Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar Emniyet Sistemleri Bacalý ve anlý Cihaz Yerleþtirme Koþullarý Bacalý Cihaz Yerleþtirme Detayý Hermetik Cihaz Yerleþtirme Detayý Kontrol aneli Led Termometre ve Check-Up Göstergesi Çalýþtýrma/Ön Kontroller (Elektronik Modeller) Çalýþtýrma (Elektronik Modeller) Tekrar Çalýþtýrma (Elektronik Modeller) Çalýþtýrma/Ön Kontroller (ilot Alevli Modeller) Çalýþtýrma (ilot Alevli Modeller) Tekrar Çalýþtýrma (ilot Alevli Modeller) Sýcaklýk ve Kontrollü Yakma Ayarlarý Söndürme ve Kapama Su Doldurma Kalorifer ve Cihaz Suyunun Boþaltýlmasý Arýza Ýlk Kontrolü ve Önlemler Bazý Tipik Arýzalar Otomatik Kontrol Üniteleri Bakým LG (Tüp Gaz) Ýle Kullaným

3 5 GÝRÝÞ Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kýlavuzda ALARKO doðalgazlý/lg li kombi ile ilgili kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Kombinizi yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve bakým bilgilerinin yaný sýra kombiye iliþkin tanýtýcý ve teknik verilere, montaj, iþletmeye alma ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiþtir. Kombinize iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. Yetkili satýcý ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, baðlantýlarýný yaptýktan ve iþletmeye aldýktan sonra, size, kombinin kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr.

4 6 GARANTÝ ve SERVÝS Kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla cihazýnýz malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (Üç) yýl Alarko Carrier garantisi altýndadýr. GARANTÝ BELGESÝ nin cihazýn satýn aldýðýnýz bayiniz tarafýndan doldurup size imzalatýldýktan sonra Alarko Carrier e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlarýnýzda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis Adres Kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn ilgili tebliðlerine göre kazanýn ömrü en az 10 (on) yýldýr. irmamýz bu süre içerisinde cihazýnýzla ilgili her türlü yedek parçayý bulundurmak zorundadýr. GÜVENLÝK KURALLARI Gaz kokusu hissederseniz veya Gaz Alarm Cihazý gaz kaçaðý uyarýsý yaparsa; Sakin olun. Yanan ateþleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapý ve pencereleri AÇIN. Bütün gazlý cihazlarýn vanalarýný KAATIN. Daire ve apartman giriþindeki gaz vanalarýný KAATIN. Kibrit, çakmak vbg. YAKMAYIN, sigara ÝÇMEYÝN. Elektrik düðmeleriyle OYNAMAYIN, açýksa kapatmayýn, kapalýysa açmayýn. Elektrikli cihazlarý ÇALIÞTIRMAYIN. iþleri ÇEKMEYÝN / TAKMAYIN. Zilleri KULLANMAYIN. Gaz bulunan ortamlardaki telefonlarý KULLANMAYIN. Yöneticiye, 187 numaralý telefondan GAZ ÞÝRKETÝNE ve ÝT AÝYEYE HABER VERÝN.

5 7 CÝHAZ TANIMI Cihazýnýzýn modelini belirten bilgiler, aþaðýda listedeki tanýmlarýn karþýsýna (X) konularak gösterilmiþtir. Eðer tanýmlama yapýlmamýþsa lütfen Alarko Carrier Bayinize cihazýnýzýn özelliklerini liste üzerinde iþaretletiniz. Cihaz Taným Listesi Cihazýn Model Kodu Bacalý DAA 20 S DAA 25 S anlý DAA 20 SE DAA 25 SE Hermetik DHA 20 S DHA 25 S kcal/saat DHA 20 SE DHA 25 SE kcal/saat DAA 20 S/ ilot Alevli DAA 20 S/ E UYARILAR Cihazýnýza ait teknik özellikler, kullaným esaslarý, çalýþma prensibi ve diðer bilgiler TANITIM BROÞÜRÜ nde açýklanmýþtýr. Lütfen bu broþürü dikkatle inceleyiniz. Gaz yakýcý cihazlarýn konulabilecekleri yerler TSE, uluslararasý standartlar ve gaz kuruluþlarýnca belirlenmiþtir. Bu konuda Alarko Carrier Bayinizden bilgi alabilirsiniz. Cihazýn montajýný yapan teknisyenlerden, en baþta kendi güvenliðiniz için cihazýnýzýn uygun olmayan konumlara yerleþtirilmesini ÝSTEMEYÝNÝZ. Cihaz yakýnýnda parlayýcý veya yanýcý sývý / katý madde BULUNDURMAYINIZ. anlý ve bacalý tiplerde, cihazýn bulunduðu ortama taze hava giriþini kesinlikle ENGELLEMEYÝNÝZ! encerenize hava menfezi takýldýysa daha sonra ÇIKARMAYINIZ veya üzerini KAAMAYINIZ. Bacalý ve fanlý tiplerde cihazýn alt ve üst kýsmýndaki taze hava giriþlerini KAAMAYINIZ. anlý tiplerde, özel duvar çýkýþ seti ve fan standartlarýn öngördüðü güvenlik sistemleriyle donatýlmýþ ve fabrikada test edilmiþtir. Cihazýn tipi ve kontrol iþlemi cihaz etiketi üzerinde görülebilir. Cihazýn altýna ve yakýnýna ocak yerleþtirmeyiniz. Cihazýnýzý doðrudan buharýn etkisinden koruyunuz. Cihazýn dýþýný nemli bir bezle temizleyiniz. ompa fanýnýn tesisat içindeki yabancý maddelerden zarar görmemesi için sisteme pislik tutucu takýlmalýdýr ve ilk çalýþtýrmadan önce pompa manuel olarak çevrilmelidir. DÝKKAT! Bu cihaz % volt, 50 Hz þebeke gerilimi ile çalýþtýrýlacak ve kesinlikle topraklý prize baðlanacaktýr.

6 8 EMNÝYET SÝSTEMLERÝ Cihazýnýz, güvenle kullanabilmeniz için her türlü emniyet sistemi ile donatýlmýþtýr. Alev Sönme Emniyeti Gaz kesildiðinde, alev söndüðünde gaz giriþinden cihazý kapar. Baca Emniyeti Baca hattýndaki týkanýklýkta devreye girerek ortama atýk gazlarýn sýzmasýný önler. Düþük Su Basýncý Emniyeti Tesisat suyunun eksilmesi durumunda cihazýn susuz kalarak yanmasýný önler. Yüksek Basýnç Emniyeti Tesisat basýncýnýn 3 barýn üzerine çýkmasý durumunda devreye girerek suyu tahliye eder. Sirkülasyon Emniyeti Herhangi bir nedenden dolayý su tesisatta devridaim yapmýyorsa yanmayý durdurarak eþanjör ve pompayý korur. Yüksek Sýcaklýk Emniyeti Tesisat suyunun aþýrý ýsýnmasý durumunda devreye girer (Emniyet Termostatý). Isýl Yýðýlma Emniyeti Kýþ konumunda cihaz brülörü devreden çýktýktan sonra, pompa tesisat tarafýnda 3 dakika daha kalorifer suyunun sirkülasyonunu saðlayarak ýsýl yýðýlma oluþmasýný ve kaynamayý önler, eþanjörü korur. ompa Sýkýþmasý Emniyeti Cihazýn 24 saat çalýþmadýðý durumlarda pompa, sýkýþmayý önlemek için 3 dakika kendiliðinden çalýþýr (Yaz ve kýþ pozisyonunda). Donma Emniyeti Tesisat suyunun donmamasý için 5º C sýcaklýkta gaz valfi minimumda çalýþarak suyu ýsýtýr (Yaz ve kýþ pozisyonunda, pilot alevli modellerde pilot alevi yanarken). Genleþme Deposu Cihazýnýzda 180 litre kapasiteli tesisatlara yeterli olabilecek ve ýsýnan suyun genleþmesini kompanse edecek 8 litrelik bir genleþme deposu bulunur. Otomatik Hava Tahliye ürjörü tesisatta oluþan havayý tahliye ederek cihaz ve radyatörleri korur, sessiz sirkülasyon saðlar. Tam Korumalý Elektrik anosu Bütün elektrik baðlantýlarýný içinde bulundurur. Kullanýcýnýn ve servisin cihaza, güvenlik içinde kumanda ve müdahale etmesini saðlar.

7 9 BACALI ve ANLI CÝHAZ YERLEÞTÝRME KOÞULLARI Cihazýn bulunduðu ortamda þömine ve soba gibi baþka bir bacalý yakýcý cihaz bulunmamalýdýr. Taze hava menfezlerinin önünü kapatmayýnýz.

8 10 BACALI ve ANLI CÝHAZ YERLEÞTÝRME KOÞULLARI Cihazýn bulunduðu ortam alt veya üst menfez ile havalandýrýlmalýdýr. Cihazýnýz banyo, yatak odasý ve açýk balkona yerleþtirilemez. HERMETÝK CÝHAZ YERLEÞTÝRME KOÞULLARI Hermetik cihazlar mutfak, banyo, oturma odasý, tamamen kapatýlmýþ balkon gibi mahallere yerleþtirilebilir.

9 11 BACALI CÝHAZ YERLEÞTÝRME DETAYI Bacalý cihazlar, çekiþi uygun müstakil veya þönt bacalara baðlanmalýdýr. Ortak (adi) bacalara baðlanamaz. Baca baðlantýsý tam sýzdýrmaz olmalýdýr. Kombinin baðlandýðý bacaya bir baþka kombi, þofben, soba, aspiratör vbg. baðlanamaz. Baca baðlantý borusu, mümkün olan en kýsa yoldan bacaya baðlanmalýdýr.

10 12 HERMETÝK CÝHAZ YERLEÞTÝRME DETAYI Hermetik cihazdan, baca setine uzatma yapýlacaðý zaman mutlaka orjinal uzatma baca ve dirsekleri kullanýlmalýdýr.

11 13 KONTROL ANELÝ 1- Yaz - Kýþ Konum Anahtarý 2- Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi 3- Kalorifer Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi 4- ilot Alevi Yakma Düðmesi - Gaz Butonu (ilot Alevli Modellerde) 4- Reset Düðmesi - Ateþleme, Atýk Gaz devresi ve Limit Termostat Uyarý Iþýðý (Elektronik ateþlemeli Modellerde 5- Manometre 6- Led + Check Up Göstergesi

12 14 LED TERMOMETRE ve CHECK U GÖSTERGESÝ 30 ºC ýþýðý 40 ºC ýþýðý sýcak su devresinde arýza var uyarýsý 50 ºC ýþýðý kalorifer devresinde arýza var uyarýsý 60 ºC ýþýðý sirkülasyonda arýza var uyarýsý 70 ºC ýþýðý cihazda su eksik uyarýsý 80 ºC ýþýðý yüksek sýcaklýk (85º C) uyarýsý Göstergedeki ýþýklar sürekli olarak yandýklarýnda tesisattaki suyun sýcaklýðýný üzerlerinde yazýlý rakkamlarla gösterirler. Iþýklar yanýp sönüyorsa elektronik check up devrededir ve ýþýklarýn sol tarafýnda iþaretlenmiþ uyarýlarý gösterirler.

13 15 ÇALIÞTIRMA / ÖN KONTROLLER 1 2 Daire giriþindeki ana gaz vanasý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. Radyatörlerin vanalarý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 3 4 Cihazýn soðuk su giriþinde vana varsa açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 5 6 Lavabo ve banyodaki sýcak su musluðunu açtýðýnýzda su akýyor mu? Akmýyorsa tesisatý kontrol ediniz. Cihaza elektrik geliyor mu? Gelmiyorsa prizde elektrik var mý? Cihazýn fiþi takýlý mý? Kontrol ediniz. Kalorifer tesisat suyu yeterli mi? Cihazda Su Eksik Uyarý Iþýðý yanýyor mu? Manometre 1-1,5 bar arasýnda mý? Uyarý ýþýðý yanýyorsa veya basýnç 1-1,5 bar arasýnda deðilse cihaza ve tesisata su doldurulmasý gerekir. Su Doldurma - Hava Alma bölümüne bakýnýz.

14 16 ÇALIÞTIRMA/ÖN KONTROLLER (Elektronik Ateþlemeli Modellerde) 1 2 Otomatik kontrol elemaný varsa Çalýþtýrma durumuna ayarlayýnýz. Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yükseðe ayarlayýnýz. 3 4 Kalorifer Suyu Sýcaklýk Ayar düðmesini ( ) konumuna getiriniz. Yalnýz sýcak su amaçlý kullanacaksanýz bu ayara gerek yoktur. 5 Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar düðmesini ( ) konumuna getiriniz. Cihazýn gaz vanasýný açýnýz. Cihazýnýz çalýþtýrýlmaya hazýrdýr.

15 17 ÇALIÞTIRMA (Elektronik Ateþlemeli Modellerde) YAZ - KIÞ Konum Anahtarýný; 1 Cihazý yalnýzca Sýcak Su amaçlý kullanacaksanýz YAZ konumuna getiriniz. 2 Elektrik Besleme Iþýðý yanacaktýr. Yanmýyorsa lütfen Yetkili Servisi arayýnýz. Cihazý Isýtma + Sýcak Su amaçlý kullanacaksanýz KIÞ konumuna getiriniz. 3 KIÞ Konumunda; Elektronik ateþleme sisteminden gelecek Çýtýrtý sesini dinleyiniz. 20 saniye bekleyiniz. Ateþleme Uyarý Iþýðý yanmazsa ve çýtýrtý sesi kesilirse cihazýnýz çalýþmaya ve ýsý üretmeye baþlamýþtýr. 4 Gözetleme deliðinden alevi kontrol ediniz. YAZ Konumunda; Kombiye baðlý musluklardan birini açýnýz ve yukarýdaki iþlemleri tekrarlayýnýz.

16 18 TEKRAR ÇALIÞTIRMA (Elektronik Ateþlemeli Modellerde) Çalýþtýrma iþlemlerini doðru olarak yaptýnýz, ancak cihazýnýz çalýþmadý; 1 3 Ateþleme Uyarý Iþýðý sönecektir. Ateþleme Uyarý Iþýðý yanacaktýr. Yanmýyorsa lütfen yetkili servisi arayýnýz saniye bekleyiniz. Ateþleme Uyarý Iþýðý yanýyorsa düðmeye basýnýz. Cihazýnýz yine çalýþmazsa; Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz.

17 19 ÇALIÞTIRMA/ÖN KONTROLLER (ilot Alevli Modellerde) 1 2 Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yükseðe ayarlayýnýz. Kalorifer Suyu ve Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar düðmelerini ( ) konumuna getiriniz. 3 Cihaz gaz vanasýný açýnýz. Cihazýnýz çalýþtýrýlmaya hazýrdýr. ÝLOT ALEVÝN YAKILMASI 1 YAZ - KIÞ Konum Anahtarýný O konumuna getiriniz. 2 Butona iyice bastýrarak pilot alevin yanýp yanmadýðýný Gözetleme Deliði nden kontrol ediniz. ilot yanmýþsa ilot Alevi Ateþleme Düðmesi ni 30 saniye basýlý tutmaya devam ediniz. Sonra elinizi yavaþça çekiniz. Cihazýnýz uzun süre kullanýlmamýþsa ilk denemede pilot alevi yanmayabilir. ilot Alevi Ateþleme Düðmesinedaha uzun süre basarak cihazý yeniden ateþlemeyi deneyin. Üç, dört denemeden sonra yine yanmazsa lütfen yetkili servisi arayýnýz.

18 20 ÇALIÞTIRMA (ilot Alevli Modellerde) ilot alevi yandýktan sonra 1 Cihazý Isýtma + Sýcak Su amaçlý kullanacaksanýz; 2 Cihazý yalnýz Sýcak Su amaçlý kullanacaksanýz; YAZ - KIÞ Konum Anahtarýný KIÞ konumuna getiriniz YAZ - KIÞ Konum Anahtarýný YAZ konumuna getiriniz Kalorifer Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi ni ( ) kademesine ayarlayýnýz. Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi ni ( ) kademesine ayarlayýnýz. Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yükseðe ayarlayýnýz. Otomatik kontrol elemaný varsa Çalýþtýrma durumuna ayarlayýnýz. Cihaz çalýþacaktýr. Kombiye baðlý sýcak su musluklarýndan birini açýnýz. Cihaz çalýþacaktýr. Gözetleme Deliði nden alevi konrol ediniz.

19 21 TEKRAR ÇALIÞTIRMA (ilot Alevli Modellerde) Çalýþtýrma iþlemlerini doðru olarak yaptýnýz, ancak cihazýnýz çalýþmadý; dakika bekleyiniz. YAZ/KIÞ Konum Anahtarý ný O konumuna getiriniz. 3 Gereken ön iþlemleri yaparak cihazý çalýþtýrmayý tekrar deneyiniz. Cihazýnýz yine çalýþmazsa; Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz.

20 22 SICAKLIK ve KONTROLLÜ YAKMA AYARLARI 1 Cihazýnýzýn KIÞ konumunda çalýþtýrýlmasýnda; Kalorifer Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi ni istediðiniz deðere ayarlayýnýz. Düðmenin ( ) konumu 30º C, ( ) konumu 80º C a ayarlanmýþtýr. 2 Cihazýn KIÞ konumunda Isýtma + Sýcak Su, YAZ konumunda sadece sýcak su amaçlý kullanýmlarda Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi ni istediðiniz sýcaklýk kademesine getirmeniz yeterlidir. Düðmenin ( ) konumu 35º C, ( ) konumu 60º C a ayarlanmýþtýr. 3 Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yükseðe ayarlayýnýz. DÝKKAT! Sürekli ve uzun süreli bir ayarlama için, Kalorifer Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi nin E konumunda tutulmasý önerilir. DÝKKAT! Otomatik kontrol cihazlarýna ait kullaným kýlavuzlarýnýzý ve gerekli çalýþtýrma bilgilerini lütfen ilgili bayiden isteyiniz.

21 23 SÖNDÜRME ve KAAMA 1 Cihazý söndürmek için; YAZ - KIÞ Konum Anahtarý ný O konumuna getiriniz. 2 ilot Alevli Modellerde pilot alevi söndürmek için ilot Alev Yakma Butonu nu saat yönünde hafifçe çeviriniz; ilot alevinin söndüðünü görünce býrakýnýz. Not: Cihazýnýza donmayý önleyen bir sistem yerleþtirilmiþtir. Böylece, cihaz yaz ve kýþ konumunda iken ve gaz beslemesi devam ettiði (pilotlu modellerde, pilot alevi yandýðý) sürece tesisat suyunun donmasý önlenir. Cihazýnýzý uzun süre kullanmayacaksanýz kapatmanýz gerekir. Bunun için; Cihaz gaz vanasýný kapatýnýz. Cihazýn fiþini prizden çýkarýnýz. Gazla çalýþan baþka cihaz yoksa ana vanayý kapatýnýz. Soðuk su giriþinde vana varsa kapatýnýz.

22 24 SU DOLDURMA 1 Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý yanýyorsa ve/veya manometre 1 bardan aþaðýda ise kalorifer tesisatýna ve cihaza su doldurulmasý gerekir. Bunun için; 2 YAZ 3 - KIÞ Konum Anahtarý ný O konumuna getiriniz. Kalorifer suyu sýcaklýðý 30º C ýn üzerinde ise bir süre bekleyiniz. 4 Cihazýn fiþini prizden çýkarýnýz. DÝKKAT! Suyun akýp akmadýðýný kontrol ediniz. Þebekede su kesikse doldurma musluðu açýlýnca tesisattaki su þebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boþalmasýna sebep olabilir. 5 Cihazýn sað alt kýsmýndaki boþluktan görülebilen mavi renkli, su doldurma musluðunu yavaþ yavaþ açýnýz. DÝKKAT! Cihazýnýza çok hýzlý su doldurursanýz tesisat hava yapabilir.

23 6 Manometre 1-1,5 bara gelinceye kadar cihaza su doldurmaya devam ediniz. Sonra su doldurma musluðunu kapatýnýz Elektrik fiþini takýnýz. Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý nýn yanmamasý gerekir. 8 9 Cihazý çalýþtýrýnýz. Elektronik termometreden sýcaklýðýn yükseliþini izleyiniz. Cihaz ýsýnýnca tekrar su basýncýný manometreden kontrol ediniz. Basýncýn 2 barý geçmemesi gerekir. 10 Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatýn en üst noktasýndaki hava alma musluklarýný pürjör anahtarý kullanarak açýnýz. Sürekli su akana kadar musluðu açýk tutunuz. Sonra kapatýnýz. 11 Su basýnç manometresini ve Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý ný tekrar kontrol ediniz. Iþýk yanýyor veya manometre deðeri 1 bardan düþükse tesisata yeniden su doldurunuz. DÝKKAT! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma iþlemini tekrarlayýnýz. DÝKKAT! Hava alma iþlemlerinde cihazýn kapatýlmasýný tavsiye ederiz.

24 26 KALORÝ ER ve CÝHAZ SUYUNUN BOÞALTILMASI 1 Kalorifer Tesisat suyunun boþaltýlmasý Bütün radyatör vanalarýnýn açýk olduðunu kontrol ediniz. Tesisatýn en düþük seviyedeki noktasýna veya radyatörlerin çýkýþ baðlantýlarýnda boþaltma musluðu varsa (bir giderle irtibatlandýrarak) açýnýz. Su akýþý azalýnca radyatörlerin üzerindeki hava tahliye pürjörlerini açýnýz. Su tamamen kesilince pürjörleri kapatýnýz. Not: Tesisatýnýzda boþaltma musluklarý yoksa Alarko Carrier Yetkili Servisini arayabilirsiniz. 2 Kullaným Sýcak Su Devresinin Boþaltýlmasý Bu iþlemin titizlikle yapýlabilmesi için Alarko Carrier Yetkili Servisini aramanýzý tavsiye ederiz. ARIZA ÝLK KONTROLÜ ve ÖNLEMLER Cihazýnýzý çalýþtýrdýnýz. Gerekli ayarlarý yaptýnýz. Cihazýnýz KIÞ konumunda ise, kalorifer suyu istenen sýcaklýk deðerine gelince, cihaz alev boyunu kýsarak sýcaklýðý ayný düzeyde tutacak þekilde sürekli çalýþacaktýr. (Alev Modülasyon Ýþlevi) Oda termostatý varsa, cihaz bunun programýna baðlý olarak çalýþacak ve duracaktýr. Cihazýnýz YAZ konumunda ise, sýcak su musluklarýndan birisi açýldýðý zaman cihaz çalýþacak ve ýsý üretecek, musluk kapatýldýðýnda sönecektir. Cihazýnýz yeniden çalýþmasý gerekirken çalýþmadý veya çalýþýrken durdu. 3 dakika bekleyiniz. Cihazý yeniden çalýþtýrmayý deneyiniz. Cihaz yeniden çalýþmazsa Alarko Carrier Yetkili Servisini aramadan önce Arýza Ýlk Kontrol ünü uygulayýnýz. DÝKKAT! Cihazýn kapaklarýný açmayýnýz. Cihazýn parçalarýna müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kiþilere müdahale ettirmeyiniz.

25 ARIZA ÝLK KONTROLÜ ve ÖNLEMLER 1 Cihaza 2 Elektronik elektrik geliyormu? Cihaz YAZ veya KIÞ konumunda iken Elektrik Besleme Iþýðý yanýyor mu? Yanmýyorsa; rizde elektrik var mý? ateþlemeli modellerde Elektronik Ateþleme Uyarý Iþýðý sönük mü? 27 Cihaza elektrik gelmiyorsa; rizde elektrik yoksa prizi ve sigortalarý kontrol ediniz veya ettiriniz. rizde elektrik varsa; YAZ/KIÞ Konum Anahtarý ný O yapýnýz. Tekrar YAZ veya KIÞ konumuna getiriniz. Elektrik Besleme Iþýðý yine yanmazsa; Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini Arayýnýz. Iþýk yanýyorsa; YAZ/KIÞ Konum Anahtarý ný O yapýnýz. Uyarý ýþýðý sönecektir. YAZ/KIÞ Konum Anahtarý ný tekrar YAZ veya KIÞ konumuna getirerek cihazýnýzý çalýþtýrýnýz. Cihazýnýz çalýþmazsa 3 dakika bekleyip yeniden deneyiniz. Yine çalýþmazsa lütfen 3. maddedeki kontrollarý yapýnýz. 3 Elektronik ateþlemeli modellerde Yüksek Sýcaklýk Uyarý Iþýðý yanýp sönüyor mu? Yüksek Sýcaklýk Uyarý Iþýðý yanýp sönüyorsa; Su sýcaklýðýnýn 80º C ýn altýna düþmesini bekleyiniz. YAZ/KIÞ Konum Anahtarý ný O yapýnýz. YAZ/KIÞ Konum Anahtarý ný Yaz veya KIÞ konumuna getirerek cihazýnýzý çalýþtýrýnýz. Cihazýnýz çalýþmazsa 3 dakika bekleyip yeniden deneyiniz. Yine çalýþmazsa lütfen 4. maddedeki kontrollarý yapýnýz.

26 28 ARIZA ÝLK KONTROLÜ ve ÖNLEMLER 4 YAZ/KIÞ 5 Kalorifer Konum Anahtarý istediðiniz konumda mý? Anahtar YAZ konumunda ise kalorifer tesisatý çalýþmaz. tesisat suyu tamam mý? Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý sönük mü? Su basýnç deðeri 1-1,5 bar arasýnda mý? YAZ/KIÞ Konum Anahtarý istediðiniz konuma getiriniz. Iþýk yanýyorsa veya su basýnç deðeri 1 bardan düþükse; Cihaz ve tesisat suyu eksilmiþtir. Su doldurmanýz gerekmektedir (Su Doldurma bölümüne bakýnýz). 6 Cihaza gaz geliyor mu? Ana gaz vanasý açýk mý? Cihaz gaz vanasý açýk mý? Dairenize gaz geliyor mu? (Baþka gazlý cihazýnýz varsa çalýþtýrýnýz veya komþularýnýza sorunuz) Gaz gelmiyorsa; Ana gaz vanasýný kontrol ediniz, kapalýysa açýnýz. Cihaz vanasý kapalýysa açýnýz. Gaz þirketini arayýp bir gaz kesintisi olup olmadýðýný öðreniniz. 7 Oda termostatýnýn sýcaklýk ayarý oda sýcaklýðýndan düþük mü? Deðilse oda termostatýnýn ayarýný oda sýcaklýðýnýn üzerine çýkarýnýz ve cihazýnýzý tekrar çalýþtýrmayý deneyiniz.

27 8 Tesisattaki hava tam atýldý mý? (Radyatörlerdeki hava alma musluklarý açýldýðýnda sürekli su akýþý var mý? 29 Tesisatta hava varsa iyice alýnýz. ( Su Doldurma, Hava Alma bölümüne bakýnýz) 9 Baca çekiþi iyi mi? anlý ve hermetik modellerde çýkýþ borusunun aðzý açýk mý? (Baca çakiþi iyi deðilse veya baca týkanmýþsa cihaz otomatik olarak duracaktýr.) Baca çekiþi iyi deðilse veya bacanýz týkalýysa kontrol ettirerek ilgili kuruluþlarla temasa geçip gereken iþlemleri yaptýrýnýz. 9 maddeye de cevabýnýz EVET ise cihazýnýzý çalýþtýrmayý tekrar deneyiniz. Yine çalýþmazsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Cevaplarýnýzýn bazýlarý veya tümü HAYIR ise; Lütfen sadece ilgili madde için belirtilmiþ iþlemleri yapýnýz. Cihazýnýzý çalýþtýrmayý yeniden deneyiniz. Çalýþtýramazsanýz lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz.

28 30 BAZI TÝÝK ARIZALAR 1 Cihazýnýz çalýþýrken gürültü yapýyor! Cihazýnýzý kapatýnýz. Tesisattaki havayý tam olarak atýnýz. Su eksilmiþse tamamlayýnýz. Cihazýnýzý tekrar çalýþtýrýnýz. Cihazýnýz çalýþýnca gürültü devam ediyorsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. 2 Cihaz sürekli su eksiltiyor! Kalorifer tesisatýnda kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. Yoksa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. 3 Sýcak su musluklarýndan su gelmiyor veya az geliyor! Soðuk su giriþ borusu üzerindeki filtre týkanmýþ olabilir. Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. 4 Kalorifer 5 Bacalý suyu sýcaklýðý çok hýzlý yükseliyor ve cihaz sönüyor! Tesisatýnýzda hava olabilir. Havayý alýp cihazý yeniden çalýþtýrýnýz. Ayný arýza tekrarlanýrsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. cihazlarda, cihaz çalýþmasý gerekirken sýk sýk duruyorsa bacada sorun olabilir. Lütfen bacanýzý kontrol ettiriniz.

29 31 OTOMATÝK KONTROL ÜNÝTELERÝ Cihazýnýza otomatik kontrol ünitesi taktýrarak cihazýn çalýþmasýný istediðiniz gibi programlayabilirsiniz. Cihazýnýz sadece ýsý ihtiyacý olduðunda çalýþacaðý için yakýt tasarrufu ve ekstra konfor saðlayacak, ömrü uzayacaktýr. 1 Cihazýnýzý 2 Termostatlý 3 Termostatlý Oda Termostatý ile istediðiniz oda sýcaklýðýna göre çalýþtýrabilirsiniz. Günlük rogram Saati ile cihazýnýzý 24 saat boyunca istediðiniz çalýþma saatlerine ve sýcaklýklara programlayabilirsiniz. Haftalýk rogram Saati ile bir hafta boyunca çalýþma saat ve sýcaklýklarýný dilediðinizce planlayabilirsiniz. Bu kontrol ünitelerinin takýlmasý kullanýcýnýn isteðine baðlýdýr. Dilerseniz Alarko Carrier bayileri size yardýmcý olacaktýr. Lütfen bu ünitelere ait kullaným kýlavuzunu isteyiniz. Cihazýnýzýn güvenliði için baðlantý iþlemlerini sadece Alarko Carrier Yetkili Servislerine yaptýrýnýz.

30 32 BAKIM Cihazýnýzýn ömrünü uzatmak, yakýttan tasarruf saðlamak, emniyetli ve konforlu bir kullaným için, yýlda bir kez, tercihen yaz döneminde veya kýþ baþýnda Alarko Carrier Yetkili Servisine bakým yaptýrýnýz. Cihazýn dýþ temizliði için sadece sabunlu su ile nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. Temizlik veya bakým öncesi cihazýn elektrik düðmesi O konumuna getirilmeli ve cihazýn fiþi çekilmeli, pilot alevli modellerde pilot alevi kapatýlmalýdýr. LG (TÜ GAZ) ÝLE KULLANIM Cihazýnýz LG (Tüp Gaz) ile kullanýlabilir. Alarko Carrier tarafýndan saðlanan standart LG kollektör seti ve soðuk mahallerde kullanýlan LG ýsýtýcý setini kullanmanýzý tavsiye ederiz. LG setinin farklý bir yerden temin edilmesi durumunda aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz. Dedantörde TSE koþulunu arayýnýz. Hortum ve contalar LG den etkilenmeyen malzemeden (Nitril Neopren) yapýlmýþ olmalýdýr. Aksi halde cihazýn gaz bloku sýk sýk arýzalanabilir. Cihazýn çift tüple çalýþtýrýlmasýný tavsiye ederiz. Bazý durumlarda tüpte donma olabilir ve cihazýn verimi etkilenebilir. Kullanýlan hortum uzunluðu en fazla 150 cm olmalýdýr. Cihazý ve tüpü ayný kapalý dolabýn içerisine yerleþtirmeyiniz. Tüpü kapalý bir yere koyacaksanýz ortamýn havalandýrýlmasý gereklidir. Gaz kokusu duyarsanýz tüpü kapatýp ilgili tüp gaz servisini arayýnýz. DÝKKAT! Cihazýn LG yakacak þekilde ayarlanmasý Alarko Carrier Yetkili Servislerince yapýlmalýdýr. Alarko Carrier tarafýndan önerilen dýþýnda dedantör ve hortum seti kullanýldýðýnda cihazýn gaz bloku garanti kapsamý dýþýndadýr. Tüpün ýsýtýlmasý için termostatlý sýcak su kovasý kullanýlmasý durumunda su sýcaklýðý 22º C ý geçmemelidir. Aksi durumda cihazda arýza olabilir. Korsan tüp kullanmayýnýz. Tüpleri sallamayýnýz, yan yatýrmayýnýz. Cihazýnýz arýzalanabilir.

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.1.2.4 Kitap Baský Tarihi: 220507 Revizyon No: 220507 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23 25 26 27

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 140808 Revizyon: 140808 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Genel Özellikler Açıklamalar 1 - Reset düğmesi 2 - Stand-by / Yaz / Kış

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 101212 Revizyon: 101212 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA...

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Hermetik Kombi Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Serena Kombi 25,8 kw ISITMA KAPASİTESİ 13,5 lt/dk KULLANIM SUYU

Detaylı

Protherm Leopard Kombi Arızaları

Protherm Leopard Kombi Arızaları PROTHERM ARIZA KODLARI Protherm F1 arıza kodu nedir! Cihazınızda Alev oluşmaması halinde F1 arıza kodu verir! Örneğin gaz girişinin olmamasından dolayı cihaz arızaya geçecektir ve F1 arıza kodu görüntülenecektir.

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

YENİ ÜRÜN. SERENA YENİLENDİ Alarko dan Kombide Yeni Tasarım Vizyonunun Son Örneği

YENİ ÜRÜN. SERENA YENİLENDİ Alarko dan Kombide Yeni Tasarım Vizyonunun Son Örneği Isıtma Haber Bülteni / Sayı 91 Sayı 37 / Şubat 2016 YENİ ÜRÜN SERENA YENİLENDİ Alarko dan Kombide Yeni Tasarım Vizyonunun Son Örneği Alarko nun efsanevi kombisi Serena, teknolojinin son özellikleriyle

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

POMPA ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ

POMPA ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ VE CNC EKİPMANLARI AŞ. ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ HP1 50-120 Bar Arası Çalışma Dişli Pompa Sistemi (Winman) Dişli Pompa Sistemi (Casappa) Ops. 9lt /Dakika (Standart) 12/16 lt/dakika (Ops.) Tek Çıkışlı

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

GARANTİ 3YIL. KUPALA Premix Yoğuşmalı Kombi

GARANTİ 3YIL. KUPALA Premix Yoğuşmalı Kombi GARANTİ 3YIL KUPALA Premix Yoğuşmalı Kombi GENEL ÖZELLİKLER 24kW, 28kW ve 35kW lık üç farklı kapasite seçeneği, 2009/142/EC gaz yakan cihazlar direktiflerine uygun, 92/42/EC verim direktiflerine göre 4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye!

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye! Beko Inverter klimalarda Nisan 2016 7 yıl garanti ve bakım hediye! YIL GARANTİ Bakım* Hediye *Klimanın garanti süresi olan 3 üncü yılın sonunda bir bakım hizmeti verilir. Sıcaklar sizi bunaltmadan klima

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%)

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%) Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden, tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde, en az yarım asırdan

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR KAZANLAR Sayfa No : 1 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FİYATLAR ( AVRO ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER CSZ 20/300 Yoğuşmalı

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Liste No : Sayfa No : Tarih : S/18-01 1 30.03.2018 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL FİYATLAR ( AVRO ) KAPASİTE (kw - 50/30

Detaylı

Türkiye nin IDEAL kombisi

Türkiye nin IDEAL kombisi Banyoda, diğer banyoda, mutfakta. Evinizin iki musluğunda aynı anda sıcak su keyfi. Türkiye nin IDEAL kombisi İngiltere den LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi 26/35 ve 31/35 kw iki farklı kapasite seçeneği Kasım

Detaylı

Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Havlupan Boyler Kazan www.airfel.com 06 444 999 0 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 999 y l nda

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK 20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi CKK Yüksek Performanslı KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ ALARKO CKK Kendimize sorduk: Kat Kaloriferinde Kombi Rahatlığını Nasıl Sağlarız?

Detaylı

Türkiye nin IDEAL kombisi

Türkiye nin IDEAL kombisi Banyoda, diğer banyoda, mutfakta. Evinizin iki musluğunda aynı anda sıcak su keyfi. Türkiye nin IDEAL kombisi İngiltere den LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi 26/35 ve 31/35 kw iki farklı kapasite seçeneği Ocak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 Duvar tipi yoğuşmalı kombiler TR 08/01/07 Montaj ve Servis Kılavuzu İçindekiler Kullanılan semboller...3 Önemli tavsiyeler...3 1 Havalandırma...4 2 Bakım...4

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi Diþli Transfer Pompalarý www.kuparpompa.com KULLANIM KILAVUZU Helis Diþli Transfer Pompalar KHP½" KHP¾" KHP1" KHP1½" KHP2" KHP2½" KÇP2½" KHP3" KHP6" Helis Diþli Paslanmaz Çelik Pompalar KHP1"-C KHP1"-B

Detaylı

Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır.

Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. DOĞALGAZ KOMBİ TÜKETİCİ EL KİTABI Soru 1-) Doğalgaz nedir? Başta, Metan (CH4) ve Etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. Soru 2-) Doğalgazın özellikleri nelerdir? - Yandığı

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

4050 LOTUS HYDRO TEKNİK DEĞERLER. Isı Kapasitesi kw Bulunduğu Ortama Verdiği Isı kw 6. Kazan Giriş-Çıkış Boru Çapı inc 1

4050 LOTUS HYDRO TEKNİK DEĞERLER. Isı Kapasitesi kw Bulunduğu Ortama Verdiği Isı kw 6. Kazan Giriş-Çıkış Boru Çapı inc 1 4050 LOTUS HYDRO TEKNİK DEĞERLER Isı Kapasitesi kw 25 + 6 Bulunduğu Ortama Verdiği Isı kw 6 Kazan Giriş-Çıkış Boru Çapı inc 1 İmbisat Giriş-Çıkış inc 1 İşletme Basıncı bar atmosferik Duman Borusu Çapı

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FİYATLAR ( AVRO ) FGB-(K) YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAT

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

Ürünümüz tüm ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı en verimli şekilde karşılamak amacıyla üretilmiştir.

Ürünümüz tüm ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı en verimli şekilde karşılamak amacıyla üretilmiştir. Değerli Dizayn Grup Müşterisi, Dizayn Grup firmasının sizin için ürettiği bu ürünün verimli ve güvenli kullanımı için kılavuzu dikkatle okumanızı, okumadan çalıştırmamanızı ve bir başvuru kaynağı olarak

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Seradens Super Seradens Super Plus

Seradens Super Seradens Super Plus 20-28 - 36 kw Premiks Tam Yoğuşmalı Kombiler Seradens Super Seradens Super Plus Daha küçük, daha estetik ve daha verimli Yeni Seradens Estetik ve modern dizayn Uzun ömürlü, yoğuşma suyuna karşı yüksek

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

Kronos

Kronos www.eca.com.tr Kronos KRONOS Kronos, atık gazdaki su buharının yoğuşturulmasını sağlamaktadır. Böylelikle, atık gazda bulunan gizli ısıyı suya transfer ederek daha verimli ısınma sağlanmaktadır. Kronos

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. BAYMAK IDEE / Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. BAYMAK IDEE / Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITM SİSTEMLERİ BYMK IDEE / Yoğuşmalı Kombi BYMK IDEE Premix Teknolojili Yoğuşmalı Kombi (IDEE 24-2--9) 20 ile 4,9 kw arasında ısıtma kapasiteleri Premix tam yoğuşma teknolojisi ile tam tasarruf

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 8500 D LG-BKE 8600 D LG-BKE 8650 D LG-BKE 8700 D LG-BKE 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER 10.01.004.3012 FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi 27,3 938 961 973 1.008 10.01.004.3013 FGB-K 35 Yoğuşmalı

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FİYATLAR ( AVRO ) 1 1 1 CGB YOĞUŞMALI KAT KALORİFERİ VE KAZANLAR CGB 50 Yoğuşmalı Kat 10.02.007.3005 12,2-49,9 2.321 Kaloriferi 2.414 2.460

Detaylı

SERENA KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

SERENA KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 SERENA KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.9 Kitap Baskı Tarihi: 190815 Revizyon No: 190815 3 ALARKO SERENA KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

NİTRON CONDENSE Yoğuşmalı Kombi

NİTRON CONDENSE Yoğuşmalı Kombi DemirDöküm NİTRON CONDENSE Yoğuşmalı Kombi Şık ve Fonksiyonel Tasarım DemirDöküm Nitron Condense Tabii ki! Üstün Özellikler Tasarruf Farklı Kapasite Seçenekleri 24 ve 28 kw kapasite seçenekleri ile hem

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

Proteus Premix. proteus_premix_brosur_nisan2017_3.indd 1

Proteus Premix.   proteus_premix_brosur_nisan2017_3.indd 1 www.eca.com.tr proteus_premix_brosur_nisan2017_3.indd 1 PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta ve aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No: 1 TİPİ NOMİNAL KAPASİTE ( KW - 50/30 C ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR & GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR & GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR & GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ Duvar Tipi Yer Tipi Sessiz çalışma (25 db) sınıf 5 D 95 n C KASKAD İLE 2640kW a KADAR GÜÇ Merkezi sistem için üretilmiş olan akte.mix serisi kazanlar binaların

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Renk Seçeneği Otomatik Su Dolum Sistemi Otomatik Kontrollü Pompa %20 Modülasyon 25 yıllık Dizayn Grup tecrübesi, teknolojisi ve mühendislik gücü ile konforu ve yüksek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı