Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Her türlü elektrikli cihaz kullan l rken afla daki genel güvenlik kurallar na uyulmas gerekmektedir. Aksi takdirde yaralanma ve ölüm tehlikesi ortaya ç kabilir ve cihaz ar zalanabilir. Bu durumlar afla daki iki ibare ve aç klama ile gösterilir: Uyar : Yaralanma Tehlikesi! ÖNEML : Cihaz Ar zalanabilir! Bunlara ek olarak afla daki güvenlik uyar lar da dikkate al nmal d r. Konum * Ya fl durumunda bu ürünü aç k alanda kullanmay n z ve saklamay n z. * Cihaz s cak f r nlar ya da s t c lar yak n nda saklamay n z. Elektrik kablosu * Elektrik kablosunun gerilmesine ya da cihaz n alt nda ezilmesine izin vermeyiniz. * Elektrik kablosu ar zaland takdirde tüm kablo tak m n n de ifltirilmesi gerekmektedir. Bu ifllemi kendiniz yapmaya kalk flmay n z. Yerel sat c n zla ba lant ya geçiniz. Çocuklar Çocuklar, elektrikli cihazlar n neden olabilece i tehlikeleri anlamayabilirler. Çocuklar n bu cihaz kullanmas na kesinlikle izin vermeyiniz. Kiflisel güvenlik * Cihaz üzerinde temizlik ve bak m ifllemi gerçeklefltirmeye bafllamadan önce fiflin prizden ç kar lmas gerekmektedir. * Elektrikli süpürgeyi kesinlikle modifiye etmeye kalk flmay n z. * Patlay c s v lar n ve buharlar n bulundu u ortamlarda kullanmay n z. * Elektrikli süpürgeyi kesinlikle benzin, fotokopi toneri ve di er uçucu maddeleri süpürmek için kullanmay n z. Elektrikli süpürgeyi kesinlikle asit, asbest ve asbest tozu süpürmek için kullanmay n z. * Elektrikli cihazlar n onar m yaln zca bu konuda e itimli kiflilerce yap lmal d r. Uzman olmayan kiflilerce yap lacak onar m ifllemleri tehlikeli sonuçlara yol açabilir. * Cihaz çal fl r durumdayken kesinlikle bafl ndan ayr lmay n z. Ürün güvenli i * Cihaz kesinlikle filtreleri tak l de ilken kullanmay n z. * Elektrikli süpürgeyi kesinlikle s cak kül, cam k r, keskin cisimler ya da s v lar çekmek için kullanmay n z. * Yang na, elektrik flokuna ve yaralanmaya maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da elektrikli süpürgeyi suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z

4 Elektriksel Gereklilikler Cihaz n etiketinde yazan voltaj düzeyinin evinizdeki AC (dalgal ak m) güç kayna yla ayn oldu undan emin olunuz. Evinizdeki prizler bu cihaz n sahip oldu u fifle uygun de ilse cihaz n fifli ç kar lmal ve yerine yenisi tak lmal d r. Fifli kesip kabloyu elektrikli süpürgeye sarman z durumunda kablonun ucu cihaz n içine kaçacakt r. Buna neden olmamak için, fifli kesip yenisini takmadan önce bir miktar kabloyu d flar da b rak p sabitleyiniz. ÖNEML : Fiflin prizden ç kar n z. Fiflin tak l oldu u kablo s yr lm flsa ve telleri gözüküyorsa bu durumdaki bir cihaz ak m bar nd ran bir prize takmak tehlikeli olacakt r. TEKN K VER LER Gövde üzerinde kademesiz elektronik hız kontrolü Azm. 2000W Toz haznesi dolu göstergesi Boru için muhafaza standı Ayakla basılan dü me 360 dönebilir hortum 360 dönebilir ön tekerlek Otomatik kablo sarma Iflıklı güç göstergesi Metal teleskopik boru 78 cm 5m kablo uzunlu u AC230V, 50Hz, 2000W AKSESUARLAR - Kare fırça, - Kenar-köfle aparatı, - Döfleme temizleme aparatı, - Bir adet ka ıt torba, - 1,5 m hortum - VDE fifl ÖNEML UYARILAR - 3 -

5 C HAZIN TANITIMI 1. Çok amaçl uçlar (kenar-köfle aparat / döfleme aparat ) 2. Kare f rça 3. Boru muhafaza mandal 4. Hava ç k fl kapa 5. Zemin f rças 6. Ön kapak dü mesi 7. Hortum girifli 8. Hortum sap 9. Hava ak fl düzenleyicisi 10. Açma/kapama dü mesi 11. Güç ayar dü mesi 12. Kablo sarma dü mesi 13. Esnek hortum 14. Plastik boru / metal teleskopik boru - 4 -

6 C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. BAfiLARKEN 1. Ucu, boruyu ve hortumu tak n z. (A) 2. Güç kablosunu tamamen uzat n z ve prize tak n z. 3. Açma/Kapama dü mesine basarak cihaz çal flt r n z.(10) Aksesuarlar Esnek hortumun tak lmas Hortumu, elektrikli süpürgeye hortumun ucunu hortum girifline (7) sokarak ve klik sesiyle birlikte yerine oturmas n sa layarak tak n z. Esnek hortumun ç kar lmas Hortumu ç karmak için iki yandaki mandallar s k n z ve çekiniz. Borular ve aksesuarlar takma 1. Boruyu hortumun sap ucuna tak n z. Hortum sap nda emifl gücünün gerekti inde azalt labilmesini sa layan bir hava ak fl düzenleyicisi (9) bulunmaktad r. 2. Zemin temizleme f rças n (4) boruya tak n z. 3. Çok amaçl aparat (1) boruya tak n z. Döner aparat ok iflaretiyle gösterilen yönde döndürünüz, döfleme aparat olarak kullanabilirsiniz (perdeleri ve döflemeleri temizlemek için). Döner aparat geriye do ru döndürerek kendi konumuna getiriniz; kenar-köfle aparat olarak kullanabilirsiniz (dar yerleri, radyatör arkalar n, sert zeminleri, korniflleri ve narin cisimleri temizlemek için). Kumandalar Güç Açma/Kapama ifllemi Açma/kapama dü mesi ile gerçeklefltirilir.(10) Güç ayar Güç ayar dü mesi (11) sayesinde gerekli emifl gücü ayarlanabilir. Örne in, hal lar ve sert zeminleri vb. temizlemek için azami emifl gücü, döfleme ve perdeleri temizlemek için azalt flm fl emifl gücü kullan labilir. Emifl gücü ayn zamanda sap üzerinde bulunan hava ak fl düzenleyicisiyle (9) de kontrol edilebilir. Bu parça emifl gücünü artt rmak için kapat l r, azaltmak için aç l r

7 C HAZIN KULLANIMI Otomatik kablo sar c Cihaz kulland ktan sonra fifli prizden çekiniz ve kablo sarma dü mesine (12) basarak kabloyu sar n z. D KKAT: Kablo sar c kabloyu çok h zl sard için fifli elinizden b rakmay n z. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Toz torbas n n temizlenmesi Toz torbas doldu u zaman k rm z uyar lambas yanar, toz torbas n temizleyiniz ve eskiyince yenisiyle de ifltiriniz. Hortum ba lant s n ç kar n z. Ön kapa açmak için ön kapak dü mesine (6) bas n z ve toz torbas n (B) ç kar n z. Toz torbas n de ifltiriniz * Ka t toz torbas kullan l yorsa dolu olan torbay at n z ve yenisini tak n z. * Bez filtre kullan l yorsa toz torbas n ç kar n z, tozu boflaltt ktan sonra yerine geri tak n z

8 TEM ZL K VE BAKIM Toz torbas n n tak lmas * Toz torbas n n kenarlar n toz torbas deste inin oluklar na yerlefltiriniz.(c) HEPA filtrenin temizlenmesi Elektrikli süpürgenin emifl gücünün azalmamas için HEPA filtrenin düzenli olarak y kanmas gerekmektedir. 1. Hepa filtreyi (D) ç karmadan önce hava ç k fl kapa n 4 ç kar n z. 2. HEPA filtreyi filtre zgaras ndan (E) ç kar n z. 3. Yumuflak bir f rça yard m yla HEPA filtreyi kirden ar nd r n z. 4. HEPA filtreyi yerine geri tak n z. 5. Hava ç k fl kapa n ana gövdeye geri tak n z. ÖNEML : Filtreyi temizlemek için deterjan kullanmay n z. Elektrikli süpürgeyi kullanmaya bafllamadan önce HEPA filtrenin tamamen kuru oldu undan emin olunuz. C HAZIN SAKLANMASI Süpürme ifllemini tamamlad ktan sonra boru saklama mandal n (3) elektrikli süpürgenin arkas ndaki yuvaya resimde gösterilen flekilde yerlefltirerek boruyu muhafaza edebilirsiniz. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Elektrikli süpürgeniz normal günlük kullan ma yönelik olarak tasarlanm flt r, cihaz n üstünü düzenli olarak nemli bir bezle silerek görüntüsünün korunmas n sa layabilirsiniz

9 SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). Bu talimatlar baflvuru kayna olarak saklay n z. Üzerinde çarp iflareti olan çöp kutusu simgesi kullan m ömrünü doldurmufl ve y pranm fl olan cihaz n çevreye duyarl bir flekilde elden ç kar lmas gerekti ini göstermektedir. Cihaz n geri dönüflüm merkezine ulaflt r lmas na iliflkin bilgilere yerel makamlarla ba lant ya geçerek ulaflabilirsiniz. Dikkat: Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. Çocuklar n cihazla oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r

10 SINBO SVC 3458 VACUUM CLEANER AC230V, 50Hz, 2000W INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS The use of any electrical appliance requires the following common sense safety rules. Primarily there is danger of injury or death and secondly the danger of damage to the appliance. These are indicated in the text by the following two conventions: Warning: Danger to the person! IMPORTANT: Damage to the appliance! In addition we offer the following safety advice. Location * Do not use or keep this product outside when it is raining. * Do not store the appliance near hot ovens or heating appliances. Mains lead * Do not allow the mains lead to become strained or run this appliance over it. * If the electrical cable becomes damaged, the complete cable assembly must be replaced. Do not attempt this task yourself. Contact the local retailers. Children Children do not understand the dangers associated with operating electrical appliances. Never allow children to use this appliance. Personal safety * The plug must be removed from the wall socket before cleaning or maintaining the appliance. * Never modify the cleaner in any way. * Never use in the presence of explosive liquids or vapors. * Never pick up inflammable or poisonous liquids such as petrol, copier toner or other volatile substances. Never pick up acids, asbestos or asbestos dust. * Repairs to electrical appliances are only to be undertaken by trained personnel. Unprofessional repairs can be dangerous for users. * The appliance must never be left running when unsupervised. Product safety * Never use the appliance without the filters being installed. * Never use the appliance to vacuum hot ashes, broken glass, sharp objects or liquids. * To protect against fire, electric shock and personal injury do not immerse cord, plug or cleaner in water or other liquid

11 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Electrical requirements Check that the voltage on the rating plate corresponds with your house electricity supply which must be A.C (alternating current) If the socket outlets in your home are not suitable for the plug supplied with this appliance the plug should be removed and the appropriate one fitted. If you cut off the plug and let go of the cable it will rewind into the machine. Therefore you must pull out a length of the cable and secure it before cutting off the plug and refitting a new one. IMPORTANT: The plug removed from the mains lead. If severed, must be destroyed as a plug with a bared flexible cord is hazardous if engaged into a live socket outlet. PARTS NAME 1. Multi purpose nozzles (crevice nozzle /upholstery nozzle) 2. Square brush 3. Tube storage clip 4. Air outlet cover 5. Floor brush 6. the front cover button 7. Hose inlet 8. Hose handle 9. Airflow regulator 10. On/off switch-button 11. Variable power switch 12. Cable rewind button 13. Flexible hose 14. Plastic tube / metal telescopic tube

12 USING Quick start 1. Assemble the nozzle, the tube and hose. (A) 2. Pull out the mains cable to its full length and plug into the mains supply. 3. Switch on by pressing the On/off switch-button.(10) Accessories Insert the flexible hose Fit the hose to the cleaner by inserting the hose end into the hose inlet (7) until it clicks to the position. To remove the flexible hose When removing, squeeze the clips both side and pull. Fitting the tubes and accessories 1. Attach the tube to the handle end of the hose. The hose handle features an airflow regulator (9) which allows suction to be reduced as required. 2. Attach the floor brush (4) to the tube. 3. Attach the multi purpose nozzle (1) to the tube. Turn the rotating nozzle as the arrowhead show; it can be used as the upholstery nozzle (for curtains and upholstery). Turn the rotating nozzle backwards to the home position; it can be used as the crevice nozzle (for awkward places, behind radiator; or for hard surfaces, pelmets, delicate objects etc). Controls Power The on/off control is operated by On/off switch-button. (10) Variable power A Variable power switch (11) varies the suction power as required.for example, maximum suction can be used for cleaning carpets, hard floors etc, and reduced suction for cleaning upholstery and curtains. Suction can also be controlled using the airflow regulator (9) on the handle.closed for maximum suction, open for reduced suction. Automatic cable rewind After use, unplug and press the cable rewind button (12) to retract the cable. WARNING: When using the cable rewind, always hold the plug as the cable will rewind quickly

13 CLEANING AND MAINTENANCE Dust disposal The indicator is red when the dust is full, please clean the dust bag or replace it in time. Take out the hose connector. Press the front cover button (6) to open the front cover and take out the dustbag.(b) Replace the dustbag * If paper dustbag is adopted. Please throw away and replace new one. * If textile filter is adopted, take down the dust bag, throw off the dust and fix it again. Installing the dustbag * Insert the bag collar into the grooves of dustbag support. (C) Cleaning the HEPA filter To maintain the suction of the cleaner, the HEPA filter must be washed regularly. 1. Remove air outlet cover (4) before removing HEPA filter.(d) 2. Remove the HEPA filter with the filter grille.(e) 3. Use a soft brush to remove dirt from the HEPA filter. 4. Resemble the HEPA filter back to the place. 5. Then replace the air outlet cover onto the main body. IMPORTANT: Do not use detergents to clean the filter. The HEPA filter must be thoroughly dry before the machine is used. Storage position When finished you can store the tube by locating the tube storage clip (3) into the slot on the back of the cleaner as shown. (F) Care and maintenance Your cleaner is manufactured to withstand normal day-to- day use, but an occasional wipe over with a damp cloth will help maintain its good looks

14 SINBO SVC 3458 ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE AC230V, 50Hz, 2000W VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL. FRANÇAIS CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Il convient de respecter les règles générales de sécurité ci-dessous lors de l utilisation de tout appareil électrique. Dans le cas contraire, des dangers de blessures ou de mort peuvent se produire et l appareil peut tomber en panne. Ces situations sont indiquées avec les deux expressions et explications : Avertissement: Danger de Blessure! IMPORTANT: l appareil peut faire panne! En supplément, les avertissements ci-dessous doivent aussi être pris en considération. Position * N utilisez pas et ne conservez pas ce produit dans un espace libre en cas de présence de pluie. * N utilisez et ne conservez pas l appareil près des fours chauds ou des chauffe-eaux. Cordon Électrique * Ne permettez pas le cordon électrique se tendre ou s écraser sous l appareil. * En cas de panne du cordon électrique, l ensemble de cordon doit être remplacé en entier. Ne tentez pas de réaliser cette opération vous-même. Mettez-vous en contact avec votre vendeur local. Enfants Les enfants peuvent ne pas comprendre les dangers que peuvent engendrer les appareils électriques. Ne permettez jamais les enfants utiliser cet appareil. Sécurité Personnelle * La fiche électrique doit être débranchée de la prise de courant avant qu un nettoyage ou un entretien commence à s effectuer sur l appareil. * Ne tentez jamais de modifier l aspirateur électrique. * N utilisez pas dans des milieux où se trouvent des liquides ou des vapeurs explosifs. * N utilisez jamais l aspirateur électrique pour aspirer de la benzine, de l encre de photocopie ou d autres produits volatils. N utilisez jamais l aspirateur électrique pour aspirer de l acide, de l asbeste ou de la poudre d asbeste. * La réparation des appareils électriques doit être effectué uniquement par des personnes éduquées à ce propos. Les opérations de réparation effectuées par des personnes non professionnelles peuvent donner lieu à des résultats dangereux. * Ne vous absentez jamais lorsque l appareil est en état de fonctionnement. Sécurité du Produit * N utilisez jamais l appareil sans que les filtres soient montés. * N utilisez jamais l aspirateur électrique pour aspirer de la cendre chaude, des bris de verre, des objets coupants ou des liquides. * Pour ne pas subir de choc électrique, d incendie ou de blessure, n immergez pas la fiche électrique ou le l aspirateur électrique dans l eau ou dans d autres liquides quelconques

15 CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Nécessités Électriques Assurez-vous que le niveau de voltage indiqué sur l étiquette de l appareil est bien le même que la source d alimentation AC (Courant Alternatif) de votre résidence. Si les prises de votre résidence ne sont pas convenables avec la fiche que possède cet appareil, la fiche de l appareil doit être enlevée et une nouvelle doit y être montée à la place. Dans le cas où vous coupez la fiche et que vous enroulez le cordon dans l aspirateur électrique, l embout du cordon s échappera à l intérieur de l appareil. Pour éviter cela, laissez un peu le cordon à l extérieur et immobilisez avant de couper la fiche et d en monter une nouvelle. IMPORTANT: Débranchez la fiche. Si le cordon au quel la fiche est liée est éraflée et que les fils sont visibles, il sera dangereux de brancher un appareil qui est dans un tel cas à une prise contenant du courant. Caractéristiques 1. Têtes à multiples fonctions (appareil de bords-coins / appareil de parquet) 2. Brosse carrée 3. Pince de protection de tube 4. Couvercle de sortie d air 5. Brosse de sol 6. Bouton de couvercle frontal 7. Entrée du tuyau 8. Manche du tuyau 9. Régulateur de circulation d air 10. Bouton de Marche/Arrêt 11. Bouton de réglage de puissance 12. Bouton d enroulement de cordon 13. Tuyau flexible 14. Tube en plastique / Tube télescopique en métal

16 USAGE DE L APPAREIL Mise en Marche Rapide 1. Montez la tête, le tuyau et le tube. (A) 2. Prolongez totalement le cordon d alimentation et branchez-le à la prise. 3. Faites fonctionner l appareil en pressant le bouton de Marche/Arrêt. (10) Accessoires Montage du tuyau flexible Faites le montage en introduisant le tuyau à l aspirateur électrique et l embout du tuyau à l entrée du tuyau (7) tout en assurant qu ils s installent à leur place avec le son de «clique». Démontage du tuyau flexible Pressez les pinces des deux côtés et tirez pour retirer le tuyau. Montage des tubes et des accessoires 1. Montez le tube à l embout de la manche de tuyau. La manche de tuyau dispose d un régulateur de circulation d air (9) servant à diminuer la puissance d aspiration en cas de besoin. 2. Montez la brosse de nettoyage de sol (4) au tube. 3. Montez l appareil à multiples fonctions (1) au tube. Faites tourner l appareil rotatif dans le sens indiqué avec le signe de flèche, vous pouvez utiliser tel qu un appareil de parquet (pour nettoyer les rideaux et les parquets). Positionnez l appareil rotatif à sa propre position en le faisant tourner en arrière ; vous pouvez utiliser tel qu un appareil de bords-coins (pour nettoyer les endroits étroits, les derrières des radiateurs, les sols durs, les corniches et les objets fragiles.). Commandes Alimentation L opération de Marche/Arrêt se réalise avec le bouton de Marche/Arrêt. (10) Réglage de puissance La puissance d aspiration nécessaire peut être réglée grâce au bouton de réglage de puissance. (11). Par exemple, une puissance d aspiration maximale peut être utilisée pour nettoyer les tapis et les sols durs, etc., et une puissance d aspiration réduite pour nettoyer les parquets et les rideaux. La puissance d aspiration peut être contrôlée là la fois avec le régulateur de circulation d air (9) se trouvant sur la manche. Cette pièce se ferme pour augmenter la puissance d aspiration et s ouvre pour diminuer la puissance d aspiration. Enrouleur de Cordon Automatique Après avoir utilisé l appareil, débranchez la fiche de la prise et enroulez le cordon en

17 USAGE DE L APPAREIL pressant sur le bouton d enroulement de cordon (12). ATTENTION: Ne laissez pas la fiche de votre main puisque l enrouleur de cordon enroule le cordon d une façon très rapide. Nettoyage du Sac de Poussière Le voyant rouge s allumera lorsque le sac de poussière sera plein, nettoyez le sac de poussière et remplacez-le lorsqu il devient usé. Déconnectez le tuyau. Appuyez sur le bouton de couvercle frontal (6) pour ouvrir le couvercle frontal et retirez le sac de poussière (B). Changez le sac de poussière * En cas d utilisation de sac de poussière en papier, jetez le sac qui est plein et montezy le nouveau. * En cas d utilisation de filtre en tissu, retirez le sac de poussière, montez-le à nouveau après avoir vidé les poussières. Montage du sac de poussière * Installez les bords du sac de poussière aux rainures du support du sac de poussière. (C) Nettoyage du filtre HEPA Le filtre HEPA doit être régulièrement lavé pour que la puissance d aspiration de l aspirateur électrique ne diminue pas. 1. Retirez le couvercle de sortie d air (4) avant de retirer le filtre Hépa (D) 2. Retirez le filtre HEPA du gril de filtre (E). 3. Purifiez des saletés le filtre HEPA à l aide d une brosse douce. 4. Montez le filtre HEPA de nouveau à sa place. 5. Montez le couvercle de sortie d air de nouveau au corps principal. IMPORTANT: N utilisez pas de détergent pour nettoyer le filtre. Assurez-vous que le filtre HEPA est complètement sec avant de commencer à utiliser l aspirateur électrique. Mode de Conservation Après avoir terminé l opération de balayage, vous pouvez conserver le tube en installant le pince de protection de tube (3) au nid qui se trouve derrière l aspirateur électrique tel

18 que décrit dans l illustration. MODE DE CONSERVATION Entretien et Soin Votre aspirateur électrique est conçu pour être utilisé quotidiennement, vous pouvez assurer la protection de l apparence de votre aspirateur électrique en essuyant régulièrement le dessus de l appareil avec un chiffon humide. Préservez ces instructions comme source de consultation ultérieure. Le signe de poubelle avec une croix dessus signifie que l appareil usé et dont la vie d usage est terminé doit être éliminé de façon respectueuse envers l environnement. Vous pouvez avoir plus d informations au sujet de transmission de l appareil au centre de recyclage en vous contactant avec les autorités locales. Attention: En cas de panne du cordon d alimentation, en vue d éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil

19 NEDERLANDS SINBO SVC 3458 ELEKTRISCHE STOFZUIGER LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG EN BEWAAR ZE. AC230V, 50Hz, 2000W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten essentiële veiligheidsvoorzorgen in acht genomen worden, zo niet bestaat het gevaar van ernstig of dodelijk letsel en beschadiging van het apparaat. Let in dit verband op volgende twee aanduidingen en toelichtingen: Waarschuwing: Letselgevaar! BELANGRIJK: Gevaar van beschadiging van het apparaat! Daarnaast moeten ook volgende veiligheidsinstructies nagevolgd worden. Plaats * Gebruik het apparaat niet buitenhuis en stel het niet bloot aan regen en vocht. * Houd het apparaat op voldoende afstand van warme ovens en andere hittebronnen. Elektrisch snoer * Zorg dat het elektrisch snoer niet te strak aangespannen of onder het apparaat geplet wordt. * Een defect of beschadigd elektrisch snoer moet volledig vervangen worden. Tracht niet om dit zelf te doen. Contacteer uw leverancier Kinderen Kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar dat veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik van elektrische apparaten. Laat het apparaat nooit door kinderen gebruiken. Persoonlijke veiligheid * Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging en onderhoudswerkzaamheden. * Breng aan de elektrische stofzuiger geen veranderingen aan. * Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van ontplofbare vloeistoffen of gassen. * Gebruik de elektrische stofzuiger nooit om benzine, fotokopie toner en andere vluchtige stoffen op te zuigen en evenmin voor het opzuigen van zuren, asbest en asbeststof. * Laat herstellingen aan elektrische toestellen uitsluitend door geschoolde vaklui uitvoeren. Reparaties door onbevoegden kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. * Laat het apparaat nooit zonder toezicht functioneren. Beveiliging van het product * Gebruik het apparaat nooit zonder filter. * Gebruik de elektrische stofzuiger nooit om hete as, glasscherven, scherpe voorwerpen of vloeistoffen op de zuigen. * Dompel de elektrische stofzuiger, het snoer of de stekker nooit in water of in een andere vloeistof om brand, elektrische schok en letsel te voorkomen

20 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Elektrische Vereisten. Controleer of de voltage die op het typeplaatje vermeld is, overeenstemt met de (wisselstroom) spanning van uw elektrisch net. Ingeval de stekker van dit apparaat niet in uw stopcontact past moet hij door een geschikte stekker vervangen worden. Als het snoer opgewonden wordt terwijl de stekker gedemonteerd is, zal het uiteinde van de kabel in het apparaat verdwijnen. Neem uw voorzorgen om dit te voorkomen. Maak het snoer ergens vast zodat het uiteinde bereikbaar blijft totdat de nieuwe stekker aangebracht is. BELANGRIJK: Neem de stekker uit het stopcontact. Ingeval de kabel waaraan de stekker bevestigd is ontbloot is en de draden zichtbaar zijn, is het gevaarlijk de stekker in het stopcontact te steken. Eigenschappen 1. Multifunctioneel mondstuk (kanten- hoeken / bekleding) 2. Rechthoekige borstel 3. Buisvergrendeling 4. Ventilatiedeksel 5. Vloerborstel 6. Dekselvergrendeling 7. Slangingang 8. Slanghandgreep 9. Luchtstroom regelaar 10. Aan/Uit schakelknop 11. Zuigkracht regelknop 12. Knop voor snoeropwinding 13. Flexibele slang 14. Plastic buis / metalen telescopische buis

21 SNEL OPSTARTEN 1. Verbind mondstuk, buis en slang. (A) 2. Trek het snoer uit en steek de stekker in het stopcontact. 3. Druk op de schakelknop om het apparaat in werking te zetten. (10) Accessoires Flexibele slang monteren Steek het uiteinde van de slang in de slangingang van de stofzuiger (7). Als ze goed zit zal ze vastklikken. Flexibele slang demonteren Druk op het vergrendelingsysteem aan weerszijden van de flexibele slang om ze uit de stofzuiger te nemen.. Monteren van buizen en accessoires 1. Bevestig de buis aan de slanghandgreep. De slanghandgreep is voorzien van een verstelbare luchtstroomregelaar (9) waardoor zo nodig de zuigkracht kan verminderd worden. 2. Monteer de vloerborstel (5) op de buis. 3. Monteer het multifunctioneel mondstuk (1) op de buis. Als u dit hulpstuk in de richting van de pijl draait kunt u het gebruiken als mondstuk voor reiniging van bekledingen (gordijnen en meubelbekleding). Als u het terugdraait in eigen positie kunt u het gebruiken voor het reinigen van kanten en hoeken (smalle openingen, radiatorspleten, harde vloeren, kornissen, en delicate voorwerpen). Bedieningsknoppen Stroomschakelaar Door middel van de schakelknop zet u het apparaat Aan/Uit. (10) Zuigkracht regelknop Door middel van de Regelknop (11) kunt u de zuigkracht van de stofzuiger op het gewenste niveau stellen. Bijvoorbeeld voor tapijten en harde vloeren raden wij u aan het apparaat op max. zuigkracht te stellen, voor meubelbekleding en gordijnen gebruikt u beste een lagere zuigkracht. De zuigkracht kan ook nog bijgeregeld worden met behulp van de luchtstroomregelaar (9) op de slanghandgreep. De zuigkracht verhoogt door het afsluiten en verlaagt door het openen van de luchtstroomregelaar. Automatische snoeropwinding Neem na gebruik de stekker uit het stopcontact en druk op de knop om het snoer op te winden (12). OPGELET: Laat de stekker niet dadelijk los want de ingebouwde haspel windt het snoer heel snel op

22 REINIGING VAN DE STOFZAK Als de stofzak vol zit gaat het rode indicatielampje oplichten. Leeg de stofzak of vervang door een nieuwe als hij versleten is. Neem de slang uit het apparaat. Druk op de vergrendelingknop (6) om het voordeksel te openen en verwijder de stofzak (B) uit het apparaat. Vervang de stofzak * Ingeval het apparaat met een papieren stofzak gebruikt wordt, verwijder de volle stofzak en vervang door een nieuwe. * Als het apparaat met een textiel stofzak gebruikt wordt, leeg de stofzak, reinig en monteer opnieuw. Monteren van de stofzak * Schuif de randen van de stofzak in de geleidingsrails van de stofzakhouder. (C) Reiniging van de HEPA filter Teneinde de zuigkracht van uw elektrische stofzuiger op peil te houden moet de HEPA filter regelmatig gewassen worden. 1. Om de HEPA filter (D) uit het apparaat te nemen moet eerst het ventilatiedeksel (4)verwijderd worden. 2. Neem de HEPA filter uit het filterrooster (E) 3. Was de HEPA filter met behulp van een zachte borstel. 4. Monteer de HEPA filter opnieuw na reiniging. 5. Bevestig het ventilatiedeksel. BELANGRIJK: Gebruik geen detergent voor reiniging van de filter. Vergewis u ervan dat de HEPA filter volledig droog is voordat u de stofzuiger opnieuw gebruikt. Opbergwijze Nadat u de stofzuiger gebruikt hebt kunt u door middel van de buisvergrendeling 3 de buis achteraan in het apparaat opbergen. Reiniging en Onderhoud Uw elektrische stofzuiger is bedoeld voor gewoon dagelijks gebruik; door de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht bevochtigde doek te reinigen zorgt u ervoor dat het originele uitzicht behouden blijft

23 ESPANOL SINBO SVC 3458 ASPIRADORA POR FAVOR LEE ESTA INSTRUCCIÓN Y GUARDE AC230V, 50Hz, 2000W INSTRUCCIÓN IMPORTANTE DE LA SEGURIDAD Cuando está utilizando cualquiera máquina eléctrica, tiene que adaptar a las normas generales de la seguridad siguientes. Si no, se puede ocurrir el peligro de herirse o morir y la máquina se puede averiar. Estos casos se muestran por dos frases y explicaciones siguientes. Aviso: Peligro de Herirse! IMPORTANTE: La máquina se puede averiar! Por la adicción de esos tiene que tener en cuenta los avisos de la seguridad siguiente. Situación * En el caso de lluvia, no utilice y no guarde este producto en el aire libre. * No guarde la máquina cerca de los hornos calientes o calentadores. Cable de la Electricidad * No permite que el cable de electricidad se extiende o se estropea debajo de la máquina. * Si el cable de la electricidad se avería, tiene que cambiar todo del cable. No intente a hacer este proceso por usted mismo. Conecta al vendedor local. Niños Los niños pueden no entender los peligros que las máquinas eléctricas pueden causar. No permite absolutamente que los niños utilicen esta máquina. Seguridad personal * Antes de hacer la limpieza y el mantenimiento de la máquina tiene que desenchufar la máquina. * No intente absolutamente modificar la aspiradora. * No utilice en las zonas en que hay líquidos y gases explosivos. * No utilice la aspiradora para aspirar los materiales inflamables como gasolina, tóner de fotocopia y otros. No utilice la aspiradora absolutamente para aspirar acide, asbesto y polvo de asbesto. * La reparación de las máquinas eléctricas se hacen solo por las personas educadas. Los procesos de reparación por las personas no expertas se pueden causar a los resultados peligrosos. * No deje la máquina absolutamente cuando la máquina está funcionando. Seguridad del Producto * No utiliza la máquina absolutamente si el filtro no está montado. * No utiliza la aspiradora nunca para aspirar la ceniza caliente, rotura de cristal, materiales cortantes o los líquidos. * Para evitar incendio, choque de la electricidad y heridos, no ponga la aspiradora o el cable dentro del agua

24 NECESIDADES ELÉCTRICAS Estará seguro que el voltaje que está escrito en la etiqueta de la máquina y la fuente de energía de su casa AC (corriente alterna) son mismos. Si la toma de su casa no está conforme con el enchufe, tiene que desenchufar la máquina y hay que fijar nuevo. Si corta el enchufe y enrolla el cable, el cable se entra dentro de la aspiradora. Para evitar eso, antes de cortar y fijar nuevo, haga fijar un poco del cable. IMPORTANTE: Desenchufe. Si el cable que el enchufe está fijado se escape y se mira sus alambres, es peligroso enchufar una máquina como eso. Características 1. Extremos de multifunción (aparato de borde-esquina/aparato de moblaje) 2. Cepillo de cuadrado 3. Pestillo de protección del tubo 4. Tapa de la salida del aire 5. Cepillo del suelo 6. Botón de la tapa delantera 7. Entrada de manguera 8. Mango de manguera 9. Regulador de la ventilación del aire 10. Botón de Abrir/Apagar 11. Botón de la configuración de energía 12. Botón de enrollar del cable 13. Manguera elástica 14. Tubo plástico/ tubo metálico telescópico

25 INICIO RÁPIDO 1. Monte el extremo, tubo y manguera. (A) 2. Alarga el cable de energía totalmente y enchufe. 3. Haga funcionar la máquina por pulsar el botón de Abrir/Apagar. (10) Accesorios Montar la manguera elástica Monte la manguera a la aspiradora por el extremo de manguera se fija a la entrada de manguera (7) y suministrar que se sitúa a su lugar con el sonido de clic. Desmontar la manguera elástica Para desmontar la manguera estrecha los pestillos de dos lados y tire. Montar los tubos y accesorios 1. Monte el tubo al extremo del mango de la manguera. Hay un regulador de la ventilación del aire (9) en el mango de la manguera para reducir la fuerza de aspirar cuando se necesita. 2. Monte el cepillo de limpiar el suelo (4) al tubo. 3. Monte el aparato multifuncional (1) al tubo. Gira el aparato giratorio hacia la dirección de flecha, puede utilizar por aparato de moblaje (para limpiar las cortinas y los moblajes). Lleve a su posición el aparato giratorio por girar hacia atrás; puede utilizar como el aparato de borde-esquina (para limpiar lugares estrechos, partes traseras de radiadores, superficies duras, barras de cortinas, materiales delicados). Mandos Energía El proceso de abrir/apagar se hace por el botón de Abrir/Apagar (10). Configuración de Energía Mediante el botón de la configuración de energía (11), se puede configurar la fuerza de aspirar. Por ejemplo, se puede utilizar para limpiar las alfombras y superficies duras etc. Fuerza máxima de aspirar y para moblajes y cortinas fuerza reducida de aspirar. La fuerza de aspirar se puede controlar también por el regulador de la ventilación del aire (9) en el mango. Esta pieza se cierra para aumentar la fuerza de aspirar, se abre para reducir. Enrollador automático del cable Después de utilizar la máquina, desenchúfela y enrolle el cable por pulsar el botón de enrollar el cable (12). ATENCIÓN: No deje el enchufe porque el enrollador del cable enrolla muy rápido. Limpiar la bolsa del polvo Si la bolsa del polvo está llena, la luz roja se iluminará, limpie la bolsa del polvo y si es vieja, cambia por nueva. Saca la conexión de la manguera. Para abrir la tapa delantera pulse el botón de tapa delantera (6) y saca la bolsa de polvo (6)

26 CAMBIA LA BOLSA DE POLVO * Si utiliza la bolsa de papel de polvo, tira la bolsa llena y monte nueva. * Si utiliza el filtro de paño saca la bolsa de polvo, después de vaciar el polvo, monte otra vez. Montar la bolsa de polvo * Fije los bordes de la bolsa de polvo a los huecos del suporte de bolsa de polvo. (C) Limpiar el filtro de HEPA Para no reducirse la fuerza de aspirar de la aspiradora, hay que lavar el filtro de HEPA regularmente. 1. Antes de desmontar el filtro de HEPA (D), desmonte la tapa de salida del aire (4). 2. Saca el filtro de HEPA desde la parilla (E) 3. Limpie el filtro de HEPA por un cepillo blando. 4. Monte el filtro de HEPA a su lugar. 5. Monte la tapa de la salida del aire al cuerpo principal. ATENCIÓN: No utilice detergente para limpiar el filtro. Antes de utilizar la aspiradora, hay que estar seguro que el filtro de HEPA está totalmente seco. Forma de Guardar Después de finalizar el proceso de aspiración fija el pestillo de guardar el tubo (4) al encaje que está atrás de la aspiradora como se muestra en la figura puede guardar el tubo por fijar. Mantenimiento y Cuidado Su aspiradora se ha diseñado para el uso diario, puede suministrar la protección de la vista por limpiar regularmente por un paño húmedo

27 RUSSIAN

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32

33 - 32 -

34 - 33 -

35 HRVATSKI

36 ELEKTRICNI ZAHTJEV

37 BRZI POCETAK RADA

38 CISCENJE VRECICE ZA PRASINU

39 YETK L SERV SLER L STES ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA-CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN-SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fier F Y T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : ADIYAMAN- YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM R -ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K-ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI-PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan -TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA-KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A- TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA- ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANKARA-KIZILAY-ARTUKLU ELEKTR KL EV ALETLER - SAKARYA CD. ÖRNEK fihani NO:8/70 TEL. : ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K- TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K- MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K-HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN- YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K-YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47-TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K-ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R- BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K- YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN-MARTI ELEKTRON K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN- TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: B LEC K- EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL-S MGE ELEKTRON K- YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA-TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K-NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5-TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ -AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S -DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET- ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: BURSA-N LÜFER-ÖZME TEKN K- KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI-TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM-H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K- ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.: ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV S -SUNGURLU-SUNGURO LU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL -ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: DEN ZL -MERKEZ- ÇA LAYAN SO UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : D YARBAKIR-B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON

40 YETK L SERV SLER L STES RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.: D YARBAKIR-BA LAR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B- TEL.: DÜZCE-ENSAR TEK SU S STEMLER -AZM N LL MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.: DÜZCE-BULUfi ELEKTRON K-CED D YE MAH. M MAR S NAN CAD.-TEL.: ED RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN K-GAZ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.: ED RNE-YILDIZ SO UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S TES B/BLOK 35/A-TEL.: ED RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN K-YUKARI ZAFER YE MH. LYASBEY CD. NO:32/B- TEL.: ELAZI -ÖZDEV TEKN K - ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.: ELAZI -YILMAZ BOB NAJ- YEN MAH. KEMAL fiedele CAD. NO: 12/E-TEL.: ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-KÜLTÜR MAH. VAL FAHR BEY CAD.NO:113/D- TEL.: ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K- NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.: ERZ NCAN- REFAH YE-B LG N ELEKTRON K-ERZ NCAN CAD. BELED YE fi HANI-TEL.: ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON K- Z YABEY CAD. BELED YE PSJ. NO:6-TEL.: ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87- TEL.: ERZURUM- SP R-YILMAZ ELEKTRON K-Z YAPAfiA CD. AfiA I MH. NO:186-TEL.: ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: ESK fieh R-S VR H SAR-DERMAN ELEKTRON K-CAM KEB R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.: GAZ ANTEP-ELEKTR KL EV ALETLER TAM RC S -MÜTERC M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.: GAZ ANTEP-ISLAH YE-YILMAZ SO UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S TES NO: 2-TEL.: GAZ ANTEP- K ZO LU ELEKTRON K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.: GAZ ANTEP-N Z P-ÇAPAN TEKN K-CUMHUR YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.: G RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO UTMA- HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.: G RESUN-U UR ELEKTRON K-HACI HÜSEY N MH. GAZ CD. NO: 185 / 1-TEL.: GÜMÜfiHANE-GÜMÜfiHANE SERV S -HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.: HATAY-SAMANDA -GÜNEfi ELEKTR K-ATATÜRK MAH. SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.: HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.: HATAY-ANTAKYA-SER SO UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.: HATAY- ERZ N-YEL Z BOB NAJ-MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO: 143-TEL.: HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN K SO UTMA-ATATÜRK CD. DÖ ÜCÜLER fihani NO:1 -TEL.: HATAY-REYHANLI-ÖZ fi SO UTMA-CUMHUR YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : HATAY-DÖRTYOL-FAT H ELEKTRON K-SANAY MH. EVREN CD. YEN S NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.: HATAY- SKENDERUN-GÜL STAN ELEKTRON K-KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.: I DIR- PARLAK TEKN K-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.: ISPARTA-ÖZSOYLAR SO UTMA-YAYLA MAH. SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi FA TIP MERKEZ ALTI-TEL.: ÇEL-ERDEML -ESEN ELEKTR K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.: ÇEL-MEZ TL -AKN SAN SO UTMA&ELEKTRON K-GMK.BUL. FAT H MH. 18 SK.ÖZÜDO RU S T. 3/A-TEL.: ÇEL-PINAR ELEKTRON K-MAHMUD YE MH CD. NO:32/B-TEL.: ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON K-GAZ LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.: ÇEL-TARSUS-TEKN K fi ELEKTR K T C.-ATATÜRK CAD. U UR fi HANI NO:1-TEL.: ÇEL-ANAMUR-ÇEL K ELEKTRON K-BAHÇE MH. ORMAN filetmes ALTI NO:61/B-TEL.: ÇEL-HAKAN ELEKTRON K- BAHÇEL EVLER MH SK. D NL APT.ALTI NO:3/B-TEL.: ÇEL-S L FKE-SADIK ELEKTR K-GÖKSU MAH. O UZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.: STANBUL-ATAfiEH R-VURAL ELEKTRON K-KARAMAN Ç FTL K YOLU NO:12(ESK PTT HAST. KARfiISI) ÇERENKÖY TEL. : STANBUL-fi fil -YILKA T CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇA DAfi SERV S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.: STANBUL- ZEYT NBURNU-KARDEfiLER SO UTMA-SEY T N ZAM MAH. fieh T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.: STANBUL- ESENLER-YILDIRIM ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.: STANBUL-EM NÖNÜ-IRMAK DIfi T CARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE T CARET MERKEZ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÜL- SER TEKN K SERV S-NAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ MAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÖZDE ELEKTRON K-ATATÜRK MH. ALEMDA CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN K SERV S-BA DAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.: STANBUL-BEYL KDÜZÜ-SC ELEKTRON K-GÜZELYURT MH. M MAR S NAN CD. NO:71- TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-DEDEO LU ELEKTR K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ FTL -TEL.: STANBUL-TUZLA-AKIN ISI TEKN K SERV S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. SMA L A A SK. NO:11 TEL.: STANBUL-SARIYER- H SAR SERV S 1-NUR PAfiA CD NO\48A BA LAR MEVK YEN KÖY-TEL.: STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON- 19 MAYIS MH. OSMAN GAZ CD. NO: 7-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-ÇAM TEKN K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR K SO UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-BATI TEKN K-GÜLTEPE MH. DEL ORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.: STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON K-KARTALTEPE MH. B LGEHAN CD. NO:36-TEL.: STANBUL- GAZ OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON K-MERKEZ MH. BA LAR CD. NO:77-TEL.: STANBUL-fi fil -CHIP ELEKTRON K- BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRON K-M.FEVZ ÇAKMAK MAH. NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.: STANBUL-BEYO LU-TOLGA ELEKTRON K-CAM KEB R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.: STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON K-DEN ZKÖfiKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.: STANBUL-BA CILAR- ÇA LAYAN ELEKTRON K- STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON K-HAL TA A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.: STANBUL-ZEYT NBURNU-UZMAN ELEKTRON K-YEN DO AN MH. 42.SK NO:50-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.: STANBUL-MALTEPE- BEYDA I TEKN K ELEKTRON K-BA LARBAfiI MAH. NÖNÜ CAD.-TEL.: STANBUL-BA CILAR-KUMRU ELEKTRON K- KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.: STANBUL-BAKIRKÖY- K ZLER ELEKTRON K-SAKIZA A MH. BERR NC N SK. NO:16/A-TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON K-ALBAY HÜSAMETT N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇEL K T CARET-M MAR S NAN MH. SMA L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.: STANBUL-KADIKÖY-TELV D ELEKTRON K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.: STANBUL- K TELL -BARIfi TEKN K-ATATÜRK MH. K TELL CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : STANBUL-K.ÇEKMECE-ENG N ELEKTRON K-TEVF K BEY MH. MERKEZ CD. ORK DE SOK. NO: 3 /1-TEL.: STANBUL-BAHÇEL EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3457 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

NITRO. Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

NITRO. Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner. Instruction Manual Kullan m K lavuzu NITRO Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Nitro Elektrik Süpürgesi ni sat n ald n z için teflekkür

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Kullanma k lavuzu Instruction manuel 2 Girifl Fakir - C240 elektrik süpürgesini sat n alm fl oldu unuz için sizi kutlar z. Sizlere uzun y llar güvenle hizmet vermek için

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SVC 3446 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya bafllamadan

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

A230. Vacuum Cleaner. Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

A230. Vacuum Cleaner. Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Kullan m K lavuzu A230 Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A230 Elektrik Süpürgesi ni sat n ald n z için teflekkür

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR UA G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

PRESTIGE C 240 Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual

PRESTIGE C 240 Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual PRESTIGE C 240 Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Prestige C 240 Elektrik Süpürgesi ni

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 120 ELECTRONIC Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A 120 Electronic dik elektrikli

Detaylı

A 160. Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 160. Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 160 Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A160 elektrikli süpürgeyi sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

K 279 Minni. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner. Toz Torbalı Elektrikli Süpürge Bagged Vacuum Cleaner

K 279 Minni. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner. Toz Torbalı Elektrikli Süpürge Bagged Vacuum Cleaner Model No: K 279 Minni Toz Torbalı Elektrikli Süpürge Bagged Vacuum Cleaner Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 279 Minni Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Overview the components 4 3 1 6 7 5 2 8 1.

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner ÖKO Power 2200 TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir ÖKO Power 2200 Elektrikli Süpürgeyi

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SVC 3455 fiarjli SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU De erli Müflterimiz, S NBO El Süpürgelerinden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu süpürge size sorunsuz ve kolay bir kullan m sa layacak flekilde

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

TECHNOVAC TR 8700. Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TECHNOVAC TR 8700. Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Multi Cyclone

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN www.sinbo.com.tr G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Sprint. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Sprint. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Sprint Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sprint Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için teflekkür

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ TİP S 14 KULLANMA KILAVUZU MAK NANIN BÖLÜMLER 1 4 3 2 12 5 7 6 8 10 9 11 13 1- Açma-kapama anahtar 2- Pompay devreye sokan anahtar 3- Tafl ma sap 4- Elektrik kablosu

Detaylı

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner SPRINT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SVC 3454 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

TURBO TR 8650. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TURBO TR 8650. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TURBO TR 8650 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TURBO TR 8650 Torbasız Multi Cyclone

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

Güvenlik Önemlidir. fiarj Adaptörü GÜVENL K B LG LER. Süpürgenin kullan lmas. Hava alma

Güvenlik Önemlidir. fiarj Adaptörü GÜVENL K B LG LER. Süpürgenin kullan lmas. Hava alma Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen bu ürünü sat n ald n z için teflekkür ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman

Detaylı

MRC 36. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual

MRC 36. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual MRC 36 fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Rechargeable Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen bu ürünü sat n ald n z için teflekkür ederiz. Benzer

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register

Detaylı

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28 K5 Basınçlı yıkama makinesi ile geniş araçları, taş duvarları ya da bisikletleri etkili bir şekilde kolayca temizleyebilirsiniz. Güçlü su soğutma motorunun yanı sıra; kolay basınç ayarlamayı sağlayan Vario

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner HANS TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

RCT 122 Turbo. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual

RCT 122 Turbo. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual RCT 122 Turbo fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Rechargeable Cleaner - Instruction Manual Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen bu ürünü sat n ald n z için teflekkür

Detaylı

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner THEO TR GB Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner ELEPHANT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

SS 4028 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR YIKANAB L R TASARIM EN FR AR HR ES ISLAK&KURU RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Detaylı

vacuum cleaner elektrik süpürgesi kvc 4105

vacuum cleaner elektrik süpürgesi kvc 4105 kullanım kılavuzu instruction manuel TR EN vacuum cleaner elektrik süpürgesi kvc 4105 Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir. Bu cihaz çocukların

Detaylı

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner KVC 4103 kullanım kılavuzu instruction manual EN FR AR TR aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı