Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI"

Transkript

1 BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder, eğitim-öğretim faaliyetlerin düzenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu ve Fakülte Akreditasyon ve Eğitim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek, Bu kurullarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak, 2. Fakülte birimleri arasında düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, 3. Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi fakültenin genel işleyişi ve performansı ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, 4. Fakülte etkinliklerine katılmak ve temsil etmek, 5. Harcama yetkilisi olarak fakültenin bütçesinin hazırlanması, etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 6. Fakültenin kadro ihtiyaçlarını belirleyerek, personel açısından güçlenmesini sağlamak, 7. Fakülte birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, 8. Akademik ve idari personelin sicil raporlarını düzenlemek, 9. Fakültenin fiziki koşullarını dikkate alarak, öğrenci kapasitesini ayarlamak, başarısını arttırıcı önlemleri almak, 10. Fakültenin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi yönünde gerekli önlemleri almak, 11. Fakültenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak, 12. Fakülte birimlerinde her türlü iş akışının eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 13. Fakülte akademik ve idare personelinin özlük haklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamak. Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI Rektörlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. 1

2 İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları. Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Rektörlük Birimleri, İhtiyaç duyulan diğer Fakülte ve birimler İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Dekanlık Çalışma Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , arası ve amirin ihtiyaç duyduğu diğer zamanlarda 2

3 BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI DEKAN EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI, DEKAN TEMEL GÖREVLERİ Dekan tarafından belirlenen görevleri yapmak ve sonuçları hakkında Dekana bilgi vermek, GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Akademik ve idari personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak, 2. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini denetlemek, 3. Yıllık akademik Faaliyet Raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak, 4. Satınalma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak, 5. Temizlik hizmetlerinin verimli ve düzenli yürütülmesini sağlamak, 6. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak, 7. Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak, 8. Döner sermaye ve bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak, 9. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak, 10. Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak, 11. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek, 12. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek, 13. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak, 14. Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak, 15. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek, 16. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek, 17. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak, 18. Öğrencilere yönelik istatistiki veriler oluşturmak ve değerlendirmek, 19. ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak, 20. Ek dersler formlarını kontrol etmek ve denetlemek, 21. Dekanın uygun göreceği diğer işleri yapmak. Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI Rektörlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. 3

4 İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Dekan, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bölüm Sekreterleri. Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Dekan, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Rektörlük Birimleri, İhtiyaç duyulan diğer Fakülte ve birimler İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Dekanlık Çalışma Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , arası ve amirin ihtiyaç duyduğu diğer zamanlarda 4

5 BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANI DEKAN EMİR ALACAĞI MAKAM DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Bölümün Eğitim-Öğretim faaliyetlerini düzenlemek. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin ve bölümle ilgili her türlü etkinliklerin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak, 2. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 3. Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak bölümünü temsil etmek, 4. Bölümle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve eğitim-öğretimle ilgili sorunları gidermek üzere uygun gördüğü zamanlarda anabilim dalı başkanları ile Bölüm Kurulunu toplamak, 5. Bölüm elemanlarının ilgili konularda bilgilendirmek, eğitim-öğretim ve araştırma ile ilgili faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve değerlendirilmesi için uygun zamanlarda Bölüm Akademik Kurulunu toplamak, 6. Öğrencilerle bilgilendirme ve sorunlarının çözümüne yönelik toplantılar yapmak, 7. Bölümün eğitim-öğretim alanına uygun anabilim dallarının oluşturulmasını sağlamak, 8. Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, 9. Akademik personelin performansını izleyerek sonuçlarını gerektiğinde Dekanlığa bildirmek, 10. Bölüm kadro yapısının yeterli olması için gerekli planlamaları yapmak, 11. Bölümde görevli öğretim elemanlarını izlemek ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak, 12. Bölümün eğitim-öğretim faaliyetini, stratejik planını, performans kriterlerini hazırlamak, 13. Ders planlarının diğer üniversitelerle uyum içinde olmasını ve güncel kalmasını sağlamak, 14. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmaları yürütmek, 15. Bölümde yapılması gereken seçimlerin zamanında yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 16. Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, 17. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin hazırlanarak zamanında Dekanlığa ulaştırılmasını sağlamak, 18. Sınıfların ve laboratuarların güvenliği, temizliği ve korunması ile yakından ilgilenmek, 19. Sınav programlarının hazırlanmasını, sınavların düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak, 20. Bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artıcı önlemler almak, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarına yardımcı olmak, 21. Bölümün paydaşı olan kurum ve kişilerle işbirliği yaparak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak. 5

6 İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Dekanlık ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan ve Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim Elemanları, Bölüm Başkanı Yardımcıları, Bölüm Sekreterleri. Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, tebliğ, yazı, telefon, fax, e- mail, yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan ve Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim Elemanları, Bölüm Başkanı Yardımcıları, Bölüm Sekreteri İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Bölüm Başkanlığı Çalışma Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , arası ve amirin ihtiyaç duyduğu diğer zamanlarda 6

7 BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN DEKAN, GENEL SEKRETER Dekan tarafından belirlenen görevleri yapmak ve fakülte ile ilgili her türlü koordinasyonu sağlamak. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu vb, kurulların gündemini oluşturmak, 2. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kuruluna vb, kurullara raportörlük yapmak, 3. Fakülte içinde ve dışında eş güdüm için gerekli yatay ilişkileri sağlamak, 4. Dekanın verdiği yetkiler doğrultusunda fakülte teknik ve idari personeli arasında eş güdümü sağlamak ve işlerin düzenli yürütülebilmesi için sevkler, izinler vb, hususları, ilgili bölüm başkanlıkları ile koordineli bir şekilde, organize ederek fakültede kesintisiz hizmet sağlamak, 5. Gelen yazıları tasnif edilerek Dekana iletilmek, 6. Fakülte ile ilgili akademik ve idari tüm ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak, 7. Fakültenin demirbaş malzeme ve kırtasiye ihtiyaç ve kullanım listelerini yapmak ve takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek, 8. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme formlarının kusursuz bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, 9. Ders saati itibariyle görevlendirilen öğretim elemanlarının aylık ders ücretlerini hazırlayıp bildirilmek, 10. Dekan ile tam zamanlı ve ders saati itibariyle görevli öğretim elemanları arasındaki eş güdümü sağlamak, 11. Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmede idareye yardımcı olmak, 12. Gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak, 13. Kılıf kıyafet yönetmeliğine uymak ve uygulanmasını sağlamak, 14. Dekanın verdiği diğer görevleri yapmak. Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI Rektörlük ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. 7

8 İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Dekan, Dekan Yardımcıları, Dekanlık Birimleri, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Öğretim üyeleri, Bölüm Sekreterleri, diğer idari personel. Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Dekanlık Birimleri, Rektörlük Birimleri, İhtiyaç duyulan diğer Fakülte ve birimler İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Dekanlık Çalışma Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , arası ve amirin ihtiyaç duyduğu diğer zamanlarda 8

9 BİRİM ALT BİRİMİ İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANLIKLARI BÖLÜM SEKRETERİ/TEKNİSYEN, ÇÖZÜMLEYİCİ, İŞLETMEN, ŞEF, MEMUR, DAKTİLOGRAF FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI, DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ Bölümle ilgili resmi yazışmaları yapmak, Bölüm Başkanının haberleşme ve randevularını düzenlemek, Bölümün Öğrenci İşleri hizmetlerini yürütmek. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, 2. Bölüme gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak saklamak, 3. Bölümle ilgili kurul çağrılarını ve kararlarını yazarak ilgililere duyurmak, 4. Kurallara uygun yazılmış öğrenci dilekçelerini kontrol ederek alıp, işleme koymak ve sonuçlandırmak, 5. Bölüm başkanının telefon görüşmeleri ve randevularını düzenlemek, 6. Bölüm elemanları ile ilgili duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaşmasını sağlamak, 7. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konuda Bölüm Başkanını bilgilendirmek, 8. Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir şekilde tutarak bu konularla ilgili yazışmaları yapmak, göreve başlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime ulaştırmak, 9. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, Gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları kontrol ederek indirmek, 10. Öğretim elemanları ile ilgili F1 ve F2 formlarının kurallara uygun olarak eksiksiz hazırlanmasını sağlamak, hatalı düzenleyenleri uyarmak, Formların zamanında tahakkuk bürosuna gönderilmesini sağlamak, 11. Mesai saatlerine uyarak, sekreterliğin açık tutulmasını sağlamak, 12. Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, haftalık ders programları, ders görevlendirmeleri ve sınav programlarının yazılmasında görevlilere yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak, 13. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak, 14. Bölüme ait resmi belge ve bilgileri ilgisiz kişilere vermemek, bölümde gizliliğe önem vermek, işlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak, 15. Rapor ve özürü bulunan öğrencileri Bölüm Başkanına veya yardımcısına bildirmek, 16. Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin, işleri aksatmayacak ve bölüm kapalı kalmayacak şekilde istenmesine dikkat etmek, 17. Bölümün kırtasiye ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında istenip, temin edilmesini sağlamak, 18. Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. 9

10 İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin bölüm başkanına sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim Elemanları, Dekan ve Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Bilgi İşlem Birimi Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, tebliğ, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğrenci İşleri Bürosu, Diğer Bölüm Sekreterleri, İhtiyaç duyulduğunda diğer Fakülte birimler İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Bölüm Sekreterliği Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , , iş yoğunluğuna göre amirin isteği ile bu süreler aşılabilir 10

11 BİRİM ALT BİRİMİ İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AYNİYAT SAYMANLIĞI AYNİYAT SAYMANI/TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ EMİR ALACAĞI MAKAM DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ TEMEL GÖREVLERİ Demirbaş ve diğer malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre ambar ve kullanıcılara girişini, çıkışını yapmak, mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak, alınan malzemeyi kontrol ederek depolarda saklanmasını sağlamak, yıl sonunda sayım işlemlerini yaparak, ayniyat hesabını ilgili yerlere göndermek. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Depoya gelen malzemeyi kontrol ederek, teslim almak, tasnif ederek, özelliklerine göre depoda ayrılan yerlerine koymak, 2. Depoları daima temiz, düzenli, aranılanı kolayca bulacak şekilde tutmak, 3. Depolarla ilgili kayıtları usulüne uygun olarak tutmak, 4. Satın alınan ve depolara konan kırtasiye, demirbaş malzeme ile diğer araç-gerecin ihtiyaç oranında birimlere dağıtılmasını planlamak ve teslimini sağlamak, 5. Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaş malzemenin tahsis onaylarını alarak, demirbaş eşya kayıt defterine işlemek, odalara, o odada bulunan demirbaşların listesini asmak, 6. Birimlerce iade edilen kullanılabilir demirbaş malzemeyi muhafaza etmek, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan terkini ile hurda durumunda bulunanların demirbaş kayıtlarından düşülmesi, imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslimini sağlamak, 7. Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında karşılamak, biten ya da bitmek üzere olan malzemen satın alınması için amirlerine düzenli olarak bilgi vermek, onları uyarmak, 8. Hibe yoluyla verilen malzemelerin kayıt altına alınarak, birimlere dağıtılmasını sağlamak, 9. Yılsonu itibariyle, Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak, ayniyat giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak, imzalandıktan sonra, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, 10. Depolarda satın alınmasına rağmen, çok az kullanılan, ekonomik olmayan, buna karşılık büyük talep gören malzemenin tespit edilerek, planlamada ve satın almada amirlerine bilgi vermek, 11. Birimlerin taleplerini planlayarak, periyodik olarak verilmesini sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak, 12. Depoların düzen ve temizliği yanında güvenliğini sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak, 13. Odalarda bulunan demirbaş eşyanın numaralandırılmasını ve kişilere zimmetlenmesini sağlamak, 14. Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak, 15. Çalışmalarında gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak, 16. Görevli ile ilgili olarak teknolojiyi yakından takip etmek, 17. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak, 11

12 18. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek, sürekli bilgilerini yenilemek, üst makamlara, hatalı, eksik, işlemleri onaylatmaktan kaçınmak, 19. Birimlere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, Dekan ve Fakülte Sekreterinin onayı olmadan kişilere malzeme, bilgi ve belge vermekten kaçınmak, 20. Ayniyat Saymanlığı ile ilgili bütün bilgilerin zaman zaman yedeklenmesini, arşivlenmesi gereken evrakın kurallara uygun olarak kaldırılmasını sağlamak, 21. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, liste, onay, rapor. İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler, Yazılı ve sözlü talimatlar, kayıt defterleri, Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar. Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Fakülte Sekreteri, İhtiyaç Duyulan Diğer Kamu ve Özel Kurumlar, Dekanlık Birimleri Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, tebliğ, resmi yazı, telefon, , fax, yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze, yerinde inceleme İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Diğer Bölüm Başkanlıkları ve Sekreterleri, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İş Yapılan ve Malzeme Alınan Firma Temsilcileri İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Ayniyat Saymanlığı Çalışma Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , , iş yoğunluğu ve amirin isteği ile bu süreler aşılabilir 12

13 BİRİM ALT BİRİMİ İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANLIKLARI BASKI BİRİM SORUMLUSU FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ EMİR ALACAĞI MAKAM BÖLÜM BAŞKANI ve YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ TEMEL GÖREVLERİ Bölüm fotokopi ve baskı hizmetlerini çabuk, ekonomik ve güvenilir şekilde yürütmek. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Fakültenin bakım ve onarım çalışmalarına katılarak, yardımcı olmak, 2. Özellikle, makine teçhizat ve bina bakım onarımlarında satın alınacak malzemeler konusunda idareye destek olmak, Yapım çalışmalarını izlemek, ilgilileri bilgilendirmek, 3. Fotokopi ve baskı hizmetini herkese eşit olacak şekilde, düzgün, hızlı ve en ekonomik şekilde yerine getirmek, 4. Baskı ve Fotokopi odasının güvenliğini sağlamak, odaya gereksiz ve ilgisiz kişilerin girmesini engellemek, 5. Özellikle sınav dönemlerinde sınav programlarını temin ederek, öğretim elemanlarının zamanında ve yeteri kadar soru basmalarını yardımcı olmak, unutanları uyarmak, Hafta sonu sınavları için gerekli önlemleri almak, 6. Odaya, özellikle sınav dönemlerinde hiçbir öğrencinin girmesine izin vermemek, gerekirse baskı sırasında odanın kilitli kalmasını sağlamak, 7. Her baskıdan sonra, makinede numune ya da bir kopya kalıp kalmadığını mutlaka kontrol ederek, ilgili elemana göstermek ve vermek, 8. Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak, 9. Doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak, 10. Görevi ile ilgili olarak teknolojiyi yakından takip etmek, 11. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak, 12. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek, 13. Fotokopi ve baskı ile ilgili ihtiyaçları zamanında ilgililere bildirerek, gerekli önlemleri almak, 14. Yakıt alımı ve boşaltılması ile ilgili, diğer görevlilere yardımcı olmak, 15. Yangın ve diğer tehlikelere karşı fotokopi ve kalorifer dairesinin güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanı hazır bulundurmak, eksik olanları tamamlatmak, 16. Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısının ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. 13

14 İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Bölüm Başkanına ve Yardımcılarına, Fakülte Sekreterine sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, duyuru, rapor. İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI Bölüm Başkanlığı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterlikleri. Bilginin şekli: Yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze. İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim Üyeleri ve Elemanları. İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Baskı odaları ÇALIŞMA SAATLERİ , , iş yoğunluğu ve amirin isteği ile bu süreler aşılabilir 14

15 BİRİM ALT BİRİMİ İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIK DEKAN SEKRETERİ DEKAN EMİR ALACAĞI MAKAM DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ TEMEL GÖREVLERİ Dekanın haberleşme ve randevularını düzenlemek, Bölümün Öğrenci İşleri hizmetlerini yürütmek. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Dekanın telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, 2. Dekanlığa gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar, ağırlamak, rahat etmelerini sağlamak, 3. Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları Dekana hatırlatmak, 4. Dekana ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak, 5. Dekana ait dosyaları tutmak ve muhafaza etmek, 6. Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak, 7. Gerekli görülmesi halinde Dekanın ziyaretçilerini günlük olarak bir deftere ad, tarih ve saat belirterek not etmek, Ayrıca telefonla arayanları aynı şekilde kaydetmek, 8. Dekanlığa gelen misafirlere görüşme taleplerine göre, gerekirse diğer ilgililere yönlendirmek, Dekanın zamanını iyi kullanmasına yardımcı olmak, 9. Telefon görüşmelerinde ya da ziyaretlerde karşı tarafa gereksiz bilgilerin verilmesinden kaçınmak, gizliliğe dikkat etmek, 10. Dekan odasına ilgisiz ya da uygun olmayan kişilerin girmesini engellemek, Dekan olmadığı zamanlarda odanın kilitli tutulmasını sağlamak, 11. Kılık kıyafet yönetmeliğine uymak, 12. Dekanın ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit ederek, teminini sağlamak, 13. Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 15

16 İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Rektörlük Birimleri, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları Bilginin şekli: Yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Rektörlük Birimleri, Bölüm Sekreterleri, İhtiyaç duyulduğunda diğer Fakülte birimler İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Dekan Sekreterliği Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , , iş yoğunluğuna göre amirin isteği ile bu süreler aşılabilir 16

17 BİRİM ALT BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BÖLÜM BAŞKANI EMİR ALACAĞI MAKAM BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Bölümün Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılmak. GÖREV ve SORUMLULUKLARI 2547 Sayılı Kanunun 22. ve 31. maddelerinde görev tanımlama yapılmıştır, Buna ilaveten aşağıdaki görevleri de mevcuttur: 1. Fakülte ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, 2. Dekanın öngördüğü toplantılara fakülteyi temsil için katılmak, 3. Ders programlarının hazırlamak ve planlamak, 4. Ders programlarını eksiksiz yürütülmesini sağlanmak, 5. Öğrencilerin fakülteye ve çevreye oryantasyonlarını sağlanmak, 6. Öğrenci rehberlik ve danışmanlığı yapmak, 7. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, 8. Her yıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders sorumlusu değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak, 9. Sorumlusu olduğu derslerde yapılacak değişiklikler ve onay için Bölüm Başkanlığına başvurmak, 10. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 11. Üyesi bulunduğu kurul toplantılarına katılmak, 12. Her yarıyıl sonunda verdiği derslerle ilgili ders dosyalarının tamamlayarak Bölüm Başkanlığına sunmak, sınav evraklarını ve ödevlerle ilgili bilgilerin bölüm arşivine iletilmesini sağlamak, 13. Yarıyıl başlarında lisans ve lisansüstü programlarda okutacağı derslerle ilgili olarak Bölüm Başkanlığına bilgi vermek, 14. Yarıyıl sonlarında okuttuğu derslerin sınav değerlendirme sonuçlarının süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak, 15. Akademik takvimde belirtilen görevleri zamanında uygulamak, 16. Bölüm içinde oluşturulan kurullarda ve Bölüm Başkanının diğer görevlendirmeleri ile ilgili işlerde kendisine düşen görevi yapmak, 17. Eğitim-öğretim yılı sonunda bir yıllık akademik performans göstergelerini kapsayan (eğitimöğretim, yayın, bildiri, proje, teknik gezi vb.) faaliyetleri bölüme sunmak 18. Bölüm Başkanı ve Dekanlık makamına karşı sorumludur. İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin Bölüm Başkanlığına sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. 17

18 İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tebliğler, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER Dekan ve Yardımcıları, Bölüm Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Anabilim Bilim Dalı Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreterleri. Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, tebliğ, yazı, telefon, fax, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, internet, , fax, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Çalışma Odası ÇALIŞMA SAATLERİ , , İkinci öğretim dersleri olduğu zamanlar, yetkili amirlerin uygun gördüğü ve hizmetine ihtiyaç duyulan diğer zamanlar. 18

19 BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI BAŞKANI EMİR ALACAĞI MAKAM BÖLÜM BAŞKANI ve YARDIMCILARI, ANABİLİM DALI BAŞKANI TEMEL GÖREVLERİ Bölüm Başkanı ve yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirmek, bilimsel faaliyetler ve çalışmalar yapmak. GÖREV ve SORUMLULUKLARI Sayılı Kanunun 22. ve 33. maddelerinde görev tanımlama yapılmıştır, Buna ilaveten aşağıdaki görevleri de mevcuttur: 2. Fakülte ile diğer birimler arası koordinasyonu sağlamak, 3. Dekanın öngördüğü toplantılara fakülteyi temsil için katılmak, 4. Öğrencilerin Fakülteye ve çevreye oryantasyonlarının sağlanmak, 5. Öğrenci rehberlik ve danışmanlığı yapmak, 6. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapılmasından yetkili ve sorumlu olmak, 7. Bölüm içi eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak, 8. Bölüm içi ilgili komisyonlarda görev almak ve yerine getirmek, 9. Yarıyıl ve Yarıyıl sonu sınavlarında gözetmen olarak görev yapmak, 10. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 11. Bölüm Başkanı ve Dekanlık makamına karşı sorumludur. Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI Bölüm Başkanlığına ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor. İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Resmi yazılar, Kanunlar, yönetmelik ve tamimler Yazılı ve sözlü talimatlar Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Öğretim üyeleri, Bölüm Sekreterleri, diğer idari personel. Bilginin şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, , yazılı ve görsel yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Dekanlık Birimleri, Rektörlük Birimleri, İhtiyaç duyulan diğer Fakülte ve birimler Yazı, telefon, fax, , internet, yüz yüze Dekanlık Çalışma Odası , arası ve amirin ihtiyaç duyduğu diğer zamanlarda 19

20 BİRİM ALT BİRİMİ İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANLIKLARI TEKNİSYEN YARDIMCISI/HİZMETLİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ EMİR ALACAĞI MAKAM BÖLÜM BAŞKANI ve YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ, BÖLÜM BAŞKANI TEMEL GÖREVLERİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI 1. Amirlerinin verdiği görev ve emirleri anında uygulamak, 2. Görev yerini, göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları anında amirlerine bildirmek, 3. Binayı periyodik aralıklarla dolaşırken gereksiz olarak yanan lambaları söndürmek, kapı ve pencereleri kapatmak, elektrik ve su kesilmelerine karşı dikkatli olmak, ilgilileri uyarmak, 4. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, ilgili yerlere ulaşmalarına yardımcı olmak, 5. Temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları ilgililere bildirmek, 6. İzin taleplerini, aynı görevi yapan arkadaşları ile anlaşarak, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde en uygun zamanlarda talep etmek ve kullanmak, 7. İlgili birimlerde hazırlanan evrakların zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak, 8. İlan panolarına gerekli yazıları asmak, 9. Yapılan işi benimseyip, sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak, 10. Bölüm Başkanının, Bölüm Başkan Yardımcısının, Fakülte Sekreterinin ve Bölüm Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. 20

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı