İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ"

Transkript

1 İK-14 MİSYONUMUZ Sayfa No: 1 / 1 Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; dünyada artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikli elemanlar yetiştirmek üzere kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek kaliteli bir eğitim gerçekleştirmektir.

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcıları Müdür Yardımcıları BÖLÜMLER Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Yüksekokul Sekreteri Elektrik ve Enerji Bölümü Muhasebe ve Vergi Bölümü Elektronik ve Otomasyon Bölümü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Dış Ticaret Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yazı ve Özlük İşleri Birimi Fotokopi ve Baskı Birimi Bölüm Sekreterleri Bilgi İşlem Birimi Ayniyat Saymanlığı Birimi Teknik Servis Birimi Güvenlik Birimi Temizlik Hizmetleri Birimi,Santral Birimi Tahakkuk Satınalma

3 İK-04 Sayfa No: 1 / 1 Ġġ TANIMI ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI MÜDÜR REKTÖRLÜK REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI Yüksekokul ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder, Eğitim-öğretim faaliyetlerin düzenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Rektör tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilerek atanan müdür, kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı seçer. 3. Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara baģkanlık etmek. Bu kurullarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 4. Yüksekokul birimleri arasında düzenli ve verimli çalıģmayı sağlamak. 5. Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Yüksekokulun genel iģleyiģi ve performansı ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaģmasını sağlamak. 6. Harcama yetkilisi olarak yüksekokul bütçesinin hazırlanması ve etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 7. Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını belirleyerek, personel açısından güçlenmesini sağlamak. 8. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. 9. Akademik ve idari personelin sicil raporlarını düzenlemek. 10. Yüksekokulun fiziki koģullarını dikkate alarak, öğrenci kapasitesini ayarlamak, baģarısını arttırıcı önlemleri almak. 11. Yüksekokulun kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılması ve geliģtirilmesini yönünde gerekli önlemleri almak. 12.Yüksekokulun bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi ve arttırılması için gerekli çalıģmaları yapmak. 13. Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Rektörlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Rektör, Rektör Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreterleri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Diğer Bölüm Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri, Tahakkuk, Bilgi İşlem, Öğrenci İşleri Bürosu, ihtiyaç duyulan diğer birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Müdürlük Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü diğer zamanlar.

4 İK-05 Sayfa No: 1 / 2 İŞ TANIMI ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR, REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İdari ve Mali işlerle ilgili çalışmaları organize etmek, denetlemek, sonuçları hakkında Dekana bilgi vermek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Müdür bulunmadığı zamanlarda Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek. 3. Akademik ve idari personel atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük hakların izlenmesi, bu konuda personelin isteklerini dinlenmek, çözüme kavuşturmak. 4. Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini denetlenmek. 5. Bina kullanımı ve odaların dağıtımını planlanmak. 6. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili hazırlıkların gözden geçirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak. 7. Teknik hizmetleri denetlemek. 8. Laboratuarlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 9. Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak. 10. Yüksekokulda alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak malzemelerle ilgili o birim amirleri ile görüşmelerde bulunulmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek. 11. İkinci öğretim çalışmalarının yürütülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak. 12. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenini sağlamak. 13. Çevredeki otoparkların kullanımı ve sorunların giderilmesine destek vermek. 14. Kantinle ilişkileri düzenlemek. 15. İdari bina ve dersliklerin temizlik ve düzeni ile ilgilenmek. 16. İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak. 17. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak. 18. Kurum içi ve dışı ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak. 19. Bölümlerden gelmesi gereken formların zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak. 20. ÖSYM ve AÖF ile ilgili ilişkileri düzenlemek. 21. Yıllık akademik Faaliyet Raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak. 22. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak. 23. Yüksekokulda açılacak (KTÜ Dışından ve Özel amaçlı) kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen pankart afiş duyurusu ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek. 24. Panoların düzenlenmesi ve güncellenmesini sağlamak. 25. Temizlik hizmetlerini kontrol etmek. 26. Müdürün uygun göreceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Müdürlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BİLGİ KAYNAKLARI Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Rektör, Rektör Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreterleri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze

5 İK-05 Sayfa No: 2 / 2 İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Rektörlük ve Buna Bağlı Birimler, Diğer Bölüm Sekreterleri, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk, Öğrenci İşleri Bürosu, İhtiyaç duyulan diğer Yüksekokul ve birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Müdür Yardımcısı Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

6 İK-06 Sayfa No: 1 / 2 İŞ TANIMI ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR, REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İdari ve Mali işlerle ilgili çalışmaları organize etmek, denetlemek, sonuçları hakkında Dekana bilgi vermek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak. 3. Türk Cumhuriyetleri ve diğer Ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi, MEB ve ilgili Büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak. 4. Yüksekokul ve bölümlerin WEB ve ilgili Büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak. 5. Yatay geçiş ile ilgili her türlü çalışmanın ve takibin yapılması, programların düzenlenmesini sağlamak. 6. Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek. 7. Eğitim-Öğretimle ilgili FYK ya girecek evrakları incelemek. 8. Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek. 9. Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak. 10. Fakir, özürlü, yardıma muhtaç öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek, KTÜ Vakfı ile bağlantıyı sağlamak. 11. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek. 12. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek. 13. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek, kontrolünü sağlamak. 14. Yüksekokul ve KTÜ kulüplerinin afiş, araç-gereç, salon gibi isteklerinin incelenerek uygun olanlarının asılmalarını sağlamak. 15. Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak. 16. Yüksekokul tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek. 17. Öğrenci staj taleplerini incelemek. 18. Yüksekokul gönderilen iş başvurularını incelemek, öğrencilere duyurulmasını sağlamak. 19. Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek. 20. Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde kullanılmasını denetlemek, bilgisayar laboratuarı ile ilgili koordinasyonu sağlamak. 21. Sınıf temsilcileri ve Yüksekokul temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek. 22. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, Yüksekokul dışından talep edilecek öğretim elemanlarının tespitinde seçici olmak, bu konuda Müdürü bilgilendirmek. 23. Bölünerek verilecek derslerin denetimini yapmak. 24. Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek, istatistikleri tutmak. 25. FARABI programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak. 26. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek. 27. Müdürün uygun göreceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Müdürlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BİLGİ KAYNAKLARI Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Rektör, Rektör Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları,

7 İK-06 Sayfa No: 2 / 2 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreterleri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Rektörlük ve Buna Bağlı Birimler, Diğer Bölüm Sekreterleri, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk, Öğrenci İşleri Bürosu, İhtiyaç duyulan diğer Yüksekokul ve birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Müdür Yardımcısı Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

8 İK-01 Sayfa No: 1 / 1 Ġġ TANIMI ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ MÜDÜR BÖLÜM BAŞKANI MÜDÜR MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Bölüm Eğitim-Öğretim faaliyetlerine katılmak, bölüm dâhilinde programlar ile ilgili çalışmaları yürütmek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Anabilim dalı ile ilgili kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak, gerekçeleri ile birlikte müdürlüğe sunmak, anabilim dalında ihtiyaç duyulan akademik kadroyu oluşturmak. 3. Bölümün yürüttüğü derslerin dengeli bir şekilde bölümde bulunan elemanlara dağıtılmasını sağlamak. 4. Bölüme bağlı programlara ait derslerin diğer üniversitelerle uyumlu hale gelmesini sağlamak, derleri günü şartlarına göre güncellemek. 5. Bölüm kurullarına katılarak, bölümün faaliyetlerine destek vermek. 6. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine öncülük etmek. 7. Bölümün ders ve sınav programlarının hazırlamak, uygulanmasını denetlemek. 8. Bölümde bulunan öğretim elemanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmek. 9. Bölüme bağlı programlara ait derslerin içeriklerini hazırlamak. 10. Müdürlüğün öngördüğü toplantılara katılmak. 11.Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 12. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek. 13. Bölümün eğitim-öğretim faaliyetini, stratejik planını, performans kriterlerini gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek. 14. FARABİ Programları ile ilgili çalışmaları yürütmek. 15. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek. 16. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında Müdürlüğe ulaştırılmasını sağlamak. 17. Bölüme tahsis edilen Çalışma odalarının güvenliği, temizliği ve korunması ile yakından ilgilenmek. 18. Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin müdürlüğe sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Müdür, Müdür Yardımcıları, Diğer Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

9 İK-02 Sayfa No: 1 / 1 ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ Ġġ TANIMI BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI MÜDÜR BÖLÜM BAŞKANI, MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Bölüm Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürütmek sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 4. maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek. 2. Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak, gerekçeleri ile birlikte Bölüm BaĢkanına sunmak. 3. Derslerin dengeli bir Ģekilde dağıtılmasını sağlamak. 4. Der planları ve ders içeriklerinin güncellenerek, diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesini sağlamak. 5. Bölüm kurullarına katılmak. 6. Bölümün ders ve sınav programlarının hazırlanmasını sağlamak, uygulanmasını denetlemek. 7. Öğretim elemanları arasında yardımlaģma ve dayanıģmayı tesis etmek. 8. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 9. Öğrencilerin devam ve baģarı durumlarını izlemek. 10. Bölümün faaliyet raporu, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalıģmaları yaparak, hazırlanacak raporu Müdürlüğe sunmak. 11. FARABĠ programları ile ilgili çalıģmaları koordine etmek. 12. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek. 13. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında Müdürlüğe ulaģtırılmasını sağlamak. 14. Bölümün ihtiyaçları ile ilgilenmek ve gidermek. 15. Bölüm BaĢkanı ve Müdürün vereceği diğer iģleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin bölüm başkanına sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Müdür, Müdür Yardımcıları, Diğer Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, Öğretim Elemanları, Bilgi İşlem Birimi, Bölüm Sekreteri. Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar. Öğr.Gör.İsmail Kenan DEMİR Öğr.Gör. Kürşat ERÜMİT Prof.Dr.Kenan ÇELİK Bilgisayar Tekn. Bölüm Başkanı Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Yüksekokul Müdürü

10 İK-03 Sayfa No: 1 / 2 Ġġ TANIMI ALT Ġġ UNVANI EMĠR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERĠ BEġĠKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAġKANI BÖLÜM SEKRETERĠ YÜKSEKOKUL SEKRETERLĠĞĠ BÖLÜM BAġKANI, BÖLÜM BAġKAN YARDIMCILARI, MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI, YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ, ġube MÜDÜRÜ Bölümle ilgili resmi yazıģmaları yapmak, bölüm baģkanının haberleģme ve randevularını düzenlemek, bölümün öğrenci iģleri hizmetlerini yürütmek 1. Bölümle ilgili yazıģmaların düzenli bir Ģekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaģmasını sağlamak. 2. Bölüme gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak saklamak. 3. Bölümle ilgili kurul çağrılarını ve kararlarını yazarak ilgililere duyurmak. 4. Öğrenci dilekçelerini kontrol ederek alıp, iģleme koymak ve sonuçlandırmak. 5. Bölüm baģkanının telefon görüģmeleri ve randevularını düzenlemek. 6. Bölüm duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaģmasını sağlamak. 7. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konudan Bölüm BaĢkanını bilgilendirmek. 8. Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir Ģekilde tutarak bu konularla ilgili yazıģmaları yapmak, göreve baģlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime ulaģtırmak. 9. Bölümle ilgili, öğrenci sayıları, baģarı durumları, mezun sayıları, ders çalıģmaları, öğretim elemanlarının kadro durumları vb. istatistiki bilgileri bir dosya halinde tutarak değiģiklikleri iģlemek ve istendiğinde amirlerine vermek. 11. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak. Gereksiz ve zamanı geçmiģ duyuruları kontrol ederek indirmek. 12. Öğretim elemanları ile ilgili F1 ve F2 formlarının kurallara uygun olarak eksiksiz hazırlanmasını sağlamak, hatalı düzenleyenleri uyarmak. Formların zamanında tahakkuk bürosuna gönderilmesini sağlamak. 13. Mesai saatlerine uyarak, sekreterliğin açık tutulmasını sağlamak. 14. Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, haftalık ders programları, ders görevlendirmeleri ve sınav programlarının yazılmasında görevlilere yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak. 15. Sınav sonuçları ile ilgili Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile koordineli çalıģmak. 16. Bölüme ait resmi belge ve bilgileri ilgisiz kiģilere vermemek, bölümde gizliliğe önem vermek, iģlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir Ģekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak. 17. Yasa ve yönetmelikler konusunda soru soran öğrencileri baģka birimlere göndermeden bilgilendirmek, daha çok birinci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu (kayıt, derse yazılım, sınav, rapor, disiplin vb. gibi) konularda kendilerine yardımcı olmak. Bu amaçla, özellikle öğrencilerle ilgili değiģen yasa ve yönetmelikleri takip ederek, yanlıģ bilgilendirmeyi önlemek. 18. Raporlu ve diğer özrü bulunan öğrencileri dikkatlice takip ederek, haklarını almalarını sağlamak. 19. Bölüm BaĢkanlığı ve çalıģtığı odadaki demirbaģ eģyaya sahip çıkmak, korumak, temizliğinin yapılmasını sağlamak, bilgileri korumak, sayısal ortamda yedeklerini almak. 20. Bölüm öğretim elemanlarının iletiģim bilgilerini tutarak, gerektiğinde bulunmalarını sağlamak. 21. Öğrencilerin, ihtiyaç duyduğu önemli bilgiler, listeler, programlar, akademik takvim, sınav kuralları, disiplin cezaları, ders planları, resmi tatil günleri, sınav programları, sınav sonuçları, önemli duyuruları(vb.) panolara asarak, salonlarda, öğretim elemanlarına ait kapıların önlerinde ya da bölüm sekreterliğinin odasında gereksiz yere beklemeleri ve gürültü yapmalarını önlemek. 22. Bölüme ait her türlü evrakın masa üstlerinde ya da herkesin görüp, okuyabileceği yerlere bırakılmamasını önlemek. 23. Güvenlik ve tehlikelere karģı koymak açısından, odadan kısa süreli ayrılmalarda bile gerekirse kapıyı kilitli tutmak, ya da yerine birini bırakmak, gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak, odalarda ısıtıcı, elektrik ocağı ve benzeri aletleri kullanmamak. Özellikle akģam odadan ayrılırken ve hafta sonları, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek. 24. Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin, iģleri aksatmayacak ve bölüm kapalı kalmayacak Ģekilde istenmesine özen göstermek. 25. Bölümün kırtasiye ve demirbaģ eģya ihtiyaçlarını planlamak, zamanında temin etmek. 26. Ġç ve dıģ posta iģlemlerinin, her gün, düzenli ve gizlilik kurallarına riayet edilerek, yazı iģleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak. Öğretim elemanlarına ait postayı her gün müdürlükten alınıp, ilgililere ulaģtırmak, tebligatları yasanın emrettiği Ģekilde yapmak.

11 İK-03 Sayfa No: 2 / Kılık ve kıyafet kurallarına uymak. 28. Sekreterlik ve Bölüm BaĢkanlığı odasının sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak, gereksiz, günü geçmiģ evrakları kaldırmak, odalarda yemek yermek, masa üstlerinde yiyecek-içecek maddesi bulundurmaktan kaçınmak. 29. Müdür, Bölüm BaĢkanı ve Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak. Ġġ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin bölüm baģkanına sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. BĠLGĠ KAYNAKLARI ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER ĠLETĠġĠM ġeklġ ÇALIġMA ORTAMI ÇALIġMA SAATLERĠ ĠĢin gerçekleģmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü, Tahakkuk Birimi, Müdür ve Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Diğer Bölüm Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, ġube Müdürü, Yazı ĠĢleri, Tahakkuk, Bilgi ĠĢlem, Öğrenci ĠĢleri Bürosu, ihtiyaç duyulan diğer birimler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Bölüm sekreterliği Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar. ġenay TURAN Ġsmail KÖSE Prof.Dr.Kenan ÇELĠK Bölüm Sekreteri Yüksekokul Sekreter V. Yüksekokul Müdürü

12 İK-218 Sayfa No: 1 / 1 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI BİLGİ İŞLEM İ / BİLGİSAYAR TEKNİK SORUMLUSU MÜDÜRLÜK MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Yüksekokulda kullanılan bilgisayarları kurmak, teknik sorunlarını gidermek, internet problemlerini çözüme kavuşturmak, teknoloji sınıflarını hazır halde tutmak. 1. Hassas ve çok yüksek riskli bir görevde bulunduğu bilerek buna göre hareket etmek ve bu konuda amirlerinden alacağı emirleri titizlikle uygulamak, 2. Makine teçhizat ile ilgili satın alınacak malzemeler konusunda idareye destek olmak, 3. Bilgi işlem odasının güvenliğini sağlamak, odaya gereksiz ve ilgisiz kişilerin girmesini engellemek, 4. Bilgi işlem odasına öğrencilerin girmesini engellemek, gerekirse odanın kilitli kalmasını sağlamak, 5. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 6. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 7. Teknolojiyi yakından izlemek, 8. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 9. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek, 10. İhtiyaçları zamanında ilgililere bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 11. Akademik ve idari personele bilgisayarın kurulması ve kullanılması konusunda yardımcı olmak, 12. İnternet hatlarının hızlı ve sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak, 13. Yazılımların ve kullanılan bilgisayarların tehlikeli virüslerden etkilenmemesi için uygun programları araştırarak satın alınmasını sağlamak, 14. Yüksekokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 15. Bilgisayar ve server da bulunan bilgileri sürekli yedeklemek, 16. Yüksekokul web sayfasını sürekli güncel tutmak, bilimsel faaliyetlerle ilgili duyuruları yapmak, 17. Sınıflarda bulunan projeksiyonlar ile konferans salonundaki ses sistemlerinin kullanılması için öğretim elemanlarına yardımcı olmak. 18. Müdürün vereceği diğer işleri yapmaktır. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazılı ve sözlü açıklama, iş takip ve iş bitirme belgeleri, web sayfası, donanım, yazılım, yerinde tespit. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Donanımla ilgili yedek parça, teknik servis malzemesi, garanti belgeleri, yazılım programları, web sayfasına aktarılacak güncel bilgiler, bina planı. Bilgilerin temin edileceği yerler: Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Müdürlük Birimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, yazı, telefon, , yüz yüze, yerinde tespit. Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Müdürlük Birimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, öğretim elemanları. Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Bilgi İşlem Odası ve Server Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

13 İK-219 Sayfa No: 1 / 2 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI GÜVENLİK İ / BEKÇİ MÜDÜRLÜK MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI Belirlenen çalışma süreleri içerisinde bina içi ve çevresinin güvenliğini sağlamak, olumsuzluklara müdahale etmek, ilgilileri bilgilendirmek. 1. Görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamak, 2. Görev yerini göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek, 3. Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek, 4. Yüksekokul içerisinde sigara için ayrılan bölge dışında sigara içilmesini önlemek, uymayanları uyarmak, 5. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, 6. Özellikle geceleri giriş kapılarını kontrol ederek kapatılmasını sağlamak, 7. Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son görevli olması nedeniyle bina güvenliğinin tam olarak sağlandığından emin olmak. Önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek, 8. İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak, 9. İşini benimseyip sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak, 10. Talep ya da şikayetlerini hiyerarşik sisteme uygun yapmak, 11. Göreve zamanında gelip ayrılmak ve görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak, göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek, 12. Nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse tutanakla tespit etmek, 13. Nöbet sırasında belli bir yerde oturmamak, nöbetin gerektiği şekilde tutulmasını sağlamak, 14. Yüksekokula ait gizli kalması gereken konularda hiçbir şekilde ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemek, 15. Devlete ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak, 16. Öğrencilerin bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da kampüsün çeşitli yerlerine çıkartma yapıştırmaları konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek, 17. Güvenlik kamera sisteminden sorumlu olmak, sistemin sağlıklı çalışmasını ve amaçlanan doğrultuda kullanılmasını sağlamak. Kamera kayıtlarını amirlerinin bilgisi ve onayı olmadan vermemek, 18. Müdürün uygun göreceği durumlarda kendisine refakat etmek, 19. Yüksekokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 20. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 21. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazılı ve sözlü açıklama, tutanaklar, güvenlik kamera görüntüleri, hazırlanan raporlar, yerinde tespit ve bilgilendirme. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Donanımla ilgili yedek parça, teknik servis malzemesi, garanti belgeleri, yazılım programları, web sayfasına aktarılacak güncel bilgiler, bina planı. Bilgilerin temin edileceği yerler: Yüksekokul Sekreteri, Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, yazı, telefon, , yüz yüze, yerinde tespit. Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, öğretim elemanları, Polis Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Danışma Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç

14 İK-219 Sayfa No: 2 / 2 ÇALIŞMA SAATLERİ duyulan diğer zamanlar.

15 İK-220 Sayfa No: 1 / 1 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI BİLGİSAYAR LABORATUVAR SORUMLUSU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Bilgisayar laboratuvarlarının ihtiyaçları, kontrolü, işleyişi ve koordinasyonunu sağlamak. 1. Zamanı iyi kullanmak ve verimliliği arttırmak amacıyla, derslerden önce ve sonra bütün bilgisayar ve projeksiyonları kontrol etmek, 2. Bilgisayarların temiz tutulmasını sağlamak, silinen programları ilgili birimlerden de yardım alarak zamanında yüklemek, ders başlamadan bütün ekipmanı hazır halde tutmak, 3. Laboratuvarların uygulamalı ders saatlerinde açılmasını sağlamak, 4. Dersler tamamlandıktan sonra bütün bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, elektrikler ve kapıların kontrol edilerek kapatılmasını sağlamak, 5. Projeksiyon cihazlarını aşırı ısınmaya karşı korumak için, elektrikten fişleri çekilmeden beklemeye alınmasını sağlamak, 6. Öğrencilerin laboratuarları verimli kullanabilmelerini sağlamak, 7. Yüksekokul varlıklarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 8. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 9. Laboratuvarları ilgisiz kişilerin kullanmasını engellemek, 10. Yükseokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 11. Hassas ve çok riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 12. Laboratuvarların ihtiyaçlarını planlayarak, zamanında karşılanmasını sağlamak, 13. Yüksekokul Sekreteri ve Bilgisayar Koordinatörü nün vereceği diğer işleri yapmaktır. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazılı ve sözlü açıklama, iş takip ve iş bitirme belgeleri, optik okutucu formları, sınav listeleri, hazırlanan raporlar, yerinde tespit ve bilgilendirme. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Makine ve teçhizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formları, kullanım kitapçıkları, servisler, sınav programı, öğrenci sayıları. Bilgilerin temin edileceği yerler: Yüksekokul Sekreteri, ilgili müdür yardımcısı, bölüm öğretim elemanları, Enformatik Bölümü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, , yüz yüze, Bilgi İşlem Sorumlusu, Yüksekokul Sekreteri, İlgili Müdür yardımcısı, bölüm öğretim elemanları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Bilgi İşlem Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

16 İK-221 Sayfa No: 1 / 2 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI MÜDÜR SEKRETERİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜDÜR, YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Müdürün haberleşme ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe gelen misafirleri ağırlamak, Müdürün uygun göreceği yazışmalarını yapmak. 1. Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, 2. Müdürlüğe gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, 3. Üniversite Senato, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları Müdüre hatırlatmak, 4. Müdüre ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak, 5. Müdüre ait dosyaları tutmak ve muhafaza etmek, 6. Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak, 5. Gerekli görülmesi halinde Müdürün ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak bir deftere ad, tarih ve saat belirterek not etmek, 6. Telefon konuşmalarında son derece kibar ve saygılı bir ses tonu kullanmaya dikkat etmek, konuşmaların kısa olmasına, karşı tarafa söylenmesi gerekenleri veya söylenebilecekleri söylemek, 7. Müdürlüğe gelen misafirlere görüşme taleplerine göre gerekirse diğer ilgililere yönlendirmek, Müdürün zamanını iyi kullanmasına yardımcı olmak, 8. Müdür odasına ilgisiz kişilerin girmesine engellemek olmak, Müdür olmadığı zamanlarda odanın kilitli tutulmasını sağlamak, 9. Müdürlüğe ait telefon ve faks cihazının ekonomik kullanılmasına özen göstermek, 10. Müdürlüğe gelen mektup faks notlarının anında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, 11. Basın ve yayın organlarını izleyerek ilgili konuları Müdüre bildirmek, bu yayınları saklamak, 12. Büronun zamanında açılıp kapatılmasını sağlamak, 13. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 14. Sekreterliğin sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak. 15. Müdürlükçe ihtiyaç duyulan araç-gereçlerin, ikram malzemesinin teminini sağlamak, 16. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 17. Müdür ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin müdüre sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, telefon, mesaj, faks yazısı, gündem, afiş, mektup, kargo, duyuru. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Makine ve teçhizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formları, kullanım kitapçıkları, servisler, sınav programı, öğrenci sayıları. BİLGİ KAYNAKLARI Bilgilerin temin edileceği yerler: Rektörlük Birimleri, Yüksekokul Sekreteri, Müdürlük Birimleri, diğer kuruluşlar. Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, , yüz yüze, İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI Rektörlük ve Birimleri, Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Müdürlük birimleri, Diğer kurumlar, Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Müdürlük Bürosu , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç

17 İK-221 Sayfa No: 2 / 2 ÇALIŞMA SAATLERİ duyulan diğer zamanlar.

18 İK-222 Sayfa No: 1 / 2 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI OPTİK OKUYUCU SORUMLUSU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Sınav evraklarının kontrollü ve güvenli bir şekilde optik okuyucularda okunup sonuçlarının ilgililere verilmesini sağlamak. 1. Makine teçhizat satın alınması konusunda idareye destek olmak, 2. Bilgi işlem odasının güvenliğini sağlamak, 3. Bilgi işlem odasına ilgisiz kişilerin girmesini engellemek, 4. Optik okuyucu ile ilgili işlemlerin daha hızlı ve güvenilir sonuçlanması için planlar geliştirmek, 5. Sınav programlarına göre öğretim elemanlarına yeteri kadar optik okuyucu kağıdı verilmesini sağlamak, 6. Her işlemden sonra belgeleri kontrol ederek ilgili öğretim elemanına vermek, 7. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 8. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 9. Teknolojiyi yakından takip etmek, 10. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak, 11. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek, 12. Optik okuyucu kağıdı ihtiyacı ile ilgili gerekli önlemleri almak, 13. Yangın ve diğer tehlikelere karşı odanın güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanı hazır bulundurmak, 14. Hassas ve çok yüksek riskli bir görevde bulunduğunu bilerek buna göre hareket etmek ve bu konuda amirlerinden alacağı emirleri titizlikle uygulamak, 15. Yüksekokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine desteklemek, 16. Optik okuyucu ve server da bulunan bilgileri sürekli yedeklemek, 17. Optik okuyucu kağıtlarını güvenilir ve uygun ortamda tutulmasını sağlamak, 18. Sınıflarda bulunan projeksiyonlar ile amfilerdeki ses sistemlerinin kullanılması için öğretim elemanlarına yardımcı olmak. 19. Yüksekokul Sekreteri nin vereceği diğer işleri yapmaktır. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazılı ve sözlü açıklama, iş takip ve iş bitirme belgeleri, optik okutucu formları, sınav listeleri, hazırlanan raporlar, yerinde tespit ve bilgilendirme. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Makine ve teçhizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formları, kullanım kitapçıkları, servisler, sınav programı, öğrenci sayıları. BİLGİ KAYNAKLARI Bilgilerin temin edileceği yerler: Yüksekokul Sekreteri, Teknik Servis, Müdürlük Birimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bölüm Başkanları, Öğretim Elemanları Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, , yüz yüze, İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Müdür, Yüksekokul Sekreteri, Müdürlük birimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bölüm başkanları, öğretim elemanları, ilgili birimler. Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Bilgi İşlem Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

19 İK-223 Sayfa No: 1 / 1 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI ŞOFÖR YÜKSEKOKUL SEKRETERİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ, MÜDÜR Hizmet aracını trafik kurallarına uygun olarak sürekli kullanıma hazır halde tutmak ve kullanmak. 1. Müdürlüğe ait hizmet aracını verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak, 2. Aracın teknik bakım, temizlik ve onarımlarını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak, 3. Rektörlük, öğrenci işleri daire başkanlığı, fakülteler, yüksekokullar ve diğer birimlere gönderilecek evrakların zamanında ve güvenilir bir şekilde yerlerine ulaşmasını sağlamak, 4. Yüksekokulun davet ettiği misafirleri havaalanı ya da garajlardan alarak ikamet edecekleri yerlere götürmek, onlar için düzenlenen gezi programlarına katılmak, 5. Yüksekokulda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin araç ihtiyaçları konusunda, amirlerinin bilgisi ve izni doğrultusunda bu kulüp yöneticilerine yardımcı olmak, 6. İhtiyaçları karşılamak için görevli olarak şehre gidilmesi gerektiğinde, amirlerin bilgisi ve onayı dahilinde bu işlemleri gerçekleştirmek, 7. Hizmet aracının amacı dışında gereksiz işlerde kullanılmasına, araca ilgisiz kişilerin binmesine izin vermemek, 8. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 9. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 10. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak, 11. Müdürlüğe ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, 12. Yüksekokulun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 13. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 14. Uykusuz ve yorgun araç kullanmamak, 15. Müdür ve Yüksekokul Sekreteri nin vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin yazı, form, görevlendirme yazısı, ruhsat, araç bakım ve onarımı ile ilgili belgeler, muayene kağıtları. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Aracın bakımı ile ilgili teknik raporlar, tespit tutanakları. Bilgilerin temin edileceği yerler: * Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Birimleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. Bilginin şekli: * Kanun, yönetmelik, yazı, telefon, , yüz yüze, yerinde tespit. Müdür, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Birimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Enformasyon Birimi, Matbaa. Yazı, telefon, internet, yüz yüze Şoför Odası , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

20 İK-224 Sayfa No: 1 / 2 ALT İŞ UNVANI EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ İŞ TANIMI TAHAKKUK MEMURU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Yüksekokulun maaş, ek ders ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenlemek, yazışmaları yapmak. 1. Yüksekokulda yapılacak harcamaların ödeme emri belgelerini hazırlamak, muhasebe birimine iletmek, 2. Harcamalarla ilgili gerekli dosyaları tutmak, 3. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili diğer satın alma görevlileri ile birlikte piyasa araştırması yapmak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek, 4. Her türlü ödemenin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak, 5. Tahakkuk bürosuna gönderilen evrakları incelemek, hatalı ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olmak, 6. Personelin maaşları ile ilgili istediği yazıları hazırlamak, 7. Büro ile ilgili gerekli baskı malzemelerini temin etmek, 8. Ödemelerle ilgili disket, cd, liste gibi belgeleri ilgili bankaya göndermek, 9. Yüksekokul mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 10. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek, 11. Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken F1, F2 ve benzeri belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep olanları amirlerine bildirmek, 12. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini ve saklanmasını sağlamak, 13. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, 14. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, bu kararlar doğrultusunda ödemeleri yürütmek, 15. Amirlerin bilgisi olmadan ilgisiz kişilere bilgi ve belge verilmesini önlemek, 16. Bütçe çalışmalarına destek vermek, 17. Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenli Kurumu na aktarmak, 18. Müdürlüğün etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine destek vermek, 19. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 20. Yüksekokul Sekreteri nin vereceği diğer işleri yapmaktır. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü ödeme emri belgesi, yazı, bordro, banka listesi, onay, rapor. Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler. Yazılı ve sözlü talimatlar, havale edilen işlemler. Makine ve teçhizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formları, kullanım kitapçıkları, servisler, sınav programı, öğrenci sayıları. BİLGİ KAYNAKLARI Bilgilerin temin edileceği yerler: Yüksekokul Sekreteri, Daire Başkanlıkları, Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Müdürlük Birimleri, Öğretim elemanları, Yüksekokulun hizmet aldığı birimler. Bilginin şekli: Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, , yüz yüze, İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN LER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Bölüm Sekreterleri, Yüksekokul Sekreteri, Yazı İşleri, Daire Başkanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekli olduğunda diğer birimler. Yazı, telefon, internet, yüz yüze, yerinde inceleme Tahakkuk Bürosu , , yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar.

İŞ TANIMI BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI

İŞ TANIMI BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İŞ TANIMI BİRİM BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ALT BİRİM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İŞ UNVANI MÜDÜR BAĞLI OLDUĞU MAKAM REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Yüksekokul

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜTESİ GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI BİRİMİ ALT BİRİM İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜTESİ GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI BİRİMİ ALT BİRİM İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜTESİ GÖREV TANIMLARI DEKAN GÖREV TANIMLARI BİRİMİ ALT BİRİM İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ BİRİMİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ALT BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

Detaylı

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

GÖREV ve SORUMLULUKLARI DEKAN GÖREV TANIMI DOK. NO : GRV-001 REV. TAR. : 0 SAYFA : 1 / 3 BİRİMİ İŞ UNVANI ALT BİRİMİ BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ DEKAN DEKAN YARDIMCILARI, BÖLÜM BAŞKANLIKLARI, FAKÜLTE

Detaylı

GÖREV TANIMLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GÖREV TANIMLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI GÖREV TANIMLARI DEKAN BĠRĠMĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ALT BĠRĠMĠ DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERĠ KADRO UNVANI PROFESÖR Ġġ UNVANI DEKAN BAĞLI OLDUĞU MAKAM REKTÖR EMĠR ALACAĞI MAKAM REKTÖR TEMEL GÖREVLERĠ Fakülte

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MAKAM SORUMLU OLDUĞU MAKAM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMLARI 16. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek 1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK Yüksekokulun en yetkili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM DEKAN REKTÖR REKTÖR TEMEL GÖREVLERİ Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ. GÖREV ve SORUMLULUKLARI

ORMAN FAKÜLTESİ. GÖREV ve SORUMLULUKLARI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM ORMAN FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel : Mali İşler : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Genel Hizmetler Birimi/Barınma Hizmetleri Bürosu BEKÇİ BEKÇİ Genel Hizmetler Birimi Şefi, Genel Hizmetler Birimi Şube Müdürü, Daire Üst yönetim

Detaylı

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak.

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel Dekanlık Dekan Fakülte Sekreteri Fakülte

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ nin Misyonu. OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ nin Vizyonu OF TEKNOLOJİ FAK.

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ nin Misyonu. OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ nin Vizyonu OF TEKNOLOJİ FAK. OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ nin Misyonu KTÜ Of Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümleri ile alanında bilimsel

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

Yayın Tarihi Rev. Tarihi MİSYONUMUZ,ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER Rev. No: 00 İK-14

Yayın Tarihi Rev. Tarihi MİSYONUMUZ,ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER Rev. No: 00 İK-14 ARSİN İç Kontrol İK-14 Yayın Tarihi Rev. Tarihi MİSYONUMUZ,ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1 MİSYONUMUZ: Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu ön lisans eğitim ve öğretimini

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD GÖREV ÜNVANI KADRO ÜNVANI Güray OKYAR Dekan Vekili Prof. Dr. Murat GÜNEY Dekan Yardımcısı

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

ORGANİSAZYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU

ORGANİSAZYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU MİSYONUMUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu bir yandan bünyesindeki Modern Diller, Temel İngilizce ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin kendi aralarında uyum içinde

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI A) Enstitü Müdürü 2547 Sayılı Kanuna göre 3 (üç) yıllığına rektör tarafından atanır ve doğrudan rektöre bağlı olarak görev yapar. 1.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi DEKANLIK MAKAMINA

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi DEKANLIK MAKAMINA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Konu : Görev Dağılımı DEKANLIK MAKAMINA Ekte yer alan, fakültemizde görev yapmakta olan idari personellerin görevlerini daha sağlıklı yürütebilmeleri amacıyla;

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. 01 Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarşik sistemin oluşturulması,

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

e-imza Süleyman DUMANLAR Fakülte Sekreteri

e-imza Süleyman DUMANLAR Fakülte Sekreteri T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı *BD002043441* Sayı :18391524-900- Konu :İdari Personel Görev Dağılımı DEKANLIK MAKAMINA Fakültemizde görev yapmakta olan idari personellerin

Detaylı

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ BAĞLI OLDUĞU KURUM: EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİN KISA TANIMI :Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda rahatlıkla çalışabilecek, ileri

Detaylı

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI Görevin Adı: Bölüm Sekreteri Görevin Kapsamı: Mühendislik Fakültesi Görevi: a) Akademik Takvime Bağlı İşler: 1. Eylül ve Ocak ayı başında öğrenci dosyalarını gözden geçirerek

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

657 Sayılı Kanunda ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklerde olmak

657 Sayılı Kanunda ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklerde olmak İŞİN ADI: YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ A.AYDIN ARSLAN MÜDÜR İş Görevleri 1-Yüksekokulun bütçe planlamasını hazırlamak, harcamalarını takip etmek, sonuçlandırmak, 2- İç ve dış yazışmaları kontrol etmek, evrak

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU Standart 2:Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım) T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU 2.6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları MYO Adı : Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Birim Adı : Meslek Yüksekokulu Görevi : MÜDÜR (Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR) Üst Yönetici / Yöneticileri : Rektör Astları : Meslek Yüksekokulunun tüm akademik

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı