PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 16 AÐUSTOS 2007 PERÞEMBE PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Nafiz Ünlüyurt 16. Aðustoslar böylemi olmalýydý 7 DE Kaygusuz Abdal Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri her yýl Hacýbektaþ ta yapýlan geleneksel Alevi örgütleri toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. 15 Aðustos larda Alevibektaþi örgütlerinin katýlýmýyla yapýlan toplantýlara bu sene yalnýzca PSAKD den temsilciler katýldý. Geçtiðimiz yýllarda sadece 2003 ve 2004 yýllarýnda yapýlamayan bu toplantýlarda Alevibektaþi kuruluþlarýndan temsilciler Alevilerin sorunlarýný tartýþýp... > 3 DE Anma etkinliðinde vatandaþlar sorunlarýný anlattý internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAÞ VELÝ ANMA TÖRENLERÝ VE KÜLTÜR SANAT ETKÝNLÝKLERÝ PROGRAMI 5 DE Ali Kaim Siyasetin Sivas gerçeði gerçekleþti Seçimler öncesinde bu köþede yazmýþ olduðum Sivas ve siyaset gerçeði baþlýklý yazýmda; Sivas ta yaþanan > 2 DE SABRÝ FÝDEL NEYÝ KORUYOR Arasýnda ülkemizde ve Dünya da çok güzel rüzgarlarýn estiði dönemleryaþandý. Hülyalý,sevdalý,heyecanlý dönemlerdi o dönemler.ýnsanlarýn içlerine sýcak yaðmurlar yaðardý.sadece inanýlýr beklenirdi bir þeyler umarak. > 4 DE ÞEHÝR: ADANA YAÞI:50 MESLEK: TARLADA ÇALIÞIYOR EÐÝTÝM: -- ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 10 YILDIR ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Kamp alanýmýz yok,akþamlarý sularý kesiyorlar,tuvaletleri ücretli yapmalarýndan dolayý sýkýntý yaþýyoruz.esnaf ve yerel halktan tepkiler alýyoruz yönetimin bize yer göstermemesinden dolayý yerel halkla sorunlar yaþýyoruz aslýnda biz yerel halkla hiçbir sorun yaþamak istemiyoruz onlarýnda kendilerini bizim yerine koymalarýný bekliyoruz. Bektaþilik bu deðildir hepimiz >6 VE 7 DE AÐUSTOS 2007 I.GÜN 16 AÐUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anýtýna çelenk konulacak) AÇILIÞ YER :Cumhuriyet Meydaný SAAT :10:00 > 8 DE / Hacýbektaþ Kültür Sanat Etkinlikleri nadeniyle tüm eczaneler nöbetcidir.

2 2 16 Aðustos 2007 Perþembe Ali Kaim Siyasetin Sivas gerçeði gerçekleþti Seçimler öncesinde bu köþede yazmýþ olduðum Sivas ve siyaset gerçeði baþlýklý yazýmda; Sivas ta yaþanan gerçeklerden yola çýkarak; saðcý, ýrkçý, dinci çevrelerin sol a oy vermeyeceðini çünkü o tabanýn sosyal demokratýndan sosyalistine kadar kendisini solda sayan bütün partilere ve adaylara ayný gözle baktýðýný, kendisini solda sayan partilerin saða açýlmak yerine kendi yoksul tabanlarýna sahip çýkmalarý gerektiðini yazmýþtým. Bu bir kehanet deðildi siyasetle az çok ilgilenen her insanýn görebileceði bir gerçekti. Bu gerçeði sade vatandaþlar gördüðü halde yýllardýr siyaset yapanlar ne yazýk ki göremediler veya bilinçli olarak görmediler. Sözde yükselen milliyetçilik dalgasýndan pay alacaklarýný zannettiler. Ama bunun böyle olmadýðý 22 Temmuz seçimlerinde görüldü. Manipüle edilen yoksul halkýmýz bir umut ýþýðý görmediði için yine götürdü oylarýný ayný partiye verdiler. Seçim bölgemiz Nevþehir de ve Türkiye genelinde DYP ve ANAP ýn oylarýnýn neredeyse tamamý AKP ve MHP arasýnda paylaþýldý. Her seçimde ayný gerçekleri yaþýyoruz. Sað seçmen dinci ýrkçý liberal demeden güçlü gördükleri bir veya iki partide oylarýný toparlayýp o partileri iktidar yapýyor. Bu durum 1946 da baþlayýp 12 Eylül sonrasýnda daha belirgin olarak günümüze kadar devam etmektedir. Demokrat parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doðru Yol Partisi, Refah Partisi, MHP, AKP yýllardýr bu yöntemlerle iktidara gelmediler mi? Bu partilerin yapýlarýný ve yaptýklarýný hepimiz biliyoruz. Yýllardýr köylümüzü, iþçimizi, dar gelirli memurumuzu, þehirlerin varoþlarýnda yaþayan yoksul halkýmýzý (soldaki boþluktan ve politikasýzlýktan yararlanarak) boþ vaatlerle kandýrýp dini duyarlýlýklarýný kullanarak bu partilere oy verdirdiler. Ýnsanlar her seferinde kendilerini ezen kapitalist, emperyalizmin uþaðý bu partilere neden oy verdiler. Neden sorusunu ciddi olarak tartýþtýk mý? Neden sorusunun tartýþýldýðý kitlelerin yaþamsal taleplerine ucundan kulaðýndan da olsa yanýt verildiði bir iki dönem oldu ve dönemi bu dönemlerde CHP ve SHP genel de ve yerelde iktidar oldular. Hangi politikalarla bu baþarýlar saðlandý. Bu baþarýlarý daha da ileriye götürmek için hangi çalýþma yapýldý. Bunlarýn tartýþýlacaðý yerde, tam tersine kendisini solda sayan partiler sol kanatlarýný kestiler içlerinde devrimcilerin, demokratlarýn siyaset yapmasýna izin verilmedi. Resmi ideolojiden yana tavýr aldýlar. Yoksullarýn taleplerine yanýt verecek hiçbir açýlýmda bulunmadýlar. Ýnsanlarýn birinci derdinin akþam evine ekmek götürmek olduðu unutuldu. Dünyanýn neresinde görülmüþ sol kanadý olmayan sosyal demokrat parti Herkesin ortak deðerleri olmasý gereken Bayrak, Atatürk, Laiklik, Cumhuriyet gibi deðerler üzerinden siyaset yaparak katý milliyetçi bir söylem tutturuldu. Sivil siyasetten halktan yana politika üretilmesini isteyen sosyalistler bölücü hain ilan edildi. Büyük þehirlerde sosyalist insanlarýn aday olmalarýna bile karþý çýkýldý. Ne kazandýk? Abdullah Gülün veya bir baþka AKP linin Cumhurbaþkaný olmasýný engelleyecek bir güç mü kazandýnýz. Koltuðunuzun altýna alýp baraj aþtýrdýðýnýz MHP nin Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Meclise gireceðini açýklayan ilk parti olmasýný mý engellediniz. * * * Ülkeyi bu çýkmazdan kurtaracak olan yine sol deðerler olacaktýr. Bu inancýmýzý hiçbir zaman kaybetme memeliyiz. Sol taban içe dönük tartýþmasýný bana göre yeterince yapmýþtýr. Bir an önce kýsýr tartýþmalardan kurtulup solun evrensel, insani deðerlerini bu ülkenin yoksullarýna, iþçilerine, köylülerine yeniden anlatma zamaný gelmiþtir. Bunu da ancak geçmiþte olduðu gibi devrimciler yapabilir. * * * Hünkâr ý anacaðýmýz þu günlerde bütün deðerleri evrensel sol deðerlerle örtüþen Alevi Bektaþi deðerlerini kendilerine ilke edinmiþ ayný düþünce ve anlayýþa sahip olan Alevi Bektaþi Örgütlerinin Temsilcileri bir an önce anlamsýz tartýþmalarý bir kenara býrakýp, Çaðdaþ Devrimci Demokrat Alevi Bektaþi Toplumunun isteði doðrultusunda bir araya gelip güçlerini yeniden birleþtirmelidirler. Eðer bu gün bu olgunluk gösterilmez ise yarýn çok geç olabilir. Unutmayýn, Erciyes Tekir Yaylasýna sevecen mesajlar gönderenler var. GEREKLÝ TELEFONLAR SAYGI DEÐER DOSTLARI Derneðimiz tarafýndan Hacýbektaþ halký, Alevi Bektaþi toplumu ve tüm dünya insanlarýna hizmet vermek amacýyla, Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cem Evi yapýmý için çalýþma baþlatýldý. Mimari yapýsý, sosyal ve konaklama tesisleri,araþtýrma,enstitü birimleri ve de çevre düzenlemesi ile Alevi Bektaþi Toplumu nun yüz aký bir anýt Ser çeþme de yükselecek. Tüm Alevi Bektaþi örgütlerinin, inanç önderlerimizin ve de Alevi Bektaþi insanýmýzýn ortak çabalarý ile yapýmý düþünülen Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cem Evi için açýlan kampanyaya siz de katýlýn Baðýþlarýnýz Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cem Evi yapýmý için olsun. Teþekkür ederiz Deðerli Baðýþlarýnýz Türbe Önünde ve dernek binasýnda kabul edilecektir. HACI BEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ PTT karþýsý Telefon No : e- Posta : Baðýþ Hesap No Ziaat Bankasý Hacýbektaþ Þubesi : Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 16 Aðustos 2007 Çarþamba HABER 3 PSAKD TA TOPLANDI SULUCAKARAHÖYÜK Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri her yýl Hacýbektaþ ta yapýlan geleneksel Alevi örgütleri toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. 15 Aðustos larda Alevibektaþi örgütlerinin katýlýmýyla yapýlan toplantýlara bu sene yalnýzca PSAKD den temsilciler katýldý. Geçtiðimiz yýllarda sadece 2003 ve 2004 yýllarýnda yapýlamayan bu toplantýlarda Alevibektaþi kuruluþlarýndan temsilciler Alevilerin sorunlarýný tartýþýp, yeni bir yýl için perspektifler çýkarýrlardý. Bu deðerlendirmeler 16 Aðustos larda bir bildiriyle kamuya açýklanýrdý. 15 Aðustos toplantýlarýnýn akþamýnda da Hacýbektaþ ta halktan insanlarýn da katýldýðý bir birlik cemi düzenlenirdi. Bu toplantýlarýn ilki Alevi Temsilciler Meclisi tarafýndan düzenlenmiþ, daha sonraki toplantýlara Alevi kuruluþlarýnýn yanýnda Alevibektaþi topluluklarýndan aydýnlar ve sanatçýlar da katýlmaya baþlamýþtý. Bu yýlki toplantýyý düzenleyen PSAKD yönetimi, katýlýmýn azlýðýna raðmen, geleneðin bir kez daha kesintiye uðramamasý için toplantýyý düzenlediklerini belirttiler. süresince Adana dan Kayseri ye kadar 46 dernekten temsilciler olgun ve verimli tartýþmalar yaptýlar. Bu tartýþmalarda, Türkiye de siyaset, yakýn gelecekteki geliþmeler, Alevilerin acil sorunlarý, Alevi kuruluþlarýnýn sorunlarý görüþüldü. Toplantýdaki tartýþma sonuçlarýnýn önümüzdeki günlerde bir bildiriyle kamuya iletileceði PSAKD Genel Merkezi üyeleri tarafýndan bildirildi. Toplantý sonrasý Su TV nin naklen yayýnladýðý Aleviler ve Siyaset adlý bir oturum yapýldý. Oturum sonrasý da katýlýmcýlar Birlik cemi için cemevine hareket ettiler. ÝLAN 103 Evler Mahallasinde Muhsin Berkil DAVETÝYELERÝNÝZÝ 300 ÇEÞÝT ÝÇÝNDEN SEÇÝN LILAR MATBAASI Tel: KAYIP ÝLANI Adana Yüreðir kayýtlý Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bora Karakaþ

4 16 Aðustos 2007 Perþembe FÝDEL NEYÝ KORUYOR? SABRÝ DÜNDAR döviz olarak kabul edilmediði,imf ye Borcu olmayan,eðitimin ilk okuldan üniversiteye kadar ücretsiz olduðu Küba da geçim sýkýntýlarý,rüþvet ve yolsuzluk iddialarý arttý.ýlerleyen yaþý ile birlikte giderek saðlýðý bozulan Fidel Castro 31 Temmuz 2006 görevini geçici olarak kardeþi Raul Castro ya verdi Arasýnda ülkemizde ve Dünya da çok güzel rüzgarlarýn estiði dönemleryaþandý. Hülyalý,sevdalý,heyecanlý dönemlerdi o dönemler.ýnsanlarýn içlerine sýcak yaðmurlar yaðardý.sadece inanýlýr beklenirdi bir þeyler umarak.68 ve aralarýnda benimde bulunduðum 78 kuþaðýnýn ülkesini ve insanlarýný sevme,sorumluluk duygusu çok.duygusal ama realiteye dayanan coþkulu motiflerin oldukça yüksek olduðu zamanlarda o zamanlar.fýdel CASTRO (Ruz) ve ERNESTO CHE GUEVERA nýn Latin Amerika da fýrtýnalar estirdikleri hayal günleriydi.kapitalizme ve Emparyelizim e karþý bütün dünya da yükselen genç muhalefet,sosyalizm önderliðinde yoksullarýn,fakirlerin itilmiþlerin geleceðine iliþkin büyük umutlar ve temiz öfkeler taþýyordu. Fidel Castro 13 Aðustos 1926 da Küba da doðdu.evlilik dýþý 5 çocuktan ikincisidir.aþçý Lina RUZ ve toprak aðasý Ýspanyol kökenli Angel CASTRO nun oðludur.katolik ve Cizvit okullarýnda eðitim gördü.hukuk mezunudur.öðrenciliðinden itibaren devrimci hareketin içinde oldu.1953 yýllarý baþlarýnda Batista diktatörlüðünün yýkmak amacý ile küçük bir grup oluþturan Castro 26 Temmuz da MONCADO kýþlasýna 125 arkadaþý ile bir baskýn düzenledi,ama baþarýsýzlýða uðradý.tutuklandý.16 Ekim 1953 de Santiogo da Küba yüksek mahkemesinde yapýlan yargýlamada Tarih beni aklayacaktýr. cümlesi ile biten ünlü savunmasýný yaptý.savunmadan çok bir saldýrý niteliðini taþýyan bu konuþmasýnda,batista hükümetini anayasa aykýrýlýk,baský rejimi uygulamak,rüþvet ve yolsuzlukla suçlarken,siyasal özgürlüklerin ve yurttaþlýk haklarýnýn tanýnmasý için çaðrýda bulundu.ayrýca toprak reformu,kýrsal geliþme ve sanayileþme programlarý hazýrlanmasýný,kârýn bir bölümünün sermaye sahipleri ile iþçiler arasýnda bölüþtürülmesini ve yeni vergiler konmayacaðýna iliþkin söz verilmesini istedi.meþruiyetini yitiren bir iktidar a karþý halkýn ayaklanma hakký olduðu yolundaki görüþlerini Küba Ananasýnýn yaný sýra bir çok siyasal düþünürün Özgürlük konusundaki görüþlerini ve Fransýz devrimi belgelerine dayandýrdý.zengin tarih ve hukuk bilgisi taþýyan bu savunmadan sonra 16 yýla mahkum oldu.uzun mücadelelerden sonra 1959 da Küba da iktidarý ele geçirdiler.castro hükümeti ilk olarak kiralarý düþürdü ve rüþvete karþý savaþ açtý.ardýndan köklü bir toprak reformu gerçekleþtirildi ve 1962 deki Domuzlar Körfezi çýkarmasý ve füze rampalarýnýn kaldýrýlmasý için Emperyalist dünyaya karþý mücadelede Sovyetler ve Lideri Krusçev in kendisini yalnýz býraktýðýný ve kaypak davrandýðýný öne sürerek baðlantýsýz Ülkerlerin lideri konumuna geldi.1965 den sonra ülkesinde gerçekleþtirdiði okuma-yazma seferberliði ile okuma yazma oranýný %90 lar üzerine çýkartý.zengin ülke kaynaklarýný ve ulusal gelirin paylaþýmýnda köklü deðiþikler gerçekleþtirdi. Sonra! Sonrasý biraz hüzünlü.heyecanlý devrim rüzgarlarýndan sonra özellikle 1970 lerden itibaren ülkede ekonomik anlamda önemli sýkýntýlar yaþanmaya baþladý.kardeþi RAUL CASTRO ülke yönetiminde giderek ikinci adam olamaya baþladý. Dünyada Amerikan dolarýnýn Daha geçenlerde yayýnladýðý 1 Aðustos tarihli makalesinde yarým yüz yýllýk kapitalist amborgo ya,ablukaya raðmen Küba halkýnýn direnme gücünden bahsediyordu,her þeyi raðmen diyordu koca Fidel.Ancak Küba da kardeþi Raul döneminde de iyi gitmiyordu iþler. Ýngiliz Guardiyan gazetesinin aktardýðýna göre Küba Genç Komünistler Birliðinin çýkardýðý Ýsyancý Gençlik gazetesi kötü giden iþlerin yaný sýra devlet dairelerinde rüþvet ve yolsuzluðun artýðýn iddia ediyordu. Doðaldýr ki Raul Castro dönemi Batý basýnýnda yeteri kadar yer almýþtýr.ancak dikkatli bir yerel basý n izleyicisi olmama raðmen bugüne kadar özellikle sol basýnda bu konuda doyurucu bir yazý,görüþ okuduðumu sanmýyorum. Neden? Rüyalarýmýz güçlüydü,itiraflarýmýzda güçlü olsun. Koskoca Küba devrimi hülyalarýný emanet edeceði kardeþ Raul dan baþka bir coþku ve heyecan bulamadý ise gözlerinizi kapatýn ve derin bir iç geçirin.buda geçer lerden sonra Partisini emanet edeceði eþinden baþkasýný bulamayan Bülent Ecevit gibi,oðullarýndan baþkasýný bulamayan Haydar Aliev,Hafýz Esat ve Rauf Denktaþ gibi akrabalýklara dayanan bir yönetsel devir teslim þekli ile aklýmýza acý düþünceler gelmektedir. Ortaya bir gerçek çýkýyor.bütün sistem ve Ýdeolojilerde en iyi korunan kavram yoksulluk oluyor demek ki.yukarda saydýðým ülkerin ortak paydasý yoksulluk ve garibanlýktýr,gelir daðýlýmýndaki adaletsizliktir.zaten yoksulluk ve yoksullarda var olaný,düzeni ve statükoyu koruyor. KAYNAK 1 :Prensa Latina (Resmi KÜBA Türkçe internet sitesi) KAYNAK 2:Ana Britanica

5 16 Aðustos 2007 Perþembe Kaygusuz Abdal Kaygusuz Abdal ile ilgili bilgiler, önüne çýkagelir. Gaybi Bey onu Abdal Musa Sultan Velayetnamesinde görünce hemen bir ok çýkarýp, ahuya geçmektedir. Bununla beraber fýrlatýr. Kiriþten çýkan ok ahunun sol Kaygusuz Abdal, Alevi-Bektaþi koltuðunun altýna saplanýr fakat ahu edebiyatýnýn kurucularýndan sayýlýr. yýkýlmaz, sýçrayýp kaçar. Gaybi bey de 1341 yýlýnda Alanya da doðmuþtur. Bu ardýna düþer. Ahudan durmadan kan bilgilerin kesin olmadýðýný hemen ilave akar, Gaybi Bey de onun kaçýþýna edelim. Alanya beyinin oðludur. bakar. Kaygusuz Abdal ýn, Abdal Musa Ciddi bir þekilde onun izini sürer. Sultan ýn talibi olmasýnýn ilginç bir Daðlar, vadiler geçip bir sahraya hikâyesi vardýr. Bu söylence Abdal inerler. Yaralý ahu büyük bir asitane Musa Velayetnamesinde þöyle kapýsýndan içeri girer. Gaybi de geçmektedir: arkasýndan dergâha girerek, derviþlere Teke (Antalya) ilinin Alaiye geyiði sorar. Meðer o sahradaki bu (Alanya) sancak beyinin oðlu Gaybi dergâh, velayet erenlerinden Seyyid Bey, 18 yaþýndayken arkadaþlarý ile Abdal Musa Sultan a aitmiþ. Abdal ava çýkar. Avlanýrken tepe üzerinde bir Musa Sultan, burada büyük bir asitane ahu görür beyzade. O esnada ahu onun yaptýrmýþ. Onun hizmetinde pek çok kiþiler varmýþ. Yanýna gelenler mutlaka mürit ve muhip olup kalýrlarmýþ. Pek çok derviþi varmýþ. Hepsi Abdal Musa ya layýký ile hizmet ederlermiþ. Ýþte geyiðin ve Gayi Bey in girdikleri dergâh bu idi. Derviþler Gaybi Bey i görüp, karþýladýlar ve atýnýn dizginini tutup: Buyrun, ziyarete geldiniz ise aþaðý inin dediler. Gaybi Bey: buraya oklanmýþ bir ahu geldi, o benim avýmdýr, onu bana verin dedi. Derviþler de: Buraya böyle bir ahu gelmedi ve biz görmedik dediler. Bunun üzerine Gaybi Bey: Hiç derviþler yalan söyler mi, ne için inkâr ediyorsunuz? Ben ahuyu kendi gözümle gördüm, buraya gelip içeri girdi dedi. Derviþler bu sözler karþýsýnda hayret ettiler: haberimiz yok, bilmiyoruz dediler. Gaybi Bey bu durum karþýsýnda bir hayli öyle kaldý. Bey böyle düþüncelere dalmýþken, derviþler: sultaným, Alanya beyi oðlu gelmiþ, bizden av talep ederler dediler. Sultan da onu bana gönderin dedi. Sultanýn yanýna varan Gaybi Bey halini anlattý ve neden orda bulunduðunu açýkladý. Bunun üzerine Abdal Musa Sultan: o ahu neden senin avýn oldu? diye sordu. Bey cevapladý: sultaným, ben onu ok ile vurdum, üzerine at sürüp hayli koþtum. Çok menzil aldý, yoruldu, güç ile buraya geldi. cevabýný verdi. Bunun üzerine Abdal Musa Sultan: o oku görünce bilir misin, tanýr mýsýn diye sordu. Bilirim cevabýný alan Abdal Musa Sultan, kendi kolunu kaldýrýp, koltuðunun altýnda saplý oku gösterdi. Okunu tanýyan Gaybi Bey kendinden geçti. Kaygusuz Abdal ýn, Abdal Musa yla tanýþmasý ve beyliði býrakýp dergâha hizmet etmesi böyle baþlamýþtýr. Kaygusuz Abdal, uzun bir dönem dergâha hizmet etti. (Hizmet, eðitim görme manasýnda kullanýlmaktadýr.) Hizmetinden sonra Abdal Musa Sultan dan icazetnamesini alan Kaygusuz Abdal, Mýsýr Kahire ye gitmiþtir. Orada bir tekke açmýþ, hizmetler etmiþtir. Bazý bilgiler Kaygusuz Abdal ýn Mýsýr a gittikten ve belli bir dönem kaldýktan sonra Hacca gidip, oradan sonra bir çok yeri gezip, tekrar Abdal Musa Dergâh ýna dönüp burada hakka yürüdüðü yönündedir. Bazý bilgiler ise, Kaygusuz Abdal ýn Kahire de hakka yürüdüðü yönündedir. Herhalûkârda Kaygusuz Abdal, onlarca kiþiyi aydýnlatmýþ bir önderdir. Nerede hakka yürüdüðü bilinmese de 1444 yýlýnda hakka yürüdüðü bir çok kaynakta belirtilmektedir. Hacý Bektaþ'ý 699. kutlama yýlý ve Uluslararasý Hacý Bektaþi Veli Anma Töreni Ankara-Baðdat demiryolu iþçileri greve çýktý Cemiyetler Kanunu çýktý Charlie Chaplin'in "Altýna Hücum" adlý filmi gösterime girdi Çin ve Sovyet askerleri Mançurya'da çatýþtý Amerika Birleþik Devletleri'nden yardým olarak alýnan iki muhrip Gölcük'e geldi. Gemilere Gaziantep ve Gemlik adlarý verildi Ýran Þahý Rýza Pehlevi ve Kraliçe Süreyya, Baþbakan Musaddýk'ý düþüremeyince Ýran'ý terkettiler. 6 gün sonra Þah'a baðlý subaylarýn darbesinden sonra geri döndüler. Ayný gün Türkiye'de Ýzmir Panayakopu'da inþa edilen Meryemana Evi açýldý Murat Güler Manþ Denizi'ni yüzerek geçti ve Manþ'ý geçen ilk yüzücümüz oldu. Kýbrýs, Baþpiskopos Makarios'un baþkanlýðýnda baðýmsýz bir cumhuriyet oldu Türk hava sahasýný ihlal eden iki Irak uçaðý düþürüldü. Irak iki gün sonra Türkiye'ye bir nota verdi ve Türkiye'yi Molla Mustafa Barzani'ye yardým etmekle suçladý Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi, THKP- C liderlerinden Mahir Çayan ve arkadaþlarýnýn yargýlanmasýna baþlandý Andreas Papandreu 7 yýl sürgünden sonra Yunanistan'a geri döndü. Ayný gün Türk birlikleri Maðusa, Lefkoþe, Lefke hattýnýn kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altýna aldý ve ateþ kesildi Milliyet gazetesinin yayýný Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý tarafýndan durduruldu yýllýk kesintisiz eðitim yasa tasarýsý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ayný gün 8 yýllýk eðitim fonu için zam yapýlmasýna tekel ürünlerinden baþlandý Koalisyon ortaklarý arasýnda Af Yasa Tasarýsý ile ilgili uzlaþma saðlandý. Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenleme yapýldý maddenin 2. fýkrasý af kapsamý dýþýnda býrakýldý. Bugün Doðanlar: Siyasi hayatýna Irgun örgütünde baþlayýp Ýsrail baþbakanlýðýna kadar yükselen ve Enver Sedat ile birlikte Nobel barýþ ödülünü paylaþan Ýsrailli devlet adamý Menahem Begin Amerikan rock þarkýcýsý Madonna. Bugün Ölenler: Yazar Mahmut Yesari Rock and roll kralý Elvis Presley Ýnsan Haklarý Derneði kurucusu ve Genel Sekreter yardýmcýlarýndan Avukat Ýbrahim Tezan. bianet

6 16 Aðustos 2007 Perþembe Anma etkinliðinde vatandaþlar sorunlarýný anlattý AD SOYAD: Özay GÖÇER ÞEHÝR: ADANA YAÞI:50 MESLEK: TARLADA ÇALIÞIYOR EÐÝTÝM: -- ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 10 YILDIR ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Kamp alanýmýz yok,akþamlarý sularý kesiyorlar,tuvaletleri ücretli yapmalarýndan dolayý sýkýntý yaþýyoruz.esnaf ve yerel halktan tepkiler alýyoruz yönetimin bize yer göstermemesinden dolayý yerel halkla sorunlar yaþýyoruz aslýnda biz yerel halkla hiçbir sorun yaþamak istemiyoruz onlarýnda kendilerini bizim yerine koymalarýný bekliyoruz. Bektaþilik bu deðildir hepimiz kardeþiz. AD SOYAD: Mustafa Öner ÞEHÝR: Hacýbektaþ YAÞI:42 MESLEK: Esnaf EÐÝTÝM: Lise ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ:Bu yýllar etkinliðe katýlým geçen yýllara göre daha az. Bence bunda en büyük etken belediyenin tanýtýmýnýn geçen yýllara göre daha az olmasý ve anma törenine gelenlerin genel þikayeti roman vatandaþlarýn merkezde konaklamasýndan dolayý bizim iþlerimizde azaldý. AD SOYAD: Ramazan GEZER ÞEHÝR: GAZÝANTEP YAÞI:36 MESLEK: AYAKKABI TAMÝRCÝSÝ EÐÝTÝM: -- ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 3 ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Herþey pahalý,tuvaletler ücretli,temizlik sorunlarý var ve saðlýk sorunlarýmýz var.belediyeden beklentilerimiz var ama bize hiçbir türlü kolaylýk saðlamýyolar. KURBANLIK KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR WORLD CARD INIZA ÖZEL PEÞÝN FÝYATINA + 5 WORLD TAKSÝT KUZU KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU KUZU CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 4 YTL KOYUN KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 7 YTL KOYUN CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 3,5 YTL Kamil ÖNTAÞ CEP: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ /NEVÞEHÝR AD SOYAD: Ýzzet Güngör Öztürk ÞEHÝR: BURSA YAÞI:28 MESLEK: ORGANÝZATÖR EÐÝTÝM: ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÇEKO (Çalýþma Ekonomi) BÖLÜMÜ ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: ÝLK GELÝÞÝM ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Bence yetkililer tarafýndan yeterli duyarlýlýk gösterilmemiþ gözüküyor. Anma etkinliði adýyla panayýr görüntüsü saðlanmasý rahatsýz edici ve kaygý verici böyle güzel bir etkinliði rant amaçlý bir ticaret haline getirmek çok üzücü. Þehir dýþýndan gelen VE : 9 YTL vatandaþlarýmýzýn konaklama ihtiyaçlarýný belediye tarafýndan saðlanmamasý türbe etrafýnýn kirlenmesine sebebiyet vermiþ olduðundan gelen insanlarýn saðlýklý ortamda bulunmamalarýna neden oluyor.bence buna en kýsa zamanda bir çözüm bulunmasý gerekli. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: SATILIK EV Toki 1 nci Etapta 3+1 ev satýlýktýr. Zafer Öcal Tel: /

7 16 Aðustos 2007 Perþembe Nafiz Ünlüyurt 16. Aðustoslar böylemi olmalýydý 16. Aðustos mutluluðunu, bir kez daha yaþýyoruz Milattýr, yeniden doðuþtur, Hacýbektaþ insaný için 16. Aðustos Bizim için, belki de en anlamlý gün. Öyle ki, Ýþ takviminiz ona göre þekillenir. Bütçeniz ona görebelirlenir 16.Aðustoslar yaklaþtýðýnda, bir baþka atar yüreðiniz Saymaya baþlarsýnýz, kalan günleri Bitmek bilmez bir türlü Kolay mý? Yýl boyu özlemini duyduðunuz yakýnlarýnýzla olacaksýnýz Onlarý kucaklayacak, Sevip, okþayacaksýnýz Paylaþacaksýnýz mutluluðu onlarla O nedenle ki, Düðündür, bayramdýr, gönül alýp hasret gidermedir, sevgidir, kucaklaþmadýr, Hacýbektaþ insaný için.16. Aðustoslar Edirne sinden Kars ýna dek, Hacýbektaþ ve de Hacý Bektaþ Veli diye çarpan milyonlarca yürektir. Anadolu nun, sel olup aktýðý gündür. Ali dir, Hüseyin dir Yunus tur, Pir Sultan dýr, semahtýr, türküdür sazdýr Dostluk, barýþ, sevgi ve hoþgörüdür Ve de, Haksýzlýða baþkaldýrý, Yoksulun hakkýný sorma günüdür 16. Aðustoslar Ve de,baþýmýza konan devlet kuþu Ekmeðimiz ve de aþýmýz, Geçmiþimiz ve de geleceðimiz Ve de, En büyük zenginliðimizdir 16. AÐUSTOSLAR Bunca yýl sonra böyle mi olmalýydý Yetmedi mi?..bunca yýldýr çekilen çile Her yýl gelen on binler daha ne kadar bekleyecek,adam yerine konulmayý!.. Ne zaman yatacak yer göstereceðiz Ne zaman yiyecek bir lokma vereceðiz, onlara Yýllardýr ne yaptýk Hangi projeyi hazýrladýk Hangi çalýþmayý yaptýk onlar için Devletten ne istedik de vermedi. Söylermisiniz? Allah aþkýna Nutuk atmayý marifet sayýp, Kendimizi kandýrdýk Özür dilemeliyiz o güzel ve de tertemiz insanlardan.. Evet, gerçekten de özür dilemeliyiz. Hala yýlýndayýz. Hiçbir deðiþim yok, Koþullar ayný, daha da kötü Ýnsanlar hala sokaklarda, duvar diplerinde sabahlýyor, Sahipsiz ve biçare Bu nasýl bir duygu ki, Çekilen cefa, yaþanýlan tüm olumsuzluklar, bu sevgiyi eksiltmiyor. On binler, her 16. Aðustosta, inadýna, Hacýbektaþ ta buluþuyor Düþünüyorum da,bizde olmayan bir duygu var onlarda. Ýnanç ve vefa!... Teþekkürler Anadolu nun her yanýndan gelen Hacý Bektaþ Veli dostlarý,binlerce teþekkürler size sevgili canlar Hoþ geldiniz, hoþ geldiniz diyoruz hepinize Bir not da yetkililere, Lütfen olanlarý doðru deðerlendirin Yanlýþ yapýyorsunuz 16.Aðustoslar kan kaybediyor Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok duyurulur SATILIK ARSA Bala Mahallesi Atkaya Mevki de 624m2 imarlý arsa satýlýktýr. Hasan Güvendik 103 Evler Tel: GSM: Anma etkinliðinde vatandaþlar sorunlarýný anlattý Erdoðan Çangal ÝSTANBUL/PENDÝK YAÞI: 32 MESLEK: Serbest EÐÝTÝM: Ýlkokul ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACINCI DEFA KATILDINIZ: Küçüklüðümden beri katýlýyorum ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Vatandaþ olarak güvenlik güçleri ve belediye görevlileri tarafýndan zorluklar çýkarýlýyor. Örneðin konaklama konusunda bize yardýmcý olmuyorlar,yiyecek ve içeceklerin fiyatlarý yüksek. Alým gücümüz zayýf olduðu için mecburiyetten dýþarýda çadýr kurduðumuz yerde yemek yiyoruz. Saðlýk sorunlarý yaþýyoruz, mecburiyetten. Belediyenin temizlik görevlilerinin yetersizliðinden dolayý çöpler uzun bir süre bulunduðumuz yerde bekletiliyor. AD SOYAD: Ali Ekberi GÜLBAÞ ÞEHÝR: ÝSTANBUL/ÜMRANÝYE YAÞI: 67 MESLEK: ÞAÝR-OZAN VE MÜZÝK ÞÝRKETÝ SAHÝBÝ EÐÝTÝM: ÝLKÖÐRETÝM ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 2 ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Ýlk sene zorluklarla karþýlaþmýþtýk. Eþimle beraber geldiðimizde þaþýrmýþtýk anma etkinlikleri adýyla bir panayýr havasý yaratýlmasý rahatsýz ediciydi. Dilerim bu seneki etkinlikler daha iyi bir havada geçer. Roman olan vatandaþlarýmýzýn düzensiz yerleþimi ve özellikle türbelerin etrafýnda yerleþmiþ olmasý aþýrý derce rahatsýz edici. Bence belediyenin öncelikli iþi bu vatandaþlarýmýzýn konaklamasýna yönelik iþler yapmasý, çadýr alaný veya baraka tarzý merkez dýþý bir alan tahsil edilmesi gerekiyor. Ali Ekberi Gülbaþ; Ýstanbul da yaþýyor. Kendisi ozan, þair ve müzik yapýmcýsý. Birçok besteleri müzik dünyasýna kazandýrmýþ Hacýbektaþ a ikinci defa gelmiþ. Bizi kýrmayarak sorularýmýzý yanýtladý. Etkinliðe iliþkin görüþlerini þu þekilde özetledi: Þu an etkinlik güzel. Biz buraya piri ziyarete geliyoruz. Ancak biraz düzensizlik var. Ýnsan profili tek düze. Konargöçer vatandaþlar biraz þenlikleri olumsuz yönde etkiliyorlar. Þehri kirletiyorlar. Bunun önüne geçilmeli diye düþünüyorum. SATILIK ARSA Bala Mahallesi Atkaya Mevki de 603 m2 imarlý arsa satýlýktýr. Hasan Güvendik 103 Evler Tel: GSM: SATILIK EV 103 Evler de 470 m2 arsalý kuyusu olan bahçeli ev satýlýktýr. Kasap Sadýk Altýnsoy Çarþý içi Tele: GMS:

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 34 En Düþük 0 C ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAÞ VELÝ ANMA TÖRENLERÝ VE KÜLTÜR SANAT ETKÝNLÝKLERÝ PROGRAMI AÐUSTOS 2007 I.GÜN 16 AÐUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anýtýna çelenk konulacak) AÇILIÞ YER :Cumhuriyet Meydaný SAAT :10:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ AÇILIÞ PROGRAM *Saygý Duruþu *Ýstiklal Marþý *Kültür ve Turizm Bakanlýðý Hacýbektaþ Semah Ekibi Gösterisi *Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuþmalar *Þiir Yarýþmalarýný Kazananlara Ödül Verilmesi *Öykü Yarýþmasýný Kazanana Ödül Verilmesi *Aynur BEKTAÞ, Süreyya BEKTAÞ A Teþekkür Plaketinin Verilmesi *14. Hacý Bektaþ Veli Dostluk ve Barýþ Ödülünün Verilmesi *Hacý Bektaþ Veli Külliyesinin Ziyaret Edilmesi. SERGÝLER YER : Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Sergi Salonu KONU : Resim Heykel Seramik Karma Sergisi (Koordine ve Düzenleme Iþýk ÇUHACIOÐLU) Fuaye Salonu KONU : Esintiler DÜZENLEYEN *Handan TUZLA *Fatma TUZLA Not: Sergiler dört gün boyunca devam edecektir. PANEL SAAT :14:00 KONU : Laik Türkiye Cumhuriyeti nde Alevilik KONUÞMACILAR *Þakir KEÇELÝ Araþtýrmacý-Yazar *Prof. Dr. Filiz KILIÇ Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezi Müdürü *Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yard. *Cemal ÞENER Araþtýrmacý -Yazar, Sosyal Antropolog *Dr. Mustafa Cemil KILIÇ Din Sosyologu TÝYATRO YER :Hacýbektaþ Veli Kültür Merkezi SAAT :17:00 OYUN :SÝMURG (Sivas Katliamýnýn Belgesel Oyunu) OYUNCULAR :Ankara Simurg Oyuncularý YAZAN :Serdar DOÐAN YÖNETEN :Cengiz SEZGÝN I.GÜN GECE KONSERÝ YER : Cumhuriyet Meydaný SAAT :19:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ OZAN SANATÇI SEMAH EKÝPLERÝ Saat:19:00 *Kültür ve Turizm Bakanlýðý Hacýbektaþ Semah Ekibi *Ozan Emaneti *Ozan ÞAHÝNÝ *Mehmet KUNDAK *Hüseyin ASLAN *Aþýk Fedai Saat:21:30 *Sabahat AKKÝRAZ ve Mustafa ÖZARSLAN *Ali MAHZUNÝ *Mazlum ÇÝMEN *Gülþen ALTUN *Grup YENÝCE YOLLARI HAVAÝ FÝÞEK GÖSTERÝSÝ YER :Müze Bahçesi SAAT :21:00 2. GÜN 17 AÐUSTOS 2007 ANIT AÇILIÞI YER :Çilehane SAAT :11:00 KONFERANS SAAT :14:00 KONU : Enel Hak KONUÞMACI *Ýlhan SELÇUK Cumhuriyet Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi. Gazeteci-Yazar TÝYATRO YER :Hacýbektaþ Veli Kültür Merkezi SAAT :17:00 OYUN :Yüzleþme OYUNCULAR :Tuncay Özinel Tiyatrosu YAZAN :Tuncay ÖZÝNEL YÖNETEN :Ali YAYLI 2.GÜN GECE KONSERÝ YER : Cumhuriyet Meydaný SAAT :19:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ OZAN SANATÇI SEMAH EKÝPLERÝ Saat: 19:00 *Ozan Turani Baba *Ozan Bindebir *Hacýbektaþ ve Yükseköðretim Kurumlarýna Yardým Deneði Semah Ekibi ÞÝÝR DÝNLETÝSÝ *Ahmet GÖKÇE, Mustafa ERMÝÞ, Sezai AKSU *Ali BAÞTUÐ Saat :21:00 *Gülseren KILIÇ *Zeynep KARABABA Saat:22:00 *Hasan YÜKSELÝR *Yusuf GÜL *Zeynel ABA *Emrah MAHZUNÝ 3. GÜN 18 AÐUSTOS 2007 SEMAHLARLA DELÝ DERVÝÞ SAAT :11:00 DRAMA :Servet GÜNER SEMAHLAR :Mualla TEBEROÐLU PANEL SAAT :14:00 KONU : Ýrtica ve Emperyalizim KONUÞMACILAR *E Orgeneral Þener ERUYGUR ADD Genel Baþkaný (Yönetici) ÖZEL KIRÞEHÝR BÝREY DERSHANESÝ Baþarmak Ýçin Bir e Bir *Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER *Prof. Dr. Alpaslan IÞIKLI Tüm Öðretim Üyeleri Deneði Genel Baþk. *Mustafa BALBAY Gazeteci Araþtýrmacý-Yazar *Av. Turhan KARAKAÞ Araþtýrmacý Yazar BÝRLÝK CEMÝ YER :60.Yýl Kapalý Spor salonu SAAT :18:00-20:00 arasý DÜZENLEYEN : Hacýbektaþ ve Yüksek Öðretim Kurumlarýna Yardým Derneði 3.GÜN GECE KONSERÝ YER : Cumhuriyet Meydaný SAAT :19:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ OZAN SANATÇI SEMAH EKÝPLERÝ Saat:19:00 *Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði Semah Ekibi *Ozan ZEBUNÝ *Yusuf DUMLUPINAR *Grup BABA ZULA Saat:21:30 *Hüseyin TURAN *Yusuf BENLÝ *Makbule ORAL *Kazým KALAYCI 4. GÜN 19 AÐUSTOS 2007 PÝKNÝK YER :Dedebað SAAT :13:00-19:00 Bu Program; * Hacýbektaþ Belediyesi, * Hacý Bektaþ Veli Anma Kurulu nun, ortak çalýþmalarý sonucunda yapýlmýþtýr. KATKIDA BULUNAN KURUMLAR *TBMM Kültür Sanat Yayýn Kurulu *Baþbakanlýk Tanýtma Fonu *Kültür ve Turizm Bakanlýðý Katkýda Bulunan Kurumlara Teþekkür Ederiz. Saygýdeðer Hacýbektaþlýlar Birey Dershanesi bu yýl da OKS ve ÖSS de Kýrþehir de eriþilmesi güç bir baþarýya imza attý. OKS de 46 öðrencimiz Fen lisesi, Anadolu Öðretmen lisesi ve Anadolu lisesi ne kaydolmaya hak kazanmýþtýr. ÖSS de ise 164 öðrencimiz 310 ve yukarýsý puan almýþ olup öðrencilerimizin %87 si tercih yapma hakkýný elde etmiþtir. Sevgili Gençler Birey Dershanesi nin deneyimli öðretmenlerinin anlattýðý derslerle, etütlerle, özellikle BÝRE BÝR çalýþmalarýyla, Türkiye nin en kaliteli yayýnlarýndan komple BÝREY yayýnlarýyla kazananlar kervanýna katýlmak istiyorsanýz sizleri de BÝREY dershanesi ne bekliyoruz. -20 Temmuz 2007 pazartesi günü saat 09:00 da derslerimiz baþlayacaktýr. -Servisimiz Has Hacýbektaþ Tur aracýlýðý ile yapýlacaktýr. Birey Dershanesi Baþarmak Ýçin BÝRE BÝR Tel: fak: Adres: Medrese Mah. Cacabey cami Yaný Cacabey Ýþ Merkezi kat:1-2-3 Kýrþehir

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

47.ULUSAL 21.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

47.ULUSAL 21.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 47.ULUSAL 21.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2010 HACIBEKTAŞ 15 AĞUSTOS 2010 PAZAR AÇILIŞ ÖNCESİ PROGRAM ATATÜRK ANITINA ÇELENK LMASI :13:00

Detaylı

43.ULUSAL 17.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

43.ULUSAL 17.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 43.ULUSAL 17.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-20 AĞUSTOS 2006 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2006 AÇILIŞ :Cumhuriyet Meydanı SAAT :10:00 SUNUCULAR *Emine

Detaylı

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2014 HACIBEKTAŞ TÖRENLERİN RESMİ AÇILIŞI 16 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ : Kemal KILIÇDAROĞLU Kültür

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-17 AĞUSTOS 2016 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2016 SALI AÇILIŞ ŞMALARI VE ÖDÜL TÖRENLERİ SAAT : 11.00 13.00 SUNUCULAR

Detaylı

Batýkent Barýþ Ýstiyor! 28 EYLÜL PAZARTESÝ Sergi: Dünden Bugüne Batýkent (KENT KOOP) Saat: 15:00 Yer: Batýkent Metro Son Durak Festival Açýlýþý Toplanma: 1.Kol-Anýt Ýþ Merkezi Atatürk Heykeli Önü, 2.Kol

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

41.ULUSAL 15.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

41.ULUSAL 15.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 41.ULUSAL 15.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-18 AĞUSTOS 2004 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2004 I.GÜN GÜNDÜZ PROGRALARI AÇILIŞ :Belediye Meydanı SAAT :10:00

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

42.ULUSAL 16.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

42.ULUSAL 16.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 42.ULUSAL 16.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-21 AĞUSTOS 2005 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2005 AÇILIŞ SAAT :10:00 SUNUCULAR *Emine Cevahir ÇALIKUŞU *Atatürk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

48.ULUSAL 22.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

48.ULUSAL 22.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 48.ULUSAL 22.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2011 HACIBEKTAŞ 15 AĞUSTOS 2011 PAZARTESİ :Cumhuriyet Meydanı :14.00 :Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

46.ULUSAL 20.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

46.ULUSAL 20.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 46.ULUSAL 20.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-18 AĞUSTOS 2009 HACIBEKTAŞ 15 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ DİVAN BAŞKANI TOPLANTI : Hacı Bektaş Veli Kültür

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök 2 ve 3 DE Geçtiðimiz Pazar günü Belediye baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili olarak

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Çilehane, kayalar ve insan sureti. Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu

Çilehane, kayalar ve insan sureti. Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Halil Bozdað SAYIN HÜSAMETTÝN EKÝM E Hoþ gelmiþsin Her ne için uðramýþsýn bu yere Sevgi gösterin yatan yaþlýlara Kýymetini bilip sözünü anlayana 8> DE Sevim Çelik : Baþýmdan kaynar sular döküldü Çilehane,

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

20 YKR. Referandum. Naci Danacý nýn incelemesi

20 YKR. Referandum. Naci Danacý nýn incelemesi YIL: 1 SAYI: 87 20 YKR 03 NÝSAN 2006 PAZARTESÝ Referandum sonuçlandý Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Þahinleri Güvercinleþtirmek Güvercinleri Þahinleþtirmek Hangisi kolay? Hangisi çýkarýmýza? Tabiî ki

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, basın özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeden

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Aleviler resmî Hacýbektaþ'ta yok. Cumhuriyet, AKP ve Aleviler. KAPATMA DAVASI Köþe Yazýsý. Hacýbektaþ'a Çaðrý. Gençleri AKP'den koruma tasarýsý

Aleviler resmî Hacýbektaþ'ta yok. Cumhuriyet, AKP ve Aleviler. KAPATMA DAVASI Köþe Yazýsý. Hacýbektaþ'a Çaðrý. Gençleri AKP'den koruma tasarýsý YIL:3 SAYI:710 35 YKR 12 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı