Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri"

Transkript

1 Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri

2 -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : Bask - Nisan STANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s için Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cad. Yoğutçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İST. (Sertifia No ) (0-212) Kapak Tasar m : Nur Baylav Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Teknoloji, iletişim ve bilgi üçgeninde meydana gelen değişimler, günümüzde devrimsel nitelikteki gelişmelere neden olmuştur. Eğitimden sağlığa, tıptan turizme hemen her alanda faaliyet gösteren işletmeler bir taraftan bu değişme ve gelişmeleri takip ederken, bir taraftan da bunları kendi bünyesine uyarlamak zorunda kalmıştır. Bunun için bilgi rekabetin odak noktasına oturmuştur. Bilgiyi elinde tutan işletmeler ve ülkeler rekabeti sürükleyen liderler durumuna gelmiştir. Bu durum, işletmelerin yönetim ve pazarlama felsefesini de değiştirmiştir. Günümüzün rekabet koşullarında en iyi mal ya da hizmetlere sahip olmak, artık yeterli değildir. Çünkü, dünyadaki her türlü mal veya hizmet en kısa zamanda ve çok uygun maliyetlerle taklit edilebilmektedir. Önemli olan hızla değişen pazar koşullarında farklılığı yaratabilmektir. Farklılığı yaratmak ise, ancak iyi müşteri ilişkilerine sahip olmakla mümkündür. Müşteri ilişkilerinde iyi olmanın, müşteri değeri, müşteri sadakatini yaratmanın yolu doğru bilgiler ve doğru yöntemlerle kurulan iletişimdir. Bugünün bilişim teknolojileri doğru müşterilere, doğru iletişim kanalları ile ulaşmak ve elde edilen verileri doğru yorumlamak imkanını tanımaktadır. Böylece işletmeler, ileride alınacak işletme ve pazarlama kararlarının etkinliliğini artırmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve bu teknolojilerin tüketiciler tarafından kullanımının artması işletmelerle müşteriler arasındaki iletişim yöntemlerini değiştirmiştir. Müşterileri artık cep telefonlarında, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda aramak gerekmektedir. Bu nedenle artık pazar sanal dünyadadır, denilebilir. Sanal dünyadaki iletişim yöntemlerinin ortak özelliği ise, bilişim tabanlı teknoloji olmasıdır. Bu nedenle müşteri ilişkileri yönetiminde teknoloji vazgeçilemez bir unsurdur. Bu kitapla okuyucuya yukarıdaki gelişmeler sonucunda pazar ve müşteri yapısında oluşan değişimlerin neler olduğu, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde pazarlama faaliyetlerindeki gelişmeler, müşteri değeri yaratma alternatifleri, müşterilerle iletişim kurma yöntem ve araçları, müşteri memnuniyeti ve memnuniyet ölçümleri konusunda literatürdeki son gelişmeler de dikkate alınarak derli toplu bir bilgi sunmak amaçlanmıştır. Ayrıca, bilişim teknolojilerindeki, özellikle internet ve internet araçları, mobil cihazlar vb. alanlardaki gelişmelerin işletmelerin pazarlama faaliyet- -III- ÖNSÖZ

4 -IV- lerini nasıl etkilediği ve bunların sonucunda ortaya çıkan viral pazarlama, izinli pazarlama, mobil pazarlama ve veri madenciliği kavramlarının neler olduğuna da değinilmektedir. Bu kitabın hazırlanmasında elbette ki çok değerli bilim insanlarının ve sektör yöneticilerinin katkısı olmuştur. Ben gerek bu kitap gerekse diğer çalışmalarımda bana maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm hocalarıma, sektör yöneticilerine, arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. Ayrıca, bu kitabın yazılmasında beni yüreklendiren ve her konuda desteğini esirgemeyen saygıdeğer hocam Sayın Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu na da teşekkürü bir borç bilirim. Arkadaşım, dostum ve eşim Özer KESTANE ye de desteği ve fedakarlıklarından ötürü çok teşekkür ederim. Mart 2011 Serpil ÜNAL

5 -V- Tüm emeği geçenlere.

6 -VI-

7 -VII- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR...VII ŞEKİLLER...VII RESİMLER...VIII MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ YENİ EKONOMİDE PAZAR VE MÜŞTERİ YAPISINDAKİ DEĞİŞİMLER Pazar Yapısındaki Değişimler Müşteri Yapısındaki Değişimler MÜŞTERİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ KAVRAMI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER Veri Tabanlı Pazarlama İlişki Pazarlaması Müşteri İlişkileri Yönetimi - MİY (CRM-Customer Relationship Management) Geleneksel Pazarlama Anlayışı ile Müşteri İlişkileri Yönetimi Anlayışı Arasındaki Farklar MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA Müşteri Yaşam Boyu Değeri İşletmelerin Müşteriye Yönelik Değer Yaratma Alternatifleri Müşteri Şikayetlerinin Dikkate Alınması MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM İletişim Biçimleri Müşterilerle İletişim Biçimleri Müşterilerle İletişimde Satış Gücünün Rolü MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Müşteri Memnuniyet Ölçümü...63

8 -VIII- 7. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İnternet ve İnternet Araçları WEB 1.0, 2.0 ve BLOG E-POSTA SOSYAL AĞLAR MOBİL PAZARLAMA VİRAL PAZARLAMA İZİNLİ PAZARLAMA VERİ MADENCİLİĞİ SONSÖZ 117 KAYNAKÇA 119

9 -IX- Tablolar Tablo 1: Yeni Ekonomi ile Klasik Ekonomi Arasındaki Farklılıklar...7 Tablo 2: Müşteri İlişkileri Yönetiminin Gelişim Aşamaları...17 Tablo 3: Hanelerde Bilişim Teknolojileri Sahipliği (%)...69 Tablo 4: Son Üç Ay İçinde İnternet Kullanan Bireylerin İnterneti Kişisel Kullanma Amaçları (%) (2010)...77 Tablo 5: Web 1.0 ile Web 2.0 Arasındaki Farklar...81 Şekiller Şekil 1: İlişki Pazarlaması, VTP, MİY ve BT Arasındaki İlişkiler...18 Şekil 2: Geleneksel Pazarlamaya Karşı MİY Yaklaşımı...29 Şekil 3: Müşteri Tatmini, Müşteri Bağlılığı ve Müşteri İçin Değer Yaratma...34 Şekil 4: Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Tatmini...35 Şekil 5: Müşteri İçin Değerin Unsurları...36 Şekil 6: Yatırım/ Karlılık Zıtlığı...38 Şekil 7: Karlılık ve Müşteri Tipi Arasındaki İlişki...39 Şekil 8: İletişim Süreci...47 Şekil 9: Müşteri Grupları ve Müşteri Tatmininin Önemi...60 Şekil 10: Memnuniyet/Bağlılık Matrisi...62 Şekil 11: Müşteri İletişim Yöntemlerinde Dönüşüm...71 Şekil 12: Bölgelere Göre Dünya İnternet Kullanıcı Sayısı-2010 (Milyon)...74 Şekil 13: Bölgelere Göre Dünya İnternet Kullanıcılarının Nüfusa Oranı...75 Şekil 14: Bölgelere Göre Mobil Telefon Abone Sayısı (2009, milyon)...95 Şekil 15: Bölgelere Göre Mobil Telefon Penetrasyonu (2009,%)...96 Şekil 16: Dünya Genelinde Sabit ve Mobil Telefon, İnternet Kullanıcıları ile Sabit ve Mobil Genişbant Penetrasyonlarının Değişimi ( )...97 Şekil 17: Sabit, Mobil ve Genişbant İnternet Penetrasyonu (2010, Milyon)...98 Şekil 18: Mobil Abone Sayısı ve Penetrasyon Oranı...99 Şekil 19: İnsanlar Neden Paylaşırlar? Şekil 20: İzinli Pazarlama Tacizkar Pazarlamaya Karşı Şekil 21: İşdünyasında Veri Madenciliğini Uygulamalarının Temel Nedenleri.115

10 -X- Resimler Resim 1: Küresel Pazar...6 Resim 2: Müşteri...11 Resim 3: Değişen Tüketici...16 Resim 4: CRM...24 Resim 5: Müşteri Memnuniyeti/Memnuniyetsizliği...33 Resim 6: Kalite ve Müşteri Memnuniyeti...43 Resim 7: Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişim...44 Resim 8: Başarılı İletişim...48 Resim 9: İletişim Türleri...50 Resim 10: Satış Elemanı...56 Resim 11: Müşteri Memnuniyeti...59 Resim 12: Web Resim 13: Sosyal Medya...81 Resim 14: GM Blog...85 Resim 15: İnternette Kimse Bir Köpek Oldu unu Bilmez...89 Resim 16: Sosyal Ağ Haritası...89 Resim 17: Türk Hava Yolları Twitter da...91 Resim 18: Mobil İnternet...94 Resim 19: Cola Turka Yahşi Batı Kampanyası Resim 20: Blogla Pazarlamada Viral Pazarlama Etkisi Resim 21: Veri Madenciliğinin Gücü...111

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL TEKNİKLER I Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Yay n No : 2527 flletme Ekonomi : 513 1. Baskı Ekim 2011

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI

Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI Ya y n No : 2466 İşletme-Ekonomi : 488 1. Bas k Haziran 2011 S TAN BUL ISBN 978-605 - 377-488 - 4 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki

Detaylı

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : 561 1. Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-699 - 4 Cop yright

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu REKLAMIN İYİSİ Mehmet Alikişioğlu ISBN 978-605-4538-40-9 Optimist Yayın ve Dağıtım, 2012 Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com www.optimistkitap.com

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU 6 12 TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Kavramlar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Çocuk Koruma

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

PAZARLAMADA YENİ USTALIK

PAZARLAMADA YENİ USTALIK PAZARLAMADA YENİ USTALIK PAZARLAMADA YENİ USTALIK ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ ISBN 978-605-322-256-9 Optimist Yayım Dağıtım, 2015 Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216

Detaylı

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI Beta Yay n No : 2692 Hukuk Dizisi : 1312 1. Baskı Mayıs 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-716 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER Editörler dil SAYIMER P nar Eraslan YAYINO LU i Yay n No : 1890 letiflim Dizisi : 43 1. Bask Aral k 2007 STANBUL ISBN 978-975 - 295-787 - 9 Copyright

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM Filiz Otay DEMİR Yrd.Doç.Dr., İletişim Fakültesi, T.C. Maltepe Üniversitesi Yalçın KIRDAR Yrd.Doç.Dr., İletişim Fakültesi, T.C. Maltepe Üniversitesi Özet Müşteri ilişkileri

Detaylı

Müşteri ilişkileri Yönetimi nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Merkezi Örneği

Müşteri ilişkileri Yönetimi nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Merkezi Örneği Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 11-24 Müşteri ilişkileri Yönetimi nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Örneği Uğur YAVUZ (*) Hatice LELOĞLU (**) Özet: İletişim ve çoklu

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ VE ĐNTERNET BANKACILIĞINDA MÜŞTERĐLERĐN SEÇĐMLERĐNE ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

İçerik. E-Dönüşüm Süreci E-ticarette Efsaneler ve Gerçekler

İçerik. E-Dönüşüm Süreci E-ticarette Efsaneler ve Gerçekler İçerik E-Dönüşüm Süreci E-ticarette Efsaneler ve Gerçekler Giriş İnternet'in yaygınlaşması ile birlikte bir dot.com patlaması yaşandı. Amazon, yahoo, google gibi efsane markalar ortaya çıktı Bu iş herkes

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ T.C. MALTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM ANABĐLĐM DALI PAZARLAMA ĐLETĐŞĐMĐ PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mustafa Can KÜÇÜKER Tez

Detaylı

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Doç.Dr. Haluk TANRIVERDİ Prm.Gökay KÖKSAL 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Yönetim ve Organizasyon Yapısı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Swot Analizi İSTANBUL, 2012 Beta Yay n No : 2669 Sağlık Dizisi

Detaylı