D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek"

Transkript

1 MADDE 1, - SARTNAMENiN KONUSU: PROJE YAPTM TEKNit( SARTNAMEsi Bu Teknik Sartname, \'ijksek ihtisas Hastanesi mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik kat(eski yapr temizlenerek, ortada kaldrrrlarak yerine yukseklik:4 metre olan ve yaklagrk 600 mz alan t'izerinde gelik konstrriksiyondan olugturulmug, taban (gatr krsmrn de araba parkr igin kullanmaya elverigli hale getirmek uzere yeteri oranda efim verilerek yaplmtnrn mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin olugturulmasr, i9 tanrmla, ve teknik esaslardan olugan teknik Sartnamenin haztrlanmasrnr ve igin yaklagrk mariyeti ile pursantaj oranlarrnrn belirlenmesini konu alrr, MADDE 2, - isin ADI: Tlbbr Malzeme Deponun mevcudun yerine gelik konstrtiksiyondan olugacak yaprnrn projelendirilmesi tava=9att ktsmtntn da otopark olarak kullanrlmasr ve bunu iginde uygun ef;imin verilmesi,." MADDE s' - isin sunesir vurle ruici, ytiklimlufirinde bulunan igi yer gosterilmesi ve tesliminden itibaren sozlegme ve eklerine uygun olarak45 (klrkbe5) glinde projeyi tamamlayarak kabule hazrr hale getirmekle yuklimlidrir" i5 bitirme tarihi galr5maya engel olabilecek her turlli gartlar ve nedenler goz onrinde tutularak tespit edilmistir. sozle5me'de belirtilen zorlayrcr sebepler drgrnda silre uzatrrmavacaktrr, MADDE 4, - PROJE eattgmaiartntn KONUsUI Deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik yaptntn; mimarl, stailk, mekanik, elektrik projelerinin olusturulmastnr, is tanrmlan ve teknik esaslardan olugan teknik Sartnamenin hazrranmasrnr ve isin yaklagtk maliyeti ile pursantaj oranlartntn belirlenmesi, 19 bu sozlegme ve Ek,indeki Teknik Sartnameye, Deprem Yonetmeli$ine, Yangtn Yonetmelifine ve di$er yonetmelik ve yi.irilrll.ikteki mevzuat hl]ktimleri c1o$rultusunda, standartlara uygun olarak tam ve eksiksiz olarak tamamlanarak iornr,ye teslim edilecektir, Sozle5me konusu ip agagtda ki krsrmlardan olugmaktadrr: D Mimari uygulama projesinin hazrrlanmasr (3D Goriintimler dahil); F Mahal listelerinin ve gerekli teknik gartnamelerinin hazrrranmasr; F Performans testlerinin sonuglartna gore binanrn tasryrcr sistem statik hesaplamalatrnrn yaprlarak, ingaat, elektrik, mekanik, uygulama projelerinin hazrrlanmasr; D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek Statik, Elektrik, Mekanik, uygula ma projelerinin hazrrlanmasr; F Kegif galt5malartnda, Bayrndrrlrk Birim Fiyatlarrnda belirtilmeyen ozel pozlu imalatlar igin gerekli piyasa ara$rtrmatafl ntn yaptlmasu D Poz tantm ve tariflerinin yaprlmasr, analizlerinin hazlrlanmasr; ) Odemeye esas pursantajln hazrrlanmasr; D Birim fiyat teklif cetvellerinin haztrlanmasr (varsa) F Ke5if ve metrajlanntn hazrrlanmasr Yukarrda bahsedilen iqlere ait tilm gizimler ve dokiirranlar IDARE'ye bee pafta olarak ve 0g CD orlamrnda teslim ed ilecektir. 4'1" - MIMARi pno.lelrnin ouzonunmesindb BUrUN sdfftalarda uyulacar( cenel ESASLAR: Mimari pro.ielerin dtizenlenmesinde her safhada IDARE ile ilieki kurulacak, ioare'nin direktiflerine o safha igin belirtilen hususlar ile birlikte, agagrda gtisterilen genel esaslara uyulacaktrr. l. Pafta katlart,20 cm *29,7 crn ve l<atlarr olarak olupturulur, 2' Planlar, her paftada aynr bakrp ydni.inde yorlegtirilir, Segilen koorclinat sistemi, mimari, statik ve tesisat projelerinde aynen ve yanr yonde kullanrlrr; paftalar arast uyu$ma sallanrr. 3' Plan paftalarrnda,drg cilgiim gizimleri, yapr dlgulerinin kolayca izlenebilmesi saglayacak gekilde, yapr drg yiizi1ne yakrn tertiplenir' i9 dlgil gizimleri, gok sayrda mahalden gegecek gekilde, kesintisiz bgrtin plan veya kesiti kat eder, 4, Gorilnii5ler esas girigin bulundusu gdliinilgten baelayarak, saat yoniinde ayrr paftalarda veya aynr paftada srra ile yer al r r, 5' Plan, kesit ve gdriinilglerde; detaylandtrtlacak yapr elernanlarr ve b6lumleri tip ve sayrlarrna gdre harf ve numaralandrrlrr; bunrar projenin her safhasrnda aynen kuilanrrrr. 6' Herpaftanrn; gizelgedegdsterilen20cn'r*25 crn0lgtisilndeki sapaltkogesi,paftakatlandr!rndaenusttekalnralldrr. Bu boliimde projeye ait bir gizgi bulunmaz.

2 7 ' Pafta dlguleri standalt ebatlalda olacak ancak tasdik meroilerinin istocligi gekil ve ebatlara uyulacaktrr. 8' Avan proje vaziyet planlarr 11200, plan ve gdri.inugler I / I 00 tatbikat pro.ieleri I /50- l/ I 0lgekli o larak gizil ir. MADDE 5. _ 'ROJE VE TEI(NII( HIZI\{ETLERE AiT i$ TANTMLARI : MADDE s,1, _ MIMARi pno.lo I Pro.iede; kat pranr, kesitrer, gdriln.iqrer, detayrar ve detay ristesi burunur, 5.I,I.- PLANLAR: I' Ihtiyaq programlnln tam olarak gergekleetirildiii benzer kat]arrn biri ile diger katlarrn ttimrl gizilir. Tekrar eden katlar igin agrklama yazrlrr. 2' Planlar, pafta veya paftalar uzerinde aynr bakrg y0nrinde yer alrr, her paftada hal<im riizgdr, manzarave kuzey yonii aynr yerde toplu olarak gdsterilir. 3. Dlq iilgtiler, drgtan_bina cephesine dogru; a) Qizgide blok tilgiisii, b) eizgide cephe hareketleri, c) eizgide doluluk ve bogluklar, olmak tizere duzenlen ir. 4' Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri 0nitelerin isimleri drq ulgit gizgileri civarrna yazrlrr. 5' Blok iglerinde de$igiklik her hacimde, pro.ienin kolaylrk iie okunmasrnr saglayacak qekilde rr,lgiilendirilmie enine ve boyuna gizgileri gegirilir. 6' Her l<at planrntn kesit gegirilen yerlerinden kesit gizgisinin ti.imu ve bakrg ydnleri g6sterilir. 7. Her mahailin igine mahar numarasl, ismi ve net m, aranr yazrlrr, 8. Modi.jller ve inpai akslar belirtilir. f ingai elemanlar, kolon veya pe cle, duvar, pano vb. ayrr gizirn teknigi ile gizilir, igler.i l<oyulaqtrr.rlrr., 10. Pano, camlr bdlme vb. lrahal ve bina ayrrrm elemanlan el<siksiz gdsterilir; genratit< agrklamalar yiikseklikleri yaprlrr yazr ve I rr, I l' Bijtun hacimler, birbirini tel<rarlayan hacimlerin biri, ihtiyag programrncla belirtilen fbnksryonlarrna 6lgekli olarak uygun ve tefrig edilir, l2' Merdiven ve rampalartn qrkrg yonleri igaretlenir, Rampalarrn meyilleri, baelangrg ve bitig noktalarr ballantrlar varsa ile ara bu noktalarrn kotlan yazrrrr. 13. zemin kat pranrarrnda, gevre dtizenlemesi gerekti!i kadar. igrenir, l4' Asma tavan yaptlmasr gerekli mahaller, mahal ismi allnayaztlarakbelirtilir. 15. Kaprlarrn agrhg ydnu belir.tilir. l6' Plan paftalarrn yanlna, maliyet tavanrna ve bundan sonraki pro.je ddnemlerindeki karartar esas yapldaki olmak tjzere ana malzemeleri gdstelir bir mahal listesi, kolayca izlenebilir dt.izende verilir, KESITLER : l' Yaprda en az il<i kesit gizilir. Biri merclivenden, cli!eri yaprcla konstrtiktif ozellisi olan yerlercle en gok bilgi gekilde ver.ecek gegirilir. 2' Yaplntn ingai ve dekoratif olemanlart net ve gematik gizgilerle ifadolenclirilir, Kesitin gegtigi yerlerdeki isimleri mahallerin ve numaralan yazrlrr" 3' Bir cilgii pizgisi iizerindo kat yukseklikleri verilir. D0gemeler ve asma tavan yaprlan yer.lerde kaba d09eme almak iistijnde Uzere kat yukseklili ayrrca cilqtilendirilir. 4. Girig sagaklan, meyilleri, or1i.i malzemeleri gosterilir. 5. Cephe elemanlarrnrn malzeme agrklamasr yaprlrr. 6' Qatr meyili ve drtti nlalzemesi dere kesitleri belirtilir. Malzeme agrlrmlan yazrlrr. Dereler, mahyalar.vo grkrnttlart tesisat ile bacalar kotlandrrrlrr, Gizle derelerde ta$mayl dnleyici tagnra deli!i konulacalctrr, 7, Kesit di.jzlemi arkasrnda kalan gtirijnen krsrmlar gizilir. s.1,3, - conunuglan : l. Yapt tek blok ise dcjrt gdrilni.iqii cle gizilir. 2. Mimari ile ilgili olmayan gizgilere yer verilmez, 3, Tabii zemin nokta kotlandrnltr. 4' Zemin qizgisi altlnda kalan yapt ktsmrnrn drg hatlan, kesik gizgiler.le belirtilir ve kotlandrrrlrr.. 5' GoriiniJglerde, kesit ve planlardan intikal eden yapr elemanlannrn farklrlrk g6stermesi sa!lanrr. 6' Kullanrlan eephe kapranra marzemesi, gatl oftiisr.i marzemesi yazrrrr., 7. Yafmur olukrarr, inig borura' ver varsa paratoner inigleri g.steririr, 5.1,4- QATI PLANI I Meyiller, su toplama yerleri, dereler, tesisat,bacalar ve gatrya grkrg delikleri gosterilir. GeLekli kotlandrrma agtklamala yaprlrr. Qatr gtjrtlnii$il gizilir, Krsmi olarak agrk-dikme-mer.tek-yasirk-kaplarnalar vs. plancla g.sterilir. 5.I,5. MAHAL LISTELERI Scizlegrne konusu i9'e ait in$aat mahal listeleri hazrrlanacak olup malzeme bilgileri ve pozlarr agrkga verilecektir. i\ '.,.\!)

3 MAHAL LISTESI : a) ['ffit:j;;;rhj:f,,:l"rltr olarak hazrrlanaqak olan mahal listesi aqagrdaki nractdetercle betirritdigi gibi 2 r Dii$eyde malzemenin, yataycla iso mahallin gdsterildigi ifaretli tablolardan oluqacak bigimde 6RNEK-l ( MAHAL LISTESI TABLOSU ) gcire olugturulacaktrr. (Micrrosoft Excel Frormatrnda ) r I(atlarrn'odalartn -oda igi mahallerin detaylr olarak gcisterildi[i bigimde hazrrlanaral< ornek- 2 (MAHAL LlsrESi ve DETAYLARI ) gdre olugturulacakrrri ( Microsoft word fbrrnatrnda) b) Ozel fiyatlarrn tarifleri ve analizleri teredd0de mah! verrneyecel< gekilde aqrklanaoaktrr. n ik personel I er tarafi nd an l<ontro I ed i lecertrr. iller Bankasr, Milli Savunma Bakanlrf,r, Karayollarr Genel q, Iski, Dsi, vb. kuruluglarrn tariflerinden yararlanrlacaktrr. Bu malat kalentlerinin dzelliklerini kargrlarnr;,or ise cjzel fiyatlar 5,1.6. YANGIN TAHLIYE PROJESi VE RAPORU ; larrn yangrndatt l<orumast Hakkrnda Ydnetmeli[e uygun olarak yangrn eclilecektirl [ahliye pro.iesi idare,ye teslim MADDE 6, MEI<ANiK PROJELERDE UYGULANACAI< I<RiTERt,BR Mevcut Mekanik Tesisatln (lsttma, Sofiutma, Havalandrrma, Src Su/pis gelip Su) ge nedi[inin ilave ig kapsamrnda tespit edilerek yeterli raporlanmasr yeterli gelrpesi durumu yaprrrnasr gerekli iqlerin yenireme tespit edilmesi ve yaprlacak ve irave yeni Mekanik Tesisat projesi idaren olrultusunda mucavir yaprlat.rn belirlenecektir. zarar gdrmemesi(klima Mevcut santrali ve meclikai gaz birimi) igin gerekli hesaplarryla istinat duvarlarrn beraber projeye da dahi tijm I ed i lecektir. r. TS 825 Isr yalrtrm, TS 2164 Kalorifer tesisat, TS l25g Terniz su tesisat, ytiri.irlukteki ydnetmelipi yangtnoan ve Mekanik korunma tesisat ire ilgiri yiirurriikteki tum ydnetmerikrere u.yulacak. Ydnetmeliklere ek olarak idal'erniz taraftndan mekanik pro.ieteroi, uyguranacak kriterler agafirclaclrr. izli olacak ve yijk birimleriyle birlikte projelere iglenecektir" 6-Cihaz detaylarr pro.jelere konacaktrr. r ona gore hesaplanacaktrr. ecek ve hesap raporuna korracal<tlr. ydnetmelikte sprink gerekiyorsa hesaplanrp projelendirilecek 7-Rapor da, yeni bir lsltma ve sogutma sistemi yaprlmasrna kaiar verilirse vrv Sistenri yaprlacal<trr, MADDE 7. STATiK UYGULAMA I(RITERLERI A. GENELHUSUSLAR rme bodrum kattnrn yerine ABYYHY 2007 esaslarrna gdre hazrr'lanarak, i,rzerine bir kat gelik karkas kat na InEaat Miihendisligi projeierinin dilzenlenmesinde, TS64g, TS 500 ve AByyHy 2007 yamsrra her saftra ususlar ile birlikte aga[rda gcisterilen genel esaslara uyulacaktrr. (Agafrda ingaat Mtihendisli!i projesi yerine imi kullanrlmrqttr,) L Pafta olgiileri standardrna uygun gekilde ve 20 cm X 25 cm ve42 cm geniglipinde iki sayfalr olacak ve 21,0 x 29,7 cm bo sahifesinde hangi ige ait ordugu detayrr qekilde belirtirecekt ;,azrlmahdrr, Birbiriyle iligkili paftalar baglt!rn hemen iistu tralzeme pas paylan zem i, genel notlar yazl 2' Her paftanrn' qizelged x25 cm dlgiis[inde sap alt kilqesi pafta katlancir[rnda en iistte kalmalrdrr. Bu b6lijmde projeye ait higbi 3' Resimlere ait 6lqekler mukavelesinde aksine bir kayrt yoksa kalrp ve tegiizatplanlarr l/50, kirig, kolon, temel ve gatr vs. bilcrlmle detay projeleri Il2S" l/10, l/5, l/l 6lgeginde olacakrrrl 4' Kirig' ddgemeler vs' alt kattan ust kata do$ru biiyriyen n!maralarla gosterilecektir, (percleler) kolonlar edilecektir'(pa4,sa4,sc8,sh5gibi)ayrrcal00katr,200katr akslarla ifade diyeifadeedilennumaralarrnhangi kata(zemin, Lkatgibi) ait oldugu da beliftilecektir. k d d tl k pro.ielerinde aynen kullanrlrr ve projeler arasrncla uyum izlenebilmesini saflayacak gekilde tertiptenir; i9 dlgi.i pateder, l(alrp planrnda kotlar, di]qtik ddgemeler, tesisat gosterilir. I(alrp planrrrcla en az iki (onine ve boyuna) adet oqeme, kiriq, hatrl ve lenlolara birden bagtayan takip ve birbirini eden numaralar verilecektir. Bu numaranrn bagrnda ait oldufiu katrn numarasr bulunaeaktrr, (Iil01, gibi) l(l 12,K20l,K2l2 kahp planrnda mevcut kiriglerin hangi paftada olclulu bir listecle gdsterilecektir, 3 '))

4 .2Q07 LAR HAtKr(rNDA yond,rrubl!6ina Er( olarat( PROJET,ERDE UYGULA NACAI( KRITERLER klr bcilgesel bijyuk cl0natr alanlannr l<argllayabilmek igin 'lrk donair olacaktrr. (4" Derece cleprenr bcilgesi harig) 00 cm olar;aktr r. b l4 ve Ustii igin l5ocm otacaktrr" arr 20 cm,gegmeyecel<tir.. Ancak l,ye2. Depr.em trr, de baglrklan minimum 40 crn olacaktrr. (kritil< bdlge iqet.isinde rlamayacal<, Ancak fiktif kirigler yani dcigeme ayrr bdlilnmi.i g ddgemel er bcil iinmiig sayr Iacaktrr, Dl g l4 donatr koyularak yaprlacartrr. outunacaktrr ve her iki yizde donatt b I4 Ir. ve ibat.e projelerde bel irti Iecektir. m ampatman temel kalrnlrsr kadar olacaktrr, lerin yuzeylcrinde ftlge derzleri blrlunmasr durumunda perde k 3 cm arttnlacaktn., Fugalr perdeler.in agllrmlarr ayrrea bu "' ffl:':;lveto'ido'larda sofiuk derz donattsr perdelere binecek qekircre yerregtirirecektir ve minimurn donatr etriye alanrnrn %,10 undan az olamayacak Eekilcle pro.ieler buna uygun olarak tasarlanacakttr" meli!i 2.l0.jt,2 maddesi uyannca bina toplam yukseklisi 6 m arak hesaplanacaktrr. 2. I 0,J, I nraclclesi uyannca yapttan caktr r. ( dilatas;,sn1u binalar da dahil ) kaderne yaptlmasr mutlaka r kadar agtlaoaktrr. Kaset do$eme olarak qdziim yaprlacaktrr. endirilecektir. olaral( tasarl anacaktr r. 0nde dilatas,l,on la bina b0lljnecektir, I ikle kargr lanrnayacak, tenrel kal rn I rir atttr illarak radye temeli igerisinde f'arklr kalrnlrklar kullanrlmayacak ve la il<i farklr binantn radye temellerinin larklt kallnlrklarda 6hilinde olsun yada oh.nasln herhangi bir projenin dad I r, lgili istedi!i de!ipiklikleri yaptrfmaya yetkiiiclir. n lazla olmal,4caktrr, Ayrrca jstinat duvarr yiikseklipinin g la TS 498 'de ( yapr elemanlarrnrn boyutlandrr.rlmasrnda kullanrlacaktrr.. yiiksekrige geqen yer'rer igin irave 0nlemrer arrnacaktrr,.ajlr istinat cluvarlarr, kazrklr istinat duvar.lan veya iksa (-'

5 6' Aydrnlatmalar; depolarda 50 liix, koriclorlarda I00 rilx, argiv, tej<nik mahar vb yer.rerde r50 Iiix, garrgma "' :Jilil ;ilulil.r'*' ve vaptsal pevza.i u)'sulama pro.iereri onayranmadan isrinar duvarr pro.iereri onaya 29' Seqilen istinat dlrvarrnln ytilcseklili ve uzunrufiu yaprsal peyza.j pro,jesincre r utlaka belir.tilecektir, 30' Betonarme istinat duvarrarrnda n,in. Tepe kairnrrgr 30 c' oracar<trr, 31' Betonarme konsol istinat cruvarrarrncla min, temer karrnrrgr 30 cm oracaktrr, 32' Kullanrlan hesap pro.graml grkttsrnda cietayh olarak formurizasyonu ;;;.r.p yontemi g.sterirecektir, "' i'ti[:[lfjii:,ffl ;J:jnsan verlesimin oioug, tiim duvarrar hei;aprarr neticesincre pro.ierendirirecektir. Kesinrikre MADDE 8, ELEKTRiK UYGULAMA XNITNNIENi Yonetmeliklere ek olaral< idaremiz taraflndan_ elektrik pro.iererde uyguranacak kriterrer aga!rcradrr. l' Tilm binaya ait Kuvvetli Akrm, Zayrf Ak,r, Yang,n Algrlama,irt.itrrin. iligkin pro.jeler hazrrranacaktrr. 2' K.G.K,, Enerji Da[rtrnr adasrnda oracak ve bu mahar krimatize e<iirecektir. 3' Elektrik $aftr ebadl min' 50 cm geniglifiinde ve 30 derinlilinde otu.ut t,r, Gegecek l(abro sayrsrna, I(uvvetri akrmzayff aktm ortak qaft orrnasr durumuna-bagrr orar.ak gaft ebatrarr berirrenecektir, 4" Kat alanr 500 '2 den biiyiik alanlarda i.r tatta 2mx2m ebatr'rrnda rack kabin odara, orugtururacak, kaprrarr illffif jfitj.iffl:"' veva verden 50 cm viikseklikten baetavacak otup, eok srcak botgetercte bu bdtiimterde 5. il,t,.tffi:,,,i;ffiffi:ji:,:[:jl:i.r,,.cakrrr. Linye ve sorti harra'r srva iisrijnde NHXMH, srva arrrnda Ho7Z, ilxl?ffil.,i:i",:j;,,lx#i.;fi:;.ji-,;:''"0" +oo-iti*;;;;*;;: A,crrnratma sistemi kontror odas ve ana 7' Binanrn drg cephesini konsepte uygun orarak LED aydrnratma yaprracaktrr. 8' Kat gebeke tablosunda priz ve aydrnlatma linyeleri igin ayrr.ti, rr-r, rm 6 rinyeye bir adet 30 ma rik uygun iliffi::,.^ff,ko1iil '.?:;..]t-un dairesi, klinra urun,,i,.,uuo* gib kuvver rabrorarr cra 300 ma rik uygun 9' Kat da!rtrm tablosunda cirig igin 63A' ve altr akrmlar igin Aos l.istu akrrnlar igin TMg kullanrlacaktrr. l0' Ana panoda kolon.qrklglarrnda KAK$ i kullanrhnayacak, sadece ana pano girigincre uygun ampera.jda ma lik KAK$ kullanrlacak' bu galtere bafr acil stop butonu olacak vl bu buton idar.enin istodigi yere (danrgma, gtivenlik vb. gibi) monte eclilecektir. (uzaktan agttrma bobinli) r r' Ana pano girig (TEK) beslenre kabrorarr Nyy cinsi kabro orarak gekirecektir, l2' Armatiir beslemeleri guvenlik hatlr olacak ve a*ati.irder'r u,.ruiu,.. geqip yaprrmayacaktrr ancak mecbur kalrndrgtnda asma tavan larda klemenslere gepiq yaprlabilir. 13. Aydrnlatma ve priz sortileri gi.ivenlik hath Ilacaktrr. I4' Kat tablosu ve kolon beslemelel'inde kurulu gtice.gd'e kesii ve ampe'ai.hesaprarr yaprracak, ana pan0 giriginde ise ffi [:t';il: kablosu' ana Ealter, KAK$, ups, tenerattir, Trafo "r. Joi, ise rarep rakrrir.i',i,rj*o hesapramarar 15" Yangln algllama sisteminde krsa devre izalatdr rnoclijlii her 20 elomana bir adet olacak gekilde konuracaktlr. 16, Yangrn alarm sistenrler.indeytiksekligi 4 metreyi gegmeyen hacinrlerde; dlrman declekt6rleri igin her 50m2 ye, claha ytiksek tavanlarda her 40m2 ye bir dedektcir yerlegtirilrnelicrir, il<i buton arasr 60mt gegmeyecektir, 't J;1:'1J3,il;;::t't'''de buton ve dedektor hatra' 2*2*0,8+0,8 r,h(sr)h, korna hartar.r ise 2r r,5 mm2 NHXMH 't ;rtl'i,"rtti;itrf"::hl,;r1?';,:o'n FM200 Yang,n Sdndiirrne sistemi dizayn ecrirecekrir" yang,n Sdndijrme I9. Exit armatiir kesitincle yanan 2 saat stireli olacaktrr" 20' Acil aydlnlatma kitleri anahtar cincesi aynt faz ile siirekli besrenecekr.ir. Acir aycrrnlatma kiti uylrmru armatur.rer.de 2 saat sti'eli kit kullanrlacak' acil aydrnlatma kiti uyurnlu olmayan armatlirrerin burundugu yerrerde ise kesinticre yanan2 saat siireri acir durur aydrnratnra armatlirrer.i kurianrracaktrr, 2l' Kat tablolarrnda 6KA ana pano ve kuvvet tablolarrnda l0r(a anahtarrr otomatik sigorta r<ulanrracaktrr. " ;j;ffil,l;l-: ::i;to^ ve kat tablo mahalle'inde esporansiver,of.urruro barasr oruqrur.uracaktrr, Ka*abrora'n,,#x#i,tr ffi f$: l*l ::: : :n ::iffixf,',ti: :,ffi:,,j ifi : ff : : m,ru*: t*r {: [.ftr j j ilin*ljf3;;;';-il#'lll;.ll'ii_l",iiillllt;j'ljll.j" ffi;:"j.[.j l**::?;:h;;*,1l;;ll 23' 60 A"'e kadar akrm geken l<at tablolarr barasrz olarak, 60 A. in ijzer.i ise baralr olarak;,aprlacaktrr. 24' Bina ana panosunda 1 00' A' ve iizeri sigorta ve galte' ba!lantrlarr uygun kesitt baralr yaprlaeaktrr. (-

6 25' Ller pc (data prizi) igin kullanrcr tarafrnda 3 rnt, Patch panel tarafincia rmt. lik patch eorllar kullanrlacaktrr, patoh kablolar fabril<asyon olacaktrr, Zayf Akm I(olon gemasrnda adetler belirlilecektir. 26' Tiim kegif, metral, rnahal listeleri, gartnameler SGI( l<riterleri dojlr.ultusuncla hazrrlanacaktrr.. Dlektril< Projelerin l{azrrlan masrncl a GOz on ii nele Tutu lacak H ususlar Agaltda belirtilen sistemlere ve tesislere ait gizimler ve hesaplar pro.je hizmetlerinin igeri!iniolugturur, a) Giig dafrtrm tesisatr; l) Algak Cerilim giig dalrtrmr 2) Priz tesisatr. 3) Mekanik tesisat igin gilg dafirtrmr _ rnotor beslemeleri. b) Aydrnlatnra l) Cenel aydlnlatma, 2) Qrkrq/bilgi/ydnlendirmo aydrn latmasr, 3) Acil durum aydrnlatmasr, 4) Drg aydrniatrna (gevre aydrnlatmasr), 5) Ozel aydrnlatma, 6) Aydrnlatma kontrolli - karartma, l) Yangrn nlgrlama ve sijndurme sistenrleri MADDE 9. ODEMEYE ESAS PURSANTAJ ORANLARI Bu hizmet altmr kapsamtnda ddemeye esas olan pursanta.i oranlan agalrdaki gibidir. odemeler bu oranlara gdre yaprlacalctr r, oopvrpyp ESAS l$ KALEMi DEME ORANI PURS Ig kapsamrndaki tiim kalenllerin bitirilip idareye onaylatrlmasr anan ig aynca dijital ortarrda da idareye teslim edilir. konu hizmet iginin hazrrlantnasl, onaylatrlmasr ve sonuglandrrrlrnasr agamalarrnda yi,jklenici ; ilsili kurunt ve hizmetin konusu igle ilgili yayrnladrgr, yilrilrliikte olan tiim yonetmelik, Tebli!, I(anun, Kriterlere vs. uygun t edecektir.

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4].

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4]. MIM 244 Yapı Elemanları Tasarımı Mimari Teknik Çizim İlkeleri 1. Giriş Mimari teknik çizimde, nesnelere ilişkin verilerin ölçekli olarak ifade edilmesi gereken gerek çoğu uzmanlık alanında olduğu gibi;

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı