Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:.. Güvenlik uyarýlarý... Ýmha.... Ocaðýn Özellikleri... Genel Görünüþ Kontrol Paneli.. Fýrýn donanýmý.. Fýrýn aksesuarý...

3 .... Ýlk Kez Kullanmadan Önce..... Saati ayarlama ve deðiþtirme..... Ýlk Temizleme.. Fýrýnýn kullanýmý.... Fýrýný açma ve kapama Fýrýn Fonksiyonlarý.... Izgara, fýrýn tepsisi ve yað tepsisini yerleþtirme.. Yað filtresini takma/çýkarma Saat Fonksiyonu...

4 .. Zaman göstergesinin kapatýlmasý.... Mekanik kapak kilidi Uygulamalar, Çizelgeler ve Ýpuçlarý... Piþirme Kýzartma tablosu.. Tablo Sufle ve gratenler.. Derin dondurulmu hazr yemek tablosu..... Kýzartma Kýzartma tablosu.. Geniþ alanlý ýzgara

5 .... Izgara tabla. Turbogriller.... Haþlama. Kurutma Temizlik ve Bakým... Cihazýn dýþarýdan görünümü. Fýrýnýn içi....

6 .. Aksesuar Yað filtresi..... Fýrýn Raflarý.... Fýrýn aydýnlatma Lambasý.... Fýrýn tavaný..... Fýrýn kapaðý.... Fýrýn kapaðýnýn camý.. Arýzalar ve Çözümleri...

7 . Müþteri hizmet yeri Servis. tamirat nedeniyle ciddi tehlikeler oluþabilir. Tamir iþleri için müþteri servisimize veya satýcýnýza baþvurun. Çocuklar için emniyet Cihaz çalýþýrken, küçük çocuklarý denetimsiz býrakmayýnýz. Kullaným esnasýnda emniyet Bu cihaz, sadece ev amaçlý yemek tariflerinin piþirilmesi, kýzartýlmasý ve fýrýnlanmasý için kullanýlmalýdýr. Cihazýn yakýnýndaki elektronik aletlerin fiþlerine dikkat edin. Baðlantý kablolarý sýcak yerlere deðmemeli ya da sýcak fýrýn kapaðýna sýkýþtýrýlmamalýdýr. Uyarý: Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken iç alaný ýsýnmaktadýr. Fýrýnda, alkollü malzeme kullanýmýnda, hafif ateþlenebilir alkollü hava karýþýmý meydana gelebilir. Bu durumda fýrýn kapaðýný dikkatli açýnýz. Alev, kývýlcým ya da ateþ ile uðraþmayýn. 3 Akrilamid uyarýsý Son bilimsel verilere göre gýdalarýn, özellikle niþasta içeren ürünlerin fazla kýzartýlmasý durumunda oluþan akrilamid maddesi, saðlýða zararlý olabilir. Bu nedenle yiyecekleri mümkün olduðunca düþük ýsýlarda piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý öneririz. 5 Cihazda hasarý önlemek için Fýrýna alüminyum folyo sermeyin ve zeminine fýrýn tepsisi sacý, tencere vb. koymayýn, aksi takdirde sýcaklýk nedeniyle emaye zarar görebilir. Fýrýn tepsisinden damlayan meyve sularýnýn oluþturduðu lekeler, çýkarýlamaz. Çok sulu kekler için derin bir tepsi kullanýn. Fýrýn kapaðý açýkken kapaða yüklenmeyin. Asla sýcak fýrýna doðrudan su dökmeyin. Emaye hasar görebilir ve renk deðiþimleri olabilir. Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Fýrýnda yanýcý eþyalar tutmayýn. Fýrýný çalýþtýrdýðýnýzda bunlar tutuþabilir. Fýrýnda nemli eþyalar tutmayýn. Emayesinde hasar oluþabilir. 3 Emaye hasarlarý hakkýnda uyarý Kullaným sonucunda fýrýnýn emaye kaplamasýnda oluþan renk deðiþimleri, cihazýn her zamanki (sözleþmeye uygun) kullanýmýný kýsýtlamaz.

8 . Bu deðiþiklikler, kullaným haklarýnda bir eksikliðe yol açmaz Ýmha 2 2 Ambalaj malzemesi Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermez ve yeniden dönüþtürülebilir. Plastik parçalar örneðin >PE<, >PS< gibi þekillerde belirtilmiþtir. Ambalaj malzemelerini, dýþ çöp konteynerlerinde iþaretlerine göre öngörülmüþ olan bölümlere atýn. Eski cihaz simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi Ürünün ya da ambalajýnýn üzerindeki atýlmayýp, elektrik ve elektronik cihazlarýn geri dönüþüm için verildiði özel toplama noktalarýndan birine verilmesi gerektiðini belirtir. Bu ürünün doðru þekilde imha edilmesine katkýda bulunmakla hem çevreyi, hem de çevrenizdekilerin saðlýðýný korumuþ olursunuz. Yanlýþ þekilde imha ise hem çevreye hem saðlýða zararlýdýr. Bu ürünün geri dönüþümüne iliþkin daha ayrýntýlý bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satýn almýþ olduðunuz satýcýdan edinebilirsiniz. W 1 Uyarý: Artýk kullanmadýðýnýz cihazlarýn tehlike arzetmemesi için, cihazý çöpe atmadan önce kullanýlamaz hale getirin. Bunun için cihazýn fiþini elektrik prizinden çekin ve elektrik kablosunu cihazdan çýkarýn. 6 Ocaðýn Özellikleri Genel Görünüþ Kumanda kapaðý Kapý tutacaðý Tamçin, fan otomatik olarak devreye girer. Fýrýn kapatýldýktan sonra da fan, çalýþmaya devam edererek cihazý soðutur ve kendiliðinden kapanýr. 12 Fýrýn Fonksiyonlarý Fýrýn için aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý kullanabilirsiniz. Fýrýn fonksiyonu Aydýnlatma Sýcak hava Kullaným Bu fonksiyonla fýrýnýn iç kýsmýný örneðin --temizlemek için aydýnlatabilirsiniz. Ayný anda en fazla üç seviyede Arka duvar ýsýtýcýsý, piþirmoðru çekerek asýn. 15 Saat Fonksiyonu Fonksiyon ýþýklarý Zaman göstergesi Fonksiyon ýþýklarý tuþu Seçim tuþu tuþu Kýsa süre Piþirme süresi ayarlamak için. Süre bittiðinde sinyal sesi duyulur. Bu iþlev, fýrýnýn çalýþmasýný hiçbir þekilde etkilemez. Süre Fýrýnýn çalýþma süresini ayarlamak için. Son Fýrýnýn çalýþmasýnýn bitiþ süresini ayarlamak içindir. Saat Günün saatini ayarlamak, deðiþtirmek ya da test etmek için. ("Ýlk kullanýmdan önce" bölümüne de bakýnýz.) 16 3 Saat fonksiyonlarýna iliþkin öneriler Bir fonksiyonun seçilmesinden sonra ilgili fonksiyon ýþýðý yaklaþýk 5 saniye boyunca yanýp söner. Bu süre içinde veya tuþuyla istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. Ýstenen zaman ayarlandýktan sonra fonksiyon ýþýðý bir kez daha yaklaþýk 5 saniye boyunca yanýp söner. Ardýndan fonksiyon ýþýðý sürekli yanar. Ayarlý zamandan geri sayýlmaya baþlanýr. Sinyal sesi, herhangi bir tuþa basýlarak sona erdirilebilir. Ýstenen fýrýn fonksiyonu ve sýcaklýðý, Süre ve Son saat fonksiyonlarýnýn ayarlanmasýndan önce veya sonra seçilebilir. Yemek piþtikten sonra fýrýn fonksiyonu ve sýcaklýk seçme düðmelerini KAPALI konumuna geri çevirin. 2 Zaman göstergesinin kapatýlmasý Zaman göstergesini kapatarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Zaman göstergesini kapatma Herhangi iki tuþa, gösterge s nene kadar basýn (yaklaþýk 10 saniye). Zaman göstergesini açma Herhangi bir tuþa, göstergede yine saat belirene kadar basýn (yaklaþýk 10 saniye). Gösterge ancak, o sýrada Süre, Son veya Kýsa süre fonksiyonlarýndan hiçbiri çalýþmýyorsa kapatýlabilir. saat 3 17 Kýsa süre 1. Seçim tuþuna, Kýsa süre fonksiyon ýþýðý yanýp sönünceye kadar basýn. 2. veya tuþuyla, istediðiniz kýsa süreyi ayarlayýn (en fazla 2 saat 30 dakika). Yaklaþýk 5 saniye sonra gösterge, kalan süreyi gösterir. Kýsa süre fonksiyon ýþýðý yanar. Süre bitince fonksiyon ýþýðý yanýp söner ve 2 dakika boyunca bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini herhangi bir tuþa basarak susturabilirsiniz. 18 Süre 1. Seçim tuþuna, Süre fonksiyon ýþýðý yanýp sönünceye kadar basýn. 2. veya tuþuyla istediðiniz piþirme süresini ayarlayýn. Yaklaþýk 5 saniye sonra gösterge yine o anki saati göstermeye baþlar. Süre fonksiyon ýþýðý yanar. Süre bitince fonksiyon ýþýðý yanýp söner, 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur ve fýrýn kapanýr. 3. Sinyal sesini ve programý herhangi bir tuþa basarak kapatabilirsiniz. 19 Son 1. Seçim tuþuna, Son fonksiyon ýþýðý yanýp sönünceye kadar basýn. 2. veya tuþuyla, istediðiniz kapanma süresini ayarlayýn. Yaklaþýk 5 saniye sonra gösterge yine o anki saati göstermeye baþlar. Son fonksiyon ýþýðý yanar.

9 Süre bitince fonksiyon ýþýðý yanýp söner, 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur ve fýrýn kapanýr. 3. Sinyal sesini ve programý herhangi bir tuþa basarak kapatabilirsiniz Süre ve Son birlikte Süre ve Son, fýrýn daha ileri bir zamanda otomatik olarak açýlýp kapanacaksa eþzamanlý olarak kullanýlabilir. 1. Süre fonksiyonuyla yemeðin piþme süresini ayarlayýn, örneðin 1 saat. 2. Son fonksiyonuyla, yemeðin piþmiþ olmasý gereken zamaný ayarlayýn. saat kapatýn 2. Sürgüye basýn ve basýlý tutun 3. düzeyi 3 1 kalýp: örn. yerleþtirme düzeyi 1 2 tepsi: örn. Üstten/alttan ýsýtma veya Sýcak hava ile ýzgaranýn üzerinde ayný anda iki kalýpla da yemek piþirebilirsiniz. Piþirme süresi çok az uzayacaktýr. 3 Derin dondurucu gýdalarý kullandýðýnýzda, kullanýlan tepsiler piþirme sýrasýnda yamulabilir. Bunun nedeni, derin dondurucudan çýkan gýdalarla fýrýnýn sýcaklýðý arasýndaki büyük ýsý farkýdýr. Yaþ yemekler (örn. sayede et daha sulu olacaktýr. Etleri gerekirse (piþme süresinin 1/2-2/3'ü dolduktan sonra) çeviriniz. Büyük et ve kümes hayvaný parçalarýnýn üzerine piþme esnasýnda birkaç kez etin kendi suyundan dökün. Bu sayede kýzartma daha lezzetli olacaktýr. Kalan ýsýdan faydalanmak için kýzarma süresi dolmadan yakl. 10 dakika önce fýrýný kapatýn. 30 Kýzartma tablosu Sýcak hava Yemek ºC türünde sýcaklýk Yerleþtirme düzeyi 1 düzey 2 düzey Dakika olarak piþirme süresi Domuz eti 1 kilo domuz fýrýn (sýrt/but, fýrýnda dolma), her santim yükseklik için Sýrt eti, her cm yükseklik için Köfte Dana eti Dana fýrýn, her cm yükseklik için Dana fileto, her cm yükseklik için Rozbif, her cm yükseklik için Sýðýr eti Sýðýr fýrýn, her cm yükseklik için Kuzu Kuzu budu (1800 gr) Tepside küçük et parçalarý Küçük sosis/cordon bleu Domuz sosis Þnitzel veya pirzola pane Köfte Balýk Alabalýk, g 4 alabalýk filetosu (aðýrlýðý 200 g) Levrek fileto panesi(toplam aðýrlýk yaklaþýk 1 kilo) Kanat Tavuk/piliç 1 kilo hindi dolma, her cm yükseklik için Ördek ( gr) Kaz (4500 gr) 1) Fýrýný önceden ýsýtýn ) 1) ) ) 1) 1) /1 4/1 4/1 4/ Geniþ alanlý ýzgara 1 3 Fýrýn fonksiyonu: Kýzýlötesi ýzgara maksimum sýcaklýk ayarý ile veya Kýzýlötesi geniþ ýzgara Dikkat: Izgara yaparken fýrýn kapýsýný daima kapalý tutun Fýrýný boþken daima ýzgara fonksiyonlarý ile önceden 5 dakika ýsýtýn! Izgara yapmak için ýzgarayý tavsiye edilen seviyeye yerleþtirin. Yað damlama tepsisini daima alttan 1. seviyeye yerleþtirin. Izgara süreleri referans deðerlerdir. Tel ýzgara özellikle yassý et ve balýk parçalarý için idealdir. Izgara tabla Izgara süresi Izgara yapýlacak gýda Köfte Domuz fileto Sosis-salam kýzartma Sýðýr fileto - Biftek, Dana biftek Sýðýr fileto, Sýðýr rosto (yak. 1 kg) Tost ekmekleri1) Hazýr Tost Ekmekleri 1) Ön ýsýtmasýz Uygulama yeri 1. Sayfa Dak Dak Dak. 6-7 Dak Dak. 4-6 Dak. 6-8 Dak. 2. Sayfa 6-8 Dak Dak. 6-8 Dak. 5-6 Dak Dak. 3-5 Dak Turbogriller Fýrýn fonksiyonu: Turbo ýzgara Gril süresi dakika olarak dakika sonra çeviriniz Yemekler Fonksiyon Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Turbo alan grili Derece C olarak Alttan raf konumu Piliçler ( g) Doldurulmuþ domuz rulo kýzartmalarý (2000 g). Makarna suflesi gratenli Patetes suflesi Gnocchi, gratenli Karnýbahar, Hollanda soslu Haþlama Fýrýn fonksiyonu: Alttan ýsýtma Su kaynatýrken sadece ayný boyda sýradan bardak kullanýn. Çevirmeli veya bayonet kilitli bardaklar ve metal kutular uygun deðildir. Ýçecek kaynatmak için alttan 1. yerleþtirme düzeyini kullanýn. Ýçecek kaynatýrken tepsiyi kullanýn. Bu tepsinin üzerine birer litrelik altý bardak yerleþtirilebilir. Bardaklarýn hepsi tamamen doldurulmuþ ve kapatýlmýþ olmalýdýr. Bardaklarý birbirine deðmeyecek þekilde tepsiye yerleþtirin. Fýrýnda yeterli nemin oluþmasý için tepsiye yakl. 1/2 litre su doldurun. Ýlk bardaklardaki su kaynamaya baþladýðýnda (1 litrelik-bardaklarda yakl dakika), fýrýný kapatýn veya sýcaklýðý tekrar 100 C'ye düþürün (bkz. tablo). Haþlama tablosu Belirtilen haþlama süre ve sýcaklýklarý referans deðerlerdir.

10 Sýcaklýk C olarak Kaynama noktasýna kadar ýsýtma, dak. olarak 100 C'de piþirmeye devam etme, dak. temizlenmesi için suda bekletiniz (yumuþamasý için). Yað filtresi 1. Yað filtresini, sýcak bulaþýk suyunda ya da bulaþýk makinesinde temizleyin. 2. Aþýrý yanmýþ kirlerde, biraz su ve 2-3 yemek kaþýðý bulaþýk makinesi deterjaný ile kaynatýn. 36 Fýrýn Raflarý Yan duvarlarý temizlemek için, fýrýnýn içindeki yerleþtirme ýzgaralarý sað ve sol tarafýndan çýkmaktadýr. raflarý çýkarýnýz Izgaralarý, önce ön fýrýn duvarýndan çekin (1) ve sonra arka tarafý çýkarýn (2). 3 raflarý yerleþtirin Önemli! Yönlendirme çubuklarýnýn yuvarlatýlmýþ uçlarý ön tarafý göstermelidir! Izgaralarý yerleþtirmek için önce arka taraftan takýnýz (1) ve daha sonra ön tarafýný yerleþtirerek takýp bastýrýnýz (2).. 37 Fýrýn aydýnlatma Lambasý 1 3 Uyarý: Elektrik çarpma tehlikesi! Fýrýn lambasýný deðiþtirmeden önce: Fýrýný kapatýnýz! Sigortayý sigorta kutusundan çýkartýniz yahut kapatýnýz. Fýrýn lambasýn ve cam kaplamayý korumak için fýrýn zeminine bez seriniz. Fýrýn lambasýný deðiþtirmek ve cam hafazayý temizlemek. 1. Cam muhafazayý sola döndürerek kaldýrýn ve temizleyin. 2. Eðer gerekir ise: Fýrýn aydýnlatmasýný, 25 Watt, 230 V, 300 C, ýsýya dayanýklý, saðlam bir lambayla deðiþtiriniz. 3. Cam muhafazayý yerleþtiriniz. Yandaki fýrýn lambasýný deðiþtirmek/ cam kapaðý temizlemek. 1. Sol raflarý çýkarýnýz. 2. Dar, küt nesnelerin (örneðin, çay kaþýðý) yardýmý ile cam kapaðý çýkarýp temizleyin. 3. Gerekli olduðunda: Fýrýn aydýnlatmasýný 25 Watt, 230 V, 300 C ýsýya dayanýklý ile deðiþtiriniz. 4. Cam kapaðý yeniden takýn. 5. Raflarý yerleþtirin. 38 Fýrýn tavaný Fýrýn tavanýnýn kolay temizlenmesi için ýsýtýcý katlanabilirdir. Isýtýcý katlanmasý Uyarý: Fýrýn kapalýyken ve yanma tehlikesi riski olmadýðý durumlarda ýsýtýcýyý katlayýnýz! 1. Yan yerleþtirme ýzgaralarýný kaldýrýnýz. 2. Isýtýcýyý önden tutun ve fýrýn iç duvarýnýn kabartmasýnýn üstünden öne doðru çekiniz. 3. Þimdi ýsýtýcý aþaðý doðru katlanýr. Dikkat: Isýtýcýyý zorlayarak aþaðý doðru çekmeyiniz! Isýtýcý kopabilir. 1 1 Fýrýn tavanýnýn temizlenmesi Isýtýcýnýn yerleþtirilmesi 1. Isýtýcýyý fýrýn tavanýna kadar geri yerleþtiriniz. 2. Isýtýcýyý ön tarafýndan tutup fýrýn iç duvarý kabartmasýnýn üzerinden geçiriniz. 3. Desteðe tutturunuz. 4. Yerleþtirme ýzgarasýný yerleþtiriniz. 1 Dikkat: Isýtýcý, fýrýn iç duvarýnda, her iki taraftan da kabartmanýn üstünde ve doðru tutturulmuþ olmalýdýr. 39 Fýrýn kapaðý Fýrýnýn iç kýsmýnýn daha rahat temizlenebilmesi için, cihazýnýzýn fýrýn kapaðý dýþarý çekilebilir. Fýrýn kapaðýný dýþarý çekme 1. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 2. ). 4. Fýrýn kapaðýný iki elinizle yanlardan kavrayýn ve çaprazlamasýna yukarý doðru kendinize çekin (Dikkat: aðýrdýr!). 3 Fýrýn kapaðýný çizilmemesi için dýþ yüzeyi aþaðýya gelecek þekilde yumuþak ve düz bir zeminin, örneðin bir bezin üzerine koyun. 40 Fýrýn kapaðýný içeri çekme 1. Fýrýn kapaðýný tutma yönünden iki elinizle birden yanlardan kavrayýn ve yaklaþýk 45 derecelik bir açýyla tutun. kapaðýný kapatýn. 41 Fýrýn kapaðýnýn camý 1 Fýrýn kapaðý, üç adet arka arkaya takýlý camla donatýlmýþtýr. Ýç camlarý temizlik yaparken çýkarabilirsiniz. Dikkat! Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Kapak camlarýný sökme 1. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 2. ). 4. kapaðýnýn camlarýný üst kenarýndan tutun ve raydan yukarý doðru çekerek birer birer çýkartýn. 42 Fýrýn kapaðýnýn camlarýný temizleme Kapak camlarýný deterjanla iyice temizleyin. Ardýndan dikkatle kurulayýn. Kapak camlarýný yerine takma 1. Kapak camlarýný birer birer yukarýdan çaprazlamasýna, kapaðýn alt kenarýndaki kapý profiline yerleþtirin ve indirin.

11 Powered by TCPDF ( 3 Önce küçük, sonra büyük camý yerleþtirin. 2. Koruyucu kapaðý (B) yanlardan tutun, fýrýn kapaðýnýn kenarýnýn iç tarafýna yerleþtirin ve (B) fýrýn kapaðýnýn üstüne oturtun. 3 Koruyucu kapaðýn açýk tarafýnda (B) bir kýlavuz ray bulunur (C). Bunun dýþ fýrýn kapaðý ile kýlavuz köþenin (D) arasýna itilmesi gerekir. Kilit (E) yerine oturmuþ olmalýdýr Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 4. Manivelalarý (A) her iki kapak menteþesinde ilk baþtaki pozisyonlarýna geri getirin. 5. Fýrýn kapaðýný kapatýn. 44 Arýzalar ve Çözümleri Sorun Fýrýn ýsýnmýyor. Olasý neden Fýrýn açýlmamýþtýr. Saat ayarý yapýlmamýþtýr. Gereken ayarlar yapýlmamýþtýr. Evin elektrik sigortasý (sigorta kutusundaki) atmýþtýr. Fýrýn aydýnlatmasý sönüyor. Fýrýn lambasý bozulmuþtur. Fýrýný açýn. Saati ayarlayýn. Ayarlarý kontrol edin. Sigortayý kontrol edin. Sigorta birkaç kez atarsa lütfen bir elektrikçi çaðýrýn. Fýrýn lambasýný deðiþtirin. Çözüm Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný kullanarak gideremediðiniz taktirde, lütfen satýcýnýza veya müþteri hizmetlerine baþvurun. Uyarý: Cihazda yapýlacak olan tamirat, yalnýzca uzmanlar tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan tamirler kullanýcý için çok tehlikeli olabilir. Yedek parça gerektiðinde, müþteri hizmetleri teknisyeninin veya satýcýnýn ziyareti garanti süresi dahilinde bile olsa, ücret alýnýr. Metal cepheli aletler için bilgi: Aletinizin soðutucu cephesi nedeniyle, kapaðýn açýlmasýndan sonra, piþirme ya da kýzartma esnasýnda ya da hemen sonrasýnda, dahili kapak camý kýsa süreliðine buðulanabilir. 45 Garanti koþullarý Müþteri hizmet yeri ELECTROLUX A.Þ (GENEL MERKEZ) Tarlabaþý Cad.No 35 Taksim / ÝSTANBUL TEL : FAX : ELECTROLUX A.Þ SERVÝS MD.LÜ Ü Taþocaklarý Mevkii Tavþanlý Köyü Gebze / KOCAELÝ TEL : FAX : ÜCRETSÝZ TÜKETÝCÝ DANIÞMA HATTI Servis Teknik arýzalarda lütfen öncelikle, kullanma kýlavuzunun yardýmýyla ("Arýza durumunda" bölümü) sorunu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen müþteri hizmetlerimize veya yetkili servislerimizden birine baþvurun. Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu bilgilere ihtiyacýmýz vardýr: Cihaz modeli Ürün numarasý (PNC) Seri numarasý (S-No.) (numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr) Arýzanýn türü varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý Cihazýnýzýn gereken numaralarýnýn elinizin altýnda bulunmasý için, bu numaralarý aþaðýya yazmanýzý öneririz: Cihaz modeli: Ürün numarasý: Seri numarasý: A Deðiþiklikler yapýlabilir The Electrolux Group. The world s No.1 choice. Electrolux Grubu, elektrikli mutfak, temizlik, bahçe ve orman ekipmanlarý konularýnda dünyanýn en büyük üreticisidir. Her yýl, dünya çapýnda 150'den fazla ülkede, yaklasýk 14 milyar dolarlýk, 55 milyon adedi askýn Electrolux Grup ürünü (buzdolabý, fýrýn, amasir makinesi, elektrikli süpürge, çim biçme makinesi, agaç testeresi vb.) satýlmaktadýr..

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi

Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1 Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi buluşturan bu fırın,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

EasyCook Combair SE SEP. Fırın

EasyCook Combair SE SEP. Fırın EasyCook Combair SE SEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

www.boschevaletleri.com Bosch çaðrı yönetim merkezi 09/2008 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AÞ Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - Ýstanbul

www.boschevaletleri.com Bosch çaðrı yönetim merkezi 09/2008 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AÞ Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - Ýstanbul 09/2008 Bosch çaðrı yönetim merkezi 444 6 333 Türkiye nin en yaygın servis aðı Üç yıl garanti kapsamına giren Bosch ürünleri: Soðutucular, derin dondurucular, çamaþır makineleri, kurutma makineleri, bulaþık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

EasyCook Combair HSE. Fırın

EasyCook Combair HSE. Fırın EasyCook Combair HSE Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates... 0

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Muhafaza B Kapak C Süzgeç girişi D Kettle ağzı E Kapak açma düğmesi F Tutma Sapı G Su seviye göstergesi

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

T I M E R TR Kullanım

T I M E R TR Kullanım TR Kullanım TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Çalıştırma ve emniyet kurallarını dikaktlice okuyunuz! Emniyet kuralları Evinizde kullandığınız elektrik değrlerinin cihazın çalışması için gerekli değerleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın EasyCook Combair XSE XSEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

BO243EA Touch Serisi!

BO243EA Touch Serisi! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1 # Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243EA Touch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın,

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI551 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI551 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

TR93P. Victoria. 90cm "Victoria" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B

TR93P. Victoria. 90cm Victoria Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B TR93P 90cm "" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B EAN13: 8017709181703 OCAK: 6 gözlü ocak Ön sag: 1.8 kw Arka sag: 2.9 kw Ön orta: 1.0 kw Arka orta: 1.8 kw Arka sol: 1.0 kw Ön

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı