Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR"

Transkript

1 12/7/10 13:12 Page 3 KENT KONAK Kapak.rh Y A Z / 3 Tar k Dursun K. yazd... DAMLACIK DERLER ADIMA Alt nordulu Milli Amigo SARI YAfiAR Marulun göbe i KESTANE PAZARI Seyyahlar n izinde BASMANE Mehmet Yasa n n KONAK TA GECE FOTO RAFLARI fiükran Yücel yazd... KARANT NALI OLMAK Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR

2 03 merhaba 9/7/10 14:45 Page 3 Merhaba Konak sokaklar dile gelmifl anlat yor mparatorluklar kuruldu burada. Beylikler hüküm sürdü. Deve kervanlar geldi, ta Uzak Asya'dan ve Do u'nun bilgeli i, buradan uzak denizlere aç ld. Büyük skender burada rüyaya yatt ve rüyas nda görerek kurdu u flehre Kadifekale'yi (Pagos) hediye etti. Türk zmir ile Gâvur zmir, burada ikiye ayr ld. 72 milletten insan geldi geçti Kordonboyu yal lar ndan, Kemeralt hanlar ndan, Pasaport Liman 'ndan Buras, Konak. Bir flehrin tarihinin yaz ld yer. fiimdi Konak, dile gelmifl anlat yor. Ve derginiz KNK, üç say d r anlat lanlar dinliyor. KNK yaz say s nda kentin sokaklar n n soluk al p verifli duyuluyor. Konak Belediyesi, denize do ru uzanan tepeliklerde kurulmufl semtleriyle çok say da merdivenli soka a sahip. Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yan merdivenli sokaklar, semt sakinleri için birer sosyalleflme arac olmas yla, kentte estetik ve simgesel roller üstlenmesiyle bu say m z n kapak konusu oldu. Karantinal yazar fiükran Yücel, Karantinal Olmak yaz s nda, semtinin '50'li, '60'l y llara dair hat ralar yla bafllay p bugününe uzanan hikâyesini yaz yor. Eski zmir semtlerinin en eski yazarlar ndan Tar k Dursun K.'n n kaleminden Damlac k' okuyoruz. Kemeralt 'n n çekirde i, marulun göbe i Kestanepazar, pek Yolu'ndan, Kervan Köprüsü'nden tafl d hikâyesini bugüne tafl yor. Art k bir tek Kemeralt sokaklar nda karfl m za ç kan bak r n unutulmaya yüz tutmuflken geri dönüfl vaktini, Menekfle Badio lu Erdik yaz yor. flkenceye karfl hekimlerin yapmas gereken bir fley var deme cesaretini gösterip iflkence izini ortaya ç karan tekni i gelifltiren, bunu stanbul Protokolü arac l yla dünyada kabul edilen tek yöntem haline getiren, Türkiye'nin ilk diz cerrahlar ndan Prof. Dr. Veli Lök ile, Duygu Özsüphanda Yayman konufltu. Lütfü Da tafl, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyat n n en önde gelen adlar ndan, memleket hikâyecisi Samim Kocagöz'ün hikâyesini anlat rken, ünlü yazarla Karfl yaka'daki ahflap yeflil panjurlu evindeki sohbetlerini de aktar yor. Halit Ziya Uflakl gil' n Frans zca dersi verdi i, Necati Cumal 'n n ilk fliirlerini yazd, baflbakan, genelkurmay baflkan, yazar ve flair onca ismin yetiflti i zmir Atatürk Lisesi, köklü e itim gelene ini sürdürüyor. zmir'in ortas nda gurur an t gibi yükselen okulu, Deniz Çaba fian yazd. zmir'in bir baflka tarihi kurumu zmir Ticaret Borsas 'n n, tüm görkemiyle Gazi Bulvar 'nda yükselen binas, kentin mimari miraslar ndan biri olarak KNK'da kayda geçiyor. Kent tarihini oluflturan isimsiz kahramanlar aras ndan bu say m zda, Alt nordulu milli amigo Sar Yaflar (Tunçses) s yr l yor; zmir tak mlar n n futboldaki flaflal günlerini anlat yor. zmir'i yaz yla anlatan bunca kalem aras nda deklanflörle kaydeden bir foto raf sanatç s da var. Belgesel foto rafa yönelen, daha çok insan, flehir ve gece foto raflar n çeken Mehmet Yasa, zmir'i en çok günefl batt ktan sonra foto raflamay seviyor. Yasa, zmir gece foto raflar n, bizimle paylafl yor. Konak' n insanlar, mekânlar ve olaylar yla daha anlatacak çok hikâyesi var. KNK, sevgiyle bu hikâyeleri toplamaya, dinlemeye ve sizlere aktarmaya devam edecek. 3

3 04-09 etkinlik 12/7/10 12:52 Page 2 Kapitalizm: Bir Aflk Hikayesi MMO TEPEKULE AÇIK HAVA S NEMASI ALTI YAfiINDA Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesinin zmir e kazand rd Tepekule Aç k Hava Sinemas, alt nc yafl n kutlad bu y l da izleyicilerine tam bir sinema flenli i yaflat yor. Ödüller kazanm fl yerli ve yabanc filmler ve belgesel sineman n en güzel örneklerini ücretsiz izleyebilece iniz Tepekule Aç k Hava Sinemas ndaki gösterimler; hafta içi sal, çarflamba ve perflembe akflamlar saat te yap lacak. PROGRAM: GÖZLER NDEK SIR 15 Temmuz da. Yönetmen: Juan Jose Campanella. Oyuncular: Ricardo Darin, Soledad Villamil, Pablo Rago. Görevinden yeni emekli olan sorgu müfettifli Benjamin, mazisi 25 y l önceye dayanan bir tecavüz - cinayet vakas n n roman n yazmaya karar verir. K sa bir süre sonra cinayetin ac dolu hat ras üzerine düflünmesiyle birlikte, Esposito nun güncel yaflam n n detaylar n ayd nlatmaya bafllar. KAP TAL ZM: B R AfiK H KAYES Temmuz da. Yönetmen: Michael Moore. Belgesel film, flirket egemenli inin, insanlar üzerindeki mahvedici etkisini konu al yor. Ama bu sefer, san k General Motors tan çok daha büyük ve suç mahalli de Michigan daki Flint Kasabas ndan çok daha genifl bir alan kaps yor. Orta Amerika dan tutun da Washington daki iktidar Pazar: Bir Ticaret Masal Yukar Bak Kuzey Yamac salonlar na ve Manhattan daki küresel finans merkezine varana kadar, Michael Moore sinema seyircilerini bir kez daha keflfedilmemifl topraklara götürüyor. YUKARI BAK Temmuz tarihleri aras nda. Yönetmen: Pete Docter, Bop Peterson. Seslendirenler: Erol Günayd n, Volkan Severcan, Murat fien. Filmde hayat boyunca yaflamak istedi i macera hayalini gerçeklefltirmek için evine binlerce balon ba lay p Güney Amerika'n n vahfli do as na do ru yolculu a ç kan 78 yafl ndaki baloncu Carl Fredricksen' n hikayesi anlat l yor. Carl, yolculu a bafllad ktan sonra en büyük kâbusunu da yan nda götürmekte oldu unu fark eder: Fazlas yla iyimser, do a kaflifi sekiz yafl ndaki Russel'. PAZAR: B R T CARET MASALI 3-5 A ustos tarihleri aras nda. Yönetmen: Ben Hopkins. Oyuncular: Tayanç Ayayd n, Genco Erkal. Mihram, Do- u Anadolu nun bir s n r köyünde yaflayan, uyan k küçük bir tacirdir fakat sermayeye sahip de ildir. Cep telefonu satan bir dükkân açmaya karar vermifltir. Bir gün, çocuklar için acilen ilaç gerekince kasabadaki hekim Mihram dan karaborsa ilâç bulmas n ister. Mihram, bu durumu hayat n n f rsat olarak görür. S n r ötesine, Azerbaycan a, kaçakç l k yapacakt r. KUZEY YAMACI A ustos tarihleri aras nda. Yönetmen: Philipp Stölzl. Oyuncular: Benno Fürmann, Florian Lukas larda da c l k sporu tutkunu iki asker, ordudan ayr l p, daha önce kimsenin t rmanamad Eiger Da- n n kuzey yamac na ç kmak için yola koyulurlar. Baflar l bafllayan t rman fl ilk günden sonra heyecan ve dram dolu bir maceraya dönüflür. F LM GÖSTER M S NEMA KAMPUS Ege Üniversitesi Yabanc Diller Konferans Salonu nda gösterilecek filmler, belirlenen haftan n her günü ve seanslar yla sinemaseverlerle buluflacak. Bilet fiyatlar Tam: 4.50 TL. Ö renci: 3.50 TL. Ayr nt l bilgi için PROGRAM: SES Temmuz tarihleri aras nda. Yönetmen: Ümit Ünal. Oyuncular: Selma Ergeç, Mehmet Günsür. Derya, bir bankan n ça r merkezinde çal - flan ve annesi ile birlikte yaflayan genç bir k zd r. Rutin giden hayat gaipten duymaya bafllad bir Ses in ortaya ç kmas ile beraber altüst olur. Ses G R KANIMA 30 Temmuz-6 A ustos tarihleri aras nda. Yönetmen: Thomas Alfredson. Oyuncular: Kare Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar y l nda Stockholm de geçen hikâyede Oskar n hayat, kendi yafllar nda bir çocu- un mahalleye tafl nmas yla de iflir. So uktan pek etkilenmeyen bu beyaz yüzlü ve gizemli yeni komflu Eli ile Oskar aras nda bir arkadafll k geliflir. Fakat Eli nin gelifliyle efl zamanl olarak civarda cinayetler ifllenmeye baflla r. Yeni arkadafl n n bir vampir oldu unu ö renen Oskar için arkadafll korkusundan daha önemlidir. 4

4 04-09 etkinlik 12/7/10 12:52 Page 3 ETK NL KLER 79. ZM R ENTERNAS- YONAL FUARI Gerçeklefltirdi i uluslararas organizasyonlar çerçevesinde, ülke ve firma kat l mlar, ticari delegasyonlar ve ba lant lar, dünyan n dört bir yan ndan gelen heyetler ve çeflitli etkinlikler ile ülke ve kent ekonomisine kazanç, sosyal yaflam na canl l k, ülkeler aras iliflkilerin geliflimine de hareketlilik getiren zmir Enternasyonal Fuar, bu y l kap lar n Enerji temas yla 27 A ustos - 5 Eylül 2010 tarihleri aras nda 79. kez aç - yor. 79. EF nin Onur Konu u ili Güneydo- u Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük kenti Gaziantep ULUSLARARASI GENÇL K KAMPI Ülkemiz gençli inin gelenekselleflen 2010 Uluslararas Gençlik Kamp (International Youth Camp) bu y l "Dünya gençleri kardefltir" diyenleri bir araya getirecek. Latin Amerika, Avrupa, Ortado u, Balkanlar, Kafkasya ve Türkiye den binlerce gencin kat laca kamp, 3-12 A ustos tarihlerinde Selçuk un Pamucak Sahili nde gerçekleflecek. flsizli in ve e itimsizli in kader haline getirilmeye çal fl ld bir dönemde, geleceksiz b rak lan, savafllara yollanan dünya gençleri; ifl, e itim, bar fl için bir araya gelip, özlemlerini yo uracak, umudu mayalayacak PLAJLARDA FUTBOL fienl SÜRÜYOR Dünya futboluna renk, heyecan ve keyif katan plaj futbolu, ülkemizde de günden güne gelifliyor ve yayg nlafl yor. Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan düzenlenen Garanti Plaj Futbol Ligi, yaz boyunca plajlarda futbol keyfi yaflatacak. Özel plaj kumunda, 5'er kiflilik oyunculardan oluflan tak mlar n mücadele etti i Garanti Plaj Futbolu Ligi nin zmir dura nda; A ustos ta Menderes, A ustos ta Foça, A ustos ta ise Seferihisar var. Detayl bilgi için: TFF Ceyla Kütüko lu MESE Mert Aybars SKSF YAZ OKULU NDA KÜLTÜR-SANAT Soyer Kültür Sanat Fabrikas (SKSF) bünyesindeki Yaz Okulu, yaz mesaisine bafllad. Yaz Okulu ö rencileri resim, seramik, origami, maket, müzik, koro, foto raf, satranç, drama, dans, bale, a rl kl ngilizce kurslar derken, sokak oyunlar, basketbol, voleybol, hentbol, futbol, atletizm, masa tenisi, badminton gibi spor dallar n n yan s ra yüzmeyi de ö reniyorlar. Yaz okulunda 4, 5, 6 yafl gruplar n n yan s ra 7-8 ve 9-10 yafl gruplar na sabah ile saatleri aras nda e itim verilecek. SKSF Müdürü Mehmet Refik Soyer, SKSF nin hizmete girmesinden bu yana geçen sürede özellikle çocuklar n kulaklar na sanat suyu kaç rmay srarla sürdürdüklerini belirtti. Soyer, "Yo un geçen k fl aylar ndan sonra çocuklar n s k lmadan, e lenerek, spor yaparak, yüzerek vakit geçirmelerinin yan s ra beceri ve yeteneklerinin de ortaya ç kar ld plastik sanatlar ve ngilizce kurslar yla da verimli bir zaman dilimi geçiriyorlar" dedi. Kurslar hakk nda daha ayr nt l bilgi için: ULUSLARARASI EGE YAT RALL S 18 TEM- MUZ DA DEM R ALIYOR Setur Marinalar taraf ndan organize edilen Uluslararas Ege Yat Rallisi nin beflincisi Alfa Romeo, Arçelik, Opet ve Aygaz n sponsorlu unda, 40 tan fazla teknenin kat - l m yla, Temmuz tarihleri aras nda Ege de gerçekleflecek. 5. Uluslararas Ege Yat Rallisi ilk dört rallide gelenekselleflmifl bir uygulama olarak bu y l da farkl bir rota izleyecek. 17 Temmuz akflam Kufladas nda verilecek aç l fl davetini takiben, 18 Temmuz günü Setur Kufladas Marina dan avara edecek olan ralli filosu s ras yla Samos, Leros, Simi, Rodos Adalar n ziyaret edecek ve 30 A ustos tarihinde Marmaris Netsel Marina da sona erecek SERG LER Dünya Gençleri Selçuk ta bulufluyor SEM HA BERKSOY 100 YAfiINDA SERG S Türkiye nin ilk kad n opera sanatç s Semiha Berksoy, do umunun 100. y l nda zmir Büyükflehir Belediyesi ve Ege Ça dafl E itim Vakf (EÇEV) taraf ndan ortaklafla düzenlenen bir sergiyle an l yor. Ben Yaflard m Aflk ve Sanatla bafll kl sergi, 25 Temmuz a kadar zmir Büyükflehir Belediye Adnan Saygun Sanat Merkezi nde ziyaret 5

5 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 4 Oda Korosu konuk olarak kat l yor. Koronun ayr ca, Marmaris Oda Orkestras eflli inde verece i iki konserin ilki; 29 Temmuz perflembe Orhaniye'deki Mart Marina'da, ikincisi ise 30 Temmuz cuma akflam Mart Resort Hotel de yap lacak. SOKAK YER NE SPOR OKULU Konak Belediyesi, çocuk ve gençleri sokaktan ve kötü al flkanl klardan uzaklaflt rmak amac yla Konak kaymakaml ve Milli E itim Müdürlü ü'nün de deste iyle yaz spor okullar n açt. Gençlerin büyük bir ilgi gösterdi i yaz spor okullar nda; Futbol, Tekvando, Voleybol, Basketbol, Step- Aerobik, Halkoyunlar,Jimnastik ve Bocce branfllar nda çal flmalar gerçeklefltiriliyor. Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan,spor yapma olana bulmakta güçlük çeken gençlere bir f rsat yaratt klar n belirtti. Baflkan Tartan, Önümüzdeki süreçte yeni spor alanlar kazand r larak, yeni kurslar açarak daha çok gencin spor olanaklar ndan yararland r lmas sa lanacak. As l amac m z gençlerimizi sokaklardan ve kötü al flkanl klardan kurtarmak. Hedefimiz ise;gençlerin, baflar l olduklar branfllarda önünü açmak,onlar profesyonel yaflama,milli tak m kadrolar na kadar tafl mak olacak. dedi. Konak Belediyesi olarak her alanda sürdürülen baflar l çal flmalar sporun çeflitli branfllar na da tafl d klar n vurgulayan Baflkan Tartan flöyle devam etti; Çal flmalar m zdan binlerce genç yararlan yor. Gençlerin kötü al flkanl klardan uzak durmas n sa lamak amac yla çeflitli semtlerimizde aç lan spor merkezlerinde baflar l sporcular yetifliyor. Pedagojik e itim görmüfl antrenörlerin denetiminde ve spor uzmanlar nca yönetilen spor merkezlerindeki gençler baflar dan baflar ya kofluyor. Biz onlar n baflar lar n gördükçe mutlu oluyoruz. FORUM BORNOVA DA YAZ KONSERLER Keyifli atmosferiyle yaz akflamlar na renk katan Forum Bornova, ilki 29 Temmuz Sal gecesi bafllayacak yaz konserlerinin adresi olacak. Yaz boyunca her sal, perflembe ve cumartesi geceleri Forum Bornova da düzenlenecek konserler, müzikseverleri müzik dolu gecelere davet edecek. Forum Bornova da 29 Temmuz Sal günü bafllayacak ve Ramazan a kadar devam edecek olan yaz konserlerinde sal ve perflembe günleri saatleri aras nda Esin ve Semih Yeflilnil Çifti sahne alacak. Yeflilnil Çifti, Chanson lar, eski pop müzikler, yerli ve yabanc unutulmayan flark lardan oluflan repertuarlar yla izleyicilerin karfl s nda olacak. Sevilen ikili eski Türkçe pop, Latin, Kalipsolarla flark lar yla gecelere renk katacak. Cumartesi günleri de Grup Mambo nun konserlerine ev sahipli i yapacak. Yiyecek-içecek kat nda 20:00-22:00 saatleri aras nda sahne alacak olan Grup Mambo, Latin flark lar ndan oluflan repertuar yla izleyenleri coflturacak. edilebilir. Ünlü sanatç y aflk ve sanatla anmaya imkan verecek olan bu özel sergide, Berksoy un yaflam na ve sanat na fl k tutan kendisinin yapt resimler, otoportreler ve desenlerin yan s ra k yafetleri, foto raflar, ayr ca Nâz m Hikmet, Fikret Mualla ve Celal Esad n kendisine hediye etti i eserler ile arfliv de eri olan objeler sergileniyor. lklerin kad n Semiha Berksoy için haz rlanan sergide, sanatç n n yaflad ciddi sa l k sorunlar sürecinde tasarlad Semiha Berksoy Yatak Odas Enstalasyonu da sergileniyor. Berksoy un birebir yatak odas n aktaran bu alanda, sanatç n n özel eflyalar, bir zamanlar büyük aflk yaflad Nâz m Hikmet in flapkas, kravat, annesinden kalma 100 y ll k dikifl makinesi, piyanosu, tak lar, elbiseleri, resimleri, onlarca obje, eflya, foto raf ve dolu dolu geçmifl 94 y l gözler önüne seriliyor. T YATRO fiu ÇILGIN TÜRKLER 15 Temmuz, Çeflme Aç k Hava Tiyatrosu, saat de. Genel Sanat Yönetmeni: Yaflar Gündem. Oynayanlar: Yaflar Gündem, Cüneyt Gürbüz, Kenan Güler, Suhendan Gürbüz, Yavuz Akçay, Murat Çapar, Ferda Ifl l. KONSER MARMAR S MÜZ K FEST VAL NE ZM R DEN KONUK Marmaris Filarmoni Derne i taraf ndan T.C. Kültür ve Turizm Bakanl deste i ile 2005 y l ndan beri düzenlenen Marmaris Müzik Festivali ne zmir den Ege Ça dafl Bülent Ortaçgil Zuhal Olcay BÜLENT ORTAÇG L - ZUHAL OLCAY KONSER Bülent Ortaçgil - Zuhal Olcay zmir konseri 29 Temmuz da Bostanl Karfl yaka Aç k Hava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilecek. ROCK-A FEST VAL ÖZDERE DE Ege nin rock müzik festivali Rock-A, Temmuz tarihlerinde zmir Özdere deki Rainbow Koyu nda yap lacak. Rock A gönüllüleri taraf ndan organize edilen festivale 6

6 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 5 bu y l da Türkiye nin her bölgesinden onlarca rock grubu kat lacak. Kat l m n ücretsiz oldu u festival, Çad r n gitar n al gel ça r s n yineliyor. Bu y l dördüncüsü gerçekleflecek festivalin ana temas "do a" olarak belirlenmifl. "Do an n efendisi de il, sadece bir parças y z" slogan yla gerçekleflecek Rock-A hakk ndaki geliflmeler sitesinden ö renilebilir. YARIfiMALAR KL M DE fi KL N FOTO RAFLA YAKALA E itim, bilim, kültür ve sanat alanlar nda pek çok projeye imza atan British Council, Türkiye deki 70. y l n kutluyor. Bu çerçevede gerçeklefltirilen projelerden biri de iklim de iflikli i ile ilgili sorunlara dikkat çeken "Challenge Europe- klim Savunucular " Projesi. Projenin Türkiye aya nda, gönüllü iklim savunucular n n çabalar ile hayat bulan " klim De iflikli ini Yakala" Foto raf Yar flmas için baflvurular kabul edilmeye baflland. Yar flma ile Türkiye de iklim de iflikli i konusunda fark ndal k yaratmak hedefleniyor. 18 yafl n üzerindeki herkesin kat labildi i yar flmaya baflvurular 15 A ustos a kadar sürecek. British Council özel jürisinin iki kategoride yapaca (serbest ve dijital kurgusal) de erlendirmesinde birinci olan yar flmac lara 1500 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncülere ise 750 TL para ödülü verilecek. SENARYO YARIfiMASI: B R BARIfi MANÇO SERÜVEN Sesini tüm dünyaya Bar fl mesaj yla duyuran Bar fl Manço nun sevenleri için flimdi yeni bir serüven daha bafll yor. Bir Bar fl Manço Serüveni Senaryo Yar flmas. Yar flma; tüm amatör ve profesyonel senaryo yazarlar na aç k ve Manço nun özgün kiflili i ba lam nda tür aç - s ndan herhangi bir k s tlama olmaks - z n özgür olacak. Uzun metraj senaryo yar flmas dahilinde birinci seçilen senaryoya dil Biret M N KLERDEN SÜPER P YANO RES TAL... zmirli ünlü piyano ö retmeni Tina Samo lu'nun e itmenli inde çal flmalar n baflar yla yürüten 30 minik ö renci Fuar Kültürpark alan ndaki zmir Sanat Merkezi'nde piyano resitali verdi. Yafllar 5-15 aras nda de iflen çocuklar, gelece in piyanistleri olma yolunda ilerlediklerini çald klar bestelerle aileleri önünde bir kez daha kan tlad lar. Konser s ras nda minik yetenekler be eni toplad. Ö rencilerinin, ça dafl müzi i yans tmaya çal flt klar n söyleyen piyanist Tina Samo lu Ö rencilerimin iste i üzerine belli flark lar seçiyoruz. Onlar n kararlar yla hareket ediyoruz. Ö rencilerim çok baflar l. Onlar n çabalar beni mutlu ediyor. Aralar nda küçükler de var, biliyorum ki, verdikleri emekler onlar her zaman bir ad m daha öteye tafl yacak dedi. Peter Bruns P YANO MASTERCLASS, D L B RET YÖNET M NDE AIMA DA Ayval k Uluslararas Müzik Akademisi nde (AIMA), A ustos tarihleri aras nda düzenlenecek Piyano Masterclass a dil Biret konuk oluyor. Kat l mc lar n dil Biret le birlikte çal flarak piyano tekniklerini ve müzikalitelerini gelifltirecekleri ve son baflvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlenen Masterclass a kay t ifllemleri için ayr nt l bilgi adresinden al nabiliyor. AIMA 2010 Etkinlik Takvimi: Temmuz Gitar Masterclass Nikita Koshkin yönetiminde A ustos Piyano Masterclass dil Biret yönetiminde Eylül Viyolonsel Masterclass Peter Bruns yönetiminde Eylül Edebiyat Atölyesi Enis Batur yönetiminde. Masterclass, kat l mc lara deniz k y s nda, bahçe içinde bir köflkte çal flma ve dil Biret le her gün ders yapma f rsat sunacak. Biret, 2010 y l uzmanl k derslerinde, genç müzisyenlerle yorum ve teknik üzerine odaklanacak. Ö rencilerin Masterclass a kat labilmeleri için konservatuvar düzeyinde piyano çalmalar n n yan s ra Klasik ve Romantik piyano repertuvar na hakim olmalar gerekiyor. Koshkin TL para ödülü verilecek. Ayr ca 2.lik 5000 TL, 3.lük ödülü ise 2500 TL olup, baflar l senaryolara mansiyonlar da verilecek. Baflvurular ve adreslerinden yap l yor. Senaryo yar flmas na kat l mlar 24 Eylül 2010 da bitiyor. AKBANK 7. KISA F LM FEST VAL BAfiVURULARI BAfiLADI Türkiye'de k sa film alan nda etkin bir platform oluflturan Akbank K sa Film Festivali bu y l 7. kez düzenleniyor. Yeni fikirleri desteklemeyi ve k sa film kültürüne katk sa lamay amaçlayan festival, 7-17 Mart 2011 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Festival program nda, "Festival K salar ", "Uluslararas Bölüm", "K sadan Uzuna", "Belgesel Sinema", "Canland rma K salar", "Özel Gösterim" ve "Deneyimler" bölümleri yer al yor. Bu y l da sinema severler için seçkin bir festival ortam oluflturmay hedefleyen festivalin son baflvuru tarihi 4 Aral k Yar flmaya kat lan ve ön elemeyi geçen filmler, Festival K salar Bölümü nü olufltu- 7

7 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 6 racak ve izleyicilerle buluflacak. Ayr ca kurmaca ve belgesel kategorilerinde oluflturulacak iki jüri taraf ndan, her iki kategoride "En yi Film" seçilecek. Baflvuru formlar, Akbank Sanat'tan ya da ve adreslerinden temin edilebilir. ZM RL SANATI "SOKAKTA" YAfiAYACAK Büyükflehir Belediyesi, kentin her saatini dolu dolu yaflayan, dinamik, sanat dostu zmirliler için Sanat Sokakta Projesi ni bafllatt. Proje kapsam nda müzik, tiyatro, kukla gösterimi gibi etkinlikler, zmirli sokak tiyatrolar ; Yenikap Tiyatrosu, Öykü Tiyatro, Tarla Faresi Tiyatrosu, Tiyatroevi ile Kentin Oyuncular taraf ndan sunulacak. gösteriler Bostanl Rekreasyon Alan, Karfl yaka skele Önü, Karfl yaka çarfl girifli, nciralt ve Güzelbahçe Rekreasyon Alan nda sanatseverlerle buluflacak. Konservatuvar ö rencilerinden oluflan zmirli gruplar, zmir in sokaklar n klasikten latine, popülerden caza keyifli müziklerle donat rken, bando dinleti grubu da etkinli- e katk koyacak. Alaz Abana (keman) Hazal K rm z o lu (keman), Öykü Canpolat (viyola) ve Venüs Temel den (viyolonsel) oluflan Yayl Çalg lar Oda Müzi i Grubu nun yan s ra Hakan Ege Uluda (vurmal çalg lar), Bartu Çelik (perküsyon), Gökçe Kocaküllah (flüt) ve Osman So ulcakl dan (gitar) meydana gelen Latin ve Caz Müzik Grubu, Sanat Sokakta Projesi yle kentlilere müzik ziyafeti verecekler. 27 Eylül de aç klanacak. Tarihe Sayg /Yerel Koruma Ödülleri Yar flmas na baflvurmak isteyenler, zmir Büyükflehir Belediyesi nin "http://www.izmir.bel.tr/tarihesaygi" adresine girerek form doldurabilecek ya da zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varl klar Müdürlü ü (5.Kat No:522) adresine flahsen müracaat edebilecek. Kat l mc lar, yar flmayla ilgili olarak numaral telefondan ya da adresine baflvurarak bilgi alabilir. ZM R M MARLIK ÖDÜLLER 2010 Mimarlar Odas zmir fiubesi, etkinlik alan olan zmir, Ayd n, Manisa ve Uflak ta mimarl n özendirilmesi ve ödüllendirilmesi amac yla bu y l ilk kez " zmir Mimarl k Sergisi ve Ödülleri" program n düzenliyor. Sergiye, Mimarlar Odas 'na kay tl her mimar bireysel veya ekip olarak kat labiliyor. fiirket ya da kurum ad na "TAR HE SAYGI" Ç N SEK Z NC BULUfiMA zmir de geçmifl uygarl klara ait kültürel ve mekansal mirasa hak etti i sayg n n gösterilmesi ve tarihi yap lar n korunmas n teflvik amac yla Büyükflehir Belediyesi taraf ndan geleneksel olarak düzenlenen "Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri" için baflvurular bafllad. Son baflvuru tarihinin 20 A ustos oldu u yar flmaya, tarihi mirasa sahip ç kan, koruyarak yaflatan ve bu alanda eme i bulunan tüm zmirliler kat labilecek. Yar flmada, "Kentli zmirli", "Basit Onar m", "Özgün fllevin Korundu u Esasl Onar m", "Özgün fllevin De ifltirildi i Esasl Onar m", "Emek", "Arkeolojik Sit Alanlar ndaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varl klar n n Korunmas ve Sergilenmesine Yönelik Baflar l Mekanlar n Oluflturulmas ", "Kentsel Sit Alanlar nda Yer Alan Yeni Yap lar çin Baflar l Uygulama" ve "Katk " dallar nda ödüller verilecek. Yar flman n sonuçlar, 8

8 04-09 etkinlik 12/7/10 12:53 Page 7 yap lan baflvurularda mimar(lar) n ise isim belirtmesi flart koflulmufl. Kat lacak eserler, son on y l içinde tamamlanm fl olan eserlerden seçilebilecek ve yeni yap lar n yan s ra koruma-restorasyon, yeniden ifllevlendirme ve çevre tasar m uygulamalar da sergiye kat labilecek. Eserlerin 23 A ustos a kadar Mimarlar Odas zmir fiubesi ne ulaflt r lmas gerekiyor. 34. DYO RES M YARIfiMASI SON KATILIM TAR H 31 A USTOS Yaflar E itim ve Kültür Vakf taraf ndan gerçeklefltirilen DYO Resim Yar flmas n n 34.sü bafllad. Son baflvuru tarihinin 31 A ustos olarak belirlendi i yar flma, Türk özel sektörünün sanata destek verdi i örnek projelerden biri olma özelli ini tafl yor. Yar flman n seçici kurulu da de erli sanatç lardan olufluyor: Prof. Gören Bulut, Prof. Mümtaz Sa lam, Prof. Ergin nan, Burhan Do ançay, Yalç n Gökçeba, Prof. Atilla Atar ve Prof. Dr. Mustafa Pilevneli kurulda yer alan isimler. THE CRANBERRIES ÇEfiME YE GEL YOR Dolores O Riordan ve The Cranberries in orijinal grup üyeleri yedi sene sonra yeniden bir arada! "Zombie", "Ridiculous Thoughts", "Ode To My Family", "Linger", "Animal Instincts" gibi efsane parçalar yla dünyan n hemen her yerinde milyonlarca kiflinin kalbini çalan, müzikleri ve Dolores O Riordan n inan lmaz sesiyle hepimizin ruhunu adeta kendilerine esir eden The Cranberries, 23 Temmuz akflam Çeflme de. Ayr nt l bilgi için: Bora Uzer Babylon rüyas Çeflme nin en güzel koylar ndan Aya Yorgi de kald yerden devam ediyor. Her cumartesi yerli/yabanc büyük isimlerin konser verece i Babylon Aya Yorgi, di er günlerde performans gösterecek baflar l yerli gruplar n yan s ra, Cumartesi konserleri sonras e lenceyi devam ettiren farkl DJ setleriyle de Çeflme gecelerinin bu seneki vazgeçilmezi olacak. Yaz n klasikleri; her çarflamba dinamik performans yla Bora Uzer, iki haftada bir gerçekleflecek yaz n en popüler partisi Oldies But Goldies ve pazar günleri Havana Salsa esintisiyle Babylon Aya Yorgi de müzik ve keyif kesintisiz devam edecek. Babylon da gündüz ve gece haftan n her günü Babylon müziklerini, yerli/yabanc gruplar n konserlerini ve lezzetli yemeklerini bulabilirsiniz kifli kapasiteli plaj ile Ege tatillerinin ana kavfla haline gelecek Babylon Aya Yorgi, sessiz plaj seçene i ile de kafa dinlemek isteyenler için izole bir bölge vaat ediyor. Ayr ca aileler için çocuklar n e lenceli zaman geçirebilece i özel alanlar bu sene de unutulmad. Geçen senenin klasi i Happy Hour partileriyle 2010 yaz n deniz, do a ve günefl ile geçirmek isteyenler için Babylon Aya Yorgi birebir. Teoman Burhan Öçal BABYLON AYA YORG DE KES NT S Z MÜZ K-E LENCE Murat Uncuo lu nun minimal elektronik DJ performans yla Burhan Öçal n marifetli parmaklar n n darbukada yaratt - ritm show unun harmanlanmas ndan oluflan bir dans ziyafeti 29 Temmuz'da sizleri bekliyor. Hareketli ritimler ile ortal flenlendirecek olan ikiliye darbukada Ümit Adakale efllik edecek. Babylon un temmuz ay ndaki son konu u ise Teoman olacak. 31 Temmuz da gerçeklefltirilecek konserde Teoman yeni ve eski flark lar ndan oluflan özel bir seçki sunacak. Yunan geleneksel müzi inin en baflar l isimlerinden Paleo Rembetiko, Babylon stanbul daki gecelerden sonra yaz sezonuna "Tekirda Trakya Serisi" kapsam nda Babylon Aya Yorgi de devam ediyor. Yunan Göksel müzi inin sevilen enstrümanlar ndan buzuki üzerine uzmanlaflm fl olan ekip, 3-9 A ustos, de müzikseverleri bekliyor. 5 A ustos ta pop müzik dünyas na getirdi i alternatif duruflla müzikseverlerin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmay baflaran Göksel, yeni albümü "Mektubumu Buldun Mu?" ile eski klasiklerin orijinaline sad k kal nm fl aranjmanlar n sunacak. Göksel in ard ndan Naim Dilmener ve Sarp Dakni ile eski 45'likler sahnede yerini alacak. Babylon Aya Yorgi'nin öne ç kan bir di er konseri ise 14 A ustos'ta Oi Va Voi olacak. Oi Va Voi 9

9 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:53 Page 2 10

10 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:53 Page 3 Yokuşların yükünü sırtında taşıyor Merdivenli sokaklar Denize do ru uzanan tepeliklerde kurulmufl semtleriyle çok say da merdivenli soka a sahip Konak Belediyesi, bu alanlarda iyilefltirme çal flmalar yürütüyor. Kent esteti inde özel bir yeri olan merdivenli sokaklar, komfluluk iliflkilerini de güçlendiriyor. Ancak semt sakinleri, kendilerini yoran, zorlayan merdivenli sokaklarda yeni düzenlemeler istiyor. Deniz Çaba fian Duygu Özsüphanda Yayman Alpay Sönmez [foto raf] Kimi zaman çocuklar n oyun mekân, kimi zaman da komflular n sohbet alan... Çaylar n demlenip merdivenlere ç k ld günler eskide kalsa da, merdivenler yaflam alan olarak eski cazibesini kaybetse de, kentsel dokuda çok önemli bir yere sahip. Merdivenli sokaklar Karatafl'tan Üçkuyular'a uzanan alan n yaya ulafl m sisteminin belkemi ini oluflturuyor. Hatay' n baz bölgelerinde ve Kadifekale, Ball kuyu, kmiçeflmelik gibi zmir'in eski semtlerinde de kimi yokufllar n yükünü, basamaklar tafl yor. nsanlar n her gün evlerinden ifllerine, okullar na ya da al flverifle gitmek için kulland bu dar, epey dik sokaklar n baz lar hâlâ geçmiflin izlerini tafl yor üzerinde. Ço u zaman günlük yaflam merdivenler üzerinde sürdürmek zor, yorucu olsa da müdavimleri vazgeçemiyor onlardan. 11

11 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:53 Page 4 Konak Belediyesi'nden dik yollara merdiven Denize do ru uzanan tepeliklerde kurulmufl semtleriyle çok say da merdivenli soka a sahip Konak Belediyesi, bu alanlar elden geçiriyor. Fen flleri Müdürlü ü taraf ndan Tuzcu, Akarcal, Millet, Murat, Sayg, Zeytinlik, smetpafla, Süvari, Kocakap, Mithatpafla mahallelerinde, vatandafllar n yürümekte zorland sokaklarda yap lan merdiven çal flmalar, yaya ulafl m n kolaylaflt rma amac n tafl yor. Yeni merdivenlerin yan s ra eski merdivenlerin de onar m n yapan ekipler, dik rampalarda zorluk çeken özellikle yafll vatandafllara nefes ald r yor. Kadifekale ve bölgedeki di er mahallelerde binlerce metre merdiven infla ettiklerini söyleyen Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, vatandafllar n istekleri do rultusunda çal flmalar yürüttüklerini vurgulad. Pratik çözümlerle vatandafllar n taleplerine karfl l k verdiklerinin alt n çizen Baflkan Tartan, Konak' n iniflli ç k fll do as ndan dolay s k nt yaflan lan sokaklara merdiven yap lmas konusunda vatandafllardan talepler geliyor. Araçlar n inip ç kamad, vatandafllar n yürümekte zorland sokaklara merdiven infla ediyoruz. Merdivenler hem kullan m aç s ndan pratik oluyor, hem de ya mur ve çamurda a rl kl olarak yafll vatandafllar s k nt yaflam yorlar. Merdivenler ayr ca kentin vitrinini de güzellefltiriyor, kullan m daha kolay ve pratik diyor. Sosyal yaflama kat lma olana Merdivenli sokaklar n tafl t trafi ini reddeden karakteri, d fl mekânlara yönelik zorunlu etkinliklerin d fl nda sosyal etkinliklere de olanak sa l yor. Bayrakl Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü ü'nde fiehir Planc s olarak görev yapan Nefle Taflke, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde haz rlad Kentsel Çevrelerde Mekânsal Elemanlar Olarak Merdivenli Sokaklar konulu tezinde bu mekânlar n fonksiyonel ifllevini flöyle vurguluyor: Günümüz insanlar zorunlu olmad kça d fl mekânlara vakit harcam yorlar. Merdivenlerin fonksiyonel ifllevi de bu noktada kendini gösteriyor. Özellikle özürlüler, yafll - lar ve çocuklar için. Bu insan gruplar genelde ev ve çevresine ba ml, hareket kabiliyetleri s n rl. Evlerinin merdiven kenarlar nda olmas sayesinde pasif de olsa sosyal yaflama kat lma olana buluyorlar. Basamak yükseklikleri ve genifllikleri zorluyor Merdivenli sokaklar, kentte estetik ve simgesel roller de üstleniyor. Görsel olarak keyifle alg lanan bu mekânlar, kent görünümünü derinlik kazand rarak zenginlefltiriyor. Çok daha önemlisi yaflam dam t yor. Ancak Karatafl' n yokufllu sokaklar nda yaflama dair çok fazla iz oldu u söylenemez. Taflke, bu noktada yap sal sorunlardan bahsediyor: nsanlar merdivenli sokaklarda yaflamaktan flikâyetçi de il. Sadece rahats z olduklar noktalar var. Öncelikle basamaklar n yüksekliklerinin ve geniflliklerinin eflit olmamas inifl ve ç k fl zorlaflt r yor. Baz sokaklarda yüzey malzemeleri, özellikle ya fll havalarda kaymalara ve ya mur suyu drenaj n n sa lanamamas na neden oluyor. T rabzan uzunluklar ndaki rast gele kesintiler bir baflka olumsuzluk. T rabzanlar, yafll lar, özürlüler ve çocuklar n bu mekânlar kullanabilmesi için zorunlu bir ö e. Son zamanlarda yap lan yenileme çal flmalar kendini göstermeye bafllad tabii. Güvenli ve rahat kullan m etkileyen bir di- er faktör de, sahanl klar n yetersizli i ve yap lara girifllerin eskisi kadar detayl çözümlerle infla edilmifl olmamas. Taflke, insanlar üzerindeki psikolojik etkiye de iniyor bu noktada: Merdivenlerin çok uzun olanlar cayd r c. nsanlar yoruyor. Her bir buçuk metre yükseklik ç kt klar nda, dinlenebilecekleri ve soluk alacaklar bir sahanl a ihtiyaç duyuyorlar. Bu, psikolojik ve fiziksel bir s n r, merdiven kullan m nda. 12

12 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:54 Page 5 13

13 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:54 Page 6 Konfor standartlar alg y etkiliyor Fiziksel yorgunlu un yan nda psikolojik yorgunluk da önemli, merdiven kullan m nda. Kent mobilyalar dedi imiz çöp kutular, banklar, ayd nlatma elemanlar ve çiçekliklerin mekâna yerlefltirilmesi insan psikolojisini de ifltiriyor: Ayd nlatma elemanlar birinci planda önem tafl yor. Hem gece kullan m, hem de insanlar n kendilerini güvende hissetmeleri aç s ndan. Bununla beraber, çekici objeler ya da renklerin kullan m da alg y olumlu yönde etkileyebilir. Nefle Taflke, merdivenli sokaklar n hem ifllevsel hem de görsel aç dan tercih edilen mekânlar haline dönüflebilmesini; fonksiyonel, estetik ve teknik standartlar n yakalanmas na ba l yor: Fiziksel mekândaki baflar insanlar n o sokaklar sahiplenmesini de beraberinde getiriyor. nsanlar, uygun mekânlar sunulmad - için d fl mekânlarda vakit harcamak istemiyorlar. Eski dokulara bakt m zda; evler iki-üç katl, birden çok girifli var ve görsel aç dan daha keyifli. fiimdiyse alt -yedi katl binalar yükseliyor. Edebiyatta ve dinsel temalarda merdivenler Edebiyatta ve di er sanat dallar nda çok ifllenen bir konu olan merdivenler yaflamla özdefllefltiriliyor ço u zaman. Ahmet Haflim'in dizelerinde söyledi i gibi çocukluktan yafll l a uzan yor: A r a r ç kacaks n bu merdivenlerden / Eteklerinde günefl rengi bir y n yaprak / Ve bir zaman bakacaks n semaya a layarak. Merdiven kavram dinsel temalarda da yerini alm fl. Hemen hemen bütün dinlerde merdiven, tanr ya giden kutsal yolu, kurtuluflu simgeliyor. Müslümanlar, H ristiyanlar, Museviler ve Budistlerin kutsal kitaplar Tanr ya ulaflan merdivenlerden söz ediyor. 14

14 10-15 merdivenli sokaklar 6 9/7/10 14:54 Page 7 De iflen yaflam tarz nsanlar n yaflam tarz da merdiven kullan - m n etkiliyor. Kent merkezine yak n sokaklarda, merdivenler zorunlu mekânlar olmaktan öteye gitmiyor. Çal flan kad n, krefle giden çocuk, yükselen binalar ve birbirine yabanc laflan bireyler... D fl mekâna duyulan ihtiyaç, bu anlamda de ifliyor. Karatafl'taki merdivenlerin farkl ifllevlere sahip olmas bunun en güzel örne i. Nefle Taflke ise yap lan yenileme çal flmalar n n kente eski dokusunu kazand raca n söylüyor: Kentsel mekânlar n kalitesinin art r lmas insanlar n bu mekânlar daha fazla kullanmas n sa layacakt r. Birtak m tasar m müdahaleleri ile sokaklar eskisi gibi, yaflam kokan merdivenlere kavuflturmak mümkün. Ancak bu flekilde merdivenli sokaklar kentsel yaflam n zenginleflmesine katk sa layabilir. Semt sakinleri kolayl k istiyor Merdivenli sokaklardan en s cak haberleri, onu kullananlar veriyor. Karatafl ve Halilr - fatpafla'n n basamaklarla örülü co rafyas, bu anlamda biraz çetin, geçit vermiyor. Her ne kadar bu semtlerin sakinleri merdivenleri günlük yaflamlar n n parças olarak kullansalar da, bir yokuflun bafl nda durup soluk al r gibi yak n yorlar bu durumdan. Nitekim Karatafl ve Halil R fat merdivenlerinde gezinirken gördü ümüz çok say da kiral k ve sat l k ev levhas, vatandafl n derdini anlat yor. Halil R fat' n merdivenlerinden Karatafl' n merdivenlerine tafl nan Tülay Sertdemir, Merdivenler zor oluyor. Eve ç kana dek üç - dört mola veriyoruz. Tarihi Asansör de çok uzak kal yor. Gölgelik olsa orada dinlenilebilir diyor. Ancak akflamüstleri basamaklarda yapt klar komflu sohbetlerinin de tad na doyum olmuyor. Sertdemir, Çay demleyip kap önüne ç kar z derken bunu anlat yor. Karatafl merkezine inen merdivenlerin bafl ndaki bakkal Ulafl Yabanova da tafl t trafi- i aç s ndan yaflad klar s k nt ya dikkat çekiyor: Merdivenli sokaklar afl r zor oluyor. Burada oturanlar n ço u yafll insanlar. Afla- dan gelen müflterilerim var, çok zorlan - yorlar. Dükkâna mal getiren araçlar ya da çöp kamyonlar s k fl yor. Burada Üçyol'a direk ç kan tek yol, K z Lisesi'nin yan ndaki sokak. Onun d fl ndakilerin hepsi merdivenli. En az ndan e imi az olan sokaklarda merdivenleri normal yola çevirseler iyi olur. Bakkal n önündeki yol, Halilr fatpafla Caddesi'nin bir alt ndaki sokak. Biraz ilerisinde, Adile Naflit Park 'n n karfl köflesindeki bakkal Mehmet Güven de Bu soka a tek girifl var; Halil R fat Pafla son duraktan. Bir girifl daha istiyoruz. Acil bir durum olsa araçlar ta son duraktan dönmek zorunda diyor. Bakkal n köfle bafl ndaki merdiven, sokak sakinleri için do al bir toplanma yeri olmufl. Gönül Özda, Yokufl ç k p inemiyoruz. Basamaklara çok çöp at l yor diye yak nsa da hep bir a zdan, Sohbetler bu köflede oluyor. Komfluluk var, çok flükür diyor. Roma n n spanyol Merdivenleri Çevresi renk renk çiçeklerle süslü Roma'n n ünlü spanyol Merdivenleri; sanatç lar n, müzisyenlerin, gezginlerin ve halk n u rak yerlerinden biri. Ünü dünyaya yay lm fl bu merdivenler, gençlerin de buluflma noktas. 18'inci Yüzy l' n ilk yar s nda Francesca De Sanctis taraf ndan tasarlanm fl olan bu mekânlar, bugün spanyol Meydan 'n n ruhunu yans t yor. Meydandaki seyirlik gösteriler buradan izleniyor, modac lar defilelerini sergiliyor, genç k zlar ise güneflin keyfini ç kar yor. Meflhur Trevi Çeflmesi'nden ayr lan turistler do ru bu merdivenleri görmeye gidiyor. Roma ile özdefl olan bu mekânlar yaflam n merkezinde konumlan yor. 15

15 16-19 kestane pazari 4 9/7/10 14:58 Page 2 Marulun göbe i: Kestanepazar Çok uzak yollardan geliyor Kestanepazarı. Ta İpek Yolu'ndan, Kervan Köprüsü'nden bugüne ulaşıyor. Doğunun mallarının Batıya aktarıldığı noktada kurulmuş; yıllar içinde değişikliklere uğrasa da geleneksel dokusunu koruyor. Duygu Özsüphanda Yayman Alpay Sönmez [foto raf] Eskiden, çok çok eskiden, yüzlerce y l önce dünya yüzünde bu kadar çok kent, bu kadar çok insan ve bu kadar çok merkez yokken, o vard! Dünyan n kesintisiz al flverifl yap - lan en eski çarfl s Kemeralt, oradan var olmufltu. Oras, 400 y ll k camiler aras nda dolaflan sokaklar yla Kestanepazar. Ad n, o eski camilerin birinden al yor. Deve kervanlar buraya yük tafl rken Kömürcüler çi diye an l yordu. Sonra g da toptanc lar ve perakendecilerinden geleneksel zanaatlara dek ne aran rsa bulunan bir çarfl haline geldi. Halen de öyle. Kemeralt da Kestanepazar 'n n etraf nda büyüdü, geniflledi Kemeralt en eski çarfl, evet. Çünkü tarihi pek Yolu'nun bat daki son noktas, zmir Liman 'yd. Liman n bir ucunda, 12'nci Yüzy lda Bizansl lar taraf ndan yap lan Liman Hi- 16

16 16-19 kestane pazari 4 9/7/10 14:58 Page 3 sar vard. 1600'lü y llarda yay fleklindeki eski liman hatt n n çevresine kurulan camiler ve hanlarda, ticaretin nabz at yordu. pek Yolu burada sonlan yor, deve kervanlar yüklerini bu hanlarda indiriyor, Do unun mallar Bat limanlar na bu limandan ulafl - yordu. flte bugün, kiçeflmelik yokufllar ndan Havra Soka 'na, Fevzipafla Bulvar arkas ndan Konak Meydan 'na dek 270 hektarl k alana kurulu Kemeralt 'n n kuruldu u ilk yer, o camilerin gerisinde bugün Kestanepazar diye an lan bölge. Dördüncü kuflak bir dükkânda tarih dersi Kemeralt bir marul, marulun göbe inde Kestanepazar var. Tam esnafl k bir tan mlama, de il mi? Bu sözün sahibi, Ankara G - da'n n üçüncü kufla ndan Ali Özkanl. Kemeralt 'n Kemeralt yapan eski esnaflar, kent tarihinin bilinmez anlat c lar asl nda. Özkanl da onlardan. Hisar ve Kestanepazar camileri aras n n, esas merkez oldu unu söylüyor. Dedesi Yugoslavya'dan göçerken Anavatana bir gideyim, dükkâna Ankara ismini koyaca m demifl. 1928'de Kestanepazar 'n n merkezindeki bakkal dükkân n açt nda, tavanda kömür tozlar varm fl. Çünkü diyor, buras eskiden Kömürcüler çi'ymifl. 100 sene kadar önce develerle kervanlar gelirmifl, kömür getirirmifl. Kömürcüler gidince bakkal ve manavlar aç lm fl, buraya da Sebzeciler Meydan denir olmufl. Bir alt sokak (Sobac lar Soka ) ile bir üstteki Anafartalar Caddesi'nde toptanc lar, aradaki Kestanepazar 'n n ana yolunda ise her fleyin perakendesi varm fl. Özkanl Bizden istenen ürün yoksa hemen toptanc dan al p getiriyorduk. Müflteri böylece her arad - n bulabiliyordu diyor. Toptanc lar 12 Eylül'den sonra s k yönetim döneminde G da Çarfl s 'na gitmifl. fiimdi ise o her fley in kal nt lar var burada. Ali Özkanl ifli babas ndan devral nca bakkaliyeyi peynirciye çevirmifl; flimdi iflleri o lu yürütüyor. Kemeralt 'nda en iyi ve bol çeflitli peyniri nerede bulurum? diye sorsan z, gösterilecek adreslerin bafl nda Ankara 17

17 16-19 kestane pazari 4 9/7/10 14:58 Page 4 G da yer al yor. Özkanl da Kestanepazar 'nda neleri bulabilece imizi say yor: Nesli tükenmeye yüz tutan geleneksel ürünler var. Daha çok vard, azald. Mesela keçeciler vard, kalmad. Demir dövenler var, baharatç lar n esas burada Kestanepazar, Ege'deki çarfl lar n anas. Keçecili in, demircili in, g dan n do um yeri buras d r. Gelene in adresi Kestanepazar Bir de biz sayal m neler oldu unu, flöyle h zl ca bir tur atal m: Bafldurak ve Kestanepazar camileri aras nda kalan Kestanepazar 'nda; her türlü baharat, kuru ot ve salçan n sat ld aktarlar, turflucu, peynirci ve zeytinciler, sepetçiler, h rdavatç lar, undan bakliyata dek her ürünün bulundu u zahireciler, ahflap boyama malzemeleri ve ev gereçleri satan dükkânlar, geleneksel Türk mutfa lokantalar, el sanatlar n n üretildi i atölyeler ve sat fl yerleri, küçüklü büyüklü giysi dükkânlar yer al yor. Kemeralt 'n Kemeralt yapan en önemli özelliklerden biri, hipermarketlerde bulunmayan kalay, bak r, demir, f ç, nargile zanaatkârlar n bar nd rmas. Kestanepazar ile fiad rvanalt camileri aras ndaki Büyük Demir Han'da f ç ile ahflap ve bak r ürünleri imalat yap l yor. Kestanepazar, Kemeralt 'nda h rdavatç lar n yo un olarak bulundu- u iki bölgeden biri. (Di eri Mezarl kbafl yak n nda.) Çak, çakmak, çakmaktafl, çivi, çekiç, matkap, jilet gibi birçok eflya rengârenk bir görüntü oluflturuyor. B çak bileme konusunda bu bölge zmir'de tek. Çünkü art k bilemeci kalmad. El iflçili i olan b çak yap m, babadan o ula kalma... 18

18 16-19 kestane pazari 4 9/7/10 14:59 Page 5 Baflka yerde yok! O halde dükkânlardan dükkân be enelim Kestanepazar Camii alt nda un ve bakliyat üzerine her ürünü bulabilece iniz De irmen, onlardan biri olsun, zirâ bir efli daha yok. kinci kuflaktan Gökçellerin iflletti i De- irmen'de 300 çeflit ürün sat l yor. ç Anadolu bulguru, nohutu, zmir'de pek bulunmayan esmer Güneydo u bulguru, nohudu, Erzurum, Erzincan fasulyesi, Erzurum dut pekmezi bu ürünlerden birkaç. Unu, Ifl kkent'teki imalâthanelerinde üretiyorlar. Kestanepazar tariflerinin kerteriz noktas, Bafldurak' n karfl s ndaki Meflhur Kemeralt Turflucusu. Rengârenk turflu kavanozlar, f - ç lar aras nda karar vermek zor çünkü bildik tatlar n d fl nda çok fazla ürün var. Babalar Tahsin Ülgüt'ten miras mesle i sürdüren Ziya ve Kemal Ülgüt kardefller, 100 çeflit turflu oldu unu söylüyor. Erik, ça la, badem, f nd k, muz ilk akla gelenler. 50 y ll k dükkân n sahipleri tüm ürünleri kendileri üretiyor. Turflusu yap lan ürünlerin ço u Marmara Bölgesi'nden oldu undan, imalâthaneleri Bursa'da. Sobac lar Soka 'nda has r, toprak ve ahflap üzerine yerli hediyelik eflya satan Özgür Salgar, Çankaya'dan befl sene önce gelmifl. Çünkü diyor, Ege'nin her yerinden Kemeralt 'na al flverifle geliyorlar, her ihtiyaçlar n al p gidiyorlar. Toprak ve ahflap ürünleri Ayranc lar'daki imalâthanelerinde ürettiklerini, has r ürünleri Ayd nl Çingene çocuklar ndan ald klar n söyleyen Salgar, çarfl n n bu iflle ilgili haritas n kabaca çiziveriyor: Yapt m z iflle ilgili eskiden Kestanepazar merkezdi. fiu anda giysiciler ço ald, biz de Anafartalar'dan Sobac lar Soka 'na geçmek zorunda kald k. Eskiden imalât da buradaym fl. Biz buraya gelince sepet satan üç dükkân daha aç ld. 19

19 20-25 damlacik 5+1 9/7/10 15:02 Page 2 Damlac k derler ad ma Tar k Dursun K. En az bin kifliye sordum. (Belki abart yorum.) Neresi oldu unu herkes biliyor; gelgelelim, hiç kimse do ru dürüst tarif edemiyordu bana. Biri dedi ki; Evet efendim, beni dinlerseniz, önce hiç sapmadan do ru Basmane'ye gideceksiniz. Meflhur Alt npark' soracaks n z, size fl p - nifli gösteriverirler. Oradan vurun yokufllar ndan birine, hoop an nda Damlac k'tas - n z. Biri dedi ki; Sizin arad n z o Damlac k ne Basmane'dedir, ne de Kap lar'da. Sizi ters yöne yolluyorlar beyim, iyisi mi önce Karatafl'a, sonra s ras yla (do ru yanl fl art k) Sanat Okulu, sonra Nokta, sonra Karantina, sonra Mektupçu, sonra Vali Kona, sonra... Sonra da Damlac k'a var rs n z. Ben baflka soracak kap lar aramaya ç kt m. Damlac k'la günü bitirdim. Biri de dedi ki; Eski ad yla Memleket Hastanesi'nin duvar dibinden bir yokufl yukar ç kar; inifli az, ç k fl çok bir yokufltur. Bir ad da Damlac k Yokuflu'dur. O yokufla sard r n, Damlac k'a kavuflursunuz. Denemesi parayla de ildi ya, dedi i yokufla sard rd m. Garip bir yokufltu, sa da yokufltu (Varyant afla iniyordu), solu da Deve Ç kmaz'd. Ama t rmand kça gözlerimin pas silindi: zmir'e öyle bir yerden bakt m ki, ne bir efli daha vard, ne bir menendi. Evlerin hepsi, geçmifl zaman evleriydi, (bir 20

20 20-25 damlacik 5+1 9/7/10 15:03 Page 3 ev gördüm, iki yüz yafl ndaym fl) tamam da nas l evlerdi iflte? Giderken giderken dapdarac k bir soka a girdim, bakt m; üfürsen y k l verecek bir evcik. Karar k, çürümeye yüz tutmufl tahta payandalarla sözde y k lmas na set çekimli, nohut oda bakla sofa bir evin duvar bitifli- i, t pat p ayn s komflu evin efli inde yüzü haritalaflm fl, numaral gözlüklü bir ninecik oturuyordu. Komflu evin tehlikeli oldu u aln na çak lm fl bir levhada belirtilmiflti belirtilmesine de nineci in ald rd yoktu bu- 21

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Pisagorion Baz günler gökyüzünde sanki gerçekten de gö ün yüzü görünür. ncecik beyaz bulutlardan çizgi gibi gözler, afla do ru uzanan

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı