DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI"

Transkript

1 DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI Emine Şimşek Şahinol 1, Ömer Aydemir 2, İlkin İçelli 3 1 Kırıkkale Devlet Hastanesi, 2 Celal Bayar Uni. Psikiyatri AD, Manisa 3 Celal Bayar Üni. Psikiyatri AD, Manisa Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Psikiyatri AD, Manisa ÖZET Depresyonda Bipolar Unipolar Ayrımı: Kesitsel, Karşılaştırmalı Bir Sınıflandırma Amaç: Unipolar depresyon ve bipolar depresyon gruplarını sosyodemografik ve klinik özellikler açısından karşılaştırarak birbirlerinden ayırt etmeye yarayacak yordayıcılar saptamaktır. Yöntem: Araştırmaya 30 major depresif bozukluk, yineleyici (UD) ve 20 bipolar bozukluk major depresif epizod (BD) tanısı konan hasta alınmıştır. Hastalık şiddeti için Klinik Global İzlenim (KGİ) ölçeği ve depresif belirtilerin belirlenmesi amacıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği- Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu İçin Yapılandırılmış Görüşme Kılavuzu (SIGH-SAD) kullanılmıştır. Bulgular: Bipolar depresyon grubunda daha fazla sayıda epizod, daha fazla hastaneye yatma, ailede daha fazla bipolar bozukluk öyküsü; UD grubunda daha uzun süreli depresif epizod, daha yüksek oranda anksiyete bozukluğu komorbiditesi, saptanmıştır. Klinik özellikler açısından depresyon alt tipleri ve intihar öyküsü farklılığa neden olmamıştır. BDÖ ve SIGH-SAD alt ölçek ve toplam puanları açısından istatistiksel farklılık saptanmazken, KGİ ile bipolar depresyon grubunda daha şiddetli depresyon gözlenmiştir. UD grubunda epizod aralarının daha uzun olması ve üzüntü duygusunun, BD grubunda epizod sayısının daha fazla olması, mevsimsellik, ailede daha fazla bipolar bozukluk öyküsü ve kendini toplumdan soyutlamanın ayırt edici olduğu saptanmıştır. Tartışma: Her ne kadar bipolar depresyon ile unipolar depresyonu ayırt etmek zor olsa da, epizod sayısı, ailede bipolar bozukluk öyküsü, mevsimsellik, duygudurumun niteliği yardımcı olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: unipolar depresyon, bipolar depresyon, klinik özellikler, ayırt etme. ABSTRACT Discrimination of Unipolar vs Bipolar in Depression: A Cross-Sectional, Comparative Classification Study Objective: To investigate the discriminating sociodemographic and clinical characteristics of unipolar depresyon and bipolar depresyon. Method: Our study population consisted of 30 unipolar depresyon patients and 20 bipolar depresyon patients. Patients were diagnosed with the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-CV), and the symptomatology was assessed with Beck Depresyon Inventory (BDI) and Structured Clinical Interview Guide for the Hamilton Depresyon Rating Scale-Seasonal Affective Disorder Version (SIGH-SAD), and the severity was determined with Clinical Global Impression (CGI). Results: Patients in the BD group had more bipolar disorder in the family history, more hospitalization rate, and higher number of previous episodes, while the duration of the depressive episode was longer; the comorbidity of anxiety disorders was higher in the UD group. Regarding the clinical characteristics of depresyon, the subtypes and suicidality did not cause any statistical difference between the two groups. Depresyon was more severe in the BD group than in the UD group according to CGI, but the mean scores of BDI and SIGH-SAD were not different in the two groups. In discriminating analysis, longer intervals between the episodes and feeling of sadness were discriminating for the UD group; and higher number of episodes, seasonality, more bipolar disorder in the family and social withdrawal were discriminating for the BD group. Conclusion: Even though it is difficult to discriminate bipolar depresyon from unipolar depresyon regarding demographical and clinical features, numbers of episodes, family history for bipolar disorder, seasonality, and nature of the mood seem to be helpful in discriminating these two disorders. Key Words: unipolar depresyon, bipolar depresyon, clinical characteristics, discrimination.

2 72 Depresyonda Bipolar Unipolar Ayrımı: Kesitsel, Karşılaştırmalı Bir Sınıflandırma Çalışması GİRİŞ Bipolar depresyon ile unipolar depresyon kategorik olarak aynı grupta yer almalarına karşın sosyodemografik ve klinik özellikler açısından pek çok farklılık göstermektedirler (Vahip 2004). Bu farklılıkların ortaya konarak ayrımın yapılabilmesi merak konusudur. Bu amaçla bu bozuklukların çeşitli yönlerine odaklanan kesitsel çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların hemen hiçbirisi ileriye-dönük değil, kayıt tarama biçiminde geriye-dönük niteliktedir. Demografik açıdan unipolar depresyonda kadın cinsiyet baskınlığı saptanırken, bipolar depresyon daha erken yaşta başlama eğilimindedir (Szadoczky ve ark. 1998). Önde gelen belirtilerin unipolar depresyonda, istek kaybı ve enerji kaybı, bipolar bozuklukta ise, ajitasyon, psikotik özellikler ve yavaşlamış düşünce olduğu bildirilmektedir (Szadoczky ve ark. 1998). Depresyonla ilişkili iki yaygın somatik belirti iştah kaybı ve uyku bozukluğudur. İştah kaybı, unipolar hastalarda bipolar hastalara göre daha sık bulunmuş, ancak uyku bozukluğu açısından iki grup arasında fark bulunamamıştır (Dikeos ve ark. 2002). Depresyon alt tipleri açısından yapılan karşılaştırmada ise, özellikle bipolar II hastalarda unipolar hastlara göre, anlamlı şekilde daha fazla atipik özellik bulunmuştur (Benazzi 2000a, Benazzi 2001), ama bazı çalışmalarda ise fark saptanamamıştır (Robertson ve ark. 1996). Melankolik özellikler de bazı çalışmalarda bipolar depresyonda daha yüksek oranda gösterilmiş (Mitchell ve ark. 2001), ama başka çalışmalarda desteklenmemiştir (Benazzi 2000b). Ek tanı oranları da bir diğer araştırma alanıdır. Bipolar I hastalarda görece daha düşük ek tanı, unipolar majör depresyon ve bipolar II bozuklukta ise birbirine benzer şekilde yüksek ek tanı bildirilmektedir (Rihmer ve ark. 2001). Bugüne kadar yapılmış araştırmalar belli alanlarla sınırlı kalmış ve çoğu kez kayıt incelemesine yönelik geriye-dönük çalışmalar olması nedeniyle, hekimlerin amaca yönelik bilgi alamadıkları belirtilmektedir (Perlis ve ark. 2006). Bu nedenle bu iki klinik durumu birbirlerinden ayırt etmeye yarayacak klinik belirleyiciler ya da yordayıcılar ortaya konamamıştır. Yine de ayırıcı tanıda klinisyene yardımcı olarak kabul edilebilecek özellikler araştırma konusudur. Bu çalışmada unipolar depresyon ile bipolar depresyon ayrımını yapmakta yardımcı olabilecek sosyodemografik ve klinik yordayıcıları belirlemek amacı ile yineleyici majör depresif bozukluk (unipolar bozukluk) ya da bipolar bozukluk en son atak depresif tanısını almış hastaların sayılan değişkenlerin kesitsel olarak saptanması ve karşılaştırılması planlanmıştır. YÖNTEM Bu araştırma, Kasım Ocak 2005 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği nde yürütülmüştür. Örneklem Araştırma Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ya da Affektif Bozukluklar polikliniğince izlenen hastalarla yürütülmüştür. Bu araştırma için Yineleyici Majör Depresif Bozukluk grubu için 34 ve Bipolar Bozukluk grubu için ise 22 hasta taranmıştır ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre 30 Yineleyici Majör Depresif Bozukluk (unipolar depresyon) ve 20 Bipolar Bozukluk en son atak depresif (bipolar depresyon) tanısı konan toplam 50 hasta ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hastalara yönelik herhangi bir girişim ya da hastalığın seyrini etkileyecek bir uygulama olmaması nedeniyle, tanı ölçütlerini karşılayan hastalara çalışmanın amacı anlatılarak sadece sözlü onayları alınmıştır. Araştırmaya alma ölçütleri arasında ilgili bozukluk tanısını karşılamak, ilaç kullanmakta olan hastaların araştırma ölçeklerinde belirti dağılımları değişebileceğinden dolayı son bir aydır etkili doz ve süre ile psikotrop ilaç tedavisi kullanmıyor olmak, yaş aralığında olmak ve araştırmayı katılmayı kabul etmek bulunmaktadır. Unipolar depresyon grubuna en az iki major depresif epizodu bulunan hastalar alınmıştır. Bipolar depresyon grubu için, mani tedavisi almaktayken depresyona kaymış hastalar, ilaç etkisi altında ortaya çıkan major depresif epizodun kendine özgü özellikleri bulunabileceği düşüncesiyle bu çalışmaya alınmamıştır. Araştırmaya alınan tüm hastalar son bir aydır koruyucu tedavi de dahil, herhangi bir ilaç tedavisi almayan hastalardan oluşmuştur. Değerlendirme Araçları 1. Sosyodemografik ve Klinik Bilgi Formu: Sosyodemografik ve klinik özellikler bir görüşme formu çerçevesinde sorgulanarak elde edilmiştir. Bu formda yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi hastanın tanımlayıcı bilgileri, hastalığın başlangıç yaşı, hospitalizasyon sayısı, epizod sayısı gibi hastalığın klinik özellikleri ve son epizodun süresi, intihar girişimi gibi mevcut major depresif epizodun özellikleri sorgulanmıştır. Hastaların hastalığa ait klinik özellikleri kendilerinden ve ailelerinden alınan bilgi ve hastane kayıtlarının incelenmesi ile elde edilmiştir. Hastalığın başlangıç yaşı ilk epizodun başladığı yaş olarak kabul edilmiştir. Hastaların ailelerinde psikiyatrik bozukluk öyküsü ise, bir psikiyatri kurumunda konan tanı ve uygulanan tedavi ile kabul edilmiştir; bunun dışındaki anamnez özellikleri ile aile üyelerine tanı konmamıştır. Hastalar için epizod belir- Türkiye de Psikiyatri / Cilt 9 - Sayý

3 Emine Şimşek Şahinol, Ömer Aydemir, İlkin İçelli 73 leyiciler DSM-IV içindeki belirleyicilere uygun biçimde sorgulanarak araştırılmıştır. 2.DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme: Tanı koymak amacıyla DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Klinik Versiyonu (Structured Clinical Interview for DSM-IV Clinical Version, SCID-CV) kullanılmıştır. Bu yapılandırılmış görüşme Türkçe ye çevrilip uyarlanması yapılmış ve güvenilirliği gösterilmiştir (Özkürkçügil ve ark. 1999). 3. Hamilton Depresyon Ölçeği: Hem depresyonda ya da depresif belirtilerin araştırıldığı çalışmalarda Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) nin kullanımını standardize etmek, hem de depresyonun tüm belirtilerini kapsamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu görüşme kılavuzu HDDÖ nin 21 maddeli formuna Rosenthal tarafından atipik depresyon için hazırlanmış 8 maddenin eklenmesi ile genişletilmiştir. Toplam 29 maddeden oluşan SIGH-SAD, dörtlü Likert tipi değerlendirme sağlamaktadır. Türkçe sürümünün (SIGH- SAD-T) güvenilirliği ve geçerliliği, Aydemir ve ark. (2006) tarafından yapılmıştır. 4. Beck Depresyon Ölçeği: Beck Depresyon Ölçeği bir öz-bildirim ölçeğidir ve dörtlü Likert tipinde 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe için güvenilirliği ve geçerliliği Hisli (1989) tarafından yapılmıştır. 5. Klinik Global İzlenim: Hastalığın şiddetini belirlemek amacıyla Klinik Global İzlem (KGİ) kullanılmıştır. KGİ, yedili Likert tipinde, hastanın hastalık şiddetinin klinisyen tarafından değerlendirilmesine olanak sağlayan bir ölçektir. İstatistiksel Değerlendirme Karşılaştırmada oransal değerler için ki-kare, sayısal değerler için Student s T testi uygulandı. Bütün bağımsız klinik değişkenlerle Wilk s Lambda yöntemiyle basamaklı diskriminant analiz yapıldı. Wilk s Lambda yöntemiyle basamaklı diskriminant analiz, hasta gruplarının değişkenler açısından ayırt edici özelliklerinin saptanmasıyla sınıflandırılmasını sağlayan çok değişkenli veri çözümlemesidir. Burada elde edilen kanonik katsayılar ayırt edici gücü ve kutbuna göre ayırt ediciliğin yönünü ortaya koymaktadır. BULGULAR Sosyodemografik özellikler Tablo 1 de hastaların sosyodemografik özellikleri verilmiştir. Unipolar depresyon grubunda yer alan hastaların yaş ortalamaları 37.30±13.27 bulunurken; bipolar depresyon grubunda yer alan hastaların yaş ortalamaları ise 40.40±9.79 bulunmuştur ve farklılık istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Unipolar depresyon grubunda bipolar depresyon grubuna göre kadın cinsiyet daha yüksek oranda bulunmuştur (p=0.009). Eğitim durumu açısından karşılaştırılınca, bipolar depresyon grubunda unipolar depresyon grubuna göre daha yüksek eğitim düzeyi saptanmıştır (p=0.010). Hastalığa ilişkin özellikler Hastalık özellikleri açısından iki grubun karşılaştırılmasında, ailede daha fazla oranda bipolar bozukluk öyküsü, daha fazla sayıda hastaneye yatma ve daha fazla sayıda epizod öyküsü BD grubunda bulunurken, anksiyete bozukluğu ek tanısının ve son depresif epizodun daha uzun sürmesi UD grubunda daha yüksek orandadır (Tablo 2). Son epizodun klinik özellikleri Klinik özellikler açısından incelendiğinden, atipik özellikler, melankolik özellikler, mevsimsel gidiş, psikotik özellikler ve retardasyon iki grup arasında herhangi bir farklılığa neden olmamıştır. Ayrıca intihar öyküsü açısından da iki grup arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır (Tablo 3). Son epizodun şiddeti Depresyonun klinik şiddeti açısından karşılaştırılmasında iki grup arasında Klinik Global İzlenim ölçeği açısından istatistiksel fark saptanmıştır. Ancak Beck Depresyon Ölçeği ve Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği-Mevsimsel Duygudurum Bozuklukları sürümü açısından gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanmamıştır (Tablo 4). Sosyodemografik ve klinik özelliklerin ayırt ediciliği Depresyonun iki grupta ayırt edici özelliklerini saptamak amacıyla, tüm hastalık ve klinik özellikleri ile ölçeklerden elde edilen depresyon belirtileri kullanılarak iki grup Wilk s Lambda yöntemiyle diskriminant analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak Box s M değeri F=7.413 (p<0.0001), özdeğeri ise 3.042, Wilk s Lambda katsayısı (p<0.0001) olarak elde edilmiştir. Bu klinik özellikler ve belirtilerin iki grubu %96.0 oranında ayırt ediciliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Unipolar depresyon grubunu daha uzun epizod arası zaman ve üzüntü duygusu ayırt edici olarak saptanırken, bipolar depresyon grubu için daha fazla epizod sayısı, mevsimsellik, ailede daha fazla bipolar bozukluk öyküsü ve kendini toplumdan soyutlama ayırt edici olarak belirlenmiştir. Psychiatry in Türkiye / Volume 9 - Number

4 74 Depresyonda Bipolar Unipolar Ayrımı: Kesitsel, Karşılaştırmalı Bir Sınıflandırma Çalışması TARTIŞMA Bu çalışmada unipolar depresyon ile bipolar depresyonun demografik ve klinik özellikler açısından karşılaştırılması ve bu yolla da iki bozukluğu ayırt etmede yordayıcıların elde edilmesi araştırılmıştır. Bugüne kadar yalnızca bir çalışma aynı amaçla ileriye-dönük olarak yürütülmüştür (Perlis ve ark. 2006) ve Türkiye de bu amaçla kesitsel prospektif yapılan ilk çalışmadır. Sosyodemografik özellikler Sosyodemografik özellikler yönünden iki grup arasında cinsiyet ve eğitim düzeyi fark yaratmaktadır. Kadın cinsiyetin unipolar depresyonda daha yüksek oranda görülmesi (Bowden 2003) ve bipolar bozukluk grubunun daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmaları (Breslau ve Meltzer 1988) beklenen durumlardır ancak bizim çalışmamızın bir alan çalışması olmaması ve denek sayısının bu konuda yorum yapmaya yetecek denli büyük olmaması nedeniyle bu demografik farklılıklar üzerine yorum yapılmamıştır. Hastalığa ait özellikler Hastalığa ait özellikler yönünden karşılaştırılınca, en dikkat çekici bulgu, bizim çalışmamızda hastalığın başlangıç yaşı yönünden iki grup arasında farklılık saptanamamış olmasıdır. Oysa, yürütülen pek çok çalışmada bipolar bozukluk grubunda erken başlangıç yaşı saptanmıştır (Perlis ve ark. 2006, Ateşçi ve ark. 2001). Ancak unipolar bozukluk grubunun başka çalışmalara kıyasla erken başlangıç yaşına sahip olması (27.23±12.24) bipolar depresyonun grubunun ayrımlaşmasını önlemektedir. Tek epizod yerine yineleyici depresyon grubunu çalışmaya almak başlangıç yaşını daha erkene taşımaktadır (Hollon ve ark. 2006). Diğer yandan, erken başlangıçlı yineleyici depresyon hastalarının ileride bipolar bozukluğa dönüşme potansiyeli taşıdıkları da bir diğer gerçektir (Akiskal ve ark. 1995). Başlangıç yaşı ve araştırma sırasındaki yaş ortalamaları arasında fark olmamasına karşın, iki grup hasta arasında epizod sayısı açısından farklılık saptanması, bipolar bozukluğun daha kötü seyir göstermesine işaret etmektedir. Zaten bipolar bozukluğun unipolar depresyondan daha fazla sayıda epizod geçirerek kötü prognoz özellikleri gösterdiği bilinmektedir (Benazzi 1999, Ateşçi ve ark. 2001). Son epizodun özellikleri açısından bakıldığında, unipolar depresyon grubunda epizod süresi daha uzun olarak bulunmuştur. Bu da Tablo 1: Hastaların Cinsiyet, Eğitim Durumu, Medeni Durum ve Meslek Durumuna Göre Dağılımları. Unipolar Depresyon Bipolar Depresyon Sayı % Sayı % Cinsiyet Kadın Erkek Okur-yazar İlkokul Eğitim Durumu Ortaokul Lise Üniversite Bekar Medeni Durum Evli Ayrı Dul İş İşsiz Evhanımı Sabit gelirli Serbest Emekli Öğrenci Toplam Türkiye de Psikiyatri / Cilt 9 - Sayý

5 Emine Şimşek Şahinol, Ömer Aydemir, İlkin İçelli 75 Tablo 2: Depresyonun özelliklerine göre iki grupta karşılaştırılması. Unipolar Depresyon Bipolar Depresyon p Başlangıç yaşı 27.23± ± Epizod sayısı 2.70± ±5.18 < Son epizodun süresi 5.60± ±1.42 < İlk psikiyatrik başvuru yaşı 31.10± ± Hastaneye yatış sayısı 4 (13.3%) 10 (50.0%) İntihar hızı 0.43± ± Ailede bipolar bozukluk öyküsü 1 (%3.3) 9 (%45.0) Ailede duygudurum bozukluğu dışı bozukluk öyküsü 12 (%40.0) 3 (%15.0) bipolar hastaların daha hızlı çare aramaları ile ilişkili olabileceği gibi, unipolar depresyonun daha az şiddetli olması nedeniyle kronik bir seyir izlemesi ile de bağlantılı olabilir. Yine hastaneye yatış sayısının bipolar depresyon gurubunda daha fazla olması, gerek bu hastaların daha fazla epizod geçirmesi ve göreceli olarak daha fazla hastaneye yatma gereksinimi ile ilişkili olabileceği gibi, bu hastalarda daha şiddetli epizodlar bulunması nedeniyle daha fazla yatışa başvurulmuş olabileceği ile ilişkili olabilir. Zaten, Kessing ve ark. (1998), bipolar bozukluğun unipolar depresyona göre daha erken yaşta başladığını, zaman içinde daha fazla sayıda ataklarla seyrettiğini bildirmişlerdir. Bu da bipolar hastaların neden daha çok hospitalizasyon ve tedavi gereksinimi içinde olduklarının bir açıklaması olabilir. İntihar hızı iki grup arasında farklılık yaratmamaktadır. Bottlender ve ark. (2000) ise, bipolar ve unipolar hastalar arasında, intihar niyeti (intihar düşünceleri her iki grupta da % 40) ve hastanede yatış sırasında tamamlanmış intihar (her iki grupta da %0.8) açısından bir fark olmadığını bildirmiştir. Raja ve Azzoni (2004) ise bipolar depresyon ile unipolar depresyon arasında intihar hızı açısından fark olmadığını ama bipolar depresyon grubunun daha ölümcül yöntemler seçtiklerini belirtmişlerdir. Bipolar bozukluğu olan hastalarda ailede daha fazla bipolar bozukluk öyküsü bulunması bizim çalışmamızda olduğu gibi, hemen tüm çalışmalarda saptanan (Smoller ve Finn 2003, Perlis ve ark. 2006) bir bulgudur. Bu nedenle bu özellik neredeyse iki grubu ayırt etmede bir belirteç olarak kabul edilmektedir. Ancak bundan başka, ailede duygudurum bozukluğu dışı psikiyatrik bozukluk unipolar depresyon grubunda çok yüksek oranda saptanmasına karşın istatistiksel anlamlılık göstermemektedir. Major depresif bozukluk ile anksiyete bozukluklarının ortak genetik yatkınlığa sahip olmaları öteden beri bilinmektedir (Weissman ve ark. 1984) ancak bizim araştırmamızda örneklem sayısı bu farkın anlamlı olarak değer bulmasına engel gibi görünmektedir. Son epizodun klinik özellikleri Depresyonun klinik özelliklerine baktığımızda, DSM-IV sisteminde yer alan ve duygudurum bozukluklarında belirtilen özelliklerin hiçbirisi iki grup arasında istatistiksel açıdan farklılık göstermemiştir. Ancak, psikotik özellikli depresyon görülme oranı bipolar depresyon grubunda unipolar depresyon grubuna göre üç kat daha fazla saptanmıştır ve olasılıkla örneklem Tablo 3. Depresyonun klinik özelliklerine göre iki grubun karşılaştırılması. Belirleyici Unipolar Depresyon Bipolar Depresyon P Psikotik özellikler 3 (10.0%) 6 (30.0) Atipik özellikler 7 (23.3%) 4 (20.0%) Melankolik özellikler 5 (16.7%) 5 (25.0%) Psikomotor retardasyon 17 (36.7%) 13 (65.0%) Mevsimsel gidiş 11 (36.7%) 8 (40.0%) Anksiyete bozukluğu eştanısı 21 (70.0%) 7 (35.0%) Psychiatry in Türkiye / Volume 9 - Number

6 76 Depresyonda Bipolar Unipolar Ayrımı: Kesitsel, Karşılaştırmalı Bir Sınıflandırma Çalışması Tablo 4: Depresyonun şiddeti açısından araştırma gruplarının karşılaştırılması. Unipolar Depresyon Bipolar Depresyon P Klinik Global İzlenim (KGİ) 3.93± ± Beck Depresyon Envanteri 32.20± ± Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (21 maddeli) 24.00± ± Atipik depresyon puanı (8 maddeli) 7.80± ± Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (29 maddeli) 31.80± ± grubunun küçüklüğü nedeniyle istatistiksel anlamlı değildir. Parker ve ark. (2000) da unipolar depresyona göre bipolar depresyonda psikotik özellikleri daha fazla saptamışlardır. Atipik özellikler göz önüne alınınca, unipolar ve bipolar depresyonda atipik özelliklerin prevelansını saptamaya yönelik çalışmalarda, daha çok bipolar II bozukluğun atipik özellikler sergilediği görülmüştür (Benazzi 2000a, Mitchell ve ark. 2001). Bizim çalışmamızda ise, bipolar II bozukluğu olan hastaların alınmamış olması, atipik depresyon oranlarında iki grup arasında benzer oranların sergilenmesine yol açmış olabilir. Melankolik özellikler yönünden de bipolar depresyon grubu sayısal üstünlük göstermektedir. Mitchell ve ark. (2001), bipolar I hastaların eşleştirilmiş unipolar depresif hastalara göre, retarde melankolik özellikler sergilediklerini ve daha önceden psikotik depresyon epizodları olma olasılığının daha yüksek olduğunu bildirmişledir. Psikomotor retardasyon da yine bipolar grubunda sayısal üstünlük göstermektedir. Aslında retardasyon ile çelişkili bulgular görülmektedir. Benazzi (1999) unipolar depresyon ile bipolar depresyonun karşılaştırılmasında hem ajite hem de retarde hastaların öne çıkabileceğini belirtmiştir. Zaten DSM bu konuda yansız kalmaktadır (Benazzi ve ark. 2002). Hem psikotik hem melankolik özelliklerin hem de retardasyonun varlığı yönünden bipolar depresyon grubunda istatistiksel düzeye varmayan sayısal üstünlük örneklem grubunun küçük olması ile ilişkili olabilir. Mevsimsellik yönünden iki grup arasında fark bulunmamıştır ve bipolar bozukluk için literatür tarafından desteklenen genel, net bir mevsimsel örüntü Tablo 5: Grup ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan kanonik ayırt edici fonksiyonlar. Tanı grubu Unipolar Depresyon Bipolar Depresyon Fonksiyon bulunmadığı Dünya Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan seride bildirilmiştir (Silverstone 2002). Bu nedenle mevsimsellik çalışmadan çalışmaya değişkenlik gösterebilir. Unipolar ve bipolar bozuklukların diğer psikiyatrik bozukluklarla komorbiditesi üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında ise, anksiyete bozukluklarının unipolar depresyon ve özellikle bipolar II bozukluğu ile yüksek oranda yaşam boyu komorbidite gösterdiği görülmektedir. Bipolar I hastalar nispeten daha düşük komorbiditeye sahip iken, unipolar depresyon ve bipolar II bozukluğun yüksek komorbidite sergileme açısından birbirine benzer olduğu bulunmuştur (Rihmer ve ark. 2001). Çalışmamızda da, unipolar depresyon grubuna eşlik eden diğer psikiyatrik bozukluk oranı, bipolar depresyon grubunda eşlik eden diğer psikiyatrik bozukluk oranından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu ki, bu durum Rihmer ve arkadaşlarının çalışmaları ile uyumludur. Son epizodun belirti şiddeti Belirti şiddeti yönünden bakıldığında, çalışmamızda global değerlendirmede bipolar depresyon daha ağır olarak nitelendirilirken, ölçeklerden elde edilen puan yönünden iki grup arasında farklılık saptanmamıştır. Benzer olarak Mitchell ve ark. (2001) nın yaptığı bir çalışmada, bipolar ve unipolar depresyon hastaları arasında Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği açısından farklılık olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca, Benazzi (2001) bipolar II ve unipolar depresyon arasındaki semptomatolojik farklılıkları inceledikleri bir çalışmada, hastaların ortalama Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS) puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığını bulmuştur. Ölçek puanlarıyla fark olmadığı halde, klinisyenin yargısıyla doldurulan global bir ölçekte fark olması ya klinisyenin bipolar depresyonun daha şiddetli bir durum olduğu yargısıyla puanlama yaparak bu farkı yaratmış ola- Türkiye de Psikiyatri / Cilt 9 - Sayý

7 Emine Şimşek Şahinol, Ömer Aydemir, İlkin İçelli 77 Table 6: Standartlaştırılmış kanonik ayırt edici fonksiyon katsayıları. Özellikler Epizod sayısı Epizod arası zaman Mevsimsellik Ailede bipolar bozukluk öyküsü Üzüntü duygusu (BDÖ madde 1) Kendini toplumdan soyutlama (SIGH- SAD madde A1) Fonksiyon katsayıları bileceğine ya da ölçeklerin değerlendirmede yetersiz kaldığı bir klinik şiddetin söz konusu olduğuna işaret edebilir. Örneğin psikotik özellik oranının bipolar depresyon grubunda unipolar grubuna göre üç kat fazla görülmesi böylesi bir farkın nedeni olabilir. Bu nedenle bipolar depresyonun şiddetinin belirlenmesinde, depresyon ölçekleri dışındaki ölçeklere de (örneğin Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği) başvurulması yararlı olabilir. Sosyodemografik ve klinik özellikleri ayırt ediciliği Çalışmamızda elde edilen sosyodemografik ve klinik özelliklerin bipolar ve unipolar depresyon gruplarını ayırt etme gücü %96 gibi çok yüksek bir güce sahip bulunmuştur. Ayırt edici özellikleri incelediğimizde ise unipolar depresyon grubunu ayırt edici olarak daha uzun epizod arası zaman ve üzüntü duygusu saptanırken, bipolar depresyon grubu için daha fazla epizod sayısı, mevsimsellik, ailede daha fazla bipolar bozukluk öyküsü ve kendini toplumdan soyutlama ayırt edici olarak belirlenmiştir. Unipolar grubunun daha seyrek epizoda ve dolayısıyla daha uzun iyilik dönemlerine sahip olması zaten beklenen ve yukarıda da tartışılan bir durumdur. Diğer yandan üzüntü duygusu depresyonun çökkün duygudurum belirtisi için en temel ve en saf özelliktir. Unipolar depresyonun, bipolar depresyondan gözlenen üzüntü (MADRS madde 1) ile ayrıldığı Perlis ve ark. (2006) tarafından da saptanmıştır. Zaten bipolar depresyonda duygudurumda üzüntü kadar, irritabilite de bulunmaktadır (Benazzi ve Akiskal 2005). Bipolar depresyon yönünden bakıldığında ise, daha fazla epizod sayısı ve ailede bipolar bozukluk öyküsü bulunması ayırt edicidir ve bu iki özellik beklenen durumdurlar ve yukarıda tartışılmıştır. Burada ilginç olan, mevsimsellik iki grup arasında farklılık oluşturmazken, ayırt edici analizde bipolar depresyonu ayırt edici olarak saptanmasıdır. Aslında mevsimsellik çalışmadan çalışmaya değişkenlik gösterebilse bile, yineleme eğilimini vurgulayan bir özelliktir ve Shin ve ark. (2005) tarafından toplum örneklemi üzerinde yürütülen bir çalışmada bipolar hastaları unipolar ve kontrol grubundan ayırmıştır. Mevsimsellik Ateşçi ve ark. (2001) tarafından da saptanmış bir bulgudur. Bipolar depresyonu unipolar depresyondan ayırt eden belirti ise kendini toplumdan soyutlama olarak bulunmuştur ve bu belirti depresyonla ilişkili olabileceği gibi, aynı zamanda psikotik özelliklerle de ilişkili olabilir. Bipolar depresyon, depresyonun temel belirtileri yerine atipik ve kısmen psikoza yakın belirtisi ile unipolar depresyondan ayrışmaktadır. Bu hastalarda toplumdan soyutlanmanın bir diğer nedeni de hastaların yaşadığı damgalanma olabilir (Aydemir 2004). Araştırmanın sınırlılıkları Araştırmanın başlıca sınırlılığı denek sayısının bazı genellemeleri yapmak için yetersiz olmasıdır. Yöntem gereği tedavi altında olmayan hastalarla çalışma yürütmenin de zorluğu göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle benzer özellikli çalışmaların daha büyük denek sayılarıyla yinelenmesinde yarar vardır. İkinci sınırlılık, hasta grupları arasında cinsiyet farkı bulunmasıdır. Bu fark hastalıkların doğasından kaynaklanmaktadır ancak cinsiyet, belirti dağılımını etkileyebileceğinden bu etken göz önünde bulundurulmalıdır. Bir diğer sınırlılık, hastaları değerlendirmede depresyon ölçekleri dışında psikotik belirti tarama ölçeklerinin kullanılmamış olmasıdır; böylece psikotik belirti örüntüsü de saptanabilecektir. Araştırmanın üstünlüğü ise kesitsel prospektif nitelikte olduğu için, çalışma amacına uygun bilgiler, tedavi kullanmayan hastalardan elde edilmiştir. Kayıt taraması çalışmaları ya da başka amaçla yapılıp (örneğin tedavi çalışmaları) bu verilere ulaşılan çalışmalarda verilerin güvenilirliği değişkenlik göstermektedir. SONUÇ Sonuç olarak, daha fazla sayıda epizod geçiren, ailede daha fazla bipolar bozukluk öyküsü bulunan, psikotik özelliklerin eşlik ettiği, mevsimselliğin bulunduğu depresyon hastaları bipolarite yönünden dikkatli olunmayı gerektirirken, depresyonun klasik temel üzüntü belirtisini gösteren ve daha az yineleme gösteren hastalar unipolar depresyon açısından ele alınmalıdır. KAYNAKLAR Akiskal HS, Maser JD, Zeller PJ, Endicott J, Coryell W, Keller M, Warshaw M, Clayton P, Goodwin F (2002) Mortality of patients with mood disorders: follow-up over years. J Affect Disord, 68: Ateşçi FÇ, Karadağ F, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK (2001) Bipolar ve yineleyici majör depresif bozuklukların klinik özellikleri: karşılaştırmalı bir çalışma. Türkiye de Psikiyatri, 3: Aydemir Ö (2004) Bipolar bozukluğa yönelik tutumlar ve damgalama. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 12 (Ek Sayı 3): Psychiatry in Türkiye / Volume 9 - Number

8 78 Depresyonda Bipolar Unipolar Ayrımı: Kesitsel, Karşılaştırmalı Bir Sınıflandırma Çalışması Aydemir Ö, Deveci A, İçelli İ (2006) Hamilton Depresyonu Değerlendirme Ölçeği yapılandırılmış Görüşme Kılavuzu Mevsimsel Duygu Durumu Bozukluğu Versiyonu nun Güvenilirlik ve Geçerliliği. Türkiye de Psikiyatri, 8: Benazzi F, Akiskal H (2005) Irritable-hostile depression: further validation as a bipolar depressive mixed state. J Affect Disord, 84: Benazzi F, Helmi S, Bland L (2002) Agitated Depression: Unipolar? Bipolar? Or Both? Annals of Clinical Psychiatry, 14: Benazzi F (2001) Bipolar II depresyon in late life: prevalence and clinical features in 525 depressed outpatients. J Affect Disord, 66: Benazzi F (2000b) Bipolar II depresyon with melancholic features. Ann Clin Psychiatry, 12: Benazzi F (1999) Bipolar versus unipolar psychotic outpatient depression. J Affect Disord, 55: Benazzi F (2000a) Depresyon with DSM-IV atypical features: a marker for bipolar II disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 250: Benazzi F (2001) Factor analysis of the Montgomery Asberg Depresyon Rating Scale in 251 bipolar II and unipolar depressed outpatients. Prog Neuro- Psychopharmacol & Biol Psychiat, 25: Bottlender R, Jäger M, Strauss A, Möller HJ (2000) Suicidality in bipolar compared to unipolar depressed inpatients. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 250: Bowden CL (2005) A different depresyon: clinical distinctions between bipolar and unipolar depression. J Affect Disord, 84: Breslau N, Meltzer HY (1988) Validity of Subtyping Psychotic Depression: Examination of Phenomenology and Demographic Characteristics. Am J Psychiatry, 145: Clayton P, Goodwin F (1995) Switching from unipolar to bipolar II. An 11- year prospective study of clinical and temperamental predictors in 559 patients. Arch Gen Psychiatry, 52: Dikeos DG, Daskalopoulou EG, Soldatos CR (2002) Co-occurence of disturbed sleep and appetite loss differentiates between unipolar and bipolar depressive episodes. Prog Neuro-Psychopharmacol & Biol Psychiat, 26: Hollon SD, Shelton RC, Wisniewski S, Warden D, Biggs MM, Friedman ES, Husain M, Kupfer DJ, Nierenberg AA, Petersen TJ, Shores-Wilson K, Rush AJ (2006) Presenting characteristics of depressed outpatients as a function of recurrence: preliminary findings from the STAR*D clinical trial. J Psychiatr Res, 40: Mitchell PB, Wilhelm K, Parker G, Austin MP, Rutgers P, Malhi GS (2001) The clinical features of bipolar depression: a comparison with matched major depressive disorder patients. J Clin Psychiatry, 62: Parker G, Roy K, Wilhelm K, Mitchell P, Hadzi-Pavlovic D (2000) The nature of bipolar depression: implications for the definition of melancholia. J Affect Disord, 59: Perlis RH, Brown E, Baker RW, Nierenberg AA (2006) Clinical features of bipolar depression versus major depressive disorder in large multicenter trials. Am J Psychiatry, 163: Raja M, Azzoni A (2004) Suicide attempts: differences between unipolar and bipolar patients and among groups with different lethality risk. J Affect Disord, 82: Rihmer Z, Szadoczky E, Füredi J, Kiss K, Papp Z (2001) Anxiety disorders comorbidity in bipolar I, bipolar II and unipolar major depression: results from a population-based study in Hungary. J Affect Disord, 67: Robertson HA, Lam RW, Stewart JN, Yatham LN, Tam EM, Zis AP (1996) Atypical depressive symptoms and clusters in unipolar and bipolar depression. Acta Psychiatr Scand, 94: Shin K, Schaffer A, Levitt AJ, Boyle MH (2005) Seasonality in a community sample of bipolar, unipolar and control subjects. J Affect Disord, 86: Silverstone T (2002) İki Uçlu Bozukluklarda Mevsimsel Değişimlerin Rolü. (Çev. ET Oral). İki Uçlu Bozukluk, WPA Serisi (içinde). Astra Zeneca Yayınları, İstanbul, s Smoller JW, Finn CT (2003) Family, twin, and adoption studies of bipolar disorder. Am J Med Genet C Semin Med Genet, 123: Szadoczky E, Papp Z, Vitrai J, Rihmer Z, Furedi J (1998) The prevalence of major depressive and bipolar disorders in Hungary. J Affect Disord, 50: Vahip S (2004) Bipolar Depresyon. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7: Weissman MM, Leckman JF, Merikangas KR, Gammon GD, Prusoff BA (1984) Depression and anxiety disorders in parents and children. Results from the Yale family study. Arch Gen Psychiatry, 41: Türkiye de Psikiyatri / Cilt 9 - Sayý

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve. ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması

Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve. ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 279-283 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 doi:10.5455/gulhane.14940 Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması Süleyman

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (TPD, 2017) 3-7 Ekim 2017 Bursa, Türkiye SS: 0167 5 Ekim, 2017 18.00 Özkıyım girişimi öyküsü olan ve olmayan bipolar bozukluk olgularının mizaç ve klinik özelliklerinin

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı?

Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Bipolar depresyonu ayırt etmek her zaman kolay mı? Ömer AYDEMİR Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa Bipolar Depresyon Ayırt etmek çok kolay Mani/Hipomani Bipolar Depresyon

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Anksiyöz depresyonun klinik özellikleri

Anksiyöz depresyonun klinik özellikleri Aydın ve ark. 11 Anksiyöz depresyonun klinik özellikleri Hüner AYDIN, 1 Lut TAMAM, 2 Mehmet ÜNAL 3 ÖZET Amaç: Araştırmalar anksiyetenin klinik depresyonda en belirgin belirti olduğunu ve depresyonun başarılı

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması DOI: 10.5455/NYS.20151221025259 10.5455/NYS20160314054530 Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Ender

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 35 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Bir İlçe Entegre Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sosyodemografik Özellikleri ile Depresyon Arasındaki İlişki Relationship Between Depression

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Depresif Dönem İki Uçlu Bozukluk Tip I, Tip II ve Tek Uçlu Bozukluk ta Farklı mıdır?

Depresif Dönem İki Uçlu Bozukluk Tip I, Tip II ve Tek Uçlu Bozukluk ta Farklı mıdır? Original Papers / Araştırmalar Article in Press DOI: 10.5455/jmood.20141025035840 Depresif Dönem İki Uçlu Bozukluk Tip I, Tip II ve Tek Uçlu Bozukluk ta Farklı mıdır? Arzu Etlik Aksoy 1, Sermin Kesebir

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi ARAÞTIRMA Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi Ozan Pazvantoðlu 1, Tuncer Okay 2, Nesrin Dilbaz 3, Cem Þengül 1, Göksel

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

BİPOLAR HASTALARDA DEPRESİF DÖNEM ÖYKÜSÜ VARLIĞINA GÖRE KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR HASTALARDA DEPRESİF DÖNEM ÖYKÜSÜ VARLIĞINA GÖRE KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Anatol J Clin Investig 2012;6(2):104-108 BİPOLAR HASTALARDA DEPRESİF DÖNEM ÖYKÜSÜ VARLIĞINA GÖRE KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF CLINICAL AND THE SOCIODEMOGRAPHIC

Detaylı

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(3):223-230 Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Dr. Cebrail KISA 1, Dr. Çiğdem AYDEMİR 2, Dr. Aydın KURT 3, Dr. Sema GÜLEN 4, Dr. Erol GÖKA 2

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences between Depression Episodes of Bipolar Disorder I and II

Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences between Depression Episodes of Bipolar Disorder I and II Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):290-298 doi:10.5455/cap.20130519 Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması 26 Özgün Araştırma / Ori gi nal Ar tic le DO I: 10.5472/MMJ.2011.02166 Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi

Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi 18 Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi Aynur BAHAR, 1 Gülümser SERTBAŞ, 2 Ayhan

Detaylı

İNGİLİZCE ÖZET SUMMARY

İNGİLİZCE ÖZET SUMMARY ÖZET Başlık: İlk epizodu depresyon olan Bipolar Bozukluk tanılı hastaların, antidepresan sağaltım altında manik\hipomanik kayma geliştiren ve geliştirmeyen major depresyon tanılı hastalarla, klinik özellikler

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Bipolar-I, Bipolar-II ve Majör Depresif Bozuklukta Ayrışan Sosyodemografik, Klinik ve Mizaç Özellikleri

Bipolar-I, Bipolar-II ve Majör Depresif Bozuklukta Ayrışan Sosyodemografik, Klinik ve Mizaç Özellikleri Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(3):159-65 Bipolar-I, Bipolar-II ve Majör Depresif Bozuklukta Ayrışan Sosyodemografik, Klinik ve Mizaç Özellikleri Dr. Aslıhan OKAN İBİLOĞLU 1, Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ 2 ÖZET Giriş:

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):164-169 Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Dr. Sermin KESEBİR 1, Dr. Simavi VAHİP 2, Dr. Fisun AKDENİZ 3, Dr. Zeki YÜNCÜ 4 ÖZET Amaç: Bu çalışmanın

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Remisyondaki iki uçlu hastalarda kalıntı duygudurum belirtilerinin bilişsel ve toplumsal işlevsellik üzerine etkisi

Remisyondaki iki uçlu hastalarda kalıntı duygudurum belirtilerinin bilişsel ve toplumsal işlevsellik üzerine etkisi 124 Remisyondaki iki uçlu hastalarda kalıntı duygudurum belirtilerinin bilişsel ve Remisyondaki iki uçlu hastalarda kalıntı duygudurum belirtilerinin bilişsel ve toplumsal işlevsellik üzerine etkisi Ender

Detaylı

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Deniz Ceylan, Berna Binnur Akdede, Emre Bora, Ceren Hıdıroğlu,

Detaylı

Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri. Temperament in Bipolar I Patients with Rapid Cycling

Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri. Temperament in Bipolar I Patients with Rapid Cycling 86 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 86-94 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kerem Şenol COŞKUN Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖZET Amaç: Günümüzde bipolar bozukluğun

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Araflt rmalar / Researches O uz Karamustafal o lu 1, Yasemin Cengiz Ceylan 2, Bahad r Bak m 2, Sinem Gönenli Toker 2, Sibel

Detaylı

Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2

Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(4):239-44 Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2 Dr. Sandeep GROVER, Nitesh PAINULY, Nitin GUPTA, Surendra K. MATTOO ÖZET Amaç: Öfke nöbetleri üzerine araştırmalar

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Ece Yazla 1, Leman İnanç 1, Mustafa Bilici 2

Araştırmalar / Researches. Ece Yazla 1, Leman İnanç 1, Mustafa Bilici 2 Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:221-229 DOI: 10.5350/DAJPN2012250304 İki Uçlu Bozukluk Manik Dönemdeki Hastalarda Sosyodemografik Özellikler, Klinik Belirtiler ve İşlevsellik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1997. Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1997. Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aziz Mehmet GÖKBAKAN 2. Doğum Tarihi : 01.01.1973 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1995 Fakültesi

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

İntihar Girişimi Bulunan Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Mizaç Özellikleri 2

İntihar Girişimi Bulunan Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Mizaç Özellikleri 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(2):99-106 İntihar Girişimi Bulunan Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Mizaç Özellikleri 2 Dr. Sevgin EKŞİOĞLU 1, Dr. Hüseyin GÜLEÇ 2, Dr. Gülnihal ŞİMŞEK 3, Dr. Ümit

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI TABLO DÜZENLEME Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr Tabloların Genel Amacı Elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık kolay anlaşılır bir

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

Atipik Depresyon Atypical Depression

Atipik Depresyon Atypical Depression Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):276-289 doi:10.5455/cap.20130518 Atipik Depresyon Atypical Depression Ahmet Koyuncu, Zerrin Binbay, Erhan Ertekin, Selim Sağır

Detaylı

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri Dicle Tıp Dergisi / M.Z. Eroğlu ve ark. Elektrokonvülzif tedavi 2012; 39 (3): 371-376 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0160 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

Bipolar Depresyonun ayırıcı tanısı:

Bipolar Depresyonun ayırıcı tanısı: Bipolar Depresyonun ayırıcı tanısı: Doç Dr Evrim Erten Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi BİPOLAR BOZUKLUĞUN DOĞAL SEYRİ Subsendromal Mani (Hipomani / Hipertimi) Mani Hipomani Mani Subsendromal

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Depresyon Alt Tiplerinin Varlığı Üzerine

Depresyon Alt Tiplerinin Varlığı Üzerine Depresyon Alt Tiplerinin Varlığı Üzerine ON THE PRESENCE OF THE SUBTYPES OF DEPRESSION Dr. a a Psikiyatri AD, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, MANĐSA Özet Depresyon çok çeşitli klinik görünümleri

Detaylı

Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Güleç Öyekçin ve ark. 281 Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN, 1 Özyıl SARIKAYA, 2 Meltem DURAKLI, 3 Almıla EROL

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:151-156 DOI: 10.5350/DAJPN2012250208 İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği nin Türkçe Sürümünün Bipolar Bozuklukta Güvenilirliği ve Geçerliği

Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği nin Türkçe Sürümünün Bipolar Bozuklukta Güvenilirliği ve Geçerliği Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23(3):193-200 Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği nin Türkçe Sürümünün Bipolar Bozuklukta Güvenilirliği ve Geçerliği Dr. Ömer AYDEMİR 1. Dr. Burak UYKUR 2 ÖZET Amaç: İşlevselliğin

Detaylı

Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi

Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi 15 Esen Danacı ve ark. 15 Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi Ayşen Esen Danacı, 1 E. Oryal Taşkın, 2 Semra Oruç Koltan, 3 Yıldız Uyar 4 ÖZET Amaç: Premenstrüel

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Karma belirtili depresyon sağaltımı Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Akış 1. Karma belirtili depresyon (KBD) 2. Temel hedefler

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı