2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu Ekim 2007, zmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir"

Transkript

1 Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle kamu yönetimi kamu iletmeciliine dönümeye balamı, yönetiim, stratejik planlama, yerelleme, yerindenlik, performans denetimi, açıklık, çok düzlemlilik gibi yeni kavramlar gelitirilerek bu ilke ve kavramlar dorultusunda yeni kurumlar oluturulmaya balanmıtır. Her ülkede farklı yapılarda ve fonksiyonlarda olmakla birlikte Kalkınma Ajansları da bu ilke ve esaslarla çalıabilecek esnek ve genel yönetim dıında çalıan kurumlar olarak olumutur. Bölgesel eitsizlikleri gidermek, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi salamak için bata Avrupa Birlii ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede politika ve araçlar gelitirilmi ve bunlar büyük fonlarla desteklenmitir. Bölgesel gelimeyle ilgili, bir kısmı ülkemizde de uygulanan, sanayi bölgeleri, giriim sermayesi, teknoloji gelitirme bölgeleri, i gelitirme merkezleri, kümelenmeler gibi araçlar söz konusudur. Kalkınma Ajansları da bu araçlardan biri gibi görülse de bütün araçları yönlendirecek, temel strateji ve politikaları belirleyecek ve ibirliini salayacak, koordinasyon merkezi niteliindedir. Kalkınma Ajansları bu araçlarını yerini almayacak, bölgede kurumsal kapasiteyi gelitirerek bunlar arasında da uyumu salayacaktır. 2- Çukurova Kalkınma Ajansının Kuruluu Bölgesel kalkınmanın tarihsel altyapısı incelendiinde, Türkiye Cumhuriyeti ekonomipolitiinin çeitli kalkınma yöntemlerinin denenmesine sahne olan, güçlü merkezi yönetim birimlerinin oluturduu kompleks bir görünüm arz ettii görülebilir. Bir yandan ulusal kalkınma planlarının bölgesel gelime ve bölgeler arası dengesizlikleri giderme konusundaki ilevselliinin gözden geçirildii, dier yandan bölgesel gelime politikalarının Avrupa Birliine katılım sürecine eklemlendii bir dönemde, bölgesel kalkınmada yeni bir eksenin benimsenmesi ihtiyacının ortaya çıktıı ileri sürülebilir. Bu ihtiyaç, çeitli parametrelerde kurgulanan bölgesel gelime araçlarının 1 Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 1

2 deerlendirilmesiyle yeni bir çerçeve kazanmaktadır. Kukusuz, bu yeni çerçevenin mimarları, yeni kamu yönetim anlayıına ek olarak geleneksel bölgecilik anlayıından yeni bölgecilik yaklaımına doru yaanan geçi sürecidir. Bölgesel kalkınma planları ve kırsal kalkınmaya ilikin gerçekletirilen projeler ve finansal nitelikli desteklerin yansıra, bu çerçevenin içerisine yerletirilebilecek araçların en önemlilerinden biri kalkınma ajanslarıdır. Kalkınma ajansları ile Türkiye Cumhuriyeti, planlı dönemin baladıı yıllardan bu yana bölgesel kalkınmaya ilikin oluturduu politikaları ve bu politikaların uygulanmasında kullandıı araçları köklü bir yenilie tabi tutmaktadır. Buradan hareketle ülkemizde oluturulan kalkınma ajansı modelinin aaıdaki ilevleri sergilemesi beklenebilir: Kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum ibirlii ile yerel potansiyeli harekete geçirecek ve yerel kalkınmanın salanmasında önderlik yapacaktır. Bölgedeki paydalarla birlikte Ulusal Planlarla uyumlu olarak kalkınma stratejisinin oluturulmasını ve uygulanmasıyla birlikte izleme ve deerlendirmesini üstleneceklerdir. Oluturulacak Bölgesel Kalkınma Stratejisine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanacak proje ve faaliyetler, hibe eklinde desteklenerek; bölgemizin potansiyelleri harekete geçirilecektir. Bölgeye yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalımalar yapacak; giriimcilii gelitirmek için yatırımcıların izin ve ruhsat ilemlerini tek elden takip ve koordine edecektir. Çukurova Kalkınma Ajansı, tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun a dayanarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmutur. 3- Ajansın Yapısı ve Organları Ajansın karar organı kamu kesimi, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinden oluan Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu il valileri bakanlıında bir araya gelmektedirler. Amacı ajansı yönlendirmek olarak ifade edilen Kalkınma Kurulu, özel sektör, sivil toplum kuruluları, kamu kurum ve kuruluları, yerel yönetimler ve üniversitelerden gelen temsilcilerden oluturulmutur. Çukurova Kalkınma Ajansının teknik birimi, yüksek nitelikli uzman personelden oluturulan Genel Sekreterliktir. Ajans personeli Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmektedir ve bu durum performans esaslı ödeme ve esneklik salama açısından önemlidir. Halen 19 uzman ve 5 destek personel istihdam edilmektedir. Uzman personel kamudan gelebildii gibi özel sektörden ve yeni mezun olarak açıktan da gelebilmektedir. Mevcut uzman personelin 8 i lisans 13 ü yüksek lisans 3 ü 2

3 de doktora derecesine sahip veya örenimi devam etmekte olup; 3 ü yeni mezun, 4 üniversite kadrolarından, 9 u özel sektör ve 8 i kamu kurumlarından gelmitir. 4- Ajansın Faaliyetleri Gerçekletirilen örgüt analizi çalımaları, ajansta gerek fonksiyonel uzmanlamayı ve gerekse sektörel uzmanlamayı olanaklı kılan, esnek bir örgüt tasarımı gerçekletirilmesini iaret etmitir. Bu dorultuda, yatay ve dikey uzmanlık hedefleyen bir matris organizasyon yapısı modeli tercih edilmi ve baarıyla uygulanmaktadır. Bu çerçevede Ajans, planlama ve programlama, proje yürütme, izleme deerlendirme ve yatırım destek gibi uzmanlık birimleri çerçevesinde çalımalarını sürdürmektedir. Rekabetin arttıı günümüz koullarında, yerli ve yabancı sermayeyi çekmek, giriimcilii gelitirmek için kullanılan önemli araçlardan biri olarak kurulan yatırım destek ofislerinin (tek durak ofisler) temel görevleri unlardır: Bölge illerinde, yatırımcıların izin ve ruhsat ilemlerini tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, lgili mevzuattaki bavuru koulları ve istenen belgeler dorultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. Planlama ve programlama faaliyetleri ise bölgesel kalkınma için younlaılacak temel öncelikli alanların belirlenmesi hedefine yönelmitir.öncelikli alanlarda yürütülecek faaliyet ve proje konuları ile bu alanlara tahsis edilen ödenekler bu kapsamda belirlenmektedir. Proje çarısı, projelerin deerlendirme ve seçim sürecini takiben projenin uygulanması ve izleme-deerlendirme faaliyetlerinin gerçekletirilmesi, proje yürütme ve izleme-deerlendirme birimlerinin görev tanımı içerisinde yer almaktadır. Çukurova Kalkınma Ajansının kuruluundan bu yana geçen süre içerisinde, yukarıda belirtilen örgütlenme ilkeleri çerçevesinde temel olarak aaıdaki faaliyetler gerçekletirilmitir. A Planlama Programlama Birimi: -Ön Bölgesel Gelime Planı hazırlandı, revize edildi, -Plan çerçevesinde Yıllık Program ve Bütçe hazırlandı, -Bölgesel Gelime Planı hazırlık çalımaları balatıldı, -Bölgesel ve ulusal aktörlerle temas, ibirlii ve koordinasyon gelitirilmektedir, -Bölge istatistik envanteri oluturulmaya balandı, -Sektörel analiz çalımaları sürdürülmektedir, -Ajansın uluslararası ilikileri ve üyelikleri gerçekletirilmektedir, -Personel eitim ihtiyaçları sürekli deerlendirilmektedir, -lgili çerçevede dier kamu kurumlarının teknik ibirlii ihtiyaçları karılanmaktadır, 3

4 B. Proje Yürütme Birimi: -Proje destekleme rehberleri hazırlıı büyük oranda tamamlanmı olup, proje çarılarına çıkmak için yasal sürecin netlemesi beklenmektedir, -Bilgilendirme ve eitim faaliyetleri için kurum içi çalımalar gerçekletirilmektedir. C. Yatırım Destek Ofisleri: -Bölge yatırım ikliminin deerlendirilmesi yapılmaktadır, -Yatırımlar için gerekli bürokratik ilemlere ilikin kurumsal hafıza güçlendirilerek kurumlarla temasa geçilmitir. -Bölgeye gelecek yatırımcı için yatırımcı rehberleri oluturulmaktadır. Dier yandan, proje grupları oluturularak uzman personelin bölgeye ilikin bilgilerini gelitirmesi ve güncellenmesi hedeflenmitir. Bu çerçevede uzman personel, ilk etapta bölgeyi tanımaya, mevcut durum analizi ve potansiyelini deerlendirmeye ve kurumlarla diyalog gelitirmeye yönelik 12 proje grubu içerisinde bir araya getirilmitir. kinci etapta, Adana ve Mersin bölgesinin ekonomik potansiyelinin aratırılması, ortaya çıkarılması ve deerlendirme becerileri bakımından gelitirilmesi hedefini temel alarak 3 temel proje grubu oluturulmutur. Grupların proje hedefleri aaıdaki gibidir: Adana ve Mersin illerinin ekonomi ve sanayi perspektifinde ekonomik ve sosyal niteliklerinin incelenmesi, Adana ve Mersin illerinde rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma deer yaratabilen öncü sektörlerin belirlenmesi, Yapılacak muhtemel yatırımlar için yatırımcılara yönelik her türlü izin ve ruhsat ilem prosedürlerinin ortaya konulduu yatırım süreçleri ile yatırımcılara yönelik ulusal ve uluslararası yatırım destek ve tevik tedbirlerinin aratırılarak yatırımcı destek kılavuzları nın hazırlanması ve Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren iletmelere yönelik finansman olanaklarının aratırılması Ayrıca, kümelenme, veri tabanı bilgi ilem altyapısının oluturulması ve bölge istatistik envanterinin oluturulması alanlarında çalımalar sürdürülmektedir. Uzmanlık ve proje gruplarıyla e zamanlı olarak, uzmanlar sürekli eitim programlarına tabi tutulmaktadır. 5- Sonuç ve Öneriler TMMOB tarafından Danıtay a açılan dava dolayısıyla verilen yürütmenin durdurulması kararı ve Anayasa Mahkemesine itiraz edilmesi belirsizlik, çalıanlar ve bölge insanı arasında ümitsizlik ve çalıma evkinin kırılmasına yol açmıtır. Dava sürecinin bir an önce sonuçlanarak, 4

5 gerekirse düzeltmeler yapılarak uygulamanın ülke yararına devamı salanmalıdır. Bu tür bilimsel ortamlarda konunun tartıılması akademik çevrenin ve kamuoyunun farkındalıını ve desteini artıracaktır. Kalkınma Ajansları ile ilgili uygulamalar, ajansların görev ve yetkileri bütün dünyada olduu gibi ülkemizde de zamanla ve uygulandıkça geliecek ve ihtiyaca göre ekillenecektir. Kuramsal yapı, yazın ve pratiin bu tür bilimsel ortamlarda deerlendirilmesi ileride uygulamanın ekillenmesi ve yönlendirilmesinde etkili olacaktır ve salıklı sonuçlar alınmasına katkı salayacaktır. Çünkü mevcut uygulamalar pilot uygulama niteliindedir ve buralardan alınan dersler gelecekte yönlendirici olacaktır. Kalkınma Ajansları bölge gelime planları vasıtasıyla plan ve uygulama arasında bütünlüü salayacak ve bunun için kaynak ve teknik kadroya sahip olacaktır. Mevzuatımızda bölgesel bazda planlama ve planlar arası balayıcılık konusunda net bir düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır. Kalkınma Ajanslarının bölgede uygulanan kalkınma politika ve projeleri ile ilgili koordinatör olabilmesi için, bu amaçla oluturulan yeni yapılanmaların görev tanımlarında mutlaka ajanslarla ibirlii yer almalı ve bu yapılar ajanslarla uyumlu çalımalıdırlar. Kalkınma Ajanlarının kamu yatırımlarının programlanması, izlenmesi ve deerlendirilmesinde yetkili olması bu süreçlerin etkinliini ve verimliliini artıracaktır. Birden fazla ili kapsayan Kalkınma Ajanslarında merkez dıındaki illerde sadece yatırım destek ofisi oluturulması yerine dier uzmanlarla takviye edilmi, ajansın dier fonksiyonlarını da yürütecek birimler oluturulması ajans merkezi olmak için yarıı azaltacaktır. Çukurova Kalkınma Ajansı, halen belirtilen öneriyi uygulamakta ve gelitirmeye çalımaktadır. Kalkınma Ajansları yeni bir idari yapılanma getirmedii gibi idari birimlerin yerini ve görevlerini almayan ve Anayasamızın 166.maddesinde ifadesini bulan ekonomik ve sosyal kalkınma için devlete verilen görevin gerçekletirilmesinin bir aracı olarak kurulan yapılardır. Kalkınma Ajansları baarıyla çalıtıı takdirde iyi yönetiim anlayıına uygun olarak; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum katılımlı yapısı, bütçesi ve güçlü teknik kadrosu ile bölgesel kalkınmanın kurumsal altyapısını oluturacak; bu amaçlarla bölgesel hafıza ve deneyim oluturma ve aktarma mekanizması olarak çalıabileceklerdir. 5

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.02.2006. Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.02.2006. Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 16.02.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye Hazırlayan: Nazlı MAÇ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı...

Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat Yapısı... 2 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı