1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: KÜLTÜR BRLETRR: SOSYAL GELME AÇISINDAN ESKEHR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAKENT PROJELER CULTURE UNIFIES: THE PROJECTS OF ESKEHR 2013 TURKIC WORLD CAPITAL OF CULTURE IN TERMS OF "SOCIAL DEVELOPMENT" Samet ÇEVK Melahat YILDIRIM SAÇILIK Öz Kültür turizminin bir çeidi olan etkinlik turizmi kapsamında yer alan kültür bakentlii, ehirlere saladıı ekonomik ve kültürel faydalar açısından önemi giderek artan organizasyonlardır. Kültür bakentliinin ehirlere saladıı önemli bir fayda da yerel halkın sosyal geliimine olan katkısıdır. Çeitli engellerden dolayı kültürel etkinliklere her zaman katılamayan kitleler için ya da örenciler, yalılar, engelliler gibi gruplar için, kültür bakentlii kapsamındaki özellikli projeler yerel halkın sosyal geliimine katkıda bulunmaktadır. Böylece kültür bakentlii, sosyal gelimilik açısından toplumdaki uzaklıı azaltmaya yardımcı olarak kültürün toplumu birletirici ve bütünletirici ilevini gerçekletirmektedir. Çalımanın amacı, Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında yerel halkın sosyal geliimine yönelik projeleri belirlemek suretiyle kültür bakentliinin yerel halkın sosyal geliimine olan katkısını deerlendirmektir. Çalımada betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak yerel halkın sosyal geliimine yönelik projelerle ilgili deerlendirmeler ve öneriler sunulmutur. Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Bakenti, Sosyal Gelime, Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti. Abstract Capital of culture events which take part in event tourism as a kind of cultural tourism, are of increasing importance in terms of economic and cultural benefits for cities. An important benefit of capital of culture for cities is the contribution to the social development of local residents. Specific projects that implemented within the scope of capital of culture, contribute to social development of populations who can not always participate in cultural events for various obstacles or of groups like students, elderly and disabled people. Thereby capital of culture, help to reduce the distance in the society in terms of social development and realise the unifying and integrative society function of culture. The aim of the research is to evaluate the contribution of capital of culture to the social development of local residents by determining projects which oriented the social development of local residents within Eskiehir 2013 Turkic World Capital of Culture projects. In the study by using descriptive analysis and content analysis techniques, assessments and recommendations are provided about the projects aiming social development of local residents. Keywords: Culture, Capital of Culture, Social Development, Eskiehir 2013 Turkic World Capital of Culture. Giri Kültür konusuna her disiplin kendi açısından deiik yaklaımlar getirmitir. Kültür bir tanım içinde ortaya konamayacak kadar geni boyutlara sahip bir kavramdır (Çeçen, 1996: 12). Kültür, bir toplumun üyeleri arasında paylaılan, devredilen ve bir deiim süreci içinde bulunan örenilmi davranı kalıplar ile bu kalıpların ürünlerinin oluturduu bir yaam biçimidir (Tezcan, 1993: 160). Kültür toplumsal bir olgu olduu kadar, sanatsal yönü de aır Ör. Gör., Balıkesir Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel letmecilii Bölümü. Ör. Gör., Balıkesir Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel letmecilii Bölümü

2 basan bir olgudur. Genel boyutları ile sanat, kültürün içinde yer alır ve kültürün özelliklerine göre biçimlenir (Çeçen, 1996: 14). Stanley (2006: 33), kültürün ve sanatın insanların dünyadaki yerlerine dair anlayılarını gelitirmede ve bu anlayıa göre davranma konusunda kendilerine güven verdiine deinmitir. Bunun yanı sıra insanların birbirlerine balı oldukları konusunda farkındalıkları artmakta ve bununla gurur duymaktadırlar. Böylece kültür, toplumda bir kaynama oluturarak sosyal gelimeye de katkı salamaktadır. Kültürün sosyal gelimeye katkı saladıı en önemli alanlardan biri de kültür bakentliidir. Kültür bakenti sıfatını taıyan ehirler bir yıl boyunca kültürel sektörün tüm alt sektörlerine yönelik çok çeitli projeler üretmektedir. Söz konusu ehre ziyaretçilerin çekilmesinde ve ehrin turizm konusunda canlanmasında önemli katkıları olan kültür bakentliinin, ayrıca ehirdeki yerel halk açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Ekonomik, kültürel, çevresel faydaların yanı sıra kültür bakentlerinin yerel halka yönelik gerçekletirdikleri özellikli projeler, yerel halkın sosyal geliimine olumlu etki yapmaktadır. Hayata geçirilen özellikli projeler sayesinde ekonomik, sosyal ya da psikolojik engellerden dolayı kültürel etkinliklere her zaman katılma imkanı bulamayan kitleler, ehir merkezinden uzakta yaayanlar ya da örenciler, engelliler, yalılar gibi gruplar için kültürel etkinliklere katılma imkanı domaktadır. Kültür bakentlii kapsamında yer alan sosyal geliime yönelik özellikli projeler, toplumdaki uzaklıı yani sosyal mesafeyi azaltmaya yardımcı olmakta ve sosyal gelimilik açısından toplum içindeki üyeleri birbirine yaklatırmaktadır. Bir baka deyile kültür bakentlii, kültürün toplumu birletirici ve bütünletirici ilevini gerçekletirmektedir. Bu çalıma, kültür bakentliinde sosyal gelime amaçlı projelere odaklanmıtır. Çalımada öncelikle kültür bakentlii ve kültür bakentlerinde sosyal gelime amaçlı projelerden bahsedildikten sonra, çalımanın aratırma alanı olarak seçilen Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamındaki projeler ve bu projeler içerisinde sosyal gelime amaçlı projelerle ilgili elde edilen veriler sunulmutur. Sonuç kısmında ise organizasyon kapsamındaki sosyal gelime amaçlı projelerle ilgili deerlendirme ve önerilere yer verilmitir. 1. Kültür Bakentlii Kültür bakentlii, belirli bir düzeyde kültürel mirasa ya da önemli bir tarihe sahip, geleneksel ve çada sanatın örneklerinin sergilendii ehirlere belirli kriterler dorultusunda verilen bir sıfattır. Kültür bakentlii, toplumun ortaya koyduu ve nesilden nesle aktararak örenme yoluyla sürdürdüü kültürün, çeitli etkinlikler aracılııyla ziyaretçilere tanıtılmasını ifade etmektedir. Bu yüzden kültür bakentlii kavramı, kültür olgusunu kapsadıı kadar turizm olgusunu da içermekte ve kültür ile turizm arasında bir ba kurmaktadır. Kültür bakentliinde amaçlar ehirden ehre farklılık göstermektedir. Yüksek öncelikli olarak ön plana çıkmı amaçlar arasında; ehrin uluslararası görünümünü yükseltmek, kültürel faaliyetler ve sanatsal etkinlikleri içeren bir program yürütmek, ehrin uzun dönemli kültürel geliimini salamak, hem ülke içinden hem de dier ehirlerden ziyaretçileri ehre çekmek, özgüven ve gurur duygularını artırmak, kültür için yerel kitleyi artırmak sayılabilir. Orta düzeyde öncelikli amaçlar; kültürel altyapı iyiletirmeleri, kültürel ibirliini artırmak, yaratıcılık ve yenilii ilerletmek, yerel sanatçıların kariyerlerini ve yeteneklerini gelitirmek amaçlarıdır. Sosyal kaynamayı artırmak, toplumsal katılımı salamak ve ekonomik açıdan geliim daha düük öncelii olan amaçlar arasındadır (Palmer-Rae, 2004: 48-49). Sosyal amaçlar kültür bakentlerinin birçounda yüksek öncelikli amaçlar arasında yer almasa da hemen hemen her kültür bakenti, sosyal gelimeye odaklı projelere programlarında yer vermektedir. Bir sonraki bölümde, kültür bakentlerindeki sosyal gelimeye yönelik projeler hakkında bilgiler sunulmutur Kültür Bakentlerinde Sosyal Gelime Amaçlı Projeler Kültür bakenti olan ehirlerde sosyal amaçlara ulamadaki temel yaklaım, kültürel proje ve programlara olan eriilebilirlii artırmaktır. Palmer-Rae (2004: 132), Avrupa kültür bakentlii yapmı tüm ehirlerin izleyici kitlesi gelitirmeyi bir amaç olarak benimsediklerini ve normalde bu tür etkinliklere katılmayan halkı kapsayacak ekilde programlarını gelitirdiklerini belirtmitir. Kültürel etkinliklere katılım için birtakım engellerin maduriyetini

3 yaayan veya etkinlie katılım konusunda birçok sınırlamayla karı karıya kalan gruplar, çocuklar, yalılar ya da düük gelir grubundaki kitleler programların önemli hedef kitleleri olarak görülmektedir (Richards ve Palmer, 2010: 295). Bu hedef kitlelere ulaarak, programlara eriilebilirlii artırmak amacıyla en çok younlaılan konular arasında; indirimli biletler, kartlı geçi sistemleri, özel ulatırma gibi hizmetlerle ana program etkinliklerine katılmaları yönünde insanları desteklemek, özellikle popüler konserler ve sokak gösterileri gibi ücretsiz etkinlikler, ehir merkezi dıındaki semt ve ilçelerde, okullarda ve kamusal alanlarda gerçekleen etkinlikler göze çarpmaktadır (Palmer-Rae, 2004: 132). Kültür bakentlerinin birçou için kültüre eriim öncelikli konulardan biri olmutur Avrupa kültür bakentlerinden biri olan Turku, kültürel programında yer verdii "refah" temasıyla kültürle refah arasındaki balantıyı vurgulayan ilk kültür bakenti olmu ve bu tema kapsamında herkesin kültüre eriiminin salanmasına çok büyük önem verilmitir. Turku, eriilebilirlii fiziksel eriilebilirlik, dilsel eriilebilirlik, ekonomik eriilebilirlik ve kapsamlı katılım olmak üzere dört farklı alana dayandırmıtır. 1 Eriilebilirlie önem veren bir dier Avrupa kültür bakenti Ruhr'dur Avrupa kültür bakenti Ruhr sosyal sorumluluunun farkında olarak, aktiviteleriyle toplumda sosyal ya da salıkla ilgili nedenlerle dezavantajlı birçok insan olduu gerçei konusunda halkın daha bilinçli olmasını amaçlamıtır. 2 Herkesin kültüre eriimi konusunda önemli bir örnek de Sibiu dur Avrupa kültür bakenti Sibiu'daki amaçlardan biri, Sibiu içerisinde sosyal birlemeyi artırmak olarak ifade edilmitir. Bu amaca ulamadaki en önemli aracın; sadece ehir merkezinde deil, özellikle bu tarz etkinliklerin düzenlenmedii dezavantajlı semt ve ilçelerde de çocuklar, gençler, etnik azınlıklar, engelliler gibi hakim kültürden uzak olan gruplara yönelik kültürel etkinlikler düzenlemek olduu belirtilmitir (Ecotec, 2009: 49) Avrupa kültür bakenti olan stanbul da herkesin kültüre eriimi konusuna özen göstermi ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Bakenti Etki Deerlendirme Raporu'na (2011: 37) göre; stanbul 2010 programı kültür-sanat izleyicisi olarak tanımlanmayan grupları da etkinliklere çekmeyi baarmıtır. Kültür-sanat izleyicisi, kitap okumak, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, konsere gitmek, müze-sergi-galeriye gitmek, opera ya da baleye gitmek gibi faaliyetlerden en az dördünü yıl içerisinde en az bir kere gerçekletiren kii olarak tanımlanmıtır. Buna göre, stanbul halkının %84 ü kültür-sanat izleyicisi olmayan gruptadır ve etkinliklere katılanların ise %44,7 si kültür-sanat izleyicisi olmayan gruptadır yılında Avrupa kültür bakenti olan Guimarães de gençler, dezavantajlı kesim ya da kültürel olarak aktif olmayan gruptan yaklaık kiiyi etkinliklere çekmeyi baarmıtır (McAteer vd., 2013: 35). Neredeyse bütün kültür bakentleri sosyal ya da toplumsal programlarında çocuklar ve gençlere yönelik projelere öncelik tanımılardır. Bu yaklaım, hem çocukların gelecein izleyici kitlesi olmasından hem de okulların düük maliyetle birçok kiiyle birlikte çalımaları ile etkin bir yapı imkanı sunmasından kaynaklanmaktadır (Palmer-rae, 2004: 133). Bu duruma en iyi örneklerden biri 2011 Avrupa kültür bakenti Tallinn dir. Örnein; "Genç zleyici Programı" okul çaındaki çocukların kültürel etkinliklere katılmaları için hayata geçirilmi bir projedir. 3 Benzer ekilde; "Trumm It" projesinde ehirdeki dezavantajlı kesimlerdeki çocuklarla çalıılmıtır (Rampton vd., 2012: 28). Bir dier örnek olan 2010 Avrupa kültür bakenti Ruhr için özellikle imdiye kadar kültürel hizmetlere hiç ilgi göstermeyen ya da çok az ilgi gösteren gençlere ulamak, öncelikli amaçlardan biri olmutur. Çocuklar için 40, gençler için yaklaık 80 proje üreten Ruhr 2010'da ayrıca bu projelerin 60'tan fazlası dorudan okullarda ve örencilerin ibirliiyle yürütülmütür. 4 Okullar dıındaki genç bireyler için eriimi artırmaya da kültür bakentleri önem göstermektedir. Bakentler, özellikle gençlik hizmetleri ile ortaklaa çalıarak bu amaca ulamaya çalımaktadır. Örnein; Selanik yoksul semtlere kültürel giriimleri desteklemek için gençlik merkezleri kurmutur (Palmer-Rae, 2004: 133). stanbul da da 1 Eriim: Eriim: Eriim: Eriim:

4 gençlerin kültürel hizmetlere dahil edilmeleri amacıyla çeitli projeler yürütülmütür. "My Town, My Utopia" projesi Gaziosmanpaa'daki gençleri kapsayan, semtlerini fotoraflamalarını içeren bir projedir. Fotoraflar daha sonra stanbul Fransız Kültür Merkezi'nde sergilenmitir (Rampton vd., 2011: 81). Kültür bakentlerinde yalı ve engelli kiilere de özellikli projeler aracılııyla ulaılmaya çalıılmaktadır Avrupa kültür bakenti Brüksel, örenme güçlüü olan kiiler için sanat çalıtayları düzenlemi, Helsinki ise huzur evlerine yönelik projeler üretmitir (Palmer-Rae, 2004: 133). Kültür bakentleri sosyal gelime amaçlarına ulamada kültürel içerme ve kültürel araçsallık kavramlarını da kullanmaktadır. Kültürel araçsallık, dier amaçlara ulamak için kültürün bir araç olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Kültür bakentlerinden örnekler; anti sosyal davranıı azaltmak ve güven ina etmek amaçlı gençlere yönelik çalıtaylar; salık ya da sosyal konularla ilgili bilgi nakletme amaçlı gerçekletirilen tiyatro gösterileri; igücüne yeniden katılımlarını salama amaçlı isiz insanlara yönelik programlar eklinde sıralanabilir. Kültür bakentlerinde kültürel içerme kapsamında da çeitli projeler yapılmaktadır. Buna verilebilecek örnekler; göçmen toplulukların kültürel ilerini ana etkinliklere dahil eden programlar, insanların kiisel ve müterek deneyimlerini yansıtabilecekleri yeni sanatsal üretimler olarak sıralanabilir (Palmer-Rae, 2004: 134) Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Kuruluundan itibaren ortak Türk kültürünün aratırılması, gelitirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuaklara aktarılması için faaliyetlerini sürdüren TÜRKSOY, 2010 yılında stanbul'da düzenlenen Türk Dili Konuan Ülkeler Devlet Bakanları 10. Zirvesi'nde, "Türk Dünyası kültür bakenti" uygulamasını önermi ve bu öneri oybirliiyle kabul edilmitir 5. Eskiehir 2013 Türk Dünyası kültür bakenti için Koordinasyon Kurulu, Danıma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluan Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Ajansı kurulmutur. 6 Ajans ın faaliyet süresi TBMM Genel Kurulu'nda Eskiehir Türk Dünyası Kültür Bakenti Kanunu'nda deiiklik teklifi kabul edilerek 30 Haziran 2014'e kadar uzatılmıtır. 7 Eskiehir'in kültür bakentliinde hedef kitle olarak birinci planda 8-18 ya grubu, ikinci planda ise ya grubu belirlenmitir. Eskiehir 2013 Türk Dünyası kültür bakentinin teması "Göç" olarak belirlenirken, maskotu olarak da Nasrettin Hoca seçilmitir Aratırmanın Amacı Aratırmanın amacı; Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti projeleri içerisinde yerel halkın sosyal geliimine yönelik projeleri belirlemek suretiyle, kültür bakentliinin yerel halkın sosyal geliimine olan katkısını deerlendirmektir. Bu amaca balı olarak aratırmada aaıdaki sorulara cevap aranmıtır: 1. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında gerçekleen projeler nelerdir? 2. Hangi projeler yerel halkın sosyal geliimine yönelik özellikli projelerdir? 3. Yerel halkın sosyal geliimine yönelik bu özellikli projeler nasıl hayata geçirilmitir? 3. Aratırmanın Yöntemi Bu bölümde aratırmanın deseni, verilerin toplanması ve veri analizinde kullanılan yöntem ve teknikler sunulmutur Aratırmanın Deseni Bu çalımada nitel aratırma desenlerinden durum çalıması (örnek olay) deseni kullanılmıtır. Durum çalıması; güncel bir olguyu kendi gerçek yaam çerçevesi içinde çalıan, olgu ve içinde bulunduu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadıı ve 5http://www.turksoy.org.tr/TR/belge/ /2012-astana-turk-dunyasi-kultur-baskenti-yilina-gorkeml-.html, Eriim: Eriim: Eriim: Eriim:

5 birden fazla kanıt veya veri kaynaının mevcut olduu durumlarda kullanılan, görgül bir aratırma yöntemidir (Yin, 1984: 23'ten aktaran Yıldırım ve imek, 2011: 277) Veri Toplama Yöntemi Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Ajansı faaliyetlerinin ve etkinliklerin sona erdii 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti resmi internet sayfasındaki 9 etkinlik takvimi sekmesi aracılııyla geçmie dönük olarak tüm projeler taranmıtır. Bunun yanı sıra, bu sekme altında tüm projelere yer verilmemi olması ihtimalinden hareketle sitedeki haberler ve duyurular balıkları da geçmie dönük olarak taranmıtır. Ayrıca, verilerin geçerliliini salamak amacıyla organizasyon tarafından daha etkin kullanılan resmi facebook sayfasında 10 yer alan paylaımlar da geçmie dönük olarak taranmıtır. Çalımada etkinlik sayıları deil, proje sayıları baz alınmıtır Verilerin Analizi Aratırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıtır. Betimsel analiz, elde edilen verilerin önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenmesini, daha sonra yapılan bu betimlemelerin açıklanmasını, yorumlanmasını, nedensonuç ilikilerinin irdelenerek bir takım sonuçlara ulaılmasını ifade eden bir nitel veri analiz türüdür (Yıldırım ve imek, 2011: 224). çerik analizi ise seçici, sınıflandırıcı ve nicelletirici bir yöntem olarak salt bir betimleme ve tasvir aracı ya da teknii deil, aksine çıkarım yapma yoluyla sosyal gerçein belirli boyutlarını aratıran bir yöntemdir (Gökçe, 2006: 19). çerik analizinde temel amaç; aratırma sonucunda elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilikilere ulamaktır. Bu amacı gerçekletirmek için yapılan ilem ise, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabilecei bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve imek, 2011: 227). Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti projelerinin sosyal gelime açısından incelenmesi be aamada gerçekletirilmitir. Birinci aamada; yapılan tüm projeler herhangi bir sınıflandırma yapılmaksızın aylık bazda listelenmitir. Ocak 2013-Haziran 2014 arasında gerçekleen tüm projeler aylık bazda listelendikten sonra, herhangi bir zaman dilimine balı olmadıı görülen projeler de Zamana Yayılan Projeler balıı altında listelenmitir. kinci aamada; tüm projeler konuları ve içerikleri bakımından incelenmi ve sosyal gelime amacını taıyan projeler iaretlenmitir. Üçüncü aamada; sosyal gelime amacını taıyan projeler ortak özellikleri bakımından incelenmi ve projeler 8 farklı kavramsal kategori altında toplanmıtır. Dördüncü aama; aratırmanın geçerliini ve güvenirliini salama aamasıdır. Nitel bir aratırmanın geçerliinin önemli ölçütlerinden biri; toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve aratırmacının sonuçlara nasıl ulatıını açıklamasıdır (Yıldırım ve imek, 2011: 257). Bu dorultuda çalımanın gerek veri toplama aaması ve gerekse veri analizi aamaları ayrıntılı bir ekilde sunulmutur. Bunun yanı sıra, daha önce de belirtildii gibi aratırmanın geçerlii için veriler tek bir kaynaktan deil birden fazla kaynaın taranmasıyla elde edilmitir. Aratırmanın güvenirlii için; LeCompte ve Goetz'in (1982'den aktaran Yıldırım ve imek, 2011) belirttii çeitli stratejilerden yararlanılmıtır. lk olarak katılımcılardan elde edilen veriler, bulgular kısmında herhangi bir yorum katmadan dorudan sunulmutur. Çünkü okuyucu, aratırmacının verilerini yorum katılmamı haliyle okuma fırsatı elde ettiinde, daha sonra aratırmacının ulatıı sonuçları bu verilere göre deerlendirme fırsatı da elde edebilecektir. Bir dier strateji de aratırmaya birden fazla aratırmacının dahil edilmesidir. Çünkü aratırmacılar arasında aratırmanın çeitli süreçlerinde oluacak uzlama noktaları, aratırmanın bakaları tarafından kabul edilme oranını da artırmaktadır. Veri analizinin son aaması olan beinci aamada ise, veriler bilgisayara aktarılarak proje sayıları belirlenmitir. 4. Bulgular Bu bölümde Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında gerçekleen projeler ve bu projeler içerisinde yerel halkın sosyal geliimine yönelik projelerin temsil ettii kategoriler sunulmutur https://www.facebook.com/eskisehir2013.org.tr/timeline

6 4.1. Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Kapsamında Gerçekleen Projeler Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti kapsamında gerçekleen 286 proje, aylık veriler halinde Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1: Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Projeleri OCAK Ocak-28 ubat: "En Yakın Çin: Sincan" Fotoraf Sergisi 31 Ocak: Türk Dünyası Müzik Topluluu "Türk Dünyasını Yaatan Ezgiler" UBAT ubat: "Bakentlik Sürecinde Söz Sivil Toplumda" Toplantısı 2-31 Mart: Türk Dünyası Milli Kültür Bilgi Yarıması 12 Mart: Büyükelçi ve Yabancı Misyon eflerine Resepsiyon 21 Mart: Nevruz enlikleri 22 Mart: Yabancı Basın Mensuplarına Resepsiyon 4-6 Nisan: 12. Bakü Uluslararası Turizm ve Seyahatler Fuarı'na Katılım Nisan: I. Türk Dünyası Turizm Örencileri Kurultayı 19 Nisan: Kazakistan Jastar Tiyatro Topluluu Nisan: Uluslararası Gölge-Kukla Oyunları Festivali, Paneli ve Çok Uluslu Dosya Hazırlama Yuvarlak Masa Toplantısı 3-11 Mayıs: Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri 4-5 Mayıs: Battalgazi Rallisi 5-20 Mayıs: 3. Liselerarası Tiyatro enlii 6-8 Mayıs: Kafkasya Üniversiteler Birlii Türkoloji Bölüm Bakanları Toplantısı 7-8 Mayıs: Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Gelenei Toplantısı 9 Mayıs: "Göç ve Eskiehir" Sempozyumu Mayıs: 81 l 81 Öretmen Mayıs: "Bi Dünya Örenci Eskiehir'de" konulu 6. Uluslararası Örenci Buluması 1 Haziran: Sabantoy Bayramı 3 Haziran: Yunus Emre Oratoryosu 3-9 Haziran: Nasreddin Hoca Doum enlikleri ve Anma Haftası 6-7 Temmuz: Türkmenistan Kültür Günleri 9 Temmuz-7 Austos: Türk Dünyasında Ramazan ftarları Halil brahim Sofrası 8-10 Austos: Bu Bayram Uzun Sürecek Austos: Müzik ve Futbol öleni Austos: Sokak Gösterileri ve 18 Austos: Azerbaycan Aysel Halk Dansları Topluluu 14 Austos: Bulgaristan Karaman Köyü Türk Halk Dansları Topluluu Gösterisi 1 Eylül: Seyit Battal Gazi yi Anma enlikleri Orhan Hakalmaz Konseri 2-3 Eylül: 4. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı 2-23 Eylül: Türk Kahvesi Geçici Müzesi 2 Eylül: Türk Dünyası Bulmaca Gezisi (2. Etap: 29 Ekim) 2 Eylül: Eskiehir'in Düman galinden Kurtuluunun 91. Yıldönümü Etkinlikleri 3 Eylül: Türksoy Gençlik Senfoni Orkestrası Sahnesi MART 2013 NSAN 2013 MAYIS 2013 HAZRAN 2013 TEMMUZ 2013 AUSTOS 2013 EYLÜL Mart: PTT Genel Müdürlüü "Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti" Pul Sergisi 23 Mart: Eskiehir 2013 Türk Dünyası Kültür Bakenti Açılı Töreni Nisan: 13. Kazakistan Uluslararası Turizm Fuarı'na Katılım 26 Nisan: 10. Dönem Türkiye Örenci Meclisi Özel Birleimi 30 Nisan 6 Mayıs: Uluslararası Genç Doa Bilimcileri Turnuvası 12 Mayıs: Kırımolu Bir Halkın Mücadelesi Belgeseli Gala Töreni ve Fotoraf Sergisi Mayıs: California Anadolu Kültürleri ve Yemekleri Festivali'ne Katılım Mayıs: 1. Eskiehir Dadalar Günleri Etkinlii Mayıs: II. Uluslararası Odunpazarı Cam Festivali 25 Mayıs: Karaçay Malkar Nartlanı Toy Künü Etkinlii 27 Mayıs-2 Haziran: Türk Dünyası Geleneksel Çocuk Oyunları enlii 28 Mayıs: Azerbaycanlılar Etkinlii 31 Mayıs-15 Haziran: Yazarlar Okullarda Projesi 8-9 Haziran: 1. Uluslararası 21. Ulusal Seyyid Sultan Sücaeddin Veli Anma ve Dostluk Günü 9 Haziran: 27. Geleneksel Tepre enlikleri 9 Haziran: 11. Türkçe Olimpiyatları Eskiehir Etkinlii 28 Haziran: pekyolu airler Buluması Temmuz: 16. TÜRKSOY Ressamlar Buluması Temmuz: Challenger Tour Eskiehir Cup Tenis Turnuvası Austos: Tataristan Komsike Zori Dans Grubu ve KKTC Akder Grubunun Gösterisi Austos: Geleneksel Türk Sporları Günleri Austos: 20. Erturul Gazi urası Yörük Etkinlikleri 27 Austos: Taksici Esnafa Tanıtım Eitimi 29 Austos-14 Eylül: Altay dan Tuna ya Baykal dan Ural a Çini ve Seramik Boyama Sergisi 9-22 Eylül: 7. Uluslararası Pimi Toprak Sempozyumu Eylül: TÜMSAD Uluslararası 1. Kobi Zirvesi'ne Katılım 14 Eylül-4 Ekim: Türk Corafyası Toprak Sergisi 14 Eylül: Ruhun Dansı 20 Eylül-22 Eylül: Muhacir Yaz enlii 21 Eylül: Eskiehir de enlik Var 21 Eylül: Türk Dünyası Kültür Bakenti Gençlik Konserleri 1 Mustafa Ceceli Konseri (28 Eylül: Gülen,

7 3 Eylül: BKM (Moralman Grubu) Sahne Gösterisi 4-5 Eylül: Yıldızlar Geçidi 5-7 Eylül: 22. Ulusal Eitim Bilimleri Kurultayı 6-8 Eylül: Erturul Gazi yi Anma ve Söüt enlikleri 8-12 Eylül: 36. TEMÖB Türkiye Endüstrisi Mühendisleri Örenci Birlii 8 Eylül: 16. Geleneksel Azhvala enlii 9-12 Eylül: Türk Dünyası Polisleri Yarııyor 2-3 Ekim: Rusya ve slam birlii Tekilatı Ülkelerinin 5. Uluslararası Ekonomi - Kazan Summit Zirvesi'ne Katılım 5 Ekim: Çankaya Üniversitesi Türk Halk Müzii Topluluu Korosu 5-6 Ekim: 3. Uluslararası Yemek Yarıması 5-6 Ekim: Yaza Veda enlikleri 7-13 Ekim: Ekim de Rock 9-11 Ekim: 3. Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Kongresi Ekim: Rusya St. Petersburg 21. INWETEX CIS Fuarı'na Katılım Ekim: Kurban Bayramı Türk Dünyası'nda Kutlanıyor Ekim: Kuruluundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu 4-8 Kasım: Türk Dünyası Kültürel Deerleri Uluslararası Sempozyumu 5-8 Kasım: TCDD Uluslararası Demiryolu Emniyet Yönetimi Eitimi 7-8 Kasım: Türk Kenei Türk Üniversiteler Birlii Mevlana Deiim Programı Çalıtayı 9 Kasım: Aylin Dinç "Mazi Müzikli Gösteri ve Siyah Gözler Single Lansman Gecesi" 9 Kasım: Gözyaı Geceleri Kasım: Nejat can 75. Fotoraf Sergisi 15 Kasım: Orhan Hakalmaz Konseri Kasım: Ahıska Türkleri Sürgününün 69. Yıldönümü Anma Programı 16 Kasım: "Haytarma" Filmi Gala Gösterimi Kasım: Türk Dünyası Çocukları Satranç Turnuvası Kasım: Türk Dünyası Genç Yetenekler Festivali ve Uluslararası Kırım Türkleri Halk Oyunları ve Müzik Festivali 3 Aralık: Tekerlekli Sandalyede Sema Gösterisi 3 Aralık: Eskiehirspor Engelli Örenciler Buluması 4 Aralık: Hz. Mevlana Akı Sema Gösterisi 4 Aralık: Uur Iılak Türk Halkı Müzii Konseri 5-6 Aralık: TÜRKONFED 17. Giriim ve Dünyası Zirvesi Toplantıları 5-8 Aralık: zmir Travel Türkiye Turizm Fuarı ve Konferansı'na Katılım 8 Aralık: Eskiehir Ritmik Sevgi Roman Ritim Grubu ve Kocaeli Büyükehir Belediyesi Roman Müzik Grubu Gösterisi Aralık: Türk Dünyasında Dini Hayat ve Güncel Meseleler Sempozyumu 13 Aralık: Yürekli Bir Baı, Gülen Binlerce Yüz 13 Aralık: Kazakistan'ın 22. Baımsızlık Bayramı Etkinlikleri 15 Aralık: Nihat Hatipolu Eskiehir'de 4 Ocak: Yunus Emre Akın Sesi Eskiehir Film Galası (7 Ocak-Ankara; 8 Ocak-stanbul) Ocak: Çocuk Gözüyle Kültür Bakenti Eskiehir EKM 2013 KASIM 2013 ARALIK 2013 OCAK Ekim: Kıraç) 23 Eylül-3 Ekim: Eskiehir Uluslararası Sanat Çalıtayı ve Sergisi Eylül: Ahilik Haftası 24 Eylül 9 Ekim: 4. Uluslararası efika Kutluer Festivali 25 Eylül: Kültür ve Turizm Bakanlıı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluu Konseri 28 Eylül 1 Ekim: Balkan Haftası Etkinlikleri Ekim: Odunpazarı Belediyesi 5. Geleneksel Kurunlu Çocuk Satranç enlii Ekim: 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi 24 Ekim: Türk Dünyası Kent Meydanı Çalıtayı 24 Ekim: Türk Kenei ve Aksakallar Kenei 6. Toplantısı Ekim: Kagar'dan Endülüs'e Türk-slam ehirleri "Sakarya ehrengizi" (28-29 Ekim, stanbul) Ekim: Erturul Gazi'yi Anma ve Yörük enlikleri 28 Ekim: TÜMATA Grubu "Müzik Terapi" Gösterisi 29 Ekim: Yaıtımız Cumhuriyet Ekim: Türk Dünyası Yıldızlar Serbest Güre Turnuvası Kasım: Uluslararası Seyyid Yahya irvani ve Halvetilik Sempozyumu (26 Kasım, Bakü) 22 Kasım: Türk Kenei Milli Eitim Bakanları 2. Toplantısı Kasım: Turkuaz Sinema Günleri 23 Kasım: Tatar Düün Alayı Kasım: Necip Fazıl Kısakürek'in Yunus Emre Oyunu Kasım: Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu ve Tıbbi Bitkiler Sergisi Kasım: Aliya zzetbegoviç'in Vefatının 10. Yıl Dönümü Anma Etkinlii 27 Kasım: Rumeli'ye Elveda Kasım: Uluslararası Küreselleme Sürecinde Din Eitimi Sempozyumu 29 Kasım: "Yüzyıl Öncesi Eskiehir Fotorafları Sergisi" ve Türk Dünyası Gönül Baı Ödül Töreni 30 Kasım: Karaçay Malkar Türkleri Sürgününün 70. Yıldönümü Anma Programı Aralık: Hz. Mevlana'nın 740. Vuslat Yıldönümü ve eb-i Arus Anma Töreni Aralık: Eskiehir'de Çanakkale'den Anadolu'ya Gezici Çanakkale 1915 Sava Malzemeleri Müzesi Aralık: Doumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu Aralık: Türkvizyon arkı Yarıması Aralık: Sınır Tanımayan Gönüller Avrupalı Türkler Buluması (Kopenhag - Stockholm) Aralık: Türk Dünyası Medya Bulumaları Aralık: Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri Aralık 2013: Zihinsel Engelliler Türkiye Bowling ampiyonası 27 Aralık-5 Ocak: Almanya Duisburg Kitap Fuarı na Katılım Aralık: slam ve Entelektüellik Sempozyumu 29 Aralık: Da Bisikleti Festivali 24 Ocak: "Yunus Emre ve Mevlana Eserleri" Süleyman Erguner Konseri 25 Ocak: Karagandı Senfoni Orkestrası "Türk Dünyası

8 Sergisi Ocak: Hüsn-i Hat'tın Diliyle Göç Sergisi 14 Ocak: Gül ve Lale Müzik ve Dans Gösterisi 5-8 ubat: Irak Türkleri Haftası ubat: Necip Fazıl'ın "Para" Oyunu 13 ubat: Sevgi iirleri Dinletisi 15 ubat: Saray Sanatı Çini'nin Tarihi Serüveni ve Türk slam Mimarisi'ndeki Yeri 4 Mart: 2014 Toktogul Satılganov Yılı Açılıı 4 Mart-27 Nisan: Salih Denli Eiti-YORUM Karikatür Sergisi 5-7 Mart: Eskiehir in Dünü Bugünü ve Çocuk Gözüyle Yarını Sergisi 5-9 Mart: Berlin ITB Turizm ve Seyahat Fuarı'na Katılım 6 Mart: Eskiehir Türk Dünyası Kültür Bakenti Özel Konseri 4-6 Nisan: z Sürücü Resim Sergisi 4-5 Nisan: Uluslararası Kazanlı Yenilikçi Alimler Sempozyumu 8 Nisan: TÜMATA Konseri (Altaylardan Anadolu'ya Türk Müzik ve Terapisi) Nisan: ki Günde irket-i Alem Nisan: I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılıı Sempozyumu 2-3 Mayıs: Yunus Emre Bulumaları (2-3 Mayıs Eskiehir; Mayıs Berlin; 30 Mayıs-1 Haziran Budapete) 3 Mayıs: Lise ve Dengi Okullar Arası XII. Türk Dünyası airlerinden iir Okuma Günü 2-4 Mayıs: II. Kadın Aratırmaları Sempozyumu 4 Mayıs: "Sakaryabaı nın Notaları" Fotoraf Sergisi 4-7 Mayıs: Türk Dünyası Yazarlar Parlamentosu 5-7 Mayıs: Türk Dünyasında Kadın ve Moda Etkinlikleri 5-9 Mayıs: Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri 5-11 Mayıs: Türk Dünyası Kitap ve Kültür öleni 5-12 Mayıs: Eskiehir Hacı Bekta Veli Anadolu Kültür Vakfı Kerbela Turu 9 Mayıs:"Anadolu'nun Bakıı" Suluboya Resim Sergisi (Berlin) Mayıs: Eskiehir Rallisi 2 Haziran: "Alkılanacak Kadınlar" Müzikli Oyun Gösterisi 4-7 Haziran: Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları 6-8 Haziran: Türk Dünyası ller Arası Mangala Turnuvası 8 Haziran: Nasreddin Hoca Doum enlikleri 9 Haziran: Frig Vadileri Fotoraf Sergisi ve Anadolu'da Frigya Medeniyeti Defilesi Türk Dünyası Türk Halk Müzii Korosu Süreli - Süresiz Yayınlar Gönüllülük Projesi Suriye ye Yardım Türk Dünyası Yurtdıı Kültür Gezileri Be Bini Bir Yerde Gezi Yazısı ve Fotoraf Yarıması On Bin Karde El Ele Çada Klasik Müzik aheserleri" Konseri Ocak: Balkanlarda Akan Zaman Sergisi 30 Ocak-2 ubat: 18. EMITT Turizm Fuarı'na Katılım UBAT 2014 MART 2014 NSAN 2014 MAYIS 2014 HAZRAN 2014 ZAMANA YAYILAN PROJELER Han Hacı Arif Efendi Konaı Kültür Evi Projesi Beylikova Türk Kültür Evi Günyüzü Türk Kültür Evi Mihallıççık Türk Kültür Evi Sarıcakaya Türk Kültür Evi nönü Türk Kültür Evi Alpu Türk Kültür Evi Çifteler Türk Kültür Evi Seyitgazi Türk Kültür Evi ubat: VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi ubat: "Trafik Polisinin Denetim Yönetim ve Eitiminde Etkinliinin Artırılması" Projesi (2.Etap: 3-8 Mart 2014) 18 ubat: Gönüller Engel Tanımaz Örenci Bulumaları ubat: Uluslararası Turkuaz Sinema Günleri 8-30 Mart: Türk Dünyası Alıveri Günleri Mart: Türk Dünyası Ressamlar Eskiehir'de Buluuyor Mart: Nevruz ve Kapanı Törenleri 20 Mart: Türk Dünyası Gazeteciler urası 23 Mart: Talha Bora Öge iir ve Türkü Konseri Mart: Türk Dünyasında Bilimin Tarihi ve Geliimi Kurultayı Nisan: "Cumhuriyet Tarihine Iık Tutan apkalar" Sergisi Nisan: Bosna'da Düünümüz Var Nisan: Maziden Atiye Türk Dünyası Tarih Örencileri III. Ulusal Sempozyumu 22 Nisan: Bahar ve Ak iirleri Dinletisi 25 Nisan: Friglerden Kalan Gizemli Miras Fotoraf Sergisi 28 Nisan: mam Maturidi Uluslararası Sempozyumu Mayıs: Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluları Zirvesi Mayıs: Yunus Emre Güzel Yazı (Kaligrafi) Sergisi 13 Mayıs: Hazar ın Pir i Seyyid Yahya irvani Belgeseli Galası Mayıs: Uluslararası 8. Robot Yarıması 18 Mayıs: Amerika da Türk Günü Yürüyüü 21 Mayıs: Osmanlı Gürcüleri Göç Belgeseli Galası Mayıs: Semerkand Haftası Mayıs: Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı iir ve Muam Gecesi 25 Mayıs: Sigaranın ntikamı 27 Mayıs: Kırımlı - Korkunç Yıllar Filmi Galası Mayıs: Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Mayıs: 3. Uluslararası Dünya Türk Forumu (EDRNE) 18 Haziran: Birjan ve Sara Operası 21 Haziran: Kurulutan Kurtulua Biz Birlikte Türkiye yiz 25 Haziran: "Gaspıralı smail Bey" Sempozyumu Haziran: Dünya Uygarlıı çinde Türk Uygarlıı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı 28 Haziran-27 Temmuz: Erkan Tan ile Ramazan (Beyaz TV) 4-5 Temmuz: Bilekten Yüree Göç (Dortmund - Bonn) Zübeyde Hanım Kadın Doum Hastanesinin Engellilere Uygun Duruma Getirilmesi Kızılay Hasırcalar Kampı eyh Edebali nin Makam Türbesinin Restorasyonu l Kütüphanesinin Yenilenmesi Mahmudiye Atlı Terapi Merkezi Kaymaz Halı Saha Kompleksi Doançayır Halı Saha

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R Editörler Yazarlar Deniz YANIK Afin BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Afin BÜYÜKBA Aysel KANDEMR Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEMR Ferhan GÜNEN Kemal ERMAN Levent GEMC Murat GÜN!"#$$# Bu Rapor, UMTS Ulusal

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler Jürgen Seefeldt - Ludger Syré Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı Almanya da Kütüphaneler Yayımcı dernek: Kütüphane & Enformasyon Almanya Bibliothek & Information Deutschland e.v. (BID) Barbara Lison un özsözüyle

Detaylı

SAMSUN EHR VE YAKIN ÇEVRESNDE TURZM VE TURST ALGILAMASI THE TOURISM AND THE TOURIST PERCEPTION IN SAMSUN CITY AND IMMEDIATE SURROUNDINGS

SAMSUN EHR VE YAKIN ÇEVRESNDE TURZM VE TURST ALGILAMASI THE TOURISM AND THE TOURIST PERCEPTION IN SAMSUN CITY AND IMMEDIATE SURROUNDINGS SAMSUN EHR VE YAKIN ÇEVRESNDE TURZM VE TURST ALGILAMASI THE TOURISM AND THE TOURIST PERCEPTION IN SAMSUN CITY AND IMMEDIATE SURROUNDINGS Ali YILMAZ* 1 Kemalettin AHN** 2 Özet Bu çalımada, Samsun ehri ve

Detaylı

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı