oldu unu da ifade etmekte yarar vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oldu unu da ifade etmekte yarar vardır."

Transkript

1 is P,;? ve BO ESI

2

3 N u ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGINA, 983 yılında, ekonomimizin 982 de g6sterdi i performansı koruyamadığına ilişkin gözlemlerimiz belli başlı ekonomik göstergelerle teyit edilmektedir. Nitekim, 983 yılında GSMH'nın % 3,2 lik bir gelişme gösterebilece i anlaşılmaktadır. Bu gelişme hızının,geçen yılki % 4,6'lık gerçekleşmenin ve bu yıl için hedef alınan % 4,8'lik oranın altında kalması ilzilcildilr. Ancak, bu sonucun alınmasında, olumsuz hava şartlarından etkilenen Tarım kesiminin %,8 oranında gerileme göstermiş olmasının bilyilk rol oynamış oldu unu da ifade etmekte yarar vardır. Modernleşmede katedilen mesafelere rağmen, tarım kesiminin sulama, gilbreleme, ıslah edilmiş tohumluk, ilaçlama gibi sorunlarının, hala önemini korumakta oluşu, tarımsal ilretimin, hatta illk~ ekonomisinin tabiat şartlarına olan bağımlılığını.n asgariye indirilememiş olması gerçeğini ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz yılda, dikkati çeken diğer husus ihracat ve işçi dövizlerindeki olumsuz gelişmedir. Son senelerdeki % 62'lik, % 22'lik artış hızlarından sonra, 983 yılında % 2-2,5'luk bir ihracat artışı son derece hayal kırıcı olmuştur. Şilphesiz, ihracat artış hızındaki bu duraklama petroı ihracatçısı Ortadoğu ilikelerinin içine dilştilkleri

4 - II - kriz, bazı komşu illkelerin sorunları, AET'nin bazı kısıtlamalari gibi dış fakt6rler yanında, ihracatı teşvik politikasındaki istikrarsızlık, yeni şartlara ayak uyduramama, ihracat sigortası, serbest bölge gibi müesseselerin kurularak işletilememiş olması gibi çok çeşitli fakt6rlerden kaynaklanmıştır. % 2o olarak öngörülen enflasyon hızının % 30'larda kalaca ı umulurken, yılın son iki ayında hilkilmet boşlu unun da etkisiyle, yapılan akary~kıt zammı normalin ilstilnde zincirleme fiyat artışlarını başlatmıştır. Zam yapılacağına ilişkin haberler, fiyat artacağını ima eden reklamlar, işbaşına gelecek Bilkilmetin KİT mamilllerine zam yapacağı ve 6nemli oranda TL. 'nin devalile edileceği söylentileri psikolojik ve sun'i bir artı enflasyon yaratmıştır. Şilpheslz, maneter enflasyon henilz bastırılamamıştır. KİT'lerin kaynak,tilketmeye devam etmeleri, biltçe açıkları faiz politikasındaki sapmalar olumsuz etkiler icra etmiştir. Firma kurtarma operasyonlarının şekli ve hacmi hala belirsizlikler taşımaktadır. Şunu da kaydetmek gerekir ki, enflasyon oranında maliyet enflasyonunun payının giderek arttığı hissedilmektedir. Tekelci uygulamalar, KİT'lerin verimli çalışmaya geçememeleri, buna karşılık silrekli zam yolunda ilerlemeleri, doların değer kazanışının da etkisiyle kurlardaki devamlı yilkseliş ve ithalatın pahalılaşması maliyetleri olumsuz yönde etkileyen unsurların bazılarıdır. 983 y2lında, iklim şartları sadece tarımı etkilemek~ le kalmamış, ilikemizin zaten içinçe bulunduğu enerji sorununun sanayi kesimince daha da ağır hissedilmesine neden olmuştur.

5 - III - Netice olarak, ekonomideki bu duraklama, işsızlık ve yatırım sorunlar~nın ç8zilmilnil zorlaştırmıştır. Yıl içinde, sermaye piyasasının geli~mesi ydnilnde bir farklılık gdzlenmemiş, bankalar sistemindeki düzenlemelere rağmen, aksak bazı noktalar kalmış, iş aleminin finansman sorunl&rı ağırlığını korumuştur. Buna karşılık, yeniden değerleme, servet beyanları gibi ilzerinde ısrarla durduğumuz bazı alanlarda, arzulanan karar ve uygulamaların gerçekleşmiş olması da memnuniyet verici gelişmeler arasında saylabilir. rağmen, 984 yılında ABD' nde izlenen bazı olumlu gelişmelere danya ekonomilerinin hissedilebilir bir canlanma g8stererek sorunlarını ç8zeceklerini beklemek mümkün değildir. Kaldı ki, yukarıda da değinildiği gibi Ortadoğu ülkelerinin çeşitli problemleri, bu illkeleri bir tasarruf zihniyetine, ılımlı bir harcama politikasına y8nelmelerine neden olmuştur. Açıklanmaya çalışılan iç ekonomik şartlar da dikkate alındığında l984'ün zor bir yıl olacağı ifade edilebilir. Ancak, yeni Hükümetin enflasyonu 6nleyici gerçekçi politikalar izlemesi, kredi ve teşvikleri kesintisiz ve esnek biçimde uygulaması, ihracat sigortası, reeksport ticaretin işleeliği, paralel kur farkına yol açılmaması gibi ted birler ve şahsi bazı gayretlerle ihracatın tekrar artırılınasına gereken önemin verilmesi, bürokratik çarkın işleyişindeki aksaklıkların düzeltilmesi, yabancı sermayenin tereddüdüni giderecek ortamın yaratılması, TPKK mevzuatının liberalize edilm~si, ithal~ttaki serbestleştirme hareketinin hızlandırıj ması, Menkul Kıymetler Borsası~ın işlerliğe kavuşturulması ve sermaye piyasasının cazip hale getirilmesi, vergi etkinliğini muhakkak surette sağlanması gibi beklentilerimiz bulunmaktadır.

6 - IV - muhakkak surette sa lanması gibi beklentilerimiz bulunmaktadır. Gerekli ekonomik kararların alınıp uygun biçimde uygulanmasında, ilgili mercilere istanbul Ticaret Odas~ olarak her türlü yardımı yapmaya hazır bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızda, siz değerli Meclis Üyelerimizin değerli katkıları ve ikazlarının bizlere başarı kaynağı olaca ını tekrarlarken, ilişikte sunulan 984 Yılı iş Programı ve Bütçesini takdirlerinize saygı ile arzederim. Kuşçul u Y6ne~im Kurulu Başkanı

7 t Ç t N D E K t L.E R - BiRiNCi BtJLÜM - SAYFA NO S U N U Ş I. ÖZ~L SEKTtJRÜN GELiŞTiRiLMESi,YÖNLENDiRiL- MESi ve KAMUOYU OLUŞTURULMASI II. EKONOMiK ve SOSYAL SORUNLARLA ilgili FAALiYETLER '.. 3. Yıllık Ekonomik Rapor Çeşit li Ekonomik Göstergeler ingilizce Ekonomik Rapor Aylık Ekonomik Veriler Bilgi Bankası Kurulması Beşinci Plan' ın Hedefleri Fi!,'at indekslerinin Revizyonu... 5 B. Tarımsal Ürilnler Taban Fiyatları Tilketicinin Korunmasıy~a ilgili Olarak Diğer Ülkelerde Alınan Tedbirler... 7 O. Perakende Ticaretin Bilnyesi... 7 ll. işsizliğin Ölçillmesi Devlet ihale Kanunu... B 3. inşaat Sektöril Ticari ve Sınai Kuruluşların Kredi Sorunu Dayanıklı Tilketim Mallarında Kalite Kontrol Darboğazı ve ihracatta Karşılaşılan Sorunlar... 0

8 - II - 6. Ülke Etüdleri Yatırım M~lı Kiralama S6zleşmeleri... ll 8. Çeşiti~ Kesimlerle ilgili Mesleki Sorunlar...' Toplantı ve Seminer Çalışmaları... 2 III. MEVZUAT ÇALIŞMALARI... 4 IV. MALi KONULAR Vergi Uygulaması Konusundaki Aksaklıklar..._..., Katma De ez Vergisi..., Ençok Vergi Ödeyenierin Ödüllendirilmesi V. DIŞTiCARETE ilişkin ÇALIŞMALAR Dış Temaslar Dış Fuar ve Sergi Çalışmaları ihracatçının E i~imi İhracatçı Adres Kitapları İthalatçı Adres Kitapları Türkiye'de Büro ve Şube Açılması Esaslarına İlişkin Broşür Yabancı Sermaye Mevzuatına İlişkin Çalışmalar..: B6lgeler İtibariyle Dışticaretimizle İlgili Bilgiler İkili Ticaret Anlaşmaları Türkiye-AET İlişkileri ll. İslam Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Ekonomik İşbirli i... : Başarılı İhracatçıların Ödüllendirilmesi Dışticaret Mevzuatı... 27

9 - III - VI. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Küçük Sanayide Kapasite Kullanımı Araştırması Sanayici Üyelerimizle İlgili İstatistiki Bilgiler Mesleki Geziler İzmir Fuarında Ravyon Kurulması Küçük Sanayici Rehberi Küçilk Sanayici El Kitabı VII. EGİTİM ve KÜLTÜR ÇALIŞMALARI Oda Dışı Eğitim Faaliyetleri Hizmet İçi Eğitim... 3 VIII.ODA İÇİ ÇALIŞMALAR Dökümantasyon Merkezi Kurulması Çalışmaları Bilgisayar Faaliyetleri Sosyal Konut Hizmeti Yayın Faaliyetleri IX. DİGER ÇALIŞMALAR

10 - IV - - tktnct B~LUM - I. BUTÇE GEREKÇESi II. GELiRLER I I I. GiDERLER IV. 984 YILI BUTÇE TALiMATI

11 " ÖZEL SEKTÖRÜN GELiŞTiRiLMESi, YÖNLENDiRiLMESi V~ KAMUOYU OLUŞTURULMASI 24 Ocak ekonomik istikrar tedbirlerini ~akiben ülkemizde serbest pigasa ekonomisine aijırlık verildiiji ve daha da 6nemlisi ekonomide ticaretin de en az sanayi ve tarım kadar, hatta,bu sektdrlerden daha fazla 6nem taşıdı ı ve fonksiyonu oldu u hususu gerek ydneticiler, gerekse kamuoyu tarafından benimsenmiş, takdir edilmiştir. Ancak, bu konuda mutlak ve tam bir sonuca ulaşılmış oldu u da sdylenemez, 983 yılında, serbest piyasa mekanizması prensibinden bazı sapmalar dikkati çekmiştir. Faiz hadleri ile ilgili düzenlemeler, firma bazındaki kurtarma operasyonları gibi 'uygulamalar bu meyanda sayılabilir. Öte yandan, uluslararası ticarerin getirdiği avantajlardan tam olarak yararlandıijımızı da ifade etmek mümkün değildir. Özellikle, transit ticareti ve reeksport gibi uluslararası ticari işlemler bir türlü işletilememektedir. Özel sektdr yatırımlarındaki artışın, kamu kesimi yatırımlarının altında kaldığı sürece, ister istemez ekonomide kamunun ağırlığının artan bir seyir izleyeceği de gdzden uzak tutul~amalıdır. Ancak, 6nümüzdeki dönemde de,enflasyonu şu veya bu 6lçüde gdze alarak, 6zel sektdr yatırımlarının geliştirilmesini savunmak fla son derece güçtür. Bu itibarla, izlenecek temel politikalar, 6ncelikle gene anti-enflasyonist nitelikte ve ddviz darboğazını giderici tedbirlere yönelik olacaktır. O halde, özel kesim olarak, ihracat konusunda her zamankinden daha fazla gayretli ol~ ~ak zorundayız. Böylece, bu dönemde üretim ve yatırım imkanları yaratılmış olacaktır. Yatırımların artırılması, tasarruf gücüne ve dış kaynaklardan yararlanmaya bağlıdır.

12 - 2 - Tasarruflar~n teşvik ve de~erlendirilmesinde, bankalar, sermaye piyasası ve sigorta müesseselerinin önemli payı bulunmaktadır. Bu dönemdeki çalışmalarımızdan bir bölümü de bürokrasinin azaltılmasına yönelik olacaktır.bir çalışma ruhsatı alınmasının dahi yılları buldu u ifade edilmektedir. Bürokratik engeller konusunda Odamıza intikal e"decek benzeri şikayetıer titizlikle ele alınacaktır. Şüphesiz bu dönemde de, Valilik, Belediye ve ilimizdeki di er kuruluşlar yanında, Bakanlıklarla kurulmuş bulunan sıkı ve yapıcı ilişkiler sürdürülecektir. Odamızca ~zel sektörün geliştirilmesine yönelik gayretler, daima genel menfaatler ön plinda tutularak sürdürülmüştür. Bu bakımdan, sektörün yönlendirilmesine ayrı bir önem verilmektedir. Alınmış kararların uygulamasındaki titizlik bir yandan sürdürülürken, bir yandan da haksız rekabetin önlenmesi, tüketicinin korunması, ticari ahlik ve tesanüdün muhafazası ile ilgili tamamlanmış bazı çalışmalarımızın, başlıca Oda Meclisimizce de benimsenerek yürürlü e konulması temennimiz olacaktır. Odamızın, özellikle ülkenin genel yararına gördü~ü konularda kamuoyu oluşturulması amaciyle son yıllarda yo un biçimde faaliyet gdsterdi l bilinmektedir.l983 yılında kamuoyu oluşturma faaliyetine yeni bir boyut kazandırılarak, "dışa yönelik propaganda" eksikli imizin kısmen de olsa giderilmesine çaba sarfedilmiştir. Oda Mecmuasının, ülkemizi ve ihraç mallarımızı tanıtma gayesiyle ingilizce olarak hazırlanması olumlu karşılanmış ve hu yayının geliştirilmesine önem verilmiştir.

13 - 3 - Odamızı ziyaret eden yabancı heyetlere, illkenin ekonomik durumu, yatırım. potansiyeli ve cazibesi gibi hususlar yanında, turizm değerlerimizin ve killtilrel zenginliklerimizin de tanıtılmasına özen gösterilmiştir. Gerek dış illkelerde, gerekse illkemize gelen yabancılara ilikemizin ve eko- namimizin tanıtılması amacıyla bir dakilmanter film hazırl~tılmış ve bu amaca yönelik gerekli teçhizat vs.temin olunmuştur. 984 yılında, iç kamuoyu oluşturma f-aaliyetlerimiz yanında, geçen yıl ~aşlattığımız bu dış tanıtmaya gereken ağırlık verilecektir. ilk planda Oda Mecmuasının tirajının artırılması öngörillmilş olup, içeriğinin zenginleştirilmesine ç~lışılacaktır. Bu arada k~muoyu oluşturulmasında ve ilyelerimize hitapta önemli bir araç olan Gazetemizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarım~z da mevcuttur. II. EKONOM! K ve SOSYAL SORUNLARLA tlgtlt FA.ALtYETLER iş Programları ile öngörillen, ekonomik ve sosyal konulardaki faaliyetlerimiz dışında, yıl içindeki muhtemel gelişmelere, resmi merciierin taleplerine veya dilzenlenen çe_ şitli ekono~ik toplantılara bağlı olarak, makro ve mikro dilzeyde ekono~ik ve sosyal sorunlara ilişkin gerekli göralen incelemeler yapılmaktadır. 984 yılında, bu tilr çalışmalarımızın daha etkin bir şeki)de yilriltülmesi amaçlanmaktadır.

14 - 4 - Öte yandan, daha önceki yıllarda üzerinde incelemelerde bulunulan ancak, sonuç alınamayan konularla ilgili girişimlerimiz izlenecektir.. Yıllık Ekon'omik Rapor Her yıl oldu u gibi, bir önceki yılı ve mevcut ekonomik durumu yansıtan raporların hazırlanma~ına devam olunacaktır. Sözkonusu raporların, olması daha güncel ve yararlı i"çin, geçen yıı başlatılan uygulamaya uygun biçim de önümüzdeki dönemde de altışar aylık olarak iki defa yayınlanması öngörülmüştür. 2. Çeşitli Ekonomik Göstergeler Rakamlarla Türkiye Ekonomis~ isimli, çeşitli ekonomik gösterge ve istatistikierin özetini kapsayan broşürümüz Türkçe ve ingilizce olarak düz~nlenecek ve yurt içinde ve dışında dağıtımı yapılacaktır. 3. ingilizce Ekonomik Rapor Odamızı ziyaret eden yabancı heyetiere ve yurt dışına giden heyetlerimizin temaslarında, Türk~ye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi sunulabilmesi amaciyle, ingilizce özet raporların da hazırlanarak, yayınlanması öngörülmektedir. 4. Aylık Ekonomik Veriler Yılda iki kez hazırlanması öngörülen genel ekonomik duruma ilişkin raporlarımızdan ayrı olarak, Oda çalışmalarında yararlanılmak üzere, ekonomik durumu yansıtan belli başlı gös~ergeler aylık olarak derlenecektir.

15 Bilgi Bankası Kurulması Malumları olduğu üzere, 982 yılı içinde, Bilgi işlem Merkezimizde IBM Sistem 38 bilgisayarı uygulamaya girmiştir. Hafıza kapasitesi artırılan Odamız bilgisayarından gelecekte daha verimli yararlanılması düşünülmektedir. Bu itibarla Türkiye'de ilk defa bir Bilgi Bankası oluşturulması, ayrıca Oda dışından uzmanlarla işbirliği.içinde makroekonometrik bir model kurulması ve bunlarla ilgili bilgisayar programlarının hazırlinması 8ng6rülmektedir. Bu arada, zaman içinde Bilgi Bankası kurulmasında, uluslararası kuruluşların bilgi bankaları temin edilerek bilgisayara yüklenecektir. Ayrıca, bilgi bankası için gerekli programların.çalıştırılması ve makroekonometrik modelin çözümlenmesi amaciyle kullanılmak üzere, bir FORTRAN Derleyici temin edilecektir. 6. Beşinci Plan'ın Hedefleri Önümüzdeki Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerinin, mevcut ekonomik ve sosyal durum ışığında değerlendirilmesi yapılacak ve bunların ne dlçüde gerçekleşebileceği araştırılacaktır. Araştırma ve değerlendirme bulguları ve sonuçları ilgililere ve kamuoyuna sunulacaktır. 7. Fiyat indekslerinin Revizyonu Odamızca hazırlanmakta olan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ile Ücretliler Geçinme indeksinin, günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarına uygun hale getirilmesi için, 983 Yılı iş Programımız gereğince başlatılan çalışmalar, hazırlanan 35 aylık bir program çerçevesinde dnümüzdeki dönemlerde de sürdürülecektir.

16 Mayıs ayında başıatılan Geçinme indeksi ile ilgili çalışmaların hazırlık ve ön anket safhası, öngörülen 8 aylık sürede tamamlanmıştır. 984 yılında ise, çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan aile bütçesi anketi uygulama safhasına geçilecektir. 2 aylık bir çalışma süresi gerektiren bu safhada, seçilen aileler nezdinde sürekli bir bütçe anketi yürütülecektir. Bu durumda, geçinme indeksi düzenleme çalışmaları, de erlendirme ve sonuç safhası il~ birlikte, 985 H~ziran sonunda tamamlanabilecektir. Toptan Eşya!~yatları indeks~nin revizyon çalışmalarına ise 985 yılında başlanması programa alınmıştır. Anılan indeksierin revizyon çalışmaları, yapılan anlaşma gereğince i.ü.işletme Fakültesi istatistik Araştırmaları Merkezi ile birlikte yürütülmektedir. 8. Tar ı"msal Ürünler Taban F i ya tl ar ı Ayçiçeği, buğday, yaş çay yaprağı gibi çeşitli tarımsal ürünlerin ekim maliyetleri ve destekleme alım fiyatlarına ilişkin araştırmalarımız, ilgili üreticiler ve merciler nezdinde gördüğü geni~ ilgi dolayısıyla, geçmiş yıllarda olduğu gibi 984 yılında da gerçekleştirilec~ktir. Objektif kıstaslardan ve istatistiki metodlardan yararlanılarak, mahallinde yapılan anket çalışmasına dayanması dolayısıyla gerçekleri yansıtan bu tür araştırmaların 984 yılı içinde de, taban fiyatların Hükümetçe ilanından önce bitirilmesine özellikle önem verilecektir.

17 7-9. Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Olarak Diğer Ülkelerde Alınan Tedbirler Tüketicinin korunmasına yönelik öze~likle OECD ülkelerinde son yıllarda alınan tedbirler tespit edilecek ve bunların ülkemizdeki uygulanabilirlik durumları ele alınacaktır. 0- Perakende Ticaretin Bünyesi Ülkemizde iç ticaretle ilgili veriler ve bilgiler yetersiz bulunmaktadır. Ticaret sicili kayıtlarından elde edilecek istatistiki malumat ise sınırlıdır. İç ticaretle uğraşan üyelerimizin ne kadarının perakendeci oldukları, perakende ticaret mağazalarının ne kadarının geleneksel tipte, ne kadarının modernize olduğu gibi hususlar bilinmemektedir. Tüketici ile doğrudan ilgisi ve fiyat teşekkülündeki önemli rolü nazara alınarak öncelikle gıda maddeleri alanındaki perakende ticaretin btinyesinin ve gelişme eğilim ve arzularının belirlenmesi, modernizasyonu engelleyen faktörlerin veya bunu teşvik edecek tedbirlerin ortaya konmasını amaçlayan bir çalışma 984 yılı içinde yapılacaktır. ll. İşslzliğin Ölçülmesi Ülkemizde işsizliğin önemli' boyutlara ulaştığı malumlarıdır. Ancak, ilgili kuruluşların yayınladığı resmi veriler işsizliğin hangi seviyelere ulaştığını gerçek şekilde yansıtmamakta, tahminler yapmaktan öteye gidilememektedir. Şöyle ki, Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan yıllık programlarda ancak işgücü arzı fazlası denilebilmekte, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun istatistikleri ise, sadece bu Kuruma olan müracaatların durumunu göstermektedir.

18 B - Bu itibarla, gerçek işsizlik rakamlarını ve oranlarını sa l~yacak metodoloji saptanacak ve 8lçilniln nasıl yapılması gerekti i konusunda bir araştırma yapılacaktır. 2. Devlet İhale Kanunu Malarn oldu u ilzere, 0 Eylill 983 tarihli Resmi Gazete'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yayınlanarak yürürlil e girmiştir. Kanun uygulamasıyla ilgili Y8netmeliklerin hazırlanması s8zkonusu oldu undan, üyelerimizin bu konudaki dilek ve taleplerinin de erlendirilerek hazırlık çalışmalarında g8z8nünde bulundurulması sa lanacaktır. Ayrıca, bu kanun ve ilgili di er mevzuatın derlenerek bir kitap halinde ilyelerimizin istifadesine sunulması gerçekleştirilecektir. 3. İnşaat Sekt8rü Ferdi kredi sisteminin uygulanması ve adet bakımın~ dan ufak üniteleri yapacak kişilere imkan verilmesi yolundaki g8rüşlerimiz kabul g8rmeye başlamıştır. Konu ile ilgili girişimleiimize d~~m edilecek, Belediye ile ilgili veya di er hususlardaki sorunlar takip edilecektir. Bayındırlık Bakanlığı'nın inşaat malzeme, işçilik ve bazı araçları kapsayan, İnşaat Rayiç Bedellerini Tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Odamızca piyasadan fiyat araştırması yapılarak, g8rüşümüz ilgililere sunulacaktır.

19 - 9 - Diğer taraftan inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin standard olmaması çeşitli şikayetlere yolaçmaktadır. Standardı bulunmayan inşaat malzemelerinin standardize edilmesi hususunda gerekli girişimler yapılac~ktır. dzellikle sıhhi tesisat malzemelerinin maliyet ve iç fiyatlarıyla,benzeri dış mamullerin mukayesesi yapılacak, maliyetleri artırıcı faktörlerin saptanmasına çalışılacaktır. Bu arada inşaat kesiminin sorunları ile ilgili girişimlerimiz ile yeni Hilkilm~tin bu konudaki karar ve politikası titizlikle izlenecektir. Bu dönemde de, yurt dışı milteahhitlik hizmetleriyle ilgili olarak oluşturulan masanın faaliyeti devam edecek, ilyelerimizin soru ve sorunları ile yakından ilgilenilecektir. 4. Ticari ve Sınai Kuruluşların Kredi Sorunu Geçtiğimiz yıl enflasyon ve para politikasındaki gelişmelerin olumsuz seyri, 983 Temmuz başından itibaren dilyilrillen faiz oranlarının tekrar yükseltilmesi konusunu giln~ deme getirmiştir. Bu arada yeni dönemde serbest faiz politikasına geçilmesi de tartışmalar arasında yer almaktadır. Bugüne kadar para piyasasında ve faiz politikasında bir takım düzenlemeler yapılmasına rağmen, kredi maliyetlerinin ve faizlerinin dilşürillemediği bir gerçektir. Bu itibarla, uygulanan faiz politikaları ışığında, ticari ve sınai kuruluşlarda maliyet yüksekliğine yol açan kredi yükünün tesbiti, kredi maliyetleri ile öz sermaye oranlarının mukayesesi gibi çeşitli göstergelere ve firma bazında ankete dayalı bir araştırma yapılması öngörillmekte-

20 - o - dir. Ayrıca, araştırmada, teşvik kredilerinin etkinliği,geriye dönüş orani ve kredi talebi üzerindeki etkisi de saptanmaya çalışılacaktır. Araştırma bulguları ile tespit edilecek görüş lacaktır. ve öneriler ilgili merciiere ve kamuoyuna sunu 5. Dayanıklı Tüketim Mallarında Kalite Kontrol Darboğazı ve ihracatta Karşılaşılan Sorunlar Dayanıklı tüketim malları arasından seçilecek sanayi mamullerimize dış rekabet gücü kazandırılabilmesi açısından, kalite faktörünün önemi ve bu konuda alınması gerekli tedbirler incelenerek, dış pazara uygunluk şartıyla kalite kontrol sistemi ihdas edildiği takdirde, ihracatta meydana gelen sorunların nasıl giderileceği konusunda bir araştrrma yapılması planlanmışsa da, gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır. Bu yıl, bu konudaki çalışma başlatılarak, sond~landırılacaktır. 6. Ülke Etüdleri Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çeşitli ülkeler hakkında genel bilgiler veren ve özellikle bu ülkelerle ilk defa ilişkiye girecek ihracatçı üyelerimize yol göste~ici ülke etüdleri serilerimize imkanlar nispetinde yenileri ilave edilecektir.

21 - ll - Ayrıca, geçmiş dönemlerde hazırlanmış bulunan ve ülkemiz için önem arzeden ülke etüdlerin~n, güncel hale getirilerek yeniden yayınlanması çalışmaları devam ettirilecektir. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve yenilenen ülke etüd leri şunlardır :. Güney Kore Cumh. 6, sl.ngapur 2. Japonya 7. Pakistan 3. Ta i van 8. Suud i Arabistan 4. Kıt'a Çini 9. Cezayir 5. Avustralya 20. Ürdün 6. Yeni zelanda 2. Nij er ya 7. Endonezya 22. Bahreyn 8. Mısır 23. Birleşik Arap Emir- 9. İran likleri, lo. Irak 24. Um man ll. Suriye 25. Katar 2. Libya 26. Kuveyt 3. Fas 2 7. Zaire 4. Tunus 28. İspanya 5. Hong Kong 29. Macaristan 7.Yatırım Malı Kiralama Sözleşmeleri Bilindiği üzere yatırım malı(araç-gereç,makina parkı ve komple üretim tesisi gibi) kiralama (Leasing)sözleşmeleri, üzerinde halen uluslararası kuruluşlarda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü bir konudur.

22 - 2 - UNIDROIT, bu alanda da, uluslararası yeknesak kuralları belirlemekle gdrevlendirilmiştir. -Yatırım Malı Kiralama Sdzleşmeleri, teknoloji transferi alanında büyük bir 6nem taşıdığından, konuya ilişkin gelişmelerin izlenmesi ve mevzuatımız açısından konunun değerlendirilmesi yapılacaktır. 8. Çeşitli Kesimlerle ilgili Mesleki Soruplar Otomativ sanayiinin, yedek parça ithali, Ortalama Kar Hadleri gibi çeşitli sorunlarıyla ilgili girişimlerimiz izlenecek, çiçekcilik kesiminin okul vs. gibi ihtiyaçları üzerinde durulacak, şehir dışına nakledilen veya organize hdlgelere geçmek isteyen işkollarının Odamıza intikal eden sorunlarının ç6zü~lenmesine gayret edilecektir. 9. Toplantı ve Seminer Çalışmaları - Dış Pazariama ve ihracat Semineri ihracatçı üyelerimizin dış pazarlama konusunda karşılaştıkları sorunların ele alınacağı"ihracatçıların,üreticilerle ve dış piyasadaki alıcılarla ilişkilerinin incele~eceği ve sorunların çdzümü için ihracatçılarımıza yararlı bilgilerin verileceği bir seminer düzenlenmesi dngdrülmektedir. - Türkiye'de Gerçek Tasarruf Tazyikinin Tespiti ve Tasarrufların Teşviki Konulu Seminer Türkiye'de gerçek tasarruf tazyikinin belirleneceği ve mevcut potansiyelin ortaya çıkarılması için tasarruflara ne gibi teşvik tedbirlerinin uygulanması gerektiğinin tartı Şılacağı bir seminer düzenlenecektir.

23 Vergi Seminerleri yürürlüğe Özellikle son yıllarda vergi tadili yasalarının girmesi üzerine,üyelerimizin gerek bilgi talepleri, gerekse uygulamada karşılaşılan güçlüklerin önlenmesine yönelik müracaatları yoğunluk kazanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yeni v~rgi sisteminin uygulanması hakkında seminerler düzenleyerek beyan döneminden evvel yetkili uzmanlarca üyelerimizin aydınlatılması sağlanacaktır. - Turizm Semineri Ulke~izde turizm potansiyelinin ortaya konacağı, bu potansiyelin değerlendirilmesi için alınması gerekli teşvik tedbirlerinin tartışılacağı, görüş ve önerilerin belirleneceği serninerin 984 yılında yapılması uygun görülmüştür. - ETPO 26.Genel Kurul Toplantısı Ülkemizi Odamızın temsil ettiği ve 8 Serbest Avrupa Ülkesinin resmi ihracatı geliştirme kurumlarının üye olduğu ETPO (Avrupa Ticaretini Geliştirme Organizaşyonu) 26.Genel Kurul toplantısı Haziran ayında İstanbul'da yapılacaktır. Toplantının ana teması "Önümüzdeki 0 Yıl İçinde ihracatın Artırılması için Neler Yapılabilir"dir. - Ticari Tahkim Konusunda Konferans Amerika'lılar Arası Ticari Tahkim Komisyonu'nun Kanada Bölümü'nün ve Kanada Tahkim, Uzlaştırma ve İhtilafı Dostane Görüşmeler Yoluyla Sonuçlandırma Merkezi 'nin

24 - 4 - Başkanı Prof.Dr.Louis Kos-Rabcewicz Zubkowski'nin çeşiti Avrupa ülkelerinde konferanslar verece i 6 renilmiştir.xuntemelen Mayıs ayı ortalarında ülkemize de ziyarette bui nacak Prof.Dr.Zubkowski'nin Odamızda mensuplarımıza ticari tahkim konusunda bir konferans vermesi sa lanacaktır. III.MBVZUA~ ÇALIŞMALARI Odamızca uzun yıllardan beri 6nemle takip edilen çeşitli konular bulunmaktadır. Bunların bir kısmının gerçekleşmesi ilgili mevzuatın de işmesine ba lıdır. Bu itibarla, 6nümüzdeki d6nemde de, Hükümet çalışmalarına paralel olarak, Odamızca da s6zkonusu mevzuat üzerindeki çalışmalar çok süratli bir tempoda yürütülecektir. Ayrıca, Odamızın 6teden beri izledi i ve benimsediği veya hazırladı ı tasarıların, günün koşullarına uygun hale getirilmesi için, diğer Oda ve Borsalarımız ile işbirliği yapılmak suretiyle Odalar Birliği düzeyinde, camia g6rüşü halinde değerlendirilerek, ilgili merciiere arzolunmaya devam edilecektir. Bundan aneeki İş Programlarımızda yer alan ve 984 yılında da üzerinde çalışma yapılacak ve izlenecek bazı mevzuat değişikliklerine ilişkin tasarılar ile,yürürlükteki mevzuat boşluklarının doldurulmasını amaçlayan çeşitli kanun.tasarıları satır başları itibariyle aşağıda sıralanmıştır

25 İcra ve İflas Kanunu Malarnları oldu u ilzere Odamızca daha 6nce tera ve İflas Kanunu Tadil Tasarısı hazırlanmış ve ilgili merciiere arzolunmuştu. Hilkilmetçe yilriltillen kanunun tadiline ilişkin çalışmalar ise henilz tamamlanamamıştır. Bu çalışmalar Hilkilmetçe tamamlandıijında mevcut tasarı temin edilerek, Kanundaki boşlukların daldurulması konusundaki g6rilşlerimiz ilgililere intikal ettirilecektir. - Patent Kanunu Tasarısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlıijı tarafından hazırlanan Patent Kanunu Tasarısı ilzerinde silrdilrillen çalışmaların sonuçlandırılmasına gayret edilecek ve tasarıya ilişkin g6rilşlerimiz ilgili merciiere iletilecektir. - Karşılıksız Çekler Sorunu Karşılıksız ç~klerin piyasada yarattıijı olumsuz etkiler dikkate alınarak, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Kanun Tasarı'sının, g6rilşlerimiz doijrultusunda Yasalaşması için çalışmalarımız silrdilrillecektir.

26 Tilrk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Sermaye hareketleri gibi bazı b6lilmler dışında TPKK mevzuatının kaldırılması hususunda çeşitli vesilelerle yapılan girişimlerimiz, 6nilmilzdeki d6nemde de titizlikle izlenecektir. - Sermaye Piyasası Mevzuatı Menkul Kıymetler Kambiyo Borsasına ilişkin Kanun'un gilniln şartlarına ayak uyduramadığı bilinmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nda yeni bir tasarı hazırlığı yapılmaktadır. Bu çalışmalara Oda olarak da katkıda bulunulmakta olup bu konuda netice alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun çeşitli kararlarının tadili gerekmektedir. Bir taraftan yeni çıkacak karar ve tebliğler ilzerinde gerekli değerlendirme yapılırken,bir taraftan da 983 yılında yaptığımız gir~şimler izlenecektir. IV, MALİ KONULAR. Vergi Uygulaması Konusundaki Aksaklıklar Ortalama K~r Hadleri başta olmak ilzere, vergi uygulamasıyla ilgili Odamıza intikal eden sorunların ç6zilmil için gerekli çaba sarfedilecektir. Ulkemizin kalkınmasında, çeşitli alanlarda yabancı sermayeden de qararlanılması gereği malumlarıdır. Ancak farklı vergi uygulamaları açısından, yabancı sermayenin teşvikinde sorunlar doğmaktadır~

27 - 9 - farklılıklarının Bu itibarla, yabancı sermayeye uygulanan vergi belirlenerek çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak, tespit edilen görüş ve öneriler ilgililere ve kamuoyuna aktarılacaktır. 2. Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Kanununun uygulamaya konulması ile vergi kaçaklarının geniş ölçüde önleneceği bilinmektedir. Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı'nın camiamız görüşlerine uygun olarak yasalaşması için yapılan girişimlerimiz devam edecektir. 3. Ençok Vergi ~deyenlerin ~düllendirilmesi kazançları Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, 983 yılı üzerinden en fazla Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyen üyelerimizin ödüllendirilmes~ için gerekli çalışmalar yapılacaktır. V, DIŞTİCARETE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 983 yılında ihra~at artış hızı yüzde 2-2,5 gibi çok düşük aranlara düşmüştür. Bu itibarla, ihracatın artırılması hususu Odamızın ağırlık verdiği konuların başında gelecektir.. Dış Temaslar 984 yılında da, Türk iş aleminin dış dünyada daha iyi ve etkin bir biçimde te~sili için çalışmalar sürdü~ rülecektir.

28 Geçti~imiz yıllarda sürdilrillen pazar araştırma gezilerinin çeşitli zorluklara ra~men ergeç olumlu so~uçlar verece~ine inandı~ımızdan bu d6nemde de çeşitli ülkelere pazar araştırma gezileri yapılması planlanmıştır. Bu gezilerde ihracatımızın artırılması ve çeşitlendirilmesi,anılan pazarlarda belirlenen malların Türk ihraç ~alları ile ik~me şansının bulunup bulunmadı~ı, bulundu~u takdirde hangi malların hangi il lke için s6zkonusu olabilece~inin tespiti, yabancı sermaye yatırımları ve müteahhitlik hizmetleri gibi konularla, vize problemi üzerinde durulacaktır. Bu arada 6zellikle el sanatıarına dayalı mamulleri ilreten ve pazarlayan orta bilyilklilkteki ihracatçılarımızın~ aranlerini teşhir yoluyla yurt dışında tanıtabilmeleri amacıyla pazar arama gezileri dil~enlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. Di~er taraftan, Odamızca gerçekleştirilen dış temaslara paralel olarak artan yabancı heyetierin ve iş adamlarının Oda~ızı ziyaretleri vesilesiyle yapılan toplantı ve g6- rüşmelerin daha iyi bir biçimde organize edilmesine g,ayret sarfedilmektedir. G~rekti~inde, komşu ve çevre illkele~in ticaret heyetleri davet edilmesi cihetine gidilebilecektir.

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

"Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır." 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NECDET

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı