1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ"

Transkript

1 Anatol J Clin Investig 2010:4(3): NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ THE EFFICIENCY OF 1064 NM ND YAG LASER IN THE TREATMENT OF SPIDER ANGIOMA, FACIAL AND LEG TELENGECTASIAS 1 Bornova Şifa Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İzmir. 2 Ödemiş Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İzmir. Handan SAÇAR 1, Tuncer SAÇAR 2 Özet Spider anjiyom, telenjiyektazi ve bacaktaki varislerin tedavisinde 1064 nm Nd YAG lazerin etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Prospektif tanımlayıcı bir çalışma planlandı. Eylül 2006 ile Haziran 2009 tarihleri arasında Dermatoloji polikliniğimize başvuran daha önce tedavi almamış, vasküler lezyonları olan 255 hasta çalışmaya dahil edildi. süresince başvuran 14 ile 70 yaş arasındaki 255 hastanın 229 u bayan (%89.8), 26 sı erkek (%10.2), kadın/erkek oranı 8,80 idi. Hastaların 42 si (%16.5) grup-1 (örümcek anjiyom), 38 i (%14.9) grup-2 (yüzde telenjiyektazi), 78 i (%30.6) grup-3 (bacaktaki 1-2 mm çaplı telenjiyektaziler), 67 si (%26.3) grup-4 (bacaktaki mm çaplı telenjiyektaziler) ve 30 u (11.8) grup-5 (bacaktaki mm çaplı telenjiyektaziler) içindeydi. Klinik iyileşme değerlendirilmesinde % arası iyileşme oranı %77.3 (197 hasta), %50-75 arası iyileşme oranı %22.7 (58 hasta), % arası iyileşme oranı ise %100 olarak tespit edilirken, hasta memnuniyeti açısından % arası iyileşme %78.8 (201 hasta), %50-75 arası iyileşme %21.2 (54 hasta), % arası iyileşme oranı %100 olarak tespit edilmiştir. Bulgularımız ve yan etki oranlarımız literatür bulguları ile örtüşmektedir. Tüm deri tiplerinde 1064 Nd YAG lazerin vasküler deri lezyonlarının tedavisinde diğer lazerler tiplerine oranla etkin ve üstün olduğu sonucuna varılmıştır. (Anatol J Clin Investig 2010:4(3): ). Anahtar Kelimeler: Nd Yag lazer, spider anjiyom, telenjiyektazi. Abstract The aim of the study was to determinate the efficiency of 1064 nm Nd YAG laser in the treatment of spider angioma, facial telengectasia and leg varicose veins. A prospective, descrptive study was planned. The study group was constituted of 255 patients who had referred to the Dermatology policlinic between September 2006 and June 2009 with vascular lessions not previously treated. During the study, the referred 255 patients were in years old age interval, 229 (89.8%) were female, 26 (10.2%) were male, the ratio of female/male was Forty-two of the patients were in group 1 (spider angioma) (16.5%), 38 (14.9%) were in group 2 (facial telangiectasias), 78 (30.6%) were in group 3 (1-2 mm diameter leg veins), 67 (26.3%) were in group 4 (2.1-3 mm diameter leg veins), and 30 (11.8%) were in group 5 (3.1-4 mm diameter leg veins). In the clinical recovery evaluation, while the recovery ratio between % and 50-75% was found to be 77.3% (197 patients) and 22.7% (58 patients), respectively, the recovery ratio between % was detected to be 100%. According to the patient satisfaction, while the recovery between % and 50-75% was found to be 78.8% (201 patients) and 21.2% (54 patients), the recovery between % was determined to be %100. Our results and side effect ratios are overlapping with the literature. It was concluded that for all skin types 1064 nm Nd YAG laser was more efficient and superior in comparison with the other laser types in the treatment of vascular skin lessions. (Anatol J Clin Investig 2010:4(3): ). Key Words: ND YAG laser, spider angioma, telengectasias. Giriş Venöz sistem damarları, yüzeyel (vena superficialis), derin (vena profunda) ve perforan (vena perforans) olmak üzere üç konumda bulunurlar. Yüzeyel venler, derin fasyanın yüzeyelinde subkutanöz doku içinde yer alırlar. Perforan venler, derin fasyayı delip geçerek yüzeyel ve derin ven sistemlerini birbirine bağlarlar [1]. Telenjiyektazi ismi ilk defa 1807 de Von Graf tarafından ciltte görülen bir damar için kullanılmıştır. Bu damar çapı mm arasında değişebilir ve bir venin, kapillerin veya arteriolün genişlemesi sonucu ortaya çıkabilir. Klinikte görüntülerine göre telenjiyektazileri dört gruba ayırmak mümkündür. A. basit çizgi halinde olanlar B. dallanma gösterenler, C. yıldız veya örümcek şeklinde olanlar, D. papüler, noktavi olanlar. Retiküler venlerin oluşmasında çok çeşitli nedenden söz edilebilir. Bunlardan başlıcaları: 1. Genetik/konjenital faktörler, 2. Kollajen vasküler hastalıklar 3. Hormonal faktörler (hamilelik, östrojen tedavisi, topikal kortizonlu kremler) 4. Travma, enfeksiyon, radyodermit gibi fiziksel faktörlerdir. Hastalar CEAP sınıflamasına göre klasifiye edilmelidir [2]. Tuncer SAÇAR Ödemiş Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İzmir. Makalenin gönderilme tarihi: Makalenin Kabul edilme tarihi:

2 AJCI, 2010;4(3): SAÇAR ve ark. CEAP sınıflamasına göre; örümcek venler olarakta adlandırılan telenjektaziler 1mm den küçük genişlemiş venülleri, retiküler venler ise çapı 3mm den küçük kıvrımlı intradermal venülleri, variköz venler de çapları 3 mm den geniş safen ven ve dalları ile herhangi bir vende ortaya çıkabilen alt ekstremiteye ait kıvrımlı ciltaltı venlerini belirtmektedir [3]. Variköz venlerin görülme oranları hakkında kesin veriler olmamakla birlikte Amerika ve Avrupa da yapılan çalışmalarda, 40 yaşın üstündeki insanların yaklaşık %50 sinde varis veya telenjiektaziler olduğu saptanmıştır. Yine aynı çalışmalarda yetişkinlerin %10-20 sinde belirgin variköz venler olduğu ve %0,5 inde variköz venlere derin venöz yetmezliğin ve ülserlerin eşlik ettiği gözlenmiştir. Variköz venler kadınlarda (% 26,7) hem daha sık (erkeklerde % 5,5), hem daha genç yaşta gözlenir. Fakat yaş ilerledikçe özellikle 6.dekatta bu oran düşer. Vakaların yaklaşık %70-85 inde aile hikâyesi vardır. Çocuklarda varis oldukça nadir gözlenir. Sıklıkla konjenital vasküler anomalilerle birliktedir. Hamilelik ve varisler arasında da çok yakın bir ilişki vardır. Hamilelerin %18-22 sinde varis oluşmaktadır ]4]. Bir başka araştırmada da Amerikadaki bir çalışmada telenjiyektazilerin %29-41 oranında görüldüğü bildirilmektedir [5]. Nd YAG Lazer tedavisi ile derin doku ve damarlara ulaşılabildiği için daha derinde bulunan geniş damarlara da ulaşılabilir. Lazer ışını damar içindeki oksihemoglobin tarafından tutulur ve ayrıca melanin tarafından diğer dalga boylarındaki ışına göre daha az absorbe edildiğinden, deride enerji kaybı olmaz. Böylece esmer tenlerde oluşan yan etki en aza indirilmiş olur nm Nd YAG lazerin bacaktaki telenjiyektazi ve retiküler venlerin tedavisinde kullanılabileceği ilk kez 1999 yılında yapılan çalışmada bildirilmiştir [6]. Bu çalışmada örümcek anjiyom, telenjiyektazi ve bacaktaki varisler gibi damarsal lezyonların tedavisinde 1064 nm Nd YAG lazerin etkinliğini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem Çalışma grubumuzu; Eylül Haziran 2009 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğimize başvuran daha önce tedavi almamış, vasküler lezyonları olan 255 kişiden oluşturduk. Sistemik hastalığı olanlar ve dolaşım bozukluğu olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar kalp damar cerrahı tarafından konsülte edildi. Hastaların imzalı onayları alındı, bilgilendirildi. Hastaları örümcek anjiyom (grup-1), yüzde telenjiyektazi (grup-2), bacak lezyonu genişliği 1-2 mm arası (grup-3), bacak lezyonu genişliği mm (grup- 4) ve bacak lezyonu genişliği mm olanlar (grup-5) olarak 5 grupta kategorize ettik. Tedavi sonrası sonuçlar; klinik olarak 3- % iyileşme, 2- %50-75 iyileşme, 1- %25-50 iyileşme, 4- %0-25 iyileşme olarak ve hasta memnuniyetini de 3- çok memnun, 2- memnun, 1- az memnun, 0- memnun değil olarak değerlendirdik. Hastaların deri tipleri Fitzpatric II- V arasındaydı. Tedavi sırasında gözlenen yan etkiler de kayıt edildi. Yan etkiler, ağrı ve eritem, skar ve hipopigmentasyon, hiperpigmentasyon, mikrohematom ve hemorajik bül olarak kategorize edildi. Uygulama seansları arasındaki süre 4 hafta idi. Lazer kaynağı olarak işlemlerimizde Lyra I, ND:YAG, mm spot genişliği, milisaniye, J/cm2 ayarları ile uygulama yaptık. Ağrı kesici hiçbir hastada kullanılmadı. 17 hasta ağrıyı tolere edemediği için tedaviyi bıraktı. İstatiksel değerlendirmelerde Chi-Square testi ve SPSS versiyon 13 bilgisayar programı kullanıldı. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. Bulgular 14 ile 70 yaş arasındaki 255 hastanın 229 u bayan (%89.8), 26 sı erkek (%10.2), kadın/erkek oranı 8,80 idi. Hastaların 42 si (%16.5) grup-1, 38 i (%14.9) grup-2, 78 i (%30.6) grup-3, 67 si (%26.3) grup-4 ve 30 u (11.8) grup-5 içindeydi. Cinsiyet ile hastalıklar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.001). Yaş ile hastalık grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki mevcuttu, yaş azaldıkça grup-1, yaş arttıkça da grup 3, 4, ve 5 deki vaka sayısı artmaktaydı (p<0.001). hastalık grubu ile uygulama seansı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.001), grup-1 de uygulama seansı en az, grup 3, 4 ve 5 de uygula seans sayısı artmaktaydı. Hastalık grubu ile uygulama sonrası oluşan yan etkiler açından istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.001), grup 3,4 ve 5 de yan etki sayısı ve çeşitliliği artmaktaydı. Klinik iyileşme değerlendirilmesinde % arası iyileşme oranı %77.3 (197 hasta), %50-75 arası iyileşme oranı %22.7 (58 hasta), % arası iyileşme oranı ise %100 olarak tespit edilirken, hasta memnuniyeti açısından % arası iyileşme %78.8 (201 hasta), %50-75 arası iyileşme %21.2 (54 hasta), % arası iyileşme oranı %100 olarak tespit edilmiştir. Hastaların %55.3 ü deri tipi IV, %37.3 ü deri tipi III, %5.1 i deri tipi II, %2.4 ü deri tipi V idi. Deri tipi ile yan etkiler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmasa da (p>0.001) deri tipi IV ve III yan etkilerin sırasıyla en çok bulunduğu deri tipleriydi. Tedavi seans sayısı ile yan etki 142

3 1064 nm Nd YAG lazer ve vasküler tedavi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.001), seans sayısı arttıkça yan etki görülme oranı da artmaktaydı. Grup-1 in %54.8 i bir seansta, %100 ü iki seasta, grup-2 nin %42.1 i üç seansta, %100 ü dört seansta (Resim 1a,1b,2a,2b), grup-3 ün %83.1 i dört seansta, %100 ü beş seansta, grup- 4 ün %82.1 i beş seansta, %100 ü altı seansta, grup-5 in %96.9 u altı seansta, %100 ü de yedi seansta tamamlanmıştır (Resim 3a,3b,4a,4b,5a,5b), (Tablo 1). Yan etki olarak; %51.8 oranında ağrı ve eritem, %5.9 geçici hipopigmentasyon, %23.1 oranında ağrı, eritem ve geçici hipopigmentasyon, %5.1 oranında ağrı, eritem ve mikrohematom, %3.5 oranında ağrı, eritem ve geçici hiperpigmentasyon, %5.9 oranında ağrı, eritem ve hemorajik bül, %2.7 oranında ağrı, eritem, geçici hipopigmentasyon ve mikrohematom, %0.4 oranında ağrı, eritem, geçi-ci hiperpigmentasyon ve mikro-hematom, %1.6 oranında ağrı, eritem, geçici hiperpigmentasyon ve hemorajik bül tespit edildi (Tablo 2). Tartışma Telenjiektazilerden variköz venlere kadar uzanan kronik venöz yetersizlik insidansı yaşla birlikte artmakta ve ortalama toplumun %10-20 sini etkilemektedir. Bu problemin tedavisinde 20. yüzyılın ilk yıllarında uygulanmaya başlanan safen ven stripping çok yaygın olarak kullanılsa da son yıllarda lazer, radyofrekans ve köpük skleroterapi gibi minimal invaziv alternatif teknikler yaygınlaşmaktadır [7]. Lazerin etki mekanizması seçici fototermoliz esasına dayanmakta, buna göre hedef dokunun termal gevşeme zamanına eşit veya daha az süreli olmak üzere doku tarafından absorbe olabilecek uygun dalga boyunda ışık verilirse çevre doku korunarak hedef doku hasarlanacaktır. Uygulama yapılan klinik tabloya göre hedef değişmektedir. Epilasyonda hedef folliküler melanin iken, vasküler lezyonlarda hemoglobindir. Vasküler lezyonlarda hemoglobin tarafından absorbe edilen ışık enerjisi ısı enerjisine (~70 0 C) dönüşür ve damar duvarı ısınarak koagülasyon oluşmasına neden olur [8,9]. Seçici fototermoliz teorisi ile vasküler lezyonlarda lazer uygulanabileceğini 1983 yılında Anderson ve Parrish bildirmiştir [10]. Günümüzde vasküler yapıları selektif olarak yok edebilen lazer sistemleri telenjiektazilerin tedavisinde altın standart olarak yerini almıştır. Karbondioksit, Argon, Neodymium: Yttrium Aluminum Garnet (Nd:YAG), frekansı katlanmış Nd:YAG (KTP), Kripton, Bakır buharlı ve bakır bromid, flashlamb kaynaklı pulse boya, Alexandrite, ve Diode lazerler telenjiektazilerin tedavisinde kullanılabilen lazerlerdir. Yoğun pulse ışık kaynaklarının da bu amaçla başarıyla kullanıldığını gösteren çalışmalar mevcuttur [11-14]. Bucci ve Goldberg, IPL in (intense pulsed light) deri tipi Fitzpatric I-III olan hastalardaki telenjiyektazinin ideal tedavi yöntemi olduğunu bildirmektedirler [15]. Fodor ve ark. vasküler lezyonların tedavisinde Nd YAG lazer ve IPL in etkinliğini karşılaştırarak Nd YAG lazerde %72, IPL de %48 oranında tedavi başarısı saptamışlar ayrıca Nd YAG lazerlerde asıl yan etkinin hiperpigmentasyon olduğunu ve ağrının IPL e oranla daha fazla olduğunu vurgulamışlardır [16]. Li ve ark. yüz ve bacaktaki telenjiyektazi ve retiküler venlerin tedavisinde Nd YAG lazeri kullanmışlar ve yüzdeki lezyonlarda %75 in üzerinde iyileşmeyi %97, %50 nin üzerinde iyileşmeyi %100 oranında, bacaktaki lezyonlarda %75 in üzerinde iyileşmeyi %85, %50 nin üzerinde iyileşmeyi %95 oranında tespit etmişlerdir [17]. Hemanjiyom ve piyojenik granülom tedavisinde de 1064 nm Nd YAG lazer ile olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Celkan 1064 nm Nd YAG lazerin yüzeyel hemanjiyom, orta derinlikteki hemanjiomlarda, ülserleşmiş hemanjiyomlarda ve rezidüel telenjiyektazilerde kullanıldığını bildirmiştir [18]. Vlachakis 110 hastalık seride çocukluk çağı hemanjiyomlarının Nd YAG lazer ile tedavisinde ilk tedavi küründe başarı oranını %65.5 olarak bildirmiştir [19]. Bourguignon ve ark. piyojenik granülomlu üç hastanın lezyonlarını Nd YAG lazer ile başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini bildirmişlerdir [20]. Levy ve ark nm Nd YAG lazer ile skleroterapi etkinliğini karşılaştırdıkları çalışmalarında hiperpigmentasyon oranını %31 oranında tespit etmişlerdir [21]. Sadick 5 hastalık alt extremite varislerinin Nd YAG lazer ile tedavisinde 3 seansta %100 başarı elde ettiğini ve yan etki olarak hiperpigmentasyonu %20, hematom oluşumunu %20, yüzeyel bül ve kabuklanmayı %10 oranında tespit etmiş ve pigmentasyon ve kabuklanmanın 6 ay içinde geçtiğini vurgulamışlardır [22]. Lupton ve ark. 20 hastalık alt extremite varislerinin Nd YAG lazer ile tedavisinde yan etki olarak ağrıyı %70, eritem ve ödemi %95, hiperpigmentasyonun da % 10 olarak tespit etmişlerdir [23]. Omura bildirisinde 143

4 AJCI, 2010;4(3): SAÇAR ve ark. Nd:YAG lazerde hiperpigmentasyon yan etkisi üzerinde durmuştur [24]. Araştırmamızda en sık karşılaştığımızyan etkiler ağrı ve eritem (%51.8) idi. 17 hasta ağrıyı tolere edemediği için tedaviyi bıraktı. Tedavi sırasında oluşan pigmentasyonlar daha sonra iz bırakmadan geçti, skara rastlamadık. Major ve ark. 25 hastalık fasiyal telenjiyektazileri bulunan grupta Nd YAG lazer etkinliğini % oranında, 32 hastalık bacakta telenjiyektazileri bulunan grupta ise %90.6 oranında tespit etmişler ve yan etki olarak da sadece eritem, ödem ve kabuklanmadan söz etmişlerdir [25]. Trelles ve ark nm Nd YAG lazer ile 100 hastalık bir seride % oranında lezyonlarda tam temizlenme sağlamışlar [26], Eremia ve ark. yaptıları çalışmada alt extremite varislerinin tedavisinde %75 den fazla iyileşmeyi Nd:YAG lazerde %88, alexandrite lazerde %33 ve diode lazerde %29 oranında tespit etmişlerdir [27]. Anwar bacakta telenjiyektazileri olan 15 hastayı Nd YAG lazer ile tedavi etmiş ve 13 hastada tam, 2 hastada da anlamlı iyileşme saptamıştır [28]. Sadick 25 hastalık bir seride bacaktaki vasküler lezyonlardaki %75 in üzerinde iyileşme oranını %64 olarak tespit etmiştir [29]. Nd YAG lazerin vasküler lezyonların tedavisinde etkinliğini gösteren farklı çok sayıda çalışmalar mevcuttur [30-35]. Vasküler tedavide altın standart olarak kabul edilen skleroterapinin yerini lazer kısa sürede almıştır. Arteriyel orijinli örümcek anjiyomlarda, skleoterapiye dirençli ve ayakbileği yerleşimli telenjiyektazilerde 1064 nm Nd YAG lazer etkin tedavi yöntemidir [36]. Sonuç 1064 nm Nd YAG lazerler günümüzde vasküler deri lezyonlarının tedavilerinde altın standarttır. Hastanede yatış gerektirmeden kısa sürede tedavi olanağı sağlaması bunun yanında anestezi, enjeksiyon gerektirmemesi, şişlik, şiddetli ağrı, kanamaya neden olmaması, sosyal hayattan kopmadan, günlük aktivitelerden geri kalmadan, iş gücü kaybına neden olmadan kısa sürede tedavi olanağı sağlaması en büyük avantajları olup düşük yan etki potansiyeli ve tüm deri tiplerine uygulanabilirliği de 1064 nm Nd YAG lazeri vasküler deri lezyonlarının tedavisinde diğer lazer tiplerine oranla üstün kılmaktadır. Telenjiyektazik lezyonların tedavi öncesi ve sonrası görünümleri Resim 1a, sol burun kanadındaki telenjiyektazilerin tedavi öncesi görünüm Resim 1b, üç seans sonrası sol burun kanadının görünümü Resim 2a, sağ zigomatik bölgedeki telenjiyektazilerin tedavi öncesi görünümleri Resim 2b, üç seans sonrası sağ zigomatik bölgenin görünümü 144

5 1064 nm Nd YAG lazer ve vasküler tedavi Bacaktaki damarsal lezyonların tedavi öncesi ve sonrası görünümleri Resim 3a, tibiyal bölgedeki 3-4 mm çaplı damarların tedavi öncesi görünümü Resim 3b, yedi seans sonrası tibiyal bölge lezyonlarının görünümü Resim 4a, femoral bölgedeki 2-3 mm çaplı damarların tedavi öncesi görünümü Resim 4b, altı seans sonrası femoral bölge damarlarının görünümü Resim 5a, diz üzeri yerleşimli 1-2 mm çaplı damarların tedavi öncesi görünümü Resim 5b, beş seans sonrası diz üzeri yerleşimli damarların görünümü Tablo 1. Gruplar ile seans sayıları arasındaki ilişki* Seans Grup-1 Grup-2 Grup-3 Grup-4 Grup-5 Toplam 1 %54.8 (n:23) %0 (n:0) %0 (n:0) %0 (n:0) %0 (n:0) %9.0 (n:23) 2 %45.2 (n:19) %0 (n:0) %0 (n:0) %0 (n:0) %0 (n:0) %7.5 (n:19) 3 %0 (n:0) %42.1 (n:16) %6.4 (n:5) %0 (n:0) %0 (n:0) %8.2 (n:21) 4 %0 (n:0) %57.9 (n:22) %76.9 (n:60) %14.9 (n:10) %6.7 (n:2) %36.9 (n:94) 5 %0 (n:0) %0 (n:0) %16.7 (n:13) %67.2 (n:45) %46.7 (n:14) %28.2 (n:72) 6 %0 (n:0) %0 (n:0) %0 (n:0) %17.9 (n:12) %20.0 (n:6) %7.1 (n:18) 7 %0 (n:0) %0 (n:0) %0 (n:0) %0 (n:0) %26.7 (n:8) %3.1 (n:8) *(p<0.001) 145

6 AJCI, 2010;4(3): SAÇAR ve ark. Tablo 2. Yan etkiler ve görülme oranları Görülme oranı Görülen yan etkiler %51.8 ağrı ve eritem %5.9 Geçici hipopigmentasyon %23.1 ağrı, eritem ve geçici hipopigmentasyon %5.1 ağrı, eritem ve mikrohematom %3.5 ağrı, eritem ve geçici hiperpigmentasyon %5.9 ağrı, eritem ve hemorajik bül %2.7 ağrı, eritem, geçici hipopigmentasyon ve mikrohematom %0.4 ağrı, eritem, geçici hiperpigmentasyon ve mikrohematom, %1.6 ağrı, eritem, geçici hiperpigmentasyon ve hemorajik bül Kaynaklar 1. Yıldırım M. Alt Ekstremite Venöz Sistem Klinik Anatomisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi 2007;(56): Tüzün H. Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan Radyofrekans ve Lazer. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi 2007;56 (4); Sayın ÖA, Dayıoğlu E. Kronik Venöz Yetersizlikte Klinik ve CEAP Sınıflaması. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi 2007;56 (4); Akbulut B, Tok M, Uçar Hİ, Durukan B, Böke E. Sık görülen venöz sistem hastalıkları: görülme sıklığı, risk faktörleri ve tedavi. Anatol J Clin Investig 2009:3(1): Dover JS, Sadick NS, Goldman MP. The Role of Lasers and Light Sources in the Treatment of Leg Veins. Dermatologic Surgery 1999;25(4): Weiss RA, Weiss MA. Early clinical results with a multiple synchronized pulse: 1064 nm laser for leg telangiectasias and reticular veins. Dermatol Surg 1999;25: Bengisun U. Alt Ekstremite Varisleri ve Tedavisi. J Surg Med Sci 2006, 2(25): Ertam İ, Karaca N, Ünal İ, Alper S. Fasiyal Telenjiektazide IPL (Yoğun Atımlı ışık-intense Pulse Light): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Tedavi Sonuçları. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: Baumler W, Ulrich H, Hartl A, Landthaler M, Shafirstein G. Optimal parameters for the treatment of leg veins using Nd:YAG lasers at 1064 nm. British Journal of Dermatology 2006;155: Anderson RR, Parrish JA. Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation. Science 1983;220: Aybey B, Ergenekon G, Pençe B. Yüz Bölgesindeki Telenjiektazilerin Bakır Bromid Ve Kripton Lazerlerle Tedavi Sonuçları. J Int Med Sci 2005, 1(52): Kauvar ANB. The Role of Lasers in the Treatment of Leg Veins. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery, 2000;19(4): Goldberg DJ. Laser treatment of vascular lesions. Clinics in plastic surgery 2000;27(2): Özcanlı Ç, Başak PY. Lazer ve Dermatolojide Kullanımı.T Klin Tıp Bilimleri 2002, 22: Bucci J, Goldberg D. Past, present, and future: Vascular lasers/light devices. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2006; 8: Fodor L, Ramon Y, Fodor A, Carmi N, Peled I, Ullmann Y. A Side-by-Side Prospective Study of Intense Pulsed Light and Nd:YAG Laser Treatment for Vascular Lesions. Annals of Plastic Surgery 2006;56(2): Li CY, Eremia S. Treatment of leg and face veins with a cryogen spray variable pulse width 1064-nm Nd:YAG laser - a prospective study of 47 patients. Journal of Cosmetic and Laser Therapy 2001;3(3): Celkan T. Çocukluk çağı hemanjiyomlarının izlemi ve tedavisi. Türk Ped Arş 2007; 42: Vlachakis I, Gardikis S,Michailoudi E, Charissis G. Treatment of hemangiomas in children using a Nd:YAG laser in conjunction with ice cooling of the epidermis: techniques and results. BMC Pediatrics 2003; 3: Bourguignon R, Paquet P, Franchimont CP, Piérard GE. Treatment of pyogenic granulomas with the Nd:YAG laser. Summary Journal of Dermatological Treatment 2006; 17(4): Levy JL, Elbahr C, Jouve E, Mordon S. Comparison and Sequential study of long pulsed Nd:YAG 1064 nm laser and sclerotherapy in leg telengiectasias treatment.lasers Surg. Med. 2004;34: Sadick NS. Laser Treatment With a 1064-nm Laser for Lower Extremity Class I III Veins Employing Variable Spots and Pulse Width Parameters. Dermatol Surg 2003;29: Lupton JR, Alster TS, Romero PR. Clinical comparison of sclerotherapy versus long-pulsed Nd:YAG laser treatment for lower extremity telangiectases. Dermatol Surg 2002;28: Omura NE, Dover JS, Arndt KA, Kauvar AN. Treatment of reticular leg veins with a 1064nm long pulse Nd:YAG laser. Jam Acad Dermatol 2003;48(1): Major A, Brazzini B, Campolmi P, Bonan P, Mavilia L, Ghersetich I, et al. Nd:YAG 1064 nm laser in the treatment of facial and leg Telangiectasias. European Academy of Dermatology and Venereology 2001;15: Trelles MA, Allones I, Alvarez X, Velez M, Buil C,Luna R, Trelles O. Long-pulsed Nd:YAG 1064 nm in the treatment of leg veins: Check up of results at 6 months in 100 patients. Medical Laser Application 2005; (20): Eremia S, Li C, DO, Umar SH. A Side-by-Side Comparative Study of 1064 nm Nd:YAG, 810 nm Diode and 755 nm Alexandrite Lasers for Treatment of mm Leg Veins. Dermatol Surg 2002;28: Anwar MU, Sharpe DT. Efficacy of the Nd YAG Laser in the treatment of superficial cutaneous vascular lesions. Eur J Plast Surg 2008; 30: Sadick NS. Long-Term Results with a Multiple Synchronized-Pulse 1064 nm Nd:YAG Laser for the Treatment of Leg Venulectasias and Reticular Veins. Dermatol Surg 2001;27: Cisneros JL, Rio RD, Palou J. Sclerosis and the Nd:YAG, Q-switched Laser with Multiple Frequency for Treatment of Telangiectases, Reticular Veins, and Residual Pigmentation. Dermatol Surg 1998;24: Cassuto DA, Ancona DM, Emanuelli G. Treatment of facial telangiectasias with a diode-pumped Nd:YAG laser at 532 nm. Journal of Cutaneous Laser Therapy 2000; 2:

7 1064 nm Nd YAG lazer ve vasküler tedavi 32. Roh MR, Chung HJ, Chung KY. Effects of various parameters of the 1064 nm Nd:YAG laser for the treatment of enlarged facial pores. Journal of Dermatological Treatment. 2009; 20: Han TY, Lee JH, Lee CK, Ahn JY, Seo SJ, Hong CK. Long-Pulsed Nd:YAG Laser Treatment of Warts: Report on a Series of 369 Cases. J Korean Med Sci 2009; 24: Civas E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Clinical Experience in the Treatment of Different Vascular Lesions Using a Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Laser. Dermatologic Surgery 2009;35(12): Rosenfeld H, Wellisz T, Reinisch JF, Sherman R. The Treatment of Cutaneous Vascular Lesions with the Nd: YAG Laser. Annals of Plastic Surgery 1988;21(3): Bernstein EF, Kornbluth S, Brown DB, Black J. treatment of spider veins using a 10 millisecond pulse-duration frequency-doubled neodymium yag laser. Dermatol Surg. 1999;25:

Vasküler Lezyonlarda Lazer

Vasküler Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 15 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.04 Lasers in Vascular Lesions Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Detaylı

Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları. Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir

Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları. Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir Alt ekstremite varisleri Yüzeyel venöz sistem yetersizlikleri kadınlarda 25%,

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

Uzun Vuru Süreli Nd:YAG Lazerin Epilasyondaki Etkinliği: Hacettepe nin 1 Yıllık Sonuçları

Uzun Vuru Süreli Nd:YAG Lazerin Epilasyondaki Etkinliği: Hacettepe nin 1 Yıllık Sonuçları ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Uzun Vuru Süreli Nd:YAG Lazerin Epilasyondaki Etkinliği: Hacettepe nin 1 Yıllık Sonuçları HAIR REMOVAL WITH LONG-PULSED ND:YAG LASER: RESULTS OF 1-YEAR EXPERIENCE

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu 1 I. Gerekçe ve Kapsam: Ülkemizde, estetik amaçlı lazer kullanımı

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

Rozase hastalarında uzun atımlı-nd: YAG lazerin tedavi etkinliğinin araştırılması

Rozase hastalarında uzun atımlı-nd: YAG lazerin tedavi etkinliğinin araştırılması Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on DOI: 10.4274/turkderm.09825 45 Rozase hastalarında uzun atımlı-nd: YAG lazerin tedavi etkinliğinin araştırılması Treatment of rosacea with long-pulsed

Detaylı

Lazere Giriş ve Genel Bilgiler

Lazere Giriş ve Genel Bilgiler 2 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.01 Lazere Giriş ve Genel Bilgiler Introduction to Laser and General Information Erol Koç, Didem Dinçer Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar Komple Anti-Aging Tedavileri Estetik; Kalıcı epilasyon Vasküler lezyonlar Akne ve Akne İzi Revizyonu Non-ablatif cilt yenileme Onikomikoz Rozasea Telenjiektazi Cerrahi;

Detaylı

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.62333 31 Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: Yag (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği:

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

Endovenöz Lazer ve Eşzamanlı Köpük Skleroterapisi: 5,5 Yıllık Deneyimimiz Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Kamil Çıra, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazer ve Eşzamanlı Köpük Skleroterapisi: 5,5 Yıllık Deneyimimiz Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Kamil Çıra, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazer ve Eşzamanlı Köpük Skleroterapisi: 5,5 Yıllık Deneyimimiz Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Kamil Çıra, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,

Detaylı

Tedaviye dirençli palmoplantar ve ungual siğillerde uzun atımlı 1064 nm neodimyum katkılı itriyum alüminyum granat lazerin etkinliği

Tedaviye dirençli palmoplantar ve ungual siğillerde uzun atımlı 1064 nm neodimyum katkılı itriyum alüminyum granat lazerin etkinliği Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.41017 Turkderm - Arch Turk Dermatol Venerology 271 Tedaviye dirençli palmoplantar ve ungual siğillerde uzun atımlı 1064 nm neodimyum katkılı

Detaylı

808nm Diode Laser. Allie

808nm Diode Laser. Allie 808nm Diode Laser Allie Sac n Anatomik Yap s Vücut Bölgesi Anajen (büyüyen) kıl Telojen (dinlenen) kıl Telojen Süresi Folikül Yoğunluğu Folikülün Derinliği Kafatası 85% 15% 3Ay 350/sq.cm 5-7mm Sakal 70

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

BÜYÜK SAFEN VEN YETMEZLİĞİNDE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON TEDAVİSİ TECRÜBELERİMİZ

BÜYÜK SAFEN VEN YETMEZLİĞİNDE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON TEDAVİSİ TECRÜBELERİMİZ Özgün Makale / Original Article Özgür BULUT ve Ark22 BÜYÜK SAFEN VEN YETMEZLİĞİNDE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON TEDAVİSİ TECRÜBELERİMİZ Our Experiences about Endovenous Laser Ablation Therapy in Great Saphenous

Detaylı

ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Adli Tıp Bülteni, 2016; 21(3): 153-158 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE doi: 10.17986/blm.2016323748 Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of Skin Lesions

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

Pigmente Lezyonlarda Lazer

Pigmente Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 23 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.05 Pigmente Lezyonlarda Lazer Lasers in Pigmented Lesions Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,

Detaylı

Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma

Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma 142 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.88965 Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma Efficacy of minimal

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON LAZER EPİLASYONUN HASTANE BÜNYESİNDE UYGULANMASI AVANTAJ MIDIR? Daha önceden lazer epilasyon uygulamalarının denetimi ile ilgili net bir yasa yoktu ve bu uygulamalar

Detaylı

Lazer Đle Kılların Ortadan Kaldırılmasının En Đyi Şekilde Kullanılması

Lazer Đle Kılların Ortadan Kaldırılmasının En Đyi Şekilde Kullanılması Lazer Đle Kılların Ortadan Kaldırılmasının En Đyi Şekilde Kullanılması OPTIMIZING LASER HAIR REMOVAL *Waldorf is Director of Laser Surgery, Department of Dermatology, Mount Sinai Medical Center, New York,

Detaylı

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Uzmanlardan Lazer Epilasyon Uyarısı Haberi 23.02.2015. Tarih Aralığı: 23.02.2015-26.02.2015.

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Uzmanlardan Lazer Epilasyon Uyarısı Haberi 23.02.2015. Tarih Aralığı: 23.02.2015-26.02.2015. Dr.Jale Yüksek Pehlivan Uzmanlardan Lazer Epilasyon Uyarısı Haberi 23.02.2015 Tarih Aralığı: 23.02.2015-26.02.2015 Haber Sayısı: 60 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 23.02.2015 AJANSMANISA.COM Uzmanlardan

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi

Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Dr. Gürkan YARDIMCI*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

VİTİLİGOLU HASTALARDA DAR-BANT UVB VE PUVA TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VİTİLİGOLU HASTALARDA DAR-BANT UVB VE PUVA TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VİTİLİGOLU HASTALARDA DAR-BANT UVB VE PUVA TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN Gülbahar Saraç 1, Yelda Kapıcıoğlu 2 1 Malatya Devlet Hastanesi Dermatoloji Kliniği 2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim

Detaylı

GENTLEMAX PRO TM LAZER SİSTEMİ TEDAVİ PARAMETRELERİ EPİLASYON TEDAVİ PARAMETRELERİ (755 nm) Atım Süresi (ms)

GENTLEMAX PRO TM LAZER SİSTEMİ TEDAVİ PARAMETRELERİ EPİLASYON TEDAVİ PARAMETRELERİ (755 nm) Atım Süresi (ms) Lezyon/Cilt Tipi (Etnik Köken) I - II (Kuzey Avrupa, Kafkas, kızıl saç, çiller, açık cilt, mavi gözler) III (Koyu Kafkas, açık Asya) IV (Akdeniz, Asya, Latin) V (Orta Doğu, Latin, Asya açık cilt Siyahi,

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas

Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37: 5-9 ISSN:1300-5227 ARAŞTIRMA Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas Erol BENLİER 1, Hüsamettin TOP 1, A. Cemal AYGIT 1 1 Trakya Üniversitesi Tıp

Detaylı

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOX UYGULAMASI - Zamanın etkisi ile belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kolay ve güvenilir bir yöntemdir. - Botoks enjeksiyonu

Detaylı

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar INTRACEL - Altın İğne RF 16.02.2015 İyi Haftalar Intracel nedir? INTRACELL Altın iğne uygulamasında cildin yüzeyinin altında kalan tabakalarına onarılabilir ölçüde ufak bir hasar vererek ilgili bölgedeki

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

LAZER- IPL EPĠLASYONDA YENĠLĠKLER; FATMA YILDIZ

LAZER- IPL EPĠLASYONDA YENĠLĠKLER; FATMA YILDIZ LAZER- IPL EPĠLASYONDA YENĠLĠKLER; FATMA YILDIZ Yayınlarda hirsutizm oranı %1-4 olarak verilmekte, Modifiye Ferriman-Gallwey skorunun 12 anatomik bölgesi; Üst Dudak,Yanak, Kulak önü,çene,çene altı,üst

Detaylı

Kanıtlanmış Buluş. Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir.

Kanıtlanmış Buluş. Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir. Kanıtlanmış Buluş Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir. trupulse Rakip trupulse teknolojisi sayesinde atış yaptığınız süre

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot - Modern Tasarım - Sabit çıkış - Kısa süreli ışınlama

Detaylı

Lazer Epilasyon. Laser Epilation. Gonca Elçin. Sürekli Eğitim Continuing Medical Education. Kıl Folikülünün Anatomisi ve Fizyolojisi. Özet.

Lazer Epilasyon. Laser Epilation. Gonca Elçin. Sürekli Eğitim Continuing Medical Education. Kıl Folikülünün Anatomisi ve Fizyolojisi. Özet. 10 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.03 Laser Epilation Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Özet Günümüzde

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Ellipse MultiFlex + + + + Yenilikçi I 2 PL cihaz ve seçkin Nd: YAG lazer, çok yönlü tek bir platformda vasküler tedavi için en iyi seçim.

Ellipse MultiFlex + + + + Yenilikçi I 2 PL cihaz ve seçkin Nd: YAG lazer, çok yönlü tek bir platformda vasküler tedavi için en iyi seçim. Ellipse MultiFlex Yenilikçi I 2 PL cihaz ve seçkin Nd: YAG lazer, çok yönlü tek bir platformda vasküler tedavi için en iyi seçim. Nd:YAG bacak damarları, yüz ve bacak telangiectasias, retiküler damarlar,

Detaylı

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ Mezoterapi, mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel ve farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle

Detaylı

RF ile Yaş Silme Teknolojisi

RF ile Yaş Silme Teknolojisi İ YE N RF ile Yaş Silme Teknolojisi RF ile Yaş Silme Teknolojisi Pellevé ile çok yönlülüğü yeniden keşfedin Pelleve sizi gençleştirmek için çalışır. Kusursuz bir güvenlik ve ispatlanmış kayıtlı sonuçlar...

Detaylı

Striae Distensae Tedavisi. Dr. Ali KARAKUZU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Striae Distensae Tedavisi. Dr. Ali KARAKUZU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Striae Distensae Tedavisi Dr. Ali KARAKUZU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Striae distensae Lineer dermal sikatriks Epidermal atrofi Striae distensae Stretch marks Striea atrophicea Stria

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ

MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ Dr. Sema Karadağ Mora Bursa Sigarayı Bıraktırma Merkezi HASTANIN ANAMNEZİ: Z.G.C, kadın,

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Orijinal Makale Demir ve ark. Ön Kamara Derinliğinin Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonrası Değişiminin Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DUYGU DÜZCAN KİLİMCİ,GÜRSES ŞAHİN,ŞULE TOPAL,BURÇAK BİLGİN,ŞULE YEŞİL,GÜLŞAH TANYILDIZ,ALİ

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015

Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015 Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015 CERRAHİ PROFLAKSİ-1 Cerrahi proflaksi (CP) deyince ilk akla gelen yaklaşım; perioperatif

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir DES implantasyonu sonrası DAPT süresi DES

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Özet Anah tar Ke li me ler: Sum mary Key Words Gi rifl Ya z fl ma Ad re si/ad dress for Cor res pon den ce:

Özet Anah tar Ke li me ler: Sum mary Key Words Gi rifl Ya z fl ma Ad re si/ad dress for Cor res pon den ce: 30 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.06 Tatuajda Lazer Lasers in Tattoos Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Özet

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 241-245

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 241-245 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 241-245 Olgu Sunumu Gümüşay ve ark. HIV Negatif Olguda Skrotal Kaposi Sarkomu Kaposi Sarcoma in HIV Negative Patient Özge Gümüşay 1, Tuğba Arslan

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Variköz ven cerrahisinde 980 nm dalga boyu endovenöz lazer ablasyon ve radyofrekans ablasyonun orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Variköz ven cerrahisinde 980 nm dalga boyu endovenöz lazer ablasyon ve radyofrekans ablasyonun orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(4):678-682 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11139 Özgün Makale / Original Article Variköz ven cerrahisinde 980 nm dalga boyu endovenöz lazer ablasyon ve radyofrekans ablasyonun

Detaylı

GENTLELASE PRO TM LAZER SİSTEMİ TEDAVİ PARAMETRELERİ EPİLASYON TEDAVİ PARAMETRELERİ (755 nm) Atım Süresi (ms)

GENTLELASE PRO TM LAZER SİSTEMİ TEDAVİ PARAMETRELERİ EPİLASYON TEDAVİ PARAMETRELERİ (755 nm) Atım Süresi (ms) Lezyon/Cilt Tipi (Etnik Köken) I - II (Kuzey Avrupa, Kafkas, kızıl saç, çiller, açık cilt, mavi gözler) III (Koyu Kafkas, açık Asya) IV (Akdeniz, Asya, Latin) V (Orta Doğu, Latin, Asya açık cilt Siyahi,

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.11-15 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı