Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR"

Transkript

1 12/7/10 13:12 Page 3 KENT KONAK Kapak.rh Y A Z / 3 Tar k Dursun K. yazd... DAMLACIK DERLER ADIMA Alt nordulu Milli Amigo SARI YAfiAR Marulun göbe i KESTANE PAZARI Seyyahlar n izinde BASMANE Mehmet Yasa n n KONAK TA GECE FOTO RAFLARI fiükran Yücel yazd... KARANT NALI OLMAK Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR

2 03 merhaba 9/7/10 14:45 Page 3 Merhaba Konak sokaklar dile gelmifl anlat yor mparatorluklar kuruldu burada. Beylikler hüküm sürdü. Deve kervanlar geldi, ta Uzak Asya'dan ve Do u'nun bilgeli i, buradan uzak denizlere aç ld. Büyük skender burada rüyaya yatt ve rüyas nda görerek kurdu u flehre Kadifekale'yi (Pagos) hediye etti. Türk zmir ile Gâvur zmir, burada ikiye ayr ld. 72 milletten insan geldi geçti Kordonboyu yal lar ndan, Kemeralt hanlar ndan, Pasaport Liman 'ndan Buras, Konak. Bir flehrin tarihinin yaz ld yer. fiimdi Konak, dile gelmifl anlat yor. Ve derginiz KNK, üç say d r anlat lanlar dinliyor. KNK yaz say s nda kentin sokaklar n n soluk al p verifli duyuluyor. Konak Belediyesi, denize do ru uzanan tepeliklerde kurulmufl semtleriyle çok say da merdivenli soka a sahip. Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yan merdivenli sokaklar, semt sakinleri için birer sosyalleflme arac olmas yla, kentte estetik ve simgesel roller üstlenmesiyle bu say m z n kapak konusu oldu. Karantinal yazar fiükran Yücel, Karantinal Olmak yaz s nda, semtinin '50'li, '60'l y llara dair hat ralar yla bafllay p bugününe uzanan hikâyesini yaz yor. Eski zmir semtlerinin en eski yazarlar ndan Tar k Dursun K.'n n kaleminden Damlac k' okuyoruz. Kemeralt 'n n çekirde i, marulun göbe i Kestanepazar, pek Yolu'ndan, Kervan Köprüsü'nden tafl d hikâyesini bugüne tafl yor. Art k bir tek Kemeralt sokaklar nda karfl m za ç kan bak r n unutulmaya yüz tutmuflken geri dönüfl vaktini, Menekfle Badio lu Erdik yaz yor. flkenceye karfl hekimlerin yapmas gereken bir fley var deme cesaretini gösterip iflkence izini ortaya ç karan tekni i gelifltiren, bunu stanbul Protokolü arac l yla dünyada kabul edilen tek yöntem haline getiren, Türkiye'nin ilk diz cerrahlar ndan Prof. Dr. Veli Lök ile, Duygu Özsüphanda Yayman konufltu. Lütfü Da tafl, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyat n n en önde gelen adlar ndan, memleket hikâyecisi Samim Kocagöz'ün hikâyesini anlat rken, ünlü yazarla Karfl yaka'daki ahflap yeflil panjurlu evindeki sohbetlerini de aktar yor. Halit Ziya Uflakl gil' n Frans zca dersi verdi i, Necati Cumal 'n n ilk fliirlerini yazd, baflbakan, genelkurmay baflkan, yazar ve flair onca ismin yetiflti i zmir Atatürk Lisesi, köklü e itim gelene ini sürdürüyor. zmir'in ortas nda gurur an t gibi yükselen okulu, Deniz Çaba fian yazd. zmir'in bir baflka tarihi kurumu zmir Ticaret Borsas 'n n, tüm görkemiyle Gazi Bulvar 'nda yükselen binas, kentin mimari miraslar ndan biri olarak KNK'da kayda geçiyor. Kent tarihini oluflturan isimsiz kahramanlar aras ndan bu say m zda, Alt nordulu milli amigo Sar Yaflar (Tunçses) s yr l yor; zmir tak mlar n n futboldaki flaflal günlerini anlat yor. zmir'i yaz yla anlatan bunca kalem aras nda deklanflörle kaydeden bir foto raf sanatç s da var. Belgesel foto rafa yönelen, daha çok insan, flehir ve gece foto raflar n çeken Mehmet Yasa, zmir'i en çok günefl batt ktan sonra foto raflamay seviyor. Yasa, zmir gece foto raflar n, bizimle paylafl yor. Konak' n insanlar, mekânlar ve olaylar yla daha anlatacak çok hikâyesi var. KNK, sevgiyle bu hikâyeleri toplamaya, dinlemeye ve sizlere aktarmaya devam edecek. 3

3 04-09 etkinlik 12/7/10 12:52 Page 2 Kapitalizm: Bir Aflk Hikayesi MMO TEPEKULE AÇIK HAVA S NEMASI ALTI YAfiINDA Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesinin zmir e kazand rd Tepekule Aç k Hava Sinemas, alt nc yafl n kutlad bu y l da izleyicilerine tam bir sinema flenli i yaflat yor. Ödüller kazanm fl yerli ve yabanc filmler ve belgesel sineman n en güzel örneklerini ücretsiz izleyebilece iniz Tepekule Aç k Hava Sinemas ndaki gösterimler; hafta içi sal, çarflamba ve perflembe akflamlar saat te yap lacak. PROGRAM: GÖZLER NDEK SIR 15 Temmuz da. Yönetmen: Juan Jose Campanella. Oyuncular: Ricardo Darin, Soledad Villamil, Pablo Rago. Görevinden yeni emekli olan sorgu müfettifli Benjamin, mazisi 25 y l önceye dayanan bir tecavüz - cinayet vakas n n roman n yazmaya karar verir. K sa bir süre sonra cinayetin ac dolu hat ras üzerine düflünmesiyle birlikte, Esposito nun güncel yaflam n n detaylar n ayd nlatmaya bafllar. KAP TAL ZM: B R AfiK H KAYES Temmuz da. Yönetmen: Michael Moore. Belgesel film, flirket egemenli inin, insanlar üzerindeki mahvedici etkisini konu al yor. Ama bu sefer, san k General Motors tan çok daha büyük ve suç mahalli de Michigan daki Flint Kasabas ndan çok daha genifl bir alan kaps yor. Orta Amerika dan tutun da Washington daki iktidar Pazar: Bir Ticaret Masal Yukar Bak Kuzey Yamac salonlar na ve Manhattan daki küresel finans merkezine varana kadar, Michael Moore sinema seyircilerini bir kez daha keflfedilmemifl topraklara götürüyor. YUKARI BAK Temmuz tarihleri aras nda. Yönetmen: Pete Docter, Bop Peterson. Seslendirenler: Erol Günayd n, Volkan Severcan, Murat fien. Filmde hayat boyunca yaflamak istedi i macera hayalini gerçeklefltirmek için evine binlerce balon ba lay p Güney Amerika'n n vahfli do as na do ru yolculu a ç kan 78 yafl ndaki baloncu Carl Fredricksen' n hikayesi anlat l yor. Carl, yolculu a bafllad ktan sonra en büyük kâbusunu da yan nda götürmekte oldu unu fark eder: Fazlas yla iyimser, do a kaflifi sekiz yafl ndaki Russel'. PAZAR: B R T CARET MASALI 3-5 A ustos tarihleri aras nda. Yönetmen: Ben Hopkins. Oyuncular: Tayanç Ayayd n, Genco Erkal. Mihram, Do- u Anadolu nun bir s n r köyünde yaflayan, uyan k küçük bir tacirdir fakat sermayeye sahip de ildir. Cep telefonu satan bir dükkân açmaya karar vermifltir. Bir gün, çocuklar için acilen ilaç gerekince kasabadaki hekim Mihram dan karaborsa ilâç bulmas n ister. Mihram, bu durumu hayat n n f rsat olarak görür. S n r ötesine, Azerbaycan a, kaçakç l k yapacakt r. KUZEY YAMACI A ustos tarihleri aras nda. Yönetmen: Philipp Stölzl. Oyuncular: Benno Fürmann, Florian Lukas larda da c l k sporu tutkunu iki asker, ordudan ayr l p, daha önce kimsenin t rmanamad Eiger Da- n n kuzey yamac na ç kmak için yola koyulurlar. Baflar l bafllayan t rman fl ilk günden sonra heyecan ve dram dolu bir maceraya dönüflür. F LM GÖSTER M S NEMA KAMPUS Ege Üniversitesi Yabanc Diller Konferans Salonu nda gösterilecek filmler, belirlenen haftan n her günü ve seanslar yla sinemaseverlerle buluflacak. Bilet fiyatlar Tam: 4.50 TL. Ö renci: 3.50 TL. Ayr nt l bilgi için PROGRAM: SES Temmuz tarihleri aras nda. Yönetmen: Ümit Ünal. Oyuncular: Selma Ergeç, Mehmet Günsür. Derya, bir bankan n ça r merkezinde çal - flan ve annesi ile birlikte yaflayan genç bir k zd r. Rutin giden hayat gaipten duymaya bafllad bir Ses in ortaya ç kmas ile beraber altüst olur. Ses G R KANIMA 30 Temmuz-6 A ustos tarihleri aras nda. Yönetmen: Thomas Alfredson. Oyuncular: Kare Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar y l nda Stockholm de geçen hikâyede Oskar n hayat, kendi yafllar nda bir çocu- un mahalleye tafl nmas yla de iflir. So uktan pek etkilenmeyen bu beyaz yüzlü ve gizemli yeni komflu Eli ile Oskar aras nda bir arkadafll k geliflir. Fakat Eli nin gelifliyle efl zamanl olarak civarda cinayetler ifllenmeye baflla r. Yeni arkadafl n n bir vampir oldu unu ö renen Oskar için arkadafll korkusundan daha önemlidir. 4

4 04-09 etkinlik 12/7/10 12:52 Page 3 ETK NL KLER 79. ZM R ENTERNAS- YONAL FUARI Gerçeklefltirdi i uluslararas organizasyonlar çerçevesinde, ülke ve firma kat l mlar, ticari delegasyonlar ve ba lant lar, dünyan n dört bir yan ndan gelen heyetler ve çeflitli etkinlikler ile ülke ve kent ekonomisine kazanç, sosyal yaflam na canl l k, ülkeler aras iliflkilerin geliflimine de hareketlilik getiren zmir Enternasyonal Fuar, bu y l kap lar n Enerji temas yla 27 A ustos - 5 Eylül 2010 tarihleri aras nda 79. kez aç - yor. 79. EF nin Onur Konu u ili Güneydo- u Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük kenti Gaziantep ULUSLARARASI GENÇL K KAMPI Ülkemiz gençli inin gelenekselleflen 2010 Uluslararas Gençlik Kamp (International Youth Camp) bu y l "Dünya gençleri kardefltir" diyenleri bir araya getirecek. Latin Amerika, Avrupa, Ortado u, Balkanlar, Kafkasya ve Türkiye den binlerce gencin kat laca kamp, 3-12 A ustos tarihlerinde Selçuk un Pamucak Sahili nde gerçekleflecek. flsizli in ve e itimsizli in kader haline getirilmeye çal fl ld bir dönemde, geleceksiz b rak lan, savafllara yollanan dünya gençleri; ifl, e itim, bar fl için bir araya gelip, özlemlerini yo uracak, umudu mayalayacak PLAJLARDA FUTBOL fienl SÜRÜYOR Dünya futboluna renk, heyecan ve keyif katan plaj futbolu, ülkemizde de günden güne gelifliyor ve yayg nlafl yor. Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan düzenlenen Garanti Plaj Futbol Ligi, yaz boyunca plajlarda futbol keyfi yaflatacak. Özel plaj kumunda, 5'er kiflilik oyunculardan oluflan tak mlar n mücadele etti i Garanti Plaj Futbolu Ligi nin zmir dura nda; A ustos ta Menderes, A ustos ta Foça, A ustos ta ise Seferihisar var. Detayl bilgi için: TFF Ceyla Kütüko lu MESE Mert Aybars SKSF YAZ OKULU NDA KÜLTÜR-SANAT Soyer Kültür Sanat Fabrikas (SKSF) bünyesindeki Yaz Okulu, yaz mesaisine bafllad. Yaz Okulu ö rencileri resim, seramik, origami, maket, müzik, koro, foto raf, satranç, drama, dans, bale, a rl kl ngilizce kurslar derken, sokak oyunlar, basketbol, voleybol, hentbol, futbol, atletizm, masa tenisi, badminton gibi spor dallar n n yan s ra yüzmeyi de ö reniyorlar. Yaz okulunda 4, 5, 6 yafl gruplar n n yan s ra 7-8 ve 9-10 yafl gruplar na sabah ile saatleri aras nda e itim verilecek. SKSF Müdürü Mehmet Refik Soyer, SKSF nin hizmete girmesinden bu yana geçen sürede özellikle çocuklar n kulaklar na sanat suyu kaç rmay srarla sürdürdüklerini belirtti. Soyer, "Yo un geçen k fl aylar ndan sonra çocuklar n s k lmadan, e lenerek, spor yaparak, yüzerek vakit geçirmelerinin yan s ra beceri ve yeteneklerinin de ortaya ç kar ld plastik sanatlar ve ngilizce kurslar yla da verimli bir zaman dilimi geçiriyorlar" dedi. Kurslar hakk nda daha ayr nt l bilgi için: ULUSLARARASI EGE YAT RALL S 18 TEM- MUZ DA DEM R ALIYOR Setur Marinalar taraf ndan organize edilen Uluslararas Ege Yat Rallisi nin beflincisi Alfa Romeo, Arçelik, Opet ve Aygaz n sponsorlu unda, 40 tan fazla teknenin kat - l m yla, Temmuz tarihleri aras nda Ege de gerçekleflecek. 5. Uluslararas Ege Yat Rallisi ilk dört rallide gelenekselleflmifl bir uygulama olarak bu y l da farkl bir rota izleyecek. 17 Temmuz akflam Kufladas nda verilecek aç l fl davetini takiben, 18 Temmuz günü Setur Kufladas Marina dan avara edecek olan ralli filosu s ras yla Samos, Leros, Simi, Rodos Adalar n ziyaret edecek ve 30 A ustos tarihinde Marmaris Netsel Marina da sona erecek SERG LER Dünya Gençleri Selçuk ta bulufluyor SEM HA BERKSOY 100 YAfiINDA SERG S Türkiye nin ilk kad n opera sanatç s Semiha Berksoy, do umunun 100. y l nda zmir Büyükflehir Belediyesi ve Ege Ça dafl E itim Vakf (EÇEV) taraf ndan ortaklafla düzenlenen bir sergiyle an l yor. Ben Yaflard m Aflk ve Sanatla bafll kl sergi, 25 Temmuz a kadar zmir Büyükflehir Belediye Adnan Saygun Sanat Merkezi nde ziyaret 5

5 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 4 Oda Korosu konuk olarak kat l yor. Koronun ayr ca, Marmaris Oda Orkestras eflli inde verece i iki konserin ilki; 29 Temmuz perflembe Orhaniye'deki Mart Marina'da, ikincisi ise 30 Temmuz cuma akflam Mart Resort Hotel de yap lacak. SOKAK YER NE SPOR OKULU Konak Belediyesi, çocuk ve gençleri sokaktan ve kötü al flkanl klardan uzaklaflt rmak amac yla Konak kaymakaml ve Milli E itim Müdürlü ü'nün de deste iyle yaz spor okullar n açt. Gençlerin büyük bir ilgi gösterdi i yaz spor okullar nda; Futbol, Tekvando, Voleybol, Basketbol, Step- Aerobik, Halkoyunlar,Jimnastik ve Bocce branfllar nda çal flmalar gerçeklefltiriliyor. Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan,spor yapma olana bulmakta güçlük çeken gençlere bir f rsat yaratt klar n belirtti. Baflkan Tartan, Önümüzdeki süreçte yeni spor alanlar kazand r larak, yeni kurslar açarak daha çok gencin spor olanaklar ndan yararland r lmas sa lanacak. As l amac m z gençlerimizi sokaklardan ve kötü al flkanl klardan kurtarmak. Hedefimiz ise;gençlerin, baflar l olduklar branfllarda önünü açmak,onlar profesyonel yaflama,milli tak m kadrolar na kadar tafl mak olacak. dedi. Konak Belediyesi olarak her alanda sürdürülen baflar l çal flmalar sporun çeflitli branfllar na da tafl d klar n vurgulayan Baflkan Tartan flöyle devam etti; Çal flmalar m zdan binlerce genç yararlan yor. Gençlerin kötü al flkanl klardan uzak durmas n sa lamak amac yla çeflitli semtlerimizde aç lan spor merkezlerinde baflar l sporcular yetifliyor. Pedagojik e itim görmüfl antrenörlerin denetiminde ve spor uzmanlar nca yönetilen spor merkezlerindeki gençler baflar dan baflar ya kofluyor. Biz onlar n baflar lar n gördükçe mutlu oluyoruz. FORUM BORNOVA DA YAZ KONSERLER Keyifli atmosferiyle yaz akflamlar na renk katan Forum Bornova, ilki 29 Temmuz Sal gecesi bafllayacak yaz konserlerinin adresi olacak. Yaz boyunca her sal, perflembe ve cumartesi geceleri Forum Bornova da düzenlenecek konserler, müzikseverleri müzik dolu gecelere davet edecek. Forum Bornova da 29 Temmuz Sal günü bafllayacak ve Ramazan a kadar devam edecek olan yaz konserlerinde sal ve perflembe günleri saatleri aras nda Esin ve Semih Yeflilnil Çifti sahne alacak. Yeflilnil Çifti, Chanson lar, eski pop müzikler, yerli ve yabanc unutulmayan flark lardan oluflan repertuarlar yla izleyicilerin karfl s nda olacak. Sevilen ikili eski Türkçe pop, Latin, Kalipsolarla flark lar yla gecelere renk katacak. Cumartesi günleri de Grup Mambo nun konserlerine ev sahipli i yapacak. Yiyecek-içecek kat nda 20:00-22:00 saatleri aras nda sahne alacak olan Grup Mambo, Latin flark lar ndan oluflan repertuar yla izleyenleri coflturacak. edilebilir. Ünlü sanatç y aflk ve sanatla anmaya imkan verecek olan bu özel sergide, Berksoy un yaflam na ve sanat na fl k tutan kendisinin yapt resimler, otoportreler ve desenlerin yan s ra k yafetleri, foto raflar, ayr ca Nâz m Hikmet, Fikret Mualla ve Celal Esad n kendisine hediye etti i eserler ile arfliv de eri olan objeler sergileniyor. lklerin kad n Semiha Berksoy için haz rlanan sergide, sanatç n n yaflad ciddi sa l k sorunlar sürecinde tasarlad Semiha Berksoy Yatak Odas Enstalasyonu da sergileniyor. Berksoy un birebir yatak odas n aktaran bu alanda, sanatç n n özel eflyalar, bir zamanlar büyük aflk yaflad Nâz m Hikmet in flapkas, kravat, annesinden kalma 100 y ll k dikifl makinesi, piyanosu, tak lar, elbiseleri, resimleri, onlarca obje, eflya, foto raf ve dolu dolu geçmifl 94 y l gözler önüne seriliyor. T YATRO fiu ÇILGIN TÜRKLER 15 Temmuz, Çeflme Aç k Hava Tiyatrosu, saat de. Genel Sanat Yönetmeni: Yaflar Gündem. Oynayanlar: Yaflar Gündem, Cüneyt Gürbüz, Kenan Güler, Suhendan Gürbüz, Yavuz Akçay, Murat Çapar, Ferda Ifl l. KONSER MARMAR S MÜZ K FEST VAL NE ZM R DEN KONUK Marmaris Filarmoni Derne i taraf ndan T.C. Kültür ve Turizm Bakanl deste i ile 2005 y l ndan beri düzenlenen Marmaris Müzik Festivali ne zmir den Ege Ça dafl Bülent Ortaçgil Zuhal Olcay BÜLENT ORTAÇG L - ZUHAL OLCAY KONSER Bülent Ortaçgil - Zuhal Olcay zmir konseri 29 Temmuz da Bostanl Karfl yaka Aç k Hava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilecek. ROCK-A FEST VAL ÖZDERE DE Ege nin rock müzik festivali Rock-A, Temmuz tarihlerinde zmir Özdere deki Rainbow Koyu nda yap lacak. Rock A gönüllüleri taraf ndan organize edilen festivale 6

6 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 5 bu y l da Türkiye nin her bölgesinden onlarca rock grubu kat lacak. Kat l m n ücretsiz oldu u festival, Çad r n gitar n al gel ça r s n yineliyor. Bu y l dördüncüsü gerçekleflecek festivalin ana temas "do a" olarak belirlenmifl. "Do an n efendisi de il, sadece bir parças y z" slogan yla gerçekleflecek Rock-A hakk ndaki geliflmeler sitesinden ö renilebilir. YARIfiMALAR KL M DE fi KL N FOTO RAFLA YAKALA E itim, bilim, kültür ve sanat alanlar nda pek çok projeye imza atan British Council, Türkiye deki 70. y l n kutluyor. Bu çerçevede gerçeklefltirilen projelerden biri de iklim de iflikli i ile ilgili sorunlara dikkat çeken "Challenge Europe- klim Savunucular " Projesi. Projenin Türkiye aya nda, gönüllü iklim savunucular n n çabalar ile hayat bulan " klim De iflikli ini Yakala" Foto raf Yar flmas için baflvurular kabul edilmeye baflland. Yar flma ile Türkiye de iklim de iflikli i konusunda fark ndal k yaratmak hedefleniyor. 18 yafl n üzerindeki herkesin kat labildi i yar flmaya baflvurular 15 A ustos a kadar sürecek. British Council özel jürisinin iki kategoride yapaca (serbest ve dijital kurgusal) de erlendirmesinde birinci olan yar flmac lara 1500 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncülere ise 750 TL para ödülü verilecek. SENARYO YARIfiMASI: B R BARIfi MANÇO SERÜVEN Sesini tüm dünyaya Bar fl mesaj yla duyuran Bar fl Manço nun sevenleri için flimdi yeni bir serüven daha bafll yor. Bir Bar fl Manço Serüveni Senaryo Yar flmas. Yar flma; tüm amatör ve profesyonel senaryo yazarlar na aç k ve Manço nun özgün kiflili i ba lam nda tür aç - s ndan herhangi bir k s tlama olmaks - z n özgür olacak. Uzun metraj senaryo yar flmas dahilinde birinci seçilen senaryoya dil Biret M N KLERDEN SÜPER P YANO RES TAL... zmirli ünlü piyano ö retmeni Tina Samo lu'nun e itmenli inde çal flmalar n baflar yla yürüten 30 minik ö renci Fuar Kültürpark alan ndaki zmir Sanat Merkezi'nde piyano resitali verdi. Yafllar 5-15 aras nda de iflen çocuklar, gelece in piyanistleri olma yolunda ilerlediklerini çald klar bestelerle aileleri önünde bir kez daha kan tlad lar. Konser s ras nda minik yetenekler be eni toplad. Ö rencilerinin, ça dafl müzi i yans tmaya çal flt klar n söyleyen piyanist Tina Samo lu Ö rencilerimin iste i üzerine belli flark lar seçiyoruz. Onlar n kararlar yla hareket ediyoruz. Ö rencilerim çok baflar l. Onlar n çabalar beni mutlu ediyor. Aralar nda küçükler de var, biliyorum ki, verdikleri emekler onlar her zaman bir ad m daha öteye tafl yacak dedi. Peter Bruns P YANO MASTERCLASS, D L B RET YÖNET M NDE AIMA DA Ayval k Uluslararas Müzik Akademisi nde (AIMA), A ustos tarihleri aras nda düzenlenecek Piyano Masterclass a dil Biret konuk oluyor. Kat l mc lar n dil Biret le birlikte çal flarak piyano tekniklerini ve müzikalitelerini gelifltirecekleri ve son baflvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlenen Masterclass a kay t ifllemleri için ayr nt l bilgi adresinden al nabiliyor. AIMA 2010 Etkinlik Takvimi: Temmuz Gitar Masterclass Nikita Koshkin yönetiminde A ustos Piyano Masterclass dil Biret yönetiminde Eylül Viyolonsel Masterclass Peter Bruns yönetiminde Eylül Edebiyat Atölyesi Enis Batur yönetiminde. Masterclass, kat l mc lara deniz k y s nda, bahçe içinde bir köflkte çal flma ve dil Biret le her gün ders yapma f rsat sunacak. Biret, 2010 y l uzmanl k derslerinde, genç müzisyenlerle yorum ve teknik üzerine odaklanacak. Ö rencilerin Masterclass a kat labilmeleri için konservatuvar düzeyinde piyano çalmalar n n yan s ra Klasik ve Romantik piyano repertuvar na hakim olmalar gerekiyor. Koshkin TL para ödülü verilecek. Ayr ca 2.lik 5000 TL, 3.lük ödülü ise 2500 TL olup, baflar l senaryolara mansiyonlar da verilecek. Baflvurular ve adreslerinden yap l yor. Senaryo yar flmas na kat l mlar 24 Eylül 2010 da bitiyor. AKBANK 7. KISA F LM FEST VAL BAfiVURULARI BAfiLADI Türkiye'de k sa film alan nda etkin bir platform oluflturan Akbank K sa Film Festivali bu y l 7. kez düzenleniyor. Yeni fikirleri desteklemeyi ve k sa film kültürüne katk sa lamay amaçlayan festival, 7-17 Mart 2011 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Festival program nda, "Festival K salar ", "Uluslararas Bölüm", "K sadan Uzuna", "Belgesel Sinema", "Canland rma K salar", "Özel Gösterim" ve "Deneyimler" bölümleri yer al yor. Bu y l da sinema severler için seçkin bir festival ortam oluflturmay hedefleyen festivalin son baflvuru tarihi 4 Aral k Yar flmaya kat lan ve ön elemeyi geçen filmler, Festival K salar Bölümü nü olufltu- 7

7 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 6 racak ve izleyicilerle buluflacak. Ayr ca kurmaca ve belgesel kategorilerinde oluflturulacak iki jüri taraf ndan, her iki kategoride "En yi Film" seçilecek. Baflvuru formlar, Akbank Sanat'tan ya da ve adreslerinden temin edilebilir. ZM RL SANATI "SOKAKTA" YAfiAYACAK Büyükflehir Belediyesi, kentin her saatini dolu dolu yaflayan, dinamik, sanat dostu zmirliler için Sanat Sokakta Projesi ni bafllatt. Proje kapsam nda müzik, tiyatro, kukla gösterimi gibi etkinlikler, zmirli sokak tiyatrolar ; Yenikap Tiyatrosu, Öykü Tiyatro, Tarla Faresi Tiyatrosu, Tiyatroevi ile Kentin Oyuncular taraf ndan sunulacak. gösteriler Bostanl Rekreasyon Alan, Karfl yaka skele Önü, Karfl yaka çarfl girifli, nciralt ve Güzelbahçe Rekreasyon Alan nda sanatseverlerle buluflacak. Konservatuvar ö rencilerinden oluflan zmirli gruplar, zmir in sokaklar n klasikten latine, popülerden caza keyifli müziklerle donat rken, bando dinleti grubu da etkinli- e katk koyacak. Alaz Abana (keman) Hazal K rm z o lu (keman), Öykü Canpolat (viyola) ve Venüs Temel den (viyolonsel) oluflan Yayl Çalg lar Oda Müzi i Grubu nun yan s ra Hakan Ege Uluda (vurmal çalg lar), Bartu Çelik (perküsyon), Gökçe Kocaküllah (flüt) ve Osman So ulcakl dan (gitar) meydana gelen Latin ve Caz Müzik Grubu, Sanat Sokakta Projesi yle kentlilere müzik ziyafeti verecekler. 27 Eylül de aç klanacak. Tarihe Sayg /Yerel Koruma Ödülleri Yar flmas na baflvurmak isteyenler, zmir Büyükflehir Belediyesi nin "http://www.izmir.bel.tr/tarihesaygi" adresine girerek form doldurabilecek ya da zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varl klar Müdürlü ü (5.Kat No:522) adresine flahsen müracaat edebilecek. Kat l mc lar, yar flmayla ilgili olarak numaral telefondan ya da adresine baflvurarak bilgi alabilir. ZM R M MARLIK ÖDÜLLER 2010 Mimarlar Odas zmir fiubesi, etkinlik alan olan zmir, Ayd n, Manisa ve Uflak ta mimarl n özendirilmesi ve ödüllendirilmesi amac yla bu y l ilk kez " zmir Mimarl k Sergisi ve Ödülleri" program n düzenliyor. Sergiye, Mimarlar Odas 'na kay tl her mimar bireysel veya ekip olarak kat labiliyor. fiirket ya da kurum ad na "TAR HE SAYGI" Ç N SEK Z NC BULUfiMA zmir de geçmifl uygarl klara ait kültürel ve mekansal mirasa hak etti i sayg n n gösterilmesi ve tarihi yap lar n korunmas n teflvik amac yla Büyükflehir Belediyesi taraf ndan geleneksel olarak düzenlenen "Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri" için baflvurular bafllad. Son baflvuru tarihinin 20 A ustos oldu u yar flmaya, tarihi mirasa sahip ç kan, koruyarak yaflatan ve bu alanda eme i bulunan tüm zmirliler kat labilecek. Yar flmada, "Kentli zmirli", "Basit Onar m", "Özgün fllevin Korundu u Esasl Onar m", "Özgün fllevin De ifltirildi i Esasl Onar m", "Emek", "Arkeolojik Sit Alanlar ndaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl klar n n Korunmas ve Sergilenmesine Yönelik Baflar l Mekanlar n Oluflturulmas ", "Kentsel Sit Alanlar nda Yer Alan Yeni Yap lar çin Baflar l Uygulama" ve "Katk " dallar nda ödüller verilecek. Yar flman n sonuçlar, 8

8 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 7 yap lan baflvurularda mimar(lar) n ise isim belirtmesi flart koflulmufl. Kat lacak eserler, son on y l içinde tamamlanm fl olan eserlerden seçilebilecek ve yeni yap lar n yan s ra koruma-restorasyon, yeniden ifllevlendirme ve çevre tasar m uygulamalar da sergiye kat labilecek. Eserlerin 23 A ustos a kadar Mimarlar Odas zmir fiubesi ne ulaflt r lmas gerekiyor. 34. DYO RES M YARIfiMASI SON KATILIM TAR H 31 A USTOS Yaflar E itim ve Kültür Vakf taraf ndan gerçeklefltirilen DYO Resim Yar flmas n n 34.sü bafllad. Son baflvuru tarihinin 31 A ustos olarak belirlendi i yar flma, Türk özel sektörünün sanata destek verdi i örnek projelerden biri olma özelli ini tafl yor. Yar flman n seçici kurulu da de erli sanatç lardan olufluyor: Prof. Gören Bulut, Prof. Mümtaz Sa lam, Prof. Ergin nan, Burhan Do ançay, Yalç n Gökçeba, Prof. Atilla Atar ve Prof. Dr. Mustafa Pilevneli kurulda yer alan isimler. THE CRANBERRIES ÇEfiME YE GEL YOR Dolores O Riordan ve The Cranberries in orijinal grup üyeleri yedi sene sonra yeniden bir arada! "Zombie", "Ridiculous Thoughts", "Ode To My Family", "Linger", "Animal Instincts" gibi efsane parçalar yla dünyan n hemen her yerinde milyonlarca kiflinin kalbini çalan, müzikleri ve Dolores O Riordan n inan lmaz sesiyle hepimizin ruhunu adeta kendilerine esir eden The Cranberries, 23 Temmuz akflam Çeflme de. Ayr nt l bilgi için: Bora Uzer Babylon rüyas Çeflme nin en güzel koylar ndan Aya Yorgi de kald yerden devam ediyor. Her cumartesi yerli/yabanc büyük isimlerin konser verece i Babylon Aya Yorgi, di er günlerde performans gösterecek baflar l yerli gruplar n yan s ra, Cumartesi konserleri sonras e lenceyi devam ettiren farkl DJ setleriyle de Çeflme gecelerinin bu seneki vazgeçilmezi olacak. Yaz n klasikleri; her çarflamba dinamik performans yla Bora Uzer, iki haftada bir gerçekleflecek yaz n en popüler partisi Oldies But Goldies ve pazar günleri Havana Salsa esintisiyle Babylon Aya Yorgi de müzik ve keyif kesintisiz devam edecek. Babylon da gündüz ve gece haftan n her günü Babylon müziklerini, yerli/yabanc gruplar n konserlerini ve lezzetli yemeklerini bulabilirsiniz kifli kapasiteli plaj ile Ege tatillerinin ana kavfla haline gelecek Babylon Aya Yorgi, sessiz plaj seçene i ile de kafa dinlemek isteyenler için izole bir bölge vaat ediyor. Ayr ca aileler için çocuklar n e lenceli zaman geçirebilece i özel alanlar bu sene de unutulmad. Geçen senenin klasi i Happy Hour partileriyle 2010 yaz n deniz, do a ve günefl ile geçirmek isteyenler için Babylon Aya Yorgi birebir. Teoman Burhan Öçal BABYLON AYA YORG DE KES NT S Z MÜZ K-E LENCE Murat Uncuo lu nun minimal elektronik DJ performans yla Burhan Öçal n marifetli parmaklar n n darbukada yaratt - ritm show unun harmanlanmas ndan oluflan bir dans ziyafeti 29 Temmuz'da sizleri bekliyor. Hareketli ritimler ile ortal flenlendirecek olan ikiliye darbukada Ümit Adakale efllik edecek. Babylon un temmuz ay ndaki son konu u ise Teoman olacak. 31 Temmuz da gerçeklefltirilecek konserde Teoman yeni ve eski flark lar ndan oluflan özel bir seçki sunacak. Yunan geleneksel müzi inin en baflar l isimlerinden Paleo Rembetiko, Babylon stanbul daki gecelerden sonra yaz sezonuna "Tekirda Trakya Serisi" kapsam nda Babylon Aya Yorgi de devam ediyor. Yunan Göksel müzi inin sevilen enstrümanlar ndan buzuki üzerine uzmanlaflm fl olan ekip, 3-9 A ustos, de müzikseverleri bekliyor. 5 A ustos ta pop müzik dünyas na getirdi i alternatif duruflla müzikseverlerin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmay baflaran Göksel, yeni albümü "Mektubumu Buldun Mu?" ile eski klasiklerin orijinaline sad k kal nm fl aranjmanlar n sunacak. Göksel in ard ndan Naim Dilmener ve Sarp Dakni ile eski 45'likler sahnede yerini alacak. Babylon Aya Yorgi'nin öne ç kan bir di er konseri ise 14 A ustos'ta Oi Va Voi olacak. Oi Va Voi 9

9 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:53 Page 2 10

10 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:53 Page 3 Yokuşların yükünü sırtında taşıyor Merdivenli sokaklar Denize do ru uzanan tepeliklerde kurulmufl semtleriyle çok say da merdivenli soka a sahip Konak Belediyesi, bu alanlarda iyilefltirme çal flmalar yürütüyor. Kent esteti inde özel bir yeri olan merdivenli sokaklar, komfluluk iliflkilerini de güçlendiriyor. Ancak semt sakinleri, kendilerini yoran, zorlayan merdivenli sokaklarda yeni düzenlemeler istiyor. Deniz Çaba fian Duygu Özsüphanda Yayman Alpay Sönmez [foto raf] Kimi zaman çocuklar n oyun mekân, kimi zaman da komflular n sohbet alan... Çaylar n demlenip merdivenlere ç k ld günler eskide kalsa da, merdivenler yaflam alan olarak eski cazibesini kaybetse de, kentsel dokuda çok önemli bir yere sahip. Merdivenli sokaklar Karatafl'tan Üçkuyular'a uzanan alan n yaya ulafl m sisteminin belkemi ini oluflturuyor. Hatay' n baz bölgelerinde ve Kadifekale, Ball kuyu, kmiçeflmelik gibi zmir'in eski semtlerinde de kimi yokufllar n yükünü, basamaklar tafl yor. nsanlar n her gün evlerinden ifllerine, okullar na ya da al flverifle gitmek için kulland bu dar, epey dik sokaklar n baz lar hâlâ geçmiflin izlerini tafl yor üzerinde. Ço u zaman günlük yaflam merdivenler üzerinde sürdürmek zor, yorucu olsa da müdavimleri vazgeçemiyor onlardan. 11

11 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:53 Page 4 Konak Belediyesi'nden dik yollara merdiven Denize do ru uzanan tepeliklerde kurulmufl semtleriyle çok say da merdivenli soka a sahip Konak Belediyesi, bu alanlar elden geçiriyor. Fen flleri Müdürlü ü taraf ndan Tuzcu, Akarcal, Millet, Murat, Sayg, Zeytinlik, smetpafla, Süvari, Kocakap, Mithatpafla mahallelerinde, vatandafllar n yürümekte zorland sokaklarda yap lan merdiven çal flmalar, yaya ulafl m n kolaylaflt rma amac n tafl yor. Yeni merdivenlerin yan s ra eski merdivenlerin de onar m n yapan ekipler, dik rampalarda zorluk çeken özellikle yafll vatandafllara nefes ald r yor. Kadifekale ve bölgedeki di er mahallelerde binlerce metre merdiven infla ettiklerini söyleyen Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, vatandafllar n istekleri do rultusunda çal flmalar yürüttüklerini vurgulad. Pratik çözümlerle vatandafllar n taleplerine karfl l k verdiklerinin alt n çizen Baflkan Tartan, Konak' n iniflli ç k fll do as ndan dolay s k nt yaflan lan sokaklara merdiven yap lmas konusunda vatandafllardan talepler geliyor. Araçlar n inip ç kamad, vatandafllar n yürümekte zorland sokaklara merdiven infla ediyoruz. Merdivenler hem kullan m aç s ndan pratik oluyor, hem de ya mur ve çamurda a rl kl olarak yafll vatandafllar s k nt yaflam yorlar. Merdivenler ayr ca kentin vitrinini de güzellefltiriyor, kullan m daha kolay ve pratik diyor. Sosyal yaflama kat lma olana Merdivenli sokaklar n tafl t trafi ini reddeden karakteri, d fl mekânlara yönelik zorunlu etkinliklerin d fl nda sosyal etkinliklere de olanak sa l yor. Bayrakl Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü ü'nde fiehir Planc s olarak görev yapan Nefle Taflke, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde haz rlad Kentsel Çevrelerde Mekânsal Elemanlar Olarak Merdivenli Sokaklar konulu tezinde bu mekânlar n fonksiyonel ifllevini flöyle vurguluyor: Günümüz insanlar zorunlu olmad kça d fl mekânlara vakit harcam yorlar. Merdivenlerin fonksiyonel ifllevi de bu noktada kendini gösteriyor. Özellikle özürlüler, yafll - lar ve çocuklar için. Bu insan gruplar genelde ev ve çevresine ba ml, hareket kabiliyetleri s n rl. Evlerinin merdiven kenarlar nda olmas sayesinde pasif de olsa sosyal yaflama kat lma olana buluyorlar. Basamak yükseklikleri ve genifllikleri zorluyor Merdivenli sokaklar, kentte estetik ve simgesel roller de üstleniyor. Görsel olarak keyifle alg lanan bu mekânlar, kent görünümünü derinlik kazand rarak zenginlefltiriyor. Çok daha önemlisi yaflam dam t yor. Ancak Karatafl' n yokufllu sokaklar nda yaflama dair çok fazla iz oldu u söylenemez. Taflke, bu noktada yap sal sorunlardan bahsediyor: nsanlar merdivenli sokaklarda yaflamaktan flikâyetçi de il. Sadece rahats z olduklar noktalar var. Öncelikle basamaklar n yüksekliklerinin ve geniflliklerinin eflit olmamas inifl ve ç k fl zorlaflt r yor. Baz sokaklarda yüzey malzemeleri, özellikle ya fll havalarda kaymalara ve ya mur suyu drenaj n n sa lanamamas na neden oluyor. T rabzan uzunluklar ndaki rast gele kesintiler bir baflka olumsuzluk. T rabzanlar, yafll lar, özürlüler ve çocuklar n bu mekânlar kullanabilmesi için zorunlu bir ö e. Son zamanlarda yap lan yenileme çal flmalar kendini göstermeye bafllad tabii. Güvenli ve rahat kullan m etkileyen bir di- er faktör de, sahanl klar n yetersizli i ve yap lara girifllerin eskisi kadar detayl çözümlerle infla edilmifl olmamas. Taflke, insanlar üzerindeki psikolojik etkiye de iniyor bu noktada: Merdivenlerin çok uzun olanlar cayd r c. nsanlar yoruyor. Her bir buçuk metre yükseklik ç kt klar nda, dinlenebilecekleri ve soluk alacaklar bir sahanl a ihtiyaç duyuyorlar. Bu, psikolojik ve fiziksel bir s n r, merdiven kullan m nda. 12

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı