Hakkımızda. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Çevre Mühendisleri Odası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakkımızda. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Çevre Mühendisleri Odası"

Transkript

1 TANITIM DOSYASI Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Adres : Simon Bolivar Cad. 7/5 Çankaya / Ankara Posta Kodu : Tel : Fax :

2 Hakkımızda Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti yılında kurulmuģ olan MAKROPLAN Mim. Müh. InĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti., çeģitli alanlardaki geniģ kapsamlı projelerle ilgili planlama, mühendislik, mimarlık ve müģavirlik hizmetleri sunmakta olan, müteahhit ve imalatçı firmalardan tamamen bağımsız bir kuruluģtur. MAKROPLAN, planlama, haritacılık, su ve toprak kaynaklarının geliģtirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi çalıģmalarından ulaģtırma yapılarına kadar bir çok alanda önemli tesislerin planlanması ve projelendirilmesinde önemli görevler almıģ, sunduğu hizmetleri üstün bir görev anlayıģı içinde yerine getirmiģtir. ĠĢverenlerin ihtiyaçlarını yüksek kalitede süratle ve en düģük maliyet düzeyinde karģılamayı amaç edinmiģ bulunan Makroplan Ltd. ġti. fizibilite etüdlerinden uygulamaya kadar geniģ bir yelpazede hizmet vermektedir. KuruluĢundan bugüne kadar Halihazır Harita Üretimi, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı, Parselasyon Planı yapımı, KamulaĢtırma Haritaları yapımı, plankote, altyapı(yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) projelendirme ve Çevre Teknolojileri (Arıtma Tesisi projelendirme, Çevresel Etki Değerlendirme) dallarında altyapı-üstyapı entegrasyonunu sağlayacak doğrultuda çalıģmalar gerçekleģtirmiģtir. Bu çalıģmalarını inģaat, harita ve çevre mühendisi ile Ģehir plancı personellerden oluģan kalifiye kadrosu ile yürütmekte ayrıca uzmanlık alanlarında üniversitelerin değerli öğretim üyelerinden danıģmanlık hizmetleri almaktadır. Kamu kuruluģları Ģartname ve ihale prosedürleri olduğu kadar, Dünya Bankası ve FIDIC gibi uluslararası kuruluģların prosedür ve Ģartnameleri konusunda da tecrübeye sahiptir. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Çevre Mühendisleri Odası Ankara Ticaret Odası Makroplan Ltd. ġti. Haritacılık. Planlama ve Altyapı Projelendirme olmak üzere aģağıdaki alanlarında hizmet vermektedir. 1. Sayısal Halihazır Harita Üretimi. 2.ġeritvari Harita Üretimi. 3. Plankote ve Aplikasyon ÇalıĢmaları. 4. Topoğrafik Etüdler. 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS).

3 6. KamulaĢtırma Haritaları Üretimi, 7. 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı. 8. 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 9. Mevzii Ġmar Planları. 10. Parselasyon Planı. 11. UlaĢım Planları. 12. Restorasyon Planları. 13. Fizibilite Etüdleri. 14. Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri.Projelendirilmesi 15. Arıtma Tesisleri Projelendirilmesi(içmesuyu-evsel ve endüstriyel atıksu). 16. Kanalizasyon ġebeke ve Kollektörleri Projelendirilmesi. 17. Yağmursuyu ġebeke ve Kollektörleri Projelendirilmesi. 18. Drenaj, Su Alma Yapıları, Menfez ve Açık Kanalların Projelendirilmesi. 19. Yol Projelendirilmesi, 20. ĠĢletme (As-Built) Projeleri Yapımı. 21. Çevre Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları. 22. Ġhale Dosyası Dökümantasyonu.

4 Faaliyet Alanları *Su Temini *Atık Su Yönetimi *Katı Atık Yönetimi *Çevre Yönetimi *ġehir ve Bölge Planlama *Harita ve Ġmar uygulama *MüĢavirlik SU TEMĠNĠ Su Kaynakları Yönetimi Terfi Merkezleri Ġsale Hatları Depolama ve Dağıtım ġebekeleri Hidrolik ġebeke Modellemesi Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri Ġçmesuyu Analizleri ATIK SU YÖNETĠMĠ Kanalizasyon Sistemleri Yağmursuyu DeĢarj Sistemleri Hidrolik Modelleme Atıksu Terfi Merkezleri Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Analizleri KATI ATIK YÖNETĠMĠ Yer Tespiti Topografik ve Jeoteknik Saha ÇalıĢmaları Fizibilite ÇalıĢmaları Kompost ve Mekanik Biyolojik ĠĢleme Tesisleri ÇEVRE YÖNETĠMĠ Yer Tespiti Topografik ve Jeoteknik Saha ÇalıĢmaları Fizibilite ÇalıĢmaları Kompost ve Mekanik Biyolojik ĠĢleme Tesisleri ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nazım Ġmar Planları Uygulama Ġmar Planı Kentsel DönüĢüm

5 HARĠTA VE ĠMAR UYGULAMASI Topografik Saha Etütleri Harita Yapımı KamulaĢtırma Planları Ġmar Uygulama Planı Plankote ġeritvari Harita Yapımı MÜġAVĠRLĠK Ġhale dökümanlarının hazırlanması, değerlendirilmesi SözleĢme Yönetimi ĠnĢaat Kontrollüğü Denetleme

6 1.ÇĠFTLĠK( Ordu) Ġçmesuyu Paket Arıtma Sistemi Ön ÇalıĢmaları, Su Alma Yapısı, Ġsale Hattı, Depolar, Dağıtım ġebekesi ve Servis Yolları / Uygulama Projesi Çiftlik (Ordu) Beldesi Genel GörünüĢü Çiftlik (Ordu) Karabacak Deresi Su Alma Yapısı YerleĢim Yeri - Proje Durumu Proje Adı ve Yeri Çiftlik(Ordu) /Turkey Ġçmesuyu Temin Projesi Proje Karakteristiği Ġçmesuyu Paket Arıtma Sistemi Ön ÇalıĢmaları, Su Alma Yapısı, Ġsale Hattı, Depolar, Dağıtım ġebekesi ve Servis Yolları B- Ġhale Bilgileri Ġhale Makamı Iller Bankası Genel Müdürlüğü Ġhale Fiyatı ve Yılı ,-YTL 2008 Yüklenici MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ Turizm ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢme Ġmza Tarihi C- Proje Bilgileri Hedef Nüfus ve Yılı 5169 KiĢi, 2043 Günlük Su Tüketimi 100 lt/kiģi/gün Toplam su Ġhtiyacı 10 lt/sn Proje esas olarak Çiftlik (Ordu) Belediyesinin 2043 hedef yılına kadar su ihtiyacını karģılamak üzere Karabacak Deresinden yapılacak su temini ve iletim hattı iģidir. Uygulama projesi aģağıdaki ana tesisleri içermektedir : Karabacak Deresi Su Alma Yapısı Ġletim Hattı ( çaplarında duktil boru, toplam uzunluk 36 km) Ġletim hattı üzerinde çeģitli sanat yapıları tasarımı, Ġçme suyu analizleri ve paket arıtma sistemi için değerlendirmeler Depolar (3 adet, kapasiteler 100m 3-200m 3 ), Depolar arası iletim hattı,

7 Pompa istasyonu, Q=3 lt/sn Hm= 231m Dağıtım Ģebekesi ( 40 km) Servis yoları ( 3 km) Hizmetlerin Dökümü: Katii Proje Yapımı, SözleĢme ve ihale Dokümanlarının hazırlanması 2. PALU (ELAZIĞ) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ A- TESĠSĠN PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri Proje PALU (ELAZIĞ) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ Karakteristiği ġebeke PROJESĠ B- PROJE ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Proje ihale keģfi ve yılı 34,760.00,-YTL 2006 Proje yüklenicisi MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ. Tur. ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢmenin imza tarihi C- PROJE YAPIMINA ESAS BĠLGĠLER Proje hedef nüfusu ve yılı kiģi, 2042 Ġmar planı tasdik yılı 2001 Civar yerleģimler için Nüfus Seydili: 746 kiģi, 2042 Ġmar planı alanı 352Ha Günlük su ihtiyacı 100 lt/kiģi/gün Ġmar planı pafta sayısı 23 Adet Projede atıksu debisi(toplam) lt/sn Uç debiler 14.7 lt/sn Sızma Alanı ve Debisi Ha lt/sn D- PROJE ĠÇERĠĞĠNE AĠT BĠLGĠLER 1.Kademe ġebeke Uzunluğu 24,975 m 2.Kademe ġebeke Uzunluğu 46,878 m 1.Kademe Kollektör Uzunluğu 5,626 m 2.Kademe Kollektör Uzunluğu 4,520 m

8 Yağmursuyu Hatlar Toplamı 3,162 m Toplam Kanalizasyon Metrajı 81,999 m E- ARITMA TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Arıtma tesisi tipi ve sayısı Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi Arıtma Tesisi alanı ve yeri 0.5 ha Murat Nehri Kenarı Arıtma tesisi keģfi -- Arıtma sonrası deģarj yeri Murat Nehri F- PROJE METRAJLARI a) 1. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B B B B 1556 TOPLAM b) 2. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B B B B 240 TOPLAM c) Yağmursuyu mecralar listesi Çapı B.Tipi Uzunluk (m) 300 B B B B BA BA 837 TOPLAM ALTINDERE (SAKARYA) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ

9 A- TESĠSĠN PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri Proje ALTINDERE (SAKARYA) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ Karakteristiği ġebeke PROJESĠ B- PROJE ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Proje ihale keģfi ve yılı 38,270.00,-YTL 2007 Proje yüklenicisi MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ. Tur. ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢmenin imza tarihi C- PROJE YAPIMINA ESAS BĠLGĠLER Proje hedef nüfusu ve yılı : kiģi, 2042 Ġmar planı tasdik yılı : 2006 Civar yerleģimler için Nüfus (Çamlıca) : 6556 kiģi, 2042 Ġmar planı alanı : Ha Günlük su ihtiyacı : 100 lt/kiģi/gün... Ġmar planı pafta sayısı: 25 Adet 1/1000 Projede atıksu debisi(toplam)... : 42,76 lt/sn... 5 Adet 1/5000 Uç debiler... : 12,24 lt/sn Sızma Alanı ve Debisi... : -- Ha.... lt/sn D- PROJE ĠÇERĠĞĠNE AĠT BĠLGĠLER 1.Kademe ġebeke Uzunluğu...: 38,152 m 4,676 m Terfi Hattı 2.Kademe ġebeke Uzunluğu... : 46,735 m Yağmursuyu Hatlar Toplamı...: m Toplam ġebeke Uzunluk... : 84,887 m 4,676 m Terfi Hattı TERFĠ MERKEZLERĠNE AĠT KARAKTERĠSTĠKLER Terfi merkezi TM1 (2042) TM2 (2042) TM3(2042) Kademesi GiriĢ Borusu Kotu , Terfi debisi x 25 Terfi hattı çapı ve cinsi 160 PE PE PE100 Hm 7.5m 9m 25m Pompa Cinsi(yaĢ-kuru-burgulu) dalgıç dalgıç dalgıç Pompa Sayısı Ç(asil-yedek) Terfi Boyu 623m 499m 3554m Terfi Hattı çıkıģ Kotu Terfi Hattı baģlangıç zemin kotu E- ARITMA TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Arıtma tesisi tipi ve sayısı Arıtma Tesisi alanı ve yeri Arıtma tesisi keģfi -- Arıtma sonrası deģarj yeri Hendek Kanalizasyon ġebeke Kollektörü F- PROJE METRAJLARI a) 1.kademede yer alan atık su mecralar listesi

10 Çapı Ø B.Tipi Uzunluk (m) 200 B B B 3195 TOPLAM 38152m b) 2.kademede yer alan atık su mecralar listesi Çapı Ø B.Tipi Uzunluk (m) 200 B TOPLAM c) Yağmursuyu mecralar listesi...çapı...b.tipi Uzunluk (m) 160 HDPE HDPE HDPE 3554 TOPLAM SELÇĠKLER (UġAK)Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi A- Proje Durumu Proje Adı ve Yeri Proje Selçikler(UĢak) Atıksu Arıtma Tesisi / Uygulama Projesi Karakteristiği Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi B- Ġhale Bilgileri Ġhale Makamı Iller Bankası Ġzmir Bölge Müdürlüğü Ġhale Fiyatı ve Yılı ,-YTL 2007 Yüklenici MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ Turizm ve Tic. Ltd. ġti.

11 SözleĢme Ġmza Tarihi C-Proje Bilgileri Hedef Nüfus ve Yılı KiĢi, 2042 Günlük Su Tüketimi 100 lt/kiģi/gün Toplam su Ġhtiyacı lt/sn D- PROJECT DETAILS Kollektor 684 m Proses Aktif Çamur Sistemi Arıtma Tesisi Yeri Selçikler Arıtım sonrası deģarj Cingil Çayı Tesis klasik aktif çamur sistemine göre tasarlanmıģtır. Ġlk kademede mekanik arıtma yapılmaktadır. Bu aģamada tüm büyük ve katı maddeler ince ızgara ve kum tutucu tesisinde uzaklaģtırılmaktadır. Bu aģamada yağ gibi atıklarda uzaklaģtırılmıģ olmaktadır. Havalandırma havuzunda oluģturulan anaerobik ve aerobik Ģartlar ile atıksuda nitrifikasyon ve denitrifikasyon sağlanmaktadır. Aylıca çökeltme tankı vasıtasıyla çamur arıtılmıģ sudan ayrıģtırılmaktadır. Klorlamayı takiben arıtılmıģ atıksu yakındaki dereye deģarj edilmektedir. Çamur belt filtreden geçirilerek susuzlaģtırılmaktadır Detaylı Proje aģaması 5 adımdan oluģmaktadır. Bunlar; a) Arıtma tesisi alanı plankotesi ve taslak projeler b) Jeoteknik ÇalıĢmalar ve labaratuvar deneyleri c) Detay Projeler, Proses Dizayn, Mekanik ve mimari projeler d) Statik, Betonarme ve Elektrik Projeleri e) Kesin Projeler, Metraj ve KeĢifler, Uygulam için ihale dokümanlarının hazırlanması 5.KDZ EREĞLĠ (ZONGULDAK) Organize Sanayi Bölgesi Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri Proje Adı Hizmetleri Yer ĠĢveren Yüklenici : Kdz. Erğli Organize Sanayi Bölgesi Etüd Proje Mühendislik : Kdz. Ereğli, Zonguldak : Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis TeĢekkül BaĢkanlığı : Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Projeyi Ġnceleyerek Onaylayan Kurum : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Proje Açıklaması : Bu iģ kapsamında 200 ha. Organize Sanayi Bölgesinin,

12 Halihazır Harita Üretimi ( Sayısal) Jeodezik ve Jeoteknik Etüd Yapılması 1/2000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması 1/1000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması Zemin AraĢtırma Raporunun Hazırlanması Parselasyon Planı Yapılması ( Zeminde Arazi ve Arsa Düzenleme Uygulaması) ve Tapuların Çıkarılması Yol Avan Projelerinin Hazırlanması Ġçmesuyu Avan Projelerinin Hazırlanması Kanalizasyon Avan Projelerinin Hazırlanması Yağmursuyu Avan Projelerinin Hazırlanması Elektrik Avan Projelerinin Hazırlanması Yol Uygulama Projelerinin Hazırlanması Ġçmesuyu Uygulama ( Ġsale Hattı, ġebeke, Depo, ve Kaptaj) Projelerinin Hazırlanması Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Elektrik Uygulama Projelerinin Hazırlanması Drenaj ve Yağmursuyu Açık Kanalı, Menfez ve Su Alma Yapılarının Projelerinin Hazırlanması KeĢif Çıkartılması Ġhale Dökümanlarının Hazırlanması SözleĢme Tarihi : SözleĢme Tutarı : TL (1997/2 B.F) ĠĢin Süresi : Tarihinde projelerin tasdiki ile tamamlanmıģtır....ġçmesuyu Proje Karakteristikleri Su Ġhtiyacı Depo : 80 lt/sn : 2500 m3 Gömme Depo ġebeke : ġebeke Alanın topoğrafyası gereği 2 basınç kademesine ayrılmıģtır. 2. Basınç kademesi için 10 m3 lük maslak kullanılmıģtır. 1.Basınç kademesinde 300, 400 mm AÇB L=1244 m 100, 125, 200 mm PVC L=1996 m 2.Basınç kademesinde 300, 400 mm AÇB L=776 m 100, 125, 150, 175, 200 mm PVC L=4514 m Toplam ġebeke Boyu : 7232 m

13 ...Kanalizasyon ġebeke Proje Karakteristikleri Kanalizasyon sistemi 2 ayrı bölge halinde çözülerek 2 ayrı noktadan arıtma tesisine deģarj edilmiģtir. ġebeke : 1. Bölge 300 mm 2358 m 400 mm 276 m 2. Bölge 300 mm 7351 m 400 mm 219 m 500 mm 198 m Toplam ġebeke Uzunluğu : m...yağmursuyu Proje Karakteristikleri Yağmursuyu Açık Kanalı : 1 Ana Yağmursuyu Toplama Havzası için 3667,30 m Yağmursuyu açık kanalı projelendirilmiģtir. ġeritvari Haritası çıkarılmıģ, Kübaj hesapları yapılmıģtır. ġebeke : 300 mm 739 m 400 mm 1148 m 500 mm 1356 m 600 mm 1313 m 800 mm 1422 m 1000 mm 70 m Toplam ġebeke Uzunluğu : 6048 m Drenaj : 286 mm 1043 m 382 mm 120 m 468 mm 136 m 614 mm 40 m Toplam ġebeke Uzunluğu : 1339 m...yol Projeleri Karakteristikleri

14 Toplam Uzunluk : 11004,98 m taģıt ve ada içi yollar, 17 m, 15m, 12 m, 10 m, 7m geniģliğinde yollar 6. YENĠÇAĞA (BOLU) Organize Sanayi Bölgesi Proje Adı...:.Yeniçağa ( Bolu ) Organize Sanayi Bölgesi Etüd ProjeMühendislik Hizmetleri Yer......: Yeniçağa Ġlçesi, Bolu ĠĢveren...: Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis TeĢekkül BaĢkanlığı Yüklenici...:...Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Projeyi Ġnceleyerek Onaylayan Kurum...: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Proje Açıklaması...: Bu iģ kapsamında 103 ha. Organize Sanayi Bölgesinin,...Halihazır Harita Üretimi ( Sayısal)...Jeodezik ve Jeoteknik Etüd Yapılması...1/2000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması...1/1000 Ölçekli Ġmar Planı Yapılması...Zemin AraĢtırma Raporunun Hazırlanması...Parselasyon Planı Yapılması ( Zeminde Arazi ve Arsa Düzenlenme...Uygulaması ) ve Tapuların Çıkarılması

15 ...Yol Avan Projelerinin Hazırlanması...Ġçmesuyu Avan Projelerinin Hazırlanması...Kanalizasyon Avan Projelerinin Hazırlanması...Yağmursuyu Avan Projelerinin Hazırlanması...Elektrik Avan Projelerinin Hazırlanması...Yol Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Ġçmesuyu Uygulama (Ġsale Hattı, ġebeke, Depo ve Kaptaj)...Projelerinin Hazırlanması...Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Elektrik Uygulama Projelerinin Hazırlanması...Drenej ve Yağmursuyu Açık Kanalı, Menfez ve Su Alma...Yapılarının Projelerinin Hazırlanması...KeĢif Çıkartılması...Ġhale dökümanlarının Hazırlanması SözleĢme Tarihi...: SözleĢme Tutarı...: TL ĠĢin Süresi...: tarihinde proje onayı ile tamamlanmıģtır,

16 7.YAHYALI (KAYSERĠ) KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU KESĠN PROJESĠ TOPLAYICI HATLARI ĠLE KOLLEKTÖR VE DĠĞER TESĠSLERĠN PROJEDEKĠ KONUMLARI A- TESĠSĠN PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri... : YAHYALI (KAYSERĠ) KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU KESĠN PROJESĠ Proje Karakteristiği....: ġebeke PROJESĠ Program Durumu ve Proje No.su. : B-PROJE ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Proje ihale keģfi ve yılı...: ,00,-YTL 2006 Proje yüklenicisi... : MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ. Tur. ve Tic. Ltd. ġti. SözleĢmenin imza tarihi... : C- PROJE YAPIMINA ESAS BĠLGĠLER Proje hedef nüfusu ve yılı...: kiģi, Ġmar planı tasdik yılı : 1983 Civar yerleģimler için Nüfus...: Derebağ:4999 kiģi, Ġmar planı alanı : 632.5Ha Günlük su ihtiyacı...: 170 lt/kiģi/gün...ġmar planı pafta sayısı : 35 Adet Projede atıksu debisi(toplam)... : 216,40 lt/sn Uç debiler... : 41,53 lt/sn Sızma Alanı ve Debisi....: -- Ha...-- lt/sn

17 D- ARITMA TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Arıtma tesisi tipi ve sayısı : Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi Arıtma Tesisi alanı ve yeri : Arıtma tesisi keģfi : --- Arıtma sonrası deģarj yeri : Yahyalı Deresi E- PROJE METRAJLARI a) 1. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B B B B B TOPLAM b) 2. kademede yer alan Çapı B.Tipi Uzunluk (m) atıksu mecralar listesi 200 B TOPLAM c) Yağmursuyu mecralar Çapı B.Tipi Uzunluk (m) listesi 300 B B B B B B B 242 TOPLAM BEYAĞAÇ (DENĠZLĠ) KANALĠZASYON ġebeke KESĠN PROJESĠ

18 A- NÜFUSU Belediyenin 2000 yılı nüfusu 2789 kiģi Belediyenin 2042 Proje Hedef yılı nüfusu (Y.GeliĢme alanı dahil)7000 kiģi Nüfus artıģ oranı,çort 1,3052 Kabul edilen artıģ oranı, Ç(YerleĢik) 2,16 B- SU GEREKSĠNMESĠ Ġnsan (YerleĢik) 80 lt/kiģi/gün Özel gereksinme - Toplam Ġnsan Ġçmesuyu Ġhtiyacı lt/sn Toplam Evsel Atıksu Debisi (2042) lt/sn C- ÖZEL ATIKSU UÇ DEBĠLER GeliĢme (lt/sn) Y. GeliĢme Alanı (550 kiģi) : 1.02 Toplam (lt/sn) 1,02 D- YER ALTI SUYU DURUMU Sızma Alanı (ha) --- Sızma Debisi (lt/sn/ha) --- E- MEVCUT ġebeke ġekil ---- Çapı (mm) ---- Uzunluğu (m) ---- F-PROJEDE KOLLEKTÖR ġekli Cazibeli Çapı (mm) Ø 300 Beton Boru Uzunluğu m (m) 756 G- PROJEDE ATIKSU ġebeke 1.Kademe ġebeke Uzunluğu (m) ,00 2.Kademe ġebeke Uzunluğu (m) ,00 Mevcut ġebeke Uzunluğu (m) ---- Toplam ġebeke Uzunluk (m) ,00 H- PROJEDE YAĞMURSUYU ġebeke 1.Kademe ġebeke Uzunluğu (m) Kademe ġebeke Uzunluğu (m) ---- Mevcut ġebeke Uzunluğu (m) ---- Toplam ġebeke Uzunluk (m) ---- I-MOTOPOMP Terfi Merkezi No ---- Adedi ve cinsi ---- Pompa debisi (lt/sn) ---- Toplam Basma Yüksekliği (m) ---- Tahrik motoru (kw) J- TERFĠ HATTI Tarfi Hattı No ---- Ġletim Hattı Uzunluğu (m) ----

19 Boru iç çapı / et kalınlığı (mm) ---- Boru Cinsi ve ĠĢletme Basıncı ---- Hattın seleritesi, (a) K- PROJEDE FOSSEPTĠK Fosseptik Sayısı ---- (m/sn) Fosseptik Hacmi ---- L- ARITMA Arıtma Cinsi Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Gerekli alan 2000 m2 9. ISPARTA /TURKEY KARA HAVACILIK OKUL KOMUTANLIĞININ SÜLEYMAN DEMĠREL HAVAALANI NA KONUġLANMASI PROJESĠ A- PROGRAM DURUMU Proje Adı ve Yeri : Isparta /Turkey Süleymen Demirel Havaalanı Proje Karakteristiği : Harita, Jeolojik Etüd, Ġmar Planı ve Arazi Aplikasyonu B- ĠHALE BĠLGĠLERĠ Ġhale Makamı :Milli Savunma Bakanlığı-NATO Enfrastrüktür Bölge BaĢkanlığı/Ġzmir Ġhale Fiyatı ve Yılı : ,-YTL 2008 Yüklenici : MAKROPLAN Mim. Müh. ĠnĢ Turizm ve Tic. Ltd. ġti.. SözleĢme Ġmza Tarihi : ATAKENT GÖLBAġI /ANKARA 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR VE PARSELASYON PLANI Proje Adı...1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar ve Parselasyon Planı Yer GölbaĢı ilçesi Atakent çevresi konut yapı Kooparatif...

20 Yüklenici...Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Proje Açıklaması GölbaĢı ilçesi Atakent Konut Yapı Kooperatif Alanı ve çevresi 50 hektarlık Alana ait halihazır harita, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar, Parselasyon Planı ve Altyapı Projelerinin Yapımı iģi. 11. GÖLBAġI ANKARA KIZILCAġAR KÖYÜ 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR VE PARSELASYON PLANI Proje Adı KızılcaĢar Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar ve Parselasyon Planı Yer GölbaĢı Ġlçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yüklenici Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Proje Açıklaması Özel çevre koruma bölge sınırları içerisinde hali hazırda KızılcaĢar Köyü tapulamasına kayıtlı. 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 numaralı kadostral parsellerden oluģan toplam 200 ha.lık alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planı, yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı uygulama projeleri yapımı. 12. ĠNCEK KÖYÜ /GÖLBAġI / ANKARA 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR VE PARSELASYON PLANI

21 Proje Adı Ġncek Köyü GölbaĢı 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar ve Parselasyon Planı Yer : GölbaĢı ilçesi Ġncek Köyü Yüklenici : Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Proje Açıklaması ANKARA ĠLĠ GÖLBAġI ĠLÇESĠ, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KALAN ĠNCEK KÖYÜ TAPULAMASINA KAYITLI 179,182, 183, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 233, 553, 554, 555, 556, 557,576, 577, 578, 579, 580, 590, 663, NOLU KADASTRAL PARSELLERDEN OLUġAN TOPLAM 41,1 Ha. LIK ALANA AĠT 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI VE PARSELASYON PLANI, YOL, ĠÇMESUYU, KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU ALTYAPI UYGULAMA PROJELERĠ

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLAMASI PLANLAMA, PROJELENDİRME, TEKNİK İNCELİKLER Hüseyin KARIŞAN Çevre Mühendisi (İTÜ) Kısıklı Büyükçamlıca Cad. Başçay Sok. No: 16 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 422 67 34 36 Fax:

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ. M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com

ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ. M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com Planlama Mühendisliği Atıksu Master Planı Katı Atık Yönetim Planı Arıtma Çamurları Yönetim

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TANITIM DOSYASI Sayfa 0 of 31 Firmamız haritacılık, inşaat altyapı, çevre yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanlarında mühendislik, projelendirme,

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik DİİYARBAKIIR DAKİİ BELEDİİYELERİİN ALTYAPI DURUMU M. Adnan AKSOY Harita Mühendisi Diyarbakır YDO Uzmanı M. Ufuk ELHASOĞLU Çevre Mühendisi İDB Uzmanı Mart 2011 DĠYARBAKIR 1 SUNUġ Bölgesel geliģme ve kalkınmayı

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİ ENDÜSTRİ (KÜMELENME) BÖLGESİ BİR MODEL ÖNERİSİ

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİ ENDÜSTRİ (KÜMELENME) BÖLGESİ BİR MODEL ÖNERİSİ SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİ ENDÜSTRİ (KÜMELENME) BÖLGESİ BİR MODEL ÖNERİSİ A. İhsan KARAMANLI Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Rekabet Birbiriyle rekabet içinde ancak birbiriyle endüstriyel

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

Çözüm ORTAĞINIZ. Tanıtım Katalogu ÇEVRE, BİLİŞİM, İNŞAAT, TURİZM, MİMARLIK, ARAÇ KİRALAMA, TAŞIMACILIK, İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Çözüm ORTAĞINIZ. Tanıtım Katalogu ÇEVRE, BİLİŞİM, İNŞAAT, TURİZM, MİMARLIK, ARAÇ KİRALAMA, TAŞIMACILIK, İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Çözüm ORTAĞINIZ Tanıtım Katalogu Harİta MühendİslİĞİ 2012 HAKKIMIZDA: Kuruluşumuz; Şirketimiz kurucusu ve Genel Müdürü Ufuk POLAT 1999 yılında POLAT Harita Mühendislik Bürosunu kurmuş olup 2004 yılında

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

YER TESLİM TARİHİ SÖZLEŞM E TARİHİ

YER TESLİM TARİHİ SÖZLEŞM E TARİHİ Köy İçme Suları S. N O PROJENİN ADI ÖDENEK YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ FARK İHALE TÜRÜ SÖZLEŞM E TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN BİTİRİLECE Ğİ TARİH İŞİN BİTİRİLDİ Ğİ TARİH GEÇİCİ KABUL TEKNİK PERSONEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik ŞANLIURFA DAKİ BELEDİYELERİN ALTYAPI DURUMU M. Ufuk ELHASOĞLU Çevre Mühendisi İDB Uzmanı Halil ÇAKALLI İnşaat Mühendisi Şanlıurfa YDO Uzmanı Mart 2011 ġanliurfa 1 SUNUġ Bölgesel gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmede

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

Yeni Oteller Sahası Kanalizasyon, İçmesuyu Sistemleri ile Kültür/Spor Kompleksi Detay Mühendisliği Sarıkamış Kaymakamlığı (2008)

Yeni Oteller Sahası Kanalizasyon, İçmesuyu Sistemleri ile Kültür/Spor Kompleksi Detay Mühendisliği Sarıkamış Kaymakamlığı (2008) 0806 Sarıkamış - Cıbıltepe Turizm Merkezi Yeni Oteller Sahası Kanalizasyon, İçmesuyu Sistemleri ile Kültür/Spor Kompleksi Sarıkamış Kaymakamlığı (2008) 0715 Shaqlawa ve Salahaddin Şehirleri Su Temin Sistemi

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. ÖZET BĠLGĠ Mülk Kurumsal Gayrimenkul

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre 6. ĠÇME SUYU DAĞITIM ġebekesġ TASARIMI 6.1. Dağıtım ġebekesinin OluĢturulması a) Ana Boru (İsale) Hattı: Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre uygun çap (D şeb

Detaylı

ODTÜ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ

ODTÜ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ NEDĠR? YaĢanılan çevrenin planlaması ve geliģmesi üzerine çalıģan bir bilim dalıdır. ĠnĢaat Mühendisleri, gördüğünüz her yapının analizinden, tasarımından, proje yönetiminden, ve inģaasından

Detaylı

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013 Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013 1. Hm, Monometrik Yüksekliği Hesapla Hm = GBK X + JxL + GB dir. Burada; Hm : Monometrik yükseklik (terfi basma yüksekliği), (m). GBK : Hat sonundaki deponun giriş

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ Soru 1: Zemin boy kesiti şekilde verilen serbest yüzeyli akiferde açılacak bir d= 0.8 m çaplı bir kuyudan; a) Çekilebilecek optimum debiyi, b) Bu kuyunun

Detaylı

II. GAP ĠDARESĠ ALTYAPI ÇALIġMALARI

II. GAP ĠDARESĠ ALTYAPI ÇALIġMALARI II. GAP ĠDARESĠ ALTYAPI ÇALIġMALARI GAP Ġdaresi nin kuruluģunu sağlayan 6 kasım 1989 tarih ve 388 No lu Kanun Hükmündeki Kararname nin (KHK) "Görevler" baģlığı altındaki 2/C maddesinde yer alan "... Bölge

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR (SDP 6, 8, 10, 12 ) SUBMERSIBLE PUMPS (SDP 6, 8, 10, 12 )

DALGIÇ POMPALAR (SDP 6, 8, 10, 12 ) SUBMERSIBLE PUMPS (SDP 6, 8, 10, 12 ) DALGIÇ POMPALAR (SDP 6, 8, 10, 12 ) SUBMERSIBLE PUMPS (SDP 6, 8, 10, 12 ) Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, TSE 11146 standardına uygun, NEMA standardındaki motorlara uygun, Kuyuya montajı kolay,

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI YALOVA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İnce Izgara Montajı Konveyör Bant Çöktürme Havuzu Köprülü Döner Sıyırıcı ve Savaklar Havalandırma Havuzu Kollektör Sistemi ve Dalgıç Mikserler

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS)

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ĠÇERĠK İlimizin afetselliği Projenin Tanımı Projenin Yasal Dayanakları KENTGES Strateji Belgesi Kapsamı Proje

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

ELSA PROJE MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

ELSA PROJE MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. ELSA PROJE MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. TANITIM KATALOĞU 2017 HAKKIMIZDA ELSA Proje Mühendislik ve İnşaat Limited Şirketi, sektörde aktif çalışmakta olan Fatih SARI ve İsmet ELMA tarafından 2016 yılı

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

NOKTASAL PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT MİMARLIK EĞİTİM SAN.. VE TİC. LTD. ŞTİ. NOKTASAL PROJE su mühendisliği ve enerji alanında kadrosu ve deneyimi ile hem kamu, hem de özel sektör müşterilerine

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon.

İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon. İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007 30 Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon Sunum Planı 1. 1. İSKİ Hakkında Genel Bilgi 2. 2. İSKABİS Projesi 3. 3. İSKABİS Uygulamaları

Detaylı

2008 YILI 1. DÖNEMD ĐL L KOORDĐNASYON TOPLANTISI ANTALYA

2008 YILI 1. DÖNEMD ĐL L KOORDĐNASYON TOPLANTISI ANTALYA 5. BÖLGE B MÜDÜRLM RLÜĞÜ 2008 YILI 1. DÖNEMD ĐL L KOORDĐNASYON TOPLANTISI ANTALYA 5. BÖLGE B MÜDÜRLM RLÜĞÜMÜZ ANTALYA ĐLĐ PROGRAM DAHĐLĐNDE 2 adet Đçmesuyu 10 adet Kanalizasyon 1 adet Katı Atık 7 adet

Detaylı

27.02.2014 SAAT 14:00 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ

27.02.2014 SAAT 14:00 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 27.02.2014 SAAT 14:00 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ ERGENE-2 O.S.B. GELİR BİLGİLERİ AİDAT GELİRİ TAHSİL EDİLEN : 2.179.660,00 TL TAHSİL EDİLEMEYEN : 632.339,44 TL ÜYE KURULUŞ KATILIM PAYLARI TAHSİL

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

GOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ KRONOLOJİSİ

GOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ KRONOLOJİSİ 1/33 GOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ KRONOLOJİSİ İşveren : GOSB Yüklenici : Mass- Gezer ĠĢ Ortaklığı Kontrol: SeyaĢ Sey Mimarlık Mühendislik A.ġ. ( SeyaĢ

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı 1-Personelin Adı 2-Mesleği BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK PLN. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3-Doğum Tarihi : 1973 4- Mesleki Deneyimi : 17 Yıl ÖZGEÇMİŞ FORMU : Hacı KARAKUŞ : Şehir ve Bölge Plancısı 5-Firmada

Detaylı

SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1- YAPI SAHİBİ EVRAKLARI 1-1 Dilekçe 1-2 Yapı Ruhsat Bilgi Formu 1-3 Tapu 1-4 İmar Durumu 1-5 Bina Aplikasyon Krokisi 1-6 Çed Raporu 1-7 Ruhsat Harcı 2- YAPI MÜTEAHİT EVRAKLARI SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 211 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI-TEMMUZ 211 a) Personel Giderleri: 1.35. 1.2. 1.5. 9. 75. 6. 45. 3. 15. OCAK ŞUBAT MART

Detaylı

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 06.04.2015

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 06.04.2015 Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 06.04.2015 1. Hm, Monometrik Yüksekliği Hesapla Hm = GBK X + JxL + GB...[1] dir. Burada; Hm : Monometrik yükseklik (terfi basma yüksekliği), (m). GBK : Hat sonundaki deponun

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 6. MADDESİ UYARINCA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ ALTYAPI PROJESİ

DENİZLİ BELEDİYESİ ALTYAPI PROJESİ DENİZLİ BELEDİYESİ ALTYAPI PROJESİ 2007 1 Yrd. Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR Denizli Belediye Başkan Yardımcısı 2 Denizli Belediyesi, Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında Dünya Bankasından 22.08.2006 2006 tarihinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bitirdiği Okul ve Bölüm Mezuniyet Tarihi Diploma No Istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Şehir Planlama Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ. Bitirdiği Okul ve Bölüm Mezuniyet Tarihi Diploma No Istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Şehir Planlama Doktora Programı 1-Personelin Adı 2-Mesleği BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK PLN. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3-Doğum Tarihi : 1979 4- Mesleki Deneyimi : 10 Yıl ÖZGEÇMİŞ : Yücel Erdem DİŞLİ : Şehir ve Bölge Plancısı/Ulaştırma

Detaylı

KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALTYAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ VERĠ ÜRETĠMĠNDE KULLANILACAK COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ STANDARTLARI Mart 2012 Yayın-2 ALTYAPI BĠLGĠ SĠSTEMĠ STANDARTLARI E-devlet çalışmaları kapsamında

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK 2013 UTEM PLANLAMA 2004 yılında faaliyete başlamış olup çağımızın son teknolojilerini kullanarak bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte fiziki planlama ve buna bağlı olarak

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

PATLAYICI MADDE DEPOLARINA ĠLĠġKĠN ĠMAR PLANI ĠNCELEME KRĠTERLERĠ

PATLAYICI MADDE DEPOLARINA ĠLĠġKĠN ĠMAR PLANI ĠNCELEME KRĠTERLERĠ PATLAYICI MADDE DEPOLARINA ĠLĠġKĠN ĠMAR PLANI ĠNCELEME KRĠTERLERĠ KONUNUN ĠNCELENECEĞĠ BAġLIKLAR MEVZUAT DEYĠMLER VE TANIMLAR DEPOYA AĠT TEKLĠFĠN ĠNCELENMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER, KRĠTERLER TEKLĠFLERDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304)

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

EK-7. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY BAŞVURU FORMU ve EKLERİ

EK-7. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY BAŞVURU FORMU ve EKLERİ EK-7 İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY BAŞVURU FORMU ve EKLERİ İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) YILLIK ONAY EVRAK KONTROL FÖYÜ Şubesi ONAY YILI: Firma Tescil No Firma Unvanı İTB Yıllık Onay Başvuru Formu

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı