Hakkımızda. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Çevre Mühendisleri Odası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakkımızda. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Çevre Mühendisleri Odası"

Transkript

1 TANITIM DOSYASI Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Adres : Simon Bolivar Cad. 7/5 Çankaya / Ankara Posta Kodu : Tel : Fax :

2 Hakkımızda Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti yılında kurulmuģ olan MAKROPLAN Mim. Müh. InĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti., çeģitli alanlardaki geniģ kapsamlı projelerle ilgili planlama, mühendislik, mimarlık ve müģavirlik hizmetleri sunmakta olan, müteahhit ve imalatçı firmalardan tamamen bağımsız bir kuruluģtur. MAKROPLAN, planlama, haritacılık, su ve toprak kaynaklarının geliģtirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi çalıģmalarından ulaģtırma yapılarına kadar bir çok alanda önemli tesislerin planlanması ve projelendirilmesinde önemli görevler almıģ, sunduğu hizmetleri üstün bir görev anlayıģı içinde yerine getirmiģtir. ĠĢverenlerin ihtiyaçlarını yüksek kalitede süratle ve en düģük maliyet düzeyinde karģılamayı amaç edinmiģ bulunan Makroplan Ltd. ġti. fizibilite etüdlerinden uygulamaya kadar geniģ bir yelpazede hizmet vermektedir. KuruluĢundan bugüne kadar Halihazır Harita Üretimi, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı, Parselasyon Planı yapımı, KamulaĢtırma Haritaları yapımı, plankote, altyapı(yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) projelendirme ve Çevre Teknolojileri (Arıtma Tesisi projelendirme, Çevresel Etki Değerlendirme) dallarında altyapı-üstyapı entegrasyonunu sağlayacak doğrultuda çalıģmalar gerçekleģtirmiģtir. Bu çalıģmalarını inģaat, harita ve çevre mühendisi ile Ģehir plancı personellerden oluģan kalifiye kadrosu ile yürütmekte ayrıca uzmanlık alanlarında üniversitelerin değerli öğretim üyelerinden danıģmanlık hizmetleri almaktadır. Kamu kuruluģları Ģartname ve ihale prosedürleri olduğu kadar, Dünya Bankası ve FIDIC gibi uluslararası kuruluģların prosedür ve Ģartnameleri konusunda da tecrübeye sahiptir. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Çevre Mühendisleri Odası Ankara Ticaret Odası Makroplan Ltd. ġti. Haritacılık. Planlama ve Altyapı Projelendirme olmak üzere aģağıdaki alanlarında hizmet vermektedir. 1. Sayısal Halihazır Harita Üretimi. 2.ġeritvari Harita Üretimi. 3. Plankote ve Aplikasyon ÇalıĢmaları. 4. Topoğrafik Etüdler. 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS).

3 6. KamulaĢtırma Haritaları Üretimi, 7. 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı. 8. 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 9. Mevzii Ġmar Planları. 10. Parselasyon Planı. 11. UlaĢım Planları. 12. Restorasyon Planları. 13. Fizibilite Etüdleri. 14. Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri.Projelendirilmesi 15. Arıtma Tesisleri Projelendirilmesi(içmesuyu-evsel ve endüstriyel atıksu). 16. Kanalizasyon ġebeke ve Kollektörleri Projelendirilmesi. 17. Yağmursuyu ġebeke ve Kollektörleri Projelendirilmesi. 18. Drenaj, Su Alma Yapıları, Menfez ve Açık Kanalların Projelendirilmesi. 19. Yol Projelendirilmesi, 20. ĠĢletme (As-Built) Projeleri Yapımı. 21. Çevre Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları. 22. Ġhale Dosyası Dökümantasyonu.

4 Faaliyet Alanları *Su Temini *Atık Su Yönetimi *Katı Atık Yönetimi *Çevre Yönetimi *ġehir ve Bölge Planlama *Harita ve Ġmar uygulama *MüĢavirlik SU TEMĠNĠ Su Kaynakları Yönetimi Terfi Merkezleri Ġsale Hatları Depolama ve Dağıtım ġebekeleri Hidrolik ġebeke Modellemesi Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri Ġçmesuyu Analizleri ATIK SU YÖNETĠMĠ Kanalizasyon Sistemleri Yağmursuyu DeĢarj Sistemleri Hidrolik Modelleme Atıksu Terfi Merkezleri Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Analizleri KATI ATIK YÖNETĠMĠ Yer Tespiti Topografik ve Jeoteknik Saha ÇalıĢmaları Fizibilite ÇalıĢmaları Kompost ve Mekanik Biyolojik ĠĢleme Tesisleri ÇEVRE YÖNETĠMĠ Yer Tespiti Topografik ve Jeoteknik Saha ÇalıĢmaları Fizibilite ÇalıĢmaları Kompost ve Mekanik Biyolojik ĠĢleme Tesisleri ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nazım Ġmar Planları Uygulama Ġmar Planı Kentsel DönüĢüm

5 HARĠTA VE ĠMAR UYGULAMASI Topografik Saha Etütleri Harita Yapımı KamulaĢtırma Planları Ġmar Uygulama Planı Plankote ġeritvari Harita Yapımı MÜġAVĠRLĠK Ġhale dökümanlarının hazırlanması, değerlendirilmesi SözleĢme Yönetimi ĠnĢaat Kontrollüğü Denetleme

6 1.ÇĠFTLĠK( Ordu) Ġçmesuyu Paket Arıtma Sistemi Ön ÇalıĢmaları, Su Alma Yapısı, Ġsale Hattı, Depolar, Dağıtım ġebekesi ve Servis Yolları / Uygulama Projesi Çiftlik (Ordu) Beldesi Genel GörünüĢü Çiftlik (Ordu) Karabacak Deresi Su Alma Yapısı YerleĢim Yeri - Proje Durumu Proje Adı ve Yeri Çiftlik(Ordu) /Turkey Ġçmesuyu Temin Projesi Proje Karakteristiği Ġçmesuyu Paket Arıtma Sistemi Ön ÇalıĢmaları, Su Alma Yapısı, Ġsale Hattı, Depolar, Dağıtım ġebekesi ve Servis Yolları B- Ġhale Bilgileri Ġhale Makamı Iller Bankası Genel Müdürlüğü Ġhale Fiyatı ve Yılı ,-YTL 2008 Yüklenici MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ Turizm ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢme Ġmza Tarihi C- Proje Bilgileri Hedef Nüfus ve Yılı 5169 KiĢi, 2043 Günlük Su Tüketimi 100 lt/kiģi/gün Toplam su Ġhtiyacı 10 lt/sn Proje esas olarak Çiftlik (Ordu) Belediyesinin 2043 hedef yılına kadar su ihtiyacını karģılamak üzere Karabacak Deresinden yapılacak su temini ve iletim hattı iģidir. Uygulama projesi aģağıdaki ana tesisleri içermektedir : Karabacak Deresi Su Alma Yapısı Ġletim Hattı ( çaplarında duktil boru, toplam uzunluk 36 km) Ġletim hattı üzerinde çeģitli sanat yapıları tasarımı, Ġçme suyu analizleri ve paket arıtma sistemi için değerlendirmeler Depolar (3 adet, kapasiteler 100m 3-200m 3 ), Depolar arası iletim hattı,

7 Pompa istasyonu, Q=3 lt/sn Hm= 231m Dağıtım Ģebekesi ( 40 km) Servis yoları ( 3 km) Hizmetlerin Dökümü: Katii Proje Yapımı, SözleĢme ve ihale Dokümanlarının hazırlanması 2. PALU (ELAZIĞ) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ A- TESĠSĠN PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri Proje PALU (ELAZIĞ) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ Karakteristiği ġebeke PROJESĠ B- PROJE ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Proje ihale keģfi ve yılı 34,760.00,-YTL 2006 Proje yüklenicisi MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ. Tur. ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢmenin imza tarihi C- PROJE YAPIMINA ESAS BĠLGĠLER Proje hedef nüfusu ve yılı kiģi, 2042 Ġmar planı tasdik yılı 2001 Civar yerleģimler için Nüfus Seydili: 746 kiģi, 2042 Ġmar planı alanı 352Ha Günlük su ihtiyacı 100 lt/kiģi/gün Ġmar planı pafta sayısı 23 Adet Projede atıksu debisi(toplam) lt/sn Uç debiler 14.7 lt/sn Sızma Alanı ve Debisi Ha lt/sn D- PROJE ĠÇERĠĞĠNE AĠT BĠLGĠLER 1.Kademe ġebeke Uzunluğu 24,975 m 2.Kademe ġebeke Uzunluğu 46,878 m 1.Kademe Kollektör Uzunluğu 5,626 m 2.Kademe Kollektör Uzunluğu 4,520 m

8 Yağmursuyu Hatlar Toplamı 3,162 m Toplam Kanalizasyon Metrajı 81,999 m E- ARITMA TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Arıtma tesisi tipi ve sayısı Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi Arıtma Tesisi alanı ve yeri 0.5 ha Murat Nehri Kenarı Arıtma tesisi keģfi -- Arıtma sonrası deģarj yeri Murat Nehri F- PROJE METRAJLARI a) 1. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B B B B 1556 TOPLAM b) 2. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B B B B 240 TOPLAM c) Yağmursuyu mecralar listesi Çapı B.Tipi Uzunluk (m) 300 B B B B BA BA 837 TOPLAM ALTINDERE (SAKARYA) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ

9 A- TESĠSĠN PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri Proje ALTINDERE (SAKARYA) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ Karakteristiği ġebeke PROJESĠ B- PROJE ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Proje ihale keģfi ve yılı 38,270.00,-YTL 2007 Proje yüklenicisi MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ. Tur. ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢmenin imza tarihi C- PROJE YAPIMINA ESAS BĠLGĠLER Proje hedef nüfusu ve yılı : kiģi, 2042 Ġmar planı tasdik yılı : 2006 Civar yerleģimler için Nüfus (Çamlıca) : 6556 kiģi, 2042 Ġmar planı alanı : Ha Günlük su ihtiyacı : 100 lt/kiģi/gün... Ġmar planı pafta sayısı: 25 Adet 1/1000 Projede atıksu debisi(toplam)... : 42,76 lt/sn... 5 Adet 1/5000 Uç debiler... : 12,24 lt/sn Sızma Alanı ve Debisi... : -- Ha.... lt/sn D- PROJE ĠÇERĠĞĠNE AĠT BĠLGĠLER 1.Kademe ġebeke Uzunluğu...: 38,152 m 4,676 m Terfi Hattı 2.Kademe ġebeke Uzunluğu... : 46,735 m Yağmursuyu Hatlar Toplamı...: m Toplam ġebeke Uzunluk... : 84,887 m 4,676 m Terfi Hattı TERFĠ MERKEZLERĠNE AĠT KARAKTERĠSTĠKLER Terfi merkezi TM1 (2042) TM2 (2042) TM3(2042) Kademesi GiriĢ Borusu Kotu , Terfi debisi x 25 Terfi hattı çapı ve cinsi 160 PE PE PE100 Hm 7.5m 9m 25m Pompa Cinsi(yaĢ-kuru-burgulu) dalgıç dalgıç dalgıç Pompa Sayısı Ç(asil-yedek) Terfi Boyu 623m 499m 3554m Terfi Hattı çıkıģ Kotu Terfi Hattı baģlangıç zemin kotu E- ARITMA TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Arıtma tesisi tipi ve sayısı Arıtma Tesisi alanı ve yeri Arıtma tesisi keģfi -- Arıtma sonrası deģarj yeri Hendek Kanalizasyon ġebeke Kollektörü F- PROJE METRAJLARI a) 1.kademede yer alan atık su mecralar listesi

10 Çapı Ø B.Tipi Uzunluk (m) 200 B B B 3195 TOPLAM 38152m b) 2.kademede yer alan atık su mecralar listesi Çapı Ø B.Tipi Uzunluk (m) 200 B TOPLAM c) Yağmursuyu mecralar listesi...çapı...b.tipi Uzunluk (m) 160 HDPE HDPE HDPE 3554 TOPLAM SELÇĠKLER (UġAK)Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi A- Proje Durumu Proje Adı ve Yeri Proje Selçikler(UĢak) Atıksu Arıtma Tesisi / Uygulama Projesi Karakteristiği Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi B- Ġhale Bilgileri Ġhale Makamı Iller Bankası Ġzmir Bölge Müdürlüğü Ġhale Fiyatı ve Yılı ,-YTL 2007 Yüklenici MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ Turizm ve Tic. Ltd. ġti.

11 SözleĢme Ġmza Tarihi C-Proje Bilgileri Hedef Nüfus ve Yılı KiĢi, 2042 Günlük Su Tüketimi 100 lt/kiģi/gün Toplam su Ġhtiyacı lt/sn D- PROJECT DETAILS Kollektor 684 m Proses Aktif Çamur Sistemi Arıtma Tesisi Yeri Selçikler Arıtım sonrası deģarj Cingil Çayı Tesis klasik aktif çamur sistemine göre tasarlanmıģtır. Ġlk kademede mekanik arıtma yapılmaktadır. Bu aģamada tüm büyük ve katı maddeler ince ızgara ve kum tutucu tesisinde uzaklaģtırılmaktadır. Bu aģamada yağ gibi atıklarda uzaklaģtırılmıģ olmaktadır. Havalandırma havuzunda oluģturulan anaerobik ve aerobik Ģartlar ile atıksuda nitrifikasyon ve denitrifikasyon sağlanmaktadır. Aylıca çökeltme tankı vasıtasıyla çamur arıtılmıģ sudan ayrıģtırılmaktadır. Klorlamayı takiben arıtılmıģ atıksu yakındaki dereye deģarj edilmektedir. Çamur belt filtreden geçirilerek susuzlaģtırılmaktadır Detaylı Proje aģaması 5 adımdan oluģmaktadır. Bunlar; a) Arıtma tesisi alanı plankotesi ve taslak projeler b) Jeoteknik ÇalıĢmalar ve labaratuvar deneyleri c) Detay Projeler, Proses Dizayn, Mekanik ve mimari projeler d) Statik, Betonarme ve Elektrik Projeleri e) Kesin Projeler, Metraj ve KeĢifler, Uygulam için ihale dokümanlarının hazırlanması 5.KDZ EREĞLĠ (ZONGULDAK) Organize Sanayi Bölgesi Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri Proje Adı Hizmetleri Yer ĠĢveren Yüklenici : Kdz. Erğli Organize Sanayi Bölgesi Etüd Proje Mühendislik : Kdz. Ereğli, Zonguldak : Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis TeĢekkül BaĢkanlığı : Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Projeyi Ġnceleyerek Onaylayan Kurum : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Proje Açıklaması : Bu iģ kapsamında 200 ha. Organize Sanayi Bölgesinin,

12 Halihazır Harita Üretimi ( Sayısal) Jeodezik ve Jeoteknik Etüd Yapılması 1/2000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması 1/1000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması Zemin AraĢtırma Raporunun Hazırlanması Parselasyon Planı Yapılması ( Zeminde Arazi ve Arsa Düzenleme Uygulaması) ve Tapuların Çıkarılması Yol Avan Projelerinin Hazırlanması Ġçmesuyu Avan Projelerinin Hazırlanması Kanalizasyon Avan Projelerinin Hazırlanması Yağmursuyu Avan Projelerinin Hazırlanması Elektrik Avan Projelerinin Hazırlanması Yol Uygulama Projelerinin Hazırlanması Ġçmesuyu Uygulama ( Ġsale Hattı, ġebeke, Depo, ve Kaptaj) Projelerinin Hazırlanması Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Elektrik Uygulama Projelerinin Hazırlanması Drenaj ve Yağmursuyu Açık Kanalı, Menfez ve Su Alma Yapılarının Projelerinin Hazırlanması KeĢif Çıkartılması Ġhale Dökümanlarının Hazırlanması SözleĢme Tarihi : SözleĢme Tutarı : TL (1997/2 B.F) ĠĢin Süresi : Tarihinde projelerin tasdiki ile tamamlanmıģtır....ġçmesuyu Proje Karakteristikleri Su Ġhtiyacı Depo : 80 lt/sn : 2500 m3 Gömme Depo ġebeke : ġebeke Alanın topoğrafyası gereği 2 basınç kademesine ayrılmıģtır. 2. Basınç kademesi için 10 m3 lük maslak kullanılmıģtır. 1.Basınç kademesinde 300, 400 mm AÇB L=1244 m 100, 125, 200 mm PVC L=1996 m 2.Basınç kademesinde 300, 400 mm AÇB L=776 m 100, 125, 150, 175, 200 mm PVC L=4514 m Toplam ġebeke Boyu : 7232 m

13 ...Kanalizasyon ġebeke Proje Karakteristikleri Kanalizasyon sistemi 2 ayrı bölge halinde çözülerek 2 ayrı noktadan arıtma tesisine deģarj edilmiģtir. ġebeke : 1. Bölge 300 mm 2358 m 400 mm 276 m 2. Bölge 300 mm 7351 m 400 mm 219 m 500 mm 198 m Toplam ġebeke Uzunluğu : m...yağmursuyu Proje Karakteristikleri Yağmursuyu Açık Kanalı : 1 Ana Yağmursuyu Toplama Havzası için 3667,30 m Yağmursuyu açık kanalı projelendirilmiģtir. ġeritvari Haritası çıkarılmıģ, Kübaj hesapları yapılmıģtır. ġebeke : 300 mm 739 m 400 mm 1148 m 500 mm 1356 m 600 mm 1313 m 800 mm 1422 m 1000 mm 70 m Toplam ġebeke Uzunluğu : 6048 m Drenaj : 286 mm 1043 m 382 mm 120 m 468 mm 136 m 614 mm 40 m Toplam ġebeke Uzunluğu : 1339 m...yol Projeleri Karakteristikleri

14 Toplam Uzunluk : 11004,98 m taģıt ve ada içi yollar, 17 m, 15m, 12 m, 10 m, 7m geniģliğinde yollar 6. YENĠÇAĞA (BOLU) Organize Sanayi Bölgesi Proje Adı...:.Yeniçağa ( Bolu ) Organize Sanayi Bölgesi Etüd ProjeMühendislik Hizmetleri Yer......: Yeniçağa Ġlçesi, Bolu ĠĢveren...: Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis TeĢekkül BaĢkanlığı Yüklenici...:...Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Projeyi Ġnceleyerek Onaylayan Kurum...: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Proje Açıklaması...: Bu iģ kapsamında 103 ha. Organize Sanayi Bölgesinin,...Halihazır Harita Üretimi ( Sayısal)...Jeodezik ve Jeoteknik Etüd Yapılması...1/2000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması...1/1000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması...Zemin AraĢtırma Raporunun Hazırlanması...Parselasyon Planı Yapılması ( Zeminde Arazi ve Arsa Düzenlenme...Uygulaması ) ve Tapuların Çıkarılması

15 ...Yol Avan Projelerinin Hazırlanması...Ġçmesuyu Avan Projelerinin Hazırlanması...Kanalizasyon Avan Projelerinin Hazırlanması...Yağmursuyu Avan Projelerinin Hazırlanması...Elektrik Avan Projelerinin Hazırlanması...Yol Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Ġçmesuyu Uygulama (Ġsale Hattı, ġebeke, Depo ve Kaptaj)...Projelerinin Hazırlanması...Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Elektrik Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Drenej ve Yağmursuyu Açık Kanalı, Menfez ve Su Alma...Yapılarının Projelerinin Hazırlanması...KeĢif Çıkartılması...Ġhale dökümanlarının Hazırlanması SözleĢme Tarihi...: SözleĢme Tutarı...: TL ĠĢin Süresi...: tarihinde proje onayı ile tamamlanmıģtır,

16 7.YAHYALI (KAYSERĠ) KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU KESĠN PROJESĠ TOPLAYICI HATLARI ĠLE KOLLEKTÖR VE DĠĞER TESĠSLERĠN PROJEDEKĠ KONUMLARI A- TESĠSĠN PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri... : YAHYALI (KAYSERĠ) KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU KESĠN PROJESĠ Proje Karakteristiği....: ġebeke PROJESĠ Program Durumu ve Proje No.su. : B-PROJE ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Proje ihale keģfi ve yılı...: ,00,-YTL 2006 Proje yüklenicisi... : MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ. Tur. ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢmenin imza tarihi... : C- PROJE YAPIMINA ESAS BĠLGĠLER Proje hedef nüfusu ve yılı...: kiģi, Ġmar planı tasdik yılı : 1983 Civar yerleģimler için Nüfus...: Derebağ:4999 kiģi, Ġmar planı alanı : 632.5Ha Günlük su ihtiyacı...: 170 lt/kiģi/gün...ġmar planı pafta sayısı : 35 Adet Projede atıksu debisi(toplam)... : 216,40 lt/sn Uç debiler... : 41,53 lt/sn Sızma Alanı ve Debisi....: -- Ha...-- lt/sn

17 D- ARITMA TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Arıtma tesisi tipi ve sayısı : Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi Arıtma Tesisi alanı ve yeri : Arıtma tesisi keģfi : --- Arıtma sonrası deģarj yeri : Yahyalı Deresi E- PROJE METRAJLARI a) 1. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B B B B B TOPLAM b) 2. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B TOPLAM c) Yağmursuyu mecralar Çapı B.Tipi Uzunluk (m) listesi 300 B B B B B B B 242 TOPLAM BEYAĞAÇ (DENĠZLĠ) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ

18 A- NÜFUSU Belediyenin 2000 yılı nüfusu 2789 kiģi Belediyenin 2042 Proje Hedef yılı nüfusu (Y.GeliĢme alanı dahil)7000 kiģi Nüfus artıģ oranı,çort 1,3052 Kabul edilen artıģ oranı, Ç(YerleĢik) 2,16 B- SU GEREKSĠNMESĠ Ġnsan (YerleĢik) 80 lt/kiģi/gün Özel gereksinme - Toplam Ġnsan Ġçmesuyu Ġhtiyacı lt/sn Toplam Evsel Atıksu Debisi (2042) lt/sn C- ÖZEL ATIKSU UÇ DEBĠLER GeliĢme (lt/sn) Y. GeliĢme Alanı (550 kiģi) : 1.02 Toplam (lt/sn) 1,02 D- YER ALTI SUYU DURUMU Sızma Alanı (ha) --- Sızma Debisi (lt/sn/ha) --- E- MEVCUT ġebeke ġekil ---- Çapı (mm) ---- Uzunluğu (m) ---- F-PROJEDE KOLLEKTÖR ġekli Cazibeli Çapı (mm) Ø 300 Beton Boru Uzunluğu m (m) 756 G- PROJEDE ATIKSU ġebeke 1.Kademe ġebeke Uzunluğu (m) ,00 2.Kademe ġebeke Uzunluğu (m) ,00 Mevcut ġebeke Uzunluğu (m) ---- Toplam ġebeke Uzunluk (m) ,00 H- PROJEDE YAĞMURSUYU ġebeke 1.Kademe ġebeke Uzunluğu (m) Kademe ġebeke Uzunluğu (m) ---- Mevcut ġebeke Uzunluğu (m) ---- Toplam ġebeke Uzunluk (m) ---- I-MOTOPOMP Terfi Merkezi No ---- Adedi ve cinsi ---- Pompa debisi (lt/sn) ---- Toplam Basma Yüksekliği (m) ---- Tahrik motoru (kw) J- TERFĠ HATTI Tarfi Hattı No ---- Ġletim Hattı Uzunluğu (m) ----

19 Boru iç çapı / et kalınlığı (mm) ---- Boru Cinsi ve ĠĢletme Basıncı ---- Hattın seleritesi, (a) K- PROJEDE FOSSEPTĠK Fosseptik Sayısı ---- (m/sn) Fosseptik Hacmi ---- L- ARITMA Arıtma Cinsi Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Gerekli alan 2000 m2 9. ISPARTA /TURKEY KARA HAVACILIK OKUL KOMUTANLIĞININ SÜLEYMAN DEMĠREL HAVAALANI NA KONUġLANMASI PROJESĠ A- PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri : Isparta /Turkey Süleymen Demirel Havaalanı Proje Karakteristiği : Harita, Jeolojik Etüd, Ġmar Planı ve Arazi Aplikasyonu B- ĠHALE BĠLGĠLERĠ Ġhale Makamı :Milli Savunma Bakanlığı-NATO Enfrastrüktür Bölge BaĢkanlığı/Ġzmir Ġhale Fiyatı ve Yılı : ,-YTL 2008 Yüklenici : MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ Turizm ve Tic. Ltd. ġti.. SözleĢme Ġmza Tarihi : ATAKENT GÖLBAġI /ANKARA 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR VE PARSELASYON PLANI Proje Adı...1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar ve Parselasyon Planı Yer GölbaĢı ilçesi Atakent çevresi konut yapı Kooparatif...

20 Yüklenici...Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Proje Açıklaması GölbaĢı ilçesi Atakent Konut Yapı Kooperatif Alanı ve çevresi 50 hektarlık Alana ait halihazır harita, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar, Parselasyon Planı ve Altyapı Projelerinin Yapımı iģi. 11. GÖLBAġI ANKARA KIZILCAġAR KÖYÜ 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR VE PARSELASYON PLANI Proje Adı KızılcaĢar Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar ve Parselasyon Planı Yer GölbaĢı Ġlçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yüklenici Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Proje Açıklaması Özel çevre koruma bölge sınırları içerisinde hali hazırda KızılcaĢar Köyü tapulamasına kayıtlı. 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 numaralı kadostral parsellerden oluģan toplam 200 ha.lık alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planı, yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı uygulama projeleri yapımı. 12. ĠNCEK KÖYÜ /GÖLBAġI / ANKARA 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR VE PARSELASYON PLANI

21 Proje Adı Ġncek Köyü GölbaĢı 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar ve Parselasyon Planı Yer : GölbaĢı ilçesi Ġncek Köyü Yüklenici : Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Proje Açıklaması ANKARA ĠLĠ GÖLBAġI ĠLÇESĠ, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KALAN ĠNCEK KÖYÜ TAPULAMASINA KAYITLI 179,182, 183, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 233, 553, 554, 555, 556, 557,576, 577, 578, 579, 580, 590, 663, NOLU KADASTRAL PARSELLERDEN OLUġAN TOPLAM 41,1 Ha. LIK ALANA AĠT 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI VE PARSELASYON PLANI, YOL, ĠÇMESUYU, KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU ALTYAPI UYGULAMA PROJELERĠ

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik DİİYARBAKIIR DAKİİ BELEDİİYELERİİN ALTYAPI DURUMU M. Adnan AKSOY Harita Mühendisi Diyarbakır YDO Uzmanı M. Ufuk ELHASOĞLU Çevre Mühendisi İDB Uzmanı Mart 2011 DĠYARBAKIR 1 SUNUġ Bölgesel geliģme ve kalkınmayı

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ 2011 ĠÇĠNDEKĠLER 1. FİZİKİ ALTYAPI... 3 1.1. ENERJİ YAPISI... 3 1.1.1. Yenilenebilir Enerji... 6 1.2. ULAŞIM YAPISI... 12 1.2.1. Karayolu

Detaylı

TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks

TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks Çamlık Mahallesi,Çiçek Sokak, No:1 D:3 Pendik-İSTANBUL Tel: 0216 646 01 57, Faks : 0216 645 01 47 TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks A. FiRMA TANIMI... 2 B. UZMANLIK ALANLARIMIZ... 3 MÜHENDĠSLĠK ÇALIġMALARI

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Önsöz YÜKSEL PROJE 1978 yılında kurulmuştur. Aradan geçen süre içinde, bilgi birikimi, insan kaynakları ve iş kapasitesi ile ülkemizin tam bağımsız en büyük

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil)

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) SARIKAYA ENERJİ MADENCİLİK TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ BAġVURU DOSYASI (Çevresel

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.MİSYON,VİZYON VE KURUMSAL

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.ġ., ĠSTANBUL BAKIRKÖY-OSMANĠYE REFERANS BAKIRKÖY PROJESĠ 2013_300_07 PROJE ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

MAKSOMER MAKSOMER V E T İ C A R E T A N O N İ M Ş İ R K E T İ. www.maksomer.com

MAKSOMER MAKSOMER V E T İ C A R E T A N O N İ M Ş İ R K E T İ. www.maksomer.com Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: www.onofset.com > 0.2011 İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Güniz Sok. No: 24 Kavaklıdere, ANKARA Tel: (0.12) 426 7 5 Faks: (0.12) 426 70 0 info@maksomer.com www.maksomer.com

Detaylı