Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN 1.8Lt. FR NL ES 1.7Lt. RU HR AR

3 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Made in P.R.C. mal Y l : TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße Nürnberg Germany AN EEE Yönetmeli ine uygundur. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments

4 5 C HAZIN TANITIMI NAME OF PARTS NOM DES PIÈCES NAAM VAN ONDERDELEN OPIS APARATA TR 1. Kapak, 2. Açma / Kapama Dü mesi, 3.Tutacak, 4. Kapak açma dü mesi 5. Dökme a zı, 6. Taban, 7. Su Ölçe i, 8. Gövde EN 1. Lid, 2. On/Off Switch, 3. Handle, 4. Open lid button, 5. Spout, 6. Base, 7. Water gauge 8. Main body FR 1. Couvercle, 2. Bouton, 3. Manche, 4. Bouton de Couvercle, 5. Orifice, 6. Socle, 7. Measure d eau, 8. Corps NL 1. Deksel, 2. Aan/Uitschakelaar, 3. Handle, 4. Deksel openknop, 5. Tuit, 6. Voetsuk 7. Indicatielampje, 8. Behuizing ES SK 2371 SK Tapa, 2. Encendido / Apagado, 3. Mango, 4. El botón Abrir la tapa, 5. Caño, 6. Base 7. Agua calibre, 8. Cuerpo RU AR 1. Poklopac, 2. Uključavanje / Isključavanje, 3. Ručka, 4. Poklopca gumb, 5. Sisak, 6. HR Postolje 7. Razine vode, 8. Masa - 2 -

5 TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATION DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE GEGEVENS TEHNIČKI PODACI AC 230V, 50Hz, 2200W SK 2371: 1.8L Kablosuz Kettle, SK 2372: 1.7L Kullanım kolaylı ı sa layan Strix kumanda Su seviyesi göstergesi Iflıklı açma/kapama dü mesi 360 döner taban Aflırı kaynama ve bofl çalıflmama koruması, ba lantı kablolu ayrılabilir taban Tamamen paslanmaz çelik gövde ve musluk filtresi Yüksek ısıtma oranı, güvenlik, zaman tasarrufu, elektrik tasarrufu SK 2371:1.8L Cordless Kettle, SK 2372: 1.7L Strix controller cordless for convenience With water level indicator Lighted on/off switch 360 rotational base Overheat and boil-dry protection, detachable base plate with connecting cable Full stainless steel housing and spout filter High heating rate, Security, Time-saving, Electricity-saving Bu cihaz kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN Kullanım Ömrü 10 yıldır. Made in China D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir

6 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI 1. Tüm talimatlar okuyunuz. Su s t c s n üç kayna na ba lamadan önce Elektrikli aletin üzerinde (Su s t c s n n ve taban n n alt nda ) belirtilen voltajla evinizdeki voltaj n uyum sa lad ndan emin olun. fiayet uyum sa lam yorsa, su s t c s n kullanmay n ve ürün sat c n z aray n. 2. Kablonun masadan veya tezgâh kenar ndan as lmas na ya da s cak yüzeye temas etmesine izin vermeyiniz. 3. S cak gaz veya elektrikli s t c veya s cak f r n n içine ya da yan na koymay n z. 4. Is tma organlar n n zarar görmesini önlemek için içinde bir fley olmadan çal flt rmay n z. 5. Su s t c s n n sert ve düz bir zeminde ve çocuklar n ulaflamayacaklar bir yerde kullan ld ndan emin olun, bu su s t c s n n ters dönmemesine, zarar vermemesini ve yaralanmaya yol açmamas n sa lar. 6. Elektrik çarpmalar, yang n ve kiflisel yaralanmalardan korunmak için, kabloyu, elektrik fifllerini ve su s t c s n suya veya di er s v lara bat rmay n z. 7. Su kaynarken ve ya kaynad ktan hemen sonra püsküren buharla temas etmekten kafl n n z.. 8. Kaynar suyu dökerken daima dikkatli olun, su s t c s n çok h zl devirmeden, yavaflça ve dikkatlice dökün. 9. Su s t c s s cakken tekrar doldururken dikkatli olun 10. Bütün elektrikli ev aletleri bir çocuk taraf ndan ya da yan nda kullan l yor ise, yakin gözetim gereklidir. 11. S cak yüzeylere dokunmay n z. Tutacak ya da dü mesini kullan n z Eklenmifl taban amac n n d fl nda baflka bir nedenle kullan lamaz. 13. Çal flma esnas nda ana tabanla priz aras ndaki mesafeyi en aza indirmek için fazla kabloyu taban n içine sar n. 14. çinde s cak su bulunan bir elektrikli aleti hareket ettirirken çok dikkat edilmelidir. 15. Bu elektrikli alet oyuncak de ildir çocuklar n oynamas na izin vermeyiniz. 16. Bu su s t c s sadece ev kullan m içindir. Aç k havada kullanmay n z. 17. Ürünün üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan m yang na, elektrik çarpmas na veya kiflisel yaralanmalara sebep olabilir. 18. Kullan lmad zamanlarda ve temizlemeden önce su s t c s n fiflini - 4 -

7 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI duvardaki prizden ç kart n. Parçalar takmadan veya ç kartmadan önce ve temizlemeden önce su s t c s n n iyice so umas na izin veriniz. 19. Ba lant y kesmek için tüm kontrol dü melerini off a getirin ve sonra duvardaki prizden çekin. 20. fiayet güç kablosu zarar görmüfl ise, tehlikelerden kaç nmak için üreticisi veya ürünün kendisinin servis yetkilisi ya da benzer flekilde vasf olan birisi taraf ndan onar lmal d r. 21. Bu elektrikli alet topraklanm fl priz ile yap lm flt r. Lütfen evinizdeki prizlerin iyice topraklanm fl oldu undan emin olun. 22. Bu ürün (çocuklar dâhil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmayan ya da kendilerinin güvenli inden sorumlu olan bir kiflinin gözetimde olmadan ya da bu kifli taraf ndan bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullan m na uygun de ildir. 23. Çocuklar Elektrikli alet ile oynamamalar n sa lamak için gözetim alt nda tutulmal d r. 24.Bu ürün ev içi kullan m ve afla daki gibi benzer uygulamalar içindir; - Ma aza, ofis veya di er çal flma ortamlar nda çal flan mutfaklar nda, - Otellerde, motellerde ve di er konutsal alanlarda müflterilerin kullan m içindir. Aç k havada kullanmay n. Ve afla daki uygulamalarda kullanmay n; - Çiftlik evlerinde, - Yatak ve kahvalt tarz çal flan pansiyonlarda. 25.Ürünü yap l fl amac ndan baflka flekillerde kullanmay n z. 26. Bu su s t c s yaln zca temin edilen altl kla kullan l r. 27. E er su s t c s fazla doldurulmufl ise, kaynama esnas nda taflabilir. 28. Bu talimatlar saklay n z. EV KULLANIMI Ç N ÜRET LM fit R. KULLANMADAN ÖNCE E er su s t c s n ilk defa kullan yorsan z temizlemek için su s t c s n kullanamadan önce iki kez su s t c s n tamamen doldurup, kaynat p suyu dökmeniz tavsiye edilir. Aletin yüzeyini nemli bir bezle silin. NOT: Bu su s t c s n n maksimum kapasitesi 1.8Lt dir. (SK Lt dir) - 5 -

8 SU ISITICINIZIN ÇALIfiMASI 1. Su s t c s n doldurmak için, güç taban ndan ç kart n, kapa n kapak tutaca n kald rarak aç n, istenilen miktarda suyu doldurun ve kapa n kapat n. Alternatif olarak, Su s t c s n muslu undan da doldurabilirsiniz. Su seviyesi maksimum iflaretini aflmamal ya da minimum iflaretinin alt nda kalmamal. Fazla su kaynama esnas nda su olu undan taflar ve çok az su s t c s n n su kaynamadan kapanmas na sebep olabilir. NOT: Kaynayan su su s t c s n n a z ndan dökülebilece i için maksimum seviyesinin üzerinde doldurmay n. Fifle takmadan önce kapa n iyice yerlefltirildi inden emin olun. 2. Su s t c s n güç taban na yerlefltirin. 3. Fifli prize tak n. Açma kapama dü mesine aç n, gösterge yanacakt r. Sonra suyu kaynatmaya bafllayacakt r, su s t c s su kaynad nda otomatik olarak kapanacakt r. 4. Gücü kaynama ifllemi esnas nda istedi iniz zaman kapatabilirsiniz. 5. Suyu tekrar kaynatmak istiyorsan z, dü mesine bas n ve su s t c s otomatik olarak kaynayacakt r. D KKAT: Açma / kapama dü mesinin herhangi bir fley taraf ndan engellenmedi inden ve kapa n iyice kapal oldu undan emin olun, e er açma/kapama dü mesi zorlan yorsa ya da kapak aç k ise su s t c s otomatik olarak kapanmayacakt r. 6. Su s t c s n güç taban ndan kald r n ve suyu dökün. D KKAT: hafllanmalara sebep olabilece i için suyu su s t c s ndan dökerken dikkatli davran n, bunun yan s ra su s t c s n n kapa n su s cak iken açmay n. 7.Su s t c s tekrar açma/kapama dü mesine bas lmad sürece tekrar suyu kaynatmayacakt r. Kullan mda de il iken su s t c s güç taban nda muhafaza edilebilir. Not: Kullan lmad zamanlarda daima su s t c s n fiflten çekin. KURU KAYNAMA KORUMASI Kazara su s t c s n susuz çal flt rman z halinde kuru kaynama koruma sistemi otomatik olarak gücü kesecektir. E er bu olursa, tekrar kaynatmak için so uk su doldurmadan önce su s t c s n n so umas na izin verin - 6 -

9 TEM ZL K VE BAKIM Daima elektrikli bir aleti temizlemeden önce fifli prizden çekin. 1. kabloyu, güç taban n ya da elektrikli aleti suya bat rmay n z ya da bu parçalar n nem ile temas na izin vermeyiniz. 2. Görünen gövdeyi, kapa n ve tutma kolunu yumuflak ve nemli bir bez ya da temizleyici ile silin, asla zehirli temizleyiciler kullanmay n.. 3. Kapa ndaki ilifltirilmifl filtreyi içerden nemli bir bez ile temizlemeyi unutmay n. Kolay temizleme için filtreyi ç kart n ve temizledikten sonra yerine tak n. DIKKAT: Su s t c s n n d fl ndaki parlakl n kaybolmams için, kimyasal maddeler, çelik, tahta veya afl nd r c temizleyiciler kullanmay n. M NERAL KALINTILARININ ÇIKARTILMASI Musluk suyundaki mineral art klar su s t c n z n taban nda bir tabakan n oluflmas na neden olaca ve buda cihaz n çal flmas n n verimini düflürece i için su s t c n zdaki kireç tabakas düzenli olarak temizlenmelidir. Piyasadaki kireç sökücüleri kullanabilirsiniz ve kireç sökücünün paketi üzerindeki talimatlar izleyebilirsiniz. Buna alternatif olarak, beyaz sirke kullan p afla daki talimatlar kullanabilirsiniz. 1. Su s t c s n üç fincan beyaz sirke koyun ve sonra su s t c s n n taban n tamamen kaplayacak kadar su ilave edin. Kar fl m su s t c s nda bir gece beklemeye b rak n. 2. Sonra kar fl m su s t c s ndan dökün ve sonra su s t c s n temiz su ile doldurup kaynat n ve boflalt n. Bunu sirke kokusu yok olana kadar birkaç kez tekrarlay n. çeride kalan leke kal nt lar nemli bir bezle silinerek giderilebilir. SATIfi SONRASI SERV S Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN

10 SATIfi SONRASI SERV S fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). TAfiIRKEN Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün - 8 -

11 ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS Read all instructions before using. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the kettle from overturning and prevent damage or injury. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids. While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contact with steam from the spout. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast. Be careful of refilling when the kettle is hot. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button. The attached base can not be used for other than intended use During operation, wind the excessive cord into the inner of base on the purpose of making the distance between the base and outlet is the shortest. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water. The appliance is not a toy. Do not let the children play it. The kettle is for household use only. Do not use outdoors. The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury

12 IMPORTANT SAFEGUARDS Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; Do not use outdoors. And cannot be used in applications such as: - farm houses; - bed and breakfast type environments. Do not use the appliance for other than intended use. The kettle can only use with the stand provided. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out. Save these instructions. HOUSEHOLD USE ONLY BEFORE USING KETTLE If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you should clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water. Wipe the surface with a damp cloth. NOTE: The max capacity of kettle is 1.8L. (SK L.)

13 OPERATION OF YOUR KETTLE 1. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the open lid button, fill with the desired amount of water, and then close the lid. Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed max marks or sit below min level. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled. NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power outlet. 2. Position the kettle on the power base. 3. Connect the plug into a power outlet. Turn on the switch, the indicator will light up. Then start to boil the water, the kettle will switch off automatically once the water has boiled. You can shut off the power by turning off the switch at any moment during boiling water. If you want to boil water again, only turn on the switch directly to restart the kettle. NOTE: Ensure that switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is opening. 4. Lift the kettle from the power base and then pour the water. NOTE: operate carefully when pouring the water from your kettle, as boiling water will scald. 5.The kettle will not re-boil until the switch is pressed again. The kettle may be stored on the power base when not in use. Note: always disconnect the power supply when not use. BOIL-DRY PROTECT Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water before re-boiling. CLEANING AND MAINTENANCE Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning. 1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts. 2. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner

14 CLEANING AND MAINTENANCE 3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter and then replace it after cleaning. CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the gloss loss. REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS Your kettle should be periodically descaled as the mineral deposits in tap water may form scale on the bottom of kettle so as to cause the operation less efficiency. You can use the commercially available descaler and follow the instructions on the package of descaler. Alternatively, you may follow below instructions using the white vinegar. 1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then adding water to the amount so as to cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight. 2. Then discard the mixture in the kettle, then filling the kettle with clean water, boiling and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar has been flushes away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth. ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center

15 FRANÇAIS LES MESURES IMPORTANTES DE SECURITE Lisez toutes les instructions. Avant brancher l appareil a la source d alimentation, assurez-vous que le voltage d alimentation est adéquat avec le voltage indiqué sur la bouilloire (Sous l appareil et sous le socle). Si le voltage ne convient pas, n utilisez pas la bouilloire et appelez votre vendeur. Faites attention à ce que le câble ne pende pas du plan de travail ou qu il n'entre pas en contact avec des surfaces brûlantes. Ne posez pas l appareil dans ou à proximité de plaque de cuisson brûlante électrique ou gaz ou du four brûlant. N utilisez pas l appareil vide afin d éviter endommager les organes de chauffage. Assurez-vous que l appareil est posé sur une surface bien plane et rigide et que les enfants ne peuvent pas intervenir, si non la bouilloire peut se renverser et causer des endommages et blessures. Afin de se méfier des chocs électriques, n immergez pas la bouilloire et les câbles électriques dans l eau ou dans d autres liquides. Evitez tout contact avec la vapeur d eau sortant de l appareil après ou pendant l ébullition. Faites attention en renversant l eau bouillante, renversez doucement et attentivement sans trop basculer la bouilloire. Faites attention en remplissant la bouilloire encore chaude. Tous les appareils électriques nécessitent une surveillance s ils sont utilisés par ou à coté d un enfant. Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Saisissez par sa poignée ou utilisez le bouton. Le socle ne peut pas être utilisé pour un autre emploi. Pendant le fonctionnement afin de diminuer au minimum la distance entre la prise et le socle, enroulez le câble en trop. Faites attention en déplaçant un appareil électrique rempli de l eau bouillante. Cet appareil électrique n est pas un jouet, ne laissez pas les enfants de jouer avec. Cette bouilloire est pour l'usage ménager seulement. N utilisez pas à l extérieur

16 LES MESURES IMPORTANTES DE SECURITE L utilisation des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de cet appareil peut causer l incendie, le choc électrique ou des blessures. Retirez la fiche d alimentation lorsque vous n utilisez pas l appareil ou vous le nettoyez. Laissez refroidir l appareil avant de monter ou démonter et nettoyer l appareil. Afin de couper l alimentation, placez sur off tous les boutons de commande et puis débranchez l appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter des dangers, seul le fabricant ou un personnel qualifié de service a le droit de le réparer. Cet appareil électrique est avec une prise mise-à-terre. Assurez-vous que votre prise est mise-à-terre. Ce produit n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) que leurs aptitude physique, sensorielle ou mentale ne leur permet pas un usage en toute sécurité ou qui ne sont pas informé des instructions. Il ne faut pas laisser l appareil sans surveillance à la portée des enfants. Cet appareil est pour l usage ménager et pour les applications suivantes : - Pour l utilisation des clients aux hôtels, aux motels et autres lieux de logement. N utilisez pas à l extérieur. Et n utilisez pas pour les applications suivantes : - Aux fermettes, - Aux pensions «lit et petit déjeuner». N'utilisez cet appareil que pour faire bouillir de l'eau. N'utilisez la bouilloire électrique qu'avec son socle original. Si la bouilloire est trop remplie, l eau peut déborder pendant l ébullition. Conservez ces instructions. UTILISATION MENEGERE SEULEMENT AVANT L UTILISATION DE LA BOUILLOIRE Si vous utilisez la première fois la bouilloire, il est conseillé de le remplir deux fois par l eau et de renverser l eau après l ébullition. Essuyez la surface de l appareil avec une lingette humide. NOTTE : La capacité maximum de cette bouilloire est de 1,8 litres. (SK L)

17 FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLOIRE 1. Afin de remplir la bouilloire, déplacez-la de son socle et ouvrez son couvercle en enlevant la poignée de couvercle, remplissez de l eau et fermez le couvercle. Vous pouvez aussi remplir de l eau du robinet. Le niveau d eau ne doit pas dépasser la marque «maximum» ou ne doit pas rester en dessous de la marque «minimum». Trop de l eau débordera pendant l ébullition et trop peu de l eau peut faire couper le fonctionnement de la bouilloire avant que l'eau soit bouillie. NOTTE : Ne remplissez pas au dessus du niveau maximum parce que l eau bouillante risque de couler. Avant l utilisation, assurez-vous que le couvercle est bien fixé. 2. Placez la bouilloire sur le socle d alimentation. 3. Branchez la fiche à la prise. Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, indicateur s allumera. Puis, l eau commencera à bouillir, la bouilloire s arrêtera automatiquement dès que l eau soit bouillie. 4. Vous pouvez couper l alimentation électrique au moment où vous désirez pendant l ébullition. 5. Si vous voulez bouillir l eau de nouveau, appuyez sur le bouton et la bouilloire fonctionnera automatiquement. ATTENTION: Assurez-vous que le bouton MARCHE/ARRÊT n est pas bloqué et que le couvercle est correctement fermé, si le bouton MARCHE/ARRÊT est forcé ou le couvercle n est pas fermé correctement, la bouilloire ne s arrêtera pas automatiquement. 6. Enlevez la bouilloire de son socle d alimentation et versez l eau. ATTENTION: Faites attention en versant l eau afin d éviter des brûlures et n ouvrez pas le couvercle lorsque l eau est bouillie. 7. La bouilloire ne recommencera pas à bouillir jusqu'à ce que le bouton MARCHE/ARRÊT soit appuyé. La bouilloire peut être conservée sur son socle lorsqu elle n est pas en usage. NOTTE: Débranchez toujours la bouilloire lorsque vous ne l utilisez pas. PROTECTION D EBULLITON SECHE En cas de fonctionnement accidentel sans l eau, le système de protection d ébullition sèche coupera l alimentation. Dans ce cas, avant de remplir de l eau et de faire fonctionner l'appareil, laissez le refroidir

18 NETTOYAGE ET ENTRETIEN Avant le nettoyage, débranchez toujours un appareil électrique. 1. N'immergez jamais le câble, le socle ou l'appareil électrique dans l eau ou ne les laissez pas en contact avec des surfaces humides. 2. Essuyez le corps en verre, le couvercle et la poignée avec un chiffon humidifié, n utilisez jamais des produits agressifs.. 3. N oubliez pas de nettoyer le filtre sur son couvercle avec un chiffon humidifié par l intérieur. Déposez le filtre afin d assurer un nettoyage facile et posez le à sa place après nettoyage. Attention: N utilisez pas des produits chimiques, acier, bois ou des produits abrasifs afin de ne pas abimer la surface brillante de la bouilloire. ENLEVEMENT DES IMPURETES MINERALES La bouilloire électrique doit être détartrée à intervalles réguliers car les minéraux de l eau de robinet formeront une couche au fond de votre appareil et cela causera une perte de performance. Vous pouvez utiliser les produits anticalcaires et suivre les instructions d'utilisation indiqués sur son emballage. Aussi vous pouvez suivre les instructions ci-dessous en utilisant du vinaigre. 1. Mettez trois tasses de vinaigre blanc dans la bouilloire, puis ajoutez de l eau. Laissez le mélange pendant une nuit dans la bouilloire. 2. Videz le réservoir d eau, puis remplissez-le d eau froide propre, laissez l eau monter à l ébullition et videz de nouveau la bouilloire. Répétez cette opération jusqu'à ce que l odeur du vinaigre disparaisse. Vous pouvez nettoyer les taches restant dedans avec un chiffon humidifié. APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié

19 NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze gebruiksaanwijzing eerst geheel doorlezen en bewaren om later nog eens te kunnen raadplegen. Raak de hete delen niet aan, hou het toestel altijd vast van de handgreep. Om elektrische schokken en verwondingen te vermijden dompel het toestel en de kabel nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit toestel mag nooit gebruikt worden door kinderen en mensen met lichamelijke of mentale handicap. Ze mogen het enkel onder streng toezicht gebruiken en ze moeten ook deze gebruiksaanwijzingen in acht nemen. Dit toestel is geen speelgoed, dus laat nooit kinderen ermee spelen. Na gebruik en voor schoonmaak neem altijd de stekker uit het stopcontact. Laat het eerst volledig afkoelen alvorens u de onderdelen gaat vervangen of het gaat reinigen. Gebruik het toestel niet als de kabel of de stekker beschadigd is. n dergelijk geval stuur het onmiddellijk naar een erkende technisch centrum voor reparatie en vervanging. Indien het snoer of de stekker beschadigd zijn dient U gebruik van de waterkoker te vermijden. Teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen dient U deze onderdelen te laten vervangen door een door SINBO erkende onderhoudsdienst. Om persoonlijke verwondingen en elektrische schokken te vermijden maak nooit gebruik van onderdelen en accessories die niet aanbevolen zijn door de fabrikant. Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Deze gebruiksaanwijzing eerst geheel doorlezen en bewaren om later nog eens te kunnen raadplegen. Zet het nooit in een hete fornuis. Alvorens de stekker in het stopcontact te steken doe eerst de andere uiteinde in het toestel. Alvorens de stekker uit het stopcontact te halen breng de aan/uitschakelaar op OFF. Gebruik het toestel niet buiten de doeleinden Laat het apparaat niet zonder toezicht binnen handbereik van kinderen staan. Verplaats de waterkoker nooit wanneer deze in werking is

20 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Vul nooit tot boven het maximumniveau en nooit onder het minimumniveau. Als u de waterkoker met te veel water vult, kan er namelijk kokend water ontsnappen. Gebruik de waterkoker uitsluitend met het bijbehorende voetstuk. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. VOOR HET GEBRUIK Lees deze gebruiskaanwijzing goed door en bewaar het voor verder raadpleging in de toekomst. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnen-als buitenkant van de waterkoker. Kook eerst een volle kan water om de kan te reinigen; gooi dit water weg. Maak de behuizing schoon met een vochtige doek OPMERKING: inhoud capaciteit van deze waterkoker is 1.8L.(SK L) GEBRUIKSAANWIJZINGEN U kunt de waterkoker via de bovenkant vullen. Het filter gaat op die manier langer mee. Vul het apparaat minimaal met een hoeveelheid water waarmee het verwarmingselement (of de bodem van de waterkoker) onder water komt te liggen. Alvorens de filter te verwijderen laat het toestel eerst afkoelen. Vul de waterkoker nooit wanneer deze op het voetstuk staat. Vul nooit tot boven het maximumniveau en nooit onder het minimumniveau. Als u de waterkoker met te veel water vult, kan er namelijk kokend water ontsnappen. Gebruik het apparaat nooit zonder water. Controleer of het deksel er goed op zit om te voorkomen dat de stoom in de richting van de handgreep ontsnapt. OPMERK NG: Vul de waterkoker nooit wanneer deze op het voetstuk staat. Vul nooit tot boven het maximumniveau en nooit onder het minimumniveau. Als u de waterkoker met te veel water vult, kan er namelijk kokend water ontsnappen. Gebruik het apparaat nooit zonder water. Controleer of het deksel er goed op zit om te voorkomen dat de stoom in de richting van de handgreep ontsnapt

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken afla dakileri de içeren temel

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu

Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu Kapak Açma Düğmesi Kapak Filtre Su Göstergesi Gövde Gösterge Işığı Açma/Kapatma düğmesi Alt tabla EMSAN marka Kettle ı tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2917 KAHVE MAK NASI KULLANMA

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7324 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SK 7305 SU ISITICI(KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com 1 2 3 4 5-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7302 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2873 ÜTÜ EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu DEMATIC Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Otomatik Çay Yapma

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Seramik Kapak G Musluk B Filtre H Gösterge C Seramik Çaydanlık I Taban Kapağı D Çaydanlık Muhafazası J Taban

Detaylı

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F ÇAYCI AR 3002 ÇAY MAKİNESİ AR 3002 TEA MAKER AR 3002 ELEKTRISCHE T E E K A N N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL TEA FILTER E D E L

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

STM 5811 ÇAY SET KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 7 3 4 8 5 9 6-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304

kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304 kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi TR EN FR AR su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304 SAFETY EN By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle KT 83 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHC 4344 SAKAL-BIYIK DÜZELTME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı