SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN"

Transkript

1 TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL

2 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z, cihaz bir baflkas na verirken k lavuzu da vermeyi unutmaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. D KKAT!! Cihaz n z çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunuzun garanti ile ilgili bölümü dahil tamam n dikkatlice okuyunuz.fatura asl n veya fotokopisini ileride garanti konusunda do abilecek ihtiyaç için saklay n z.bu cihaz ev kullan m için üretilmifltir. Ç NDEK LER Girifl Önemli Güvenlik Uyar lar Cihaz n Bölümleri Teknik Özellikler Kullan m Temizlik ve Bak m Çevre Dostu Elden Ç karma - 1 -

3 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Cihaz kullanmadan önce lütfen talimatlar dikkatlice okuyunuz. S cak yüzeye dokunmay n, tavan n tutacaklar n kullan n. Ani flebeke voltaj de iflikliklerinde, cihazda oluflabilecek hasarlara karfl cihaz, güç kablosunu ve fiflini düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir hasar meydana geldi inde cihaz asla kullanmay n ve en yak n yetkili servise götürün. Çocuklar n yan nda cihaz kullan rken dikkat edin. Cihaz çocuklar n yan nda gözetimsiz b rakmay n. Cihaz, kabloyu ve fifli su veya herhangi bir s v n içine dald rmay n. Orijinal olmayan hiçbir yedek parça kullanmay n. Bu tür parçalar tehlike oluflturabilir. Cihaz s cak yüzey ve cisimlerden, LPT vb. patlay c maddelerden uzak tutun. Cihaz çal fl rken kald r p tafl may n; içerisindeki k zg n ya ve s cak yiyecekler dökülebilir. Is ayar n istenilen kademeye getirdikten sonra, cihaz fifle tak n. Cihaz ifllevi d fl ndaki baflka amaçlar için kullanmay n. C HAZIN BÖLÜMLER ) Kapak 2) Tutma Saplar 3) Is Termostat 4) Besleme Kablosu 5) Taban - 2 -

4 TEKN K ÖZELL KLER Çal flma Gerilimi: AC 230V Frekans : 50Hz Güç Emilimi :1500W D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. KULLANIM KURULUM Uyar : Kullan m öncesi tavay ve kapa n temizleyin. 1) S cakl k ayar dü mesini 'Off' pozisyonuna getirin ve otomatik s ayarlay c s n girifl yerine sokun. 2) Fifli 230V prize sokun. 3) S cakl, tavadaki yiyeceklerin gerek duydu u dereceye göre ayarlay n. Tava s nd nda kontrol lambas yanmaya bafllayacakt r. P fi RME 1) Is derecesini ayarlad ktan sonra, 5-10dk. kadar bekleyin. Kontrol lambas yand nda, piflirme ifllemine bafllayabilirsiniz. 2) Yiyecekler pifltikten sonra, s cakl k ayar dü mesini s sabitleme konumuna (WARMKEEP) getirmeniz halinde, tavan n s cakl sürekli sabit kalacak, yiyecekleriniz so umayacakt r. NOT: Lamban n sönmesi, cihaz n çal flmas ndaki bir hatadan de il; s cakl k termostat n n devreye girmesinden kaynaklanmaktad r. Ürün çal fl rken baz sesler duyulabilir; bu sesler tavadan ya da alt k s mdaki rezistanstan gelmektedir

5 Elinizi reflektörün alt na koymay n; pizza tavas n n üzerine kolayca tutuflabilecek herhangi bir materyal koymay n. KULLANIM SONRASI 1) Kullan m sonras ayar dü mesini 'Off' pozisyonuna getirin. 2) Fifli prizden çekin ve otomatik s ayarlay c s n tavadan ç kar n. UYARI: Is ayarlay c termostat n ucu, kullan m s ras nda s nd için çok s cak olacakt r. Bu parçay ç karmadan önce, tavan n so umas n bekleyin. 3) So uduktan sonra, termostat kuru ve yumuflak bir bezle temizleyin. Tavay Yerlefltirme S ras nda Dikkat Edilecek Hususlar: Tavan n yüzeyi yap flmaz teflondur; bu nedenle afla daki uyar lar dikkate al n: Kesici yap lm fl nesneler kullanmay n. Yiyecekler s t c taba n n içindeyken, yiyecekleri keskin bir b çakla kesmeyin. Kesim ifllemini baflka bir tabakta yap n. Is ayarlay c termostat tavan n üzerinde unutmay n. Temizlik için naylon ve metal f rçalar kullanmay n. Bu tarz materyaller tavan n yüzeyini afl nd racakt r. Tavay, kullan m sonras slak bir bezle temizleyin. Yüzeyde kalan k zartma ve yemek art klar ileride yang n tehlikesine neden olabilir. Güvenlik Önlemleri ve Önerileri: Elektrik çarpmas, yang n ve di er hasarlara karfl afla daki uyar lar dikkate al n: Prizdeki elektrik 230V olmal d r. Kablo k vr lmamal ve hasar görmemelidir. Fifli prizden ç kar rken kablosundan çekmeyiniz. Tavay s cak halde iken so uk suyun içerisine koymay n z. Cihaz temizlendikten sonra, tekrar kullan m için kuru olmal d r. Tavay Afla daki Yüzeylerde Kullanmay n: Stabil olmayan, kolay tutuflabilen (gazete, kâ t, masa örtüsü, hal vb.) yüzeylere tavay koymay n. Duvar ve di er objelerden 15cm uzakta tutun

6 Is Ayar Termostat Termostat çok hassas bir parça oldu u için, düflürmemeye ve hasar görmemesine dikkat edin. Sadece ürünün orijinal termostat n kullan n. Termostat do ru yere yerlefltirin. Kablosundan tutup ç karmay n; ç kar rken ba lant yerinden tutun. Termostat hasar görürse, en yak n yetkili servise götürün. Termostat yerlefltirirken ve ç kar rken, cihaz güç dü mesinin 'OFF' pozisyonunda ve fiflin prizden çekilmifl olmas na dikkat ediniz. TEM ZL K VE BAKIM Kullan m sonras nda, cihaz afla daki gibi temizleyin.! Uzun ömürlü performans için her kullan mdan sonra ürünün bak m n ve temizli ini yap n z. ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün - 5 -

7 ENGLISH TECHNICAL DATA 230V ~ 50Hz 1500WATT General safety instructions USING ELECTRICAL APPLIANCE YOU MUST ACT IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS Read the instructions carefully before use. Never touch the hot surface; only use the handles. To avoid an electrical shock, check the appliance regularly for damages to the appliance, the cable or plug. If damages are found, do not use the appliance but bring it in for repair to a qualified technician. Take extra care in the presence of children; never leave the working appliance with children without supervision. Never immerge the appliance, cable or plug into water or any other liquid. Do not use any parts that are not delivered with the original pan; this might cause danger. Never place the appliance on or near a hot plate or any other heating object, explosive or gas. Never carry the appliance while still working: extra care must be taken if the pan contains hot oil or fat. Turn the regulator to the required temperature before you plug in

8 The appliance should only be used in domestic environment and for the use that it has been designed for. THESE INSTRUCTIONS MUST BE FOLLOWED. AUTOMATIC TEMPERATURE REGULATOR THE RIGHT TEMPERATURE WILL BE KEPT AT THE SET TEMPERATURE OPERATION INSTRUCTIONS RIGHT CONSTRUCTION: BEFORE USING CLEAN THE HEAT PLATE AND COVER COMPLETELY 1) PUT THE TEMPERATURE SCALE TO "OFF" POSITION AND PUT THE AUTOMATIC TEMPERATURE REGULATOR IN THE INLET. 2) PUT THE PLUG INTO AN EARTHED 230V SOCKET 3) THE TEMPERATURE SCALE CAN BE SET IN ACCORDANCE WITH THE FOOD; THE CONTROL LAMP IS ON TO SHOW THE PAN IS HEATING. COOKING 1) AFTER THE PAN HAS BEEN TURNED ON, WAIT 5-10 MINUTES,: AS SOON AS THE CONTROLLAMP WILL LIGHT, YOU CAN START COOKING. 2) IF THE FOOD IS COMPLETELY DONE, THE TEMPERATURE CAN BE KEPT BY PUTTING THE TEMPERATURE SCALE TO 'WARMKEEP'. If the lamp goes off, this is not an error, the automatic temperature regulator is in function. If there is some noise, this is not an error: the noise comes from the heater and the heat plate Do not put your hand under the reflector; do not put any inflammable material on the pizza pan

9 3. After use 1) After use put the temperature scale to OFF 2) Pull the plug out of the socket, and then take out the automatic temperature regulator from the heat plate Caution: Because the temperature leader of the temperature regulator is very hot after using the heat plate, let the heat plate cool down before pulling it out. 3) After cooling down, clean the temperature regulator with a dry and soft cloth. Caution measures to be taken by operating the heat plate The surface of the heat plate is non-stick, so take care as following: Do not use sharp objects made of metal. Do not use a sharp knife to cut the food on the surface. Do not put the automatic temperature regulator on the heat plate. It is not permitted to touch the heat plate. Do not use cleaner, nylon brush or metal brush, the surface of the heat plate would be damaged. The plate must be cleaned after using with a wet cloth. Food rests or fat on the surface will lead to fire SAFETY MEASURES AND PROPOSALS In order to avoid shock, fire or functions errors, the following caution measures must be followed. The power input must be 230V; The cable is not permitted to be curved and must be undamaged

10 Do not use the cable to pull the plug out of the socket. Do not immerge the heat plate into water. After cleaning, the appliance must be dry, and then you can re use it. The heat plate is not allowed to be used in the following places. On an unsteady place or on inflammables surface (newspaper, paper, pvc-tablecover carpet etc.) The hotplate must be min.15cms far from the wall or other objects. THE AUTOMATIC TEMPERATUR REGULATOR The automatic temperature regulator is a high sensitive part, so handle with care; prevent falling or shock. Only use the automatic temperature regulator supplied with this appliance Insert the automatic temperature regulator in the right place. If you pull out the automatic temperature regulator, do not use the cable but use the connector of the automatic temperature regulator and pull it out. If the automatic temperature controller is damaged, stop using it; bring it in for repair by a qualified technician. Before inserting or pulling the automatic temperature controller, make sure it is in the OFF position and the plug is not in the supply socket. Guidelines for protection of the environment This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

11 CLEANING CLEAN THE PAN AFTER USE AS FOLLOWS:

12 FRANÇAIS Instructions de sécurité générales L UTILISATION D APPAREILS ÉLECTRIQUES DOIT ÊTRE CONFORME AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES Lisez les instructions attentivement avant l utilisation. Ne jamais toucher les surfaces chaudes, utilisez uniquement les poignées. Contrôlez la tension dans votre maison, celle-ci doit correspondre avec celle de cet appareil (230V) Afin d éviter les risques de chocs électriques, veuillez vérifier régulièrement que l appareil, le câble et la prise ne soient pas défectueux. Si vous trouvez un dommage, n utilisez pas l appareil et ramenez-le pour qu il soit réparé par un technicien qualifié. Soyez extrêmement vigilants si des enfants sont présents, ne jamais laisser fonctionner l appareil avec des enfants sans surveillance. Ne jamais immerger l appareil, le câble ou la prise dans de l eau ou tout autre liquide. Ne jamais utiliser des composants qui n ont pas été fournis avec l appareil d origine, cela pourrait provoquer des risques. Ne jamais placer l appareil sur ou près d une plaque chauffante, près d un appareil chauffant, d explosifs ou de gaz, cela pourrait provoquer des risques. Ne jamais transporter l appareil pendant qu il fonctionne, une attention

13 accrue doit être de rigueur si la poêle contient de l huile chaude ou de la graisse. Tournez le régulateur sur la température requise avant de brancher l appareil. L appareil doit être uniquement utilisé à des fins domestiques et à la finalité pour laquelle il a été conçu. CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE SUIVIES RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE LA TEMPÉRATURE REQUISE SERA CONSERVÉE AU MÊME NIVEAU QUE LORSQU ELLE A ÉTÉ PROGRAMMÉE INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT MONTAGE CORRECT: AVANT L UTILISATION, NETTOYEZ LA PLAQUE CHAUFFANTE ET COUVREZ ENTIÈREMENT. 1) METTEZ LE NIVEAU DE TEMPÉRATURE SUR OFF ET METTEZ LE RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE TEMPÉRATURE DANS L ENTRÉE PRÉVUE À CET EFFET. 2) BRANCHEZ LA PRISE DANS UNE PRISE DE TERRE 230V 3) LE NIVEAU DE TEMPÉRATURE DOIT ÊTRE REGLE EN FONCTION DE LA NOURRITURE (LE TÉMOIN LUMINEUX INDIQUE QUE LA POÊLE EST CHAUDE). CUISSON 1) APRÈS QUE LA POÊLE AIT ÉTÉ ALLUMÉE, ATTENDEZ 5-10 MINUTES, UNE FOIS QUE LE TÉMOIN LUMINEUX EST ALLUMÉ, VOUS POUVEZ COMMENCER LA CUISSON. 2) SI LA NOURRITURE EST ENTIÈREMENT CUITE, VOUS POUVEZ PRÉSERVER LA TÉMPÉRATURE EN POSITIONNANT LE NIVEAU DE LA TEMPÉRATURE SUR MAINTENIR CHAUD (WARMKEEP)

14 - Si le témoin s éteint, cela n indique pas une erreur mais que le régulateur de température est en fonction. - S il y a du bruit, cela n indique pas une erreur: Ce bruit provient du réchauffement de la plaque. - Ne placez pas votre main sous le réflecteur, ne placez aucun produit inflammable sur la poêle à pizza. 3. Après l utilisation 1) Après l utilisation, mettez le niveau de température sur OFF 2) Débranchez la prise, puis retirez le régulateur de température de la plaque chauffante. Attention: Étant donné que la température de l embout métallique (où se trouve régulateur de température) est très élevée après l utilisation de la plaque chauffante, laissez- la refroidir avant de débrancher le régulateur de température. 3) Une fois refroidit, nettoyez le régulateur de température avec un chiffon doux et sec. Voici les mesures de sécurité qui doivent êtres respectées lors de l utilisation de la plaque chauffante. La surface de la plaque chauffante est non-collante, soyez donc vigilants en respectant ce qui suit: N utilisez pas d objets pointus métalliques. N utilisez pas de couteau pointu pour découper la nourriture sur la surface chaude. Ne placez pas le régulateur de température sur la plaque chauffante. Il est interdit de toucher la plaque chauffante. N utilisez pas de nettoyant chimique, de brosse en nylon ou en métal, la surface de la plaque chauffante pourrait être endommagée. La plaque chauffante doit être nettoyée après chaque utilisation avec un

15 chiffon humide. Les restes de nourriture ou de graisse sur la surface provoqueront des flammes. MESURES DE SÉCURITÉ ET CONSEILS Afin d éviter les risques d électrocution, d incendie ou encore un mauvais usage de l appareil, les mesures de sécurité suivantes doivent êtres suivies. - L alimentation d entrée doit être de 230V. - Le câble ne doit pas être plié - Ne tirez pas sur le câble pour débrancher l appareil. - N immergez pas la plaque chauffante dans l eau. - Après le nettoyage, l appareil doit être sec avant de pouvoir le réutiliser. La plaque chauffante ne doit pas être utilisée dans les endroits suivants : - Sur une surface instable ou inflammable (journal, papier, nappe en pvc, tapis etc). - La plaque chauffante doit être au moins à 15 centimètres du mur ou d autres objets. RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE Le régulateur de température automatique est un composant très fragile, veuillez le manipuler avec soin afin d éviter les chocs ou qu il ne tombe. Utilisez uniquement le régulateur de température automatique fourni avec cet appareil. Insérez le régulateur de température automatique au bon endroit. Si vous débranchez le régulateur, n utilisez pas le câble mais utilisez le connecteur du régulateur pour le débrancher. Si le contrôleur du régulateur de température automatique est endommagé, arrêtez immédiatement son utilisation et emportez-le afin qu il soit réparé par un technicien qualifié. Avant d insérer ou de débrancher le contrôleur de température, assurezvous qu il est bien positionné sur OFF et que la prise n est pas dans la prise murale

16 NETTOYAGE NETTOYEZ LA POÊLE APRÈS CHAQUE UTILISATION COMME CI-DESSOUS: Renseignements pour la protection de l environnement Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménagers à la fin de son existence mais doit être remis à un point de ralliement pour des produits électroménagers et électroniques. Ce symbole sur article, sur le mode d emploi et sur la boite vous indique ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour le recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement

17 NEDERLANDS 230V ~ 50Hz 1500WATT Algemene veiligheidsinstructies AL U ELEKTRISCHE APPARATEN GEBRUIKT, DIENT U DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP TE VOLGEN Lees zorgvuldig de instructies vóór gebruik. Raak nooit het hete oppervlak aan; gebruik de handvaten. Controleer eerst of het voltage in uw woning overeenkomt met de voltage of het typeplaatje (230V). Om elektrische schok te vermijden, controleer regelmatig het apparaat op schade aan het toestel, de kabel of de stekker. Indien er beschadigingen zijn, gebruik het toestel niet maar laat het repareren door een bekwame vakman. Let extra goed op in de buurt van kinderen; laat het werkende toestel nooit alleen met kinderen zonder toezicht. Dompel het toestel, de kabel of de stekker nooit onder in water of in een andere vloeistof. Gebruik geen delen die niet geleverd werden bij de originele pan; dit kan gevaar veroorzaken. Plaats het toestel nooit op of bij een warme plaat of een ander verwarmingsvoorwerp, explosieven of gas. Draag het toestel nooit als het nog werkt: let extra goed op als de pan hete olie of vet bevat

18 Draai de regulator op de vereiste temperatuur vóór u de stekker insteekt. Het toestel mag enkel gebruikt worden in huishoudelijke omgeving en uitsluitend voor het doel waartoe het is ontworpen.. DESE INSTRUCTIES MOETEN OPGEVOLGD WORDEN. AUTOMATISCHE TEMPERATUURREGELING DE JUISTE TEMPERATUUR BLIJFT BEHOUDEN OP DE INGESTELDE TEMPERATUUR. BEDIENINGSINSTRUCTIES JUISTE OPSTELLING: VOORALEER U HET GEBRUIKT, REINIG VOLLEDIG DE HITTEPLAAT EN DE RAND 1) ZET DE TEMPERATUURSCHAAL IN AF - POSITIE EN PLAATS DE AUTOMATISCHE TEMPERATUURREGULATOR IN DE GLEUF. 2) STEEK DE STEKKER IN EEN GEAARD 230V STOPCONTACT. 3) DE TEMPERATUURSCHAAL IS AFHANKELIJK VAN HET VOEDSEL.. HET CONTROLELICHTJE BRANDT ALS DE PAN STAAT INGESCHAKELD. KOKEN 1) NADAT DE PAN OPGEZET WERD, WACHT U 5-10 MINUTEN; ALS HET CONTROLELICHTJE UIT IS, KUNT U BEGINNEN TE KOKEN. 2) ALS HET VOEDSEL VOLLEDIG KLAAR IS, BEHOUDT U DE TEMPERATUUR DOOR DE TEMPERATUURSCHAAL OP WARMHOUDEN TE ZETTEN. - Als het lichtje uitgaat, is dit niet verkeerd. De automatische temperatuurregulator werkt. - Als u lawaai hoort, is dit niet verkeerd. Het lawaai komt uit de verwarmer

19 en de hitteplaat. (uitzetten/krimpen) - Steek uw hand niet onder de reflector; plaats geen ontvlambaar materiaal op de pizzapan. 3. Na gebruik 1) Na gebruik zet u de temperatuurschaal op AF. 2) Trek de stekker uit en haal de automatische temperatuurregulator uit de hitteplaat. Waarschuwing: Omdat de temperatuurleider van de temperatuurregulator zeer heet is na gebruik van de hitteplaat, laat u de hitteplaat afkoelen vooraleer u de regulator eruit haalt. 3) Na de afkoeling reinigt u de temperatuurregulator met een droge en zachte doek. Waarschuwing: maatregelen die je moet nemen als je de hitteplaat gebruikt Het oppervlak van de hitteplaat is niet-klevend, dus let op het volgende: Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen. Gebruik geen scherp met om het eten te snijden op het oppervlak. Leg de automatische temperatuurregulator niet op de hitteplaat. U mag de hitteplaat niet aanraken. Gebruik geen reinigingsmiddel, nylon borstel of metalen borstel; anders beschadigt u het oppervlak van de hitteplaat. De plaat moet gereinigd worden na gebruik met een natte doek. Etensresten of vet op het oppervlak veroorzaken brand. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN VOORSTELLEN Om schok, brand of werkingsfouten te vermijden, volgt u de volgende veiligheidsmaatregelen. - De stroomtoevoer moet 230V zijn; - De kabel mag niet kronkelen. - Gebruik niet de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. - Dompel de hitteplaat niet onder in water

20 - Na de reiniging moet het toestel droog zijn; pas dan kunt u het opnieuw gebruiken. De hitteplaat mag niet gebruikt worden op de volgende plaatsen. - Op een onstabiele plaats of op een ontvlambaar oppervlak (krant, papier, pvc-tafellaken, tapijt enz.) - De hitteplaat moet tenminste 15cm verwijderd zijn van de muur of van andere voorwerpen. DE AUTOMATISCHE TEMPERATUURREGULATOR De automatische temperatuurregulator is een zeer gevoelig apparaat, dus behandel het voorzichtig; voorkom vallen of schokken. Gebruik enkel de automatische temperatuurregulator die geleverd werd bij het toestel. Steek de automatische temperatuurregulator op de juiste plaats. Als u de automatische temperatuurregulator uittrekt, gebruik dan niet het snoer. Gebruik de aansluiting van de automatische temperatuurregulator om hem eruit te trekken. Als de automatische temperatuurbediening beschadigd is, gebruik ze niet meer; laat dit herstellen door een bekwame technieker. Vooraleer men de automatische temperatuurbediening insteekt of uittrekt, zorg ervoor dat ze in AF positie staat en dat de stekker niet insteekt

21 REINIGEN REINIG DE PAN NA GEBRUIK ALS VOLGT: Aanwijzingen ter bescherming van het milieu Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt

22

23 - 22 -

24 - 23 -

25 HRVATSKI

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 ESPANOL SINBO SP 5204 SARTÉN DE PIZZA AC230V ~ 50Hz 1500W INSTRUCCIONES GENERALES DE LA SEGURIDAD Cuando está utilizando las máquinas eléctricas tiene que tener en cuenta las siguientes instrucciones. * Antes de empezar a utilizar, lee las instrucciones cuidadamente. * No toque las partes calientes absolutamente, utilice los mangos. * Para evitar el choque de la electricidad; controle que no hay ningún avería en la máquina, el cable o enchufe regularmente. Si hay un daño, no sigue a utilizar la máquina y lleve a un técnico autorizado para reparar. * Cuando está utilizando cerca de los niños tenga más cuidado, no deje la máquina funcionando cerca de los niños sin vigilancia. * No ponga la maquina, el cable y enchufe dentro de agua u otro líquido. * No utilice ningún aparato excepto los aparatos originales que se vienen con sartén absolutamente, este puede ser peligroso. * No fije la máquina cerca o encima de una placa caliente u otro objeto de calentar, objeto explosivo o gas. * No trasporte la máquina cuando está funcionándose; tenga más cuidado cuando hay aceite caliente dentro de la sartén. * Antes de enchufar la máquina, haga el regulador a la temperatura necesaria. * La máquina solo se debe utilizar dentro de casa y según su objeto de diseñar. HAY QUE AJUSTAR A ESTAS INSTRUCCIONES!

30 REGULADOR AUTOMÁTICA DE LA TEMPERATURA La temperatura configurada y la temperatura conforma serán iguales. INSTRUCCIÓN DEL USO Antes de utilizar, limpie la placa de calentamiento y la tapa. 1. Haga la configuración de la temperatura a Apagada y ponga el regulador automático al parte interior. 2. Fije el enchufe a una toma que tiene alambre de tierra de 230V. 3. La configuración de temperatura se puede configurar según el alimento; la luz de control se iluminará para mostrar que el sartén está caliente. COCCIÓN 1. Después de funcionar el sartén espere por 5-10 minutos. Puede empezar a cocer cuando la luz de control se ilumina. 2. Después de cocer el alimento totalmente, la comida se puede guardar por llevar la temperatura a la posición de Guardar el calor. * Apagar de la luz no se muestra que hay un problema; el regulador automático de la temperatura está activo. * Algunos sonidos no se muestran que hay un problema; el sonido se viene desde el calentador y placa de calor. * No ponga su mano dentro del regulador de la temperatura y no ponga los materiales inflamables encima del sartén de pizza. 3. Después de Utilizar: * Después de utilizar, haga el grado de la temperatura a la posición de Apagado. * Desenchufe, luego saca el regulador automático de la temperatura desde la placa de calentamiento. Aviso: Transportador del calor del regulador

31 de la temperatura será muy caliente después de utilizar la placa de calentamiento; por eso, antes de sacar el regulador espere que la placa de calentamiento se enfría. * Después de enfriarse, limpie el regulador de la temperatura por un paño seco y suave. Cuando utilizando la placa de calentamiento, hay que tener en cuenta las precauciones de advertencia La placa de calentamiento tiene una superficie desplegable; por eso hay que tener en cuenta los siguientes: * No utilice los materiales metálicos cortantes. * Para cortar el alimento encima de la superficie, no utilice un cuchillo cortante. * No ponga el regulador automático de la temperatura encima de la placa de calentamiento. * No toque a la placa de calentamiento. * Para limpiar no utilice cepillo de nailon o metal limpiador; si no la placa de calentamiento se daña. * Tiene que limpiar la placa de calentamiento después de utilizar. Los residuos de la comida y aceite puede causar a incendios. PRECAUCIONES DE LA SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES Para evitar los choques, incendio o errores del proceso, tiene que tener en cuenta las precauciones de advertencia siguientes: * Hay que ser la entrada de energía 230V. * Tenga en cuenta que el cable no se dobla y no se daña. * No tire desde el cable para desenchufar la máquina. * No ponga la placa de calentamiento dentro del agua. * Después de limpiar la máquina, antes de utilizar otra vez tiene que secarla bien. La placa de calentamiento no se debe utilizar en las siguientes cosas: * Encima de las superficies no fijadas o inflamables (periódico, papel, pvc, cubierta de la mesa, alfombra) * La placa de calentamiento tiene que estar fuera 15cm de los muros u otros materiales

32 REGULADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA * El regulador automático de la temperatura es un parte muy sensible; por eso tiene que coger para protección contra caído y choque. * Solo utilice el regulador automático de la temperatura que se viene con esta máquina. * Haga situar el regulador automático de la temperatura en un lugar correcto. Cuando está sacando el regulador automático de la temperatura, no utilice el cable pero utilice la conexión del regulador de temperatura y saca. * Si el regulador automático de la temperatura se daña, no continua a utilizar y lleve a un técnico autorizado para la reparación. * Cuando está fijando y sacando el regulador automático de la temperatura, tiene que estar seguro que está Apagado y no está enchufado. Después utilizar el sartén, limpie como los siguientes: Este signo se significa que no debe tirar este producto con los residuos domésticos en la zona de UE. Con el objeto de evitar que los daños de la sanidad humana y medioambiente por los residuos que se tiran sin control, para suministrar uso continúo de los recursos de materiales suministra el reciclaje de la máquina. Haga llegar sus máquinas viejas a los centros de devolución y recogida o conecta a la tienda en que ha comprado. Estos lugares pueden aceptar y suministrar el reciclaje del producto

33 RUSSIAN

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - 35 -

37 - 36 -

38 YETK L SERV SLER ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA-CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN-SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fier F Y T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : ADIYAMAN- YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM R -ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K-ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI-PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan -TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA-KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A- TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA- ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANKARA-KIZILAY-ARTUKLU ELEKTR KL EV ALETLER - SAKARYA CD. ÖRNEK fihani NO:8/70 TEL. : ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K- TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K- MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K-HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN- YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K-YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47-TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K-ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R- BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K- YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN-MARTI ELEKTRON K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN- TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: B LEC K- EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL-S MGE ELEKTRON K- YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA-TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K-NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5-TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ -AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S -DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET- ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: BURSA-N LÜFER-ÖZME TEKN K- KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI-TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM-H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K- ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.: ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV S -SUNGURLU-SUNGURO LU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL -ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: DEN ZL -MERKEZ- ÇA LAYAN SO UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : D YARBAKIR-B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON

39 YETK L SERV SLER RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.: D YARBAKIR-BA LAR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B- TEL.: DÜZCE-ENSAR TEK SU S STEMLER -AZM N LL MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.: DÜZCE-BULUfi ELEKTRON K-CED D YE MAH. M MAR S NAN CAD.-TEL.: ED RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN K-GAZ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.: ED RNE-YILDIZ SO UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S TES B/BLOK 35/A-TEL.: ED RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN K-YUKARI ZAFER YE MH. LYASBEY CD. NO:32/B- TEL.: ELAZI -ÖZDEV TEKN K - ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.: ELAZI -YILMAZ BOB NAJ- YEN MAH. KEMAL fiedele CAD. NO: 12/E-TEL.: ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-KÜLTÜR MAH. VAL FAHR BEY CAD.NO:113/D- TEL.: ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K- NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.: ERZ NCAN- REFAH YE-B LG N ELEKTRON K-ERZ NCAN CAD. BELED YE fi HANI-TEL.: ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON K- Z YABEY CAD. BELED YE PSJ. NO:6-TEL.: ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87- TEL.: ERZURUM- SP R-YILMAZ ELEKTRON K-Z YAPAfiA CD. AfiA I MH. NO:186-TEL.: ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: ESK fieh R-S VR H SAR-DERMAN ELEKTRON K-CAM KEB R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.: GAZ ANTEP-ELEKTR KL EV ALETLER TAM RC S -MÜTERC M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.: GAZ ANTEP-ISLAH YE-YILMAZ SO UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S TES NO: 2-TEL.: GAZ ANTEP- K ZO LU ELEKTRON K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.: GAZ ANTEP-N Z P-ÇAPAN TEKN K-CUMHUR YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.: G RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO UTMA- HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.: G RESUN-U UR ELEKTRON K-HACI HÜSEY N MH. GAZ CD. NO: 185 / 1-TEL.: GÜMÜfiHANE-GÜMÜfiHANE SERV S -HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.: HATAY-SAMANDA -GÜNEfi ELEKTR K-ATATÜRK MAH. SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.: HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.: HATAY-ANTAKYA-SER SO UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.: HATAY- ERZ N-YEL Z BOB NAJ-MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO: 143-TEL.: HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN K SO UTMA-ATATÜRK CD. DÖ ÜCÜLER fihani NO:1 -TEL.: HATAY-REYHANLI-ÖZ fi SO UTMA-CUMHUR YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : HATAY-DÖRTYOL-FAT H ELEKTRON K-SANAY MH. EVREN CD. YEN S NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.: HATAY- SKENDERUN-GÜL STAN ELEKTRON K-KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.: I DIR- PARLAK TEKN K-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.: ISPARTA-ÖZSOYLAR SO UTMA-YAYLA MAH. SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi FA TIP MERKEZ ALTI-TEL.: ÇEL-ERDEML -ESEN ELEKTR K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.: ÇEL-MEZ TL -AKN SAN SO UTMA&ELEKTRON K-GMK.BUL. FAT H MH. 18 SK.ÖZÜDO RU S T. 3/A-TEL.: ÇEL-PINAR ELEKTRON K-MAHMUD YE MH CD. NO:32/B-TEL.: ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON K-GAZ LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.: ÇEL-TARSUS-TEKN K fi ELEKTR K T C.-ATATÜRK CAD. U UR fi HANI NO:1-TEL.: ÇEL-ANAMUR-ÇEL K ELEKTRON K-BAHÇE MH. ORMAN filetmes ALTI NO:61/B-TEL.: ÇEL-HAKAN ELEKTRON K- BAHÇEL EVLER MH SK. D NL APT.ALTI NO:3/B-TEL.: ÇEL-S L FKE-SADIK ELEKTR K-GÖKSU MAH. O UZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.: STANBUL-ATAfiEH R-VURAL ELEKTRON K-KARAMAN Ç FTL K YOLU NO:12(ESK PTT HAST. KARfiISI) ÇERENKÖY TEL. : STANBUL-fi fil -YILKA T CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇA DAfi SERV S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.: STANBUL- ZEYT NBURNU-KARDEfiLER SO UTMA-SEY T N ZAM MAH. fieh T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.: STANBUL- ESENLER-YILDIRIM ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.: STANBUL-EM NÖNÜ-IRMAK DIfi T CARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE T CARET MERKEZ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÜL- SER TEKN K SERV S-NAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ MAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÖZDE ELEKTRON K-ATATÜRK MH. ALEMDA CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN K SERV S-BA DAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.: STANBUL-BEYL KDÜZÜ-SC ELEKTRON K-GÜZELYURT MH. M MAR S NAN CD. NO:71- TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-DEDEO LU ELEKTR K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ FTL -TEL.: STANBUL-TUZLA-AKIN ISI TEKN K SERV S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. SMA L A A SK. NO:11 TEL.: STANBUL-SARIYER- H SAR SERV S 1-NUR PAfiA CD NO\48A BA LAR MEVK YEN KÖY-TEL.: STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON- 19 MAYIS MH. OSMAN GAZ CD. NO: 7-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-ÇAM TEKN K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR K SO UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-BATI TEKN K-GÜLTEPE MH. DEL ORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.: STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON K-KARTALTEPE MH. B LGEHAN CD. NO:36-TEL.: STANBUL- GAZ OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON K-MERKEZ MH. BA LAR CD. NO:77-TEL.: STANBUL-fi fil -CHIP ELEKTRON K- BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRON K-M.FEVZ ÇAKMAK MAH. NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.: STANBUL-BEYO LU-TOLGA ELEKTRON K-CAM KEB R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.: STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON K-DEN ZKÖfiKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.: STANBUL-BA CILAR- ÇA LAYAN ELEKTRON K- STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON K-HAL TA A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.: STANBUL-ZEYT NBURNU-UZMAN ELEKTRON K-YEN DO AN MH. 42.SK NO:50-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.: STANBUL-MALTEPE- BEYDA I TEKN K ELEKTRON K-BA LARBAfiI MAH. NÖNÜ CAD.-TEL.: STANBUL-BA CILAR-KUMRU ELEKTRON K- KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.: STANBUL-fi fil -KASVA ELEKTRON K-MEC D YE CAD. MAM FEYZULLAH SOK. NO:2/B -TEL.: STANBUL-BAKIRKÖY- K ZLER ELEKTRON K-SAKIZA A MH. BERR NC N SK. NO:16/A- TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON K-ALBAY HÜSAMETT N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇEL K T CARET-M MAR S NAN MH. SMA L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.: STANBUL- KADIKÖY-TELV D ELEKTRON K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.: STANBUL- K TELL - BARIfi TEKN K-ATATÜRK MH. K TELL CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : STANBUL-K.ÇEKMECE-ENG N ELEKTRON K

40 YETK L SERV SLER TEVF K BEY MH. MERKEZ CD. ORK DE SOK. NO: 3 /1-TEL.: STANBUL-BAHÇEL EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.- YILDIRIM BEYAZIT CD.ZAFER MH. TÜRKBEY SK. NO:6/2-3-TEL.: STANBUL-fi fil -IfiIK ELEKTRON K-AYAZA A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.: STANBUL-PEND K-GÖKHAK ELEKTRON K-BATI MH. SABR TAfiKIN CD. SEB L SK. NO:4/1 TEL. : STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON K-CEBEC MAH SOK: NO:14/A SULTANÇ FTL - TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTR K ELEKTRON K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.: STANBUL-BEYKOZ- ULUDO AN ELEKTRON K-KAYABAfiI ÇIKMAZI NO: 4/B PAfiABAHÇE-TEL.: STANBUL-KARTAL-ÖZO LU ELEKTRON K- KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.: STANBUL-FAT H-SOYLU TEKN K-HIRKA fier F CAM ARKASI ESK AL PAfiA CD. NO: 26-TEL.: STANBUL-FAT H-IRMAK DIfi T CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: STANBUL- S L VR -PDS ELEKTRON K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.: STANBUL-GÜLTEPE-B L M ELEKTRON K- HARMANTEPE MH. ABD PEKÇ CD. NO:14/D -TEL.: ZM R-BERGAMA-GEZG N SERV S-K.KEMALBEY CAD. NO: TEL.: ZM R-KONAK-TUNCA ELEKTR K-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.: ZM R-ÇAMD B -KUDRET ELEKTRON K- BURAK RE S CAD. NO: 239/A-TEL.: ZM R-MENEMEN-AY ELEKTRON K-DR. SELAHATT N ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.: ZM R-KONAK-S STEM ELEKTRON K-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR K LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA I-TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T CARET-ESK TRAMVAY CD SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.: ZM R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.: ZM R- KONAK-KILIÇ ELEKTRON K-BARBAROS HAYRETT N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.: ZM R-URLA- LTER ELEKTRON K- ZM R 75. YILl CADDES NO:81/C-D-TEL.: ZM R-BUCA-ÇA LAR ELEKTRON K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.: ZM R-YEfi LYURT-UMUT ELEKTR K & ELEKTRON K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.: ZM R-ÖDEM fi-murat ELEKTRON K- UMURBEY MH. SANAY S T. 9.SK NO: 10 -TEL.: KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL.: KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON K-FEVZ PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: KAHRAMANMARAfi-ELB STAN-DEM RO LU SO UTMA-GÜNEfiL MH. TERM NAL CD. NO:30-TEL.: KARABÜK-SAFRANBOLU- MEHMET SA LAM - GÖKAY TEKN K- NÖNÜ MH. ESK BA LAR SK. NO:13-TEL.: KARABÜK-ACAR ELEKTRON K-VAKIF fi HANI KAT:2 EMN YET MÜDÜRLÜ Ü YANI-TEL.: KARAMAN-ÖZ AS SO UTMA-ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : KARS-AYDIN ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R fihani KAT:2 NO: 125 -TEL.: KASTAMONU-TAfiKÖPRÜ-DE fi M ELEKTR K-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.: KASTAMONU-TOSYA-DO Ufi ELEKTRON K-VAKIF SK. 15/A- TEL.: KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜN KASYON- NÖNÜ MAHALLES AFfi NBEY SOKAK NO:8/B-TEL.: KAYSER -MEL KGAZ -AKTÜRK BEYAZ EfiYA SERV S -AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR STAL APT.A-B NO.17 TEL.: KAYSER -MEL KGAZ -AKIfi ELEKTRON K-ÇORAKÇILAR MH. CENG Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.: KAYSER -DEVEL -U UR SO UTMA-HARMAN MAHALLES BELED YE PASAJ ÜZER NO: 15-TEL.: KAYSER -SÖNMEZ ELEKTRON K-CAM KEB R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.: KAYSER -ZERO COMPUTER-SAHAB YE MH. METE CD. fiah R SATO LU SK. SATO LU AP D: 1-TEL.: KIRIKKALE-KARDEfiLER ELEKTRON K-GÜZELTEPE MH. CELAL AT K CD. NO:4/B-TEL.: KIRKLAREL -MERKEZ-BUSE ELEKTRON K-KARACA BRAH M MH. KAPAN CAM SK. ACUN PSJ. NO:23-TEL.: KIRKLAREL - LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRON K-YILMAZ MH. ESK KIRKLAREL CD. EFSANE DÜ ÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.: KIRfiEH R-GARANT ELEKTRON K-ANKARA CD. C NGÖZ BEBE ARKASI YA MUR fihani NO:9/B-TEL.: K L S-FLAfi ELEKTRON K-fiEH TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: KOCAEL -DORUK TEKN K H Z. -KARABAfi MH. CENG Z TOPEL CD. MÜNECC M AR F SK. NO:6/A -TEL.: KOCAEL -KARAMÜRSEL-KILINÇ ELEKTRON K- NÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M- TEL.: KOCAEL -D LOVASI-SAMET ELEKTRON K-BA DAT CAD NO: 42/2-TEL.: KOCAEL -DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.: KOCAEL -GEBZE-YILDIRIM ELEKTRON K-H. HAL L MH SK. NO:13/C-TEL.: KONYA-BEYfiEH R-SELV SO UTMA-HACI ARMA AN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.: KONYA-SELÇUKLU-SAF R SO UTMA-FER T PAfiA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE S TE C VARI-TEL.: KONYA- ERKAM SO UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B-TEL.: KONYA-ÖZCAN SO UTMA VE ISITMA LTD fit -N fiantafiimh. HULUS BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.: KONYA-SELÇUKLU-KONSEY SOGUTMA VE ISITMA-KÜÇÜK HSAN YE MH. fia R GUBAR SK.B NSA S TES ALTI NO : 15 TEL.: KONYA-AKfiEH R-EROL ELEKTRON K-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.: KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKN K- HT YARETT N MH.SIRÇALI MEDRESE CAD. BN B B SK. NO:1/B-TEL.: KONYA-SEYD fieh R-TUNCER ELEKTRON K-KIBRIS CD. NO:26-TEL.: KONYA-DURMAZLAR ELEKTR K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.: KONYA-ERE L -ERDEM R TEKN K-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.EL T APT. NO:3 TEL.: KÜTAHYA-EL FO LU ELEKTR K-FAT H SULTAN MEHMET BULVARI DUAGÜR CAM ALTI 43/B-TEL.: MALATYA-YUVAM ELEKTRON K- ST KLAL MH. FUZUL CD. MAMO LU SK. NO:1-TEL.: MALATYA-HAL M ELEKTRON K- SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.: MAN SA-SOMA-GÜRMAK TEKN K-KURTULUfi MH. DMAN SK. NO:47/A-TEL.: MAN SA-SAL HL -AYKAR SO UTMA- BEfiEYLÜL MH. BELED YE CD. NO:TEL.: MAN SA-AY ELEKTRON K MAN SA fib.-yarhasanlar MAH. ESK HASA A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.: MAN SA-BURCU ELEKTRON K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.: MAN SA-TURGUTLU-EM N ELEKTRON K-ALTAY MH. SEV NÇ SK. NO:25-TEL.: MAN SA-AKH SAR-AKIN ELEKTRON K-PAfiA MAH. 7.SOK. NO:25BELED YE ARKASI-TEL.: MAN SA-SARUHANLIfiEN SO UTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.: MAN SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D NAM K-CAM CED T MH. 62 SK. NO:67-TEL.: MARD N-M DYAT-SA LAM ELEKTRON K-ESNAF SANATKARLAR KRED KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.: MARD N-KIZILTEPE- BRAH MO LU ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.: MARD N-DER K-UZAY ELEKTRON K-BELED YE MEYDANI NO:36-TEL.: MARD N-YEN fieh R-MERKEZ TEKN K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.: MARD N-NUSAYB N-BÜDÜN ELEKTRON K-ZEYNEL AB D N MH. Ç LEK SK NO: 1/B-TEL.: MU LA-FETH YE-ANADOLU TEKN K SERV S-ÖLÜDEN Z YOLU ÜZER BAHA fiikman CD.NO:157- TEL.: MU LA-M LAS-AFfi N YILDIRIM - TEKN K SO UTMA-HACI LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.: MU LA-YATA AN-ASTEKN K ISITMA SO UTMA SERV S -YEN MH SK. NO:8-TEL.: MU LA-DALAMAN-ÖZKAN

41 YETK L SERV SLER TEKN K SO UTMA-MERKEZ MAHALLES ATATÜRK CD.NO:56-TEL.: MU LA-ELBO ELEKTR K ELEKTRON K-ORHAN YE MH. HÜRR YET CAD. NO:1/6-TEL.: MU LA-DATÇA-MEL H ELEKTRON K- SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.: MU LA-MARMAR S- LKSEL ELEKTRON K-YEN YOL CD. N0:51/9-TEL.: MU LA-URLA-STAR ELEKTRON K- N fid B CAD NO 1/C AKYAKA BELDES -TEL.: MUfi-HAfi MO LU EK C ELEKTRON K-HAfi MO ULLARI EK C fi HANI BELED YE CD.NO:20/A-TEL.: N DE-HUZUR ELEKTR K-ILHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.: ORDU-TEK ISITMA SO UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU CAD NO: 111-TEL.: ORDU-HAZAR SO UTMA-YEN MAH. 26.SOK NO:17-TEL.: ORDU-ÜNYE-STAR TEKN K-KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.: ORDU- MERKEZ-M KRO ELEKTRON K-YEN MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: OSMAN YE-MODERN ELEKTRON K-ORTAOKUL CD. K fi O LU ÇARfiISI NO:15-TEL.: OSMAN YE-DÜZ Ç -TERMO SO UTMA-UZUNBANI MAH. UZUNBANI CAD. NO: 31 / A- TEL.: R ZE-ÇAYEL -ÖZER TEKN K- MAKSUT ÖZER-EMNIYET MÜD.KARfiISI fia RLER YOLU ÜZERI NO:3/2B-TEL.: R ZE-CEVAH R ELEKTRON K-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. fi PASAJI-TEL.: SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRON K-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.: SAMSUN-ÇARfiAMBA-ÖZKAN SO UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.: SAMSUN-BAFRA-KARATAfi T CARET-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: SAMSUN-GÜLTEK N SERV S-ATATÜRK BULVARI NO.285-TEL.: SAMSUN-DEN Z ELEKTRON K-KADIKÖY MH. OSMAN YE CD. NO: 68-TEL.: S RT-ERYILMAZ ELEKTRON K-CUMHUR YET CAD. NO:25 ULUCAM KARfiISI-TEL.: S NOP- ADA EV ALETLER -CAM KEB R MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.: S NOP-AYANCIK-YILKAY SO UTMA-YALI MH. DR.AZM HAMZAO LU CD. NO:46-TEL.: S NOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV S-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.: S VAS-EKOL ELEKTRON K-H KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA I NO:1/D-TEL.: fianliurfa-suruç-ifiik SO UTMA TEKN KERL -D K L MH. Z YARET CD. NO:10-TEL.: fianliurfa-aktafi ELEKTRON K- ASFALT CD. N0.22/F-TEL.: fianliurfa-b REC K-YARAfiIR SO UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIfiI NO : 9-TEL.: fiirnak-s LOP -ABAY ELEKTRON K-2. CADDE S EMENS BAY KARfiISI-TEL.: fiirnak-uludere- ÜRÜN ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. PTT YANI-TEL.: TEK RDA -HAYRABOLU-POYRAZ TEKN K-H SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.: TEK RDA -SARAY-BATI TEKN K-YEN MH. TAKS M CD. NO:9 TEL.: TEK RDA -MURATLI- AKAN ELEKTRON K-MURAD YE MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.: TEK RDA -ÇORLU-FULL TEKN K-MUH TT N MH. F K R SK. NO:12/B-TEL.: TEK RDA -ARI ELEKTRON K-AYDO DU MH. fieh TLER CD. NO: 33/A-TEL.: TEK RDA -MALKARA-KER MO ULLARI T CARET-YEN MAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.: TEK RDA -ÇERKEZKÖY- ÇA RI ELEKTRON K-G.O. PAfiA MH. SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.: TOKAT-ERBAA-H DRO ELEKT R K- CUMHUR YET MH. GAZ BULVARI NO:144-TEL.: TOKAT-C HAN ELEKTRON K-G.O.PAfiA BULVARI S VAS CAD. NO:290/A- TEL.: TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ SO UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: TOKAT-CEM TEKN K SO UTMA- SO UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.: TRABZON-ÇIRAK TEKN K-FAT H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARfiISI-TEL.: TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTR K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.: TRABZON-YET-SAN ELEKTRON K-FAT H MH. FAT H CD. COfiKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.: TRABZON-ARAKLI-fiENGÜL TEKN K-BA KUR ÇARfiISI NO: 10 / A-TEL.: VAN-ERC fi-özkanat TAM RAT-EMN YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.: VAN-EB NÇ TEKN K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.: VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAM RAT-KÜLTÜR MERKEZ C VARI DEM RC LER 1. SK. NO:1/C-TEL.: YALOVA-ALTINOVA-DO AN TEKN K SO UTMA-CUMHUR YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.: YALOVA-TINAZTEPE ELEKTR K- STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.: YOZGAT-AKDA MADEN -AYDIN SO UTMA-AHISHAVI MH. 2. HANLAR SK. NO :10-TEL.: YOZGAT-ÖNDER ELEKTRON K-UN PAZARI NO:14-TEL.: YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:29 1/C- TEL.: ZONGULDAK-KRD ERE L -UZMAN ELEKTRON K-ERDEM R CAD NO:130-TEL.: ZONGULDAK-MERKEZ- EMEK ELEKTRON K-PAP LA fi HANI ZEM N KAT NO:9 SO UKSU-TEL.: ONLINE YETK L SERV SLER L STES - "Yetkili servislerimizin güncellenmifl haldeki listesine internet adresinden ulaflabilirsiniz." Made in P.R.C. mal Y l : TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - Intertek ETL Semko Bldg. No.86, 1198 Qinzhou Rd.(North) Shanghai, China JSH EEE Yönetmeli ine uygundur

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SBS-4419 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3455 fiarjli SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU De erli Müflterimiz, S NBO El Süpürgelerinden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu süpürge size sorunsuz ve kolay bir kullan m sa layacak flekilde

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli. (D Ticarette Standardizasyon 98/10)

Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli. (D Ticarette Standardizasyon 98/10) Ticaret Müste arl ndan Resmi Gazete tarih ve say : 18.03.1998-23317 Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli (D Ticarette Standardizasyon 98/10) Madde 1-8/1/1996 tarihli ve 96/7794 say Bakanlar

Detaylı

SS 4021 ELB SE TRAfi ALET LINT REMOVER

SS 4021 ELB SE TRAfi ALET LINT REMOVER TR SS 4021 ELB SE TRAfi ALET LINT REMOVER EN FR NL ES AR HR RU DE KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SS 4028 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR YIKANAB L R TASARIM EN FR AR HR ES ISLAK&KURU RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SBS-4418 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

İçerik: 1.1 adet kapsul Hoparlör 2.1 adet çıkarılabilir USB kablo 3.4 adet cep telefonu audio adaptörü 4.Kullanma klavuzu.

İçerik: 1.1 adet kapsul Hoparlör 2.1 adet çıkarılabilir USB kablo 3.4 adet cep telefonu audio adaptörü 4.Kullanma klavuzu. SPEAKER MORE GP-220 İçerik: 1.1 adet kapsul Hoparlör 2.1 adet çıkarılabilir USB kablo 3.4 adet cep telefonu audio adaptörü 4.Kullanma klavuzu Bölümler: 1. Hoparlör baş kısmı 2. Bilek askısı deliği 3. Usb

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SHD 7019 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR DE UK De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2873 ÜTÜ EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHC 4344 SAKAL-BIYIK DÜZELTME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

TOST MAKİNESİ MODEL NO.:SP-026 KULLANMA KILAVUZU AC110V-127V/220V-240 50HZ, 1500W-1800W

TOST MAKİNESİ MODEL NO.:SP-026 KULLANMA KILAVUZU AC110V-127V/220V-240 50HZ, 1500W-1800W TOST MAKİNESİ MODEL NO.:SP-026 KULLANMA KILAVUZU AC110V-127V/220V-240 50HZ, 1500W-1800W Bu yüksek kalite OBLIO ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzden beklediğiniz memnuniyeti sağlayacağınıza

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız)

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız) Automation (Çözüm Ortaklarımız) lerimiz ve Uzmanlık Alanları SIMATIC, ARTI ALV N BGM Mühendislik DAL ELEKON ENTEGRE ESA NOKTA Endüstriyel PINAR Mühendislik PROS M RETEK Mühendislik SAFER SIMETRONIK S MTEK

Detaylı

SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Bu ürün sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürün sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Model no:xj-5k100 Voltaj: AC 220-240V Güç:840W Bu ürün sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Bu fritözü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.. Cihazınızdan en iyi sonucu alabilmek için lütfen kitapçığı

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR DE 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR. Model:LD06

MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR. Model:LD06 MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR Model:LD06 Görünüm ve Kontroller Oblio Music Intro X 1. Kulaklık girii 2. USB balantı yeri kapaı. 3. Ekran 4. [] Sol/Geri tuu 5. [] Ses Arttırma 6. [] Sa/leri tuu 7. [ ] Çalma/duraklatma

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W SFH 3321, SFH 3322 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2917 KAHVE MAK NASI KULLANMA

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2868 ÜTÜ FR - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken afla dakileri de içeren temel

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesinleşmiş Seçmen Listesi UŞAK İLİ

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesinleşmiş Seçmen Listesi UŞAK İLİ ABK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. FATİH CAD. NO: 10 / A MERKEZ 276 227 3578 AĞA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR ASFALTI ÜZERİ KÖY HİZMETLERİ KARŞISI MERKEZ 276 227 7344 AĞAOĞLU SİGORTA

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ ISITICI

KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ ISITICI Kapak Kilidi Filtre FI LTER LI D LOCK Kapak LI D Tutma Mekanizması HANDLE Ağız Kısmı SPOUT Çelik Gövde S. ST BODY Tutma Kısmı HANDLE COVER MAX Su Göstergesi WATER GUAGE

Detaylı