ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ"

Transkript

1 ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ Prof. Dr. İftihar Köksal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TRABZON Anahtar Kelimeler: antibiotik, proflaksi, cerrahi proflaksi, medikal proflaksi Proflaktik antibiyotik kullanımı, bazı durumlarda gelişmesi muhtemel bir infeksiyonu önlemek amacı ile antibiyotik kullanımı olarak tanımlanır. Değişik nedenlerle hastaneye yatırılmış olan hastaların yaklaşık olarak üçte birinde antibiyotik kullanılmaktadır. Bu kullanımın en az yarısı başta cerrahi proflaksi olmak üzere, proflaktik amaçlıdır. Antibiyotik kullanımı cerrahi ve cerrahi dışı (medikal) proflaksi olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Romatizmal ateş, tüberküloz, infektif endokardit, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV, menenjit, tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu, spontan bakteriyel peritonit, sıtma, boğmaca, veba, şarbon, hayvan ısırıkları ve seyahat diareleri medikal proflaksi uygulanan hastalıklar arasında sayılabilir. Cerrahi proflaksi ise cerrahi alan infeksiyonlarını önlemek için çeşitli cerrahi girişimlerde perioperatif olarak antibiyotik uygulanmasıdır. Cerrahi proflaksi için ideal antibiyotikler bakterisidal, toksik olmayan, ucuz, cerrahi alan infeksiyonlarına neden olan patojenleri kapsayan antibiyotikler olmalıdır. Sunulan yazıda proflaksi geniş olarak tartışılmaktadır.

2 CERRAHİ DIŞI (MEDİKAL) PROFLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI AKUT ROMATİZMAL ATEŞ PROFLAKSİSİ Grup A beta hemolitik streptokokların (AGBHS) neden olduğu tonsillit ve farenjitler tedavi edilmezlerse geç komplikasyon olarak akut romatizmal ateşe(ara) neden olurlar. ARA proflaksisi ilk atağı önlemek ve ilk atağı geçirmiş kişilerde tekrarlayan atakları önlemek amacı ile yapılmaktadır. a-ilk atağın önlenmesi: İlk atağın önlenmesi amacı ile proflaktik antibiyotik kullanımı aslında AGBHS'ların neden olduğu üst solunum yolu infeksiyonlarının tedavisidir. AGBHS epidemileri sırasında infeksiyonu takiben romatizmal ateş riski %3'e çıkmaktadır. ARA proflaksisinde yani AGBHS'lara bağlı solunum yolu infeksiyonlarının tedavisinde ilk seçenek allerjisi olmayan hastalarda penisilin olmalıdır. ARA'yı önlemek yüksek doz penisilinle değil, uzun süre devam eden serum ilaç düzeyi ile sağlanabilir. Bu nedenle en uygun seçenek benzatin penisilin G'dir. Doz, erişkinlerde 1.2 milyon ünite, 27kg altındaki çocuklarda 600 bin ünitedir. Bu dozlarla 10 günün üzerinde yeterli serum düzeyi sağlanmaktadır. Oral penisilinler tercih edilecekse, penisilin V günde 3 kez 10 gün süre ile kullanılmalıdır. Aslında sefalosporinler, aminopenisilinler ve makrolidler gibi oral yoldan kullanılan tüm ilaçlara azitromisin hariç 10 gün devam etmek gerekmektedir. Ancak hastaların büyük bir çoğunluğu semptomlar düzeldikten sonra bu süreyi beklemeden tedaviyi kesmektedir. Bu nedenle allerjisi olmayan hastalarda, en kolay uygulama tek doz benzatin penisilin G olmalıdır. Penisilin allerjisi tanımlayan hastalarda ise en kolay uygulama 3-5 günlük, günde tek doz azitromisin uygulamasıdır. Eritromisin, klaritromisin gibi diğer makrolidler de tercih edilebilir. Tetrasiklinler ve sulfonamidler ise etkisiz olduklarından tercih edilmemelidirler. b- Tekrarlayan atakların önlenmesi: Daha önce ARA geçirmiş kimseler yeniden semptomatik veya asemptomatik AGBHS infeksiyonu geçirirlerse rekürens riski yüksektir. Bu nedenle, daha önce ARA geçiren kişilere devamlı proflaksi önerilmektedir. İdeal proflaksi süresi yaşam boyu olmakla birlikte bazı durumlarda süre kısalabilmektedir. Çocukluğunda ARA geçirenlerde en az 20 yaşına kadar, diğer yaş gruplarında ise atağın üzerinden 5 yıl geçene kadar proflaksiye devam etmek gerekir. İyi tanımlanmış romatizmal ateş hikayesi olanlarda, Sydenham koresi veya romatizmal kalp hastalığı tanımlayanlarda proflaksiye 2

3 yaşam boyu devam edilmelidir. Yine meslekleri icabı çocukluk yaş grubu ile teması sık olan sağlık personeli, öğretmenler ve sosyoekonomik koşulların bozuk olduğu durumlarda yaşam boyu proflaksi önerilmektedir. Proflakside kullanılacak ilk ilaç benzatin penisilin G'dir. İlk atakların önlenmesinde kullanılan dozlarda kullanılmalıdır. 28 gün aralarla uygulanması önerilmekle birlikte, infeksiyon insidansının yüksek olduğu yerlerde 3 hafta aralarla yapılan uygulamanın daha etkili olduğu gösterilmiştir. Penisiline allerjik hastalarda eritromisin, enjeksiyondan kaçınan hastalarda oral penisilinler(2x250 mg) belirtilen sürelerle kullanılabilir. TÜBERKÜLOZ PROFLAKSİSİ Tüberküloz proflaksisi, tüberkülin deri testi pozitif olan, ancak aktif hastalığı olmayan kişilere önerilen bir proflaksidir. Tüberküloz proflaksisinde ikili ya da üçlü rejimlere gerek yoktur. Proflakside seçilecek ilaç, isoniazid (INH) olmalıdır. Ancak proflaksinin kimlere ve ne zaman verileceğinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bunun en önemli nedenleri ilacın hepatotoksik etkiye sahip olması ve son yıllarda giderek artan anti-tüberküloz ilaçlardaki direnç sorunudur. Gençlere ve tüberkülin deri testi (PPD) pozitifleşenlere proflaksi verilmesi konusunda fikir birliği vardır. Tüberküloz proflaksisinde CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) önerileri Tablo 1'de görülmektedir. Tablo 1. Tüberküloz proflaksisinde CDC önerileri KATEGORİ 35 YAŞ ALTI 35 YAŞ VE ÜZERİ Risk faktörü var a PPD>10 mm ise her yaşa PPD>10 mm ise her yaşa uygulanır. Yeni temas, HIV uygulanır. Yeni temas, HIV infeksiyonu, radyolojik infeksiyonu, radyolojik olarak eski tüberküloz olarak eski tüberküloz varlığında PPD sınırı varlığında PPD sınırı 5mm'dir. 5mm'dir. Risk faktörü yok, yüksek PPD>10 mm ise uygulanır. Uygulanmaz insidanslı grup b Risk faktörü yok, düşük PPD>15 mm ise uygulanır c. Uygulanmaz insidanslı grup a Risk faktörleri: HIV infeksiyonu,bilinen yeni temas, deri testinde yeni değişim, anormal akciğer grafisi, İV ilaç bağımlılığı, tıbbi olarak risk faktörleri b Yüksek insidanslı grup: Tüberküloz insidansının yüksek olduğu yerlerden gelen göçmenler, sağlık personeli c Düşük insidanslı grup: Tüberküloz insidansının düşük olduğu gruplar Proflaktik olarak verilecek INH dozu erişkinlerde 300mg, çocuklarda 10/mg/kg/gün (maksimum 300 mg) olup, günde bir kez alınmalı ve proflaksiye bir yıl devam etmelidir. İlaç 3

4 direnci durumunda optimal kemoproflaksi bilinmemektedir. 35 yaş üzerinde olanlarda ve her gün alkol kullananlarda INH hepatotoksisitesi artış göstermektedir. Aktif tüberküloz olguları ile teması olan ve PPD testi negatif olan kişilere INH başlanır ve 3 ay sonra PPD testi tekrarlanır. Eğer PPD (-) ise proflaksi sonlandırılır, pozitifleşmiş ise proflaksi 12 aya tamamlanır. PPD (-) iken pozitifleşen kişiler, 35 yaş altında iseler INH proflaksisini yukarıda belirtilen süre ve dozda almalıdırlar. Tüberküloz olgu sayısının yüksek olduğu yerlerden gelen göçmenler, uyuşturucu bağımlıları, evsizler, cezaevlerindekiler, gastrektomi ve jejunostomi yapılanlar, kronik böbrek hastaları ve transplantasyon yapılanlar, miyeloproliferatif hastalığı olanlar, hematolojik malignensililer ve uzun süre steroid tedavisi almış olanlar, tüberküloz gelişme riski olan gruplar olduklarından PPD pozitifliğinde bu grupların proflaksi almaları önerilir. MENENJİT PROFLAKSİSİ Amaç, N. meningitidis ve H. influenzae infeksiyonlarında, vakalarla kapalı temas halinde menenjit salgınını engellemektir. Ev halkına, gün içinde aynı ortamın paylaşıldığı durumlarda ve infekte kişinin oral sekresyonları ile direk temas halinde (öpüşme, ağızdan ağıza resüsitasyon, endotrakeal entübasyon, endotrakeal tüp uygulaması) uygulanır. Proflaksiye en kısa zamanda başlanmalıdır. N. meningitidis için rifampin 600 mg/her 12 saatte 2 gün, çocuklar 10 mg/kg; siprofloksasin 500 mg oral tek doz, erişkinlere; seftriakson 250 mg İM tek doz şeklindedir H. influenzae için kullanılabilecek ilaç; rifampin 20 mg/kg/gün (maksimum 600 mg/gün) 4 gün, 2 yaş altında proflaksi önerilmez. Rinore ve otoreli hastalarda subaraknoid boşluk ile dış ortam arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu kişilerde pnömokokal menejit gelişme ve tekrarlama riski yüksektir. Bu nedenle proflaktik bir yaklaşımla prokain penisilin ünite günde bir kez İM yoldan verilir. İki haftadan uzun süren BOS sızıntısında ise cerrhi onarım gereklidir. Proflaksi altında menenjit gelişmesi penisiline dirençli pnömokokları akla getirmelidir. Penisiline direncin yüksek olduğu bölgelerde nasıl bir yol izleneceği tam olarak bilinmemekle birlikte pnömokok aşısı ile birlikte klindamisin veya makrolid verilebilir. 4

5 İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFLAKSİSİ İnfektif endokardit mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. İnfektif endokardit proflaksisi bakteremiye neden olan işlemler sırasında, kardiyak durum da göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Örneğin diş çekiminden sonra geçici bakteremi riski %65 olup, infektif endokardit gelişme riski 500'de birdir. Bu durumda verilecek bir proflaksi %100 koruyucu olacaktır. Bakteremi gelişmesi bakımından riskli diğer işlemler Tablo 2'de görülmektedir. Tablo 2. Değişik işlemler sırasında geçici bakteremi riskleri (%) İşlem Cerrahi Diş çekimi Periodental cerrahi Diş fırçalama Tonsillektomi Risk İşlem Diagnostik Fleksibl bronkoskop Baryumlu lavman Karaciğer biyopsisi Üst GİS endoskopi Ürolojik cerrahi sonrası kateter 50 Fleksibl sigmoidoskopi çıkarılması Kolonoskopi Prostatektomi(steril idrar) Prostatektomi(infekte idrar) Normal doğum Risk Olguların çoğunda infektif endokardit semptomları iki haftadan daha kısa bir süre içinde ortaya çıkar. Hastaların altta yatan kardiyak durumlarının yarattığı riskler Tablo 3'te, endokardit proflaksisi önerilen işlemler Tablo 4'de özetlenmiştir. Tablo 3. Endokardit riski bakımından kardiyak durumlar Proflaksi önerilen durumlar Proflaksi önerilmeyen durumlar Yüksek riskli durumlar ( Prostetik kalp kapakları, Geçirilmiş infektif endokardit, Konjenital siyanotik kardiyak malformasyonların çoğu, cerrahi olarak onarılmış sistemik pulmoner şantlar) ASD Geçirilmiş koroner bypass Koroner arter hastalığı Fizyolojik,fonksiyonel ve masum üfürümler Geçirilmiş Kawasaki Hastalığı 5

6 Orta riskli durumlar (Diğer kardiyak malformasyonların çoğu, romatizmal ve edinsel kapak hastalıkları, hipertrofik kardiyomiyopati, valvular regürjitasyonlu mitral kapak prolapsusu) Onarılmış PDA,VSD,aort koarktasyonu Kardiyak pacemaker'lar Mitral valv prolapsusu (valvular regurjitasyon yoksa) Geçirilmiş RA(Kalp tutulumu yoksa) Tablo 4. Endokardit proflaksisinin girişimlere göre durumu Proflaksi önerilen girişimler Kanamaya neden olabilecek tüm dental girişimler Tonsillektomi, adenoidektomi İntestinal veya respiratuar mukozayı kapsayan cerrahi girişimler Rijit bronkoskopi Özofagus varislerinin skleroterapisi Özofagus dilatasyonu Safra kesesi ameliyatı Sistoskopi Üriner infeksiyon varlığında üretral kateterizasyon ve üretral cerrahi Üretral dilatasyon Prostatik cerrahi İnfekte dokunun insizyon ve drenajı Vajinal histerektomi İnfeksiyon varlığında vajinal doğum Proflaksi önerilmeyen girişimler Kanamaya neden olmayan dental girişimler Timpanotomi Endotrakeal entübasyon Fleksibl bronkoskopi Kardiyak kateterizasyon Endoskopi Sezeryan seksiyo İnfeksiyon yoksa; üretral kateterizasyon, küretaj, komplike olmayan vajinal doğum,terapötik abortus İnfektif endokardit proflaksisinde kullanılan antibiyotikler ve uygulama şekilleri: A) Oral, dental veya solunum yollarına ait girişimlerdeki uygulama: 1. Standart rejimler: Amoksisilin işlemden bir saat önce oral yoldan 2 g verilir. Bu dozun uzun süre yeterli serum düzeyi sağlaması nedeni ile ikinci doza gerek yoktur. Penisilin grubu ilaçlara allerji varsa klindamisin işlemden bir saat önce oral yoldan 600 mg verilir. Gastrointestinal yan etkilerinden ve değişik formülasyonların farklı farmakokinetik özellikleri nedeni ile eritromisinin endokardit proflaksisinde kullanımından vazgeçilmiştir. 2.Alternatif rejimler: 6

7 a) Oral ilaç alamayan hastalar: Ampisilin, girişimden 30 dk önce bitecek şekilde İV veya İM yoldan 2 g dozda verilir. b) Penisilin grubu ilaçlara allerjisi olan hastalar: Klindamisin, işlemden 1 saat önce oral 600 mg verilir. B) Genito-üriner/Gastro-intestinal işlemlerdeki rejimler: 1) Yüksek riskli hastalar: İşlemden 30 dk önce 2 g Ampisilin İV/İM+1.5mg/kg gentamisin, 6 saat sonra 1.5 g amoksisilin oral yoldan verilir. 2) Penisilinlere allerjik hastalar: İşlemden 1 saat öncebitecek şekilde 1 saatlik infüzyon şeklinde vankomisin, 1.5mg/kg gentamisin ile kombine edilir. 3) Orta riskli hastalar: Amoksisilin işlemden bir saat önce 3g oral olarak verilir. Endokardit proflaksisinde yapılan hatalar: 1-Proflaksiye çok önceden başlamak 2-Proflaksiye uzun süre devam etmek 3-Düşük doz antibiyotik kullanmak 4-Tüm dental girişimlerde proflaksi uygulamak 5-Romatizmal ateş ve infektif enrokardit proflaksilerini karıştırmak. CİNSELYOLLA BULAŞAN HASTALIKLARDA PROFLAKSİ Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda (CYBH) proflaksi, CYBH olan kişilerin partnerlerine veya tecavüze uğramış olanlara uygulanır. Sifilizde proflaksi: Benzatin penisilin G, 2.4 milyon Ü İM olarak uygulanır. Penisilin allerjisi varsa doksisiklin (100 mgx2/gün) veya tetrasiklin(500 mgx4/gün) oral yoldan 14 gün verilir. Gonore: Seftriakson mg İM tek doz verilir. Klamidyal üretrit: 7

8 Doksisiklin (100 mgx2/gün) veya tetrasiklin(500 mgx4/gün) oral yoldan 7 gün, ya da eritromisin (500 mgx4/gün), azitromisin 1 g tek doz oral yoldan uygulanabilir. Hepatit B: Hepatit B immünglobulin ilk 48 saat içinde 0.06 mg/kg İM olarak verilmelidir. Tecavüze uğramış kişiler: Tecavüze uğrayan kadınlarda trikomonas, bakteriyel vajinozis, klamidya ve gonore en sık görülen infeksiyonlardır. Tanı koymak için alınan örneklerde bu etkenlerin araştırılması en doğru yaklaşım olmakla birlikte, tecavüze uğrayan kişiler genellikle izlemde kalmak istemediklerinden antibiyotik proflaksisi verilmelidir. Proflakside trikomonas, bakteriyel vajinozis, klamidya ve gonoreye etkili olacak empirik bir şema önerilmektedir. Bu şemada yer alan antibiyotikler, seftriakson (125 mg İM tek doz) + metronidazol (2 g oral tek doz) + azitromisin (1 g oral tek doz) veya doksisiklin (100 mg günde 2 kez 7 gün) kombinasyonudur. HIV infeksiyonu: a- Sağlık çalışanları için temas sonrası proflaksi: İğne batıran sağlık personeline HIV bulaşma riski %0.33 olarak saptanmıştır. Mukoza temasında bu oran çok daha düşüktür (%0.09). Derin yaralanmalar, kesici aletler üzerinde gözle görülür kan olması, enjektörün ven ya da artere girmesi, hastada geç dönem HIV infeksiyonu bulunması (yüksek viral yük) riski artırıcı faktörlerdir. Temas olduğunda ilk yapılması gereken derinin su ve sabunla, mukozanın bol suyla yıkanmasıdır. Ardından hasta HIV, HBV ve HCV gibi kanla bulaşan patojenler yönünden değerlendirilmelidir. HIV için diğer vücut sıvılarının infekte olabileceği de unutulmamalıdır. Kazai yaralanmada kaynağın serolojisi bilinmiyorsa hızlı testlerle 5-10 dakika içerisinde sonuç alınabilir. Kaynağın HIV sendromunu düşündüren bir hastalığı varsa HIV- RNA düzeyleri ölçülmelidir. Yaralanan sağlık personelinin HIV serolojisi belirlenmeli ve testler 6. haftada, 3. ve 6. aylarda, istenirse 1. yılın sonunda tekrarlanmalıdır. Proflaksi en kısa sürede tercihen temastan 1-2 saat sonra başlanmalıdır. Mukoza ve deri bütünlüğünün bozulmuş olması, perkütan temas, temas edilen kan veya sıvının volümü, ciddi arter ya da ven yaralanmaları proflaksiyi gerektiren temaslardır. Temas ile bulaş riski çok düşük olan durumlarda AZT/3TC (200mg günde 3 kez veya 300 mg 2 kez/150 mg günde 2 kez), bulaş riski yüksek olan durumlarda AZT/3TC+indinavir veya nelfinavir önerilmektedir. Bu proflaksiye 28 gün devam edilmelidir. 8

9 b- Cinsel temas veya ortak enjektör paylaşım sonrası proflaksi: Kesin olarak bilinmemekle birlikte tecavüz veya saldırı, cinsel birliktelik durumunda, temas sonrası proflakside olduğu gibi AZT (200 mg günde 3 kez veya 300 mg günde 2 kez) + 3TC 150 mg günde 2 kez) 4 hafta sure ile verilmelidir Proflaksiden maksimum yarar sağlamak için en kısa sürede proflaksiye başlanmalıdır. Proflaksiye başlamak için ideal süre, bir-iki saat en geç saat olmalıdır. SITMADA PROFLAKSİ Sıtmanın endemik olduğu bazı ülkelere gidenlere kemoproflaksi uygulaması önerilmektedir. Proflaksiye seyahatten 2 hafta önce başlamalı, endemik bölgeden ayrıldıktan sonra 4 hafta daha devam edilmelidir. Klorokine duyarlı Plasmodium ; Erişkinlerde 300mg baz (500 mg tuz) klorokin PO/ haftada bir, Çocuklarda 5 mg/kg baz (8.3 mg/kg tuz) PO/ haftada bir Klorokine dirençli P. falciparum; Meflokin 228 mg baz(250 mg tuz) /her hafta PO Doksisiklin 100/mg/gün PO Proguanil 200 mg/gün PO, klorokin ile kombine Primakin 15 mg baz/gün, 14 gün SPONTAN BAKTERİYEL PERITONİTTE PROFLAKSİ Spontan bakteriyel peritonit (SBP) sirozlu hastalar ve nefrotik sendrom gibi asitli hastalarda morbidite ve mortaliteyi artıran önemli bir komplikasyondur. En sık etkenler aerobik gr (-) basiller ve pnömokoklardır. Yüksek riskli hastalarda primer proflaksi ve ilk ataktan sonra sekonder proflaksi ile nüksler önlenebilmektedir. Yüksek riskli hastalar, serum bilirubini 2.5 mg/dl üzerinde olan hastalar, asit sıvısında protein 1 g/dl altında olan hastalar ve gastrointestinal kanaması olan hastalar primer proflaksi ve atakları önlemek için (sekonder proflaksi) aşağıdaki ajanlardan biri uygulanabilir. Trimetoprim-sulfametokzazol 1 tb PO 5 gün/haftada veya Norfloksasin 400 mg PO /her gün veya Siprofloksasin 750 mg PO/ haftada bir HAYVAN ISIRIKLARINDA PROFLAKSİ Kedi ve köpek ısırıkları infekte olabilir ve sellülit ile yumuşak doku infeksiyonlarına neden olabilir. Kedi ve köpek ısırıklarındaki etkenler polimikrobiyaldir. Başta Pasteurella türleri olmak üzere stafilokoklar, 9

10 streptokoklar ve anaeroblar izole edilir. İnfeksiyon riski yüksek olan yaralanmalarda aşağıdaki antibiyotiklerle proflaksi uygulanabilir. Amoksisilin-klavulanat 500 mgx3 PO, 3-5 gün Penisilin allerjisi varsa; Klindamisin 300 mgx4 PO+levofloksasin 500 mg/gün 3-5 gün SEYAHAT DİARELERİNDE PROFLAKSİ Proflaksi için gerekçeler Altta yatan hastalık (immünosüpresyon, AIDS, ileri maliğnensi, transplantasyon, insülüne bağımlı diabet gibi), seyahatin önemi, kişinin talebi, seyahat edilen yörenin koşulları diikate alınarak proflaksi planlanmalıdır. Proflaksi kısa süreli seyahatlar için geçerli olup, 14 günden uzun olan seyahatlarda önerilmemektedir. Seçilecek ajanlar Bizmut subsalisilat(günde 4 kez), Norfloksasin (400 mg tek doz), Siprofloksasin (500 mg tek doz), Ofloksasin (300 mg tek doz), Bu ilaçlardan her hangi biri seyahat süresince ve seyahattan 2 gün sonrasına kadar alınmalıdır. TEKRARLAYAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI Gebe olmayan kadınlarda yılda 3 veya daha fazla sayıda tekrarlayan ve komplike olmayan üriner sistem infeksiyonlarında proflaksi endikasyonu vardır. Proflaksi üç şekilde uygulanabilir: 1. Sürekli düşük doz proflaksi: Trimetoprim-sulfametaksazol ½ tb/gün (veya haftada 3 kere), Norfloksasin 200 mg/gün, siprofloksasin 250 mg/gün, nitrofurantoin mg/gün, sefaleksin mg/gün, 2. Postkoit proflaksi: Trimetoprim-sulfametaksazol ½ tb/gün, Nitrofurantoin mg/gün, sefaleksin mg/gün 3. Semptomlar başladığında hastanın kendi kendine uyguladığı 3 günlük tedavi : Yukardaki ilaçlar, tedavi edici dozlarda 10

11 Proflaksi genellikle 6 ay devam eder. Kesildikten sonar nüks olasılığı artar. VEBA Tetrasiklin oral 4 x 500 mg 7 gün veya trimetoprim-sulfametaksazol 2x1 tablet 7 gün ŞARBON Bacillus anthracis sporlarının inhalasyon yolu ile alındığı veya şüpheli durumlarda en kısa sürede proflaksiye başlanmalıdır. Kullanılacak ilaçlar, Siprofloksasin 500 mg x2, 60 gün veya Ampisilin veya doksisiklin 60 gün şeklindedir. BOĞMACA Temas halinde Eritromisin mg/kg/gün 14 gün süre ile uygulanmalıdır. YENİDOĞANDA GRUP B STREPTOKOKAL HASTALIK Genital veya bölgede grup B streptokok kolonizasyonu olan annelerden doğan bebeklerde hastalık riski yüksektir. Erken membran rüptürü, prematür doğum veya intrapartum ateş, bu etkenin bebeğe bulaş riskini artırmaktadır. Grup B streptokoklarla infekte olan bebeklerde uzun süre hastanede yatış gerekmekte ve işitme-görme bozukluğu, zeka geriliği gibi kalıcı sekeller gelişebilmektedir. Uygun proflaksi ile bu hastalıktan korunmak mümkündür. Anne adayları gebeliklerinin haftalarında taşıyıcılık yönünden taranmalı ve taşıyıcı olanlar proflaksiye alınmalıdır. Ayrıca yukarda söz edilen risk faktörlerinden biri veya bir kaçı varsa bu durumda da proflaksi verilmelidir. İntrapartum proflaksi için İV penisilin G (başlangıç dozu 5 milyon Ü, sonra 4 saatte bir 2.5 milyon Ü) doğuma kadar verilmelidir. Penisiline allerjik kadınlarda klindamisin veya eritromisin kullanılabilir. CERRAHİ PROFİLAKSİ 11

12 Cerrahi alan infeksiyonları en sık görülen nozokomiyal infeksiyonlar arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Cerrahi alan infeksiyonları riski hasta, ameliyat, personel ve hastaneye ait özellikler tarafından etkilenmektedir. Bu riski azaltmak için sistematik ve akılcı bir yaklaşım uygulanmalıdır. Cerrahi proflaksi, doğru uygulanması koşulu ile bu yaklaşımın önemli bir parçasıdır. GENEL İLKELER Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri vardır. 1) Profilaktik antibiyotik kullanımı, klinik çalışmalarla postoperatif infeksiyon riskini azalttığı gösterilen cerrahi girişimler için önerilir. Birçok girişimde, antibiyotik profilaksisinin yararlı olduğunu gösterir yeterli kanıt henüz bulunmadığı için kullanılıp kullanılmaması tartışmalıdır. 2) Antibiyotiğin uygulama zamanı kritik önem taşır. İnsizyon sırasında ve dokuların mikroorganizmalarla potansiyel kontaminasyon süresi boyunca antibiyotiğin dokuda bulunması istenir. Amaç, bakteriyel floranın azaltılması ve konağın normal savunma mekanizmalarının karşı koyabileceği düzeye getirilmesidir. 3) Profilaktik antibiyotiğin optimum uygulama zamanı, ameliyattan dakika öncedir. Pratik olarak, anestezi indüksiyonu ile verilmesinin en iyi zamanlama olduğu belirtilmektedir. 4) Antibiyotiklerin profilaktik olarak kullanım süreleri sınırlıdır. Birçok cerrahi girişimde, antibiyotiklerin postoperatif dönemde verilmeye devam edilmesinin gerekli olmadığı, süperinfeksiyon ve direnç gelişimini artırdığı bilinmektedir. Genel olarak profilaktik antibiyotiğin tek doz olarak verilmesi yeterlidir. Operasyon uzun sürüyor, kan kaybı fazla ve kullanılan antibiyotiğin yarı ömrü kısa ise, ikinci doz gerekebilir. 5) Özel durumlar dışında profilakside tek doz 1. kuşak sefalosporin yeterlidir. 6) İmmunsupresif hastaların profilaksisinde, ilgili girişim ve lokalizasyonla ilgili standart öneriler geçerlidir. Profilaksi maksimum 72 saatte sonlandırılmalıdır. 7) Greft, protez, implant uygulamalarında önerilen standart profilaktik ajan 1. kuşak sefalosporindir; ancak ilgili kliniğin metisilin dirençli stafilokok sıklığı dikkate alınabilir. 8) Diren konulan operasyonlarda kanıtlanmış veri olmamakla birlikte, genel eğilim, profilaksinin en çok 72 saatte sonlandırılması şeklindedir. 9) Penisilin allerjisi olan hastalarda profilakside genellikle önerilen ajan klindamisindir. 10) Laparaskopik ve endoskopik uygulamlarda, ilgili lokalizasyon için önerilen profilaksi geçerlidir. 12

13 11) Ekte belirtilen profilaksi önerileri tavsiye niteliğindedir Cerrahi proflakside kullanılan antibiyotiklerin başında sefalosporinler gelmektedir. Bu ilaçlar birçok gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaya karşı etkilidir. Güvenilir, ucuz, farmakokinetik özellikleri iyi olan antibiyotiklerdir. Özellikle sefazolin en geniş kullanımı olan ve temiz cerrahi girişimlerin proflaksisinde ilk seçenek olarak kabul edilen ilaçlardır. Penisilin allerjisi olan hastalarda gram pozitiflere etkisi nedeni ile alternatif olarak klindamisin veya vankomisin kullanılabilir. Distal bağırsak ameliyatlarında anaerob etkinliği olan ajanlara gereksinim vardır. Bu amaçla ikinci kuşak sefalosporinler (sefoksitin) tercih edilmelidir. Allerji nedeni ile sefalosporin kullanılamayan hastalarda gram negatif etkinlik aztreonam ile sağlanabilir. Anaerob etkinlik de isteniyorsa bu antibiyotik klindamisin veya metronidazol gibi anaerob etkinliği olan ilaçlarla kombine edilmelidir. Aminoglikozidlerin tek başına veya kombine olarak cerrahi proflakside kullanılması nadirdir. Vankomisin metisiline dirençli stafilokok varlığında (insizyonel cerrahi alan infeksiyonu veya mediastinit gibi) tercih edilmelidir. Asla ilk seçenek olarak düşünülmemelidir. BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ Baş-boyun bölgesinin elektif cerrahi girişimleri temiz veya temiz-kontamine olarak sınıflandırılır. Baş-boyun bölgesi ile ilgili temiz-kontamine girişimlerde infeksiyona normal ağız ve boğaz florasında bulunan mikroorganizmalar neden olur. Orofaringeal flora aerob ve ağırlıkla anaerob bakterilerden meydana geldiği için infeksiyonlar da polimikrobiyaldir. Kulak burun boğaz Tonsillektomi, adenoidektomi ve rinoplastide profilaksi gerekli değildir. Kulak cerrahisinde profilaksi ile ilgili öneri bulunmamakla birlikte, yapılması hekim tarafından gerekli görüldüğünde aşağıdaki öneriler geçerlidir. Sefazolin 1-2 gr iv veya sefuroksim 1.5 gr iv veya klindamisin 600 mg iv 24 saat sure ile kullanılır. Büyük baş-boyun cerrahisi (Ağız boşluğu ve farinkse girilen) Sefazolin 1-2 gr iv + Metronidazol 500 mg iv veya Ampisilin + sulbaktam gr iv veya Klindamisin 600 mg iv Mikst infeksiyon riski yüksektir. Sinüsler, nazofarinks ve orofarinksi ilgilendiren girişimler Klindamisin 600 mg iv veya Ampisilin / sulbaktam gr iv uygulanabilir. 13

14 GENEL CERRAHİ Splenektomide, tiroidektomide profilaksi önerilmiyor. Safra yolları normalse, stent yoksa profilaksi önerilmiyor. Herniorafi (greft konulmayan) ve meme cerrahisinde profilaksi genel olarak önerilmemekle birlikte, kullananlar da vardır (1. kuşak sefalosporin). Karaciğer rezeksiyonu ve pankreas cerrahisinde profilaksi gereği tartışmalı olmakla birlikte kullanılmaktadır (Bkz. Safra cerrahisi) Diabetik ayağa yapılacak girişimlerde infeksiyon varsa, etkene yönelik tedavi uygulanır (İnfeksiyon yok sa bkz. vasküler cerrahi). Safra yolları cerrahisi Safra yolları cerrahisinde, safra yollarında bakteri bulunan kişilere yani safra yolları infekte olan kişilere proflaksi uygulanmalıdır. Akut kolesistit, tıkanma sarılığı, safra taşı, stent varlığı, fonksiyonel olmayan safra kesesi, 70 yaş üzeri, geçirilmiş safra yolları cerrahisi gibi yüksek riskli durumlarda proflaksi önerilir. Safra yolları cerrahisinde infeksiyona neden olan etkenler E.coli, Klebsiella spp ve enterokoklardır. Diğer gram negatifler ve gram pozitifler, anaeroblar daha nadirdir. Sefazolin 1-2 gr iv veya sefoksitin 2 gr iv veya Klindamisin 600 mg iv + gentamisin 1.5 mg/kg iv uygulanabilir. Gastroduodenal cerrahi Sadece H2 reseptör blokörü veya proton pompa inhibitörü kullanımına bağlı mide ph'sı yüksek olanlara, gastrik obstrüksiyon, artmış motilite, gastrointestinal kanaması olanlara ve ileri obezitede önerilir. Gastroduodenal cerrahi sonrasında gelişen infeksiyonlardan sorumlu olan mikroorganizmaların başında koliformlar, stafilokoklar, streptokoklar, enterokoklar ve nadiren Bacteroides türleri gelir. Sefazolin 1-2 gr iv veya Sefoksitin 2 gr iv veya Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 1.5 mg/kg iv kullanılabilir. Özefagus cerrahisi Sefazolin 1-2 gr iv veya klindamisin 600 mg iv, yüksek risk grubu için kullanılabilir. Kolorektal cerrahi Kolorektal cerrahide sık görülen komplikasyonların başında yara infeksiyonu gelir.proflaksi ile infeksiyon oranı %60 lardan %10 ların altına düşmektedir. Cerrahi süresi uzadıkça infeksiyon riski artış göstermektedir. 14

15 Gentamisin 1.5 mg/kg iv + Metronidazol 500 mg iv veya Gentamisin 1.5 mg/kg iv+ Klindamisin 600 mg iv veya Sefoksitin 2 gr iv kullanılabilir. Bu öneriler barsak temizliği yapıldıktan sonrası için geçerlidir. Apendektomi Komplike değilse Sefazolin 1-2 gr iv + Metronidazol 500 mg iv veya Sefoksitin 2 gr iv veya Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 1.5 mg/kg iv Apendektomi sonrası gelişecek infeksiyöz komplikasyonlar, operasyon sırasında apendiksin durumuna bağlıdır. Perfore apandisit, tedavi gerektirir. KARDİYOTORASİK CERRAHİ Vasküler cerrahi: Sefuroksim 1.5 gr iv veya Sefazolin 1-2 gr iv olarak uygulanabilir. Karotis ya da brakiyal arterle ilgili girişimlerde profilaksi önerilmez. Varislere yönelik girişimlerde profilaksi tartışmalıdır. Abdominal aorta ile ilgili girişimler, periferik vasküler girişimler (kasık inszyonu içeren/ amputasyon dahil), A-V fistül açılması, Hickman vb. kateter yerleştirilmesi, protez/ yabancı cisimle ilgili girişimlerde profilaksi önerilir. Kalp cerrahisi Pacemaker ve kardiyoverter defibrilatör yerleştirilmesi işlemlerinde profilaksi sıkça kullanılmakla birlikte, etkinliği tartışmalıdır. Median sternotomi, koroner by-pass ve kapak cerrahisi yapılan girişimlerde, operasyon sırasında damar içi elektrod varlığında, reoperasyonda, uzun sürmesi beklenen operasyonlarda profilaksi önerilir. Sefuroksim 1.5 gr 12 saatte bir veya Sefazolin 1-2 gr iv 8 saatte bir 72 saate kadar uzatılabilecek bir sürede verilebilir. Beta laktam allerjisi olanlarda; Klindamisin 600 mg iv kullanılabilir. Toraks cerrahisi Toraks cerrahisinde profilaktik antibiyotik kullanımına ilişkin sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle, standart öneriler mevcut değildir. Ancak lobektomi, pnömonektomi, wedge rezeksiyonu, toraks travması, özefagus cerrahisi, mediastinoskopi, torasik outlet sendromu, göğüs tüpü takılması ve median sternotomi yapılan tüm diğer girişimlerde genel eğilim profilaksi uygulanması yönündedir. Proflaksi kalp cerrahisinde olduğu gibidir. 15

16 JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK CERRAHİ Histerosalpingografi, RİA yerleştirilmesi: doksisiklin 200 mg oral girişim öncesi önerilir. Sistosel/rektosel onarımı, adnexal cerrahi, konizasyon, manuel plasenta çıkartılması, komplike olmayan dilatasyon ve küretaj işlemlerinde profilaksi önerilmiyor. Vajinal histerektomi : Vajen bakterileri ile postoperatif infeksiyon gelişme riski yüksektir. Sefazolin 1 gr iv veya Sefoksitin 1-2 gr iv veya sefotetan (1-2 g IV) veya Metronidazol 500 mg iv + Gentamisin 1.5 mg/kg iv kullanılabilir. Abdominal histerektomi: Bu girişimde bakteri kontaminasyonu minimaldir. Sefazolin 1 gr iv kullanılabilir. Sezeryan: Özellikle yüksek riskli hasta grubunda endometrit gelişebilir. Yüksek risk grubunu oluşturan hastalar prenatal takibi olmayan, malnütrisyonlu hastalar, uzamış aktif doğum eylemi, erken membran rüptürü, çok sayıda vajinal muayene yapılmış hastalar, sık invaziv monitörizasyon uygulanan hastalardır. Membran rüptürü varsa, infeksiyon riski maksimumdur. Bu girişimde kullanılacak profilaktik antibiyotikler, kordon klampe edildikten sonra uygulanmalıdır. Sefazolin 2 gr iv veya Sefoksitin 2 gr iv kullanılabilir. Abortus / gebeliğin sonlandirilması: Sadece ikinci trimestrde profilaksi önerilir. Gonore, pelvik inflamatuvar hastalık varlığında tedavi gerekir. Sefazolin 1-2 gr İV uygulanır. BEYİN CERRAHİSİ Spinal cerrahide genel olarak profilaksi önerilmez. Ancak füzyon, yabancı madde yerleştirilmesi ya da uzun süren girişimlerde yararı kanıtlanmamış olmakla birlikte profilaksi (sefazolin veya klindamisin ile) kullananlar da vardır Kraniyotomi Sefazolin 1-2 gr iv veya Klindamisin 600 mg iv olarak önerilir. Operasyon 3 saatten uzun sürecekse, 8 saat içinde aynı doz tekrarlanır Serebrospinal şant Sefuroksim 1.5 gr iv veya TMP/SMZ 160/800 mg İV önerilir. Profilaksinin 48 saatte sonlandırılması önerilir. 16

17 ORTOPEDİK GİRİŞİMLER Ortopedik cerrahi girişimler sonrasında infeksiyona neden olan mikroorganizmalar normal cilt florasının elemanlarıdır. El cerrahisinde, artroskopik girişimlerde ve protez konulmayan spinal cerrahide profilaksi önerilmez. Protez sonrasında gelişen infeksiyonların %40 ında S. epidermidis, %35 inde S. aureus, %15 inde gram-negatif basiller, %5 inde anaeroblar ve %5 inde diğer mikroorganizmalar etkendir. Protez revizyonunda çimentoya antibiyotik konulması tartışmalıdır. Açık veya multipl kırıklarda sefazolin (2 gr iv 8 saat ara ile) veya klindamisin (600 mg, iv 8 saat ara ile) 5-10 gün süre ile tedavi amaçlı önerilir. Total eklem replasmani, kalça-diz artroplastisi Sefazolin 1-2 gr iv veya Sefuroksim 1.5 gr iv olarak uygun aralıklarla saat devam edilir. Kapalı kırığın açık redüksiyonu (+internal fiksasyon) Sefazolin 1-2 gr iv veyasefuroksim 1.5 gr ile profilaksi 48 saate tamamlanır. ÜROLOJİK CERRAHİ Tüm ürolojik girişmlierde sonradan gelişecek sepsisi önlemenin en önemli şartı, cerrahi girişim sırasında idrarın steril olmasıdır. İdrarda bakteri üremişse, kültür ve antibiyogram sonucuna göre uygun antibiyotik tedavisi verilip, kültür negatif olduktan sonra cerrahi girişim uygulanır. TUR sonrası profilaksiye devam edilmemelidir. Aksi halde enterokok, dirençli gram negatif basil ve kandida ile nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu riski artar. Üst üriner sistem instrümentasyonu, üriner sistemin endoskopik incelemeleri, uretra dilatasyonu infeksiyon bulgusu yoksa profilaksi gerektirmez. Transuretral veya transvezikal prostatektomi Sefazolin 1 gr ivveyagentamisin 80 mg iv + Ampisilin 1 gr iv veya Siprofloksasin 400 mg iv Transrektal prostat biyopsisi Siprofloksasin 500 mg oral veya Norfloksasin 400 mg oral olarak biyopsiden 12 saat önce ve sonra birer doz verilir. Nefrektomi, nefrolitiyazis Ameliyat öncesi uzun süre kateter takılmış hastalarda etken mikroorganizmalar büyük olasılıkla dirençli nozokomiyal patojenler olacaktır. Profilakside bu durum dikkate 17

18 alınmalıdır. İdrar steril ise tek doz antibiyotik profilakside yeterlidir. Aksi halde kültür sonucuna göre tedavi verilir. Sefazolin 1 gr iv kullanılabilir. İmplante protez İnfeksiyon riski düşük olmakla birlikte, sonuçları açısından düşünüldüğünde profilaksi önerilebilir. Sefuroksim 1.5 gr önerilir. OKÜLER CERRAHİ Bu alanda profilaksi uygulanmasına ilişkin klinik veriler sınırlıdır. Katarakt cerrahisi, anterior segment rezeksiyonu, vitrektomi ve protez yerleştirilmesi gibi girişimlerde, topikal antibiyotik (polimiksin B, gramisidin, gentamisin) veya topikal antiseptik (%5 povidin-iyot) operasyondan 2-24 saat önce kullanılabilir. PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ Mevcut klinik çalışmalar çerçevesinde, bu alandaki çoğu girişim için profilaksi önerilmemektedir. Eğer hekim tarafından kullanılması gerekli görülüyor ise, genel ilkeler dikkate alınarak yönlendirilir. KAYNAKLAR 1- Reese RE, Betts RF. Antibiotic Use. Reese Re, Betts Rf. Eds. A Practical Approach to Infectious Diseases. 3 rd ed. Boston, Little, Brown and Co. 1991: Durack DT. Prophylaxis of infective endocarditis. Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. New York, Churchill Livingstone Inc. 2000: Guayy DR. Macrolide antibiotics in pediatric infectious diseases. Drugs 1996; 51; Barnes PF, Barrows SA. Tuberculosis in the 1990s. Ann Intern Med 1993: 119; Carosi G, Matteelli A. Prophylaxis for tuberculosis in Europe. Clin Infect Dis 1996: 22; Leport C, Horstkotte D, Burckhardt D. Antibiotics prophylaxis for infective endocarditis from an international group of experts towards a European consensus. Eur Heart J 1995: 16; Martin DH. Sexually transmitted diseases. med Clin North Am 1990: 74;

19 8- Carpenter CCJ, Fischi MA, Hammer SM et al. Antiretroviral therapy for HIV infection in JAMA 1996: 276; Köksal İ. HIV infeksiyonu patogenezi. Flora 1997: 2; Köksal İ. Cerrahi dışı infeksiyon proflaksisi; Tüberküloz, akut romatizmal ateş, infektif endokardit ve cinsel temasla bulaşan hastalıklarda proflaksi. 3. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Kongre Kitabı Türk Mikrobiyoloji Cem. Yayın No: : Bakır M. Özel durumlarda infeksiyon kemoproflaksisi. Antimikrobiyal Tedavi Bülteni 1998; 2: Çetinkaya Y, Akova M. İnfektif endokardit proflaksisi-1997 önerileri. Antimikrobiyal Tedavi Bülteni 1998; 2: Osmon DR. Antimicrobial prophylaxis in adults. Mayo Clin Proc 2000; 75: Delligren EP, Gross PA et al. Quality standart for antimicrobial prophylaxis in surgical procedures. Clin Infect Dis 1994; 18: Sayek İ. Cerrahide proflaktik antibiyotik kullanımı. Antimikrobiyal Tedavi Bülteni 1998; 2: Uzun Ö. Medikal proflaksi. İnfeksiyon Hastalıkları Serisi 2001; 4: Çetinkaya Şardan Y. Cerrahi proflaksi. İnfeksiyon Hastalıkları Serisi 2001; 4:

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ REHBERĠ

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ REHBERĠ ENF.RH.02 29.08.2013 07.10.2013 01 1 / 10 (GENEL ĠLKELER) Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri vardır. 1. Profilaktik antibiyotik kullanımı klinik çalışmalarla

Detaylı

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI Dok.Kodu ENF-T-19 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK Rev.Tarihi 27.06.2013 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde, cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin,

Detaylı

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI Sayfa No 1 / 7 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda,

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ CERRAHİ PROFiLAKSİ Cerrahi profilaksi, cerrahi alan infeksiyonunu (CAİ) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanmasıdır. Cerrahi profilakside amaç, dokuları steril hale getirmek değil, ameliyat

Detaylı

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör Antibiyotik tedavisindeki gelişmelere rağmen, postoperatif infeksiyonlar cerrahide önemli morbidite ve mortalite olma nedenini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesinin

Detaylı

T.C. HASTANESĐ KULLANIM REHBERĐ

T.C. HASTANESĐ KULLANIM REHBERĐ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ DÖK.KODU: YÖN.FR.0010 YAYIN TARİHİ: 21,01,2013 REVİZE NO:4 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL

Detaylı

CERRAHĠ ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSĠSĠ UYGULAMA TALĠMATI

CERRAHĠ ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSĠSĠ UYGULAMA TALĠMATI Sayfa No 1/9 1. AMAÇ: alan enfeksiyonlarını önlemek, postoperatif enfeksiyöz morbidite ve mortaliteyi azaltmak, hasta yatış süresi ve maliyeti azaltmak, ilaca bağlı yan etki oluşturmamak, hasta ve hastane

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

CERRAHĠ PROFĠLAKTĠK ANTĠBĠYOTĠK KULLANIM

CERRAHĠ PROFĠLAKTĠK ANTĠBĠYOTĠK KULLANIM Sayfa No 1/12 1. AMAÇ: Cerrahi profilaksi konak savunmasının etkilenmeyeceği düzeyde olmak koşuluyla, intraoperatif bakteriyel florayı azaltmak ve olabilecek kontaminasyonu normal konakçı mekanizmalarının

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE 1. AMAÇ: Hastalara bilinen bir enfeksiyonu olmadan mikrobiyal kolonizasyonu engellemek ve postoperatif oluşacak komplikasyonları azaltmaktır. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak.

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.AMAÇ:Antibiyotik Kontrol Ekibi nin amacı; hastanemizde antibiyotik kullanımının kontrolünü sağlayarak dirençli mikroorganizmaların yayılımını önlemek

Detaylı

CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ

CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ Ülkemizde ve dünyada, hastanelerde en çok tüketilen ilaç grupları arasında antibiyotikler birinci veya ikinci sırada yer almaktadır. Etkilerini sadece hastalar üzerinde değil, hastanenin mikrobiyolojik

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ PROSEDÜRÜ

AKILCI ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/6 1. AMAÇ: Antibiyotik profilaksisi, erken postoperatif dönemde cerrahi alanda meydana gelebilecek enfeksiyonu önlemek amacıyla yapılır. Böylece antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımını

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU 1 / 23 UÜ-SK CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU Hazırlayan: Doç.Dr.Emel Yılmaz UÜ-SK Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 / 23 Giriş: Cerrahi girişimlerde ameliyat

Detaylı

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler)

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) Dr. Ayşe Albayrak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1/53 İnfektif Endokardit (İE) Yıllık insidans: 3-9/100.000 Yaşamı tehdit

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antimikrobiyal kemoprofilaksi Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dersin hedefleri Kemoprofilaksi tanımının ve amaçlarının anlaşılması Medikal

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Antibiyotik Kontrol Ekibi Kıymet Çelebi Yrd.Doç.Dr.UĞUR Aydın Doç.Dr.Kamile Erciyas Sorumlu Hemşire Endodonti ABD/Kalite

Detaylı

CERRAHĠ ALAN ENFEKSĠYONLARI VE CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ PROF. DR. SERHAN SAKARYA

CERRAHĠ ALAN ENFEKSĠYONLARI VE CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ PROF. DR. SERHAN SAKARYA CERRAHĠ ALAN ENFEKSĠYONLARI VE CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ PROF. DR. SERHAN SAKARYA A D N A N M E N D E R E S Ü N I V E R S I T E S I T ı P F A K Ü L T E S I E N F E K S I Y O N H S T. V E KL. M I K A. D. Cerrahi

Detaylı

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 PROFİLAKSI Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 Sunum planı Tanım Amaç Cerrahi alan infeksiyonları CAİ ile ilişkili riskler CAİ için alınması gereken önlemler Profilaksi

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

PROSEDÜRLER ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSI PROSEDÜRÜ. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak.

PROSEDÜRLER ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSI PROSEDÜRÜ. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak. Sayfa No 5/1 1. AMAÇ: Bilinen bir enfeksiyonu olmayan hastalara mikrobiyal kolonizasyonu engellemek ve postoperatif komplikasyon potansiyalini azaltmaktır. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI RATIONAL AKILCI ANTİBİYOTİK ANTIBIOTIC KULLANIMI THERAPY PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Türk Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ CERRAHİ PLOFİLAKSİ REHBERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ CERRAHİ PLOFİLAKSİ REHBERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ CERRAHİ PLOFİLAKSİ REHBERİ 2014-2016 CERRAHİ PROFİKASİ REHPERİ / 2014-2016 BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KODU: SEN.REH.01 YAYIN TA: 05.01.2017 REVİZYON TARİHİ:

Detaylı

Dr. Hale TURAN ÖZDEN. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Hale TURAN ÖZDEN. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Hale TURAN ÖZDEN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ASHP-IDSA-SIS-SHEA 2013 Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Preoperatif önlemler

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 Direnç Farmakodinami BAKTERİ Duyarlılık Spektrum KONAK Farmakokinetik

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlardan Korunma

Bakteriyel İnfeksiyonlardan Korunma Antimikrobiyallerin İnfeksiyon Hastalıklarından Korunmadaki Yeri Bakteriyel İnfeksiyonlardan Korunma Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon f k i Hastalıkları ve Klinik ik Mikrobiyoloji

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

-Tedavi *Ampirik *Kültür sonucuna göre hedefe yönelik

-Tedavi *Ampirik *Kültür sonucuna göre hedefe yönelik Cerrahide antibiyotik kullanımı: -Profilaktik kolonizasyon olmadan önce bakterilerin yok edilmesi, kolonizasyon olmuşsa enfeksiyon gelişmesini önlemek amacıyla antibiyotik kullanılmasıdır -Tedavi *Ampirik

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 1 Slayt 2 Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 3 Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur

Detaylı

Riskli Hastalarda İnfektif Endokardit Profilaksisi. Esra KAZAK 11. 3. 2015

Riskli Hastalarda İnfektif Endokardit Profilaksisi. Esra KAZAK 11. 3. 2015 Riskli Hastalarda İnfektif Endokardit Profilaksisi Esra KAZAK 11. 3. 2015 Gelişmekte olan ülkelerde endokardit insidansı artmaktadır Yılda 3-10 olgu /100.000 hasta Toplum giderek yaşlanmaktadır 70-80 yaş

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ 2014-2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ 2014-2016 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ 2014-2016 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Olgu 1 56 y, Erkek Karaciğer sirozu, hepatit B, C, ve HCC Hepatik ensefalopati KC alıcı VDRL: + TPHA: + (1/640) Anti-TP : + Olgu 1 Preoperatif 10 gün seftriakson 1x1

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu Amaç Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde cerrahi işlemlerde kullanılacak antimikrobik profilaksi seçeneklerini ve kurallarını

Detaylı

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler.

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. Bu grupta; streptomisin, dihidrostreptomisin, neomisin, framisetin,

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Rehberler Giriş Cerrahi Yara Sınıflaması Profilaksi Tanımı Sistemlere Göre Antibiyotik Profilaksisi

Rehberler Giriş Cerrahi Yara Sınıflaması Profilaksi Tanımı Sistemlere Göre Antibiyotik Profilaksisi 1 Rehberler Giriş Cerrahi Yara Sınıflaması Profilaksi Tanımı Sistemlere Göre Antibiyotik Profilaksisi 2 3 4 5 6 7 8 Cerrahi alan enfeksiyonunu (CAE) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanması

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Orhan ÖZBEK, Radyoloji AD Doç. Dr. Müslim YURTÇU, Çocuk Cerrahisi AD Doç. Dr. Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR, Genel Cerrahi

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ. Uz. Dr. Serap URAL Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ. Uz. Dr. Serap URAL Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ Uz. Dr. Serap URAL Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi alan infeksiyonlarına (CAİ) neden olan risk faktörlerinin bilinmesi ve gerekli

Detaylı

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Prof Dr Salim Çalışkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi FC 12y K Tekrarlayan İYE İYE dikkat çeken noktalar Çocukluk çağında 2.en sık enfeksiyondur Böbrek parankimi zarar görebilir (skar) Skara

Detaylı

İşlemleri. DAS Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon. Fark! Farkındalık DAS. İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS İşlemleri

İşlemleri. DAS Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon. Fark! Farkındalık DAS. İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS İşlemleri Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS Doç.Dr.Halit ÖZSÜT İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul halitozsut@superonline.com Tıp Uygulamalarındaki

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

ENDOKARDİT. Dr. Zerrin Yuluğkural KLİMİK İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler

ENDOKARDİT. Dr. Zerrin Yuluğkural KLİMİK İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler S.aureus a BAĞLI İNFEKTİF ENDOKARDİT Dr. Zerrin Yuluğkural KLİMİK İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler 21.10.2017 Hayatı tehtid eden infeksiyon tabloları İnfektif endokardit/en sık etken!

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ,

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2008-2009 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık

Detaylı

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Cemile Dayangan Sayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Cemile Dayangan Sayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Cemile Dayangan Sayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Kişilerin ilaçları; Klinik gereksinimlerine uygun biçimde Kişisel

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS!

Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS! Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS! Multidisipliner yaklaşım; ortopedist, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyolog

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

XI) Diş Tedavisi uygulanacak hasta konsültasyonları. Editör : Prof. Dr. Orhan ÖZER

XI) Diş Tedavisi uygulanacak hasta konsültasyonları. Editör : Prof. Dr. Orhan ÖZER XI) Diş Tedavisi uygulanacak hasta konsültasyonları Editör : Prof. Dr. Orhan ÖZER 1) 3 ay önce perkütan ASD kapatma işlemi yapılan 22 yaşındaki erkek hasta, diş çekimi öncesi enfektif endokardit profilaksisi

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Uzm. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya 1 Mikrobiyal çevreyi bozmayacak En uygun fiyatla En etkin tedavinin sağlanması temeline dayanır. 2 Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar

Detaylı

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Genişlemiş Spektrumlu beta-laktamaz Üreten Escherichia coli veya Klebsiella pneumoniae ya

Detaylı

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014 Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD EKMUD-İzmir /Ocak 2014 1 Clin Infect Dis 2013;56(1):1-10 2 Eklem protez operasyonu Etkin bir girişim Hastanın yaşam kalitesini

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 Bu Rapor da yer alan bilgiler.

Detaylı

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzun süreli antibiyotik infüzyonu akıntıyı azaltabilir, ama hastalığı tedavi edemez

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı

Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı Dr. Güven ÇELEİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 27 Mayıs 2009 - Ankara Klasik Görüş Uterus fetüs

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı