Vali Baþköy Almanya'da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Baþköy Almanya'da"

Transkript

1 TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan 20 konutun hak sahibini belirlemek için kura çekimi yapýldý. 3 TE "Taþeron iþçileri sorunlarýnýn çözümünü bekliyor" Çorum Kamu Þirket Çalýþanlarý Dernek Baþkaný Hüsnü Aykan AK Parti eski Ýl Baþkaný Avukat Faruk Özkader'e AK Parti Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý olmasý sebebiyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Vali Baþköy Almanya'da iþadamlarýný Çorum'a davet etti Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret ettiler AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Ýskilip'i ziyaret etti. Çorum'da gerçekleþtirilen Bölge Seçim Toplantýsýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ile birlikte Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþa Anaç, il yönetimi de Ýskilip'e gitti. 4 TE Çorumlu iþadamlarý Almanya'da 2 bin dönümtarým arazisi satýn aldýlar Belediye, Ýstiklal Marþý'ný güzel okuyanlarý ödüllendirecek Çorum Belediyesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümünde öðrenciler arasýnda Ýstiklal Marþý'ný en güzel okuma ve Ýstiklal Marþý kompozisyon ve resim yarýþmalarý düzenledi. Ýlk ve ortaöðretim okullarý arasýnda düzenlenen yarýþmada dereceye girenlere ödülleri bugün Çorum Belediyesi tarafýndan verilecek. 7 DE "Ýstiklal Marþý, yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþidir" Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Ýstiklal Marþýmýz, Türk Ulusunsun zor günlerinde milletin... 5 TE 6-10 Mart 2013 tarihleri arasýnda açýlan ve Çorum'unda katýldýðý Uluslararasý ITB Berlin Fuarýnda 183 ülke, binlerce tur operatörüne tanýtýldý. Bu tanýtýmlar sýrasýnda tur operatörleriyle verimli iþ görüþmeleri yapýldý ve baðlantýlar kuruldu. Vali Sabri Baþköy fuardan arta kalan zamanlarýnda Berlin'de bulunan Çorumlu sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve iþadamlarý ile bir araya gelerek Çorumdaki geliþmeler hakkýnda bilgiler verdi, yatýrým yapmalarý ve turistleri Çorum'a yönlendirmeleri konusunda yardým istedi. 3 TE Berlin'de yaþayan Çorumlu iþadamlarýndan Dursun Þahin ve ortaðý Yaþar Akar birlikte Falkenrehde Stadt Ketzin/Havel bölgesinde 2 bin dönüm birinci sýnýf tarým arazisi satýn alarak sebze ve meyve üretimine baþladý. Vali Sabri Baþköy arazinin bulunduðu köye giderek incelemelerde bulundu ve köyün muhtarý Hansjoachim Niemann ile görüþtü. Muhtar Hansjoachim Niemann, Türk iþadamlarýnýn köylerinden arazi alarak üretim yapmalarýndan duyduklarý memnuniyeti ifade etti. 3 TE Kadýnlar, Tiyatro ve Sinema Günlerinden memnun Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik olarak düzenlenen Sinema ve Tiyatro günlerine katýlan kadýnlar sinema ve tiyatro günlerinden oldukça memnun. 5 TE Mahkûm kadýnlara moral ziyareti 8 Mart Dünya Kadýnlar günü dolayýsýyla Çorum Kapalý Cezaevinde mahkûm kadýnlarý ziyaret eden Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, mahkûm kadýnlara moral verdiler. Alýnan özel izinle mahkûm kadýnlarla buluþan Fatma Baþköy ile Hatice Külcü, kadýnlarla sohbet etti, onlarýn dertlerini ve isteklerini dinlediler. Baþköy ile Külcü'nün ziyaretinde mahkûmlar tarafýndan oluþturulan koronun mini konseri ise ziyarete renk kattý. 9 DA "Üniversiteler bahar þenliklerinde birlikte hareket edecek" Hitit Üniversitesi Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý "II. Ýstiþare Toplantýsý"na ev sahipliði yaptý. Geçen yýl birincisi de Hitit Üniversitesinde gerçekleþtirilen "Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý"nýn ikincisi de Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Ahi Evran, Amasya, Yozgat Bozok, Çankýrý Karatekin, Erciyes, Gaziosmanpaþa, Hitit, Nevþehir, Ondokuz Mayýs, Ordu ve Sinop Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýklarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. 2 DE Özel Ýdare huzurevine "gönül elçisi" oldu Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle "Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi" gerçekleþtirildi. Program Ýl Özel Ýdaresi bayan personelinin "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçiliði Projesi" kapsamýnda verdiði katký ile düzenlendi. Organizasyonda Atýl Üzelgün ve Ahmet Akdað 3 TE Huzurevi'nde konuk edilen 21 yaþlý kadýn ile Ýl Özel Ýdaresi bayan personeli bir araya geldi.

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR 2 HABER "Üniversiteler bahar þenliklerinde birlikte hareket edecek" Hitit Üniversitesi Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý "II. Ýstiþare Toplantýsý"na ev sahipliði yaptý. Geçen yýl birincisi de Hitit Üniversitesinde gerçekleþtirilen "Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý"nýn ikincisi de Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Ahi Evran, Amasya, Yozgat Bozok, Çankýrý Karatekin, Erciyes, Gaziosmanpaþa, Hitit, Nevþehir, Ondokuz Mayýs, Ordu ve Sinop Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýklarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.toplantý öncesinde Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden tarafýndan katýlýmcý üniversitelerin daire baþkanlarý ve þube müdürlerine yeni hizmete giren Rektörlük binasý ve binada yer alan yemekhane ve mutfak hakkýnda detaylý bilgi verildi. Toplantýda, saðlýk kültür ve spor dairesi baþkanlýklarýnýn iþ ve iþlemleri ile ilgili uygulamalarda karþýlaþýlan sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü için bilgi paylaþýmý ve iþbirliði yapýlmasý benimsendi. Ayrýca, bahar þenliklerinin organizasyonu ile ilgili ortak hareket etme konusunda fikir birliðine varýldý. Katýlýmcýlar istiþare toplantýsýnýn verimli geçtiðini ve bu tür etkinliklerin Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýklarýnda uygulama birliði getireceðini dile getirerek, bir sonraki toplantýnýn Nevþehir Üniversitesinde yapýlmasýna karar verdiler. Ýmsâk :4:10 Güneþ :5:49 Ýþrak :6:38 Öðle :12:01 Ýkindi :15:20 Akþam :17:52 Yatsý :19:20 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 11. Hafta HATIRLATMA: YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ Cemâzil-âhýr Ayý nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 11.27'de ilk defa Asya kýtasýnýn doðusundan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri ÝHTÝYAR ÂÞIK Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Rektör Alkan'dan 12 Mart mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü " nedeniyle mesaj yayýnladý. "Türk Milleti'nin baðýmsýzlýðýna ve deðerlerine olan inancýný destanlaþtýran Ýstiklal Marþýmýzýn, Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Milli Marþ" olarak kabul edilmesinin yýl dönümünü, büyük bir gururla kutluyor ve Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 92. yýldönümünde yine ayný heyecaný yaþýyoruz" ifadeleriyle mesajýna baþlayan Rektör Yýl: 8 Sayý: 2422 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü yürüttükleri projeler hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapacak. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, 2013 yýlý proje çalýþmalarý ile ilgili olarak, Çorum'da faaliyet gösteren tüm demeklere yönelik Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonunda 14 Mart 2013 Perþembe günü saat 14.00'de bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtireceklerini dile getirerek, "Toplantýda, Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý'na sunulan projelerle ilgili, baþvuru þartlarý, proje hazýrlama aþamalarý ve proje konusu hakkýnda sunum yapýlacaktýr. Toplantýya ilimizde faaliyet gösteren tüm demek temsilcileri davetlidir" dedi. 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Reha Metin Alkan, "Milli mücadele ruhunun en güzel örneði olan Kurtuluþ Savaþýmýzda bir uyanýþ destaný olarak, milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde vücut bulan Ýstiklal Marþýmýz; bu savaþýn kazanýlacaðýna olan inanç ve milletimizin gücüne olan güvenle, ulusumuzun baðýmsýzlýða ve deðerlerine olan baðlýlýðýný dile getirerek, büyük bir edebi metin olarak destanlaþmýþ olup istikbale dair verilen en kalýcý mesaj olarak milletimizin gönlünde hak TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN ettiði yeri almýþtýr.ýstiklal Marþýmýzýn Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan "Milli Marþ" olarak kabul ediliþinin 92. Yýldönümünde, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, destan þairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan uðruna þehit ve gazi olan kahramanlarýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz" dedi. Proje bilgilendirme toplantýsý yapýlacak Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR AHMET KUTSÝ TECER Yýllardan beridir aðaran teller, Bu akþam parýldar þakaklarýnda. "Bu gece ömrümün en son demi, der, Büsbütün aðarsýn varsýn yarýn da..." Çýrpýnýr göðsünün içinde kalbi, Bir yaþlý aðaca sinen kuþ gibi. Nedir bu esrarlý halin sebebi? Neden parlýyor gözler?...bir oda: Yaslanmýþ, altýndan ipek bir sedir, Bir kýz ki ay ondan beyaz deðildir. Öptükçe aðaran bir gül denilir. Ýhtiyar bülbülün dudaklarýnda... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,798 1,808 EUR 2,337 2,337 STERLiN 2,67 2,71 JPY YENi 0,0186 0,0189 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: CEMÝLBEY CAD. 74/E KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan 20 konutun hak sahibini belirlemek için kura çekimi yapýldý. Kura çekimi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi toplantý salonunda dün yapýldý. Noter huzurunda gerçekleþtirilen kura ile 20 asil 40 yedek hak sahibi belirlendi. Kura çekimi Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu gözetiminde, 2. Noter Baþkatibi Ebu Bekir Bulat huzurunda yapýldý. Konuyla ilgili bilgi veren Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, kura çekimine çeþitli nedenlerle boþ kalan 20 adet konut için kura çekimi yapýlacaðýný, konutlarýn ödemesinin aylýk 100 TL olarak 22 yýlda yapýlacaðýný belirterek, 1 Þubat Þubat 2013 tarihleri arasýnda vakýf tarafýndan baþvurularýn teslim alýndýðýný, toplam 126 kiþinin baþvurduðunu, þartlarý uymayan bazý vatandaþlarýn elendiðini, 74 vatandaþýn kuraya katýlmaya hak kazandýðýný söyledi. Konutlarýn doðalgaz, elektrik ve su aboneliklerinin vakýf tarafýndan yapýldýðýný, kurada çýkan vatandaþlarýn direkt olarak tapusunu alarak taþýnabileceðini ifade eden Topoðlu, konutlarýn yüzde 10'unun özürlüler için ayrýlacaðýný, konutlarý sosyal güvencesi olmayan, Çorum merkez ve köylerinde ikamet eden özürlü, yoksul ve muhtaçlara vereceklerini kaydetti. Konutlarýn Akkent Mahallesi TOKÝ Bölgesi'nde bulunduðunu, 1+1 olarak inþa edildiðini ve m2 büyüklüðünde olduðunu açýklayan Topoðlu, her bir konut için 2'þer tane de yedek belirleneceðini söyledi. Topoðlu, vatandaþlara seslenerek, "Kurada asil olarak çýkmazsanýz üzülmeyin, çünkü yedeklerin de konut sahibi olma ihtimali var. Hepinize bol þanslar diliyorum. Hak sahipleri konutlarýnda güle güle otursun" dedi.toký temsilcisi Zeynel Ayaydýn ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan da konutlar hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra 2. Noter Baþkatibi Ebu Bekir Bulat huzurunda kura çekimi yapýldý. Ýlk olarak 2 adet özürlü vatandaþ konut sahibi olurken, daha sonra da kalan 18 konutun asil ve yedek talihlileri belirlendi. Kurada ismi çýkan vatandaþlar daha sonra kendi konutlarýný kendi elleriyle seçtiler. Çorumlu iþadamlarý Almanya'da 2 bin dönüm tarým arazisi satýn aldýlar Berlin'de yaþayan Çorumlu iþadamlarýndan Dursun Þahin ve ortaðý Yaþar Akar birlikte Falkenrehde Stadt Ketzin/Havel bölgesinde 2 bin dönüm birinci sýnýf tarým arazisi satýn alarak sebze ve meyve üretimine baþladý. Vali Sabri Baþköy arazinin bulunduðu köye giderek incelemelerde bulundu ve köyün muhtarý Hansjoachim Niemann ile görüþtü. Muhtar Hansjoachim Niemann, Türk iþadamlarýnýn köylerinden arazi alarak üretim yapmalarýndan duyduklarý memnuniyeti ifade etti. Ýþadamlarý ise imkanlarý nispetinde köyü çevreleyen 2 bin dönümlük araziyi daha da büyütmek ve üretim çeþitliliðini arttýrmak arzusunda olduklarýný ifade ettiler. Berlin'in merkezine 70 km mesafede bulunan, birinci sýnýf tarým arazisinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, bu faaliyetlerinden dolayý Çorumlu hemþerilerini tebrik ederek, tarýmsal üretimdeki baþarýlarýnýn devamýný diledi. Vali Baþköy Almanya'da iþadamlarýný Çorum'a davet etti Özel Ýdare huzurevine "gönül elçisi" oldu 6-10 Mart 2013 tarihleri arasýnda açýlan ve Çorum'unda katýldýðý Uluslararasý ITB Berlin Fuarýnda 183 ülke, binlerce tur operatörüne tanýtýldý. Bu tanýtýmlar sýrasýnda tur operatörleriyle verimli iþ görüþmeleri yapýldý ve baðlantýlar kuruldu. Vali Sabri Baþköy fuardan arta kalan zamanlarýnda Berlin'de bulunan Çorumlu sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve iþadamlarý ile bir araya gelerek Çorumdaki geliþmeler hakkýnda bilgiler verdi, yatýrým yapmalarý ve turistleri Çorum'a yönlendirmeleri konusunda yardým istedi. Vali Baþköy, 8 Mart 2013 akþamý Türk ve Alman Ýþadamlarý Derneði'nin düzenlediði resepsiyona da katýldý. Resepsiyonda Türkiye Berlin Büyükelçisi Avni Karslýoðlu, Türk-Alman Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Remzi Kaplan, Berlin Eyaleti'nin parlamenterleri, Alman ve Türk iþadamlarý ve diðer ilgili davetliler hazýr bulundu. Katýlýmcýlar ile tur baðlantýlarýnýn yapýlmasý, Çorum'a yatýrým yapýlmasý ve Türkiye'den alýnacak malzeme ve ürünlerin Çorumlu sanayici ve üreticilerden alýnmasý konusunda verimli görüþmelerde bulunuldu. Vali Baþköy, ayný zamanda Türk-Alman Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Remzi Kaplan'ý ziyaret ederek döner üretim tesisinde incelemelerde bulundu ve Türk-Alman Ýþadamlarý Derneði tarafýndan oluþturulacak iþadamlarý heyetini Çorum'a davet etti. Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle "Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi" gerçekleþtirildi. Program Ýl Özel Ýdaresi bayan personelinin "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçiliði Projesi" kapsamýnda verdiði katký ile düzenlendi. Organizasyonda Atýl Üzelgün ve Ahmet Akdað Huzurevi'nde konuk edilen 21 yaþlý kadýn ile Ýl Özel Ýdaresi bayan personeli bir araya geldi. "Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi" Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman Çalýþkan denetiminde, Þef Meftun Yerli, Uzman Erdal Baykara ve Rehber Zeynep Çayar organizasyonunda yapýldý. Atýl Üzelgün ve Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret eden Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman Çalýþkan tarafýndan Genel Sekreter Ömer Arslan adýna, yürüyemeyecek durumda olan yaþlý bayanlara karanfil ve hediye paketi takdim etti. Daha sonra ise heyet yaþlý bayanlarla Çorum Müzesini gezdi. Müze Gezisinin ardýndan Özel Ýdarede yaþlýlar onuruna yemek verildi. Yemek sonrasý bir konuþma yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Dünya Kadýnlar Günü'nün tarihçesine deðinerek, kadýn haklarýnýn ihlal edilmesine dair üzücü hadiselerin yaþandýðýný ve böyle bir tarihin belirlenmesinde esasýnda çok geç kalýndýðýný ifade etti. Genel Sekreter Arslan, kadýnlarýn yaþamda çok önemli bir deðer olduðunu söylediði konuþmasýnda "Dünya Kadýnlar Günü olarak ilan edilen 8 Mart tarihinin belirlenmesinde bile çok geç kalýnmýþtýr. Yine de bu günün tüm dünyada kutlanýyor olmasýnýn özelde kadýnlarýn, genelde tüm insanlýðýn haklarýnýn korunmasý adýna umutlarýmýzý artýrmaktadýr. Hiçbir zaman geç kalmayalým, sevgimizi ve merhametimizi göstermekte geç kalmayalým. Dünyayý daha yaþanabilir hâle getirmenin tek yolu budur. Tüm kadýnlarýmýzýn önünde sevgi ve saygý ile eðiliyorum" dedi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy de programda bir konuþma yaptý. Fatma Baþköy konuþmasýnda "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi"nin ses getirmiþ olmasýndan dolayý mutlu olduklarýný belirtti ve bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde yapýlan çalýþmalara memnuniyetle karþýla- Genel Sekreter Arslan'ýn þahsýnda tüm personele teþekkür eden Fatma Baþköy, toplumda kadýn ve erkeðin yan yana yürümesi gerektiðini, kadýnlarýn kendi özelini de muhafaza ederek sevgi ve saygý çerçevesinde yaþamýný sürdürmesini önemsediðini dile getirdi.yine projede gönüllü olan Ýl Özel Ýdaresi bayan personeline tekrar tekrar teþekkür eden Fatma Baþköy, yeni nesillere kadýn ve erkeðin birbirine deðer vermesi bilincinin yerleþtirilmesine dikkat çekti.yaþlýlar yemeðin ardýndan Hancýlar Restaurant'ta verilen çay ve tatlý molasý ile dinlendi. Son olarak sinemaya giden yaþlýlar güzel bir günün ardýndan huzurevine döndüler.

4 HABER 4 Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret ettiler AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Ýskilip'i ziyaret etti. Çorum'da gerçekleþtirilen Bölge Seçim Toplantýsýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ile birlikte Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþa Anaç, il yönetimi de Ýskilip'e gitti. Milletvekilleri ilk olarak, Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ýskilip'te yapýlan çalýþmalar hakkýnda milletvekillerine bilgi veren Sezer, Milletvekili Mustafa Ataþ'a, Ýskilip'i anlatan kitap ve broþürler hediye etti. Belediye ziyaretinin ardýndan Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabri ve Gülbaba'nýn kabrini ziyaret eden Milletvekilleri ve AK Parti Ýl yöneticileri, Ýskilip'in tarihi turistik mekanlarý ile restorasyonu tamamlanan Etnografya Müzesi, Çataklara Kültür Sanat Evi, Yazmalý Konak ve Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi yeni binasýnýn inþaatýný gezerek incelemelerde bulundular. Ziyaretin ardýndan konuklara Seyirtepe'de Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Milletvekili Ataþ Ýskilip'i fotoðrafladý Üzeyir Esenkaya'ya geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve il yöneticileri geçtiðimiz günlerde iþyeri kundaklanan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Üzeyir Esenkaya'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. AK Partili yöneticilere yapýlan saldýrýlarý kýnadýðýný söyleyen Mustafa Ataþ, maðduriyetlerin kýsa sürede giderilmesinden memnun olduklarýný söyledi. Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ise faillerin emniyet mensuplarýnca kýsa sürede yakalandýklarýný ve ilgili soruþturmanýn devam ettiðini söyleyerek Esenkaya'ya geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Fotoðraf meraklýsý olan AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný Mustafa Ataþ, Ýskilip ziyaretinde tarihi ve turistik mekanlarý fotoðrafladý. Ziyaret esnasýnda bol bol fotoðraf çeken Ataþ, Ýskilip'in tarihi dokusuna hayran kaldýðýný söyledi. Çorum'a gelmiþken Ýskilip'i ziyaret etmek istediðini kaydeden Ataþ, Ýskilip'te çektiði fotoðraflarýna ileride açacaðý fotoðraf sergisinde yer vereceðini belirtti. Ýstanbul Milletvekili Ataþ'ýn 2009 ve 2011 yýlýnda kendi çektiði fotoðraflardan oluþan iki sergi açtýðý ve arþivinde 150 binden fazla fotoðraf olduðu öðrenildi. ''Anne Sütü Bankasý'' projesi iptal edilmeli Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun ''Anne Sütü Bankasý'' ile ilgili projenin uygulanmasýnda bir süre gecikme olacaðý açýklamasýný eleþtirdi. Tüm Saðlýk -Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bebek ölümlerini azaltmak amacýyla kurmayý düþündüðü "Anne Sütü Bankasý" projesi ile ilgili yaptýðý açýklamada "Kamuoyunda tereddüde neden olan 'Anne Sütü Bankasý' projesi hayata geçirilmemesi gereken bir projedir. Konuyla ilgili yasal bir planlama yapýlsa dahi projenin saðlýk ve güvenilirlik açýsýndan hiçbir tatmin ediciliði olmayacaktýr. Türkiye'de Anne Sütü Bankasý'ndan süte ihtiyaç duyan bebek sayýsýyla ilgili Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan bir çalýþma yapýlmamýþ ve projenin altyapýsýný oluþturacak bir veri bulunmamaktadýr. Süt Bankasý'na süt veren annelerin belirlenmesinde güçlük yaþanacak ve farklý annelerden alýnan sütlerin karýþýmý süt hýsýmlýðý doðuracaktýr. Süt hýsýmlarýnýn bilinmesi de bütün kayýt sistemine raðmen bir yerde aksaklýða uðrayacak ve mümkün olmayacaktýr. Bu da dinimize göre aralarýnda evlenme yasaðý bulunan kiþilerin bu durumu bilmeden evlenmelerine yol açacak ve büyük bir hataya sebebiyet verecektir. Gönüllülük esasýna dayanan bu projenin uygulanmasý, kamuoyu tarafýndan itibar görmeyecektir. Batý ülkelerinde Süt Bankalarý'nýn giderek azalma sebepleri araþtýrýlmalý ve çýkan sonuç ölçüt alýnarak bu karmaþýk ve uygunsuz projeden derhal dönülmelidir." Erözgün, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun "Anne Sütü Bankasý" projesi ile ilgili aldýðý erteleme kararýyla, altyapýnýn güçlü olmadýðýný ve Türk kamuoyunun bu projeye itibar etmeyeceðini kabul etmiþ olduðunu dile getirdi. Projenin uygulanmasýnda alýnan gecikme kararýnýn ardýndan, tamamen iptal edilme kararýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade eden Erözgün, Bakan Müezzinoðlu'nun dile getirdiði "Tedbir, Hukuk ve Kayýt Sistematiði" üzerinde yapýlan çalýþmalarýn, Türk toplumu için bu kadar hassas bir konuyu kabul edilebilir bir proje haline getirmeyeceðini söyledi. Erözgün, Müezzinoðlu'ndan en kýsa süre içinde "Anne Sütü Bankasý" projesinin iptal kararý açýklamasýný beklediklerini belirterek, geleneklerimize, dini inancýmýza ve insan saðlýðýna oldukça ters düþen bu uygulamanýn gündemden düþmesi gerektiðini vurguladý. Erözgün, "Anne Sütü Bankasý" projesine karþý tek alternatif çözümün yýllardýr alýþýlagelen "Gönüllü Sütannelik" olduðunu da sözlerine ekledi.

5 HABER 5 "Ýstiklal Marþý, yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþidir" Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Ýstiklal Marþýmýz, Türk Ulusunsun zor günlerinde milletin içinde bulunduðu baðýmsýzlýk arzusu, vatan sevgisi ve yaþama azmini dile getirmiþ ve tüm dünyaya duyurmuþtur" dedi. Cephedeki askerleri coþturup, Kurtuluþ Savaþý'nýn en buhranlý günlerinde askerlerin morallerini yükseltmek amacý ile yapýlan marþ yarýþmasý ile ortaya çýkan Ýstiklâl Marþý'nda, Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlacaðýna olan inancýný, Türk ulusunun baðýmsýzlýða, hakka, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dile getirdiðini belirten Cahit Baðcý, "Bu bakýmdan Ýstiklal Marþý, sömürgeci devletlerle çarpýþan ve yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþidir. Yüreðindeki iman ve azmi her fýrsatta þiirleri, yazýlarý ve vaazlarý ile dile getiren, Türk Ulusunun baðýmsýzlýðýný haykýran, mücadele adamý ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mebusu Mehmet Akif'i þükran ve rahmetle anýyorum. Bu müstesna aydýnýn halkýmýz, özellikle gençlerimiz tarafýndan gerektiði gibi anlaþýlmasýný temenni ediyor, bu vesile ile de Kurtuluþ Savaþýmýzda canlarýný siper eden kutlu þehitlerimize rahmet diliyorum" þeklinde kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "Ýstiklal Marþýmýz, milli bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en berrak ifadesidir" ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Ýstiklal Marþýmýz, milli bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en berrak ifadesidir" dedi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, devletin ve milletin baðýmsýzlýðýnýn sembolü ve Türk Milleti'nin onurlu mücadelesinin yeniden doðuþunun þanlý destaný, vatan-millet sevgisi, hürriyet simgesi, moral gücü ve milletin istiklal sevgisi ile dopdolu olan þair Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý Ýstiklal Marþý'nýn, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kabul ediliþinin 92. yýldönümünün kutlandýðýný hatýrlattý. Ömrünü vatana, millete hizmete adamýþ milli þair Mehmet Akif Ersoy'un bu uyanýþ destanýnda bir milletin yeniden var olmasý, yeniden tarih sahnesinde hak ettiði yeri almasý ve þahlanmasýnýn olduðunu belirten Kýlýç, þunlarý kaydetti: "Her kýtasýnda iman tazeleten, her mýsrasýnda ecdada rahmet okutan, her kelimesinde ruhumuzu aydýnlatan Ýstiklal Marþýmýz, milli bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en berrak ifadesidir. Yüce Allah'tan bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmamasýný niyaz ediyor, Ýstiklal Marþýmýzýn TBMM'de kabulünün 92. yýlý nedeniyle baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu vatan uðruna can veren bütün þehitlerimizi ve gazi olan kahramanlarýmýzý þükran ve minnetle anýyorum." AKÇADER'den kadýn üyelerine jest Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla dernek merkezinde bayan üyelerini aðýrladý. Dernek tanýtýmýnýn ve dernek faaliyetlerinin anlatýldýðý toplantýda kadýnlar karanfillerle karþýlandý. Dernek seminer salonunda gerçekleþtirilen programda sinevizyon gösterileri yapýldý ve çeþitli ikramlarda bulunuldu. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý, "Yüce Yaratýcý insaný erkek ve kadýn olarak yaratmýþ ve her birini tekliflerine muhatap kýlmýþtýr. Ýnsani özellikler açýsýndan aralarýnda herhangi bir fark yoktur. Sevgi, þefkat, hoþgörü ve fedakârlýðýn sembolü olan kadýnlarýmýz aile yapýmýzýn temel direðidir. Geleceðimizi inþa edecek nesillerin yetiþmesinde hiçbir karþýlýk beklemeden vazgeçilmez bir rol üstlenmiþlerdir. Ayrýca sosyal, kültürel ve ekonomik hayatýmýzdaki varlýklarý sayesinde ülkemizin geliþmesine büyük katký saðlamýþlardýr. Derneðimizin bayan üyeleri baþta olmak üzere tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlar, saðlýk, huzur ve baþarýlar dilerim" dedi. Kadýnlar, Tiyatro ve Sinema Günlerinden memnun Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik olarak düzenlenen Sinema ve Tiyatro günlerine katýlan kadýnlar sinema ve tiyatro günlerinden oldukça memnun. Sinema ve tiyatro günlerine katýlan hanýmlar duygularýný paylaþýrken, ilk kez tiyatro ve sinemaya giden kadýnlar Çorum Belediyesi'ne ve Baþkan Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Çorum Belediyesi'nin sinema ve tiyatro günleri düzenlemesinden oldukça memnun olduklarýný ifade eden Sevim Çýnar, "Belediyemizin bizler için düzenlediði bu program bizleri sevindirdi. Ev iþleri ile çocuklarla uðraþacaðýz diye sinema ve tiyatro gibi yerlere gidemiyoruz. Belediyemizin düzenlediði etkinliðe katýldým. Çok mutlu oldum. Ýlk kez sinemaya gitme fýrsatým oldu. Bu programý düzenleyen baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi çalýþanlarýna teþekkür ediyorum" dedi. Ýlk defa sinemaya gittiðini ifade eden Belgin Akkaya ise "Belediyenin bizleri düþünerek bu tür bir organizasyon yapmasý bizleri hem sevindirdi hem duygulandýrdý. Bizler evlerde sinemalarý bir farklýlýk olarak görüyorduk. Bugün ilk kez bir filmi sinemada izlemek beni mutlu etti" dedi. Hanýmlarýn sosyal aktiviteler ile hayatý daha çok sevdiðini anlatan Gülsüm Akçay da "Biz ev hanýmlarýnýn hayatý sadece ev iþleri, alýþ veriþ yapmak, çocuk büyütmek gibi gözükse de hayatta bazý sosyal aktivitelere de ihtiyacýmýz var. Bugün Belediyemizin düzenlediði böylesi güzel aktiviteler bizlerin hayata bakýþ açýsýný deðiþtiriyor ve hayatýn güzelliklerini yaþýyoruz" diye konuþtu Her kadýnýn özel olduðunu bu kavramý en çok belediyenin kadýnlara yönelik yaptýðý çalýþmalarla ortaya koyduklarýnýn altýný çizen Figen Saraylý ise "Biz hayatýmýzda birçok yenilikleri belediyemizin programlarý ile yaþadýk. Kadýnlarýmýz özeldir ve bu özelliklerimizi ve farklýlýðýmýzý yapýlan çalýþmalar ile ortaya koyan Belediyemize teþekkür ediyorum. Ben hayatýmda ilk defa sinemaya gittim ve ilk defa da tiyatroyu Çorum Belediyesi'nin organizasyonuyla görme imkâný buldum. Bize böylesi imkâný saðlayan Belediyeye teþekkür ediyorum" dedi. Öðrenci velileri KKSM ve NFK'yý gezdi Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðrenci velileri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezini gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Ýlk olarak Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezen öðrenci velileri merkezin çalýþmalarýný izlediler. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, hanýmlara yönelik çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, velilere düzenledikleri kurslar ile yapýlan programlar hakkýnda geniþ bilgiler verdi. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde açýlan kurslarý da ziyaret eden veliler, hanýmlara yönelik açýlan kurslarýn önemini belirterek Kadýn Kültür ve Sanat Merkezin kurulmasý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Daha sonra Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezini gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi alan veliler burada da NFK Gençlik Merkezi Müdürü Muhittin Karakuþ'tan merkezle ilgili bilgi aldýlar. NFK Gençlik Merkezi'nin gençlerin ihtiyaçlarý doðrultusunda dizayn edildiðini ifade eden Karakuþ "Yaklaþýk 2000 m2 kapalý alanda derslikler, sanal kütüphane, konferans ve toplantý salonu, spor ve eðlence salonu ve þark köþesi ile gençlerimizin istifade edebileceði son derece modern teçhizat ve eþyalarla donattýðýmýz bir merkez oluþturduk. Burasý tamamýyla gençlerimizin istifade edebileceði bir merkez" dedi.

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı