KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE"

Transkript

1

2 KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE Emine LÜY (*), Kâmil B. VARINCA (**), Aynur KEM RTLEK (*) (*) STAÇ A.. (**) Yıldız Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü, 34349, Yıldız, stanbul ÖZET Modern hayatın sürdürülmesi amacıyla do al kaynaklar hızla tüketilmekte bunun sonucunda kullanılan ürünlerin ömürlerini doldurması ile büyük bir atık sorunu meydana gelmektedir. Gerek do al kaynakların hızla tükeniyor olması gerek do anın tahribatı ve çevre kirlili i ve gerekse de tüketimden kaynaklanan atıkların bertaraf sorunu, bertaraf maliyetleri ve depolamada yer ihtiyacının do urdu u sorunlar insano lunu kaynakların optimum kullanımı ve atıkların azaltılması veya de erlendirilmesi konusunda yeni yöntemler bulmaya itmektedir. Kaynakların optimum kullanımında atıkların yeniden i lenerek veya do rudan kullanılarak daha az birincil kaynak tüketilmesi hedeflenmektedir. Bu çalı mada katı atıkların azaltılmasından tekrar kullanımına, geri kazanılmasından geri dönü ümüne kadar atık azaltma ve de erlendirme yöntemleri incelenmi, stanbul örne i üzerinde ülkemizin mevcut durumu ile di er ülkelerin durumları kıyaslanmaya çalı ılmı tır. Anahtar Kelimeler: Geri kazanım, stanbul, Geri dönü üm, ABSTRACT ABSTRACT By the aim of continuing the modern life, human being consumes the natural sources in a speedy way while producing a huge waste problem behind. Consuming of the natural sources, destruction of the nature and environment, the problems while storing the wastes causing by less of place, economical problems made human being finding new methods for optimum using the sources, decrease the waste volume or reusing the wastes. Optimum use of the sources aims to reuse or recycle of the wastes in order to consume less primary sources. This paper describes the minimization of reuse, recycle, recovery methods of the wastes and by giving Istanbul case study gives information about the situation in Turkey and EU countries. Keywords: Recovery, Istanbul, Recycle 1. KATI ATIKLAR Katı atıklar, ülkemizde uygulamada olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli ine göre üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir ekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurlarını ifade etmektedir [1]. Teknolojinin ve dolayısıyla da hayat standardının her geçen gün artması sonucunda katı atıkların miktar ve çe idinde çok büyük bir artı olmu ve bu atıkların yönetilmesi ba lı ba ına bir i, bir sektör olmu tur. nsanların ya am tarzından geli mi lik derecesine kadar her türlü sosyal ve ekonomik göstergeler katı atıkların miktar ve çe itlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Geli mi ülkelerde ki i ba ına dü en atık miktarları geli mekte olan ya da geli memi ülkeler ile kıyaslandı ında çok büyük farklar ortaya çıkmaktadır.

3 Ülkemizde 1994 ve 2003 yılları arasında toplanan katı kentsel atık miktarı, %47,09 oranında artmı tır. Kontrol altında tutulan belirli çöplüklerde toplanan, yakılan ya da depolanan kentsel atık miktarı 1994 yılında %5,6 civarındayken, bu oran 2003'te %29,7'ye çıkmı tır.1994'te çöp toplama hizmetlerinden faydalananların toplam nüfus içindeki payı %71 iken bu oran, 2003'te %77'ye yükselmi tir. Türkiye'de 1994 ile 2003 yılları arasında ki i ba ına kentsel atık miktarı 1,10'dan 1,38'e yükselmi tir [2]. Böylece ki i ba ına katı atık miktarı 500 kg/yıl seviyesine ula mı tır. Aynı durum Avrupa Birli i (AB) ülkelerinde de görülmektedir. Batı Avrupa ülkelerindeki ki i ba ına dü en kentsel atık miktarı artmaya devam ederken, orta ve do u Avrupa ülkelerinde bu rakamın sabit kaldı ı görülmektedir. Batı Avrupa ile Orta ve Do u Avrupa ülkelerindeki evsel atık miktarları [2] ekil 1 e verilmi tir. ekil 1. Batı Avrupa ile Orta ve Do u Avrupa ülkelerindeki evsel atık miktarları [2] AB de 5. Çevre Eylem Programında belirlenen hedeflerden birisi, 2000 yılına kadar ki i ba ına yıllık evsel atık miktarının 1985 yılındaki ortalama AB düzeyi olan 300 kg ye indirilmesi ve ardından da bu düzeyin sabit tutularak korunmasıydı. ekil 1 hedefe ula ılmasının imkânsızlı ını göstermektedir. 6. ÇEP için hedef yinelenmemi tir. Pek çok batı Avrupa ülkesinde ki i ba ına yıllık ortalama evsel atık miktarı, 500 kilogramın üstüne çıkmı tır [2]. 2. ATIKLARIN DE ERLEND R LMES VE GER KAZANIM Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli i [1] Tekrar Kullanımı, atıkların toplama ve temizleme dı ında hiçbir i leme tabi tutulmadan aynı ekli ile ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılması; Geri Dönü ümü, atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönü üm dâhil di er amaçlar için yeniden i lenmesi; Geri Kazanımı ise tekrar kullanım ve geri dönü üm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bile enlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle ba ka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi olarak tanımlamaktadır. Bu ifadeler için benzer tanımlar Ambalâj ve Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i [3] nde de bulunmaktadır. De erlendirilebilir atıkların geri kazanımı, hem ekonomi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, cam, metal, kâ ıt, seramik, tekstil, kemik ve ah ap gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak de erlendirilebilir. Bu ekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacı

4 azaltılır, endüstriye ekonomik ekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır. Ayrıca bu atıkların yo unlu u genellikle çok dü ük oldu u için, büyük bir çöp hacmi olu tururlar. De erlendirilebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılmasıyla, depolama sahalarına giden atık hacmi önemli mertebede azaltılır ve depolama sahaların ömrü uzatılmı olur. [4]. Geri kazanım tesislerinde, piyasada ekonomik ekilde de erlendirilebilecek malzemeler ayrı tırılarak ihtiyaç halinde preslenir. Ayırma ve sınıflandırma i leminden sonra de erlendiren kurulu lara satılır. Evsel atıklarda bulunan de erlendirilebilir kuru atıklar, genellikle a a ıdaki sınıflardan ibarettir: Cam ve seramik Kâ ıt/karton Plastik (PET, PVC, PP/PE, LDPE), kauçuk Metal (Alüminyum, demir, pirinç ala ımları, bakır) Tekstil, deri Ah ap Kemik Bu atıkları de erlendirebilmek için, atıkların mümkün oldu u kadar temiz olması gerekir. Bu açıdan en uygun yakla ım, bunları üretildi i yerde (evlerden) ayrı toplamak, sonra bir ayırma tesisinde daha saf fraksiyonlara ayırmaktır. Ancak, bazı yerlerde bu yakla ım sosyo- ekonomik faktörlerden dolayı mümkün de ildir. O durumda, atıklar karı ık toplanır, sonra bir ayırma tesisinde ya çöplerden ayrı tırıldıktan sonra fraksiyonlara ayrı tırılır. Uzun vadede yine amaç, atıkları kaynakta ayrı toplamak olmalıdır [4]. Geri kazanılmı atıkların kullanım alanları Çizelge 1'de gösterilmi tir. Çizelge 1. Geri kazanılmı atıkların kullanım alanları [4] Atık türü Cam Metaller Plastik Kâ ıt Tekstil Ah ap Kemik Kullanım alanları Kullanılmı cam, eritildikten sonra, tüm cam ürünleri için kullanılabilir. Ancak beyaz cam üretimi için bazı sınırlamalar var (renkli cam muhtevası). Kullanılmı metaller, eritildikten sonra, daha evvelki kullanım amacı için kullanılabilir. Ala ım özelliklerinden dolayı, çapraz uygulamalar (meselâ kutu ambalajlarını eritip pencere profilini üretmek) her zaman mümkün olmayabilir. Plastik ürünlerin tekrar kullanımı kısıtlıdır. Plastik çe itlerinin çok olmasından, bunların ayırma imkânları da sınırlı olmasından dolayı (meselâ kimyevî özellikleri çok de i ik ve birbirine uymayan plastiklerin özgül yo unlukları birbirine çok yakın olabilir, bu da mekanik ayırmayı zorla tırır), kaliteli ikincil ürün elde etmek zordur. kincil plastik malzemeleri gıda ile temasta bulunmamalıdır. Ancak, ambalaj dı cidarı, boru (içme suyu borusu hariç), çiçek saksısı, plastik mobilya gibi e yanın üretilmesi için kullanılabilirler. Yeni yapılan kâ ıdın hamuruna katılır, belli bir oranı geçmemek kaydıyla tüm ürünler için kullanılabilir. % 100 eski kâ ıttan üretilen kâ ıtlar, renk ve doku uzunlu u açısından, yeni mamulden yapılan kâ ıdın kalitesine ula amamaktadır. Kâ ıt yapımı, dolgu malzemesi, yalıtım malzemesi, yeni ip üretimi için kullanılabilir. Kâ ıt üretiminde ve yakıt olarak kullanılabilir. Jelatin vb. malzemelerin üretiminde kullanılabilir.

5 Türkiye nin genel atık karakterizasyonu ve geri kazanılabilir atık kompozisyonu (Adana, Ankara, Diyarbakır, stanbul, zmir, Samsun ehirleri için) hakkında açıklayıcı bilgiler sırası ile ekil 2 ve ekil 3 de verilmi tir. Kül, cüruf, ta?ve top 22,48 Geri kazan?labilir at? 12,07 65,45 Ya? at?k (organik at?k ekil 2. Türkiye genel atık karakterizasyonu [5] PET, PVC 6% Lastik, kauçuk 3% Tekstil 5% Plastik 13% Ka?t, karto 46% Cam 18% Metal 9% ekil 3. Geri kazanılabilir atık kompozisyonu [5] Geri kazanımın sa lıklı bir ekilde yapılabilmesi için bazı kriterler bulunmaktadır. Geri kazanılabilen malzemelerin üzerinde bulunması gereken Geri Kazanılabilir Sembolü ekil 4 de, Geri kazanılabilir malzemelerin sahip olması gereken kriterler Çizelge 2 de verilmektedir.

6 ekil 4. Geri kazanılabilir sembolü [3] Çizelge 2. kincil madde alımı için kalite standartları [4] Madde Alım ko ulları Kâ ıt Nem < 15 % Yabancı madde< 25 % Ku e kâ ıdı olmamalı Balyalanmı kâ ıt tercih edilir PP/ PE Kırılmı, fraksiyonlanmı veya ö ütülmü madde olmamalı PET veya PVC olmamalı PET Yabancı madde< 7 % i eler bo olmalı Çamur veya büyük atık fraksiyonları olmamalı Demir/ çelik Balyalar < 1 m * 0.5 m Tek fraksiyon < 1 ton Alüminyum, bakır ve ba ka yabancı madde olmamalı Alüminyum Çelik olmamalı Balyalanmı ve preslenmi madde tercih edilir. Yabancı madde( atık) olmamalı Cam Beyaz, kahverengi ve ye il cam ayrılmı olmalı Yabancı madde < 1kg/t norganik madde (ta,seramik vb.) < kg/t Manyetik olmayan metaller < 0.1 kg/t Manyetik metaller < kg/t Demir olmamalı 3.5 mm den küçük tane olmamalı ayrı tırılmamı cam tercih edilir. 3. AVRUPA B RL NDEK DURUM Ambalâj, kısa kullanım ömrüne ra men, çok sayıda kaynak kullanır. Kaynakların kullanılmasında, ambalâjın olu turulmasında, ambalâj atı ının toplanmasında ve atı ın i lenmesinde veya bo altılmasında çevreye yapılan olumsuz etkiler söz konusudur. AB nin 11 ubat 2004 tarihli Direktifi 2004/12 ye eklendi i haliyle, ambalâj ve ambalâj atı ı hakkındaki 15 Aralık 1994 tarihli Konsey Direktifi 94/62, seçilen ambalâj malzemelerinin geri dönü ümü ve iyile tirilmesiyle ilgili hedefleri belirler [2]. AB 6. Çevre Eylem Programı (ÇEP), olu an atık hacminin tamamında önemli bir azalma elde etmeyi hedefler. Bu, atık önleme uygulamaları, daha etkin kaynak kullanımı ve daha sürdürülebilir

7 üretim ve tüketim yapılarına geçi yoluyla sa lanabilir. 6. ÇEP aynı zamanda, sürekli olu an atıkların bertarafı yerine; yeniden kullanılmasını, geri dönü türülmesini ve iyile tirilmesini destekler [2]. Piyasaya sürülen ürünlerde ki i ba ına dü en ambalâj miktarında genel bir artı görülmektedir. Bu, ambalâj atı ı olu umunu önlemeyi hedefleyen Ambalâj ve Ambalâj Atı ı Yönetmeli i nin öncelikli amacıyla uyu mamaktadır. Bununla birlikte, 2001 yılında ambalâj malzemesi atık miktarının %25 ini geri dönü türülmesini içeren AB hedefi, önemli ölçüde a ılmı tır yılında AB-15 ülkelerinde geri dönü üm oranı %54 olarak gerçekle mi tir [2]. Ki i ba ına kullanılan ambalâj miktarı açısından Üye Ülkeler arasında büyük farklılıklar görülmektedir: Finlandiya nın 87 kg/ki i de erine kar ılık, rlanda nın 217 kg/ki i (2002) de eri gibi. AB-15 ülkeleri için ortalama 2002 rakamı ki i ba ına 172 kg idi. Bu farklılık, kısmen Üye Ülkelerin ambalâjlama tanımlarını ve AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlü üne bildirilmesi gereken ambalâj atı ı türlerini farklı biçimde anlamalarıyla açıklanabilir. AB de ki i ba ına ve ülkelere göre ambalâj atı ı miktarları [2] ekil 5 de verilmi tir. ekil 5. AB de ki i ba ına ve ülkelere göre ambalâj atı ı miktarları [2] Aslında tüm ülkelerde, 2001 yılında bütün ambalâj malzemelerinin %25 inin geri dönü türülmesi hedefi, çok az bir farkla yakalanmı tır. Yedi Üye Devlet, "yeni" malzeme ve ah ap gibi malzemeler hesaba katılmadan, zaten 2008 toplam geri dönü türme hedefine ula mı durumdadırlar. Toplam AB-15 geri dönü üm oranı 1997 yılındaki %45 de erinden, 2002 yılında %54 e yükselmi tir. Ki i ba ına dü en ambalâj tüketiminde oldu u gibi, Üye Ülkelerdeki 2002 toplam geri dönü üm oranı da büyük farklılıklar göstermektedir: Yunanistan daki %33 ile Almanya daki %74 oranları gibi. Bu hedeflere ula mak için Üye Ülkelerin pek ço u üretici sorumlulu unu öne çıkarmı ve buna ba lı olarak ambalâj geri dönü türme irketleri kurulmu tur. Ba ka ülkeler de, kendi mevcut toplama ve geri dönü türme sistemlerini geli tirmi lerdir. AB de ambalâj atıklarına uygulanan i lemler [2] ekil 6 da verilmektedir.

8 ekil 6. AB de ambalâj atıklarına uygulanan i lemler [2] AB de kullanılan ambalâj miktarının, üretilen ambalâj atı ı miktarına e it olması beklenir. Bu varsayım, ambalâjın kısa ya am döngüsüne dayanmaktadır. AB Üye Devletlerinde kullanılan ambalâj malzemesinin bir oranı olarak, geri dönü türülen ambalâj malzemesi atı ı de eri; geri dönü türülen ambalâj malzemesi miktarının, olu an ambalâj malzemesi atı ı toplam miktarına bölünmesiyle elde edilir ve yüzde olarak ifade edilir. AB de ülke bazında ambalâj atı ı geri dönü türme, 2002 [2] ekil 7 de verilmi tir. ekil 7. AB de ülke bazında ambalâj atı ı geri dönü türme, 2002 [2]

9 4. STANBUL L GER KAZANIM ÇALI MALARI Ambalâj atıklarının geri dönü ümü amacıyla tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü e giren Ambalâj ve Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i kapsamında stanbul Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisindeki ambalâj atıklarının kayna ında ayrı toplanması ve geri kazanılması i inin yönetimi STAÇ A. ye verilmi tir. STAÇ A.. yüklendi i bu görevi gerçekle tirmek için bir geri kazanım projesi ba latmı tır. Bu proje ile kullanılmı ambalâjların (kâ ıt-karton, metal, plâstik vb.) kayna ında evsel atıklardan ayrı toplanması ve tekrar kullanılması sa lanacak, böylelikle tabiî kaynaklarımızın tükenmesi önlenece i gibi ülke ihtiyaçlarını kar ılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarı da azaltılacaktır. Bir di er husus da bertaraf edilecek katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve çevre kirlili inin önlenmesidir. STAÇ A.. nin geri kazanım çalı maları için kullandı ı poster bildirinin sonuna eklenmi tir. Proje 4 adımda gerçekle tirilmektedir: Mevcut durum analizi Protokollerin imzalanması Uygulama planının hazırlanması Uygulama ve e itim safhası Birinci adım olan mevcut durum analizinde Yönetim Plânı hazırlanmı tır. Yönetim Plânı; yerel mevzuat ve direktiflerin kar ıla tırılmasını, yasal yükümlülükleri, belediyenin düzenli depolama alanları ve kompost tesislerinin durumunu, mevcut uygulamaları, Yönetmelik çıkmadan evvel geri dönü üm çalı maları yapan kurulu lar hakkındaki bilgiyi, mevcut toplama ayırma ve geri kazanım tesislerinin durumu ile ilçelere ait durumu ortaya koyarak stanbul için toplama ve ta ıma sistemini belirlemi tir. Ayrıca sokak toplayıcılarının kontrolünün sa lanması için öngörüler ile e itim ve uygulama politikaları, ambalâj atıkları yönetimi senaryoları olu turulmu tur. Projenin ikinci adımında yönetmelikler gere i lisanslı atık toplama ve ayırma firmaları, belediyeler ve STAÇ A.. arasında protokoller imzalanmı tır. Üçüncü adımda, protokol imzalayan taraflar bir araya gelerek her ilçe için uygulama planları olu turulmu lardır. Uygulama plânlarında, bölgelerin co rafî, ekonomik özellikleri ile nüfus bilgilerini, seçilen bölgenin mevcut durumu, ambalâj atıklarının yo un olarak çıktı ı yerlerin istatistikî bilgileri, mahallelerin genel özellikleri ve bilgilerini derlenerek, uygulama dönemleri ve pilot bölgeler belirlenmi tir. Tahmini toplanabilecek atık miktarı ve kompozisyonu, toplama aracı ve personel ihtiyacı, toplama periyodu, e itim ve tanıtım faaliyetleri, atıkların de erlendirilmesi ve ideal ayırma sistemi belirlenmi tir. Son adımda hazırlanan Uygulama Planlarında belirlenen pilot bölgelerde, kayna ında ayrı toplama çalı maları ba latılmı tır. Nisan 2006 da bir ilçe ile ba lanan çalı malar, bugün Nisan 2007 itibarîyle 15 ilçede devam etmektedir. Uygulamaya devam edilen 15 ilçe unlardır: Silivri, Kartal, Tuzla, Bayrampa a, Beykoz, Üsküdar, Maltepe, Sultanbeyli, Ba cılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, i li, Sarıyer, Eyüp ve Beyo lu. Pilot bölgelerde ba latılan Okullarda Ambalâj Atıkları E itim Programı ile toplanan atık miktarında büyük artı ya anmı tır. Uygulamanın ba ında 0,3 ton/hafta olan toplanan atık miktar Nisan 2007 tibarîyle 100 ton/hafta ya ula mı tır. Uygulamanın ba langıcından beri toplanan ambalâj atık miktarı 5000 ton dur. Aylık toplanan ambalâj atı ı miktarları ekil 8 de, lçelere göre toplanan atık miktarlar ise ekil 9 da verilmi tir.

10 TON/AY _Nisan 2006_May?s 2006_Haziran 2006_Temmuz 2006_A ustos 2006_Eylül 2006_Ekim 2006_Kas?m 2006_Aral?k ekil 8. Aylık toplanan ambalâj atı ı miktarları 2007_ocak 2007_?ubat 2007_mart 2007_nisan Ylçelere Göre At?k Miktarlar? (Ton/Y?l) KADITHANE BAYRAMPA?A SYLYVRY KARTAL TUZLA BEYKOZ MALTEPE SULTANBEYLY BADCILAR ÜSKÜDAR K.ÇEKMECE 372 ekil 9. lçelere göre toplanan atık miktarları

11 5. SONUÇ VE DE ERLEND RME Do al kaynakların geri dönü süz olarak tüketilmesi, bertaraf maliyetleri, depo sahası gereksinimlerinden dolayı geri kazanım bir zorunluluk olarak kar ımızda durmaktadır. Geri kazanım çalı malarının istenen düzeyde olması ve bir fayda sa layabilmesi için kaynakta ayrım oldukça önemli bir konudur. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi atık üreticilerine dü mekle birlikte mamul üreticilerinin ve katı atıkları toplamakla yükümlü olan Belediyelerin de atık üreticilerine gerekli yardımı yapmak ve onların bilinçlenmesine katkı sa lamaları gerekmektedir Sa lıklı ve verimli bir geri kazanım çalı ması tüm tarafların koordineli olarak çalı ması ile gerçekle tirilecek bir yönetim sistemi ile mümkündür. Ülkemizde geri kazanım çalı maları Ambalâj ve Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i uyarınca yapılmaktadır. Bu kapsamda stanbul da STAÇ A..de geri kazanım çalı malarında görev almaktadır. Bunun için çe itli projeler yapılmı ve devam ettirilmektedir. Ayrıca halkın bilinçlenmesi çalı maları da yürütülmektedir. Bu hususta tüm stanbullulara dü en görev, ambalâj atıklarını di er atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve görevli personele teslim etmektir. 6. KAYNAKLAR [1] T.C. Çevre Bakanlı ı, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli i, Resmi Gazete, Tarih: , Sayı: [2] European Environment Agency, The European Environment: State and Outlook 2005, OPOCE (Office for Official Publications of the European Communities), [3] T.C. Çevre ve Orman Bakanlı ı, Ambalâj ve Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i, Resmi Gazete, Tarih: , Sayı: [4] T.C. Çevre ve Orman Bakanlı ı, Katı Atık Stratejisinin uygulamasına do ru Kurumsal Güçlendirme Teknik Yardım Projesi, [5] T.C. Devlet statistik Enstitüsü, Belediye Katık Atık Ara tırması, [6] STAÇ A..

12

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ Ağustos 2017 Döngüsel Ekonomi Nedir? Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği nin çok önem verdiği döngüsel ekonomi (circular economy) ülkemizin gündeminde

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

Ambalaj Atıkları Yönetimi-İstanbul Örneği

Ambalaj Atıkları Yönetimi-İstanbul Örneği Kent Yönetimi, Ġnsan ve Çevre Sorunları 08 Sempozyumu 02-06 Kasım 2008 Ambalaj Atıkları Yönetimi-İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Fatih Saltabaş, Volkan Enç, Aynur Kemirtlek, Erol Tezcan, Kemal Doğan İSTAÇ,İstanbul

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

KAPSAMINDA BELEDİYELER

KAPSAMINDA BELEDİYELER APAK YÖNETMEL Y NETMELİĞİ KAPSAMINDA BELEDİYELER YELERİN N YÜKÜML Y MLÜLÜKLER KLERİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEH B EHİR R BELEDİYES YESİNİN ÇALI ALIŞMALARI 2007 İstanbul Topkapı Eresin Barcelo Otel 1 Atık k Pil

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konu : Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma belgesi NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR İlgi : 06.11.2015 tarih

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI, TAġINMASI VE GERĠ DÖNÜġÜM. ġallilar KAĞIT Ġdari ĠĢler Müdürü Çevre Müh.

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI, TAġINMASI VE GERĠ DÖNÜġÜM. ġallilar KAĞIT Ġdari ĠĢler Müdürü Çevre Müh. AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI, TAġINMASI VE GERĠ DÖNÜġÜM ġallilar KAĞIT Ġdari ĠĢler Müdürü Çevre Müh. Nihal TÜRKEKUL Ambalaj Atıklarının Kontrolünde Ġzlenecek Temel YaklaĢım ÖNLEME TEKRAR

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI

KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI Fatih YILDIZBAŞ Özet Karaman ili 2007 yılı hesaplarına göre 151.313 nüfusa sahip orta büyüklükte bir kenttir. Türk dilinin başkenti olduğu için sosyal

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES BOSNA VE HERSEK CUMHUR YET ÜLKE RAPORU Y.U Nisan 2011 2 I. GENEL B LG LER Co rafi ve Sosyal Bilgiler Resmi Ad : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Türkiye nin Ýklim Deðiþikliði Ulusal Eylem Planý nýn Geliþtirilmesi Projesi Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný 21 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDE KATI ATIK YÖNET M VE TUZLA MERMERC LER ORGAN ZE SANAY BÖLGES ÖRNE

ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDE KATI ATIK YÖNET M VE TUZLA MERMERC LER ORGAN ZE SANAY BÖLGES ÖRNE ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDE KATI ATIK YÖNET M VE TUZLA MERMERC LER ORGAN ZE SANAY BÖLGES ÖRNE Erdinç GÜNDÜZ (*), Kâmil B. VARINCA (**) (*) Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, stanbul e.gunduz@tmosb.org.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

KATI ATIK TOPLAMA-TA IMA ARAÇLARININ AKTARMA MERKEZLER VE STANBUL TRAF NDE MEYDANA GET RD KLER YÜKLER N DE ERLEND R LMES

KATI ATIK TOPLAMA-TA IMA ARAÇLARININ AKTARMA MERKEZLER VE STANBUL TRAF NDE MEYDANA GET RD KLER YÜKLER N DE ERLEND R LMES KATI ATIK TOPLAMA-TA IMA ARAÇLARININ AKTARMA MERKEZLER VE STANBUL TRAF NDE MEYDANA GET RD KLER YÜKLER N DE ERLEND R LMES Ertan ARSLANKAYA (*), Fatih ATASEL M (**), Kâmil B. VARINCA (*) (*) Yıldız Teknik

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşüm Metotları Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık göstermektedir: - Alüminyum - Demir (Çelik) - Plastik malzemeler

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı S+S Separation and Sorting Technology GmbH Metal Separatörleri Renk Separatörleri Ayrıştırma Sistemleri Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

İSTANBUL YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER. Nevcivan ÇİÇEK. rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı

İSTANBUL YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER. Nevcivan ÇİÇEK. rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı İSTANBUL ÇEVRE VE ORMAN İL L MÜDÜRLM RLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL UYGULAMALARI VE HEDEFLER Nevcivan ÇİÇEK Araştırmac rmacı Banu SARGIN Y. Şehir Plancısı YÖNETMELİK Bitkisel

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden...

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden... yine, yeni, yeniden... Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var Mark Zuckerberg www.viyanova.com.tr Geri Dönüşümde Neredeyiz, Ne Yapabiliriz?

Detaylı

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1 15 Aralık 2016 ANTALYA Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 1 Sunum Abdurrahman ACAR AKÜDER Yön. Kur. Başkanı Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 2 Çevrenin ve Doğal Kaynakların

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI 2017 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU -ATIKTAN ENERJİ oturumu- 27.02.2017 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İSMAİL BULUT, CEO Türkiye Çimento

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ATIK MİKTARLARI VE GERİ KAZANIM İMKANLARI

TÜRKİYE DEKİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ATIK MİKTARLARI VE GERİ KAZANIM İMKANLARI TÜRKİYE DEKİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ATIK MİKTARLARI VE GERİ KAZANIM İMKANLARI Prof.Dr. Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi-Bursa 1980-2025 Yılları Dünya Lif Üretimi

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 YALOVA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENGINEERING Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 Assoc. Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN tasdelen@yalova.edu.tr www.polymat.org T.C. BİLİM, SANAYİ

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com Şubat, 2015 İçerik Dünyada ve Türkiye de Çimento Üretimi CO 2 Emisyonu Sürdürülebilir Üretim Alternatif Hammaddeler

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı-Sorunlar

Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı-Sorunlar Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı-Sorunlar Beril ŞENYURT TÇMB Çimento Sektöründe Enerji Verimliliği Paneli 12 Haziran 2012 Ankara Alternatif Yakıt Kullanımı Faydalar: Enerji Geri Kazanımı Doğal

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

Uluslararası(Kompost(Konferansı((

Uluslararası(Kompost(Konferansı(( Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 1

01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 1 Duyarsız z Kalmayalım m! 01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 1 Ürün Atık Geri Dönüşüm Tesisi 01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 2 Çevre ve Orman Bakanlığı İl Çevre ve Orman Müdürlükleri

Detaylı

TMMOB İSTANBUL. Geri Kazanım. Banu SINMAZ Kâmil VARINCA

TMMOB İSTANBUL. Geri Kazanım. Banu SINMAZ Kâmil VARINCA ÇEVRE MÜHENDM HENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Geri Kazanım Banu SINMAZ Kâmil VARINCA ÇEVRE MÜHENDM HENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Niye Geri Kazanım? İnsan ve çevresi Dünyamız, üzerinde yaşad adığımız

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU 2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU Vedat KILIÇ TÜDAM Genel Sekreteri TÜDAM TÜDAM Derneği, Lisanslı Toplama- Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, 2007

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş.

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. AMBALAJ ATIĞI YÖNETİMİNDE BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU (İSTANBUL UYGULAMALARI) KEMAL DOĞAN İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.istac.com.tr 18.04.2011

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Sanayide Atýk Yönetimi Semineri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Türkiye de Ambalaj Sektörünün geliþmesi misyonu ile hareket eden ASD - Ambalaj

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 ve Sayısı: 28300 MADDE 2 (4) Standart dışı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından

Detaylı

ATIK. Semih Başman. Se Club (Aşçıoğlu Đnşaat ) Teknik Koordinatör

ATIK. Semih Başman. Se Club (Aşçıoğlu Đnşaat ) Teknik Koordinatör ATIK YÖNETĐMĐ Semih Başman Se Club (Aşçıoğlu Đnşaat ) Teknik Koordinatör 1 Dünya nüfusunun 2015 yılına kadar 7,2 milyara ulaşacağı ve hızlı kentleşme sonucu 2025 yılına kadar da kentlerde yaşayan nüfusun

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ambalaj Atýðý Yönetiminde Bazý Ülke Uygulamalarý Atýk Çevre Kanunu na göre herhangi bir faaliyet sonucunda

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

BELEDİYELERDE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ BELEDİYE ATIKLARI YÖNETİMİ 2015 ANKARA

BELEDİYELERDE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ BELEDİYE ATIKLARI YÖNETİMİ 2015 ANKARA BELEDİYELERDE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ BELEDİYE ATIKLARI YÖNETİMİ 2015 ANKARA Sunum İçeriği DÜNYADA ATIK DURUMU ÜLKEMİZDE ATIK DURUMU BAZI SAYISAL BİLGİLER 2/40 Bölüm 1 DÜNYADA ATIK ÜRETİMİ &YÖNETİMİ 3/40

Detaylı

Ambalaj Atıklar. netmeliği AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ. Ali Đhsan DOĞAN 1. Ziraat Mühendisi

Ambalaj Atıklar. netmeliği AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ. Ali Đhsan DOĞAN 1. Ziraat Mühendisi Ambalaj Atıklar klarının n Kontrolü Yönetmeli netmeliği BELEDĐYELERDE VE EKONOMĐK ĐŞLETMELERDE AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ Ali Đhsan DOĞAN Ziraat Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Atık nedir? Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 11. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 15-17 Ekim 2015-Bursa BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yeşim

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME BİRLİĞİ KÜTAHYA KATI ATIK YÖNETİMİ VE ENERJİ SAN. ve TIC. A.Ş ( ALBAYRAKLAR GRUP) BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ Gökhan ŞENTÜRK 22Ekim 2015 Ankara Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Temel Görev Alanları ve Mevzuat Atıkların; kaynağında

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR. Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı

AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR. Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Çevre Ajansı Kuruluş tarihi: 1994 Yer: Kopenhag Uzmanlaşmış AB ajansı Görev: Çevre hakkında

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi 1 *Nedim SÖZBİR, 2 Mustafa AKÇİL and 3 Hasan OKUYUCU 1 *Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, 54187 Esentepe, Sakarya 2

Detaylı