T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/2 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...48 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer...116

8 770 FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...120

9 000 GENEL KONULAR 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 000 (1) Circi, Osman. Lojistik Sektöründe Yaz l m ve letiflim Standartlar. Standard 49(573) , ss SB , SB , (2) Daflk ran, Levent. Kullan c lar Sosyal A larla nterneti Yeniden Keflfediyor. Bilim ve Teknik 43(507) , ss SA SB , 060 Ata, Bahri. Portekiz'in Lagos Kentindeki Yaflayan Bilim Merkezi: "Dokunmaman n Yasakland Yer!" Türk Yurdu 30(270) , ss. Atasoy, Fahri. Kültürel Miras m z n Kültür Yolu Ba lam nda De erlendirilmesi. Türk Yurdu 30(270) , ss. 000 (3) Avflar, A. Filiz. Sivil Toplum Müzesi Do u, Burak. Sendikac lar n ve Müze Gezmek. Türk Yurdu nternette Güne Bafllad klar Yer: 30(270) , ss. LabourStart. Evrensel Kültür (218) , ss SB , SB (1) 000 (4) Kelefl, Ali R za. nsanl k için Biliflim. Evrensel Kültür (218) , ss SB , SB Demircio lu, Ebru - smail H. Demircio lu. Tarih Müzelerinin Ziyaretinde Uygulanabilecek Etkinlikler Üzerine Bir Çal flma. Türk Yurdu 30(270) , ss. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Dinç, Gülten. zmir'de Bas lan lk T p Dergisi; H fzü's-s hha/revue D'hygiene Populaire-Smyrne. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi 18(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Güven, Özbay. Türk Spor Tarihi Müzesi. Türk Yurdu 30(270) , ss SB , (2) Özcan, Ömer. Cumhuriyet Dönemi Müzecili inin Büyük Önderi Hamit Zübeyr Koflay. Türk Yurdu 30(270) , ss SB

10 060 (3) 150 (3) Özcan, Ömer. Cumhuriyet Sonras Türk Müzecili i Hakk nda Notlar. Türk Yurdu 30(270) , ss SB (4) 060 (4) Sezgin, Fuat. "Türkiye'de Bunlar Yapamazd m" Türk Yurdu 30(270) , 29. s SB SA , 300 Bilici, Mustafa. Engel Tutkusu. Baflka (4) , ss SA Çivitci, Nazmiye. Social Comparison and Shyness in Adolescents. E itim Araflt rmalar 10(38) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Turinay, Necmettin. Cumhuriyetin Onuncu Y l nda Bir nk lâp Müzesi Tasavvuru. Türk Yurdu 30(270) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 150 (5) Dolu, Osman - fiener Uluda - Cemil Do utafl. Suç Korkusu: Nedenleri, Sonuçlar ve Güvenlik Politikalar liflkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ 150 (1) Akman, Nuriye. Arkamda Sad, Önümde Sin. Baflka (4) , ss SA (2) Batur, Enis. Aflk Üzerine Marazi Bir Deneme için On Ç kma. Baflka (4) , 1-3. ss SA Doyran, E. Y ld z. Sanatç 'ya Dair Bir Serüven. rh+artmagazine (68) , ss SB , (6) Erk ran, Murat. Tutkuyu Anlamak. Baflka (4) , ss SA (7) Erten, Yavuz. "Her nsan Öldürür Gene de Sevdi ini" Baflka (4) , ss SA

11 150 (8) Yüksel, Galip - Kemal Baytemir. Erten, Yavuz. Karanl k Odadaki lkö retim Ö rencilerinin nternet Suretler. Baflka (4) , Kullan m Amaçlar ile Alg lad klar ss. Sosyal Destek Düzeylerinin 2009 SA 31 ncelenmesi. Türk E itim Bilimleri 150 Dergisi 8(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (9) Güleç, Medine Yaz c. Kumar 2003 SA 15 Tutkusu. Baflka (4) , 370, ss SA (14) 150 (10) Yüksel, Nilgün. Ah Min'el Aflk. nam, Ahmet. Tutkunun rh+artmagazine (68) , Tutturduklar. Baflka (4) , ss ss SB SA Kara, Hayrettin. Gölge Oyunu Melekler Ancak Kendilerinden Verebilenlere Dokunabilir. Baflka (4) , ss SA , (11) Ögel, Kültegin. Sinemada Uyuflturucu Var! Baflka (4) , ss SA , 790 Özsezgin, Kaya. "Maddesel" ve "Tinsel" Aflk Ayr m Üzerine. rh+artmagazine (68) , ss SB , (12) Sayar, Kemal. Aflk ve Tutku: Bir Baflka Hâl. Baflka (4) , ss. 180 (1) 2009 SA (13) 2009 SA 31 Ünal, Süheyla. Tanatos. Baflka (4) , ss SA Yüksel, Nilgün. Zafere Ulaflm fl Aflk n Sarhofllu u. rh+artmagazine (68) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Atmaca, Kemal. nsan Kaynaklar Yönetimi ve Etik. Say fltay Dergisi (76) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Arslano lu, Kaan. Tutku ve Psikopati Aristo mu Hakl, Mevlana m? Baflka (4) , ss.

12 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Tafldelen, Vefa. Kierkegaard Felsefesinde Tutku. Baflka (4) , ss SA SA (4) 200 D N 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Anderson, Scott. Çokeflliler Tarikat. Foto raflar: Stephanie Sinclair, National Geographic Türkiye (106) , ss SB (3) Arpa, Abdulmuttalip. zzüddin b. Abdusselam ve Kur'an Çal flmalar. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Atmaca, Gökhan. Nüzûl Sürecinde Bir Muhatab Olarak Hz. Ömer ve Muvâfakatlar. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Ayd n, Bedreddin. [ slam ve Terör, Aile ve Mutluluk Üzerine Söylefli] Konuflan: Nezir Obut, Diyanet (230) , ss SC HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Ayd n, M. fievki. Din E itimine 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 1969 SC 6 370, (1) Ak n, Ahmet. Kardefllik Yolu: slam. Diyanet (230) , ss SC Aktafl, Cihan. Halk n Sesinde Hakk' n Sesini Aramak "Lâ" ya da Sürekli Devrim. Birikim (250) , ss SB , 297 Bilimsel Yaklafl m. Diyanet (230) , ss. 297 (6) Ekerim, Sacid. Gelinli e Küsenler. Diyanet (230) , ss SC Gül, Muammer. slam ve fiehir. Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Apak, Adem. Hz. Peygamber 297 (7) (s.a.s.)'in Habefl Kral na Davet Elçisi Karaman, Fikret. nsan Onuru ve Amr B. Ümeyye ed-damrî (r.a.) ftira. Diyanet (230) , Diyanet (230) , ss. ss SC SC

13 297 (8) 297 (15) Karsl, brahim Hilmi. Farkl Diller ve Farkl Renkler de Allah' n Ayetlerindendir. Diyanet (230) , ss SC 6 297, Suna, Mustafa. Aile Okulunun Ders Ortam Sofra. Diyanet (230) , ss SC (9) 297 (16) Kelefl, Ekrem. Müslümanlar Atefl Tsiligkir, Chamnti. Hanefîlere Göre Çukuruna Yuvarlanmaktan Koruyan Haberin K yasa Ayk r Olmas En Güçlü Ba. Diyanet (230) Durumunda Râvinin Fakih Olma fiart , 4-8. ss. Sakarya Üniversitesi lahiyat 1969 SC 6 Fakültesi Dergisi (21) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (10) 2003 SA 61 Köksal, A. Cüneyd. F k h Düflüncesinde Fiil Kavram ve Hissîfier'î 297 Fiil Ayr m. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi 297 (17) Dergisi (21) 2010, 1-4. ss. Türkçe ve Ünal,. Hakk. Yarat lan Hofl ng. özet. Görmek. Diyanet (230) , 2003 SA ss SC (11) Melek, Ali. Dinin ve Din Hizmetlerinin Bütünlefltirici Rolü. Diyanet (230) , ss SC SC (12) Mücahidi, Burhaneddin. [ slam ve Sosyal Yaflamla lgili Söylefli] Konuflan: Nezir Obut, Diyanet (230) , ss SC (13) Önder, S rr Süreyya. Müminin Celadetine Ne Oldu? Birikim (250) , ss SB (14) Severcan, fiefaettin. Ortak Bir Vatan Oluflturma ve Bunu Sürdürme -Anadolu Örne i- Diyanet (230) , ss SB SC (18) Yi it, Yaflar. Ötekini Hat rlamak. Diyanet (230) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) 19. Yüzy l n kini Yar s nda Osmanl 'n n Nizama Gelmez Aktörleri. Dosya editörü: Ebru Aykut, Toplumsal Tarih (194) , ss SB (2) Akf rat, Serap Arslan - Bengi Öner Özkan. Ulusal/Etnik Kimliklerin Stratejik nflas : Kuzey K br s Örne i. Bilig (52) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet.

14 300 (3) Muhafazakâr Düflünce 6(23) Aktafl, Cihan. Halk n Sesinde , ss. Hakk' n Sesini Aramak "Lâ" ya da Türkçe ve ng. özet. Sürekli Devrim. Birikim (250) 2005 SA , ss SB , 297 Aslan, Canan. An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic 300 (4) Literary Works in Turkey. E itim Alkan, Ayten. Cins Cins Mekan Araflt rmalar 10(38) 2010, [Kitap Tan t m ] Tan tan: Elifhan ss. ng. ve Türkçe özet. Köse, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(1) , ss SA (5) Alptekin, M. Yavuz. Max Weber'in Bat -Ba ml 'Evrensel' fiehir Anlay fl ve slam fiehirleriyle lgili De erlendirmelerinin Kriti i. Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Alptekin, M. Yavuz. [Yazar n "Medeniyet Havzalar ndan Küresel Trenlere, fiehir ve Toplum" Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Kemal Özden, Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss SA SA , (7) Alt nbafl, Deniz. Ermeni Meselesinin Psikolojik Yönü. Ermeni Araflt rmalar (35) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (8) Arma an, Mustafa. Bat 'da ve slam Medeniyeti'nde fiehirlerin Ontolojik Kökenleri ve Ay rt Edici Özellikleri (9) Ayhan, rem - K. Mert Çubukçu. Mekân n Suça Etkisi. Yap (339) , ss. ng. özet SA (10) Aytaç, Ahmet Murat. Bilge Köyü Katliam : Güncel Siyasal Tart flmalarda Toplumsal Sorunlar n Temsil Edilme Biçimleri Hakk nda K sa Bir De erlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(1) , ss SA (11) Birkan, Tuncay. "Tanr n n Ölümü" Ateizm Gelene i ve Sol. Birikim (250) , ss SB (12) Bostanc, Naci. fiehir Hayat.. Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. 300 (13) Ça layan, Ramazan. Apartman deolojisi: Yeni Otrul'un Meskene

15 Galebesi. Muhafazakâr Düflünce 300 (18) 6(23) , ss. Davuto lu, Ahmet. stanbul: Fetih ve Türkçe ve ng. özet. Medeniyet. Muhafazakâr Düflünce 2005 SA 35 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (14) 2005 SA 35 Çelik, Celaleddin. fiehrin 300 Zaman ndan Zaman n fiehrine fiehir Kültürünü Tan mlay c Bir Kod Olarak 300 (19) Zaman ve Zamansall k. Diker, fieyhmus. Kadim fiehri Muhafazakâr Düflünce 6(23) Soka yla Anlatmak! Muhafazakâr , ss. Düflünce 6(23) , Türkçe ve ng. özet ss SA SA (15) Çelik, Celaleddin. fiehrin Zaman ndan Zaman n fiehrine; fiehir Kültürünü Tan mlay c Bir Kod Olarak Zaman ve Zamansall k. Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Çelik, Fehmiye. Selendi'yi Nas l Bilirdiniz? Evrensel Kültür (218) , ss SB SA (17) 300 Çetin, Bayram. Cross-Cultural Structural Parameter Invariance on PISA 2006 Student Questionnaires. E itim Araflt rmalar 10(38) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA Çivitci, Nazmiye. Social Comparison and Shyness in Adolescents. E itim Araflt rmalar 10(38) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (20) Duman, Fatih. [Yazar n "Ayd nlanma Elefltirisinden Devrim Karfl tl na, Edmund Burke" Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Bu ra Kalkan, Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Eldem, Edhem. Osmanl Dönemi stanbul'u. Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (22) Eryi it, Süleyman. slam ve Liberalizm. Türk Yurdu 30(270) , ss SB (23) Foggo, Hacer. Romanlar De il Önyarg l Toplum E itilmeli. Evrensel Kültür (218) , ss SB

16 300 (24) ve Güncel Politikalar. Muhafazakâr Gül, Muammer. slam ve fiehir. Düflünce 6(23) , Muhafazakâr Düflünce 6(23) ss. Türkçe ve ng. özet , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (30) 300 (25) Özdo an, Kâz m. Bir Özgürlük Güleç, Sad k. Selendi'nin Art k Teolojisinin mkânlar Üzerine. Roman Nüfusu Yok. Evrensel Kültür Birikim (250) , ss. (218) , ss SB SB , (31) 300 (26) Özer, Mehmet. Yazmaya Bafllasak Günümüzde fiirket Derebeyli inin Roman Olur. Evrensel Kültür (218) , ss. Birey ve Toplum Üzerindeki rticai 1992 SB 96 Etkileri. Bilim ve Ütopya 16(188) , ss SC , (27) Hürmüzlü, Habib - Oytun Orhan - Bilgay Duman. Irak Kerkük Türkmenleri. Foto raflar: Umut Kaçar, Atlas (203) , ss SB , (28) Kesgin, Bedrettin. Mimarl kta " nsan-özne" Ölçütünden Sapma; Ticarîleflen nsan ve Mekân. Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Nutku, Ulu. nsan n Evrimi Üzerine. Bilim ve Ütopya 16(188) , ss SC , (29) Özden, Kemal. Almanya'da Kentleflme Politikalar : Tarihsel Süreç (32) Özkan, Fulya. Trabzon-Erzurum Yolunun Tamiri Vesilesiyle 19. Yüzy l Osmanl Modernleflmesini Yeniden Düflünmek. Toplumsal Tarih (194) , ss SB (33) Sar o lu, Sezai. Dünyalar n Tersi Düflyal lar (Çiçeklerden ve Romanlardan Zarar Etme(me)k) Evrensel Kültür (218) , ss SB (34) Seçkin, Levent. Yeni Dünya Düzensizli i. Bilim ve Ütopya 16(188) , 4-5. ss SC , 320 Soysal, Abdullah. Türkiye'de Kad n Giriflimciler: Engeller ve F rsatlar Ba lam nda Bir De erlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300

17 Su ur, Nadir - Emma Sayg Do ru. Koruma Alt ndaki Çocuklar n Aile ve Devlet Alg s Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Suna, Mustafa. Aile Okulunun Ders Ortam Sofra. Diyanet (230) , ss SC 6 297, 300 Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (39) Yayl, Hasan - Yusuf Pustu. Klasik Dönem Osmanl da Kent Yönetimi ve Kentliler. Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (35) Y ld z, Nuran. The Representation of Süalp, Z. Tül Akbal. Ne Vakit The Turkish Armed Forces in the Birlikte, Karfl l kl ve Baflka Türlü... Press During Turkey's EU Membership Birikim (250) , ss. Process: The Case of the 2 November 1975 SB Press Briefing. Ankara Avrupa 300, 790 Çal flmalar Dergisi 9(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (36) 2002 SA 8 Sülün, Ebru Nalan. Yap t Okumalar 355, 300 Üzerinden; ki Farkl Kültür ve "Aflk" Göstergeleri. rh+artmagazine (68) , ss SB Tüm, Gülden. Gelecek Kuflaklar n Türkçe Edinimi Hakk ve Televizyon. Türk Dili 98(698) , ss SA , 300 Zerman, Ece. Osmanl mparatorlu u ve Modern Türkiye'de Frans z "Esinlenmeleri" Toplumsal Tarih (194) , ss SB , (37) 2005 SA 35 Türk Devrimlerinin En nan lmaz. 300 Haz rlayan: Edhem Eldem, Toplumsal Tarih (194) , 5-7. ss SB (1) 300 (38) Yan klar, Cengiz. Postmodernis Antipati: Postmodernist S n f(s zl k) Yaklafl mlar na Elefltirel Bir Bak fl. Ankara Üniversitesi Siyasal (40) Zeydân, Corci. slâm fiehirleri. Yay na haz rlayan: Adem Efe, Muhafazakâr Düflünce 6(23) , ss. 320 S YASAL B L MLER Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Olaylar. Bilim ve Ütopya 16(188) , ss SC , 370

18 320 (2) Bora, Tan l. Tekel flçileri Eylemi Abdulhakimo ullar, Erdal. Tek Tekel'in Sesi. Birikim (250) , Bafl na Seçim Kazanmak: Türk 6-9. ss. Siyasal Hayat nda Ba ms z 1975 SB 50 Milletvekili Adayl. Gazi 330, 320 Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(1-2) , 320 (7) ss. Türkçe ve ng. özet. Çakmak, Diren. Avrupa Birli i'nin Aç k Toplum dealine Karfl Direnme 1999 SA 1 320, 340 Hakk : 1982 Anayasas 'n n ktisadi Hükümleri. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 9(1) 2010, ss. Türkçe ve Alm. özet. 320 (3) Akgönenç, Oya. K br s'ta Yap lan " kili Müzakerelerin" 2002 SA 8 De erlendirilmesi. Jeopolitik 9(73) 320, , ss SB (8) 320 Çakmak, Haydar. Lizbon Antlaflmas ve Getirdikleri. Jeopolitik 9(73) 320 (4) Alt nbafl, Deniz. Discussing the Probability of Turkish-Armenian Integration by Making Comparison to the European Case. Review of Armenian Studies (22) 2010, ss. ng. özet SA Bali, R fat N. I. Dünya Savafl 'ndan zmir (Haziran-A ustos 1915) Frans z Tebaal Musevilerin Tehciri. Toplumsal Tarih (194) , ss SB , (5) Belge, Murat. "250 Say da Neleri Yapamad k?" [Söylefli] Konuflan: Ahmet nsel, Birikim (250) , ss SB (6) Bilgiç, Sadettin. Türkiye'de Siyaset Partilerle mi Yoksa Yaln z Genel Baflkanlarla m Yap l yor? Türk Yurdu 30(270) , ss SB , ss SB (9) Çiçek, Cuma. Kürt Aç l m ndan Milli Birlik ve Kardefllik Projesine Ovada Kürdi Siyaset Yapman n S n rlar. Birikim (250) , ss SB (10) Çiçek, Kemal. Relocation of the Ottoman Armenians in 1915: A Reassessment. Review of Armenian Studies (22) 2010, ss. ng. özet SA , Çoban, Ali R za. Devlet Siyasi Partilere Hakça ve Yeterli Düzeyde Yard m Yap yor mu? Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(1-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1 340, 320

19 320 (11) Hürmüzlü, Habib - Oytun Orhan - Durak, Yasin. Zaman m z n Bir Bilgay Duman. Irak Kerkük Baflflehri Milli Görüfl'ten AKP'ye Türkmenleri. Foto raflar: Umut Konya. Birikim (250) , Kaçar, Atlas (203) , ss SB ss SB , (12) Efe, Haydar. So uk Savafl Döneminde Avrupa'da Ortak D fl Politika Oluflturma Çabalar. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 9(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA Erim, Refet. Türkiye'de Bilim- ktidar liflkileri. Bilim ve Ütopya 16(188) , ss SC , 600, 320 Ifl klar, Celâl. Günümüz Türkiye'sinde Ordunun Askeralma Sisteminin Korunmas Meselesi ve Millî Devlet (Ulus-Devlet) Anlay fl ile lgisi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(1-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1 340, (17) lgen, Abdulkadir. Bir Uygarl k Yans mas Olarak Türk Milliyetçili i. Türk Yurdu 30(270) , ss SB (13) Fidan, Hakan - Bülent Aras. The Return of Russia-Africa Relations. Bilig (52) 2010, ss. ng., Türkçe ve Rusça özet SB 43 Karakoç, Ercan. Gabriyel 320 Noradunkyan Efendi'nin Ermeni 320 (14) Meselesiyle lgili Haz rlad Rapor ve Gülflen, Halit. 19. Yüzy l Osmanl - Lozan Antlaflmas Sonras nda smet Rus liflkilerinde Ermeni Faktörü. nönü'ye Gönderdi i Hususi Mektup. Ermeni Araflt rmalar (35) 2010, Ermeni Araflt rmalar (35) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (15) Gümüflçü, Osman. Siyasi Co rafya Aç s ndan S n rlar ve Tarihi Süreç çinde Türkiye'de S n r Kavram. Bilig (52) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , (16) Gürgür, Nuri. Zor Bir Y l Olacak. Türk Yurdu 30(270) , 2-4. ss SB Karao lu, Bekir. Onura Dizilmifl Bir Tren. Bilim ve Ütopya 16(188) , ss SC , 320, (18) Köktürk, Milay. Liberal Özgürlükçülü ün Ç kmaz. Türk Yurdu 30(270) , ss SB

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI D e erli meslektafllar m Kuracağımız Sizlerden ald m z ASMMMO emaneti, Akademisi nde; mesluuk uluslararası onuruna standartlarda yak fl r bir biçimde hizmet verebilecek

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı