Vali Baþköy Almanya'da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Baþköy Almanya'da"

Transkript

1 TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan 20 konutun hak sahibini belirlemek için kura çekimi yapýldý. 3 TE "Taþeron iþçileri sorunlarýnýn çözümünü bekliyor" Çorum Kamu Þirket Çalýþanlarý Dernek Baþkaný Hüsnü Aykan AK Parti eski Ýl Baþkaný Avukat Faruk Özkader'e AK Parti Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý olmasý sebebiyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Vali Baþköy Almanya'da iþadamlarýný Çorum'a davet etti Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret ettiler AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Ýskilip'i ziyaret etti. Çorum'da gerçekleþtirilen Bölge Seçim Toplantýsýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ile birlikte Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþa Anaç, il yönetimi de Ýskilip'e gitti. 4 TE Çorumlu iþadamlarý Almanya'da 2 bin dönümtarým arazisi satýn aldýlar Belediye, Ýstiklal Marþý'ný güzel okuyanlarý ödüllendirecek Çorum Belediyesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümünde öðrenciler arasýnda Ýstiklal Marþý'ný en güzel okuma ve Ýstiklal Marþý kompozisyon ve resim yarýþmalarý düzenledi. Ýlk ve ortaöðretim okullarý arasýnda düzenlenen yarýþmada dereceye girenlere ödülleri bugün Çorum Belediyesi tarafýndan verilecek. 7 DE "Ýstiklal Marþý, yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþidir" Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Ýstiklal Marþýmýz, Türk Ulusunsun zor günlerinde milletin... 5 TE 6-10 Mart 2013 tarihleri arasýnda açýlan ve Çorum'unda katýldýðý Uluslararasý ITB Berlin Fuarýnda 183 ülke, binlerce tur operatörüne tanýtýldý. Bu tanýtýmlar sýrasýnda tur operatörleriyle verimli iþ görüþmeleri yapýldý ve baðlantýlar kuruldu. Vali Sabri Baþköy fuardan arta kalan zamanlarýnda Berlin'de bulunan Çorumlu sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve iþadamlarý ile bir araya gelerek Çorumdaki geliþmeler hakkýnda bilgiler verdi, yatýrým yapmalarý ve turistleri Çorum'a yönlendirmeleri konusunda yardým istedi. 3 TE Berlin'de yaþayan Çorumlu iþadamlarýndan Dursun Þahin ve ortaðý Yaþar Akar birlikte Falkenrehde Stadt Ketzin/Havel bölgesinde 2 bin dönüm birinci sýnýf tarým arazisi satýn alarak sebze ve meyve üretimine baþladý. Vali Sabri Baþköy arazinin bulunduðu köye giderek incelemelerde bulundu ve köyün muhtarý Hansjoachim Niemann ile görüþtü. Muhtar Hansjoachim Niemann, Türk iþadamlarýnýn köylerinden arazi alarak üretim yapmalarýndan duyduklarý memnuniyeti ifade etti. 3 TE Kadýnlar, Tiyatro ve Sinema Günlerinden memnun Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik olarak düzenlenen Sinema ve Tiyatro günlerine katýlan kadýnlar sinema ve tiyatro günlerinden oldukça memnun. 5 TE Mahkûm kadýnlara moral ziyareti 8 Mart Dünya Kadýnlar günü dolayýsýyla Çorum Kapalý Cezaevinde mahkûm kadýnlarý ziyaret eden Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, mahkûm kadýnlara moral verdiler. Alýnan özel izinle mahkûm kadýnlarla buluþan Fatma Baþköy ile Hatice Külcü, kadýnlarla sohbet etti, onlarýn dertlerini ve isteklerini dinlediler. Baþköy ile Külcü'nün ziyaretinde mahkûmlar tarafýndan oluþturulan koronun mini konseri ise ziyarete renk kattý. 9 DA "Üniversiteler bahar þenliklerinde birlikte hareket edecek" Hitit Üniversitesi Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý "II. Ýstiþare Toplantýsý"na ev sahipliði yaptý. Geçen yýl birincisi de Hitit Üniversitesinde gerçekleþtirilen "Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý"nýn ikincisi de Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Ahi Evran, Amasya, Yozgat Bozok, Çankýrý Karatekin, Erciyes, Gaziosmanpaþa, Hitit, Nevþehir, Ondokuz Mayýs, Ordu ve Sinop Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýklarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. 2 DE Özel Ýdare huzurevine "gönül elçisi" oldu Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle "Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi" gerçekleþtirildi. Program Ýl Özel Ýdaresi bayan personelinin "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçiliði Projesi" kapsamýnda verdiði katký ile düzenlendi. Organizasyonda Atýl Üzelgün ve Ahmet Akdað 3 TE Huzurevi'nde konuk edilen 21 yaþlý kadýn ile Ýl Özel Ýdaresi bayan personeli bir araya geldi.

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR 2 HABER "Üniversiteler bahar þenliklerinde birlikte hareket edecek" Hitit Üniversitesi Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý "II. Ýstiþare Toplantýsý"na ev sahipliði yaptý. Geçen yýl birincisi de Hitit Üniversitesinde gerçekleþtirilen "Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý"nýn ikincisi de Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Ahi Evran, Amasya, Yozgat Bozok, Çankýrý Karatekin, Erciyes, Gaziosmanpaþa, Hitit, Nevþehir, Ondokuz Mayýs, Ordu ve Sinop Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýklarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.toplantý öncesinde Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden tarafýndan katýlýmcý üniversitelerin daire baþkanlarý ve þube müdürlerine yeni hizmete giren Rektörlük binasý ve binada yer alan yemekhane ve mutfak hakkýnda detaylý bilgi verildi. Toplantýda, saðlýk kültür ve spor dairesi baþkanlýklarýnýn iþ ve iþlemleri ile ilgili uygulamalarda karþýlaþýlan sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü için bilgi paylaþýmý ve iþbirliði yapýlmasý benimsendi. Ayrýca, bahar þenliklerinin organizasyonu ile ilgili ortak hareket etme konusunda fikir birliðine varýldý. Katýlýmcýlar istiþare toplantýsýnýn verimli geçtiðini ve bu tür etkinliklerin Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýklarýnda uygulama birliði getireceðini dile getirerek, bir sonraki toplantýnýn Nevþehir Üniversitesinde yapýlmasýna karar verdiler. Ýmsâk :4:10 Güneþ :5:49 Ýþrak :6:38 Öðle :12:01 Ýkindi :15:20 Akþam :17:52 Yatsý :19:20 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 11. Hafta HATIRLATMA: YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ Cemâzil-âhýr Ayý nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 11.27'de ilk defa Asya kýtasýnýn doðusundan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri ÝHTÝYAR ÂÞIK Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Rektör Alkan'dan 12 Mart mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü " nedeniyle mesaj yayýnladý. "Türk Milleti'nin baðýmsýzlýðýna ve deðerlerine olan inancýný destanlaþtýran Ýstiklal Marþýmýzýn, Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Milli Marþ" olarak kabul edilmesinin yýl dönümünü, büyük bir gururla kutluyor ve Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 92. yýldönümünde yine ayný heyecaný yaþýyoruz" ifadeleriyle mesajýna baþlayan Rektör Yýl: 8 Sayý: 2422 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü yürüttükleri projeler hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapacak. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, 2013 yýlý proje çalýþmalarý ile ilgili olarak, Çorum'da faaliyet gösteren tüm demeklere yönelik Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonunda 14 Mart 2013 Perþembe günü saat 14.00'de bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtireceklerini dile getirerek, "Toplantýda, Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý'na sunulan projelerle ilgili, baþvuru þartlarý, proje hazýrlama aþamalarý ve proje konusu hakkýnda sunum yapýlacaktýr. Toplantýya ilimizde faaliyet gösteren tüm demek temsilcileri davetlidir" dedi. 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Reha Metin Alkan, "Milli mücadele ruhunun en güzel örneði olan Kurtuluþ Savaþýmýzda bir uyanýþ destaný olarak, milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde vücut bulan Ýstiklal Marþýmýz; bu savaþýn kazanýlacaðýna olan inanç ve milletimizin gücüne olan güvenle, ulusumuzun baðýmsýzlýða ve deðerlerine olan baðlýlýðýný dile getirerek, büyük bir edebi metin olarak destanlaþmýþ olup istikbale dair verilen en kalýcý mesaj olarak milletimizin gönlünde hak TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN ettiði yeri almýþtýr.ýstiklal Marþýmýzýn Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan "Milli Marþ" olarak kabul ediliþinin 92. Yýldönümünde, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, destan þairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan uðruna þehit ve gazi olan kahramanlarýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz" dedi. Proje bilgilendirme toplantýsý yapýlacak Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR AHMET KUTSÝ TECER Yýllardan beridir aðaran teller, Bu akþam parýldar þakaklarýnda. "Bu gece ömrümün en son demi, der, Büsbütün aðarsýn varsýn yarýn da..." Çýrpýnýr göðsünün içinde kalbi, Bir yaþlý aðaca sinen kuþ gibi. Nedir bu esrarlý halin sebebi? Neden parlýyor gözler?...bir oda: Yaslanmýþ, altýndan ipek bir sedir, Bir kýz ki ay ondan beyaz deðildir. Öptükçe aðaran bir gül denilir. Ýhtiyar bülbülün dudaklarýnda... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,798 1,808 EUR 2,337 2,337 STERLiN 2,67 2,71 JPY YENi 0,0186 0,0189 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: CEMÝLBEY CAD. 74/E KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan 20 konutun hak sahibini belirlemek için kura çekimi yapýldý. Kura çekimi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi toplantý salonunda dün yapýldý. Noter huzurunda gerçekleþtirilen kura ile 20 asil 40 yedek hak sahibi belirlendi. Kura çekimi Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu gözetiminde, 2. Noter Baþkatibi Ebu Bekir Bulat huzurunda yapýldý. Konuyla ilgili bilgi veren Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, kura çekimine çeþitli nedenlerle boþ kalan 20 adet konut için kura çekimi yapýlacaðýný, konutlarýn ödemesinin aylýk 100 TL olarak 22 yýlda yapýlacaðýný belirterek, 1 Þubat Þubat 2013 tarihleri arasýnda vakýf tarafýndan baþvurularýn teslim alýndýðýný, toplam 126 kiþinin baþvurduðunu, þartlarý uymayan bazý vatandaþlarýn elendiðini, 74 vatandaþýn kuraya katýlmaya hak kazandýðýný söyledi. Konutlarýn doðalgaz, elektrik ve su aboneliklerinin vakýf tarafýndan yapýldýðýný, kurada çýkan vatandaþlarýn direkt olarak tapusunu alarak taþýnabileceðini ifade eden Topoðlu, konutlarýn yüzde 10'unun özürlüler için ayrýlacaðýný, konutlarý sosyal güvencesi olmayan, Çorum merkez ve köylerinde ikamet eden özürlü, yoksul ve muhtaçlara vereceklerini kaydetti. Konutlarýn Akkent Mahallesi TOKÝ Bölgesi'nde bulunduðunu, 1+1 olarak inþa edildiðini ve m2 büyüklüðünde olduðunu açýklayan Topoðlu, her bir konut için 2'þer tane de yedek belirleneceðini söyledi. Topoðlu, vatandaþlara seslenerek, "Kurada asil olarak çýkmazsanýz üzülmeyin, çünkü yedeklerin de konut sahibi olma ihtimali var. Hepinize bol þanslar diliyorum. Hak sahipleri konutlarýnda güle güle otursun" dedi.toký temsilcisi Zeynel Ayaydýn ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan da konutlar hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra 2. Noter Baþkatibi Ebu Bekir Bulat huzurunda kura çekimi yapýldý. Ýlk olarak 2 adet özürlü vatandaþ konut sahibi olurken, daha sonra da kalan 18 konutun asil ve yedek talihlileri belirlendi. Kurada ismi çýkan vatandaþlar daha sonra kendi konutlarýný kendi elleriyle seçtiler. Çorumlu iþadamlarý Almanya'da 2 bin dönüm tarým arazisi satýn aldýlar Berlin'de yaþayan Çorumlu iþadamlarýndan Dursun Þahin ve ortaðý Yaþar Akar birlikte Falkenrehde Stadt Ketzin/Havel bölgesinde 2 bin dönüm birinci sýnýf tarým arazisi satýn alarak sebze ve meyve üretimine baþladý. Vali Sabri Baþköy arazinin bulunduðu köye giderek incelemelerde bulundu ve köyün muhtarý Hansjoachim Niemann ile görüþtü. Muhtar Hansjoachim Niemann, Türk iþadamlarýnýn köylerinden arazi alarak üretim yapmalarýndan duyduklarý memnuniyeti ifade etti. Ýþadamlarý ise imkanlarý nispetinde köyü çevreleyen 2 bin dönümlük araziyi daha da büyütmek ve üretim çeþitliliðini arttýrmak arzusunda olduklarýný ifade ettiler. Berlin'in merkezine 70 km mesafede bulunan, birinci sýnýf tarým arazisinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, bu faaliyetlerinden dolayý Çorumlu hemþerilerini tebrik ederek, tarýmsal üretimdeki baþarýlarýnýn devamýný diledi. Vali Baþköy Almanya'da iþadamlarýný Çorum'a davet etti Özel Ýdare huzurevine "gönül elçisi" oldu 6-10 Mart 2013 tarihleri arasýnda açýlan ve Çorum'unda katýldýðý Uluslararasý ITB Berlin Fuarýnda 183 ülke, binlerce tur operatörüne tanýtýldý. Bu tanýtýmlar sýrasýnda tur operatörleriyle verimli iþ görüþmeleri yapýldý ve baðlantýlar kuruldu. Vali Sabri Baþköy fuardan arta kalan zamanlarýnda Berlin'de bulunan Çorumlu sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve iþadamlarý ile bir araya gelerek Çorumdaki geliþmeler hakkýnda bilgiler verdi, yatýrým yapmalarý ve turistleri Çorum'a yönlendirmeleri konusunda yardým istedi. Vali Baþköy, 8 Mart 2013 akþamý Türk ve Alman Ýþadamlarý Derneði'nin düzenlediði resepsiyona da katýldý. Resepsiyonda Türkiye Berlin Büyükelçisi Avni Karslýoðlu, Türk-Alman Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Remzi Kaplan, Berlin Eyaleti'nin parlamenterleri, Alman ve Türk iþadamlarý ve diðer ilgili davetliler hazýr bulundu. Katýlýmcýlar ile tur baðlantýlarýnýn yapýlmasý, Çorum'a yatýrým yapýlmasý ve Türkiye'den alýnacak malzeme ve ürünlerin Çorumlu sanayici ve üreticilerden alýnmasý konusunda verimli görüþmelerde bulunuldu. Vali Baþköy, ayný zamanda Türk-Alman Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Remzi Kaplan'ý ziyaret ederek döner üretim tesisinde incelemelerde bulundu ve Türk-Alman Ýþadamlarý Derneði tarafýndan oluþturulacak iþadamlarý heyetini Çorum'a davet etti. Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle "Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi" gerçekleþtirildi. Program Ýl Özel Ýdaresi bayan personelinin "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçiliði Projesi" kapsamýnda verdiði katký ile düzenlendi. Organizasyonda Atýl Üzelgün ve Ahmet Akdað Huzurevi'nde konuk edilen 21 yaþlý kadýn ile Ýl Özel Ýdaresi bayan personeli bir araya geldi. "Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi" Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman Çalýþkan denetiminde, Þef Meftun Yerli, Uzman Erdal Baykara ve Rehber Zeynep Çayar organizasyonunda yapýldý. Atýl Üzelgün ve Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret eden Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman Çalýþkan tarafýndan Genel Sekreter Ömer Arslan adýna, yürüyemeyecek durumda olan yaþlý bayanlara karanfil ve hediye paketi takdim etti. Daha sonra ise heyet yaþlý bayanlarla Çorum Müzesini gezdi. Müze Gezisinin ardýndan Özel Ýdarede yaþlýlar onuruna yemek verildi. Yemek sonrasý bir konuþma yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Dünya Kadýnlar Günü'nün tarihçesine deðinerek, kadýn haklarýnýn ihlal edilmesine dair üzücü hadiselerin yaþandýðýný ve böyle bir tarihin belirlenmesinde esasýnda çok geç kalýndýðýný ifade etti. Genel Sekreter Arslan, kadýnlarýn yaþamda çok önemli bir deðer olduðunu söylediði konuþmasýnda "Dünya Kadýnlar Günü olarak ilan edilen 8 Mart tarihinin belirlenmesinde bile çok geç kalýnmýþtýr. Yine de bu günün tüm dünyada kutlanýyor olmasýnýn özelde kadýnlarýn, genelde tüm insanlýðýn haklarýnýn korunmasý adýna umutlarýmýzý artýrmaktadýr. Hiçbir zaman geç kalmayalým, sevgimizi ve merhametimizi göstermekte geç kalmayalým. Dünyayý daha yaþanabilir hâle getirmenin tek yolu budur. Tüm kadýnlarýmýzýn önünde sevgi ve saygý ile eðiliyorum" dedi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy de programda bir konuþma yaptý. Fatma Baþköy konuþmasýnda "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi"nin ses getirmiþ olmasýndan dolayý mutlu olduklarýný belirtti ve bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde yapýlan çalýþmalara memnuniyetle karþýla- Genel Sekreter Arslan'ýn þahsýnda tüm personele teþekkür eden Fatma Baþköy, toplumda kadýn ve erkeðin yan yana yürümesi gerektiðini, kadýnlarýn kendi özelini de muhafaza ederek sevgi ve saygý çerçevesinde yaþamýný sürdürmesini önemsediðini dile getirdi.yine projede gönüllü olan Ýl Özel Ýdaresi bayan personeline tekrar tekrar teþekkür eden Fatma Baþköy, yeni nesillere kadýn ve erkeðin birbirine deðer vermesi bilincinin yerleþtirilmesine dikkat çekti.yaþlýlar yemeðin ardýndan Hancýlar Restaurant'ta verilen çay ve tatlý molasý ile dinlendi. Son olarak sinemaya giden yaþlýlar güzel bir günün ardýndan huzurevine döndüler.

4 HABER 4 Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret ettiler AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Ýskilip'i ziyaret etti. Çorum'da gerçekleþtirilen Bölge Seçim Toplantýsýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ile birlikte Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþa Anaç, il yönetimi de Ýskilip'e gitti. Milletvekilleri ilk olarak, Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ýskilip'te yapýlan çalýþmalar hakkýnda milletvekillerine bilgi veren Sezer, Milletvekili Mustafa Ataþ'a, Ýskilip'i anlatan kitap ve broþürler hediye etti. Belediye ziyaretinin ardýndan Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabri ve Gülbaba'nýn kabrini ziyaret eden Milletvekilleri ve AK Parti Ýl yöneticileri, Ýskilip'in tarihi turistik mekanlarý ile restorasyonu tamamlanan Etnografya Müzesi, Çataklara Kültür Sanat Evi, Yazmalý Konak ve Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi yeni binasýnýn inþaatýný gezerek incelemelerde bulundular. Ziyaretin ardýndan konuklara Seyirtepe'de Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Milletvekili Ataþ Ýskilip'i fotoðrafladý Üzeyir Esenkaya'ya geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve il yöneticileri geçtiðimiz günlerde iþyeri kundaklanan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Üzeyir Esenkaya'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. AK Partili yöneticilere yapýlan saldýrýlarý kýnadýðýný söyleyen Mustafa Ataþ, maðduriyetlerin kýsa sürede giderilmesinden memnun olduklarýný söyledi. Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ise faillerin emniyet mensuplarýnca kýsa sürede yakalandýklarýný ve ilgili soruþturmanýn devam ettiðini söyleyerek Esenkaya'ya geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Fotoðraf meraklýsý olan AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný Mustafa Ataþ, Ýskilip ziyaretinde tarihi ve turistik mekanlarý fotoðrafladý. Ziyaret esnasýnda bol bol fotoðraf çeken Ataþ, Ýskilip'in tarihi dokusuna hayran kaldýðýný söyledi. Çorum'a gelmiþken Ýskilip'i ziyaret etmek istediðini kaydeden Ataþ, Ýskilip'te çektiði fotoðraflarýna ileride açacaðý fotoðraf sergisinde yer vereceðini belirtti. Ýstanbul Milletvekili Ataþ'ýn 2009 ve 2011 yýlýnda kendi çektiði fotoðraflardan oluþan iki sergi açtýðý ve arþivinde 150 binden fazla fotoðraf olduðu öðrenildi. ''Anne Sütü Bankasý'' projesi iptal edilmeli Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun ''Anne Sütü Bankasý'' ile ilgili projenin uygulanmasýnda bir süre gecikme olacaðý açýklamasýný eleþtirdi. Tüm Saðlýk -Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bebek ölümlerini azaltmak amacýyla kurmayý düþündüðü "Anne Sütü Bankasý" projesi ile ilgili yaptýðý açýklamada "Kamuoyunda tereddüde neden olan 'Anne Sütü Bankasý' projesi hayata geçirilmemesi gereken bir projedir. Konuyla ilgili yasal bir planlama yapýlsa dahi projenin saðlýk ve güvenilirlik açýsýndan hiçbir tatmin ediciliði olmayacaktýr. Türkiye'de Anne Sütü Bankasý'ndan süte ihtiyaç duyan bebek sayýsýyla ilgili Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan bir çalýþma yapýlmamýþ ve projenin altyapýsýný oluþturacak bir veri bulunmamaktadýr. Süt Bankasý'na süt veren annelerin belirlenmesinde güçlük yaþanacak ve farklý annelerden alýnan sütlerin karýþýmý süt hýsýmlýðý doðuracaktýr. Süt hýsýmlarýnýn bilinmesi de bütün kayýt sistemine raðmen bir yerde aksaklýða uðrayacak ve mümkün olmayacaktýr. Bu da dinimize göre aralarýnda evlenme yasaðý bulunan kiþilerin bu durumu bilmeden evlenmelerine yol açacak ve büyük bir hataya sebebiyet verecektir. Gönüllülük esasýna dayanan bu projenin uygulanmasý, kamuoyu tarafýndan itibar görmeyecektir. Batý ülkelerinde Süt Bankalarý'nýn giderek azalma sebepleri araþtýrýlmalý ve çýkan sonuç ölçüt alýnarak bu karmaþýk ve uygunsuz projeden derhal dönülmelidir." Erözgün, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun "Anne Sütü Bankasý" projesi ile ilgili aldýðý erteleme kararýyla, altyapýnýn güçlü olmadýðýný ve Türk kamuoyunun bu projeye itibar etmeyeceðini kabul etmiþ olduðunu dile getirdi. Projenin uygulanmasýnda alýnan gecikme kararýnýn ardýndan, tamamen iptal edilme kararýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade eden Erözgün, Bakan Müezzinoðlu'nun dile getirdiði "Tedbir, Hukuk ve Kayýt Sistematiði" üzerinde yapýlan çalýþmalarýn, Türk toplumu için bu kadar hassas bir konuyu kabul edilebilir bir proje haline getirmeyeceðini söyledi. Erözgün, Müezzinoðlu'ndan en kýsa süre içinde "Anne Sütü Bankasý" projesinin iptal kararý açýklamasýný beklediklerini belirterek, geleneklerimize, dini inancýmýza ve insan saðlýðýna oldukça ters düþen bu uygulamanýn gündemden düþmesi gerektiðini vurguladý. Erözgün, "Anne Sütü Bankasý" projesine karþý tek alternatif çözümün yýllardýr alýþýlagelen "Gönüllü Sütannelik" olduðunu da sözlerine ekledi.

5 HABER 5 "Ýstiklal Marþý, yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþidir" Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Ýstiklal Marþýmýz, Türk Ulusunsun zor günlerinde milletin içinde bulunduðu baðýmsýzlýk arzusu, vatan sevgisi ve yaþama azmini dile getirmiþ ve tüm dünyaya duyurmuþtur" dedi. Cephedeki askerleri coþturup, Kurtuluþ Savaþý'nýn en buhranlý günlerinde askerlerin morallerini yükseltmek amacý ile yapýlan marþ yarýþmasý ile ortaya çýkan Ýstiklâl Marþý'nda, Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlacaðýna olan inancýný, Türk ulusunun baðýmsýzlýða, hakka, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dile getirdiðini belirten Cahit Baðcý, "Bu bakýmdan Ýstiklal Marþý, sömürgeci devletlerle çarpýþan ve yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþidir. Yüreðindeki iman ve azmi her fýrsatta þiirleri, yazýlarý ve vaazlarý ile dile getiren, Türk Ulusunun baðýmsýzlýðýný haykýran, mücadele adamý ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mebusu Mehmet Akif'i þükran ve rahmetle anýyorum. Bu müstesna aydýnýn halkýmýz, özellikle gençlerimiz tarafýndan gerektiði gibi anlaþýlmasýný temenni ediyor, bu vesile ile de Kurtuluþ Savaþýmýzda canlarýný siper eden kutlu þehitlerimize rahmet diliyorum" þeklinde kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "Ýstiklal Marþýmýz, milli bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en berrak ifadesidir" ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Ýstiklal Marþýmýz, milli bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en berrak ifadesidir" dedi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, devletin ve milletin baðýmsýzlýðýnýn sembolü ve Türk Milleti'nin onurlu mücadelesinin yeniden doðuþunun þanlý destaný, vatan-millet sevgisi, hürriyet simgesi, moral gücü ve milletin istiklal sevgisi ile dopdolu olan þair Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý Ýstiklal Marþý'nýn, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kabul ediliþinin 92. yýldönümünün kutlandýðýný hatýrlattý. Ömrünü vatana, millete hizmete adamýþ milli þair Mehmet Akif Ersoy'un bu uyanýþ destanýnda bir milletin yeniden var olmasý, yeniden tarih sahnesinde hak ettiði yeri almasý ve þahlanmasýnýn olduðunu belirten Kýlýç, þunlarý kaydetti: "Her kýtasýnda iman tazeleten, her mýsrasýnda ecdada rahmet okutan, her kelimesinde ruhumuzu aydýnlatan Ýstiklal Marþýmýz, milli bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en berrak ifadesidir. Yüce Allah'tan bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmamasýný niyaz ediyor, Ýstiklal Marþýmýzýn TBMM'de kabulünün 92. yýlý nedeniyle baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu vatan uðruna can veren bütün þehitlerimizi ve gazi olan kahramanlarýmýzý þükran ve minnetle anýyorum." AKÇADER'den kadýn üyelerine jest Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla dernek merkezinde bayan üyelerini aðýrladý. Dernek tanýtýmýnýn ve dernek faaliyetlerinin anlatýldýðý toplantýda kadýnlar karanfillerle karþýlandý. Dernek seminer salonunda gerçekleþtirilen programda sinevizyon gösterileri yapýldý ve çeþitli ikramlarda bulunuldu. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý, "Yüce Yaratýcý insaný erkek ve kadýn olarak yaratmýþ ve her birini tekliflerine muhatap kýlmýþtýr. Ýnsani özellikler açýsýndan aralarýnda herhangi bir fark yoktur. Sevgi, þefkat, hoþgörü ve fedakârlýðýn sembolü olan kadýnlarýmýz aile yapýmýzýn temel direðidir. Geleceðimizi inþa edecek nesillerin yetiþmesinde hiçbir karþýlýk beklemeden vazgeçilmez bir rol üstlenmiþlerdir. Ayrýca sosyal, kültürel ve ekonomik hayatýmýzdaki varlýklarý sayesinde ülkemizin geliþmesine büyük katký saðlamýþlardýr. Derneðimizin bayan üyeleri baþta olmak üzere tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlar, saðlýk, huzur ve baþarýlar dilerim" dedi. Kadýnlar, Tiyatro ve Sinema Günlerinden memnun Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik olarak düzenlenen Sinema ve Tiyatro günlerine katýlan kadýnlar sinema ve tiyatro günlerinden oldukça memnun. Sinema ve tiyatro günlerine katýlan hanýmlar duygularýný paylaþýrken, ilk kez tiyatro ve sinemaya giden kadýnlar Çorum Belediyesi'ne ve Baþkan Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Çorum Belediyesi'nin sinema ve tiyatro günleri düzenlemesinden oldukça memnun olduklarýný ifade eden Sevim Çýnar, "Belediyemizin bizler için düzenlediði bu program bizleri sevindirdi. Ev iþleri ile çocuklarla uðraþacaðýz diye sinema ve tiyatro gibi yerlere gidemiyoruz. Belediyemizin düzenlediði etkinliðe katýldým. Çok mutlu oldum. Ýlk kez sinemaya gitme fýrsatým oldu. Bu programý düzenleyen baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi çalýþanlarýna teþekkür ediyorum" dedi. Ýlk defa sinemaya gittiðini ifade eden Belgin Akkaya ise "Belediyenin bizleri düþünerek bu tür bir organizasyon yapmasý bizleri hem sevindirdi hem duygulandýrdý. Bizler evlerde sinemalarý bir farklýlýk olarak görüyorduk. Bugün ilk kez bir filmi sinemada izlemek beni mutlu etti" dedi. Hanýmlarýn sosyal aktiviteler ile hayatý daha çok sevdiðini anlatan Gülsüm Akçay da "Biz ev hanýmlarýnýn hayatý sadece ev iþleri, alýþ veriþ yapmak, çocuk büyütmek gibi gözükse de hayatta bazý sosyal aktivitelere de ihtiyacýmýz var. Bugün Belediyemizin düzenlediði böylesi güzel aktiviteler bizlerin hayata bakýþ açýsýný deðiþtiriyor ve hayatýn güzelliklerini yaþýyoruz" diye konuþtu Her kadýnýn özel olduðunu bu kavramý en çok belediyenin kadýnlara yönelik yaptýðý çalýþmalarla ortaya koyduklarýnýn altýný çizen Figen Saraylý ise "Biz hayatýmýzda birçok yenilikleri belediyemizin programlarý ile yaþadýk. Kadýnlarýmýz özeldir ve bu özelliklerimizi ve farklýlýðýmýzý yapýlan çalýþmalar ile ortaya koyan Belediyemize teþekkür ediyorum. Ben hayatýmda ilk defa sinemaya gittim ve ilk defa da tiyatroyu Çorum Belediyesi'nin organizasyonuyla görme imkâný buldum. Bize böylesi imkâný saðlayan Belediyeye teþekkür ediyorum" dedi. Öðrenci velileri KKSM ve NFK'yý gezdi Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðrenci velileri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezini gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Ýlk olarak Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezen öðrenci velileri merkezin çalýþmalarýný izlediler. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, hanýmlara yönelik çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, velilere düzenledikleri kurslar ile yapýlan programlar hakkýnda geniþ bilgiler verdi. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde açýlan kurslarý da ziyaret eden veliler, hanýmlara yönelik açýlan kurslarýn önemini belirterek Kadýn Kültür ve Sanat Merkezin kurulmasý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Daha sonra Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezini gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi alan veliler burada da NFK Gençlik Merkezi Müdürü Muhittin Karakuþ'tan merkezle ilgili bilgi aldýlar. NFK Gençlik Merkezi'nin gençlerin ihtiyaçlarý doðrultusunda dizayn edildiðini ifade eden Karakuþ "Yaklaþýk 2000 m2 kapalý alanda derslikler, sanal kütüphane, konferans ve toplantý salonu, spor ve eðlence salonu ve þark köþesi ile gençlerimizin istifade edebileceði son derece modern teçhizat ve eþyalarla donattýðýmýz bir merkez oluþturduk. Burasý tamamýyla gençlerimizin istifade edebileceði bir merkez" dedi.

6 HABER TEK 6 KARGI KOYUNKIRAN KÖYÜ ANILARI-2 Efendim çocukluk döneminden itibaren tedbirli olmaya daha doðru alternatif planlar yapmaya dikkat ederim. Tabiri caizse biraz ya olursa aðýr basar. Ýþte bu baðlamda 28 yýl öncesinin þartlarýnda, köyde elektrik, telefon ve ulaþým imkâný olmadýðýndan köye gitmeden 2-3 ay önce giderken bir þeyler unutmayým diye oturdum ince ince düþünüp götürmem gereken malzemelerin listesini çýkardým. Göreve baþlayýp köye giderken þehirden hiçbir ihtiyacýmý unutmadým. Böyle olunca köyde vatandaþtan þu ihtiyacým var, þehirden gelirken unutmuþum dememe gerek kalmadý. Birçok arkadaþ liste yapmadan eþyasýný getirdiði için, bazen ya týraþ býçaðýný ya da iðne ipliðini unutunca, vatandaþtan talep etmek durumunda kalýyor. Halen ayný alýþkanlýðýmý devam ettirmeye çalýþýrým. Þuradan Ankara'ya gidecek olsam üç gün önceden biletimi alýrým veya ayýrtýrým. Hiçbir þey olmazsa istediðim koltukta yolculuk yapmama vesile olur. Eþyamý taþýmak; eþya dediðimizde bekâr bir vatandaþ için bir somya, bir soba, bir iki tava tencereden oluþan malzemeyi götürmek için, Osmancýktan bir pikap tuttum. Rahmetli babacýðým hasta yatakta yatýyordu. Ben babacýðýmýn rutin hasta olduðunu düþünüyor zamanla saðlýðýna kavuþacaðýný bekliyordum. Babamýn çaresi olmayan hastalýða yakalandýðýný ve sayýlý günlerinin kaldýðýný kimse söylememiþti. Belki de söylenseydi benim için görev yerine gitmek daha zor olacaktý. Bizde memurda olsak netice de 19 yaþlarýnda hayat tecrübesi olmayan tabiri caizse okumuþ cahillerdendik. Bir ilkbahar günü rahmetli babacýðýmla vedalaþarak köyün yolunu tuttum. Ýçimde hem sevinç hem de üzüntü var. Gözyaþlarým dýþa akmaz içime akar. Köye ulaþýp tahsis edilmiþ lojmana yerleþip, kendi baþýma kalýnca bu gözyaþlarý türkülerle, þiirlerle akmaya devam edecekti. Lojmanýn ahþap, köy meydanýnda ve komþu evlerinde çok yakýn olmasý nedeniyle ev de yüksek sesle konuþmanýn bile çok rahatça çevreden duyulabileceðini hiç düþünmemiþtim. Hem þehirden mahrumiyet bir köye gitmenin hem de babacýðýmý hasta yataðýnda býrakmanýn hüznüyle tabiri caizse baðýra baðýra efkârlý türküler söylüyordum. Söylediðim türkülere kendim aðlýyordum. Komþu teyzelerde oturup beni dinlerler ve bu çocuðun bir derdi var deyip aðlarlarmýþ. (Hakkýn rahmetine kavuþan teyzelerime Allahtan rahmet, hayatta olanlara saðlýk sýhhat Mahir Odabaþý diliyor ellerinden öpüyorum.) Sesimin dýþarýya gittiðini aylar sonra anneciðimi yanýma götürdüðümde ona anlatýlýnca öðrendim. Ondan sonra dikkat etmeye çalýþtým. YOL LEVHASI EKSÝKLÝÐÝ: Ýlçe de köye nasýl gidebileceðimizi soruyoruz. Belki köy bulunduðundan uzunca bir yol tarifi alýyoruz. Tut aklýnda tutabilirsen. Ýlçeden Kargý yaylasýna doðru týrmanýyoruz. Oraya kadar güzel ama yaylayý geçince yollar çatallaþýyor. Saða mý dönün demiþti, sola mý? Artýk düþün dur. Veya biraz devam et burasý olmaz yol çok kötü deyip geri dön. Bu durumda köy yollarýna tanýtýcý isim levhasý koymayanlara o kadar kýzmýþtým ki anlatamam. Çünkü daðýn baþý soracak kimseyi bulamýyorsunuz, birde grup köyleri yollar saða gidiyor sola gidiyor ON EKMEK: Ýlçeden giderken on tane ekmek aldým ama bir hafta içinde bitti. Cahillik var kimseden isteyemiyorum. Evlere yemeðe davet edilince utanýyorum gidemiyorum. Bir gün teyzenin birisi Allah razý olsun, birkaç tane çörek yapmýþ getirmiþ ama teþbihte hata olmasýn tuz avusu. Bir de kara deðirmen unu olduðu için içinden taþ çýkabiliyor. Mecburen az az yemeye çalýþtým. YARIM DOMATES: Köye tayin olalý 2-3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ay geçmiþti. O zamanlar ulaþým çok zor olduðu için, sadece muhtar ayda bir kere ilçe- ye giderdi. Onun dýþýnda giden olmazdý. Bende Ýlçeye geldim ve geri dönüþümde anneciðimi götürecektim. Ýlçeden alýþ veriþ yaptým ve ramazana bir hafta kalmasý nedeniyle, kilosu 300 TL'den 7 kg domates aldým. Köye gelince hesapladým bu domatesin 40 gün yetmesi lazýmdý. Bunun için anneme dedim. Anne: Ýftarlýk olarak her akþam yarým domatesten fazla kullanmayacaðýz. Yoksa erkenden biter. Ramazanda domates yiyemeyiz. 40 gün sonra ilçeye geldiðimde domatesin kilosu 30 TL'ye düþmüþtü ama biz 300 TL'lik domates tüketmiþtik * ''Dün sýkýntý çekmeyen nesil, bugünün kadri kýymetini tam idrak edemez. Her þey var, bir þey yok. Stresteyim dostum streste türküsünü söyler '' * Köyün adý Koyukýran, Kargý kazasý Kýzýlýrmak sabaha kadar sazaktý Evde ekmek bitti, karným acýktý, Utandým kimseden isteyemedim, Üç öðün, makarnaya talim eyledim Eti Anadolu'da geleneksel "Ýstiklal Marþý Okuma Yarýþmasý" Eti Anadolu Lisenin geleneksel hale getirdiði "Ýstiklal Marþý Okuma Yarýþmasý" dün yapýldý. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen yarýþmaya 18 öðrenci katýldý. Edebiyat Öðretmenleri Satý Doðan, Tufan Has, Özgür Çolak'ýn jüri üyesi olduðu yarýþmada 11-E sýnýfýndan Dilan Gündoðan 85 puanla birinci, 10-B sýnýfýndan Tutku Cenik 81 puanla ikinci, 11-D sýnýfýndan Canan Kuþçu ise 70 puan ile üçüncü oldu. Dereceye giren öðrencilere baþarý belgesi çeþitli hediyeler verildi. Dilan Gündoðan Canan Kuþçu Tutku Cenik PVC ZEMÝN KAPLAMA YAPIM ÝÞÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ - HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU PVC ZEMÝN KAPLAMA YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 MERKEZ ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI - TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde 'yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit ' Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Sayýlý ve tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan Yapým Ýþlerinde Ýþ deneyimde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðin (B) ÜSTYAPI (BÝNA) ÝÞLERÝ III. GRUP: BÝNA ÝÞLERÝ benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ VEYA MÝMAR 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Servisi (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,00 Basýn: 202 Resmi ilanlar de AK Parti Ýskilip Kadýn Kollarý'ndan kadýnlara karanfil Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýskilip Kadýn Kollarý yönetimi, Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Ýskilip Devlet Hastanesi'nde yatan hasta kadýnlarý ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Ýskilip Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Emine Ardoðan ve yönetimiyle birlikte Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya da katýldý. Devlet Hastanesi'nde yatan kadýn hastalara geçmiþ olsun dileklerini ileten AK Partili kadýnlar, hastane personeli ve hasta kadýnlara karanfil verdi. Hastalarýn sýkýntýlarýný dinleyen AK Parti Ýskilip Kadýn Kollarý Baþkaný Emine Ardoðan, bütün kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladýklarýný ve hastalara acil þifa dilediklerini söyledi. Yöresel Türkü ve Halay Gecesi 16 Mart'ta Çorum'da ilki organize edilecek olan Yöresel Türkü ve Halay Gecesi 16 Mart Cumartesi günü saat Sýla Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Çorum'da yöresel sanatçýlarýn ilk defa bir araya geleceði gece hakkýnda bilgi veren Koçak Müzik Sahibi Cemil Koçak, gecede kendisi dahil Aþýk Sürmelican, Tuðçe Kýlýç, Reha Palabýyýk ve Rýza Taþ'ýn sahne alacaðýný, sunuculuðunu Yaðýz'ýn yapacaðý gecenin ise ailelere açýk ve yemekli olduðunu dile getirdi. Geceye katkýsý geçen Çorumlu iþadamý Halis Durkaya'ya ayrýca teþekkür eden Koçak, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Sýla Düðün Salonu'nda yapýlacak gecenin davetiyelerini Bahabey Caddesi No:138/B adresinde faaliyet gösteren Koçak Müzik'ten temin edilebileceði gibi nolu telefondan da gece hakkýnda detaylý bilgi temin edilebileceðini sözlerine ekledi.

7 HABER 7 Belediye, Ýstiklal Marþý'ný güzel okuyanlarý ödüllendirecek Çorum Belediyesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümünde öðrenciler arasýnda Ýstiklal Marþý'ný en güzel okuma ve Ýstiklal Marþý kompozisyon ve resim yarýþmalarý düzenledi. Ýlk ve ortaöðretim okullarý arasýnda düzenlenen yarýþmada dereceye girenlere ödülleri bugün Çorum Belediyesi tarafýndan verilecek. Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarýþma ile ilk ve ortaöðretim okullarýnda okuyan öðrenciler Ýstiklal Marþý için yarýþ içerisine girdi. NFK Gençlik Merkezi'nde üç gün devam eden yarýþmalar sonucunda dereceye girenler ödüllerini bugün düzenlenecek törenle alacak. Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma programý çerçevesinde düzenlenen program Çorum Belediyesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek. Bugün saat 10.00'da Fatih Lisesi Konferans "Taþeron iþçileri sorunlarýnýn çözümünü bekliyor" Çorum Kamu Þirket Çalýþanlarý Dernek Baþkaný Hüsnü Aykan AK Parti eski Ýl Baþkaný Avukat Faruk Özkader'e AK Parti Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý olmasý sebebiyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Konuþan Aykan, Özkader'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Aykan, derneðin kuruluþundan bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarý ve bundan sonraki yapacaklarý hakkýnda bilgi verdi. Aykan, bugüne kadar gerek dernek gerekse federasyonlar sosyal çevreler ve siyasal çevrelerle görüþmelerde bulunduklarýný taþeron iþçilik sisteminin kangrene dönmüþ bir sorun olduðunu ve çözüm yollarýný anlattýklarýný söyledi. Faruk Özkader ise "Çorumlu hemþeriniz olarak Çorum da böyle bir derneðin kurulmasý bizleri memnun etmiþtir. Örgütlü toplumun her zaman önemli olduðunu ve bu tür kuruluþlarýn demokrasimize büyük katkýlar saðlayacaðýný STK'larýn ülke demokrasisi, geliþimi modernleþmesi için gerekli bir mihenk taþýdýr" dedi. Özkader ziyarette þu ifadeleri kullandý: "Ayrýca çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyorum ve takdir ediyorum. Bir hukukçu ve siyasetçi olarak her zaman hukukun üstünlüðünün ön plandadýr. Taþeron iþçilik konusu ise sadece günümüzün deðil 1936'dan bugüne süre gelen bir sorun bunun çözümü konusunda Sayýn Faruk Çelik çalýþmalar yaptýðýný biliyoruz bizlerde bu sorunun sorun olmaktan çýkartýlýp hakkaniyet çerçevesinde çözüme ulaþtýrýlmasýný Ayrýca bana ilettiðiniz sorunlarý her platformda dile getireceðim ve iletilmesi gereken yerlere de ileteceðim dedi. Kapýmýz sizlere her zaman açýk." Salonu'ndaki programda Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi'nde düzenlen þiir okuma, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenciler, Çorum Belediyesi tarafýndan ödüllendirilecek. -BELEDÝYE'DEN DERECEYE GÝRENLERE PARA ÖDÜLÜ- Çorum Belediyesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümünde kentteki tüm ilköðretim ve ortaokul öðrencilerine yönelik düzenlediði Ýstiklal Marþý'ný güzel okuma, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödül verecek. Öðrencilere toplam 22 bin 500 TL ödül verecek olan Çorum Belediyesi, dereceye giren öðrencilere ayrýca çeþitli hediyeler de takdim edecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mehmet Akif Ersoy'un vatanýna gönülden baðlý milletini çok seven bir þair olduðunu dile getirerek çocuklara ve gençlere Mehmet Akif'i ve onun eserlerini anlatmak için yapýlan her türlü faaliyete öncülük ettiklerini söyledi. Mehmet Akif'in en önemli eseri olan Ýstiklal Marþý'nýn ilk ve ortaokul öðrencileri arasýnda da sevilmesi ve iyi anlaþýlabilmesi amacýyla resim ve kompozisyon yarýþmalarýnýn yanýnda öðrenciler arasýnda Ýstiklal Marþý'ný güzel okuma yarýþmasý düzenlediklerinin altýný çizdi. Külcü, dereceye giren öðrencilere bugün Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak olan törenle ödüllerinin verileceðini belirtti. -BELEDÝYE, SAFAHAT DAÐITACAK- Çorum Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'u anma programýnda öðrencilere Safahat daðýtýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mehmet Akif'in unutulmaz eseri Safahat'ý gençlere anlatmak istediklerini söyledi. Mehmet Akif'in mýsralarýnda nasýl bir gelenekten geldiðimiz ve onlarý nasýl büyüteceðimizin çok rahatlýkla görülebileceðini belirten Baþkan Külcü, "Geçmiþimizi anlamamýz için Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u yeni nesile çok iyi anlatmalýyýz. Milli deðerlerimizin gelecek nesillere aktarmak için Akif'in dizelerine ihtiyacýmýz var. Çorum Belediyesi olarak Milli þairimiz ve Ýstiklal Marþý'nýn yazarý Mehmet Akif Ersoy'u anmak, anlatmak için pek çok program düzenledik. Bundan sonra da düzenlemeye devam edeceðiz. Ýnþallah gençlerimiz Belediyemizin daðýtmýþ olduðu Safahat'ý okuyarak daha bilgili, manevi hassasiyetleri daha yüksek gençler olarak yetiþir" dedi. "Akif hayatýný halkýn ve hakkýn sesi olmaya adadý" Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Ýstiklal Marþý'mýzýn kabulünün yýl dönümünde O'nun büyük þairi, millet adamý Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve dua ile anýyorum. Onun tarihin tozlu sayfalarý arasýndan bulup ortaya çýkardýðý, milletin ruhunda tekrar tomurcuklandýrdýðý fikirler silsilesi ve düþünce sistemi bugün dahi insanlýðýn muhtaç olduðu bir diriliþ muþtusudur" dedi. Türkiye'nin yarým asra yaklaþan terör belasý ile karþý karþýya kalmasýna bakýldýðý zaman Akif'in ortaya koyduðu fikri yapýnýn daha da bir önem kazandýðýný kaydeden Murat Yýldýrým, "Fark gözetmeden Ýslam'ýn milletimizi kardeþ yaptýðýna önemle atýf yapan Akif, milletimizi bütün ayrýmlarý arkalarýna atarak topyekün Ýstiklal mücadelesine davet etmiþtir. Emperyalizmin emellerine karþý milleti fýrsat bulduðu her ortamda ayaða kalkmaya çaðýran Akif'in yüzyýlýn baþýnda ortaya koyduðu fikirleri bugün de diriliðini ve geçerliliðini korumaktadýr. Milletimiz bugün de medeniyetler yarýþýnda en önde yer almak için tüm ayrýlýklarýný bir tarafa býrakarak eþit ve adil bir paylaþým ve yaþam standardý etrafýnda yek vücud olmalýdýr" þeklinde kaydetti. Yýldýrým basýn açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: "Ýktidarýmýz ile 2003 yýlýnýn baþýndan itibaren baþlayan ülkeyi her sathýna kadar kucaklama ve insanlarýmýzý ayný ideal uðrunda birlikte çalýþmaya motive etme çabamýzýn bugün memleketimizi ne denli önemli yerlere taþýdýðý herkesin malumudur. Ekonomik kalkýnmadan, fikri kalkýnmaya, saðlýk reformundun eðitime ve diðer tüm alanlara kadar ülkede baþlayan yeniden yükseliþ hareketinin altýnda yatan yegane temel, bugün kendisini AK Parti çatýsý altýnda bulan ve Cumhuriyet'in kuruluþunda, savaþ günlerinde milletin baðrýnda Akif'in sözleri ile tecelli eden birlik ve beraberlik ruhudur. Akif ömrü hayatýný her zaman halkýn ve hakkýn sesi olmaya adamýþ bir münevver kiþilik olarak sürdürdü. O milletine ters düþenlerle, medeniyete milletinin deðerlerinden uzaklaþmakla ulaþýlacaðýný sananlarla mücadele etmiþtir. Batý'dan alýnacak olan tek þeyin fen ve ilim olduðunun altýný çizen Akif; milletini kendi öz deðerlerine sahip çýkmaya çaðýrmýþtýr. AK Parti olarak milletimizin deðerlerine sahip çýkarak, dünyanýn neresinde milletimizin yararýna olan bir þey varsa onu almaya ve getirmeye gayret ediyoruz. Akif, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" demiþtir. Lakin bu ülkede birileri Ýstiklal Marþý'nýn ruhunu Anayasa'dan çýkardýlar. Milleti ikinci plana attýlar. Millet ise þimdi baðýmsýzlýk ve özgürlük ruhunun ön plana çýktýðý bir anayasa istiyor. AK Partili milletvekilleri olarak bunun için çalýþýyor ve çabalýyoruz. Önümüzdeki günler kimlerin milletle, kimlerinde millet karþýsýnda olduðunun bir kez daha ortaya çýkacaðý günler olacaktýr. Bu vesile ile Ýstiklal Marþý'mýzýn kabulünün yýldönümünde Akif merhumu rahmet ve minnetle anýyor, milletin deðerleri önünde set olmanýn kimseye fayda getirmeyeceðinin altýný bir kez daha çiziyorum." Alaca Engelliler Derneði'nden yeni bir uygulama daha Dört senedir hizmet veren Alaca Engelliler Derneði ilçede, çevre il ve ilçelerdeki engellilerin ve fakirlerin hizmetine koþmaya devam ediyor. Dernek her ay 20 ailenin bir aylýk ekmeðini karþýlýyor ve 10 aileye de gýda fiþi veriyor. Dernek yeni bir hizmeti daha baþlattý. Lokalde bulunan bir masa sadaka taþý gibi yardým masasý haline getirildi. Hayýrseverler bu masaya zeytin, yumurta, un gibi gýda maddelerini býrakýyorlar ihtiyaç sahibi engellilerde buradan ihtiyaçlarý olaný alýyorlar. Þimdiye kadar yüzü aþkýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunduklarýný ve her türlü yardým konusunda hayýrseverler ile muhtaç kiþiler arasýnda köprü olmaya devam etmenin mutluluðunu yaþadýklarýný dile getiren Dernek Baþkaný Ahmet Görür, "Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz" dedi. "Ýstiklal Marþýnýn öðretileri, bugün de geçerliliðini koruyor" Çetin Baþaranhýncal Erol Karadaþ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladýlar. "Türk Milleti'nin birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðu Milli Mücadele yýllarýnda, Anadolu halkýnýn milli ve manevi duygularýný muhafaza etmek, vatan sevgisini yüceltmek amacýyla hazýrlanmasý istenen ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy tarafýndan yazýlan Ýstiklal Marþýmýzýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 92'ince yýl dönümü hep birlikte kutluyoruz" ifadeleriyle açýklamalarýna baþlayan Baþaranhýncal ve Karadaþ, "Bilindiði gibi Ýstiklal Marþý, Türk Milleti'nin kahramanlýk destanýný yansýtmaktadýr. 92 yýl önce Milli Þairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafýndan yazýlan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk okunduðunda ayakta alkýþlanarak kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn öðretileri, bugün de gerçekliðini ve geçerliliðini ilk günkü gibi korumaktadýr" þeklinde belirttiler. Baþaranhýncal ve Karadaþ'ýn basýn açýklamasýný þu ifadelerle tamamladýlar:"türk Milleti'nin, Ýstiklal Marþýmýzýn yazýldýðý dönemdeki halini en iyi; Ýstiklal Marþýmýzýn Yazarý Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn' sözleri anlatmaktadýr. Her cümlesinde, Türk Milleti'nin her bir ferdine Türk olma þuurunu aþýlayan Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 92. yýl dönümünü kutlarken, baþta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz silah arkadaþlarý ve Milli Þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anýyoruz." TSO'da iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verilecek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýþ Teftiþ Samsun Grup Baþkanlýðý tarafýndan, Çorum'da makine sektöründe faaliyet gösteren iþletmelere yönelik bir iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi düzenlenecek. 13 Mart Çarþamba günü, saat 13.30'da baþlayacak olan iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimine eðitimci olarak Ýþ Teftiþ Samsun Grup Baþkaný Ýþ Baþmüfettiþi Hasan Gökçe ile Ýþ Müfettiþleri Ömer Faruk Göçer ve Ufuk Çetinkaya katýlacak. TSO meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimine, makine sanayi sektöründe faaliyet gösteren bütün firmalar davet edildi.

8 Bölük komutaný Ali okulunu denetliyordu. Hasan'a sordu: - Oglum, dünya kac parcadir? - Bes parcadir komutanim. - Say bakalim. - Avrupa, Asya, Amasya, Tosya, Okyanusya. - Sen nerelisin? - Kayseriliyim, komutanim. - Su haritada Kayseri'yi göster bakalim. Hasan Kastamonu'yu isaret edince: - Oglum, orasi Kastamonu. - Kayseri'nin bir mahallesi sayilir, komutanim. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Tüp bebek tedavisinde genetik test güvenliði geliyor Saðlýk Bakanlýðý, tüp bebek merkezlerinde tedavi gören çiftlerin hücre ve dokularýnýn ömür boyu saklanmasýný öngören genetik test uygulamasý baþlatýyor. Tüp bebek tedavisinden sonra çocuðun kendisine ait olup olmadýðý gibi tereddütler yaþayan aileler olduðuna dair duyumlar alan Bakanlýk, bu sistemle bütün verileri elektronik ortamda kayýt altýna alacak. Anne ve babadan alýnan hücre ve dokularýn bebekle eþleþmesini ilk adýmda aileler görebilecek. Bakanlýk, elektronik kayýt sistemi ile merkezden verileri deðerlendirebilecek. Yönetmeliðe aykýrý bir þekilde evli olmayan çiftlere tedavi uygulayan merkezler de bu sayede tespit edilebilecek. Türkiye genelinde 133 adet tüp bebek tedavi merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin 59 u özel, 6 sý kamu, 24 ü üniversite, 2 si askerî hastanelerde, 34 ü müstakil, 8 i de özel týp merkezlerinin çatýsý altýnda faaliyet gösteriyor. Saðlýk Bakanlýðý nýn ayrýca tüp bebek tedavisine iliþkin 16 adet eðitim merkezi var. Sektörde çalýþan toplam saðlýk personeli sayýsý ise Türkiye tüp bebek tedavisinde dünyada iyi bir konuma sahip yýlýnda çýkan yönetmelikle tüp bebek tedavisi detaylý bir þekilde düzenlendi. Ancak, yönetmeliklere aykýrý þekilde bazý suistimallerin yaþandýðýna dair duyumlar alýnmasý üzerine Bakanlýk harekete geçti. Bu kapsamda tüp bebek tedavisi uygulayan hastane ve týp merkezlerine, genetik test yapma zorunluluðu getiren Saðlýk Bakanlýðý, testle birlikte çiftlerin, dünyaya gelen çocuklarýnýn kendilerine ait olduðunu tedavinin ilk aþamasýnda görmelerini saðlayacak. Genetik test, çiftlerden alýnan hücrenin nüfus kâðýdý hükmünde olacak. Eþlerden alýnan hücre ve dokular bebekle eþleþtirilecek ve ilk aþamada ailelerin akýllarýndaki tereddütler giderilecek. Anneden alýnan yumurtanýn o anneye, babadan alýnan spermin de o babaya ait olduðu tedavinin ilk basamaðýnda belli olacak. Kiþinin rýzasý dýþýnda yapýlabilecek her türlü giriþim de bu þekilde önlenecek. Yasak olmasýna raðmen bazý merkezlerde çiftlerin anlaþarak donör bulduðuna ve bu þekilde tedavi gördüðüne iliþkin duyumlar alan Bakanlýk genetik test ile bütün verileri tek bir merkezden inceleyebilecek. Çocuðun genetik dokularý ile anne ve babanýn dokularýnýn uyuþmamasý halinde söz konusu merkezin ruhsatý süresiz olarak iptal edilecek. Genetik test 50 TL ye yaptýrýlabilecek. Ýllegal tüp bebek uygulamalarý cezalandýrýlamýyor Tüp bebek tedavisine iliþkin düzenleme 6 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete de yayýmlanan yönetmelikle yürürlüðe girdi. Yönetmelikle tüp bebek tedavisinin sadece evli çiftlere uygulanmasý zorunluluðu getirildi. Soy baðýnýn korunmasýna vurgu yapýlarak herhangi bir þekilde donör kullanýlmasý, donör kullanýlarak embriyo elde edilmesi, adaylardan alýnan yumurta ve spermler ile elde edilen embriyolarýn baþka adaylarda, aday olmayanlardan alýnanlarýn da adaylarda kullanýlmasý ve uygulanmasý yasaklandý. Ancak bazý turizm firmalarý, tüp bebek yönetmeliðine aykýrý uygulamalarýn olduðu Girit ve Kýbrýs adasýna özel tedavi turlarý düzenliyor. Özellikle Girit adasýnda donasyon yöntemi ile tedavi uygulanýyor. Yani yumurta ya da sperm alýcýsý, vericiyi bilmiyor. Türkiye de her yýl yüzlerce annenin bu þekilde çocuk sahibi olduðu belirtiliyor. Ýlahiyatçýlar bu þekilde yapýlan tüp bebek uygulamalarýnýn dinen kesinlikle haram olduðunu belirtiyor. Konuyu inceleyen Saðlýk Bakanlýðý geçen yýl bir firmayý yakýn takibe aldý. Firmanýn görünürde turizm þirketi olarak faaliyet gösterdiði ancak Girit adasýnda donasyon yöntemi ile tüp bebek tedavisi uygulanmasýna aracýlýk ettiði belirlendi. Yönetmeliðin 18. maddesinde yer alan bu uygulamayý yapan, hasta sevk eden veya aracýlýk eden kiþiler ile gebe kalan kiþi ve donör cumhuriyet savcýlýðýna bildirilir hükmü uyarýnca ilgili firmaya suç duyurusunda bulunuldu. Savcýlýk iki ay önce Saðlýk Bakanlýðý na bir yazý göndererek firmanýn suçsuz olduðunu belirtti. Kanunda donasyon un yasak olduðuna dair bir tanýmlama olmadýðýný belirten Bakanlýk yetkilileri bu tür iþleri yapanlara cezai müeyyide uygulanmasý için Adalet Bakanlýðý na yazý yazdý. Adalet Bakanlýðý, yazýya hâlâ bir cevap göndermedi. Bakanlýk kaynaklarýna göre internette bu tür illegal uygulamalara aracýlýk eden 30 a yakýn turizm firmasý var. Fakat herhangi bir cezai müeyyide olmamasý Bakanlýk yetkililerinin elini kolunu baðlýyor. Yarýþma 16:20 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Yaparým Bilirsin, evli çiftlerin kýyasýya rekabetine ev sahipliði yapýyor. Sadece erkek yarýþmacýlarýn yarýþtýðý ve bayanlarýn eþlerinin bir anlamda kaderini belirlediði yarýþmanýn her etabýnda, birbirinden eðlenceli ve bir o kadar da zorlu oyunlar gecenin sonunda galibi belirliyor. Yarýþmanýn sonunda bir çift, tam 50 bin TL nin sahibi oluyor. Yarýþmacýlar, oynanacak extra bölümlerde milyonlarca lira deðerinde sürpriz hediyelerin de sahibi olabiliyorlar. Toplam dört çift, büyük ödül için birbirinden iddialý oyunlarý galibiyet için oynuyor. Seksenler 20:00 Yaparým Bilirsin 20:00 Benim Ýçin Üzülme Nermin ve Harun, bir kez daha Niyazi yi Buke den uzak tutmaya çalýþýr. Harun, Davut un uyarýlarýna raðmen Buke nin peþinden koþmaya devam eder. Bu arada Irmak, Sinan ý kaybetmemek için yeni planlar yapar. Þahin in ise artýk yeni bir problemi vardýr: Naz... Þahin, Naz ýn, zannettiði kadar kolay lokma olmadýðýný anlayacaktýr. Oyuncular : Fulya Zenginer, Öykü Çelik, Tansel Öngel, Çaðlar Ertuðrul Yönetmen : Serkan Birinci Adile Naþit Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naþit'in babasý ünlü komedyen Komik-i Þehir Naþit, annesi de Ermeni kökenli tiyatro oyuncusu Amelya Haným'dýr. Aðabeyi Selim Naþit ve 1950'de evlendiði eþi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçýsýdýr. Adile Naþit eþi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal Ýnce ile gizlice evlendi. Sinema dünyasýnda, Rýfat Ilgaz'ýn ünlü eseri Hababam Sýnýfý'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduðu kadar, Münir Özkul ile karþýlýklý oynadýðý filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naþit 11 Aralýk 1987'de doðduðu þehir olan Ýstanbul'da 57 yaþýndayken baðýrsak kanseri sonucu yaþamýný yitirmiþtir. 13 Aralýk 1987 tarihinde Þiþli Camii' nde tören düzenlendi. Öðle namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðýna defnedilmiþtir. Ýstanbul Karacaahmet mezarlýðýnda ilk eþi Ziya Keskiner ve oðlu Ahmet Keskiner ( ) ile birlikte yatmaktadýr.oyunlarýnda ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslûbu ve kahkahasý onu Türk Sinemasýnýn unutulmaz isimleri arasýna yerleþtirmiþtir. Adile Naþit canlandýrdýðý anne karakterleri nedeniyle 1985 yýlýnda Yýlýn Annesi seçilmiþtir. Babasý öldükten sonra okulunu býrakan Adile Naþit 14 yaþýnda Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý, Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Piþkin'in grubunda "Herþeyden Biraz" oyunu ile Ýstanbul turnesine çýkan Adile Naþit sonradan Muammer Karaca'nýn tiyatrosuna girdi arasýnda komedyen Aziz Basmacý ve Vahi Öz ile birlikte kurduklarý toplulukta çalýþtý. Sonradan 1954'te döndüðü Muammer Karaca tiyatrosunda 1960'a kadar çalýþtý. 1961'de eþi Ziya Keskiner ve aðabeyi Selim Naþit Özcan ile birlikte kurduklarý Naþit Tiyatrosu daðýldýktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü" tiyatrosunda çalýþtý. Tiyatro oyunlarýnýn yaný sýra Hisseli Harikalar Kumpanyasý, Neþe-i Muhabbet, Þen Sazýn Bülbülleri gibi müzikallerde beðeni topladý. ARPACIK SOÐANLI BAHÇIVAN KEBABI Malzemeler 1 kg. kuþbaþý kuzu eti 30 adet arpacýk soðaný 3 çorba kaþýðý tereyaðý 2 adet orta boy domates 2 adet havuç 250 gr. sultani bezelye Tuz, karabiber Kýrmýzý pul biber 1/2 demet dereotu Yemeðin Tarifi Eti yýkayýp bir tencereye koyun. Tereyaðý ile birlikte hafifçe kavurun. Halka þeklinde doðranmýþ havucu ilave edin. Tencerenin kapaðýný Geçmiþe ait olan ben deðilim. Geçmiþ bana ait. Mary Antin kapatýp, hafif ateþte et yumuþayýp suyunu çekene kadar 1 saat piþirin. Et suyunu çekince, kabuklarý soyulup iri doðranmýþ domates, havuç, bezelye, arpacýk soðaný, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin. Et yumuþayýp, kendi yaðýna kalýncaya kadar hafif ateþte 1-1, 5 saat piþirin. (Etin suyu azaldýkça en fazla 2 su bardaðý ýlýk su ekleyebilirsiniz. ) Arpacýk soðanlý bahçývan kebabýný üzerine ince kýyýlmýþ dereotu serptikten sonra sýcak olarak sefis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Benim Ýçin Üzülme 23:15 Güven Bana Yarýþma Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Haber Saati Canlý Yayýn Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirin 23:00 show kulüp 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ben bilmem Eþim Bilir Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:35 Spor 19:40 Hava Durumu Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna Gezi Proðramý

9 HABER 9 Mahkûm kadýnlara moral ziyareti "Mehmet Akif'in fikirlerini ve kiþiliðini yeni nesillere anlatmalýyýz" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, "Milletlerin hayatýnda geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taþý niteliðindedir. Gençlerimizin iyi yetiþmeleri, geleceðe güvenle bakabilmeleri, millet hayatýnda yeni deðerlerin ortaya çýkabilmesi ve milli þuuru ayakta tutabilmek için bunlarý hatýrlamak gerekir" dedi. "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnlayan Mustafa Köse, "Ýþte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlýk destanýmýz, vatanýmýza olan aþkýmýz Ýstiklâl Marþý ve milletimizin sinesinden çýkarak onun acýlarýný, umutlarýný ve kararlýlýðýný ölümsüzleþtiren Mehmet Akif... Ýstiklal Marþýmýz parçalanmýþ, darmadaðýn edilmiþ, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doðuþunun, þahlanýþýnýn destanýdýr" dedi. Ýstiklal Marþýnýn, Milletimizin daima ihtiyacý olan milli birlik ve kardeþlik için de, ortak bir ideali ifade eden bir mutabakat belgesi olduðunu dile getiren Köse, "Millet olarak birlik ve kardeþliðimizi pekiþtirmeye çalýþtýðýmýz þu günlerde, Ýstiklâl Marþý ve Mehmet Âkif'i anmak ve anlamak daha bir önem taþýyor. Milletimiz kendisine armaðan edilen bu eþsiz þaheseri daima kalbinde hissedecek, her zaman ve her yerde coþkuyla, gururla söyleyecek, baðýmsýzlýðýndan vatanýn bölünmez bütünlüðünden ve bayrak sevgisinden asla vazgeçmeyecektir. Mehmet Akif gibi deðerlerimizi yaþatmak fikirlerini, eserlerini, kiþiliðini ve edebi kimliðini bugünkü nesillere anlatmak hepimizin ortak sorumluluðu olmalýdýr. Özgürlüðe adanmýþ kahraman kiþiliði, yaþadýðý toplumun inanç ve mücadele azmini anlayan ve anlatan eserleriyle yarýnlarýmýza yol gösteren büyük fikir ve düþünce adamý merhum Mehmet Akif Ersoy'u, bir kez daha rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. Bu anlamlý günün, birlik beraberlik ve kardeþliðimizi kuvvetlendirmeye, ülkemizin lider ülke, milletimizin de tüm dünya insanlarýna örnek millet olmasýna vesile olmasýný temenni eder, saygýlar sunarým" þeklinde kaydetti. 8 Mart Dünya Kadýnlar günü dolayýsýyla Çorum Kapalý Cezaevinde mahkûm kadýnlarý ziyaret eden Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, mahkûm kadýnlara moral verdiler. Alýnan özel izinle mahkûm kadýnlarla buluþan Fatma Baþköy ile Hatice Külcü, kadýnlarla sohbet etti, onlarýn dertlerini ve isteklerini dinlediler. Baþköy ile Külcü'nün ziyaretinde mahkûmlar tarafýndan oluþturulan koronun mini konseri ise ziyarete renk kattý. Fatma Baþköy mahkûm kadýnlara yönelik yaptýðý konuþmada insan hayatýnýn deðerli olduðunu belirterek, "Baþýmýza her ne gelirse gelsin, bunlardan ders çýkarmalýyýz. Ýnsan hayatýnda meydana gelen üzücü olaylarý hiç kimse isteyerek yaþamaz. Ancak bu olaylarýn bir imtihan olduðunu ve sonuçlarýnýn neler getirdiðini idrak edersek, gelecekteki hayatýmýzý yönlendirmemiz kolay olur" dedi. Dünyanýn her tarafýndaki kadýnlarýn özel ve güzel olduðunun altýný çizen Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, "Tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum. Dünyadaki tüm kadýnlarýmýz bizim için özeldir, güzeldir. Bugün burada olan kadýnlarýmýzda benim için önemlidir. Hapishaneler mahkûmiyet deðildir, önemli olan gönlümüzün hapsedilmemesidir. Ýnsanlar gönüllerindeki hoþgörü ve insanlýðý hapsederlerse iþte o zaman mahkûmiyet olur. Yapýlan suçu kendimize ders olarak görüp, bir daha hata yapmamayý kendimize söz verirsek o zaman insanlýða da büyük hizmet etmiþ oluruz. Hapishaneler suçlularýn toplandýðý yer deðil, insanýn kendi iç dünyasýnýn kendisine hesap ve imtihan yer olarak görmeliyiz" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ise cezaevlerinde bulunun hanýmlarýn cezaevinde kendilerini yenileme dönemi olarak görmeleri gerektiðini ifade ederek, "Bugün kapalý kapýlar arasýnda olabilirsiniz ancak burada olmanýzýn sebeplerini iyi düþünüp bundan ders aldýðýnýzda hem kendiniz rahatlamýþ olacaksýnýz hem de topluma faydalý insanlar olarak yeni bir yaþantýya girmiþ olacaksýnýz. Bizler sizlerin yanýndayýz, her türlü isteklerinizde yaný baþýnýzdayýz. Belediye Kadýn Kültür ve Sanat Merkezimiz sizin istekleriniz doðrultusunda size destek verecek. Ýstediðiniz kurs ya da el iþ yapma gibi isteklerinizde sizin yanýnýzda olacaðýz" diye konuþtu. Mahkûmlar tarafýndan oluþturulan koronun sunduðu mini konser ise hem cezaevinde kalan kadýn mahkûmlar hem de ziyarete gelen protokol eþlerine hoþ bir gün yaþattýlar. Mahkûmlar korosunun konseri katýlýmcýlar tarafýndan tam not alýrken, mahkûmlara alkýþlarla teþekkür eden protokol eþleri daha sonra kadýn mahkûmlara verilen kokteylde kadýnlarýn sorunlarýný dinlediler. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, mahkûm kadýnlara moral ziyaretinde Cezaevi Müdürü Þükrü Öztürk, Cezaevi Savcýsý Murat Ýnce de hazýr bulundu. Milli Ekonomi Modeli tüketim yanlýsýdýr Baðýmsýz Türkiye Partisi (BTP) Ýl Baþkaný Av. Mustafa Pak, gazetemizi ziyaret ederek partisinin Milli Ekonomi Modeli hakkýnda bilgiler verdi. Batý ekonomisinin son 7 yýldýr çöktüðünü dile getiren Mustafa Pak, "Bununla birlikte Türkiye ekonomisi de þu an dipte. Ülkemizde þu an hayatýndan memnun olan kimse yok. Sadece bankacýlar para kazanýyor. Türkiye krizden ancak Milli Ekonomi Modelinin uygulayarak çýkabilir" dedi. Milli Ekonomi Modelinin tüketim yanlýsý olduðunu dile getiren Pak, "Bu model tüketicinin desteklenmesi gerektiðini söyler. Tüketicilere verilecek kaynak ise para basýlarak, yer altý madenlerinin devlet millet iþbirliði ile iþlenmesi ve vergilerle saðlanacak. Bu modelde faizle borçlanarak para bulmak yok. Bu modelde kaynaklar sýnýrsýz insan ihtiyaçlarý ise sýnýrlýdýr yani diðer ekonomi modellerinin tersidir" þeklinde kaydetti. Pak, Genel Baþkanlarý Haydar Baþ'ýnda geçtiðimiz hafta Rusya Parlamentosunun konuðu olduðunu ve Milli Ekonomi Modeli hakkýnda konuþtuðunu da hatýrlattý. Pak, 13 Mart Çarþamba günü saat 19.00'da Afra Düðün Salonunda bir program düzenleyerek, Haydar Baþ'ýn Rusya Parlamentosunda yaptýðý konuþma ile ilgili sunum yapýlacaðýný da söyledi. "Ýstiklal Marþý gerçek bir milli mutabakat metnidir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi "12 Mart Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "12 Mart ülkemiz ve milletimiz için önemli bir gündür. Millî marþ olarak kabul edilmesi sürecinde TBMM'de duygu ve coþku yüklü sahnelerin yaþanmasýna kaynaklýk eden Ýstiklal Marþý, muhtevasýnda yer alan baðýmsýzlýk, birlik ve inanç deðerleriyle gerçek bir milli mutabakat metnidir" dedi. Ýstiklal Marþýnýn anlam ve önemine deðinen Saatçi "Ýstiklal Marþý olmak yanýnda baðýmsýzlýðýmýzý korumak, birlik ve beraberlik iradesini insanýmýzýn ruhunda her daim mukim kýlmak gibi idealleri seslendirmesi cihetiyle Ýstikbal Marþý olduðunu da söylemek yanlýþ olmaz. Milletimizin baðýmsýzlýk konusundaki kararlýlýðýný ve baðýmsýzlýða olan güçlü inancýný taklidi zor ifadelerle anlatan Marþ, içeriðinde yer alan deðerlerle, hedeflerle ya da günümüz deyimleriyle misyon ve vizyonuyla hiç þüphesiz milletin eseridir ve millete aittir. Ýstiklal Marþý, baðýmsýzlýðýný namus bellemiþ bir toplumun, kendisine saldýran mandacý zihniyete bütün yoksulluk ve yoksunluðuna raðmen galip gelmesini saðlayan insani ve imani duruþu özetlerken ayný topluluðun birlik ve beraberliðini var eden deðerleri de bütün derinliðiyle þematize etmektedir. Ýstiklal Marþý, bir imparatorluða çektirilmek istenen acýlarý resmederken bu acýlar eþliðinde hayatiyet kazanacak Cumhuriyetin manifestosunu da ilan etmekten geri kalmamýþtýr. Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýnda, kalplerinde taþýdýklarý iman gücü, baðýmsýzlýklarýna son vermek isteyenlere karþý gözlerinde parlayan isyan ýþýðý ve yüreklerindeki özgürlük aþký yönüyle vatanperver insan tarif edilmiþtir. Ýstiklal Marþý'nda yer verdiði dizelerle toplumun bütününe yönelik deðerler manzumesi üreten Mehmet Akif'i, sadece büyük bir þair olarak nitelendirmek onu eksik tanýmlamaktýr. Akif, ayný zamanda dönemini iyi okuyan ve derinlikli sosyal önermeler sunan akil bir sosyologdur. Akif bu yönünü Asým'ýn Nesli eseriyle zirveye taþýmýþ, bu eserde sembolleþtirdiði gençliðe marifet ve fazilet eksenli bir vizyon öngörmüþtür. Akif, imanlý, Ýslamý bilen, anlayan ve yaþayan, müspet ilimlerle ve sanatla iþtigal eden, vatanýný ve milletini seven, kendine güvenen, çok çalýþan geçmiþle irtibatýný koparmayan, geleceðe umutla bakan ve asla yabancýlarý taklit etmeyen gençlik önermesiyle genç nesle, medeniyetin yeniden diriliþinin öncülüðünü yapmak sorumluluðunu da yüklemiþtir" þeklinde kaydetti. Saatçi, "Sendika olarak, genç kuþaklarýn, Mehmet Akif'in baþta Ýstiklal Marþý olmak üzere eserlerinin bütününde yer verdiði yol haritasýný takip ederek ülkemizin geliþmesine, dönüþmesine ve güçlenmesine katký saðlayacak adýmlarla geleceðe kararlýlýkla yürüyeceklerine inanýyoruz. Bu duygularla Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþinin 92. yýlýný kutluyor, bu ölümsüz eseri milletimize rehber olarak sunan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Nur Der ve Ýpek Yolu Derneði'nden Umre organizasyonu Çorum NurDer ve Ýpek Yolu Derneðinin umre organizasyonuyla Çorum'dan 60 kiþilik bir grup düzenlenen törenle kutsal topraklara uðurlandý. Türkiyem Ýlköðretim Okulu yanýnda bulunan Kýrklar Sitesi önünde düzenlenen törende konuþan NurDer Baþkaný Murat Kayacý "Umre ziyareti vesilesi ile baþta Kabe-i muazzama olmak üzere, yeryüzünün en þerefli mekâný olan Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharasý denilen Kabr-i Saadeti ile kutsal mekânlarýn ziyaret edilmesi söz konusu olur. Bu ise bir mümin için en büyük bahtiyarlýk ve ilahi bir lütuf demektir. Zira her Müslüman, ilahi vahyin nazil olduðu yerleri görüp, manevi havayý teneffüs etmeyi, Hz. Resulüllah ile Ashab-ý Kiramýn medfun olduklarý mekânlarý ziyaret etmenin, iþtiyakýný içlerinde taþýmaktadýrlar. Gerçek þu ki Müslüman kiþi, bu ziyaret vesilesi ile adeta Hz. Peygamber ile görüþüp ona misafir olur. Nitekim bir Hadisi Þerifte Resulü Ekrem Efendimizin þöyle buyurduðu rivayet edilmiþtir: "Kim beni vefatýmdan sonra ziyaret ederse, O beni hayatýmda ziyaret etmiþ gibidir Sevap niyetiyle Umreye gidenler Cenabý Allah'ýn özel misafirleri olup, Hz. Peygamberin þefaatine mazhar olacaklarý gibi Mekke ve Medine'de ifa ettikleri ibadetler katlanarak büyük sevap ve maneviyat kazanmýþ olurlar. Hadisi Þerifte Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur: "Benim þu mescidimde kýlýnan bir namaz, Mescidi Haram hariç baþka mescitlerde kýlýnan bin namazdan daha hayýrlýdýr. Hac ve Umre için Beytullah'a gidenler Müslümanlarýn Allah' a gönderilmiþ temsilcileridir. Dua ederlerse, Allah dualarýný kabul eder, maðfiret dilerlerse baðýþlar, bir baþka rivayette bir kul Müslüman bir din kardeþi için dua ederse meleklerde Yarabbi onun içinde bir mislini ver derler.." buyurmuþtur. Bu hadisler dualarýn umumiliðini gösterdiði gibi siz umreye gidenlerin bizi ve Ýslam alemini temsil ettiðini belirtmektedir. Orada hem dualarýnýzla temsil edecek hem de Ýslam coðrafyasýndan gelenlerle konuþacak dertleþerek hac ve umrenin umumi bir kongre olduðu þuuru içerisinde zamanýnýzý deðerlendireceksiniz" dedi. Konuþmanýn ardýndan vatandaþlar kutsal topraklara Kur'an-ý Kerim tilaveti ve dualarla uðurlandýlar. Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Baraka Cafe&Restaurant gerçekleþtirilen toplantýya Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþkaný Ömer Yurt yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katýldý. Yaklaþýk 20 kiþinin katýldýðý toplantýda Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþkaný Ömer Yurt toplanma amaçlarýnýn hem üyelerin birbirleriyle kaynaþmasýný hem de geleceðe yönelik proje ve faaliyet deðerlendirmesi olduðunu ifade etti. Baraka Cafe&Restaurant iþletmecilerinden Gökhan Leblebici ise yeni açýlan mekanlarýný nezih ve eðlenceli hale getirmek için çok uðraþtýklarýný ifade etti. Leblebici güzel insanlara layýk güzel bir ortam oluþturduklarý için gurur duyduklarýný belirtti. "Özgürlük marþýmýz, Akif'in kalemiyle ifade tarzýný bulmuþtur" Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn, "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Bir milletin yeniden diriliþinin destansý manzumesi olan milli marþýmýzýn 92.yýl dönümünü kutlamanýn haklý gururunu yaþamaktayýz. Bu marþ çok sancýlý bir dönemde bizim hayatýmýza girmiþtir. Aziz milletimize emanet edilen bu destansý ifade, yaþanýlmýþ bir heyecanýn ve hatýralarýmýzýn canlý bir ifadesidir. Bu destanýn her bir satýrý kanla ve inançla, sabýr ve azimle kaleme alýnmýþtýr" dedi."teslimiyetçi zihniyetlerin etrafýmýzda gezdiði günümüzde milli þairimizin bu haykýran sesleniþini, yürekten tekrarlamak Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü istiþare yaptý Leblebici ayrýca Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü üyelerine kulüp kartlarý ile yüzde 10 indirim yapacaklarýný da söyledi. hepimizin milli görevidir" diyen Aydýn, "Ezelden beridir hür yaþamýþ milletimiz, geçmiþte olduðu gibi bugün de alçaklarý yurduma uðratmayacaktýr. Her kelimesine yüzlerce vatan evladýnýn canýný feda ettiði özgürlük marþýmýz, Akif'in kalemiyle ifade tarzýný bulmuþtur. Milli Eðitim Bakaný Hamdullah Suphi Bey, bu destansý ifadeyi mecliste üç defa seslendirmiþ ve 12 Mart 1921 de meclis tarafýndan milli marþ olarak kabul edilmiþtir. Milletine armaðan ettiði için kitabýna almayan o büyük mütefekkir mahcubiyetinden dýþarý çýkmýþ, Milleti için yaptýðý bu iþte alkýþlarý bile kendine çok görmüþtür. Ýþte Ýstiklal Marþý, milli duygularýmýzýn manevi deðerlerimizle bütünleþtiði ve her mýsrasýnda Türk Milletinin baðýmsýzlýk inancýnýn, mücadelesinin, vatan sevdasýnýn, hürriyet tutkusunun, hiçbir güce kulluk yapmayacaðýnýn anlatýldýðý eþsiz bir eserdir. Milletimizin ortak sesi, ortak vicdaný olan Ýstiklal Marþýmýzýn kabülünün 92.yýlý münasebetiyle milli þairimizi, vatani görevini yaparken ebediyete intikal eden þehitlerimizi rahmetle anýyor, Büyük Þairin dediði gibi "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" diyoruz" ifadelerini kullandý.

10 HABER 10 "AB reform süreci adeta durdu" Uluslararasý Kriz Grubu'nun Türkiye/Kýbrýs Projesi Direktörü Hugh Pope, Türkiye'de AB reform sürecinin adeta durduðunu savundu. "Ankara kriterleri"nin daha çok "laf" olduðunun anlaþýldýðýný, reform gündemine baðlý kalýnmadýðýný öne süren Pope, "denetim ve dengelerden yoksun" bir baþkanlýk sisteminin kabul edilmesi durumunda, siyasi özgürlüklere iliþkin Kopenhag kriterlerinin yeterince karþýlanmasý konusunda geri gidilebileceðini de iddia etti. Hugh Pope, Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nin Cyprus Mail gazetesinde AB süreci, insan haklarý ve özgürlükler dahil olmak üzere, Türkiye konulu oldukça eleþtirel bir makaleyi yayýmladý. -"ANKARA'DAKÝ DERÝN HAYAL KIRIKLIÐI"- Fransa'nýn þimdiye kadar bloke ettiði 5 baþlýktan birinin açýlmasýna izin vereceðine dikkat çeken Pope, Ankara'da baþta Fransa ve Almanya olmak üzere AB devletleri ile ilgili "derin bir hayal kýrýklýðý"nýn olduðu, Türkiye'nin ayný zamanda Avrupa'nýn kayda deðer ekonomik geliþmesini yeterince takdir etmemesinden de hayal kýrýklýðýna uðradýðý yorumunu yaptý. -"TÜRKÝYE, GERÇEKTEN NE KADAR DEÐÝÞTÝ?"- Hugh Pope, "Türkiye, gerçekten ne kadar deðiþti?" sorusunu sorduðu makalesinde "Türk patlamasý"nýn büyük ölçüde Avrupa faktörüne baðlý olduðunu savundu. Türkiye'nin Ortadoðu'daki fýrsatlarýnýn, bölgedeki þiddet nedeniyle ciddi darbe yediðini de düþünen Pope, Türkiye'nin Avrupa'yý yakalamasý olasýlýðýna en zor zarar veren meselenin ise, reform gündemine baðlý kalmadaki baþarýsýzlýk olduðu görüþünü dile getirdi. -"ÝKÝNCÝ HUKUK REFORMU DALGASI GELMEDÝ"- Türkiye'nin döneminde demokratik siyaset ve Pazar ekonomisine iliþkin Kopenhag kriterlerinin yeterince karþýlanmasý amacýyla birinci hukuk reformunu dalgasýný gerçekleþtirdiðini ancak ikinci dalganýn gelmediðini yazan Pope, reformlarýn gerçekleþmemesinden Türkiye'ye sýcak bakmayan Avrupalý politikacýlarýn sorumluluk payýnýn bulunduðunun altýný çizdi. "Ve Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinin yerine kendine özgü "Ankara kriterleri'ni koymasýnýn büyük ölçüde laf olduðu kanýtlandý" yorumunun yapýldýðý makalede Türkiye'nin, AB sürecine ihtiyacýnýn duyduðu "ihtiyacýna" vurgu yapýldý. Pope, Türkiye'nin, demokrasi, insani geliþme gibi çeþitli uluslararasý endekslerinde iyi performans gösterememesinin yanýsýra Türkiye'nin ortalama kiþi baþýna gelirin de halen ancak AB'nin ortalamasýnýn yarýsýna ulaþtýðýna dikkat çekti. -"TÜRKÝYE'NÝN HUKUK SÝSTEMÝNÝN DEÐÝÞÝMÝNE BÜYÜK ÝHTÝYACI VAR"- Türkiye'nin hukuk sisteminin deðiþime büyük ihtiyacýnýn olduðunu savunan Pope, Türkiye'nin AB reform sürecinin adeta durduðu görüþünü dile getirdikten sonra da AÝHM'ye Türkiye'den yapýlan yeni baþvurularýn 2008 yýlýndan bu yana katlandýðýný vurguladý. Hugh Pope, "Avrupa diplomatlarý, þimdiden özel sohbetlerde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik özgürlüklere iliþkin Kopenhag kriterlerini hala "yeterli' ölçüde karþýlayýp karþýladýðýný sorguluyorlar" dedikten sonra þöyle devam etti: "Eðer Baþbakan Erdoðan, 2014 seçiminde tam güç elde etmek amacýyla denetim ve dengelerden yoksun bir baþkanlýk sistemine yönelik anayasal deðiþiklikleri kabul ettirirse, Türkiye o merdivenden de daha aþaðýya kayabilir." Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'nin Suriyelilere "eþit þekilde kucak açmaya devam edeceðini" bildirirken, "Geçen hafta Suriye'ye giderek rejim ile görüþen bir siyasi parti heyetine mensup bir milletvekilinin Türkiye'deki barýnma merkezlerine Hristiyan sýðýnmacý alýnmadýðý yolundaki iddiasý hayret ve teessüfle karþýlanmýþtýr. Bu gibi iddialarýn, kendi ülkesinin yetkili makamlarýndan doðruluðunu sorma gereði dahi duyulmadan gündeme getirilmesi son derece üzücü ve düþündürücüdür" açýklamasýnda bulundu. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Türkiye'nin insani alandaki ve bu baðlamda sýðýnmacýlara yönelik politikalarýnýn, köklü tarihinden devraldýðý gelenekleriyle þekillendiði belirtilirken, bunun uluslararasý hukuk ile tam uyum içinde olduðu ifade edildi. Türkiye'nin bu çerçevede, dünyadaki hiçbir insani krizde etnik, dil, din, mezhep ya da herhangi bir baþka ayrým gözetmediði, tamamen insani ve vicdani mülahazalarla uluslararasý faaliyetlere katýldýðý ve katkýda bulunduðunun altý çizilen açýklamada, "Suriye'deki insani trajedinin baþladýðý ilk günden bu yana da ayný anlayýþla tüm Suriyelileri eþit tutan bir politika temelinde Dýþiþleri, Suriyeli kamplarýyla ilgili iddialarý yalanladý sýnýrlarýmýz her dinden, her mezhepten ve her etnik gruptan Suriyeli kardeþlerimize hiçbir ayrým ve sýnýrlama olmaksýzýn daima açýk tutulmuþtur. Halen rejimin zulmünden kaçarak ülkemize sýðýnan Suriye'deki her kesimden toplam 190 bine yakýn Suriyeli kardeþimiz herhangi bir fark gözetilmeksizin tarafýmýzdan kurulan barýnma merkezlerinde aðýrlanmakta ve tüm ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr" denildi. Ayrýca, Türkiye'de yaþayan Suriyelilerin sayýsýnýn da 100 bini aþtýðýna iþaret edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Bu konudaki yaklaþýmýmýz baþta BM olmak üzere uluslararasý toplum tarafýndan takdirle karþýlanmaktadýr. Hal bu iken, geçen hafta Suriye'ye giderek rejim ile görüþen bir siyasi parti heyetine mensup bir milletvekilinin Türkiye'deki barýnma merkezlerine Hristiyan sýðýnmacý alýnmadýðý yolundaki iddiasý hayret ve teessüfle karþýlanmýþtýr. Bu gibi iddialarýn, kendi ülkesinin yetkili makamlarýndan doðruluðunu sorma gereði dahi duyulmadan gündeme getirilmesi son derece üzücü ve düþündürücüdür. Türkiye, Suriye'de yaþanan insani drama iliþkin olarak, tüm Suriyelilere eþit þekilde kucak açmaya devam edecektir." Antibiyotiðe Nüfusa göre en az cami Ýstanbul'da direnç terör kadar Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye'de 85 cami olduðunu, bunlarýn 60 bininin nüfusun yüzde 25'inin yaþadýðý köylerde, kalan 25 bininin ise nüfusun yüzde 75'inin yaþadýðý þehirlerde bulunduðunu ifade etti. Camilerin sayýsýyla hastane ve okul sayýlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýný, "Bu ülkede herkes mümin ama herkes hasta deðil, böyle yanlýþ bir mukayese olamaz" diye eleþtiren Görmez, camilerin þehirlere göre daðýlýmýyla ilgili olarak da "Konya'da 3 bin cami var, Kastamonu'da da 3 bin cami var Ýstanbul'da da 3 bin cami var. Nüfus oranlarý dikkate alýndýðýnda camisi en az olan ilimiz Ýstanbul'dur" diye konuþtu. Görmez, Ýstanbul Avrupa yakasýndaki cami dernek baþkanlarýyla Fýrat Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. Burada konuþan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, "Konya'da 3 bin cami var, Kastamonu'da da 3 bin cami var Ýstanbul'da da 3 bin cami var. Nüfus oranlarý dikkate alýndýðýnda camisi en az olan ilimiz Ýstanbul'- dur" dedi. -CAMÝLER DENGESÝZ DAÐILMIÞ- Türkiye'deki cami sayýlarý üzerinden spekülasyon yapmanýn doðru olmadýðýný söyleyen Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, nüfus oranlarý dikkate alýndýðýnda þehirlerdeki cami ihtiyacýnýn önemli boyutlara ulaþtýðýný kaydetti. Türkiye'de 15 ila 20 milyon kiþinin Cuma namazýný kýldýðýný, bu insanlarýn üçte birinin Cuma namazýný yer bulamadýðý için sokakta kýldýðýný ifade eden Görmez, "85 bin cami var. Doðru, ama bunlarýn 60 bine yakýný köy camisi. Nüfusun yüzde 25'i köylerde yaþarken, camilerin ise yüzde 75 köylerde bulunuyor. Nüfusun yüzde 75'i þehirlerde yaþarken, camilerin yüzde 25'i þehirlerde bulunuyor. Bunlarý göz önünde bulundurmak zorundayýz. Bayram namazýnda ise durum daha da deðiþiyor, bayram namazý kýlan vatandaþlarýn yarýsýna yakýný namazlarýný sokakta kýlýyor" dedi. -"HERKES MÜMÝN AMA HERKES HASTA DEÐÝL"- Yapýlan mukayeselerle cami sayýlarýnýn eleþtirilmesini önemli bir spekülasyon olarak deðerlendiren Görmez, "Maalesef son zamanlarda hastane ve okul sayýlarýyla cami sayýsýný mukayese etmek gibi bir yanlýþ yapýlýyor. Bu ülkede herkes mümin ama herkes hasta deðil, böyle yanlýþ bir mukayese olamaz. Biz camiyi ve mabedi istiklal marþýna yerleþtirmiþ tek milletiz" diye konuþtu. -CAMÝ MODERN HAYATIN DIÞINA ÝTÝLDÝ- Görmez, konuþmasýnda camilerin modern zamanlarda hayatýn önce kýyýsýna, sonra da dýþýna itildiðini, oysa Ýslam þehir medeniyetinde camilerin hayatýn kalbi olduðunu, camilerin þehrin kýyýsýndan, dýþýndan tekrar hayatýn merkezine taþýnmasý için çabasý içinde olunmasý gerektiðini bildirdi. Ýslam inancýnda yeryüzünün inanlar için mescit kýlýndýðýný, tapýnak olmadýðýný, camilerin ise sadece ibadet için deðil ayný zamanda kalpleri, ruhlarý birleþtirmek için var olduðunu anlatan Görmez, özetle þunlarý kaydetti: "Ýnanç mekânlarýmýzý birlik ve beraberlik mekânlarý olan mabetler haline getirmeliyiz. Camileri yalnýz inþa etmemeli imar da etmeliyiz. Ýmar inþadan sonra baþlar. Kadýnlar, çocuklar, gençler gönül huzuru ile Rahman'ýn önünde secde etmeye baþlar O zaman camileri imar etmiþ oluruz. Türkiye'de 85 bin cami var. Bu camileri zannedildiði gibi devlet yapmadý. Bu camiler sizin gibi cefakâr, vefakâr büyüklerin omuzlarýnda yükselmiþtir. Kolunun altýnda çantayla dükkan dükkan gezen hacý amcalarýn özverili çalýþmalarýyla yapýldý. O nesle þükran borçluyuz. 60'lý yýllarda Avrupa'ya göç baþladý. Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya trenler dolusu vatandaþýmýzý yolladýk. Bunlar Cuma ve bayram namazlarýný nerede kýlacak, vefat etseler cenaze namazlarý nasýl kýlýnacak endiþesi olmamýþ. Birinci hafta, ikinci haftadan sonra "Eyvah nerede Cuma kýlacaðýz' dediler. Çocuklarýn rýzkýný temin etmek için gittikleri gurbette gelirlerinin yarýsýný verip sinema salonlarý, kilise salonlarý temin edip mescitler yaptýlar. Birinci yýlýn sonunda çocuklarýnýn rýzkýndan keserek camiler yaptýlar. Þu ana dek beþ bin cami yaptýlar. Sizin þahsýnýzda bu ülkenin mabetlerini ayakta tutan cami dernek baþkanlarýna 80 yýllýk gecikmiþ bir teþekkür borcumuz var." Dýþiþleri: Yangýnýn nedeni ciddiyetle araþtýrýlmalý Dýþiþleri Bakanlýðý, Almanya'nýn Backnang þehrinde çýkan yangýnda, Alman makamlarýnca yapýlan ön incelemeler sonucunda herhangi bir ýrkçý unsurun bulunmadýðýnýn bildirildiði, bununla beraber geçmiþ yýllarda bazý vatandaþlarýn ýrkçý saiklerle çýkarýlan yangýnlar neticesinde hayatlarýný yitirmeleri nedeniyle, yangýnýn nedeninin, çok yönlü olarak ciddiyet ve dikkatle araþtýrýlmasýnýn önem taþýdýðýný bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Almanya'nýn Backnang þehrinde 10 Mart 2013 günü, sabah saatlerinde Türk ailelerin de yaþadýðý bir binada çýkan yangýnda yedisi çocuk sekiz insanýn hayatýný kaybetmiþ olmasýnýn derin üzüntüyle öðrenildiði vurgulandý. Alman makamlarýnca yapýlan ön incelemeler sonucunda meydana gelen olayda herhangi bir ýrkçý unsurun bulunmadýðýnýn Alman polis makamlarýnca bildirildiði, bununla beraber geçmiþ yýllarda bazý vatandaþlarýn ýrkçý saiklerle tehlikeli Sorunu "saatli bomba"ya benzeten Davies, enfeksiyonla savaþma kabiliyetinin kaybedilmesi halinde önümüzdeki 20 yýl içinde basit ameliyatlarýn bile ölümcül olabileceði uyarýsýnda bulundu. Hükümetin konuyu gelecek ay baþkent Londra'da düzenlenecek G8 zirvesinin gündemine taþýmasý gerektiðini belirten Davies, "Eðer harekete geçmezsek, insanlarýn sýradan operasyonlar sýrasýnda enfeksiyondan öldüðü 19'uncu yüzyýldaki koþullara geri döneriz" dedi. Antibiyotik üretiminin kârlý olmadýðýna dikkat çeken Prof. Davies ilaç firmalarýnýn yeni ilaçlar geliþtirmeye teþvik edilmesi gerektiðini vurguladý. TERÖR KADAR ÖNEMLÝ "80'lerin sonundan bu yana yeni tür antibiyotikler üretilmiyor. Büyük ilaç þirketlerinin çok fazla yeni antibiyotik üretme planý yok. Antibiyotik üretimini teþvik etmedik. Ýlaç þirketleri yüksek tansiyon ya da diyabet için bir þeyler üretiyor ve bunlar iþe yarýyorsa bunlarý hastalarýmýzda her gün kullanýyoruz. Ama antibiyotikler, ihtiyaç olduðunda sadece bir-iki hafta kullanýlýyor. Direncin geliþmesi nedeniyle antibiyotiklerin sýnýrlý bir ömrü var." Manchester Üniversitesi'nden mikrobiyoloji uzmaný Dr. Ýbrahim Hassan ise antibiyotiðe dirençli enfeksiyonu olan hasta sayýsýnýn arttýðýný belirterek bunlar karþýsýnda çok fazla tedavi seçeneði olmadýðýna dikkat çekti. Ýngiltere'de enfeksiyon hastalýklarýndan ölümlerin oraný yüzde 7 civarýnda. Prof. Dally Davies, enfeksiyon hastalýklarýyla ilgili yýllýk raporunda önümüzdeki yýllarda mikroplara karþý savaþý kaybetme riskiyle karþý karþýya olduklarýný belirterek, basit operasyonlarýn ve kemoterapi ve organ nakli gibi baðýþýklýk sistemini baskýlayan tedavilerin ölümcül hale gelebileceðini kaydetti.davies, hükümetin konuyu, küresel ýsýnma ve terör gibi öncelikli tehlikeler arasýnda ele almasý tavsiyesinde bulundu. çýkarýlan yangýnlar neticesinde hayatlarýný yitirmeleri nedeniyle, yangýnýn nedeninin, çok yönlü olarak ciddiyet ve dikkatle araþtýrýlmasýnýn önem taþýdýðýna dikkat çekilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Bu itibarla, Alman makamlarýnýn konu ile ilgili soruþturmayý bir an evvel sonuçlandýrmalarýný bekliyoruz. Söz konusu yangýnda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, ailelerine ve Almanya'daki Türk toplumuna da baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz."

11 SPOR 11 ÇESDER Futbol Turnuvasý baþladý Baþlama vuruþunu Aytekin Girgin yaptý Çaðla Gedik, okulu tarafýndan ödüllendirildi 24 Þubat-03 Mart tarihleri arasýnda Antalya'nýn Alanya ilçesinde düzenlenen Muay Thai Türkiye Þampiyonasý'nda 45 kg'da Türkiye ikincisi olan Çaðla Gedik, okulu tarafýndan düzenlenen törenle ödüllendirildi. Ziya Gökalp Ýlkokulu Müdürü Ýlhami Sarmaþýk, Çaðla Gedik'i elde ettiði baþarýsýndan dolayý çeþitli hediyelerle ödüllendirdi. Okul Müdürü, Gedik'in yetiþmesinde katkýda bulunan öðretmenlerine ve Antrenörü Hasan Çalýþkan'a da teþekkür etti. Hitit Üniversitesi, Futsal Liginde Kýsa adý ÇESDER olan Çorum Eðitim Sevenler Derneði tarafýndan düzenlenen ve geleneksel hale gelen halý saha turnuvasý cumartesi günü Ekol Halý sahada baþladý. Eðitimciler arasýnda bu yýl 8. si düzenlenen "ÇESDER FUTBOL 2013" Halý Saha Futbol Turnuvasýnýn baþlama vuruþunu Çorum Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin yaptý. Baþlama vuruþunun hemen ardýndan da açýlýþ kokteyli ve maçlarý izlemeye gelenlere ikramda bulunuldu. Bu sene turnuvaya 16 takým ve yaklaþýk 200 sporcu katýlýrken, 4 grupta 16 takýmýn vereceði mücadele sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çeyrek finale yükselecekler. 6 hafta sürecek turnuvada þampiyon olan takýmla beraber ikinci ve üçüncü olan takýmlara, en centilmen takým ve gol kralýna da yine tertip komitesi tarafýndan kupa ve madalyalar verilecek. Cumartesi günü baþlayan turnuva ilk gün dört maçla baþladý. Turnuvanýn açýlýþ maçýnda C grubu takýmlarýndan Mimar Sinan Ýlkokulu ile Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi karþý karþýya geldiler. Maç öncesi iki takýmýn birbirlerine ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e çiçek verirlerken, ilk haftada oynanan 8 maçta tam 65 gol atýldý. Ýlk haftada berabere biten tek maç olurken, Osmancýk MEM-Sungurlu Dostluk takýmlarý 2-2 berabere kaldý. Ayrýca ilk haftanýn en farklý galibiyetini 12-2 ile Alaca&Yavuz takýmý elde etti. TURNUVADA ÝLK HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ: Açýlýþ maçýnda, Mimar Sinan Ýlkokulu rakibi Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi'ni 5-2 yenerek turnuvaya galibiyetle baþladý. Günün ikinci karþýlaþmasý oldukça çekiþmeli bir maça sahne oldu. B grubunda, Osmancýk MEM ile Sungurlu Dostluk takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýlk yarýsý Osmancýk MEM'in 2-0 üstünlüðü ile bitse de Sungurlu Dostluk adý gibi maçý dostça bitirmesini bildi 2-2. Günün üçüncü karþýlaþmasý C grubunun diðer iki takýmý Alaca&Yavuz ile Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu takýmlarýnýn mücadelesine sahne oldu. Baþtan sona Alaca&Yavuz takýmýnýn üstünlüðünde geçen maç 12-2 bitti. Cumartesi gününün son karþýlaþmasýnda Sungurlu ilçesinin bir diðer takýmý olan Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ile Tekmender takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýlk yarýsý karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 berabere bitse de karþýlaþmadan farklý skorla ayrýlan takým Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmý oldu 6-1. Pazar günü oynanan ilk karþýlaþma da A grubunda yer alan Mehmet Akif Ersoy Ý.Ö ile Kamusen takýmlarý karþý karþýya geldiler. Oldukça çekiþmeli geçen ve ilk yarýsý 1-1 berabere biten maçý Mehmet Akif Ersoy Ý.Ö takýmý 5-3 kazandý.günün ikinci maçýnda, D grubundan 80.Yýl Cumhuriyet Ortaokulu ile Endüstri Meslek Lisesi takýmlarý karþýlaþtý. Güzel bir mücadeleye sahne olan karþýlaþmanýn ilk yarýsýný 80.Yýl Cumhuriyet Ortaokulu 2-1 önde bitirmesine raðmen maçtan 5-4 yenik ayrýldý. A grubunun bir diðer karþýlaþmasýnda Yavuz Sultan Selim takýmý ile Ovasaray Dekorum Mobilya takýmlarý karþý karþýya geldiler. Her iki yarýda bulduðu gollerle maçý 5-0 kazandý. Günün ve haftanýn son karþýlaþmasý Mustafa Kemal Ortaokulu ile Bahçelievler&Fatih Anadolu takýmlarý arasýnda oynandý. Baþtan sona üstün götürdüðü ilk haftanýn kapanýþ maçýný Bahçelievler&Fatih Anadolu takýmý 8-3 kazandý. Üniversitelerarasý Futsal (Salon Futbolu) Liginde mücadele eden Hitit ÜniversitesiFutsal Takýmý, Ordu Üniversitesi Futsal takýmýný 2-1 maðlup etti. Çekiþmeli geçen müsabakada ilk yarýyý Ýlker Yurtsever'in golüyle 1-1 berabere kapatan Hitit Üniversitesi Futsal Takýmý, ikinci yarýda daha kontrollü bir oyun sergileyerek yine 33. Dakikada da Ýlker'in golü ile salondan 2-1 galip ayrýldý.hitit Üniversitesi bir sonraki müsabakasýný 15 Mart 2013 Cuma günü, Sinop Üniversitesi Futsal Takýmýyla Tevfik Kýþ Spor salonunda yapacak. Polis turnuvasýnda heyecan sürdü 10 Nisan Polis Haftasý Kutlamalarý kapsamýnda her yýl düzenlenen ve bu yýl 4.'sü gerçekleþtirilen Kurumlar ve Müesseseler arasý Voleybol Turnuvasý haftasonu oynanan 4 karþýlaþmayla heyecan sürdü. Cuma günü oynanan ilk karþýlaþmada TTT Spor rakibi Alaca Kaymakamlýðý'ný 27-29, 25-13, ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi. Sungurlu Milli Eðitim ile Osmancýk Milli Eðitim'in karþý karþýya geldiði ikinci karþýlaþmada ise Osman Milli Eðitim rakibini 25-23, ve 27-25'lik setlerle geçmeyi bildi. Cumartesi günü oynanan ilk karþýlaþmada ise ADÝÞ Spor rahat bir karþýlaþma çýkararak Ziraat Mühendisleri'ni 25-22, ve 25-12'lik setlerle 3-0 yendi. Haftanýn son mücadelesinde ise Hastane ilk ÇESDER karþý karþýya geldi. Bu karþýlaþmada da 25-12, ve 25-20'lik setlerle Hastane rahat bir galibiyet aldý. Turnuvaya dün oynanan Emniyetspor-TEMAD Spor ve Türk Telekomspor-Çorum Voleybol Okulu maçlarýyla devam edilirken, bugün de Hitit Üniversitesi-M. Kemal Ortaokulu ve Müftülükspor-Bayar Orman Ürünleri maçlarý oynanacak. Çorumspor U15 takýmý Kastamonu grup merkezinde U15 ligi þampiyonu Çorumspor U15 takýmý NýkePremier Cup U15 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabakalarýnda Kastamonu grup merkezinde mücadele edecek Mart 2103 tarihleri arasýnda Kastamonu'da yapýlacak olan U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe grup mücadelesinde Çorumspor'un yaný sýra Bolu, Zonguldak, Bartýn, Karabük ve Sinop temsilcileri de mücadele edecek. ÞAMPÝYONANIN BÝR AYAÐIDA ÇORUM'DA OYNANACAK NýkePremier Cup U15 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabakalarýnýn bir ayaðý ise Mart 2013 tarihleri arasýnda ilimizde oynanacak. Müsabakalar Türkiye genelinde 20 grup merkezinde 66 ilden 111 takýmýn katýlýmý ile yapýlacak Mart 2013 tarihinde ilimizde yapýlacak U15 Türkiye Þampiyonasýna Ankara(2), Samsun, Trabzon, Tokat, Kastamonu Ýllerinin temsilcileri katýlacak. Müsabakanýn teknik toplantýsý ise 20 Mart 2013 Çarþamba günü saat da ASKF Toplantý salonunda Futbol Ýl temsilcilinin baþkanlýðýnda yapýlacak. 6 Takýmýn katýlacaðý müsabakalar 2 grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup A ve B Grubu birincileri 24 Mart 2013 tarihinde final oynayacaklar. Ýlimizde oynanacak olan müsabakalara atýlan illerin takýmlarý ise önümüzdeki günlerde açýklanacak. Þampiyon kupasýný aldý

12 Mahkeme kararý bekleniyor Diyarbakýrspor'un kaderini bundan sonra mahkemenin vereceði karar tayin edecek. Yapýlan kongrelerde yönetime talipli çýkmazken, görevi resmi olarak sona eren Kayyum Nurettin Uður, kulüp evraklarýný Dernekler Ýl Müdürlüðü'ne teslim edip, durumu 1.Sulh Mahkemesi'ne bildirdi. Üyelerin katýlmamasýndan dolayý kongre yapýlamadýðý için kulübün feshi yönünde dava açýlarak kulübün mahkeme yoluyla kapatýlabileceði belirtiliyor. Daha önce de 2011 yýlýnda benzer bir durum yaþanmýþ, kulübün kapatýlmasý için dava açýlmýþ ancak mahkeme bu talebi geri çevirmiþti. Ispanak bu kez yalnýz deðildi! Çorumspor'un hafta sonunda evinde oynadýðý Beþikdüzüspor karþýlaþmasýndaçorumspor Baþkaný Rumi Ispanak önceki maçlarda olduðu gibi bu kez yalnýz deðildi. Lig yarýþýnda birçok maçta protokol tribününde baþkan Ispanak tek baþýna kýrmýzý siyahlý takýmý ve Çorum'u temsil etmiþ ve Çorum'un ve Çorumspor'un protokolde yalnýz býrakýlmasý kýrmýzý siyahlý taraftarýn tepkisine neden olmuþtu. Hafta sonunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan Beþikdüzüspor karþýlaþmasýnda ise Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Garnizon Komutaný Hakan Saraç'ýn baþkan Rumi Ispanak'ý yalnýz býrakmamasý dikkat çeti. Gül ve Saraç'ýn kýrmýzý siyahlý takýmý tribünden destek vermesi taraftardan olumlu not aldý. Özbey: Çok üzgünüz Çorumspor Genel Kaptaný Yetgin Özbey son haftalardaki istikrarlarýný kaybettikleri için çok üzgün olduklarýný söylerken hakem hatalarýna da dikkat çekti. Genel Kaptan ve takým sorumlusu Özbey yaptýðý açýklamasýnda hakeminde çok kötü bir yönetim sergilediðini belirtirken Osman Bodur'a verilen kýrmýzý kartýn oyunun kýrýlma aný olduðuna dikkat çekti. Özbey " Karþýlaþmanýn teknik deðerlendirmesinden çok son haftalarda maalesef hakemlerin kötü yönetimlerini konuþuyoruz. Oyunun analizinde söyleyebileceðimiz iyi baþladýðýmýz oyunda Osman Bodur'un aðýr bir kararla oyundan atýlmasý oyunun kýrýlma aný oldu demek olur. Kýrmýzý kartýn dýþýnda haksýz bir penaltý ile ilk yarýyý 2-0 geride kapatmamýza raðmen oyunda skor eþitliðini yakalayabilirdik ancak 46. Dakikada yediðimiz gol ve akabinde Metehan'a gösterilen yine çok aðýr olduðunu düþündüðüm kýrmýzý kart ile oyuncularýmýn yapacak bir þeyi kalmadý. 9 kiþi kalmamýza raðmen yine de gol bulduk. Ben takýmýmýzý kutluyorum. Kýrmýzý siyahlýlarda hazýrlýklar bugün baþlýyor Ligin 27. hafta karþýlaþmasýnda deplasmanda grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorumspor, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapýlacak antrenmanla baþlayacak. Haftayý kendi sahasýnda oynadýðý Beþikdüzüspor maçýndan aldýðý yenilgi ile moralsiz kapatan Çorumspor, gözünü liderle oynayacaðý maça çevirdi. Kýrmýzý-Siyahlýlar, haftanýn ilk antrenmanýný bugün Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 13.30'da yapacak. Kýrmýzý siyahlý takýmda Diyarbakýr Büyükþehir maçýnda kýrmýzý kart cezalýlarý Osman ile Metehan ve sarý kart cezalýsý Fatih yer almayacak. Belediyespor, Elazýð mesaisine baþlýyor Diyarbakýrspor maçýndan 1 puanla dönerek kümede kalma adýna büyük bir avantajý deðerlendiremeyen Çorum Belediyesporpazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda karþýlaþacaðý Elazýð Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Elazýð Belediyespor ile hafta sonunda ligdeki kaderini önemli ölçüde etki edecek karþýlaþma oynayacak olan Çorum Belediyespor'da bugün yapýlacak antrenmana tüm futbolcularýn katýlmasý bekleniliyor. Mavi-Beyazlýlar, haftanýn ilk antrenmanýný bugün saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapacak. Gelecek haftalarda alacaðýmýz puanlarla yeniden istikrar yakalamak peþinde olacaðýz" dedi. BU FUTBOLCULARI KAZANMAK BÝZÝM EN BÜYÜK HEDEFÝMÝZ Genel Kaptan Yetgin Özbey, bazý kesimler tarafýndan hedefsiz bir takým olarak gösterilmelerine katýlmadýðýna vurgu yaparak þu cümleleri sözlerine ekledi. "Önemli bir hatýrlatmada bulunarak, hedefsiz görünen bir takým olmadýðýmýzý bir kez daha belirtmek istiyorum. Biz bu çocuklarýn geliþimini saðlayarak gelecek sezon daha iyi yerlere gitmesi için uðraþ veriyoruz. Çorumspor yönetimi olarak bizim en büyük hedefimiz budur. Bu nedenle bizim hedefsiz olduðumuz düþünülmesin. Çorumspor olarak sezon sonunda küme düþeceðiz ancak hepsi Çorumlu olan bu futbolcularý Türk futboluna kazandýrmak hem teknik ekip olarak hem yönetim olarak en büyük hedefimiz ve ideallerimiz arasýndadýr. Biz sezon sonu kadar maçlarýmýza bu doðrultuda çýkacaðýz. " Dedi. Maçýn kýrýlma aný! Çorumspor-Beþikdüzüspor karþýlaþmasý 1-3 konuk takýmýn galibiyeti ile son bulurken maçýn kýrýlma aný olarak bir pozisyon ön plana çýktý. Karþýlaþmanýn 33. Dakikasý oynanýrken sarý kartý bulunan Osman Bodur topla orta alanda bir atak baþlatma çabasý içindeyken kaybettiði topta rakibine omuz ile yaptýðý þarj sonrasýnda maçýn orta hakemi Cihat Çelikdað'dan ikinci sarýdan kýrmýzý kart görerek takýmýný 10 kiþi býraktýðý an maçýn Çorumspor adýna kýrýlma aný olarak yorum buldu. Kýlýç: Zor maç oldu bir puana seviniyoruz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, deplasmanda oynadýklarý Diyarbakýrspor maçýný, kötü futbol ve aþýrý telaþ nedeniyle berabere kaldýklarýný belirterek, galip gelemedikleri için üzgün olduðunu söyledi. Kýlýç "Bizim açýmýzdan önemli bir maçtý, tüm hazýrlýklarýmýzý bu yönde yapmýþtýk. Ancak Diyarbakýrspor golü erken bulmasý takýmý telaþa sürükledi. Gol bulmak için baský yapmaya çalýþsak da golü geç bulduk,deplasmanda aldýðýmýz 1 puana sevindik. Maç boyunca yenmek için oynasak da oynan futbol bizleri sevindirmedi. Her iki takým da iyi oynamadý, sonuç olarak deplasmanda 1 puan her þeye raðmen iyi puan. Birinci yarýda futbolcularým gol bulmak için ataklar yapmaya çalýþtýðýmýz sýrada 32. dakikada kalemizde golü bulduk ve telaþlandýk. Ýkinci yarýya ise deðiþiklikler yaparak sonucu deðiþtirmek istedik, beklediðimiz gol geç geldi. Þimdi bu maçý unutarak, önümüzde oynayacaðýmýz ve bizim için hayati önem taþýyan Elazýð Belediyespor maçý var. Bu maçý mutlak almak zorundayýz ve bu maçý almak için çalýþmalarýmýzý o yönde yapacaðýz. Hafta sonu oynayacaðýmýz Elazýð Belediyespor maçý için sadece takým olarak deðil 12. adam olarak gördüðümüz taraftarlarýmýzý da maça bekliyoruz. Bu maç kentimiz açýsýndan önemli bir maç tüm taraftarlarýmýzý maça bekliyoruz" dedi. A dn a n Y al ç ý n 13. Adam Þaþtým kaldým Sandýklýspor maçý sonrasýnda bazý Çorumlu vatandaþlardan duyduklarým ve Beþikdüzüspor maçýnda ise tribünde bazý futbolseverlerden duyduklarým karþýsýnda o kadar þaþýrdým ki 'Çorumlu saydýðým bu insanlar bile böyle dünürse. Çorum'un bu duruma düþmesine þaþýrmamak lazým' dedim kendi kendime. Duyduklarýmý kýsaca aktarayým da Çorum olarak ne durumdayýz anlayýn. Bir vatandaþ diyorki; 'Sandýklýspor maçýnýn ilk yarýsý 3-0 Çorumspor lehine biterken hakem kötü deðil, maçý 6-3 Çorumspor yenilince mi hakem kötü' Bu vatandaþ futbolla yakýndan ilgili, muhtemel ki futbol hayatýnda da Çorumspor'un Sandýklý'da yaþadýðý türden olaylara benzer birçok kez yaþadýðý ve þahit olduðu anlarda vardýr. Ve bu gibi maçlarda devre arasýnda neler döndüðünü çok iyi biliyordur. Kesinlikle eminim dost sohbetlerinde yeri geldiðinde buna benzer anýlarýný anlatýr, ama böyle bir olay Çorumspor'un baþýna gelince nedense inanmak istemez! Geçelim Beþikdüzüspor maçýnda tribünden duyduklarýma yine futboldan çok iyi anladýðýný düþündüðüm bir kiþiye ait Osman Bodur'un kýrmýzý kart gördüðü pozisyonu þöyle yorumluyor ' Tamam hakemin kararý aðýrda, Osman Bodur'un da orda ne iþi var.' Aslýnda burada neyi eleþtirdiðini anlamakta güçlük çektim. Osman Bodur'umu eleþtiriyor. Yoksa hakeme destek çýkmak adýna böyle bir mantýðýmý savunuyor. Hayret ettim doðrusu. Hadi art niyetli olmayým. Futboldan anlayan biri gözüyle Osman Bodur'un oraya neden çýktýðýný sorguluyorsa, günümüz futbolun gerisinde kaldýðýný farkýnda olmadan açýða vuruyor. Yani sen liberosun oraya neden çýkýyorsun mantýðýna sahip. Çaðýmýz futbolunda oyuna geriden katýlan bir liberonun hücumda takýmýna bir fazla adam olarak katký verdiðini bilmiyor demek ki. Ne diyelim. Bu iki insana da bundan sonraki yaþamlarýnda mutluluklar dilerim. Ancak naçizane tavsiyem futbolla baðlarýný bir þekilde acilen býraksýnlar gitsinler tatile falan. Ne Türk futbolunun ne Çorum futbolunun bu düþündeki insanlara ihtiyacý yok. Amigo Hasan'da boþa faturayý yükseltmiþ Sandýklý'yý arayarak. Baksana kardeþim adam ta Çorum'dan anlamýþ durumu. ADANA DEMÝR MAÇININ HAVASINI YAKALAMAK LAZIM Belediyespor Diyarbakýrspor'da önemli bir 2 puan býraktý. Ancak cumartesi günü Diyarbakýr maçýnýn öyle kolay olmadýðýna dikkat çekmek için 'Bir garip Diyar' baþlýklý bir haberle Diyarbakýr'ýn küme düþmesi kesinleþmesine raðmen sahasýndaki maçlarda öyle kolay pes etmediðini yazdým. Bu Diyarbakýr maçýna farklý bir bakýþ açýsý oldu. Çoðunluðun bakýþ açýsý ise ikinci yarýda Diyarbakýr'ý yenmeyen yok.bu doðrultuda sorun 1 puan aldýðýmýza mý sevinelim yoksa herkesin 3 puan aldýðý takýmý yenemediðimize üzülelim. Diyarbakýr maçýný kazansaydýk Elazýð ile puan farký 8'e çýkacaktý bu fark kümede kalma yolunda bizi oldukça rahatlatacaktý. Bunun deðerlendirmesini teknik ekip mutlaka yapacaktýr. Ancak bu haftaki Elazýð Belediyespor karþýlaþmasý artýk Çorum Belediyespor adýna hayati bir karþýlaþma seviyesine yükseldi. Bu önemli karþýlaþma öncesinde futbolcularýn silkinme zamaný geldi. Futbolcunun maç öncesi konsantrasyonu çok önemli bu hafta öyle antrenman falan bence çok önemli deðil. Futbolcularýn kendisini maça hazýrlamasý çok önemli burada takým kaptanýna çok büyük görev düþüyor. Belediyespor sezon baþýnda terinin son damlasýna kadar mücadele ediyordu. Hatýrlanýrsa özellikle PTT 1. Lig ekibi Adana Demirspor maçýnda bu mücadeleyi en üst noktada gördük. Hatta oyunun son bölümlerinde taraftarýn þahit olduðu bir bölüm ne demek istediðimi anlatýr. Oyuncu deðiþtirme þansýmýz bittiði anda yanlýþ hatýrlamýyorsam Eray'ýn yorgunluktan ayaðýna kramp girdi. Eray o gün kramp girmesine raðmen mücadeleye devam etti ve maçý tamamladý. Elazýð maçýnda futbolculardan bu mücadeleyi bekliyoruz. O gün Ender'in 2 muhteþem golünü takýmýn nasýl mücadele ettiðini gördük. Bu mücadele gücünün kalitelikalitesiz futbolcu ile alakasý yok, takým ruhu ile alakalý. Takým ruhu ile oynayan birçok takýmýn kendisinden daha kaliteli takýmlarý yendiðine birçok kez herkes þahit olmuþtur. Geçtiðimiz günlerde sosyal paylaþým sitesinden yaptýðý açýklama ile Baþkan Zeki Gül'ün bu ruhu istediðini biliyorum. Terinin son damlasýna kadar mücadele eden bir takýmý da baþkanýn baþýnýn üstünde taþýyacaðýný da çok iyi biliyorum. Aslýnda bu maç futbolcularýn, baþkan Gül vetaraftarlarile barýþma þansý. Umarým bu maçla Demirspor maçýnda izlediðimiz Belediyespor geri dönecektir. GEÇMÝÞ OLSUN Belediyespor kafilesine büyük geçmiþ olsun. Takýmýmýza yapýlan çirkin saldýrýdan dolayý çok üzüldüm. Allah'tan kafilemizin baþýna çok ciddi bir þey gelmedi. Bu tür saldýrýlardan kazasýz-belasýz saðlýklý dönmek bana göre her neticeden daha önemlidir. Ancak ligin son haftalarýnda maçlarýn bu atmosferde geçeceðini de bilelim ve ona göre þimdiden önlemimizi alalým.hoþçakalýn

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı