Diyanet ten imamlara yeni imaj

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyanet ten imamlara yeni imaj"

Transkript

1 Temmuz ay nda ihracat rekor k rd GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Diyanet ten imamlara yeni imaj 3 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr HABER 16 DA Diyanet flleri Baflkanl 'n n haz rlatt yeni cübbe ve sar klar, üretiminin yap ld Çorum'un skilip ilçesinden Türkiye ve Balkanlar'da görev yapan imamlara gönderilmeye baflland. HABER 18 DE Kredi Kart yla al flverifl artt Camiler, Kadir Gecesi'nde sabaha kadar aç k olacak Diyanet flleri Baflkanl (D B), Kadir Gecesi halk n ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için camileri sabaha kadar aç k tutacak. HABER 18 DE HABER 16 DA HABER 18 DE KEÇ ÖREN DE KIRGIZ STAN GECES Haberi 17 de ALTINDA DA PARKLARA BÜYÜK LG Haberi 15 de DÜNYA GENÇLER TÜRKÇE Ö REN YOR Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Bu hafta biri Türk yap m 6 film vizyona girdi. Efsanevi minik mavi karakterler ''fiirinler''i ilk kez köylerinden ç kararak, 3 boyutlu olarak beyaz perdeye tafl yan yönetmen Raja Gosnell'in devam filmi "fiirinler-2" merakl lar yla bulufltu. Yönetmenli ini Raja Gosnell'in yapt "fiirinler 2" filminde, Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays ile Sofia Vergara oynad ve seslendirdi. Film, Türkiye'de Türkçe dublajl, altyaz l ve 3D seçenekleriyle bugün vizyona girdi. fiirinler-2'nin konusu özetle flöyle: "Kötü büyücü Gargamel, bir çift fiirinler benzeri haylaz karakterler yarat yor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü fiirin özünü elde edebilmeyi umuyor. Ancak, Gargamel istedi i fiirin özünü sadece gerçek bir fiirin'den alabilece ini ve sadece fiirine'nin bildi i gizli büyülü sözler sayesinde Haylazlar' n gerçek fiirinler'e dönüflebileceklerini ö rendi inde fiirine'yi kaç r yor ve onu dünyan n en büyük büyücüsü olarak milyonlar n hayranl n kazand Paris'e getiriyor. fiirine'yi kurtarmak için fiirin Baba, Sakar fiirin ve Süslü fiirin'in dünyam za dönerek insan dostlar Patrick ve Grace Winslow ile iflbirli i yapmalar gerekiyor. Kendisini her zaman di er fiirinler'den farkl hisseden fiirine, Yaramazlar Vexy ve Hackus ile yeni bir ba kurabilecek midir, yoksa fiirinler ona olan sevgilerinin gerçek oldu una fiirine'yi ikna edebilecekler midir?" "Red-2" Yönetmenli ini Robert Schwentke'nin üstlendi i gifle rekortmeni "Red" filminin devam olan "Red-2", haftan n beklenen filmlerinden... Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones ve John Malkovich'in rol ald filmin yönetmenli ini Dean Parisot üstleniyor. Senaryosunu Erich Hoeber ve Jon Hoeber'in yazd film, emekli CIA ajan Frank Moses'in hikayesini anlat yor. "Zorlu kili" Baltasar Kormakur'un yönetti i "Zorlu kili", aksiyon sevenlere keyifli dakikalar yaflatacak. Filmin baflrollerini Denzel Washington ve Mark Wahlberg paylafl yor. "Kutsal Motorlar" Fransa-Almanya ortak yap m Leos Carax' n yönetti i "Kutsal Motorlar" filminde Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes, Kylie Minogue ve Michel Piccoli rol al yor. "Zaman Yolcular " Bilim kurgu, komedi ve romantik tarz "Zaman Yolcular " filmini Colin Trevorrow yönetti. Senaryosunu Derek Connolly'nin kaleme ald film, "Küçük Gün Ifl m / Little Miss Sunshine" n yap mc lar n n imzas n tafl yor. Filmin baflrollerinde kendine özgü bir hayran kitlesi bulunan Mark Duplass ve ba ms z sineman n yükseliflteki güzel y ld z Aubrey Plaza Aubrey Plaza ve "New Girl" dizisinden tan nan Jake Johnson bulunuyor. "Dabbe: Cin çarpmas " Haftan n vizyona giren tek Türk yap m filmi "Dabbe: Cin Çarpmas "... Senaryosu yazan Hasan Karacada ' n yönetti i filmde, Irmak Örnek, Sultan Köro lu K l ç, Elçin Atamgüç ve Sabriye Günüç rol al yor. (AA) 3 A ustos 2013 Bu hafta 6 film vizyona girdi

3 3 A ustos 2013 ANTALYA - Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye genelinde ücretsiz düzenledi i yamaç paraflütü bafllang ç kurslar ile her y l bin 500 genci gökyüzüyle buluflturuyor. Türkiye nin 8 ayr bölgesinde 4 gün teorik e itim alan kursiyerler, e itmenler gözetiminde 8 gün alçak, ard ndan 100 metre yüksekli indeki tepeden uçufl gerçeklefltiriyor. Ayr ca THK ö reticileri her y l bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na, s navla sertifika veriyor. Antalya da da Döflemealt ilçesinde teorik e itimlerini tamamlayan genç kursiyerlerin gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. UÇMAK B R TUTKU VE ÖZGÜRLÜKTÜR THK Antalya fiube Baflkan Vas f Yücelifl, AA muhabirine yapt aç klamada, THK olarak model uçak, paraflüt, yamaç paraflütü, planör ve yelken kanat kurslar verdiklerine söyledi. Düzenledikleri kurslarla havac l k sektörüne kalifiyeli eleman yetifltirmeyi amaçlad klar n dile getiren Yücelifl, Türkiye genelinde bu y l Antalya, H CR RUM msak : kindi : Yaflam 26 Ramazan 21 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Her y l bin 500 genç gökyüzüyle bulufluyor Erzincan, Eskiflehir ve zmir baflta olmak üzere 8 ayr bölgede ücretsiz yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini belirtti. Yücelifl, daha önce herhangi bir uçufl gerçeklefltirmemifl kursiyerlere 4 gün teorik e itim verdiklerini, ard ndan yap lan s nav baflar yla geçenlere 8 gün e imli alçak tepede 15 uçufl, sonra 100 metrelik tepeden 10 uçufl denemesi yapt rd klar n anlatarak, kursa yafllar ndaki gençlerin yo un ilgi gösterdi ini kaydetti. THK olarak Türkiye genelinde y lda bin 500 kifliye yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini bildiren Yücelifl, THK ö retmenlerinin y lda bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na da s nav yaparak, baflar l olanlara sertifika verdiklerini ifade etti. Yücelifl, Antalya ikliminin ve etraf ndaki da lar n yamaç paraflütü yapmaya çok uygun oldu una de inerek, Antalya da iki e itmen ile 11 dönem yamaç paraflütü kursu açt klar n söyledi. Yamaç paraflütünün kurallara uyuldu u takdirde tehlikeli olmad na iflaret eden Yücelifl, Uçmak, bir tutku ve özgürlüktür. Yamaç paraflütü, insan n uçma rüyas n gerçeklefltirebilece i en kolay hava sporundan bir tanesidir. Kendinizi tepeden koflarak b rakt n zda derin bir sessizlikte gökyüzünde özgürlü ün tad n ç kart yorsun. Uçufltan korkmayan herkes rahatl kla yapabilir dedi. UÇMAK B R V RÜS B, KAPTI IN ZAMAN BIRAKAMIYORSUNN Yamaç paraflütü kursuna kat lan Asl Çay r, ilk defa paraflütle uçufl gerçeklefltirdi ini belirterek, lk havaland nda korktum ama havada uçmak çok keyifli ve heyecan verici, ayn zamanda cesaret isteyen bir ifl diye konufltu. Kursiyerlerden Emre Yavuz ise daha önce yamaç paraflütü ile uçufl gerçeklefltirdi ini, kursa sertifika almak için kat ld n anlatt. Sertifika ald ktan sonra uçufllar na devam edece ini dile getiren Yavuz, Uçmak harika bir duygu, bir virüs gibi, kapt n zaman b rakam yorsun. Kurallara uyuldu unda hiçbir tehlikesi yok. Havada, kendini hayattaki her fleyden ar nm fl hissediyorsun diye konufltu. (AA) Saman çuvallar aras nda sigara sevkiyat BAYBURT - Bayburt ta durdurulan kamyonda saman çuvallar aras na saklanm fl 268 bin 970 paket gümrük kaça sigara ele geçirildi, sürücü gözalt na al nd. Bayburt Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, istihbarat çal flmas sonucunda baz kiflilerin do u illerinden temin ettikleri gümrük kaça sigaralar Bayburt üzerinden baflta stanbul ve Ankara olmak üzere bat illerine kamyon ile sevk edeceklerini belirledi. Ekipler, Erzurum yönünden Bayburt istikametine gelen M.Ç nin kulland plakas n önceden belirledikleri saman yüklü kamyonu Kop Da ndan itibaren takibe ald. Bayburt flehir merkezinde durdurulan kamyonda yap lan aramada, saman çuvallar aras na gizlenmifl 268 bin 970 paket gümrük kaça sigara oldu u belirlendi. Sigaralara ve araca el konuldu, gözalt na al nan sürücü M.Ç, Emniyet Müdürlü ündeki ifllemlerinin ard ndan Bayburt Adliyesine sevk edildi. Yetkililer, ele geçirilen sigaralar n 1 milyon 613 bin 820 lira de erinde oldu unu, operasyon sayesinde yüksek miktarda vergi kayb n n da önüne geçildi ini belirttiler. (AA)

4 4 YARIN Rize yi turizmde yaylalar tafl yor R ZE - MUH TT N SANDIKÇI - Rize Kültür ve Turizm Müdürü smail Hocao lu, Do u Karadeniz de yaylalar n turizmde önemli yer tuttu unu, baflta Ayder olmak üzere yaylalar n çok say da turiste ev sahipli i yapt n söyledi. Hocao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l n ilk alt ay nda 350 bin turistin Rize ye geldi ini, bunun 30 binini yabanc ziyaretçilerin oluflturdu unu belirtti. Ramazan ay olmas na ra men yaylalarda yerli ziyaretçi hareketlili in devam etti ini ifade eden Hocao lu, ç turizmde insanlar yine bölgeyi tercih ediyor. Yaylalarda hava çok güzel, mikroklima diyebilece imiz bir ortam var. Ziyaretçiler insan bunaltmayan bu havada do ayla içiçe olabilme imkan buluyor. Tatil dinlenmek, yorgunluklar atmaksa bunun için en uygun yerlerinin bafl nda Ayder ve yöremizdeki yaylalar geliyor dedi. Geçmiflte yaylalar n sadece yaz aylar nda tercih edildi ini vurgulayan Hocao lu, Helikopterli kayak k fl aylar n n vazgeçilmezi oldu. kizdere ve Ayder yaylas ndaki kapl calar termal turizmin, sa l k turizminin artmas n sa lad. Kapl calar n Karadeniz Bölgesi nde sadece Rize de bulunmas bölgenin turizm potansiyelini art r yor. Bölgede yap lan flenlikler farkl etkinlik arayanlar n gözdesi haline geldi. Do u Karadeniz turizmde yoluna kesintisiz devam ediyor. Foto safari, kufl gözlemcili i, endemik bitki incelemesi, rafting, da yürüyüflü, kamp kurma gibi birçok alternatif turistlerin ilgisini art r yor diye konufltu. Do u Karadeniz de turizm hareketlili inin artt n, insanlar n deniz, kum, günefl tatil anlay fl ndan ç kmaya baflald n kaydeden Hocao lu, flöyle devam etti: Özellikle Rize 2009 y l nda y lda 300 bin turisti a rlarken bu y l ilk ay 6 itibariyle 350 bini aflan ziyaretçi a rlad k. Bunun yaklafl k 30 bini yabanc ziyaretçi. Son y llarda özellikle körfez ülkelerinin yo un ilgisiyle karfl karfl ya kald k. Özellikle Arap turist say s nda geçti imiz y llara oranla 3-4 kat art fl söz konusu. Y l sonu itibariyle yerli ve yabanc 600 bin ziyaretçi a rlayaca m z tahmin ediyoruz. (A.A) DEN ZL - BRAH M SÜZER - Türkiye nin Kültür Envanteri Projesi kapsam nda pilot bölge seçilen Buldan ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu bafllad. Ahflap ve cumbal, saçak ve sundurmalar yla birbirini engellemeyen manzaraya sahip tarihi evleriyle Buldan n, turizmde dünyaca tan nan Safranbolu dan daha gözde bir hale gelebilece i belirtildi. Buldan Belediye Baflkan Mustafa Fahri fievik, AA muhabirine yapt aç klamada, Safranbolu ve Beypazar n örnek alarak projeye baflland n söyledi. Buldan n binalar n n tarz ve mimarisi itibariyle Safranbolu ve Beypazar ndan çok ciddi farkl l klar oldu unu kaydeden Çevik, Oralarda tek tip evler var fakat Buldan da tespit etti imiz farkl mimari yap da evlerimiz var. Ayr ca, Buldan ekonomik yap s ve di er unsurlar yla bu ilçelerden daha zengin bir ilçe dedi. Çevik, projenin temellerinin Turizm 2007 y l n n öncesine dayand n fakat uygulaman n kendi belediye baflkanl döneminde bafllad n dile getirdi. Projenin Denizli nin de kültür projesi haline geldi ini belirten Çevik, Pamukkale, Laodikya, Güney, flarapç l k ve ba bozumu, Yenicekent, Tripolis ve Buldan Yayla Gölü hatt çizdik. Bu hatt canland rmay hedefliyoruz. Yani sadece Buldan düflünen bir proje de il diye konufltu sokak ve 164 evin restorasyonunu kaps yor Çevik, projenin 32 sokak ve 164 evin restorasyonunu kapsad na dikkati çekerek, ilk etapta 10 soka n projesinin haz rland n, bir sokakta bulunan 25 evin de restorasyonunun tamamlanma aflamas na geldi ini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanl, Denizli Valili i ve Denizli l Özel daresi nin çok ciddi destekleri oldu una de inen Çevik, flöyle konufltu: Önümüzdeki 5-10 y l içerisinde 3 A ustos 2013 Tarihi Buldan evleri restore ediliyor bu bölgenin tarihi aç dan dünyada tan naca n düflünüyorum. En önemlisi projenin kamuoyuna mal olmas. Vatandafllar m z sokaklar n ve evlerinin koruma alt na almas ndan dolay çok rahats zd lar. nsanlar m z uygulamalar gördükten sonra kendi iradeleriyle Benim evimi de tescilleyin, projesi yap ls n demeye bafllad. Buldan n sosyo-ekonomik aç dan kalk nmas nda bu kültürel miras n çok ciddi katk lar olacak. Bu konuda birçok oda, vak f ve dernekler projeyi destekliyor. Buldan, bu yap s yla bir çerçevesi olmayan portreye benziyor. Bizim iflimiz o portrenin içini doldurmak ve portreyi tamamlamak. Yani restorasyonla Buldan n görünmeyen de erlerini gün yüzüne ç karmak. Buldan, bir Safranbolu, Beypazar, fiirince gibi çerçevesi olan, içi bofl bir yer de il. Çerçevesi olmayan, içi dolu bir resim. Restorasyon çal flmalar sürdürülürse dünyan n tan d bir ilçe olabilir. (AA)

5 3 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Çok sarhofl anlam nda argo bir sözcük. Uyan k, gözü aç k. 2. Bir ayg t belli bir ifl yapacak duruma getirme. 3. çinde görüntü ya da ses kayd yap lm fl flerit bulunan kutu. Verdi nin ünlü operas. 4. Bir iflteki engelleri yenme karar. Çelik çomak oyunu. 5. Bir nota. Cemaate namaz k ld ran kifli. Soru sözü. 6. Bildik, tan d k. Yap t. 7. Örnek, kal p. ri k y lm fl dana ya da domuz etinden yap lm fl bir çeflit sucuk. 8. Tavlada bir say. Fert. 9. Alacak, borç. Kiloamperin simgesi. 10. Lahza. Nikelin simgesi. M s r n plaka iflareti. 11. Meydan, alan. Üye. 12. Bir pamuk türü. Nispet. 13. Binek hayvanlar - n n s rt na konulan oturmal k. Voltamperin simgesi. 14. Cüzaml. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 15. Adale. Burçlardan biri. 16. Spor karfl laflmas. flçilerin bafllar na giydikleri, metal ya da plastikten koruyucu bafll k. 17. Samsun ilinin bir ilçesi. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 18. Mercanada. Baryumun simgesi. Basit flekerlerin genel ad. 19. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. 20. Beraberinde ya mur getirmeyen güçlü f rt na. Yukar dan afla ya: 1. Hamam böce i. Karadeniz yelkenlisi. Bir renk. fiehzadelerin özel e itmenleri. 2. Avuç içi. Kufl yuvas. Bir tür etli ve büyük zeytin. 3. Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesinin k saltmas. De erli bir kumafl. fiart edat. Çobanlar n çald sl k. 4. Yol bak m ve kontrol için demiryollar nda kullan lan küçük araba. Küçük kanal. Da tavu u. 5. Adam kay rma. Son. Güney Afrika n n plaka iflareti. 6. Lantan n simgesi. Arapçada su. Kal n ve kaba kumafl. Genifllik. Meyve bahçesi. 7. Fas n plaka iflareti. Kraliçe. Müstahkem mevki. Kanun koyma. 8. Oruç tutan, oruçlu anlam nda bir erkek ad. Eski dilde öç, intikam. Bir halk saz. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. ki tarla aras ndaki s n r. 9. S namak, tecrübe etmek. Aç. Bir say. 10. Yanarda a z. Rapor. Kurutulmufl hayvan tersi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi KOCAEL - Bu y l n ocak-may s döneminde, bireysel kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l na göre yüzde 17,3, ferdi kredi borcunu ödemeyen kifli say s ise yüzde 31,1 artt. Merkez Bankas verilerinden derlenen bilgiye göre, kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s geçen y l n tamam nda 453 bin 656 iken, bu y l n ocak-may s döneminde 325 bin 179 kifli olarak kay tlara geçti. Bu y l n ilk 5 ay nda kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l n n tamam na göre yüzde 17,3 yükseldi. Y l n ocak-may s döneminde, ferdi kredi borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l na oranla yüzde 31,1 yükseliflle 233 bin 55 oldu. Söz konusu verilere göre, 2009 y l ndan bu y l n ilk 5 ay na kadar ferdi kredi borcunu ödeyemeyen kifli say s, 1 milyon 27 bin 118, bireysel kredi kart borcunu ödeyemen kifli say s da 1 milyon 437 bin 499 olarak kay tlara geçti. (AA) ANKARA - Devletin bir güvence olarak sundu u Zorunlu Deprem Sigortas, konutlar depreme ve depremin do rudan neden oldu u yang n, infilak, yer kaymas ve tsunami gibi afetlere karfl güvence alt na al yor. Y ll k olarak düzenlenen ve konutun yap tarz na, brüt yüz ölçümüne ve bulundu u bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanan poliçelerin prim tutarlar - n n, herkesin karfl layabilece i seviyede tutulmas na özen gösteriliyor. Sigortan n teminat alt nda olan hasarlar n ortaya ç kmas halinde ise tazminat, mümkün olan en k sa sürede karfl lan yor. Hasar sonucunda ortaya ç kan tazminat, Do al Afet Sigortalar Kurumu (DASK) taraf ndan hak sahibinin hesab na yat r l yor. Zorunlu Deprem Sigortas uygulamas n n bafllad 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Kurum, toplumda sigorta bilincini art rmak için çok say da kampanya düzenledi. Kurumun en son Zorunlu deprem sigortan z yapt r n, zorunlu misafirlikten kurtulun slogan ile haz rlad yeni reklam filmi de çeflitli ortamlarda yay nlan yor. Uzmanlar, buna karfl n sigortal l k oran n n halen istenilen düzeyde olmad n belirtiyor. DASK n verilerine göre, yürürlükteki poliçe adedi 5,7 milyon, sigortal l k oran ise yüzde 34,1 düzeyinde. Kurumun internet sitesinde yer alan verilere göre, Zorunlu Deprem Sigortas uygulamas n n bafllad tarihten bu yana deprem için aç lan 20 bin 587 dosya kapsam nda 154,9 milyon lira ödeme yap ld. Söz konusu ödeme içindeki en büyük tutar ise 23 Ekim 2011 tarihinde Van da yaflanan deprem için ayr ld. Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl n n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Van daki 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 depremlerinde toplam 644 kifli hayat n kaybetmifl, kifli yaralanm fl, 252 kifli ise enkazlardan sa olarak kurtar lm flt. Bu depremin ard ndan Van da ikamet eden çok say da aile, bir yak n na veya akrabalar na zorunlu misafir olmufltu. 3 A ustos 2013 DASK n ödedi i tazminat 155 milyon liraya ulaflt Geçti imiz y llarda Kütahya ve Van da yaflanan depremlerle önemi iyice kavranan ve dün meydana gelen merkez üssü Gökçeada olan depremle de bir kez daha hat rlanan Zorunlu Deprem Sigortas, bugüne kadar binlerce aileyi zorunlu misafirlikten kurtard y l nda kurulan ve o günden bu yana depremzedelerin yan nda olan Do al Afet Sigortalar Kurumu nun ödedi i tazminat tutar, 155 milyon liraya ulaflt. Bunun ard ndan çal flmalar n tamamlayan DASK taraf ndan söz konusu depremlere iliflkin aç lan dosya say s 6 bin 481, ödenen tazminat ise 118,9 milyon lira oldu. DASK verilerine göre, Türkiye deki toplam konut say s yaklafl k 17 milyon iken, sigortal konut say - s 5,8 milyon düzeyinde bulunuyor. Bu rakamlar da Zorunlu Deprem Sigortas kapsam nda, Türkiye deki sigortal l k oran n n, yüzde 34,1 seviyesinde oldu unu gösteriyor. Sigortal konutlar n, bölgelere göre da l m na bak ld nda ise en yüksek sigortal l k oran n n Marmara Bölgesi nde oldu u görülüyor. Marmara Bölgesi ndeki sigortal l k oran yüzde 42,6 iken, buray yüzde 34,7 ile ç Anadolu Bölgesi, yüzde 31,4 ile Ege Bölgesi, yüzde 27,5 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 27,4 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 22,5 ile Güney Do u Anadolu Bölgesi ve yüzde 23,2 ile Do u Anadolu Bölgesi izledi. Yürürlükteki söz konusu poliçelerden elde edilen prim tutar ise 633,5 milyon lira oldu. (AA) Kredi kart borcunu ödemeyenlerin say s artt

7 3 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Üniversiteli mevsimlik tar m iflçileri Güneydo u Anadolu Bölgesi nden Amasya ya gelerek tarlalarda çal flan mevsimlik iflçiler aras nda üniversite ö rencileri dikkat çekiyor. AMASYA - Yafl tlar gibi deniz k y s ya da al flverifl merkezleri yerine aileleri ile mevsimlik iflçi olarak bölgeye gelen gençler, zorlu yaflam koflullar alt nda tarlalarda çal flarak okul harçl klar n ç kar yor. fianl urfa Celal Bayar Üniversitesi Hemflirelik Bölümü 2. s n f ö rencisi Fatma Sabah (21), yaz tatilini tarlada çal flarak geçiren ö rencilerden sadece biri. Ailesi ile fianl urfa dan Amasya ya gelen ve so an tarlas nda çal flan Sabah, AA muhabirine, annesi, babas ve 8 kardefli ile tarlada çal flarak okul harçl n ç karmaya çal flt n söyledi. Bölgeye ifl imkan ç kt için geldiklerini ifade eden Sabah, Yaz n çal fl yoruz k fl n da okuyoruz. Okul harçl diyelim biz buna. Benim gibi yaz n tarlalarda çal fl p, k - fl n okuyan birkaç arkadafl m daha var. Derslerin zor oldu unu söyleyip okulu b rakmak isteyen arkadafllar m tarlada çal flman n zorlu- STANBUL - Garanti Bankas n n 2013 y l Ocak-Haziran dönemindeki konsolide olmayan net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Türkiye Garanti Bankas A.fi. 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolar n aç klad. Buna göre, konsolide olmayan mevduat büyüklü ü 101 milyar 318 milyon 343 bin lira seviyesine ulaflan Garanti Bankas, nakdi ve gayri nakdi krediler arac l yla ekonomiye 133 milyar 948 milyon 895 bin lira destek sa lad. Garanti Bankas n n 2013 ün ilk yar s ndaki konsolide olmayan net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Bankan n özkaynak karl l yüzde 18,5, aktif karl l ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleflti. Aç klamada görüfllerine yer verilen Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, Likit bilanço yap m z, sa lam aktif kalitemiz ve iç kaynaklarla güçlendirdi imiz sermayemizle sa l kl ve sürdürülebilir bir flekilde büyümeye devam ediyoruz de erlendirmesini yapt. Bu paralelde Garanti Bankas n n da t m kanallar n gelifltirmeye devam etti ini vurgulayan Özen, kinci çeyrekte flube say m z 960 n üzerine tafl rken, mobil bankac l k alan nda ise de iflime liderlik etmeyi sürdürdük. Müflteriyle karfl l kl etkileflime dayanan ve günlük finansal aktivitelerin yönetimini destekleyen yeni projemiz igaranti yi kullan ma sunduk. nsan odakl yaklafl m yla en çok tercih edilen marka olmay sürdüren Garanti, yaratt güvenin bir yans - mas olarak toplam mevduat art fl n, ilk yar da sektörün iki kat h zda gerçeklefltirdi ifadelerini kulland. Garanti Bankas n n, yurt d fl kaynak yaratma konusundaki baflar lar - n n devam etti ini belirten Özen, flunlar kaydetti: Garanti, 2012 de ald 1 milyar avro tutar ndaki sendikasyon kredisini 1,1 milyar avro olarak yeniledi. fllem, piyasada 1,3 milyar avronun üzerinde rekor düzeyde taleple herhangi bir Türk bankas taraf ndan gerçeklefltirilen sendikasyon kredileri aras nda en yüksek taleple karfl laflt. Ayr ca 2,5 milyar dolar tutar ndaki unu görseler eminim derslerine daha çok çal fl rlar dedi. S cakta tarlada çal flman n güçlüklerini dile getiren Sabah, s cakta çal flman n ve oruç tutman n zor oldu unu ifade etti. Harran Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1. s n f ö rencisi Ziyattin C zlak (21) da her yaz mevsimlik iflçi olarak Eskiflehir, Bursa ve Amasya gibi illerde çal flt klar n anlatt. Amaçlar n n ailelerine yard mc olmak ve okul harçl klar n ç karmak oldu unu dile getiren C zlak, Global Orta Vadeli Tahvil Program kapsam nda, farkl para birimi ve vadelerde borçlanma arac ihraç ederek Türkiye den Avustralya dolar ve sviçre frang cinsinden ilk bono ihraçlar n gerçeklefltiren kurum olduk. Böylece potansiyel ifl alanlar yaratmadaki kabiliyetimiz ve uluslararas piyasalardaki yüksek güvenilirli imiz bir kez daha kan tland. Uluslararas banka ve yat r mc lar n Türkiye de çal flmak isteyece i 1. banka olma vizyonumuzu ve sektördeki öncülü ümüzü sürdürece iz. Garanti Bankas n n baflar l performans n n uluslararas çevrelerde takdir edildi ini belirten Özen, aç klamas na flöyle devam etti: Bloomberg Markets dergisinin de erlendirmesinde, dünyan n en güçlü bankalar aras nda yer alan tek Türk bankas olurken, önde gelen finans dergilerinden Global Banking & Finance taraf ndan En yi nternet Bankas ve En yi Proje Finansman Kurumu ödüllerine lay k görüldük. Yetkin insan kayna m z, sürekli geliflen teknolojik altyap m z ve insan 7 Tarlada çal flmak, ders çal flmaktan daha zor. Bu yüzden okuyup iyi bir yere gelmek istiyorum diye konufltu. Bölgeye çocuklar ile gelen mevsimlik iflçiler, yaflam mücadelesi veriyor. Elektrik ve su olmayan çad rlarda kalan mevsimlik iflçilerden Havafl Tuzcan (55) da 10 çocu u ile bölgeye geldiklerini, çocuklar n n s ca a ra men hem tarlada çal flt - n hem de oruç tuttu unu söyledi. l genelinde yaklafl k 4 bin mevsimlik iflçinin çal flt ve haz rlad klar 7 çuval için günde 28 lira kazand klar ö renildi. Birçok zorlukla mücadele eden mevsimlik tar m iflçileri buna ra men e lenmekten de geri kalm - yor. Tar m iflçileri tarlada ifl aralar nda cep telefonundan çald klar müzik eflli inde halay çekerek e leniyor. (AA) Garanti Bankas ilk 6 ayda 1 milyar 890 milyon 647 bin lira kar etti odakl hizmet anlay fl m zla, faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda fark yaratmaya devam edece iz. Konsolide finansal tablolar na göre ise Garanti, 197,4 milyar lira aktif büyüklü üne ulaflt. Garanti Bankas n n mevduat büyüklü ü 112 milyar 10 milyon 722 bin lira seviyesine yükselirken, nakdi ve gayri nakdi krediler arac l yla ekonomiye 144 milyar 29 milyon 645 bin lira destek sa lad. Bankan n 2013 y l n n ilk yar s ndaki konsolide net kar, 2 milyar 185 milyon 405 bin lira oldu. Özkaynak karl l yüzde 20,8, aktif karl l ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleflti. Garanti Bankas n n 2013 y l ilk yar s na ait konsolide olmayan finansal tablolar na göre ise net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Yasal mevzuat ve uluslararas uygulamalar do rultusunda, vergi karfl l klar, kredi ve di er karfl l klar dahil toplam 1 milyar 563 milyon 922 bin lira karfl l k ayr ld. Aktif büyüklük 2012 y lsonuna göre yüzde 10,6 artarak 177,2 milyar lira seviyesine ulaflt. (AA)

8 3 A ustos YARIN Ekonomi Üzüm alt n y l nda 6 lira olacak Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan Vekili ve Manisa Ziraat Odas Baflkan Nuri Sorman, Üzüm bu y l rekolte düflüklü ünden dolay fiyat bak m ndan hem alt n y l n yaflayacak hem de fiyatlar 6 lira civar n geçecektir dedi. MAN SA - Sorman, AA muhabirine yapt aç klamada bu y l rekolte rakam aç klamamaya karar verdiklerini söyledi. Rekolte aç kland zaman ihracatç lara d fl al c lar n rekolte miktarlar na göre fiyat verdi ini vurgulayan Sorman, flöyle konufltu: Manisa Ziraat Odas olarak bu y l rekolte rakam n aç klamamaya karar verdik. Çünkü rekolte aç klad m z zaman, bizim ihracatç lar m z, d fl al - c lara rekolte miktarlar na göre fiyat vermektedirler. Bunun güzel örneklerini yaflad k senesinde maalesef üzüm fiyatlar afla ya do ru seyretti. Üzüm 4,5 liradan 2,5 liraya kadar düfltü. Oysa 2011 senesinde 3 dolara yaklaflan fiyatlarla üzüm ihraç edilmiflti. Ama üreticilerimiz 2012 senesinde maalesef bu rakam göremediler. Çünkü, 2012 y l rekoltesi 2011 den biraz daha yüksekti ve ihracatç lar m z da kendi aralar nda rekabete girerek d fl al c lara fiyat k rma pozisyonuna girdiler. Hem ülke döviz kayb na hem de üreticilerimizi gelir kayb na u rad. Onun için bu sene 2013 y l mahsulünde rekolteyi aç klamama karar verdik. Üzüm bu y l rekolte düflüklü ünden dolay fiyat bak m ndan hem alt n y l n yaflayacak hem de fiyatlar 6 lira civar n geçecektir. Bu sene rekolte düflükken üreticileri, elindeki mallar emanete vermemeleri konusunda uyaran Sorman, üreticinin ihtiyac kadar olan mal sat fla ç kar p geri kalan n depolar veya ziraat odalar depolar nda tutmalar konusunda uyard. GAZ ANTEP - Güneydo u Anadolu Bölgesi nden bu y l n ilk 7 ay nda gerçeklefltirilen ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde18,3 artarak 5 milyar 319 milyon 660 bin dolar oldu. Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) Baflkan Abdülkadir Ç kmaz, yapt yaz l aç klamada, Güneydo u ihracat nda Ortado u ülkelerinin yüzde 61,6 Sorman, don ve dolu nedeniyle ma dur olan üreticilerin tar m sigortalar n yapt rmalar gerekti ine dikkati çekerek son zamanlarda ya an yaz ya murlar nedeniyle ba larda hastal klar n bafl göstermeye bafllad - n da kaydetti. Türkiye Elektrik Da t m Anonim fiirketi nin (TEDAfi) özelleflmesinden dolay üreticilerin zor durumda kald - n belirten Sorman, sözlerini flöyle sürdürdü: Baz bölgelerimizde barajlarda su bol olmas na ra men sulama tesislerinin eksikli inden dolay üreticilerimiz yer alt sular yla mahsullerini sulamaktad r. TEDAfi n özelleflmesinden dolay üreticilerimizin elektrikleri, hem eski borçlar hem de yeni kulland elektrik borçlar ndan dolay maalesef kesilmektedir. Özellefltirmeden dolay TEDAfi alan flirketler bir noktada hakl d r. Burada devletin bir tar m politikas neticesinde elektrik enerji kullan mdaki ödemeleri 6 ayl k periyot halinde ayarlamas gerekmektedir. Çünkü devlet özellefltirme neticesinde özelleflen flirketlerden kullan lan enerjinin paras n peflin olarak istemektedir. Fatura edildi i anda bu paralar n yatmas gerekmektedir. Hükümetimizin tar msal sulamaya ait olan enerji kullan mlar n mutlaka 6 ayl k periyotlar halinde bu flirketlerden istemesi o flirketlerinde üreticiye 6 ayl k dönemler halinde fatura ç karmas gerekmektedir. Bunlar yap lmad takdirde hem rekolteler hem de üreticinin geliri afla düflecektir. (AA) Güneydo u, ihracatta h z kesmiyor payla ilk s rada yer ald n bildirdi. Bölgeden 183 ülkeye ihracat yap ld n vurgulayan Ç kmaz, Ortado u dan sonra en fazla ihracat Avrupa Birli i (AB) ve Afrika ülkelerine gerçeklefltiriyoruz. Ayr ca Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Libya, talya, ABD, Almanya, ngiltere, Rusya Federasyonu ve Birleflik Arap Emirlikleri ihracatta ilk s rada yer al yor de erlendirmesinde bulundu. Bölgeden, 2013 ün ilk 7 ay nda yap lan ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,3 art flla 5 milyar 319 milyon 660 bin dolara yükseldi ini aktaran Ç kmaz, ayn dönemde Gaziantep in 3 milyar 707 milyon 907 bin dolarla Türkiye nin en çok ihracat yapan alt nc ili konumundaki yerini korudu- unu belirtti. (AA) Bayraktar dan valilik ve belediyelere ÇED uyar s ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) raporu olmadan ruhsat verilip inflaata bafllat lan iflletmeler konusunda belediye ve valilikleri uyard. Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamaya göre, yap lan incelemelerde Çevresel Etki De erlendirme Yönetmeli ine tabi olup, ÇED karar bulunmadan ruhsat alan iflletmeler oldu u ortaya ç kt. Sorunun eksik bilgilendirmeden kaynakland sonucuna varan Bakanl k, bu iflletmeler konusunda valilik ve belediyeleri uyard. Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar imzas yla 81 ilin valisi ve belediye baflkanlar na gönderilen uyar yaz s nda, belediyelerce ÇED raporu olmadan inflaat ruhsat verilen iflletmelerin Çevre Kanunu na ayk r hareket ettikleri belirtildi. Bugüne kadar birçok proje sahibinin, ÇED Yönetmeli i hükümlerini yerine getirmeden projelere iliflkin inflaat çal flmalar na bafllad klar, özellikle belediyelerce ÇED Yönetmeli ine yönelik sorgulama yap lmadan inflaat veya yap ruhsatlar n n verilmesi nedeniyle projelerin durduruldu u ve proje bedelinin yüzde 2 si oran nda idari para cezas n n uyguland tespit edilmifltir. Bu durum yat r mc lar ma dur etti i gibi projelerin hayata geçmesini geciktirmekte, dolay s yla zaman ve ekonomik kay plar n yaflanmas na da neden olmaktad r. ÇED raporu olmadan yap ruhsat alan firmalara, denetimler sonras yüklü miktarda para cezas kesiliyor. Bakanl k bu firmalara proje maliyeti üzerinden yüzde 2 oran nda ceza kesme yetkisine sahipken, büyük maliyetli projelerde bu rakam 2-3 milyon liray bulabiliyor. (AA)

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı