afrika n n plaka iflareti. 6. Lantan n simgesi. Arapçada su. Kal n ve kaba kumafl. Genifllik. Meyve bahçesi. 7. Fas n plaka iflareti. Kraliçe. Müstahkem mevki. Kanun koyma. 8. Oruç tutan, oruçlu anlam nda bir erkek ad. Eski dilde öç, intikam. Bir halk saz. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. ki tarla aras ndaki s n r. 9. S namak, tecrübe etmek. Aç. Bir say. 10. Yanarda a z. Rapor. Kurutulmufl hayvan tersi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi KOCAEL - Bu y l n ocak-may s döneminde, bireysel kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l na göre yüzde 17,3, ferdi kredi borcunu ödemeyen kifli say s ise yüzde 31,1 artt. Merkez Bankas verilerinden derlenen bilgiye göre, kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s geçen y l n tamam nda 453 bin 656 iken, bu y l n ocak-may s döneminde 325 bin 179 kifli olarak kay tlara geçti. Bu y l n ilk 5 ay nda kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l n n tamam na göre yüzde 17,3 yükseldi. Y l n ocak-may s döneminde, ferdi kredi borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l na oranla yüzde 31,1 yükseliflle 233 bin 55 oldu. Söz konusu verilere göre, 2009 y l ndan bu y l n ilk 5 ay na kadar ferdi kredi borcunu ödeyemeyen kifli say s, 1 milyon 27 bin 118, bireysel kredi kart borcunu ödeyemen kifli say s da 1 milyon 437 bin 499 olarak kay tlara geçti. (AA) ANKARA - Devletin bir güvence olarak sundu u Zorunlu Deprem Sigortas, konutlar depreme ve depremin do rudan neden oldu u yang n, infilak, yer kaymas ve tsunami gibi afetlere karfl güvence alt na al yor. Y ll k olarak düzenlenen ve konutun yap tarz na, brüt yüz ölçümüne ve bulundu u bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanan poliçelerin prim tutarlar - n n, herkesin karfl layabilece i seviyede tutulmas na özen gösteriliyor. Sigortan n teminat alt nda olan hasarlar n ortaya ç kmas halinde ise tazminat, mümkün olan en k sa sürede karfl lan yor. Hasar sonucunda ortaya ç kan tazminat, Do al Afet Sigortalar Kurumu (DASK) taraf ndan hak sahibinin hesab na yat r l yor. Zorunlu Deprem Sigortas uygulamas n n bafllad 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Kurum, toplumda sigorta bilincini art rmak için çok say da kampanya düzenledi. Kurumun en son Zorunlu deprem sigortan z yapt r n, zorunlu misafirlikten kurtulun slogan ile haz rlad yeni reklam filmi de çeflitli ortamlarda yay nlan yor. Uzmanlar, buna karfl n sigortal l k oran n n halen istenilen düzeyde olmad n belirtiyor. DASK n verilerine göre, yürürlükteki poliçe adedi 5,7 milyon, sigortal l k oran ise yüzde 34,1 düzeyinde. Kurumun internet sitesinde yer alan verilere göre, Zorunlu Deprem Sigortas uygulamas n n bafllad tarihten bu yana deprem için aç lan 20 bin 587 dosya kapsam nda 154,9 milyon lira ödeme yap ld. Söz konusu ödeme içindeki en büyük tutar ise 23 Ekim 2011 tarihinde Van da yaflanan deprem için ayr ld. Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl n n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Van daki 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 depremlerinde toplam 644 kifli hayat n kaybetmifl, kifli yaralanm fl, 252 kifli ise enkazlardan sa olarak kurtar lm flt. Bu depremin ard ndan Van da ikamet eden çok say da aile, bir yak n na veya akrabalar na zorunlu misafir olmufltu. 3 A ustos 2013 DASK n ödedi i tazminat 155 milyon liraya ulaflt Geçti imiz y llarda Kütahya ve Van da yaflanan depremlerle önemi iyice kavranan ve dün meydana gelen merkez üssü Gökçeada olan depremle de bir kez daha hat rlanan Zorunlu Deprem Sigortas, bugüne kadar binlerce aileyi zorunlu misafirlikten kurtard y l nda kurulan ve o günden bu yana depremzedelerin yan nda olan Do al Afet Sigortalar Kurumu nun ödedi i tazminat tutar, 155 milyon liraya ulaflt. Bunun ard ndan çal flmalar n tamamlayan DASK taraf ndan söz konusu depremlere iliflkin aç lan dosya say s 6 bin 481, ödenen tazminat ise 118,9 milyon lira oldu. DASK verilerine göre, Türkiye deki toplam konut say s yaklafl k 17 milyon iken, sigortal konut say - s 5,8 milyon düzeyinde bulunuyor. Bu rakamlar da Zorunlu Deprem Sigortas kapsam nda, Türkiye deki sigortal l k oran n n, yüzde 34,1 seviyesinde oldu unu gösteriyor. Sigortal konutlar n, bölgelere göre da l m na bak ld nda ise en yüksek sigortal l k oran n n Marmara Bölgesi nde oldu u görülüyor. Marmara Bölgesi ndeki sigortal l k oran yüzde 42,6 iken, buray yüzde 34,7 ile ç Anadolu Bölgesi, yüzde 31,4 ile Ege Bölgesi, yüzde 27,5 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 27,4 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 22,5 ile Güney Do u Anadolu Bölgesi ve yüzde 23,2 ile Do u Anadolu Bölgesi izledi. Yürürlükteki söz konusu poliçelerden elde edilen prim tutar ise 633,5 milyon lira oldu. (AA) Kredi kart borcunu ödemeyenlerin say s artt

7 3 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Üniversiteli mevsimlik tar m iflçileri Güneydo u Anadolu Bölgesi nden Amasya ya gelerek tarlalarda çal flan mevsimlik iflçiler aras nda üniversite ö rencileri dikkat çekiyor. AMASYA - Yafl tlar gibi deniz k y s ya da al flverifl merkezleri yerine aileleri ile mevsimlik iflçi olarak bölgeye gelen gençler, zorlu yaflam koflullar alt nda tarlalarda çal flarak okul harçl klar n ç kar yor. fianl urfa Celal Bayar Üniversitesi Hemflirelik Bölümü 2. s n f ö rencisi Fatma Sabah (21), yaz tatilini tarlada çal flarak geçiren ö rencilerden sadece biri. Ailesi ile fianl urfa dan Amasya ya gelen ve so an tarlas nda çal flan Sabah, AA muhabirine, annesi, babas ve 8 kardefli ile tarlada çal flarak okul harçl n ç karmaya çal flt n söyledi. Bölgeye ifl imkan ç kt için geldiklerini ifade eden Sabah, Yaz n çal fl yoruz k fl n da okuyoruz. Okul harçl diyelim biz buna. Benim gibi yaz n tarlalarda çal fl p, k - fl n okuyan birkaç arkadafl m daha var. Derslerin zor oldu unu söyleyip okulu b rakmak isteyen arkadafllar m tarlada çal flman n zorlu- STANBUL - Garanti Bankas n n 2013 y l Ocak-Haziran dönemindeki konsolide olmayan net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Türkiye Garanti Bankas A.fi. 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolar n aç klad. Buna göre, konsolide olmayan mevduat büyüklü ü 101 milyar 318 milyon 343 bin lira seviyesine ulaflan Garanti Bankas, nakdi ve gayri nakdi krediler arac l yla ekonomiye 133 milyar 948 milyon 895 bin lira destek sa lad. Garanti Bankas n n 2013 ün ilk yar s ndaki konsolide olmayan net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Bankan n özkaynak karl l yüzde 18,5, aktif karl l ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleflti. Aç klamada görüfllerine yer verilen Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, Likit bilanço yap m z, sa lam aktif kalitemiz ve iç kaynaklarla güçlendirdi imiz sermayemizle sa l kl ve sürdürülebilir bir flekilde büyümeye devam ediyoruz de erlendirmesini yapt. Bu paralelde Garanti Bankas n n da t m kanallar n gelifltirmeye devam etti ini vurgulayan Özen, kinci çeyrekte flube say m z 960 n üzerine tafl rken, mobil bankac l k alan nda ise de iflime liderlik etmeyi sürdürdük. Müflteriyle karfl l kl etkileflime dayanan ve günlük finansal aktivitelerin yönetimini destekleyen yeni projemiz igaranti yi kullan ma sunduk. nsan odakl yaklafl m yla en çok tercih edilen marka olmay sürdüren Garanti, yaratt güvenin bir yans - mas olarak toplam mevduat art fl n, ilk yar da sektörün iki kat h zda gerçeklefltirdi ifadelerini kulland. Garanti Bankas n n, yurt d fl kaynak yaratma konusundaki baflar lar - n n devam etti ini belirten Özen, flunlar kaydetti: Garanti, 2012 de ald 1 milyar avro tutar ndaki sendikasyon kredisini 1,1 milyar avro olarak yeniledi. fllem, piyasada 1,3 milyar avronun üzerinde rekor düzeyde taleple herhangi bir Türk bankas taraf ndan gerçeklefltirilen sendikasyon kredileri aras nda en yüksek taleple karfl laflt. Ayr ca 2,5 milyar dolar tutar ndaki unu görseler eminim derslerine daha çok çal fl rlar dedi. S cakta tarlada çal flman n güçlüklerini dile getiren Sabah, s cakta çal flman n ve oruç tutman n zor oldu unu ifade etti. Harran Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1. s n f ö rencisi Ziyattin C zlak (21) da her yaz mevsimlik iflçi olarak Eskiflehir, Bursa ve Amasya gibi illerde çal flt klar n anlatt. Amaçlar n n ailelerine yard mc olmak ve okul harçl klar n ç karmak oldu unu dile getiren C zlak, Global Orta Vadeli Tahvil Program kapsam nda, farkl para birimi ve vadelerde borçlanma arac ihraç ederek Türkiye den Avustralya dolar ve sviçre frang cinsinden ilk bono ihraçlar n gerçeklefltiren kurum olduk. Böylece potansiyel ifl alanlar yaratmadaki kabiliyetimiz ve uluslararas piyasalardaki yüksek güvenilirli imiz bir kez daha kan tland. Uluslararas banka ve yat r mc lar n Türkiye de çal flmak isteyece i 1. banka olma vizyonumuzu ve sektördeki öncülü ümüzü sürdürece iz. Garanti Bankas n n baflar l performans n n uluslararas çevrelerde takdir edildi ini belirten Özen, aç klamas na flöyle devam etti: Bloomberg Markets dergisinin de erlendirmesinde, dünyan n en güçlü bankalar aras nda yer alan tek Türk bankas olurken, önde gelen finans dergilerinden Global Banking & Finance taraf ndan En yi nternet Bankas ve En yi Proje Finansman Kurumu ödüllerine lay k görüldük. Yetkin insan kayna m z, sürekli geliflen teknolojik altyap m z ve insan 7 Tarlada çal flmak, ders çal flmaktan daha zor. Bu yüzden okuyup iyi bir yere gelmek istiyorum diye konufltu. Bölgeye çocuklar ile gelen mevsimlik iflçiler, yaflam mücadelesi veriyor. Elektrik ve su olmayan çad rlarda kalan mevsimlik iflçilerden Havafl Tuzcan (55) da 10 çocu u ile bölgeye geldiklerini, çocuklar n n s ca a ra men hem tarlada çal flt - n hem de oruç tuttu unu söyledi. l genelinde yaklafl k 4 bin mevsimlik iflçinin çal flt ve haz rlad klar 7 çuval için günde 28 lira kazand klar ö renildi. Birçok zorlukla mücadele eden mevsimlik tar m iflçileri buna ra men e lenmekten de geri kalm - yor. Tar m iflçileri tarlada ifl aralar nda cep telefonundan çald klar müzik eflli inde halay çekerek e leniyor. (AA) Garanti Bankas ilk 6 ayda 1 milyar 890 milyon 647 bin lira kar etti odakl hizmet anlay fl m zla, faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda fark yaratmaya devam edece iz. Konsolide finansal tablolar na göre ise Garanti, 197,4 milyar lira aktif büyüklü üne ulaflt. Garanti Bankas n n mevduat büyüklü ü 112 milyar 10 milyon 722 bin lira seviyesine yükselirken, nakdi ve gayri nakdi krediler arac l yla ekonomiye 144 milyar 29 milyon 645 bin lira destek sa lad. Bankan n 2013 y l n n ilk yar s ndaki konsolide net kar, 2 milyar 185 milyon 405 bin lira oldu. Özkaynak karl l yüzde 20,8, aktif karl l ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleflti. Garanti Bankas n n 2013 y l ilk yar s na ait konsolide olmayan finansal tablolar na göre ise net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Yasal mevzuat ve uluslararas uygulamalar do rultusunda, vergi karfl l klar, kredi ve di er karfl l klar dahil toplam 1 milyar 563 milyon 922 bin lira karfl l k ayr ld. Aktif büyüklük 2012 y lsonuna göre yüzde 10,6 artarak 177,2 milyar lira seviyesine ulaflt. (AA)

8 3 A ustos YARIN Ekonomi Üzüm alt n y l nda 6 lira olacak Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan Vekili ve Manisa Ziraat Odas Baflkan Nuri Sorman, Üzüm bu y l rekolte düflüklü ünden dolay fiyat bak m ndan hem alt n y l n yaflayacak hem de fiyatlar 6 lira civar n geçecektir dedi. MAN SA - Sorman, AA muhabirine yapt aç klamada bu y l rekolte rakam aç klamamaya karar verdiklerini söyledi. Rekolte aç kland zaman ihracatç lara d fl al c lar n rekolte miktarlar na göre fiyat verdi ini vurgulayan Sorman, flöyle konufltu: Manisa Ziraat Odas olarak bu y l rekolte rakam n aç klamamaya karar verdik. Çünkü rekolte aç klad m z zaman, bizim ihracatç lar m z, d fl al - c lara rekolte miktarlar na göre fiyat vermektedirler. Bunun güzel örneklerini yaflad k senesinde maalesef üzüm fiyatlar afla ya do ru seyretti. Üzüm 4,5 liradan 2,5 liraya kadar düfltü. Oysa 2011 senesinde 3 dolara yaklaflan fiyatlarla üzüm ihraç edilmiflti. Ama üreticilerimiz 2012 senesinde maalesef bu rakam göremediler. Çünkü, 2012 y l rekoltesi 2011 den biraz daha yüksekti ve ihracatç lar m z da kendi aralar nda rekabete girerek d fl al c lara fiyat k rma pozisyonuna girdiler. Hem ülke döviz kayb na hem de üreticilerimizi gelir kayb na u rad. Onun için bu sene 2013 y l mahsulünde rekolteyi aç klamama karar verdik. Üzüm bu y l rekolte düflüklü ünden dolay fiyat bak m ndan hem alt n y l n yaflayacak hem de fiyatlar 6 lira civar n geçecektir. Bu sene rekolte düflükken üreticileri, elindeki mallar emanete vermemeleri konusunda uyaran Sorman, üreticinin ihtiyac kadar olan mal sat fla ç kar p geri kalan n depolar veya ziraat odalar depolar nda tutmalar konusunda uyard. GAZ ANTEP - Güneydo u Anadolu Bölgesi nden bu y l n ilk 7 ay nda gerçeklefltirilen ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde18,3 artarak 5 milyar 319 milyon 660 bin dolar oldu. Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) Baflkan Abdülkadir Ç kmaz, yapt yaz l aç klamada, Güneydo u ihracat nda Ortado u ülkelerinin yüzde 61,6 Sorman, don ve dolu nedeniyle ma dur olan üreticilerin tar m sigortalar n yapt rmalar gerekti ine dikkati çekerek son zamanlarda ya an yaz ya murlar nedeniyle ba larda hastal klar n bafl göstermeye bafllad - n da kaydetti. Türkiye Elektrik Da t m Anonim fiirketi nin (TEDAfi) özelleflmesinden dolay üreticilerin zor durumda kald - n belirten Sorman, sözlerini flöyle sürdürdü: Baz bölgelerimizde barajlarda su bol olmas na ra men sulama tesislerinin eksikli inden dolay üreticilerimiz yer alt sular yla mahsullerini sulamaktad r. TEDAfi n özelleflmesinden dolay üreticilerimizin elektrikleri, hem eski borçlar hem de yeni kulland elektrik borçlar ndan dolay maalesef kesilmektedir. Özellefltirmeden dolay TEDAfi alan flirketler bir noktada hakl d r. Burada devletin bir tar m politikas neticesinde elektrik enerji kullan mdaki ödemeleri 6 ayl k periyot halinde ayarlamas gerekmektedir. Çünkü devlet özellefltirme neticesinde özelleflen flirketlerden kullan lan enerjinin paras n peflin olarak istemektedir. Fatura edildi i anda bu paralar n yatmas gerekmektedir. Hükümetimizin tar msal sulamaya ait olan enerji kullan mlar n mutlaka 6 ayl k periyotlar halinde bu flirketlerden istemesi o flirketlerinde üreticiye 6 ayl k dönemler halinde fatura ç karmas gerekmektedir. Bunlar yap lmad takdirde hem rekolteler hem de üreticinin geliri afla düflecektir. (AA) Güneydo u, ihracatta h z kesmiyor payla ilk s rada yer ald n bildirdi. Bölgeden 183 ülkeye ihracat yap ld n vurgulayan Ç kmaz, Ortado u dan sonra en fazla ihracat Avrupa Birli i (AB) ve Afrika ülkelerine gerçeklefltiriyoruz. Ayr ca Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Libya, talya, ABD, Almanya, ngiltere, Rusya Federasyonu ve Birleflik Arap Emirlikleri ihracatta ilk s rada yer al yor de erlendirmesinde bulundu. Bölgeden, 2013 ün ilk 7 ay nda yap lan ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,3 art flla 5 milyar 319 milyon 660 bin dolara yükseldi ini aktaran Ç kmaz, ayn dönemde Gaziantep in 3 milyar 707 milyon 907 bin dolarla Türkiye nin en çok ihracat yapan alt nc ili konumundaki yerini korudu- unu belirtti. (AA) Bayraktar dan valilik ve belediyelere ÇED uyar s ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) raporu olmadan ruhsat verilip inflaata bafllat lan iflletmeler konusunda belediye ve valilikleri uyard. Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamaya göre, yap lan incelemelerde Çevresel Etki De erlendirme Yönetmeli ine tabi olup, ÇED karar bulunmadan ruhsat alan iflletmeler oldu u ortaya ç kt. Sorunun eksik bilgilendirmeden kaynakland sonucuna varan Bakanl k, bu iflletmeler konusunda valilik ve belediyeleri uyard. Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar imzas yla 81 ilin valisi ve belediye baflkanlar na gönderilen uyar yaz s nda, belediyelerce ÇED raporu olmadan inflaat ruhsat verilen iflletmelerin Çevre Kanunu na ayk r hareket ettikleri belirtildi. Bugüne kadar birçok proje sahibinin, ÇED Yönetmeli i hükümlerini yerine getirmeden projelere iliflkin inflaat çal flmalar na bafllad klar, özellikle belediyelerce ÇED Yönetmeli ine yönelik sorgulama yap lmadan inflaat veya yap ruhsatlar n n verilmesi nedeniyle projelerin durduruldu u ve proje bedelinin yüzde 2 si oran nda idari para cezas n n uyguland tespit edilmifltir. Bu durum yat r mc lar ma dur etti i gibi projelerin hayata geçmesini geciktirmekte, dolay s yla zaman ve ekonomik kay plar n yaflanmas na da neden olmaktad r. ÇED raporu olmadan yap ruhsat alan firmalara, denetimler sonras yüklü miktarda para cezas kesiliyor. Bakanl k bu firmalara proje maliyeti üzerinden yüzde 2 oran nda ceza kesme yetkisine sahipken, büyük maliyetli projelerde bu rakam 2-3 milyon liray bulabiliyor. (AA)

9 3 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Yabanc lar Türkiye den vazgeçmiyor Türkiye Tüm Emlak Müflavirleri Federasyonu (TEMFED) Baflkan Ali Taylan, gayrimenkul yat r m n n uzun vadeli oldu unu ve k sa süreli toplumsal olaylardan etkilenmeyece ini belirterek, Gezi Park olaylar n n konut sat fllar na etkisi olmad. Yerli ve yabanc yat - r mc lar n gayrimenkul talebi aç s ndan herhangi bir sorun söz konusu de il dedi. ANKARA - Taylan, Türkiye deki gayrimenkul sektörüne iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, Mütekabiliyet Yasas sonras nda yabanc lara yap lan konut sat fllar n n 2 kat artt n söyledi. Türkiye de hakim olan istikrar ortam n n ekonomiye olumlu yans d - na dikkati çeken Taylan, Bu ekonomik istikrar devam etti i müddetçe gayrimenkul piyasas n n durmas mümkün de il. Gayrimenkul sektörü ba lant l oldu u ifl kollar n tetikleyen, çok ciddi istihdam sa layan, ekonominin lokomotifi niteli inde bir sektör. Türkiye de ekonomi ile ilgili bakanl klar v z r v z r çal fl yor de erlendirmesinde bulundu. Son birkaç ayl k dönemde sektörde hafif bir durgunluk yafland n ifade eden Taylan, Bunda faizin yükselmesi, dövizin ve alt n n istikrars zl etkili oldu. nsanlar ellerindeki dövizi bozdurup bozdurmama aras nda tereddütler yaflad lar. Ramazan n gelmesi ve yaz aylar n n da etkisi var tabii. Son 1-2 aya göre bir STANBUL -Bu y l n ilk yar s nda alt n ithalat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 141,1 oran nda artarak 9 milyar 965 milyon dolarla tarihi zirveye ulaflt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan aç klanan haziran ay d fl ticaret istatistiklerine göre, son üç ayd r 2 milyar dolar n üzerinde ithalat gerçeklefltirilen alt nda 2013 y l ilk yar - s rekorlar dönemi oldu ün alt ayl k döneminde alt n ithalat 9 milyar 964 milyon 959 bin dolarla tarihi zirvesini gördü. Geçen y l n ayn dönemde alt n ithalat 4 milyar 133 milyon dolar düzeyindeydi. Bu y l n ilk 6 ay ndaki alt n ithalat 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 141,1 oran nda art fl gösterdi. Öte yandan son befl y l n ilk yar s nda ithal edilen toplam alt n miktar na bu y l n ilk yar s nda ulafl lm fl oldu y l ilk yar s nda 4 milyar de erlendirmede bulunmak gayrimenkul için çok do ru olmaz. Bakmam z gereken, piyasada arz ve talebin olup olmamas. fiu an arz da var, talep de. Türkiye de yüzde 30 lara karfl l k gelen ciddi konut ihtiyac var diye konufltu. Taksim deki Gezi Park odakl geliflmelerin konut sat fllar na etkisi olmad n vurgulayan Taylan, gayrimenkul yat r m n n uzun vadeli oldu- unu ve bu tarz k sa süreli toplumsal olaylardan etkilenmeyece ini belirtti. Sektörün y l sonu itibariyle 1,5 milyonun üzerinde sat fl ifllem hacmine ulaflaca n anlatan Taylan, yerli ve yabanc yat r mc lar n gayrimenkul talebi aç s ndan herhangi bir sorunun söz konusu olmad n vurgulad. Taylan, Geçen y la bakt - m zda 1 milyon 915 bin ifllem yap lm fl. Bunun konut ipote i sadece 300 bin civar nda. Yani di er vatandafllar n tümü bunu peflin alm fl. Bu yaz aylar nda her ne kadar dura an bir piyasa olsa da y l sonu verilerinin etkilenece ini düflünmüyorum dedi. 254 milyon 530 bin dolar alt n ihracat gerçeklefltirilirken, geçen y l n ayn dönemine göre ihracat yüzde 37,2 azald. Geçen y l n ilk alt ay nda 6 milyar 772 milyon dolarl k alt n ihraç edilmifl ve tarihi zirveyi görmüfltü. Alt n ithalat ile ihracat aras ndaki fark da bu y l n ilk yar s nda 5 milyar 710 milyon 429 bin dolarla tarihi zirveye yükseldi y l nda ise alt n ihracat ve ithalat aras ndaki fark 3 Türkiye ekonomisindeki iyileflmenin, her sektörde oldu u gibi gayrimenkul sektöründe de kendini hissettirdi inin alt n çizen Taylan, her bölgenin kendi iç dinamikleri nispetinde ilerleme kaydetti ini söyledi. Taylan, Ankara n n stanbul dan sonra gayrimenkul sektöründe y ld z parlayan ikinci flehir oldu unu ifade ederek, Her yer art k çift yol olmufl, her yerde üniversite var. Her yerde havaalan var. Türkiye nin her yeri parlayan y ld z. Ankara da da her yer gelifliyor, her yer yenileniyor. Türk Hava Yollar n n aktarma merkezi Ankara oldu. Yüksek h zl tren sayesinde Eskiflehir ve Konya Ankara ya tafl n yor. nsanlar al flverifle Ankara ya geliyor. Ankara da metrekareye düflen AVM say s stanbul dan daha fazla diye konufltu. Dünya Emlakç lar Federasyonu ve Avrupa Emlakç lar Birli i nin Türkiye temsilcili ini de yürüten Taylan, bundan 10 sene öncesine k yasla ülkenin dünyadaki itibar n n artt na dikkati çekti. Daha önce 9 Türkiye yi temsilen kat ld toplant - lara boynu bükük gittiklerini ifade eden Taylan, fiimdi bu toplant lara bafl m z dik bir flekilde aslanlar gibi gidiyoruz. Ülkemizin istikrar ndan ald m z güçle hareket ediyoruz. Ben ülkemi yurt d fl nda büyük bir gurur ve onurla tafl yorum de erlendirmesinde bulundu. Alt n ve döviz piyasalar n n dalgal bir seyir izledi ini ifade eden Taylan, yat r m yapmak isteyen vatandafllara flu tavsiyelerde bulundu: Ben, en do ru yat r m arac n n gayrimenkul oldu unu düflünüyorum. Art k parayla para kazanma devri kapand. Kendi konut ihtiyac - n z karfl lad ktan sonra daha uzun vadeli yat r m yapmak istiyorsan z imars z arsa alman z do ru olur y l içinde daha yüksek para kazanmak istiyorsan z, gelecekte flehirle bütünleflecek tarzda, uzak mesafedeki imars z arsalar tercih etmelisiniz. Onun d fl nda flehir içinden imarl arsa da alabilirsiniz ya da konut al p kiraya verebilirsiniz. (AA) Y l n ilk yar s alt n ithalat nda rekorlar dönemi oldu milyar 966 milyon 527 dolar ile tarihi zirvesine ulaflm flt. Öte yandan bu y l n ilk alt ay nda alt n ithalat 179,9 tona ulafl rken geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 204,4 düzeyinde rekor düzeyde bir art fl gerçekleflti. Geçen y l n tamam nda 120 ton alt n ithalat gerçekleflirken bu y l n sadece ilk alt ay nda 179,9 ton alt n ithalat yap lmas ile birlikte ilk alt aydaki alt n ithalat geçen y l n 1,5 kat na ulaflt. Analistler bu y l n ilk alt ay nda rekor düzeyde alt n ithalat gerçeklefltirilmesinin nedenin alt n fiyatlar n n y lbafl ndan beri devam eden düflüflü oldu unu belirtiyor. Y lbafl nda dolar seviyesinde bulunan alt n n onsu nisan ay n n ortas nda yaflanan sert düflüflün etkisi ile dolara kadar gerilemiflti. Analistler alt n ithalat n n genellikle iç piyasaya yönelik oldu unu ve önümüzdeki dönemde alt n fiyatlar ndaki yükselifl beklentisi ile gerçekleflti ini dile getiriyor. Alt n fiyatlar ndaki düflüflle birlikte merkez bankalar n n da alt n rezervlerini art rd n belirten analistler böylece merkez bankalar n n alt n rezervlerinin tarihi yüksek seviyelerine ulaflt - n kaydediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n alt n rezervleri de 26 Nisan da 21 milyar 975 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüfltü. Ayr ca 2013 y l bafl nda dolar seviyesinde olan alt n n ons fiyat nisan ay n n ortas ndan yaflanan sert düflüflün etkisi ile dolara kadar gerilemiflti. Alt n fiyatlar nda nisan ay nda yaflanan sert düflüflte analistler büyük yat r m fonlar n n yüklü miktarda alt n satmas n n ve Güney K br s Rum Kesimi nin 10 milyar avroluk baflka bir yard m paketine ihtiyaç duyabilece i ve buna karfl l k Güney K br s n alt n satabilece i haberlerinin etkili oldu unu ifade etmiflti. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Ifl ksoy, 17 Eylül 2012 de devreye giren HGS nin bugüne kadar 74 milyon defa kullan ld n belirtti. Günlük HGS kartlar ile yap lan geçifl say s n n 450 bin civar nda oldu u bilgisini veren Ifl ksoy, Türkiye geneli HGS giflesi say - s n n ise 387 oldu unu dile getirdi. H zl geçifl sistemine dahil araç say s n n 3 milyon 865 bin oldu unu aktaran Ifl ksoy, Otomatik Geçifl Sistemi ne (OGS) kay tl araç say s - n n ise 2 milyon 600 bin civar nda oldu unu ifade etti. Erol Ifl ksoy, stanbul da bo az köprülerinden araç geçifllerinin yüzde n n HGS, geri kalan n n ise OGS ile yap ld n vurgulad. PTT Genel Müdürlü ü nün HGS ye geçiflte hedeflerinin çok üzerinde bir baflar sergiledi ini belirten Ifl ksoy, sözlerine flöyle devam etti: Kamuoyunda Kartl geçifl sisteminden HGS ye geçifl baflar labilir mi? fleklinde bir flüphe vard. Fakat zaman gösterdi ki, vatandafllar m z beklenmedik bir h zla bu sisteme geçti. Kartl geçifl sisteminden HGS ye geçenler oldu u gibi, daha önce karayollar nda kurulu bulunan OGS ye geçenler de var. Vatandafl - m z hangisine geçerse geçsin, her halükarda geçifllerde bir h zlanma oldu. Eski sistemdeki KGS kartlar yla yap lan geçifllerde 10 saniyelik bir bekleme söz konusu idi. fiimdi böyle bir fley yok. Anadolu Yakas PTT Baflmüdürü Ifl ksoy, Bakanlar Kurulu nun Ramazan Bayram n n ilk günü olan 8 A ustos Çarflamba saat dan 11 A ustos Pazar günü saat e kadar otoyollar n ücretsiz olmas yönündeki karar yla gurbetçilerin bu süre zarf nda köprü ve otoyollarda geçifl ücreti ödemeyece ini söyledi. Bu tarihten sonra yurda girifl yapan gurbetçilerin y lmaya maruz kalmamak için HGS giflelerinden kay t d fl geçifl yapmalar halinde ise bir hafta içerisinde HGS etiketi ald klar zaman kay t d fl geçiflin affedildi ini aktaran Ifl ksoy, bu durumlarda vatandafllardan normal geçifl ücreti al nd n kaydetti. HGS sat fllar n n sadece PTT üzerinden olmad n da vurgulayan Ifl ksoy, birçok petrol istasyonundan ve bankalardan da bu ifllemin gerçeklefltirilebildi ini, eriflimin kolay oldu unu ifade etti. PTT lerde verilen HGS etiket ücretinin 5 lira oldu unu an msatan 3 A ustos 2013 HGS yi 74 milyon kez kulland k Anadolu Yakas PTT Baflmüdürü Erol Ifl ksoy, H zl Geçifl Sistemi (HGS) etiketinin bugüne kadar 74 milyon defa kullan ld n söyledi. STANBUL - Türkiye S nai Kalk nma Bankas (TSKB) Gayrimenkul De erleme Afi Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, ofis pazar anlam nda Türkiye deki en zengin flehrin stanbul oldu unu ifade ederek, stanbul da bulunan 3 milyon 400 bin metrekare A s n f ofis alan n n, yaklafl k 1 milyon 190 bin metrekaresi Anadolu yakas nda, geri kalan 2 milyon 210 bin metrekaresi ise Avrupa yakas nda yer al yor. Yeni yat r mlarla birlikte bu stok 4 milyon 500 bin metrekare seviyelerine kadar yükselecek dedi. AA muhabirine Türkiye nin ofis pazar yla ilgili bilgi veren Maya, stanbul genelinde ofis binalar n n yo- unlaflt 12 bölge bulundu unu, Avrupa yakas nda ofis yo unlu unun Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu, Befliktafl-Balmumcu,Taksim ve fiiflli nin yan s ra Atatürk Havaliman etraf nda görüldü ünü söyledi. Maya, Anadolu yakas nda ise ofis yo unlu unun Kozyata, Altunizade, Kavac k ve Ümraniye de ön plana ç kt n, projelerin özellikle büyük firmalar n çal flanlar için kolay ulafl labilir olmas, ana ulafl m ba lant lar na yak n konumlanmas gibi kriterler göz önüne al narak gerçeklefltirildi ini kaydetti y l ilk çeyre inde Levent- Maslak bölgesinde ofislerdeki boflluk oran n n A s n f ofislerde yüzde 2-6 civarlar nda, B s n f ofislerde Levent te yüzde 25, Maslak ta ise yüzde 6-7 seviyelerinde oldu unu anlatan Maya, flöyle devam etti: Boflluk oran havaliman ve fiiflli bölgesindeki A s n f ofislerde yüzde 16 civar nda seyrederken, B s n f ofis boflluk oranlar havaliman bölgesinde yüzde 38 e ulafl yor. fiiflli bölgesinde ise yüzde 5 seviyesine geriliyor. Fazla say da A s n f ofis bar nd rmamas nedeniyle yüzde 8 boflluk oran na sahip olan Altunizade yi, yüzde ile Kozyata ve Ümraniye izliyor. A s n f ofis say s yla Anadolu yakas nda öne ç kan Kavac k bölgesi ise yüzde seviyelerinde bir boflluk oran na sahip. Anadolu yakas ndaki B s n f ofis boflluk oranlar na bak ld nda, Altunizade, Kavac k, Ümraniye bölgeleri geneli için yüzde 9-13 aral görülüyor. Kozyata n n B s n f ofis boflluk oran ise yüzde 4-5 seviyelerinde kendini gösteriyor. Maya, ofis pazar anlam nda en Ifl ksoy, Bankalar müflteri kazanma ad na HGS ürününü ücretsiz veriyor. Bankalardan verilen etiketlerle ilgili yak nmalar PTT iflyerlerinden düzeltilmektedir. Nihayetinde bizim çok genifl bir hizmet a m z var. Bu nedenle vatandafllar m za oldukça yak n ve iç içeyiz fleklinde konufltu. Erol Ifl ksoy, Hem OGS ye, hem de HGS ye entegre olan giflelerin oldu unu belirterek, Bunlar karayollar nda flehir girifllerinde bulunuyor. Ama flu an bütün gifleler ikisine de entegre de il dedi. Cezalar n geçifl ücretinin 10 kat oldu unu vurgulayan Ifl ksoy, cezalar n tahsilat na henüz bafllanmad - n söyledi. Tüketicilerin HGS etiketleri üzerindeki barkod numaralar ile hgs.ptt.gov.tr adresinden HGS ürün bakiyelerini takip edebilece ini aktaran Ifl ksoy, tüketicilerin etiketlere yükledikleri kredi azalmaya bafllad zaman sürücülerin cep telefonuna sms ile bildirimde bulunuldu- unu, bu bilgilendirmenin OGS sisteminde olmad n dile getirdi. (AA) stanbul daki ofis stoku 4.5 milyon metrakareye yükselecek zengin flehrin stanbul oldu unu ifade ederek, stanbul da bulunan 3 milyon 400 bin metrekare A s n f ofis alan n n, yaklafl k 1 milyon 190 bin metrekaresinin Anadolu yakas nda, geri kalan 2 milyon 210 bin metrekaresinin ise Avrupa yakas nda yer ald n, yeni yat r mlarla birlikte bu stokun 4 milyon 500 bin metrekare seviyelerine kadar yükselece ini belirtti. Maya, özellikle Anadolu yakas nda yeni yat r mlar n daha da yo unlaflaca n vurgulayarak, son dönemde özel ofis binalar n n kirac lar n ihtiyaçlar n daha iyi karfl lamak üzere tasarland n, ofis alan n n yan nda kullan c lar n bofl zamanlar n de erlendirece i yerleri bünyesinde bar nd ran ofislere talebin giderek artt n kaydetti. (AA)

11 Ekonomi 3 A ustos STANBUL - Fatih Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü ö retim üyeleri, Haziran ay nda d fl ticaret aç n n tahminlerin alt nda kald n vurgulad. Ö retim üyeleri, ihracat n daralmas ve ithalat n artmas n n hem d fl ticaret hem de cari denge ile ilgili sene sonu hedeflerini yakalamay olumsuz etkiledi ini ifade etti. Hocalar n, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan aç klanan Haziran ay d fl ticaret verilerine dair yorumlar ntrade adl d fl ticaret bülteninde yer ald Mart ay nda bafllayan ihracat gerilemesinin, Haziran ay nda da devam etmesini hedefler ad na olumsuz bulan Fatih Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü ö retim üyelerinin görüflleri flöyle: Türkiye nin Haziran ay d fl ticaret aç her ne kadar beklentilerin alt nda kalmakla May s ay nda oldu u gibi yine art fl kaydetmifltir. Bir yandan ihracatta daralma di er yandan ithalatta art fl n etkisi ile Haziran ay d fl ticaret aç geçen senenin ayn ay na göre yüzde 18,9 artarak 8,57 milyar dolara gelmifltir. Bu aç k ilk befl ay n n ortalamas n aflm flt r. Aç klanan veriler temel al nd nda ilk alt ayda d fl ticaret aç geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 17,4 artarak 50,61 milyar dolar olmufltur. D fl ticaret aç nda art fla paralel olarak ihracat n ithalat karfl - lama oran da gerilemifltir. Haziran ay nda ihracat 2012 nin ayn ay na göre yüzde 6 inip 12,438 milyar dolar olmufltur Haziran ay ithalat ise yüzde 2,8 artarak 21,008 milyar dolar bulmufltur nin ayn ay na göre yüzde 5,3 artan Avrupa Birli i ne (AB) ihracat May s ay nda oldu u gibi 5,2 milyar dolara varm flt r. AB nin ülke ihracat nda pay ise 2012 nin ve bu senenin ilk aylar n n aksine 2013 ün May s ay nda oldu u gibi Haziran ay nda da art fl elde etmifltir nin ayn ay nda yüzde 37,1 olan AB nin ihracatta pay, Haziranda yüzde 41,6 ya ç km flt r. AB ye ihracat art fl n n yan s - ra AB nin ihracatta pay n n geçen senenin ayn ay na göre art fl kaydetmesi, ülke ihracat hacminde önemli yeri bulunan Avrupa YARIN Ekonomi hocalar na göre d fl ticaret aç tahminlerin alt nda KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ülkelerinde ekonomik trende dair olumlu safha hakk nda bir kanaat oluflturmaktad r. Ancak AB ye ihracatta art fla ra men Haziran ay genel ihracat nda daralma olmas, Türkiye nin ihracatta yeni ülke ve bölgelere aç lmada güçlük çekti i sonucunu vermektedir. hracatta beklentilerin alt nda kalmakla birlikte daralma, ithalatta ise beklentileri aflan art fl, hem d fl ticarete hem de cari denge ile ilgili hedeflerin ulafl labilirli ini bu senenin geride kalan aylar na paralel olarak olumsuz flekilde etkilemektedir. (CHA) K A N D L S A K 2 A Y A R L A M A R 3 K A S E T A D A 4 A A Z M M E T 5 L A M A M N E 6 A N A E S E R 7 K P S A L A M 8 Y E K B R E Y 9 T A K A N A K K A 10 A N N E T Z 11 K S A H A A Z A 12 A K A L A O R A N 13 A E Y E R V A 14 A L A T E N T K 15 K A S T Y A Y 16 M A Ç B A R E T 17 L A D K S A E 18 A T O L B A O O Z 19 L A L Z A M A N E 20 A U R A A N K

12 12 YARIN Ekonomi 3 A ustos 2013 Otomotiv, Temmuz'da yüzde 35 art flla rekor denemesi yapt Otomotiv endüstrisi, Türkiye genel ihracat ndan daha h zl büyümeye devam ediyor. Türkiye nin Temmuz ay toplam ihracat nda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 17 art fl hesaplan rken, otomotiv endüstrisi yüzde 35 art fl ile ihracat n lideri oldu unu bir kez daha gösterdi. Otomotiv endüstrisi bu y l n Temmuz ay nda 1 milyar 965 milyon dolar ihracat gerçeklefltirirken, elde etti i yüzde 35 lik art flla son 24 ay n en iyi performans n sergiledi. Sektör ayl k ihracat tutar aç s ndan da 2008 Eylül ay ndaki 2 milyar 145 milyon dolarl k d fl sat fltan sonra en yüksek rakama ulaflt. BURSA - Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i (O B) Baflkan Orhan Sabuncu, "Geçen y l n Temmuz ay nda ihracatta bir daralma olmufltu. Bu y l n Temmuz ay nda elde etti imiz baflar ile bu daralman n etkisini de k rd k." dedi. Sektörün, ihracat n art r lmas için ola anüstü bir çaba gösterdi ine iflaret eden Sabuncu, flunlar dile getirdi: " hracatta pazar çeflitlili inin sa lanmas ve Ar-Ge ye yat r m yap lmas yönündeki çabalar m z sonuç vermeye bafllad. zleyen aylarda ve y llarda, otomotiv Türkiye ihracat n n çekici gücü olmay sürdürecektir. Bu y l n Temmuz ay ndaki baflar hem elde edilen ihracat tutar hem de art fl yüzdesi aç s ndan rekor seviyeyi zorlad." Sabuncu nun aç klamas na göre otomotiv endüstrisi Temmuz ay nda 1 milyar 965 milyon dolarl k ihracat yapt. Geçen y l n ayn ay nda 1 milyar 451 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirilmiflti. Buna göre Temmuz ay ndaki ihracat art fl yüzde 35 olarak hesapland. Temmuz ay nda elde edilen yüzde 35 art flla birlikte, y l n 7 ayl k döneminde ihracat tutar 12 milyar 510 milyon dolara ulaflt. Ocak- Temmuz itibariyle 7 ayl k ihracat n, geçen y l n ayn dönemindeki 11 milyar 464 milyon dolarl k d fl sat - fla göre de yüzde 9 art fl gösterdi i hesapland. Otomotiv endüstrisinin Temmuz ay ndaki ihracat art fl na en büyük katk y ise yüzde 58 art flla binek otomobiller ürün grubu yapt. Bir di er önemli ürün grubu olan yan sanayi ihracat ndaki art fl da yüzde 27 olarak gerçekleflti. Pazar aç s ndan en büyük patlama yüzde 85 art flla Eski Do u Blo u ülkelerine yönelik yaflan rken, en önemli pazar konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik ihracat da Temmuz ay nda yüzde 40 büyüme gösterdi. hracat n en yüksek oldu u Almanya, Fransa gibi ilk 11 ülkede de Temmuz ay nda büyük art fllar yafland. Bunlar aras nda yer alan Birleflik Krall k a yüzde 128 yükseliflle 216 milyon 572 bin dolarl k, Rusya Federasyonu na da yüzde 81 büyümeyle 131 milyon 658 bin dolarl k ihracat gerçekleflmesi dikkat çekti. (CHA) Mut'ta kay s ihracat ndan 40 milyon dolar gelir elde edildi MERS N - Mut Ziraat Odas Baflkan Ali Çelik, ilçeden bu y l ihracata gönderilen 24 bin ton kay s dan 40 milyon dolar gelir elde edildi ini söyledi. Kay s n n bu y l hasad yap ld - nda 12 liradan al c buldu unu vurgulayan Baflkan Çelik, sofral k kay s n n, 1.5 ila 2.5 lira aras nda de iflen fiyatlarla sat ld n aktard. Bu y l kay s fiyatlar n n geçen y llara oranla çok iyi oldu unu aktaran Çelik, ihracat n da bereketli geçti ini vurgulad. hracatta istedikleri hedefe ulaflt klar n dile getiren Ali Çelik, bu sene iç ve d fl piyasada büyük bir hareketlilik yafland n, çiftçinin de bu durumdan oldukça memnun oldu unu ifade etti. hracatç 18 firman n halde kay s al m yapt n vurgulayan Çelik, Ça atay, septik ve talyan tokal kay s cinsi TL'den al c buldu. Üretim sonuna kadar fiyat n korudu. diye konufltu. Dünyan n ilk turfanda kay s üretiminin Mut ta üretildi ini kaydeden Çelik, lçede bu y l 55 bin 240 dekar alandan 76 bin ton kay s hasad yap ld. Bu miktardan ihracata gönderdi imiz 24 bin tondan yaklafl k 40 milyon dolar gelir elde edildi. Akdeniz ülkelerinden Fransa, talya ve spanya'dan önce kay s hasad Mut'ta gerçeklefliyor. Kay s, Romanya, Ukrayna ve Letonya ya gönderiliyor. Bundan sonraki hedefimiz ise Uzakdo u ülkelerinden Çin ve Japonya pazar na kay s ihraç etmek. Bu y l Japonya dan gelen bir heyet incelemelerde bulundu. Japon heyet ile yap lan görüflmelerde olumlu sonuçlar ortaya ç kt. fleklinde konufltu. (CHA)

13 3 A ustos 2013 D fl Haberler YARIN 13 Rusya ile Ukrayna aras nda tatl kriz Alman Sosyal Demokratlar, Sol Parti ile koalisyonu d fllad Almanya'da radikal görüflleriyle bilinen Sol Parti'nin Grup Baflkan Gregor Gysi nin 22 Eylül seçimleri sonras koalisyon ortakl teklifine merkez sol Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) cevap gecikmedi. SPD'nin baflbakan aday Peer Steinbrück, Sol Parti'nin 'güvenilmez' oldu unu söyledi. Parti Baflkan Sigmar Gabriel ise Ne yapaca belli olmayan bir partinin yard m ile baflbakanl a gelmek istemiyoruz. dedi. MOSKOVA - Rusya nsan Sa l ve Tüketicileri Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Ukrayna n n "Roshen" markal çikolatas n n ülkeye giriflini yasaklad. Rospotrebnadzor, Ukrayna n n üretti i ve Rusya baflta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yap lan Roshen marka çikolatan n standartlara uygun olmad, kalitesinin düflük ve sa l a zararl oldu u gerekçesiyle ülkeye giriflini yasaklad. Rospotrebnadzor bu sonuca yapt incelemeler do rultusunda vard - n aç klarken, karar n iki ülke iliflkilerine nas l yans yaca ise merak konusu. Öte yandan üretici firma henüz Rospotrebnadzor dan konuyla ilgili bir yaz n n kendilerine ulaflmad n aç klad. Üretici firmaya göre incelenmek üzere al nan örnekler do ru seçilmedi ve bu yüzden ilgili raporun kendileriyle paylafl lmas n istedi. Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) konuyla ilgili kendilerine henüz bir yaz n n ulaflmad n ve bu yüzden Roshen marka çikolatan n giriflini engellemeyeceklerini duyurdu. Rospotrebnadzor, daha önce Ukrayna peynirinin ülkeye giriflini de yasaklam flt. (CHA) BERL N - Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Sol Parti ile ortakl a k rm z fl k yakt. Gerek Parti Baflkan Sigmar Gabriel, gerekse partinin baflbakan aday Peer Steinbrück, 22 Eylül seçimlerinden sonra Sol Parti ile ortakl k kurmaya yanaflmayacaklar - n söyledi. Daha önce Alman ZDF kanal na konuflan Sol Parti'nin Federal Meclis'teki Grup Baflkan Gregor Gysi SPD ve Yefliller ile koalisyona girmeye aç k olduklar n, bu partilerden oluflacak bir az nl k hükümetine d flar dan destek vermeye ise yanaflmayacaklar n söylemiflti. Welt gazetesine konuflan Peer Steinbrück, "Sol Parti d fl politika, Avrupa politikas ve ittifak politikalar nda (NA- TO) güvenilir bir ortak de il." dedi. Baflbakan Angela Merkel'in SPD ve Yefliller'in Sol Parti ile ortakl k kurma ihtimali üzerinde konuflmas n da Steinbrück, seçmenleri ürkütmeye yönelik bir taktik olarak elefltirdi. SPD Genel Baflkan Sigmar Gabriel ise SPD- Yefliller ve Sol Parti'nin rakamsal olarak ço unlu u oldu unu, ancak bunun siyasi bir ço unluk olamad n belirtti. Tagesspiegel gazetesine konuflan Gabriel, Tamamen güvenilmez ve ne yapaca belli olmayan bir partinin yard m ile baflbakanl a gelmek istemiyoruz. Baflbakan olmak için her rizikoya giren orada fazla kalamaz. dedi. Gabriel ayr - ca Sol Parti'nin tek bir parti olmad n, iki partiden ibaret oldu unu da söyleyerek, Do u Almanya'da pragmatik bir parti var. Bat Almanya'daki Sol Parti ise gayri memnunlar n ve SPD'den nefret duyanlar n oluflturdu u bir parti. diye konufltu. Bu arada yap lan son kamuoyu araflt rmalar sa daki H ristiyan Demokrat Parti'yi yüzde 40, küçük orta Hür Demokrat Parti'yi de yüzde 5 civar nda gösteriyor. Bu hesaba göre Peer Steinbrück iktidardaki koalisyon ortaklar n n hükümet olarak çal flmalar n sürdürme imkan var. Muhalefetteki SPD nin oy oran yüzde 25, Yefliller yüzde 13 ve Sol Parti de yüzde 8 civar nda görünüyor. Bu rakamlara göre SPD ve Yefliller'in tek bafl na iktidar olma flans yok, Sol Parti'yi de aralar na almalar durumunda hükümet ortaklar na karfl yüzde birlik bir ço- unluklar var. (A.A)

14 14 YARIN Befl Berlinliden biri mültecilerden rahats z BERL N - Almanya'n n baflkenti Berlin'de her 5 kifliden birinin mültecilerle ayn bölgede yaflamak istemedi i ortaya ç kt. Berliner Zeitung un Forsa kamuoyu araflt rma kurumuna yapt rd ankette Berlinlilerin yüzde 21 i mahallelerinde mülteci s - nma yurtlar olmas durumunda kendilerini rahats z hissedebileceklerini söyledi. Geçti imiz günlerde Hellersdorf semtinde eski bir okulun mülteci yurduna dönüfltürülmesine halk tepki göstermifl ve afl r sa c parti NPD ise bu tepkiyi seçim malzemesi olarak kullanm flt. Ankete kat lanlar n yüzde 65 i mültecilerin gettolaflmas na karfl olduklar n belirtti. Almanya n n do usunda vatandafllar n yüzde 23 ü böyle bir durumda kendilerini afl r derecede rahats z hissedece ini söylerken, bat da ise bu oran yüzde 19. Mültecilerden rahats zl k duyanlar n ço u 45 yafl üzeri insanlar ve ço unlu u H ristiyan Demokratlara oy veriyor. Almanya'da kabul edilmifl mültecilerin ço u Çeçenistan, Suriye ve Afganistan gibi savafl bölgelerinden geliyor. Bunlar n yar s takip alt nda olduklar için koruma statüsüne al n yor. Ankete kat lanlar n yüzde 63 ü ise birçok mültecinin ekonomik ilgiden dolay Almanya ya geldi i görüflünde. Araflt rma, bu görüflün özellikle H ristiyan Demokratlar destekleyenler aras nda çok yayg n oldu unu da ortaya koydu. Mültecilerin flehirlere olumlu veya olumsuz neleri beraberinde getirece i sorusuna ise ankete kat lanlar n yüzde 29'u fliddet, yüzde 18 i toplumsal gerilim, yüzde 16 s çöplük cevab n verdi. Ancak yüzde 9 u ise mülteciler sayesinde kültür de iflimi yaflanaca n söyledi. Bu arada Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, iltica için baflvuru say lar n n 2013 ün ilk döneminde geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 86,5 daha artt n aç klad. (CHA) D fl Haberler Taliban n bast cezaevinden 250 mahkum firar etti Pakistan' n kuzeybat s ndaki Dera smail kentinde cezaevine sald ran Taliban militanlar n n 250'den fazla militan n firar etmesine yard m etti i bildirildi. DERA SMA L - Yerel yetkililer, sald r s ras nda 6 polis, 6 fiii mahkum ve 2 sivilin öldürüldü ünü, 15 polisin yaraland n söyledi. Kaçan mahkumlardan 25'inin "tehlikeli teröristler" oldu u ifade edildi. Cezaevine dün gece otomobil ve motosikletlerle gelen 70 kadar militan n patlay c larla binan n baz duvarlar n y kt, daha sonra megafondan kaç rmak istedikleri mahkumlar n isimlerini anons ettikleri belirtildi. Taliban sözcüsü fiahidullah fiahid, 4,5 saat süren sald r y üstlendiklerini bildirerek, bask na 150 militan n kat ld n ve 300 kadar mahkumun serbest b - rak lmas n sa lad klar n ileri sürdü. AP'ye telefonla aç klamada bulunan fiahid, sald r ya iki intihar eylemcisinin de kat ld n belirtti. Önceden ihbar almalar - na ra men sald r n n bu kadar çabuk gerçekleflmesini beklemediklerini söyleyen yerel yetkililer, kaçan mahkumlardan 9'unun yakaland n, aramalar n sürdü ü Dera smail ile Tank kentlerinde soka a ç kma yasa uyguland n bildirdi. Taliban militanlar geçen y l nisan ay nda da Bennu'daki cezaevine sald r düzenlemifl ve 400 kadar mahkumun kaçmas n sa lam flt. DÜSSELDORF - Güvenli i sa layan polis memurlar Almanya'da da kimi zaman taflk nl kla suçlanabiliyor. Bazen de olaylar an nda kaydedilen görüntülerden polis memurlar n n afl r derecede fliddet uygulad klar tespit ediliyor. Ancak bu gibi durumlarda bu polisin kimli i kolay kolay tespit edilemeyebiliyor. Tek tip üniformayla dolaflan polis memurlar n birbirinden ay rt etmek kolay olmuyor. Almanya'n n Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde uygulanmak istenen numara zorunlulu uyla bu sorunun ortadan kald r lmas Pakistan'daki olay, çeflitli ülkelerdeki benzer isyan ve firar olaylar n ak llara getirdi. Libya'n n Bingazi kentindeki Kuveyfiye Hapishanesinde geçen hafta ç kan isyanda 934 mahkum kaçm flt. syan n ç kmas n n hemen ard ndan güvenlik güçlerinin kontrolü sa lamas na karfl n orduya ba l kuvvetlerin çekilmesiyle mahkumlar ikinci bir isyan ç kararak firar etmiflti. Olay s ras nda 5 güvenlik görevlisi yaralanm flt. Olaylar n ertesi günü, Bingazi'deki iki mahkeme binas önünde patlama meydana gelmifl, emniyet yetkilileri, Kuveyfiye Cezaevi'nden firar eden mahkumlarla mahkeme binalar na sald r lar n ba lant l olabilece ini öne sürmüfltü. amaçlan yor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yefliller aras nda imzalanan hükümet sözleflmesinin bir parças olan bu madde Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde uygulan yor. fiimdilerde Rheinland-Pfalz eyaletinin de bunu uygulamak istemesinin ard ndan 3 A ustos 2013 Yetkililer, tutuklular n, mahkemedeki delilleri yok etmek istemifl olabileceklerini söylemiflti. Irak'ta da geçen hafta Ebu Gureyb ve Taci cezaevlerine düzenlenen bask nlarda 815 mahkumun firar etmiflti. Çok say da güvenlik görevlisinin hayat n kaybetmesine neden olan sald r lar El-Kaide ba lant l "Irak ve fiam slam Devleti" örgütü üstlenmiflti. Örgütün yaz l aç klamas nda, "Örgüt üyeleri, Ebu Gureyb ve Taci Cezaevi yolundaki kontrol noktalar - n ele geçirdikten sonra cezaevlerinin ana girifl kap - s nda ve yak nlar nda efl zamanl 12 intihar sald r s düzenledi. Sald r n n ard ndan yüzlerce mahkum kurtar ld " denilmiflti. (A.A) Almanya'da polis memurlar na numara zorunlulu u geliyor KRV eyaletinde de konu gündeme geldi. çiflleri Bakanl konunun nas l uygulanabilece i konusunda planlamalar n sürdü ünü bildirdi. Yefliller Partisi'nin çiflleri Uzman Verena Schaeffer de konunun sendikalar ve uzmanlar ile görüflülece- ini dile getiriyor.(cha)

15 3 A ustos 2013 Ankara YARIN Alt nda da parklara halk n ilgisi büyük Alt nda n parklar Ramazan Ay nda da t kl m t kl m. Alt nda Belediyesi nin 8 y lda ilçeye kazand rd 27 büyük park n tamam Ramazan akflamlar nda Alt nda l lara nefes ald r yor. Bunlardan biri de Deniz Feneri Park Alt nda l lar n yo un ilgi gösterdi i Deniz Feneri Park nda semaverler eflli inde içilen çay n tad bile bir baflka. HABER MERKEZ Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Atatürk Sahil Park ndaki lunaparkta çocuklarla bulufltu, onlara lunapark bileti da tt ve birlikte çarp flan otolara bindi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Atatürk Sahil Park ndaki lunaparkta çocuklarla bulufltu, onlara lunapark bileti da tt ve birlikte çarp flan otolara bindi. Yaz döneminde Atatürk Sahil Park nda kurulan ve Ramazan e lencelerinin de gözde mekan olan lunapark n konu u iftar sonras Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl oldu. Baflkan Odabafl, Gölbafl küçük çocuklar ile birlikte çarp flan otoya bindi ve birlikte e lendiler. Lunaparkta çocuklar ve onlar e lendirmeye gelen vatandafllarla sohbet eden Baflkan Odabafl, çocuklara sürpriz yapt ve ücretsiz lunapark bileti hediye etti. Çocuklara ücretsiz lunapark bileti da tarak kendilerini sevindiren Baflkan Odabafl na teflekkür ettiler. Baflkan Odabafl, çocuklar m z n yar nlar m z oldu unu belirterek Bu mübarek Ramazan akflam nda onlarla birlikte olduk ve lunaparkta gönüllerince e lenmeleri için bilet da- tt k. Onlar her fleyin en güzeline lay k ve biz de Gölbay Belediyesi olarak bunu sa lamak için çal fl yoruz dedi. 15 HABER MERKEZ Günün yorgunlu unu atmak için Deniz Feneri Park n n mesken tutan vatandafllar, hallerinden çok memnun. Ailecek hoflça vakit geçirmenin mutlulu unu yaflad klar n söyleyen Mustafa Özdemir: Ailelerin gelip oturabilece i bu nezih parklar n yap lmas nda baflrol oynayan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye duac y z dedi. Bazen iftarlar n bile parkta yapt klar n dile getiren Özdemir, geç saatlere kadar komflular yla birlikte sohbet ettiklerinin de alt n çizdi. Mahalle sakinlerinden Yusuf Laçinok ise Alt nda daki parklar n eskiden güvenli olmad n hat rlatarak Baflkan Veysel Tiryaki ile hem güvenli hem de modern parklara kavufltuklar n vurgulad. Bundan 7 8 y l öncesine kadar gece geç saatlerde parklarda dolaflman n tehlikeli oldu unu sözlerine ekleyen Laçinok: Alt nda daki de iflimi gözlemlemeniz için bir akflam Alt nda n parklar n gezmelisiniz. Mevlana, Güneflevler, Cemre Park Alt nda n geliflen görüntüsüne örnek olarak gösterilebilir. diye konufltu. ftardan sonra Alt nda l vatandafllara kap lar n açan bir di er park ise Köro lu Park. Kayd raklar ve sal ncaklar çocuklar n e lence kayna. Köro lu Park nda bisiklet süren, paten kayan ve kaykaya binen çocuklar da görmek mümkün. Mahalle sakinlerinden Ebru Akça, iftardan sonra arkadafllar yla birlikte kahve içmek için Köro lu Park na geldiklerini kaydetti ve ekledi: Alt nda l vatandafllar n da gidebilece- i nezih ve kaliteli mekanlar var art k. Eskiden akflam oldu mu evlerimizden d flar ç kmazd k. fiimdi ise parklar sayesinde nefes alabiliyoruz. Güzel bir iftar yeme i yemek için veya iftar sonras vakit geçirmek için parklar tercih edenlerin say s her geçen gün art yor. Baflkan Odabafl, çocuklar gibi e lendi

16 16 YARIN Ankara ANKARA - Ekonomi Bakan Ça layan, yaz l aç klamas nda, Türkiye hracatç lar Birli i nin (T M) temmuz ay ihracat verilerini de erlendirdi. Temmuz ay nda yafl meyve ve sebze, f nd k ve çelik d fl ndaki tüm sektörlerde ihracat art fl oldu unu ifade eden Ça layan, geçen y l n ayn dönemine göre sanayi ürünleri ihracat n n yüzde 16,9 art flla 10,5 milyar dolar, tar m ürünleri ihracat n n yüzde 19,7 artarak 1 milyar 691 milyon dolar, madencilik ihracat n n yüzde 17,8 oran nda artarak 446 milyon dolara yükseldi ini kaydetti. hracatç birlikleri kay tlar na göre, 2013 y l temmuz ihracat n n yüzde 17,3 artarak 12,6 milyar dolar oldu- unu ifade eden Ça layan, 2013 ün en yüksek ihracat art fl oran n yakalad k. Yani ihracat m z, ihracatç lar - m z vites yükseltti de erlendirmesinde bulundu. Ça layan, otomotiv sektörünün temmuz ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 35,4 oran nda art flla 1 milyar 965 milyon dolar ihracat gerçeklefltirdi ini ve en fazla ihracat yap lan sektör oldu unu bildirdi. Kimyevi maddeler ihracat n n yüzde 20,3 artarak 1 milyar 555 milyon dolar oldu unu, yüzde 13,9 oran nda art fl gösteren haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün yüzde 16,2 art flla 1 milyar 627 milyon dolarl k ihracat yapt n ifade eden Ça layan, flunlar kaydetti: Temmuz ay nda oransal bazda en yüksek art fllar oransal art fllar zeytin ve zeytinya (yüzde 175,5), di er sanayi ürünleri (yüzde 35,7), gemi ve yat (yüzde 33,3), madencilik ürünleri (yüzde 27,9) ile su ürünleri ve hayvansal mamuller (yüzde 22,4) sektörlerinde yafland. AB nin dünyadan ithalat gerilemeye devam ederken bizim AB ye ihracat m z art yor. Üstelik bu ay çok yüksek bir oran yakalad k. AB ülkelerine ihracat m z bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 23 artarak 5 3 A ustos 2013 Ekonomi Bakan Ça layan, ihracat art fl vites yükseltti Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, temmuz ay ihracat n n yüzde 17,3 artarak 12,6 milyar dolar oldu unu belirterek, 2013 ün en yüksek ihracat art fl oran n yakalad k. Yani ihracat m z, ihracatç lar m z vites yükseltti dedi. Kredi kart yla al flverifl artt KOCAEL - Türkiye de bu y l n ocak-haziran döneminde, kredi kartlar yla yap lan al flverifl tutar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,8 artt. Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü ve Bankalararas Kart Merkezi nin (BKM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye de, bu y l n ocak-haziran döneminde yerli ve yabanc kredi kartlar yla yap lan ödeme ifllem adedi, geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 15,8 artarak, 1 milyar 296 milyon 16 bin adet oldu. Yerli ve yabanc kredi kartlar n n al flveriflteki ifllem tutar ise 2012 nin ayn dönemine göre yüzde 18,8 yükselerek,186 milyar 296 milyon lira olarak gerçekleflti. Bu rakamlarla söz konusu dönemde Türkiye de kredi kartlar yla günde ortalama 1 milyar liral k al flverifl yap ld. Ocak-haziran döneminde yerli kredi kartlar n n yurt içi al flverifl kullan m ndaki ifllem adedi, 1 milyar 288 milyon 135 bin adet, ifllem tutar ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,8 yükselerek, 182 milyar 99 milyon lira olarak gerçekleflti. Y l n ilk 6 ay nda yabanc kredi kartlar n n yurt içi al flverifl kullan m ifllem adedi, 7 milyon 880 bin 725, ifllem tutar ise 4 milyar 197 bin lira oldu. Söz konusu dönemde, yerli kredi kartlar la yurt d fl nda yap - lan al flverifllerin ifllem adedi ise 22 milyon 26 bin 79, ifllem tutar ise 3 milyar 471 milyon lira olarak kay tlara geçti. (AA) milyar 327 milyon dolar seviyesine geldi. Temmuz ay nda spanya, Fransa, Almanya, Yunanistan ve talya ya ihracat m z s ras yla yüzde 28,1, yüzde 13,3, yüzde 16,9, yüzde 29,6 ve yüzde 25 artt. AB nin genel ihracat m zdan ald pay 2013 y l - n n Temmuz ay nda yüzde 42,2 oldu Temmuz unda pay yüzde 40,2 düzeyinde bulunuyordu. Bakan Ça layan, Temmuz ay nda toplam 228 gümrük bölgesi ve ülkeye yönelik ihracat yap ld n, 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirilen ülke say s n n 29 oldu unu belirtti. Ekonomi Bakan Ça layan, 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltiren 14 ilin bulundu- unu kaydetti. 158 milyar dolar ihracat hedefini zorlayan çok say da küresel geliflme yafland n ifade eden Ça layan, Buna ulaflmak için gelecek aylarda da bugünkü gibi art fl oranlar yakalamam z gerekiyor. Bunda zorlanabiliriz ama 56 bin ihracatç, birlikler, T M ve Ekonomi Bakanl olarak durmadan çal flmaya devam edece- iz dedi. (AA)

17 3 A ustos 2013 Ankara YARIN Dünyan n evi Keçiören de K rg zistan gecesi S n rlar aflan kardefllik ruhuyla dünya ülkelerini Keçiören de a rlamaya devam eden Keçiören Belediyesi, 5.Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nin yirmi üçüncü gecesinde K rg zistan konuk etti. HABER MERKEZ Kalaba Spor Tesisleri etkinlik alan nda gerçeklefltirilen gecede K rg zistan Kültür Evi nin aç l fl n, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve K rg zistan Büyükelçisi Ermek braimov birlikte yapt. Geceye TBMM dare Amiri ve AK Parti Çorum Millletvekili Salim Uslu da kat ld. Keçiörenlilerin bin aydan daha hay rl olan Kadir Gecesi ni kutlayarak konuflmas na bafllayan Belediye Baflkan Mustafa Ak, 5 incisini düzenlemifl oldu umuz Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nde s n rlar aflan kardeflli imizle K rg zistan misafir ediyoruz, ayn zamanda biz de onlara misafir oluyoruz. K rg - zistan bizim atalar m z n bulundu u yerdir. Çin Seddi ne kadar olan genifl co rafyan n en uç noktas d r. Ayn zamanda filmini severek izlemifl oldu umuz Cengiz Aytmatov un vatan d r. Cengiz Aytmatov Selvi Boylum Al Yazmal m filminin uyarland kitab n yazar d r dedi. KIRGIZ STAN LE L fik LER - M Z ÜST SEV YEDE Keçiören in Ramazan Etkinlikleri ile s n rlar n n d fl na ç karak, hem dünya ülkelerini hem de Anadolu nun AK Parti Elmada lçe iftarda bir araya geldi HABER MERKEZ AK Parti Elmada lçe Baflkanl iftar program düzenledi. ftara AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek, AK Parti Ankara Milletvekili Nurdan fianl, AK Parti Ankara l Baflkan Yard mc s Abdülrezzak Soner, Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, AK Parti Elmada lçe Teflkilat Baflkan Eyyüp Tekiner, l Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri AK Parti lçe Kad n kollar ve Gençlik kollar tam kadro kat ld. AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Haluk pek; Birlik beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini temenni etti imiz bu mübarek ay n hepinize hay rlar getirmesini cenab Hak tan niyaz eder, yaklaflan Ramazan bayram n z da flimdiden tebrik ediyorum dedi. AK Parti lçe Teflkilat üyelerine lçe genelinde devam eden projeler hakk nda bilgiler veren Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Ramazan Ay, kulun sadece yemeden içmeden kendisini uzak tuttu u de il, her dönemde oldu u gibi her türlü tutum ve davran fl n da kontrol alt nda bulundurdu u günler ve ibadetle geçirdi i gecelerdir. Ramazan ay n n tüm slam âlemine hay rlar getirmesini temenni eder, Ramazan bayram n z da flimdiden tebrik ederim dedi. 17 güzide illerini konuk etti ini belirten Baflkan Ak, Yani gönül co rafyam zda bütün s n rlar kald r yoruz. Türkiye ve K rg zistan n hükümetler baz nda üst seviyede iliflkileri vard r. Bizim de yerel yönetimler olarak kardefl belediye iliflkilerimiz, üniversiteler aras iflbirli imiz, Türk Dünyas Belediyeler Birli i olarak yapt m z çal flmalar m z mevcuttur. Yapm fl oldu umuz bu iflbirli i sayesinde birbirimize tecrübelerimizi aktar yoruz. Tüm slam aleminin yaklaflmakta olan bayram n bayram tad nda geçirmesini Cenab- Allah tan diliyorum, Allah a emanet olun diye konufltu. Büyükelçisi braimov ise, Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nde K rg zistan misafir eden Baflkan Ak a teflekkür etti. Etkinli e kat lmaktan duyduklar memnuniyeti dile getiren Büyükelçi, Bugün sizlere burada K rg zistan kültürünü tan taca z. ki ülke aras ndaki tarih ve kültürel iliflkilerimiz çok geliflmifltir. Ayn zamanda siyasi iliflkilerimiz üst düzeydedir. Ülkemize her türlü deste i veren Belediye Baflkan Mustafa Ak a flükranlar m sunar m. K rg zistan ad na Ramazan ay n n tüm Türk halk na hay rlar getirmesini dilerim mesaj n verdi. Keçiörenlilerin yo un ilgi gösterdi- i K rg zistan Gecesi nde program K rg z çocuklardan oluflan folklor ekibi ile bafllad. K rg z kültürüne özgü halk danslar gösterisinin ard ndan yine çocuklardan oluflan koro, K rg z flark lar ndan oluflan güzel bir konser verdi. Çocuklar n sahneledikleri Alt n Gemi, K rg z Bayram ve At Gelene i adl gösteriler Keçiörenlilerden büyük alk fl ald. Program n ard ndan Baflkan Ak, grubun sanat yönetmeni Gulmiraen Gülova ya ifllemeli porselen tabak verirken, çocuklar da Baflkana K rg z atlar n tasvir eden bir tablo hediye ettiler. Baflkan Ak ayr ca Büyükelçi braimov a vazo takdim ederken, Büyükelçi de Baflkana el yap m K rg z keçe kilimi verdi. Gece toplu hat ra foto raf çekimi ile sona erdi.

18 18 YARIN 3 A ustos 2013 Genel Diyanet ten imamlara yeni imaj Diyanet flleri Baflkanl n n haz rlatt yeni cübbe ve sar klar, üretiminin yap ld Çorum un skilip ilçesinden Türkiye ve Balkanlar da görev yapan imamlara gönderilmeye baflland. ÇORUM - Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan yenilenmesine karar verilen imamlar n cübbe ve sar klar - n n üretim ifli, be enilen tasar mçorum un skilip ilçesindeki Metin Alkan Halk E itim Merkezine verildi. Daha önce Ankara Olgunlaflma Enstitüsü nde üretilen cübbe ve sar klar, farkl renk ve tasar m yla yeniden üretilmeye baflland. Metin Alkan Halk E itim Merkezi Müdürü Mürsel Kay fl, AA muhabirine yapt aç klamada, Diyanet flleri Baflkanl n n karar do rultusunda imamlar n de ifltirilen cübbe ve sar klar n n üretimine yaklafl k 15 gün önce baflland n söyledi. Haz rlad klar farkl model ve renklerdeki cübbe ve sar klardan, Diyanet flleri Baflkanl nca onaylanan modelin üretimine baflland n belirten Kay fl, Diyanet flleri Baflkanl na 3 farkl model haz rlay p sunduk. Yap - lan de erlendirmede gri renkte ve biyeli olan sade cübbe ile k rm z fes üstüne, 8 metre beyaz kumafl n sar lmas yla yap lan sar kta karar k l nd. Biz de bu modelin üretimine bafllad k. Diyanet flleri Baflkan m z da modeli inceledi ve be endi dedi. Türkiye de 46 kentte görevli imamlar ile Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Bosna-Hersek gibi çeflitli Balkan ülkelerinde görev yapan imamlar için yaklafl k 50 bin cübbe ve sar k üreteceklerini dile getiren Kay fl, Diyanet flleri Baflkanl nca yap lan planlama do rultusunda il trafik plaka kodu 35 olan zmir den bafllayarak Düzce iline varana kadar 46 ilimizdeki tüm imamlar ile Balkan ülkelerinde görev yapan imamlar m z için üretim yap yoruz. l trafik plaka kodu 01 ile bafllayan Adana dan 34 olan stanbul a kadar olan k sm ise daha önce Ankara Olgunlaflma Enstitüsünün üretti i cübbe ve sar klar kullanmakta. Bu illerdeki imamlar - m z için Diyanet flleri Baflkanl n n planlamas kapsam nda yeni cübbe ve sar klar üretmeye de haz r z ifadelerini kulland. Yeni cübbe ve sar klar n y l sonuna kadar üretiminin tamamlanaca - n anlatan Kay fl, Y l sonuna kadar vaktimiz var ancak seri bir üretim yap yoruz. Hedefimiz eylül ay sonunda tüm üretimi tamamlayarak imamlar - m za yeni cübbe ve sar klar n teslim etmek diye konufltu. Günlük ortalama 800 tak m cübbe ve sar k üretiminin gerçeklefltirildi ini ancak bu rakam n k sa bir süre içerisinde bin seviyesine ç kar laca - n belirten Kay fl, Ürünlerin teslimat n da biz yap yoruz. l müftülüklerinden ald m z say lara ve imamlar m - z n beden ölçülerine göre üretti imiz cübbe ve sar klar n, üretim ve denetim aflamas ndan sonra il müftülüklerine teslimini sa l yoruz. Bu konuda önceli i do udaki illerimize verdik. Hava flartlar a rlaflmadan do u bölgesindeki illerimizin teslimatlar n bitirmek istiyoruz. Bin 500 adetlik ilk teslimat m z Van a gerçekleflti dedi. Kay fl, ayr ca Balkanlar da görev yapan imamlar n cübbe ve sar klar - n n da Ramazan Bayram ndan önce gönderilece ini dile getirdi. (AA) Camiler, bugün sabaha kadar aç k olacak ANKARA - Diyanet flleri Baflkanl (D B), Kadir Gecesi halk n ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için camileri sabaha kadar aç k tutacak. AA muhabirinin Diyanet flleri Baflkanl yetkililerinden edindi i bilgiye göre, ramazan ay n n en önemli günü olan Kadir Gecesi nde ülke genelinde bulunan camilerden 5 bin 325 ini halk n ibadetlerini yapabilmesi için gece boyunca aç k bulundurulacak. Ramazan ay n n son on gününü gece gündüz camide geçirerek ibadet etmek isteyenler (itikaf) için bin 694 cami haz rland. Bunun yan s ra ramazan ay boyunca Türkiye genelinde 777 camide, bin 374 din görevlisi hatimle teravih namaz k ld r rken, 47 bin 914 camide de mukabele okundu. Engelli vatandafllar n ramazan ay nda ibadetle ilgili ihtiyaçlar n kolaylaflt rabilmek için de camilerde çeflitli tedbirler al nd. Diyanet bu do rultuda, 3 bin 188 camiyi engellilerin rahatça ibadet edebilece i flekilde düzenledi. Ramazan ay n tatil yörelerinde, sahil sitelerinde ve yaylalarda geçiren vatandafllarla göçmen tar m iflçilerinin ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri amac yla da ay boyunca kullan lmak üzere 59 yere mobil mescit kuruldu. Ramazan ay n n sembollerinden biri haline gelen ve bir Osmanl gelene i olan mahyalar 404 camiyi süslerken, Diyanet te bin 252 Kur an Ziyafeti Program düzenleyecek. (AA) Cep telefonlar baz istasyonlar ndan daha riskli ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisli i Bölüm Baflkan Doç.Dr. fiükrü Özen, Cebimizde tafl d m z, kula m za tuttu- umuz, yer yer saatlerce konufltu- umuz cep telefonlar baz istasyonlar ndan çok daha riskli dedi. Özen, AA muhabirine yapt aç klamada, son y llarda teknolojileri gelifltirilen ve tafl nabilir cep bilgisayar olarak alg lanan cep telefonlar n n telefon özelli ini aflt n, internete eriflim gibi ayr bir iletiflim cihaz haline geldi ini ifade etti. Özen, özellikle son dönemlerde cep telefonunun kullan m yafl n n çok düfltü ünü belirterek, flöyle devam etti: Türkiye de 10 yafl alt na kadar inen bir kullan c kitlesiyle karfl karfl yay z. Dünya Sa l k Örgütü, 16 yafl alt çocuklarda cep telefonu kullan m n n kulland r lmamas, en az ndan k sa süre kullan lmas yönünde uyar lar yap yor. Günümüzde aileler, güvenlik kayg s gibi nedenlerden dolay çocuklar na cep telefonu al yor. 16 yafl alt çocuklar n cep telefonunu mümkün oldu- unca kullanmamalar, en az ndan ihtiyaç halinde kullanmalar n n sa lanmas önem tafl yor. Çünkü çocuklar bu cihazlarda çok fazla zaman geçiriyor. Bu, çok riskli bir durum. Çocuklar elektromanyetik dalgalardan en çok etkilenen grup. Biyolojik geliflimleri devam etti i için dokular n n elektriksel özellikleri dedi imiz parametreler daha oluflmad ndan elektromanyetik dalgalardan daha çok etkileniyorlar. Cihazlar n 16 yafl alt grubun kullanmas n n bir flekilde s n rland - r lmas n n ciddi olarak tart fl lmas, yöntemler gelifltirilmesinde fayda bulundu unu dile getiren Özen, sa l k boyutunu gözard eden, tütekici toplumunu özendiren reklamlar n düzene sokulmas gerekti ini kaydetti. (AA)

19 3 A ustos 2013 E itim Bakanl k üç y lda 138 bin ö retmen ald ANKARA - Milli E itim Bakanl, son üç y lda yaklafl k 138 bin ö retmen atad. MEB, "Milli E itim Bakanl 2012 Y l Faaliyet Raporu"nu yay mlad. Rapora göre, 2012 y l içerisinde toplam 56 bin 234 kadrolu ö retmen istihdam edildi. Bu say 2010'da 40 bin 922, 2011'de ise 40 bin 745 idi. Böylece son üç y lda 137 bin 901 ö retmen kadrolu atanm fl oldu y l nda ilk atama yoluyla 36 bin 193, 2011 y l nda 37 bin 446, 2012 y l nda ise 54 bin 507 ö retmenin atamas yap ld. Ayr ca 2012 y l içerisinde 45 bin 464 ö retmenin yer de ifltirme yoluyla atamas yap ld. Bu ö retmenlerin 14 bin 388'i iste e ba l, 690' sa l k durumu, 29 bin 784'ü efl durumu, 33'ü soruflturma, 89'ü do al afet, 310'ü özel hayat etkileyen nedenler, 143'ü ise yarg karar nedeniyle atand. Bakanl k personelinin 898'i doktora, 56 bin 770'i yüksek lisans, 676 bin 696's lisans, 66 bin 378'i önlisans, 26 bin 678'i lise, 15 bin 159'ü ilkö retim, 5 bin 124'ü ise ilkokul mezunu. Bakanl kta çal flan 847 bin 703 personelin 237 bin 369'ü 18-30, 324 bin 546'si 31-40, 202 bin 590' 41-50, 79 bin 168'i yafl aral nda, 4 bin 30'ü ise 61 yafl ve üstü kiflilerden olufluyor y l için Bakanl a verilen 41 milyar 349 milyon 652 bin 264 liran n, 29 milyar 101 milyon 831 bin 422 liras personel giderlerine, 4 milyar 616 milyon 85 bin 263 liras sosyal güvenlik kurumu giderleri için 3 milyar 662 milyon 503 bin 768 liras mal ve hizmet al mlar için, 1 milyar 242 milyon 620 bin 129 liras cari transferler, 2 milyar 699 milyon 885 bin 182 liras sermaye giderleri için 26 milyon 726 bin 500 liras ise sermaye transferlerinde kullan ld. Bakanl k birimleri aras nda en fazla harcama 23 milyar 315 milyon 250 bin 213 lira ile Temel E itim Genel Müdürlü ü taraf ndan yap ld. Onu 5 milyar 777 milyon 460 bin 946 lira ile Orta Ö retim Genel Müdürlü ü izledi. Milli E itim Bakanl denetçileri taraf ndan 831 inceleme, soruflturma ve ön inceleme yap ld. Yap lan inceleme ve soruflturmalar sonucu 66 olayla ilgili suç duyurusu raporu haz rland y l nda 41'i özel olmak üzere 120 okul, 3 bin 947 özel dersane, 969 il ve lçe Milli E itim Müdürlü ü denetlendi. (AA) YARIN Dünya gençleri Türkçe ö reniyor 19 TRABZON - Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün Onursal Baflkan oldu u Yunus Emre Vakf na ba l olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü ile Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl nca yürütülen, "2013 Türkçe Yaz Okulu" program kapsam nda M s r, Rusya, ran, Çin, Fas ve Almanya'n n da aralar nda bulundu u 19 ülkeden 24 ö renci Trabzon'da Türkçe ö reniyor Türkçe Yaz Okulu Program Trabzon Koordinatörü Özgür Kufl, AA muhabirine yapt aç klamada, Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl - ile Yunus Emre Enstitüsünün birlikte yürüttü ü 2013 Türkçe Yaz Okulu program n n 2 May s 2013'de imzalanan protokolle yürürlü e girdi ini söyledi. Bu y l 1 Temmuz'da bafllayan ve 25 A ustos'a kadar sürecek programa 57 ülkeden yaklafl k 400 ö rencinin kat ld n belirten Kufl, "Yaz okulu ö rencileri yaklafl k 8 hafta boyunca ülkemizin 10 farkl flehrinde e itim görecek. Ö rencilerimize, Ankara Üniversitesine ba l TÖMER'de hafta içi her gün 4 saat Türkçe e itimi veriliyor" dedi. Kufl, Türkçe'nin programda iletiflim dili olarak kullan ld n ifade ederek, "Program kapsam nda Türkçe e itimin yan s ra Türk kültürü, tarihi ve turizmiyle ilgili de ö rencilerimize yönelik çeflitli etkinlikler düzenliyoruz. Yaz okulu sadece dil e itimi de- il, ayn zamanda bir kültür e itimi olarak Türkiye'nin, Türk kültürünün tan t lmas anlam nda çok önemli organizasyon" diye konufltu. Program kapsam nda Trabzon'a gelen Rusya, Romanya, ran, Çin, Letonya, Makedonya, Polonya, Arnavutluk, Cezayir, Macaristan, Japonya, M s r, Fas, Gürcistan, Yemen, H rvatistan, Belarus, Almanya ve Güney Kore'den 24 ö rencinin e itim ald - n anlatan Kufl, konaklama, yeme içme giderlerinin proje finansman yla karfl land n, ayr ca ö rencilere ayl k 500 lira burs verildi ini kaydetti. Türkçe Yaz Okuluna kat lan Alman ö renci Walter Magnus Anschütz, Trabzon'da bulunmaktan ve Türkçe ö renmekten büyük mutluluk duydu unu söyledi. Almanya'n n Köln flehrinde yaflad n ve orada çok say da Türk bulundu unu belirten Anschütz, "Almanya'da çok Türk var, onlarla konuflmak istiyorum. Onun için de Türkçe ö renmek istedim. Trabzon çok güzel çünkü genellikle insanlar çok mutlu ve misafirsever" dedi. Anschütz, Türkçe ö renmenin yan s ra flehrin do al güzelliklerini de görme f rsat bulduklar n anlatarak, sözlerini flöyle sürdürdü: "Befl gün ders var ama hafta sonu geziyoruz. Uzungöl'e gittik, çok güzeldi. Burada olmaktan çok mutluyum çünkü buras, hocam süper, organizasyon çok güzel. Türkçe çok zor bir dil ama çok güzel. Türkçe konuflmak benim için flark söylemek gibi. 4 hafta önce Türkçe konuflam yordum, flimdi ise biraz konuflabiliyorum. Kurs benim için hediye gibi oldu, çok flansl y m. De iflik ülkelerden gelenler burada tan flma f rsat buldu, flimdi biz bir grubuz bu çok güzel." Güney Koreli ö renci Woohee Park, yaz okulu sayesinde tan flt arkadafllar n çok sevdi ini ifade ederek, "Burada olmaktan mutluyum. Benim Türk arkadafl m çok var. Onlar seviyorum ve onun için de Türk arkadafllar mla konuflmak istedim ve buraya geldim" diye konufltu. Park, Türk yemeklerinin çok lezzetli oldu unu vurgulayarak, "Alabal k yedim ve çok sevdim. Hamsi yemedim ama güzel oldu- unu söylediler. Kebap çok lezetli. Buraya geldikten sonra biraz fliflmanlad m ama olsun" dedi. Sara Chayane, Fas'ta yaflad n ve uzun zamand r Türkiye'yi ziyaret etmek istedi ini dile getirerek, sözlerini flöyle sürdürdü: "Hem Türk kültürü hem insanlar hem de yemek çok güzel. Bir y l önce Türkçe ö renmeye bafllad m. Yaz okulu sayesinde art k Türkçe'yi daha güzel konuflmaya bafllad m. Trabzon çok güzel bir flehir, insanlar mutlu, do a çok güzel. nflallah daha sonra da buraya gelece im." Ö retmeninin kendisine "Defne" ismiyle hitap etti ini ve bu ismi çok sevdi ini anlatan Çinli ö renci Fei Yu, "Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Yunus Emre Enstitüsünde Türkoloji bölümünde iki y l Türkçe e itimi ald m. Türkçe'yi çok iyi konuflam yorum ama bu kurs sayesinde konuflmam gelifltiriyorum" diye konufltu.

20 20 YARIN Kültür Turizm 3 A ustos 2013 Dünyada sigortac l k, Aksaray da bafllam fl AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Dünyada sigortac l k sistemi bilinmezken Anadolu da 800 y l önce A z karahan Kervansaray na gelen tüccarlar n can ve mal güvenliklerinin Anadolu Selçuklu Devleti taraf ndan sigortaland ortaya ç kt. Aksaray a yaklafl k 16 kilometre uzakl kta A z karahan köyünde bulunan A z karahan Kervansaray n n yap m na 1231 y l nda Alaaddin Keykubat döneminde baflland. nflaat 7-8 y l süren ve aç ld nda dönemin motiflerini de bar nd ran görkemli yap s yla büyük bir kaleyi and ran han, k sa sürede ticaret kervanlar n n en önemli u rak yerlerinden biri haline geldi. Hoca Mesut Han ad yla da bilinen kervansaraya gelen tüccarlar, burada 3 günlük konaklama yap yor ve ard ndan yollar na devam ediyorlard. Tüccarlar n her türlü ihtiyaçlar n n karfl land kervansarayda kalanlar n can ve mal güvenlikleri, Anadolu Selçuklu Devleti taraf ndan sigortalan yordu. Tüm ihtiyaçlar vak flar taraf ndan karfl lanan kervansaray, devlete herhangi bir maddi yük oluflturmuyordu. 3 gün boyunca hiçbir bedel ödemeyen insanlar, daha uzun süre konaklamak istediklerinde ise küçük ücretlerle burada kalmaya devam edebiliyorlard. Kervansaray kullananlar, tam ortas nda yer alan mescitte hem ibadetlerini yap yor, hem de çeflitli konularda ilmi dersler alabiliyorlard. fiu anda Konya Vak flar Bölge Müdürlü ü nce restorasyon çal flmalar devam eden A z karahan Kervansaray n n, çal flmalar n k sa süre sonra tamamlanmas n n ard ndan turizme kazand r lmas planlan yor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, Anadolu Selçuklu dönemine ait A z karahan Kervansaray n n muazzam bir mimarisinin oldu unu söyledi. Kale görünümündeki kervansaray n iki taç kap s n n bulundu unu belirten Do an, mimari yönden Sultanhan na benzedi ini ifade etti. - Anadolu nun en eski kervansaraylar ndan Do an, Selçuklular n baflkent Konya dan sonra en önemli vilayetinin Aksaray oldu unu dile getirerek, flunlar kaydetti: Selçuklular, Aksaray ikinci bir payitaht olarak da kullanm fllar. Aksaray ticaretin ana yerlerindendir. Konya ya yak n olmas hasebiyle genellikle güçlü kervansaraylar bu bölgede yo unlaflm flt r. A z karahan Kervansaray da bunlardan biri. Kervansaraya gelenler 3 gün burada istirahat ediyor ve kendilerinden herhangi bir ücret al nm yordu. Ayn zamanda can ve mal güvenlikleri de sigortalan yordu. Tarihi kay tlarda ilk sigorta sisteminin, mallar n sigortalanmas n n Anadolu nun bu en eksi kervansaraylar nda uyguland na dair bilgiler mevcut. Bölgedeki kervansaraylar n günümüzde turistlerin yo un ilgisini çekti ini vurgulayan Do an, Kapadokya ya gelen ziyaretçilerin hayranl kla izledikleri kervansaraylar bunlar. Bu kervansaraylar en güzel flekilde yeni nesle sunabilme gayretindeyiz. Restorasyonlar bitti inde ilimiz, kervansaraylar yla öne ç kan bir vilayet olacakt r diye konufltu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) l Müdürü Saffet Çal flkan ise 1230 lu y llar n bafl nda, kervansaraylarda ilk sigorta sisteminin uyguland na iflaret ederek, flöyle konufltu: Dünyada sigortac l k sisteminin uygulanmad bir dönemde Anadolu da 3 gün boyunca kalan kervanlar n bütün mallar n n sigorta sistemine al nd n görüyoruz. Bak ld nda tam da sosyal sigorta fleklinde de il ama sigortac l k sistemi aç s ndan iyi bir bafllang ç oldu unu düflünüyorum. Anadolu daki ilk sigorta sisteminin A z karahan Kervansaray nda uygulanmaya baflland n görmekteyiz. (AA) Milli Kütüphanede okuyucu bereketi ANKARA - fienay ÜNAL - Bünyesinde bulundurdu u milyonlarca kitap ve süreli yay nla Türkiye nin yaz l haf zas n muhafaza eden Milli Kütüphane Baflkanl nda y l n ilk 6 ay nda 343 bin 136 kifli kütüphanedeki kaynaklardan yararland. S radan bir kütüphanenin ötesinde, milli bir arfliv, müze ve araflt rma merkezi niteli i tafl yan Milli Kütüphane, gerçeklefltirdi i hizmetlerle Türk kültür, bilim, edebiyat ve sanat hayat na katk sunuyor. AA muhabirinin, Milli Kütüphane Baflkanl ndan edindi i bilgilere göre, nadide eserlerden süreli yay nlara, el yazmas eserlerden tafl plaklara, haritalardan notalara, ses kay tlar ndan resim ve posterlere kadar önemli yaz l ve görsel kaynaklar n yer ald kurumda y l n ilk 6 ay nda kullan c say s 343 bin 136 kifli oldu. Yine ayn dönemde üye say s n 222 bin 721 e ç karan kütüphanede kullan c lar, 75 bin 90 eserden yararland. 17 Avrupa gazetesiyle Avrupa Gazeteleri Projesinde güçlerini birlefltiren Milli Kütüphanenin web sitesini 2013 ün ilk yar s nda 355 bin 693 kifli ziyaret ederken, süreli yay nlara bin 173 kifli üye oldu. Yine ayn dönemde sisteme giren kullan c say s da 27 bin 639 a ulaflt. Koleksiyona derleme, sat n alma, ba fl ve de iflim yoluyla 6 ay n sonunda 27 bin 260 eser eklendi. Buna göre basma eser say s 1 milyon 316 bin 133, el yazma kitap say s 27 bin 479, süreli yay nlar 1 milyon 479 bin 631 ve kitap d fl materyallerle toplam koleksiyon 3 milyon 95 bin 729 a ulaflt y l nda kabul edilen Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu hükümleri uyar nca, Türkiye de yay nlanan her eserin bir nüshas n n Milli Kütüphaneye gönderilmesi gerekiyor ancak yasa tüm materyal türlerini içermedi i ve yeterince yapt r m gücü olmad için bu yasan n güncellefltirilmesi amac yla bafllat lan çal flmalar sürdürülüyor. Milli Kütüphane Baflkanl, yurt d fl nda yay nlanan Türkiye ve Türklerle ilgili yay nlar öncelikli olmak üzere çeflitli baflvuru kaynaklar ve güzel sanatlarla ilgili eserleri sat n alarak koleksiyona dahil ediyor. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı