Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK"

Transkript

1 I Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

2 II Yay n No : 2430 flletme - Ekonomi : Baskı Nisan 2011 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi Baskı - Cilt : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Seltifika No: 13723) Tel: ( ) Kapak Tasar m : Müge GÜNBAfi Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Sonsuz sevgisi, yıllardır süren emeği, sınırsız desteği, var lığı için Bir Tanem Anneme

4 IV

5 V ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR Ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk hem akademisyenler için hem de işin uygulama tarafında olanlar için oldukça güncel bir konudur. Bu kitabın ortaya çıkması uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar ve özel sektörünün gerçekleştirdiği uygulamaların yakından takibi ile mümkün hale gelmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının taraflarca (akademisyenler, uygulayanlar, projelendirenler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, kamuoyu vb.) anlaşılması ve gereğince, tüm ülkeye yaygın bir şekilde ve birçok alanda uygulanması en büyük dileğimizdir. Toplumsal alanda birçok ihtiyacı olduğuna inandığımız ülkemizde daha fazla kuruma yol gösterebilmek, daha çok kurumsal vatandaşlar olmasını sağlayabilmek bu kitap fikrinin ortaya çıkmasına yol açan ve çalışmaya yönelik motivasyon sağlayan en önemli etken olmuştur. Dileriz bu kitap, kurumsal sosyal sorumluluk alanında referans arayan herkese yol gösterir ve ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının yerleşmesine ve içselleştirilmesine zemin sağlar. Bu eserin yazılması sırasında ve akademik çalışmalarımda bana her zaman destek olan, çalışma arkadaşlarıma öncelikle ve gönülden teşekkür etmek isterim. Türkiye den Uygulama Örnekleriyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk başlıklı eserin en önemli farklılıklarından birinin, ülkemizde uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle, alana yönelik dünya literatürünü buluşturması olduğu düşünülmektedir.

6 VI Bu aşamada ülkemizde uygulanan projeleri seçerken, oldukça hassas davranmaya çalıştık. Görüşmelerimizi gerçekleştirdiğimiz kurumlarda, kendilerinden istenen evrakların teslimi ve bilgi sağlama konusunda oldukça titiz ve destekleyici oldular. Bu aşamada eserimiz için bizlerle projelerini paylaşan; Dünyagöz Hastaneler Grubu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Deniz Tünay a, Eczacıbaşı Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Okşan Atilla Sanön e, Falım Marka Müdürü Aslı Akman a, McDonald s Çocuk Vakfı Koordinatörü Şule Abra ya, Leo PR Genel Müdürü Ergun Gümrah a, Roche Kurumsal İlişkiler Bölümü ne, Turkcell İç İletişim Bölümü ne ve Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker e çok teşekkür ederiz. Onların katkıları olmasaydı, bu kitap, hedeflenen amaca yönelik hazırlanamazdı. Kitap hazırlamak, zorlu bir iş sürecini bizlere işaret etmektedir. Fikrin oluşması, kaynakçanın belirlenmesi, kaynakçaya ulaşılması, okumaların yapılması, yazma süreci, görüşmeler, toplantılar ve tüm diğer koşuşturmalar Bu zorlu süreç aynı zamanda yazar için zaman ve emek yoğunluğu anlamına da geliyor. Bu aşamada, sınırsız saatlerle süren çalışmalarımda verdiği gönülden destek nedeniyle sevgili eşim Levent e de teşekkür ederim Tuğçe Gürel Boran Ataşehir, 2011

7 VII Ç NDEK LER ÖNSÖZ VE TEfiEKKÜRLER...V G R fi KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ TANIMLANMASI, KAPSAMI VE KURUMSAL LET fi M LE BA I Kurumsal Sosyal Sorumlulu un Tan m ve Kapsam Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavram ile Birlikte Al nan Kavramlar Kurumsal Sosyal Tepkisellik Kavram Kurumsal Vatandafl k (Kurumsal Yurttafll k) Kurumsal Sosyal Giriflimler Yeflil Pazarlama (Green Marketing) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal letiflim Ba Örnek Proje: Dünya Göz Hastenesi Konuflan Eller Projesi... 25

8 VIII 2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ TAR HSEL GEL fi M SÜREC ve GÜNÜMÜZDE TARTIfiILAN KONULAR Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavram n n Tarihsel Geliflim Süreci Öncesi Dönem Sonras Dönem Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Tart fl lan Konular KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELER NDE PERFORMANS/UYGULAMA ALANLARI Performans/Uygulama Alanlar na Genel Bak fl Çevre Alan ndaki Sorumluluklar Örnek Proje Leo PR/MS&L Türkiye Tema/El Koyun Projesi Örnek Proje: Falım Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz Projesi E itim Alan ndaki Sorumluluklar Örnek Proje: Eczac bafl Hijyen Projesi Sa l k Alan ndaki Soumluluklar Proje Örne i: Roche Mavi Bisiklet Projesi Spor Alan ndaki Sorumluluklar Örnek Proje: Y ld z Holding HERKESiçinFUTBOL Projesi... 84

9 IX Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Di er Performans/Uygulama Alanlar Philip Kotler ve Nancy Lee den Alt Sosyal Giriflim Sosyal Amaç Teflvikleri Sosyal Amaç Ba lant l Pazarlama Kurumsal Sosyal Pazarlama Kurumsal Hay rseverlilik Toplum Gönüllülü ü Sosyal Aç dan Sorumluluk Tafl yan fl Uygulamalar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Farkl Bir Performans/Uygulama Alan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlay fl ile Ürün/Hizmet. Aras ndaki Kurulan Ba KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKTA PAYDAfi KAVRAMININ YER VE ÖNEM Örnek Proje: Turkcell Gönüllüler Projesi KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINDA S V L TOPLUM KURULUfiLARI. VE KURUMSAL VAKIFLARIN YER Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalar nda Sivil Toplum Kurulufllar n n Yeri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalar nda Kurumsal Vak flar n Konumland r lmas Örnek Proje: McDonald s Çocuk Vakf

10 X 6. ARAfiTIRMA, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PERFORMANSININ PAYLAfiILMASI (Sosyal Raporlama) VE ULUSLARARASI STANDARTLAR Araflt rma Kurumsal Sosyal Sorumluluk Performans n n Paylafl lmas (Sosyal Raporlama) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlamas n n (Sosyal Raporlama) Gereklili i Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlamas nda (Sosyal Raporlama) Kriterler Örnek Rapor: Koç Toplulu u Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Örnek Rapor: Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Uluslarararas Anlaflmalar, Endeksler, Sözleflmeler ve Standartlar Birleflmifl Milletler Kapsam ndaki Uygulamalar Küresel lkeler Sözleflmesi (Global Compact) Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) Çevre Program ve Finans Sektörü (UNEP FI) Bin Y l Kalk nma Hedefleri Dünya Bankas Kapsam ndaki Uygulamalar OECD Çok Uluslu fiirketler Rehberi (The OECD Guidlines for Multinational Enterprises)

11 XI ILO Uluslararas Çal flma Örgütü lkeleri (ILO Conventions) ISO Kapsam ndaki Standartlar ISO ISO SA8000 (Social Accountability 8000) AA1000 (Account Ability 1000) Küresel Sullivan lkeleri (Global Sullivan Principles) CSR Europe SONUÇ KAYNAKÇA

12 XII

13 1 GİRİŞ 2000 li yıllarla birlikte ticari kurumların toplumsal hayat içinde kurumsal vatandaşlar olmalarından daha çok bahsedilmeye başlanmıştır. Peki, geçmişte nasıldı ve hangi tip davranışlar sosyal paydaşlar tarafından olumlanırken hangileri yadırganıyordu? Nasıl oldu da ya da ne oldu da kurumlar için vatandaşlık ifadesi kullanılmaya başlandı? Basitçe gözlemlendiğinde kurumların toplumun değişken, dinamik bireyleri olduğundan bahsedilebilir. Onlar, toplum içinde yaşıyorlar, toplum ile birlikte değişiyorlar ve aynı toplum için mal ya da hizmet üretiyorlar. Dolayısıyla, toplumda bireyler değişirken kurumların yapılarının sabit kalması pek de mümkün olmayacaktır. Kurumlarında aynı bireyler gibi zaman içinde birçok değişkene bağlı olarak değişmesi kaçınılmaz olacaktır. Kurumlar bu değişimin farkına vararak kendi tercihleriyle ve bilinçli bir şekilde değişim süreçlerini yönetmelidirler. Kurumlar için, sosyal paydaşlarının zaman içinde değişen farklı grupları oluşturan bireylerden oluştuğu açıktır. Sosyal paydaşlarda oluşan bu değişimle, kurumlara karşı olan beklentilerin de değiştiği gözlemlenmektedir. Örneğin, yakın zamana kadar ay başında maaşını aldığı için, iş yerinden beklentisi tatmin edilebilen çalışan, bugün işyerinden; kişisel gelişime katkı, sosyal bir etkinlikte rol, süreçlere katkı sağlama vb. farklı beklentiler içindedir. Ya da yakın geçmişte markete gittiği zaman ambalajlı/kutulu/cam şişede süt bulmakla

14 2 mutlu olan tüketici, bugün aldığı sütün içindeki vitaminlere, çocuğunun gelişimine katkısı olup olmadığına, içindeki yağ oranına, ambalajının geri dönüşümlü olmasına, markanın adının daha önce krizle anılmasına ya da o süt markasının herhangi bir sosyal amacı destekleyip desteklemediğine dikkat etmektedir. Bu aşamaya gelene kadar; sosyal paydaşları öncelikli olarak toplumun içinde ve kendileri için mal ya da hizmet üreten kurumlardan gerçekleştirdikleri her faaliyetin başında, sırasında ve sonunda samimi ve dürüst olmalarını beklerler. Bu, aynı zamanda dürüst ticaretin de temelini oluşturmaktadır. Yani kurumlar için ilk adım, ticaret yaparken haksız rekabet oluşturmamak, mal ve hizmet için verilen taahütleri yerine getirmek, çalışanların arasında ayrımcılık yapmamak, çalışanların temel haklarını korumak gibi temel uygulamalar olarak sayılabilmektedir. Bu temel uygulamaların birçoğu, insan hakları sözleşmeleri ve yasal yaptırımlarla kontrol altına alınmıştır. Bu aşamadan sonra atılacak adımlar ise günümüzde kurumların gündeminde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kavramıyla yerini almıştır. Günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluğun kurumların gündemlerinde önemli bir yer teşkil ettiği gözlemlenmektedir. Ancak kurumsal sosyal sorumluluğun nerede başlayıp nerede bittiği henüz tam olarak kavranamamıştır. Bazı kişilere göre kurumsal sosyal sorumluluk, halen, sadece, hayır işlemek ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysaki kurumsal sosyal sorumluluk kavramı bundan çok daha fazlasını kapsamaktadır. Elbette hayır işlemek de okul, hastane, sağlık ocağı yaptırmak topluma bir hizmettir yani toplumsal bir sorumluluğun kurum tarafından yerine getirilmesidir. Ancak hayır işlemek, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının sadece bir uygulaması, parçası, alt başlığı olarak görülmelidir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çok daha geniş kapsamlı bir yönetim anlayışı; bir davranış değil, bir süreç olarak görülmeli ve benimsenmelidir.

15 3 Günümüzün dünyasında ticaret yapma biçimleri değişmektedir. Aslında değişen sadece ticaret yapma biçimleri değil, üretim yapma biçimleridir de Çok uluslu şirketlerin artmasıyla birlikte farklı ülkelerde üretim yapan, farklı ülkelere ürün satan kurum sayıları da hızla artmaktadır. Yani kurumlar, devletler üstü, küresel bir ekonomik pazarın içinde hayatlarını devam ettirme çabasını sürdürüyorlar. Böylece, ürün ve üretim standardını sağlamak, işini geliştirmek, pazara yeni ürün sunmak, üretim yaptığı, mal ve hizmet sağladığı toplumun memnuniyetini sağlamak vb. değişiklikler de zaman içinde gönüllü uygulamalar olmaktan çıkıp, pazar gerekliliği haline dönüşüyor. Buraya kadar anlatılandan yola çıkıldığında kurumsal sosyal sorumluluğun, iki temele dayandığı görülmektedir. Bu temellerden biri onu gerçekleştiren kurumun, vicdanı, toplumsal ve ahlaki değerleri, diğeri ise ticari hedef ve beklentileri olarak ifade edilebilecektir e gelindiğinde kurumların sorumlulukları konusu biz akademisyenler ve toplumun geniş bir kesimi için oldukça geniş bir yelpazede anlatılmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk, bir kurum için, sürekli devinim halinde olan, kurumun her departmanının farkında olması gereken ve bu farkındalıkla iş üretmesini sağlayan bir anlayış olmalıdır. Bununla birlikte günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları birçok farklı performans alanı ve biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir çamaşır makinesi markasının; AR- GE çalışmalarında çevre ye odaklanarak, doğayı kirletmeyen, az miktarda su kullanarak ve daha az elektrik tüketerek çamaşır yıkayan çamaşır makinesini tasarlaması ve tüketicilerine sunması da bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın bu bölümüne kurumsal sosyal sorumluluğun günümüzde ulaştığı noktadan bahsederek başladık. Ancak bugün ulaştığı yeri anlayabilmek için aslında kurumsal sosyal sorumluluğun tarihsel sürecini de incelemek ve anlamak gerekmektedir. Çoğu

16 4 yazar, ticarette sorumluluk yaklaşımının insanlık tarihiyle birlikte başladığını aktarmaktadır. Özellikle Türk toplumunun geleneksel ve dini inançlarıyla yön bulan ticaret anlayışı içinde; etik ticaret ve toplumun ihtiyaçlarına destek veren ticaret adamları olma davranışları çokça yer almaktadır. Bu farkındalıkla; mal ya da hizmet ürettiği topluma karşı duyarlı olmak, onun ihtiyaçlarını önemsemek ve yerine getirmek Türk toplumsal geleneğin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Dünyada kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının gelişmesi ise daha çok sanayileşme süreci ile bağlantılı gibi görünmektedir. Önceleri ABD ve Avrupa da da kurumsal sosyal sorumluluk geçmişte birçok kişinin çevresine yardım etmesi, hayırseverlik gibi görünmektedir. Ancak, 1.ve 2. Dünya Savaşları, Sanayi Devrimi, aile şirketlerinden çokuluslu yapılara geçilmesi, profesyonel yöneticilerin göreve gelmeye başlaması, sendikalaşma, sivil toplum örgütleri, devletin ticari hayatta ve toplumsal hayattaki değişen yeri vb. konular kurumsal sosyal sorumluluk kavram ve anlayışının üzerinde son derece önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlerleyen yıllarda ise teknolojinin gelişimi ve yeni medyalar, kavramı, başka bir boyuta taşımıştır. Global şirketlerin artışı, çevre skandalları, pazardaki rekabet, çevresel standartlar, üretim ve pazar olması açısından uluslar arası ve yerel kültürler, onların ahlak değerleri, uluslararası lobiler, finansal skandallar ticari hayatın, onun doğrularının ve iş yapış biçimlerinin değişimine yol açmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluktan yoğun olarak bahsedilmeye başlandıktan bir süre sonra bugün bile halen tartışılmaya (az da olsa) devam eden bir söylem ortaya atılmıştır. Bu söylemin önemli temsilcisi olarak Milton Friedman karşımıza çıkmaktadır. Friedman, kurumların ana amaçlarının kar oranını artırmak olduğunu kısaca sorumluluklarının sadece hissedarlarına karşı olduğunu savunmuştur. Bugün bu görüşün çok fazla taraftar bulmadığı düşünülmektedir. Ancak kurumsal sosyal sorumluluk ve finansal performans bağı günümüzde halen üzerinde önemle çalışılmaya devam

17 5 eden kurumsal sosyal sorumluluk alan/konularından birini oluşturmaktadır. Bu bağ bazen çalışmalarda direkt olarak kurulmakta (sosyal amaç bağlantılı pazarlama, yeşil pazarlama vb.) bazen ise kurumsal itibara yönelik çalışmalar olarak kabul edilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının uzun vadedeki yatırım etkisi ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin, kriz yaşayan bir kurumun, yıllar süren kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları sonucunda krizden ne oranda etkilenebileceği vb. gibi. Her nasıl olursa olsun bu bağın ölçümlenmesi oldukça zor olacaktır. Bu bağın ölçümleme kriterleri de dikkatle değerlendirilmelidir. Örneğin, itibarlı olduğu için kurumu tercih edecek kalifiye iş gücünün, uzun vadede kurum karlılığına olan etkisi ya da borsada hisse senetlerinin daha değerli olması da kurumun finansal performansı üzerinde etkili olacaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının günümüzde ticari kurum ve kuruluşların itibarına olan katkısı da kavramın ticari hayatın gündemine girmesi üzerinde etkili gibi görünmektedir. Aslında ticaret hayatında itibar çok eskiden beri inanılan bir kavram olmuştur. Örneğin, Robert Bosch un İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim (http://www. boschtr.com/boschlife/language1/download_blife/blife_s6/ sayfa_10-11.pdf) ifadesi, ticari etik anlayışının göstergesi ve ifadesi olarak kabul edilebilir. Araştırmalarımız sonucunda ortaya çıkan diğer bir durum da kurumsal sosyal sorumluluğun kurum itibarına olan etkisi nedeniyle kurumlar tarafından uygulandığı yönündedir. Bu aşamada öncelikle bilinmesi ve kabul edilmesi gereken gerçek, kurumsal itibarın yönetilebilir olduğudur. Kurumun itibarlı olmasının kazançları ise oldukça fazladır. Bu kazançlar; daha kalifiye kişilerden gelen iş başvuruları, mevcut personel sadakati, kriz dönemlerini daha kolay atlatma şansı, mal ya da hizmetlerin pazarda daha iyi ve daha çabuk tutunabilmesi, yüksek hisse senedi değerleri vb. olarak sıralanabilmektedir. İtibar, uzun süreli tutarlı davranışlar sonunda oluşurken, kısa sürede kaybedilebilir. İtibar kazanmak için birçok farklı boyutta tutarlılık göstermek ve uygulamalar sergilemek

18 6 gerekmektedir. Argüden (2003: 10) bu boyutları; sunulan ürün ve hizmetlerde farklılık yaratarak ekonomik değer yaratmak, başarı kazanırken hukuk ve toplumsal beklentileri oluşturan etik kurallara uymak, ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, üçüncü kişilerle ilişkilerinde standartlar oluşturma vb. olarak sıralamaktadır. Argüden ayrıca bunlarla birlikte, kurumların, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında bilgi ve diğer kaynaklarını toplumsal sorunların çözümü için gönüllü olarak harekete geçirmelerinin de toplumda itibar kazanmalarına yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Bilinmesi gereken, kurumsal itibarın, tek başına, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle sağlanamayacağıdır. Ancak kurumsal sosyal sorumluluğu bir anlayış olarak kabul etmiş ve bu kabulü, satış sonrası teknik servis ile müşteri memnuniyeti programları ile, yeni ürün tasarımları ile çevreci hammadde ile üretim yapma yaklaşımıyla vb. uygulamalarla pekiştirmiş ve bunları sosyal paydaşlarına anlatmış kurumların da kurumsal itibara ulaşacakları düşünülmektedir. Bu aşamada sosyal paydaşlarla sürekli, çift yönlü, samimi iletişim değer kazanmaktadır. Beard (2004: 7) IPR ın *, halkla ilişkileri, itibar ile eş anlamlı gördüğünü aktarmaktadır. Ayrıca, itibar, ne yaptığın, ne söylediğin ve başkalarının senin hakkındaki düşüncelerinin sonucunda oluşmaktadır. IPR halkla ilişkileri, itibarı, anlayış ve destek kazanmak, davranış ve fikirleri etkilemek amacıyla önemseyen ve destekleyen bir disiplin olarak tanımlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluğun hangi nedenlerden dolayı benimsendiği konusu tartışılmaya devam ederken ülkelere göre uygulanma biçimleri ve yaygınlığı da farklılık göstermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğun sanayi üretiminin artmasıyla birlikte değişen üretim ve günümüzün pazarlama anlayışları ile değişim * Metinde yer almakta olan IPR (Instıtute for Public Relations), Halkla İlişkiler Enstitüsü nün kısaltılmış hali olarak kullanılmaktadır

19 7 gösterdiği de düşünülmektedir. Bununla birlikte; devlet denetiminin güçlü olduğu, sivil toplum örgütlerinin söz ve hak sahibi olduğu, toplumsal bilincin yüksek olduğu toplumlarda, kurumların çalışma ve toplumda var olma şartlarının da daha farklı olduğu görülmektedir. Ancak gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde durum çok farklıdır. Çok uluslu kurumlar için (örn. üretimi, mevzuattaki açıklar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde yaptıran kurumlar) bu durum tehlikeli olduğu kadar fırsatlara da açık olarak yorumlanmaktadır. Bu durumda karşımıza uluslar arası kuruluşlar, standartlar ve sözleşmeler çıkmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluğun gelişimi ve uygulanması konusunda ABD, Avrupa ve Türkiye arasında birçok farklılık görülmektedir. Bununla birlikte ABD ve Avrupa daki gelişmeler ve uygulamalar da birbirinden farklı seyretmektedir. Handy (2005: 76) Amerikan modelinin, kıta Avrupa sı için hiçbir zaman çok etkileyici olmadığını ifade etmektedir. Yazar, kıta Avrupa sında herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ve nitelikli eğitim, yoksullara konut edindirme ve yaşlılıkta, hastalıkta ve işsizlikte makul yaşam standartları gibi, Avrupalılar için sıradan hale gelmiş yurttaşlık kazanımlarını ifade etmektedir. Bu nedenle aslında bu ülkelerde kaydedilen proje ve tecrübeler, ülkemizin ekonomik ve toplumsal şartlarında farklı sonuçlar elde edilmesine neden olabilecektir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında; mevcut durumun, yerel yasaların, toplumsal alışkanlıkların, kültürel değerlerin vb. kısaca yerel uygulamaların son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk, bugün, kurum ve kuruluşlar için önemli birçok uygulamayı barındıran bir anlayış haline gelmiştir. Bu anlayışı önemseyen ülkeler ve uluslar arası yapılanmalar da mevcuttur. Avrupa Birliği kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını desteklemekte ve bu yönde önemli kabul edilebilecek kararlar almaktadır. Avrupa Birliği (http://www.turkiyeavrupavakfi.org/

20 8 index.php/genel-haberler/1817-gonulluluk-yili.html) her yıl bir tema çerçevesinde birlik çapında bilinç ve duyarlılık artırmak amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. AB Konseyi 2011 yılının Avrupa Gönüllülük Yılı olarak ilan edilmesi kararını almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından ortaya konulmuş olan bu öneri, Avrupa Parlamentosu nun olumlu görüşü ile desteklenmiştir. Resmi adıyla Aktif Vatandaşlığı Geliştirmeye Yönelik Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yılı, Komisyonu 2011 de Avrupa da gönüllü faaliyetleri pekiştirme ve sivil toplum, yerel ve bölgesel topluluklar ve üye devletlerde aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirme çabalarında bir sonraki adımı oluşturacaktır: AB de gönüllü faaliyetlere fırsat tanıyan ve bu faaliyetleri kolaylaştıran bir ortam yaratılması; Gönüllü kuruluşları güçlendirerek gönüllü faaliyetlerin kalitesinin arttırılması; Gönüllü faaliyetlerde kaydedilen başarıların tanınması ve ödüllendirilmesi; Gönüllü faaliyetlerin değeri ve önemi konusunda duyarlılığın artırılması. Kurumsal sosyal sorumluluk günümüzde sürekli yeni kavramların alana ilişkin literatüre eklenmesiyle birlikte kapsam ve uygulama alanını genişletiyor gibi görünmektedir. Bu değişim devam ettikçe yeni aktörlerin de oyuna girmesi kaçınılmaz olarak karşılanmalıdır. Kurumsal sosyal sorumluluğun, iş süreçlerine entegrasyonu, stratejisi, paydaş katılımı, tedarik zinciri yönetimi gibi konuları kapsayan bir yönetim anlayışı olarak yaygınlaşması, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kalkınmaya endeksli kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında da çeşitlenmeye yol açacaktır. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde yaygınlaşacak kurumsal sosyal

21 9 sorumluluk anlayış ve projelerine sosyal paydaşların katılımı, hem kurum içi hem de kurum dışı iletişimde önemli bir gündem konusunu oluşturacaktır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının birçok sosyal paydaşa yönelik önem taşıdığını göstermektedir. Handy (2005: 78) şirketlerin artık fiziksel varlıklar ve hissedarlardan (sahiplerinden) ibaret olmadığını ifade etmektedir. Ona göre şirketin değeri fikir varlıklarına, markalarına, patentlerine, sahip olduğu işgücünün becerisine ve deneyimlerine dayanmaktadır. Gültekin (2006: 44) kurumların toplum içinde varlıklarına yönelik görüşlerini dile getirmektedir. Ona göre içinde yaşanılan toplumu ve dünyayı yakından etkileyen belirli toplumsal, ekonomik konularda tavır almak, görüş bildirmek, sorunların çözümünde yol gösterici olmak, çözüm önerileri geliştirmek, belli toplumsal kampanyalara liderlik etmek, sosyal bir duruşu yansıtmaktadır. Aynada yansıyan bu duruş, toplum katmanlarında onurlu bir kurumsal çizgi olarak algılanacaktır. Yazar, toplum gözünde bir duruşu olmanın toplumla en büyük ortak zemini oluşturduğunu da söylemektedir. Elbette ki kurumsal sosyal sorumluluk bir yönetim anlayışı olmalıdır. Ancak bir iletişim uzmanının da öncelikli görevi, kurumların yönetim anlayışlarını, kimliklerini, kültürlerini, stratejilerini, yaptıkları işleri, yapacaklarını vb. sosyal paydaşlarına anlatmaktır. Bu buluşma sonucunda süreçlere katkı sağlamaya yönelik ilişkilerin yapılandırılması da iletişim uzmanının görevidir. Bu kitapta ülkemizde oldukça yeni olan, ancak profesyonel olarak uygulanmaya başladığından beri hem kurumlarda hem de iletişim sektöründe gündem oluşturan kurumsal sosyal sorumluluk kavramının; bir iletişimci yaklaşımıyla ve farklı boyutlarıyla okuyucuya sunulması planlanmıştır. Bu doğrultuda önce dünyada ve Türkiye de kurumsal sosyal sorumluluk kavramına yönelik bir literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca konunun daha iyi

22 10 açıklanabilmesi ve anlaşılabilmesi için ülkemizde uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yönelik güncel uygulamalara da yer verilecektir. Böylece literatür ve uygulamanın birbirini tamamlaması hedeflenmiştir. Dileğimiz, Türkiye deki kurumların, topluma karşı olan sorumluluklarının her boyutuyla farkına varmaları, iyi birer kurumsal vatandaş olmaları ve kurumsal sosyal sorumluluğun daha çok firma tarafından daha yaygın bir şekilde benimsenmesi ve uygulanmasıdır

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Ebru Beyza Bayarçelik Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Yay n No : 2744 İşletme-Ekonomi : 580 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-767 -

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV - I - Yay n No : 2562 flletme - Ekonomi : 527 1. Baskı EKİM 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-584 - 3 Cop yright

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIŞ SÜRECİ VE YÖNETİMİ

Yrd.Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIŞ SÜRECİ VE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIŞ SÜRECİ VE YÖNETİMİ Yay n No : 2548 İşletme - Ekonomi : 520 1. Baskı Eylül 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-570 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR LYS YE HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR Ş. İBRAHİM YILDIRIM Beta Yayın No : 3350 2. Baskı Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-508 - 5 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Editör: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel Yayın No : 2379 İşletme-Ekonomi Dizisi : 405 1. Baskı Ağustos 2010 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 302-3 Copyright Bu kitabın bu

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan spor ve politika Meseleleri ve Analizi Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Cem Tınaz Çeviri Editörü: Prof. Dr. Müslim Bakır İstanbul - 2015

Detaylı

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME I Yay n No : 2397 İletişim Dizisi : 77 1. Bask Şubat 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-420 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM (Governance, Risk and Compliance GRC) OCEG OCEG GRC Capability Model - Red Book OCEG GRC Technology Solutions Guide ISO 31000 ve 38500 Hile ile Mücadelede

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ Dr. Melis ERCAN Yayın No : 3106 Muhasebe Dizisi : 2 1. Baskı - Haziran 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-133 - 9 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür

Detaylı

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ Yay n No : 3064 İşletme-Ekonomi : 645 1. Baskı - Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-091 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi Prof. Dr. Cavide UYARGİL İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 3. Baskı Yayın

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ KAPSAMININ BELİRLENMESİ

TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ KAPSAMININ BELİRLENMESİ HULKİ CİHAN TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ VE KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( 818 S. BK ve 6098 S. TBK Yönünden Karşılaştırmalı Olarak) I Yay n No : 2467 Hukuk Dizisi : 1203 1. Baskı Haziran 2011 İSTANBUL ISBN

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serkan DİLEK AREL Üniversitesi TÜKETİCİ TEORİSİNİN MATEMATİKSEL AÇIKLAMALARI

Yrd. Doç. Dr. Serkan DİLEK AREL Üniversitesi TÜKETİCİ TEORİSİNİN MATEMATİKSEL AÇIKLAMALARI Yrd. Doç. Dr. Serkan DİLEK AREL Üniversitesi TÜKETİCİ TEORİSİNİN MATEMATİKSEL AÇIKLAMALARI Yay n No : 2590 flletme Ekonomi : 534 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-613 - 0 Cop yright Bu ki

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

Kurumsal Eğitim Kataloğu

Kurumsal Eğitim Kataloğu Kurumsal Eğitim Kataloğu Business Management Institute, iş dünyası ile akademik dünya arasında bir bağlantı noktası olarak hareket eden ve böylece iş dünyasına yeni açılımlar ve değerler getirmeyi hedefleyen

Detaylı

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI i ERDO AN BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ii Yay n No. : 2365 Hukuk Dizisi : 1164 1. Bask Aralık 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-389 - 4 Cop yright

Detaylı

MARKA KAVRAM HARİTALARI

MARKA KAVRAM HARİTALARI Dr. Taşkın DİRSEHAN Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı TÜKETİCİ ZİHNİNDE NOKTALARI BİRLEŞTİRME OYUNU MARKA KAVRAM HARİTALARI İstanbul - 2015 Yay n

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

Bilgi Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon

Bilgi Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon EDİTÖR Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ Bilgi Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon Management and Organısatıon ın Informatıon - Records Centers İstanbul - 2012 Yay n No : 2665 İşletme-Ekonomi Dizisi :

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN I PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN II Yay n No : 2552 flletme-ekonomi : 522 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İçindekiler EDİTÖR: Dr. Arzu Baloğlu. Sosyal Medya Madenciliği. İstanbul - 2015

İçindekiler EDİTÖR: Dr. Arzu Baloğlu. Sosyal Medya Madenciliği. İstanbul - 2015 İçindekiler i EDİTÖR: Dr. Arzu Baloğlu Sosyal Medya Madenciliği İstanbul - 2015 ii Yay n No : 3274 İletişim Dizisi : 720 1. Bask Temmuz 2015 STANBUL ISBN 978-605 - 333-370 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Kurumsal

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ

Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ Yay n No : 2519 flletme-ekonomi Dizisi : 506 T pk 5. Bas m Eylül 2013 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı