D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek"

Transkript

1 MADDE 1, - SARTNAMENiN KONUSU: PROJE YAPTM TEKNit( SARTNAMEsi Bu Teknik Sartname, \'ijksek ihtisas Hastanesi mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik kat(eski yapr temizlenerek, ortada kaldrrrlarak yerine yukseklik:4 metre olan ve yaklagrk 600 mz alan t'izerinde gelik konstrriksiyondan olugturulmug, taban (gatr krsmrn de araba parkr igin kullanmaya elverigli hale getirmek uzere yeteri oranda efim verilerek yaplmtnrn mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin olugturulmasr, i9 tanrmla, ve teknik esaslardan olugan teknik Sartnamenin haztrlanmasrnr ve igin yaklagrk mariyeti ile pursantaj oranlarrnrn belirlenmesini konu alrr, MADDE 2, - isin ADI: Tlbbr Malzeme Deponun mevcudun yerine gelik konstrtiksiyondan olugacak yaprnrn projelendirilmesi tava=9att ktsmtntn da otopark olarak kullanrlmasr ve bunu iginde uygun ef;imin verilmesi,." MADDE s' - isin sunesir vurle ruici, ytiklimlufirinde bulunan igi yer gosterilmesi ve tesliminden itibaren sozlegme ve eklerine uygun olarak45 (klrkbe5) glinde projeyi tamamlayarak kabule hazrr hale getirmekle yuklimlidrir" i5 bitirme tarihi galr5maya engel olabilecek her turlli gartlar ve nedenler goz onrinde tutularak tespit edilmistir. sozle5me'de belirtilen zorlayrcr sebepler drgrnda silre uzatrrmavacaktrr, MADDE 4, - PROJE eattgmaiartntn KONUsUI Deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik yaptntn; mimarl, stailk, mekanik, elektrik projelerinin olusturulmastnr, is tanrmlan ve teknik esaslardan olugan teknik Sartnamenin hazrranmasrnr ve isin yaklagtk maliyeti ile pursantaj oranlartntn belirlenmesi, 19 bu sozlegme ve Ek,indeki Teknik Sartnameye, Deprem Yonetmeli$ine, Yangtn Yonetmelifine ve di$er yonetmelik ve yi.irilrll.ikteki mevzuat hl]ktimleri c1o$rultusunda, standartlara uygun olarak tam ve eksiksiz olarak tamamlanarak iornr,ye teslim edilecektir, Sozle5me konusu ip agagtda ki krsrmlardan olugmaktadrr: D Mimari uygulama projesinin hazrrlanmasr (3D Goriintimler dahil); F Mahal listelerinin ve gerekli teknik gartnamelerinin hazrrranmasr; F Performans testlerinin sonuglartna gore binanrn tasryrcr sistem statik hesaplamalatrnrn yaprlarak, ingaat, elektrik, mekanik, uygulama projelerinin hazrrlanmasr; D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek Statik, Elektrik, Mekanik, uygula ma projelerinin hazrrlanmasr; F Kegif galt5malartnda, Bayrndrrlrk Birim Fiyatlarrnda belirtilmeyen ozel pozlu imalatlar igin gerekli piyasa ara$rtrmatafl ntn yaptlmasu D Poz tantm ve tariflerinin yaprlmasr, analizlerinin hazlrlanmasr; ) Odemeye esas pursantajln hazrrlanmasr; D Birim fiyat teklif cetvellerinin haztrlanmasr (varsa) F Ke5if ve metrajlanntn hazrrlanmasr Yukarrda bahsedilen iqlere ait tilm gizimler ve dokiirranlar IDARE'ye bee pafta olarak ve 0g CD orlamrnda teslim ed ilecektir. 4'1" - MIMARi pno.lelrnin ouzonunmesindb BUrUN sdfftalarda uyulacar( cenel ESASLAR: Mimari pro.ielerin dtizenlenmesinde her safhada IDARE ile ilieki kurulacak, ioare'nin direktiflerine o safha igin belirtilen hususlar ile birlikte, agagrda gtisterilen genel esaslara uyulacaktrr. l. Pafta katlart,20 cm *29,7 crn ve l<atlarr olarak olupturulur, 2' Planlar, her paftada aynr bakrp ydni.inde yorlegtirilir, Segilen koorclinat sistemi, mimari, statik ve tesisat projelerinde aynen ve yanr yonde kullanrlrr; paftalar arast uyu$ma sallanrr. 3' Plan paftalarrnda,drg cilgiim gizimleri, yapr dlgulerinin kolayca izlenebilmesi saglayacak gekilde, yapr drg yiizi1ne yakrn tertiplenir' i9 dlgil gizimleri, gok sayrda mahalden gegecek gekilde, kesintisiz bgrtin plan veya kesiti kat eder, 4, Gorilnii5ler esas girigin bulundusu gdliinilgten baelayarak, saat yoniinde ayrr paftalarda veya aynr paftada srra ile yer al r r, 5' Plan, kesit ve gdriinilglerde; detaylandtrtlacak yapr elernanlarr ve b6lumleri tip ve sayrlarrna gdre harf ve numaralandrrlrr; bunrar projenin her safhasrnda aynen kuilanrrrr. 6' Herpaftanrn; gizelgedegdsterilen20cn'r*25 crn0lgtisilndeki sapaltkogesi,paftakatlandr!rndaenusttekalnralldrr. Bu boliimde projeye ait bir gizgi bulunmaz.

2 7 ' Pafta dlguleri standalt ebatlalda olacak ancak tasdik meroilerinin istocligi gekil ve ebatlara uyulacaktrr. 8' Avan proje vaziyet planlarr 11200, plan ve gdri.inugler I / I 00 tatbikat pro.ieleri I /50- l/ I 0lgekli o larak gizil ir. MADDE 5. _ 'ROJE VE TEI(NII( HIZI\{ETLERE AiT i$ TANTMLARI : MADDE s,1, _ MIMARi pno.lo I Pro.iede; kat pranr, kesitrer, gdriln.iqrer, detayrar ve detay ristesi burunur, 5.I,I.- PLANLAR: I' Ihtiyaq programlnln tam olarak gergekleetirildiii benzer kat]arrn biri ile diger katlarrn ttimrl gizilir. Tekrar eden katlar igin agrklama yazrlrr. 2' Planlar, pafta veya paftalar uzerinde aynr bakrg y0nrinde yer alrr, her paftada hal<im riizgdr, manzarave kuzey yonii aynr yerde toplu olarak gdsterilir. 3. Dlq iilgtiler, drgtan_bina cephesine dogru; a) Qizgide blok tilgiisii, b) eizgide cephe hareketleri, c) eizgide doluluk ve bogluklar, olmak tizere duzenlen ir. 4' Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri 0nitelerin isimleri drq ulgit gizgileri civarrna yazrlrr. 5' Blok iglerinde de$igiklik her hacimde, pro.ienin kolaylrk iie okunmasrnr saglayacak qekilde rr,lgiilendirilmie enine ve boyuna gizgileri gegirilir. 6' Her l<at planrntn kesit gegirilen yerlerinden kesit gizgisinin ti.imu ve bakrg ydnleri g6sterilir. 7. Her mahailin igine mahar numarasl, ismi ve net m, aranr yazrlrr, 8. Modi.jller ve inpai akslar belirtilir. f ingai elemanlar, kolon veya pe cle, duvar, pano vb. ayrr gizirn teknigi ile gizilir, igler.i l<oyulaqtrr.rlrr., 10. Pano, camlr bdlme vb. lrahal ve bina ayrrrm elemanlan el<siksiz gdsterilir; genratit< agrklamalar yiikseklikleri yaprlrr yazr ve I rr, I l' Bijtun hacimler, birbirini tel<rarlayan hacimlerin biri, ihtiyag programrncla belirtilen fbnksryonlarrna 6lgekli olarak uygun ve tefrig edilir, l2' Merdiven ve rampalartn qrkrg yonleri igaretlenir, Rampalarrn meyilleri, baelangrg ve bitig noktalarr ballantrlar varsa ile ara bu noktalarrn kotlan yazrrrr. 13. zemin kat pranrarrnda, gevre dtizenlemesi gerekti!i kadar. igrenir, l4' Asma tavan yaptlmasr gerekli mahaller, mahal ismi allnayaztlarakbelirtilir. 15. Kaprlarrn agrhg ydnu belir.tilir. l6' Plan paftalarrn yanlna, maliyet tavanrna ve bundan sonraki pro.je ddnemlerindeki karartar esas yapldaki olmak tjzere ana malzemeleri gdstelir bir mahal listesi, kolayca izlenebilir dt.izende verilir, KESITLER : l' Yaprda en az il<i kesit gizilir. Biri merclivenden, cli!eri yaprcla konstrtiktif ozellisi olan yerlercle en gok bilgi gekilde ver.ecek gegirilir. 2' Yaplntn ingai ve dekoratif olemanlart net ve gematik gizgilerle ifadolenclirilir, Kesitin gegtigi yerlerdeki isimleri mahallerin ve numaralan yazrlrr" 3' Bir cilgii pizgisi iizerindo kat yukseklikleri verilir. D0gemeler ve asma tavan yaprlan yer.lerde kaba d09eme almak iistijnde Uzere kat yukseklili ayrrca cilqtilendirilir. 4. Girig sagaklan, meyilleri, or1i.i malzemeleri gosterilir. 5. Cephe elemanlarrnrn malzeme agrklamasr yaprlrr. 6' Qatr meyili ve drtti nlalzemesi dere kesitleri belirtilir. Malzeme agrlrmlan yazrlrr. Dereler, mahyalar.vo grkrnttlart tesisat ile bacalar kotlandrrrlrr, Gizle derelerde ta$mayl dnleyici tagnra deli!i konulacalctrr, 7, Kesit di.jzlemi arkasrnda kalan gtirijnen krsrmlar gizilir. s.1,3, - conunuglan : l. Yapt tek blok ise dcjrt gdrilni.iqii cle gizilir. 2. Mimari ile ilgili olmayan gizgilere yer verilmez, 3, Tabii zemin nokta kotlandrnltr. 4' Zemin qizgisi altlnda kalan yapt ktsmrnrn drg hatlan, kesik gizgiler.le belirtilir ve kotlandrrrlrr.. 5' GoriiniJglerde, kesit ve planlardan intikal eden yapr elemanlannrn farklrlrk g6stermesi sa!lanrr. 6' Kullanrlan eephe kapranra marzemesi, gatl oftiisr.i marzemesi yazrrrr., 7. Yafmur olukrarr, inig borura' ver varsa paratoner inigleri g.steririr, 5.1,4- QATI PLANI I Meyiller, su toplama yerleri, dereler, tesisat,bacalar ve gatrya grkrg delikleri gosterilir. GeLekli kotlandrrma agtklamala yaprlrr. Qatr gtjrtlnii$il gizilir, Krsmi olarak agrk-dikme-mer.tek-yasirk-kaplarnalar vs. plancla g.sterilir. 5.I,5. MAHAL LISTELERI Scizlegrne konusu i9'e ait in$aat mahal listeleri hazrrlanacak olup malzeme bilgileri ve pozlarr agrkga verilecektir. i\ '.,.\!)

3 MAHAL LISTESI : a) ['ffit:j;;;rhj:f,,:l"rltr olarak hazrrlanaqak olan mahal listesi aqagrdaki nractdetercle betirritdigi gibi 2 r Dii$eyde malzemenin, yataycla iso mahallin gdsterildigi ifaretli tablolardan oluqacak bigimde 6RNEK-l ( MAHAL LISTESI TABLOSU ) gcire olugturulacaktrr. (Micrrosoft Excel Frormatrnda ) r I(atlarrn'odalartn -oda igi mahallerin detaylr olarak gcisterildi[i bigimde hazrrlanaral< ornek- 2 (MAHAL LlsrESi ve DETAYLARI ) gdre olugturulacakrrri ( Microsoft word fbrrnatrnda) b) Ozel fiyatlarrn tarifleri ve analizleri teredd0de mah! verrneyecel< gekilde aqrklanaoaktrr. n ik personel I er tarafi nd an l<ontro I ed i lecertrr. iller Bankasr, Milli Savunma Bakanlrf,r, Karayollarr Genel q, Iski, Dsi, vb. kuruluglarrn tariflerinden yararlanrlacaktrr. Bu malat kalentlerinin dzelliklerini kargrlarnr;,or ise cjzel fiyatlar 5,1.6. YANGIN TAHLIYE PROJESi VE RAPORU ; larrn yangrndatt l<orumast Hakkrnda Ydnetmeli[e uygun olarak yangrn eclilecektirl [ahliye pro.iesi idare,ye teslim MADDE 6, MEI<ANiK PROJELERDE UYGULANACAI< I<RiTERt,BR Mevcut Mekanik Tesisatln (lsttma, Sofiutma, Havalandrrma, Src Su/pis gelip Su) ge nedi[inin ilave ig kapsamrnda tespit edilerek yeterli raporlanmasr yeterli gelrpesi durumu yaprrrnasr gerekli iqlerin yenireme tespit edilmesi ve yaprlacak ve irave yeni Mekanik Tesisat projesi idaren olrultusunda mucavir yaprlat.rn belirlenecektir. zarar gdrmemesi(klima Mevcut santrali ve meclikai gaz birimi) igin gerekli hesaplarryla istinat duvarlarrn beraber projeye da dahi tijm I ed i lecektir. r. TS 825 Isr yalrtrm, TS 2164 Kalorifer tesisat, TS l25g Terniz su tesisat, ytiri.irlukteki ydnetmelipi yangtnoan ve Mekanik korunma tesisat ire ilgiri yiirurriikteki tum ydnetmerikrere u.yulacak. Ydnetmeliklere ek olarak idal'erniz taraftndan mekanik pro.ieteroi, uyguranacak kriterler agafirclaclrr. izli olacak ve yijk birimleriyle birlikte projelere iglenecektir" 6-Cihaz detaylarr pro.jelere konacaktrr. r ona gore hesaplanacaktrr. ecek ve hesap raporuna korracal<tlr. ydnetmelikte sprink gerekiyorsa hesaplanrp projelendirilecek 7-Rapor da, yeni bir lsltma ve sogutma sistemi yaprlmasrna kaiar verilirse vrv Sistenri yaprlacal<trr, MADDE 7. STATiK UYGULAMA I(RITERLERI A. GENELHUSUSLAR rme bodrum kattnrn yerine ABYYHY 2007 esaslarrna gdre hazrr'lanarak, i,rzerine bir kat gelik karkas kat na InEaat Miihendisligi projeierinin dilzenlenmesinde, TS64g, TS 500 ve AByyHy 2007 yamsrra her saftra ususlar ile birlikte aga[rda gcisterilen genel esaslara uyulacaktrr. (Agafrda ingaat Mtihendisli!i projesi yerine imi kullanrlmrqttr,) L Pafta olgiileri standardrna uygun gekilde ve 20 cm X 25 cm ve42 cm geniglipinde iki sayfalr olacak ve 21,0 x 29,7 cm bo sahifesinde hangi ige ait ordugu detayrr qekilde belirtirecekt ;,azrlmahdrr, Birbiriyle iligkili paftalar baglt!rn hemen iistu tralzeme pas paylan zem i, genel notlar yazl 2' Her paftanrn' qizelged x25 cm dlgiis[inde sap alt kilqesi pafta katlancir[rnda en iistte kalmalrdrr. Bu b6lijmde projeye ait higbi 3' Resimlere ait 6lqekler mukavelesinde aksine bir kayrt yoksa kalrp ve tegiizatplanlarr l/50, kirig, kolon, temel ve gatr vs. bilcrlmle detay projeleri Il2S" l/10, l/5, l/l 6lgeginde olacakrrrl 4' Kirig' ddgemeler vs' alt kattan ust kata do$ru biiyriyen n!maralarla gosterilecektir, (percleler) kolonlar edilecektir'(pa4,sa4,sc8,sh5gibi)ayrrcal00katr,200katr akslarla ifade diyeifadeedilennumaralarrnhangi kata(zemin, Lkatgibi) ait oldugu da beliftilecektir. k d d tl k pro.ielerinde aynen kullanrlrr ve projeler arasrncla uyum izlenebilmesini saflayacak gekilde tertiptenir; i9 dlgi.i pateder, l(alrp planrnda kotlar, di]qtik ddgemeler, tesisat gosterilir. I(alrp planrrrcla en az iki (onine ve boyuna) adet oqeme, kiriq, hatrl ve lenlolara birden bagtayan takip ve birbirini eden numaralar verilecektir. Bu numaranrn bagrnda ait oldufiu katrn numarasr bulunaeaktrr, (Iil01, gibi) l(l 12,K20l,K2l2 kahp planrnda mevcut kiriglerin hangi paftada olclulu bir listecle gdsterilecektir, 3 '))

4 .2Q07 LAR HAtKr(rNDA yond,rrubl!6ina Er( olarat( PROJET,ERDE UYGULA NACAI( KRITERLER klr bcilgesel bijyuk cl0natr alanlannr l<argllayabilmek igin 'lrk donair olacaktrr. (4" Derece cleprenr bcilgesi harig) 00 cm olar;aktr r. b l4 ve Ustii igin l5ocm otacaktrr" arr 20 cm,gegmeyecel<tir.. Ancak l,ye2. Depr.em trr, de baglrklan minimum 40 crn olacaktrr. (kritil< bdlge iqet.isinde rlamayacal<, Ancak fiktif kirigler yani dcigeme ayrr bdlilnmi.i g ddgemel er bcil iinmiig sayr Iacaktrr, Dl g l4 donatr koyularak yaprlacartrr. outunacaktrr ve her iki yizde donatt b I4 Ir. ve ibat.e projelerde bel irti Iecektir. m ampatman temel kalrnlrsr kadar olacaktrr, lerin yuzeylcrinde ftlge derzleri blrlunmasr durumunda perde k 3 cm arttnlacaktn., Fugalr perdeler.in agllrmlarr ayrrea bu "' ffl:':;lveto'ido'larda sofiuk derz donattsr perdelere binecek qekircre yerregtirirecektir ve minimurn donatr etriye alanrnrn %,10 undan az olamayacak Eekilcle pro.ieler buna uygun olarak tasarlanacakttr" meli!i 2.l0.jt,2 maddesi uyannca bina toplam yukseklisi 6 m arak hesaplanacaktrr. 2. I 0,J, I nraclclesi uyannca yapttan caktr r. ( dilatas;,sn1u binalar da dahil ) kaderne yaptlmasr mutlaka r kadar agtlaoaktrr. Kaset do$eme olarak qdziim yaprlacaktrr. endirilecektir. olaral( tasarl anacaktr r. 0nde dilatas,l,on la bina b0lljnecektir, I ikle kargr lanrnayacak, tenrel kal rn I rir atttr illarak radye temeli igerisinde f'arklr kalrnlrklar kullanrlmayacak ve la il<i farklr binantn radye temellerinin larklt kallnlrklarda 6hilinde olsun yada oh.nasln herhangi bir projenin dad I r, lgili istedi!i de!ipiklikleri yaptrfmaya yetkiiiclir. n lazla olmal,4caktrr, Ayrrca jstinat duvarr yiikseklipinin g la TS 498 'de ( yapr elemanlarrnrn boyutlandrr.rlmasrnda kullanrlacaktrr.. yiiksekrige geqen yer'rer igin irave 0nlemrer arrnacaktrr,.ajlr istinat cluvarlarr, kazrklr istinat duvar.lan veya iksa (-'

5 6' Aydrnlatmalar; depolarda 50 liix, koriclorlarda I00 rilx, argiv, tej<nik mahar vb yer.rerde r50 Iiix, garrgma "' :Jilil ;ilulil.r'*' ve vaptsal pevza.i u)'sulama pro.iereri onayranmadan isrinar duvarr pro.iereri onaya 29' Seqilen istinat dlrvarrnln ytilcseklili ve uzunrufiu yaprsal peyza.j pro,jesincre r utlaka belir.tilecektir, 30' Betonarme istinat duvarrarrnda n,in. Tepe kairnrrgr 30 c' oracar<trr, 31' Betonarme konsol istinat cruvarrarrncla min, temer karrnrrgr 30 cm oracaktrr, 32' Kullanrlan hesap pro.graml grkttsrnda cietayh olarak formurizasyonu ;;;.r.p yontemi g.sterirecektir, "' i'ti[:[lfjii:,ffl ;J:jnsan verlesimin oioug, tiim duvarrar hei;aprarr neticesincre pro.ierendirirecektir. Kesinrikre MADDE 8, ELEKTRiK UYGULAMA XNITNNIENi Yonetmeliklere ek olaral< idaremiz taraflndan_ elektrik pro.iererde uyguranacak kriterrer aga!rcradrr. l' Tilm binaya ait Kuvvetli Akrm, Zayrf Ak,r, Yang,n Algrlama,irt.itrrin. iligkin pro.jeler hazrrranacaktrr. 2' K.G.K,, Enerji Da[rtrnr adasrnda oracak ve bu mahar krimatize e<iirecektir. 3' Elektrik $aftr ebadl min' 50 cm geniglifiinde ve 30 derinlilinde otu.ut t,r, Gegecek l(abro sayrsrna, I(uvvetri akrmzayff aktm ortak qaft orrnasr durumuna-bagrr orar.ak gaft ebatrarr berirrenecektir, 4" Kat alanr 500 '2 den biiyiik alanlarda i.r tatta 2mx2m ebatr'rrnda rack kabin odara, orugtururacak, kaprrarr illffif jfitj.iffl:"' veva verden 50 cm viikseklikten baetavacak otup, eok srcak botgetercte bu bdtiimterde 5. il,t,.tffi:,,,i;ffiffi:ji:,:[:jl:i.r,,.cakrrr. Linye ve sorti harra'r srva iisrijnde NHXMH, srva arrrnda Ho7Z, ilxl?ffil.,i:i",:j;,,lx#i.;fi:;.ji-,;:''"0" +oo-iti*;;;;*;;: A,crrnratma sistemi kontror odas ve ana 7' Binanrn drg cephesini konsepte uygun orarak LED aydrnratma yaprracaktrr. 8' Kat gebeke tablosunda priz ve aydrnlatma linyeleri igin ayrr.ti, rr-r, rm 6 rinyeye bir adet 30 ma rik uygun iliffi::,.^ff,ko1iil '.?:;..]t-un dairesi, klinra urun,,i,.,uuo* gib kuvver rabrorarr cra 300 ma rik uygun 9' Kat da!rtrm tablosunda cirig igin 63A' ve altr akrmlar igin Aos l.istu akrrnlar igin TMg kullanrlacaktrr. l0' Ana panoda kolon.qrklglarrnda KAK$ i kullanrhnayacak, sadece ana pano girigincre uygun ampera.jda ma lik KAK$ kullanrlacak' bu galtere bafr acil stop butonu olacak vl bu buton idar.enin istodigi yere (danrgma, gtivenlik vb. gibi) monte eclilecektir. (uzaktan agttrma bobinli) r r' Ana pano girig (TEK) beslenre kabrorarr Nyy cinsi kabro orarak gekirecektir, l2' Armatiir beslemeleri guvenlik hatlr olacak ve a*ati.irder'r u,.ruiu,.. geqip yaprrmayacaktrr ancak mecbur kalrndrgtnda asma tavan larda klemenslere gepiq yaprlabilir. 13. Aydrnlatma ve priz sortileri gi.ivenlik hath Ilacaktrr. I4' Kat tablosu ve kolon beslemelel'inde kurulu gtice.gd'e kesii ve ampe'ai.hesaprarr yaprracak, ana pan0 giriginde ise ffi [:t';il: kablosu' ana Ealter, KAK$, ups, tenerattir, Trafo "r. Joi, ise rarep rakrrir.i',i,rj*o hesapramarar 15" Yangln algllama sisteminde krsa devre izalatdr rnoclijlii her 20 elomana bir adet olacak gekilde konuracaktlr. 16, Yangrn alarm sistenrler.indeytiksekligi 4 metreyi gegmeyen hacinrlerde; dlrman declekt6rleri igin her 50m2 ye, claha ytiksek tavanlarda her 40m2 ye bir dedektcir yerlegtirilrnelicrir, il<i buton arasr 60mt gegmeyecektir, 't J;1:'1J3,il;;::t't'''de buton ve dedektor hatra' 2*2*0,8+0,8 r,h(sr)h, korna hartar.r ise 2r r,5 mm2 NHXMH 't ;rtl'i,"rtti;itrf"::hl,;r1?';,:o'n FM200 Yang,n Sdndiirrne sistemi dizayn ecrirecekrir" yang,n Sdndijrme I9. Exit armatiir kesitincle yanan 2 saat stireli olacaktrr" 20' Acil aydlnlatma kitleri anahtar cincesi aynt faz ile siirekli besrenecekr.ir. Acir aycrrnlatma kiti uylrmru armatur.rer.de 2 saat sti'eli kit kullanrlacak' acil aydrnlatma kiti uyurnlu olmayan armatlirrerin burundugu yerrerde ise kesinticre yanan2 saat siireri acir durur aydrnratnra armatlirrer.i kurianrracaktrr, 2l' Kat tablolarrnda 6KA ana pano ve kuvvet tablolarrnda l0r(a anahtarrr otomatik sigorta r<ulanrracaktrr. " ;j;ffil,l;l-: ::i;to^ ve kat tablo mahalle'inde esporansiver,of.urruro barasr oruqrur.uracaktrr, Ka*abrora'n,,#x#i,tr ffi f$: l*l ::: : :n ::iffixf,',ti: :,ffi:,,j ifi : ff : : m,ru*: t*r {: [.ftr j j ilin*ljf3;;;';-il#'lll;.ll'ii_l",iiillllt;j'ljll.j" ffi;:"j.[.j l**::?;:h;;*,1l;;ll 23' 60 A"'e kadar akrm geken l<at tablolarr barasrz olarak, 60 A. in ijzer.i ise baralr olarak;,aprlacaktrr. 24' Bina ana panosunda 1 00' A' ve iizeri sigorta ve galte' ba!lantrlarr uygun kesitt baralr yaprlaeaktrr. (-

6 25' Ller pc (data prizi) igin kullanrcr tarafrnda 3 rnt, Patch panel tarafincia rmt. lik patch eorllar kullanrlacaktrr, patoh kablolar fabril<asyon olacaktrr, Zayf Akm I(olon gemasrnda adetler belirlilecektir. 26' Tiim kegif, metral, rnahal listeleri, gartnameler SGI( l<riterleri dojlr.ultusuncla hazrrlanacaktrr.. Dlektril< Projelerin l{azrrlan masrncl a GOz on ii nele Tutu lacak H ususlar Agaltda belirtilen sistemlere ve tesislere ait gizimler ve hesaplar pro.je hizmetlerinin igeri!iniolugturur, a) Giig dafrtrm tesisatr; l) Algak Cerilim giig dalrtrmr 2) Priz tesisatr. 3) Mekanik tesisat igin gilg dafirtrmr _ rnotor beslemeleri. b) Aydrnlatnra l) Cenel aydlnlatma, 2) Qrkrq/bilgi/ydnlendirmo aydrn latmasr, 3) Acil durum aydrnlatmasr, 4) Drg aydrniatrna (gevre aydrnlatmasr), 5) Ozel aydrnlatma, 6) Aydrnlatma kontrolli - karartma, l) Yangrn nlgrlama ve sijndurme sistenrleri MADDE 9. ODEMEYE ESAS PURSANTAJ ORANLARI Bu hizmet altmr kapsamtnda ddemeye esas olan pursanta.i oranlan agalrdaki gibidir. odemeler bu oranlara gdre yaprlacalctr r, oopvrpyp ESAS l$ KALEMi DEME ORANI PURS Ig kapsamrndaki tiim kalenllerin bitirilip idareye onaylatrlmasr anan ig aynca dijital ortarrda da idareye teslim edilir. konu hizmet iginin hazrrlantnasl, onaylatrlmasr ve sonuglandrrrlrnasr agamalarrnda yi,jklenici ; ilsili kurunt ve hizmetin konusu igle ilgili yayrnladrgr, yilrilrliikte olan tiim yonetmelik, Tebli!, I(anun, Kriterlere vs. uygun t edecektir.

TEKNiK SARTNAMESI. si mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglartna gore

TEKNiK SARTNAMESI. si mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglartna gore DE 1. - SARTNAMENIN KOIIIUSU: PROJE Y Bu Teknlk Sartname, \'Liksek ihtisas Hastan tasarlanacak olan 1 kat betonarnte (eski yapt temi m' alan rjzerinde betonarmedert olugturulmug, ta Ljzere trbbr malzeme

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

A. MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR

A. MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR Bütün projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mimarlar Odası nın yürürlükte bulunan ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve meslek kurallarına uygun olarak yapılacak ve teslim edilecektir. A. MİMARİ PROJELERİN

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARiH 14.03.2016 SAYı TEKLIF SAHIBININ... Ad i Soyad ı/tıcaret Unvan i... Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi

Detaylı

TARiH: 27101/2015 SAYı:

TARiH: 27101/2015 SAYı: T.C BARTIN il ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRLÜGÜ TARiH: 27101/2015 SAYı: Adı SoyadılTicaret Ünvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca yapılacak veya onanacak projelerin, inceleme

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI BELGELERİN ÇOĞALTILMASI VE SUNULMASI : MİMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içindekilerin yıpranmasını ve dağılmasını

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİ ÖN RAPORU ÖNSÖZ Bu rapor, Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması, projesi elektrik tasarım kriterlerini

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02) ZEYİLNAME NO: 2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02) ZEYİLNAME NO: 2 GÜÇL-ONAR-02 / Zeyilname No.2 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KAMU İDARİ BİNALARI

Detaylı

/ Birim fiyat teklif cetvellerinin hazrrlanmasr (varsa) 'i. l. coriintielef esas girigin blrlundugrr goriluiigteu baglayar-ak, saat ydniinde ayr.

/ Birim fiyat teklif cetvellerinin hazrrlanmasr (varsa) 'i. l. coriintielef esas girigin blrlundugrr goriluiigteu baglayar-ak, saat ydniinde ayr. PROJE YAPIM TEKNiK SARTNAMESi Is}AtrDE 1. * 9ARTNAMENIN KONUSU: Bu Teknik $artname, YiJK$EK lljll:i;\s HASTANESI Trbbr Malzenreler Deposu, d analizleri sonuglartna 96re tasarlanacak olan 2 kat gelik kat

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

İhale Makamı. YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

İhale Makamı. YAKLAŞıK MALiYET CETVELi işin Adı: AMASRA No Ana Grup iş Grubunun Adı 1 inşaat imalatıarı 2 Mekanik Tesisat 3 lektrik Tesisatı İhale Makamı işgr UPLARININ MALiYTTKi ORANLARI ( Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) ŞHiT AHM

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

HÝZMETLERÝMÝZ. A- Etüt ve fizibilite hizmetleri. B- Proje hizmetleri. C- Araþtýrma ve geliþtirme. D- Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri).

HÝZMETLERÝMÝZ. A- Etüt ve fizibilite hizmetleri. B- Proje hizmetleri. C- Araþtýrma ve geliþtirme. D- Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri). HÝZMETLERÝMÝZ A- Etüt ve fizibilite hizmetleri. B- Proje hizmetleri. C- Araþtýrma ve geliþtirme. D- Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri). E- Kontrollük. F- Uygulama Yönetimi. G- Röleve Projesi.

Detaylı

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir SAGLIK BAKANLIEI runxiyn KAMU HASTANELe ni rurunnu Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir $ARTNAMESi 1. Ronrsli romeinr oeorrrdr - Dedektor

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Taslak Çizim ve Dökümanlar Zemin Kat Planı Çizme Kat Planı Çizme Asma ve Teras Planı Çizme Kesitleri Çizme Vaziyet ve Merdiven Planı Çatı Plan ve Detayı Ön

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO.

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠSTANBUL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠSTANBUL PROJE KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ (ĠPKB) ĠSTANBUL SĠSMĠK RĠSKĠN AZALTILMASI VE ACĠL DURUM HAZIRLIK PROJESĠ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ELEKTRİK PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR

ELEKTRİK PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR ELEKTRİK PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR HAZIRLAYAN: FİKRET KALKAN Elektrik tesisat projelerinin düzenlenmesinde, yürürlülükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, teknik şartname ve TSE

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-34 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI Giriş Sunum hakkında genel bilgi Yenileme çalışmasının kapsamı i. Süresi ii. Elektrik, data, KGK, yangın söndürme, bölümlendirme,

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TARiH 21.10.2014 SAYı TEKliF MEKTUBU IAdl oyadı/ııcaret Unvanı Tebligat Adresi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA ĐLAVE / TADĐLAT PROJESĐ MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:... Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

k;;'il,.ii,'ffi "yil;,.r,

k;;'il,.ii,'ffi yil;,.r, i:r: -/6.4=*'* T.C. BAYINDIRLIK VE ISTLA.N fiai(anlt*i Ynpr tqleri GenelMtidiirlttfii A.NKAR.,TT s AY I : 8. 0 9.0 fi G..0.1 2,0 0.0 6.0 7.c8.09/ { ;3 f KOI\U : imalatgrfirmasegimleri ve Tr:sisatir;ierincle

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-16)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-16) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE

Detaylı

1980 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

1980 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ 1980 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ [(07.11.1980 - R.G.116 EKIII - A.E.228 Sayılı Tüzüğün), (19.12.1983 - R.G.104 EKIII - A.E.513) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli] KIBRIS TÜRK MÜHENDİS

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı