Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u"

Transkript

1 Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u

2 Teknoloji, Organizasyon, nsan. Organizasyonlardaki baflar n n esas temeli bilginin uygulamaya dönüfltürülmesine ba l d r. Bu temel faktörler firmay üst seviye performansa ve finansal baflar ya götürür. Festo yetkinlik modeli, sosyal, teknik ve organizasyonel becerileri birlefltirerek, kiflisel ve sürekli e itim sürecinde baflar odakl bir yaklafl m sa lar.

3 tablosu Konu Sayfa FESTO E T M VE DANIfiMANLIK SEM NERLER PNÖMAT K PN111 (Temel seviye pnömatik/elektropnömatik) P2 ( leri seviye pnömatik/elektropnömatik PN121 (Pnömatik / Elektropnömatik sistemlerde bak m ve ar za arama) PN152 (Gripper ve vakum tekni i) PN183 (Enerji tasarrufu sa layan verimli Pnömatik sistem tasar m ) H DROL K HY511 (Temel seviye hidrolik/elektrohidrolik) H2 ( leri seviye hidrolik/elektrohidrolik) HY132 (Oransal hidrolik) HY521 (Hidrolik/elektrohidrolik sistemlerde bak m ve ar za arama) H5 (Mobil hidrolik) PLC PLC211 (Temel seviye PLC S7-300) PLC222 ( leri seviye PLC S7-300) PLC243 (PLC Kullan lan sistemlerde bak m ve ar za arama) PLC3 (Scada) PLC1 (200) (Temel seviye PLC S7-200) PLC2 (200) ( leri seviye PLC S7-200) PLC (281) (Codesys) ELEKTR K E1 (Elektrik/elektronik temel seviye) E2 (Endüstriyel elektrik) ED111 (Servo,step motorlar ve elektrikli sürücüler) E3 (Elektrik / Elektronik sistemlerde bak m ve ar za arama) KAB (Yap sal Kablolama) PIC1 (Temel seviye mikrodenetleyici) PIC2 (Orta seviye mikrodenetleyici) OTOMASYON S STEMLER AUT121 (Alg lay c lar tekni i) ROB (Robot teknolojisi) HT (Pozisyonlama ve Malzeme Handling Teknolojisi) CNC (CNC Programlama) VT (Görüntü iflleme ve kamera teknolojisi) SN131 (Makine talimatlar ve yap lan de ifliklikler) MSP (Mekatronik sertifika program ) Aut431 (pnömatikle otomasyonda güvenlik devreleri) PEP10 Yeni makine direktifi (2006/42/EC), yeni standartlar (EN ISO &EN62061) PEP12 (CE ve otomasyonda emniyet çözümleri) PEP51 (Robot sistemlerde emniyet uygulamalar ) PROSES OTOMASYONU PA181 (Proses otomasyonunda ISA temelli semboller) PA161 (Proses otomasyonunda güvenlik entegrasyonu seviyesi) PA221 (Endüstriyel ölçme ve enstrümantasyon prensipleri) PA201 (Proses kontrol) ORGAN ZASYON IM111 (Problem çözme teknikleri) SYNC (Yal n üretim Oyunu synchro game) LP141 (Toplam verimli yönetim) BKM-YÖN (Bak m yönetimi) Lp111 (Yal n üretim ve de er ak fl haritas VSM) LP121 (Çekme üretim kontrol sistemi) LP131 (SMEDile Set-Up süresinin azalt lmas ) NSAN CO111 (Servis Elçisi)

4 Sevgili okurlar, Festo Didaktik taraf ndan haz rlanan e itim program elinizde bulunuyor. Bu program Festo, dünya çap nda tam 58 ülkede mevcut kendi e itim merkezlerinde ya da ortaklar m za ait e itim merkezlerinde sunuyor. Bu merkezlerde her y l 100 binden fazla insan, 32 de iflik dilde sunulan programlarla otomasyon teknolojisi ve mekatronikte ve ayr ca sanayi üretim proseslerinin iyilefltirilmesine yönelik organizasyon gelifltirme konusunda e itilmektedir. Tüm dünyadaki sanayi üretim proseslerinde gittikçe daha fazla "maliyet azaltma", "etkinlik ve verimlilik", "performans liderli i" ve "kâr maksimizasyonu" konular öne ç kmaktad r. Ama bu hedeflere vas fl personel olmadan ulafl lmas mümkün de ildir. Festo Didaktik tüm dünyada tüm kademelerde çok say da insana baflar yla vas flar kazand rarak pek çok firman n geliflmesine baflar yla katk da bulundu. Festo Didaktik e itim sertifikas, yüksek vas fl ö retmenler taraf ndan modern e itim yöntemleriyle aktar lm fl modern bilgilerin garantisidir. Sizleri, kariyerinizi ve baflar n z bizim bilgimiz ve deneyimimiz temelinde oluflturmaya davet ediyoruz, bize güvenin. Sayg lar mla, Otto Bauer Genel Müdür 4

5 nsan ve teknolojinin güçlü ba Festo Almanya Otomasyon ve Didaktikte Dünya Lideri Dünya genelinde çal flan ile size uygun ürünler yaratmak için çal fl yor. Festo, 200 farkl endüstri dal nda i aflan müflteriye 250 ayr lokasyon da, 58 ülke de hizmet vermektedir. Tüm aktivitelerimiz de odakland m z nokta insan ve teknolojidir. Festo bu anlay fl ile ifl dünyas nda ve sosyal hayatta her zaman çözüm orta n z olmufltur. 5

6 Yarat c l k ve verimlilik, e itim ve dan flmanl k ile bafllar Deneyimli e itmen ve dan flmanlar m z, müflteriye özel çözümler sunarak, çal flanlar n z n ve firman z n baflar ya ulaflmas na yard mc olurlar. Elde edilen sonuçlar kal c ve uzun sürelidir. Metodlar ve Yöntemler 39 ayr dilde verilebilen seminerlerle, y lda yaklafl k seminere kifli kat lmaktad r. E itim ihtiyaç Analizi Festo E itim ve Dan flmanl k, e itimlerini, e itim yat r mlar n z size en verimli flekilde geri döndüren 5 ad m e itim ihtiyaç analizi ile sunmaktad r. 1- Ad m Seviye tespit s navlar n n uygulanmas 2- Ad m De erlendirme sonuçlar n n tart fl lmas 3- Ad m Üretim teknolojisi ile ilgili saha ziyareti 6 5- Ad m Karfl l kl belirlenen yer ve zamanda e itimin gerçeklefltirilmesi 4- Ad m fiirketinize uygun e itim plan n n sunumu

7 E itim ihtiyaç analizi De er katan bir e itim planlamak ve program oluflturmak için E itim ihtiyaç analizi, Festo nun iflgücünün stratejik olarak analiz edilmesi ve gelifltirilmesi için verdi i bir dan flmanl k hizmetidir. E itim ihtiyaç analizi, Festo nun iflgücünün stratejik olarak analiz edilmesi ve gelifltirilmesi için verdi i bir dan flmanl k hizmetidir. E itim ihtiyaç analizi, bireylerin, tak mlar n ve departmanlar n yetkinlikleri içerisinde, güçlü ve zay f yönlerini tan mlamas na yard mc olur. Bu çal flma, iflyerinizdeki uygulama alanlar n zda sadece size ihtiyac n z olan bilginin ve becerinin tespit edilmesi ve bu do rultuda sadece ihtiyac n z olan içerikle gereken sürede size özel bir e itim program n n oluflturulmas n sa lar. E itim ihtiyaç analizi, hem çal flanlar n bireysel potansiyelinin kifli baz nda belirlenmesini, hem de firman z n gelecekteki hedeflerine ulaflmas için gereklilik duyaca yetkinliklerin belirlenmesini amaçlamaktad r. E itim ihtiyaç analizinin bütün yaklafl m, üretim süreçleri ve firman n stratejileri do rultusunda çal flanlar n analizini yaparken yöneticilerinde bu çal flmada yer almas n gerektirir. Tek tarafl yaklafl mlardan uzaklafl p, çal flanlar n ve yöneticilerin içinde bulundu u koordineli bir yaklafl mla gelecek ihtiyaçlar n n belirlenmesi amaçlan r. E itim ihtiyaç analizi, farkl ifl hedeflerine uygulanabilir ve DIN/ISO 9000 standartlar n n uygulanmas n destekler. 7

8 E itim htiyaç Analizi De er katan bir e itim yaratmak için fl yeri gereklilikleri Firman z n ihtiyac olan teknik bilginin analizi, yap lacak olan karfl l kl görüflmeler ve testler ile belirlenecektir. htiyaç ve bilgi aras ndaki farkl l klar tespit edilecektir. Çal flanlar n temel e itim ihtiyaç analizi, bilgi ve becerilerinin belirlenmesine dayal test uygulamalar ve uygulama çal flmas na dayan r. Gereklili i durumunda ihtiyaç duyulmas halinde, özel bir üretim bölümünün özel ihtiyaçlar na yönelik de erlendirmeler yap labilir. Üretim süreçleri Üretimin incelenmesi, kullan mda olan üretim prosesleri ve teknolojinin incelenmesine dayal d r. Planlanan organizasyonel de iflikliklerde teknolojiler dikkate al n r. Mümkün oldu u kadar firman n gelecekteki hedefleri dikkate al narak ihtiyaçlar belirlenir. Firma stratejileri Sorumlu yöneticiler ile e itim ihtiyaçlar konusunda firma stratejileri do rultusunda birlikte kararlaflt r l r. Buradaki önemli sorular; hangi hedeflere ulaflmay amaçl yorsunuz? Hangi ana performans göstergeleri ölçülmektedir? Ulafl lacak hedefler belirlenmifl midir? Firmalar n çal flanlar ve sorumlu yöneticileri. Sonuçlar E itim ihtiyaç analizi sonucunda, içeri i afla da belirtilen bir rapor sunulur. Çal flanlar n flu andaki bilgi seviyeleri; fl prosesleri ve teknolojileri ile yetkinlikler aras nda oluflan farkl l klar. fl hedeflerine etkisi ve zay f alanlar Belirlenen bu temel sonuçlardan sonra, yap lacak ifl takibi hareket plan yap l r, kapsam ve e itim seviye ölçümleri belirlenir ve stratejik e itim plan oluflturulur. Bu yaklafl m çal flanlar n uzmanl klar n n ölçülmesini ve firman n ihtiyaçlar do rultusunda gelifltirilmesini sa lar. Dan flmanl k gün say s, iflin büyüklü üne, karmafl kl na ve de erlendirilecek çal flan say s na dayanmaktad r. Di er bilgiler Detayl bilgi için bizi: no lu telefonlar m zdan arayabilir, veya: e-posta gönderebilirsiniz. 8

9 Uygulamal e itimler E itimler ve Atölye çal flmalar : En iyi uygulama olanaklar ve Kurumsal Strateji Oyunlar Firmalar n gerçekte kullan ürün ve sistemlerle birebir olarak ayn tasarlanm fl e itim setleri üzerinde verilen e itimler, genel kat l ma aç k veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. E itim konular Teknoloji Pnömatik Hidrolik Elektrik PLC teknolojisi Otomasyon sistemleri Organizasyon Problem çözme teknikleri Bak m yönetimi TPM Yal n üretim oyunu Yal n üretim de er ak fl haritas Kanban SMED nsan Servis elçisi 9

10 Festo E itim ve Dan flmanl k Sertifika Programlar Mekatronik Uzmanl k Program Mekatronik Yaz Okulu Mekatronik Sertifika Program Teknolojiye Dokun Program Üniversite, Festo iflbirli i ile Üniversite ve Festo iflbirli i ile Teknisyen, mühendis ve yönetici Yafl gruplar na göre çocuklar yap lan uzun süreli uzmanl k yap lan, üniversitelerin düzeyinde çal flanlara yönelik 3 için haz rlanm fl yaz kamp program d r. Üniversite mezunlar mühendislik fakültelerinde seviyeden oluflan bir programd r. program d r. için haz rlanm flt r. E itim temel, okuyan ve master yapan ö ren- orta ve ileri olarak 3 seviyeden cilerine yönelik olarak E itimin sonunda sertifika : 2 hafta oluflmaktad r. haz rlanm fl yaz program d r. verilmektedir. Program n sonunda Üniversite, E itimin sonunda üniversite, : 1 y l Festo imzal sertifika verilecektir. Festo imzal sertifika verilecektir. : 1 y l : 11 gün 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Teknoloji De er Katmak Dan flmanl k TPM Toplam Verimli Bak m Yal n Üretim Prensipler Kazançlar ve sonuçlar 1. Üretim prosesinin içinde kaliteyi üreterek müflterilerin güvenebilece i ürünlerin üretilebilmesi. 2. Kay plar ve israflar n tümünün yok edilerek maliyetin afla ya çekilmesi ve azami toplam verimin hedeflenmesi. Makine Ar zalar nda azalma: %95 Üretkenlikte art fl: %50 Bak m Maliyetlerinde azalma: %30 Enerj tasarrufu: %30 Müflteri flikayetlerinde azalma: %25 fl kazalar nda azalma: S f r kaza Çevre kirlili inde azalma: S f r kirlilik 3. Planlanan faaliyetlerin tam uygulanmas ve tüm çal flma yöntemlerinin belirli oldu u iflyerinin hedeflenmesi. 4. nsan kaynaklar n n TPM faaliyetleri konusunda e itilmesi. 5. fl Güvenli i ve 5S in tam anlam ylauygulanmas yla güvenli, temiz ve düzenli bir iflyerinin yarat lmas. 15

16 Teknoloji Deneyim 40 y l aflk n bir süredir, otomasyon teknolojisinin her basama ndaki geliflime destek olduk. Seminerlerimizde en son teknolojiyi kullan yoruz. Firma merkezimizin son teknoloji ve sistemler konusunda sa lad destekle e itmenlerimizi her zaman konusunda uzman kal r. Yarat c l k E itimlerimizi gelen talepler üzerine oluflturduk. Seminerlerimizin di er firmalardan farkl oldu unu siz de fark edeceksiniz. Uzun zamanlard r varolan sorular n za karar alma aflamas nda size yard mc olacakt r. Vizyon E itmenlerimiz kendi uzmanl k alanlar nda kat l mc n n çal flma koflullar n bilerek e itim verirler. Bu bilgi birikimi teknik ihtiyaçlar n ötesinde ilgili verimlilik süreçlerinde (TPM, Kanban) de ihtiyaçlara cevap verir. 16

17 Pnömatik Teknoloji Temel seviye pnömatik / elektropnömatik PN111 Bu seminer sonunda kat l mc, pnömatik teknolojisi ile ilgili ekipmanlar ve görevlerini bilecek, bas nçl havan n haz rlanmas ve etkin kullan lmas ile ilgili yorum yapabilecek, sistemlerin pnömatik/elektropnömatik kontrol yöntemlerini analiz edebilecek, devre flemalar n inceleyip anlayabilecek seviyeye gelecektir. Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir. Fabrikalarda üretim ve bak mdan sorumlu her kademedeki çal flanlar. Enerji türleri, temel fiziksel bilgiler ve bas nç kavram. Bas nçl havan n haz rlanmas, da t lmas ve flartland r lmas. Hava kaçaklar. Kompresör, tank ve kurutucu çeflitleri hakk nda genel bilgi. fiartland r c elemanlar n n tan t lmas. Pnömatik elemanlar n içyap lar ve çal flma prensipleri. ISO 1219 standard na göre devre elemanlar n n sembolleri ve flema çizim tekni inin tan t lmas. Pnömatik kumanda teknikleri (konum, zaman, adet v.b). Temel elektroteknik bilgilerinin tekrarlanmas. Pnömatik ve elektrik devrelerin çizimi. Aç k ve kapal kontak kavram n n anlat lmas. Röle tekni inin ve direkt/endirekt kumandan n ö retilmesi. Mühürleme devrelerinin oluflturulmas ve sinyalin bellekte saklanmas. Çeflitli devre uygulamalar. 3 gün 17

18 Teknoloji Pnömatik leri seviye pnömatik / elektropnömatik P2 Bu seminerde kat l mc, karmafl k devre tasar m ve modern pnömatik uygulamalar anlayabilecek, yorum yapabilecek seviyeye gelecektir. Temel seviye pnömatik bilgisi. Fabrikalarda üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu her kademedeki çal flanlar. Temel seviye pnömatik bilgilerinin hat rlat lmas Temel seviye elektrik kumanda bilgileri hat rlat lmas Pnömatik sistemlerin (silindirler, valflar) boyutland r lmas ve seçimi Pnömatik sistem; bas nçl havan n da t lmas, boru hatt hesaplar Hava tank ölçülendirilmesi Kompresör seçim kriterleri FluidSIM yaz l m yard m ile devre tasar m Valf adalar (CPV-CPX)hakk nda bilgi ve uygulamalar Sensör çeflitleri ve çal flma prensipleri Vakum jeneratörleri ve vakum uygulamalar S ral hareketler, oluflturdu u problemler ve çözümleri Gripperlar ve cinsleri Pnömatik ve Elektropnömatik teknolojilerindeki yenilikler. Çeflitli devre uygulamalar 3 gün 18

19 Pnömatik Teknoloji Pnömatik / elektropnömatik sistemlerde bak m ar za arama PN121 Bu seminer sonunda kat l mc, pnömatik teknolojisi ile ilgili ekipmanlar ve görevlerini bilecek, sistem elemanlar n n bak m ve ar zalar, havan n haz rlanmas ve etkin kullan lmas hakk nda yorum yapabilecek, pnömatik devreleri analiz edip, ar zas n aray p, giderebilecek seviyeye gelecektir. Temel seviye pnömatik bilgisi. Fabrikalarda üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu her kademedeki çal flanlar. Pnömatik sistemlerde Emniyet. Temel Pnömatik ve Elektropnömatik bilgilerin hat rlat lmas. ISO 1219 standard na göre devre elemanlar n n sembolleri ve flema çizim tekni inin hat rlat lmas. FluidSIM yaz l m yard m ile devre tasar m. Pnömatik kumanda teknikleri (konum, zaman, adet v.b). Endüstriyel ekipmanlarda bak m. Endüstriyel ekipmanlarda ar za arama. Bas nçl havan n da t lmas. Silindirler bak m, tamir kitleri. Valflar bak m, tamir kitleri. Hava kaçaklar, ölçülmesi. Hava kalitesinin ölçümü. Kompresör dairesinin yerleflimi. Vidal kompresörler, bak m dikkat edilecek hususlar. Çeflitli devre uygulamalar. 3 gün 19

20 Teknoloji Pnömatik Gipper ve Vakum Tekni i PN152 Bu seminer sonunda kat l mc, vakum ve gripper teknolojisi hakk nda her türlü uygulama, seçim ve iyilefltirme çal flmalar n yap p, son geliflmeleri takip edebilecek seviyeye gelecektir. Temel seviye pnömatik bilgisi. Fabrikalarda üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu her kademedeki çal flanlar. Vakumun üretimi ve sa lanmas. Vakum jeneratörü çeflitleri. Gripper veya vakum ile tutma ve tafl ma aras ndaki tercih kriterleri. Kumanda sistemlerinde vakum de erinin ölçülmesi. Vantuz çeflitleri. Vantuz boyutland r lmas ve seçim kriterleri. Vakum sistemlerinde hava tüketimi. Vakum jeneratörlerinde hava tasarruf teknikleri ve jeneratör ayarlar. Malzeme cinslerinin vakum ile tutmaya etkisi. Gripper çeflitleri. Uygulama örnekleri. 2 gün 20

21 Pnömatik Teknoloji Enerji Tasarrufu Sa layan Verimli Pnömatik Sistem Tasar m PN183 Bu seminer sonunda kat l mc, bas nçl hava üretiminden ifl kat na kadar geçen süreçte verimli tasar m ile ilgili özellikleri bilecek, tasar m kalitesini iyilefltirmek ve sistem boyutland rmas n optimize etmek amaçl yaz l m imkanlar n kullanabilecek, düzeltici bak m n ana özelliklerini uygulayabilecek, pnömatik sistemlerdeki enerji kayb n tespit edebilecek ve önleyebilecektir. Temel seviye pnömatik bilgisi. Fabrika otomasyonunda çal flan tasar mc lar, mühendisler, iflletme ve üretim yöneticileri ve di er teknik elemanlar. Hesap örnekleri ile birlikte bas nçl hava üretim maliyeti. Bas nçl havan n kurutulmas ve maliyetleri. Kaçak maliyetleri. Bas nçl hava hatlar n n optimum biçimde boyutland r lmas ve malzeme seçimi. Bas nçl hava kalitesi ile ilgili farkl uygulamalar. fiartland r c n n fonksiyonu ve tasar m, yavafltan bafllay p kademeli bas nçland rma. Farkl ba lant elemanlar ve hortumlar kullanarak silindir h z n n ölçülmesi. Hortumlar ve ba lant elemanlar da dahil olmak üzere flartland r c dan bafllay p ifl eleman na kadar giden yap da pnömatik sistemin boyutland r lmas. Kurallar ve hesap örnekleri de dahil olmak üzere bir tesisin hava ihtiyac n n belirlenmesi. Hesaplama yaz l m n n kullan lmas. leri ve geri stroklarda farkl bas nç kullanma. Montaj maliyetlerini düflürme tek valften valf adas na geçifl. Çeflitli valf adalar, seçim kriterleri. 2 gün 21

22 Teknoloji Hidrolik Temel seviye hidrolik / elektrohidrolik HY511 Bu seminer sonunda kat l mc, hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerle ilgili prensipleri anlayabilecek, ekipman, ak flkan ve devre mant ile ilgili yorum yapabilecek ve hidrolik sistemlerin devre flemalar n okuyabilecek seviyeye gelecektir. Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir. Fabrikalarda üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu olarak her kademedeki çal flanlar. Enerji türleri, karfl laflt r lmas ve seçimi. Bas nç kavram. Silindir çap, bas nç, yük ve güç hesaplar. Hidrolik sistemin temel yap s, mant ve çal flma prensipleri. Hidrolik ak flkan davran fllar. Hidrolik tanklar, filtreler, ya lar hakk nda bilgiler. Pompalar ve silindirler. Yön kontrol, bas nç kotrol ve ak fl kontrol valfleri hakk nda bilgiler. Kavitasyonu oluflturan nedenler ve kavitasyonun sisteme verdi i zararlar. Temel elektroteknik bilgilerinin verilmesi. Aç k ve kapal kontak kavram n n anlat lmas. Elektrohidrolik sistem elemanlar n n ve devre sembollerinin ö retilmesi. ISO 1219 normuna göre devre elemanlar n n sembolleri ve flema çizimi. Güç bölümünün hidrolik, kontrol bölümünün elektriksel olarak gerçeklefltirilmesi. Elektrohidrolik sistemlerin kurulmas. Devre flemalar n n analizi, flema okuma ve uygulamal devre kurulmas. Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerde uyulmas gereken emniyet kurallar. S n r koflullu devrelerin kurulmas. Mühürleme devrelerinin oluflturulmas ve sinyalin bellekte saklanmas. Baflla-Dur butonlar n n yerlefltirilmesi. Mant k devrelerinin oluflturulmas. Uygulamalar n gerçeklefltirilmesi. 3 gün 22

23 Hidrolik Teknoloji leri seviye hidrolik / elektrohidrolik H2 Bu seminer sonunda kat l mc, karmafl k hidrolik / elektrohidrolik devreleri okuyup analiz edebilecek, her türlü hidrolik ekipman n kullan m amac n bilecek, elektrik ve PLC ile kontrol konular nda yorum yapabilecek ve hidrolik devre tasarlayabilecek seviyeye gelecektir. Temel seviye hidrolik / elektro hidrolik bilgisi. Fabrikalarda üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu her kademedeki çal flanlar. Temel seviye hidrolik ve elektro hidrolik hakk nda genel bilgiler. Hidrolik ve elektro hidrolik devrelerde uyulmas gereken emniyet kurallar. Ön kumandal yön kontrol valfleri ve çal flma prensipleri. Ön kontrollü bas nç kontrol valflerinin iç yap lar ve çal flma prensipleri. Ak fl kontrol valflerinin iç yap lar, çal flma prensipleri ve nerelerde kullan ld klar n n belirlenmesi. Ak fl bölücüler hakk nda genel bilgiler. Hidrolik motorlar, uygulama alanlar ve frenleme devreleri. Bas nç s n rlama ve bas nç ayarlama valfleri hakk nda detayl bilgiler (Karfl denge, fren v.b) Hidrolik akümülatörler ve uygulamalar. Hidrolik sistemlerde enerji kayb ve s nma hesaplar. Logic valfler ve devreleri hakk nda bilgiler. Elektrohidrolik devre tekni inin kullan lmas. Say c ve zaman röleli devreler. Bas nca ba l kontrol ve bas nç flalterlerinin ö retilmesi. S ral kontrol devrelerinin ö retilmesi. Hidrolik devrelerin PLC yard m yla kumanda edilmesi. Karmafl k hidrolik devrelerin analizlerinin yap lmas ve uygulamas. Çeflitli pres vb. projelerin gerçeklefltirilmesi. 3 gün 23

24 Teknoloji Hidrolik Oransal hidrolik HY132 Bu seminer sonunda kat l mc, oransal valflerle çal flan hidrolik sistemlerin kumanda devrelerini okuyabilir, bu sistemlerin ayarlar n ve bak mlar n yapabilir, ar zalar n bulabilir seviyeye gelecektir. Temel seviye hidrolik / elektro hidrolik bilgisi. flletmelerin bak m, tasar m ve üretim bölümlerinde çal flan teknisyen ve mühendisler. El kumandal, elektrik kumandal ve oransal valf kumandal devrelerin karfl laflt r lmas. Oransal hidrolik devrelerin genel yap s. Oransal valflerde kullan lan selenoidlerin yap s. Oransal bas nç valflerinin yap s ve çal flma prensipleri. Oransal yön kontrol valflerinin yap s ve çal flma prensipleri. Oransal valflerde cevap efli i, evirme aral (inversion range), histerizis. Oransal valflerde piston çak flmas, piston kontrol kenar, sürgü cinsleri. Elektronik ayar noktas (set point) ve kuvvetlendirici kartlar. Set point kart ve rampa fonksiyonu. Kuvvetlendirici karakteristi inin ayarlanmas ; Maksimum ak m S çrama ak m Ön ak m Darbe genifllik modülasyonu ve Dither etkisi. Oransal valfler kullan larak çeflitli projelerin yap lmas ve uygulanmas. Oransal hidrolik devrelerde uyulmas gereken emniyet kurallar. Elektromekanik devreler ve PLC ile entegrasyon. 2 gün 24

25 Hidrolik Teknoloji Temel seviye Hidrolik / Elektrohidrolik HY 521 Bu seminer sonunda kat l mc, hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerle ilgili prensipleri anlayabilecek, ekipman, ak flkan ve devre mant ile ilgili yorum yapabilecek ve hidrolik sistemlerin devre flemalar n okuyabilecek seviyeye gelecektir. Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir. Fabrikalarda üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu olarak her kademedeki çal flanlar. Enerji türleri, karfl laflt r lmas ve seçimi. Bas nç kavram. Silindir çap, bas nç, yük ve güç hesaplar. Hidrolik sistemin temel yap s, mant ve çal flma prensipleri. Hidrolik ak flkan davran fllar. Hidrolik tanklar, filtreler, ya lar hakk nda bilgiler. Pompalar ve silindirler. Yön kontrol, bas nç kotrol ve ak fl kontrol valfleri hakk nda bilgiler. Kavitasyonu oluflturan nedenler ve kavitasyonun sisteme verdi i zararlar. Temel elektroteknik bilgilerinin verilmesi. Aç k ve kapal kontak kavram n n anlat lmas. Elektrohidrolik sistem elemanlar n n ve devre sembollerinin ö retilmesi. ISO 1219 normuna göre devre elemanlar n n sembolleri ve flema çizimi. Güç bölümünün hidrolik, kontrol bölümünün elektriksel olarak gerçeklefltirilmesi. Elektrohidrolik sistemlerin kurulmas. Devre flemalar n n analizi, flema okuma ve uygulamal devre kurulmas. Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerde uyulmas gereken emniyet kurallar. S n r koflullu devrelerin kurulmas. Mühürleme devrelerinin oluflturulmas ve sinyalin bellekte saklanmas. Baflla-Dur butonlar n n yerlefltirilmesi. Mant k devrelerinin oluflturulmas. Uygulamalar n gerçeklefltirilmesi. 3 gün 25

26 Teknoloji Hidrolik Mobil hidrolik H5 Bu seminerde kat l mc, ekskavatör, greyder, forklift gibi çeflitli hareketli sistemlerin hidrolik k s mlar, bak mlar ve ar zalar n n tespiti konusunda bilgi sahibi olacakt r. Temel seviye hidrolik / elektrohidrolik bilgisi gerekli olup, ileri seviye hidrolik / elektrohidrolik ve oransal hidrolik bilgileri avantaj oluflturacakt r. Makine tasar mc lar, üreticileri ve makine bak m mühendisleri ve teknisyenleri ile makine operatörleri. Hidrolik ve elektrohidrolik ile ilgili temel kavramlar n tekrarlanmas. Hidrolik ve elektrohidrolik devre elemanlar n n hat rlat lmas. Hidrolik semboller ve devre çizimleri standartlar n n hat rlat lmas. Mobil hidrolik devrelerde uyulmas gereken emniyet kurallar. Filtreler, ya tank, boru ve hortumlar hakk nda bilgi verilmesi. Hidrolik ya lar hakk nda bilgi verilmesi. Hidrolik pompalar hakk nda bilgi verilmesi. Hidrolik silindirler ve hidrolik motorlar hakk nda bilgi verilmesi. Oransal hidrolik kavramlar n n incelenmesi. Mobil hidrolik devrelerin ö retilmesi. Hidrostatik transmisyon hakk nda bilgi verilmesi. Fren sistemleri hakk nda bilgi verilmesi. Direksiyon üniteleri hakk nda bilgi verilmesi. Öncelik valfleri hakk nda bilgi verilmesi. fl makinalar n n hidrolik devrelerinin incelenmesi. 2 gün stek üzerine aç lacakt r. 26

27 PLC Teknoloji Temel seviye PLC S7-300 PLC 211 Bu seminer sonunda kat l mc, S7 300 PLC yi kullanarak temel programlamay yapabilecek seviyeye gelecektir. Temel bilgisayar kullan m bilgisi. Ustabafl lar, teknisyenler, teknik ö retmenler, mühendisler, tasar mc lar, bak m teknisyen ve mühendisleri. PLC tekni i hakk nda genel bilgiler. Say ve kodlama sistemleri. Bit, byte, word ve doubleword kavramlar n n aç klanmas. PLC düzenlerinin ortak yönleri. PLC sistem elemanlar ve konfigürasyonu. S7-300 SIMATIC MANAGER PLC programlama program n n tan t lmas. S7-300 donan m yap s. PLC modüllerinin adreslenmesi. Programlama cihaz ile PLC aras nda haberleflme flekilleri ve ayarlar. LAD, FBD, STL programlama dillerinin incelenmesi. Sembol listesi oluflturulmas. OB, FC oluflturulmas. Download ifllemi, program izleme (debugging) ve de iflken tablosu (VAT) kullan m. Mant k elemanlar, haf za elemanlar, say c ve zamanlay c kullan lan örnek problemlerin çözülmesi. Matematiksel ifllemler. Karfl laflt rma ifllemleri. Word mant. Shift ve rotate ifllemleri. Jump ifllemleri. OB, FC, DB, FB yap lar kullan larak program yaz lmas. Temel data cinsleri ve kullan lmas. Upload, arflivleme ve PC ile PLC deki programlar n karfl laflt rma ifllemleri. PLC kullan lan sistemlerde emniyet kurallar. 5 gün 27

28 Teknoloji PLC ileri seviye PLC S7-300 PLC 222 Bu seminer sonunda kat l mc, S7 300 PLC yi kullanarak analog sinyalleri iflleyecek ve ileri seviye PLC programlamay yapabilecek, operatör panellerini tan yacak ve WinCC Flexible ile uygulamalar yapabilecek seviyeye gelecektir. Temel seviye PLC kullan m bilgisi. Ustabafl lar, teknisyenler, teknik ö retmenler, mühendisler, tasar mc lar, bak m teknisyen ve mühendisleri, bak m ve proje grubu personeli, tasar mc lar, teknisyen, mühendis ve teknik ö retmenler. PLC kullan m ile ilgili temel bilgilerin hat rlat lmas. S7-300 PLC programlama program n n ve donan m n n tekrarlanmas. S7 300 PLC lerde analog sinyallerin ifllenmesi ve uygulamalar. Profibus uygulamalar. ndirekt adresleme ve ileri PLC uygulamalar. Kütüphane tan t m, sistem ve standart fonksiyonlar (SFC, SFB) ile uygulamalar. Birlefltirilmifl veri tipleri (DT, STRING, ARRAY, STRUCT, UDT) ve uygulamalar. Kesme ve hata OB lerine (yüksek No lu OB ler) iliflkin uygulamalar. Özel fonksiyonlar anlamlar ve kullan lmas (h zl say c, enkoder uygulamalar, gerçek zaman saati vb.). S7 300 PLC lerde kontrol ifllemleri ve uygulamalar (P, PI, PID fonksiyonlar ) Çeflitli örnekler yard m yla karmafl k kontrol problemlerinin çözülmesi. Operatör panelleri hakk nda bilgi verilmesi. S mat c WinCC flexible program n n tan t lmas. Proje oluflturma, etiket (tag) kavram, grafik resim sayfalar yapma, fonksiyon tufllar. Grafik ve tablolar oluflturma, alarmlar mesajlar oluflturma. WinCC Flexible ve Simatic Manager program ile PLC ve OP ler kullan larak uygulamalar yap lmas. PLC kullan lan sistemlerde uyulmas gereken emniyet kurallar. 5 gün 28

29 PLC Teknoloji PLC sistemlerde bak m ve ar za arama PLC 243 Ça m zda modern makine ve sistemlerin bir ço unda, - pnömatik enerji kat, elektropnömatik ifl kat, PLC kumandal iflaret iflleme kat tarz nda yap lar mevcuttur. Ancak, bu yap lar yüksek seviyede bak m bilgisi ve becerisine ihtiyaç göstermektedir. Bak mda çal flan makine teknisyen ve mühendislerinin PLC ile ilgili temel bilgilere sahip olmas gerekmekte, bunun yan s ra bak mda çal flan elektrik teknisyen ve mühendislerinin de pnömatikve/veya mekanik temel bilgilere ihtiyac olmaktad r. Ancak bu yolla makinelerin plans z olarak ortaya ç kan bekleme süreleri mümkün olabilen en k sa sürede nedenleri ile birlikte giderilebilir. Bu e itim sonunda kat l mc lar n yukar da tarif edilen özelliklere kavuflmas beklenmektedir. Temel seviye PLC bilgisi ve temel seviye kumanda bilgisi gereklidir. Bak m ve iflletme bölümlerinde çal flan teknik personel. Mekanik, pnömatik, elektronik ve PLC aras ndaki ifllevsel iliflkiler. Karmafl k bir otomasyon sisteminin çal flmas. PLC yap s n n çal flmas ve programlanmas. Ar za teflhis konusunda PLC den yararlanma. PLC kullan lan sistemlerde uyulmas gereken emniyet kurallar. Ekip mant içinde ar za teflhisi. Mevcut, haz r dökümanlar kullanma. Sistematik ar za teflhis üzerine pratik uygulamalar. Sistem modülleri aras nda PROFIBUS DP yard m ile haberleflme. Raporlama. 3 gün 29

30 Teknoloji PLC SCADA PLC3 Bu seminerde kat l mc, PLC de gelifltirdi i program bilgisayar ekran nda SCADA sistemi kullanarak görsellefltirme imkan na kavuflacakt r. Bilgisayar üzerinden, PLC ile çal flt r lan makinesine kumanda edebilecek, PLC de oluflan istedi i bilgileri bilgisayar ekran na tafl yabilecektir. Temel seviye PLC ve elektrik kumanda bilgisi avantaj oluflturacakt r. Montaj, bak m ve iflletme personeli, tasar m yapan teknik elemanlar ve mühendisler. Veri haberleflmesi (DAQ) hakk nda temel bilgiler verilmesi. Görsel programlamaya girifl. Scada-PLC haberleflme yöntemleri. Simatic WinCC Scada program n n tan t lmas. Proje oluflturma aflamalar,fonksiyon tufllar. Etiket (tag) kavram, grafik resim sayfa tasar m ve animasyon,çevrimiçi (Online ) tablolar, Alarm listesi (Alarm Logging) oluflturma,raporlama Modülü ve rapor tasar m. Geliflmifl Fonksiyonlar ve basit komut dosyas (script) örnekleri. Arflivleme. WinCC ile Simatic Manager programlar n n etkileflimli çal flt r lmas. WinCC ile çevrimiçi(on-line) uygulamalar. 3 gün 30

31 PLC Teknoloji PLC S7-200 temel seviye PLC1 200 Bu seminerde kat l mc, S7 200 PLC yi kullanarak temel programlamay yapabilecek seviyeye gelecektir. Temel bilgisayar kullan m bilgisi. Ustabafl lar, teknisyenler, teknik ö retmenler, mühendisler, tasar mc lar, bak m teknisyen ve mühendisleri PLC tekni i hakk nda genel bilgiler. Say ve kodlama sistemleri. Bit, byte, word ve doubleword kavramlar n n aç klanmas. PLC düzenlerinin ortak yönleri. PLC sistem elemanlar ve konfigürasyonu. S7-200 micro win PLC programlama program n n tan t lmas. S7-200 donan m yap s. LAD, STL, FBD programlama dillerinin incelenmesi. Ana program, alt program oluflturulmas. Özel haf zalar. Download ifllemi. Mant k elemanlar, haf za elemanlar, say c ve zamanlay c kullan lan örnek problemlerin çözülmesi. Program izleme (debugging). PLC kullan lan sistemlerde uyulmas gereken emniyet kurallar. 2 gün 31

32 Teknoloji PLC PLC S7-200 ileri seviye PLC Bu seminerde kat l mc, S7 200 PLC yi kullanarak ileri seviyede programlama ifllemini yapabilecek seviyeye gelecektir. Temel seviye PLC kullan m bilgisi. Ustabafl lar, teknisyenler, teknik ö retmenler, mühendisler, tasar mc lar, bak m teknisyen ve mühendisleri, bak m ve proje grubu personeli. PLC kullan m ile ilgili temel bilgilerin hat rlat lmas. S7-200 PLC programlama program n n ve donan m n n tekrarlanmas. Mant k komutlar, say c ve zamanlay c komutlar n n kullan lmas. Move, Dönüfltürme, matematiksel komutlar n incelenmesi. PTO ve PWM fonksiyonlar. Operatör paneli kullan lmas. H zl say c lar ve programlanmas. Kesme ve alt program ifllemleri. Analog sinyal iflleme. Enkoder uygulamalar. Çeflitli örnekler yard m yla kontrol problemlerinin çözülmesi. PLC kullan lan sistemlerde uyulmas gereken emniyet kurallar. 2 gün 32

33 PLC Teknoloji Codesys (Kumanda Gelifltirme Sistemi) PLC 281 Bu seminer sonunda kat l mc, CoDeSys yaz l m n n kapsam n ve gücünü aç klayabilecek, di er programlama araçlar ile mukayese edildi inde CoDeSys yaz l m n n konumunu aç klayabilecek, herhangi bir problemi çözerken en uygun programlama dilini seçebilecek, hangi ürünlerin CoDeSys ile programlanabilece ini belirleyebilecek, özel bir ifl ile ilgili uygun programlama dilini seçip, bu program ana projeye ba layabilecek, CoDeSys yaz l m n n dahili SoftPLC yap s n seçip temel simülasyon düzene ini oluflturup, program test edebilecek ve temel görsel yap y oluflturabilecektir. Genel teknik bilgi. Montaj, bak m ve iflletme personeli, tasar m yapan teknik elemanlar ve mühendisler, proses bölümlerinde çal flan elemanlar. PLC yap s ve çal flma prensibi. IEC standard na genel bak fl. CoDeSys programlama ortam n n çal flmas. IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC isimli 6 programlama dilinin kullan lmas. Simülasyon ile çal flma. Görsellefltirme özelli inin kullan lmas. Fonksiyonlar, fonksiyon bloklar ve kütüphaneler. PLC programlar n n dönüflümü. De iflken ve sembolik adresleme. Help fonksiyonunun kullan lmas. Tasar m gelifltirme. Ar za bulma. 3 gün 33

34 Teknoloji Elektrik Temel elektrik ve elektronik E1 Bu seminer sonunda kat l mc, elektrik ve elektronikte kullan lan parçalar n görevlerini bilecek, bu parçalar n kullan lmas ile ilgili yorum yapabilecek, gerekti inde ölçüm yap p olas problemi analiz edebilecek seviyeye gelecektir. Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir. Elektrik ve elektronik konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, fabrikalarda üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu her kademede çal flanlar. Elektrik ak m nedir? Elektrikte gerilim ve direnç nedir? Elektrikte ohm kanunu. Seri ve paralel devreler. Ölçü aletleri ve kullan lmas. Önlenebilen ve önlenemeyen ölçüm hatalar. Elektrikte güç ve ifl. Elektrikte kapasite ve DC devrede kapasitenin flarj ve deflarj ifllemi. Röle ve otomasyon teknolojisinde rölenin önemi. letken, yar iletken ve yal tkanlar. Diyot ve otomasyon teknolojisindeki uygulamalar. Alternatif ak m nedir? Transistörler, elektronik devreler ve uygulamalar. Say sal devreler ve lojik elemanlar. Sinyal jeneratörü. Osiloskop kullan lmas. Hangi problemler hangi ar zalar oluflturur? Elektrik ve elektronik devrelerde emniyet kurallar. Ar zalar n h zl biçimde tespit edilmesi. 2 gün 34

35 Elektrik Teknoloji Endüstriyel elektrik E2 Bu seminerde kat l mc, fabrika otomasyonunda kullan lan alçak gerilim elektri i hakk nda bilgi sahibi olacakt r. Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir. Makina mühendisleri ve teknisyenleri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve teknisyenleri, tasar mc lar ve bak m elemanlar, elektrik montaj ifllerinde çal flan personel. Elektrik hakk nda temel bilgiler. Elektrik üretimi ve jeneratörler. AC, DC ak mlar. Faz ve kutup kavramlar. Anahtarlar, kontaktörler. Röleler, zaman röleleri, afl r ak m röleleri, selenoidler. Sigortalar, dirençler, sensörler, yar iletkenler ve endüstride kullan lan di er elektrik devre elemanlar. DC motorlar, asenkron motorlar, servo motorlar ve step motorlar. Y ld z ve üçgen ba lant. Motor kumanda devreleri. Çeflitli kumanda devreleri ve uygulamalar. Elektrik kumanda devrelerinde emniyet kurallar. Hangi problemler hangi ar zalar oluflturur? Ar zalar n h zl bir biçimde tespit edilmesi. Kumanda devrelerinin PLC ile oluflturulmas. Elektrik tesislerinde güvenlik. 3 gün 35

36 Teknoloji Elektrik Servo, step motorlar ve elektrikli sürücüler ED 111 Bu seminer sonunda kat l mc, servo ve step motorlarla ilgili programlama bilgisi alacak ve bu motorlar çal flt rabilecektir. Temel seviye elektrik/ elektronik ve temel seviye PLC bilgisi avantaj oluflturacakt r. Bak m, üretim, proje ve tasar m grubu çal flanlar, teknisyen, mühendis ve teknik ö retmenler. Servo motor sisteminin kurulmas. Servo sürücünün devreye al nmas. Servo sürücü kontrol ünitesi ve servo motor sürücü yaz l m n n kullan lmas. Servo motorun h z n n ayarlanmas. De iflken h z ve ivme kullan larak yap lan konumlama hareketi örnekleri. Tork regülasyonu. Step motor sisteminin kurulmas. Step motor sürücüsünün devreye al nmas. Step motor sürücü program n n kullan lmas. Step motor sürücüsünde ak m n azalt lmas. Step motor sürücüsünün h zlar. Step motor sürücüsü kullan larak yap lan konumlama örnekleri. Servo motor ve step motor kullan lan sistemlerde uyulmas gereken emniyet kurallar. 2 gün 36

37 Elektrik Teknoloji Elektrik elektronik sistemlerde bak m ve ar za arama E 3 Bu seminerde kat l mc, teknik ve metodolojik bilgisini gelifltirecektir. Ar zalar gecikmeksizin sistematik bir yöntem kullanarak lokalize edecek ve giderecektir. Karmafl k makinelerin ifllevsel iliflkilerini anlama becerisini edinecektir. Endüstriyel elektrik ve/veya temel seviye elektrik / elektronik bilgisi gerekmektedir. Elektrik / elektronik konular üzerinde çal flacak olanlar ve bak mdan sorumlu personel. Mekanik, pnömatik, elektronik ve PLC aras ndaki ifllevsel iliflkiler. Elektrik ve elektronik parçalar n tasar m ve ifllevleri. Alg lay c lar teknolojisinin temel prensipleri. Makine dökümanlar n n tekrar incelenmesi, tamamlanmas ve kullan lmas. Bir ekip içinde ar za teflhis stratejilerinin gelifltirilmesi ve uygulanmas. Ar za dökümanlar kullan larak optimizasyon sistemlerinin oluflturulmas. Elektrikte güvenlik ile ilgili kurallar n ve geçerli standartlar n ö renilmesi ve uygulanmas. Topraklaman n önemi. Güç elektroni i devrelerinin incelenmesi. Elektrik motorlar n n bak m. Do ru sigorta seçimi. Raporlaman n önemi. Sistematik ar za teflhisi üzerine pratik uygulamalar. 2 gün 37

38 Teknoloji Elektrik Yap sal Kablolama KAB Bu seminer sonunda kat l mc, veri aktar m konular nda bilgi sahibi olabilecek, a yap lar n ö renecek ve yap sal kablolama biçimleri ve standartlar konusunda bilgi sahibi olacakt r. Genel teknik bilgi. Fabrika otomasyonunda çal flan tasar mc lar, mühendisler, bak m elemanlar ve di er teknik elemanlar. Elektrik sinyalleri, say sal, analog sinyaller, frekans, periyot. Gürültü ve giriflim, gürültü kaynaklar ve tipleri, gürültünün en düflük seviyeye indirilmesi. Veri iletiflimi, ikili haberleflme sistemi, veri aktar m ortamlar, kablolu iletiflim ortamlar, kablosuz iletiflim ortamlar. Say sal haberleflme. Veri aktar m yöntemleri, parallel veri aktar m, seri veri aktar m, asenkron seri veri gönderimi, senkron veri gönderimi. A mimarileri ve topolojileri. A lar n anlam ve kurulum nedenleri. Bilgisayar a mimarisi, client/server ve peer to peer. A iflletim sistemleri. Co rafi aç dan bilgisayar a lar. A türleri, a topoloji türleri. Yap sal ak ll kablolama. Yap sal kablolama standartlar, data kablolar, yap sal kablolamada kullan lan ekipmanlar. 2 gün 38

39 Elektrik Teknoloji Temel Seviye Mikrodenetleyici PIC 1 Bu seminer sonunda kat l mc, mikrodenetleyicinin temel mant n kavrayacak, gerekli programlar bilecek ve kurulumunu yapabilecek, algoritma haz rlayabilecek, basit komutlar ile assembly dilinde program yazabilecek, program için gerekli ayarlamalar, mikrodenetleyiciye yükleme ve hata düzeltme ifllemini yapabilecektir. Dijital elektronik bilgisi. Fabrika otomasyonunda çal flan tasar mc lar, mühendisler, bak m elemanlar ve di er teknik elemanlar. Mikroifllemci ve mikrodenetleyicilere genel bir bak fl. PIC mikrodenetleyici çeflitleri. Orta S n f PIC mikrodenetleyicilerin genel özellikleri. PIC assembly dili yaz m kurallar ve MPLAB IDE program. Program Derleme, mikrodenetleyiciye yükleme, çal flt rma ve ilgili dosyalar ( ERR, LST, INC). Komutlar, (Döndürme, Aritmetik, Lojik, Dolayl Adresleme..). Makro komut kullan m. Simülasyon programlar. Buton ve LED uygulamalar (Basit girifl/ç k fl komutlar). DC motor kontrolü. Flasher. Çizgi izleyen robot. 2 gün 39

40 Teknoloji Elektrik Orta Seviye Mikrodenetleyici PIC 2 Bu seminer sonunda kat l mc, orta s n f PIC mikrodenetleyicilerin donan m n tan yacak, C programlama dili ile kontrol eden programlar yazabilecek, temel çevre birimlerini tan yacak ve mikrodenetleyici taraf ndan kontrolünü sa layabilecektir. Dijital elektronik ve temel seviye mikrodenetleyici bilgisi. Fabrika otomasyonunda çal flan tasar mc lar, mühendisler, bak m elemanlar ve di er teknik elemanlar. Say tipleri. Hi-tech PIC C dili ve özellikleri. PIC C komutlar. Buton ve LED uygulamalar. 7-Segment Display. Zamanlay c /Say c uygulamalar. Kesme uygulamalar. LCD uygulamalar. Seri iletiflim (USART). PWM. Dahili EEPROM kullan m. I2C uygulamalar. Analog de er ölçümü. PIC 12, PIC16 ve PIC18F ile uygulamalar. 3 gün 40

41 Otomasyon Teknoloji Alg lay c lar tekni i AUT 121 Bu seminerde kat l mc, her türlü sensörün çal flma mant n anlay p, ayar ve testlerini yap p, bunlar otomasyon devrelerinde kullanabilecek seviyeye gelecektir. Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir. Bak m ve montajda çal flan ustabafl, teknisyen ve mühendisler, tasar m, üretim ve kalite mühendisleri ve teknisyenleri. Temass z alg lay c lar ile ilgili kavramlar ve temel bilgiler. Temass z alg lay c lar n çal flma prensipleri ve uygulama alanlar. Alg lay c lar n, ç k fl sinyallerine göre s n fland r lmas. Manyetik temass z alg lay c lar. Endüktif temass z alg lay c lar. Kapasitif temass z alg lay c lar. Optik temass z alg lay c lar. Ultrasonik temass z alg lay c lar. Pnömatik temass z alg lay c lar. Kuvvet ve bas nç alg lay c lar. Mesafe ve deplasman alg lay c lar. Analog alg lay c lar (bas nç alg lay c s ) S cakl k, nem, seviye, renk ve di er cins alg lay c lar. Yukar da belirtilen alg lay c lar n özelliklerinin uygulamalar ile denenmesi. Alg lay c lar elektrik kontrol devrelerine ba larken dikkat edilmesi gereken hususlar. Koruma s n flar Alg lay c lar n seçiminde kullan lan kriterler. Sensör kullan lan sistemlerde uyulmas gereken emniyet kurallar. 2 gün 41

42 Teknoloji Otomasyon Robot teknolojisi ROB Bu seminerde kat l mc, robotlar n temel çal flma mant n ve endüstriyel uygulamalar n anlayacak, programlar yazabilecektir. Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir. Robot bak m, tasar m ve programlamas ile u raflan tekniker, mühendis ve lisans ö rencileri. Roboti e girifl. Koordinat sistemleri. El programlay c s n n (teacbox) kullan m. Melfa Basic IV robot programlama dili. Bir projenin planlanmas, pozisyonlar n robota tan t lmas, program n yaz lmas ve projenin gerçeklefltirilmesi. Robotlarda I/O arayüzleri. Cosimir Industrial program ile örnek projelerin gerçeklefltirilmesi. Robotik sistemlerde uyulmas gereken emniyet kurallar. 3 gün stek üzerine aç lacakt r. 42

43 Otomasyon Teknoloji Pozisyonlama ve handling teknolojisi HT Bu seminerde kat l mc, otomasyonda kullan lan eksenel hareketler ile ürünlerin hassas biçimde konumlanmas n yapabilecek seviyeye gelecektir. Pnömatik, alg lay c lar, PLC ve elektrik kumanda bilgisi avantaj oluflturacakt r. Montaj, bak m ve iflletme personeli, tasar m yapan teknik elemanlar ve mühendisler. Handling in temel kavramlar ve standart pnömatik uygulamalar ile farkl l klar. Handling teknolojisi ürünlerinin tan t lmas. Lineer sürücüler. Döner sürücüler. Pnömatik tutucular ( gripper lar). Vakum tekni i. S ral kontrol. Servopnömatik teknolojisinin tan t m. Servopnömatik ile konum kontrolü. Kamera kontrollü sistemler, yapay görme teknolojisi Servomotor çal flma prensipleri ve uygulamalar. PLC ve Servomotor ile konum kontrolü. Handling sistemlerinde uyulmas gereken emniyet kurallar. 3 gün 43

44 Teknoloji Otomasyon CNC programlama CNC Bu seminerde, konvansiyonel tak m tezgahlar n da talafll imalat ifllemini gerçeklefltiren teknik elemanlar ve kat l mc lar, CNC torna ve Frezeyi, temel CNC mant n ö renecek ve parça iflleyebilme becerisini kazanacak, ifl parças n dönük olarak ISO formatta (GM kodlar ile) parça program n yazabilecektir. Kesme teorisini bilmek, torna ve freze tezgahlar n n iflleyiflini ve bu tezgahlarda yap lan ifllemler hakk nda bilgi sahibi olmak ve teknik resim okuyabilmek avantaj oluflturacakt r. Tezgah operatörleri, ustabafl lar, talafll imalat elemanlar ve teknik personel. CNC tezgahlar n n tan m. Koordinat sistemleri. Tezgah eksenleri. Tak m ölçme, ifl parças ölçme (Tool offset, Work offset). M ve G kodlar n n aç klamas. Tak m telafisi. Torna ve freze tezgahlar n da parça programlama. WinCC yaz l m ile bilgisayar bafl nda uygulama. Makine üzerinde uygulama. CNC tezgahlar nda uyulmas gereken güvenlik kurallar. 5 gün 44

45 Otomasyon Teknoloji Görüntü iflleme ve kamera teknolojisi VT Bu seminer sonunda kat l mc, endüstriyel kameralar kullanarak görüntü elde edilmesi ve görüntünün ifllenmesini yapabilecek seviyeye gelecektir. Temel fizik ve otomasyon bilgisi. Üretimden sorumlu yöneticiler, ifl gelifltirme sorumlular, Ar-Ge mühendisleri, kalite bölümü sorumlular. Yapay görme sistemleri kullan m gerekçeleri. Yapay görme elemanlar (kamera, lens, say sallaflt r c kartlar, vb.) ve seçim kriterleri. Temel imge iflleme ve analiz kavramlar. Örnek uygulama analizleri. Uygulama ve tedarikçi seçimi. Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi. Sistem uygulama aflamalar. Çeflitli vaka analizleri. 2 gün 45

46 Teknoloji Otomasyon Makine talimatlar ve yap lan de ifliklikler SN 131 Makine direktifleri ile ilgili DIN EN bafll kl standart yeni ISO bafll kl standart olarak de ifltirilmifltir. Yeni direktif 29 Aral k 2009 tarihinden itibaren geçerlilik kazanm flt r. Bu durumda makinelerin Performans Seviyeleri ve Ar za Teflhis Kapsam tan mlamalar mecburi olmaktad r. Bu seminer sonunda kat l mc, makine güvenli i ile ilgili sorumluluklar n anlayacak, kendi makinesinin standart ve makine direktifi ile olan bütünlü ünü anlayacak, bir risk analizini yürütebilecek, uygun olan güvenlik ile ilgili teknik seçimin testini seçecek, entegre edecek ve yapabilecek, ve standarta uyum gösterirken, bu ifllemin maliyetini minimum düzeyde tutabilecektir. Fabrika otomasyonunda çal flan tasar mc lar, mühendisler, bak m, iflletme ve üretim yöneticileri ve di er teknik elemanlar. Makine Direktifinde yap lan de ifliklikler. II-B deklerasyonu. Talimatnameler ve standartlar aras ndaki iliflki. Tasar m ve risk. Kavram, standartlar (A, B, C,) Güvenlik ile ilgili devreler ve güvenlik elemanlar. Elemanlar n ortak ar zalar. Ömür beklentileri. Ar zalar ve ar za toleranslar. MTTFd hesab. Güvenlik ifllevi konusunda geçmiflten gelen genel bilgi. fllevsel bir yap n n tasar m. Önemli de erlerin hesaplanmas ile ilgili ad m ad m yap lacak metodik ifllemler. 2 gün 46

47 Otomasyon Teknoloji Mekatronik Sertifika Program MSP Bu seminer sonunda kat l mc, temel mekatronik kontrol sistemlerin ar zas n tespit edebilecek, pnömatik, hidrolik, elektrik ve yaz l m yönünden temel mekatronik devreleri kurabilecek ve test edebilecek, pnömatik, elektropnömatik, hidrolik, elektrik ve donan m yönünden PLC devre elemanlar n monte edebilecek, de ifltirebilecek ve devreye alabilecek, PLC kontrol sistemini devreye alabilecek ve ilgili program n yükleyebilecek, pnömatik, elektropnömatik, hidrolik, elektrohidrolik, elektrik ve PLC devre elemanlar n n ve sensörlerin çal flma prensiplerini tarif edebilecek ve belirleyebilecek, pnömatik, elektropnömatik, sensör, elektrik ve PLC devre elemanlar n ve sistemlerinin teknik özelliklerini ve verilerini yorumlayabilecektir. Genel teknik bilgi ve otomasyon konusunda temel bilgi. Bak m, üretim, proje ve tasar m grubu çal flanlar, teknisyen, mühendis, teknik ö retmen ve ö renciler. Pnömatik, elektropnömatik Hidrolik, elektrohidrolik Elektrikle kumanda, motor sürücüleri PLC ile kumanda Çeflitli sensör cinsleri ve s n r anahtarlar Servo tekni in temelleri, servomotorlar ve sürücüleri Bus teknolojileri SCADA sistemleri Proses kontrol Modüler Üretim Sistemlerini kullanarak fabrika otomasyonunun simülasyonu Pratik uygulamalar ve ar za teflhisi 20 gün 47

48 Teknoloji Otomasyon Pnömatikle Otomasyon Güvenlik Devreleri AUT431 Bu seminer sonunda kat l mc, silindirler, valfler, valf adalar, flartland r c lar, kay fl, mil gibi mekanik ifl elemanlar, servo motor ve step motor gibi motorlar, çeflitli güvenlik röleleri, kumanda üniteleri, hareket grafikleri ile ilgili teknik bilgi, formül ve parametreleri bilecek, makinelerin pnömatik devrelerinin güvenlik ölçümlerini yapabilecek, çeflitli uygulamalarda güvenlik sorunu oluflturacak potansiyel noktalar tespit edebilecek, makineyi güvenlik noktas ndan hareket ile tasarlayabilecek, ar zas n bulabilecek ve gelifltirebilecek ve devrelerin güvenlik testlerini yapabilecektir. Genel teknik bilgi ve pnömatik temel seviye bilgisi. Fabrika otomasyonu ve proses otomasyonunda çal flan bak m personeli, tasar mc lar, mühendisler ve proses mühendisleri. EN ISO standard n n tan t lmas. Pnömatikte temel ve geçerli güvenlik prensipleri. Kumanda ve durdurma (stop) kategorileri ve etkileri. Pnömatik devrelerde potansiyel tehlikelere karfl güvenlikli yaklafl m. Güvenli bir pnömatik devre için gözönüne al nacak kriterler: beklenmedik hareket, kilitlenme, durma ve ters yönde hareket, çift el kumanda Güvenlik devrelerinde ortaya ç kabilecek ar zalar n teflhisi. Ar za tahminine dayal olarak do ru yedek parçalar n seçimi. fl elemanlar n n ve montaj n güvenli biçimde bas nçland r lmas ve bas nc n n boflalt lmas. Pnömati in güvenlik maksatl kullan lmas. Fren ve kilitleme sistemlerinin güvenli biçimde kullan lmas. Enerji geldi inde pnömatik ifl elemanlar n n davran fl biçimleri. Hatal çal flmay anlama ve giderme. Uygulamalar. 2 gün 48

49 Otomasyon Teknoloji Yeni Makine Direktifi (2006/42/EC) ve Yeni Standartlar (EN ISO & EN 62061) PEP10 Bu seminer sonunda kat l mc, yeni makine direktifi ve yeni standartlar hakk nda bilgi edinecektir. Bu e itim makine tasar mc s ve üreticisinin makine üretirken nelere dikkat etmesi gerekti ini anlatt gibi makine kullan c s ya da al c s n n da yeni makine sat n al rken ne yapmas gerekti ini özetlemektedir. Ayr ca Makine Emniyeti Direktifi (MD), Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ve Düflük Gerilim Direktifi (LVD) önemli maddeler üzerinde durularak anlat lmaktad r. Temel seviye makine ve otomasyon bilgisi. Fabrikalarda çal flan yöneticiler, ifl sa l ve güvenli i uzmanlar, üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu çal flanlar. Yeni Makine Direktifi 2006/42/AT EMC nin makineye uygulanmas LVD yönetmeli i Sat n-alma Teknik fiartnamede bulunmas gerekenler Makine al m ve son uygunluk testleri prosedürü Onaylanm fl kurulufllar ile koordinasyon Güncel Standartlar EN ISO (Kumanda Sistemlerinin Emniyet K s mlar ) EN (Makinelerin Elektrik Teçhizat ) EN 692 (Mekanik Preslerde Emniyet) EN 693 (Hidrolik Preslerde Emniyet) EN ISO (parmak, el, kol, için güvenlik mesafeleri ) EN ISO (Acil Stop Cihazlar ) CE siz ve emniyetli olmayan makineler için Emniyet Metodolojisi Risk Analizi Emniyet Konsepti Emniyet Dizayn Retrofit ve devreye alma Emniyet Do rulamas Emniyet Do rulamas 1 gün 49

50 Teknoloji Otomasyon CE ve Otomasyonda Emniyet Çözümleri PEP12 CE iflareti ve emniyet standartlar na uygun otomasyon uygulamalar, makine ya da tesisin risk düzeyine göre Emniyet Konseptinin haz rlanmas, do ru emniyet fonksiyonlar n n seçilmesi, devreye al nmas ve fonksiyon testlerinin yap lmas konusunda genifl bilgiler içeren bu e itim ile kat l mc lara standartlara uygun çal flma yapma becerileri kazand r lmaktad r. Emniyet otomasyonu ancak do ru ürün ve do ru kullan m ile mümkün olur. Temel seviye otomasyon bilgisi. Fabrikalarda, üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu çal flanlar. CE iflareti Güncel Standartlar EN ISO (Kumanda Sistemlerinin Emniyet K s mlar ) EN (Makinelerin Elektrik Teçhizat ) EN 692 (Mekanik Preslerde Emniyet) EN 693 (Hidrolik Preslerde Emniyet) EN (Abkant Preslerde Emniyet) EN ISO (parmak, el, kol, için güvenlik mesafeleri ) EN ISO (Acil Stop Cihazlar ) Emniyet konsepti Emniyet fonksiyonlar Emniyet Ürünleri Emniyet Devresi ba lant flemalar Fonksiyon Testleri ve Önemi 1 gün 50

51 Otomasyon Teknoloji Robot Sistemlerinde Emniyet Uygulamalar PEP51 Robot sistemlerinde olas risklere karfl al nacak emniyet tedbirlerinin standartlara uygun yap lmas için haz rlanan e itimde, fl k perdesi, alan taray c lar, emniyet paspaslar, mekanik/manyetik kap flalterleri gibi konvansiyonel emniyet fonksiyonlar anlat l yor. Ayr ca üç boyutlu emniyet kamera sistemi (SafetyEYE) ile al nabilecek emniyet tedbirleri ve uygulamalar e itimin bir parças n oluflturmaktad r. Temel seviye otomasyon bilgisi. Fabrikalarda, üretim, tasar m ve bak mdan sorumlu olarak çal flanlar. CE iflareti Güncel Standartlar EN ISO (Kumanda Sistemlerinin Emniyet K s mlar ) EN (Makinelerin Elektrik Teçhizat ) EN ISO (Endüstriyel Robotlar) EN ISO (parmak, el, kol, için güvenlik mesafeleri ) EN ISO (Acil Stop Cihazlar ) Risk Kategorileri EN 999 Emniyet mesafelerinin hesaplanmas Ifl k Perdeleri Alan Taray c lar Kap Emniyet fialterleri Emniyet röleleri SafetyEYE Ürün Yap s Geleneksel Emniyet Çözümleri Robot Sistemlerinde SafetyEYE SafetyEYE Konfiguratör ile program haz rlama Uygulamal örnekler 1 gün 51

52 Teknoloji Proses Otomasyonu Proses Otomasyonunda Kullan lan ISA - Tan ml Semboller PA 181 Bu e itim sonunda kat l mc, proses otomasyonunda kullan lan ISA-tan ml semboller hakk nda bilgi edinecektir. Boru Tesisat & Enstrümantasyon Diyagramlar n (P&ID), Proses Ak fl Diyagramlar n (PFD), Blok Ak fl Diyagramlar n (BFD) okuyabilecek ve Proses valfleri, enstrümanlar, boru tesisatlar vb. ile ilgili grafik sembolleri tan mlay p, aç klayabilecek ve ayr ca, temel ak fl flemas prensibi hakk nda fikir sahibi olacak, çal fl lan iflletmedeki proses kontrol sisteminin bütününü anlar duruma gelecektir. (ISA= The Instrumentation, Systems and Automation Society) Temel teknik bilgi yeterlidir. Proses sahas nda çal flan teknik elemanlar. Söz konusu olan endüstri sektöründe geçerli olan semboller ve standartlar. Boru tesisat, cihazlar (enstrümantasyon) ve sistem ekipmanlar n n parçalar aras ndaki ifllevsel iliflkinin flemalar. Proses sisteminin flemalar. Ana prosesin flemalar. Proseste kullan lan parçalara iliflkin sembollerin okunmas. Uluslar aras kurallar n etkileri. 2 gün 52

53 Proses Otomasyonu Teknoloji Proses Otomasyonunda Güvenlik Entegrasyonu Seviyesi (SIL) PA 161 Bu e itimde kat l mc SIL kavram n n ne oldu unu anlayacakt r. Güvenlik Entegrasyonu Seviyelerini (SIL) tarif ederken yard mc olacak çeflitli farkl yöntemleri ö renecektir. SIL IEC standard nda belirtilen Güvenlik Entegrasyonu Seviyesi talimatlar na dayanarak, güvenlik uygulamalar na uygun teknolojileri seçmeyi görecektir. IEC k lavuz kitab n n ve bunu tamamlayan di er k lavuz kitaplar n içeri ini anlayabilecek, IEC de belirtilen kural ve standartlara uygun olarak risk yönetiminin gerçeklefltirilmesine yard mc olabilecek, güvenli bir elektriksel kumanda zincirini anlayabilecek, hasarlar n s n rlar, koruyucu devreler gibi güvenlik seviyelerinin s n fland r lmas n anlayabilecek, güvenlik ile ilgili sistemlerin her birinin Güvenlik Entegrasyonu Seviyelerini (SIL) ve güvenlik ile ilgili bu sistemlerin güvenlikli ömür çevrimlerini anlayabilecek ve iflin çerçevesi, tan mlar, sistemleri, donan m ve yaz l m ihtiyaçlar hakk nda genel anlamda bilgi sahibi olacakt r. Temel teknik bilgi yeterlidir. Proses sahas nda çal flan laboratuar operatörleri, proses bak m mühendisleri, tasar mc lar ve mühendisler. IEC k lavuz kitab + tamamlay c k lavuz kitaplar, ifllev ve görevler, SIL ile ilgili temel kavramlar. Elle yap lan testin, otomatik ar za teflhis sistemlerinin etkisi ve toplam sistem performans na getirdi i ek yükler. lgili k lavuz kitaplar ve standartlar yard m yla akreditasyon, kabul görme konusuna bak fl. lgili Güvenlik Entegrasyonu Seviyesi çerçevesinde iflletmenin organizasyonuna bak fl. Güvenlik Entegrasyonu Seviyesi ile ilgili dokümanlar. 2 gün 53

54 Teknoloji Proses Otomasyonu Endüstriyel Ölçme ve Enstrümantasyon Prensipleri PA 221 Bu e itimde proses otomasyonunda kullan lan ve bir prosesi ölçmeye ve kontrol etmeye yarayan ekipmanlar görülecektir. Aç k ve kapal çevrim sistemi oluflturmak üzere proses ekipman n n nas l kullan ld ö renilecek ve endüstride kullan lan çizimler hakk nda bilgi edinilecektir. Bu e itim son unda kat l mc, temel elektrik prensipleri aras ndaki farklar ölçebilecek ve tan mlayabilecek, analog ve dijital iflaretleri belirleyebilecek ve aralar ndaki farklar tan mlayabilecek, proses de iflkenlerini ölçmeye yarayan alg lay c lar n çal flma prensiplerini tan mlayabilecek ve anlayabilecek, proses de iflkenlerini ölçmeye yarayan çeflitli ba lant biçimlerinin prensiplerini bilecek, kontrol valflerinin farkl elemanlar n tan mlayabilecek ve belirtebilecek, aç k çevrim ve kapal çevrim sistemlerinin ana parçalar n, bu parçalar n ifllevlerini ve iflaret ak fl n aç klayabilecek ve enstrümantasyon çizimlerinde kullan lan sembolleri ve elemanlar belirtebilecektir. Temel teknik bilgi yeterlidir. Proses sahas nda çal flan, mühendis, teknisyen ve laboratuar operatörleri. Elektri in temel prensipleri ve elektrikte güvenlik. Dönüfltürücüler (transduserler) & alg lay c lar. Ölçme prensipleri (debi, seviye, s cakl k & bas nç). Kontrol valfleri, elemanlar ve ifllevleri. Kontrol teorisi. Kontrol çevrimlerinin temelleri. Enstrümantasyon sembolleri ve çizimleri. Kontrol sistemlerini çal flt r rken ortaya ç kan güvenlik konular ve talimatlar. 3 gün 54

55 Proses Otomasyonu Teknoloji Proses kontrol, kapal çevrim PA 201 Bu e itimde otomatik proses kontrolün prensipleri ve oransal, entegral ve türevsel kontrol modlar n içeren geri besleme çevriminin çal flmas ö renilecektir. Kontrol ünitesini ayarlama yöntemleri de dahil olmak üzere kaskad, oransall k ve ileri besleme kavramlar da e itimin kapsam içinde bulunmaktad r. Bu e itim sonunda kat l mc, temel bir kapal çevrimli kontrol sistemini devreye alabilecek, temel kapal çevrim kontrol sistemlerini çal flt rabilecek, ilgili elemanlar belirleyebilecek, devre diyagram n veya kablo ba lant flemas n okuyabilecek, devre diyagram na veya kablo ba lant flemas na bakarak elemanlar birbirine ba layacak ve kapal çevrim kontrollerin temellerini bilecektir. Temel teknik bilgi yeterlidir. Proses sahas nda çal flan mühendis, teknisyen ve laboratuar operatörleri. Statik ve dinamik çal flma biçimleri de dahil olmak üzere, kapal çevrim kontrol sistemi içinde elemanlar n çal flmas. Aç k çevrim ve kapal çevrim çal flan sistemlerin kararl çal flmas ile ilgili koflullar. Belirlenen kalite kontrol seviyesine ulaflmak için kullan lan üç farkl kontrol sistemi ayar yöntemi. Kaskad kontrol çevrimlerinin ifllevselli i. leri besleme fleklindeki kontrolün prensipleri ve tasar m özellikleri. Geri besleme yöntemiyle yap lan kontrole göre, ileri besleme yöntemi ile gerçeklefltirilen kontrolün avantajlar. Oransal kontrol sistemlerinin çal flmas ve görevini yerine getirmesi. PID kontrol. Kontrol sistemlerini çal flt r rken ortaya ç kan güvenlik konular ve talimatlar. 3 gün 55

56 Organizasyon Mükemmel bir flirket Mükemmel bir flirketi neyin yaratt n biliyoruz müflteri memnuniyeti, kurumsal ve kalite stratejisi, çal flan tatmini, verimlilik süreçleri, sorumluluk ve hedef odakl çal flan yönetimi, ifl odakl beceri, pozitif ifl sonuçlar ve pozitif sosyal uyum. Organizasyonunuzu, ileride meydana gelebilecek ihtiyaçlar karfl layacak flekilde haz rl yoruz Dan flmanlar m z, çal flanlar n z n ba ms z ve otonom çal flma flekline göre kendilerini yetifltirilmesi için tavsiyede bulunur. Amac m z, firman z n verimli bir çal flma yap s na kaliteli süreçlere kavuflmas n sa lamaktad r.

57 Organizasyon Organizasyon Problem Çözme Teknikleri IM 111 Teknik bölümlerde çal flan personelin, ar za bulma konusunda teknik bilgi deneyimlerinin yan nda, metodolojik bir sistem bilgisine de ihtiyaçlar vard r. Bu hem çevre faktörlerinin analizini, hem di er departmanlarla iyi iliflkileri gerektirmektedir. Bu e itim sonunda kat l mc, teknik bilgi ve yeterlili ini tamamlayacak olan problemlerin çözümüne sistematik yaklafl ma sahip olacakt r. Temel seviye teknik bilgi Tüm teknik personel Problem çözme metodlar. Zay f noktalar n analizi. Problem çözme döngüsünün 8 aflamas. Problemi tan mlama. Duruma uygun, hedefe yönelik araflt rma. Sebep/Sonuç diyagram. Önleyici bak m metodu olarak FMEA (Hata türü ve etkileri analizi). Makine hata listesi kullanma. Pratik uygulamalar. 2 gün 57

58 Organizasyon Organizasyon Yal n Üretim Oyunu (Synchro Game) SYNC Bir stratejik oyun format nda olan e itim kat l mc n n iflletmedeki malzeme ve bilgi ak fl hakk ndaki görüfllerini gelifltirmenin yan s ra proses içindeki kay plar görmesini sa lar. Teslimat ile ilgili problemlerin analizi, düflük verim gibi konular hakk ndaki bak fl aç s n geniflletirken prosesin iyilefltirilmesi ve müflteri beklentilerinin karfl lanmas için ifl gelifltirme hakk nda fikirler verirken, iflletmede yal n düflünce nin yerleflmesi için gereken pratik tecrübeyi verir. Genel teknik bilgi. Fabrikalarda üretim, tasar m ve yönetimin gelifltirilmesi için ileride gerçekleflecek aktivitelerde ve strateji oyununda yer almas gereken kat l mc lar; üretimde çal flanlar, lojistikte çal flanlar, çeflitli alanlardaki formenler, proses tasar mc lar, sendika temsilcisi, sipariflte yer alan çal flanlar ve sat n almada çal flanlar aras ndan seçilmelidir. Katma de er ve kay plar n yeniden tan mlanmas. Klasik 7 adet kayb n tan mlanmas. Üretim prensipleri, araçlar ve yöntemler. Lojisti e ait proseslerin tasar m ve optimizasyonu. Makine ve sistemlere ait Toplam Ekipman Verimlili inin gelifltirilmesi. Görsel yönetim. Kanban, Tam Zaman nda Üretim, Milk Run, H zl Ayar ve Ak fl Tasar m gibi uygulamalara girifl. Üretim modeline ba l strateji oyununun pratik olarak gerçeklefltirilmesi. Strateji oyununun bir parças olarak kli yilefltirme Prosesi. 2 gün 58

59 Organizasyon Organizasyon TPM Semineri LP 141 Bu seminerde kat l mc ; TOPLAM VER ML YÖNET M/ÜRET M mant n anlamakta, iflletmesinde ekipman verimini etkileyen kay plar n analizini ve bu kay plar n ortadan kald r lmas na yönelik çözüm yöntemlerinin üretilmesi konular nda bilgi sahibi olmaktad r. Temel seviye teknik bilgi Yöneticiler, Mühendisler, Bak m personeli, Operatörler TPM in tan m Üretimin taleplerinin karfl lanmas Ekipmanlar ve TPM e odaklanma flletmelerde verim ve kalitenin gelifltirilmesinde TPM in gücü Ekipmanlar n verimlili inin ölçülmesi flletmeye yerlefltirilen TPM anlay fl n n iflletmeye özel k l nmas Otonom bak ma duyulan ihtiyaç Etkili bir önleyici bak m (PM) program n n haz rlanmas ve uygulanmas Problem çözme teknikleri yard m ile ekipman n iyilefltirilmesi Fizibilite çal flmalar TPM anlay fl n n yerlefltirilmesi 2 gün 59

60 Organizasyon Organizasyon Bak m Yönetimi BKM-YÖN Bu seminer sonunda kat l mc, iflletmelerde toplam verimi etkileyen bak m n önemini anlayacak ve durma ve bekleme sürelerinin azalt lmas na yönelik çözüm yöntemlerinin üretilmesi konular nda bilgi edinecektir. leri seviye teknik, bak m ve ar za arama bilgisi. Yöneticiler, Mühendisler, Bak m personeli, Operatörler Bak m n yönetim sisteminin genel tarifi. Bak m çeflitleri. Bak m n planlanmas Kay t tutman n önemi Do ru bilgiye eriflim. 1. Kademe Otonom Bak m ve uygulanmas 2. Kademe Otonom Bak m ve uygulanmas 3. Kademe Otonom Bak m ve uygulanmas kli geliflmenin 5 ad m Ar za arama ak fl diyagram. Bak m ile ilgili analizler. TPM uygulamas n n getirdikleri. Bak m n bütçesi. Bak mda FMEA uygulamalar. Problem çözme teknikleri. fl güvenli i. Bekleme sürelerini azaltmada e itimin ve e itilmifl personelin önemi 2 gün 60

61 Organizasyon Organizasyon Yal n Üretim ve De er Ak fl Haritas (VSM) LP 111 Bu seminer sonunda kat l mc, iflletmelerde toplam verimi etkileyen bak m n önemini anlayacak ve durma ve bekleme sürelerinin azalt lmas na yönelik çözüm yöntemlerinin üretilmesi konular nda bilgi edinecektir. leri seviye teknik, bak m ve ar za arama bilgisi. Yöneticiler, Mühendisler, Bak m personeli, Operatörler Bak m n yönetim sisteminin genel tarifi. Bak m çeflitleri. Bak m n planlanmas Kay t tutman n önemi Do ru bilgiye eriflim. 1. Kademe Otonom Bak m ve uygulanmas 2. Kademe Otonom Bak m ve uygulanmas 3. Kademe Otonom Bak m ve uygulanmas kli geliflmenin 5 ad m Ar za arama ak fl diyagram. Bak m ile ilgili analizler. TPM uygulamas n n getirdikleri. Bak m n bütçesi. Bak mda FMEA uygulamalar. Problem çözme teknikleri. fl güvenli i. Bekleme sürelerini azaltmada e itimin ve e itilmifl personelin önemi 2 gün 61

62 Organizasyon Organizasyon Çekme Üretim Kontrol Sistemi (Kanban) LP 121 E itim, tüm prosesinizi daha ak c, verimli bir çal flma için nas l planlayaca n z gösterir. Bu konuda uygulanabilecek metotlar ö renir, prosesinizin optimizasyonu, stoklar n z n azalt lmas ve kaynaklar n z, kapitalinizin verimli kullan m konusunda görüfl sahibi olman z sa lar. flletmenizde en basit flekilde bir çekme-üretim sistemi tesis etmenize yard mc olur. Bu e itim sonunda kat l mc, kanban devresi sayk l tasarlayabilir, ara stok miktarlar n hesaplayabilir, kanban miktarlar n, müflteri talep süresini, üretim emir ve teslimat sürelerini hesaplayabilir, küme adetlerini hesaplayabilir, süpermarketi oluflturabilir, kanban tahtas ve kartlar n haz rlayabilir, denetlemekontrol sistemini düzenleyebilir, ana kontrol karakteristik de erlerini hesaplayabilir, yaklafl mlar uygulamaya alabilir. Genel teknik bilgi. Bak m Dizayn / Mühendisli i, dareciler, Proses Mühendisleri, Ö renciler. Kanban metotlar. Kanban manüel mi elektronik mi? Müflteri talep süresi takt time nas l hesaplan r? Grup küme adedi nas l hesaplan r? Süpermarketin boyutland r lmas. Kanban tahtas ve kanban kart n n dizayn nas l olacak? Sistemin denetlenmesi, ana karakteristik de erler. 1 gün 62

63 Organizasyon Organizasyon SMED ile set-up süresinin azalt lmas LP 131 Envanter ve kal p/model de iflim maliyetleri set-up prosesinin temelini oluflturur. Bu iki maliyetin minimum olarak olufltu u de er ile biz optimum üretim miktar n hesaplayaca z. Ancak bu formülün bir dezavantaj vard r. Bu hesaplama bize makinenin bir iflten (modelden) di erine geçifl esnas ndaki maliyetini verir. Ancak bu de er afl r üretim, yüksek envanter, uzun sayk l süresi ve teslimat problemlerinden kaynaklanan ifllemlerin bir sonucudur. SMED metodunun uygulanmas set-up süresinin azalt lmas ile üretimin durufl sürelerinde azalma sa layacakt r. Bu e itim sonunda kat l mc, kay plar n fark na varabilecek, ekonomik, esnek üretim ve düflük envanter için k sa set-up süresinin önemini anlayacak, SMED metodunu anlat p uygulayabilecektir. Genel teknik bilgi. Operatörler, bak m personeli, mühendisler ve ö renciler. Set-up süresi ile üretim adedi aras ndaki iliflki. Set-up süresinin k salt lmas, batch miktar n n (minimum üretim) azalt lmas, üretimde envanterin azalt lmas. SMED (tekli dakikalarda kal p de iflimi) metodu ve aflamalar. OTED (tek hareket ile kal p de iflimi) metodu. H zl set-up için yap sal çözümler. H zl set-up için organizasyonel çözümler. Üretim kontrol ile etkileflim. Metotlar n bir model ile pilot uygulamas. 1 gün 63

64 nsan En iyi yönünüzü göstermek Sosyal beceriler ve efektif iletiflim baflar l organizasyonlar n anahtar d r. Gelecekte hem yöneticiler hem uzmanlar kendilerini sadece teknik alanda yetifltirmekle kalmay p, sosyal beceriler de de gelifltirmeye ihtiyaç duyacaklard r. çlerde karfl lafl lan zor durumlar bafl edebilme de iflen süreçlerde karfl lafl lan zorluklar n üstesinden gelmek ve tak m n bir parças olmay bilmek gittikçe önem kazanmaktad r. Festo, firman n genelinde baflar l sonuçlara ulaflmak için, süreçlerin her ad m n nas l oluflturaca konusunda destek verir. 64

65 Servis elçisi Teknoloji Servis elçisi CO 111 Bu seminer sonunda kat l mc, servis yap lan müflterilerin beklenti ve memnuniyetine yönelik iletiflim becerileriyle ilgili geliflim gösterecektir. Genel kültür. Yöneticiler, Mühendisler, Bak m personeli, Servis Hizmetinde Çal flanlar. Müflteri beklentileriyle ilgili alg lama ve empati. Müflteriyle olan iletiflim çevrimi. Müflteri odakl iletiflim becerileri. Müflteri beklentilerini belirleyebilme ve aç klayabilme. Kendi flirketine yönelik müflteri bak fl aç s n iyilefltirme ve gelifltirme. Edinilen tecrübelerin uygulamaya geçirilebilmesi için kendi eylem plan n oluflturabilme. 2 gün 65

66 Festo E itim ve Dan flmanl k bölgesel seminerleri ( zmir, Adana, Eskiflehir, Çerkezköy) zmir Bölgesel Seminerleri P1 Temel Seviye Pnömatik / Elektropnömatik 3 gün P4 Pnömatik ve Elektropnömatik Sistemlerde Bak m ve Ar za Arama 3 gün PLC1 (300) Temel Seviye PLC S gün H1 Temel Seviye Hidrolik / Elektrohidrolik 3 gün Adana Bölgesel Seminerleri P1 Temel Seviye Pnömatik / Elektropnömatik 3 gün P4 Pnömatik ve Elektropnömatik Sistemlerde Bak m ve Ar za Arama 3 gün PLC1 (300) Temel Seviye PLC S gün H1 Temel Seviye Hidrolik / Elektrohidrolik 3 gün Eskiflehir Bölgesel Seminerleri P1 Temel Seviye Pnömatik / Elektropnömatik 3 gün PLC1 (300) Temel Seviye PLC S gün P4 Pnömatik ve Elektropnömatik Sistemlerde Bak m ve Ar za Arama 3 gün H1 Temel Seviye Hidrolik / Elektrohidrolik 3 gün Çerkezköy Bölgesel Seminerleri P1 Temel Seviye Pnömatik / Elektropnömatik 3 gün PLC1 (300) Temel Seviye PLC S gün H1 Temel Seviye Hidrolik / Elektrohidrolik 3 gün P4 Pnömatik ve Elektropnömatik Sistemlerde Bak m ve Ar za Arama 3 gün H4 Hidrolik / Elektrohidrolik Sistemlerde Bak m ve Ar za Arama 3 gün E itimler en az 5 kifli kat l m ile aç lmaktad r Festo E itim ve Dan flmanl k, bölgesel e itim program n önceden bildirmeksizin de ifltirme veya iptal etme hakk n sakl tutar. 66

67 FESTO yay n ve yaz l mlar 1. Kontrol Teknolojisi Sözlü ü 2. PnömatikTemel Seviye Ö retim 3. ElektropnömatikTemel Seviye Ö retim 4. HidrolikTemel Seviye Ö retim 5. ElektrohidrolikTemel Seviye Ö retim 6. Programlanabilir Lojik Kontrol Organlar 7. Pnömatik Maaliyetlerin Azalt lmas 8. Pnömatik Kumandalar 9. Pnömatik Uygulamalar na 99 Örnek 10. IPC Endüstriyel PC'lerde Uygulama Örnekleri 11. Mühendislikte Bas nçl Mava 12. Pnömati in Büyüleyici Dünyas 13. Bas nçl Hava ve Vakumla Ba lama 14. Pnömatik Kas Uygulamalar 15. HandlingTeknolojisi ile Verimlili in Artt r lmas 16. Rationalization with HandlingTechnology 17. Grippers and their Applications 18. Grippers Technology Dictionary 19. Manufacturing Assembly Handbook 20. Modular Pickand Place Devices 21. Sensors in Production Engineering 22. Rationalization of Small VVorkpiece Feeding 23. The Fluidic Muscle in Application Example of Pneumatic Applications 25. IPCRecipeBook 26. Damping with Compressed Air and Vacuum 27. Compressed Air as an Energy Carrier Yaz l m; 1. FluidSimP 2. FluidSimH 67

68 Kay t ve kat l m için genel flartlar Dan flma ve Kay t Ücret Kontenjan m z s n rl say da oldu undan kay tlar n z önceden yapt rman z tavsiye ediyoruz. Telefon hatlar m z haftaiçi hergün 8:00 18:00 aras nda size hizmet vermektedir. E itim ücretine KDV dahil de ildir. E itim dökümanlar, ö le yemekleri, içecek e itim süresince bizim size ikram m zd r. Fatura e itim sonunda haz rlan r ve firman za gönderilir. Konfirme Kopyalama Kay t formunuz bize ulaflt ktan sonra kayd n z onayl yor ve size yaz l olarak bildiriyoruz. E itimin iptali Festo, seminer program nda de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. E itim boyunca da t lan dökümanlar n içerikleri üçüncü kiflilere kopyalanamaz, sat lamaz ve da t lamaz. Uygulama esnas nda kullan lan software kopyalanamaz veya silinemez. Kat l mc kendi software ini yükleyemez. ptal Firman zdaki olas isim de iflikliklerinde, alternatif bir kat l mc belirleyebilirsiniz. Sadece sizden istedi imiz bize bu de iflikli i e itim bafllamadan 5 gün önce bildirmeniz. 68

69 E itimler E itim süresi Adres Dan flma Festo e itim ve dan flmanl k E itimler her gün Festo San. Ve Tic. A.fi. Ulafl m, tarih, e itimlerimiz e itmenleri e itimleri Festo aras nda yap lmaktad r. E itim ve Dan flmanl k konusunda bilgi edinmek için didaktik metodlar nda Ayd nl Mahallesi TEM Yanyol lütfen bizimle irtibata geçiniz. vermektedir. E itimlerimiz Ulafl m / Otel caddesi No: 16 teorik ve %80 uygulamal olarak Tuzla - STANBUL Kolay ulaflabilece iniz hatt m z: yap lmaktad r. Festo ya ulafl m kay t esnas nda belirtildi inde taraf m zdan Telefon : E itim dökümanlar sa lanmaktad r. Otel, kat l mc taraf ndan yap l r. Faks: Kapsaml e itim dökümanlar, iflinizde vazgeçemeyece iniz pratik el kitab n z olacakt r. E-posta: kram Web sayfas : E itim süresince ö le yemekleri, aralarda kurabiyeli içecek taraf m zdan ikram edilmektedir. Sertifika Her kat l mc ya e itim sonunda uluslar aras geçerlili i olan Festo sertifikas verilmektedir. 69

70

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ Emniyet otomasyonu konusunda dünya lideri olan Pilz, 2010 yılında da eğitimlerine önceki yıllardan daha yoğun bir programla devam ediyor. Katılımcılar, emniyet otomasyonu

Detaylı

Festo E itim ve Dan manl k 2009 Seminer Program Ocak

Festo E itim ve Dan manl k 2009 Seminer Program Ocak Festo E itim ve Dan manl k 2009 Seminer Program Ocak 2. Hafta PLC1 300 PLC S7-300 Temel Seviye 5 gün 5 6 7 8 9 P1 Temel Seviye Pnömatik / Elektropnömatik 3 gün 5 6 7 SNS Alg lay c lar Tekni i 2 gün 5 6

Detaylı

Festo E itim ve Dan manl k

Festo E itim ve Dan manl k OCAK Pzt. Sa. Çar. Per. Cu. Cte. 1.Hafta PLC211 Temel Seviye PLC S7-300 5gün 4 5 6 7 8 PN111 Temel Seviye Pnömatik / Elektropnömatik 3gün 4 5 6 AUT121 Alg lay c lar Tekni i 2gün 4 5 HY511 Temel Seviye

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

ENTEK TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ

ENTEK TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ ENTEK TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ HIDR HİDROLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ o Hidrolik devre elemanlarını tanımak ve çalışma prensiplerini öğrenmek o Uluslararası standartlara göre hidrolik devre şeması çizebilmek ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ENTEK TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ

ENTEK TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ ENTEK TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ HIDR HİDROLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ o Hidrolik devre elemanlarını tanımak ve çalışma prensiplerini öğrenmek o Uluslararası standartlara göre hidrolik devre şeması çizebilmek ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans

2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER 1 Ders Adi: PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER 2 Ders Kodu: EMEZ202 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SRV2 +2 FONKSİYON. Servo Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin

SRV2 +2 FONKSİYON. Servo Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin SRV2 Servo Motor Eğitim Seti Tamamen mekatronik özel tasarım Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin %100 kendi imalatımız +2 FONKSİYON Pnömatik 2.eksen Vakumlu Parça Tutma Eğitim Seti

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Eğitim Programlarımız ve Sistemlerimiz

Eğitim Programlarımız ve Sistemlerimiz Industrial Academy Geleceğiniz için bilgi ve eğitim Eğitim Programlarımız ve Sistemlerimiz Bu katalogda yer alan bilgiler ve sistemler Festo San. ve Tic. A.Ş. ye aittir, izinsiz kullanılamaz ve kopya edilemez.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK EĞİTİM VE AR-GE FAALİYETLERİ REHBERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK EĞİTİM VE AR-GE FAALİYETLERİ REHBERİ İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Teknik Eğitim VE Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu Projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR21/13/KÖA/0043 referans

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOJİSİ ALANI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOJİSİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOJİSİ ALANI Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmenleri M. Ümit CESUR Mustafa GÖLCÜK Uğur İSTANBULLUOĞLU Alparslan ÜNER C.Fırat TAŞ Nuray SAYDAMOĞLU Tamer KARAKAYA Burhan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi ) ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) (Proje, İş Yeri ) Kredisi Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m SIMATIC WinCC V11 WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz l m Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır.

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır. 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Future Learning 2016 konferansımızda bu yıl birbirinden ilginç konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Etkinliklere

Detaylı

STP1 +2 FONKSİYON. Step Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin

STP1 +2 FONKSİYON. Step Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin STP1 Step Motor Eğitim Seti Tamamen mekatronik özel tasarım %100 kendi imalatımız Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin +2 FONKSİYON Konum göstrge cetveli 24V PLC kontrollü lazer pointer

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım AE 103 Güz

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Eğitim Programlarımız ve Sistemlerimiz

Eğitim Programlarımız ve Sistemlerimiz Didaktik Endüstriyel Akademi Eğitim Programlarımız ve Sistemlerimiz Geleceğiniz için bilgi ve eğitim 1 İçerik Eğitime Bakış Açımız...5 Eğitim Programlarımız...16 Teknoloji...19 Organizasyon...67 İnsan...73

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım AE 103 Güz

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon MFGE 312 Bahar 2 2 0

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı