oldu unu da ifade etmekte yarar vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oldu unu da ifade etmekte yarar vardır."

Transkript

1 is P,;? ve BO ESI

2

3 N u ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGINA, 983 yılında, ekonomimizin 982 de g6sterdi i performansı koruyamadığına ilişkin gözlemlerimiz belli başlı ekonomik göstergelerle teyit edilmektedir. Nitekim, 983 yılında GSMH'nın % 3,2 lik bir gelişme gösterebilece i anlaşılmaktadır. Bu gelişme hızının,geçen yılki % 4,6'lık gerçekleşmenin ve bu yıl için hedef alınan % 4,8'lik oranın altında kalması ilzilcildilr. Ancak, bu sonucun alınmasında, olumsuz hava şartlarından etkilenen Tarım kesiminin %,8 oranında gerileme göstermiş olmasının bilyilk rol oynamış oldu unu da ifade etmekte yarar vardır. Modernleşmede katedilen mesafelere rağmen, tarım kesiminin sulama, gilbreleme, ıslah edilmiş tohumluk, ilaçlama gibi sorunlarının, hala önemini korumakta oluşu, tarımsal ilretimin, hatta illk~ ekonomisinin tabiat şartlarına olan bağımlılığını.n asgariye indirilememiş olması gerçeğini ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz yılda, dikkati çeken diğer husus ihracat ve işçi dövizlerindeki olumsuz gelişmedir. Son senelerdeki % 62'lik, % 22'lik artış hızlarından sonra, 983 yılında % 2-2,5'luk bir ihracat artışı son derece hayal kırıcı olmuştur. Şilphesiz, ihracat artış hızındaki bu duraklama petroı ihracatçısı Ortadoğu ilikelerinin içine dilştilkleri

4 - II - kriz, bazı komşu illkelerin sorunları, AET'nin bazı kısıtlamalari gibi dış fakt6rler yanında, ihracatı teşvik politikasındaki istikrarsızlık, yeni şartlara ayak uyduramama, ihracat sigortası, serbest bölge gibi müesseselerin kurularak işletilememiş olması gibi çok çeşitli fakt6rlerden kaynaklanmıştır. % 2o olarak öngörülen enflasyon hızının % 30'larda kalaca ı umulurken, yılın son iki ayında hilkilmet boşlu unun da etkisiyle, yapılan akary~kıt zammı normalin ilstilnde zincirleme fiyat artışlarını başlatmıştır. Zam yapılacağına ilişkin haberler, fiyat artacağını ima eden reklamlar, işbaşına gelecek Bilkilmetin KİT mamilllerine zam yapacağı ve 6nemli oranda TL. 'nin devalile edileceği söylentileri psikolojik ve sun'i bir artı enflasyon yaratmıştır. Şilpheslz, maneter enflasyon henilz bastırılamamıştır. KİT'lerin kaynak,tilketmeye devam etmeleri, biltçe açıkları faiz politikasındaki sapmalar olumsuz etkiler icra etmiştir. Firma kurtarma operasyonlarının şekli ve hacmi hala belirsizlikler taşımaktadır. Şunu da kaydetmek gerekir ki, enflasyon oranında maliyet enflasyonunun payının giderek arttığı hissedilmektedir. Tekelci uygulamalar, KİT'lerin verimli çalışmaya geçememeleri, buna karşılık silrekli zam yolunda ilerlemeleri, doların değer kazanışının da etkisiyle kurlardaki devamlı yilkseliş ve ithalatın pahalılaşması maliyetleri olumsuz yönde etkileyen unsurların bazılarıdır. 983 y2lında, iklim şartları sadece tarımı etkilemek~ le kalmamış, ilikemizin zaten içinçe bulunduğu enerji sorununun sanayi kesimince daha da ağır hissedilmesine neden olmuştur.

5 - III - Netice olarak, ekonomideki bu duraklama, işsızlık ve yatırım sorunlar~nın ç8zilmilnil zorlaştırmıştır. Yıl içinde, sermaye piyasasının geli~mesi ydnilnde bir farklılık gdzlenmemiş, bankalar sistemindeki düzenlemelere rağmen, aksak bazı noktalar kalmış, iş aleminin finansman sorunl&rı ağırlığını korumuştur. Buna karşılık, yeniden değerleme, servet beyanları gibi ilzerinde ısrarla durduğumuz bazı alanlarda, arzulanan karar ve uygulamaların gerçekleşmiş olması da memnuniyet verici gelişmeler arasında saylabilir. rağmen, 984 yılında ABD' nde izlenen bazı olumlu gelişmelere danya ekonomilerinin hissedilebilir bir canlanma g8stererek sorunlarını ç8zeceklerini beklemek mümkün değildir. Kaldı ki, yukarıda da değinildiği gibi Ortadoğu ülkelerinin çeşitli problemleri, bu illkeleri bir tasarruf zihniyetine, ılımlı bir harcama politikasına y8nelmelerine neden olmuştur. Açıklanmaya çalışılan iç ekonomik şartlar da dikkate alındığında l984'ün zor bir yıl olacağı ifade edilebilir. Ancak, yeni Hükümetin enflasyonu 6nleyici gerçekçi politikalar izlemesi, kredi ve teşvikleri kesintisiz ve esnek biçimde uygulaması, ihracat sigortası, reeksport ticaretin işleeliği, paralel kur farkına yol açılmaması gibi ted birler ve şahsi bazı gayretlerle ihracatın tekrar artırılınasına gereken önemin verilmesi, bürokratik çarkın işleyişindeki aksaklıkların düzeltilmesi, yabancı sermayenin tereddüdüni giderecek ortamın yaratılması, TPKK mevzuatının liberalize edilm~si, ithal~ttaki serbestleştirme hareketinin hızlandırıj ması, Menkul Kıymetler Borsası~ın işlerliğe kavuşturulması ve sermaye piyasasının cazip hale getirilmesi, vergi etkinliğini muhakkak surette sağlanması gibi beklentilerimiz bulunmaktadır.

6 - IV - muhakkak surette sa lanması gibi beklentilerimiz bulunmaktadır. Gerekli ekonomik kararların alınıp uygun biçimde uygulanmasında, ilgili mercilere istanbul Ticaret Odas~ olarak her türlü yardımı yapmaya hazır bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızda, siz değerli Meclis Üyelerimizin değerli katkıları ve ikazlarının bizlere başarı kaynağı olaca ını tekrarlarken, ilişikte sunulan 984 Yılı iş Programı ve Bütçesini takdirlerinize saygı ile arzederim. Kuşçul u Y6ne~im Kurulu Başkanı

7 t Ç t N D E K t L.E R - BiRiNCi BtJLÜM - SAYFA NO S U N U Ş I. ÖZ~L SEKTtJRÜN GELiŞTiRiLMESi,YÖNLENDiRiL- MESi ve KAMUOYU OLUŞTURULMASI II. EKONOMiK ve SOSYAL SORUNLARLA ilgili FAALiYETLER '.. 3. Yıllık Ekonomik Rapor Çeşit li Ekonomik Göstergeler ingilizce Ekonomik Rapor Aylık Ekonomik Veriler Bilgi Bankası Kurulması Beşinci Plan' ın Hedefleri Fi!,'at indekslerinin Revizyonu... 5 B. Tarımsal Ürilnler Taban Fiyatları Tilketicinin Korunmasıy~a ilgili Olarak Diğer Ülkelerde Alınan Tedbirler... 7 O. Perakende Ticaretin Bilnyesi... 7 ll. işsizliğin Ölçillmesi Devlet ihale Kanunu... B 3. inşaat Sektöril Ticari ve Sınai Kuruluşların Kredi Sorunu Dayanıklı Tilketim Mallarında Kalite Kontrol Darboğazı ve ihracatta Karşılaşılan Sorunlar... 0

8 - II - 6. Ülke Etüdleri Yatırım M~lı Kiralama S6zleşmeleri... ll 8. Çeşiti~ Kesimlerle ilgili Mesleki Sorunlar...' Toplantı ve Seminer Çalışmaları... 2 III. MEVZUAT ÇALIŞMALARI... 4 IV. MALi KONULAR Vergi Uygulaması Konusundaki Aksaklıklar..._..., Katma De ez Vergisi..., Ençok Vergi Ödeyenierin Ödüllendirilmesi V. DIŞTiCARETE ilişkin ÇALIŞMALAR Dış Temaslar Dış Fuar ve Sergi Çalışmaları ihracatçının E i~imi İhracatçı Adres Kitapları İthalatçı Adres Kitapları Türkiye'de Büro ve Şube Açılması Esaslarına İlişkin Broşür Yabancı Sermaye Mevzuatına İlişkin Çalışmalar..: B6lgeler İtibariyle Dışticaretimizle İlgili Bilgiler İkili Ticaret Anlaşmaları Türkiye-AET İlişkileri ll. İslam Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Ekonomik İşbirli i... : Başarılı İhracatçıların Ödüllendirilmesi Dışticaret Mevzuatı... 27

9 - III - VI. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Küçük Sanayide Kapasite Kullanımı Araştırması Sanayici Üyelerimizle İlgili İstatistiki Bilgiler Mesleki Geziler İzmir Fuarında Ravyon Kurulması Küçük Sanayici Rehberi Küçilk Sanayici El Kitabı VII. EGİTİM ve KÜLTÜR ÇALIŞMALARI Oda Dışı Eğitim Faaliyetleri Hizmet İçi Eğitim... 3 VIII.ODA İÇİ ÇALIŞMALAR Dökümantasyon Merkezi Kurulması Çalışmaları Bilgisayar Faaliyetleri Sosyal Konut Hizmeti Yayın Faaliyetleri IX. DİGER ÇALIŞMALAR

10 - IV - - tktnct B~LUM - I. BUTÇE GEREKÇESi II. GELiRLER I I I. GiDERLER IV. 984 YILI BUTÇE TALiMATI

11 " ÖZEL SEKTÖRÜN GELiŞTiRiLMESi, YÖNLENDiRiLMESi V~ KAMUOYU OLUŞTURULMASI 24 Ocak ekonomik istikrar tedbirlerini ~akiben ülkemizde serbest pigasa ekonomisine aijırlık verildiiji ve daha da 6nemlisi ekonomide ticaretin de en az sanayi ve tarım kadar, hatta,bu sektdrlerden daha fazla 6nem taşıdı ı ve fonksiyonu oldu u hususu gerek ydneticiler, gerekse kamuoyu tarafından benimsenmiş, takdir edilmiştir. Ancak, bu konuda mutlak ve tam bir sonuca ulaşılmış oldu u da sdylenemez, 983 yılında, serbest piyasa mekanizması prensibinden bazı sapmalar dikkati çekmiştir. Faiz hadleri ile ilgili düzenlemeler, firma bazındaki kurtarma operasyonları gibi 'uygulamalar bu meyanda sayılabilir. Öte yandan, uluslararası ticarerin getirdiği avantajlardan tam olarak yararlandıijımızı da ifade etmek mümkün değildir. Özellikle, transit ticareti ve reeksport gibi uluslararası ticari işlemler bir türlü işletilememektedir. Özel sektdr yatırımlarındaki artışın, kamu kesimi yatırımlarının altında kaldığı sürece, ister istemez ekonomide kamunun ağırlığının artan bir seyir izleyeceği de gdzden uzak tutul~amalıdır. Ancak, 6nümüzdeki dönemde de,enflasyonu şu veya bu 6lçüde gdze alarak, 6zel sektdr yatırımlarının geliştirilmesini savunmak fla son derece güçtür. Bu itibarla, izlenecek temel politikalar, 6ncelikle gene anti-enflasyonist nitelikte ve ddviz darboğazını giderici tedbirlere yönelik olacaktır. O halde, özel kesim olarak, ihracat konusunda her zamankinden daha fazla gayretli ol~ ~ak zorundayız. Böylece, bu dönemde üretim ve yatırım imkanları yaratılmış olacaktır. Yatırımların artırılması, tasarruf gücüne ve dış kaynaklardan yararlanmaya bağlıdır.

12 - 2 - Tasarruflar~n teşvik ve de~erlendirilmesinde, bankalar, sermaye piyasası ve sigorta müesseselerinin önemli payı bulunmaktadır. Bu dönemdeki çalışmalarımızdan bir bölümü de bürokrasinin azaltılmasına yönelik olacaktır.bir çalışma ruhsatı alınmasının dahi yılları buldu u ifade edilmektedir. Bürokratik engeller konusunda Odamıza intikal e"decek benzeri şikayetıer titizlikle ele alınacaktır. Şüphesiz bu dönemde de, Valilik, Belediye ve ilimizdeki di er kuruluşlar yanında, Bakanlıklarla kurulmuş bulunan sıkı ve yapıcı ilişkiler sürdürülecektir. Odamızca ~zel sektörün geliştirilmesine yönelik gayretler, daima genel menfaatler ön plinda tutularak sürdürülmüştür. Bu bakımdan, sektörün yönlendirilmesine ayrı bir önem verilmektedir. Alınmış kararların uygulamasındaki titizlik bir yandan sürdürülürken, bir yandan da haksız rekabetin önlenmesi, tüketicinin korunması, ticari ahlik ve tesanüdün muhafazası ile ilgili tamamlanmış bazı çalışmalarımızın, başlıca Oda Meclisimizce de benimsenerek yürürlü e konulması temennimiz olacaktır. Odamızın, özellikle ülkenin genel yararına gördü~ü konularda kamuoyu oluşturulması amaciyle son yıllarda yo un biçimde faaliyet gdsterdi l bilinmektedir.l983 yılında kamuoyu oluşturma faaliyetine yeni bir boyut kazandırılarak, "dışa yönelik propaganda" eksikli imizin kısmen de olsa giderilmesine çaba sarfedilmiştir. Oda Mecmuasının, ülkemizi ve ihraç mallarımızı tanıtma gayesiyle ingilizce olarak hazırlanması olumlu karşılanmış ve hu yayının geliştirilmesine önem verilmiştir.

13 - 3 - Odamızı ziyaret eden yabancı heyetlere, illkenin ekonomik durumu, yatırım. potansiyeli ve cazibesi gibi hususlar yanında, turizm değerlerimizin ve killtilrel zenginliklerimizin de tanıtılmasına özen gösterilmiştir. Gerek dış illkelerde, gerekse illkemize gelen yabancılara ilikemizin ve eko- namimizin tanıtılması amacıyla bir dakilmanter film hazırl~tılmış ve bu amaca yönelik gerekli teçhizat vs.temin olunmuştur. 984 yılında, iç kamuoyu oluşturma f-aaliyetlerimiz yanında, geçen yıl ~aşlattığımız bu dış tanıtmaya gereken ağırlık verilecektir. ilk planda Oda Mecmuasının tirajının artırılması öngörillmilş olup, içeriğinin zenginleştirilmesine ç~lışılacaktır. Bu arada k~muoyu oluşturulmasında ve ilyelerimize hitapta önemli bir araç olan Gazetemizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarım~z da mevcuttur. II. EKONOM! K ve SOSYAL SORUNLARLA tlgtlt FA.ALtYETLER iş Programları ile öngörillen, ekonomik ve sosyal konulardaki faaliyetlerimiz dışında, yıl içindeki muhtemel gelişmelere, resmi merciierin taleplerine veya dilzenlenen çe_ şitli ekono~ik toplantılara bağlı olarak, makro ve mikro dilzeyde ekono~ik ve sosyal sorunlara ilişkin gerekli göralen incelemeler yapılmaktadır. 984 yılında, bu tilr çalışmalarımızın daha etkin bir şeki)de yilriltülmesi amaçlanmaktadır.

14 - 4 - Öte yandan, daha önceki yıllarda üzerinde incelemelerde bulunulan ancak, sonuç alınamayan konularla ilgili girişimlerimiz izlenecektir.. Yıllık Ekon'omik Rapor Her yıl oldu u gibi, bir önceki yılı ve mevcut ekonomik durumu yansıtan raporların hazırlanma~ına devam olunacaktır. Sözkonusu raporların, olması daha güncel ve yararlı i"çin, geçen yıı başlatılan uygulamaya uygun biçim de önümüzdeki dönemde de altışar aylık olarak iki defa yayınlanması öngörülmüştür. 2. Çeşitli Ekonomik Göstergeler Rakamlarla Türkiye Ekonomis~ isimli, çeşitli ekonomik gösterge ve istatistikierin özetini kapsayan broşürümüz Türkçe ve ingilizce olarak düz~nlenecek ve yurt içinde ve dışında dağıtımı yapılacaktır. 3. ingilizce Ekonomik Rapor Odamızı ziyaret eden yabancı heyetiere ve yurt dışına giden heyetlerimizin temaslarında, Türk~ye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi sunulabilmesi amaciyle, ingilizce özet raporların da hazırlanarak, yayınlanması öngörülmektedir. 4. Aylık Ekonomik Veriler Yılda iki kez hazırlanması öngörülen genel ekonomik duruma ilişkin raporlarımızdan ayrı olarak, Oda çalışmalarında yararlanılmak üzere, ekonomik durumu yansıtan belli başlı gös~ergeler aylık olarak derlenecektir.

15 Bilgi Bankası Kurulması Malumları olduğu üzere, 982 yılı içinde, Bilgi işlem Merkezimizde IBM Sistem 38 bilgisayarı uygulamaya girmiştir. Hafıza kapasitesi artırılan Odamız bilgisayarından gelecekte daha verimli yararlanılması düşünülmektedir. Bu itibarla Türkiye'de ilk defa bir Bilgi Bankası oluşturulması, ayrıca Oda dışından uzmanlarla işbirliği.içinde makroekonometrik bir model kurulması ve bunlarla ilgili bilgisayar programlarının hazırlinması 8ng6rülmektedir. Bu arada, zaman içinde Bilgi Bankası kurulmasında, uluslararası kuruluşların bilgi bankaları temin edilerek bilgisayara yüklenecektir. Ayrıca, bilgi bankası için gerekli programların.çalıştırılması ve makroekonometrik modelin çözümlenmesi amaciyle kullanılmak üzere, bir FORTRAN Derleyici temin edilecektir. 6. Beşinci Plan'ın Hedefleri Önümüzdeki Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerinin, mevcut ekonomik ve sosyal durum ışığında değerlendirilmesi yapılacak ve bunların ne dlçüde gerçekleşebileceği araştırılacaktır. Araştırma ve değerlendirme bulguları ve sonuçları ilgililere ve kamuoyuna sunulacaktır. 7. Fiyat indekslerinin Revizyonu Odamızca hazırlanmakta olan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ile Ücretliler Geçinme indeksinin, günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarına uygun hale getirilmesi için, 983 Yılı iş Programımız gereğince başlatılan çalışmalar, hazırlanan 35 aylık bir program çerçevesinde dnümüzdeki dönemlerde de sürdürülecektir.

16 Mayıs ayında başıatılan Geçinme indeksi ile ilgili çalışmaların hazırlık ve ön anket safhası, öngörülen 8 aylık sürede tamamlanmıştır. 984 yılında ise, çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan aile bütçesi anketi uygulama safhasına geçilecektir. 2 aylık bir çalışma süresi gerektiren bu safhada, seçilen aileler nezdinde sürekli bir bütçe anketi yürütülecektir. Bu durumda, geçinme indeksi düzenleme çalışmaları, de erlendirme ve sonuç safhası il~ birlikte, 985 H~ziran sonunda tamamlanabilecektir. Toptan Eşya!~yatları indeks~nin revizyon çalışmalarına ise 985 yılında başlanması programa alınmıştır. Anılan indeksierin revizyon çalışmaları, yapılan anlaşma gereğince i.ü.işletme Fakültesi istatistik Araştırmaları Merkezi ile birlikte yürütülmektedir. 8. Tar ı"msal Ürünler Taban F i ya tl ar ı Ayçiçeği, buğday, yaş çay yaprağı gibi çeşitli tarımsal ürünlerin ekim maliyetleri ve destekleme alım fiyatlarına ilişkin araştırmalarımız, ilgili üreticiler ve merciler nezdinde gördüğü geni~ ilgi dolayısıyla, geçmiş yıllarda olduğu gibi 984 yılında da gerçekleştirilec~ktir. Objektif kıstaslardan ve istatistiki metodlardan yararlanılarak, mahallinde yapılan anket çalışmasına dayanması dolayısıyla gerçekleri yansıtan bu tür araştırmaların 984 yılı içinde de, taban fiyatların Hükümetçe ilanından önce bitirilmesine özellikle önem verilecektir.

17 7-9. Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Olarak Diğer Ülkelerde Alınan Tedbirler Tüketicinin korunmasına yönelik öze~likle OECD ülkelerinde son yıllarda alınan tedbirler tespit edilecek ve bunların ülkemizdeki uygulanabilirlik durumları ele alınacaktır. 0- Perakende Ticaretin Bünyesi Ülkemizde iç ticaretle ilgili veriler ve bilgiler yetersiz bulunmaktadır. Ticaret sicili kayıtlarından elde edilecek istatistiki malumat ise sınırlıdır. İç ticaretle uğraşan üyelerimizin ne kadarının perakendeci oldukları, perakende ticaret mağazalarının ne kadarının geleneksel tipte, ne kadarının modernize olduğu gibi hususlar bilinmemektedir. Tüketici ile doğrudan ilgisi ve fiyat teşekkülündeki önemli rolü nazara alınarak öncelikle gıda maddeleri alanındaki perakende ticaretin btinyesinin ve gelişme eğilim ve arzularının belirlenmesi, modernizasyonu engelleyen faktörlerin veya bunu teşvik edecek tedbirlerin ortaya konmasını amaçlayan bir çalışma 984 yılı içinde yapılacaktır. ll. İşslzliğin Ölçülmesi Ülkemizde işsizliğin önemli' boyutlara ulaştığı malumlarıdır. Ancak, ilgili kuruluşların yayınladığı resmi veriler işsizliğin hangi seviyelere ulaştığını gerçek şekilde yansıtmamakta, tahminler yapmaktan öteye gidilememektedir. Şöyle ki, Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan yıllık programlarda ancak işgücü arzı fazlası denilebilmekte, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun istatistikleri ise, sadece bu Kuruma olan müracaatların durumunu göstermektedir.

18 B - Bu itibarla, gerçek işsizlik rakamlarını ve oranlarını sa l~yacak metodoloji saptanacak ve 8lçilniln nasıl yapılması gerekti i konusunda bir araştırma yapılacaktır. 2. Devlet İhale Kanunu Malarn oldu u ilzere, 0 Eylill 983 tarihli Resmi Gazete'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yayınlanarak yürürlil e girmiştir. Kanun uygulamasıyla ilgili Y8netmeliklerin hazırlanması s8zkonusu oldu undan, üyelerimizin bu konudaki dilek ve taleplerinin de erlendirilerek hazırlık çalışmalarında g8z8nünde bulundurulması sa lanacaktır. Ayrıca, bu kanun ve ilgili di er mevzuatın derlenerek bir kitap halinde ilyelerimizin istifadesine sunulması gerçekleştirilecektir. 3. İnşaat Sekt8rü Ferdi kredi sisteminin uygulanması ve adet bakımın~ dan ufak üniteleri yapacak kişilere imkan verilmesi yolundaki g8rüşlerimiz kabul g8rmeye başlamıştır. Konu ile ilgili girişimleiimize d~~m edilecek, Belediye ile ilgili veya di er hususlardaki sorunlar takip edilecektir. Bayındırlık Bakanlığı'nın inşaat malzeme, işçilik ve bazı araçları kapsayan, İnşaat Rayiç Bedellerini Tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Odamızca piyasadan fiyat araştırması yapılarak, g8rüşümüz ilgililere sunulacaktır.

19 - 9 - Diğer taraftan inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin standard olmaması çeşitli şikayetlere yolaçmaktadır. Standardı bulunmayan inşaat malzemelerinin standardize edilmesi hususunda gerekli girişimler yapılac~ktır. dzellikle sıhhi tesisat malzemelerinin maliyet ve iç fiyatlarıyla,benzeri dış mamullerin mukayesesi yapılacak, maliyetleri artırıcı faktörlerin saptanmasına çalışılacaktır. Bu arada inşaat kesiminin sorunları ile ilgili girişimlerimiz ile yeni Hilkilm~tin bu konudaki karar ve politikası titizlikle izlenecektir. Bu dönemde de, yurt dışı milteahhitlik hizmetleriyle ilgili olarak oluşturulan masanın faaliyeti devam edecek, ilyelerimizin soru ve sorunları ile yakından ilgilenilecektir. 4. Ticari ve Sınai Kuruluşların Kredi Sorunu Geçtiğimiz yıl enflasyon ve para politikasındaki gelişmelerin olumsuz seyri, 983 Temmuz başından itibaren dilyilrillen faiz oranlarının tekrar yükseltilmesi konusunu giln~ deme getirmiştir. Bu arada yeni dönemde serbest faiz politikasına geçilmesi de tartışmalar arasında yer almaktadır. Bugüne kadar para piyasasında ve faiz politikasında bir takım düzenlemeler yapılmasına rağmen, kredi maliyetlerinin ve faizlerinin dilşürillemediği bir gerçektir. Bu itibarla, uygulanan faiz politikaları ışığında, ticari ve sınai kuruluşlarda maliyet yüksekliğine yol açan kredi yükünün tesbiti, kredi maliyetleri ile öz sermaye oranlarının mukayesesi gibi çeşitli göstergelere ve firma bazında ankete dayalı bir araştırma yapılması öngörillmekte-

20 - o - dir. Ayrıca, araştırmada, teşvik kredilerinin etkinliği,geriye dönüş orani ve kredi talebi üzerindeki etkisi de saptanmaya çalışılacaktır. Araştırma bulguları ile tespit edilecek görüş lacaktır. ve öneriler ilgili merciiere ve kamuoyuna sunu 5. Dayanıklı Tüketim Mallarında Kalite Kontrol Darboğazı ve ihracatta Karşılaşılan Sorunlar Dayanıklı tüketim malları arasından seçilecek sanayi mamullerimize dış rekabet gücü kazandırılabilmesi açısından, kalite faktörünün önemi ve bu konuda alınması gerekli tedbirler incelenerek, dış pazara uygunluk şartıyla kalite kontrol sistemi ihdas edildiği takdirde, ihracatta meydana gelen sorunların nasıl giderileceği konusunda bir araştrrma yapılması planlanmışsa da, gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır. Bu yıl, bu konudaki çalışma başlatılarak, sond~landırılacaktır. 6. Ülke Etüdleri Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çeşitli ülkeler hakkında genel bilgiler veren ve özellikle bu ülkelerle ilk defa ilişkiye girecek ihracatçı üyelerimize yol göste~ici ülke etüdleri serilerimize imkanlar nispetinde yenileri ilave edilecektir.

21 - ll - Ayrıca, geçmiş dönemlerde hazırlanmış bulunan ve ülkemiz için önem arzeden ülke etüdlerin~n, güncel hale getirilerek yeniden yayınlanması çalışmaları devam ettirilecektir. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve yenilenen ülke etüd leri şunlardır :. Güney Kore Cumh. 6, sl.ngapur 2. Japonya 7. Pakistan 3. Ta i van 8. Suud i Arabistan 4. Kıt'a Çini 9. Cezayir 5. Avustralya 20. Ürdün 6. Yeni zelanda 2. Nij er ya 7. Endonezya 22. Bahreyn 8. Mısır 23. Birleşik Arap Emir- 9. İran likleri, lo. Irak 24. Um man ll. Suriye 25. Katar 2. Libya 26. Kuveyt 3. Fas 2 7. Zaire 4. Tunus 28. İspanya 5. Hong Kong 29. Macaristan 7.Yatırım Malı Kiralama Sözleşmeleri Bilindiği üzere yatırım malı(araç-gereç,makina parkı ve komple üretim tesisi gibi) kiralama (Leasing)sözleşmeleri, üzerinde halen uluslararası kuruluşlarda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü bir konudur.

22 - 2 - UNIDROIT, bu alanda da, uluslararası yeknesak kuralları belirlemekle gdrevlendirilmiştir. -Yatırım Malı Kiralama Sdzleşmeleri, teknoloji transferi alanında büyük bir 6nem taşıdığından, konuya ilişkin gelişmelerin izlenmesi ve mevzuatımız açısından konunun değerlendirilmesi yapılacaktır. 8. Çeşitli Kesimlerle ilgili Mesleki Soruplar Otomativ sanayiinin, yedek parça ithali, Ortalama Kar Hadleri gibi çeşitli sorunlarıyla ilgili girişimlerimiz izlenecek, çiçekcilik kesiminin okul vs. gibi ihtiyaçları üzerinde durulacak, şehir dışına nakledilen veya organize hdlgelere geçmek isteyen işkollarının Odamıza intikal eden sorunlarının ç6zü~lenmesine gayret edilecektir. 9. Toplantı ve Seminer Çalışmaları - Dış Pazariama ve ihracat Semineri ihracatçı üyelerimizin dış pazarlama konusunda karşılaştıkları sorunların ele alınacağı"ihracatçıların,üreticilerle ve dış piyasadaki alıcılarla ilişkilerinin incele~eceği ve sorunların çdzümü için ihracatçılarımıza yararlı bilgilerin verileceği bir seminer düzenlenmesi dngdrülmektedir. - Türkiye'de Gerçek Tasarruf Tazyikinin Tespiti ve Tasarrufların Teşviki Konulu Seminer Türkiye'de gerçek tasarruf tazyikinin belirleneceği ve mevcut potansiyelin ortaya çıkarılması için tasarruflara ne gibi teşvik tedbirlerinin uygulanması gerektiğinin tartı Şılacağı bir seminer düzenlenecektir.

23 Vergi Seminerleri yürürlüğe Özellikle son yıllarda vergi tadili yasalarının girmesi üzerine,üyelerimizin gerek bilgi talepleri, gerekse uygulamada karşılaşılan güçlüklerin önlenmesine yönelik müracaatları yoğunluk kazanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yeni v~rgi sisteminin uygulanması hakkında seminerler düzenleyerek beyan döneminden evvel yetkili uzmanlarca üyelerimizin aydınlatılması sağlanacaktır. - Turizm Semineri Ulke~izde turizm potansiyelinin ortaya konacağı, bu potansiyelin değerlendirilmesi için alınması gerekli teşvik tedbirlerinin tartışılacağı, görüş ve önerilerin belirleneceği serninerin 984 yılında yapılması uygun görülmüştür. - ETPO 26.Genel Kurul Toplantısı Ülkemizi Odamızın temsil ettiği ve 8 Serbest Avrupa Ülkesinin resmi ihracatı geliştirme kurumlarının üye olduğu ETPO (Avrupa Ticaretini Geliştirme Organizaşyonu) 26.Genel Kurul toplantısı Haziran ayında İstanbul'da yapılacaktır. Toplantının ana teması "Önümüzdeki 0 Yıl İçinde ihracatın Artırılması için Neler Yapılabilir"dir. - Ticari Tahkim Konusunda Konferans Amerika'lılar Arası Ticari Tahkim Komisyonu'nun Kanada Bölümü'nün ve Kanada Tahkim, Uzlaştırma ve İhtilafı Dostane Görüşmeler Yoluyla Sonuçlandırma Merkezi 'nin

24 - 4 - Başkanı Prof.Dr.Louis Kos-Rabcewicz Zubkowski'nin çeşiti Avrupa ülkelerinde konferanslar verece i 6 renilmiştir.xuntemelen Mayıs ayı ortalarında ülkemize de ziyarette bui nacak Prof.Dr.Zubkowski'nin Odamızda mensuplarımıza ticari tahkim konusunda bir konferans vermesi sa lanacaktır. III.MBVZUA~ ÇALIŞMALARI Odamızca uzun yıllardan beri 6nemle takip edilen çeşitli konular bulunmaktadır. Bunların bir kısmının gerçekleşmesi ilgili mevzuatın de işmesine ba lıdır. Bu itibarla, 6nümüzdeki d6nemde de, Hükümet çalışmalarına paralel olarak, Odamızca da s6zkonusu mevzuat üzerindeki çalışmalar çok süratli bir tempoda yürütülecektir. Ayrıca, Odamızın 6teden beri izledi i ve benimsediği veya hazırladı ı tasarıların, günün koşullarına uygun hale getirilmesi için, diğer Oda ve Borsalarımız ile işbirliği yapılmak suretiyle Odalar Birliği düzeyinde, camia g6rüşü halinde değerlendirilerek, ilgili merciiere arzolunmaya devam edilecektir. Bundan aneeki İş Programlarımızda yer alan ve 984 yılında da üzerinde çalışma yapılacak ve izlenecek bazı mevzuat değişikliklerine ilişkin tasarılar ile,yürürlükteki mevzuat boşluklarının doldurulmasını amaçlayan çeşitli kanun.tasarıları satır başları itibariyle aşağıda sıralanmıştır

25 İcra ve İflas Kanunu Malarnları oldu u ilzere Odamızca daha 6nce tera ve İflas Kanunu Tadil Tasarısı hazırlanmış ve ilgili merciiere arzolunmuştu. Hilkilmetçe yilriltillen kanunun tadiline ilişkin çalışmalar ise henilz tamamlanamamıştır. Bu çalışmalar Hilkilmetçe tamamlandıijında mevcut tasarı temin edilerek, Kanundaki boşlukların daldurulması konusundaki g6rilşlerimiz ilgililere intikal ettirilecektir. - Patent Kanunu Tasarısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlıijı tarafından hazırlanan Patent Kanunu Tasarısı ilzerinde silrdilrillen çalışmaların sonuçlandırılmasına gayret edilecek ve tasarıya ilişkin g6rilşlerimiz ilgili merciiere iletilecektir. - Karşılıksız Çekler Sorunu Karşılıksız ç~klerin piyasada yarattıijı olumsuz etkiler dikkate alınarak, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Kanun Tasarı'sının, g6rilşlerimiz doijrultusunda Yasalaşması için çalışmalarımız silrdilrillecektir.

26 Tilrk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Sermaye hareketleri gibi bazı b6lilmler dışında TPKK mevzuatının kaldırılması hususunda çeşitli vesilelerle yapılan girişimlerimiz, 6nilmilzdeki d6nemde de titizlikle izlenecektir. - Sermaye Piyasası Mevzuatı Menkul Kıymetler Kambiyo Borsasına ilişkin Kanun'un gilniln şartlarına ayak uyduramadığı bilinmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nda yeni bir tasarı hazırlığı yapılmaktadır. Bu çalışmalara Oda olarak da katkıda bulunulmakta olup bu konuda netice alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun çeşitli kararlarının tadili gerekmektedir. Bir taraftan yeni çıkacak karar ve tebliğler ilzerinde gerekli değerlendirme yapılırken,bir taraftan da 983 yılında yaptığımız gir~şimler izlenecektir. IV, MALİ KONULAR. Vergi Uygulaması Konusundaki Aksaklıklar Ortalama K~r Hadleri başta olmak ilzere, vergi uygulamasıyla ilgili Odamıza intikal eden sorunların ç6zilmil için gerekli çaba sarfedilecektir. Ulkemizin kalkınmasında, çeşitli alanlarda yabancı sermayeden de qararlanılması gereği malumlarıdır. Ancak farklı vergi uygulamaları açısından, yabancı sermayenin teşvikinde sorunlar doğmaktadır~

27 - 9 - farklılıklarının Bu itibarla, yabancı sermayeye uygulanan vergi belirlenerek çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak, tespit edilen görüş ve öneriler ilgililere ve kamuoyuna aktarılacaktır. 2. Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Kanununun uygulamaya konulması ile vergi kaçaklarının geniş ölçüde önleneceği bilinmektedir. Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı'nın camiamız görüşlerine uygun olarak yasalaşması için yapılan girişimlerimiz devam edecektir. 3. Ençok Vergi ~deyenlerin ~düllendirilmesi kazançları Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, 983 yılı üzerinden en fazla Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyen üyelerimizin ödüllendirilmes~ için gerekli çalışmalar yapılacaktır. V, DIŞTİCARETE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 983 yılında ihra~at artış hızı yüzde 2-2,5 gibi çok düşük aranlara düşmüştür. Bu itibarla, ihracatın artırılması hususu Odamızın ağırlık verdiği konuların başında gelecektir.. Dış Temaslar 984 yılında da, Türk iş aleminin dış dünyada daha iyi ve etkin bir biçimde te~sili için çalışmalar sürdü~ rülecektir.

28 Geçti~imiz yıllarda sürdilrillen pazar araştırma gezilerinin çeşitli zorluklara ra~men ergeç olumlu so~uçlar verece~ine inandı~ımızdan bu d6nemde de çeşitli ülkelere pazar araştırma gezileri yapılması planlanmıştır. Bu gezilerde ihracatımızın artırılması ve çeşitlendirilmesi,anılan pazarlarda belirlenen malların Türk ihraç ~alları ile ik~me şansının bulunup bulunmadı~ı, bulundu~u takdirde hangi malların hangi il lke için s6zkonusu olabilece~inin tespiti, yabancı sermaye yatırımları ve müteahhitlik hizmetleri gibi konularla, vize problemi üzerinde durulacaktır. Bu arada 6zellikle el sanatıarına dayalı mamulleri ilreten ve pazarlayan orta bilyilklilkteki ihracatçılarımızın~ aranlerini teşhir yoluyla yurt dışında tanıtabilmeleri amacıyla pazar arama gezileri dil~enlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. Di~er taraftan, Odamızca gerçekleştirilen dış temaslara paralel olarak artan yabancı heyetierin ve iş adamlarının Oda~ızı ziyaretleri vesilesiyle yapılan toplantı ve g6- rüşmelerin daha iyi bir biçimde organize edilmesine g,ayret sarfedilmektedir. G~rekti~inde, komşu ve çevre illkele~in ticaret heyetleri davet edilmesi cihetine gidilebilecektir.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 5174 sayılı TOBB Kanunu nun 24 üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği nin 5.maddesinde; Üyenin Odaya

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

BUTÇE KOMISYO U RAPORU

BUTÇE KOMISYO U RAPORU .. ISTANBUL TICARET ODASI 2001... BUTÇE KOMISYO U RAPORU 20.12.2001 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2002 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Sayın Yetkili, ANKET-FİRMA Bilindiği üzere, 2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalanması imkanını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin 17 İŞLEMLERİ 17 ÜYE 17.1. Kayıt ve Terkin KAYITLARI VE GÜNCELLEME 2009 yılında 187 firmanın Odamız a kaydı yapılmıştır. Terk, vefat ve benzeri sebeplerle sınaî faaliyeti kalmayan gayrifaal firmaların durumları

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Sayın Yetkili, GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yana görüşmelerde bulunulmakta

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz Konu : Adana Sanayi Odası 21. Grup İnşaat Tarih: 08.04.2014 Müteahhitliği Meslek Komitesinin kararı hakkında. ADANA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADANA İLGİ: 03.04.2014 Tarih ve 407 Sayılı yazınız. İlgi yazınızda

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

KAPASİTE RAPORU NEDİR,NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR?

KAPASİTE RAPORU NEDİR,NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR? KAPASİTE RAPORU NEDİR,NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR? Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı