PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İMMİB-İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (BİRLİK olarak anılacaktır), teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır. 2. İHALE KONUSU İşbu Şartnamenin konusu, İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İMMİB), İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İİB), İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB) ve TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) kadrosundaki yaklaşık 550 Personelin İstanbul da 35 Güzergah üzerinden Yeni Bosna ya taşınması hizmetinin BİRLİK in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 3. ALINACAK HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI 3.1 Servislerde taşınacak personelin sabah en geç 08:45 de Dış Ticaret Kompleksi Binası önünde olması ve akşamları 17:40 da Dış Ticaret Kompleksi önünden alması esastır. Söz konusu 35 güzergah ve bu güzergah üzerindeki noktalardan servislere binecek personel sayısı ve ihale konusu olan servis aracı cinsine ait bilgiler şartname ekinde takdim edilmektedir. (EK.1) 3.2 Araçların yaşları 0-5 yaş aralığında olacaktır. 3.3 Güzergah değişikliklerinde gidiş ve gelişin her biri için 5 km.lik mesafe değişikliği için karşılıklı olarak herhangi bir ücret değişikliği talebinde bulunulmayacaktır. 3.4 Köprü ve otoban geçiş ücreti İSTEKLİ ye ait olup köprü ve otobandan geçiş ücretlerine gelen zam günlük ücretlere yansıtılır. 3.5 İSTEKLİ, Şartname konusu iş için gerekli her türlü ruhsat, müsaade, servis belgesi ve bunun gibi belgeleri taşıma hizmetinin ifası öncesinde masrafı kendisine ait olmak üzere sağlayacaktır. 3.6 İSTEKLİ taşıma hizmeti sırasında Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata ve trafik kurallarına harfiyen uyacak, taşınan Personelin emniyetli ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. 3.7 İSTEKLİ belirtilecek saatlerde belirlenen güzergahlarda hizmeti aksattığı ve personel kendi kusuru olmaksızın mezkür güzergah üzerinde ücret ödeyerek işyerine intikal ettiği takdirde bu ödemeler İSTEKLİ nin istihkakından kesilir. Güzergahlardaki personelin, belirlenen servis saatlerinin 10 dakika aksaması halinde yapılacak masrafın değeri sınırlandırılmaksızın kendi imkanları ile işyerine intikal etme hakkı doğmuş olur ve personelin yapmış olduğu masraf İSTEKLİ nin ücretinden kesilir. 3.8 İSTEKLİ nin işbu Şartname kapsamındaki taşıma işi sırasında, hizmetten faydalanan personelin ve/veya 3. kişilerin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zarar nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk İSTEKLİ ye ait olup, bu nedenle gerek Personel ve gerekse 3. şahıslar tarafından BİRLİK e yapılacak tüm tazminat talepleri İSTEKLİ tarafından aynen ödenecektir.

2 3.9 İSTEKLİ nin hizmeti yerine getirmek üzere tahsis ettiği araçların periyodik bakım ve servisleri yapılmış olacaktır. Araçların arızalanması ve/veya periyodik bakım için servise girmesi halinde, taşıma hizmeti aksatılmayacak ve yerine aynı evsafta araç tahsis edilecektir. Araçların hizmetin ifası sırasında veya herhangi bir zamanda 3. şahıslar veya Resmi Mercilere olan yükümlülükleri nedeniyle seferden men edilmesi ya da benzeri nedenlerle taşıma hizmetini gerçekleştirememesi durumunda, aynı şekilde taşıma hizmeti aksatılmayacak ve aynı evsafta bir başka araç tahsisi ile hizmet sürdürülecektir Araçlarda BİRLİK çalışanı olmayan kimse taşınmayacaktır İSTEKLİ, seferdeki araçlarında değişiklik yapacağı zaman BİRLİK e taşıtın belgeleri ile birlikte bilgi verecek, BİRLİK in yazılı onayını aldıktan sonra değişiklik yapacaktır Tüm araçlar Orjinal klimalı olacaktır Araçların Karoseri Orijinal olacak Eksoz vasıtasıyla ısıtma yapılmayacaktır Tahsis olunacak araçlar trafik kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olacak, zorunlu mali mesuliyet ve trafik sigortaları yaptırılmış olacak, araçların fenni durumları veya işletme kusuru nedeniyle hizmetin aksatılmasının tüm maddi sorumluluğu İSTEKLİ ye ait olacaktır Hizmete sunulacak araçta seyahat edecek kişilerin can güvenliğinin teminat altına alınması için, Ferdi Kaza Koltuk Sigortası, Kasko Sigortası ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasını içeren Motorlu Araç Birleşik Sigorta sı İSTEKLİ tarafından yapılacaktır İSTEKLİ, Sigorta Poliçelerinin bir örneğini BİRLİK e teslim edecektir. İSTEKLİ nin bu yükümlülüğüne riayet etmemesi halinde, BİRLİK in sigorta yaptırması ve poliçe bedellerini İSTEKLİ ye yapacağı ödemelerden mahsup etmesi hakkı mevcuttur İSTEKLİ nin Şartname konusu hizmetin ifasında çalışacak sürücülerinin ücretleri, SSK Primleri, Vergi, İşsizlik Sigorta primleri vb. ödemeler ile İş Kanunu ve ilgili Kanunlar kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükleri İSTEKLİ ye aittir. BİRLİK in, İSTEKLİ nin personelinin işçilik hakları ve yükümlülükleri açısından herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır Tahsis olunacak araçların Trafik ve her türlü Sigortalarının bitiş sürelerinin kontrol sorumluluğu İSTEKLİ ye aittir Akaryakıt zamlarının taşıma ücretlerine yansıtılması : Yapılan anlaşma yürürlükte bulunduğu sürece akaryakıta hükümetçe zam yapıldığı takdirde, yapılan zam oranının % 5 e kadar olan kısmı İSTEKLİ tarafından karşılanacak olup, artış % 5 i aştığı andan geçerli olmak üzere % 5 ve artan kısmın toplamı BİRLİK e %30 olarak fatura edilecektir. İSTEKLİ yedek parça, lastik vs. gibi kullanım süresi ve kullanılan miktarı kesinlikle belirlenmeyen maddelere zam yapıldığı gerekçesi ile veya sair herhangi bir nedenle zam talebinde bulunmayacaktır. 4. GEÇİCİ TEMİNAT Senelik ihale bedelinin %5 idir. Geçici teminat, Nakit veya Devlet tahvili olabileceği gibi GEÇİCİ Banka Teminat mektubu olarak da teklif dosyasında yer alacaktır. Teklif Dosyasında Geçici Teminat yer almamış ise o kuruluşun teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 5. KESİN TEMİNAT İhaleyi kazanacak olan Kuruluş, Senelik ihale bedelinin % 10 u oranında gayrikabili rücu, KESİN ve SÜRESİZ Banka Teminat mektubu ya da Devlet Tahvili ni vermeyi kabul eder. İSTEKLİ nin ihale sonucu işi aldıktan sonra nakliyeyi yapmayacağını sözle veya yazılı olarak bildirmesi ve/veya sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde teminatları irad kaydedilir.(sözle müracaatlarda bir zabıt tutulur,firmaya imzalattırılır.) 6. TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA 6.1 İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen taşıma hizmeti için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç tarihi mesai bitimine kadar, Çoban çeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi İdari İşler ve Satın Alma Şubesi ne teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul etmez Teklifler 1 büyük zarf içinde ayrıca 2 zarf halinde hazırlanacak olup 1.Zarfın içinde teklif edilecek ihale bedeli yer alacak, 2. Zarfın içinde ise; - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname, - Geçici Teminat Mektubu, - Ticaret Odası Faaliyet Belgesi sureti, - İmza Sirküleri sureti, - Firma Ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti, - Referans Listesi, - SGK ve Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden son aya ait borcu yoktur yazısı, - Mevcut araç parkının Demirbaş defterine kayıtlı plaka, model, marka ve yolcu kapasitesini gösterir liste yer alacaktır. - Son iki yıla ait bilanço, gelir tablosu nakit akış gelir finansal tablo kıyaslaması, - ISO Belgesi TSE Belgesi D 2 Yetki Belgesi Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İdari İşler ve Satın Alma Şubesi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna Bahçelievler/İstanbul 6.3 Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır. 6.4 Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4 6.5 Teklif Veremeyecek Olanlar: Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli, TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları, Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler, Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar 6.6 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan, Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler. 7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ 7.1. Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir. 7.2 Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. 7.3 Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ lere yazılı olarak bildirilecektir. 7.4 İSTEKLİ ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 8. İHALEDEN VAZGEÇME

5 8.1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir İSTEKLİLER, BİRLİK in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 9. DİĞER HUSUSLAR A İhaleyi kazanacak olan Kuruluş, 2 gün içinde Güzergahlara ait servis araçlarının Plaka no.larını, saat ve dakika olarak hangi plakalı aracın hangi noktalardan geçeceğini bildirecek olup, aracın personel tarafından kolayca tanınmasını temin edecek özel bantlar ile aracını tanıtacaktır. B İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK i bilgilendirecektir. C Bu şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabi olmayıp,5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları na dayanılarak hazırlanmıştır. 10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME A- TARAFLAR İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ALMANAK VE FİLMİNİN HAZIRLANMASI, TASARIM VE BASKI HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ALMANAK VE FİLMİNİN HAZIRLANMASI, TASARIM VE BASKI HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ALMANAK VE FİLMİNİN HAZIRLANMASI, TASARIM VE BASKI HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ A- KONU ve KAPSAM İşbu Sözleşmenin konusu, İDDMİB talimatları doğrultusunda aşağıda belirtilen

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ CRM SİSTEMİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ CRM SİSTEMİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ CRM SİSTEMİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL, 2014 1 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları

Detaylı

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR)

SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) SINGAPORE STONE SHOW 2015 İMİB UR-GE PROJESİ YURT DIŞI FAALİYETİ TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI (8-11 ARALIK 2015, SİNGAPUR) TARAFLAR: Bu şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı