1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: KÜLTÜR BRLETRR: SOSYAL GELME AÇISINDAN ESKEHR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAKENT PROJELER CULTURE UNIFIES: THE PROJECTS OF ESKEHR 2013 TURKIC WORLD CAPITAL OF CULTURE IN TERMS OF "SOCIAL DEVELOPMENT" Samet ÇEVK Melahat YILDIRIM SAÇILIK Öz Kültür turizminin bir çeidi olan etkinlik turizmi kapsamında yer alan kültür bakentlii, ehirlere saladıı ekonomik ve kültürel faydalar açısından önemi giderek artan organizasyonlardır. Kültür bakentliinin ehirlere saladıı önemli bir fayda da yerel halkın sosyal geliimine olan katkısıdır. Çeitli engellerden dolayı kültürel etkinliklere her zaman katılamayan kitleler için ya da örenciler, yalılar, engelliler gibi gruplar için, kültür bakentlii kapsamındaki özellikli projeler yerel halkın sosyal geliimine katkıda bulunmaktadır. Böylece kültür bakentlii, sosyal gelimilik açısından toplumdaki uzaklıı azaltmaya yardımcı olarak kültürün toplumu birletirici ve bütünletirici ilevini gerçekletirmektedir. Çalımanın amacı, Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında yerel halkın sosyal geliimine yönelik projeleri belirlemek suretiyle kültür bakentliinin yerel halkın sosyal geliimine olan katkısını deerlendirmektir. Çalımada betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak yerel halkın sosyal geliimine yönelik projelerle ilgili deerlendirmeler ve öneriler sunulmutur. Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Bakenti, Sosyal Gelime, Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti. Abstract Capital of culture events which take part in event tourism as a kind of cultural tourism, are of increasing importance in terms of economic and cultural benefits for cities. An important benefit of capital of culture for cities is the contribution to the social development of local residents. Specific projects that implemented within the scope of capital of culture, contribute to social development of populations who can not always participate in cultural events for various obstacles or of groups like students, elderly and disabled people. Thereby capital of culture, help to reduce the distance in the society in terms of social development and realise the unifying and integrative society function of culture. The aim of the research is to evaluate the contribution of capital of culture to the social development of local residents by determining projects which oriented the social development of local residents within Eskiehir 2013 Turkic World Capital of Culture projects. In the study by using descriptive analysis and content analysis techniques, assessments and recommendations are provided about the projects aiming social development of local residents. Keywords: Culture, Capital of Culture, Social Development, Eskiehir 2013 Turkic World Capital of Culture. Giri Kültür konusuna her disiplin kendi açısından deiik yaklaımlar getirmitir. Kültür bir tanım içinde ortaya konamayacak kadar geni boyutlara sahip bir kavramdır (Çeçen, 1996: 12). Kültür, bir toplumun üyeleri arasında paylaılan, devredilen ve bir deiim süreci içinde bulunan örenilmi davranı kalıplar ile bu kalıpların ürünlerinin oluturduu bir yaam biçimidir (Tezcan, 1993: 160). Kültür toplumsal bir olgu olduu kadar, sanatsal yönü de aır Ör. Gör., Balıkesir Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel letmecilii Bölümü. Ör. Gör., Balıkesir Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel letmecilii Bölümü

2 basan bir olgudur. Genel boyutları ile sanat, kültürün içinde yer alır ve kültürün özelliklerine göre biçimlenir (Çeçen, 1996: 14). Stanley (2006: 33), kültürün ve sanatın insanların dünyadaki yerlerine dair anlayılarını gelitirmede ve bu anlayıa göre davranma konusunda kendilerine güven verdiine deinmitir. Bunun yanı sıra insanların birbirlerine balı oldukları konusunda farkındalıkları artmakta ve bununla gurur duymaktadırlar. Böylece kültür, toplumda bir kaynama oluturarak sosyal gelimeye de katkı salamaktadır. Kültürün sosyal gelimeye katkı saladıı en önemli alanlardan biri de kültür bakentliidir. Kültür bakenti sıfatını taıyan ehirler bir yıl boyunca kültürel sektörün tüm alt sektörlerine yönelik çok çeitli projeler üretmektedir. Söz konusu ehre ziyaretçilerin çekilmesinde ve ehrin turizm konusunda canlanmasında önemli katkıları olan kültür bakentliinin, ayrıca ehirdeki yerel halk açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Ekonomik, kültürel, çevresel faydaların yanı sıra kültür bakentlerinin yerel halka yönelik gerçekletirdikleri özellikli projeler, yerel halkın sosyal geliimine olumlu etki yapmaktadır. Hayata geçirilen özellikli projeler sayesinde ekonomik, sosyal ya da psikolojik engellerden dolayı kültürel etkinliklere her zaman katılma imkanı bulamayan kitleler, ehir merkezinden uzakta yaayanlar ya da örenciler, engelliler, yalılar gibi gruplar için kültürel etkinliklere katılma imkanı domaktadır. Kültür bakentlii kapsamında yer alan sosyal geliime yönelik özellikli projeler, toplumdaki uzaklıı yani sosyal mesafeyi azaltmaya yardımcı olmakta ve sosyal gelimilik açısından toplum içindeki üyeleri birbirine yaklatırmaktadır. Bir baka deyile kültür bakentlii, kültürün toplumu birletirici ve bütünletirici ilevini gerçekletirmektedir. Bu çalıma, kültür bakentliinde sosyal gelime amaçlı projelere odaklanmıtır. Çalımada öncelikle kültür bakentlii ve kültür bakentlerinde sosyal gelime amaçlı projelerden bahsedildikten sonra, çalımanın aratırma alanı olarak seçilen Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamındaki projeler ve bu projeler içerisinde sosyal gelime amaçlı projelerle ilgili elde edilen veriler sunulmutur. Sonuç kısmında ise organizasyon kapsamındaki sosyal gelime amaçlı projelerle ilgili deerlendirme ve önerilere yer verilmitir. 1. Kültür Bakentlii Kültür bakentlii, belirli bir düzeyde kültürel mirasa ya da önemli bir tarihe sahip, geleneksel ve çada sanatın örneklerinin sergilendii ehirlere belirli kriterler dorultusunda verilen bir sıfattır. Kültür bakentlii, toplumun ortaya koyduu ve nesilden nesle aktararak örenme yoluyla sürdürdüü kültürün, çeitli etkinlikler aracılııyla ziyaretçilere tanıtılmasını ifade etmektedir. Bu yüzden kültür bakentlii kavramı, kültür olgusunu kapsadıı kadar turizm olgusunu da içermekte ve kültür ile turizm arasında bir ba kurmaktadır. Kültür bakentliinde amaçlar ehirden ehre farklılık göstermektedir. Yüksek öncelikli olarak ön plana çıkmı amaçlar arasında; ehrin uluslararası görünümünü yükseltmek, kültürel faaliyetler ve sanatsal etkinlikleri içeren bir program yürütmek, ehrin uzun dönemli kültürel geliimini salamak, hem ülke içinden hem de dier ehirlerden ziyaretçileri ehre çekmek, özgüven ve gurur duygularını artırmak, kültür için yerel kitleyi artırmak sayılabilir. Orta düzeyde öncelikli amaçlar; kültürel altyapı iyiletirmeleri, kültürel ibirliini artırmak, yaratıcılık ve yenilii ilerletmek, yerel sanatçıların kariyerlerini ve yeteneklerini gelitirmek amaçlarıdır. Sosyal kaynamayı artırmak, toplumsal katılımı salamak ve ekonomik açıdan geliim daha düük öncelii olan amaçlar arasındadır (Palmer-Rae, 2004: 48-49). Sosyal amaçlar kültür bakentlerinin birçounda yüksek öncelikli amaçlar arasında yer almasa da hemen hemen her kültür bakenti, sosyal gelimeye odaklı projelere programlarında yer vermektedir. Bir sonraki bölümde, kültür bakentlerindeki sosyal gelimeye yönelik projeler hakkında bilgiler sunulmutur Kültür Bakentlerinde Sosyal Gelime Amaçlı Projeler Kültür bakenti olan ehirlerde sosyal amaçlara ulamadaki temel yaklaım, kültürel proje ve programlara olan eriilebilirlii artırmaktır. Palmer-Rae (2004: 132), Avrupa kültür bakentlii yapmı tüm ehirlerin izleyici kitlesi gelitirmeyi bir amaç olarak benimsediklerini ve normalde bu tür etkinliklere katılmayan halkı kapsayacak ekilde programlarını gelitirdiklerini belirtmitir. Kültürel etkinliklere katılım için birtakım engellerin maduriyetini

3 yaayan veya etkinlie katılım konusunda birçok sınırlamayla karı karıya kalan gruplar, çocuklar, yalılar ya da düük gelir grubundaki kitleler programların önemli hedef kitleleri olarak görülmektedir (Richards ve Palmer, 2010: 295). Bu hedef kitlelere ulaarak, programlara eriilebilirlii artırmak amacıyla en çok younlaılan konular arasında; indirimli biletler, kartlı geçi sistemleri, özel ulatırma gibi hizmetlerle ana program etkinliklerine katılmaları yönünde insanları desteklemek, özellikle popüler konserler ve sokak gösterileri gibi ücretsiz etkinlikler, ehir merkezi dıındaki semt ve ilçelerde, okullarda ve kamusal alanlarda gerçekleen etkinlikler göze çarpmaktadır (Palmer-Rae, 2004: 132). Kültür bakentlerinin birçou için kültüre eriim öncelikli konulardan biri olmutur Avrupa kültür bakentlerinden biri olan Turku, kültürel programında yer verdii "refah" temasıyla kültürle refah arasındaki balantıyı vurgulayan ilk kültür bakenti olmu ve bu tema kapsamında herkesin kültüre eriiminin salanmasına çok büyük önem verilmitir. Turku, eriilebilirlii fiziksel eriilebilirlik, dilsel eriilebilirlik, ekonomik eriilebilirlik ve kapsamlı katılım olmak üzere dört farklı alana dayandırmıtır. 1 Eriilebilirlie önem veren bir dier Avrupa kültür bakenti Ruhr'dur Avrupa kültür bakenti Ruhr sosyal sorumluluunun farkında olarak, aktiviteleriyle toplumda sosyal ya da salıkla ilgili nedenlerle dezavantajlı birçok insan olduu gerçei konusunda halkın daha bilinçli olmasını amaçlamıtır. 2 Herkesin kültüre eriimi konusunda önemli bir örnek de Sibiu dur Avrupa kültür bakenti Sibiu'daki amaçlardan biri, Sibiu içerisinde sosyal birlemeyi artırmak olarak ifade edilmitir. Bu amaca ulamadaki en önemli aracın; sadece ehir merkezinde deil, özellikle bu tarz etkinliklerin düzenlenmedii dezavantajlı semt ve ilçelerde de çocuklar, gençler, etnik azınlıklar, engelliler gibi hakim kültürden uzak olan gruplara yönelik kültürel etkinlikler düzenlemek olduu belirtilmitir (Ecotec, 2009: 49) Avrupa kültür bakenti olan stanbul da herkesin kültüre eriimi konusuna özen göstermi ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Bakenti Etki Deerlendirme Raporu'na (2011: 37) göre; stanbul 2010 programı kültür-sanat izleyicisi olarak tanımlanmayan grupları da etkinliklere çekmeyi baarmıtır. Kültür-sanat izleyicisi, kitap okumak, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, konsere gitmek, müze-sergi-galeriye gitmek, opera ya da baleye gitmek gibi faaliyetlerden en az dördünü yıl içerisinde en az bir kere gerçekletiren kii olarak tanımlanmıtır. Buna göre, stanbul halkının %84 ü kültür-sanat izleyicisi olmayan gruptadır ve etkinliklere katılanların ise %44,7 si kültür-sanat izleyicisi olmayan gruptadır yılında Avrupa kültür bakenti olan Guimarães de gençler, dezavantajlı kesim ya da kültürel olarak aktif olmayan gruptan yaklaık kiiyi etkinliklere çekmeyi baarmıtır (McAteer vd., 2013: 35). Neredeyse bütün kültür bakentleri sosyal ya da toplumsal programlarında çocuklar ve gençlere yönelik projelere öncelik tanımılardır. Bu yaklaım, hem çocukların gelecein izleyici kitlesi olmasından hem de okulların düük maliyetle birçok kiiyle birlikte çalımaları ile etkin bir yapı imkanı sunmasından kaynaklanmaktadır (Palmer-rae, 2004: 133). Bu duruma en iyi örneklerden biri 2011 Avrupa kültür bakenti Tallinn dir. Örnein; "Genç zleyici Programı" okul çaındaki çocukların kültürel etkinliklere katılmaları için hayata geçirilmi bir projedir. 3 Benzer ekilde; "Trumm It" projesinde ehirdeki dezavantajlı kesimlerdeki çocuklarla çalıılmıtır (Rampton vd., 2012: 28). Bir dier örnek olan 2010 Avrupa kültür bakenti Ruhr için özellikle imdiye kadar kültürel hizmetlere hiç ilgi göstermeyen ya da çok az ilgi gösteren gençlere ulamak, öncelikli amaçlardan biri olmutur. Çocuklar için 40, gençler için yaklaık 80 proje üreten Ruhr 2010'da ayrıca bu projelerin 60'tan fazlası dorudan okullarda ve örencilerin ibirliiyle yürütülmütür. 4 Okullar dıındaki genç bireyler için eriimi artırmaya da kültür bakentleri önem göstermektedir. Bakentler, özellikle gençlik hizmetleri ile ortaklaa çalıarak bu amaca ulamaya çalımaktadır. Örnein; Selanik yoksul semtlere kültürel giriimleri desteklemek için gençlik merkezleri kurmutur (Palmer-Rae, 2004: 133). stanbul da da 1 Eriim: Eriim: Eriim: Eriim:

4 gençlerin kültürel hizmetlere dahil edilmeleri amacıyla çeitli projeler yürütülmütür. "My Town, My Utopia" projesi Gaziosmanpaa'daki gençleri kapsayan, semtlerini fotoraflamalarını içeren bir projedir. Fotoraflar daha sonra stanbul Fransız Kültür Merkezi'nde sergilenmitir (Rampton vd., 2011: 81). Kültür bakentlerinde yalı ve engelli kiilere de özellikli projeler aracılııyla ulaılmaya çalıılmaktadır Avrupa kültür bakenti Brüksel, örenme güçlüü olan kiiler için sanat çalıtayları düzenlemi, Helsinki ise huzur evlerine yönelik projeler üretmitir (Palmer-Rae, 2004: 133). Kültür bakentleri sosyal gelime amaçlarına ulamada kültürel içerme ve kültürel araçsallık kavramlarını da kullanmaktadır. Kültürel araçsallık, dier amaçlara ulamak için kültürün bir araç olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Kültür bakentlerinden örnekler; anti sosyal davranıı azaltmak ve güven ina etmek amaçlı gençlere yönelik çalıtaylar; salık ya da sosyal konularla ilgili bilgi nakletme amaçlı gerçekletirilen tiyatro gösterileri; igücüne yeniden katılımlarını salama amaçlı isiz insanlara yönelik programlar eklinde sıralanabilir. Kültür bakentlerinde kültürel içerme kapsamında da çeitli projeler yapılmaktadır. Buna verilebilecek örnekler; göçmen toplulukların kültürel ilerini ana etkinliklere dahil eden programlar, insanların kiisel ve müterek deneyimlerini yansıtabilecekleri yeni sanatsal üretimler olarak sıralanabilir (Palmer-Rae, 2004: 134) Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Kuruluundan itibaren ortak Türk kültürünün aratırılması, gelitirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuaklara aktarılması için faaliyetlerini sürdüren TÜRKSOY, 2010 yılında stanbul'da düzenlenen Türk Dili Konuan Ülkeler Devlet Bakanları 10. Zirvesi'nde, "Türk Dünyası kültür bakenti" uygulamasını önermi ve bu öneri oybirliiyle kabul edilmitir 5. Eskiehir 2013 Türk Dünyası kültür bakenti için Koordinasyon Kurulu, Danıma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluan Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Ajansı kurulmutur. 6 Ajans ın faaliyet süresi TBMM Genel Kurulu'nda Eskiehir Türk Dünyası Kültür Bakenti Kanunu'nda deiiklik teklifi kabul edilerek 30 Haziran 2014'e kadar uzatılmıtır. 7 Eskiehir'in kültür bakentliinde hedef kitle olarak birinci planda 8-18 ya grubu, ikinci planda ise ya grubu belirlenmitir. Eskiehir 2013 Türk Dünyası kültür bakentinin teması "Göç" olarak belirlenirken, maskotu olarak da Nasrettin Hoca seçilmitir Aratırmanın Amacı Aratırmanın amacı; Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti projeleri içerisinde yerel halkın sosyal geliimine yönelik projeleri belirlemek suretiyle, kültür bakentliinin yerel halkın sosyal geliimine olan katkısını deerlendirmektir. Bu amaca balı olarak aratırmada aaıdaki sorulara cevap aranmıtır: 1. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında gerçekleen projeler nelerdir? 2. Hangi projeler yerel halkın sosyal geliimine yönelik özellikli projelerdir? 3. Yerel halkın sosyal geliimine yönelik bu özellikli projeler nasıl hayata geçirilmitir? 3. Aratırmanın Yöntemi Bu bölümde aratırmanın deseni, verilerin toplanması ve veri analizinde kullanılan yöntem ve teknikler sunulmutur Aratırmanın Deseni Bu çalımada nitel aratırma desenlerinden durum çalıması (örnek olay) deseni kullanılmıtır. Durum çalıması; güncel bir olguyu kendi gerçek yaam çerçevesi içinde çalıan, olgu ve içinde bulunduu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadıı ve 5http://www.turksoy.org.tr/TR/belge/ /2012-astana-turk-dunyasi-kultur-baskenti-yilina-gorkeml-.html, Eriim: Eriim: Eriim: Eriim:

5 birden fazla kanıt veya veri kaynaının mevcut olduu durumlarda kullanılan, görgül bir aratırma yöntemidir (Yin, 1984: 23'ten aktaran Yıldırım ve imek, 2011: 277) Veri Toplama Yöntemi Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Ajansı faaliyetlerinin ve etkinliklerin sona erdii 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti resmi internet sayfasındaki 9 etkinlik takvimi sekmesi aracılııyla geçmie dönük olarak tüm projeler taranmıtır. Bunun yanı sıra, bu sekme altında tüm projelere yer verilmemi olması ihtimalinden hareketle sitedeki haberler ve duyurular balıkları da geçmie dönük olarak taranmıtır. Ayrıca, verilerin geçerliliini salamak amacıyla organizasyon tarafından daha etkin kullanılan resmi facebook sayfasında 10 yer alan paylaımlar da geçmie dönük olarak taranmıtır. Çalımada etkinlik sayıları deil, proje sayıları baz alınmıtır Verilerin Analizi Aratırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıtır. Betimsel analiz, elde edilen verilerin önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenmesini, daha sonra yapılan bu betimlemelerin açıklanmasını, yorumlanmasını, nedensonuç ilikilerinin irdelenerek bir takım sonuçlara ulaılmasını ifade eden bir nitel veri analiz türüdür (Yıldırım ve imek, 2011: 224). çerik analizi ise seçici, sınıflandırıcı ve nicelletirici bir yöntem olarak salt bir betimleme ve tasvir aracı ya da teknii deil, aksine çıkarım yapma yoluyla sosyal gerçein belirli boyutlarını aratıran bir yöntemdir (Gökçe, 2006: 19). çerik analizinde temel amaç; aratırma sonucunda elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilikilere ulamaktır. Bu amacı gerçekletirmek için yapılan ilem ise, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabilecei bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve imek, 2011: 227). Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti projelerinin sosyal gelime açısından incelenmesi be aamada gerçekletirilmitir. Birinci aamada; yapılan tüm projeler herhangi bir sınıflandırma yapılmaksızın aylık bazda listelenmitir. Ocak 2013-Haziran 2014 arasında gerçekleen tüm projeler aylık bazda listelendikten sonra, herhangi bir zaman dilimine balı olmadıı görülen projeler de Zamana Yayılan Projeler balıı altında listelenmitir. kinci aamada; tüm projeler konuları ve içerikleri bakımından incelenmi ve sosyal gelime amacını taıyan projeler iaretlenmitir. Üçüncü aamada; sosyal gelime amacını taıyan projeler ortak özellikleri bakımından incelenmi ve projeler 8 farklı kavramsal kategori altında toplanmıtır. Dördüncü aama; aratırmanın geçerliini ve güvenirliini salama aamasıdır. Nitel bir aratırmanın geçerliinin önemli ölçütlerinden biri; toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve aratırmacının sonuçlara nasıl ulatıını açıklamasıdır (Yıldırım ve imek, 2011: 257). Bu dorultuda çalımanın gerek veri toplama aaması ve gerekse veri analizi aamaları ayrıntılı bir ekilde sunulmutur. Bunun yanı sıra, daha önce de belirtildii gibi aratırmanın geçerlii için veriler tek bir kaynaktan deil birden fazla kaynaın taranmasıyla elde edilmitir. Aratırmanın güvenirlii için; LeCompte ve Goetz'in (1982'den aktaran Yıldırım ve imek, 2011) belirttii çeitli stratejilerden yararlanılmıtır. lk olarak katılımcılardan elde edilen veriler, bulgular kısmında herhangi bir yorum katmadan dorudan sunulmutur. Çünkü okuyucu, aratırmacının verilerini yorum katılmamı haliyle okuma fırsatı elde ettiinde, daha sonra aratırmacının ulatıı sonuçları bu verilere göre deerlendirme fırsatı da elde edebilecektir. Bir dier strateji de aratırmaya birden fazla aratırmacının dahil edilmesidir. Çünkü aratırmacılar arasında aratırmanın çeitli süreçlerinde oluacak uzlama noktaları, aratırmanın bakaları tarafından kabul edilme oranını da artırmaktadır. Veri analizinin son aaması olan beinci aamada ise, veriler bilgisayara aktarılarak proje sayıları belirlenmitir. 4. Bulgular Bu bölümde Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında gerçekleen projeler ve bu projeler içerisinde yerel halkın sosyal geliimine yönelik projelerin temsil ettii kategoriler sunulmutur https://www.facebook.com/eskisehir2013.org.tr/timeline

6 4.1. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Kapsamında Gerçekleen Projeler Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında gerçekleen 286 proje, aylık veriler halinde Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1: Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Projeleri OCAK Ocak-28 ubat: "En Yakın Çin: Sincan" Fotoraf Sergisi 31 Ocak: Türk Dünyası Müzik Topluluu "Türk Dünyasını Yaatan Ezgiler" UBAT ubat: "Bakentlik Sürecinde Söz Sivil Toplumda" Toplantısı 2-31 Mart: Türk Dünyası Milli Kültür Bilgi Yarıması 12 Mart: Büyükelçi ve Yabancı Misyon eflerine Resepsiyon 21 Mart: Nevruz enlikleri 22 Mart: Yabancı Basın Mensuplarına Resepsiyon 4-6 Nisan: 12. Bakü Uluslararası Turizm ve Seyahatler Fuarı'na Katılım Nisan: I. Türk Dünyası Turizm Örencileri Kurultayı 19 Nisan: Kazakistan Jastar Tiyatro Topluluu Nisan: Uluslararası Gölge-Kukla Oyunları Festivali, Paneli ve Çok Uluslu Dosya Hazırlama Yuvarlak Masa Toplantısı 3-11 Mayıs: Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri 4-5 Mayıs: Battalgazi Rallisi 5-20 Mayıs: 3. Liselerarası Tiyatro enlii 6-8 Mayıs: Kafkasya Üniversiteler Birlii Türkoloji Bölüm Bakanları Toplantısı 7-8 Mayıs: Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Gelenei Toplantısı 9 Mayıs: "Göç ve Eskiehir" Sempozyumu Mayıs: 81 l 81 Öretmen Mayıs: "Bi Dünya Örenci Eskiehir'de" konulu 6. Uluslararası Örenci Buluması 1 Haziran: Sabantoy Bayramı 3 Haziran: Yunus Emre Oratoryosu 3-9 Haziran: Nasreddin Hoca Doum enlikleri ve Anma Haftası 6-7 Temmuz: Türkmenistan Kültür Günleri 9 Temmuz-7 Austos: Türk Dünyasında Ramazan ftarları Halil brahim Sofrası 8-10 Austos: Bu Bayram Uzun Sürecek Austos: Müzik ve Futbol öleni Austos: Sokak Gösterileri ve 18 Austos: Azerbaycan Aysel Halk Dansları Topluluu 14 Austos: Bulgaristan Karaman Köyü Türk Halk Dansları Topluluu Gösterisi 1 Eylül: Seyit Battal Gazi yi Anma enlikleri Orhan Hakalmaz Konseri 2-3 Eylül: 4. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı 2-23 Eylül: Türk Kahvesi Geçici Müzesi 2 Eylül: Türk Dünyası Bulmaca Gezisi (2. Etap: 29 Ekim) 2 Eylül: Eskiehir'in Düman galinden Kurtuluunun 91. Yıldönümü Etkinlikleri 3 Eylül: Türksoy Gençlik Senfoni Orkestrası Sahnesi MART 2013 NSAN 2013 MAYIS 2013 HAZRAN 2013 TEMMUZ 2013 AUSTOS 2013 EYLÜL Mart: PTT Genel Müdürlüü "Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti" Pul Sergisi 23 Mart: Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Açılı Töreni Nisan: 13. Kazakistan Uluslararası Turizm Fuarı'na Katılım 26 Nisan: 10. Dönem Türkiye Örenci Meclisi Özel Birleimi 30 Nisan 6 Mayıs: Uluslararası Genç Doa Bilimcileri Turnuvası 12 Mayıs: Kırımolu Bir Halkın Mücadelesi Belgeseli Gala Töreni ve Fotoraf Sergisi Mayıs: California Anadolu Kültürleri ve Yemekleri Festivali'ne Katılım Mayıs: 1. Eskiehir Dadalar Günleri Etkinlii Mayıs: II. Uluslararası Odunpazarı Cam Festivali 25 Mayıs: Karaçay Malkar Nartlanı Toy Künü Etkinlii 27 Mayıs-2 Haziran: Türk Dünyası Geleneksel Çocuk Oyunları enlii 28 Mayıs: Azerbaycanlılar Etkinlii 31 Mayıs-15 Haziran: Yazarlar Okullarda Projesi 8-9 Haziran: 1. Uluslararası 21. Ulusal Seyyid Sultan Sücaeddin Veli Anma ve Dostluk Günü 9 Haziran: 27. Geleneksel Tepre enlikleri 9 Haziran: 11. Türkçe Olimpiyatları Eskiehir Etkinlii 28 Haziran: pekyolu airler Buluması Temmuz: 16. TÜRKSOY Ressamlar Buluması Temmuz: Challenger Tour Eskiehir Cup Tenis Turnuvası Austos: Tataristan Komsike Zori Dans Grubu ve KKTC Akder Grubunun Gösterisi Austos: Geleneksel Türk Sporları Günleri Austos: 20. Erturul Gazi urası Yörük Etkinlikleri 27 Austos: Taksici Esnafa Tanıtım Eitimi 29 Austos-14 Eylül: Altay dan Tuna ya Baykal dan Ural a Çini ve Seramik Boyama Sergisi 9-22 Eylül: 7. Uluslararası Pimi Toprak Sempozyumu Eylül: TÜMSAD Uluslararası 1. Kobi Zirvesi'ne Katılım 14 Eylül-4 Ekim: Türk Corafyası Toprak Sergisi 14 Eylül: Ruhun Dansı 20 Eylül-22 Eylül: Muhacir Yaz enlii 21 Eylül: Eskiehir de enlik Var 21 Eylül: Türk Dünyası Kültür Bakenti Gençlik Konserleri 1 Mustafa Ceceli Konseri (28 Eylül: Gülen,

7 3 Eylül: BKM (Moralman Grubu) Sahne Gösterisi 4-5 Eylül: Yıldızlar Geçidi 5-7 Eylül: 22. Ulusal Eitim Bilimleri Kurultayı 6-8 Eylül: Erturul Gazi yi Anma ve Söüt enlikleri 8-12 Eylül: 36. TEMÖB Türkiye Endüstrisi Mühendisleri Örenci Birlii 8 Eylül: 16. Geleneksel Azhvala enlii 9-12 Eylül: Türk Dünyası Polisleri Yarııyor 2-3 Ekim: Rusya ve slam birlii Tekilatı Ülkelerinin 5. Uluslararası Ekonomi - Kazan Summit Zirvesi'ne Katılım 5 Ekim: Çankaya Üniversitesi Türk Halk Müzii Topluluu Korosu 5-6 Ekim: 3. Uluslararası Yemek Yarıması 5-6 Ekim: Yaza Veda enlikleri 7-13 Ekim: Ekim de Rock 9-11 Ekim: 3. Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Kongresi Ekim: Rusya St. Petersburg 21. INWETEX CIS Fuarı'na Katılım Ekim: Kurban Bayramı Türk Dünyası'nda Kutlanıyor Ekim: Kuruluundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu 4-8 Kasım: Türk Dünyası Kültürel Deerleri Uluslararası Sempozyumu 5-8 Kasım: TCDD Uluslararası Demiryolu Emniyet Yönetimi Eitimi 7-8 Kasım: Türk Kenei Türk Üniversiteler Birlii Mevlana Deiim Programı Çalıtayı 9 Kasım: Aylin Dinç "Mazi Müzikli Gösteri ve Siyah Gözler Single Lansman Gecesi" 9 Kasım: Gözyaı Geceleri Kasım: Nejat can 75. Fotoraf Sergisi 15 Kasım: Orhan Hakalmaz Konseri Kasım: Ahıska Türkleri Sürgününün 69. Yıldönümü Anma Programı 16 Kasım: "Haytarma" Filmi Gala Gösterimi Kasım: Türk Dünyası Çocukları Satranç Turnuvası Kasım: Türk Dünyası Genç Yetenekler Festivali ve Uluslararası Kırım Türkleri Halk Oyunları ve Müzik Festivali 3 Aralık: Tekerlekli Sandalyede Sema Gösterisi 3 Aralık: Eskiehirspor Engelli Örenciler Buluması 4 Aralık: Hz. Mevlana Akı Sema Gösterisi 4 Aralık: Uur Iılak Türk Halkı Müzii Konseri 5-6 Aralık: TÜRKONFED 17. Giriim ve Dünyası Zirvesi Toplantıları 5-8 Aralık: zmir Travel Türkiye Turizm Fuarı ve Konferansı'na Katılım 8 Aralık: Eskiehir Ritmik Sevgi Roman Ritim Grubu ve Kocaeli Büyükehir Belediyesi Roman Müzik Grubu Gösterisi Aralık: Türk Dünyasında Dini Hayat ve Güncel Meseleler Sempozyumu 13 Aralık: Yürekli Bir Baı, Gülen Binlerce Yüz 13 Aralık: Kazakistan'ın 22. Baımsızlık Bayramı Etkinlikleri 15 Aralık: Nihat Hatipolu Eskiehir'de 4 Ocak: Yunus Emre Akın Sesi Eskiehir Film Galası (7 Ocak-Ankara; 8 Ocak-stanbul) Ocak: Çocuk Gözüyle Kültür Bakenti Eskiehir EKM 2013 KASIM 2013 ARALIK 2013 OCAK Ekim: Kıraç) 23 Eylül-3 Ekim: Eskiehir Uluslararası Sanat Çalıtayı ve Sergisi Eylül: Ahilik Haftası 24 Eylül 9 Ekim: 4. Uluslararası efika Kutluer Festivali 25 Eylül: Kültür ve Turizm Bakanlıı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluu Konseri 28 Eylül 1 Ekim: Balkan Haftası Etkinlikleri Ekim: Odunpazarı Belediyesi 5. Geleneksel Kurunlu Çocuk Satranç enlii Ekim: 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi 24 Ekim: Türk Dünyası Kent Meydanı Çalıtayı 24 Ekim: Türk Kenei ve Aksakallar Kenei 6. Toplantısı Ekim: Kagar'dan Endülüs'e Türk-slam ehirleri "Sakarya ehrengizi" (28-29 Ekim, stanbul) Ekim: Erturul Gazi'yi Anma ve Yörük enlikleri 28 Ekim: TÜMATA Grubu "Müzik Terapi" Gösterisi 29 Ekim: Yaıtımız Cumhuriyet Ekim: Türk Dünyası Yıldızlar Serbest Güre Turnuvası Kasım: Uluslararası Seyyid Yahya irvani ve Halvetilik Sempozyumu (26 Kasım, Bakü) 22 Kasım: Türk Kenei Milli Eitim Bakanları 2. Toplantısı Kasım: Turkuaz Sinema Günleri 23 Kasım: Tatar Düün Alayı Kasım: Necip Fazıl Kısakürek'in Yunus Emre Oyunu Kasım: Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu ve Tıbbi Bitkiler Sergisi Kasım: Aliya zzetbegoviç'in Vefatının 10. Yıl Dönümü Anma Etkinlii 27 Kasım: Rumeli'ye Elveda Kasım: Uluslararası Küreselleme Sürecinde Din Eitimi Sempozyumu 29 Kasım: "Yüzyıl Öncesi Eskiehir Fotorafları Sergisi" ve Türk Dünyası Gönül Baı Ödül Töreni 30 Kasım: Karaçay Malkar Türkleri Sürgününün 70. Yıldönümü Anma Programı Aralık: Hz. Mevlana'nın 740. Vuslat Yıldönümü ve eb-i Arus Anma Töreni Aralık: Eskiehir'de Çanakkale'den Anadolu'ya Gezici Çanakkale 1915 Sava Malzemeleri Müzesi Aralık: Doumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu Aralık: Türkvizyon arkı Yarıması Aralık: Sınır Tanımayan Gönüller Avrupalı Türkler Buluması (Kopenhag - Stockholm) Aralık: Türk Dünyası Medya Bulumaları Aralık: Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri Aralık 2013: Zihinsel Engelliler Türkiye Bowling ampiyonası 27 Aralık-5 Ocak: Almanya Duisburg Kitap Fuarı na Katılım Aralık: slam ve Entelektüellik Sempozyumu 29 Aralık: Da Bisikleti Festivali 24 Ocak: "Yunus Emre ve Mevlana Eserleri" Süleyman Erguner Konseri 25 Ocak: Karagandı Senfoni Orkestrası "Türk Dünyası

8 Sergisi Ocak: Hüsn-i Hat'tın Diliyle Göç Sergisi 14 Ocak: Gül ve Lale Müzik ve Dans Gösterisi 5-8 ubat: Irak Türkleri Haftası ubat: Necip Fazıl'ın "Para" Oyunu 13 ubat: Sevgi iirleri Dinletisi 15 ubat: Saray Sanatı Çini'nin Tarihi Serüveni ve Türk slam Mimarisi'ndeki Yeri 4 Mart: 2014 Toktogul Satılganov Yılı Açılıı 4 Mart-27 Nisan: Salih Denli Eiti-YORUM Karikatür Sergisi 5-7 Mart: Eskiehir in Dünü Bugünü ve Çocuk Gözüyle Yarını Sergisi 5-9 Mart: Berlin ITB Turizm ve Seyahat Fuarı'na Katılım 6 Mart: Eskiehir Türk Dünyası Kültür Bakenti Özel Konseri 4-6 Nisan: z Sürücü Resim Sergisi 4-5 Nisan: Uluslararası Kazanlı Yenilikçi Alimler Sempozyumu 8 Nisan: TÜMATA Konseri (Altaylardan Anadolu'ya Türk Müzik ve Terapisi) Nisan: ki Günde irket-i Alem Nisan: I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılıı Sempozyumu 2-3 Mayıs: Yunus Emre Bulumaları (2-3 Mayıs Eskiehir; Mayıs Berlin; 30 Mayıs-1 Haziran Budapete) 3 Mayıs: Lise ve Dengi Okullar Arası XII. Türk Dünyası airlerinden iir Okuma Günü 2-4 Mayıs: II. Kadın Aratırmaları Sempozyumu 4 Mayıs: "Sakaryabaı nın Notaları" Fotoraf Sergisi 4-7 Mayıs: Türk Dünyası Yazarlar Parlamentosu 5-7 Mayıs: Türk Dünyasında Kadın ve Moda Etkinlikleri 5-9 Mayıs: Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri 5-11 Mayıs: Türk Dünyası Kitap ve Kültür öleni 5-12 Mayıs: Eskiehir Hacı Bekta Veli Anadolu Kültür Vakfı Kerbela Turu 9 Mayıs:"Anadolu'nun Bakıı" Suluboya Resim Sergisi (Berlin) Mayıs: Eskiehir Rallisi 2 Haziran: "Alkılanacak Kadınlar" Müzikli Oyun Gösterisi 4-7 Haziran: Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları 6-8 Haziran: Türk Dünyası ller Arası Mangala Turnuvası 8 Haziran: Nasreddin Hoca Doum enlikleri 9 Haziran: Frig Vadileri Fotoraf Sergisi ve Anadolu'da Frigya Medeniyeti Defilesi Türk Dünyası Türk Halk Müzii Korosu Süreli - Süresiz Yayınlar Gönüllülük Projesi Suriye ye Yardım Türk Dünyası Yurtdıı Kültür Gezileri Be Bini Bir Yerde Gezi Yazısı ve Fotoraf Yarıması On Bin Karde El Ele Çada Klasik Müzik aheserleri" Konseri Ocak: Balkanlarda Akan Zaman Sergisi 30 Ocak-2 ubat: 18. EMITT Turizm Fuarı'na Katılım UBAT 2014 MART 2014 NSAN 2014 MAYIS 2014 HAZRAN 2014 ZAMANA YAYILAN PROJELER Han Hacı Arif Efendi Konaı Kültür Evi Projesi Beylikova Türk Kültür Evi Günyüzü Türk Kültür Evi Mihallıççık Türk Kültür Evi Sarıcakaya Türk Kültür Evi nönü Türk Kültür Evi Alpu Türk Kültür Evi Çifteler Türk Kültür Evi Seyitgazi Türk Kültür Evi ubat: VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi ubat: "Trafik Polisinin Denetim Yönetim ve Eitiminde Etkinliinin Artırılması" Projesi (2.Etap: 3-8 Mart 2014) 18 ubat: Gönüller Engel Tanımaz Örenci Bulumaları ubat: Uluslararası Turkuaz Sinema Günleri 8-30 Mart: Türk Dünyası Alıveri Günleri Mart: Türk Dünyası Ressamlar Eskiehir'de Buluuyor Mart: Nevruz ve Kapanı Törenleri 20 Mart: Türk Dünyası Gazeteciler urası 23 Mart: Talha Bora Öge iir ve Türkü Konseri Mart: Türk Dünyasında Bilimin Tarihi ve Geliimi Kurultayı Nisan: "Cumhuriyet Tarihine Iık Tutan apkalar" Sergisi Nisan: Bosna'da Düünümüz Var Nisan: Maziden Atiye Türk Dünyası Tarih Örencileri III. Ulusal Sempozyumu 22 Nisan: Bahar ve Ak iirleri Dinletisi 25 Nisan: Friglerden Kalan Gizemli Miras Fotoraf Sergisi 28 Nisan: mam Maturidi Uluslararası Sempozyumu Mayıs: Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluları Zirvesi Mayıs: Yunus Emre Güzel Yazı (Kaligrafi) Sergisi 13 Mayıs: Hazar ın Pir i Seyyid Yahya irvani Belgeseli Galası Mayıs: Uluslararası 8. Robot Yarıması 18 Mayıs: Amerika da Türk Günü Yürüyüü 21 Mayıs: Osmanlı Gürcüleri Göç Belgeseli Galası Mayıs: Semerkand Haftası Mayıs: Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı iir ve Muam Gecesi 25 Mayıs: Sigaranın ntikamı 27 Mayıs: Kırımlı - Korkunç Yıllar Filmi Galası Mayıs: Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Mayıs: 3. Uluslararası Dünya Türk Forumu (EDRNE) 18 Haziran: Birjan ve Sara Operası 21 Haziran: Kurulutan Kurtulua Biz Birlikte Türkiye yiz 25 Haziran: "Gaspıralı smail Bey" Sempozyumu Haziran: Dünya Uygarlıı çinde Türk Uygarlıı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı 28 Haziran-27 Temmuz: Erkan Tan ile Ramazan (Beyaz TV) 4-5 Temmuz: Bilekten Yüree Göç (Dortmund - Bonn) Zübeyde Hanım Kadın Doum Hastanesinin Engellilere Uygun Duruma Getirilmesi Kızılay Hasırcalar Kampı eyh Edebali nin Makam Türbesinin Restorasyonu l Kütüphanesinin Yenilenmesi Mahmudiye Atlı Terapi Merkezi Kaymaz Halı Saha Kompleksi Doançayır Halı Saha

9 Çanakkale Gezileri Eskiehir Kardeleriyle Buluuyor Konya Gezileri Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Projesi ehirlerarası Otobüsleri Yunusça Giydirme "Tarihi Odunpazarı Evleri" Fotoraf Yarıması lkokul - Ortaokul - Liselerarası Resim, iir, Röportaj ve nceleme-aratırma Yarımaları TDKB Okullar Arası Futbol Turnuvası "Hacivat-Karagöz" Gölge Oyunu Gösterimi Kadrajda Kültür Bakenti Fotoraf Yarıması Yazarlar çinizde Projesi Atayurttan Anayurda pekyolu Belgeseli Üç Boyutlu Türk Dünyası Atlası Cengiz Aytmatov Bilgi Evi Türk Dünyası Hatıra Ormanı "Eskiehir Demiryolu Kültürü" Projesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Hasan Polatkan Kültür Merkezi Vinelik Kültür Merkezi Dönüüm Projesi Bilim Kültür Sanat Merkezi Balkan Kültür Evi Restorasyonu Sivriolu Konaı Restorasyonu Butik Otel Restorasyonu Türk Dünyası Kent Meydanı Yapımı Türk Dünyası Bahçesi Odunpazarı Sokak Salıklatırmaları Demiryolları Müzesi Matrakçı Nasuh ehir Hafızası Müzesi Yunus Emre Külliyesi Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi Cumhuriyet Müzesi, Aksu Hizmet Binası Hicri Sezen Parkı Çevre Düzenlemesi Eskiehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlii Kültür, Sanat ve Hizmet Binası Seyitgazi Uryan Baba Türbesi Restorasyonu Miniatürk Projesi Göç Müzesi Nasrettin Hoca enlik Alanı Düzenlemesi Kompleksi Türk Dünyası Çada Hat Sanatları Müzesi Sivrihisar Ermeni Kilisesi Çevre Düzenlemesi Mihalgazi Topçular Konaı Restorasyonu Seyitgazi Eski Askerlik ubesi Restorasyonu Tiryakizade Süleyman Aa Camii Restorasyonu Kıraç Cami Restorasyonu (Mihalgazi) Orta Iık Camii Restorasyonu ücaeddin Veli Külliyesi Restorasyonu (Seyitgazi) Akolan Camii Restorasyonu Alaaddin Camii Restorasyonu Ortaıık Camii Restorasyonu Aziz Mahmut Hüdai Camii Restorasyonu Seyitgazi Merkez Camii Restorasyonu Kuyucak Camii Restorasyonu Odunpazarı Eski Askerlik ubesi Restorasyonu Sivrihisar Eski Askerlik ubesi Restorasyonu Sivrihisar Eski Hastane Restorasyonu TOPLAM PROJE SAYISI Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Kapsamında Gerçekleen Sosyal Gelime Amaçlı Projelerin Temsil Ettii Kategoriler Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında yerel halkın sosyal geliimine yönelik projelerin temsil edildii kategoriler Tablo 2 de sunulmutur. Tablo 2: Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Kapsamında Gerçekleen Sosyal Gelime Amaçlı Projelerin Kategorilere Göre Daılımı Proje Kategoriler Projeler Sayısı Üst düzey toplantılar, resepsiyonlar, tanıtım projeleri, yurtdıında gerçekleen projeler, Herkese örenci bulumaları projeleri ve zamana yayılan projeler dıındaki tüm projeler yerel halkın 169 Açık Projeler izleyici olarak katılımına açık ve ücretsiz ekilde gerçeklemitir. Örencilere Yönelik Projeler Türk Dünyası Milli Kültür Bilgi Yarıması, I. Türk Dünyası Turizm Örencileri Kurultayı, Uluslararası Gölge-Kukla Oyunları Festivali, Paneli ve Çok Uluslu Dosya Hazırlama Yuvarlak Masa Toplantısı, 10. Dönem Türkiye Örenci Meclisi Özel Birleimi, Uluslararası Genç Doa Bilimcileri Turnuvası, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri, 3. Liselerarası Tiyatro enlii, "Bi Dünya Örenci Eskiehir'de" konulu 6. Uluslararası Örenci Buluması, Türk Dünyası Geleneksel Çocuk Oyunları enlii, Yazarlar Okullarda Projesi, 36. TEMÖB Türkiye Endüstrisi Mühendisleri Örenci Birlii, Odunpazarı Belediyesi 5. Geleneksel Kurunlu Çocuk Satranç enlii, Türk Dünyası Çocukları Satranç Turnuvası, Eskiehirspor Engelli Örenciler Buluması, Eskiehir Ritmik Sevgi Roman Ritim Grubu ve Kocaeli Büyükehir Belediyesi Roman Müzik Grubu Gösterisi, Gönüller Engel Tanımaz Örenci Bulumaları, Eskiehir in Dünü Bugünü ve Çocuk Gözüyle Yarını Sergisi, ki Günde irket-i Alem, I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılıı Sempozyumu, Maziden Atiye Türk Dünyası Tarih Örencileri III. Ulusal Sempozyumu, Lise ve Dengi Okullar Arası XI. Türk Dünyası airlerinden iir Okuma Günü, Uluslararası 8. Robot Yarıması, Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları, Türk Dünyası ller Arası Mangala Turnuvası, Süreli-Süresiz Yayınlar, Türk Dünyası Yurtdıı Kültür Gezileri - Be Bini Bir yerde Gezi Yazısı & Fotoraf Yarıması ve On Bin Karde El Ele Projeleri, Çanakkale Gezileri, Eskiehir Kardeleriyle Buluuyor, Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Projesi, Tarihi Odunpazarı Evleri Fotoraf Yarıması, lkokul - Ortaokul - Liselerarası Resim, iir, Röportaj ve nceleme-aratırma Yarımaları, Türk Dünyası Kültür Bakenti Okullar Arası Futbol Turnuvası, "Hacivat-Karagöz" Gölge Oyunu Gösterimi

10 lçelerde ve Mahallelerde Gerçekleen Projeler Kültürel çerme Projeleri Engellilere Yönelik Projeler Kültürel Araçsallık Projeleri Yalılara Yönelik Projeler Yardım Amaçlı Projeler Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri, 1. Eskiehir Dadalar Günü Etkinlii, Karaçay Malkar Nartlanı Toy Künü Etkinlii, Sabantoy Bayramı, 1. Uluslararası 21. Ulusal Seyyid Sultan Sücaeddin Veli Anma ve Dostluk Günü, Nasreddin Hoca Doum enlikleri ve Anma Haftası, 27. Geleneksel Tepre enlikleri, Türk Dünyasında Ramazan ftarları-halil brahim Sofrası, Bu Bayram Uzun Sürecek, 20. Erturul Gazi urası Yörük Etkinlikleri, Seyit Battal Gazi yi Anma enlikleri-orhan Hakalmaz Konseri, Erturul Gazi yi Anma ve Söüt enlikleri, 16. Geleneksel Azhvala enlii, Muhacir Yaz enlii, Eskiehir de 30 enlik Var, Kagar'dan Endülüs'e Türk-slam ehirleri "Sakarya ehrengizi", Erturul Gazi yi Anma ve Yörük enlikleri, Türk Dünyası Genç Yetenekler Festivali ve Uluslararası Kırım Türkleri Halk Oyunları ve Müzik Festivali, Tatar Düün Alayı, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri, Nasreddin Hoca Doum enlikleri, Han Hacı Arif Efendi Konaı Kültür Evi Projesi, Beylikova Türk Kültür Evi, Günyüzü Türk Kültür Evi, Mihallıççık Türk Kültür Evi, Sarıcakaya Türk Kültür Evi, nönü Türk Kültür Evi, Alpu Türk Kültür Evi, Çifteler Türk Kültür Evi, Seyitgazi Türk Kültür Evi Türk Dünyası Türk Halk Müzii Korosu, Gönüllülük Projesi, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri, 1. Eskiehir Dadalar Günü Etkinlii, Karaçay Malkar Nartlanı Toy Künü Etkinlii, Sabantoy Bayramı, 27. Geleneksel Tepre enlikleri, Tatar 12 Düün Alayı, Eskiehir Ritmik Sevgi Roman Ritim Grubu ve Kocaeli Büyükehir Belediyesi Roman Müzik Grubu Gösterisi, Erturul Gazi Yörük enlikleri, 16. Geleneksel Azhvala enlii, Muhacir Yaz enlii Engelliler Sema Gösterisi, Gönüller Engel Tanımaz Örenci Bulumaları, Eskiehirspor- Engelli Örenciler Buluması, Türkiye Bowling ampiyonası, Mahmudiye Atlı Terapi 5 Merkezi Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları ve Tıbbi Bitkiler Sergisi, Sigaranın ntikamı, Taksici Esnafa Tanıtım Eitimi, Gönüllülük Projesi 4 Yaıtımız Cumhuriyet, Mahmudiye Atlı Terapi Merkezi Yürekli Bir Baı Gülen Binlerce Yüz Herkese Açık Projeler Kategorisine Dair Bulgular Bu kategori sadece belli bir kitleye yönelik olmayan, yerel halkın izleyici olarak katılımına açık ücretsiz projeleri içermektedir. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti projelerinden üst düzey toplantılar, resepsiyonlar, tanıtım projeleri, yurtdıında gerçekleen projeler, örenci bulumaları projeleri, zamana yayılan projeler dıındaki tüm projeler yerel halkın izleyici olarak katılımına açık ve ücretsiz ekilde gerçeklemitir. Bu kategoride gerçekleen proje sayısı 169 dur. Bu kategorideki projeler içerisinde açık hava etkinlikleri de, yerel halkın daha büyük bir kısmına ulaabilmesinden dolayı önem taımaktadır. Bu kategoride gerçekleen projelerden 61 tanesi açık havada gerçekleen etkinliklerden oluan projelerdir. Açıkhava projelerinin, herkese açık projeler içerisindeki oranı ise %36,09 dur Örencilere Yönelik Projeler Kategorisine Dair Bulgular lköretim, lise ve üniversite örencilerine yönelik olarak gerçekletirilen projelerin yer aldıı bu kategoride 33 adet proje üretilmitir. Bu kategoride hedef kitlesini örencilerin oluturduu geziler, yarımalar-turnuvalar, gösteriler, sergiler ve okullarda gerçekleen projeler bulunmaktadır. Örencilere yönelik gerçekletirilen projelerden 5 i üniversite örencilerine yönelik olup, bu kategorideki projeler içerisindeki oranı %15,15 tir. 27 proje ise ilköretim ve lise örencilerine yönelik özellikli projeler olup, %81,82 lik bir orana sahiptir. 1 adet proje ise hem üniversite örencilerine hem de ilköretim ve lise örencilerine yönelik olarak gerçekletirilmitir. lköretim ve lise örencilerine yönelik çok sayıda yarıma ve turnuva projesi gerçekletirilmitir. Bu projelerden bazıları; Türk Milleti'nin sahneye çıktıı günden bu yana olan tarihi ve Eskiehir'in Türk Dünyası Kültür Bakentliine dair soruların yöneltildii Milli Kültür Bilgi Yarıması 11 ; 9 ülkeden 74 sporcu örenci (12-14 ve ya) ile Eskiehir deki okullardan seçilen aynı sayıda ve ya grubunda sporcu örencinin katıldıı Türk Dünyası 11 Eriim:

11 Çocukları Satranç Turnuvası; Mangala oyununun genç kuaklara tanıtılmasını ve okullarda yaygınlatırılmasını hedefleyen Türk Dünyası Ortaokullar Arası Mangala Turnuvası; küçük mucitlerin sayısının artırılarak Türk Dünyası nda patent sayısının artırılmasının hedeflendii Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları; 10 ülkeden yaklaık 140 gencin fizik, kimya, matematik, biyoloji alanlarında yarıtıkları Uluslararası Genç Doa Bilimcileri Turnuvası; Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında örencilere yönelik gerçekletirilen Yunus Emre Senaryo Yarıması, Yunus Emre Makale Yarıması, Yunus Emre Roman Yarıması ve Yunus Emre Tiyatro Yarıması projeleridir. Hem üniversite örencilerine hem de ilköretim ve lise örencilerine yönelik gerçekletirilen Uluslararası 8. Robot Yarıması na 45 üniversite, 185 orta öretim kurumu olmak üzere 230 grup 1204 robotla katılmı ve yarımada tarihi ipek yolu teması kullanılmıtır. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında örencilere yönelik olarak çok sayıda enlik, festival ve gösteriler gerçekletirilmitir. Bu projelerden bazıları; 12 ülkeden katılan çocukların Türk kültür corafyasında oynanan geleneksel oyunları oynamak için bir araya geldikleri Türk Dünyası Geleneksel Çocuk Oyunları enlii 12 ; Azerbaycan, Çin, Endonezya, Tataristan ve Türkiye den tiyatroların katıldıı Uluslararası Gölge-Kukla Oyunları Festivali 13 ; Necip Fazıl'ın "Para" oyununun okullardaki gösterimleri; I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılıı Sempozyumu kapsamında sahnelenen Gölge Oyunu ve Hacivat- Karagöz gösterileridir. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında ilköretim ve lise örencilerine yönelik kapsamlı geziler de düzenlenmitir. Türk Dünyası Yurtdıı Kültür Gezileri kapsamında örencilerin Türk Dünyası halklarının ortak geçmiini, tarihini, dil ve edebiyatını, kültür ve sanatını yerinde görmeleri amacıyla 8 bine yakın Eskiehirli örenci Türk Dünyası nı gezmi ve Türk Dünyası ndan da 2400 e yakın örenci Eskiehir e getirilmitir. Bu yurtdıı gezi projesinin devamı niteliinde iki proje daha gerçekletirilmitir. Bu projeler, Be Bini Bir Yerde Gezi Yazısı ve Fotoraf Yarıması ve 10 Bin Karde El Ele - Türk Dünyası Gençlik Buluması projeleridir. Dier gezi projeleri; Eskiehir'de okuyan ilköretim ve lise örencileri için Konya, Gaziantep, anlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan ve yaklaık 500 örencinin katıldıı Eskiehir Kardeleriyle Buluuyor ; Eskiehir'de örenim gören ilköretim ve lise örencilerini kapsayan ve yaklaık 3000 örencinin Gelibolu Yarımadası sava alanlarını gezdii Eskiehirli Örenciler ehitler Diyarında projeleridir. Üniversite örencilerine yönelik gerçekletirilen projeler ise; I. Türk Dünyası Turizm Örencileri Kurultayı, Maziden Atiye Türk Dünyası Tarih Örencileri III. Ulusal Sempozyumu, "Bi Dünya Örenci Eskiehir'de" Konulu 6. Uluslararası Örenci Buluması, 36. TEMÖB Türkiye Endüstrisi Mühendisleri Örenci Birlii ve 2 Günde irket-i Alem projeleridir lçelerde ve Mahallelerde Gerçekleen Projeler Kategorisine Dair Bulgular Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında ilçelerde ve mahallelerde gerçekletirilen projelerin oluturduu bu kategoride 30 proje gerçekletirilmitir. Bu kategoride gerçekletirilen projelerin büyük bir kısmı her yıl geleneksel olarak gerçekletirilen enlik ve anma haftalarını kapsamaktadır. Bu projelerin dıında 1. Eskiehir Dadalar Günleri Etkinlii; Karaçay Malkar Nartlanı Toy Künü Etkinlii; Sabantoy Bayramı; Muhacir Yaz enlii Eskiehir de enlik Var ; Kagar dan Endülüs e Türk slam ehirleri Sakarya ehrengizi ; Türk Dünyası Genç Yetenekler Festivali ve Uluslararası Kırım Türkleri Halk Oyunları ve Müzik Festivali projeleri gerçekletirilmitir. Ayrıca, 2013 Ramazan ayında gerçekletirilen Türk Dünyası nda Ramazan ftarları Halil brahim Sofrası projesi kapsamında her akam farklı bir mahallede ya da ilçede kurulan Halil brahim Sofrası nda Türk Dünyası ndan farklı bir ülkeye ait etkinliklere yer verilmitir. Akabinde Bu Bayram Uzun Sürecek balıklı proje kapsamında 2013 Ramazan Bayramı, ehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de çeitli etkinliklerle kutlanmıtır. Bir dier proje 12http://yee.org.tr/turkiye/en/news/news-from-us/turk-dunyasi-cocuklari-geleneksel-cocuk-oyunlarinda-534, Eriim: Eriim:

12 ise Tatar Düün Alayı projesidir. Proje kapsamında Kırım Tatarı bir ailenin olu ile Kırım da bulunan Tatar bir ailenin kızı arasında unutulmaya yüz tutmu Kırım Tatar geleneklerinin yaatılmasını amaçlayan düün töreni gerçekletirilmitir. Kalıcı eserler kapsamında ilçelerde gerçekletirilmesi planlanan Türk Kültür Evi projeleri de bu kategoride deerlendirilmektedir. çerisinde kütüphane, bilgisayar odaları, kafeteryalar, misafirhaneler, konferans salonları gibi imkanlarla ilçelerdeki yerel halkın sosyal geliimine katkı salayacaı düünülen Türk Kültür Evi projeleri Han, Beylikova, Günyüzü, Mihallıççık, Sarıcakaya, nönü, Alpu, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde gerçekletirilmektedir Kültürel çerme Projeleri Kategorisine Dair Bulgular Yerel halkın kendi deneyimlerini yansıtabilecei yeni sanatsal üretimler ya da göçmen toplulukların kültürel ilerini konu alan projeler bu kapsamda deerlendirilmektedir. Bu kapsamdaki ilk proje, Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında oluturulan Türk Dünyası Türk Halk Müzii Korosudur. Koro Eylül 2013 tarihlerinde yapılan seçmelerin ardından büyük bir hassasiyetle seçilen 51 kii ile çalımalara balamıtır. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti etkinliklerinde gönüllü olarak çalımayı kapsayan Gönüllük Projesi de bu kategoride deerlendirilmektedir. Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri kapsamındaki Mahalleler Yarııyor Tiyatro Yarıması ve Mahalleler Arası Yunus Emre lahileri Okuma Yarıması projeleri de bu kategoride deerlendirilmektedir. Tiyatro yarımasında mahalle sakinlerinden oluan amatör tiyatro grupları dekordan kostüme, senaryodan ııa kadar her türlü hazırlıı profesyonel yardım almaksızın kendileri yapmılardır. 14 lahi okuma yarımasında her mahallenin be kiilik bir ekiple katıldıı 80 mahalle yarımıtır. 15 Bu kategorideki dier bir proje de Eskiehir Ritmik Sevgi Roman Ritim Grubu ve Kocaeli Büyükehir Belediyesi Roman Müzik Grubu Gösterisi projesidir. Projenin amacı, ehirdeki kültürel zenginlii göstermek ve çocukların dier illerdeki çocuklarla kaynamasını salamaktır. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında gerçekletirilen bazı enlikler de bu kategoride deerlendirilmektedir. Söz konusu enliklerde ehirde yaayan göçmen toplumların gelenek ve göreneklerini, adetlerini, lezzetlerini ve kültürel deerlerini yansıttıkları etkinlikler gerçekletirilmitir Engellilere Yönelik Projeler Kategorisine Dair Bulgular Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında hedef kitlesini engellilerin oluturduu bu kategoride 5 adet proje gerçekletirilmitir. Bu projeler; Dünya Engelliler Gününde Eskiehir Engellileri olarak Eskiehir den dünyadaki tüm engelli engelsiz insanlara, Mevlana nın hogörü ve sevgi mesajını tekerlekli sandalyeden sema yaparak iletmek amacını taıyan Engelliler Sema Gösterisi ; 28 okuldan 620 örenci ve ailelerinin bir araya geldii "Gönüller Engel Tanımaz" Örenci Bulumaları; Eskiehirsporlu futbolcuların engellilerden oluan bir takım ile gösteri maçı yaptıı Eskiehirspor Engelli Örenciler Buluması; 100 engelli sporcunun da yer aldıı 26 ilden 190 sporcunun katıldıı Türkiye Bowling ampiyonası ve kalıcı eserler kapsamındaki zihinsel engellilere ve engelli terör gazilerine yönelik Mahmudiye Atlı Terapi Merkezi projeleridir Kültürel Araçsallık Projeleri Kategorisine Dair Bulgular Salık ya da sosyal konularda bilgi aktarmak amacı için kültürün bir araç olarak kullanıldıı projelerle, kültür bakentlii kapsamındaki eitim projelerinin yer aldıı bu kategoride 4 adet proje üretilmitir. Bu kategorideki ilk proje, Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları ve Tıbbi Bitkiler Sergisi projesidir. Projede çevre sorunları, çevre politikaları gibi konularda bilgi alıverii gerçekletirilmitir. Dier bir proje de Sigaranın ntikamı adlı tiyatro oyunu projesidir. Sigaranın zararlarının anlatıldıı ve Türkiye'de alanında bir ilk olma özellii taıyan oyunun senaryosunun, sigara bırakma kararı vermeye yardımcı olacak Bilinçaltı 14 Eriim: Eriim:

13 Çalımalar ve NLP Teknikleri kullanılarak yazıldıı belirtilmitir. Bu kategorideki dier projeler, ehre gelen ziyaretçilerin ilk olarak taksici esnafla karılatıı gerekçesiyle, kültür bakentlii konusunda taksici esnafa eitimi kapsayan Taksici Esnafa Tanıtım Eitimi projesi 16 ile benzer ekilde Gönüllülük Projesi kapsamında Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında etkinliklerde görev alan gönüllülere yönelik eitim projeleridir Yalılara Yönelik Projeler Kategorisine Dair Bulgular Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında hedef kitlesini yalıların oluturduu 2 adet proje üretilmitir. 29 Ekim 2013 günü gerçekleen Yaıtımız Cumhuriyet projesi, Cumhuriyetin 90. Yılı kutlamaları kapsamında 90. yaını kutlayan Eskiehirlilerle bulumayı kapsamaktadır. Bu amaçla Eskiehir ili ve ilçelerindeki 1923 doumlu 262 kii tek tek ziyaret edilerek etkinlie davet edilmitir. Bulumada özel olarak hazırlanmı film gösterimi ve hatıra madalyası takdimi gibi etkinliklere yer verilmitir. Ayrıca önceki bölümlerde de deinilen, Mahmudiye Atlı Terapi Merkezi projesi bu kategori kapsamında da deerlendirilmektedir Yardım Amaçlı Projeler Kategorisine Dair Bulgular Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında yerel halka yönelik yardım amaçlı 1 proje gerçekletirilmitir. Eskiehir de kemoterapi gören yaklaık 2000 kanser hastasına destek amacıyla Yürekli Bir Baı, Gülen Binlerce Yüz projesi, Bir Peruk da Sizden ismiyle hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesidir. 5. Sonuç ve Deerlendirme Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında 286 proje hayata geçirilmitir. Bu projeler içerisinde yerel halkın sosyal geliimine yönelik projeler 8 farklı kavramsal kategoriyi temsil etmektedir. lk kategori olan Herkese Açık Projeler kategorisi dorudan sosyal geliime yönelik olmamakla birlikte, yerel halkın izleyici olarak katılımına açık ücretsiz projeleri içermesinden ayrı bir kategori halinde sunulmasında yarar görülmütür. Bu kategoride 169 proje gerçekletirilmitir. Bu projeler üst düzey toplantılar, resepsiyonlar, tanıtım projeleri, yurtdıında gerçekleen projeler, örenci bulumaları projeleri ve zamana yayılan projeler dıındaki tüm projeleri içermektedir. Bu kapsamda açık hava ya da kapalı alan etkinlii eklinde ehir merkezinde ya da ilçelerde gerçekletirilen konserler, sergiler, gösteriler gibi projeler kültürel katılımı artırmayı hedeflemitir. Dier kültür bakentlerinden farklı olarak Eskiehir de bu projelerin tamamının ücretsiz olması da Eskiehir 2013 ün önemli bir özelliidir. kinci kategori olan Örencilere Yönelik Projeler kategorisinde 33 adet özellikli proje hayata geçirilmitir. Bu projelerin büyük kısmı, organizasyonun hedef kitlesinin 8-18 ya aralıı olması nedeniyle ilköretim ve lise örencilerine yönelik gerçekletirilmitir. Bu kapsamda örencilere yönelik geziler, yarımalar, sergiler, gösteriler düzenlenmitir. Dier kültür bakentlerine benzer ekilde Eskiehir de okul çaındaki çocuklara yönelik projelere daha fazla önem vererek, bir kısmı okullarda gerçekleen özellikli projelere imza atmıtır. Yarımalar ve sergiler gibi bazı projeler örencilerin yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının artırılması hedeflerken, geziler ve gösteriler gibi projeler ise örencilerin yeni bakı açıları kazanmasını amaçlamıtır. Ayrıca yine bu amaca ulamak için okullar, örencilerin farklı projelere izleyici olarak katılmalarını salamıtır. Üniversite örencilerine yönelik özellikli projeler ise ilköretim ve lise örencilerine yönelik gerçekletirilen özellikli projelere göre nispeten daha az sayıda kalmıtır. Eskiehir de hem Türkiye nin farklı illerinden hem de dier ülkelerden gelen üniversite örencilerinin sayıca fazla olduu göz önüne alındıında, üniversite örencilerinin aktif katılımlarını içeren projelerin az sayıda kaldıı söylenebilir. Ancak üniversite örencilerinin aktif olduu projeler az olsa da kongre, konferans, sempozyum, panel ve birçok gösteri projesi Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi nin çeitli salonlarında gerçekletirilmitir. Üniversitelerin ajansla ibirlii halinde çalıarak birçok projeye destek vermeleri, üniversite örencilerinin projelere izleyici olarak katılımlarını olumlu yönde etkilemitir. 16 Eriim:

14 Üçüncü kategori olan lçelerde ve Mahallelerde Gerçekleen Projeler kapsamında 30 proje gerçekletirilmitir. Bu kategori, kültür izleyicisi olmayan grupları etkinliklere çekmek için oldukça önem arz etmektedir. Kategori kapsamında üretilen projelerin geneline bakıldıında, bu projelerin büyük bir kısmının ilçelerde her sene yapılan enlik ve bayramlar olduu görülmektedir. Eskiehir 2013, bu projelere destek vermek suretiyle geni kapsamlı ve geni katılımlı olmalarını salamıtır. Dördüncü kategori olan Kültürel çerme Projeleri yerel halkın projelere aktif olarak katılımını ifade etmektedir. Eskiehir 2013 için bunun en iyi örnei, Türk Dünyası Türk Halk Müzii Korosu dur. Bunun dıında özellikle ilçelerde gerçekleen enlik ve bayramlarda buralarda yaayan göçmen toplumların kültürel ileri, etkinliklerin temasını oluturmutur. Eskiehir 2013 kapsamında kültürel içermeye yönelik gerçekletirilen özellikli proje sayısı 12 dir. Yerel halkın projelerde aktif olarak rol alması, kendilerini bu organizasyonun parçası olarak hissetmelerini salamakta ve organizasyona sahip çıkmalarını salamaktadır. Bu nedenle bu tür organizasyonlarda bu kategorideki projelere aırlık verilmesi önemlidir. Eskiehir 2013 kapsamında bu kategoride sayıca az proje üretilmitir ancak Palmer-Rae (2004) raporunda da hemen hemen bütün Avrupa kültür bakentlerinde bu yöndeki projelerin nispeten az olduu vurgulanmıtır. Son 4 kategoride üretilen proje sayısı dier kategorilere göre çok az sayıdadır. Eskiehir 2013 kapsamında engellilere yönelik 5, yalılara yönelik ise 2 adet özellikli proje gerçekletirilmitir. Kültür bakentlerinde kültürel projelere katılımın artırılması için, tüm dezavantajlı gruplara yönelik gerçekletirilen projelere odaklanılması ve ayrıca bu grupların etkinliklere katılabilmeleri için eriim kolaylıkları gelitirilmesi önem arz etmektedir. Eskiehir 2013 için birinci planda 8-18, ikinci planda ya gruplarının hedef kitle olarak belirlenmesi nedeniyle, bu kategorilere yönelik projelere çok fazla younlaılmadıı söylenebilir. Sonuç olarak Eskiehir 2013 projeleri, özellikle herkese açık ve ücretsiz ekilde çok sayıda projeye imza atılmasıyla, programın hedef kitlesini oluturan örenciler için hayata geçirilen kapsamlı projeleriyle, sadece ehir merkezini deil merkez dıındaki mahalleleri ve ilçeleri de kapsayan etkinlikleriyle, halkı etkinliklere aktif biçimde dahil edecek çeitli projeleriyle yerel halkın sosyal geliimi konusunda önemli adımlar atmıtır. Bu çalımanın temelinde, ehir turizmini canlandıran bir olgu olarak ön plana çıkarılan kültür bakentliinin aslında yerel halkın sosyal geliimine katkıda bulunması gibi önemli bir kazanımı olduuna dair farkındalık yaratılması yatmaktadır. Çalıma ile literatürde sadece ehrin yenilenmesi, turizmin canlanması ya da ekonomik kazanımlar gibi faydalarıyla öne çıkarılan kültür bakentliinin, özellikle yerel halk için sosyal anlamda da kazanımları içerdiine dikkat çekilerek, bu alandaki önemli bir boluun doldurulması hedeflenmitir. KAYNAKÇA ÇEÇEN, Anıl (1996). Kültür ve Politika (2. basım), Ankara: Gündoan Yayınları. ECOTEC (2009). Expost Evaluation of 2007 & 2008 European Capitals of Culture: Final Report, Birmingham: ECOTEC Research and Consulting Ltd. GÖKÇE, Orhan (2006). çerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Ankara: Siyasal Kitabevi. STANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAKENT AJANSI (2011). stanbul 2010 Avrupa Kültür Bakenti Etki Deerlendirme Raporu, stanbul: Ernst & Young Türkiye. MCATEER, N.; MOZURAITYTE, N. ve MCDONALD, N. (2013). Ex-post Evaluation of 2012 European Capitals of Culture: Final Report for the European Commission DG for Education and Culture, Birmingham: Ecorys UK Ltd. PALMER-RAE (2004). European Cities and Capital of Culture Part I, Brüksel: Palmer-Rae Associates. RAMPTON, J.; MCATEER, N.; MOZURAITYTE, N.; LEVAI, M. ve AKÇALI, S. (2011). Ex-post Evaluation of 2010 European Capitals of Culture: Final Report for the European Commission DG for Education and Culture, Birmingham: Ecorys UK Ltd. RAMPTON, J.; MOZURAITYTE, N.; ANDERSSON, H. ve REINCKE, E. (2012). Ex-post Evaluation of 2011 European Capitals of Culture: Final Report for the European Commission DG Education and Culture, Birmingham: Ecorys UK Ltd. RICHARDS, G. ve PALMER, R. (2010). Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation, Oxford: Butterworth-Heinemann. STANLEY, Dick (2006). Recondita Armonia: A Reflection on the Function of Culture in Building Citizenship Capacity, Strasbourg: Council of Europe. TEZCAN, Mahmut (1993). Sosyolojiye Giri: Temel Kavramlar, Ankara: 72TDFO. YILDIRIM, A. ve MEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri (8. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK İÇİN KÜLTÜR BAŞKENTİ ETKİNLİKLERİ. Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK İÇİN KÜLTÜR BAŞKENTİ ETKİNLİKLERİ. Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK İÇİN KÜLTÜR BAŞKENTİ ETKİNLİKLERİ Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Geleceğe Uzanan Gönül Bağımız İlklerin şehri Eskişehir, tarihinde güzelliklerin başladığı

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 10.00 Geleneksel Dellal ın Halkı Etkinliğe Daveti Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri 12.30 Kur an-ı Kerim Ziyafeti

Detaylı

Faaliyet Arama Sonucu

Faaliyet Arama Sonucu Faaliyet Arama Sonucu 1 2 3 4 5 6 Kurum Bilgileri Faaliyetin Bilgileri Faaliyeti Veren : Edebiyat Öğretmeni-Kısa Film Çalışması Katılımcı Sayısı : 7 Kurs-Faaliyet Saati : 8 Ay/Dönem : ARALIK / 2012-2013

Detaylı

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET TAKVİMİ FAALİYETİN ADI FAALİYETİN TANIMI SORUMLU BÖLÜM

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET TAKVİMİ FAALİYETİN ADI FAALİYETİN TANIMI SORUMLU BÖLÜM ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET TAKVİMİ FAALİYETİN ADI FAALİYETİN TANIMI SORUMLU BÖLÜM EYLÜL 3.HAFTA 4.HAFTA Senebaşı okul açılış töreni Tüm okul Anadil Bölümü

Detaylı

Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü nün Yunanlılara karşı kazandığı zaferler, İnönü de anılmaktadır.

Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü nün Yunanlılara karşı kazandığı zaferler, İnönü de anılmaktadır. GÖSTERİ SANATLARI Festivaller ve Yerel Etkinlikler MART Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri Her sene Mart ayında Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle düzenlenen Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ SIRATARİH KONU SAAT-SÜRE YER UYGULAYICI KİME UYGULANACAĞI 1 17 Eylül 2013 Salı Okulun Açılış Günü İzlencesi 09:30-10:30 Okul Bahçesi Türkçe Bölümü Tüm Sınıflar 2 17 Eylül 2012 Pazartesi 'İlköğretim Haftası'

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KÜLTÜR VE SPOR TOPLULUKLARI FAALİYETLERİ Tüm Topluluklar Stant Çalışması Atatürkçü Düşünce Topluluğu Konferans-

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI ŞUBAT 1. Farklı Yeteneklere Sahip Öğrencilerin Tespit Edilmesi Öğrencilerin Yetenekleri keşfetmekmelerini Sağlamak Sınıf Rehber (06-10 ŞUBAT) 2. okuma saati planını hazırlamak ve her hafta planı uygulamaya

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1 2 Okul Öncesi ve İlköğretim 1. Sınıflar için Okul Açılışı 3 4 5 6 7 8 9 Okulların Açılışı Okulun Açılış Töreni 10 11 12 13 14 15 16 Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN EYLÜL GÜN EKİM P 1 Pts 2 S 3 1 Çrş 4 2 Prş 5 3 C 6 4 Cts 7 5 Ortaokul-Lise Tanışma Veli Çayları P 8 6 İstanbul un Kurtuluşu Pts 9 7 S 10 8 Ahilik Kültür

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL. Telefon: 0 (212) Faks: 0 (212) E-posta:

FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL. Telefon: 0 (212) Faks: 0 (212) E-posta: FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL Telefon: 0 (212) 883 10 62 Faks: 0 (212)883 10 62 E-posta: 750885@meb.k12.tr 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 21 Mart Nevruz Kutlamaları

Detaylı

55. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI

55. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 55. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 4 TEMMUZ 2014 CUMA 10.00 Geleneksel Dellal ın Halkı Etkinliğe Daveti Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri 12.00 Kur an-ı Kerim Ziyafeti

Detaylı

ŞUBAT. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

ŞUBAT. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday ŞUBAT YARI YIL TATİLİ YARI YIL TATİLİ YARI YIL TATİLİ 1 2 3 4 5 2.DÖNEMİN BAŞLANGICI 1-8. Sınıflar "Şehir-Orman" Müzikali 6 7 8 9 10 11 12 4. Sınıflar Tophane-i Amire "Dali Sergisi" 4. Sınıflar Tophane-i

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ. Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi

TED ANTALYA KOLEJİ. Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi TED ANTALYA KOLEJİ Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi 2017-2018 ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR TED Öğretmenlerine Oryantasyon Eğitimi ve Mesleki Eğitim Çalışmaları BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHLERİ 21-25

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

Hazırlık Sınıfı 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf. ALKEV Gelişim Akademisi. Bayram Arefesi. Bayram. Kulüp Başlangıcı

Hazırlık Sınıfı 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf. ALKEV Gelişim Akademisi. Bayram Arefesi. Bayram. Kulüp Başlangıcı EYLÜL 2016 1 Perşembe 2 Cuma 3 Cumartesi 4 Pazar 5 Pazartesi 6 Salı 7 Çarşamba 8 Perşembe 9 Cuma 10 Cumartesi 11 Pazar 12 Pazartesi 13 Salı 14 Çarşamba 15 Perşembe 16 Cuma 17 Cumartesi 18 Pazar 19 Pazartesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

1. Sınıf Öğretmenleri ve Beden Eğitimi Zümresinin Mesleki Gelişim Çalışmalarının Başlaması

1. Sınıf Öğretmenleri ve Beden Eğitimi Zümresinin Mesleki Gelişim Çalışmalarının Başlaması 01.Ağustos.2016 ile 31.Temmuz.2017 arasında yer alan etkinlikler. Toplam :187 adet Tarih Başlama Bitiş Okul Etkinlik Adı Etkinlik Yeri 18 Ağustos 2016 Perşembe 09:00 16:00 İlköğretim 22 Ağustos 2016 Pazartesi

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI Tarih 23 Mayıs 2016 Pazartesi Saat: 10.00 Anıt Meydanı *Mehteran Bölüğü Gösterisi *Ahilik Haftası Açılış Töreni Saat: 10.45 Ahi Evran-ı Veli Külliyesi *Ahi Evran-ı Veli

Detaylı

2015-2016 ETKİNLİK ve İŞ TAKVİMİ

2015-2016 ETKİNLİK ve İŞ TAKVİMİ AĞUSTOS 15 1 2 b 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 BAŞLANGICI /.SINIFLAR HAZIR BULUNUŞLUK 1 22 / 1.SINIFLAR TANIŞMA 27 Dönüşümler için. 12. SINIFLAR HAZIR BULUNUŞLUK 2 / SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU 29 30 30

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 1. Beden Dili... 11 2. Bedensel Davranışlar ve Anlamları... 13 3. Beden

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

İŞ TAKVİMİ ORTAK YAZILI TARİHLERİ(1.YAZILILAR) DERSLER UYGULANACAK SINIFLAR TARİHLER TÜRKÇE 4,5,6,7,8 3.11.2014 MATEMATİK 4,5,6,7,8 4.11.2014 FEN VE TEKNOLOJİ 4,5,6,7,8 5.11.2014 SOSYAL BİLGİLER 4,5,6,7

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Eylül 16 5 6 7 8 9 10 11 Zümre Toplantıları-Yıllık Müfredat Plan Hazırlıkları Müfredatın İncelenmesi Okul

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

Kültür Şube Müdürlüğü

Kültür Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü Yaygın Kültür Eğitim Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Kuruluş Amacı Antalya halkının sosyal ve kültürel alanlardan aktif olarak faydalanmasına yönelik stratejiler geliştirerek bu amaca

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU. 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

FAALİYET BİLGİ RAPORU. 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Turizm

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI LİSE TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2013 Sene Başı Öğrenci Bilgilendirme Programı YGS - LYS

Detaylı

İlkokul Yabancı Diller Festivali

İlkokul Yabancı Diller Festivali İlkokul Festivali Yabancı Diller 50.KURULUŞ YILIMIZI RESİM SERGİMİZ İLE TAÇLANDIRDIK Milli değerlerine, kültürüne, diline sahip çıkan, kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 86. KEZ KAPILARINI AÇIYOR

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 86. KEZ KAPILARINI AÇIYOR İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 86. KEZ KAPILARINI AÇIYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı on gün sürecek

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ EKİM E Y L Ü L 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S O R U

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ Eylül 17 4 5 6 7 8 9 10 KURBAN BAYRAMI TATİLİ Yeni kayıt olan öğrenci velileri ile okula hazırlık toplantısı 11 12 13 14 15 16 17 Zümre Tutanakları ve Yıllık Planların Okul Müdürlüğüne Teslimi 12.sınıflarKonu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası

Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası Amaç: Turnuvanın amacı Burdur Belediyesi nin büyük önem verdiği ve sesini duyurup, bir kurtarma planı hazırlanmasını istediği Burdur Gölü nün sesini tüm Türkiye

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Gevher Sultan Eğitim, Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı (GESAV) nın 2007 yılında kurulması ile birlikte kuruluş çalışmaları başlayan Mevlana Üniversitesi

Detaylı

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HİSAR KOLEJİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 3 Ağustos 2015 4 Ağustos 2015 Salı 5 Ağustos 2015 6 Ağustos 2015 7 Ağustos

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT REHBERLİK SERVİSİ SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT REHBERLİK SERVİSİ SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT TARİH FAALİYET HAZ. BİRİM MEKAN Eylül Oryantasyon Seminerleri R. Zümresi Kongre Merkezi Eylül

Detaylı

Türkiye için dünya ile yarışıyor

Türkiye için dünya ile yarışıyor Türkiye için dünya ile yarışıyor www.fatihkoleji.k12.tr 29 Aralık Pazartesi 5 Ocak Pazartesi 30 Aralık Salı 6 Ocak Salı 31 Aralık Çarşamba 7 Ocak Çarşamba 1 Ocak Perşembe Miladi Yılbaşı 8 Ocak Perşembe

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

Gazi Mahallesi Şenol Caddesi No: 3 (Karagözlü Ev) Yenimahalle-Ankara. t. 0 312 433 46 00 f. 0 312 433 41 43. www.kesifyapim.com

Gazi Mahallesi Şenol Caddesi No: 3 (Karagözlü Ev) Yenimahalle-Ankara. t. 0 312 433 46 00 f. 0 312 433 41 43. www.kesifyapim.com Gazi Mahallesi Şenol Caddesi No: 3 (Karagözlü Ev) Yenimahalle-Ankara t. 0 312 433 46 00 f. 0 312 433 41 43 www.kesifyapim.com /kesif.yapim @KesifYapim Festival, Şenlik Özel Gün Programları Tiyatro Turneleri

Detaylı

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT REHBERLİK SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT TARİH FAALİYET HAZ. BİRİM MEKAN Eylül Oryantasyon Seminerleri PDR Hizmetleri

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI SUNUM HAZİRAN 2014 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI TEMMUZ 2010 TARİHİNDE KURULDU. ANKARA DA 5 İNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MİSYONUMUZ BİLİMSEL BİLGİNİN ÜRETİLMESİ VE YAYILMASI

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

1 ÖZEL AKASYA KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM FAALİYET PLANI

1 ÖZEL AKASYA KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM FAALİYET PLANI 1 ÖZEL AKASYA KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM FAALİYET PLANI Sıra Faaliyetin Adı Amaçlar Süreç Türü Katılacaklar 1 7.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışma Duyurusu Yetenekli öğrencilerimizi yönlendirmek

Detaylı