PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 16 AÐUSTOS 2007 PERÞEMBE PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Nafiz Ünlüyurt 16. Aðustoslar böylemi olmalýydý 7 DE Kaygusuz Abdal Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri her yýl Hacýbektaþ ta yapýlan geleneksel Alevi örgütleri toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. 15 Aðustos larda Alevibektaþi örgütlerinin katýlýmýyla yapýlan toplantýlara bu sene yalnýzca PSAKD den temsilciler katýldý. Geçtiðimiz yýllarda sadece 2003 ve 2004 yýllarýnda yapýlamayan bu toplantýlarda Alevibektaþi kuruluþlarýndan temsilciler Alevilerin sorunlarýný tartýþýp... > 3 DE Anma etkinliðinde vatandaþlar sorunlarýný anlattý internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAÞ VELÝ ANMA TÖRENLERÝ VE KÜLTÜR SANAT ETKÝNLÝKLERÝ PROGRAMI 5 DE Ali Kaim Siyasetin Sivas gerçeði gerçekleþti Seçimler öncesinde bu köþede yazmýþ olduðum Sivas ve siyaset gerçeði baþlýklý yazýmda; Sivas ta yaþanan > 2 DE SABRÝ FÝDEL NEYÝ KORUYOR Arasýnda ülkemizde ve Dünya da çok güzel rüzgarlarýn estiði dönemleryaþandý. Hülyalý,sevdalý,heyecanlý dönemlerdi o dönemler.ýnsanlarýn içlerine sýcak yaðmurlar yaðardý.sadece inanýlýr beklenirdi bir þeyler umarak. > 4 DE ÞEHÝR: ADANA YAÞI:50 MESLEK: TARLADA ÇALIÞIYOR EÐÝTÝM: -- ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 10 YILDIR ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Kamp alanýmýz yok,akþamlarý sularý kesiyorlar,tuvaletleri ücretli yapmalarýndan dolayý sýkýntý yaþýyoruz.esnaf ve yerel halktan tepkiler alýyoruz yönetimin bize yer göstermemesinden dolayý yerel halkla sorunlar yaþýyoruz aslýnda biz yerel halkla hiçbir sorun yaþamak istemiyoruz onlarýnda kendilerini bizim yerine koymalarýný bekliyoruz. Bektaþilik bu deðildir hepimiz >6 VE 7 DE AÐUSTOS 2007 I.GÜN 16 AÐUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anýtýna çelenk konulacak) AÇILIÞ YER :Cumhuriyet Meydaný SAAT :10:00 > 8 DE / Hacýbektaþ Kültür Sanat Etkinlikleri nadeniyle tüm eczaneler nöbetcidir.

2 2 16 Aðustos 2007 Perþembe Ali Kaim Siyasetin Sivas gerçeði gerçekleþti Seçimler öncesinde bu köþede yazmýþ olduðum Sivas ve siyaset gerçeði baþlýklý yazýmda; Sivas ta yaþanan gerçeklerden yola çýkarak; saðcý, ýrkçý, dinci çevrelerin sol a oy vermeyeceðini çünkü o tabanýn sosyal demokratýndan sosyalistine kadar kendisini solda sayan bütün partilere ve adaylara ayný gözle baktýðýný, kendisini solda sayan partilerin saða açýlmak yerine kendi yoksul tabanlarýna sahip çýkmalarý gerektiðini yazmýþtým. Bu bir kehanet deðildi siyasetle az çok ilgilenen her insanýn görebileceði bir gerçekti. Bu gerçeði sade vatandaþlar gördüðü halde yýllardýr siyaset yapanlar ne yazýk ki göremediler veya bilinçli olarak görmediler. Sözde yükselen milliyetçilik dalgasýndan pay alacaklarýný zannettiler. Ama bunun böyle olmadýðý 22 Temmuz seçimlerinde görüldü. Manipüle edilen yoksul halkýmýz bir umut ýþýðý görmediði için yine götürdü oylarýný ayný partiye verdiler. Seçim bölgemiz Nevþehir de ve Türkiye genelinde DYP ve ANAP ýn oylarýnýn neredeyse tamamý AKP ve MHP arasýnda paylaþýldý. Her seçimde ayný gerçekleri yaþýyoruz. Sað seçmen dinci ýrkçý liberal demeden güçlü gördükleri bir veya iki partide oylarýný toparlayýp o partileri iktidar yapýyor. Bu durum 1946 da baþlayýp 12 Eylül sonrasýnda daha belirgin olarak günümüze kadar devam etmektedir. Demokrat parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doðru Yol Partisi, Refah Partisi, MHP, AKP yýllardýr bu yöntemlerle iktidara gelmediler mi? Bu partilerin yapýlarýný ve yaptýklarýný hepimiz biliyoruz. Yýllardýr köylümüzü, iþçimizi, dar gelirli memurumuzu, þehirlerin varoþlarýnda yaþayan yoksul halkýmýzý (soldaki boþluktan ve politikasýzlýktan yararlanarak) boþ vaatlerle kandýrýp dini duyarlýlýklarýný kullanarak bu partilere oy verdirdiler. Ýnsanlar her seferinde kendilerini ezen kapitalist, emperyalizmin uþaðý bu partilere neden oy verdiler. Neden sorusunu ciddi olarak tartýþtýk mý? Neden sorusunun tartýþýldýðý kitlelerin yaþamsal taleplerine ucundan kulaðýndan da olsa yanýt verildiði bir iki dönem oldu ve dönemi bu dönemlerde CHP ve SHP genel de ve yerelde iktidar oldular. Hangi politikalarla bu baþarýlar saðlandý. Bu baþarýlarý daha da ileriye götürmek için hangi çalýþma yapýldý. Bunlarýn tartýþýlacaðý yerde, tam tersine kendisini solda sayan partiler sol kanatlarýný kestiler içlerinde devrimcilerin, demokratlarýn siyaset yapmasýna izin verilmedi. Resmi ideolojiden yana tavýr aldýlar. Yoksullarýn taleplerine yanýt verecek hiçbir açýlýmda bulunmadýlar. Ýnsanlarýn birinci derdinin akþam evine ekmek götürmek olduðu unutuldu. Dünyanýn neresinde görülmüþ sol kanadý olmayan sosyal demokrat parti Herkesin ortak deðerleri olmasý gereken Bayrak, Atatürk, Laiklik, Cumhuriyet gibi deðerler üzerinden siyaset yaparak katý milliyetçi bir söylem tutturuldu. Sivil siyasetten halktan yana politika üretilmesini isteyen sosyalistler bölücü hain ilan edildi. Büyük þehirlerde sosyalist insanlarýn aday olmalarýna bile karþý çýkýldý. Ne kazandýk? Abdullah Gülün veya bir baþka AKP linin Cumhurbaþkaný olmasýný engelleyecek bir güç mü kazandýnýz. Koltuðunuzun altýna alýp baraj aþtýrdýðýnýz MHP nin Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Meclise gireceðini açýklayan ilk parti olmasýný mý engellediniz. * * * Ülkeyi bu çýkmazdan kurtaracak olan yine sol deðerler olacaktýr. Bu inancýmýzý hiçbir zaman kaybetme memeliyiz. Sol taban içe dönük tartýþmasýný bana göre yeterince yapmýþtýr. Bir an önce kýsýr tartýþmalardan kurtulup solun evrensel, insani deðerlerini bu ülkenin yoksullarýna, iþçilerine, köylülerine yeniden anlatma zamaný gelmiþtir. Bunu da ancak geçmiþte olduðu gibi devrimciler yapabilir. * * * Hünkâr ý anacaðýmýz þu günlerde bütün deðerleri evrensel sol deðerlerle örtüþen Alevi Bektaþi deðerlerini kendilerine ilke edinmiþ ayný düþünce ve anlayýþa sahip olan Alevi Bektaþi Örgütlerinin Temsilcileri bir an önce anlamsýz tartýþmalarý bir kenara býrakýp, Çaðdaþ Devrimci Demokrat Alevi Bektaþi Toplumunun isteði doðrultusunda bir araya gelip güçlerini yeniden birleþtirmelidirler. Eðer bu gün bu olgunluk gösterilmez ise yarýn çok geç olabilir. Unutmayýn, Erciyes Tekir Yaylasýna sevecen mesajlar gönderenler var. GEREKLÝ TELEFONLAR SAYGI DEÐER DOSTLARI Derneðimiz tarafýndan Hacýbektaþ halký, Alevi Bektaþi toplumu ve tüm dünya insanlarýna hizmet vermek amacýyla, Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cem Evi yapýmý için çalýþma baþlatýldý. Mimari yapýsý, sosyal ve konaklama tesisleri,araþtýrma,enstitü birimleri ve de çevre düzenlemesi ile Alevi Bektaþi Toplumu nun yüz aký bir anýt Ser çeþme de yükselecek. Tüm Alevi Bektaþi örgütlerinin, inanç önderlerimizin ve de Alevi Bektaþi insanýmýzýn ortak çabalarý ile yapýmý düþünülen Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cem Evi için açýlan kampanyaya siz de katýlýn Baðýþlarýnýz Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cem Evi yapýmý için olsun. Teþekkür ederiz Deðerli Baðýþlarýnýz Türbe Önünde ve dernek binasýnda kabul edilecektir. HACI BEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ PTT karþýsý Telefon No : e- Posta : Baðýþ Hesap No Ziaat Bankasý Hacýbektaþ Þubesi : Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 16 Aðustos 2007 Çarþamba HABER 3 PSAKD TA TOPLANDI SULUCAKARAHÖYÜK Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri her yýl Hacýbektaþ ta yapýlan geleneksel Alevi örgütleri toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. 15 Aðustos larda Alevibektaþi örgütlerinin katýlýmýyla yapýlan toplantýlara bu sene yalnýzca PSAKD den temsilciler katýldý. Geçtiðimiz yýllarda sadece 2003 ve 2004 yýllarýnda yapýlamayan bu toplantýlarda Alevibektaþi kuruluþlarýndan temsilciler Alevilerin sorunlarýný tartýþýp, yeni bir yýl için perspektifler çýkarýrlardý. Bu deðerlendirmeler 16 Aðustos larda bir bildiriyle kamuya açýklanýrdý. 15 Aðustos toplantýlarýnýn akþamýnda da Hacýbektaþ ta halktan insanlarýn da katýldýðý bir birlik cemi düzenlenirdi. Bu toplantýlarýn ilki Alevi Temsilciler Meclisi tarafýndan düzenlenmiþ, daha sonraki toplantýlara Alevi kuruluþlarýnýn yanýnda Alevibektaþi topluluklarýndan aydýnlar ve sanatçýlar da katýlmaya baþlamýþtý. Bu yýlki toplantýyý düzenleyen PSAKD yönetimi, katýlýmýn azlýðýna raðmen, geleneðin bir kez daha kesintiye uðramamasý için toplantýyý düzenlediklerini belirttiler. süresince Adana dan Kayseri ye kadar 46 dernekten temsilciler olgun ve verimli tartýþmalar yaptýlar. Bu tartýþmalarda, Türkiye de siyaset, yakýn gelecekteki geliþmeler, Alevilerin acil sorunlarý, Alevi kuruluþlarýnýn sorunlarý görüþüldü. Toplantýdaki tartýþma sonuçlarýnýn önümüzdeki günlerde bir bildiriyle kamuya iletileceði PSAKD Genel Merkezi üyeleri tarafýndan bildirildi. Toplantý sonrasý Su TV nin naklen yayýnladýðý Aleviler ve Siyaset adlý bir oturum yapýldý. Oturum sonrasý da katýlýmcýlar Birlik cemi için cemevine hareket ettiler. ÝLAN 103 Evler Mahallasinde Muhsin Berkil DAVETÝYELERÝNÝZÝ 300 ÇEÞÝT ÝÇÝNDEN SEÇÝN LILAR MATBAASI Tel: KAYIP ÝLANI Adana Yüreðir kayýtlý Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bora Karakaþ

4 16 Aðustos 2007 Perþembe FÝDEL NEYÝ KORUYOR? SABRÝ DÜNDAR döviz olarak kabul edilmediði,imf ye Borcu olmayan,eðitimin ilk okuldan üniversiteye kadar ücretsiz olduðu Küba da geçim sýkýntýlarý,rüþvet ve yolsuzluk iddialarý arttý.ýlerleyen yaþý ile birlikte giderek saðlýðý bozulan Fidel Castro 31 Temmuz 2006 görevini geçici olarak kardeþi Raul Castro ya verdi Arasýnda ülkemizde ve Dünya da çok güzel rüzgarlarýn estiði dönemleryaþandý. Hülyalý,sevdalý,heyecanlý dönemlerdi o dönemler.ýnsanlarýn içlerine sýcak yaðmurlar yaðardý.sadece inanýlýr beklenirdi bir þeyler umarak.68 ve aralarýnda benimde bulunduðum 78 kuþaðýnýn ülkesini ve insanlarýný sevme,sorumluluk duygusu çok.duygusal ama realiteye dayanan coþkulu motiflerin oldukça yüksek olduðu zamanlarda o zamanlar.fýdel CASTRO (Ruz) ve ERNESTO CHE GUEVERA nýn Latin Amerika da fýrtýnalar estirdikleri hayal günleriydi.kapitalizme ve Emparyelizim e karþý bütün dünya da yükselen genç muhalefet,sosyalizm önderliðinde yoksullarýn,fakirlerin itilmiþlerin geleceðine iliþkin büyük umutlar ve temiz öfkeler taþýyordu. Fidel Castro 13 Aðustos 1926 da Küba da doðdu.evlilik dýþý 5 çocuktan ikincisidir.aþçý Lina RUZ ve toprak aðasý Ýspanyol kökenli Angel CASTRO nun oðludur.katolik ve Cizvit okullarýnda eðitim gördü.hukuk mezunudur.öðrenciliðinden itibaren devrimci hareketin içinde oldu.1953 yýllarý baþlarýnda Batista diktatörlüðünün yýkmak amacý ile küçük bir grup oluþturan Castro 26 Temmuz da MONCADO kýþlasýna 125 arkadaþý ile bir baskýn düzenledi,ama baþarýsýzlýða uðradý.tutuklandý.16 Ekim 1953 de Santiogo da Küba yüksek mahkemesinde yapýlan yargýlamada Tarih beni aklayacaktýr. cümlesi ile biten ünlü savunmasýný yaptý.savunmadan çok bir saldýrý niteliðini taþýyan bu konuþmasýnda,batista hükümetini anayasa aykýrýlýk,baský rejimi uygulamak,rüþvet ve yolsuzlukla suçlarken,siyasal özgürlüklerin ve yurttaþlýk haklarýnýn tanýnmasý için çaðrýda bulundu.ayrýca toprak reformu,kýrsal geliþme ve sanayileþme programlarý hazýrlanmasýný,kârýn bir bölümünün sermaye sahipleri ile iþçiler arasýnda bölüþtürülmesini ve yeni vergiler konmayacaðýna iliþkin söz verilmesini istedi.meþruiyetini yitiren bir iktidar a karþý halkýn ayaklanma hakký olduðu yolundaki görüþlerini Küba Ananasýnýn yaný sýra bir çok siyasal düþünürün Özgürlük konusundaki görüþlerini ve Fransýz devrimi belgelerine dayandýrdý.zengin tarih ve hukuk bilgisi taþýyan bu savunmadan sonra 16 yýla mahkum oldu.uzun mücadelelerden sonra 1959 da Küba da iktidarý ele geçirdiler.castro hükümeti ilk olarak kiralarý düþürdü ve rüþvete karþý savaþ açtý.ardýndan köklü bir toprak reformu gerçekleþtirildi ve 1962 deki Domuzlar Körfezi çýkarmasý ve füze rampalarýnýn kaldýrýlmasý için Emperyalist dünyaya karþý mücadelede Sovyetler ve Lideri Krusçev in kendisini yalnýz býraktýðýný ve kaypak davrandýðýný öne sürerek baðlantýsýz Ülkerlerin lideri konumuna geldi.1965 den sonra ülkesinde gerçekleþtirdiði okuma-yazma seferberliði ile okuma yazma oranýný %90 lar üzerine çýkartý.zengin ülke kaynaklarýný ve ulusal gelirin paylaþýmýnda köklü deðiþikler gerçekleþtirdi. Sonra! Sonrasý biraz hüzünlü.heyecanlý devrim rüzgarlarýndan sonra özellikle 1970 lerden itibaren ülkede ekonomik anlamda önemli sýkýntýlar yaþanmaya baþladý.kardeþi RAUL CASTRO ülke yönetiminde giderek ikinci adam olamaya baþladý. Dünyada Amerikan dolarýnýn Daha geçenlerde yayýnladýðý 1 Aðustos tarihli makalesinde yarým yüz yýllýk kapitalist amborgo ya,ablukaya raðmen Küba halkýnýn direnme gücünden bahsediyordu,her þeyi raðmen diyordu koca Fidel.Ancak Küba da kardeþi Raul döneminde de iyi gitmiyordu iþler. Ýngiliz Guardiyan gazetesinin aktardýðýna göre Küba Genç Komünistler Birliðinin çýkardýðý Ýsyancý Gençlik gazetesi kötü giden iþlerin yaný sýra devlet dairelerinde rüþvet ve yolsuzluðun artýðýn iddia ediyordu. Doðaldýr ki Raul Castro dönemi Batý basýnýnda yeteri kadar yer almýþtýr.ancak dikkatli bir yerel basý n izleyicisi olmama raðmen bugüne kadar özellikle sol basýnda bu konuda doyurucu bir yazý,görüþ okuduðumu sanmýyorum. Neden? Rüyalarýmýz güçlüydü,itiraflarýmýzda güçlü olsun. Koskoca Küba devrimi hülyalarýný emanet edeceði kardeþ Raul dan baþka bir coþku ve heyecan bulamadý ise gözlerinizi kapatýn ve derin bir iç geçirin.buda geçer lerden sonra Partisini emanet edeceði eþinden baþkasýný bulamayan Bülent Ecevit gibi,oðullarýndan baþkasýný bulamayan Haydar Aliev,Hafýz Esat ve Rauf Denktaþ gibi akrabalýklara dayanan bir yönetsel devir teslim þekli ile aklýmýza acý düþünceler gelmektedir. Ortaya bir gerçek çýkýyor.bütün sistem ve Ýdeolojilerde en iyi korunan kavram yoksulluk oluyor demek ki.yukarda saydýðým ülkerin ortak paydasý yoksulluk ve garibanlýktýr,gelir daðýlýmýndaki adaletsizliktir.zaten yoksulluk ve yoksullarda var olaný,düzeni ve statükoyu koruyor. KAYNAK 1 :Prensa Latina (Resmi KÜBA Türkçe internet sitesi) KAYNAK 2:Ana Britanica

5 16 Aðustos 2007 Perþembe Kaygusuz Abdal Kaygusuz Abdal ile ilgili bilgiler, önüne çýkagelir. Gaybi Bey onu Abdal Musa Sultan Velayetnamesinde görünce hemen bir ok çýkarýp, ahuya geçmektedir. Bununla beraber fýrlatýr. Kiriþten çýkan ok ahunun sol Kaygusuz Abdal, Alevi-Bektaþi koltuðunun altýna saplanýr fakat ahu edebiyatýnýn kurucularýndan sayýlýr. yýkýlmaz, sýçrayýp kaçar. Gaybi bey de 1341 yýlýnda Alanya da doðmuþtur. Bu ardýna düþer. Ahudan durmadan kan bilgilerin kesin olmadýðýný hemen ilave akar, Gaybi Bey de onun kaçýþýna edelim. Alanya beyinin oðludur. bakar. Kaygusuz Abdal ýn, Abdal Musa Ciddi bir þekilde onun izini sürer. Sultan ýn talibi olmasýnýn ilginç bir Daðlar, vadiler geçip bir sahraya hikâyesi vardýr. Bu söylence Abdal inerler. Yaralý ahu büyük bir asitane Musa Velayetnamesinde þöyle kapýsýndan içeri girer. Gaybi de geçmektedir: arkasýndan dergâha girerek, derviþlere Teke (Antalya) ilinin Alaiye geyiði sorar. Meðer o sahradaki bu (Alanya) sancak beyinin oðlu Gaybi dergâh, velayet erenlerinden Seyyid Bey, 18 yaþýndayken arkadaþlarý ile Abdal Musa Sultan a aitmiþ. Abdal ava çýkar. Avlanýrken tepe üzerinde bir Musa Sultan, burada büyük bir asitane ahu görür beyzade. O esnada ahu onun yaptýrmýþ. Onun hizmetinde pek çok kiþiler varmýþ. Yanýna gelenler mutlaka mürit ve muhip olup kalýrlarmýþ. Pek çok derviþi varmýþ. Hepsi Abdal Musa ya layýký ile hizmet ederlermiþ. Ýþte geyiðin ve Gayi Bey in girdikleri dergâh bu idi. Derviþler Gaybi Bey i görüp, karþýladýlar ve atýnýn dizginini tutup: Buyrun, ziyarete geldiniz ise aþaðý inin dediler. Gaybi Bey: buraya oklanmýþ bir ahu geldi, o benim avýmdýr, onu bana verin dedi. Derviþler de: Buraya böyle bir ahu gelmedi ve biz görmedik dediler. Bunun üzerine Gaybi Bey: Hiç derviþler yalan söyler mi, ne için inkâr ediyorsunuz? Ben ahuyu kendi gözümle gördüm, buraya gelip içeri girdi dedi. Derviþler bu sözler karþýsýnda hayret ettiler: haberimiz yok, bilmiyoruz dediler. Gaybi Bey bu durum karþýsýnda bir hayli öyle kaldý. Bey böyle düþüncelere dalmýþken, derviþler: sultaným, Alanya beyi oðlu gelmiþ, bizden av talep ederler dediler. Sultan da onu bana gönderin dedi. Sultanýn yanýna varan Gaybi Bey halini anlattý ve neden orda bulunduðunu açýkladý. Bunun üzerine Abdal Musa Sultan: o ahu neden senin avýn oldu? diye sordu. Bey cevapladý: sultaným, ben onu ok ile vurdum, üzerine at sürüp hayli koþtum. Çok menzil aldý, yoruldu, güç ile buraya geldi. cevabýný verdi. Bunun üzerine Abdal Musa Sultan: o oku görünce bilir misin, tanýr mýsýn diye sordu. Bilirim cevabýný alan Abdal Musa Sultan, kendi kolunu kaldýrýp, koltuðunun altýnda saplý oku gösterdi. Okunu tanýyan Gaybi Bey kendinden geçti. Kaygusuz Abdal ýn, Abdal Musa yla tanýþmasý ve beyliði býrakýp dergâha hizmet etmesi böyle baþlamýþtýr. Kaygusuz Abdal, uzun bir dönem dergâha hizmet etti. (Hizmet, eðitim görme manasýnda kullanýlmaktadýr.) Hizmetinden sonra Abdal Musa Sultan dan icazetnamesini alan Kaygusuz Abdal, Mýsýr Kahire ye gitmiþtir. Orada bir tekke açmýþ, hizmetler etmiþtir. Bazý bilgiler Kaygusuz Abdal ýn Mýsýr a gittikten ve belli bir dönem kaldýktan sonra Hacca gidip, oradan sonra bir çok yeri gezip, tekrar Abdal Musa Dergâh ýna dönüp burada hakka yürüdüðü yönündedir. Bazý bilgiler ise, Kaygusuz Abdal ýn Kahire de hakka yürüdüðü yönündedir. Herhalûkârda Kaygusuz Abdal, onlarca kiþiyi aydýnlatmýþ bir önderdir. Nerede hakka yürüdüðü bilinmese de 1444 yýlýnda hakka yürüdüðü bir çok kaynakta belirtilmektedir. Hacý Bektaþ'ý 699. kutlama yýlý ve Uluslararasý Hacý Bektaþi Veli Anma Töreni Ankara-Baðdat demiryolu iþçileri greve çýktý Cemiyetler Kanunu çýktý Charlie Chaplin'in "Altýna Hücum" adlý filmi gösterime girdi Çin ve Sovyet askerleri Mançurya'da çatýþtý Amerika Birleþik Devletleri'nden yardým olarak alýnan iki muhrip Gölcük'e geldi. Gemilere Gaziantep ve Gemlik adlarý verildi Ýran Þahý Rýza Pehlevi ve Kraliçe Süreyya, Baþbakan Musaddýk'ý düþüremeyince Ýran'ý terkettiler. 6 gün sonra Þah'a baðlý subaylarýn darbesinden sonra geri döndüler. Ayný gün Türkiye'de Ýzmir Panayakopu'da inþa edilen Meryemana Evi açýldý Murat Güler Manþ Denizi'ni yüzerek geçti ve Manþ'ý geçen ilk yüzücümüz oldu. Kýbrýs, Baþpiskopos Makarios'un baþkanlýðýnda baðýmsýz bir cumhuriyet oldu Türk hava sahasýný ihlal eden iki Irak uçaðý düþürüldü. Irak iki gün sonra Türkiye'ye bir nota verdi ve Türkiye'yi Molla Mustafa Barzani'ye yardým etmekle suçladý Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi, THKP- C liderlerinden Mahir Çayan ve arkadaþlarýnýn yargýlanmasýna baþlandý Andreas Papandreu 7 yýl sürgünden sonra Yunanistan'a geri döndü. Ayný gün Türk birlikleri Maðusa, Lefkoþe, Lefke hattýnýn kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altýna aldý ve ateþ kesildi Milliyet gazetesinin yayýný Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý tarafýndan durduruldu yýllýk kesintisiz eðitim yasa tasarýsý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ayný gün 8 yýllýk eðitim fonu için zam yapýlmasýna tekel ürünlerinden baþlandý Koalisyon ortaklarý arasýnda Af Yasa Tasarýsý ile ilgili uzlaþma saðlandý. Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenleme yapýldý maddenin 2. fýkrasý af kapsamý dýþýnda býrakýldý. Bugün Doðanlar: Siyasi hayatýna Irgun örgütünde baþlayýp Ýsrail baþbakanlýðýna kadar yükselen ve Enver Sedat ile birlikte Nobel barýþ ödülünü paylaþan Ýsrailli devlet adamý Menahem Begin Amerikan rock þarkýcýsý Madonna. Bugün Ölenler: Yazar Mahmut Yesari Rock and roll kralý Elvis Presley Ýnsan Haklarý Derneði kurucusu ve Genel Sekreter yardýmcýlarýndan Avukat Ýbrahim Tezan. bianet

6 16 Aðustos 2007 Perþembe Anma etkinliðinde vatandaþlar sorunlarýný anlattý AD SOYAD: Özay GÖÇER ÞEHÝR: ADANA YAÞI:50 MESLEK: TARLADA ÇALIÞIYOR EÐÝTÝM: -- ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 10 YILDIR ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Kamp alanýmýz yok,akþamlarý sularý kesiyorlar,tuvaletleri ücretli yapmalarýndan dolayý sýkýntý yaþýyoruz.esnaf ve yerel halktan tepkiler alýyoruz yönetimin bize yer göstermemesinden dolayý yerel halkla sorunlar yaþýyoruz aslýnda biz yerel halkla hiçbir sorun yaþamak istemiyoruz onlarýnda kendilerini bizim yerine koymalarýný bekliyoruz. Bektaþilik bu deðildir hepimiz kardeþiz. AD SOYAD: Mustafa Öner ÞEHÝR: Hacýbektaþ YAÞI:42 MESLEK: Esnaf EÐÝTÝM: Lise ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ:Bu yýllar etkinliðe katýlým geçen yýllara göre daha az. Bence bunda en büyük etken belediyenin tanýtýmýnýn geçen yýllara göre daha az olmasý ve anma törenine gelenlerin genel þikayeti roman vatandaþlarýn merkezde konaklamasýndan dolayý bizim iþlerimizde azaldý. AD SOYAD: Ramazan GEZER ÞEHÝR: GAZÝANTEP YAÞI:36 MESLEK: AYAKKABI TAMÝRCÝSÝ EÐÝTÝM: -- ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 3 ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Herþey pahalý,tuvaletler ücretli,temizlik sorunlarý var ve saðlýk sorunlarýmýz var.belediyeden beklentilerimiz var ama bize hiçbir türlü kolaylýk saðlamýyolar. KURBANLIK KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR WORLD CARD INIZA ÖZEL PEÞÝN FÝYATINA + 5 WORLD TAKSÝT KUZU KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU KUZU CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 4 YTL KOYUN KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 7 YTL KOYUN CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 3,5 YTL Kamil ÖNTAÞ CEP: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ /NEVÞEHÝR AD SOYAD: Ýzzet Güngör Öztürk ÞEHÝR: BURSA YAÞI:28 MESLEK: ORGANÝZATÖR EÐÝTÝM: ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÇEKO (Çalýþma Ekonomi) BÖLÜMÜ ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: ÝLK GELÝÞÝM ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Bence yetkililer tarafýndan yeterli duyarlýlýk gösterilmemiþ gözüküyor. Anma etkinliði adýyla panayýr görüntüsü saðlanmasý rahatsýz edici ve kaygý verici böyle güzel bir etkinliði rant amaçlý bir ticaret haline getirmek çok üzücü. Þehir dýþýndan gelen VE : 9 YTL vatandaþlarýmýzýn konaklama ihtiyaçlarýný belediye tarafýndan saðlanmamasý türbe etrafýnýn kirlenmesine sebebiyet vermiþ olduðundan gelen insanlarýn saðlýklý ortamda bulunmamalarýna neden oluyor.bence buna en kýsa zamanda bir çözüm bulunmasý gerekli. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: SATILIK EV Toki 1 nci Etapta 3+1 ev satýlýktýr. Zafer Öcal Tel: /

7 16 Aðustos 2007 Perþembe Nafiz Ünlüyurt 16. Aðustoslar böylemi olmalýydý 16. Aðustos mutluluðunu, bir kez daha yaþýyoruz Milattýr, yeniden doðuþtur, Hacýbektaþ insaný için 16. Aðustos Bizim için, belki de en anlamlý gün. Öyle ki, Ýþ takviminiz ona göre þekillenir. Bütçeniz ona görebelirlenir 16.Aðustoslar yaklaþtýðýnda, bir baþka atar yüreðiniz Saymaya baþlarsýnýz, kalan günleri Bitmek bilmez bir türlü Kolay mý? Yýl boyu özlemini duyduðunuz yakýnlarýnýzla olacaksýnýz Onlarý kucaklayacak, Sevip, okþayacaksýnýz Paylaþacaksýnýz mutluluðu onlarla O nedenle ki, Düðündür, bayramdýr, gönül alýp hasret gidermedir, sevgidir, kucaklaþmadýr, Hacýbektaþ insaný için.16. Aðustoslar Edirne sinden Kars ýna dek, Hacýbektaþ ve de Hacý Bektaþ Veli diye çarpan milyonlarca yürektir. Anadolu nun, sel olup aktýðý gündür. Ali dir, Hüseyin dir Yunus tur, Pir Sultan dýr, semahtýr, türküdür sazdýr Dostluk, barýþ, sevgi ve hoþgörüdür Ve de, Haksýzlýða baþkaldýrý, Yoksulun hakkýný sorma günüdür 16. Aðustoslar Ve de,baþýmýza konan devlet kuþu Ekmeðimiz ve de aþýmýz, Geçmiþimiz ve de geleceðimiz Ve de, En büyük zenginliðimizdir 16. AÐUSTOSLAR Bunca yýl sonra böyle mi olmalýydý Yetmedi mi?..bunca yýldýr çekilen çile Her yýl gelen on binler daha ne kadar bekleyecek,adam yerine konulmayý!.. Ne zaman yatacak yer göstereceðiz Ne zaman yiyecek bir lokma vereceðiz, onlara Yýllardýr ne yaptýk Hangi projeyi hazýrladýk Hangi çalýþmayý yaptýk onlar için Devletten ne istedik de vermedi. Söylermisiniz? Allah aþkýna Nutuk atmayý marifet sayýp, Kendimizi kandýrdýk Özür dilemeliyiz o güzel ve de tertemiz insanlardan.. Evet, gerçekten de özür dilemeliyiz. Hala yýlýndayýz. Hiçbir deðiþim yok, Koþullar ayný, daha da kötü Ýnsanlar hala sokaklarda, duvar diplerinde sabahlýyor, Sahipsiz ve biçare Bu nasýl bir duygu ki, Çekilen cefa, yaþanýlan tüm olumsuzluklar, bu sevgiyi eksiltmiyor. On binler, her 16. Aðustosta, inadýna, Hacýbektaþ ta buluþuyor Düþünüyorum da,bizde olmayan bir duygu var onlarda. Ýnanç ve vefa!... Teþekkürler Anadolu nun her yanýndan gelen Hacý Bektaþ Veli dostlarý,binlerce teþekkürler size sevgili canlar Hoþ geldiniz, hoþ geldiniz diyoruz hepinize Bir not da yetkililere, Lütfen olanlarý doðru deðerlendirin Yanlýþ yapýyorsunuz 16.Aðustoslar kan kaybediyor Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok duyurulur SATILIK ARSA Bala Mahallesi Atkaya Mevki de 624m2 imarlý arsa satýlýktýr. Hasan Güvendik 103 Evler Tel: GSM: Anma etkinliðinde vatandaþlar sorunlarýný anlattý Erdoðan Çangal ÝSTANBUL/PENDÝK YAÞI: 32 MESLEK: Serbest EÐÝTÝM: Ýlkokul ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACINCI DEFA KATILDINIZ: Küçüklüðümden beri katýlýyorum ANMA ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Vatandaþ olarak güvenlik güçleri ve belediye görevlileri tarafýndan zorluklar çýkarýlýyor. Örneðin konaklama konusunda bize yardýmcý olmuyorlar,yiyecek ve içeceklerin fiyatlarý yüksek. Alým gücümüz zayýf olduðu için mecburiyetten dýþarýda çadýr kurduðumuz yerde yemek yiyoruz. Saðlýk sorunlarý yaþýyoruz, mecburiyetten. Belediyenin temizlik görevlilerinin yetersizliðinden dolayý çöpler uzun bir süre bulunduðumuz yerde bekletiliyor. AD SOYAD: Ali Ekberi GÜLBAÞ ÞEHÝR: ÝSTANBUL/ÜMRANÝYE YAÞI: 67 MESLEK: ÞAÝR-OZAN VE MÜZÝK ÞÝRKETÝ SAHÝBÝ EÐÝTÝM: ÝLKÖÐRETÝM ANMA ETKÝNLÝÐÝNE KACIN DEFA KATILDINIZ: 2 ETKÝNLÝKLERÝNÝ NASIL BULUYORSUNUZ: Ýlk sene zorluklarla karþýlaþmýþtýk. Eþimle beraber geldiðimizde þaþýrmýþtýk anma etkinlikleri adýyla bir panayýr havasý yaratýlmasý rahatsýz ediciydi. Dilerim bu seneki etkinlikler daha iyi bir havada geçer. Roman olan vatandaþlarýmýzýn düzensiz yerleþimi ve özellikle türbelerin etrafýnda yerleþmiþ olmasý aþýrý derce rahatsýz edici. Bence belediyenin öncelikli iþi bu vatandaþlarýmýzýn konaklamasýna yönelik iþler yapmasý, çadýr alaný veya baraka tarzý merkez dýþý bir alan tahsil edilmesi gerekiyor. Ali Ekberi Gülbaþ; Ýstanbul da yaþýyor. Kendisi ozan, þair ve müzik yapýmcýsý. Birçok besteleri müzik dünyasýna kazandýrmýþ Hacýbektaþ a ikinci defa gelmiþ. Bizi kýrmayarak sorularýmýzý yanýtladý. Etkinliðe iliþkin görüþlerini þu þekilde özetledi: Þu an etkinlik güzel. Biz buraya piri ziyarete geliyoruz. Ancak biraz düzensizlik var. Ýnsan profili tek düze. Konargöçer vatandaþlar biraz þenlikleri olumsuz yönde etkiliyorlar. Þehri kirletiyorlar. Bunun önüne geçilmeli diye düþünüyorum. SATILIK ARSA Bala Mahallesi Atkaya Mevki de 603 m2 imarlý arsa satýlýktýr. Hasan Güvendik 103 Evler Tel: GSM: SATILIK EV 103 Evler de 470 m2 arsalý kuyusu olan bahçeli ev satýlýktýr. Kasap Sadýk Altýnsoy Çarþý içi Tele: GMS:

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 34 En Düþük 0 C ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAÞ VELÝ ANMA TÖRENLERÝ VE KÜLTÜR SANAT ETKÝNLÝKLERÝ PROGRAMI AÐUSTOS 2007 I.GÜN 16 AÐUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anýtýna çelenk konulacak) AÇILIÞ YER :Cumhuriyet Meydaný SAAT :10:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ AÇILIÞ PROGRAM *Saygý Duruþu *Ýstiklal Marþý *Kültür ve Turizm Bakanlýðý Hacýbektaþ Semah Ekibi Gösterisi *Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuþmalar *Þiir Yarýþmalarýný Kazananlara Ödül Verilmesi *Öykü Yarýþmasýný Kazanana Ödül Verilmesi *Aynur BEKTAÞ, Süreyya BEKTAÞ A Teþekkür Plaketinin Verilmesi *14. Hacý Bektaþ Veli Dostluk ve Barýþ Ödülünün Verilmesi *Hacý Bektaþ Veli Külliyesinin Ziyaret Edilmesi. SERGÝLER YER : Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Sergi Salonu KONU : Resim Heykel Seramik Karma Sergisi (Koordine ve Düzenleme Iþýk ÇUHACIOÐLU) Fuaye Salonu KONU : Esintiler DÜZENLEYEN *Handan TUZLA *Fatma TUZLA Not: Sergiler dört gün boyunca devam edecektir. PANEL SAAT :14:00 KONU : Laik Türkiye Cumhuriyeti nde Alevilik KONUÞMACILAR *Þakir KEÇELÝ Araþtýrmacý-Yazar *Prof. Dr. Filiz KILIÇ Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezi Müdürü *Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yard. *Cemal ÞENER Araþtýrmacý -Yazar, Sosyal Antropolog *Dr. Mustafa Cemil KILIÇ Din Sosyologu TÝYATRO YER :Hacýbektaþ Veli Kültür Merkezi SAAT :17:00 OYUN :SÝMURG (Sivas Katliamýnýn Belgesel Oyunu) OYUNCULAR :Ankara Simurg Oyuncularý YAZAN :Serdar DOÐAN YÖNETEN :Cengiz SEZGÝN I.GÜN GECE KONSERÝ YER : Cumhuriyet Meydaný SAAT :19:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ OZAN SANATÇI SEMAH EKÝPLERÝ Saat:19:00 *Kültür ve Turizm Bakanlýðý Hacýbektaþ Semah Ekibi *Ozan Emaneti *Ozan ÞAHÝNÝ *Mehmet KUNDAK *Hüseyin ASLAN *Aþýk Fedai Saat:21:30 *Sabahat AKKÝRAZ ve Mustafa ÖZARSLAN *Ali MAHZUNÝ *Mazlum ÇÝMEN *Gülþen ALTUN *Grup YENÝCE YOLLARI HAVAÝ FÝÞEK GÖSTERÝSÝ YER :Müze Bahçesi SAAT :21:00 2. GÜN 17 AÐUSTOS 2007 ANIT AÇILIÞI YER :Çilehane SAAT :11:00 KONFERANS SAAT :14:00 KONU : Enel Hak KONUÞMACI *Ýlhan SELÇUK Cumhuriyet Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi. Gazeteci-Yazar TÝYATRO YER :Hacýbektaþ Veli Kültür Merkezi SAAT :17:00 OYUN :Yüzleþme OYUNCULAR :Tuncay Özinel Tiyatrosu YAZAN :Tuncay ÖZÝNEL YÖNETEN :Ali YAYLI 2.GÜN GECE KONSERÝ YER : Cumhuriyet Meydaný SAAT :19:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ OZAN SANATÇI SEMAH EKÝPLERÝ Saat: 19:00 *Ozan Turani Baba *Ozan Bindebir *Hacýbektaþ ve Yükseköðretim Kurumlarýna Yardým Deneði Semah Ekibi ÞÝÝR DÝNLETÝSÝ *Ahmet GÖKÇE, Mustafa ERMÝÞ, Sezai AKSU *Ali BAÞTUÐ Saat :21:00 *Gülseren KILIÇ *Zeynep KARABABA Saat:22:00 *Hasan YÜKSELÝR *Yusuf GÜL *Zeynel ABA *Emrah MAHZUNÝ 3. GÜN 18 AÐUSTOS 2007 SEMAHLARLA DELÝ DERVÝÞ SAAT :11:00 DRAMA :Servet GÜNER SEMAHLAR :Mualla TEBEROÐLU PANEL SAAT :14:00 KONU : Ýrtica ve Emperyalizim KONUÞMACILAR *E Orgeneral Þener ERUYGUR ADD Genel Baþkaný (Yönetici) ÖZEL KIRÞEHÝR BÝREY DERSHANESÝ Baþarmak Ýçin Bir e Bir *Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER *Prof. Dr. Alpaslan IÞIKLI Tüm Öðretim Üyeleri Deneði Genel Baþk. *Mustafa BALBAY Gazeteci Araþtýrmacý-Yazar *Av. Turhan KARAKAÞ Araþtýrmacý Yazar BÝRLÝK CEMÝ YER :60.Yýl Kapalý Spor salonu SAAT :18:00-20:00 arasý DÜZENLEYEN : Hacýbektaþ ve Yüksek Öðretim Kurumlarýna Yardým Derneði 3.GÜN GECE KONSERÝ YER : Cumhuriyet Meydaný SAAT :19:00 SUNUCULAR *Oðuz BUDAK *Emine Cevahir ÇALIKUÞU YAZICI *Naile GÜVENÇ OZAN SANATÇI SEMAH EKÝPLERÝ Saat:19:00 *Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði Semah Ekibi *Ozan ZEBUNÝ *Yusuf DUMLUPINAR *Grup BABA ZULA Saat:21:30 *Hüseyin TURAN *Yusuf BENLÝ *Makbule ORAL *Kazým KALAYCI 4. GÜN 19 AÐUSTOS 2007 PÝKNÝK YER :Dedebað SAAT :13:00-19:00 Bu Program; * Hacýbektaþ Belediyesi, * Hacý Bektaþ Veli Anma Kurulu nun, ortak çalýþmalarý sonucunda yapýlmýþtýr. KATKIDA BULUNAN KURUMLAR *TBMM Kültür Sanat Yayýn Kurulu *Baþbakanlýk Tanýtma Fonu *Kültür ve Turizm Bakanlýðý Katkýda Bulunan Kurumlara Teþekkür Ederiz. Saygýdeðer Hacýbektaþlýlar Birey Dershanesi bu yýl da OKS ve ÖSS de Kýrþehir de eriþilmesi güç bir baþarýya imza attý. OKS de 46 öðrencimiz Fen lisesi, Anadolu Öðretmen lisesi ve Anadolu lisesi ne kaydolmaya hak kazanmýþtýr. ÖSS de ise 164 öðrencimiz 310 ve yukarýsý puan almýþ olup öðrencilerimizin %87 si tercih yapma hakkýný elde etmiþtir. Sevgili Gençler Birey Dershanesi nin deneyimli öðretmenlerinin anlattýðý derslerle, etütlerle, özellikle BÝRE BÝR çalýþmalarýyla, Türkiye nin en kaliteli yayýnlarýndan komple BÝREY yayýnlarýyla kazananlar kervanýna katýlmak istiyorsanýz sizleri de BÝREY dershanesi ne bekliyoruz. -20 Temmuz 2007 pazartesi günü saat 09:00 da derslerimiz baþlayacaktýr. -Servisimiz Has Hacýbektaþ Tur aracýlýðý ile yapýlacaktýr. Birey Dershanesi Baþarmak Ýçin BÝRE BÝR Tel: fak: Adres: Medrese Mah. Cacabey cami Yaný Cacabey Ýþ Merkezi kat:1-2-3 Kýrþehir

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı