Diyanet ten imamlara yeni imaj

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyanet ten imamlara yeni imaj"

Transkript

1 Temmuz ay nda ihracat rekor k rd GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Diyanet ten imamlara yeni imaj 3 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr HABER 16 DA Diyanet flleri Baflkanl 'n n haz rlatt yeni cübbe ve sar klar, üretiminin yap ld Çorum'un skilip ilçesinden Türkiye ve Balkanlar'da görev yapan imamlara gönderilmeye baflland. HABER 18 DE Kredi Kart yla al flverifl artt Camiler, Kadir Gecesi'nde sabaha kadar aç k olacak Diyanet flleri Baflkanl (D B), Kadir Gecesi halk n ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için camileri sabaha kadar aç k tutacak. HABER 18 DE HABER 16 DA HABER 18 DE KEÇ ÖREN DE KIRGIZ STAN GECES Haberi 17 de ALTINDA DA PARKLARA BÜYÜK LG Haberi 15 de DÜNYA GENÇLER TÜRKÇE Ö REN YOR Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Bu hafta biri Türk yap m 6 film vizyona girdi. Efsanevi minik mavi karakterler ''fiirinler''i ilk kez köylerinden ç kararak, 3 boyutlu olarak beyaz perdeye tafl yan yönetmen Raja Gosnell'in devam filmi "fiirinler-2" merakl lar yla bulufltu. Yönetmenli ini Raja Gosnell'in yapt "fiirinler 2" filminde, Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays ile Sofia Vergara oynad ve seslendirdi. Film, Türkiye'de Türkçe dublajl, altyaz l ve 3D seçenekleriyle bugün vizyona girdi. fiirinler-2'nin konusu özetle flöyle: "Kötü büyücü Gargamel, bir çift fiirinler benzeri haylaz karakterler yarat yor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü fiirin özünü elde edebilmeyi umuyor. Ancak, Gargamel istedi i fiirin özünü sadece gerçek bir fiirin'den alabilece ini ve sadece fiirine'nin bildi i gizli büyülü sözler sayesinde Haylazlar' n gerçek fiirinler'e dönüflebileceklerini ö rendi inde fiirine'yi kaç r yor ve onu dünyan n en büyük büyücüsü olarak milyonlar n hayranl n kazand Paris'e getiriyor. fiirine'yi kurtarmak için fiirin Baba, Sakar fiirin ve Süslü fiirin'in dünyam za dönerek insan dostlar Patrick ve Grace Winslow ile iflbirli i yapmalar gerekiyor. Kendisini her zaman di er fiirinler'den farkl hisseden fiirine, Yaramazlar Vexy ve Hackus ile yeni bir ba kurabilecek midir, yoksa fiirinler ona olan sevgilerinin gerçek oldu una fiirine'yi ikna edebilecekler midir?" "Red-2" Yönetmenli ini Robert Schwentke'nin üstlendi i gifle rekortmeni "Red" filminin devam olan "Red-2", haftan n beklenen filmlerinden... Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones ve John Malkovich'in rol ald filmin yönetmenli ini Dean Parisot üstleniyor. Senaryosunu Erich Hoeber ve Jon Hoeber'in yazd film, emekli CIA ajan Frank Moses'in hikayesini anlat yor. "Zorlu kili" Baltasar Kormakur'un yönetti i "Zorlu kili", aksiyon sevenlere keyifli dakikalar yaflatacak. Filmin baflrollerini Denzel Washington ve Mark Wahlberg paylafl yor. "Kutsal Motorlar" Fransa-Almanya ortak yap m Leos Carax' n yönetti i "Kutsal Motorlar" filminde Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes, Kylie Minogue ve Michel Piccoli rol al yor. "Zaman Yolcular " Bilim kurgu, komedi ve romantik tarz "Zaman Yolcular " filmini Colin Trevorrow yönetti. Senaryosunu Derek Connolly'nin kaleme ald film, "Küçük Gün Ifl m / Little Miss Sunshine" n yap mc lar n n imzas n tafl yor. Filmin baflrollerinde kendine özgü bir hayran kitlesi bulunan Mark Duplass ve ba ms z sineman n yükseliflteki güzel y ld z Aubrey Plaza Aubrey Plaza ve "New Girl" dizisinden tan nan Jake Johnson bulunuyor. "Dabbe: Cin çarpmas " Haftan n vizyona giren tek Türk yap m filmi "Dabbe: Cin Çarpmas "... Senaryosu yazan Hasan Karacada ' n yönetti i filmde, Irmak Örnek, Sultan Köro lu K l ç, Elçin Atamgüç ve Sabriye Günüç rol al yor. (AA) 3 A ustos 2013 Bu hafta 6 film vizyona girdi

3 3 A ustos 2013 ANTALYA - Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye genelinde ücretsiz düzenledi i yamaç paraflütü bafllang ç kurslar ile her y l bin 500 genci gökyüzüyle buluflturuyor. Türkiye nin 8 ayr bölgesinde 4 gün teorik e itim alan kursiyerler, e itmenler gözetiminde 8 gün alçak, ard ndan 100 metre yüksekli indeki tepeden uçufl gerçeklefltiriyor. Ayr ca THK ö reticileri her y l bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na, s navla sertifika veriyor. Antalya da da Döflemealt ilçesinde teorik e itimlerini tamamlayan genç kursiyerlerin gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. UÇMAK B R TUTKU VE ÖZGÜRLÜKTÜR THK Antalya fiube Baflkan Vas f Yücelifl, AA muhabirine yapt aç klamada, THK olarak model uçak, paraflüt, yamaç paraflütü, planör ve yelken kanat kurslar verdiklerine söyledi. Düzenledikleri kurslarla havac l k sektörüne kalifiyeli eleman yetifltirmeyi amaçlad klar n dile getiren Yücelifl, Türkiye genelinde bu y l Antalya, H CR RUM msak : kindi : Yaflam 26 Ramazan 21 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Her y l bin 500 genç gökyüzüyle bulufluyor Erzincan, Eskiflehir ve zmir baflta olmak üzere 8 ayr bölgede ücretsiz yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini belirtti. Yücelifl, daha önce herhangi bir uçufl gerçeklefltirmemifl kursiyerlere 4 gün teorik e itim verdiklerini, ard ndan yap lan s nav baflar yla geçenlere 8 gün e imli alçak tepede 15 uçufl, sonra 100 metrelik tepeden 10 uçufl denemesi yapt rd klar n anlatarak, kursa yafllar ndaki gençlerin yo un ilgi gösterdi ini kaydetti. THK olarak Türkiye genelinde y lda bin 500 kifliye yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini bildiren Yücelifl, THK ö retmenlerinin y lda bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na da s nav yaparak, baflar l olanlara sertifika verdiklerini ifade etti. Yücelifl, Antalya ikliminin ve etraf ndaki da lar n yamaç paraflütü yapmaya çok uygun oldu una de inerek, Antalya da iki e itmen ile 11 dönem yamaç paraflütü kursu açt klar n söyledi. Yamaç paraflütünün kurallara uyuldu u takdirde tehlikeli olmad na iflaret eden Yücelifl, Uçmak, bir tutku ve özgürlüktür. Yamaç paraflütü, insan n uçma rüyas n gerçeklefltirebilece i en kolay hava sporundan bir tanesidir. Kendinizi tepeden koflarak b rakt n zda derin bir sessizlikte gökyüzünde özgürlü ün tad n ç kart yorsun. Uçufltan korkmayan herkes rahatl kla yapabilir dedi. UÇMAK B R V RÜS B, KAPTI IN ZAMAN BIRAKAMIYORSUNN Yamaç paraflütü kursuna kat lan Asl Çay r, ilk defa paraflütle uçufl gerçeklefltirdi ini belirterek, lk havaland nda korktum ama havada uçmak çok keyifli ve heyecan verici, ayn zamanda cesaret isteyen bir ifl diye konufltu. Kursiyerlerden Emre Yavuz ise daha önce yamaç paraflütü ile uçufl gerçeklefltirdi ini, kursa sertifika almak için kat ld n anlatt. Sertifika ald ktan sonra uçufllar na devam edece ini dile getiren Yavuz, Uçmak harika bir duygu, bir virüs gibi, kapt n zaman b rakam yorsun. Kurallara uyuldu unda hiçbir tehlikesi yok. Havada, kendini hayattaki her fleyden ar nm fl hissediyorsun diye konufltu. (AA) Saman çuvallar aras nda sigara sevkiyat BAYBURT - Bayburt ta durdurulan kamyonda saman çuvallar aras na saklanm fl 268 bin 970 paket gümrük kaça sigara ele geçirildi, sürücü gözalt na al nd. Bayburt Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, istihbarat çal flmas sonucunda baz kiflilerin do u illerinden temin ettikleri gümrük kaça sigaralar Bayburt üzerinden baflta stanbul ve Ankara olmak üzere bat illerine kamyon ile sevk edeceklerini belirledi. Ekipler, Erzurum yönünden Bayburt istikametine gelen M.Ç nin kulland plakas n önceden belirledikleri saman yüklü kamyonu Kop Da ndan itibaren takibe ald. Bayburt flehir merkezinde durdurulan kamyonda yap lan aramada, saman çuvallar aras na gizlenmifl 268 bin 970 paket gümrük kaça sigara oldu u belirlendi. Sigaralara ve araca el konuldu, gözalt na al nan sürücü M.Ç, Emniyet Müdürlü ündeki ifllemlerinin ard ndan Bayburt Adliyesine sevk edildi. Yetkililer, ele geçirilen sigaralar n 1 milyon 613 bin 820 lira de erinde oldu unu, operasyon sayesinde yüksek miktarda vergi kayb n n da önüne geçildi ini belirttiler. (AA)

4 4 YARIN Rize yi turizmde yaylalar tafl yor R ZE - MUH TT N SANDIKÇI - Rize Kültür ve Turizm Müdürü smail Hocao lu, Do u Karadeniz de yaylalar n turizmde önemli yer tuttu unu, baflta Ayder olmak üzere yaylalar n çok say da turiste ev sahipli i yapt n söyledi. Hocao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l n ilk alt ay nda 350 bin turistin Rize ye geldi ini, bunun 30 binini yabanc ziyaretçilerin oluflturdu unu belirtti. Ramazan ay olmas na ra men yaylalarda yerli ziyaretçi hareketlili in devam etti ini ifade eden Hocao lu, ç turizmde insanlar yine bölgeyi tercih ediyor. Yaylalarda hava çok güzel, mikroklima diyebilece imiz bir ortam var. Ziyaretçiler insan bunaltmayan bu havada do ayla içiçe olabilme imkan buluyor. Tatil dinlenmek, yorgunluklar atmaksa bunun için en uygun yerlerinin bafl nda Ayder ve yöremizdeki yaylalar geliyor dedi. Geçmiflte yaylalar n sadece yaz aylar nda tercih edildi ini vurgulayan Hocao lu, Helikopterli kayak k fl aylar n n vazgeçilmezi oldu. kizdere ve Ayder yaylas ndaki kapl calar termal turizmin, sa l k turizminin artmas n sa lad. Kapl calar n Karadeniz Bölgesi nde sadece Rize de bulunmas bölgenin turizm potansiyelini art r yor. Bölgede yap lan flenlikler farkl etkinlik arayanlar n gözdesi haline geldi. Do u Karadeniz turizmde yoluna kesintisiz devam ediyor. Foto safari, kufl gözlemcili i, endemik bitki incelemesi, rafting, da yürüyüflü, kamp kurma gibi birçok alternatif turistlerin ilgisini art r yor diye konufltu. Do u Karadeniz de turizm hareketlili inin artt n, insanlar n deniz, kum, günefl tatil anlay fl ndan ç kmaya baflald n kaydeden Hocao lu, flöyle devam etti: Özellikle Rize 2009 y l nda y lda 300 bin turisti a rlarken bu y l ilk ay 6 itibariyle 350 bini aflan ziyaretçi a rlad k. Bunun yaklafl k 30 bini yabanc ziyaretçi. Son y llarda özellikle körfez ülkelerinin yo un ilgisiyle karfl karfl ya kald k. Özellikle Arap turist say s nda geçti imiz y llara oranla 3-4 kat art fl söz konusu. Y l sonu itibariyle yerli ve yabanc 600 bin ziyaretçi a rlayaca m z tahmin ediyoruz. (A.A) DEN ZL - BRAH M SÜZER - Türkiye nin Kültür Envanteri Projesi kapsam nda pilot bölge seçilen Buldan ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu bafllad. Ahflap ve cumbal, saçak ve sundurmalar yla birbirini engellemeyen manzaraya sahip tarihi evleriyle Buldan n, turizmde dünyaca tan nan Safranbolu dan daha gözde bir hale gelebilece i belirtildi. Buldan Belediye Baflkan Mustafa Fahri fievik, AA muhabirine yapt aç klamada, Safranbolu ve Beypazar n örnek alarak projeye baflland n söyledi. Buldan n binalar n n tarz ve mimarisi itibariyle Safranbolu ve Beypazar ndan çok ciddi farkl l klar oldu unu kaydeden Çevik, Oralarda tek tip evler var fakat Buldan da tespit etti imiz farkl mimari yap da evlerimiz var. Ayr ca, Buldan ekonomik yap s ve di er unsurlar yla bu ilçelerden daha zengin bir ilçe dedi. Çevik, projenin temellerinin Turizm 2007 y l n n öncesine dayand n fakat uygulaman n kendi belediye baflkanl döneminde bafllad n dile getirdi. Projenin Denizli nin de kültür projesi haline geldi ini belirten Çevik, Pamukkale, Laodikya, Güney, flarapç l k ve ba bozumu, Yenicekent, Tripolis ve Buldan Yayla Gölü hatt çizdik. Bu hatt canland rmay hedefliyoruz. Yani sadece Buldan düflünen bir proje de il diye konufltu sokak ve 164 evin restorasyonunu kaps yor Çevik, projenin 32 sokak ve 164 evin restorasyonunu kapsad na dikkati çekerek, ilk etapta 10 soka n projesinin haz rland n, bir sokakta bulunan 25 evin de restorasyonunun tamamlanma aflamas na geldi ini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanl, Denizli Valili i ve Denizli l Özel daresi nin çok ciddi destekleri oldu una de inen Çevik, flöyle konufltu: Önümüzdeki 5-10 y l içerisinde 3 A ustos 2013 Tarihi Buldan evleri restore ediliyor bu bölgenin tarihi aç dan dünyada tan naca n düflünüyorum. En önemlisi projenin kamuoyuna mal olmas. Vatandafllar m z sokaklar n ve evlerinin koruma alt na almas ndan dolay çok rahats zd lar. nsanlar m z uygulamalar gördükten sonra kendi iradeleriyle Benim evimi de tescilleyin, projesi yap ls n demeye bafllad. Buldan n sosyo-ekonomik aç dan kalk nmas nda bu kültürel miras n çok ciddi katk lar olacak. Bu konuda birçok oda, vak f ve dernekler projeyi destekliyor. Buldan, bu yap s yla bir çerçevesi olmayan portreye benziyor. Bizim iflimiz o portrenin içini doldurmak ve portreyi tamamlamak. Yani restorasyonla Buldan n görünmeyen de erlerini gün yüzüne ç karmak. Buldan, bir Safranbolu, Beypazar, fiirince gibi çerçevesi olan, içi bofl bir yer de il. Çerçevesi olmayan, içi dolu bir resim. Restorasyon çal flmalar sürdürülürse dünyan n tan d bir ilçe olabilir. (AA)

5 3 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Çok sarhofl anlam nda argo bir sözcük. Uyan k, gözü aç k. 2. Bir ayg t belli bir ifl yapacak duruma getirme. 3. çinde görüntü ya da ses kayd yap lm fl flerit bulunan kutu. Verdi nin ünlü operas. 4. Bir iflteki engelleri yenme karar. Çelik çomak oyunu. 5. Bir nota. Cemaate namaz k ld ran kifli. Soru sözü. 6. Bildik, tan d k. Yap t. 7. Örnek, kal p. ri k y lm fl dana ya da domuz etinden yap lm fl bir çeflit sucuk. 8. Tavlada bir say. Fert. 9. Alacak, borç. Kiloamperin simgesi. 10. Lahza. Nikelin simgesi. M s r n plaka iflareti. 11. Meydan, alan. Üye. 12. Bir pamuk türü. Nispet. 13. Binek hayvanlar - n n s rt na konulan oturmal k. Voltamperin simgesi. 14. Cüzaml. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 15. Adale. Burçlardan biri. 16. Spor karfl laflmas. flçilerin bafllar na giydikleri, metal ya da plastikten koruyucu bafll k. 17. Samsun ilinin bir ilçesi. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 18. Mercanada. Baryumun simgesi. Basit flekerlerin genel ad. 19. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. 20. Beraberinde ya mur getirmeyen güçlü f rt na. Yukar dan afla ya: 1. Hamam böce i. Karadeniz yelkenlisi. Bir renk. fiehzadelerin özel e itmenleri. 2. Avuç içi. Kufl yuvas. Bir tür etli ve büyük zeytin. 3. Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesinin k saltmas. De erli bir kumafl. fiart edat. Çobanlar n çald sl k. 4. Yol bak m ve kontrol için demiryollar nda kullan lan küçük araba. Küçük kanal. Da tavu u. 5. Adam kay rma. Son. Güney Afrika n n plaka iflareti. 6. Lantan n simgesi. Arapçada su. Kal n ve kaba kumafl. Genifllik. Meyve bahçesi. 7. Fas n plaka iflareti. Kraliçe. Müstahkem mevki. Kanun koyma. 8. Oruç tutan, oruçlu anlam nda bir erkek ad. Eski dilde öç, intikam. Bir halk saz. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. ki tarla aras ndaki s n r. 9. S namak, tecrübe etmek. Aç. Bir say. 10. Yanarda a z. Rapor. Kurutulmufl hayvan tersi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi KOCAEL - Bu y l n ocak-may s döneminde, bireysel kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l na göre yüzde 17,3, ferdi kredi borcunu ödemeyen kifli say s ise yüzde 31,1 artt. Merkez Bankas verilerinden derlenen bilgiye göre, kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s geçen y l n tamam nda 453 bin 656 iken, bu y l n ocak-may s döneminde 325 bin 179 kifli olarak kay tlara geçti. Bu y l n ilk 5 ay nda kredi kart borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l n n tamam na göre yüzde 17,3 yükseldi. Y l n ocak-may s döneminde, ferdi kredi borcunu ödemeyen kifli say s, 2009 y l na oranla yüzde 31,1 yükseliflle 233 bin 55 oldu. Söz konusu verilere göre, 2009 y l ndan bu y l n ilk 5 ay na kadar ferdi kredi borcunu ödeyemeyen kifli say s, 1 milyon 27 bin 118, bireysel kredi kart borcunu ödeyemen kifli say s da 1 milyon 437 bin 499 olarak kay tlara geçti. (AA) ANKARA - Devletin bir güvence olarak sundu u Zorunlu Deprem Sigortas, konutlar depreme ve depremin do rudan neden oldu u yang n, infilak, yer kaymas ve tsunami gibi afetlere karfl güvence alt na al yor. Y ll k olarak düzenlenen ve konutun yap tarz na, brüt yüz ölçümüne ve bulundu u bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanan poliçelerin prim tutarlar - n n, herkesin karfl layabilece i seviyede tutulmas na özen gösteriliyor. Sigortan n teminat alt nda olan hasarlar n ortaya ç kmas halinde ise tazminat, mümkün olan en k sa sürede karfl lan yor. Hasar sonucunda ortaya ç kan tazminat, Do al Afet Sigortalar Kurumu (DASK) taraf ndan hak sahibinin hesab na yat r l yor. Zorunlu Deprem Sigortas uygulamas n n bafllad 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Kurum, toplumda sigorta bilincini art rmak için çok say da kampanya düzenledi. Kurumun en son Zorunlu deprem sigortan z yapt r n, zorunlu misafirlikten kurtulun slogan ile haz rlad yeni reklam filmi de çeflitli ortamlarda yay nlan yor. Uzmanlar, buna karfl n sigortal l k oran n n halen istenilen düzeyde olmad n belirtiyor. DASK n verilerine göre, yürürlükteki poliçe adedi 5,7 milyon, sigortal l k oran ise yüzde 34,1 düzeyinde. Kurumun internet sitesinde yer alan verilere göre, Zorunlu Deprem Sigortas uygulamas n n bafllad tarihten bu yana deprem için aç lan 20 bin 587 dosya kapsam nda 154,9 milyon lira ödeme yap ld. Söz konusu ödeme içindeki en büyük tutar ise 23 Ekim 2011 tarihinde Van da yaflanan deprem için ayr ld. Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl n n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Van daki 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 depremlerinde toplam 644 kifli hayat n kaybetmifl, kifli yaralanm fl, 252 kifli ise enkazlardan sa olarak kurtar lm flt. Bu depremin ard ndan Van da ikamet eden çok say da aile, bir yak n na veya akrabalar na zorunlu misafir olmufltu. 3 A ustos 2013 DASK n ödedi i tazminat 155 milyon liraya ulaflt Geçti imiz y llarda Kütahya ve Van da yaflanan depremlerle önemi iyice kavranan ve dün meydana gelen merkez üssü Gökçeada olan depremle de bir kez daha hat rlanan Zorunlu Deprem Sigortas, bugüne kadar binlerce aileyi zorunlu misafirlikten kurtard y l nda kurulan ve o günden bu yana depremzedelerin yan nda olan Do al Afet Sigortalar Kurumu nun ödedi i tazminat tutar, 155 milyon liraya ulaflt. Bunun ard ndan çal flmalar n tamamlayan DASK taraf ndan söz konusu depremlere iliflkin aç lan dosya say s 6 bin 481, ödenen tazminat ise 118,9 milyon lira oldu. DASK verilerine göre, Türkiye deki toplam konut say s yaklafl k 17 milyon iken, sigortal konut say - s 5,8 milyon düzeyinde bulunuyor. Bu rakamlar da Zorunlu Deprem Sigortas kapsam nda, Türkiye deki sigortal l k oran n n, yüzde 34,1 seviyesinde oldu unu gösteriyor. Sigortal konutlar n, bölgelere göre da l m na bak ld nda ise en yüksek sigortal l k oran n n Marmara Bölgesi nde oldu u görülüyor. Marmara Bölgesi ndeki sigortal l k oran yüzde 42,6 iken, buray yüzde 34,7 ile ç Anadolu Bölgesi, yüzde 31,4 ile Ege Bölgesi, yüzde 27,5 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 27,4 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 22,5 ile Güney Do u Anadolu Bölgesi ve yüzde 23,2 ile Do u Anadolu Bölgesi izledi. Yürürlükteki söz konusu poliçelerden elde edilen prim tutar ise 633,5 milyon lira oldu. (AA) Kredi kart borcunu ödemeyenlerin say s artt

7 3 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Üniversiteli mevsimlik tar m iflçileri Güneydo u Anadolu Bölgesi nden Amasya ya gelerek tarlalarda çal flan mevsimlik iflçiler aras nda üniversite ö rencileri dikkat çekiyor. AMASYA - Yafl tlar gibi deniz k y s ya da al flverifl merkezleri yerine aileleri ile mevsimlik iflçi olarak bölgeye gelen gençler, zorlu yaflam koflullar alt nda tarlalarda çal flarak okul harçl klar n ç kar yor. fianl urfa Celal Bayar Üniversitesi Hemflirelik Bölümü 2. s n f ö rencisi Fatma Sabah (21), yaz tatilini tarlada çal flarak geçiren ö rencilerden sadece biri. Ailesi ile fianl urfa dan Amasya ya gelen ve so an tarlas nda çal flan Sabah, AA muhabirine, annesi, babas ve 8 kardefli ile tarlada çal flarak okul harçl n ç karmaya çal flt n söyledi. Bölgeye ifl imkan ç kt için geldiklerini ifade eden Sabah, Yaz n çal fl yoruz k fl n da okuyoruz. Okul harçl diyelim biz buna. Benim gibi yaz n tarlalarda çal fl p, k - fl n okuyan birkaç arkadafl m daha var. Derslerin zor oldu unu söyleyip okulu b rakmak isteyen arkadafllar m tarlada çal flman n zorlu- STANBUL - Garanti Bankas n n 2013 y l Ocak-Haziran dönemindeki konsolide olmayan net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Türkiye Garanti Bankas A.fi. 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolar n aç klad. Buna göre, konsolide olmayan mevduat büyüklü ü 101 milyar 318 milyon 343 bin lira seviyesine ulaflan Garanti Bankas, nakdi ve gayri nakdi krediler arac l yla ekonomiye 133 milyar 948 milyon 895 bin lira destek sa lad. Garanti Bankas n n 2013 ün ilk yar s ndaki konsolide olmayan net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Bankan n özkaynak karl l yüzde 18,5, aktif karl l ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleflti. Aç klamada görüfllerine yer verilen Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, Likit bilanço yap m z, sa lam aktif kalitemiz ve iç kaynaklarla güçlendirdi imiz sermayemizle sa l kl ve sürdürülebilir bir flekilde büyümeye devam ediyoruz de erlendirmesini yapt. Bu paralelde Garanti Bankas n n da t m kanallar n gelifltirmeye devam etti ini vurgulayan Özen, kinci çeyrekte flube say m z 960 n üzerine tafl rken, mobil bankac l k alan nda ise de iflime liderlik etmeyi sürdürdük. Müflteriyle karfl l kl etkileflime dayanan ve günlük finansal aktivitelerin yönetimini destekleyen yeni projemiz igaranti yi kullan ma sunduk. nsan odakl yaklafl m yla en çok tercih edilen marka olmay sürdüren Garanti, yaratt güvenin bir yans - mas olarak toplam mevduat art fl n, ilk yar da sektörün iki kat h zda gerçeklefltirdi ifadelerini kulland. Garanti Bankas n n, yurt d fl kaynak yaratma konusundaki baflar lar - n n devam etti ini belirten Özen, flunlar kaydetti: Garanti, 2012 de ald 1 milyar avro tutar ndaki sendikasyon kredisini 1,1 milyar avro olarak yeniledi. fllem, piyasada 1,3 milyar avronun üzerinde rekor düzeyde taleple herhangi bir Türk bankas taraf ndan gerçeklefltirilen sendikasyon kredileri aras nda en yüksek taleple karfl laflt. Ayr ca 2,5 milyar dolar tutar ndaki unu görseler eminim derslerine daha çok çal fl rlar dedi. S cakta tarlada çal flman n güçlüklerini dile getiren Sabah, s cakta çal flman n ve oruç tutman n zor oldu unu ifade etti. Harran Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1. s n f ö rencisi Ziyattin C zlak (21) da her yaz mevsimlik iflçi olarak Eskiflehir, Bursa ve Amasya gibi illerde çal flt klar n anlatt. Amaçlar n n ailelerine yard mc olmak ve okul harçl klar n ç karmak oldu unu dile getiren C zlak, Global Orta Vadeli Tahvil Program kapsam nda, farkl para birimi ve vadelerde borçlanma arac ihraç ederek Türkiye den Avustralya dolar ve sviçre frang cinsinden ilk bono ihraçlar n gerçeklefltiren kurum olduk. Böylece potansiyel ifl alanlar yaratmadaki kabiliyetimiz ve uluslararas piyasalardaki yüksek güvenilirli imiz bir kez daha kan tland. Uluslararas banka ve yat r mc lar n Türkiye de çal flmak isteyece i 1. banka olma vizyonumuzu ve sektördeki öncülü ümüzü sürdürece iz. Garanti Bankas n n baflar l performans n n uluslararas çevrelerde takdir edildi ini belirten Özen, aç klamas na flöyle devam etti: Bloomberg Markets dergisinin de erlendirmesinde, dünyan n en güçlü bankalar aras nda yer alan tek Türk bankas olurken, önde gelen finans dergilerinden Global Banking & Finance taraf ndan En yi nternet Bankas ve En yi Proje Finansman Kurumu ödüllerine lay k görüldük. Yetkin insan kayna m z, sürekli geliflen teknolojik altyap m z ve insan 7 Tarlada çal flmak, ders çal flmaktan daha zor. Bu yüzden okuyup iyi bir yere gelmek istiyorum diye konufltu. Bölgeye çocuklar ile gelen mevsimlik iflçiler, yaflam mücadelesi veriyor. Elektrik ve su olmayan çad rlarda kalan mevsimlik iflçilerden Havafl Tuzcan (55) da 10 çocu u ile bölgeye geldiklerini, çocuklar n n s ca a ra men hem tarlada çal flt - n hem de oruç tuttu unu söyledi. l genelinde yaklafl k 4 bin mevsimlik iflçinin çal flt ve haz rlad klar 7 çuval için günde 28 lira kazand klar ö renildi. Birçok zorlukla mücadele eden mevsimlik tar m iflçileri buna ra men e lenmekten de geri kalm - yor. Tar m iflçileri tarlada ifl aralar nda cep telefonundan çald klar müzik eflli inde halay çekerek e leniyor. (AA) Garanti Bankas ilk 6 ayda 1 milyar 890 milyon 647 bin lira kar etti odakl hizmet anlay fl m zla, faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda fark yaratmaya devam edece iz. Konsolide finansal tablolar na göre ise Garanti, 197,4 milyar lira aktif büyüklü üne ulaflt. Garanti Bankas n n mevduat büyüklü ü 112 milyar 10 milyon 722 bin lira seviyesine yükselirken, nakdi ve gayri nakdi krediler arac l yla ekonomiye 144 milyar 29 milyon 645 bin lira destek sa lad. Bankan n 2013 y l n n ilk yar s ndaki konsolide net kar, 2 milyar 185 milyon 405 bin lira oldu. Özkaynak karl l yüzde 20,8, aktif karl l ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleflti. Garanti Bankas n n 2013 y l ilk yar s na ait konsolide olmayan finansal tablolar na göre ise net kar 1 milyar 890 milyon 647 bin lira oldu. Yasal mevzuat ve uluslararas uygulamalar do rultusunda, vergi karfl l klar, kredi ve di er karfl l klar dahil toplam 1 milyar 563 milyon 922 bin lira karfl l k ayr ld. Aktif büyüklük 2012 y lsonuna göre yüzde 10,6 artarak 177,2 milyar lira seviyesine ulaflt. (AA)

8 3 A ustos YARIN Ekonomi Üzüm alt n y l nda 6 lira olacak Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan Vekili ve Manisa Ziraat Odas Baflkan Nuri Sorman, Üzüm bu y l rekolte düflüklü ünden dolay fiyat bak m ndan hem alt n y l n yaflayacak hem de fiyatlar 6 lira civar n geçecektir dedi. MAN SA - Sorman, AA muhabirine yapt aç klamada bu y l rekolte rakam aç klamamaya karar verdiklerini söyledi. Rekolte aç kland zaman ihracatç lara d fl al c lar n rekolte miktarlar na göre fiyat verdi ini vurgulayan Sorman, flöyle konufltu: Manisa Ziraat Odas olarak bu y l rekolte rakam n aç klamamaya karar verdik. Çünkü rekolte aç klad m z zaman, bizim ihracatç lar m z, d fl al - c lara rekolte miktarlar na göre fiyat vermektedirler. Bunun güzel örneklerini yaflad k senesinde maalesef üzüm fiyatlar afla ya do ru seyretti. Üzüm 4,5 liradan 2,5 liraya kadar düfltü. Oysa 2011 senesinde 3 dolara yaklaflan fiyatlarla üzüm ihraç edilmiflti. Ama üreticilerimiz 2012 senesinde maalesef bu rakam göremediler. Çünkü, 2012 y l rekoltesi 2011 den biraz daha yüksekti ve ihracatç lar m z da kendi aralar nda rekabete girerek d fl al c lara fiyat k rma pozisyonuna girdiler. Hem ülke döviz kayb na hem de üreticilerimizi gelir kayb na u rad. Onun için bu sene 2013 y l mahsulünde rekolteyi aç klamama karar verdik. Üzüm bu y l rekolte düflüklü ünden dolay fiyat bak m ndan hem alt n y l n yaflayacak hem de fiyatlar 6 lira civar n geçecektir. Bu sene rekolte düflükken üreticileri, elindeki mallar emanete vermemeleri konusunda uyaran Sorman, üreticinin ihtiyac kadar olan mal sat fla ç kar p geri kalan n depolar veya ziraat odalar depolar nda tutmalar konusunda uyard. GAZ ANTEP - Güneydo u Anadolu Bölgesi nden bu y l n ilk 7 ay nda gerçeklefltirilen ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde18,3 artarak 5 milyar 319 milyon 660 bin dolar oldu. Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) Baflkan Abdülkadir Ç kmaz, yapt yaz l aç klamada, Güneydo u ihracat nda Ortado u ülkelerinin yüzde 61,6 Sorman, don ve dolu nedeniyle ma dur olan üreticilerin tar m sigortalar n yapt rmalar gerekti ine dikkati çekerek son zamanlarda ya an yaz ya murlar nedeniyle ba larda hastal klar n bafl göstermeye bafllad - n da kaydetti. Türkiye Elektrik Da t m Anonim fiirketi nin (TEDAfi) özelleflmesinden dolay üreticilerin zor durumda kald - n belirten Sorman, sözlerini flöyle sürdürdü: Baz bölgelerimizde barajlarda su bol olmas na ra men sulama tesislerinin eksikli inden dolay üreticilerimiz yer alt sular yla mahsullerini sulamaktad r. TEDAfi n özelleflmesinden dolay üreticilerimizin elektrikleri, hem eski borçlar hem de yeni kulland elektrik borçlar ndan dolay maalesef kesilmektedir. Özellefltirmeden dolay TEDAfi alan flirketler bir noktada hakl d r. Burada devletin bir tar m politikas neticesinde elektrik enerji kullan mdaki ödemeleri 6 ayl k periyot halinde ayarlamas gerekmektedir. Çünkü devlet özellefltirme neticesinde özelleflen flirketlerden kullan lan enerjinin paras n peflin olarak istemektedir. Fatura edildi i anda bu paralar n yatmas gerekmektedir. Hükümetimizin tar msal sulamaya ait olan enerji kullan mlar n mutlaka 6 ayl k periyotlar halinde bu flirketlerden istemesi o flirketlerinde üreticiye 6 ayl k dönemler halinde fatura ç karmas gerekmektedir. Bunlar yap lmad takdirde hem rekolteler hem de üreticinin geliri afla düflecektir. (AA) Güneydo u, ihracatta h z kesmiyor payla ilk s rada yer ald n bildirdi. Bölgeden 183 ülkeye ihracat yap ld n vurgulayan Ç kmaz, Ortado u dan sonra en fazla ihracat Avrupa Birli i (AB) ve Afrika ülkelerine gerçeklefltiriyoruz. Ayr ca Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Libya, talya, ABD, Almanya, ngiltere, Rusya Federasyonu ve Birleflik Arap Emirlikleri ihracatta ilk s rada yer al yor de erlendirmesinde bulundu. Bölgeden, 2013 ün ilk 7 ay nda yap lan ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,3 art flla 5 milyar 319 milyon 660 bin dolara yükseldi ini aktaran Ç kmaz, ayn dönemde Gaziantep in 3 milyar 707 milyon 907 bin dolarla Türkiye nin en çok ihracat yapan alt nc ili konumundaki yerini korudu- unu belirtti. (AA) Bayraktar dan valilik ve belediyelere ÇED uyar s ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) raporu olmadan ruhsat verilip inflaata bafllat lan iflletmeler konusunda belediye ve valilikleri uyard. Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamaya göre, yap lan incelemelerde Çevresel Etki De erlendirme Yönetmeli ine tabi olup, ÇED karar bulunmadan ruhsat alan iflletmeler oldu u ortaya ç kt. Sorunun eksik bilgilendirmeden kaynakland sonucuna varan Bakanl k, bu iflletmeler konusunda valilik ve belediyeleri uyard. Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar imzas yla 81 ilin valisi ve belediye baflkanlar na gönderilen uyar yaz s nda, belediyelerce ÇED raporu olmadan inflaat ruhsat verilen iflletmelerin Çevre Kanunu na ayk r hareket ettikleri belirtildi. Bugüne kadar birçok proje sahibinin, ÇED Yönetmeli i hükümlerini yerine getirmeden projelere iliflkin inflaat çal flmalar na bafllad klar, özellikle belediyelerce ÇED Yönetmeli ine yönelik sorgulama yap lmadan inflaat veya yap ruhsatlar n n verilmesi nedeniyle projelerin durduruldu u ve proje bedelinin yüzde 2 si oran nda idari para cezas n n uyguland tespit edilmifltir. Bu durum yat r mc lar ma dur etti i gibi projelerin hayata geçmesini geciktirmekte, dolay s yla zaman ve ekonomik kay plar n yaflanmas na da neden olmaktad r. ÇED raporu olmadan yap ruhsat alan firmalara, denetimler sonras yüklü miktarda para cezas kesiliyor. Bakanl k bu firmalara proje maliyeti üzerinden yüzde 2 oran nda ceza kesme yetkisine sahipken, büyük maliyetli projelerde bu rakam 2-3 milyon liray bulabiliyor. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

HAFTALIK BAKIR BÜLTENİ

HAFTALIK BAKIR BÜLTENİ LIK BAKIR BÜLTENİ 33. (15 19 Ağustos 2011) 24 Ağustos 2011, Çarşamba LME BAKIR VE / KORELÂSYONU (TEMMUZ-AĞUSTOS) LME BAKIR LARI SON 30 GÜN 33. PİYASA VERİLERİ LME VERİLERİ LIK VE YILLIK % DEL NOTIZ (/t)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı