İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ"

Transkript

1 İK-14 MİSYONUMUZ Sayfa No: 1 / 1 Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; dünyada artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikli elemanlar yetiştirmek üzere kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek kaliteli bir eğitim gerçekleştirmektir.

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcıları Müdür Yardımcıları BÖLÜMLER Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Yüksekokul Sekreteri Elektrik ve Enerji Bölümü Muhasebe ve Vergi Bölümü Elektronik ve Otomasyon Bölümü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Dış Ticaret Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yazı ve Özlük İşleri Birimi Fotokopi ve Baskı Birimi Bölüm Sekreterleri Bilgi İşlem Birimi Ayniyat Saymanlığı Birimi Teknik Servis Birimi Güvenlik Birimi Temizlik Hizmetleri Birimi,Santral Birimi Tahakkuk Satınalma

3 İK-04 Sayfa No: 1 / 1 Ġġ TANIMI ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI MÜDÜR REKTÖRLÜK REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI Yüksekokul ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder, Eğitim-öğretim faaliyetlerin düzenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Rektör tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilerek atanan müdür, kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı seçer. 3. Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara baģkanlık etmek. Bu kurullarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 4. Yüksekokul birimleri arasında düzenli ve verimli çalıģmayı sağlamak. 5. Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Yüksekokulun genel iģleyiģi ve performansı ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaģmasını sağlamak. 6. Harcama yetkilisi olarak yüksekokul bütçesinin hazırlanması ve etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 7. Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını belirleyerek, personel açısından güçlenmesini sağlamak. 8. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. 9. Akademik ve idari personelin sicil raporlarını düzenlemek. 10. Yüksekokulun fiziki koģullarını dikkate alarak, öğrenci kapasitesini ayarlamak, baģarısını arttırıcı önlemleri almak. 11. Yüksekokulun kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılması ve geliģtirilmesini yönünde gerekli önlemleri almak. 12.Yüksekokulun bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi ve arttırılması için gerekli çalıģmaları yapmak. 13. Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Rektörlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Rektör, Rektör Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreterleri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Diğer Bölüm Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri, Tahakkuk, Bilgi İşlem, Öğrenci İşleri Bürosu, ihtiyaç duyulan diğer birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Müdürlük Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü diğer zamanlar.

4 İK-05 Sayfa No: 1 / 2 İŞ TANIMI ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR, REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İdari ve Mali işlerle ilgili çalışmaları organize etmek, denetlemek, sonuçları hakkında Dekana bilgi vermek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Müdür bulunmadığı zamanlarda Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek. 3. Akademik ve idari personel atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük hakların izlenmesi, bu konuda personelin isteklerini dinlenmek, çözüme kavuşturmak. 4. Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini denetlenmek. 5. Bina kullanımı ve odaların dağıtımını planlanmak. 6. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili hazırlıkların gözden geçirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak. 7. Teknik hizmetleri denetlemek. 8. Laboratuarlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 9. Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak. 10. Yüksekokulda alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak malzemelerle ilgili o birim amirleri ile görüşmelerde bulunulmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek. 11. İkinci öğretim çalışmalarının yürütülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak. 12. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenini sağlamak. 13. Çevredeki otoparkların kullanımı ve sorunların giderilmesine destek vermek. 14. Kantinle ilişkileri düzenlemek. 15. İdari bina ve dersliklerin temizlik ve düzeni ile ilgilenmek. 16. İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak. 17. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak. 18. Kurum içi ve dışı ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak. 19. Bölümlerden gelmesi gereken formların zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak. 20. ÖSYM ve AÖF ile ilgili ilişkileri düzenlemek. 21. Yıllık akademik Faaliyet Raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak. 22. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak. 23. Yüksekokulda açılacak (KTÜ Dışından ve Özel amaçlı) kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen pankart afiş duyurusu ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek. 24. Panoların düzenlenmesi ve güncellenmesini sağlamak. 25. Temizlik hizmetlerini kontrol etmek. 26. Müdürün uygun göreceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Müdürlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BİLGİ KAYNAKLARI Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Rektör, Rektör Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreterleri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze

5 İK-05 Sayfa No: 2 / 2 İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Rektörlük ve Buna Bağlı Birimler, Diğer Bölüm Sekreterleri, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk, Öğrenci İşleri Bürosu, İhtiyaç duyulan diğer Yüksekokul ve birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Müdür Yardımcısı Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

6 İK-06 Sayfa No: 1 / 2 İŞ TANIMI ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR, REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İdari ve Mali işlerle ilgili çalışmaları organize etmek, denetlemek, sonuçları hakkında Dekana bilgi vermek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak. 3. Türk Cumhuriyetleri ve diğer Ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi, MEB ve ilgili Büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak. 4. Yüksekokul ve bölümlerin WEB ve ilgili Büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak. 5. Yatay geçiş ile ilgili her türlü çalışmanın ve takibin yapılması, programların düzenlenmesini sağlamak. 6. Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek. 7. Eğitim-Öğretimle ilgili FYK ya girecek evrakları incelemek. 8. Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek. 9. Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak. 10. Fakir, özürlü, yardıma muhtaç öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek, KTÜ Vakfı ile bağlantıyı sağlamak. 11. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek. 12. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek. 13. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek, kontrolünü sağlamak. 14. Yüksekokul ve KTÜ kulüplerinin afiş, araç-gereç, salon gibi isteklerinin incelenerek uygun olanlarının asılmalarını sağlamak. 15. Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak. 16. Yüksekokul tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek. 17. Öğrenci staj taleplerini incelemek. 18. Yüksekokul gönderilen iş başvurularını incelemek, öğrencilere duyurulmasını sağlamak. 19. Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek. 20. Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde kullanılmasını denetlemek, bilgisayar laboratuarı ile ilgili koordinasyonu sağlamak. 21. Sınıf temsilcileri ve Yüksekokul temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek. 22. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, Yüksekokul dışından talep edilecek öğretim elemanlarının tespitinde seçici olmak, bu konuda Müdürü bilgilendirmek. 23. Bölünerek verilecek derslerin denetimini yapmak. 24. Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek, istatistikleri tutmak. 25. FARABI programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak. 26. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek. 27. Müdürün uygun göreceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Müdürlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BİLGİ KAYNAKLARI Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Rektör, Rektör Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları,

7 İK-06 Sayfa No: 2 / 2 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreterleri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Rektörlük ve Buna Bağlı Birimler, Diğer Bölüm Sekreterleri, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk, Öğrenci İşleri Bürosu, İhtiyaç duyulan diğer Yüksekokul ve birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Müdür Yardımcısı Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

8 İK-01 Sayfa No: 1 / 1 Ġġ TANIMI ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ MÜDÜR BÖLÜM BAŞKANI MÜDÜR MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Bölüm Eğitim-Öğretim faaliyetlerine katılmak, bölüm dâhilinde programlar ile ilgili çalışmaları yürütmek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Anabilim dalı ile ilgili kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak, gerekçeleri ile birlikte müdürlüğe sunmak, anabilim dalında ihtiyaç duyulan akademik kadroyu oluşturmak. 3. Bölümün yürüttüğü derslerin dengeli bir şekilde bölümde bulunan elemanlara dağıtılmasını sağlamak. 4. Bölüme bağlı programlara ait derslerin diğer üniversitelerle uyumlu hale gelmesini sağlamak, derleri günü şartlarına göre güncellemek. 5. Bölüm kurullarına katılarak, bölümün faaliyetlerine destek vermek. 6. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine öncülük etmek. 7. Bölümün ders ve sınav programlarının hazırlamak, uygulanmasını denetlemek. 8. Bölümde bulunan öğretim elemanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmek. 9. Bölüme bağlı programlara ait derslerin içeriklerini hazırlamak. 10. Müdürlüğün öngördüğü toplantılara katılmak. 11.Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 12. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek. 13. Bölümün eğitim-öğretim faaliyetini, stratejik planını, performans kriterlerini gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek. 14. FARABİ Programları ile ilgili çalışmaları yürütmek. 15. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek. 16. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında Müdürlüğe ulaştırılmasını sağlamak. 17. Bölüme tahsis edilen Çalışma odalarının güvenliği, temizliği ve korunması ile yakından ilgilenmek. 18. Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin müdürlüğe sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Müdür, Müdür Yardımcıları, Diğer Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

9 İK-02 Sayfa No: 1 / 1 ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ Ġġ TANIMI BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI MÜDÜR BÖLÜM BAŞKANI, MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Bölüm Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürütmek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak, gerekçeleri ile birlikte Bölüm BaĢkanına sunmak. 3. Derslerin dengeli bir Ģekilde dağıtılmasını sağlamak. 4. Der planları ve ders içeriklerinin güncellenerek, diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesini sağlamak. 5. Bölüm kurullarına katılmak. 6. Bölümün ders ve sınav programlarının hazırlanmasını sağlamak, uygulanmasını denetlemek. 7. Öğretim elemanları arasında yardımlaģma ve dayanıģmayı tesis etmek. 8. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 9. Öğrencilerin devam ve baģarı durumlarını izlemek. 10. Bölümün faaliyet raporu, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalıģmaları yaparak, hazırlanacak raporu Müdürlüğe sunmak. 11. FARABĠ programları ile ilgili çalıģmaları koordine etmek. 12. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek. 13. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında Müdürlüğe ulaģtırılmasını sağlamak. 14. Bölümün ihtiyaçları ile ilgilenmek ve gidermek. 15. Bölüm BaĢkanı ve Müdürün vereceği diğer iģleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin bölüm başkanına sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Müdür, Müdür Yardımcıları, Diğer Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar. Öğr.Gör.İsmail Kenan DEMİR Öğr.Gör. Kürşat ERÜMİT Prof.Dr.Kenan ÇELİK Bilgisayar Tekn. Bölüm Başkanı Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Yüksekokul Müdürü

10 İK-03 Sayfa No: 1 / 2 Ġġ TANIMI ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ BEġĠKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAġKANI BÖLÜM SEKRETERĠ YÜKSEKOKUL SEKRETERLĠĞĠ BÖLÜM BAġKANI, BÖLÜM BAġKAN YARDIMCILARI, MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI, YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ, ġube MÜDÜRÜ Bölümle ilgili resmi yazıģmaları yapmak, bölüm baģkanının haberleģme ve randevularını düzenlemek, bölümün öğrenci iģleri hizmetlerini yürütmek 1. Bölümle ilgili yazıģmaların düzenli bir Ģekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaģmasını sağlamak. 2. Bölüme gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak saklamak. 3. Bölümle ilgili kurul çağrılarını ve kararlarını yazarak ilgililere duyurmak. 4. Öğrenci dilekçelerini kontrol ederek alıp, iģleme koymak ve sonuçlandırmak. 5. Bölüm baģkanının telefon görüģmeleri ve randevularını düzenlemek. 6. Bölüm duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaģmasını sağlamak. 7. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konudan Bölüm BaĢkanını bilgilendirmek. 8. Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir Ģekilde tutarak bu konularla ilgili yazıģmaları yapmak, göreve baģlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime ulaģtırmak. 9. Bölümle ilgili, öğrenci sayıları, baģarı durumları, mezun sayıları, ders çalıģmaları, öğretim elemanlarının kadro durumları vb. istatistiki bilgileri bir dosya halinde tutarak değiģiklikleri iģlemek ve istendiğinde amirlerine vermek. 11. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak. Gereksiz ve zamanı geçmiģ duyuruları kontrol ederek indirmek. 12. Öğretim elemanları ile ilgili F1 ve F2 formlarının kurallara uygun olarak eksiksiz hazırlanmasını sağlamak, hatalı düzenleyenleri uyarmak. Formların zamanında tahakkuk bürosuna gönderilmesini sağlamak. 13. Mesai saatlerine uyarak, sekreterliğin açık tutulmasını sağlamak. 14. Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, haftalık ders programları, ders görevlendirmeleri ve sınav programlarının yazılmasında görevlilere yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak. 15. Sınav sonuçları ile ilgili Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile koordineli çalıģmak. 16. Bölüme ait resmi belge ve bilgileri ilgisiz kiģilere vermemek, bölümde gizliliğe önem vermek, iģlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir Ģekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak. 17. Yasa ve yönetmelikler konusunda soru soran öğrencileri baģka birimlere göndermeden bilgilendirmek, daha çok birinci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu (kayıt, derse yazılım, sınav, rapor, disiplin vb. gibi) konularda kendilerine yardımcı olmak. Bu amaçla, özellikle öğrencilerle ilgili değiģen yasa ve yönetmelikleri takip ederek, yanlıģ bilgilendirmeyi önlemek. 18. Raporlu ve diğer özrü bulunan öğrencileri dikkatlice takip ederek, haklarını almalarını sağlamak. 19. Bölüm BaĢkanlığı ve çalıģtığı odadaki demirbaģ eģyaya sahip çıkmak, korumak, temizliğinin yapılmasını sağlamak, bilgileri korumak, sayısal ortamda yedeklerini almak. 20. Bölüm öğretim elemanlarının iletiģim bilgilerini tutarak, gerektiğinde bulunmalarını sağlamak. 21. Öğrencilerin, ihtiyaç duyduğu önemli bilgiler, listeler, programlar, akademik takvim, sınav kuralları, disiplin cezaları, ders planları, resmi tatil günleri, sınav programları, sınav sonuçları, önemli duyuruları(vb.) panolara asarak, salonlarda, öğretim elemanlarına ait kapıların önlerinde ya da bölüm sekreterliğinin odasında gereksiz yere beklemeleri ve gürültü yapmalarını önlemek. 22. Bölüme ait her türlü evrakın masa üstlerinde ya da herkesin görüp, okuyabileceği yerlere bırakılmamasını önlemek. 23. Güvenlik ve tehlikelere karģı koymak açısından, odadan kısa süreli ayrılmalarda bile gerekirse kapıyı kilitli tutmak, ya da yerine birini bırakmak, gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak, odalarda ısıtıcı, elektrik ocağı ve benzeri aletleri kullanmamak. Özellikle akģam odadan ayrılırken ve hafta sonları, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek. 24. Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin, iģleri aksatmayacak ve bölüm kapalı kalmayacak Ģekilde istenmesine özen göstermek. 25. Bölümün kırtasiye ve demirbaģ eģya ihtiyaçlarını planlamak, zamanında temin etmek. 26. Ġç ve dıģ posta iģlemlerinin, her gün, düzenli ve gizlilik kurallarına riayet edilerek, yazı iģleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak. Öğretim elemanlarına ait postayı her gün müdürlükten alınıp, ilgililere ulaģtırmak, tebligatları yasanın emrettiği Ģekilde yapmak.

11 İK-03 Sayfa No: 2 / Kılık ve kıyafet kurallarına uymak. 28. Sekreterlik ve Bölüm BaĢkanlığı odasının sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak, gereksiz, günü geçmiģ evrakları kaldırmak, odalarda yemek yermek, masa üstlerinde yiyecek-içecek maddesi bulundurmaktan kaçınmak. 29. Müdür, Bölüm BaĢkanı ve Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin bölüm baģkanına sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ ĠĢin gerçekleģmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk Birimi, Müdür ve Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Diğer Bölüm Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, ġube Müdürü, Yazı ĠĢleri, Tahakkuk, Bilgi ĠĢlem, Öğrenci ĠĢleri Bürosu, ihtiyaç duyulan diğer birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Bölüm sekreterliği Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar. ġenay TURAN Ġsmail KÖSE Prof.Dr.Kenan ÇELĠK Bölüm Sekreteri Yüksekokul Sekreter V. Yüksekokul Müdürü

12 İK-218 Sayfa No: 1 / 1 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI BİLGİ İŞLEM İ / BİLGİSAYAR TEKNİK SORUMLUSU MÜDÜRLÜK MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Yüksekokulda kullanılan bilgisayarları kurmak, teknik sorunlarını gidermek, internet problemlerini çözüme kavuşturmak, teknoloji sınıflarını hazır halde tutmak. 1. Hassas ve çok yüksek riskli bir görevde bulunduğu bilerek buna göre hareket etmek ve bu konuda amirlerinden alacağı emirleri titizlikle uygulamak, 2. Makine teçhizat ile ilgili satın alınacak malzemeler konusunda idareye destek olmak, 3. Bilgi işlem odasının güvenliğini sağlamak, odaya gereksiz ve ilgisiz kişilerin girmesini engellemek, 4. Bilgi işlem odasına öğrencilerin girmesini engellemek, gerekirse odanın kilitli kalmasını sağlamak, 5. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 6. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 7. Teknolojiyi yakından izlemek, 8. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 9. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek, 10. İhtiyaçları zamanında ilgililere bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 11. Akademik ve idari personele bilgisayarın kurulması ve kullanılması konusunda yardımcı olmak, 12. İnternet hatlarının hızlı ve sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak, 13. Yazılımların ve kullanılan bilgisayarların tehlikeli virüslerden etkilenmemesi için uygun programları araştırarak satın alınmasını sağlamak, 14. Yüksekokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 15. Bilgisayar ve server da bulunan bilgileri sürekli yedeklemek, 16. Yüksekokul web sayfasını sürekli güncel tutmak, bilimsel faaliyetlerle ilgili duyuruları yapmak, 17. Sınıflarda bulunan projeksiyonlar ile konferans salonundaki ses sistemlerinin kullanılması için öğretim elemanlarına yardımcı olmak. 18. Müdürün vereceği diğer işleri yapmaktır. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazılı ve sözlü açıklama, iş takip ve iş bitirme belgeleri, web sayfası, donanım, yazılım, yerinde tespit. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Donanımla ilgili yedek parça, teknik servis malzemesi, garanti belgeleri, yazılım programları, web sayfasına aktarılacak güncel bilgiler, bina planı. Bilgilerin temin edileceği yerler: Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Müdürlük Birimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, yazı, telefon, , yüz yüze, yerinde tespit. Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Müdürlük Birimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, öğretim elemanları. Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Bilgi İşlem Odası ve Server Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

13 İK-219 Sayfa No: 1 / 2 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI GÜVENLİK İ / BEKÇİ MÜDÜRLÜK MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Belirlenen çalışma süreleri içerisinde bina içi ve çevresinin güvenliğini sağlamak, olumsuzluklara müdahale etmek, ilgilileri bilgilendirmek. 1. Görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamak, 2. Görev yerini göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek, 3. Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek, 4. Yüksekokul içerisinde sigara için ayrılan bölge dışında sigara içilmesini önlemek, uymayanları uyarmak, 5. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, 6. Özellikle geceleri giriş kapılarını kontrol ederek kapatılmasını sağlamak, 7. Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son görevli olması nedeniyle bina güvenliğinin tam olarak sağlandığından emin olmak. Önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek, 8. İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak, 9. İşini benimseyip sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak, 10. Talep ya da şikayetlerini hiyerarşik sisteme uygun yapmak, 11. Göreve zamanında gelip ayrılmak ve görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak, göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek, 12. Nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse tutanakla tespit etmek, 13. Nöbet sırasında belli bir yerde oturmamak, nöbetin gerektiği şekilde tutulmasını sağlamak, 14. Yüksekokula ait gizli kalması gereken konularda hiçbir şekilde ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemek, 15. Devlete ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak, 16. Öğrencilerin bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da kampüsün çeşitli yerlerine çıkartma yapıştırmaları konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek, 17. Güvenlik kamera sisteminden sorumlu olmak, sistemin sağlıklı çalışmasını ve amaçlanan doğrultuda kullanılmasını sağlamak. Kamera kayıtlarını amirlerinin bilgisi ve onayı olmadan vermemek, 18. Müdürün uygun göreceği durumlarda kendisine refakat etmek, 19. Yüksekokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 20. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 21. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazılı ve sözlü açıklama, tutanaklar, güvenlik kamera görüntüleri, hazırlanan raporlar, yerinde tespit ve bilgilendirme. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Donanımla ilgili yedek parça, teknik servis malzemesi, garanti belgeleri, yazılım programları, web sayfasına aktarılacak güncel bilgiler, bina planı. Bilgilerin temin edileceği yerler: Yüksekokul Sekreteri, Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, yazı, telefon, , yüz yüze, yerinde tespit. Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, öğretim elemanları, Polis Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Danışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç

14 İK-219 Sayfa No: 2 / 2 ÇALIŞMA SAATLERİ duyulan diğer zamanlar.

15 İK-220 Sayfa No: 1 / 1 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI BİLGİSAYAR LABORATUVAR SORUMLUSU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Bilgisayar laboratuvarlarının ihtiyaçları, kontrolü, işleyişi ve koordinasyonunu sağlamak. 1. Zamanı iyi kullanmak ve verimliliği arttırmak amacıyla, derslerden önce ve sonra bütün bilgisayar ve projeksiyonları kontrol etmek, 2. Bilgisayarların temiz tutulmasını sağlamak, silinen programları ilgili birimlerden de yardım alarak zamanında yüklemek, ders başlamadan bütün ekipmanı hazır halde tutmak, 3. Laboratuvarların uygulamalı ders saatlerinde açılmasını sağlamak, 4. Dersler tamamlandıktan sonra bütün bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, elektrikler ve kapıların kontrol edilerek kapatılmasını sağlamak, 5. Projeksiyon cihazlarını aşırı ısınmaya karşı korumak için, elektrikten fişleri çekilmeden beklemeye alınmasını sağlamak, 6. Öğrencilerin laboratuarları verimli kullanabilmelerini sağlamak, 7. Yüksekokul varlıklarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 8. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 9. Laboratuvarları ilgisiz kişilerin kullanmasını engellemek, 10. Yükseokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 11. Hassas ve çok riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 12. Laboratuvarların ihtiyaçlarını planlayarak, zamanında karşılanmasını sağlamak, 13. Yüksekokul Sekreteri ve Bilgisayar Koordinatörü nün vereceği diğer işleri yapmaktır. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazılı ve sözlü açıklama, iş takip ve iş bitirme belgeleri, optik okutucu formları, sınav listeleri, hazırlanan raporlar, yerinde tespit ve bilgilendirme. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Makine ve teçhizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formları, kullanım kitapçıkları, servisler, sınav programı, öğrenci sayıları. Bilgilerin temin edileceği yerler: Yüksekokul Sekreteri, ilgili müdür yardımcısı, bölüm öğretim elemanları, Enformatik Bölümü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, , yüz yüze, Bilgi İşlem Sorumlusu, Yüksekokul Sekreteri, İlgili Müdür yardımcısı, bölüm öğretim elemanları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Bilgi İşlem Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı