GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren,"

Transkript

1 NiJERYA kenin seçkin devlet adamlar arasnda yer alan Umsan Bugage'nin başkanlğndaki lslamic Trust of Nigeria ve Counsil of Ulama farkl gruplarn önde gelen aydnlarn bir arada toplam aya özen göstermektedir. Sömürgecilik öncesinde Nüerya'nn pek çok şehri birer İslam kültür merkezine dönüşmüş ve aralarnda hanmlarn da bulunduğu birçok alim yetişm i ştir. Saidu Zungur, İbrahim Süleyman, Mulazu Hadeja, Aminu Kana, Akolu Aliye ve Aliyu Namandji bunlar arasnda saylabilir. İngiliz sömürgeciliği döneminde müslümanlarn dini inançlarna uygun bir hayat sürmelerine pek çok alanda müsaade edilmedi. Özellikle Sakoto halifeliğinin yürüttüğü zekat müessesesi ve Arapça eğitim yasakland, İn gilizce'nin kullanlmas zorunlu hale getirildi. Ayn şekilde Osman b. Fudl'nin öğrencilerinden Muhammena Birnin Gwara'nn Arap harfleriyle yazl dil haline getirdiği Hevsa dilinin yazm durduruldu. Getirilen snrlamalar yüzünden bağmszlk öncesine kadar sadece birkaç bin kişi hacca gitme imkan bulurken 1973'te bu say 'e, 1976'da 'e ulaşt. Ülkenin 1986 ylnda İ slam Konferans Teşkilat'na üye olmas hrstiyan çevrelerce tepkiyle karşland yl sonu ile 2000 ylnn ilk aylarnda müslümanlarn çoğunlukta o lduğu on dokuz eyalette ülkenin anayasasndaki "ahval-i şahsiyye "ye dair şer"i hükümler diğer alanlara da uygulanmaya başland. H ristiyanlar bu uygulamaya şiddetle tepki göstererek ülkeyi büyük bir karşklğa sürüklediler. Çkan olaylarda çok sayda insan öldü. Nüerya'da şer'l hükümlerin günlük hayatn her alannda temsil edilmeye başlanmas bölgedeki diğer ülkelerde de yakndan takip edilmektedir ylnda, nüfuslarn olduğundan daha çok göstererek yönetirnde müslümanlardan daha fazla söz sahibi olmak isteyen hr i stiyanlarla müslüman halk arasnda devam eden çatşmalarda 1000'den fazla insan hayatn kaybetti. BİBİYOGRAFYA : R. W. July, Histoire des peuples d'afrique norie (tre. P. Ad o do v.dğr). lssoudun 1977, II, 25-40; J. Ki-Zerbo, Histoire de l'a{rique noire, Paris 1978, s , ; P. B. Clarke, WestA{ricaand Islam, ondon 1982, s ; Adem Abdullah el İl url, el-islam el-yevm vegaden fi l'licfrya, Kahire 1405/1985, s. 47, 57, 59, 60, 66-68; E. M'Bokolo, Afrique noire, histoire et civilisations, Paris 1992, Il, 51-52; M. A. de Montclos, e Nigeria, Paris 1994; B. Nantet- R. Bazenguissa, 'Afrique: mythes et realites, Paris 1995, s , 123, 224; Cengiz Orhonlu, "Osmanl-Bomu Münasebetlerine Ait Belgeler", TD, sy. 23 ( 969). s ; S. U. Balogun, "Arabic Intellectualism in 112 West Africa: The Role of the Sakoto Caliphate", JIMMA, Vl/2 (1985). s ; AbdurRahman I. Doi. "Islamic Education in Nigeria ll th Century-20'h Century", Muslim Education Quarterly, II/2, Cambridge 1985, s ; R. O. Abubakre, "The Role of Muslim Youth in the Propagation of Islam in Nigeria", Islam and the Modern Age, XVII/4, New Delhi 1986, s ; J. Hunwick. "Neo-Hanbalism in Southern Nigeria: The Reformist ideas of al-hajj Adam al-ilüri of Agege", Islam et societes au sud du Sahara, sy. 3, Paris 1989, s ; Ousmane Kane, "es mouvements religieux et le champ politigue au Nigeria septentrional: le cas du reformisme musulman a Kana", a.e., sy. 4 ( 1990). s. 7-24; Ahmet Kavas, "Afrika'nn Sömürgeleştirilmesi Öncesinde Rabih b. Fazlullah'n Kurduğu Son Biladu's-Sudan Devleti ve Fransa'yla Mücadelesi", Osm.Ar., XX (2000). s. 9-35; M. Hiskett, "Nigeria", EJ2 (Fr.). VIII, Ni KAB GiJ l!i!j (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.i.q.;jf ) AHMET KA VAS Kul ile Hak arasna giren, aşk maşuktan ayran engel; ilahi hakikatierin salikin kalbinde tecelli etmesini önleyen maddi suretierin izi anlamnda tasavvuf terimi (bk. HİCAB). NİKABET (bk. NAKİBÜEŞRAF). Ni KAH (r:!of) Sözlükte " birleştirme, bir araya getirme; evlenme, evlilik; cinsel ilişki" gibi anlamlara gelen nikah kelimesi fkh terminolojisinde, şer'an aranan şartlar çerçevesinde aralarnda evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadnn hayatlarn geçici olmakszn birleştirmelerini sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasnda meydana gelen evlilik ilişkisini ifade eder. Arapça'da zevac kökünden türeyen kelimeler de "evlenmek, evlend.irmek, evlilik, evliliğin taraflarn oluşturan eşler" manalarnda yaygn biçimde kullanlr (Kur'an- Kerim ve hadislerdeki örnekleri için bk. M. F Abdülbaki. el-mu' cem, "zvc" md.; Wensinck, el-mu'cem, "zvc" md.). Ailenin temelini teşki l eden evlilik bütün ilahi dinlerde, kadn ve erkeğin kendilerine özgü bir mahremiyet ve paylaşm alan oluşturmalarna ve insan soyunun devamna katk sağlamalarna imkan veren yegane meşru ilişki olarak kabul edilmiştir (mesela bk. el-a'rat 7/80-81; er-ra'd 13/ 38; islam'dan önceki din ve topluluklarla İslam'daki aile telakkisi hakknda bilgi için bk. AİE). İslam'da hayatn çeşitli alanlarna dair pek çok düzenleme Kur'an ve Sünnet'te ortaya konan genel ilkeler ve amaçlar çerçevesinde ihtiyaçlara, zaman ve şartlara göre İslam toplumunun takdirine braklrken evlenme ve aile ile ilgili belli başl hükümlerin doğrudan Kur'an tarafndan belirlenmiş o l mas ve bu hükümlerin Hz. Peygamber ta rafndan genişçe açklanp uygulanmas İslam dininin evlilik ve aile kurumuna atfettiği önemin bir ifadesidir. Kur'an- Kerim'de nikah kelimesi ve tüc revleri genellikle evlenme akdini belirtmek üzere on dokuz ayette geçmektedir (M. F Abdülbaki. el-mu'cem, "nkl:" md.). Bunlarn bir ksm bağlam dikkate a ln arak "cinsel ilişki" ve "buluğ" gibi anlamlarda da yorumlanmştr. Baz ayetlerde canl varlklarn çift olarak yaratldğna değinilirken "zevc" kelimesi kullanlmakla birlikte bunun tekil veya çoğulunun (ezvac) isim tamlamas içinde başkasna 1 başkalarna izafe edilerek kullanmnn sadece ara l arnda evliilk bağ bulunan insanlar hakknda olmas dikkat çekicidir. Kur'an'da, insanlar için kaynaşp huzur bulacaklar kendi türünden eşler yaratp aralarnda sevgi ve merhamet meydana getirmesi Allah'n kudretinin kantlar arasnda saylmş (er-rum 30/21). mecazi bir anlatmla eşierin birbiri için elbise konumunda olduğu belirtilmiş (el-bakara 2/187), çeşitli şekillerde evlilik teşvik edilmiş (en-nahl 16/72; en-nur 24/ 32). neslin bozulmasna yol açacak gayri meşru ilişkiler yasaklanmştr (el-isra 17/ 32). Diğer taraftan Kur'an'da nikah akdi erkek tarafndan kadna verilen sağlam bir teminat olarak nitelenmiş (en-nisa 4/21). evlenemeyenlerin bu imkan buluncaya kadar iffetlerini korumalar istenmiş (en NO.r 24/33). böylece evliliğin büyük sorumluluk gerektiren bir kurum olduğuna dikkat çekilmiştir. Kur'an'da, nikah akdinin kuruluşundan evliliğin tarafiara getirdiği hak ve veclbelere ve evlenmenin sona ermesine kadar bir dizi hükme yer verilmesi evlenneye atfedilen önemin diğer bir göstergesidir. Bu çerçevede, Cahiliye döneminde uygulanan nikah- makt (üvey anne ile evlenme) yasaklanarak ve evlenilmesi haram olan kadnlar saylarak evlenneye ilişkin baz snrlamalar getirilmiş (en Nisa 4/22-24). erkeklerin kadnlar üzerin-

2 de olduğu gibi kadnlarn da erkekler üzerinde mikuf ölçüsü içinde haklarnn bulunduğu, ailenin geçiminden sorumlu olan kocann evin reisi konumunda olduğu (el Bakara 2/228, 233; en-n isa 4/34; et-talak 65/6-7). mehrin kadn için bir hak olarak görülmesi gerektiği ve mallar üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabileceği belirtilip kadnlarla iyi geçinilmesi istenmiş (el-bakara 2/237; en-nisa 4/4, 9, 32-33). nikahn kar kocay birbirine bağlamas yannda taraflar ayrlsa bile onlarn kan yakn l ar arasnda devam edecek shrl hsmlk meydana getiren bir bağ olduğuna dikkat çekilmiştir (e n-nisa 4/23; el-furkan 25/54). Öte yandan kar-koca arasnda çkacak anlaşmazlklarn olabildiğince aile mahremiyeti içerisinde çözümten ip evlilik birliğinin korunmas, buna imkan bulunamamas halinde nikah bağna iyilikle son verilmesi ve bu durumun ortaya çkaracağ hak ve yükümlülüklere riayet edilmesi istenmiştir (el-bakara 2/229; en-n isa 4/ 35; et-talak 65/ 1-7). Nikah kelimesi ve türevlerinin hadislerde de genellikle "evlenme akdi" an lamnda kullanldğ görülür (Wensinck, el-mu' cem, " nkl: " md.). Evliliği kendisinin ve önceki peygamberlerin sünneti olarak niteleyen ResGl-i Ekrem (Buhar!, "Nikab", ; Tirmizi, " Nikfb ", ) imkan olanlar evleomeye teşvik etmiş, evliliğin iffeti korumada ve neslin devamnda önemini vurgulamş (İbn Mace, "Nikab", 8; Ebu Davüd, "Nikab", ). evliliğin kalc olmas ve mutluluk içinde sürmesi için eşler arasnda denkliğe dikkat edilmesini ve evlenmeden önce eşierin birbirlerini görmelerini tavsiye etmiş (Buhilrl, "Nikab", 5 ; İbn Ma ce, "Nikab", 6), velisiz nikah yaplmamasn (Buhilr!, "Nikab", 36). fakat mutlaka kadnn da rzasnn alnmasn istemiş (İbn Mace, " Nikfb ", ) ve evlilik ilişkisinin ciddi bir sebep bulunmakszn sona erdirilmesinden Allah ' n hoşnut olmadğn be lirtmi ş tir (Ebu Davüd, "Talak", 3; Nesa!, "Talak", 34). Sünnetle, en az iki şahit huzurunda alen! olarak (Ebu Davud, "Nikab", 9) gerçekleştirilmesi istenen nikah akdi belli bir merasime tabi tutulmamş, ancak evliliğin ilan edilmesi, bir konuşma yap lmas, bu vesileyle dost ve akrabaya ziyafet verilmesi, def vb. aletlerle eğlenilmesi tavsiye edilmiştir (Buhilrl, "Nikab", 67, 68, 7 ; Müslim. "Nikab", 96-98; Ebu Davüd, "Nikab", 32; Tirmizi. "Nikab", 6) Hz. Aişe'nin konuya ilişkin açklamasndan, Cahiliye dönemindeki dört çeşit nikahtan sadece birinin İslam'n tasvip ett i ği evlilik türü olduğu, diğerlerinin ResGl-i Ekrem tarafndan yasakland ğ anlaşlmaktadr (Bu har!, "NikaJ:", 36; Ebu Davud. "Talak", 33 ). Hz. Peygamber döneminden itibaren müslüman toplumlarda aile ve evlilik kurumuna büyük önem atfedilmiş, fakihler tarafndan aile hukukunun en temel ve en önemli konusu olan nikahn dini hükmü, mahiyeti, unsur ve şartlar, evliliğin sonuçlar vb. hususlar ayrntl biçimde ele alnp incelenmiş, baz konularda görüş birliğine varlrken bazlarnda ayn mezhep içinde bile farkl görüşler ileri sürülmüştür. Farkl görüşlerin ortaya çkmasnda ilgili naslarn yoruma açk olmas yannda evlilik konusunun dini, ahlaki, ekonomik ve sosyal yönlerinin bulunmas, dolaysyla gen i ş islam coğrafyasnda yaşayan değişik rk ve kültürlere mensup topluluklarn aile hayatna ilişkin telakkileri ve bunlarn tarihi süreç içerisinde şartlarn değişmesine paralel biçimde değişikliğe uğramas etkili olmuştur (Os m a nllar' da bu alanda y ürürlüğe konan ilk kanun ve etkileri için bk. HUKÜK - AiE KARARNAMESi ) Meşruiyeti Kur'an ve Sünnet'in yan sra icma ile de desteklenen nikah, fkh literatüründe hukuki bir muamele olarak ele alnp hükümleri buna göre belirlenmekle birlikte evleomenin ibadet yönünün bulunup bulunmadğ tart şlmştr. Bir grup Şafii fakihi ibadetin Allah için yaplan bir amel olduğunu, cinsel istekterin teskinini sağlayan evleomenin ise alm sat m gibi dünyaya ait bir iş olup ibadet yönünün bulunmadğn ileri sürmüştür. Peygamberlerinin getirdiği dine inanmayan kimselerin nikahlarnn geçerli addedilmesi (el-kasas 28/9; Tebbet 1 I 1/4). müslüman bir erkeğin Ehl-i kitap bir kadnla evlenmesinin caiz olmas ve gayri müslim bir kişinin müslüman olmas halinde nikah nn geçerli saylm a s bu görüşü destekleyen deliller arasnda zikredilir. Buna karşlk içlerinde baz Şafiiler'in de bulunduğu fukaha çoğunluğ un a göre evlenip yuva kurmak, aile soruml uluğunu üstlenip topluma yararl çocuklar yetiştirmek AJlah ' n hoşnut olduğu işlerden olduğu için geniş anlamyla ibadet kapsamndadr; hatta evleomenin sevab nafile ibadetlerle meşgul olmak için bekar d u rmann sevabna nisbette daha üstündür (a yr ca bk. A'ZEB; MÜCERRED). Ni kahn müslüman ve gayri müslimler için geçerli olmas dünyadaki kamu düzeniyle ilgili bir hükümdür. Nitekim yol ve köprü yapt rmak gibi hay r işleri müslüman bakmndan bir yönüyle dünya hayatnn dirliğiyle alakah iken bir yönüyle de ibadet niteliğindedir; halbuki gayri müslim için bunlar ibadet saylma- Ni KAH maktadr. Bu bakş açs farkllğ neticesinde nikahn dini hükmü konusunda başlca iki tavr ortaya konmuştur. imam Şafii gibi fakihlere göre normal şartlarda evlenmenin hükmü mubah, diğerlerine göre vacip (farz) veya menduptur. İ kinci grupta yer alanlardan Zahiriler bunu namaz ve oruç gibi farz- ayn sayarken fakihlerin büyük çoğunluğu mendup 1 sünnet-i müekkede olarak nitelemektedir. Baz fakihler, evleomenin cenaze namaz gibi farz- kifaye veya selam alma gibi kifal vacip olduğu, toplumda bir kesimin evlenmesiyle diğerlerinden uhrevl sorumluluğun düşeceği, hiç kimsenin bu görevi yapmamas halinde toplumun uhrevl bakmdan toptan sorumlu tutulacağ kanaatindedir. Normalin dşndaki şartlarda ise evlenecek kişinin durumuna göre farz 1 vacip, mendup 1 sünnet, rnekruh veya haram olabileceği belirtilmiştir. Mesela evinin geçimini sağlayacak derecede ekonomik gücü olup evlennediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan bir kimsenin evlenmesinin farz olduğu söylenirken eş ve çocuklarna zulüm ve işkence edeceği bilinen bir kimsenin evlenmesi baz fakihlerce haram, bazlarnca rnekruh saylm şt r (Aiaeddin es-semerkandl, ll, 57-58; Kasanl, ll, ; Mv.F, XI, ) Klasik fkh literatüründe nikah kelimesi hem evlenme akdini hem bu akidle kurulan evlilik bağnveeşler arasndaki hukuki ilişkiyi ifade etmek üzere kullanlmş tr. İlk dönem fkh kitaplarnda nikahn sosyal ve hukuki bir kurum olarak önem ve mahiyetinden, bir akid türü olarak unsur ve şartlarndan, buna bağlanan sonuçlardan ve evliliği sona erdiren durumlardan geniş bir şekilde bahsedilmekle birlikte muhtemelen anlam ve mahiyetinin çok iyi bilinmesi sebebiyle nikah akdinin terim tanm yaplmam ştr. XII. yüzyl sonrasna ait eserlerde ise nikahn terim anlam na açklk getirilirken hukuk tekn iğ i ve mantğ mü la h az a l arna ağ rlk verilerek daha çok "eşlerin meşru ölçüler içerisinde birbirinden cinsel bakmdan faydalanmasn helal klan akid" veya "erkeğe kadndan cinsel olarak istifade hak ve yetkisini veren akid" şeklinde tanmlarn yapl dğ, bu arada nikahn amaç ve hikmetlerinden geniş biçimde söz edildiği görülür. Mesela Serahsl, fakihlerin nikah akdinin mahiyetiyle ilgili bakşiarna şk tutan açklamalarnda sözlük an lamyla bağlant kurmak suretiyle nikahn cinsel ilişkiye meş ruiyet kazandran bir akid olduğunu, hayat ortaklğ meydana getirmek üzere eşleri tek bir vücut gibi birbirine bağladğ n ifa- 11 3

3 Ni KAH de ettikten sonra nikahn taraflar için maddi ve manevi yararlar sağlama amacnn bulunduğunu ve cinsel arzular tatminin nikahn öncelikli hedeflerinden olan neslin sürdürülüp korunmas gayesine hizmet eden bir vasta olduğunu belirtmiştir (el Mebsut, IV. 92; XVI. 23 ). Yine birçok fakih tarafndan nikah akdiyle meydana gelen evlilik b i rliğinin, eşierin karşlkl sevgi ve saygya dayal hayat arkadaşlğ anlayş ve süreklilik esas üzerine kurulu olmas ge rektiği, bu sebeple İslam ' n geçici evlilik uygulamasna nihayet verd i ği (bk. MÜTA) ve zorunluluk bulunmadkça evliliğin sona erdirilmesinin caiz olmadğ vurgulanmştr. Bundan dolay günümüz İslam hukukçularndan bazlar fkh eserlerindeki yaygn nikah tanmn esas alrken çağdaş eserlerde ve yasama metinlerinde "neslin sürdürülmesi ve korunmas", "hayat ortaklğ ", "hayat arkadaşlğ ", "eşierin karşlkl hak ve yükümlülükleri" gibi unsurlar da içeren nikah tanmlar yap l mştr (nikah akdinin mahiyetiyle ilgili baz ç a ğ d aş yazarl arca ileri sürülen gö rü ş l e r ve ta rt şmas için bk. Ayd n, Türk Hukuk Tarihi, s ; Cin, s ). İslam hukukunda nikah akdinin geçerliliği için d iğer akidlerden farkl olarak şa hitler huzurunda akdedilmesi şart aramr; fakat bunun dşnda nikahn din adam veya başka bir kimsenin huzurunda kylmas ya da dini merasim icra edilmesi gibi bir şekil zorunluluğu bulunmamaktadr. Bununla birlikte müslüman toplumlarda başlangçtan itibaren sosyal hayattaki önemi sebebiyle nikah akdinin aile büyükleriyle imam, müftü, kad gibi toplumun itibar ettiği din alimlerinin huzurunda kylmas, akid srasnda evlilik birliğinin önemiyle ilgili bir konuşma yaplmas, eşterin mutluluğu için dua edilmesi, bu arada düğün yemeği verilmesi geleneği sürdürülmüştür. Böylece bir taraftan nikah şartlarnn akid srasnda hazr bulunanlar tarafndan denetlenmesi ve onlarn hayr dualarnn alnmas, diğer taraftan nikahn toplum nezdinde aleniyet kazanmas sağlanmştr. Kaynaklarda, ilk dönemlerden itibaren nikah akid.lerinin -doğrudan müdahale biçiminde olmakszn- devletin denetimine tabi tutulup şartlarn taşmayan evliliklere özellikle kadlar tarafndan müdahale edildiğ i, isteyenlerin bir tedbir olarak diğer baz akidler gibi nikah akldierini de katib-i adiilere (noter) yaz ile tevsik ettirdikleri, hatta baz bölgelerde katib-i adillerin "akkadü'n-nikah" (nikah k y c ) olarak isimtendirildiği belirtilmekte, vetisi olmayan kimsesizlerin evlendirilmesi kad- 114 larn görevleri arasnda saylmakta ve kad menşurlarnda XII. yüzyldan itibaren baz kadlara nikah akdetme görevinin verilmiş olduğu görülmektedir. Osmanl Devleti'nde nikahn devletin kontrolünde kadlar tarafndan veya onlarn bilgisi dahilinde kytp yazl belgeye bağ lanmas uygulamas tarihi süreç içerisinde yaygnlaş trlarak sü rdürülmüş ve 1917 tarihli Osmanl Hukük- Aile Kararnamesi'yle nikahlarn tescil edilmesi esas getirilmiştir (md. 37; a y r ca bk. Ay dn. İslam-Osmanl Aile Hukuku, s ) Günümüz İslam ülkelerinde nikahn devletin denetimi altnda yaplmas ve nüfus kütüklerine tescil edilmesi ilkesi benimsenmiştir. Nikah Akdinin Unsur ve Şart l ar. Evlilik öncesinde taraflarn birbirlerini görüp tanmalar ve bu arada evlilik için gerekli hazrlklarn yap lmas yararl görülmekle birlikte bu aşama nikah akdinin bir parças kabul edilmez (bk. NİŞAN ). Nikah akdinin kurulmas ve geçerli saylmas için birtakm rükün ve şartlar taşmas gerekir. Rükün kavramyla ilgili görüş ayrlğna bağl olarak nikah akdinin rüknünün icap ve kabülden ibaret olduğunu söyleyen Hanefiler akldie ilgili diğe r gereklilikleri in'ikad, shhat (cevaz). nefaz ve lüzum şartlar olmak üzere dört gruba ayrr. İcap ve kabul "taraflarn birbiriyle uyumlu irade beyan " anlamna geld iğinden Hanefiler'e göre de taraflar olmakszn nikah akdinin varlğndan söz edilemez; fakat Hanefi müellifleri, daha çok ehliyetle alakah olduğu için taraftarla ilgili meseleleri in'ikad şartlar arasnda ince lemiştir. İ n'ikad ve shhat şa rtlar konusunda fkh eserlerinde baz farkllklar bulunmakla birlikte genellikle ehliyet, meclis birliği, evlil iğin kuruluşunun şarta bağlanmamas ve üzerinde ittifak edilen evlenme engelinin bulunmamas in'ikad, şahitler ve hakknda ihtilaf edilen evlenme engelinin bulunmamas shhat şartlar arasnda zikredilir. Taraflarn veya velilerinin rzasnn alnmasnn gerekli olduğu hallerde bu rzann alnmas nefaz şart, baz durumlarda evliliğin bağlayc saylmas için aranan şartlar lüzum şartdr. Slga (irade beyan ) ve kar koca diğer üç mezhebe, veli Malikller'e ve Şafiller 'e, şahitler Şafiller 'e göre nikah akdinin rükünleridir (Mv.F, XI, 233). Cumhur in'ikad ve shhat şartlar arasnda bir ayrm yapmamş. bu şartlar taşyan akdi sahih, bunlardan birini taşmayan akdi tatl (fasid) olarak nitelemiştir (Zekiyyüddin Şa ' b a n, s. 99; Abdurrahman es-sabun!, s. 54, 56). Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre mehir nikah akdinin rüknü veya shhat şart değil nafaka gibi evliliğin hükümlerindendir. İ rade Beyan. Aralarnda evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadnn veya temsilcilerinin hukuken geçerli iradelerini birbirine uygun biçimde açklamalaryla (icap ve kabul) nikah akdi meydana gelir. Hanefiler'e göre akdi meydana getiren irade beyanlarndan ilki icap, diğeri kabul ad n alr. Hanbeli ve Malikiler'e göre ise icap kadnn vetisi veya vekili tarafndan erkeğe yaplan evlenme teklifi, kabul de erkeğin buna verdiği olumlu cevaptr. Nikah meclisinde hazr bulunan taraflarn iradelerini sözlü olarak açklamalar gerekir. Gaipler arasnda evlenme iradesi yazyla beyan edilebilir; evlilik iradesini içeren m ektup diğer taraf ve şahitler huzurunda okunur, bu tarafn kabulü ile nikah akdi tamamlanr. Fakat iki gaip arasnda teati edilen mektuplarla nikah akdi gerçekleşmez. Dilsizlerin malum işaretler iyle veya nikah meclisinde yazl beyanlaryla nikah akdi yaplabilir. Şafii ve Hanbelller, Kur ' an- Kerim'de nikah akdini ifade etmek üzere sadece "nikah" ve "tezvic" lafzlarnn kullanlmş olduğu gerekçesiyle evlilik akdinin ancak bu kelimelerle meydana gelebileceğini ileri sürmüşler, Hanefiler ise dille ilgili örfe göre evlenme iradesini ortaya koyan başka lafzlarta da bu akdin kurulabileceğini savunmuşlardr. Ancak onlar da n ikahn süreklilik ifade eden bir akid olduğunu dikkate alarak (Kasa n!. II, 230) kinayllafzlar söz konusu olduğunda icare, rehin, vedla gibi süreli akidleri değil mülk.iyetin nakli sonucunu hemen doğuran hibe, sadaka, temlik gibi akidleri ifade eden kelimelerin kullanlabileceğini söy lemişlerdir. Malikller'in bu konudaki görüşleri Hanefiler'inkine yakndr (İbn Rü ş d, Il, 5). Diğer taraftan fkh alimleri, kendi dönemlerinde nikahlar kayda geçirme uygulamasnn yaygn olmamas ve Arap dilinin özellikleri gibi arnillerin de etkisiyle icap ve kabulün slgalar üzerinde geniş biçimde durmuşlar, her ikisinin mazi (ge çmiş zaman) sigasyla olmas halinde nikah akdinin kurulacağnda ittifak ederken bunun dşn daki slgalar tartşmşlardr. Mesela baz fakihler düğün hazrlğ, mehrin konuşulmas ve şahitterin hazr bulundurulmas gibi taraflarn evlenme iradelerini gösteren karlnelerin varlğ halinde muzari (şimdi k i zaman 1 g e ni ş zaman) sigasyla da nikah akdinin kurulacağn ileri sürmüşlerdir. Bunlardan çkan sonuç, evlenme iradesinin tereddüde meydan brakmayacak bir kesinlikte ortaya konduğunun taraflar ve şahitlerce aniaşlmasna imkan veren ifadeler

4 kullanlmas gerektiği şeklinde özetlenebilir. Taraflarn irade beyanlarnn, araya başka bir iş veya icaptan dönüşü ifade eden bir davranşn girmediği ayn toplantda ortaya konmas gerekir. Buna meclis birliğ i denir. Mektup veya elçi göndermek suretiyle yaplan icaplarda meclis birliği mektubun okunduğu yahut elçinin görevini ifa ettiği mecliste sağlanr. Nikah akdinin geciktirici (ta'likt) veya bozucu (intisaht) bir şart içermemesi gerekir. Diğer bir ifadeyle nikah akdinin kurulmas yahut bozulmas müstakbel bir hadiseye veya zamana bağlanamaz. Buna karşlk evliliği belirli kaytla r altna alan şartlar (ta ky icf şart) ileri sürütmesi mezhepterin kurallar çerçevesinde mümkündür. Evliliğin mahiyetine ve hedeflerine uygun olup nasla rn açk hükümleriyle çelişmeyen şartlar geçerli. böyle olmayanlar geçersiz sayan Hanefller'in bu konuda çerçeveyi daha dar tuttuklar, özellikle, "M üstümanlar şartlarna bağldr " hadisini (Buhar!, " İdl. re", 4) delil göstererek Allah ve resulü tarafndan açkça yasaklanmamş, taraflardan birine yarar sağlayan şartlar geçerli kabul eden Hanbelller'in ise daha geniş bir yorumu benimsedikleri görülür (mezheplerin bu konudaki ya kla ş ml a r için bk. M. Said Ramazan el-but!. s ; Vehbe ez-zühayll, VII, 53-59). TakyidT şartlar bağ lamnda önemli bir yeri olan, kadnn kendisiyle evli olduğu sürece kocasnn ikinci bir evlilik yapmamasn şart koşmas meselesinde son dönemlerde bu şart geçerli sayan Hanbeli mezhebinin görüşü benimsenmiştir ( Aydn, Türk Hukuk Tarihi, s ; ay r ca bk. ÇOK EViiK). Takyidi şartla ta'liki ve infisahi şart arasnda ki temel fark şudur: Takyidi şartn geçersiz olmas durumunda bu şart yok sayl makta ve akid geçerli olarak varlğn sürdürmekte, geçerli olan şarta riayetsizlik karş tarafa geriye yürümeyen bir fesih hakk sağlamaktad r; ta'liki ve infisahi şartlar ise akdin kuruluşunu engeliernekte ya da bozmaktadr. öte yandan Ca'feriler dşndaki fkh alimlerine göre icap ve kabulde nikahn geçici olduğunu belirten bir kaydn bulunmas durumunda akid veya süre kayd geçersiz saylr. irade beyannn rza temeline dayal olmasn shhat şart olarak kabul ettikleri için Şafii, Maliki ve Hanbel"iler'e görecebir ve bask altnda yaplan nikah akdi geçersizdir. Hanefiler ise bu konuda bir hadisi (Ebu Davud, "Tala]5", 9) delil göstererek zorlanan kişin i n (mükreh) nikahn geçerli saymşlardr tarihli Osmanl Hukük- Aile Kararnamesi cumhurun görüşünü esas alp zorlanan kişinin nikahn fasid olarak nitelemiştir (md 57). Ehliyet ve Veli. Nikah akdine gerek kendisi gerekse vetayet veya vekalet ilişkisine dayanarak başkas adna katlan kişinin cumhura göre akl ve baliğ, Hanefler 'e göre temyiz gücüne sahip olmas gerekir. Faki h! erin çoğunluğu, gayri mümeyyiz çocuklarla akl hastalarnn velileri tarafndan evlendiritmesini tecviz etmekle birlikte bunlarn kendileri için evlenme iradesi açklama veya başkasn vekil klma ehliyetlerinin bulunmadğ, akl ve baliğ erkeklerin bu ehliyete sahip olduğu hususunda mezhepler arasnda görüş birliği vardr ; hür, akl ve bu!gğa ermiş kadnlarla mümeyyiz çocuklarn ise bu ehliyete sahip olup olmadklar tartşmaldr. Kanuni temsilci sfat yla başkasn evlendirme yetkisine sahip olan kişiye "veli", bu yetkiye "velayetü'n-nikah" denir. Akl ve baliğ erkeklerin veli muvafakati olmakszn evlenebileceğinde ittifak bulunduğundan bunlar hakknda vetayet yetkisi söz konusu değildir. Velinin kanuni temsilcisi olduğu kimseyi rzasn almakszn evlendirme yetkisine "velayet-i icbar" denir, Han efiler'den Muhammed b. Hasan bunun için "velayet-i istibdad" tabirini kullanr. Fkh alimlerinin büyük çoğunluğu, velinin velayeti altndaki -mümeyyiz olsun olmasn- küçüğü onun yararna olmak şartyla rzasn almakszn nikahlayabileceğini ileri sü rmüş, ancak fiilen evlilik hayat baş lat lamayacağndan buluğ çağna ulaşncaya kadar kendi ailesinin yannda kalacağn belirtm iştir (el-fetava'l-hindiyye, 1, 287). Abdullah b. Şübrüme, Osman ei-betti, Ebu Bekir ei-esam gibi baz ilk dönem fakihleri ise çocuklarn evliliğin anlam ve mahiyetini bilmedikleri ve evliliğe de hiçbir şekilde iht iyaçlarnn bulunmadğ gerekçesiyle velilerin küçükleri evlendirme yetkilerinin bulunmad ğn söylemiştir (Serahsl, IV, 212) t arihli O s manl Hukük- Aile Kararnamesi'nin 7. maddesinde bu görüş tercih edilmişt i r. Akl hastalarndan belli şartlar taşyanlarn velileri tarafndan zarurete dayal olarak evlend i rileceğini kabul eden fakihler yannda bunlarn evlendiritmesini hakim iznine bağlayan, hatta evlendirilmesine tamamen karş çkan fakihler de bulunmaktadr. Mesela Züfer, buluğdan sonra akl hastas olan kimsenin vetisi tarafndan evlendirilemeyeceği görüşündedir. Nikah velayeti konusunda uygulama açsndan daha çok öneme sahip olan görüş ayrlğ buluğ çağna e rmiş kadnn duru- Ni KAH muyla ilgilidir. Özellikle konuya ilişkin hadislerin yorumundaki ihtilaf sebebiyle Han efiler bu hususta cumhurdan farkl bir sonuca ulaşmşlardr. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf, buluğ çağna erişmiş kadnn tpk baliğ erkek gibi velisinin araclğna gerek olmakszn evlenebileceği kanaatindedir; ancak velisinin rzasn almas müstehap olup velinin bu konumuna "velayet-i nedb 1 vetayet-i istihbab" denir. Dengi olmayan bir erkekle evlenmesi durumunda belirli düzeyde yaknlğ olan vetiye itiraz hakk tannmas ise akdin bağlayclğyla (iüzum) alakaldr ( aş. bk.). Muhammed b. Hasan'a göre bulfiğ çağndaki kadn velisinin iznini almadan evlenemeyeceği gibi veli de rzasn almakszn onu evlendiremez; buna "velayet-i şirket " ad verilir. Diğer üç mezhep ise buicğa ermiş de olsa kadnn ancak vetisi tarafndan evlendirilebileceği hususunda fikir birliği içindedir. Bu mezheplerde velinin yaknlk derecesine ve kadnn durumuna göre rzasnn alnmasnn gerekli veya mendup saylmas yla ilgili baz görüş ayrlklar bulunmakla birlikte dul o l mas halinde muvafakatinin alnmas gerektiğinde ittifak vardr. Kadnn rzasnn şart olduğu durumlarda evlendirme yetkisine "velayet-i ihtiyar, vetayet-i ş irket " tabir edilir (Kasan!, , 252; ibn Rü şd, ll, 7; Vehbe ez-zühayl1, VII, ). Bir kadn dengi olan bir erkekle evlenmek istediğinde velisinin onu evlendirmekten imtina etmesi "adi" terimiyle ifade edilir. Bu durumda kadnn evlenme iznini almak üzere hakime başvurma hakk doğar. Hakim durumu inceler, velisini haksz bulursa kadnn evlennesini sağlar (Bilmen, ll, 8, 57 ; Tu raykl, sy. 31 [ s. 96; Mv. F., XXX,I43-145) tarihli Osmanl Hukük- Aile Kararnamesi on sekiz yaşn bitirmiş erkeğin kendi iradesiyle evlenebilmesini, kz on yedi yaşn biti rmişse hakim tarafndan velisinin itiraznn olup olmadğnn sorulmasn, on iki-on sekiz yaş aras n da ki erkekle dokuz-on yedi yaş ar as n daki kzn hakim izniyle evlenebilmesini, ayrca kzlar için veli izni alnmasn hükme bağlamştr (md 4-8 ). Evlenme Engelinin Bulunmamas. Baz fakihler evlenme engelinin bulunmamasn akdin shhat şartlarndan, bazlar in 'ikad şartlarndan sayarken bir ksm, üzerinde ittifak edilen ve edilmeyen evlenme engelleri ayrm yaparak birinci grup engellere riayeti in'ikad, ittifak edilmeyen engellere uyulmasn shhat şart olarak değerlendirmiştir. Belirli derecedeki kan, süt ve kayn hsmlğ devaml evlenme engeli niteliğindedir. Din farkllğ, kadnn 115

5 Ni KAH evli olmas veya iddet süresi içinde bulunmas gibi durumlar geçici evlenme engelleri kabul edilir; bunlar devam ettiği sürece belirtilen kimselerle evlenmek yasaktr (bk. MUHERREMAT) Şahitler. Nikaha şekli akid karakteri veren husus bu akdin shhati için şahitlerin hazr bulunmas şartnn aranmasdr. Eşler için baz hak ve vedbelerin kaynağ olmas ve kadn-erkek arasndaki ilişki için meşruiyet kriteri saylmas sebebiyle evlenme akdinin gizli kalmayp topluma ilan edilmesi gerekli görülmüştür. Akid esnasnda iki şahidin hazr bulunmas ilan için yeterlidir. Maliki mezhebindeki hakim görüşe göre şahitlerin hazr bulunmas nikah akdinin shhat değil tamam olmasnn şartdr (İbn Rüşd, ll, I 9). Ancak akdin şahitlerin huzurunda yaplmas, düğün, yemek ikram vb. yollarla topluma duyurulmas müstehap olup şahitlerin hazr olmadğ bir mecliste yaplmşsa akdin şartlarnn tamamlanmas zifaftan önce bu akdin yapldğna dair şahit tutulmasna bağldr. öte yandan nikah akdinin eşierin haklarnn koruma altna alnmas için yazl belgeye bağlanmas tavsiye edilmiştir. Nikah akdinde şahitlik için ücret alnmas caiz olmamakla birlikte akdin yazm için ücret alnmasna cevaz verilmiştir. Nikah akdinde şahitlerin hür, müslüman, erkek, akl ve baliğ olmas gerekir. Hanefiler bir erkekle iki kadnn şahitlik yapabileceği, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf evlenecek kadnn Ehl-i kitap bir gayri müslim olmas durumunda şahitlerin Ehl-i kitap'tan olabileceği kanaatindedir. Nefaz Şartlar. Eksik ehliyetli bir kişinin bizzat akdettiği nikahta velisinin muvafakatini almas ve velinin velayet hakkna sahip olduğu tam ehliyetli kişi adna taraf olduğu nikahta onun rzasn almas bir nefaz şart olup nikah akdinin işlerlik kazanmas bu muvafakat ve rzann alnmasna bağldr. üzum Şartlar. Nikah akdi esas itibariyle bağlayc (lazm) akidlerden olup eşlerin veya velilerinin bu akdi bozma yetkileri bulunmamaktadr. Ancak bu akdin gerek eşler gerekse velileri açsndan bağlayc olmamas durumu istisna teşkil eder ve baz sebeplere dayanr. Hanefi mezhebindeki hakim görüşe göre buiqğ çağna gelmiş kadn velisinin rzasn almadan evlenebilirse de erkekle kendi ailesi arasnda denklik (kefaet) bulunmamas halinde velisi bu evliliğe itiraz edip akdi feshettirebilir. Ancak velinin bu sebeple akdi fesih hakk kadn hamile kalncaya veya ço- 116 cuk doğuncaya kadardr. Fkh literatüründe kefaet erkeğin karsnn ailesine dini, ekonomik ve sosyal seviye bakmndan denk veya yakn olmasn ifade eder. Evliliğin sağlkl, uyumlu ve sürekli olmas için fakihlerin büyük bir çoğunluğu tarafndan gerekli görülen kefaetin hangi konularda aranacağ hususu tartşlmştr. Hasan- Basri, Süfyan es-sevrl, Kerhl. Tahavi gibi fakihler, İslam'n getirmiş olduğu eşitlik anlayşna aykr olduğu düşüncesiyle kefaete karş çkmşlardr. Kefaetin bulunmasn baz mezhepler nikah akdinin shhat şart olarak saynşiarsa da Malikiler ve çoğu durumlarda Hanefiler bunu bir lüzum şart olarak kabul etmişlerdir (ayrca bk. KE FAET). Zorlayc velayet altnda bulunup baba veya dedesi dşndaki bir veli tarafndan evlendirilen çocuk bu!qğ çağna ulaştğnda, akl hastas ve ma'tuh şifa bulduğunda akdi bozma hakkna sahip olur. Bunlardan ilkine "h yarü'l-bu!qğ", ikincisine "hyarü'l-ifaka" denir (Kasanl,, 3 5; M. EbQ Zehre, el-af:valü'ş-şai]şiyye, s. I 22). Nikahn Çeşitleri ve Hükümleri. Hanefiler rüknünü, in'ikad ve shhat şartlarn taşyan nikah akdini sahih, in'ikad şartlar eksik olan bat!, shhat şartlar eksik olan fasid, nefaz şartlar eksik olan mevkuf ve lüzum şartlar eksik olan gayri lazm nikah olarak nitelendirirler. Bunlarn her biri farkl hükümlere tabidir. Cumhur ise rükünleri ve şartlar tamam olan nikaha sahih, bunlardan biri eksik olana bat! 1 fasid nikah adn verir. Sahih Nikah. Rüknü, in'ikad ve shhat şartlar tamam olan nikah akdi sahih olduğu gibi başkasnn icazetine bağl (mevkut) nikah bu icazet verildiğinde ve bir tarafn fesih hakknn bulunmas sebebiyle bağlayc olmayan (gayri lazm) nikah bu hakkn kullanlmamas durumunda sahih hale gelir. Sahih nikah kar-koca ilişkisinin helal olmas, mehir, nafaka, hürmet-i musahere, nesep, mirasçlk gibi evliliğin bütün sonuçlarn doğurur. Geçerli bir nikah akdi bu hukuki sonuçlar yannda kar kocaya hukuki yönü de bulunan karşlkl birtakm ahlaki 1 dini haklar sağlar ve onlara baz ödevler yükler. Bunlarn başnda eşierin birbirine sevgi ve sayg göstermeleri, evlilik hukukunun kendilerine yüklediği sorumluluğa riayet etmeleri, hayatn iyi ve kötü yönlerini birlikte omuzlamalar gelmektedir. Fasid Nikah. Rüknü ve in'ikad şartlar tamam olmakla birlikte şahitsiz evlenme gibi shhat şartlarnda eksiklik bulunan nikahtr. Özellikle kadn ve doğacak çocuk lehine birtakm haklar sağladğndan müctehidler arasnda geçerlilik durumu ihtilafl olan baz evlilikler bir ksm Hanefiler' ce fasid nikah grubu içinde mütalaa edilmiştir. Bununla beraber nikahta bat! ve fasid snr kesin çizgilerle ayrlmş değildir. Esasen fesad geçersizliğin bir ifadesi olup fasid evliliğe nikah akdinin hukuki sonuçlar bağlanmaz; taraflarn hemen ayrlmalar gerekir, ayrlmazlarsa mahkemece ayrlmalar sağlanr. Ancak zifafn meydana gelmesi halinde bu nikaha mehir, iddet, nesep ve hürmet-i musahere hükümleri bağlanr. Diğer Hanefi fakihleri ise satm, kira vb. akidlerden farkl olarak nikahta batl-fasid ayrrnma yer vermeyip ibadetlerde olduğu gibi bat! ve fasid terimlerini eş anlaml olarak kullanmşlardr (ayrca bk. FESAD). Bat! Nikah. Rükünlerinde veya in'ikad şartlarnda bir eksiklik bulunan nikahtr, mesela gayri mümeyyiz çocuğun yahut akl hastasnn akdettiği nikah böyledir. Butlan mutlak bir geçersizlik ifadesi olup taraflarn hemen ayrlmalar gerekir ve zifaf olsa bile buna nikah akdine ait hiçbir sonuç bağlanmaz ; bu yönüyle fasid nikahtan ayrlr. Ancak baz fakihlere göre bat! bir nikahta zifaf gerçekleşmişse kadna mehr-i misle denk bir tazminatn (ukr) ödenmesi gerekir. Ayrca böyle bir kadn için iddet gerekmemekle birlikte bir hayz süresince veya iddet müddeti kadar beklernesi uygun olur. Mevkuf Nikah. Rüknü, in'ikad ve shhat şartlar tamam olmakla birlikte nefaz şartlarnda eksiklik bulunan nikahtr. Böyle bir nikah icazet yetkisine sahip olan kişinin onayndan önce tasid hükmünde kabul edilirken bu onayn verilmesiyle sahih hale gelir. Gayri azm Nikah. üzum şartlarnda eksiklik bulunan nikahtr. Fesih hakkna sahip bir kimse tarafndan zifaftan önce feshettirilmesi halinde böyle bir nikaha hiçbir hukuki sonuç bağlanmaz. Ancak fesih zifaftan sonra olursa feshe kadar geçen sürede sahih nikahn sonuçlarn doğurur. Fkh eserlerinde, müslümanlar bakmndan caiz ve sahih bir nikah akdi yaparak evlenmiş olan -Ehl-i kitap olsun olmasngayri müslimlerin müslüman olmalar halinde bu nikahlarnn geçerliliğini koruyacağ belirtilir. Buna göre söz konusu nikahn yapldğ esnada İslam ' n öngördüğü velayet, şahitlik gibi şartlara riayetsizlik dikkate alnnayp müslüman olduğu anda nikahn devamna engel bir durumun

6 NiKOGOS AGA bulunup bulunmadğna baklr. Eğer nikahn devamna engel bir durum yoksa evlilik devam eder, sürekli evlenme engeli varsa eşierin hemen ayrlmas gerekir. Geçici evlenme engelinin bulunmas durumunda belirli bir prosedür uygulanarak engel aşlmaya çalşlr. bu mümkün olmazsa yine eşierin ayrlmas icap eder (el Fetava'l-Hindiyye, 1, 337) tarihli Osmanl Hukük- Aile Kararnamesi'nde yahudi ve hristiyanlarn nikah akdinde uymalar gereken şart ve esaslara da yer verilmiştir (md. 3, 12, 20-32, 40-44, 51, 59-68, 78-79, 91) Nikah ilişkisinin Sona Ermesi. Evlilik birliğinin eşierin ölümüne kadar devam etmesi esas olmakla birlikte bazan akiddeki bir eksiklik veya sonradan meydana gelen bir durum yüzünden, bazan da eşierden birinin veya her ikisinin isteği üzerine nikah ilişkisi sona erdirilebilir. Bunlardan ilki fesih adn alr. Evliliğin hangi sebeplerle feshedileceği hususunda mezhepler arasnda farkl görüşler vardr. Baz durumlarda nikahn feshi için hakimin hükmüne ihtiyaç yokken bazlarnda akdin feshi ancak hakimin hükmüyle mümkün olur ve hakimin hükmüne kadar evlilik bütün muteber sonuçlarn doğurur. Nikah ilişkisinin eşierden biri veya her ikisinin iradesine dayal olarak sona ermesi halleri ise talak, muhalea ve kazal tefrik olmak üzere üç grupta incelenebilir. Talak kocann (temzü't-talak durumunda kadnn) tek tarafl iradesiyle, muhalea taraflarn anlaşmasyla, tefrik ise hakimin hükmüyle nikah ilişkisinin sona erdirilmesini ifade eder. BiBiYOGRAFYA : Tehanevi, Keşşaf, ll, ; Wensinck. el Mu'cem, "nkl).", "zvc" md.leri; M. F. Abdülbakl, el-mu'cem, "kl:", "zvc" md. leri; Buhar[. "Nikal).", 1, 15, 36, 67, 68, 71, "İcare", 14; Müslim. "Nikal).", 96-98; İbn Mace, "Nikal).", 6, 8, 11; Ebu Davüd. "Nikal).", 1, 19, 32, "Talal5", 3, 9, 33; Tirmiz!, "NikaJ::", 1, 6; Nesa!. "Talal5", 34; Şafii, elüm, Beyrut, ts. (Darü 'l-ma'rife), V, 13-20; VI, 249; Sahnun, el-müdevvene, Beyrut 1415/1994, ll, 102, 105, 131; Taber1. Cami'u'l-beyan, Vlll, 158; Cessas, Af:kamü'l-Kur'an, Beyrut 1414/1993, ll, 79-80, 611; İbn Hazm. el-muf:alla (nşr. Abdülgaffar Süleyman el-bündar1), Beyrut, ts. (Darü'lfikr), IX, 3-4, 26-27, 38; Bac1. el-münteka, Kahire 1332, n, 264, 296; Serahs1. el-mebsüt, IV, , 212; V, 2-3, 10-14,38, ; XVI, 123; Nesef, Tlbetü 't-talebe fi.'l-ştla/:tlti'l-fkhiyye, İstanbul 1311, s. 38, 48; Alaeddin es-semerkand1, Tuf:{etü'l-fukaha', Beyrut 1974, ll, , , ; Ebu Beklr İbnü'J-Arab1. Af:kamü'l-Kur'an (nşr. M. Abdülkadir Ata). Beyrut 1408/1988,1,218,256, ,356,405, 411; Kasan1, Beda'i', ll, ; Kad!han, el-fetava,, ; Burhaneddin ei-merginan1, el-hidaye, Bulak 1316, lll, ; İbn Rüşd, Bidayetü'lmüctehid, ll, 3-19; İbn Kudame. e1-mugnf(herras). VII, 4-10,28, 63; Kurtub1, el-cami', lll, 175; Osman b. Ali ez-zeyla1, Tebyinü'l-f:aka'ik, Bulak 1313, ll, 94; İbn Kayyim ei-cevziyye. İ'lamü'l-muvakk 'in, ll, ; Abdullah b. Yusuf ez-zeyla1. 1'/aşbü'r-raye, Beyrut 1407/1987, lll, ; Şemseddin İbn Müflih. Kitabü 'l-fürü' (nşr. Abdüssettar Ahmed Ferrac). Beyrut 1405/1985, V, ; Babert1. el-'inaye (ibnü'i-hümam, Fetf:u'l-kadir içinde), lll, ; Ebu Beklr ei Haddad, el-cevheretü'n-neyyire, İstanbul 1316, ll, 2-27; İbnü"J-Hümam. Fetf:u'l-kadir, lll, , ; Molla Hüsrev. Dürerü'l-f:ükkam, İstanbul 1310,1, ; Ali b. Süleyman ei-merdav1, el-inşa{ {i ma'rifeti'r-racif: mine'l-f:ila{(nşr. M. Hamid el-fki), Kahire 1376/1957, Vlll, 4-5, ; Mewak, et-tae ve'l-iklfl, Beyrut 1398, lll, 403 vd.; IV, 1-18; Zekeriyya ei-ensar1. Esne'lmetalib (nşr. M. M. Tamir). Beyrut 1422/2001, VI, ; İbn Nüceym, el-baf:rü'r-ra'ik, lll, ; İbn Hacer ei-heytem1, Tuf:fetü'l-muf:tac, Kahire 1315, VII, ; Ş irb1n1, Mugni 'l-muf:tac, IV, ; Şemseddin er-rem11. 1'/ihayetü'l-muf:tac, Beyrut 1404/1984, VI, ; Buhuti. Keşşafü 'l-kna', V, 5-8, 37-54; Abdurrahman Şeyhizade, Mecma'u'l-enhur, İstanbul 1309, 1, ; el-fetava'l-hindiyye, 1, , 287, 337; Muhammed b. Abdullah ei-haraş1, Şerf:u Muttaşar ljalfl, Beyrut, ts. (Daru Sadr), lll, 157, 164, 172; Şevkan1, Fetf:u'l-kadir,, 244, 300; IV, 120; V, 184, 215; İbn Abid!n. Reddü'l-muf:tar (Kahire}. lll, 3-85; Mehmed Zihni Efendi. Nimet-i İslam, İstanbul 1986, s. 813; Bilmen, Kamus, ll, 5, 8, 12, 14-76, , ; M. Ebu Zehre, el-af:valü'ş -şal]şiyye, Kahire 1377/1957, s , 107, 118, 122, 128; a.mlf., el-muf:tlçlarat fi 'akdi'z-zevac, Kahire 1391/1971, s ; M. Sa!d Ramazan ei-but1, Muf:tiçlarat fi.'l-fkhi'l-mukaren, Dmaşk 1981, s ; M. Muhyiddin Abdülham!d, el-af:valü 'ş-şal]şiyye, Beyrut 1404/ 1984, s ; Vehbe ez-zühayl1. el-fkhü'l-islami ve edilletüh, Dmaşk 1405/1985, VII, 7-249; M. Aklf Aydn, islam -Osmanl Aile Hukuku, İstanbul 1985, s , 86-89, ; a.mlf.. Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005, s ; Muhammed el-ahmed! Ebü'n-Nur, Menhecü 'ssünne fi. 'z-zevac, Kahire 1988, s. 87, 139; Halil Cin, İslam ve Osmanl Hukukunda Evlenme, Konya 1988, s ; Zeklyyüddin Şa'ban. el-af:kamü'ş-şer'iyye li'l-af:vali'ş-şaf:şiyye, Bingazi 1989, s ; Abdüsselam et-terman1n1, ez-zevac 'inde'l-'arab fi.'l-cahiliyye ve'l-islam, Küveyt 1989, s ; M. K. Abdüssamet Bakkaloğlu, Cahiliye Dönemi Aile Hukuku (yüksek lisans tezi, 1995), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s ; Abdurrahman es-sabun!, Ni?amü'l-üsre ve f:allü müşkilatihtl fi çlav'i'l-islam, Dmaşk 1422/2001, s ; H. Mehmet Günay, "Bulgaristan Müftülüğü'nce Hazrlanan 1924 Tarihli Münakehat ve Mürarekat Talimatnamesi ve Bulgar Şer' iye Mahkemelerinde Uygulanş", Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 3, Adapazar 2001, s ; Abdurrahman b. Ali et-turaykl, "Ta'nisü'n-nisa' bi-'azli'l-evliya'", el-'azl, sy. 31, Riyad 1427, s ; '"Azi", Mv.F, XXX, ; "NikaJ::", a.e., XI, ; Hamza Aktan, "N ika\:", İslam'da İnanç, ibadet ve Günlük Yaşayş Arsiklopedisi, İstanbul 1997, lll, :il IJll!l!!J FAHRETIİN ATAR NİKBİNİK (bk. iyimserik). NİKOGOSAGA ( ) Türk miisikisi bestekar, hanende. istanbul'da doğdu. Ermeni asll olup asl ad Nikogos Melkonyan'dr. İlk mosiki bilgilerini Balatl Karabet Ağa'dan aldktan sonra Markar Ağa ve H amamizade İsmail Dede Efendi ile Deliaizade İsmail Efendi' den istifade ederek kendini yetiştirdi. Meşketmek üzere kendisine ilk başvurduğun da Hamamizade Dede Efendi'nin Türkçe' yi iyice öğrendikten sonra gelmesini söylemesi üzerine şivesini düzelterek tekrar Dede Efendi'ye başvurdu. Aksann Türk mosikisi okuyuşuna uydurabilmek için Ahmed Vefik Paşa'dan üç yl süreyle edebiyat dersi ald. Sultan Abdülmecid döneminin sonlarna doğru Deliaizade vastasyla EnderOn - Hümayun'a mosiki hacas olarak alnd. Bir ara Blrun'da görev yaptysa da tekrar Enderun'a döndü. Enderun'da Deliaizade ve Haşim beylerle birlikte hocalk yapt. Devrin önemlinota koleksiyoncusu Damad Müşir Edhem Paşa ile Sadrazam All Paşa'dan yakn ilgi gördü. Edhem Paşa koleksiyonundaki pek çok eseri Nikogos Ağa'nn okuyuşundan notaya aldrmş. böylece birçok eseri doğrudan ismail Dede ile Dellalzade'den meşkeden Nikogos Ağa, bu eserlerin özelliklerini kaybetmeden gelecek nesillere aktarlmasnda sağlam bir köprü vazifesi görmüştür. eon Hanciyan, Edhem Paşa'nn hazrlattğ koleksiyanda kendisinden faydalanmak üzere Nikogos Ağa'y dairesine davet ettiğini, Edhem Paşa'nn dairesine giderken yolda İhtisap Nazr Hüseyin Bey'in oğlu Ali Bey'in ağr yürüyen Nikogos Ağa 'ya çabuk yürümesi için bir tokat vurduğunu ve buna çok üzülen Nikogos Ağa'nn ksa süre sonra öldüğünü anlatr. Nikogos Ağa' nn Kapril ve Nişan adl iki kardeşi olup birincisi bestekfrlğ ikincisi de slnekemanlliği ile bilinmektedir. Nikogos Ağa güzel sesi ve parlak okuyuşu ile mosiki toplantlarnn vazgeçilmez okuyucularndand. Dini mosikiye de ilgi duymuş. meşkettiği pek çok dini eserin tavrn öğrenmek maksadyla mevlevlhanelere devam etmiştir. Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz'in huzurunda okuduğu eserlerle dikkati çeken Nikogos Ağa'nn 117

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Evlenme Akdi. şartları. rükunler/unsurlar. irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh)

Evlenme Akdi. şartları. rükunler/unsurlar. irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh) Evlenme Akdi rükunler/unsurlar şartları 1. İnikad şartları 2. Sıhhat şartları irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh) 3. Nefaz şartları 4. Lüzum şartları bu üç

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 GÖRE

4.CC$ D)E E F G 03GBBG @;3 GÖRE 4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 SLAM HUKUKUNA GÖRE EVLLKTE VELAYET VE KAPSAMI Muhammet Ali DANIMAN * The authority of wiljya and its scope regarding to mariage in Islamic law In this article we studied that

Detaylı

ilgili velayet, küçüğün mallarının koruma ve idaresine yönelik velayet, üçüncüsü de küçüğün bedenen ve ruh en sağlıklı

ilgili velayet, küçüğün mallarının koruma ve idaresine yönelik velayet, üçüncüsü de küçüğün bedenen ve ruh en sağlıklı HİCRİ TAKVİM (bk. TAKVİM). HİDAD (bk. İHDAD). HİDANE (4.il.::::.Jf) Küçük çocuklarn bakm, gözetimi ve terbiyesi anlamnda bir fkh terimi. Sözlükte "bir şeyi yanna almak, çocuğu kucağna almak ve beslemek"

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET... 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât... 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr)... 22 Sadaka... 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti... 22 Zekât ve

Detaylı

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2015) Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık Nuri KAHVECİ Rağbet Yayınları, 1. baskı İstanbul 2007, 204 sayfa (ISBN: 978-975-6373-83-5) Muhammed ERİNÇ Sosyal

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi?

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Zekatın ödenmesinin zamanı, aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra, nisap miktarı, zekâta tabi ve üzerinden

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

rüşdiyeler kaldırıldığı için eğitim süresi altı yıla çıkarılmış olan ibtidailere dayand teşkilatlandırılacaktı. Yeni programa

rüşdiyeler kaldırıldığı için eğitim süresi altı yıla çıkarılmış olan ibtidailere dayand teşkilatlandırılacaktı. Yeni programa id ADI Bu programn tamam vilayetlerdeki yat l idadllere. ilk beş yl gündüzlü idadilere, son dört yl Mekteb-i Mülkiyye idadi sn flar ile istanbul ve Üsküdar gündüzlü idadilerine, ilk üç yl ise Dersaadet

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER III V VII IX XI BÖLÜM I : HANEHALKI ÖZELLİKLERİ I.1 Hane yapısı... 1 I.2 Hanehalkı üyelerinin düzenli olarak bir

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

EVLENDİRME İŞLEMLERİ

EVLENDİRME İŞLEMLERİ T.C. İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENDİRME İŞLEMLERİ EVLENDİRME İÇİN İSTENEN BELGELER SIRA NO BELGE ADI AÇIKLAMA 1 EVLENME EHLİYET BELGESİ Nüfus Müdürlüklerinden alınmalıdır. (Onaylı)

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 TÜİK AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 ISSN 1307-2056 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜistical Institute T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU II TÜİK ÖNSÖZ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İslam Hukuku I Prof. Dr. Vecdi Akyüz

İslam Hukuku I Prof. Dr. Vecdi Akyüz İslam Hukuku I Prof. Dr. Vecdi Akyüz (Ders Notları özeti)* Notlar da, hocanın beyanı doğrultusunda Hanefî mezhebi esas alınmış; gerekli görülen yerlerde diğer mezheblere atıf yapılmıştır. ŞAHIS HUKUKU

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

İÇİNDEKİLER İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA EVLENME BİRİNCİ BÖLÜM İSLÂM HUKUKUNDA EVLENME

İÇİNDEKİLER İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA EVLENME BİRİNCİ BÖLÜM İSLÂM HUKUKUNDA EVLENME İÇİNDEKİLER İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA EVLENME BİRİNCİ BÖLÜM İSLÂM HUKUKUNDA EVLENME 1. GİRİŞ I. KONU VE KONUNUN TAKDİMİ 3 II. İLKEL TOPLUMLARDA EVLİLİK VE AİLE ANLAYIŞI 8 III. İSLÂMİYETTEN ÖNCE ARABİSTAN'DA

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

İSLAM HUKUKUNA GÖRE EVLiLiKTE

İSLAM HUKUKUNA GÖRE EVLiLiKTE islam Hukuku Araştırmaları-Dergisi, sy.8, 2006, s.239-258 İSLAM HUKUKUNA GÖRE EVLiLiKTE VEtAYET VE KAPSAMI Muhammet Ali DANIŞMAN* The authorlty ofwilaya and its scope regarding to marlage in Islamic law

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1

AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1 AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1 23.07.2015 11:20:21 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 1096 HALK KİTAPLARI: 257 Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel SALMAN Yayın Koordinatörü Yunus AKKAYA Proje Din

Detaylı

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26, 2015, s. 213-228. İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR Dr. Hasan ÖZER* Özet: Aile toplumun temel taşıdır. Erkek ve kadının

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ II

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ II T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ II KONU: OSMANLI DA EVLİLİĞİN SON BULMASI HAZIRLAYAN AYDIN DEMİREL DANIŞMAN

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET i T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET AYSU SENA YILDIZ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi

Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi islam Hukuku Araştrmalar Dergisi, sy.3, 2009, s. 33-334. Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ* Currency Option Transaction from the Po int of lslamic Jurisprudence

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki İmtihan Fıkıh

Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki İmtihan Fıkıh Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/islama-gorerecm] Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. Yard. Doç. Dr. İpek SAĞLAM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca

Detaylı

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Dr. Merve YILMAZ Hâkim 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı