"BUNLARDAN HER ÞEY BEKLENÝR.." Dolgun Dalgýçoðlu. Erdoðan Baybars. Bafra'da büyük arazi dolandýrýcýlýðý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""BUNLARDAN HER ÞEY BEKLENÝR.." Dolgun Dalgýçoðlu. Erdoðan Baybars. Bafra'da büyük arazi dolandýrýcýlýðý"

Transkript

1 Sahtekarlar ve dolandýrýcýlar için tam bir cennet olan bu memlekette ne gariptir ki polis de var, mahkeme de! Türkiye'de pala sallayanlar serbest ise, bizde de þarlatanlar raðbette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Temmuz 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4214 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DOKTORLAR VE AVUKATLAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... PATATESÝN SANATI VE KÜLTÜRÜ... "BUNLARDAN HER ÞEY BEKLENÝR.." Ali Osman Erdoðan Baybars YA ÞARTLAR DEÐÝÞSEYDÝ? SEÇÝME MÜDAHALE EDÝYORUM Öyle mi Halil Ý. Akça? Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Levent Özgün Kutalmýþ Bafra'da büyük arazi dolandýrýcýlýðý 500 bin sterlin deðerindeki 20 dönümlük arazi sahte satýþ sözleþmesi ve noter oyunlarýyla 77 yaþýndaki vatandaþýn elinden alýndý ve kendisine hiçbir ödeme yapýlmadý... Sahtekarlýk ve dolandýrýcýlýk olayýna polis neden göz yumuyor? Sahtekarlýk ve 'Afrika'ya bomba zanlýsý Yusuf Kýsa 2006'da arkadaþýmýz Ali Osman'ýn aracýna bomba koymak suçundan tutuklanmýþ, mahkemeye çýkarýlmýþ, teminatla serbest býrakýlmýþ, ancak daha sonra güneye kaçmýþtý. Kuzeye yeniden dönüþünde bu davanýn neden ileri götürülmediði anlaþýlamadý. Yusuf Kýsa halen Lefkoþa'da bir finans þirketi ile emlak bürosu çalýþtýrýyor... Dolandýrýcýlýk Mehmetçik köyü sakinlerinden 77 yaþýndaki Mihraciye Zorali arazi çetesinin aðýna düþtü... Pek okuma yazmasý olmayan yurttaþýmýza bir satýþ sözleþmesi imzalatmayý baþaran alýcý Yusuf Kýsa Bafra'daki 20 dönümlük araziye el koydu, sonra Mihraciye Zorali da bu malý Erol Ergün isimli kiþiye tapuladý... n Satýþ için anlaþtýklarý 430 bin sterlinin karþýlýðý olan 570 bin Euro'nun Almanya'dan transfer edileceðini söyleyen Yusuf Kýsa, daha sonra bir yanlýþlýktan dolayý bu paranýn bankada bloke edildiðini, blokenin 42 gün sonra kaldýrýlacaðýný öne sürdü, ancak para hiçbir zaman gelmedi... Kazalar bitmiyor Bafra'da 20 dönüm arazisi sahtekarlýk ve dolandýrýcýlýkla ellerinden alýnan Zorali ailesi... Önde Mihraciye Zorali eþi Kemal Zorali ile... n Mihraciye Zorali'nin oðlu Naim Zorali Yusuf Kýsa aleyhinde polise suç duyurusunda bulundu, ancak aradan bir yýl geçtiði halde polis Yusuf Kýsa'nýn ifadesini bile hala almadý... n Zorali ailesi Yusuf Kýsa, Ahmet Çakýcý, Taner Çakýcý, Necmi Sýddýk ve Erol Ergün aleyhinde Maðusa Kaza Mahkemesi'nde dava açtý... n 3. sayfada Trafik kazasýnda 1 ölü, 3 aðýr 6 yaralý n 2. sayfada

2 KASTÝ HASAR, MÜLKE TECAVÜZ Çamlýbel'de önceki gün, H.U (E- 24) kimlikli kiþi,tarlayý erken sürdüðü gerekçesi ile Petros Pavlu Katsioludi'nin tarlasýna izinsiz girerek tasarrufunda bulundurduðu topuzla Katsioludi'nin traktörüne vurarak hasara uðrattý. DARP Lefkoþa'da günün ilk saatlerinde bir eðlence yerinin önünde, G.N (E-36) kimlikli kiþi, aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda eski kýz arkadaþýný darp edip sað el serçe parmaðýnýn çatlamasýna neden oldu. Zanlý aranýyor. 3 KÝÞÝYÝ DARP EDEN 2 KÝÞÝ BULUNUP TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, önceki gün, Uluçam Yolu Sokakta, iki erkek þahsýn, kendilerine trafikte yol vermediði gerekçesiyle tartýþtýklarý, Mithat Öztop, Tacettin Öztop ve Hayri Öztop'u tasarruflarýnda bulundurduklarý tecavüzkar alet olan tahta sopalarla ciddi bir þekilde darp eden iki kiþi polis tarafýndan bulunarak tutuklandý. Tutuklanan zanlýlarýn O.K (E-27) ve H.G (E-30) olduðu açýklandý. YANGIN Kýrýkkale köyünün güneyindeki bir tarlada, önceki gün, tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken; dört kiþiye ait tarla içerisinde bulunan 50 dönüm anýz, 2 adet zeytin aðacý ve 13 adet meyve fidaný tamamen,12 adet meyve fidaný ve 1 adet hurma aðacý kýsmen yandý.polisin olaylarla ilgili soruþturmalarý devam ediyor. FRANSA 1 YILDA 148 KADIN EÞLERÝ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ Fransa'da Ýçiþleri Bakanlýðý araþtýrmasýna göre, geçen yýl 148 kadýn ya boþandýklarý ya da yeni evlendikleri eþleri tarafýndan öldürüldü. Araþtýrmada, 2011 yýlýnda yeni evlendikleri ya da boþandýklarý eþleri tarafýndan öldürülen kadýn sayýsýnýn 120 olduðu belirtilerek, bu sayýnýn bir yýlda önemli ölçüde arttýðýna dikkati çekildi. Ayný araþtýrma, eþlerini öldüren erkeklerin yüzde 50'sinin alkol ve uyuþturucu aldýktan sonra cinayet iþlediðini gösteriyor. Erkeklerin dörtte üçü, eþlerini býçak veya tabanca ile öldürüyor.raporun yayýmlanmasý dolayýsýyla ortak açýklama yapan Ýçiþleri Bakanlýðý ve Kadýn Haklarýndan Sorumlu Bakanlýk, kadýna yönelik þiddetin giderilmesi konusunun hükümetin öncelikli hedefi haline geleceðini bildirdi. Bakanlýk araþtýrmasýnda ayrýca geçen yýl 26 erkeðin eþleri tarafýndan öldürüldüðü kaydedildi. IRAK 2 KÝÞÝYÝ ÖLDÜRÜP, 600 HIRSIZLIK OLAYINA KARIÞMIÞ Irak'ýn kuzeyindeki Erbil kentinde, 2 kiþiyi öldürüp, 600 hýrsýzlýk olayýna karýþtýðý iddia edilen bir kiþi yakalandý.erbil Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, geçen hafta kuzey sanayi bölgesinde iþlenen bir cinayet için baþlatýlan geniþ çaplý soruþturma neticesinde zanlý H.A.H'nýn yakalandýðýný belirtildi. Suçunu itiraf eden zanlýnýn sorgusunda bunun dýþýnda baþka bir cinayet daha iþlediði ayrýca Erbil'de meydana gelen 600 hýrsýzlýk olayýna karýþtýðýnýn tespit edildiði kaydedildi. Açýklamada emniyetteki sorgusunun ardýndan adliyeye sevkedilen zanlýnýn, ev ve iþyerlerinden çaldýðý çok sayýda elektronik ve ziynet eþyasýna el konulduðu belirtildi. TDP adaylarý açýk pazarý gezdi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adaylarý 28 Temmuz'da gerçekleþtirilecek erken genel seçimlere yönelik çalýþmalar kapsamýnda Lefkoþa'da Terminal bölgesinde kurulan açýk pazarý ziyaret etti. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, esnaf ve vatandaþlarýn sorunlarýyla görüþlerinin dinlendiði ziyarette, TDP'nin "Zamaný Geldi" adlý seçim bildirgesi ile aday tanýtým broþürleri daðýtýldý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ziyarette yaptýðý konuþmada, üretimin bir ülke için olmazsa olmaz olduðunu belirterek, üretimden koparýlan toplumlarýn aydýnlýk bir geleceðinin olamayacaðýný vurguladý. Özellikle son yýllarda hükümetlerin yerli üreticileri ve üretimi zor durumda býrakacak karar ve uygulamalara imza attýklarýný, ekonomik anlamda sýk boðaz edildiklerini savunan Çakýcý, bunun kendileri açýsýndan kabul edilemez Trafik kazasýnda 1 ölü, 3 aðýr 6 yaralý Girne-Bahçeli yolunda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü; 3'ü aðýr 6 kiþi yaralandý. Polisten alýnan bilgiye göre, dün saat sýralarýnda, Bahçeli kavþaðý mevkiinde gerçekleþen kazada, Girne'den Bahçeli istikametine seyretmekte olan Bahadýr Dündar (E-29 ) yönetimindeki BK 010 plakalý salon araç, dikkatsizlik ve ihmalkarlýk sonucu yolun saðýna geçerek karþý istikametten gelmekte olan Ýdris Ateþ (E-48) yönetimindeki CE 313 plakalý salon araca çarptý. Bir aracýn önü kesilip araç ve sürücüsü kaçýrýldý Lefkoþa-Girne anayolunda önceki gece, bir aracýn önü kesilip araç ve sürücüsü kaçýrýldý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, yolun ilk kilometresi içinde Girne istikametine doðru seyreden LM 907 plakalý araç, kimliði meçhul iki erkek þahsýn yol içerisine atýlmasýyla sürücüsü Cevdet Kara tarafýndan durduruldu. Bunun üzerine araca izinsiz olarak binen kimliði meçhul þahýslar, tasarruflarýnda bulundurduklarý ateþli silah ile sürücüyü Girne istikametine doðru gitmesi için zorlayarak kaçýrdý. Yolda seyrettikleri sýrada, yolun kilometreleri arasýnda, Cevdet Kara ile aracýn yolcu koltuðunda oturan meçhul olduðunu söyledi. TDP olarak özellikle yerli üretimin ve üreticilerin korunmasý ve desteklenmesi yönünde net bir duruþlarý olduðunu belirten Çakýcý, "Yerli üretimin ayakta kalmasý, korunmasý ve diðer üreticilerle rekabet edebilir düzeyde olmasý bizim açýmýzdan oldukça önemlidir" dedi. Kaza sonucu CE 313 plakalý araçta yolcu olarak bulunan Elif Ateþ (K-72) yaþamýný yitirdi. CE 313 plakalý araç sürücüsü Ýdris Ateþ, araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Ateþ (E-13), Hatice Ateþ (K-43) aðýr þekilde yaralandý. Hatice Ateþ (K- 25) ve Fatma Kabaca'nýn (K-70) kalçasý kýrýlýrken; BK 010 plakalý araç sürücüsü Bahadýr Dündar hafif yaraladý. Yaralýlar Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesine kaldýrýldýlar. Polis soruþturmasýna devam ediyor. erkek þahýs arasýnda çýkan arbede sonucunda ön yolcu koltuðunda oturan meçhul erkek þahýs direksiyona müdahale etti ve araç yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durdu. Ön koltukta bulunan erkek þahýs tasarrufunda bulundurduðu býçaðý sürücünün sol omuz ve sol el yüzük parmaðýna sokarak yaraladýktan sonra zanlýlar araçtan çýkarak kaçtý. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptýðý araþtýrmalar sonucunda, olayda kullanýlan ve oyuncak olduðu tespit edilen tabanca araç içerisinde bulunarak emare olarak alýndý. Zanlýlar aranýyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DOKTORLAR VE AVUKATLAR Doktor adaylar yine aðýr basýyor diye çok mu þikayetçisiniz? Eðer bu meclis klinik bir vakaysa neden olmasýn? Kliniðe doktor yaraþýr... Mühendis... Mimar... Ya da gazeteci yaraþmaz! Hele de avukat hiç! Dua edin ki avukatlar deðil, doktorlar aðýr basýyor. Siz temizlik, dürüstlük, þeffaflýk vesaire istemez misiniz? O halde avukatlarý ne yapacaksýnýz? Avukatlarýn doktorlardan daha güvenilir olduðunu nerden çýkardýnýz? Bu gazeteyi çýkardým çýkaralý vaktimin yarýsý mahkemelerde geçti benim... Ne gördüm? Çýkarýn, torpilin ve yalanýn üstüne kurulan bir saltanat... Emekliye ayrýlan bir savcý bana neler anlattý, size anlatsam þaþar kalýrsýnýz... Ve bir daha da aðzýnýzdan "Bu devlet hukuk devleti" diye bir laf çýkmaz... Bir gün de mahkeme avlusunda bir avukat dostuma sordum: -Yargýç kararlarýnda önde olan ne? Vicdan mý, yoksa þu çarpýk yasalar mý? -Vicdan hiç yok ki, dedi... Bana hangi avukatý tutsun diye soran pek çok vatandaþ oldu... Ben de emekli bir baþyargýca sordum. -Hiçbirini, dedi... Tüm avukatlarýmýz öyle deðil tabii... En az altý avukat sayabilirim ben mesela... Ki sanýrým emekli baþyargýcýmýzýn da buna pek itirazý olmaz... Birkaçý da aday bunlardan... Umarým kazanýrlar... Genç avukatlarýmýzý tanýma fýrsatý bulamadým henüz... Çok dinamik... Enerjik... Ve çalýþkan... Eðer üzüm üzüme bakarak kararmazsa, sanýrým çok zengin deðilse de, toplumda parmakla gösterilen birer hukuk adamý olurlar... Para uðruna haksýzý savunmazlar... Güçlü için deðil, adalet için çalýþýrlar... Rejim sahiplerine karþý dava üstlenmekten korkmazlar... Ve hakký gaspedilen, avukat parasý da olmayan fukara için fedakarlýk yapmaktan kaçýnmazlar... Mahkemelerimizin siyasi otoritenin etkisi altýnda olmadýðýna inananlardan deðilim ben... Zaten bunun için deðil midir ki, bizim gazetemize karþý bu kadar dava açýldý? "Bunlar zaten vatan haini, rejimle kavgalý, hangi yargýç bunlarýn lehine karar vermeye cesaret edebilir" anlayýþý aðýr bastý... Hakkýný yemeyelim... Buna boyun eðmeyen ve adalet uðruna kendini tehlikeye atan yargýçlar da oldu... Siyasi otoriteyi karþýsýna alabilecek birkaç avukat gördük sadece... Bu da avukatlarýmýzla ilgili baþka bir hayal kýrýklýðý... Astsubay tarafýndan göðsünden vurulan gencimiz, davasýný üstlenecek avukat bulamadý. Tüm avukatlarý dolaþtý... KTBK astsubayýný dava etmeye cesaret edemedi kimse... Þimdilerde de bu gibi davalarý üstlenecek kaç avukat var ki? Mecliste hukukçu bolluðu yok diye üzülmeyin... Avukatlarýmýzýn çoðu ya bir bankanýn, ya bir casinonun, ya bir gece kulübünün, ya bir büyük iþadamýnýn avukatý... Kimse kusura bakmasýn, ama çetelerin de avukatlarý var... Her taþýn altýndan çýkan avukatlar gördük... Çete iþinde onlar... Emlak iþinde onlar... Sahalarýnda uzmanlaþtýlar... Basýn davalarýnda uzmanlaþanlarý da gördük... Güçlü iþadamlarýnýn safýnda basýnýn karþýsýna çýkanlarý... Bu davalarda toplumsal çýkar, vicdan falan aranmaz... Gerçeði aramak sandýðýnýz kadar kolay deðil bu düzende... Çelik duvarlar var adaletin önünde... Klinik bir vaka mý bu meclis? O halde doktorlara býrakýn... Belki bir gün beyin nakli de yaparlar...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... BÝRAZ DA YANSIN ELLERÝMÝZ DOKUNDUKÇA KANLI TARÝHÝMÝZE Gazetemizin dünkü baþ sayfasýnda yayýnladýðýmýz cinayet fotoðrafý polisin fotoðrafçýsý tarafýndan çekilmiþ bir fotoðraftý... Kutlu Adalý... Kanlar içinde... Upuzun yatýyordu yerde... Bir terliði ayaðýnda, diðeri ise fýrlamýþ ayaðýndan... Ýþte bu terlikler hala poliste... Sýrtýnda gördüðünüz tiþört ve þort da poliste hala... Delil diye el koymuþlar bunlara... Ama faili saptayamadýklarýna göre iþe yaramamaýþ herhalde! 17 yýl geçmiþ aradan... Dosyayý çoktan kapatmýþlar... Bu durumda o terlikleri ve tiþörtle þortu ailesine teslim etmek yok mu? Teslim etmemiþler hala... Onlarý geri almak için dilekçe yapmaya hazýrlanýyor aile... * Ýlkay Adalý ile konuþtuk dün... Acýsýný dindirememiþ zaman... Ne yapacak o kanlý giysileri? O terlikleri? Müzeye verecek... Ýzmir'de bir müze var... "Faili Meçhuller Müzesi"... Uður Mumcu da var orda... Metin Göktepe de... Ve tüm geriye kalanlar da... Ýlkay Haným Kutlu Adalý'dan kalanlarý da vermiþ onlara... Þapka, atký, gözlük... Fotoðraf makineleri... Paltosu Kutlu'nun... Kitaplarý... El yazýlarý... O müzede bir de Kutlu Adalý köþesi var... * Ýzmirlilere bravo! Bir Faili Meçhuller Müzesi kurmayý baþarmýþlar... Ki bir toplumda en çok unutulmamasý gereken onlar... Öldürüldüler ve kimlerin öldürdüðü bile bilinmiyor yýllardýr... Biz burada baþaramadýk Ýzmirlilerin baþardýðýný... Bir müze bile kuramadýk böyle... Bir Ayhan Hikmet'ten, bir Ahmet Gürkan'dan, bir Fazýl Önder'den, Derviþ Kavazoðlu'ndan ve daha nicelerinden kalanlara sahip çýkamadýk... Biz Fazýl Önder'in mezarýnýn bile hangi mezar olduðunu bilmiyoruz eski Kaymaklý mezarlýðýnda... Hesapta oradaki mezar açýlacak, DNA testi yapýlacak... Bununla ilgili aile çevrelerinden giriþimler de oldu... Ancak mezar açýlmadý henüz 'de hem vurdular, hem hançerlediler, hem de halka cenazeye katýlmayý yasakladýlar... Bu cinayet en vahþi cinayetlerden biri olarak geçti tarihimize... * Ýlkay Haným yýllar önce Kutlu Adalý'nýn kütüphane dolaplarýný bize baðýþladý... Aydýn Hikmet aðabeyi Ayhan Hikmet'in hiçbir yerde yayýnlanmamýþ fotoðraflarý ile bazý kitaplarýný getirdi bize... Ahmet Gürkan'ýn yeðeni, Gürkan'ýn el yazýlarýný ve bazý notlarýný armaðan etti... Bir müze açmayý baþarýrsak bir gün, onlar da girer vitrinlere... Biraz da yansýn ellerimiz, dokundukça kanlý tarihimize... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Bafra'da büyük arazi vurgunu Sahtekarlýk ve dolandýrýcýlýk Afrika (Özel)- Bafra'da 500 bin sterlin deðerindeki 20 dönümlük arazi sahte satýþ sözleþmesi ve noter oyunlarýyla 77 yaþýndaki yurttaþýmýzýn elinden alýndý ve kendisine hiçbir ödeme yapýlmadý... Arazi çetesinin eline düþen ve dolandýrýlan Mehmetçik köyü sakinlerinden 77 yaþýndaki Mihraciye Zorali'nin pek okuma yazma bilmemesinden yararlanan çete üyelerinden Yusuf Kýsa ona bir satýþ sözleþmesi imzalatmayý baþardý, 20 dönümlük araziye el koydu, sonra da bu malý Erol Ergün isimli kiþiye Maðusa Tapu Dairesi'nde tapuladý. NAÝM ZORALÝ Gazetemizi ziyaret ederek olayý anlatan Mihraciye Zorali'nin oðlu Naim Zorali, sahtekarlýk ve dolandýrýcýlýkla ilgili polise suç duyurusunda bulunduðunu, ancak aradan 1 yýl geçmesine raðmen polisin hala gerekli ifadeleri bile alamadýðýný belirterek polisten þikayetçi oldu. Satýþ sözleþmesinde Yusuf Kýsa isimli þahsýn görünmesine raðmen, bu sözleþmenin imzalanmasýndan kýsa bir süre sonra malýn Erol Ergün isimli kiþiye tapulandýðýný söyleyen Zorali, tüm bu iþlemlerin de noter sahtekarlýklarý ile yapýldýðýný belirtti... PARA ÖDENMEDÝ Naim Zorali'den edindiðimiz bilgiye göre, Yusuf Kýsa, Bafra'daki 20 dönümlük arazi bedeli olarak Mihraciye Zorali ile bir satýþ sözleþmesi yaptý ve bu paranýn karþýlýðý olan 570 bin Euro'nun Almanya'dan transfer edileceðini söyledi. Almanya'da bir bankaya yatýrýlan paranýn Lefkoþa'da Ýþ Bankasý'nda Kemal Zorali adýna açýlan hesaba havale edileceði vadedildi. Ancak para havalesi olmayýnca Yusuf Kýsa, paranýn Almanya'da bloke edildiðini ve blokenin 42 gün sonra kaldýrýlacaðýný söyleyerek, Zorali'nin endiþe etmemesi için ona nakit 5 bin sterlin verdi. Ne var ki para ne 42 gün sonra, ne de daha sonra geldi... Böylelikle aile hem polise, hem mahkemeye baþvurdu... NOTER SAHTEKARLIKLARI Yusuf Kýsa'nýn yanýsýra Zorali ailesi tasdik memuru Taner Çakýcý ile oðlu Ahmet Çakýcý aleyhine de dava açtý... Ahmet Çakýcý, babasý Taner Çakýcý'nýn baþlýklý Emlak Acenteliði ve Tasdik Memurluðu kaðýdý üzerine sahte bir satýþ sözleþmesi düzenledi ve bu sözleþmeye pek okuma yazmasý olmayan Mihraciye Zorali'ye hecelettirerek imza attýrdý. Ayný sözleþmeye ise alýcý olarak görünen Yusuf Kýsa'ya imza attýrmadý. Bu sözleþmenin altýna da, taraflarýn huzurunda imzaladýklarý yönünde bir þerh koydu... EROL ERGÜN 20 dönümlük araziyi Yusuf Kýsa'dan satýn aldýðýný iddia eden Erol Ergün de Zorali ailesi tarafýndan mahkemeye verildi. Ergün bu mal için 120 bin sterlin ödediðini iddia ediyor... Naim Zorali, Yusuf Kýsa'nýn, Taner Çakýcý, Ahmet Çakýcý, Ergün Erol ve Nejmi Sýddýk ile birlikte, bir çete halinde hareket ettiklerini söylüyor. MAHKEME Geçtiðimiz yýl Maðusa Kaza Mahkemesi'nde Zorali ailesinin açtýðý dava halen devam ediyor. Zorali ailesinin avukatlýðýný Çetin Veziroðlu, Arif Tahir Eriþen ve Tevfik Pilli yapýyor. Davalýlarýn avukatý ise Artemis iþkence davasýndan tanýdýðýmýz Erdal Öncü... Polisin Zorali ailesinin suç duyurusunu neden ileri götürmediði ve Yusuf Kýsa'nýn ifadesini bile hala neden almadýðý bilinmiyor... YUSUF KISA KÝMDÝR? Yusuf Kýsa 2006 yýlýnda, gazetemizdeki bir yayýndan sonra, arkadaþýmýz Ali Osman'ýn evinin önünde park halinde duran arabasýna bomba koymak suçlamasýyla polis tarafýndan tutuklanmýþtý... O sýralarda Ali Osman, polise çaðrýlarak ifadesi alýnmýþtý. Ayný gün, dönemin Lefkoþa Polis Müdürü Pervin Gürler Pile'de yaptýklarý bir operasyonla Yusuf Kýsa'yý tutukladýklarýný söylemiþti. Yine ayný günlerde Pile bölgesinde yasadýþý faaliyette bulunduðu saptanan Kýsa, her iki olaydan dolayý tutuklanmýþ, mahkemeye çýkarýlmýþ, teminatla serbest býrakýlmýþ, daha sonra ise güneye kaçmýþtý. Kuzeye döndükten sonra hakkýnda ne gibi iþlem yapýldýðý ve bu davalarýn neden ileri götürülmediði bilinmiyor. Yusuf Kýsa halen Lefkoþa'da otobüs terminali yanýnda bir finans þirketi ile emlak bürosunun iþletmeciliðini yapýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Mümkün müdür söyleyin diklenmeden dik durmak Boyun eðmenin adý istiþare olursa Yürümek aydýnlýða karanlýktan kurtulmak Farklý propagandanýn sesini kýsarlarsa Kalay TÜRKÝYE HALKININ SABRINA DÝYECEK YOK Mýsýr'da ABD desteðiyle iktidara gelen Ýslamcý Mursi ve mensubu olduðu "Müslüman Kardeþler" sadece 1 yýl durabildi iktidarda. 1 yýl sonra halk meydanlara çýktý. Türkiye'de ise durum farklý. ABD'nin ve Batý'nýn olaðanüstü desteðiyle iktidara gelen "Müslüman Kardeþler"in uzantýsý Tayyip ve AKP'sinin "baskýcý ve gerici" yüzü ancak 10 yýl sonra ortaya çýktý. Önce AKP iktidara geldiðinde doðan ve þimdilerde yirmili yaþlarýnda olan gençler kalktý ayaða. Sonra milyonlarca insan eklendi onlara Yine de Türkiye halký sabýrlý Ýslamcý bir diktatörden demokrasi bekleyenler var hâlâ Kalaycý Ali OSMAN Periyodik PATATESÝN SANATI VE KÜLTÜRÜ... "Patates festivali" olduðunu yeni öðrendim... Meðer üçüncüsü yapýlmaktaymýþ. Beyarmudu patates üreticilerine yüzüçüncüsünün nasip olmasý dileklerimizle! Valimiz Halil Ýbrahim Akça patates festivalinde konuþma yaptý.. Vali hazretlerinin söylediklerini yanlýþ anladým diye düþündüm önce... Konuþmasýnda üretim maliyetlerinin yüksek oluþundan söz etti... Tabii hemen ardýndan ürünün standardýnýn düþük olmasýndan dem vurdu... Bir artý ile bir eksi bir araya geldiðinde iki artý etmez... Artý ile eksi, eksiye denk düþer çünkü! Hesap denge hesabý. Valimiz her konuda ahkam kesip durur... Her olayýn içinde... Sanattan anlar, spordan anlar, siyaset ve edebiyattan anlar... Meðer patatesten de anlarmýþ... Kýbrýs patatesinin özel bir rayihasý olduðunu da biliyor þüphesiz... Ne kadar uðraþsalar, ne kadar didinseler baþka bir coðrafyada böylesini üretmek mümkün deðil... Evlerimizde analarýmýzýn yaptýklarý koyun hellimi de öyle... Buranýn havasýna, topraðýna, topraktaki börtüsüne böceðine ve bitki örtüsüne hastýr... Madem ki girdiler fazla, Ankara'daki hükümete verdiði raporlarda maaþlarýn aþaðýya çekilmesini neden önerdi? Standartýn düþük olmasýndaki en büyük etken yeterli ihtimamý gösterememekten geçer... Bu da paraya baðlýdýr... Ben Elyeliyim... Benim yaþadýðým köyde en önemli üretim fasulye, karpuz ve patatesti... Çarþýda Elye Fasulyesi dendi mi yere konmaz, kýsa sürede biterdi... Eskisi gibi her yerde bulmak mümkün deðil artýk. Bir tek kiþide kaldý. O da altýn gibi saklar... Bu toplum 1974 yýlýna kadar ürettikleriyle direndi ve ayakta kaldý... Ta ki kendileri Anadolu'dan gelip adayý ikinci kez iþgal edene kadar... Üretimden kopardýlar, tüketici yaptýlar önce... Sonra göç yollarýný döþediler önümüze ve yerimize "daha Türk" getirdiler... Ýnançlarýmýza ipotek koydular... Yaþantýmýzý zora soktular, baský altýna aldýlar... Vali hazretleri Mersin kapýsýnýn açýk olduðunu da söyledi patates festivalinde... Geçen yýl gönderilen patateslerin baþýna geleni Mehmet Bicen'den dinlemiþtim. Mehmet bunu TV kanallarýnda, bazý gazetelerle yaptýðý söyleþide hep dile getirdi... Gönderilen patatesler hem KKTC'den, hem Türkiye'den ve bildiðim kadarýyla hem de AB'den aldýklarý "olumluluk" belgesiyle Mersin limanýna götürüldü. Orada ambarlarda bekletildikten sonra... Mal sahiplerine çaðrý yapýldý ve mallarý iade edilerek geri gönderildi... Taþýmacýlýk ve üstüne bir de ambarlarda muhafaza parasý aldýlar... Mersin kapýsý açýktýr da bize kapalý olduðunu söylemeye çekiniyor vali beyimiz... Ama doðrusu da bu... Yakýnda patates de bitecek ve festivallerde kültürü ve sanatý kalacak... Ve bizden olmayan birileri de bizim adýmýza konuþacaklar þimdi konuþtuklarý gibi... BKP'den Lefke çýkarmasý Ýzcan: "AKP hükümeti ve Kuzey Kýbrýs'ta hükümetçilik yapan tüm iþbirlikçi partilerin bilinçli olarak Kýbrýs Türk toplumunu üretimden koparmak ve daha da baðýmlýlaþtýrmak istiyorlar" Birleþik Kýbrýs Partisi Toplumsal Varoluþ Güçleri Güzelyurt Milletvekili adaylarý Lefke'yi ziyaret etti. BKP'den verilen bilgiye göre, Genel Baþkan Ýzzet Ýzcan'ýn da katýldýðý ziyarette Lefke halkýnýn, esnafýnýn ve çalýþan kesimlerin sorunlarý dinlenerek, BKP'nin politikalarý halk ile paylaþýldý. Güzelyurt Milletvekili adaylarýnýn tanýtýmýnýn da yapýldýðý ziyarette konuþan BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, üretimin en yoðun olduðu bölgelerden birinin Lefke olduðunu belirterek, "üreticilerimiz ne yazýk ki ürettikçe batmakta, borç bataðýna ve iflasa sürüklenmektedir. Lefke halký üreterek tükenmektedir. Üretilen narenciye Mersin gümrüðünden dahi içeriye girememektedir. Sayýn Akça'nýn söylediðinin aksine ne yazýk Mersin kapýsý Kýbrýslý Türklere kapalýdýr" görüþlerini savundu. "AKP hükümeti ve Kuzey Kýbrýs'ta hükümetçilik yapan tüm iþbirlikçi partilerin Oy pusulalarý için ad çekimi KKTC'de 28 Temmuz'da yapýlacak Milletvekilliði Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen takvim çerçevesindeki süreç devam ediyor. Seçim takvimine göre, dün, BRT'de propaganda yapmak isteyen siyasal partilerin YSK'ya dilekçe vermelerinin son günü idi. Bugün ise, oy pusulalarýnýn düzenlenmesi için YSK'da ad çekimi yapýlacak. Siyasal partilerin BRT'deki propaganda konuþmalarýnýn yayýn zaman ve sýrasýnýn saptanmasý için de adçekmeye gidilecek. bilinçli olarak Kýbrýs Türk toplumunu üretimden koparmak ve daha da baðýmlýlaþtýrmak istediklerini" iddia eden Ýzcan, "Bizler, BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri olarak bu yok oluþ politikasýna bir son vereceðiz. Üreten, kendi ayaklarý üzerinde duran, baþý dik ve onurlu bir halk olduðumuzu kanýtlayacaðýz" dedi. BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri'nin Toplumsal Varoluþ ve özgürlük mücadelesini meydanlarda, sokaklarda, grev boylarýnda halk ile birlikte sürdürdüðünü, 28 Temmuz seçimlerinin ardýnda bu mücadeleyi parlamento çatýsý altýna da taþýyacaklarýný savunan Ýzzet Ýzcan, mücadelenin parlamento mevzisinde de sürdürüleceðini söyledi. "28 Temmuz seçimleri AKP ile iþbirlikçileri olan dört düzen partisi ve BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri arasýndadýr" iddiasýnda bulunan BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Kýbrýs Türk toplumunu BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri'ne mühür vurarak destek olmaya çaðýrdý. Bugün ayrýca, sandýk seçmen listelerinin tamamlanmasýnýn da son günü.28 Temmuz erken genel seçimine yönelik kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmalarýnýn yayýmlanmasýnýn son günü ise 13 Temmuz olacak.seçimde oy kullanacaklara seçmen kartlarý en geç 25 Temmuz'a kadar daðýtýlacak. Seçim propagandasýnýn son günü 27 Temmuz. 28 Temmuz'da ise seçmenler, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanacak. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SEÇÝME MÜDAHALE EDÝYORUM Açýklýyorum... Kararým karar... Seçime müdahale ediyorum. Þeffaflýksa þeffaflýk... Dobralýksa dobralýk... Parmaðýmýn arkasýna saklanmadan. Lâfý eveleyip gevelemeden. Açýklýyorum... Kararým karar... Seçime müdahale ediyorum. Oyum "BKP-Toplumsal Varoluþ Güçleri"ne... Ne yani? Recep T. Erdoðan seçime müdahale eder de... Mehmet Levent edemez mi?! R.T. Erdoðan, "benim oyum UBP'nindir" der de... Mehmet Levent "Benim oyum BKP-TVG'nin" diyemez mi?! Benim kalemimden baþka hiçbir silâhým, yüreðimden ve onurumdan baþka hiçbir gücüm yok. Öyle Erdoðan'ýn yaptýðý gibi Ýrsen Küçük'ü ve UBP'yi kurtarmak için buradaki seçim meydanýna özel eðitilmiþ "uzmanlar" ordusu salacak halim hiç yok! Yine AKP'nin yaptýðý gibi insanlarýn maaþlarýný tehdit ve þantaj konusu yapýp, herkesin ekmeðiyle de oynamam! Ben sadece karar verdim. Tercihim BKP-TVG'den yana... Benim için aslolan, partilerin Ankara karþýsýndaki duruþlarýdýr. Kimin Ankara'dan talimatla yönetilmeyi reddettiði, kimin, adýný istiþare koyarak bu talimatlara boyun eðdiðidir. Seçime girecek partiler içinde bir tek farklý ses, bir tek farklý duruþ vardýr. O da BKP-Toplumsal Varoluþ Güçleridir. Bunun en sýcak kanýtý, BKP-TVG'nin TC Büyükelçisi H. Ý. Akça'ya verdiði yanýttýr. Ne demiþti Akça? "Kýbrýs Türkleri farklý propagandalara prim vermemeli"(!) Akça'nýn farklý propagandadan kastettiði hiç kuþku yok ki BKP-TVG'dir. Zaten baþka hiçbir parti elçinin bu sapýna kadar müdahalesine hiçbir tepki vermemiþtir. Ýþte size BKP-TVG'nin Akça'ya verdiði o onurlu ve yürekli yanýttan spotlar... "Bir büyükelçi olarak Kýbrýslýtürklerin hangi politikalara itibar edip etmeyeceðini belirlemek sayýn Akça'nýn görevi deðildir. Sömürge valisi gibi davranmayý kendine görev edinmiþ sayýn Akça ve Ankara'daki AKP hükümeti Kýbrýslýtürklerin onurunu ayaklar altýna alan hakaretler ve açýklamalarla Kýbrýs'ýn kuzeyinde yarattýklarý sömürgeci rejimin devamýný saðlayamayacaklardýr." "Bizler hem Ankara hükümetinin sömürgeci politikalarýný hem de hayatýmýzýn her alanýna yaptýklarý sömürgeci zihniyetten beslenen müdahaleleri þiddetle reddediyoruz." Ýþte bunun için BKP-TVG. "Ankara hükümetleri ve Kýbrýs'ýn kuzeyinde oluþturulan ayrýlýkçý rejim, uluslararasý hukuka aykýrý þekilde adaya nüfus taþýmýþ ve demografik yapýyý deðiþtirerek Kýbrýslýtürkleri yokolmakla karþý karþýya býrakmýþtýr" dediði için BKP-TVG... "Taksim Gezi Parký direniþini selamlýyoruz... AKP despotizmine karþý direnenler ile dayanýþma içerisindeyiz" dediði için BKP-TVG... Ankara'nýn çizdiði sýnýrlar içinde demokrasicilik ve hükümetçilik oynamayý, dayatma ekonomik yýkým paketlerini, toplumsal varlýklarýmýzýn peþkeþ çekilmesini, nüfus aktarýmý ve asimilasyon politikalarýný, talimatlarla yönetilmeyi, ayrýlýkçý ve ataerkil sömürü düzenini, Kýbrýslýtürklerin varlýðýna, kimliðine ve iradesine saygýsýzlýðý, Ankara karar verir Lefkoþa uygular politikalarýný reddediyoruz" dediði için BKP-TVG... Yazsam yerim sýðmaz... Ama bu kadar yeter... Bana sapýna kadar uyan tek 1 parti var þimdi... BKP-Toplumsal Varoluþ Güçleri... Ýþte bu nedenle... Elçi'nin "sakýn ha!" dediði farklý propagandalardan yana seçime müdahale ediyorum!

5 5 8 Temmuz 2013 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Trafiðin tek çatý altýnda toplanmasý yetmez. Tek çatý ve tek kafa olmalý ki, yeri geldiðinde kimi alkýþlayacaðýmýzý, ya da hesap soracaðýmýzý bilelim. MÝÞ-MIÞLAR ** Rumlar da Kuzey'den mal satýn alýyormuþ.. - Madem eþeði boyayýp eski sahibine satmayý baþardýk, hiç korkmayýn sýrtýmýz yere gelmez artýk. *+ Dünya 25 yýla kadar uçan otomobillere binecekmiþ. - Oooo, onlar geç kaldý... Biz çoktan bindik bile... Ama küçük bir sorunumuz var. Konmasýný beceremediðimiz için telef olup gidiyoruz. *Rumlar Kýbrýs'ýn tümünü istiyormuþ. - Adamlar haklý... Baktýlar biz istemiyoruz onlar alýcý çýktý. ** Baþbakan Siber "Ya yasa yoktur, ya da yasa vardýr da denetleme yoktur. Bu ülkede bu iki sorunu yaþýyoruz" demiþ. - Þak Þak Þak Ne kadar doðru bir saptamada bulundu baþbakanýmýz Ama fark ettiniz mi, hep bildiðimiz ama bizim el süremeyeceðimiz þeyleri söylüyor bize nedense. Benim gibi þikayet edeceðine, uygula. * Talat; Eroðlu'nun 1 partiyi ikiye bölecek kadar ileri gittiðini söylemiþ. - Kulak vermeyin, çekemez da onun için öyle gonuþur. Eroðlu'nun bir yarým, hem bir uruptan yepyeni bir parti yarattýðýný ne söylemez ya! * Dünyanýn ömrü azalmýþ. - Takmayýn kafaya yahu, yaþamaya bakýn Ne kadar azalsa bile bizimkinden uzundur yine.. * Ýçiþleri Bakaný Gülsün Yücel; kendisinin, sekreterinin, þoförünün ve gelen gidenin izaz ikram parasýný cepten ödediðini açýklamýþ. - Aaaaaa Yazýk yahu! Söylediði iyi oldu ama Bundan sonra misafirleri anlayýþlý davranýr, tepsiye biþeyler brakýrlar artýk! Mýsýr üst üste baharlar yaþýyor yaþamasýna da henüz tomurcuk atan dal yok. "Bunlardan her þey beklenir.." Elektrik faturasýný ödemeye gittim. Küçücük oda doluydu. Kuyruk dýþarý çýkmýþtý. Güneþ altýnda bekleyenler vardý. Neden? Elektrik kurumuna para vereceklerdi. Hem iþkence çek, hem üstüne para öde. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Dünyanýn neresinde var be böylesi? Bunu kuyrukta bekleyenlerden birisi sormuþtu yüksek sesle. Ama bize? Kuyrukta bekleyenlere yani. 2 kat yukarý çýkýp müdüre söylemedi dakikadýr bekliyordum ve belli ki bir süre daha bekliyecektim. Terlemeye baþlamýþtým. Önümdeki birkaç kiþinin tiþörtleri ter içindeydi. - "Sanayi Bölgesindeki vezneyi ne kapattýnýz?" diye veznedeki memura sordular. -"Yukarý sorun" dedi memur. -"Orasýný baþkasýna verdiler" dedi bir tanesi. Herkes birbirine baktý. -"Verdiler mi gerçekten.." -"Belki da verdiler. Bunlardan her þey beklenir." "Bunlardan her þey beklenir.." Bir daha yazayým. "Bunlardan her þey beklenir." Budur iþte bizi bire bir tanýmlayan cümle. Budur yeni imajýmýz. O hale geldik ki, her kýlýða girebiliriz artýk. Cep telefonu faturasýný ödemiþ, oradan gelmiþtim. Veznede 3 kýz vardý. Klimalar çalýþýyordu. 2 dakika bile sürmemiþti girip çýkmam. Ýster istemez kafama takýldý: Eðer elektrik özelde olsaydý, vatandaþ bu iþkenceyi çeker miydi her ay? Eee? Bu kadarcýðýný bile beceremiyorlarsa, niye çekelim yani..? Niye katlanalým?

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun GÜÇLER'ÝN GÜÇSÜZLÜÐÜ GÜNLÜK Moda oldu. Partilerimiz isimlerinin yanýna bir aksesuar taktýlar. Bütün memleketi, her kesimi kucaklamak(!) babýnda Baþlangýcý "ilk"lerin partisi, CTP yaptý. Siyaseten ve mecliste parmak hesabý avantajý saðlayacaðýný hesaplayarak herkese "kucak" açtý. Sermayenin perde gerisindeki iþbirlikçisi ve "yedek durak yeri" olmaya karar verdiðinde, yanýna bu aksesuarý taktý. "Birleþik Güçler" ile güçlendi!. CTP-BG oldu kýsaca. Ýçi kýrmýzý, dýþý yeþil. Rüzgâr Güney'den eserse kýrmýzýlý ve sosyalist Kuzey'den eserse, yeþil ve liberal milliyetçi. Birleþik Güçler aksesuarý ona uðurlu geldi. Ýktidar koltuðunu talepte, söz sahibi oldu. "Güçlenme" madem ki iktidar yolunu açýyor Bu güçlenme modasýna, Serdar Denktaþ'ýn partisi DP de uydu. Doðrudan Selma Bolayýr "Yaþ aðýr basýnca bedenin üstüne Aþýnan çarklar zor döner olunca Kafa sendeler, saçmalar,sayýklar" Doðanýn yapýsý gereði bu kaçýnýlmaz ve kabul görmesi gereken bir saptamadýr... Þimdilerde; seçim propagandalarý nedeni ile yapýlan TV programlarýnda izlenen.. Yalnýzca yaþlarý "kemale ermiþ" politikacýlar için deðil, onlarý konuþturan TV program yapýmcýlarý için de geçerlidir. Bu saptama, geçen zamana karþýn yaptýklarý olumlu hiç bir þey yokken Kýbrýs gerçeklerinden uzak, milliyetçi olmayý ve Türkiye'ye yakýn durmayý... Önemli bir üstünlük sayýp, avantaj getireceðini zannederek yapýlan karýþýmcýlýklara ses çýkarmayanlar... Bir taraftan onurlarýndan ödün verirken, yarým asýrlýk fikirlerinde ýsrarcý olmalarý... Kendilerine olan güven eksikliði ve rüyalar alemindeki sayýkladýklarýnýn resmidir. Sanki kýrk senedir ne olduklarýný kimse bilmezmiþ.. Yapýlan tüm haksýzlýklar, yolsuzluklardan kimsenin haberi yokmuþ gibi konuþurlar. Yasalarýn iþlediði demokratik, herhangi bir ülkede, istifa veya partiden ihraç nedeni olabilecek birçok olay, senelerdir politikacýlar tarafýndan tekrarlana, tekrarlana kanýksanýr oldu bu ülkede. Herkes bir diðerinin yolsuzluðunu söyler... Cezasýz kalýnmamalý suçlar der, durur. Halbuki marifet, herkesin önce kendi yaptýðý yanlýþlardan baþlayýp, giderek baþkasýnýn yanlýþlarýný eleþtirmeye hak kazanmasýdýr.. Düðün ve cenazelere katýlmak.. CTP'nin BG'sine (Birleþik Güçler), UG ile karþýlýk verdi. DP-UG, yani Demokrat Parti Ulusal Güçler. Ýzzet Ýzcan'ýn partisi de bu yolda geri kalmadý!. BKP-Toplumsal Varoluþ Güçleri Çakýcý, güçlenmeyi, R.T.Erdoðan hayranlarýna kucak açarak deniyor. Böylece, "Güçler" siyaset literatürümüze dahil edildi. Partiler bu "Güçler"den güç alarak, KKTC devletinin Yüce Meclis'inde güçlü bir "parmak kaldýrýcýsý" sayýsý elde etmeyi murat ediyorlar. Onlar güçlendikçe, KKTC de güçlenecek KKTC güçlendikçe de Kýrbýslýtürk toplumu, varlýðýný sürdürerek güçlenecek Diye baðlamak isterdim amma ne yazýk ki böyle baðlayamayacaðým. Çünkü ister "Birleþik" olsun Ýster "Ulusal" olsun Ýster "Toplumsal Varoluþ" adýnda olsun bu güçler Düzene adapte olduklarý için, Kýbrýslý'ya güç deðil, güçsüzlük getirir. Gasp edilen iradesini elde etme mücadelesi yolunda, engel olur. "Güçler" madalyonunu göðüslerine takanlar Kýbrýslýtürkler'in çizeceði ve SAYIKLAMALARIN RESMÝDÝR Ya da bazýlarýnýn övünerek söylediði gibi, hastalara hep parasýz bakmayý.. Defalarca, neredeyse ömür boyu seçilmek için yeterli bir kriter olarak gören düþünce biçimi. Zamana ayak uyduramayan... Sendeleyen kafalarýn saçmalýklarý ve sayýklamalarýndan baþka nedir? Üstüne üstlük bu yaklaþým baþka sorularý da çaðrýþtýrýr.. Gerçekten bu seçmenler, beleþçi hastalardan mý oluþuyor ki baþarýsýz bir politikacýya usanmadan her seçim döneminde oy versin? Ya da acaba beleþe daha beklediði baþka þeyler de mi vardýr? Örneðin haksýz tahsisler ve tayinler gibi Yoksa halk; beðenilmedikleri söylenen bu politikacýlara mý layýktýr? Tam bu noktada, halkýn politikacýlarý sorgularken kendini de sorgulamasý gerekir... Politikacý halk ve medya üçlemesinde, özellikle seçim dönemleri bir hesaplaþma yaþandýðý için, ülke yararýna medyanýn görevi, politikacýnýn varsa baþarýlarý yanýnda, tarafsýz ve acýmasýz bir þekilde yanlýþlarýný da ortaya koyarak...kapalý kapýlar ardýnda dönen oyunlarý gün yüzüne çýkarmakken, onlar ne yapýyor? Ülke gerçeklerinden uzak sanki dalkavuðu oynuyorlar... Açýk ve kesin yanýtlar arayan sorular sormaktan... Kazara, hem politikacý hem de Türkiye'nin aleyhinde görünmekten korktuklarý için.. Dalkavuðu oynuyorlar. Dürüst ve yansýz olamamanýn yanlýþlýðýný yaþarken halký yanýltýyorlar... Gerçekleri göremediði bir yana, tam olarak ne istediðinin adýný koyamayan... Onlarý konuþmaktan korkan kafa karýþýklýðý ve sayýklamalarý ile bir halk, politikacýlar ve medya nereye yürüyebilir? beklediði iradeye sahip çýkma rotasýna giremezler. Kýbrýs'ýn Kuzey'indeki bu insan yapýsý ile seçime gidildiði sürece ortaya atýlacak "Güçler", düzene sadece makyaj olurlar. Hem nufusun hem seçmenin yüzde yetmiþ beþinden fazlasý yabancý kökenli ise Kýbrýs'tan önce geldikleri ülkenin çýkarlarýný gözetiyor iseler Böyle bir seçmen kitlesinden "güçlenenlerin" iddia ettikleri gibi Adaletsizliklere, yolsuzluklara, partizanlýklara, haksýz kazançlara son vermeleri mümkün deðil. Süregelen sistemin deðil taþlarýný, bir çivisini dahi oynatamazlar. Hele hele Kýbrýs sorununda adým atmak bir yana, mili metre bile ilerleme saðlayamazlar. Çünkü gerek buraya taþýnan yüz binlerle ifade edilen yerleþikler Gerek Ankara hükümetleri, buna izin vermez. Bu amaca yönelik olarak Ankara, Kýbrýslýlar'ýn soluðunu kesmek için ekonomik sorunlarý sopa gibi kullanýrken Kuzey'e taþýdýðý yerleþiklerin "oylarý" kanalý ile de Kýbrýslý iradesini etkisiz hale getirdi. Kuzey'deki partilerin "güçlenme" adýna Ankara'nýn mühendisliðinin þekillendirdiði, "KKTC'li Kýbrýslý seçmen" yapýsý ile güçlenmeleri Kýbrýslýtürkler adýna güç olmalarýný beklemek saflýk olur. Ýsimlerinin yanýna "Güçler"i alarak "devrim" yapacaðýný iddia edenler de topluma yalan söylemektedirler. Kýbrýslýtürkler'in iradeleri ile yakýndan uzaktan hiçbir alakasý olmayacak 29 Temmuz günkü yeni iradenin, Kuzey'de bir þey deðiþtirmesi mümkün deðil. Ankara, dayatmalarýný sürdürmeye aynen devam edecek. Bakýnýz, ömrü 3-5 gün olan bu geçici seçim hükümetinde bile þartlar ve "beklentiler" ne güzel hatýrlatýldý Ekonomik programda deðiþiklik istenmediði kibarca ifade edildi. Bu yüzden seçim ile oluþacak yeni "yüce meclisin" Hangi parti veya partilerden olursa olsun, çýkaracaðý "Hükümet" Gelmiþ-geçmiþ bütün iktidarlarda olduðu gibi, kukla olacak. Kuklalarýn da Kýbrýslýtürk toplumuna saðlayacaðý bir deðiþim olamaz. Bu seçmen yapýsý Kýbrýs adýna yola çýkan hiçbir partiye yol vermez. "Kýbrýs" diyebilecek hiçbir meclis oluþamaz. Bu güçler, ancak ve ancak statükonun kamuflajýný saðlar. Onlar "Güçlendikçe" Kýbrýslý güçsüzleþecek. Çünkü sistemin yapýsýna uygun olarak Meclis'te, Kýbrýslý adýna, Kýbrýslý olmayanlar konuþacak. Veya konuþturtulacak. Aslýnda, Kýbrýslýya hizmet ve Kýbrýslý'nýn sesi olmaya aday olanlarýn "güçlenme" gibi bir gereksinimleri olamaz. Kýbrýslý'nýn böyle bir "güç" takviyesine ihtiyacý da yoktur. Karþýsýnda olan yüz binlerce "yeni Kýbrýslý" seçmen, gerçek Kýbrýslý'nýn güçlerini zayýflatmaz. Yeter ki ellerindeki "Kýbrýslý" kozunun deðerini ve gücünü bilip kullanmaya karar versinler. Karýþmacýlarýn statüsünü ve pozisyonunu haykýrmaktan çekinmesinler. Bir aðýzdan: "Yeter! Burasý Kýbrýs. Biz Kýbrýslýyýz. Kararlarý, sadece Kýbrýslýlar verir. Taþýma Kýbrýslýlarýn bizim adýmýza söz söyleme, parmak kaldýrma yetkileri yok. Bu parmaklarýn þimdiye kadar koyduðu bütün oldubitileri reddediyoruz. Buradaki sistem ve o sistemin hedefi, bizim arzumuz hilafýna oluþmuþtur. Bunu reddediyoruz!." diyebilen "ses", baþka "güçler"e ihtiyaç duymaz. Ýradeye de iktidara da sahip olur. "TÜRKÝYE'DE SOL TEÞHÝS KOYAMAYAN DOKTORA BENZÝYOR" Sol hareketi deðerlendiren BDP Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Türkiye'de sol hareketin durumunu "teþhis koyamayan doktor" olarak tanýmladý ve bu nedenle tedavi geliþtirilemediðini söyledi. Dünyanýn baþka yerlerinde solcularýn yenilendiðini ifade eden Önder, solun "Kürdofobik" ve "Ýslamofobik" olduðunu ifade ederek, buna bir de kadýn düþmanlýðýný ve LGBT bireylere dönük düþmanlýðý ekledi. Gezi Parký direniþine katýlan kitleler için kullanýlan "apolitik" tanýmýný tercüme hatasý olarak gören Önder, "antipolitik" tanýmýnýn daha uygun olduðunu söyledi. Önder þöyle devam etti: "Gezi Parký'ndaki insanlar antipolitikti. Gezi tüm örgütlü hiyerarþik yapýlara bir reddiyeydi. Antipolitik olma politikanýn ya da politik olanýn kendisine deðil onun sahadaki yüzlerine, uygulayýcýlarýna ve uygulama biçimlerine dairdi." ÞAFAK NÖBETÝNDE KUTLAYIN Halka kasatura sallayanlar ve Ruanda'daki gibi kesecek adam arayanlar bir günlük tutukluluktan sonra serbest býrakýldý Türkiye'de! Kutlayacaksanýz bunu da kutlayýn Þafak Nöbeti'nde! HESAP SORMAK Atýp tutuyorlar her yerde... Hesap soracaklarmýþ 'iktidar'a gelirlerse... Kim kimden hesap sordu ki þimdiye kadar da siz de soracaksýnýz? KÜÇÜK VE SANDIK Ýrsen Küçük'ü kurtarmak için AKP'nin adaya gönderdiði ekip vaziyetin çaresizliðini mi farketti ne... Ankara'ya giden bir raporda Küçük'ün sandýktan çýkmayacaðý yazýlmýþ diyorlar... Alnýna koç kaný sürülen Küçük'ün sýrtý kolay kolay yere gelir mi? DÝKKATLÝ OLUN Suriye ile baþý dertte olan Türkiye'nin þimdi bir de Mýsýr'la derde girdi... Hükmü yalnýz bize mi geçer yalnýz? Dikkatli olun, Mýsýr'ýn acýsýný bizden çýkarmasýn! BÝLÝN BAKALIM Seçilmiþ Mübarek devrilince 'devrim' olduysa, seçilmiþ Mursi devrilince neden 'darbe' olur? Ýþte yüz puanlýk soru... Bilin bakalým... Týrnak... "Mýsýr örneðinden en büyük dersi, aslýnda, AKP'nin çýkarmasý gerekir. Mursi, "çoðunluk" ile "çoðulculuk"u bir birine karýþtýrmýþtý. Aldýðý %52 oya çok güvenmiþti. Erdoðan da ikide bir %50'den söz ediyor ya. Öyle görülüyor ki Ýslamcý yönetimleri dengelemek için bir güç gerekiyor. Darbe ihtimali olduðu sürece Erdoðan mülayim ve demokrat idi veya öyle görünüyor ve öyle davranýyordu. Darbe ihtimali azalýnca sularýný þaþýrdý. Gezi'de görüldüðü üzere..." Bekir AZGIN (Havadis) "Piramitlerin gizemli ülkesi Mýsýr; aðlýyorum senin için yüreðimle... Ýnsanlara, acýlara, akan kana ve kadýnlara ve çocuklara..." Dilek ÞENER (Yenidüzen) "Mýsýr'da nereye gideceði henüz tam olarak netlik kazanmýþ olmasa da askeri darbenin Türkiye dýþ politikasý için önemli bir kayýp anlamýna geldiði tartýþma götürmez. Dünya basýnýnda darbe sonrasýnda kazananlar ve kaybedenler listelerinde Türkiye." Dr. Ýsmail KEMAL (Kýbrýs) Günün Kahramaný YUSUF KISA KKTC'nin bir hukuk devleti olmadýðý ve burada asla bir adaletten bile söz edilemeyeceðini biz biliriz de pek çoðu bilmez hala... Bir Artemis iþkence davasý, bir Güray Kafa davasý ve pek çok 'Afrika' davasý, ya da Turgut Çavlan davasý aynasýdýr KKTC'nin. Ve tabii ki GKK'ya baðlý polisimizin... Ama kim daha suçlu? Polis mi, mahkeme mi? Yusuf Kýsa bizim Ali Osman'ýn aracýna bomba koydu, sonra tutuklandý... Pervin Gürler Ali Osman'a "Onu tutukladýk" dedi. Mahkemeye çýkarýldý, teminatla serbest býrakýldý, güneye kaçtý, sonra döndü... Bafra'da büyük bir sahtekarlýk ve dolandýrýcýlýk yaptý. Ama krallar gibi yaþýyor KKTC'de! Finans þirketi ve emlak bürosu da var! Kimin sayesinde?

7 8 Temmuz 2013 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YA ÞARTLAR DEÐÝÞSEYDÝ? (Ýstanbul)- Kavurucu sýcakta yola çýkmak, güneþ tepedeyken, yol ortasýnda þemsiyesiz yürümek Hiç rahatsýz olmamak Sevmek demekse tam sevmek Bir kadýnýn bir adamý, bir adamýn bir kadýný sevmesi gibi Her þeye raðmen sevmeli insan. Bugünlerde televizyonlardan yoðun propaganda pompalanmakta Hangi kanalý açsak, konu seçim Kýzarsýn. "Mecbur muyum" dersin Ýster istemez yine de dinlersin. Kýyýdandýr bu göz atýþ Köþesindendir kulak kabartmak Kulaða giren cümlelerden insan rahatsýzlýk duysa da, caný sýkýlýp dinlememeye çalýþsa da, etki altýnda kalýr. Reklamlar da böyledir. Duvara anlamsýz bir kelime yazarlar. Görür geçersin. Baþka bir duvarda yine ayný anlamsýz kelime Yine geçersin. Sonra baþka duvara, baþka duvara ve yine ayný kelime. Uykuna bile bilmediðin o kelime gelir. Ve kelime beyinlere kazýndýktan sonra açýlýmý internete düþer, televizyonlara çýkar. Meðer bir makarna reklamýymýþ! O günden sonra canýn hep o makarnayý ister Bakkallarda, marketlerde ilk duraðýn o makarnanýn rafý olur. Ýnsan severse her þeye raðmen sevmeli. Kýzsa da, çekip gitse de fark etmez Yeter ki sevilmeye deðer olsun. Memleket sevgisi de böyledir. Her þeye raðmen sevilir "At, avrat, silah" vardý bir zamanlar Ne deðiþtirilir, ne verilir, ne terk edilir. Þimdi memleket var. Ve memlekette þimdi seçim var. Televizyonlarda propagandalar gýrla Neyi açsan karþýnda onlar. Kýzsan da beyinde yer ederler. Fakat hepsinde de ortak bir nokta var Ki o da memleket diye çýktýklarý yolda anavatanlarýndan baþka bir þey demiyorlar. Bir taraf "ne olursa olsun, anavatanýmýza zarar gelmesin" diyor. Diðer taraf, "anavatansýz bu iþ yürümez" diyor. Bir diðer taraf ise, "biz burada görevimizi iyi yapacaðýz, ama anavatanýmýz Türkiye olmaya devam edecek" diyor. Dinlememeye çalýþtýðým halde bunlar kulaðýma takýlanlar. Canýmý sýkýyorlar. Kýbrýs diye yola çýk Televizyonlara, meydanlara çýk Baþka bir ülke için çalýþacaðým de, oy iste Haliyle kendini Kýbrýslý bilen oy vermez onlara Haliyle verdiði oyun eriyip gideceðini gören, oyunun deðerinin sýfýrlanacaðý o tahta sandýða kiþiliðini gömmez. Propaganda diye yola çýkanlar biliyor gerçeði Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olmayanlar seçilemez de, seçemez de denilseydi Sorarým bas bas anavatan diye baðýranlara Aðýzlarýnýzdan yine ayný cümleler çýkacak mýydý? CTP-BG'den Tepebaþý'nda dayanýþma etkinliði Tepebaþý'nda, 28 Temmuz tarihinde yapýþacak olan Erken Genel Seçimi çerçevesinde CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ve Girne Milletvekili adaylarýnýn katýlýmýyla dayanýþma etkinliði düzenledi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, dayanýþma etkinliðinde konuþan CTP-BG Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða, ülkenin zor þartlardan geçtiðini ifade ederek seçim sürecine girilmesiyle birlikte halkýn genelinde bir umut havasýnýn hakim olduðunu savundu. UBP iktidarý döneminde ülke demokrasisinin karanlýk bir dönem yaþadýðýný ileri süren Eminaða, "Demokrasinin ve hukukun üstünlüðünü yeniden tesis edileceði bir döneme gireceðiz. Ülkede demokrasiyi geliþtirecek bir parti var o da CTP'dir" dedi. Küçük: Halkýmýz bize güç veriyor Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Ýrsen Küçük Beyarmudu, Akdoðan, Vadili ve Paþaköy'ü ziyaret etti. UBP'den verilen bilgiye göre, Genel Baþkan Ýrsen Küçük'e ziyaretli sýrasýnda, UBP Gazimaðusa Milletvekilleri ve Milletvekili Adaylarý, Belediye Baþkanlarý, UBP Gazimaðusa Ýlçe Baþkanlýðý ve bölge köylerin örgüt üyeleri eþlik etti. Ziyaret edilen yerlerde açýlýþ konuþmalarýný UBP Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Sunat Atun yaptý. Sunat Atun yaptýðý konuþmalarda, UBP'nin, diðer siyasi partilere göre en iyi kadro ile 28 Temmuz tarihinde yapýlacak olan seçimlere gireceðini savunarak, "UBP son dört yýllýk iktidarý döneminde son derece önemli icraatlara imzalar atmýþtýr. UBP bütün icraatlarýný Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni yeniden yapýlandýrma ve gençlerimize daha güzel yarýnlar hazýrlama adýna yaptý. Biz hizmetlerimize nokta koymadýk. Bir virgül koyduk ve 28 Temmuz'dan itibaren halkýmýzýn desteðiyle bu virgülü kaldýrarak icraatlarýmýza yeniden devam edeceðiz" dedi. DP-UG seçim bildirgesi açýklandý DP-UG 2013 Seçim Bildirgesi açýklandý. Seçim bildirgesi, Golden Tulip Otel'de dün saat 10.00'da düzenlenen etkinlikte, DP-UG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ tarafýndan özetlendi. Denktaþ, görüþme sürecinin yeniden baþlamasý durumunda önemle dikkat edecekleri en önemli hususun çapraz oy ve egemenlik konularýndaki yaklaþým olacaðýný kaydetti. Seçim bildirgesinin büyük bir ciddiyet, titizlikle, konularýnda uzman akademik kurullarý ve düþünce kuruluþlarý ile yapýlan uzun soluklu çalýþmalar sonucu hazýrladýklarýna iþaret eden Serdar Denktaþ, hedef ve vizyonlarýnýn ancak, halkýn kendilerine hükümeti kurma görevini vermesiyle icraata dökülürse anlam kazanacaðýný söyledi. KKTC'de çok uzun yýllardan beridir alýþýlan yaþamýn, devletin uygulamalarý, ekonomik yapý ve bugün gelinen aþamada sürdürülebilir olmaktan çýktýðýný savunan Denktaþ, "Ülkede gelinen mevcut durumu içselleþtirmek, kabullenmek, umutsuzluða kapýlýp mevcut düzene yenilmek, geleceðe sýrt çevirmek bize yakýþmaz" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝ KURTARIRSA GÜLSÜN HANIM KURTARIR... Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Girne bölgesinden aradý ve bölgedeki diskoteklerden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Çýkarma Plajý'nda iki adet diskotek vardýr. Bunlarla bölge halký olarak yýllardýr mücadele ediyoruz. Ancak bizim þikayetlerimiz deðil, onlarýn yaptýklarý uygun görülüyor. Lapta polisine þikayet ediyoruz. 'Biz karýþmýyoruz. Ýzinleri Girne Kaymakamlýðý veriyor' diyorlar. Girne Kaymakamlýðýu'na þikayette bulunuyoruz, bizi adam yerine koymadýklarýndan umurlarýnda bile olmuyor. Çýkarma Plajý'ndaki bu iki diskotek sahiplerine anlaþýlan o ki iyi para kazandýrýyor. Kazançlarý kendilerine kalsýn, ancak bu kazancý elde ederken bölge halkýný da düþünmek zorundadýrlar. Akþam üzeri baþlayan müzik sabahýn dördüne kadar sürüyor. Arabalar yol boyunca saðlý sollu park edilmiþ durumda. Tali yollardan ana yola çýkmak mümkün deðil. Sabahýn dördünde de araba cayýrtýlarý, baðrýþmalarla uykusuz bir þekilde güne baþlýyoruz. Baþka memleketlerde de böyle olaylar vardýr. Diskotekler birçok ülkede yeraltýndadýr. Orada ne kadar müzik açarsan aç, ne kadar baðýrýrsan baðýr mahallede veya bölgede yaþayan insanlar duymazlar, rahatsýz olmazlar bile. Güneydeki diskoteklere baksýnlar, orada halký rahatsýz edecek bir davranýþlarý var mý? Neden yok? Kurallar var, bölgede yaþayanlara saygý vardýr. Birileri para kazanacaksa edebiyle kazanýr. Burada ne yasa var ne kanun... Bir idarecinin verdiði izne baktýðýnýzda bizimkilerin mentalitesini anlayabilirsiniz... Baþka bir ülkede kaymakam böyle bir izin verse hemen altýndaki koltuðu alýrlar, gerekirse onu yargýlarlar bile... O kadarla da kalmaz iþler, onun amirleri de cezalandýrýlýr... Düþünün ailelerin yaþadýðý bir bölgede iki adet diskotek ve birbirlerine rekabet edercesine müziðin sesini en yüksek derecede açýyorlar... Bu olayda kaymakam bey taraf tutmaktadýr. Biz de mahalle sakinleri olarak Ýçiþleri Bakaný Gülsün Haným'ý göreve çaðýrýyoruz. Geçici bir hükümetin Ýçiþleri Bakaný'dýr ama neticede bakandýr ve bu konuda da karar alabilme hakký vardýr... Yýllardýr bu ezgiyi çekiyoruz. Huzurumuz yok... Geçici de olsa bizi bu kirlilikten kurtarýrsa kendisine minnettar kalacaðýz..." BÝZÝM DUVAR ÇAKTIK AÇIK ALINLA 40 YILDA HER TEMMUZ'DAN Bizim Mandra Yüksek derecede orman yangýn tehlikesi altýnda bulunan mandrada, herkesin korkulu rüyasý olan yangýnlara anýnda müdahale edecek bir yangýn helikopteri alýmýnýn hâlâ gerçekleþmemesi yönetimin büyük bir sorumsuzluðu olarak deðerlendirilmekte ve halkýn þiddetli tepkisine neden olmaktadýr. Son yangýnda 300 dönümlük ormanýn kül olmasýný ciðerleri yanarak izleyen vatandaþlar, herkesin bir yangýn helikopterine olan ihtiyacý dile getirdiðini ancak kimsenin bunu gidermek için adým atmadýðýný hayret ve üzüntüyle izlemektedirler.

8 8 8 Temmuz 2013 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Öyle mi Halil Ý. Akça? TC Büyükelçisi (?) Halil Ý. Akça Pergama'da yapýlan Patates Festivali'ndeki konuþmasýnda "Mersin Kapýsý, açýktýr. Ne üretirseniz Türkiye almaya hazýrdýr. Ama maliyetleriniz yüksek ve standardýnýz düþüktür" diye buyurmuþ. Üretim maliyetlerinin yüksek olmasýnýn sebebi olarak da, "Finansman, elektrik ve ulaþým maliyetlerinin yüksek olmasýný" göstermiþ. Finansman, elektrik ve ulaþým maliyetlerinin yüksek olduðu doðrudur. Ancak maliyetlerin yüksekliðini sadece bunlarla izah etmek esas gerçeði gözden kaçýrmak demektir. Diðer taraftan standardlarýn düþük olduðunu iddia etmek külliyen yalan ve hedef þaþýrtmadýr. Maliyetlerin yüksek oluþu doðrudur dedim. Ancak maliyetlerin yüksek olmasýnýn en büyük sebebi düþük kapasite kullanýmýndan dolayý birim maliyetlerin yükselmesindendir. TC'den teþvikli olarak KKTC'ne ithâl edilen her türlü mal karþýsýnda korumasýz býrakýlan KKTC üreticisi, bugün mevcut kapasitesinin %5 veya %10'nu kullanabilmektedir. Ancak o imalâtýn yapýlabilmesi için, makineleri çalýþtýracak personel sayýsýnda indirim yapamazsýnýz. 100 ünite mal üretmek için bir makineyi 5 kiþi çalýþtýrýrsa, 1 ünite üretmek için de o makineyi 5 kiþinin çalýþtýrmasý gerekir. Bugün günlük et iþleme kapasitesi 15 ton olan bir firma ayda ancak 15 ton et iþlerse elbette onun üretim birim maliyetleri yüksek olacaktýr. Ayrýca o et ürünlerini daðýtan araçlarýn tümü günde yarým ton satýþ yapabilirlerse, o et ürünün satýþ birim maliyeti de yüksek olacaktýr. Bu þartlarda Türkiye'den teþvikli gelen et ürünleri ile benim yerli et ürünleri üreten üreticim nasýl rekabet edecektir? Akça burada maksatlý olarak elektrik maliyetlerinin yüksek olduðunu söylüyor. Tamam ama TC'de de her türlü akaryakýt maliyetleri daha yüksektir. Ulaþýma gelince, sayelerinde kapatýlan KTHY ve Denizcilik Þirketimizin yokluðunda TC'nin hava ve denizcilik þirketleri karþýsýnda boynumuz kýldan ince durumuna getirildik. Standard ve kaliteye gelince. Bugün birçok üretici þirketimizin TSE "Türk Standardlarý Enstitüsü" kalite belgesi vardýr. Ayni þekilde birçok þirketimiz de ÝSO belgesi ile belgelendirilmiþtir. Et ürünleri üreten þirketlerimizin bu kalite belgeleri yanýnda gýda güvenirliðinin garantisi olan HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Point" belgesi vardýr. Eminim ki TC'den KKTC'ne et ürünleri ihracatý yapan birçok þirket HACCP belgesine sahip deðildir. HACCP gýda imalâtýnda baþlangýçtaki üretim aþamasýndan nihai tüketime kadar olan aþamalarda bilimsel olarak insan saðlýðýna tehlikeli olabilecek riskleri ortadan kaldýrma rehberidir. Bu yalýn gerçeklere karþýn, Akça nasýl olur da standardlarýmýzýn düþük olduðunu söyleyebilir? Bu þartlarda üretimi yapýlan KKTC menþeli mallar açýk olan Mersin Kapýsý'ndan niye geçemiyor? Hem Mersin Kapýsý açýksa, nasýl olur da KKTC'de kavrulan bademlere TC'ne giriþte Mersin Kapýsý'nda %80 gümrük uygulanýr? Katma deðeri düþüktür denebilir. Ama Türkiye'de üretilen ve üretilebilmeleri için %60'ýn üzerinde ithalâta baðýmlý olan otomobillerin mi katma deðerleri yüksektir? KKTC de TC menþeli otomobillere karþýlýklýlýk esasýna göre %80 fon mu uygulasýn? Ne derseniz deyin Akça Bey, "güneþ balçýkla sývanmaz". Sizin de sizden öncekiler gibi misyonunuz, yerli iþbirlikçiler sayesinde Kýbrýs Türkünün üretimden koparýlýp yok oluþa sürüklenmesidir. Paketleriniz de bu süreci hýzlandýrmak içindir. 10 gazeteciye hizmet onur ödülü Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB), Kýbrýs'ta bir Kýbrýslý Türk'ün yayýmladýðý ilk gazete "Saded"in anýsýna kutlanan 11 Temmuz Basýn Günü nedeniyle resepsiyon düzenliyor. 11 Temmuz Perþembe akþamý saat 20.00'de Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði lokali bahçesinde yer alacak resepsiyonda, 10 gazeteciye, gazetecilik hizmet onur ödülü plaketleri de verilecek. Birlik yönetim kurulu kararýyla gazetecilik hizmet onur ödüllerini, bu yýl, "Adnan Iþýman, Beraat Mustafaoðlu, Hasan Kahvecioðlu, Hatice Tunga, Muazzez Seldað, Mustafa Doðrusöz, Mustafa Gürsel, Sevgül Uludað, Taylan Kav ve Tülin Ural" alacak. Gazeteciler Birliði'nden verilen bilgiye göre, gazeteciler yanýnda protokole mensup kiþilerin de davet edildiði 11 Temmuz Basýn Günü resepsiyonunda, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven ve genç gazeteciler adýna Ayþe Güler konuþma yapacak. Gecede genç gazetecilerin katkýlarýyla hazýrlanan bir de BM rapor taslaðý yayýmlandý RUM BASINI BAN'IN DOÐALGAZI SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN TEÞVÝK OLARAK VARSAYDIÐINI YAZDI Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un Kýbrýs'ta görev yapan BM Barýþ Gücü'nün görev süresinin yenilenmesine iliþkin hazýrladýðý raporun taslaðýný BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunduðu bildirildi. Rum basýný, Ban'ýn, raporunda, Güney Kýbrýs'ýn tek yanlý ilan ettiði Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan doðalgaz yataklarýný, Kýbrýs sorununun çözümü için "teþvik olarak varsaydýðýný" yazdý. Fileleftheros, "BM Genel Sekreteri Türk Tehditlerini ve Kýþkýrtmalarýný Örtüyor" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, BM Genel Sekreteri Ban'ýn raporunda "eþit mesafede" durduðunu ve doðalgaz yataklarýný ise "Kýbrýs sorununun çözümü için teþvik" olarak nitelendirdiðini yazdý. Ban'ýn raporunda izlediði "eþit mesafeli üslupla" aslýnda Türkiye'nin Güney Kýbrýs'a yönelik "tehditlerini ve kýþkýrtmalarýný örttüðünü" iddia eden gazete, Ban'ýn, Türkiye'nin Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz arama ve çýkarma çalýþmalarýný "protesto etmeyi sürdürdüðüne" yer verdiðini yazdý. Habere göre Ban raporunda, "Tüm kýsa film gösterilecek. Resepsiyonda LTB Orkestrasý sanatçýlarý Reþat Kortan ve Münevver Sakar dinleti sunacak. Ayrýca KTGB'nin yayýn organý "MEDYA" dergisi de 11 Temmuz'da çýkacak. Derginin yeni sayýsýnda "Medya ve Etik" konusu dosya konusu olarak yer alýyor. GAZETECÝ MEHMET ALÝ AKPINAR ANILIYOR Bu arada, Gazeteciler Birliði'nin eski baþkanlarýndan Mehmet Ali Akpýnar, 10. ölüm yýldönümü olan bugün anýlacak. Akpýnar'ýn, Pýnarbaþý (Kýrný) köyündeki mezarý baþýnda yer alacak anma töreni, saat 18.30'da baþlayacak. Tören öncesinde din görevlisi tarafýndan Kuran-ý Kerim okunacak. 8 Temmuz 1993'te hayatýný kaybeden Akpýnar, Kýbrýs Türk basýnýna uzun yýllar hizmet vermiþ, çeþitli gazete ve ajanslarda muhabir ve yönetici olarak görev yapmýþtý. Kýbrýslýlara ait her yeni doðal zenginliðini her iki toplumun da çýkarýna olmasýný saðlamamýz önemlidir. Doðalgaz kaynaklarýnýn bulunmasýnýn, tüm taraflar için Kýbrýs sorununa kalýcý bir çözüm bulunmasý yönünde güçlü bir teþvik olduðundan kuþku duyulamaz. Bu keþfin, bölgede çýkarlarý olan herkes için herkesin yararýna olacak daha derin bir iþbirliði doðurmasýný umut ediyorum" ifadelerini kullandý. Alithia gazetesi ise, Ban'ýn raporunda Barýþ Gücü'nün adadaki görevinin önemine vurgu yaptýðýný ve görev süresinin altý ay daha uzatýlmasýný istediðini yazdý. Raporda, KKTC'deki askeri bölgelerde kayýp araþtýrýlmasý için ilk kez istekte bulunulduðu ve buna izin verildiði de ifade edildi. Adadaki Türk askerinin, Gayretköy (Avlona) ve Akyar (Strovilya) bölgeleri gibi Yeþil Hattýn bazý kýsýmlarýna "kuþkuyla baktýðýný" öne süren Ban, raporunda ayrýca, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in 30 Mayýs'ta yemekte biraraya geldiklerine de yer verdi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir 4 YIL ÖNCEKÝ SEÇÝM BÝLDÝRGESÝ Seçim bildirgeleri partilerin halka verdikleri sözdür... Vizyonlarýný ortaya koyarak, kendi toplumlarýna karþý yapacaklarýnýn taahhüdünü verirler Memleketi nereden nereye götüreceklerinin yol haritasýdýr aslýnda... Bu bahsettiklerim, vali tarafýndan deðil, kendi kendini yönetebilen ülkeler için geçerli olan bir durum Normal ülkelerde bu seçim bildirgelerinin hazýrlanmasý için çok emek sarfedilir... Öyle haftalardan ya da aylardan bahsetmiyorum Hazýrlanmasý yýllar alýyor Ama bizdeki durum biraz farklý Çünkü biz yöneten deðil, yönetilen pozisyonundayýz Dolayýsýyla fikir bile üretemiyoruz Hani çabalayan var mý diye sorarsanýz, herkes iþin kolayýna kaçýyor diyebilirim Peki, 28 Temmuz tüm bu olumsuzluklarýn ortadan kalkmasý yolunda bir dönüm noktasý olabilir mi? Geleceði görebilme yeteneðine sahip deðilim ama az biraz geçmiþi analiz edebiliyorum Ve bu kafalar ile geleceðin çok aydýnlýk olacaðýný düþünmüyorum Þu an bir tercih yapmak için elimizde iki bilgi var 1- Partilerin geçmiþleri ve yaptýklarý ile yapamadýklarý icraatlar Eðer birinci seçenekten yola çýkarsak, film baþlamadan bitmiþ demektir O yüzden biz ikinci seçeneðe bakalým 2- Partilerin seçim bildirgeleri Özellikle sol partilerin iþi bu konuda daha zor gibi görünse de, aslýnda öyle deðil Toplumun ruhunu okþayacak ne kadar madde varsa ortaya konuyor ve tüm sol partiler bu maddelerin sýralamasýný farklý bir þekilde yapýp, seçim bildirgelerine koyuyorlar Örnek vermek gerekirse, "geçici 10. madde", "özelleþtirme", "sivilleþme" ve "çözüm" gibi Açýp bakýnýz, hepsi de birbirinin kopyasý Ama iþ uzlaþmaya geldiðinde, "kim daha solcu" kavgasý veriliyor Sað partiler ise seçim bildirgelerini genellikle maddiyata dayandýrýrlar Neredeyse tüm maddelerinden, "Sorunlarýnýzý çözmek yerine, sizleri paraya boðacaðýz" anlamýný çýkartabiliriz Paraya dayalý bu düþünce, sað partilerin her fýrsatta birlikte hareket etmelerini kolaylaþtýrýyor Çünkü onlarýn ideolojisinin açýlýmý; "menfaat ve çýkar"dýr Bir de seçim bildirgelerinin þýklýk yarýþý var Kitapçýk halinde, parti amblem ve rengine göre gösteriþli bir þekilde hazýrlanýrlar... Kitapçýk dediklerini yukarýda belirttiðim þekilde hazýrlýyorlar Ama bizlere en az 10 profesör, 10 hukukçu ve misliyle siyasi uzmanýn hazýrladýðý bildirge gibi sunuyorlar Fakat seçim sonrasý yaptýklarý ilk iþ, bu kadar "emek verip hazýrladýklarý" seçim bildirgelerini gelecek seçime kadar rafa kaldýrmak olur Onun yerine ise, buradaki görevli elçinin vereceði "kitapçýðý" uygularlar Seçim dönemi bu kitapçýklarý basmak için harcadýklarý paralarý sakýn merak etmeyiniz Çünkü misli ile onu yerine nasýl koyacaklarýný biliyorlar Dikkatlice yakýn geçmiþe bir bakarsanýz, "devletin" fakirleþtiðini ama ona hükümetlik eden partilerin zenginleþtiðini görebilirsiniz Bu ters durumun tek bir açýklamasý var; hükümete gelen parti iþini biliyor Bakýnýz, sandýða gitmemize 20 gün kalmýþ ama seçim bildirgesini ya yeni açýklamýþ, ya da daha açýklamamýþ partiler var Yani bu partiler ne seçime hazýrlar, ne de bir vizyona sahipler 4 yýl boyunca yan gelip yatmýþlar ve seçime 3 hafta kala uyanmýþlar... Ve karþýmýza kitapçýklarý ile çýkacaklar Seçim sonrasý mý? 4 yýl daha yan gelip yatacaklar ve 4 yýl sonra yine ayný kitapçýklarý basýp kapýmýzý çalacaklar

9 8 Temmuz 2013 Pazartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar ARINÇ, ÝNSAN HAYATI VE MURSÝ Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Mýsýr'ýn devrik Cumhurbaþkaný Mursi'yi savunmuþ ve aynen þunlarý söylemiþ: "Mýsýr Hükümeti hata yapmýþ olabilir. Kaldý ki; bu hatalarýn hiçbiri insan hayatýna mal olmadý." Demek ki, hükümetin yapacaðý hatalarýn, "insan hayatýna mal olmamasý" gerekirmiþ. Savaþ uçaklarýmýz, iktidardan aldýðý emirle "PKK'lý grup" sanarak Uludere'de 34 vatandaþýmýzý katletmedi mi? Eðer "siyasetçilerin insan hayatýna mal olacak hata yapmasý" suç ise AKP bu suçun bedelini ödedi mi? Gezi Olaylarý, Baþbakan'ýn tavrý yüzünden büyümedi mi? Mehmet Ayvalýtaþ, Abdullah Cömert, Ethem Sarýsülük ve komiser Mustafa Sarý bu olaylarda ölmedi mi? Arýnç, Mursi'yi savunmak için "Yaptýðý hatalarýn hiçbiri insan hayatýna mal olmadý" diyor. Ýyi de sizin hatalarýnýz yüzünden onlarca insan can verdi. Bu ölümlerin hiçbiri hakkýnda halka hesap verme gereðini duymadýnýz Mustafa MUTLU (Vatan) DÝPNOT Türk Edebiyatýnýn usta þairlerinden Can Yücel'in anýt mezarýný balyozla parçaladýklarý iddiasýyla 4 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanan 72 yaþýndaki T.K.ile yeðeni 22 yaþýndaki Þ.K., beraat etti. BÝR "TÝK"LÝK CANINIZ KALDI TARÝH 7 HAZÝRAN 2012 Girne Aðýr Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2011 tarihinde Karaoðlanoðlu'nda Orhan Dural'ý öldüren Essaf Tarým'ý 30 yýl hapse mahkum etti... Mahkeme avlusunda Orhan Dural'ýn yakýnlarýnýn gergin berkleyiþi nedeniyle polis yoðun güvenlik önlemi aldý... Gözden kaçmayanlar... AKP'NÝN EKONOMÝSÝNDE BÝT YENÝKLERÝ CNNTÜRK'te Enver Aysever'in sunduðu Aykýrý Sorular Bodrum'dan canlý yayýnlanýyor. Programýn önceki akþamki konuðu eski DPT müsteþarý ve eski siyasetçi Ýlhan Kesici olacaktý. Kesici, Aykýrý Sorular'da, AKP iktidarýnýn 2002 yýlýndan bu yana izlediði ekonomi politikasýna dair konuþacaktý. Kesici programa katýlmak için Ýstanbul'dan Bodrum'a uçtu. Ancak Bodrum'a vardýðýnda programýn iptal olduðunu öðrendi. Demek ki AKP ekonominin de konuþulmasýný istemiyor. Demek ki, ekonomik geliþmesinde de bit yenikleri var ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Gençler göç yollarýna düþtü, yapýlan yanlýþlarýn hesabýnýn 28 Temmuz'da sorulmasý gerekir." Mustafa EMÝROÐLULARI (TDP Maðusa Milletvekili) VÝRGÜL... UBP'NÝN VÝRGÜLÜ UBP'li Sunat Atun diyor ki, "Biz hizmetlerimize nokta koymadýk. Bir virgül koyduk ve 28 Temmuz'dan itibaren halkýmýzýn desteðiyle bu virgülü kaldýrarak icraatlarýmýza yeniden devam edeceðiz." Vallahi kolayýný buldular, ister nokta koyarlar, ister virgül koyup býraktýklarý yerden devam ederler. Kýbrýslýtürkler bir uyanamadý ki, topunun noktasýnýn, virgülünün üstünü çizip, bu sefil cümlenin sonuna þöyle bir ünlem oturtsun en fiyakalýsýndan, ya da bir soru iþareti "Kendi partilerinin hükümetini düþürenler gittikleri yerlerde, 'biz Ýrsen Küçük'e kýzdýk da kaçtýk, ama siz mühürlerinizi kýrýn da bize de bir tik'cik verin' demektedirler ama yaðma yoktur." Ýrsen KÜÇÜK (UBP Genel Baþkaný) "Erdoðan'ýn yaklaþýmý, Müslüman Kardeþler'in tarzýyla benzeþiyor" Müslüman Kardeþler'in kendisini Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan ve hükümetine yakýn bulduðunu iddia etmesinin ardýndan, Türkiye'deki eylemler Mýsýr'da yankýlandý. Her ne kadar, hem Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) ile Mýsýr Özgürlük ve Adalet Partisi arasýnda, hem de Mursi ile Erdoðan arasýnda büyük bir fark olsa da, Türkiye'deki eylemler ve Erdoðan'ýn bu eylemlere gösterdiði tepkiler, Mýsýr'da yaþananlarla benzerlik gösteriyor. Krizlerle boðuþan Erdoðan, demokrasinin seçim sandýðýndan ibaret olduðunu sanýyordu; yüzde 51 oyla iktidara Saygýyla anýyoruz... geldiðinden, saltanatýnýn demokratik olduðuna inanýyor ve oy vermemiþ olan diðer yarýnýn sorunlarýný dinlemeye ihtiyacý olmadýðýný düþünüyordu. Bu da, Mýsýr'daki Müslüman Kardeþler'in durumuyla benzerlik taþýyor. ( ) AKP, Tunus, Fas ve Cezayir dönüþünde Erdoðan'ý havaalanýnda karþýlamak üzere bindirilmiþ kýtalar tertiplemiþti. Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara gibi büyük þehirlerde süren Erdoðan hükümeti karþýtý eylemler karþýsýnda, Erdoðan'a moral vermek amacýyla þehir dýþýndan yandaþ kiþilerin havaalanýna ulaþýmý saðlandý. Erdoðan'ýn topladýðý KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu kalabalýðýn Müslüman Kardeþler'inkine göre daha organize olduðu aþikar fakat sonuç ayný. Her iki durumda da iktidardaki rejimin yandaþlarý, kýrsal bölgelerdeki dindar kesimler. Her iki durumun da zayýf noktasý, iktidarýn kendisini destekleyecek karþý-kalabalýklarý, eylemlerin yapýldýðý büyük þehirlerden toplamasýnýn hayli güç olmasý.( ) Türkiye'deki eylemler, Erdoðan'ýn partisi ile diðer dini siyasi cemaatler arasýndaki ayrýlýklarý ortaya çýkardý. Fethullah Gülen'in iddiasýna göre Türkiye'de iki milyon oya sahip olan Gülen hareketi, Erdoðan'ýn tutumu karþýsýnda, kendine yeni bir kitle kazanmak umuduyla göstericilerin taleplerini anlayýþla karþýladýðýný ifade etti. Benzer bir durum Mýsýr'daki Selefi Nur Partisi, kendisini Mursi yönetiminden uzak tutup, sivil muhalefete yakýn bir tutum sergilediðinde yaþanmýþtý. Erdoðan'ýn eylemlere karþý þiddetli müdahalesi Müslüman Kardeþler'in tarzýyla benzeþiyor. Türkiye'deki liberaller, demokratik performansý artýrmak amacýyla Erdoðan hükümetiyle iþbirliði yaptýlar. Mýsýr'daki birtakým hareketler de, Müslüman Kardeþler'in Mýsýr'ý krizden kurtaracak bir toplum projesi gerçekleþtirebileceðine inanmýþtý fakat Mursi ve ekibi ümitleri boþa çýkardý. Türkiye'deki eylemler ve önceki Mýsýr protestolarý, parlamentodaki sayýsal çoðunluðun yeni þekillenen güçler karþýsýnda dengesini koruyacak durumda olmadýðýný kanýtlamýþtýr. Parlamentodaki sayýsal çoðunluk yalnýzca kaðýt üstünde oy sahibidir. Onlar, seçmenlerin duygularýný hedef alarak dini sloganlara dayalý yöntemlerle seçilmiþler, bunun dýþýnda topluma hiçbir katkýda bulunmamýþlardýr. Türkiye ve Mýsýr'da, eylemlerde polisin aþýrý þiddet uygulamasý sonucunda ölümler oldu. Bu þiddet hükümetlerin meþruluðunu zayýflattý. Türkiye ve Mýsýr'da süren eylemler, seçmen kitlesini yönlendirmenin, meydanlara dökülen halklarý kontrol altýna almaya yetmeyeceðini açýkça gösteriyor. (El Monitor/Mustafa El Labbad (Çeviren: Merve Özerk)/ Mursi ve Erdoðan arasýndaki benzerlikler/ SoL)

10 10 8 Temmuz 2013 Pazartesi KARATAHTA Burak Maviþ Erol Atabek Mýsýrlý kardeþim özgürlük istiyor! BU YAZI E.A. (E-60) TARAFINDAN YAZILMIÞTIR Polis bültenine bakýyorsunuz; "Direksiyon hakimiyetini kaybeden C.E (K-45) kaza yaptý!" "Girne'de hýrsýzlýk! Markete giren iki kiþi F.N. (erkek-25) ve G.E. (erkek-25) iki karton sigara çaldý" "Lefkoþa'da ev açma: D.E. (E-30), Küçükkaymaklý'da bir eve girdi ve ziynet eþyalarýný çaldý" Neden isimler sadece rumuz olarak açýklanýr? Belediye ekipleri lokantalarý, fýrýnlarý ve gýda üretimi yapan imalathaneleri denetler Sonucunda gazetelerde fotoðraflar, televizyonda kamera görüntüsü Altýnda TAK Ajansý'ndan alýnmýþ noktasýna virgülüne ellenmemiþ haber metni; "Lefkoþa Belediyesi Saðlýk Þubesi yaptýðý denetimlerde saðlýk açýsýndan sakýncalý bulduðu bazý lokantalara, fýrýnlara ve imalathanelere ceza kesti!" Kimler bunlar? Ýsim açýklanmaz! Çünkü belediyeler halký için gereken tüm önlemleri(!!) almýþtýr. Bu nedenle halkýn saðlýðý ile oynayan bu kuruluþlarýn isimlerini vermez. Halkýn kendi önlemini almasýný ve ismi açýklanan yerlerden alýþ-veriþ yapmamasýna, ya da onlarýn ürettiklerini kullanmamasýna izin vermez! Öyle ya Halk bunu becerebilecek akla ve beceriye sahip deðil! Üstelik, doðru, dürüst ve halk saðlýðýný düþünerek mal üretenler de zan altýnda kalsýn Belediyelerin umrunda mý?.. Bakanlar Kurulu sona eriyor ve Baþbakan Siber açýklýyor; "Usulsüz ve haksýz olarak tahsis edilen denize sýfýr, 25 dönüm yerin iptalini yaptýk " Kime kime? Ses yok! Aðzýna fermuar çekiyor! Neden? Adý açýklanacak kiþi "beni rezil ettiniz, millete karþý küçük düþürdünüz, itibarýmý sarstýnýz" diye dava açacaðýndan mý korkuyor?! Sayýn Baþbakan doktor ama Ýçiþleri Bakaný iyi bir avukat acaba o mu kendisine "sakýn ha isim vermeyin"dediði için mi isim yok? Yoksa, geçmiþ hükümetlerden "farklý" olmadýðýný göstermek için mi? Seçim broþürleri ev ziyaretleriyle birlikte daðýtýlmaya baþlandý! Eðer evde deðilseniz bahçenizin kapýsýndan ya da evin kapýsýnýn altýna býrakýlýyor. Parlak kaðýda basýlmýþ, renkli broþürler, partilerin seçim vaatleri Þu ana kadar TDP'nin bu tür bir materyali elime ulaþtý. Evde olmadýðým için getirenler bahçe kapýsýndan içeri attýlar Geçen günkü yazýmda sormuþtum Bu yazýlý ve baskýlý materyaller nerede yapýlýyor? Yerli esnafa ne kadar katkýsý var? Henüz cevap verme zahmetinde olan bir parti yok! Ben sormaya devam edeceðim TDP'nin býraktýðý broþürlere bakýyorum ve nerede basýldýðýna iliþkin bir ibare göremiyorum. Kuzey Kýbrýs sýnýrlarý içerisinde mi basýldý? Bunun cevabýný verirler mi acaba? Ya da neden gizlerler? Tüm bu sorularý Lefkoþa'da ikamet eden E.A. (E.60) soruyor Katledilen 37 'can' için anma etkinliði Sivas katliamýný unutturmamak için bir araya geldiler ( Mustafa ERKAN)KKTC Alevi Kültür Merkezi, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde geçtiðimiz akþam 'Unutmadýk Unutturmayacaðýz' isimli bir anma etkinliði düzenledi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Sivas - Madýmak olaylarýný anma etkinliðinin bu yýl 20 ncisi gerçekleþti. Dernek Baþkaný Hasan Þaþkara açýlýþ konuþmasýnda gecenin anlam ve önemini belirttikten sonra gece þiirler, türküler ve semah danslarýyla devam etti. Pir Sultan'ý anmak için Sivas'a giden aydýn, yazar, þair, ozan ve sanatçýlarýn Sivas - Madýmak'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde gerici, þeriatçý ve faþist güçler tarafýndan yakýlarak katlediliþi kýnandý. Geceye katýlan kalabalýk, yitirilen insanlarý sevgi ve saygýyla bir kez daha andýlar. Dernek tarafýndan yapýlan açýklama þöyle; "2 Temmuz 1993 Sivas - Madýmak katliamý da, emperyalizme, faþizme ve gericiliðe karþý mücadelede yaþamýný feda edenlerin tarihidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün açtýðý çaðdaþlaþma yolunda yýlmadan yürümek kararlýlýðýyla, aydýnlanma ve laiklik karþýtý bu ve benzeri saldýrýlarý, din sömürüsü yoluyla siyaset yaparak insanlarý birbirine düþürenleri, sergilenen çað dýþý görüntüleri þiddetle kýnýyor, þiddetin hiçbir türünün bir daha yaþanmamasý için herkesin bilinçlenmesi ve çaba göstermesi gerektiðini biliyoruz. 'Unutmadýk Unutturmayacaðýz'. Yitirdiðimiz canlarý sevgi ve saygýyla anýyoruz." ALANÝÇÝ VE YILDIRIM'I ZÝYARET ETTÝLER- Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimaðusa milletvekili adaylarý 28 Temmuz erken genel seçimleri çalýþmalarý çerçevesinde Alaniçi ve Yýldýrým'ý ziyaret etti. TDP'den yapýlan açýklamaya göre bölge halkýnýn yaþadýðý sorunlar ile görüþlerinin dinlendiði ziyaretlerde, TDP'nin iktidara gelmesi halinde yapacaklarýný anlatan 'Zamaný Geldi' adlý kitapçýk ile aday tanýtým broþürleri daðýtýldý. Çakýcý: KOP'la baþlatýlan süreci mutlaka olumlu þekilde sonuçlandýracaðýz Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Yurdaer Garip baþkanlýðýndaki Kulüpler Birliði heyetini kabul ederek görüþtü. TDP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Çakýcý iktidara gelmeleri durumunda futbol çalýþtayýnda alýnan kararlarý hayata geçireceklerini, futbolun kurumsallaþmasý için gerekeni yapacaklarýný ve "Kýbrýs Futbol Federasyonu" (KOP)'la baþlatýlan süreci mutlaka olumlu þekilde sonuçlandýracaklarýný belirtti. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, futbol çalýþtayýnda ortaya çýkan karar ve maddeleri yakýndan takip ettiklerini ve destekleyeceklerini söyledi. TDP'nin seçim bildirgesine de, ilgili kiþi ve örgütlerle yapýlan görüþmeler sonucu ortaya çýkan ve benimsenen fikirler doðrultusunda sporcularla ilgili maddeler koyduklarýna dikkat çeken Çakýcý, sporcularýn sosyal haklarýnýn korunmasý düþüncesinde olduklarýný kaydetti. KOP ile sürdürülen görüþmeleri desteklediklerini ve olumlu sonuçlanmasý beklentisinde olduklarýný belirten Çakýcý, Kýbrýslý Türklerin KOP'ta 1960 anlaþmalarýndan kaynaklanan toplumsal haklarý bulunduðunu ve bu haktan yararlanýlmasý gerektiðini vurguladý. Çözüme kadar olan süreçte bir ara çözümle birlikte ülke takýmlarýnýn Türkiye ve diðer ülke takýmlarý ile maç yapabilmesinin önemine dikkat çeken Çakýcý, bunun hem ülke gençliðine büyük katký saðlayacaðýný, hem de kulüplerle birlikte birçok sektöre çok önemli ekonomik getirisi olacaðýna inanç belirtti. KOP sürecini destekleyen tek siyasi partinin TDP olduðunu, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat dahil, diðer partilerin bu sürece destek vermediðini savunan Çakýcý, "TDP olarak bu konunun ilk günden beri destekçisiyiz. Gençliðimizin ve sporumuzun 40 yýl daha bu þekilde kalmasýna razý olamayýz" dedi. Mýsýrlý kardeþim! Firavunlar devrinden beri, devlet, reaya için deðil, reaya, devlet için varoldu. Senin çýðlýklarýný, Tanrý Ra bile duydu! Taþlar altýnda ezen Firavun duymadý. Ýskenderiye'de Roma Hristiyanlarý, paganlarý öldürürken, sustun... Kitaplarýný, bilimsel araþtýrmalarý, kütüphaneyi yakarken, sustun... Roma Hristiyanlarý, Hypetia'nýn fikirlerini yok ederken, sustun... Roma Hristiyanlarý, Yahudileri kovalarken, sustun... "Senin dinin sana, benim dinim bana" diyen, Müslümanlar Hristiyanlarý, Yahudileri keserken, sustun... Roma Ýmparatoru I. Theodosius, Ýskenderiye kütüphanesini yakarken, sustun... Halife Ömer'in emri ile Mýsýr fatihi Amr Ýbnül- As, Kütüphaneyi ikinci defa yakarken, sustun... Bin yýlýn suskunluðu çýðlýða dönüþtü Sokaða indin ve bekledin. Bekledikçe direndin... Direndikçe, özgürlük istedin. Tüm farklý gruplarla birlikteydin Mübarek gitsin istedin Gitti... Kendi ülkesinin hak ve özgürlük talebine, cop, biber gazý ile cevap veren Tayyip bile, senin hareketini destekledi. Hak, özgürlük, demokrasi istedin. Bekledin. Seçimlere katýlmadýn. Seçimlere katýlým % 46'da kaldý. Düþük katýlýmlý seçimde, oylarýn %52'sini alan Mursi baþkan seçildi. Müslüman Kardeþler o gece bir rüya gördü. Mýsýr'da cihat olmalýydý. Mýsýr tamamen islam kokmalýydý. Tayyip, Mýsýr'la ilgili baþka bir rüya gördü. Bir elinde kýlýç ile Abbasi halifesi Tumanbey'i idam etti Diðer eliyle gökyüzünü iþaret etti. Baþýný göðe dikti Badem býyýklarý kirliydi. Kendisini halife ilan etti... Dereyi geçene kadar ayýya dayý, diyen Müslüman Kardeþler, yeni anayasa düzenlemesi ile Ýslami þeriat istedi. Hoþgörü, eþitlik, kardeþlik yok sayýldý. Senin dinin sana, benim dinim bana safsatasý, bir kez daha gücü ele alana kadarmýþ, Mýsýrlý kardeþim. Tayyip'giller de açýklama yaptý "Daha hiçbiþey bitmedi, derenin altýndan daha çok sular akar" dedi. Þimdi yine sokaktasýn Mýsýrlý kardeþim Ordu "otorite" Ýslamcýlar "cihat" AKP "menfaat" Sen "özgürlük" istiyorsun. Özgürlüðün seçimle geleceðini sanma Mýsýrlý kardeþim. Seçimler, demokrasi göstergesi deðildir. Özgürlük senin elinde Mýsýrlý kardeþim "Özgürlük kafanda, gittiðin her yerde"

11 8 Temmuz 2013 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Fikret Baþkaya: Mýsýr'da darbe deðil devrim oldu Sosyalist solun teorisyenlerinden Fikret Baþkaya Mýsýr'da yaþanan son geliþmelere iliþkin bir analiz yazýsý kaleme aldý. Yaptýðý analizlerle ezberleri bozan Baþkaya, Müslüman Kardeþler'in ABD tarafýndan iktidara getirildiðini yazdý ve Mursi'yi destekleyenlere sordu: "Mursi'nin seçimle geldiðinde ýsrarlý olan zevat, Mursi'nin iktidar olduðu bir yýlda neler yaptýðýný neden hiç sorun etmiyor?" "KARÞI DEVRÝM DEVRÝMÝN KAMÇISIDIR" Ýþte Fikret Baþkaya'nýn yazýsýndan bazý bölümler: "Karl Marx 'Karþý devrim devrimin kamçýsýdýr' der. Birinci Tahrir devriminden yaklaþýk iki yýl sonra ve Müslüman Kardeþler iktidarýnýn birinci yýldönümünde, her yaþtan milyon insan, Mýsýr'ýn tüm kentlerinde tekrar sokaklara döküldü. Ýki yýl önce Mübarek'i iktidardan kovduðu gibi, bu sefer de Amerikancý Müslüman Kardeþler iktidarýna son verdi. Zira Mursi iktidarý Mübarek'in yolundan gidiyordu. Müslüman Kardeþler 1928 yýlýnda kurulduðundan beri, özgürlüklerin karþýsýna dikildi. Baþta Ýngiliz istihbaratý, 1950 sonrasýnda da Amerikalýlar tarafýndan desteklendi ve kullanýldý. Hiçbir alternatif toplum projesine sahip deðildir. Söyledikleri tek þey: Çözüm Ýslamdadýr.' Bu kafayla sorunlar çözülebilir mi? Kurulduðu yýllarda Mýsýrda, ilerici, ulusçu, demokrat, sosyalist, komünist ve anti-kolonyalist hareketlere karþý kullanýldý. Ýkinci emperyalist savaþ sonrasýnda da ABD tarafýndan araçlaþtýrýldý." "MURSÝ DARBEYLE DEÐÝL HALK HAREKETÝYLE UZAKLAÞTIRILDI" "ABD Birinci Tahrir devriminde Orduyla anlaþtýrarak, Müslüman Kardeþleri iktidara taþýdý. Amaç devrimci kalkýþmayý etkisizleþtirmek, emperyalist kampýn ve Siyonist Ýsrail'in çýkarlarýný güvence altýna almaktý. Lâkin hesap tutmadý. Mýsýr halký Mübarek gibi Mursi'yi de iktidardan uzaklaþtýrarak, taleplerinin arkasýnda olduðunu gösterdi. Ordu son anda sürece müdahale etse de, Mursi iktidarýna son veren ordu deðil, görkemli halk hareketiydi. Birinci Tahrir kalkýþmasýnda ordu halk hareketine müdahale etmekten çekindi. Bu sefer iki taraf arasýnda yatýþtýrýcý rol oynamak üzere sürece müdahale etti. Mursi bir darbeyle deðil, halk hareketiyle uzaklaþtýrýldý. Bu, Mýsýrýn emekçi kitlelerinin büyük baþarýsýdýr. Bu hareketi itibarsýzlaþtýrmak için darbe söyleminin çok kullanýlacaðý anlaþýlýyor. Sürüler halinde televizyonlara çaðrýlan Müslüman Kardeþler muhibi 'uzmanlar', býktýrýrcasýna seçilmiþ bir baþkana yönelik kitle tepkisini, darbe olarak sunmak için yarýþýyorlar. Halk oy atmaya giderken iyi de, iktidara karþý gösteri yapýnca neden darbeci sayýlýyor? Kaldý ki, katýlýmýn %46'da kaldýðý bir seçimde oylarýn % 52'isini alarak baþkan seçilen Mursi, oy hakkýna sahip olanlarýn dörtte birden azýyla o makama getirilmiþ demektir. Dolayýsýyla halk iradesi safsatasýnýn da bir karþýlýðý yok." "MURSÝ'YÝ SAVUNANLAR ÝKTÝDARDA ÝKEN NELER YAPTIÐINI NÝÇÝN SORUN ETMÝYOR" "Mursi'nin seçimle geldiðinde ýsrarlý olan zevat, Mursi'nin iktidar olduðu bir yýlda neler yaptýðýný neden hiç sorun etmiyor? Mursi tüm devlet kurumlarýna kendi yandaþlarýný yerleþtirmek dýþýnda tek bir adým atmadý. Ýþsizlik, yoksulluk, açlýk ve sefalet derinleþirken, elektrik kesintileri sýradan hale gelirken, sýnýrlý özgürlükler de ortadan kaldýrýlýrken, rejim hýzla þeriat rejimine, tek adam diktasýna dönüþürken, halkýn bu kepazeliði uzaktan seyretmesi, gelecek seçimleri beklemesi mi gerekiyordu? 'Seçimle gelip, seçimle gitmeli' diyenler, seçimle nasýl gelindiðini de sorun ediyorlar mý? Seçimlerin ahmaklarý aldatma dýþýnda bir þeye yaramadýðýný biliyorlar mý?" "MÜSLÜMAN KARDEÞLER'ÝN SÖZCÜLERÝ BOÞUNA ÇIRPINIYOR" "Bu kalkýþma, özü itibariyle kapitalizme, emperyalizme, siyonizme karþý bir harekettir. Göstericilerin taþýdýklarý afiþlerde Mursi ile birlikte ABD'nin Mýsýr büyükelçisi Anne Patterson'un resmini üzerine de çarpý iþareti konulmasý, ABD'ye yönelik nefretin dýþavurumudur. Mýsýrýn emekçi halký emperyalist hesaplarý ve Müslüman Kardeþler'e dair yaratýlan efsaneyi boþa çýkardý. Müslüman Kardeþler ideolojik savaþý kaybetti, karizmalarý çizildi. Türkiye'deki Müslümün Kadeþler muhibi iktidar çevreleri, akýl hocalarý ve sözcüleri bu devasa kalkýþmayý, dýþ güçlerin marifeti olarak sunmak için boþuna çýrpýnýp duruyorlar. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, sevgili müttefikin sahneden çekiliþinden duyduðu rahatsýzlýðý ifade ederken þöyle diyor: 'Bu darbenin dýþ desteði de var. Bazý batý ülkeleri, Müslüman Kardeþler hareketinin iktidara gelmesini hazmedemediler. Önce meydanlarý hareketlendirdiler, sonra muhtýra verdiler, þimdi de darbeyi yaptýlar.' Müslüman Kardeþlerin baþta ABD olmak üzere, emperyalist Batý tarafýndan iktidara taþýndýðýný saðýr sultan bile biliyorken, bu zorlamalar ne anlama geliyor? Birincisi, Mýsýr devriminin ikinci dalgasý bölgedeki hesaplarý alt-üst etmiþ bulunuyor. Ýkincisi, emperyalist Batý ve bölgedeki uþaklarý Mýsýr'ý istikrarsýzlaþtýrmak için, Libya'da, þimdilerde Suriye'de yaptýklarý gibi paralý askerleri, profesyonel katilleri, cihadcý denilen canileri seferber ederek, devrim sürecini sabote etmek isteyeceklerdir. Lâkin Mýsýr halký bu tür saldýrýlarý püskürtmeyi de baþaracaktýr." (odatv.com) Kýbrýs Türk malýyla ilgili skandalýn yankýlarý sürüyor CYTA YÖNETÝM KURULUNDAN ÝSTÝFALAR AKEL, PEO VE ADI GEÇEN DÝÐER KÝÞÝLER SUÇLAMALARI REDDETTÝ Larnaka'nýn Mormenekþe (Dromolaksia) köyündeki bir Kýbrýslý Türk'e ait arazinin, önce özel bir þirkete, ardýndan da Rum Telekomünikasyon Dairesi (ATÝK-Cyta) Emeklilik Fonu'na satýlmasý ve Cyta'nýn buradaki yatýrýmýyla ilgili skandalýn yankýlarý sürüyor. Politis gazetesi "Yalanlama ve Ýstifalar... AKEL, PEO ve Diðerleri Cyta Yatýrýmýyla Ýlgili Þikayetlerle Bir Alakalarýnýn Olmadýðýný Söylüyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Cyta Emeklilik Fonu'nun Kýbrýs Türk topraðýna yatýrýmýyla ilgili siyasi ve sendikacýlarýn rüþvet/ komisyon aldýðýna dair suçlamalarýn ardýndan istifalar, AKEL tarafýndan yalanlamalar, siyasi kargaþa ve Kittis-Hasikos arasýnda aðýz dalaþýnýn geldiðini belirtti. Gazete tüm bunlarýn yanýnda, sýzan bilgilerle partilerin, konuya Rum Baþsavcý ve MOKAS'ýn (Rum Kara Para Aklama Ýle Mücadele Birimi) da dahil olmasý çaðrýsýnda bulunduklarýný yazdý. Ýstifalarýn Cyta Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Loizos Papaharalambus ve bir üyesi Andonis Andoniu'dan geldiðini aktaran gazete, bu iki kiþinin, Liotatis çiftinin verdiði ifadenin yetkili makamlarca araþtýrýlmasýna kolaylýk saðlamak için ortak olarak Rum Maliye Bakanýna istifa mektubu gönderdiklerini aktardý. Habere göçe olayla ilgili adý geçen ve dün büyük tepkiler alan AKEL ise, Cyta Emeklilik Fonu'nun Kýbrýs Türk topraðýna yatýrýmýyla bir alakalarýnýn olmadýðýný belirtti. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, gerek Kýbrýs Türk malýnýn alým-satýmý, gerekse yatýrýmla ilgili konuya açýklýk kazandýrýlmasý için yetkili birimlerce araþtýrma yapýlmasýný istedi. AKEL Meclis Grup Sözcüsü Nikos Katsuridis açýklamasýnda, Liotatis'in ifadesinde Larnaka Havalimaný yakýnlarýnda antik bir kente ait kalýntýlar bulundu Güney Kýbrýs'ta Ýsveç'teki Gothenburg Üniversitesi'nin yürüttüðü kazýlarda, Larnaka Havalimanýna yakýn bir konumda, M.Ö 14-12'nci yüzyýla ait olduðu tahmin edilen antik bir kente ait kalýntýlar bulunduðu haber verildi. Rum Eski Eserler Dairesine dayanarak, antik kentin hektarlýk bir büyüklüðe sahip yatýrýmla ilgili konuya kendi adýný da karýþtýrmasýný þaþkýnlýk ve hoþnutsuzlukla karþýladýðýný belirterek, bu asýlsýz saldýrýlarýn göðüslenmesi için adalete baþvuracaðýný söyledi. PEO da yaptýðý açýklamada ne sendikanýn, ne de üyelerinin olayla bir alakalarýnýn olduðunu belirtti. Kýbrýs Türk topraðýný Mustafa Mustafa'dan satýn alan "Wadnic Trading Ltd" þirketi de Liotatis çiftinin açýklamasýnýn içeriði ve diðer açýklamalarýn doðru olmadýðýný savundu. Gazete Liotatis çiftinin ifadesinin ardýndan Cyta Baþkaný Stathis Kittis ile Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos arasýnda karþýlýklý atýþmalarýn yaþandýðýný da belirtti. Habere göre Kittis dünkü açýklamasýnda, "komplo ve asýlsýz yalan" ifadelerini kullandý. Kittis, olayýn arkasýnda Hasikos'un bulunduðunu da savunarak hesaplarý açmaya hazýr olduðunu dile getirdi. Hasikos da Kittis'i eleþtirerek tüm icraatlarýn bir bir inceleneceðini söyledi. Öte yandan DÝSÝ ve diðer partiler konunun açýklýða kavuþturulmasýný ve olaya Rum Baþsavcý ile MOKAS'ýn da dahil olmasýný istediler. Alithia gazetesi ise "KÝP'in Mustafa ve KÝP'le Ýlgili Araþtýrmalarý" baþlýðýyla verdiði haberinde, Rum Ýstihbarat Teþkilatý'nýn (KÝP), hem Kýbrýslý Türk Mustafa Mehmet Mustafa'nýn durumuyla ilgili, hem de KÝP'in Mustafa'nýn Rum tarafýnda kaldýðýna dair raporu nasýl ve kimler tarafýndan hazýrladýðýnýn saptanmasý için kurum içerisinde araþtýrmalar yapmakta olduðunu aktardý. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla verdi: Haravgi: "Stathis Kittis 'Komplo' Þikayetinde Bulunuyor... AKEL'in Bir Alakasý Yok... Nikos Katsuridis: Asýlsýz Saldýrý... PEO: Gerçek Aydýnlansýn" Simerini: " Liotatis Ýfadesinden Birçok Rihchterde Siyasi Deprem... Baþsavcý ve Mokas'ýn Müdahalesini Ýstiyorlar" Fileleftheros: "Rüþvet Partisi Konusunda Savaþ... Kýbrýs Türk Mallarýyla Ýlgili Araþtýrma Komitesine Konuþan Ýþadamýnýn Ýddialarýna Tepki ve Yalanlama". olduðunun tahmin edilmekte olduðunu yazan Haravgi, þehrin kökeninin M.Ö 16'ncý yüzyýla dayanmakta olduðunu belirtti. Þehrin M.Ö 12'inci yüzyýlýn baþýnda yýkýldýðýný ve bir daha yerleþilmemek üzere terk edildiðini kaydeden gazete, bugüne kadar þehrin sadece küçük bir kýsmýnýn kazýldýðýný ekledi. Rumlar gece eðlenceleri ve yurtdýþý seyahatlerini "týraþladý" Güney Kýbrýs'ta, ekonomik kriz ve Euro Grubu'nun kararlarýnýn yarattýðý þokun, alýþkanlýklar, deðerlendirmeler ve fikirlerde büyük deðiþiklikler meydana getirmeye baþladýðý belirtildi. Rumlar, yaþam tarzlarýný deðiþtirirken, banka sistemine yönelik güvenleri de giderek azalýyor. Fileleftheros gazetesi "Kriz Bizi Ne Kadar Deðiþtiriyor... Mali Çöküntünün Ardýndan Alýþkanlýklar ve Davranýþlarla Ýlgili Anket" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde, ekonomik kriz ve Euro Grubu'nun Güney Kýbrýs'la ilgili kararlarýnýn ardýndan vatandaþlarýn yaþam koþullarý ve görüþlerinin sorgulandýðý Mayýs tarihlerinde 18 yaþ ve üstü 718 kiþiyle yapýlan anketin sonuçlarýný yayýmladý. Anketten çýkan sonuçlara göre krizin ardýndan vatandaþlarýn en çok gece eðlenceleri ve yurtdýþý seyahat masraflarýný "týraþladýðýnýn" göze çarptýðýný kaydeden gazete, "Krizden dolayý sýnýrlamaya çalýþtýðýnýz ilk masrafýnýz nedir?" sorusuna katýlýmcýlarýn yüzde 48,2'sinin "gece hayatý ve diðer giderler", yüzde 40,9'unun "yurtdýþý seyahati", yüzde 38,2'sinin "giyim", yüzde 26,7'sinin "süpermarket alýþveriþleri", yüzde 19,5'i "yakýt", yüzde 1'inin de "diðer" yanýtý verdiðini aktardý. Ýyileþmenin hangi sektörle gelebileceði sorusuna ise katýlýmcýlarýn yüzde 64,5'inin "turizm", yüzde 61,4'ünün "enerji" yanýtýný verdiðini belirten gazete, geriye kalan yüzde 13,2'sinin "tarým", yüzde 13,1'inin "denizcilik", yüzde 5,6'sýnýn "taþýnmaz mal" ve yüzde 1,7'sinin "diðer" dediðini kaydetti. Habere göre anket sonuçlarý temelinde vatandaþ bugünkü koþullarda en güvenli yatýrýmý taþýnmaz malda görüyor. Buna göre "Aþaðýdakilerden hangisini bugün en güvenlik yatýrým olarak görüyorsunuz?" sorusuna katýlýmcýlarýn yüzde 61'i "taþýnmaz mal" derken, yüzde 22,8'i "hiçbiri" yanýtýný verdi. Anket sonuçlarýna göre vatandaþlarýn Euro'dan çýkmaya sýcak bakmadýðýný da belirten gazete, "Kýbrýs'ýn Euro'dan çýkmayý seçmesinin daha iyi olacaðýna inanýyor muzunuz?" sorusuna katýlýmcýlarýn yüzde 52,4'ünün "kesinlikle hayýr", yüzde 21,6'sýnýn "muhtemelen hayýr", yüzde 11,3'ünün "kesinlikle evet" ve yüzde 8,1'inin "muhtemelen evet" yanýtýný verdiðini aktardý. Gazete anketten çýkan sonuçlara göre nerdeyse her iki çalýþandan birinin iþinde kendini güvende hissetmediðine de dikkat çeken gazete, banka sistemine karþý güven eksikliðinin olduðunu belirtti. Habere göre "Kýbrýs'ta faaliyet gösteren hangi bankaya en çok güveniyorsunuz?" sorusuna katýlýmcýlarýn yüzde 45,1'i "kooperatifler", yüzde 13,6'sý "Hellenic Bank", yüzde 9,3'ü "yabancý bankalarýn þubeleri", yüzde 7,4'ü "Kýbrýs bankalarý", yüzde 21,4'ü "hiçbiri" yanýtýn verdi.

12 12 8 Temmuz 2013 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Muzun adý banana Bak ne diyeyim sana Kel gelini kim över Elbette kel gaynana Emine Hür Kitap Dünyasý Kavga Arap Baharý'nda Türk Dýþ Politikasý Gürkan Zengin ÝNKILAP KÝTABEVÝ ÖZDEYÝÞLER "Çok büyük bir güç bile yalnýzlaþýrsa güçsüzleþir." Anonim TADIMLIK Sen miydin o yalnýzlýðým mýydý yoksa Kör karanlýkta açardýk paslý gözlerimizi Dilimizde akþamdan kalma bir küfür Salonlar piyasalar sanat sevicileri Derdim günüm insan arasýna çýkarmaktý seni Yakanda bir amonyak çiçeði Yalnýzlýðým benim sidikli kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi Can Yücel "Sevgi Duvarý" adlý þiirinden Rüya Taner Çeþme'de konser verdi Rüya Taner, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye' nin önde gelen sanatçýlarýndan Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden Soprano Leyla ÇOLAKOÐLU, Ankara Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Baþkemancýsý Bilgehan ERTEN ve yine ayný orkestranýn Vurmalý Çalgýlar Gurubu Þefi Dinçer ÖZER ile birlikte oluþturduklarý "MÝSAFÝR ODASI SOLÝSTLERÝ (MOS)" gurubu ile katýldýklarý Kuzey Kýbrýs 17. Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali konserlerinden sonra önceki akþam Ýzmir' in tatil beldesi Çeþme' de bir konser daha verdi. Geçen yýl yenilenen Aya Haralambos Kilisesi' nde Açýlýþ Konserini de veren Misafir Odasý Solistleri, baþarýlarý dolayýsýyla Çeþme Belediyesi' nin davetlisi olarak yeniden Ýzmir' in tatil beldesi Çeþme' deler. Sophia Loren geri dönüyor Ýtalyan sinemasýnýn efsanevi yýldýzý Sophia Loren, 4 yýl aradan sonra tekrar beyazperdeye dönüyor. Sinemanýn divasý Sophia Loren, Jean Cocteau'nun 'The Human Voice' adlý tiyatro eserinin sinema uyarlamasýyla oyunculuk günlerine geri dönüyor. 78 yaþýndaki oyuncu, filmde 5 yýl beraber olduðu erkek arkadaþýnýn baþkasýyla evlenmeye karar vermesinin ardýndan bunalým geçiren bir kadýný canlandýracak. Huffington Post'un haberine göre, Roma ve Napoli'de geçecek filmin çekim süresi 3 ay olarak belirlendi. Loren, son olarak 2009'da 'Nine' adlý filmde rol almýþtý. Ýlk kez Oscar'a 1964'de aday olan Loren, 4 yýl sonra 'Two Women' filmindeki performansýyla 'en iyi kadýn oyuncu' Oscar'ýný kazanmýþtý. Novi Sad Fotoðraf Kulübü'nden Tevfik Ýleri'ye "Salon Þeref Belgesi" Novi Sad Fotoðraf Kulübü tarafýndan organize edilen uluslararasý fotoðraf yarýþmasý sergisine 60 ülkeden katýlým oldu. Yarýþma, Fotoðraf Sanatý Uluslararasý Federasyonu (FIAP) patronajýnda Sýrbistan'da gerçekleþtirildi. Ýkisi Türk üçü de Rum olmak üzere beþ Kýbrýslý'nýn yapýtlarý sergilenmeye deðer bulundu. Uluslararasý yarýþmalara katýlmaya yeni baþlayan Buket Özatay 2 fotoðrafýyla ve eskilerden Tevfik Ýleri de 8 fotoðrafýyla sergi salonlarýnda ülkelerini baþarýyla temsil ettiler. 6 ayrý tema üzerinden düzenlenen bu etkinlikte, eserleri tüm dallarda sergilenmeye deðer bulunan tek Kýbrýslý Tevfik Ýleri oldu. Yarýþma temalarý, "Doða", "Foto gezi", "Foto haber", "Spor", "Serbest renkli", "Serbest siyah-beyaz" olarak belirlenmiþti. Bu etkinlikte, Tevfik Ýleri'nin "The Homeless" baþlýklý yapýtý "Salon Þeref Belgesi" ile ödüllendirildi. Yeni kitap için 2 milyon dolarlýk kampanya Son yýllarýn en popüler roman serilerinden 'Buz ve Ateþin Þarkýsý'nýn (A Song of Fire and Ice) yazarý George R.R. Martin'in yeni kitabý 'Winds of Winter'ý daha hýzlý yazmasý için hayranlarý internette para toplama kampanyasý baþlattý. 'Game of Thrones' serisinin yazarý George R.R.Martin'in yazma hýzýnýn oldukça yavaþ olduðu hayranlarý tarafýndan bilinen bir gerçek. Martin, serinin 4'üncü kitabýný 5 yýl, en son yayýnlanan 'A Dance with Dragons' kitabýný 6 yýl aradan sonra yazmýþtý. Her ne kadar kitabýn yayým tarihi, ABD merkezli yayýnevi HarperCollins tarafýndan 2013 Aralýk olarak belirlenmiþ olsa da hayranlarý bu açýklamaya inanmýyor. Bu nedenle kitap severler, projelere kitle kaynak yaratmakla bilinen Indiegogo adlý sitede, Martin'in serinin 6'ncý kitabý 'The Winds of Winter'ý 25 Aralýk 2014'e kadar bitirmesi için 2 milyon dolar baðýþ toplamaya çalýþýyor. Sitede 58 gün boyunca sürecek kampanya için þu ana kadar 153 dolar toplandý. Susan Sarandon'dan Gezi çaðrýsý Susan Sarandon, Gezi eylemlerine destek verirken adalet çaðrýsýnda bulundu: ''Türkiye'de tüm riske raðmen ifade özgürlüðü ve seslerini duyurma fýrsatý gibi temel insan haklarý için sokaklara çýkan barýþçýl eylemcileri destekliyorum." Amerikalý Oyuncu Susan Sarandon, Gezi Parký olaylarý dolayýsýyla Amnesty International'a (Uluslararasý Af Örgütü) destek çaðrýsý yaptý. Açýklamasýnda ifade özgürlüðünün çok önem verdiði bir hak olduðunu belirten yýldýz, 28 Mayýs'tan beri Türk polisinin barýþçýl eylemcilere karþý orantýsýz güç kullandýðýný söyledi. Sarandon'ýn açýklamasý þöyle: "Ýfade özgürlüðü, çok önem verdiðim ve savunma ihtiyacý hissettiðim bir hak. Bugün, bu hak Türkiye'de büyük bir tehdit altýnda. Türkiye'de polis þiddetinden dolayý zarar gören barýþçýl eylemciler için adalet arayan Uluslararasý Af Örgütü'nün çalýþmalarýna siz de benimle beraber destek verin. Türk polisi 28 Mayýs'ta Taksim'deki olaylar baþladýðýndan beri barýþçýl eylemcileri daðýtmak için þok edici derecede orantýsýz güç kullandý. Uluslararasý tepkiye raðmen Türkiyeli yetkililer polis þiddeti sýnýrlayýp kendi vatandaþlarýna destek olmak konusunda baþarýsýz oldu. Binlerce aktivist yaralandý ve adaletsiz bir þekilde tutuklandý. Haftasonu boyunca polisin göstericiler tarafýndan kurulan revirlere, orada bulunan yaralýlarý tedavi eden doktorlar ve diðer týbbi personele doðrudan gaz bombasý attýðý görüldü. Yakýn bir zamanda konuyla ilgili basýn açýklamasý yapmaya hazýrlanan avukatlar da tutuklandý. Sosyal medyada protestolara yönelik bilgi paylaþanlar da gözaltýna alýndý. Bunun artýk sona ermesi lazým. Türkiye hükümetinin kendi vatandaþlarýnýn insan haklarýna saygý duymasý için siz de benimle birlikte imza atýn. Barýþçýl eylemler hiçbir zaman þiddetle bastýrýlmamalý. Türkiye'de tüm riske raðmen ifade özgürlüðü ve seslerini duyurma fýrsatý gibi temel insan haklarý için sokaklara çýkan barýþçýl eylemcileri destekliyorum." Blues efsanesi hayatýný kaybetti Blues ve soul müziðin en önemli isimlerinden Bobby Bland, yaþama veda etti... Blues ve soul müziðin en önemli isimlerinden Bobby Bland, 83 yaþýnda hayatýný kaybetti. Bobby "Blues" Bland olarak anýlan sanatçýnýn oðlu Rodd Bland, babasýnýn, bir süredir devam etmekte olan rahatsýzlýðýna baðlý komplikasyonlar nedeniyle, yerel saatle 5:30'da, Memphis'teki evinde ailesi ve yakýnlarýnýn yanýnda öldüðünü açýkladý. Beale Streeters'ýn kurucu üyelerinden olan Bland, Sam Cooke, Ray Charles, Junior Parker gibi, gospel'i blues ve R&B ile karýþtýrarak melodiler yaratýyordu. Frank Sinatra'yý "Two Steps From the Blues" albüm kapaðýndaki pozuyla taklit eden müzisyen, "Blues'un Sinatra'sý" olarak anýlmaya baþlanmýþtý. Ünlü müzisyen, 1997'de Grammy Yaþam Boyu Baþarý Ödülü'ne layýk görüldü.

13 8 Temmuz 2013 Pazartesi 13

14 14 8 Temmuz 2013 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Güney Eczanesi: Þht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:1 Marmara Bölgesi Tel: Törenaða Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:60 Otobüs Terminali Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Sezin Eczanesi: Semih Sancar Cad. No:20/3 Digiturk Karþýsý-Alpa Çocuk Dünyasý Yaný Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Zarar karþýlýðý 1 2 ödenen para. Bir nota. 2-Naz, iþve. Kesilmiþ 1 hayvanýn ciðer, iþkembe gibi iç 2 organlarýyla baþ ve ayaklarý. 3-Astrolojide 3 Ýkizler Burcu'nun öteki adý. Ters okunuþu 4 "Kedigillerden, Asya ve Afrika'nýn sýcak 5 bölgelerinde yaþayan, postu benekli, çevik, 6 yýrtýcý, etçil memeli hayvan, leopar". 4-Bir 7 iþte emir verme yetkisi olan kimse. 8 Ýçle ilgili. 5-Bir vadi, bir ýrmak üstünden bir 9 demiryolunun veya kara yolunun geçiþini 10 saðlayan, ayaklar üzerine oturtulmuþ 11 yüksek ve uzun köprü. Arýnýn yaptýðý. 6-Aza. Masallarda "az gittik... gittik" tekerlemesinde "uzak" anlamýnda kullanýlýr. Eksiksiz, bütün. 7-Harf okunuþu. Baþa "H" konursa "Bir yüzeyde renk dalgalanmsý sonucu görülen parlaklýk" olur. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 8-Hamam gibi tabaný ýslak olan yerlerde kullanýlan, üstü tasmalý, tabaný yüksek, aðaçtan yapýlmýþ nalýn. Harf okunuþu. 9-Alaylý halk þiiri. 10-Candan, açýk yüreklilikle davranan. Beraber. 11-Ters okunuþu "Bir elçilikte çalýþan uzman". Eski dilde "Alýþkanlýk, alýþýlmýþ þey". Dünün çözümü "Yýlýn Genç Erkeði ve Kýzý" 45. Geleneksel Ýskele Festivali kapsamýnda "Yýlýn Genç Kýzý ve Genç Erkeði Yarýþmasý" yapýldý. Yarýþmada Fatoþ Melis Taygun "Yýlýn Genç Kýzý"; Aytan Tosun da "Yýlýn Genç Erkeði" seçildi. Bu yýl 30.'su düzenlenen, 21 genç erkek, 17 genç kýzýn katýldýðý yarýþmada; Ayþegül Zayim, Bahar Gökhan, Fahriye Özay sahne aldý.yarýþmada bir konuþma yapan Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun, 30 yýldýr, yýlýn genç erkeði ve kýzý seçtiklerini, yarýþmaya katýlan gençlerin farklý duygular yaþadýklarýný, unutamayacaklarý anlarla, yeni dostlar kazanarak evlerine döndüklerini belirtti. 30. Yýlýn Genç Erkeði ve Kýzý Yarýþmasý sonuçlarý þöyle: "Yýlýn Genç Erkeði: 1. Aytan Tosun, 2. Emrullah Öðdüm, 3. Berke Dericioðlu; Yýlýn Genç Kýzý: 1. Fatoþ Melis Taygun, 2. Selin Demiray, 3. Ceren Koþar". Srebrenitsa soykýrýmýnýn 18. yýl dönümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Namusuna saldýrma, sarkýntýlýk. Sona "R" konursa "Emek sonucu ortaya konan ürün" olur. 2-Ýnsanlýk, adamlýk. Piþirilerek hazýrlanan yemek. 3-Eski dilde "Köþe". Bir cismi bir yöne doðru fýrlatma. 4-Ters okunuþu "Yüksek bir makama sunma". Bir dinin öðrenilmesi gereken inançlarýnýn ve tapýnma kurallarýnýn tümü veya bunlarý toplayan kitap. 5-Hristiyanlarýn peygamberi. Davacý ile davalýnýn yargýç karþýsýnda hazýr bulunduklarý yargýlama evresi. 6-Sodyum'un kýsaltmasý. Tertipli muntazam. 7-Hafifçe topallayan. Hayret bildirir. 8-Vergi koyma. Eski dilde "Yemek, yiyecek". 9-Ters okunuþu "Ýnsan faaliyetlerinin dýþýnda kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve deðiþtiren güç, canlý ve cansýz maddelerden oluþan varlýðýn hepsi". Ýlgilendiren, ilgili. 10-Hýzla batýrmak. Bir nota. 11-Köpek. Merkezi yönetimin, coðrafya durumuna, ekonomik þartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayýlmýþ, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilayet. Ýki sert cismi birbirine baðlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kývrýk metal parça. n SOYKIRIMDAN KAÇAN KURBANLARIN, ORMAN YOLUNU KULLANARAK TUZLA KENTÝNE ULAÞMAK ÜZERE GEÇTÝÐÝ GÜZERGAHTA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN ''ÖLÜM YÜRÜYÜÞÜ'' YARIN BAÞLAYACAK n BU YILKÝ TÖRENLERDE KÝMLÝK TESPÝT ÝÞLEMLERÝ TAMAMLAN 408 KURBAN TOPRAÐA VERÝLECEK Bosna Hersek'in doðusundaki Srebrenitsa'nýn 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç'in birlikleri tarafýndan iþgal edilmesi üzerine soykýrýmdan kaçan kurbanlarýn orman yolunu kullanarak Tuzla kentine ulaþmak üzere geçtiði güzergahta her yýl düzenlenen ''ölüm yürüyüþü'' yarýn baþlayacak. Tuzla yakýnýndaki Nezuk kasabasýndan Srebrenitsa istikametine doðru yapýlacak ve 3 gün sürecek ölüm yürüyüþüne, Bosna Hersek'in çeþitli kentlerinin yaný sýra dünyanýn farklý ülkelerinden bisikletleriyle yola çýkanlar da katýlacak. Türkiye'den de yoðun katýlýmýn olacaðý yürüyüþ, anma törenlerinin yapýlacaðý Potoçari Anýt Mezarlýðý'nda sona erecek. Yürüyüþün sona ereceði 10 Temmuz Çarþamba akþamý, Ýstanbul Bayrampaþa Belediyesi'nin organize ettiði "Bereket Konvoyu" kapsamýnda 2 bin kiþilik iftar verilecek. Ayrýca ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 11 Temmuz Perþembe akþamý Srebrenitsa'da toplu iftar verecek. BU YIL, 408 KURBAN TOPRAÐA VERÝLECEK Bosna'daki savaþ sýrasýnda, 11 Temmuz 1995'te, 8 binin üzerinde Boþnak'ýn soykýrýma maruz kaldýðý Srebrenitsa'da, soykýrýmýn 18. yýl dönümü için 11 Temmuz'da yapýlacak anma törenlerinde 408 kurbanýn cenazesi topraða verilecek. Birleþmiþ Milletler'in (BM) güvenli bölge ilan ettiði Srebrenitsa'yý, 11 Temmuz 1995'te iþgal eden savaþ dönemindeki Bosnalý Sýrplarýn askeri lideri Ratko Mladiç komutasýndaki birlikler, BM bünyesinde görev yapan Hollandalý birliklere sýðýnan 14 yaþ üstü Boþnak erkekleri, götürdükleri ormanlýk alanlarda katlederek Avrupa'nýn Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra yaþadýðý en büyük soykýrýmý gerçekleþtirmiþti. Toplam 8372 Boþnak'ýn katledildiði Srebrenitsa'nýn acýsý, aradan 18 yýl geçmesine raðmen dinmedi. Bu yýlki törenlerde topraða verilecek kurbanlarýn cenazeleri için Saraybosna yakýnlarýndaki Visoko kentinde son hazýrlýklar yapýlýyor. Kurbanlarýn cenazeleri, Visoko'da hazýrlanan tabutlara konulacak ve 9 Temmuz sabahý Srebrenitsa'ya götürülmek üzere konvoy halinde yola çýkarýlacak. Hollandalý askerlerin savaþ zamanýnda kullandýðý fabrikaya konulacak tabutlar, daha sonra törenlerin yapýlacaðý alana taþýnacak ve 11 Temmuz'da kýlýnacak toplu cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. Potoçari Anýt Mezarlýðý'nda, kimlik tespiti yapýldýktan sonra defnedilen kurbanlarýn sayýsý 5 bin 657'den 6 bin 65'e çýkacak.

15 8 Temmuz 2013 Pazartesi 15 Konuk yazar Özcan Özcanhan CESUR VE KORKUSUZ GAZETECÝ OLMAK Cesaretin, korkusuzluðun ne olduklarýný tarif etmek çok zor mu? Hayýr Bilakis, çok kolay. Sözlükleri açýp okumak yeter. Her meslekte iþ üretmek, olumlu ve yararlý sonuçlar elde etmek; dirayet, bilgi, cesaret ister. Ticarette de, borsalarda da, dövizde de, her sektörde böyledir. Hele, gazetecilikte haber toplamak, yayýn yapmak, halký bilgilendirmek çok daha fazla cesaret, dürüstlük, korkusuzluk ister. Gazetecilik, kutsal bir görevdir. Bu görevi ifa eden birçok gazeteci saldýrýya uðramýþ, dýþlanmýþ, kimileri canýndan olmuþtur. Bazýlarý savaþ alanlarýnda muhabirlik yaparken, bazýlarý inanýlmaz haberleri, gerçekleri ortaya çýkartmak için çýrpýnýrken canlarýný bilerek tehlikeye atmýþtýr. Birçok ülkede, özellikle geri kalmýþ, demokrasiden yoksun yöntemlerle yönetilen toplumlarda gazeteciler çok daha fazla saldýrýya uðramýþ, canlarýný, mallarýný tehlikeye atmýþlardýr, hatta kaybetmiþlerdir de Bizim, küçücük ülkemizde de bazý gazeteciler, yayýn organlarý saldýrýya uðramýþ, bombalanmýþ, kurþunlanmýþ, kimileri canlarýndan olmuþtur. Muzaffer Gürkan, Ayhan Hikmet, Kutlu Adalý bunlardan bazýlarý Söylenenlere göre yazdýklarý, malum çevrelerin hoþlarýna gitmedi ve susturuldular! Geçtiðimiz günlerde, Kutlu Adalý'nýn 17 inci ölümöldürülme yýldönümüydü. Cenk Mutluyakalý, Hüseyin Güven anlamlý birer konuþma yaptýlar. Kutlu Adalý'nýn ideallerini, çalýþkanlýðýný, ileri görüþlüðünü ve halk yararýna çalýþtýðýný vurguladýlar. Ve bir de çaðrýda bulundular. Gazeteciler korkusuzca, cesurca yayýn yapsýnlarmýþ. Hatýrlanacaðý üzere, Muzaffer Gürkan, Ayhan Hikmet, Kutlu adalý deðerli insanlardý. Boþ saman çuvalý deðillerdi. Bazý çevrelere ve kiþilere, hatta "Kýbrýs Türkünün davasýna ihanet" ettikleri de ileri sürülmüþtü. Katledildiler ve failleri hiçbir zaman bulunmadý. Bu olaylar çok konuþuldu, çok yazýldý Bu konularla ilgili çok yayýnlar, iddialar iþittik. Geçtiðimiz günlerde, eski Baþbakanlardan Nejat Konuk "Star Kýbrýs"ýn misafiriydi! Verdiði özel mülakatta, rahmetli Denktaþ'ýn en güvendiði Özel Kalem Müdürü'nün Adalý olduðunu söyledi. Denktaþ, Ankara'da "sürgünde" iken, her gün kendisine Kutlu Adalý tarafýndan özel raporlar, mesajlar gönderilirmiþ... Adalý, basit bir gazeteci deðildi. Ayni zamanda en üst düzey yöneticilerimiz arasýnda idi. Her ne olduysa, Konuk'un da belirttiði gibi, aralarý açýlmýþ. Adalý, bir numaralý eleþtirici, cesur, korkusuz yayýncý, araþtýrmacý oldu. Muhalif güçler arasýnda yerini aldý. 17 yýl önce de, hala daha öðrenilemeyen, açýklanamayan nedenlerle evinin önünde öldürüldü. Göz þahitleri bile varmýþ diyorlar. "Yeni Düzen" ve "Afrika" gazeteleri, yýllarca, Adalý'nýn öldürülüþüne deðindi, sordu sorguladý, adaletin tecelli etmesini istedi. Sonuç alýnmadý. Mutluyakalý ve Güven, Adalý'dan övgü ile bahsederken, diðer gazetecilere örnek olmasýna iþaret ettiler ve "cesurca, korkusuzca" gazetecilik yapýlmasýný istediler. Çok yerinde ve teþvik edici bir çaðrý. Ama, ülkemizde, mevcut koþullarda, demokrasi, hak, hukuk ve adalet ne haldedir altýný çizmediler, vurgulamadýlar, sorgulamadýlar. Kolay mý, mevcut koþullarda gazetecilik yapmak, hem de cesurca? Ýþveren patronlar ne der, onlara dýþtan tesir edenler ne der? Hangi cesur gazetecinin yayýn yaþamý kolay ve uzun olmuþtur? Ya patronlar kapý önüne koyar, ya da susmalarý için her tür baskýyý mübah sayar. Kýbrýsta basýn-gazetecilik tarihine iyice bakýlýrsa, hala daha, bu mesleði icra edenlerin halleri, bence acýnacak durumdadýr. Yalnýz ve yalnýz, BRT, TAK, Enformasyon ve devlet kapýlarýnda hizmet veren gazeteci meslektaþlarýn durumlarý, çalýþma koþullarý, kazançlarý, tatilleri vs. tatmin edicidir. (1-2 istisna iþletme vardýr) Onlar bile zaman zaman þikayetçi olup daha fazlasýný talep edebiliyorlar. Korkusuz ve cesur gazetecilerimize bugüne kadar kim sahip çýktý? Gazeteciler Derneði mi, Gazeteciler Cemiyeti mi, Birlik mi? Lafla deðil tabi icraatlarýyla... Kuzey Kýbrýs Turkcell staj dönemi baþladý Üniversiteden mezun olduktan sonra öðrencilerin profesyonel hayata bir adým önde ve doðru bir rehberlikle baþlamasýný amaçlayan Kuzey Kýbrýs Turkcell Yaz Staj Programý 1 Temmuz 2013 tarihinde baþladý. 30 Aðustos tarihine kadar devam edecek olan Turkcell Yaz Staj Programý, profesyonel yaþam, teknoloji alanýndaki iþ gruplarý, sektörel iþ alanlarý ve pozisyonlar hakkýnda öðrencileri bilgilendirmeyi, ilgi alanlarý konusundaki farkýndalýk seviyelerini arttýrmayý ve iþ yaþamýna dair bakýþ açýsý kazandýrmayý hedefliyor. Staj Programýnda baþarýlý olan öðrencilere Profesyonelliðe Adým Formasyonu (PAF) altýnda Kuzey Kýbrýs Turkcell'dePart-Time olarak üniversiteden mezun olana kadar çalýþma imkaný sunuluyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell Ýþe Alým Uzmaný Havva Baþkan, "Þirketimiz, öðrencilerin iþ hayatýný tanýmalarý ve deneyim kazanmalarý için her yaz staj olanaklarý sunmaktadýr. Kuzey Kýbrýs Turkcell staj programý ile öðrencilerinturkcell'i daha yakýndan tanýmalarýný, mesleki konular hakkýnda pratik bilgi sahibi olmalarýný ve kiþisel geliþimlerine katký saðlamayý hedefliyor. Öðrencilerin kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde keyifle anlatabilecekleri verimli bir staj dönemi geçirmelerini diliyoruz" dedi. ABD'den "doðalgaz temelinde Kýbrýs ara çözümü" Fileleftheros gazetesi, ABD'nin, Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu kötü ekonomik durum ve Türkiye'deki iç geliþmeler çerçevesinde Kýbrýs sorununun bütünlüklü çözümünün þu an için mümkün olmadýðýna inandýðýný, bu sebepten ötürü de "çözümden biraz az, doruk anlaþmasýndan biraz fazlasý" olacak bir formül için kulis faaliyetlerine baþladýðýný iddia etti. Gazete, sonbaharda müzakereler baþladýðý zaman gündeme getirilecek bu "ilkeler çerçevesinin, nihai çözümün parametreleri tarif edilerek bir anlaþma içeriðinin iþareti olacaðýný" ve kapalý bölge Maraþ önerisinin de buna dahil olacaðýný öne sürdü. ABD'nin söz konusu çözüm taslaðýný, bölgedeki doðalgaz yataklarýnýn kullanýmýnýn sorunsuz gerçekleþmesi hedefiyle öngördüðünü ve bu çözümü Kýbrýs sorununun bütünlüklü çözümünün mümkün olmadýðýnýn görülmesi halinde sunulacaðýný iddia eden gazete, ABD'nin Güney Kýbrýs doðalgazýnýn Türkiye üzerinden borularla taþýnmasý fikrini benimsediðini ancak bütünlüklü çözüm olmadan, sadece ilkeler anlaþmasýyla doðalgazýn Türkiye üzerinden götürülmesine Güney Kýbrýs'ýn onay vermeyeceðine inanýldýðýný yazdý. KASULÝDÝS: MÜZAKERELER EYLÜL AYINDA Kathimerini gazetesi ise, Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in Kýbrýs Rum tarafýnýn gerek Kýbrýs sorununun çözümü müzakereleri gerekse kapalý bölge Maraþ önerisine iliþkin gazeteye verdiði söyleþiye yer verdi. Kasulidis söyleþisinde ilk olarak Kýbrýs Rum tarafýnýn kapalý bölge Maraþ önerisi ve Türkiye'nin bu öneri çerçevesinde, Ercan Havaalanýnýn doðrudan uçuþlara açýlmasý unsurunu ortaya koyduðu iddialarýna deðindi. Kasulidis, kapalý bölge Maraþ önerisini Ercan'ýn açýlmasýyla iliþkilendiren herhangi bir öneri almadýklarýný, alsalar dahi bunu tartýþmalarýnýn söz konusu olmayacaðýný belirtti. Kýbrýs sorunu çözümü müzakerelerinin Eylül ayýndan baþlayacaðýný ve gecikme istemediklerini belirten Kasulidis, Kýbrýs sorununda, diplomaside adlandýrýldýðý þekliyle bir "game chancer" (oyun deðiþtirici) ihtiyacý bulunduðunu, bunun da Maraþ önerisi olduðunu savundu. Maraþ önerisinin müzakerelerin baþlamasý için bir ön koþul olmadýðýný ve bu öneriyle müzakerelerin gündemini aðýrlaþtýrmak istemediklerini iddia eden Kasulidis, bu sebepten ötürü Maraþ önerisini baþka kanallarýn üstlenmesini, hayata geçirilmesi için arabuluculuk yapmalarýný ve mümkünse ciddi kararlar alýnacaðýnda önerinin uygulanmasýný istediklerini belirtti. Kasulidis, Maraþ önerisinin, bütünlüklü çözüm müzakerelerine paralel olarak yürütülebileceðini ve müzakerelerin varmasý olasýlýðý bulunan önemli dönüm noktasýna gelinmeden sonuca ulaþtýrýlmasýna itirazlarý bulunmadýðýný ifade etti. Maraþ önerisinin toprak ve mülkiyet konularýyla doðrudan iliþkisi olduðunun hatýrlatýlmasý üzerine ise Kasulidis, "bu sebepten ötürü toprak konusunun incelenmesine, toprak düzenlemelerinin net olmasýna ve Maraþ'ý ilgilendiren kýsmýn dýþta býrakýlarak, diðer konularda uzlaþýya varýlmadan önce uygulanmasýna hiçbir itirazlarý olmadýðýný" vurguladý. Kasulidis, BM'nin müzakerelerdeki görevinin "iyi niyet misyonuyla" sýnýrlý kalmasý ve çözümün taraflarca bulunmasý gerektiði belirtirken "hedeflerinin Türkiye'nin doðrudan müdahil olmasýný ve bazý konularda doðrudan Türkiye'yle uzlaþý saðlamak olduðunu" ifade etti. "RUSYA'YLA ÜS KONUSU ABARTILDI" Kasulidis söyleþisinde, son dönemde basýnda çýkan ve Güney Kýbrýs'ýn Rus savaþ uçaklarý ve gemilerine Güney Kýbrýs'a üs saðlayacaðý þeklindeki haberleri "abartýlý" olarak nitelendirdi. Kasulidis, Rus savaþ gemilerinin geçtiðimiz günlerde Güney Kýbrýs limanlarýna yanaþarak yakýt ve yiyecek ikmali yaptýðýný, baþka ülkelerin de bu þekilde davrandýðýný belirterek "Ruslarýn tipik anlaþmalardan hoþlandýðýný, bu yüzden de bu unsurlarý bir anlaþmada toplamayý arzuladýklarýný" öne sürdü. Rusya'nýn ayrýca, acil ihtiyaç olmasý durumunda, týpký Kanada ve Kuveyt vatandaþlarý gibi, Rus vatandaþlarýnýn da gerekli görülen ülkelerden boþaltýlmalarýn saðlayacak bir anlaþmanýn imzalanmasýný istediðini belirten Kasulidis, acil durumlarda Rus savaþ uçaklarýnýn da, geçici bir üsse iniþlerinin olmasý ihtimalinin bu çerçevede gündeme geldiðini söyledi. Kasulidis, bu durumu diðer anlaþmalarýný ve uygulamadaki zorluklarý göz önüne alarak inceleyeceklerini sözlerine ekledi.

16 16 8 Temmuz 2013 Pazartesi

17 8 Temmuz 2013 Pazartesi 17

18 18 8 Temmuz 2013 Pazartesi

19 19 8 Temmuz 2013 Pazartesi MISIR-ÜRDÜN GAZ HATTINA SABOTAJ UÇAK KAZASINDA 2 ÖLÜ 181 YARALI Mýsýr'dan Ürdün'e gaz saðlayan El-Ariþ kentindeki boru hattýna düzenlenen bombalý saldýrý sonucu yangýn çýktý. Emniyet kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, saldýrganlar El-Ariþ kentinin güneyinde bulunan boru hattýna yerleþtirdikleri patlayýcýlarý uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Olayýn ardýndan saldýrganlar kaçtý. Patlama sonrasý büyük bir yangýn çýktý. Boru hattýndaki hasara iliþkin bilgi verilmedi. Sina'da cuma günü silahlý gruplarýn El-Ariþ Havaalaný ile 6 ayrý askeri noktayý hedef aldýðý saldýrýlarda, 1 asker ölmüþ, 6 asker yaralanmýþtý. Güvenlik noktalarýna düzenlenen iki ayrý silahlý saldýrýda ise 4 polis hayatýný kaybetmiþti. Mýsýr ve Ürdün arasýndaki boru hattýna, 25 Ocak devrimi sýrasýnda da birçok kez saldýrý düzenlenmiþti. Güney Kore'nin Asiana Havayollarý'na ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçaðý ABD'nin San Francisco kentinde düþtü. Yetkililer, uçakta 2 kiþinin öldüðünü, 5'i kritik 181 yolcunun yaralandýðýný bildirdi. Güney Kore'nin baþkenti Seul'den San Francisco'ya sefer yapan uçakta 291 yolcu ve 16 mürettebat bulunduðu, yolculardan 77'sinin Güney Kore, 141'inin Çin, 61'inin ABD ve birinin de Japonya vatandaþý olduðu öðrenildi. Diðer yolcularýn ise hangi ülke vatandaþý olduðu bilinmiyor. Havalimaný Sözcüsü Doug Yakel, 2 kiþinin öldüðü kazada, 181 kiþinin de yaralandýðýný, yaralýlardan biri çocuk olmak üzere 5'inin durumunun kritik olduðunu söyledi. NEPAL'DE YOLCU OTOBÜSÜ NEHRE DÜÞTÜ: 11 ÖLÜ ÝNGÝLTERE, EBU KATADA'YI SINIR DIÞI ETTÝ Ýngiltere, "ulusal güvenliðine" tehdit oluþturduðunu savunduðu Müslüman din adamý Ebu Katada'yý sýnýr dýþý etti. Ýngiltere'nin, "terör olaylarý planlamakla" suçlandýðý Ürdün'e iade ettiði 51 yaþýndaki Ebu Katada, bu sabaha karþý Belmarsh hapishanesinden alýnarak Northolt'taki askeri hava üssüne götürüldü. Ebu Katada buradan da Ürdün'e gönderildi. Ebu Katada, Ýngiltere'de ilk kez 2001 yýlýnda terör baðlantýlý olaylarla ilgisi olduðu iddiasýyla gözaltýna alýnmýþtý. Ýngiltere, 10 yýldan fazla süredir Ebu Katada'yý sýnýr dýþý etmek için yasal mücadele veriyordu. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron konuya iliþkin resmi Twitter hesabýndan, "Ebu Katada þimdi Ürdün'de. Hükümet bu iþi halledeceðini söylemiþti ve þimdi bu yapýldý, memnunum" diye yazdý. Ebu Katada'nýn Ürdün'de yüksek güvenlikli Muvakkar hapishanesinde tek kiþilik hücrede tutulmasý ve yargýlanmasý öngörülüyor. Ebu Katada, Ýngiltere'de 10 yýl boyunca birçok kez hapishanede tutuldu ve birçok kez þartlý tahliye edildi. Ýngiliz hükümeti bir dönem Ebu Katada'yý "Usame Bin Ladin'in Avrupa'daki sað kolu olarak" nitelendirdi. Ýngiltere, "ulusal güvenliðine" tehdit oluþturduðunu savunduðu Müslüman din adamý Ebu Katada'yý sýnýr dýþý etti. Ýngiltere'nin, "terör olaylarý planlamakla" suçlandýðý Ürdün'e iade ettiði 51 yaþýndaki Ebu Katada, bu sabaha karþý Belmarsh hapishanesinden alýnarak Northolt'taki askeri hava üssüne götürüldü. Ebu Katada buradan da Ürdün'e gönderildi. Emine Otobüs Turu Nepal'de bir yolcu otobüsünün nehre düþmesi sonucu 11 kiþinin öldüðü bildirildi. Polis yetkilisi Dev Bahadur Bohara, baþkent Katmandu'nun 160 kilometre batýsýnda meydana gelen kazada 11 kiþinin öldüðünü ve 12'den fazla kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Ýlk bilgilere göre kazaya þoförün köprüde karþýya geçmeye çalýþan çocuða çarpmamaya çalýþýrken kontrolü kaybetmesinden kaynaklandýðýný belirten Bohara, nehirde arama ve kurtarma çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade etti. Palalý saldýrganlar serbest Cumartesi akþamý Ýstanbul Talimhane'de gerçekleþtirilen satýrlý saldýrýyla ilgili olarak gözaltýna alýnan 4 kiþi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlýlar "kasten adam yaralama" ve "görevli memura direnmek"le suçlanýyor. Palalý saldýrýyla ilgili olarak gözaltýna alýnan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 4 kiþi serbest býrakýldý. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ise palayla saldýranlara sahip çýktý. "Bunlar bizim esnaf insanlarýmýz" diyen Bozdað palalý saldýrýdan "68 kuþaðý ve torunlarý"ný sorumlu tuttu. Bozdað "Emniyet güçlerimiz bu iki vatandaþýmýzý yakaladý, gözaltýna aldýlar, bunlar bizim esnaf insanlarýmýz. Birileri gösteri yaparken, birilerinin ekmeðine, GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR BUGÜN Baf Limaný'nda kahve, Poli de yemek ve içecek. Afrodit Hamamý'ný ziyaret Pelatus, Yayla, Arodes Türk köylerini ziyaret... Toplam 60 TL. Telefon: Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk Hamitköy'de 2+1 full eþyalý daire 850 TL * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire * Reis Market arkasý 2+1 eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Satýlýk Çaðlayan'da 3+1 Türk malý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * Ortaköy Lemar bölgesinde zemin kat 2+1 daire * Yeniþehir'de 4+2, dersane veya okul olmaya müsait 250 metrekare daire Stg. * K. Kaymaklý'da full ekstralý yeni dubleks ev aþýna mani oluyorlar. O insanlarýn çekleri, senetleri var. O insanlarýn geçindirmek zorunda olduklarý aileleri, çocuklarý var. 68 kuþaðýnýn torunlarý ve ya oðullarý ve ya kendileri nostalji takýlacak ve ya birilerine karþý husumetlerini ortaya koyacak diye hukuk dýþý yollarla, yöntemlerle ortaya çýktýklarýnda baþkalarý maðdur oluyor. Gezi'de bir þey kaldý mý? Mahkeme iptal kararý verdi. Gezi'de devam eden bir iþlem var mý, yok. Olayýn sebebi buysa bu sebep ortadan kalktý. Öyleyse bundan sonra yapýlacak þeylerin bir anlamý yok." Palalý saldýrganlar serbest býrakýlýrken, Gezi Parký için Taksim'e gelenlere yapýlan polis müdahalesinde 59 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlar arasýnda 2 Aydýnlýk Gazetesi çalýþaný da var. Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te okul otobüs duraðý ile marketlere 100 metre uzaklýkta eþyalý 2+1 daire tercihen kýz öðrencilere kiralýktýr. Tel: Büyükbaþ/Küçükbaþ hayvan bakýcýsý, -Tarým iþçisi, -Bakýcý/temizlikçi arýyorsanýz bize ulaþýn ARANIYOR Göçmenköy Park Station Büfe de çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel:

20 Vettel 4. zaferini elde etti Formula 1 Dünya Þampiyonasý'nda sezonun 9. yarýþý olan Almanya Grand Prix'sini RedBullRenault'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandý. Almanya'da toplam 308 bin 623 metre süren yarýþta damalý bayraðý ilk gören isim, 1:34.226'lýk zamanýyla Vettel oldu. Dün yapýlan sýralama turunu ilk sýrada bitiren ve yarýþa ilk cepten baþlayan Vettel, böylece bu sezonki 4. zaferine imza attý. 45. Ýskele Festivali 7. Plaj Hentbol Turnuvasý sona erdi Þampiyonlar belli oldu n Ýskele Belediyesi sponsorluðunda Ýskele Halk Plajý'nda önceki gün baþlayan ve 20 takýmýn yýldýz ve büyükler kategorilerinde mücadele ettiði 45. Ýskele Festivali 7. Plaj Hentbol Turnuvasý 160 sporcunun mücadelesi ile sona erdi Çetinkaya Allaha emanet n Çetinkaya'da baþkan adayý yine çýkmadý ve 6. kez yapýlmasý gereken genel kurul birkez daha ertelenecek Süper Ligde son 2 sezonun þampiyonu Çetinkaya'da baþkan adayý yine çýkmadý. Tam 5 kez aday çýkmadýðýndan dolayý ertelenen Genel Kurul yine aday çýkmadýðýndan dolayý 6. kez ertelenecek. Kulübün tüzüðü gereði Genel Kurul sayýsý sýnýrsýzdýr. Dernekler ve kulüpler yasasýna göre herhangibir kulüp veya dernek genel kurllarý aday çýkmadýðýndan dolayý 5. kez ertelenirse Kaymakamlýða devredilir. Ancak Çetinkaya'da tüzük bu kýýstlamayý kaldýrdý. Bakalým 6. kez ertelenen genel kurul sonrasýnda Çetinkaya'nýn Divan Kurulu bakalým nasýl bir karar alacak Ýskele Belediyesi sponsorluðunda Ýskele Halk Plajý'nda önceki gün baþlayan ve 20 takýmýn yýldýz ve büyükler kategorilerinde mücadele ettiði 45. Ýskele Festivali 7. Plaj Hentbol Turnuvasý dün oynanan karþýlaþmalarla sona erdi. Turnuvada iki günde 42 karþýlaþma yapýldý. Toplam 160 sporcunun katýldýðý turnuvanýn son gününde annelerin yaptýðý gösteri karþýlaþmasý izlenmeye deðerdi. Yapýlan final karþýlaþmalarýnda yýldýz bayanlarda Akyön, yýldýz erkeklerde Kumyalý, büyük bayanlarda Mapfree ve büyük erkeklerde Crazy þampiyon oldular. Dereceye giren takýmlara ödüllerini Ýskele Belediyesi Baþkaný Halil Ýbrahim Orun, Hentbol Federasyonu Baþkaný Ozan Beysan, Ýskele Belediyesi festival spor komitesi baþkaný Osman Kýrþan, belediye meclisi üyeleri Emirali Kýzýl ve Çaðlar Karadað, Cemer Su direktörü Halil Güzler, federasyon genel sekreteri Ediz Arýkan, yönetim kurulu üyeleri Çaðda Ulupýnar, Iþýlay Ever ve Mhk Asbaþkaný Mehmet Öksüzoðlularý verdi. Dün oynanan karþýlaþmalar sonunda ödül daðýlýmý þöyle oldu: En estetik yýldýz bayan: Emine bayar En estetik yýldýz erkek: Mehmet Gürlü En estetik büyük bayan: Nejla Þahbaz En estetik büyük erkek: Celil Kocatürk Yýldýz Bayan 1. Akyön, 2. Reflex Team, Yýldýz Erkek 1. Kumyalý, 2. Yedikonuk Büyük Bayan 1. Mapfree, 2. Reflex Team Büyük Erkek 1. Crazy, 2. Saçaklýlar ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Plaj voleybolunda 2. etap Girne'de yapýlacak Voleybol Federasyonu ile Camelot Beach Club iþbirliði içerisinde düzenlenecek olan KKTC 2013 Plaj Voleybolu Þampiyonasý 2.Etab Turnuvasý için takým kayýt iþlemleri bugün baþlýyor.turnuvaya katýlmak isteyen takýmlar 10 Temmuz Çarþamba günü saat e kadar,türk Bankasý þubelerinde kayýt iþlemlerini gerçekleþtirebilecekler.turnuvaya katýlým göstermek isteyen takýmlar kayt süresi içerisinde iþlemlerini gerçekleþtirmeleri gerekiyor. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı