80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,"

Transkript

1

2 De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt r lacak olup, Çaml Yem ürünlerini sat n ald kça hediye puanlar kazanacaks n z. Bu puanlar Çaml Yem bayileri, kooperatifler arac l ile Club kartlar n za otomatik olarak yüklenecektir. Tabi ki de erli bayilerimizi, kooperatifleri de unutmad k; Sizler de Çaml Yem ürünlerini satt kça puan kazanacaks n z. fiimdiden hediyelerinizi iyi günlerde kullanman z dileriz ÇAMLI YEM BES C L K SANAY VE T CARET A.fi. 1 ÇUVAL 80 Organizasyon:

3 NASIL KAZANACAKSINIZ? Çaml Yem Ürünlerini sat n ald kça veya satt kça puanlar kazanacaks n z. Kazand n z puanlar Club Card n za yüklenecektir. HED YEN Z NASIL SEÇECEKS N Z? Biriktirdi iniz puanlar n toplam, size özel hediye katalo undaki hedefledi iniz ürünün puan na eriflti inde Hediye Katalo u'nun arkas ndaki Hediye stek Formu'nu tam olarak doldurarak servis sa lay c m z PUSULA Promosyon Sat fl Organizasyon th. hr. ve Paz. Ltd. fiti. Meydan Sok. Spring Giz Plaza No: 2 MASLAK/ STANBUL adresine posta yoluyla ileteceksiniz. HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? PUSULA Promosyon Sat fl Organizasyon th. hr. ve Paz. Ltd. fiti. taraf ndan kontrol edilip Çaml Yem taraf ndan da onaylanan hediye talepleriniz bildirdi iniz adresinize kargo ile ulaflt r lacakt r. E er adresiniz kargo firmas n n ulaflmad bir bölgede ise, hediyeniz bayilerimize b rak larak size telefon arac l ile bilgi verilecektir. Kargo gönderim masraflar Çaml Yem taraf ndan ödenecektir. KAMPANYA fiartlari 1- Kampanya Çaml Büyükbafl ve Küçükbafl Yem ürünleri için geçerlidir. 2- Bu kampanya 01 Temmuz Haziran 2012 tarihleri aras nda geçerli olup, Çaml Yem önceden bildirmek kofluluyla herhangi bir neden gösterilmeksizin bu kampanyay durdurabilir veya süresini uzatabilir. 3- Bu katalogdan hediye taleplerinizi en son 31 Temmuz 2012 tarihine kadar verebilirsiniz. 4- Hediye stek Formu, hediyeyi talep eden kifli taraf ndan doldurulup imzalanmal d r ve biriktirilen puan kuponlar ile birlikte Meydan Sok. Spring Giz Plaza No:2 MASLAK/ STANBUL adresine gönderilmelidir. Ödemeli olarak gönderilen formlar kabul edilmeyecektir. 5- Hediye stek Formu'na yazaca n z hediyenin yollanaca adres hafta içi saatleri aras nda bulunaca n z bir adres olmal d r. 6- stenilirse Hediye stek Formu fotokopi ile ço alt labilir ancak bilgilerin form ço alt ld ktan sonra doldurulmas gerekmektedir. 7- Katalogta yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup tüm ürünler garanti belgelerinde yazan hükümlere tabidir. 8- Hediye Katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Gerekli görüldü ünde model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 9- Hediye istek formunda seçilen hediyelerde sonradan herhangi bir de ifliklik yap lamaz. Seçti iniz hediyenin herhangi bir nedenle sa lanamamas durumunda, eflde erde bir ürün talebinize sunulur veya puan hakk n z sakl kalmak sureti ile hediye katalo undan yeni bir ürün seçim imkan verilir. 10- Seçti iniz hediyenin teslimat esnas nda ürün paketinin aç larak arma anlar n z n sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. 11- Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliye s ras nda oluflabilecek tüm hasarlar kargo firmas na aittir. 12- Katalog bask s nda oluflabilecek Tipografik hatalar ndan kaynaklanan sorunlardan dolay Çaml Yem ve PUSULA Promosyon Sat fl Organizasyon th. hr. ve Paz. Ltd. fiti. sorumlu de ildir. 13- Toplanan puanlar karfl l hak edilen hediyeler nakde çevrilemez. 14- Hediye talep formunun doldurularak hediye siparifli verilmesi, burada yer alan tüm kampanya flartlar n kabulü anlam na gelir. TAT L KATILIM fiartlari 1. Tatil talepleri tatil bafllamadan en az 30 gün önceden belirtilmesi gerekmektedir. 2. Tatil tarihleri, talep edenin istedi i tarih öncelikli olmakla birlikte, anlaflmalar çerçevesinde Fly Express baflka tarih önerebilir. 3. Tatil taleplerinde iptal mümkün de ildir. 4. Yurtd fl tatillerde vize, alan vergileri, yurt d fl ç k fl fonlar vs gibi ekstra ödemeler ve ifllemler, tatil talebinde bulunan kifli/kifliler'e aittir. Bunlardan dolay do abilecek sorunlar talebi iptal etmez. 5. Yurtd fl tatillerde ulafl m dahil, yurtiçi tatillerde ulafl m hariçtir. 6. Tatil talepleri y lbafl ve bayram tarihleri haricinde olmal d r. 3

4 RENAULT CLIO KOD PU cc silindir hacmi, 4 silindir, azami h z 167 km/s (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir) RENAULT KANGOO EXPRESS KOD PU cc silindir hacmi, 4 silindir, 60 Lt yak t deposu, azami h z 146 km/s, (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir). HONDA SCOOTER KOD PU cc, CVT flanz man, s v so utmal, 8 subapl DOHC paralel çift silindir, 16 Lt yak t tank YAMAHA SCOOTER KOD PU cc, hava so utmal, 4 zamanl öne e imli tek silindir, 8.2 Hp, 4.2 Lt yak t tank, 4 vites yar otomatik, elektrik ve marfl sistemi.

5 SONY 55 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI, 1 adet USB girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü SONY 46 3D TV KOD PU x1080 çözünürlük, LCD ekran, Full HD, 3D, 3B Comb filtre, 4 adet HDMI, USB, PC giriflleri, 2x10 W ses gücü PHILIPS 55 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, LED ekran, 3D, 3 adet HDMI ba lant s, Wi-Fi, USB ba lant s, 28 W ses gücü SONY 32 3D TV KOD PU x1080 çözürünlük, Full HD, 3D, Wi-Fi, internet tv, 24p sinema özelli i, 3B filtresi, 4 adet HDMI girifli USB ba lant s, 2x10 W ses gücü.

6 PHILIPS 40 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, 400 cd/m 2 parlakl k oran, 2 ms tepki süresi, 3 adet HDMI girifli, 1 adet Scart girifli SUNNY 40 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, Full HD, 8 ms tepki süresi, 2x9 W ses ç k fl gücü, dijital görüntü önleyici, 3 adet HDMI girifli. PHILIPS 32 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, LCD ekran, Full HD, 1 adet HDMI, USB, 2x10 W ses gücü SUNNY 32 LCD TV KOD PU x768 çözünürlük, HD ready, 2 adet HDMI girifli, 3D Comb Filter, 2x9 W ses gücü SONY 22 LCD TV KOD PU x768 çözünürlük, USB girifli, HD Ready, 3B Comb filtresi, 2x3 W ses gücü. 6 VESTEL 19 LCD TV KOD PU x768 çözünürlük, HD Ready, LCD ekran, 1 adet HDMI, Scart girifli, 2x3 W ses gücü

7 PHILIPS BLU-RAY DVD PLAYER KOD PU Blu-ray/DVD/DivX Plus HD video formatlar n oynatabilme, Full HD 1080p net görüntü, USB ve HDMI ba lant s, 7.1 surround ses destekli SONY DVD PLAYER KOD PU DVD/VCD/MP3/JPEG/CD, oynatabilme, 1080p görüntü yükseltme, USB, HDMI girifli. SONY M KRO MÜZ K SET KOD PU CD-R/CD-RW/MP3 ve USB den çalma özelli i 30 istasyon haf zal FM/AM radyo, USB ile dijital ortam oynat c s ndan MP3 dinleme, 2x5 W ses gücü. PHILIPS M KRO MÜZ K SET KOD PU CD-R/CD-RW/MP3, ekolayzer, 20 istasyon haf zal radyo FM/AM, LCD ekran, USB ba lant s, 2x50 W ses gücü PHILIPS EV S NEMA S STEM KOD PU W ses gücü, DVD/VCD/CD ve USB den oynatabilme, 3D aç l hoparlör sistemi, HDMI ba lant s PHILIPS MP3 ÇALAR KOD PU MP /WAV/WMA/FLAC/APE dosyalar n oynatabilme, 2 Gb, FM radyo, LCD ekran, USB ba lant s.

8 GARM N NAVIGASYON C HAZI KOD PU TFT dokunmatik ekran, 3D harita görüntüsü, Türkçe sesli yönlendirme, 1000 adet iz nokta kayd. ASELSAN NAV GASYON C HAZI KOD PU dokunmatik LCD ekran, güncel harita, POI, GO 8 yaz l m, müzik, video, foto raf gösterimi, rota saklama, sesli rota tarifi ALPINE OTO RADYO CD ÇALAR KOD PU FM/AM bant, 30 istasyon haf zal, LCD ekran, CD/CD-R/CD-RW destekleme, MP3/AAC çalabilme özelli i, USB ba lant s, 4x50 W ses ç k fl gücü. ALPINE OTO RADYO CD ÇALAR KOD PU adet FM, 6 adet MW, 6 adet LW istasyon haf za, CD/CD-R/CD-RW/MP3 oynatabilme, USB ba lant s, 4x50 W ses ç k fl gücü SONY SAATL RADYO KOD PU Projektörlü dijital radyo, 180 derece yans tma aç s, 10 istasyon haf zas, melodi-buzzer özelli i, uyku zamanlay c, uzat labilir snooze özelli i, 0.7 W ses ç k fl gücü DES EV-OF S ALARM S STEM KOD PU Elektrik kesilmelerinde 10 saat çal flma, 8 adet kablosuz manyetik kontaktör ba lama, siren özelli i. 8

9 ASELSAN TELS Z KOD PU kili paket, 38 CTCSS alt kanal, 83 DCS gizlilik kodlar, otomatik gürültü susturma, VOX modu, görüflme mesafesini artt rma, ekran ayd nlatma fl. CASIO HESAP MAK NES KOD PU ad m ifllem kontrolü, mark-up, vergi hesab, karekök, pil ve günefl enerjisiyle çal flabilme JABRA BLUETOOTH KULAKLIK KOD PU saate kadar konuflma, 200 saate kadar bekleme süresi, gelifltirilmifl ses kalitesi, Bluetooth 2.0 EDR&ESCO ile net ses kalitesi, NEXT M N UYDU ALICI KOD PU Scart ba lant s ve USB 2.0 girifli, USB diske canl yay n kay t, DVB-S/MPEG- 2 tam uyum, D SEqC 1.0/1.2 deste i, 4000 kanal kapasitesi KAREL MASAÜSTÜ TELEFON KOD PU Her tip santrale uyumlu, son numara, flafl tuflu, ton ve darbe seçenekleri. 9 PHILIPS DECT TELEFON KOD PU saat konuflma, 220 saat bekleme süresi, FSTN ekran, 8 saat flarj süresi, 100 isim ve numara defteri, 20 numara tekrar arama kapasitesi

10 APPLE CEP TELEFONU iphone 4 KOD PU saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 137 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9780 KOD PU saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, LCD ekran, Bluetooth, 3G, 109x60x14 mm, 122 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU BB9800 KOD PU saat konuflma, 310 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, MicroSD haf za kart, Wi-Fi, BLACKBERRY OS iflletim sistemi, 111x62x15 mm, 161 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S7233 KOD PU saat konuflma, 720 saat bekleme süresi, 3G, Wi-Fi, USB ba lant s, 5 megapiksel kamera, uçak modu, 110x54x12 mm, 114 gr NOKIA CEP TELEFONU E72 KOD PU saat konuflma, 492 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 3G, Real Player, GPS, WLAN, 114x59x10 mm, 128 gr NOKIA CEP TELEFONU 6303 KOD PU saat konuflma, 515 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, çift LED flafl, Bluetooth, EDGE, GPRS, USB yoluyla flarj deste i, 109x46x12 mm, 96 gr.

11 NOKIA CEP TELEFONU 5800 KOD PU saat konuflma, 406 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel, Bluetooth, GPS, 81 Mb telefon haf zas, WAP, HTML taray c, 111x52x16 mm, 109 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-01 KOD PU saat konuflma, 7 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, RDS Stereo FM radyo, Bluetooth, 110x47x15 mm, 89 gr SAMSUNG CEP TELEFONU C3530 KOD PU saat konuflma, 550 bekleme süresi, Bluetooth, EDGE, MP3, 3 megapiksel kamera, 112x47x12 mm, 90 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9300 KOD PU saat konuflma, 456 saat bekleme süresi, 2 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, tam QWERTY klavye, 109x60x14 mm, 104 gr SAMSUNG CEP TELEFONU C3200 KOD PU saat konuflma, 500 saat bekleme süresi, GPRS, WAP, EDGE, Bluetooth, MP3, 112x47x13 mm, 77 gr NOKIA CEP TELEFONU 1616 KOD PU saat konuflma, 540 saat bekleme süresi, TFT renkli ekran, FM radyo, cep feneri, 107x45x15 mm, 78 gr.

12 KAREL FAKS KOD PU Türkçe menü, otomatik tekrar arama, 5 sayfa döküman besleme, 99 adet k sa kod ile arama, arayan numaray gösterme SONY MEMORY STICK KOD PU Gb kapasite HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD PU Yazd rma-fotokopi-tarama fonksiyonlu, dakikada 20 sayfaya kadar siyah beyaz, 16 sayfaya kadar renkli bask alabilme, 1200 dpi ye kadar optik tarama. HP ÇOK FONKS YONLU LASER YAZICI KOD PU Dakikada 18 sayfaya kadar S/B bask, 1200x1200 dpi bask kalitesi, dakikada 6 sayfaya kadar 600x400 dpi tarama, 600x400 dpi kopya kalitesi, LED ekran, USB ba lant s. ATTLAS JENERATÖR KOD PU kva benzinli jeneratör, 12 V, AVR voltaj sistemi, 15 Lt tank kapasitesi ATTLAS JENERATÖR KOD PU W, 5.5 kw maksimum güç, 1 depo ile 11.5 saat çal flabilme, 25 Lt tank kapasitesi, 4 zamanl, hava so utmal OHV motor. 12

13 HP NOTEBOOK KOD PU LED ekran, Corel i5-480m 2.66 GHz, Intel Turbo Boost 3Mb ifllemci, 500 Gb SATA HDD, HDMI ba lant s, 2 adet USB girifli, 5in1 kart okuyucu, Windows 7 Home Premium iflletim sistemi TOSHIBA NETBOOK KOD PU LED ekran, Intel Atom 667 MHz 1.66 GHz 512 Kb Cache bellek N455 ifllemci, 250 Gb SATA HDD, 3 adet USB girifli, Webcam, Wi-Fi, Windows 7 Starter iflletim sistemi. EXPER NOTEBOOK KOD PU ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, tümleflik stereo hoparlör, 1.3 megapiksel webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi. HP NOTEBOOK KOD PU Intel Core i5 Mobile Processor 2.53 Ghz i5-460m, 15.6 LED ekran, 500 Gb SATA HDD, 3 adet USB girifli, Linux Suse SLED11 iflletim sistemi APPLE ipad 2 KOD PU LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 16 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 590 gr. EXPER B LG SAYAR KOD PU Intel Pentium E GHz ifllemci, 19 monitör, 320 Gb SATA HDD, DVD-DW optik sürücü, kart okuyucu, Windows 7 Professional iflletim sistemi

14 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD PU megapiksel, 7x optik zoom, 28x dijital zoom, 3D Panoramik çekim, SteadyShot özelli i, yüz alg lama, k rm z göz düzeltme SONY D J TAL FOTO RAF ÇERÇEVES KOD PU LCD ekran, çoklu kart yuvas, ak ll yönlendirme sensörü, açma kapama zamanlay c s CANON D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD PU megapiksel kamera, 4x optik zoom, 2.7 dokunmatik LCD ekran, USB girifli, otomatik focus SONY KAMERA KOD PU x optik zoom, 2.7 LCD ekran, SteadyShot özelli i, Memory Stick'e foto raf kaydetme, yüz alg lama özelli i. CASIO D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD PU megapiksel kamera, 26 mm genifl aç lens, 5x optik zoom, çekim modlar CANON KAMERA KOD PU megapiksel kamera, 37x optik zoom, 41x dijital zoom, 2.7 LCD ekran, USB ba lant s

15 DUBAI TAT L KOD PU gece 4 gün, tek kiflilik oda, O.K. DUBAI TAT L KOD PU gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K AMSTERDAM-PAR S-BRÜKSEL TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece, 8 gün, tek kiflilik oda, O.K. AMSTERDAM-PAR S-BRÜKSEL TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece, 8 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K BARCELONA-MADR D TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece 8 gün, tek kiflilik oda, O.K. BARCELONA-MADR D TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece 8 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K ROLL-EX B S KLET KOD PU jant, 21 vites, çift amortisörlü ABANT TAT L KOD PU gece 3 gün, tek kiflilik oda, Y.P. (TÜM SEZON) ABANT TAT L KOD PU gece 3 gün, çift kiflilik odada iki kifli, Y.P. (TÜM SEZON) ROLL-EX B S KLET KOD PU jant, vitessiz

16 CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Mineral bombeli cam, vidal kurma kolu ve arka kapak, tek basmal üç katlamal çift kilitli klips. CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kordon, üç katlamal tek basmal klips, bombeli cam, 50 m su geçirmezlik, tam otomatik takvim CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, üç katlamal klips, 100 m su geçirmezlik. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD PU Su geçirmez, mineral cam, çelik kay fl, emniyetli toka CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kordon, üç katlamal klips, mineral cam, su geçirmez. 16 CASIO BAYAN KOL SAAT KOD PU Çelik kordon, üç katlamal klips, mineral cam, su geçirmez.

17 PIERRE CARDIN BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, deri kay fl, Hardlex kristal cam, su geçirmezlik. PIERRE CARDIN BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, deri kay fl, mineral cam, takvim, su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Yuvarlak kadran, metre su geçirmezlik, takvim, alarm. PIERRE CARDIN BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, çelik kordon, 24 saat göstergeli, takvim CASIO BAYAN KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, çelik kordon, üç katlamal tek basmal klips, 50 m su geçirmezlik. 17 PIERRE CARDIN BAYAN KOL SAAT KOD PU Bak r kaplama, tafll çelik kasa, deri kay fl, Hardlex kristal cam, su geçirmezlik.

18 HOBBY FINE PURO KUTUSU KOD PU Ahflap kutu, puronun kurumas n engelleyen nem dengeleyici HOBBY FINE MATARA KOD PU Deri kapl, kapa n kaybolmas n önleyen özel tutucu, çelik iç yüzey HOBBY FINE S GARA KUTUSU KOD PU adet sigara kapasiteli, deri kapl, kilitli. HOBBY FINE PURO TAfiIYICI KOD PU adet puro yeri, kapakl, deri kapl BELLELLI OTO KOLTU U KOD PU kg çocuklar n kullan m na uygundur, sadece emniyet kemeri ile kullan l r FALKON TRAF K SET KOD PU adet plastik reflektör, yang n söndürücü, takoz, el feneri, boyunluk, yan k örtüsü, çekme halat, mini ilk yard m çantas.

19 2.945 SEDEF OKEY OKEY TAKIMI KOD PU A aç malzemeden üretilmifltir SEDEF OKEY FANTAST K TAVLA KOD PU Büyük boy, iç yüzey özel cilal, tafl ma çantas dahil HOBBY FINE OKEY TAKIMI KOD PU Plastik staka, plastik tafllar, PVC tafl ma çantas HOBBY FINE TAVLA TAKIMI KOD PU PVC çanta, pul saklama gözü. FIVESTAR 3 LÜ BAVUL SET KOD PU büyük, 24 orta ve mini seyahat çantal 3 lü bavul seti, lacivert kumafl, çekçekli HOBBY FINE ÇANTALI TABURE KOD PU Su geçirmez kumafltan.

20 1.845 PLAYSKOOL YUMUfiACIK BEB filer KOD PU ay+, farkl asorti çeflitli HASBRO D fi ÇIKARAN BEBEK KOD PU yafl, farkl asorti çeflitli PLAYSKOOL N NN L UYKU ARKADAfiIM KOD PU Bir sar l flla fl ld yor ve ninniler çalmaya bafll yor, gece boyunca bebeklere arkadafl oluyor. PLAYSKOOL LK ARABAM KOD PU Canl renkleri ve sevimli tasar m yla bebekler lk Arabam çok seviyor. Minikler yürüteç gibi ayakta kullan rken biraz daha büyükler üzerine oturup gezinmeye bafll yor FINE PAINT BOYA SET KOD PU parça, sulu boya, pastel boya, kuru boya, silgi, kalem trafl, cetvel, ahflap çantal HASBRO KONUfiAN SPIDERMAN KOD PU farkl Türkçe cümle söyleyebilen Spiderman in bu büyük boy figürü yan nda özel kemeri, 2 a f rlat c s ve 2 yap flkan a ile geliyor.

21 SONY PS3 OYUN KONSOLU KOD PU DVD player, kablosuz oyun ve internet imkan, Dolby Digital/Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD/DTS/DTS-HD/AAC ses, 320 Gb geniflletilebilir HDD, 1 adet oyun VOIT FUTBOL TOPU KOD PU Fifa standartlar na uygun, dikiflli, sentetik pu deri. HASBRO INTERTOY UPWORDS KOD PU Üç boyutlu tek kelime oyunu Upwords ile harfleri sadece yan yana de il, üst üste de dizebilirsiniz, 10+ yafl, 2-4 oyuncu VOIT BASKETBOL TOPU KOD PU Kauçuk zemin iç ve d fl sahada oynama imkan, derin panel aral klar sayesinde elden kaymaz, standart a rl k HASBRO JENGA KOD PU Alttan ç kart p üste koyun, y kt n z anda kaybedersiniz. Mühendislik bilginizi gelifltirir VOIT MASA TEN S MASASI KOD PU Katlanabilir, 4 tekerli i ile kolay tafl nabilir, raket darbelerine dayan kl yüzey, tek yüzeyi katlan larak tek kiflilik oynamaya olanak sa lar, d fl hava flartlar na uygun, 274x152.50x76 cm

22 5.660 CITIZEN ÇOK FONKS YONLU ATEfi ÖLÇER KOD PU kulak atefli haf zas, kulak atefli ve materyal yüzey s cakl seçene i, celcius ve fahrenheit seçene i, 60 gr VOIT MASAJ KOLTU U KOD PU Üç adet ak ll otomatik masaj fonksiyonu, dikey hareketli dört tekerlekli sessiz masaj eller, 105x74x94 cm aç k boyutlar, zamanlay c özellikli CITIZEN KOLDAN TANS YON ÖLÇER KOD PU set haf za kapasitesi, bas nç ve nabz ayn anda gösterir, LCD ekran, otomatik kapanma, pil göstergeli. ARZUM BASKÜL KOD PU Kg ölçüm, LCD dijital ekran, otomatik s f rlama ve kapanma, afl r yük ve zay flam fl pil göstergesi VOIT KONDÜSYON B S KLET KOD PU Zaman, h z, mesafe, kalori, nab z, oda s cakl, body fat göstergeli, LCD ekran, kurulu ebatlar 77x46.5x120 cm. VOIT KOfiU BANDI KOD PU hp motor gücü, 1-16 km/saat maksimum h z, 6 haz r-1 manuel program, 40x120 cm yürüyüfl alan, elden nab z ölçme

23 7.620 BABYLISS SAÇ KURUTMA MAK NES KOD PU W, 3 kademe s h z ayar, so uk üfleme fonksiyonu, difüzörlü, ç kart labilir filtre PHILIPS SAÇ KURUTMA MAK NES KOD PU W, 6 kademeli s h z ayar, so ukhava üfleme fonksiyonu, iyon özelli i KING ÜTÜ KOD PU W, sprey fonksiyonlu buhar, paslanmaz çelik taban, kendi kendini temizleme fonksiyonu, ayarlanabilir buhar gücü. PHILIPS S STEM ÜTÜ KOD PU Ütü 800 W, kaynat c 1400 W, 150 gr/dk buhar püskürtme, %20 enerji, %40 su tasarrufu PHILIPS ÜTÜ KOD PU W, 35 gr/dk buhar ç k fl, Steamglide taban. PHILIPS SAÇ fiek LLEND R C KOD PU W, 175 derece uygulama s s, PTC seramik gövde, uygulama s cakl nda renk de ifltiren gösterge

24 FANTOM ELEKTR K SÜPÜRGES KOD PU W, 2 adet HEPA filtre, siklon sistem ile toz torbas z kullan m, 5 Lt toz kapasitesi, otomatik kablo sarma RUBENIS VANT LATÖR KOD PU , 170 cm maksimum yükseklik, fl kl, 3 h z kademeli, afl r s nmay engelleyen koruma fonksiyonu PHILIPS HALI YIKAMALI ELEKTR K SÜPÜRGES KOD PU W maksimum emifl gücü, 1500 W girifl gücü, özel bafll k, slak-kuru kullanabilme, 9 Lt slak toz kapasitesi PHILIPS fiarjli SÜPÜRGE KOD PU W girifl gücü, maksimum 17 W emifl gücü, 0.5 Lt toz kapasitesi, 20 dak. çal flma süresi, Siklonik HEPA filtre sistemi PHILIPS TRAfi MAK NES KOD PU saatlik flarj ile 10 güne kadar trafl olabilme, üstün lift&cut teknolojisi, titreflimsiz, tüy toplama haznesi S NBO ELEKTR KL SÜPÜRGE KOD PU W, h zl ve etkili temizlik için torbas z kullan m, sökülebilir sap ve a zl k, fleffaf toz kapa.

25 SUNNY INFRARED ISITICI KOD PU W, termostatik s kontrollü, havay kurutmaz, kokusuz, k sa sürede s n r, bafl a r s yapmaz. SUNNY INFRARED ISITICI KOD PU W, termostatik s kontrollü, havay kurutmaz, kokusuz, k sa sürede s n r, bafl a r s yapmaz. SUNNY INFRARED ISITICI KOD PU W, termostatik s kontrollü, havay kurutmaz, kokusuz, k sa sürede s n r, bafl a r s yapmaz LUXELL KONVEKTÖR TURBO FANLI ISITICI KOD PU W, turbo fan, otomatik termostat, üç ayr kademede kullan m, duvara monte özelli i. SUNNY INFRARED ISITICI AYA I KOD PU Teleskopik ayak. CEVAH R 4 BASAMAKLI MERD VEN KOD PU Ahflap basamakl, katlan r, fl k görünümlü, profil borudan ayaklar, üst tutunma yeri plastik boru ile kapl d r BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu. BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu. BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu. BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu

26 BOSCH ÇAMAfiIR MAK NES KOD PU A s n f enerji, 7 kg y kama kapasitesi, LCD ekran, çocuk kilidi, ayarlanabilir y kama programlar BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD PU A enerji s n f, 4 programl, yük sensörü, özel bardak koruma sistemi, 3 kademeli filtre sistemi, LED li program takip göstergesi BOSCH ÇAMAfiIR MAK NES KOD PU A s n f enerji, 8 kg kapasite, 65 Lt tambur hacmi, dev/dak, LCD ekran, 8 programl BOSCH Ç FT KAPILI BUZDOLABI KOD PU A s n f enerji, toplam 551 Lt, so utucu 349 Lt, dondurucu 162 Lt, 2 adet fleffaf sebzelik, 2 büyük kap raf, 3 küçük kap raf, 4 adet emniyetli cam raf. BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD PU A s n f enerji, 6 program, 14 kiflilik kapasite, 2 özel fonksiyon, 4 ayr y kama s cakl k derecesi, LED ekran, yük sensörü BOSCH NO FROST BUZDOLABI KOD PU A s n f enerji, 404 Lt so utucu, 157 Lt derin dondurucu bölmesi hacmi, Multi Airflow, nem dengeleyici sebzelik, iç mekan ayd nlatma.

27 VESTEL M KRODALGA FIRIN KOD PU W, 5 güç seviyesi, buz çözme fonksiyonu, 17 Lt iç hacim, 30 dakikal k ayarlanabilir zamanlay c VESTEL SEB L KOD PU So utma gücü 100 W, so utma kapasitesi 2 Lt., s tma gücü 500 W, s tma kapasitesi 5 Lt. BOSCH M KRODALGA FIRIN KOD PU W mikrodalga, 1100 W zgara gücü, 60 dk zaman ayarl, 24.5 cm çap nda döner cam tabak BOSCH FIRIN KOD PU gözü gazl,1 gözü elektrikli ocak, gaz emniyeti, çelik ocak zgaras, cam üstü kapak, f r n içi ayd nlatma, yüksekli i ayarlanabilir ayaklar. BOSCH SET ÜSTÜ OCAK KOD PU gözü gazl ocak, gaz emniyet sistemi, dü meden otomatik ateflleme, fabrika ç k fl LPG ye ayarl BOSCH FIRIN KOD PU gözü gazl, 62 Lt iç hacim, 7 piflirme program, f r n iç ayd nlatma, do algaza ayarl, çelik ocak zgaras.

28 S NBO SU ISITICI KOD PU Lt, otomatik kapanma, su seviye göstergesi, güvenlik kapak kilidi, susuz çal flmama özelli i FANTOM TÜRK KAHVE ROBOTU KOD PU W, 360 derece dönen gövde, kablo sarma ve kablo muhafaza imkan, 6 fincan kapasite PROF LO SU ISITICISI KOD PU W, 1.7 Lt kapasite, anti kireç filtresi, otomatik kapanma, 3 farkl emniyet sistemi, 360 derece dönebilen taban BOSCH ÇAY MAK NES KOD PU W, 0.7 Lt demlik kapasitesi, 2 Lt su kapasitesi, su seviye göstergeli, cam sürahi, gizli rezistansl, paslanmaz çelik zemin S NBO ELEKTR KL CEZVE KOD PU W, 0.4 Lt kapasite, afl r s nmaya karfl çift emniyet sistemi KENWOOD CAFE CHARM ESPRESSO MAK NES KOD PU W, 1,1 Lt ç kar labilir su haznesi, maxi capuccino aparat, kontrol ve buhar regülatörü, Thermocream sistemi ile üstün köpürtme performans.

29 FELIX BLANDER KOD PU W, 800 ml kapasiteli ölçü kab, 2 kademeli çal flt rma dü mesi, paslanmaz çelik ç rpma telleri PHILIPS DO RAYICI KOD PU W, 1000 ml kapasite, paslanmaz çelik b çaklar, pratik kullan m özelli i. BOSCH KATI MEVYE SIKACA I KOD PU W, 2 kademeli h z ayar, otomatik posa atma ifllemi, çelik d fl gövde, kaymay engelleyen lastik ayaklar, kablo dolama yeri BOSCH BLENDER KOD PU W, cam kar flt rma kab, 1.75 Lt kapasite, 2 farkl h z kademesi, buz k rma özelli i, kablo dolama yeri PHILIPS BLENDER SET KOD PU W, yatay ve dikey kesim yapabilen çift b çak sistemi, 5 h z ayar ve turbo dü mesi, 1 Lt sürahi kapasitesi. BOSCH MUTFAK ROBOTU KOD PU W, 4 kademeli h z ayar, dilimleme, rendeleme, püreleme, ö ütme ve do rama b çaklar

30 7.505 PHILIPS TOST MAK NES KOD PU W, yap flmaz plaklar sayesinde kolay temizleme, kordon sarma olana, h zl s nma özelli i KENWOOD TOST MAK NES KOD PU W, tek tuflla ç kar labilen yap flmaz yüzeyli döküm plaklar, 180 aç labilen zgara alan, ya toplama kab, 6 kademeli termostat ayar KUMTEL BARBEKÜ KOD PU W, ayarlanabilir termostat, 39x26.5 cm ebatlar nda. KENWOOD EKMEK KIZARTMA MAK NES KOD PU W, 2 dilim kapasitesi, s tma teli, k r nt tepsisi, kablo saklama özelli i, metal gövde PHILIPS FR TÖZ KOD PU K zartma sepeti, kordon muhafaza bölmesi, s cakl k ayar dü mesi, ön temizleme fonksiyonu, iç hazne, ayr dijital zamanlay c PHILIPS EKMEK KIZARTMA MAK NES KOD PU W, 8 adet k zartma ayar, otomatik güvenli kapanma, tüm ekmek çeflitleriyle uyumlu ekstra uzun yuvalar.

31 6.110 MEHTAP GÜVEÇ SET 3 LÜ KOD PU , 18, 20 cm CEM BIALETTI TEFLON TENCERE SET KOD PU ve 24 cm tencere, 24 cm tava. ARZUM DÜDÜKLÜ TENCERE KOD PU Lt kapasiteli, 3 emniyet sistemiyle kullan m güvenli i, 2 kademeli piflirme ayar ve buharda piflirme fonksiyonu, paslanmaz çelik FIVESTAR ÇEL K TENCERE SET KOD PU mm kal nl k, 3 derin tencere, 1 s tencere, 1 sütlük ve 1 kapakl tava. CEM BIALETTI BALIK TAVASI KOD PU cm, çevre dostu yanmaz yap flmaz XP yüzey, silikon d fl yüzey, s ya dayan kl ve ergonomik bakalit kulplar CEM EMAYE TAVA KOD PU cm. CEM EMAYE TAVA KOD PU cm, s y h zl ve eflit da tarak enerji tasarrufu sa layan çizilmelere karfl dayan kl özel dokulu kal n taban, çevre dostu XP iç yüzey.

32 GÜRAL PORSELEN YEMEK TAKIMI KOD PU parça H SAR ÇAYDANLIK TAKIMI KOD PU Lt çaydanl k, 0.7 Lt demlik kapasitesi, 18/10 çelik, kapsül tabanl. KITCHEN KING BAHARAT SET KOD PU parça KITCHEN KING Ç.K.B. SET KOD PU parça, k rm z ve lacivert renklerde KITCHEN KING BULAfiIKLIK 43x32x33 cm. KOD PU GERMAN STYLE BIÇAK SET KOD PU b çak ve kesme zemini.

33 AEG AKÜLÜ MATKAP VE V DALAMA KOD PU V, dak/dev., anahtars z mandren, sa -sol, tetik h z ayar, ayd nlatma lambas BLACK & DECKER DARBEL MATKAP KOD PU W, 13 mm anahtars z mandren AEG AKÜLÜ V DALAMA KOD PU Sa a ve sola dönebilme fonksiyonu, ortadan bükülebilme, 60 dakika flarj süresi, GBS sistemi akü flarj cihaz. KURTARIR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KOD PU kg, kuru kimyevi tozlu ERPAfi YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KOD PU Kg, TS EN 3-7 standartlar nda uygun gövde üretimi, TS EN 615 toz standartlar nda uygun üretim, CE 0062 belgeli BLACK&DECKER BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD PU bar su bas nc, 370 Lt/saat su sevk miktar, 5 m hortum uzunlu u.

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU

Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU Avon Club Dünyası na Hoş Geldiniz! Sevgili Avon Club Temsilcimiz, Sizden gelen yorumları dinledik ve 20. Yılımıza özel sizler için kendi seçiminizi yapabileceğiniz

Detaylı

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 Kahve Makinas & Is tma Çekmeceleri 12 Ocaklar 13-22 Indüksiyonlu

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

TÜRK YE RAHATLIK STED

TÜRK YE RAHATLIK STED TÜRK YE RAHATLIK STED ARÇEL K D ZÜSTÜ HED YES YLE GELD Aral k 2010 AYIN EN GÖZDE ÜRÜNÜ GNB 1545 A1 MT Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 2011 de ödemeye

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Annem için en güzel hediye Philips ten!

Annem için en güzel hediye Philips ten! Annem için en güzel hediye Philips ten! Philips Tüketici Ürünleri Katalog ve Fiyat Listesi www.philips.com.tr Tüketici Danışma Hattı: 444 7 445 Buhar Kazanlı Ütüler GC6520/02 GC7430/02 GC7540/02 GC8560/02

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Vade farksız 12 taksit 154,08TL X 12 TAKSİT VADE FARKSIZ LG 42 LED TV 5300-5310. 106 cm. 1920x1080p. 4xHDMI. Kontrast 3.000.000:1.

Vade farksız 12 taksit 154,08TL X 12 TAKSİT VADE FARKSIZ LG 42 LED TV 5300-5310. 106 cm. 1920x1080p. 4xHDMI. Kontrast 3.000.000:1. 12-28 Kasım 2010 LG 42 LED TV 5300-5310 Resim hızı 100 Hz LED Back Technology Bağlantılar: USB, Scart 106 cm. 1920x1080p 4xHDMI Kontrast 3.000.000:1 MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir. 154,08 1.849,00 30

Detaylı

O tazelik süresini uzatıyor. Biz de onun garanti süresini uzattık.

O tazelik süresini uzatıyor. Biz de onun garanti süresini uzattık. O tazelik süresini uzatıyor. Biz de onun garanti süresini uzattık. Her mevsim mutfağınızda her tat olsun diye Beko derin dondurucular şimdi 7 yıl garanti süresiyle sizi bekliyor. Temmuz / Ağustos 2015

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı