Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir."

Transkript

1

2 Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL PROFI CLUB'ta nas l toplan r? HENKEL PROFI CLUB üyesi siz de erli kullan c ve uygulamac lar m z, HENKEL PROFI CLUB üyesi bayi ve perakendecilerimizden yapaca n z yan sayfada logosu görülen Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünü al flveriflinizde, bu katalogdan hediye kazand racak HENKEL PROFI CLUB topluyor olacaks n z. HENKEL PROFI CLUB sistemi nas l çal fl r? HENKEL PROFI CLUB üyesi bayi ve perakendecilerimizden yapaca n z her al mdan sonra bayi/perakendecinin sisteme al m n z ifllemesiyle, hesab n za yüklenecektir. Tek yapman z gereken, al flverifllerinizde HENKEL PROFI CLUB kart numaran z veya ad, soyad ve do um tarihi bilginizi sat fl noktas ndaki görevliye sunmak ve sipariflin kart n za ifllendi inden emin olmak. 10 TL = 2 PUAN Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin hediye edilecektir. HENKEL PROFI CLUB lar nas l kontrol edilir? Profi Club üyesi sat fl noktalar ndaki yetkililerden, internet adresindeki sorgulama seçene inden, no lu ça r merkezine telefon ederek. HENKEL PROFI CLUB lar nas l hediyeye çevrilir? Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. Yeflilce Mah. Diken Sok. No:1, 4.Levent - stanbul adresine postayla yollayarak, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu (0212) no'lu faksa yollayarak, internet adresinden ulaflabilece iniz Hediye stek Formu'nu doldurarak. Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu fotokopi ile ço altarak, formu birden fazla kullanabilirsiniz. Talep etti iniz hediyeler size ortalama 1 ay içerisinde ulaflt r lacakt r. HENKEL PROFI CLUB Sosyal Sorumluluk Projeleri TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yard m ve E itim Vakf ) flbirli i HENKEL PROFI CLUB, biriktirdi iniz larla TESYEV vas tas yla engelli vatandafllara yard mda bulunma f rsat veriyor. Hediye katalo unda TESYEV arac l yla engelli vatandafllar m za ba fllanabilecek tekerlekli sandalye, iflitme cihaz, protez bacak gibi ürünlerin listelendi i özel bir sayfa ayr lm flt r. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 2

3 Hediyelerde oldu u gibi ba fllanacak ürünler için de lar belirlenmifl olup, ba fllar n gerçeklefltirilmesi için lar hediyeye çevirirken yapm fl oldu unuz ifllemleri yapman z yeterli olacakt r. HENKEL PROFI CLUB sisteminden faydalanaca n z umar, HENKEL PROFI CLUB üyesi olman n ayr cal n yaflaman z temenni ederiz. Sayg lar m zla, HENKEL YAPI K MYASALLARI VE YAPIfiTIRICILAR BÖLÜMÜ BAUTECHNIK Bu katalog, yeni bir katalog yay nlanana kadar geçerlidir. D KKAT ED LECEK HUSUSLAR!!! 1. Bu katalog 16 Ocak Aral k 2012 tarihleri aras nda geçerlidir. 2. Hediye taleplerinizi en geç 5 Aral k 2012 tarihine kadar bildirebilirsiniz. 3. Hediye Katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 4. Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas yada stoklar n tükenmesi durumunda efl de erde bir hediye sunulur veya hakk n z sakl kalmak suretiyle size yeni bir seçim yapma imkan verilir. 5. Katalogda yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgesinde belirtilen hükümlere tabidir. 6. Talep etti iniz hediye veya hediyelerin toplam ile hesab n zdaki aras nda fark olmas durumunda, hesab n zdaki dikkate al nacakt r. 7. Teslimat s ras nda ürün pakedinin aç larak hediyelerinizin sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliyeden do acak hasarlar kargo firmas na aittir. 8. HENKEL, gerekli gördü ü takdirde kampanyan n içeri ini de ifltirme, katalogda yer alan ürün ve hizmetlerin bir k sm n kampanyadan ç karma, bu ürün ve hizmetleri de ifltirme hakk n sakl tutar. 9. Hediyeler nakite çevirilemez. 10. Hediye siparifli verilmesi, üyelik sözleflmesinde yer alan tüm flartlar n kabulü anlam na gelir. 11. Bask dan oluflacak hatalar n ba lay c l yoktur. 3

4 HENKEL PROFI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Henkel Profi Club sistemi (Profi Club) ve Profi Club Card (Kart) Mülkiyeti Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.fi (Türk Henkel) e aittir. Profi Club sistemine kay tl üyeleri veya üyelik baflvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kifliler, kartlar n kullanarak toplamak koflulu ile hediye talep edilmesini sa layan bir üyelik organizasyonunun parças olurlar. Üyeler isimlerine kart düzenlendi inde afla daki flartlar n tamam n kabul ettiklerini, beyan ve taahhüt ederler. Madde 2- Henkel Profi Club; bir kart üyelik sistemidir. Kart sahiplerine Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar ürünlerini almalar ve/veya satmalar karfl l nda kazand ran ve kart sahiplerine bu lar n, Profi Club hediye katalo unda yer alan ürünleri lar karfl l talep ederek hediyeye dönüfltürme f rsat veren bir liyakat ödüllendirme sistemidir. Madde 3- Henkel Profi Club üyeleri (Üye) üye olurken ya da üye kayd yaparken verdikleri/doldurduklar bilgilerin do ru oldu unu beyan ve taahhüt ederler. Madde 4- Türk Henkel, Profi Club sistemini önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurabilir ya da tamamen kald rabilir. Bu durumda Üye 30 gün içerisinde hediye lar karfl l hediye talebinde bulunmal d r, aksi takdirde iflbu talep hakk ndan vazgeçmifl addolunacakt r. Madde 5- Türk Henkel gerekli gördü ünde Üye nin üyeli ine son verebilir, kart n iadesini isteyebilir. Madde 6- Üye, üye olmas esnas nda verdi i bilgilerin gerek Türk Henkel, gerekse Türk Henkel taraf ndan belirlenen üçüncü kifliler taraf ndan posta, e-posta, sms vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyurular için kullan lmak üzere paylaflt n kabul ve beyan eder. Madde 7- Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde Üye nin belli bir dönem ya da bir ifllem için kazanabilece i lar s n rlayabilir ve bu s n rlamay diledi inde de ifltirebilir. Madde 8- PROFI CLUB S STEM ÜYE ÇEfi TLER 8.1- Bayi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir Perakendeci üyelik; Türk Henkel ya da üye bayiler taraf ndan yap labilir Kullan c /Uygulamac üyelik; Türk Henkel, üye bayiler ya da üye perakendeciler taraf ndan yap labilir Bayi/Perakendeci Sat fl Temsilcisi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir. Madde 9- S STEM N filey fi VE ÜYELER N PUAN KAZANMA KOfiULLARI Profi Club sistemi internet üzerinde veri aktar lmas n sa layan bir iflletim sistemi ile çal flmaktad r. Bu iflletim sistemi; bayi ve perakendeci üyelerde bulunan yeterli donan ma sahip bir bilgisayara yüklenen Profi Club iflletim sistemi ile çal fl r Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan bayi ve üye perakendeciler yaln zca al fllar ndan hediye kazanabilir Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayilerden al fl yapan üye perakendeciler bu al fllar karfl l hediye kazanamaz Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayi ve üye perakendecilerden al fl yapan üye kullan c lar bu al fllar karfl l nda hediye kazanamazlar Bayiler; Türk Henkel den yapacaklar al fllar ve Perakendeci ve Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeciler; Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Kullan c /Uygulamac lar; Bayi ve Perakendeci Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Bayi Üyeler in Henkel den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeci Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Perakendeci Üyeler in Bayi Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi üyeler bayi üyelere, perakendeci üyeler perakendeci üyelere yapacaklar sat fllardan hediye kazanamazlar. Madde 10- YAPILAN ALIfi VE SATIfiLARIN PUAN KARfiILI ININ BEL RLENMES KOfiULLARI Üyelerin yapacaklar al fl ve sat fllardan kazanacaklar karfl l Türk Henkel taraf ndan belirlenerek o gün için geçerli hediye kataloglar nda ilan edilir Üyeler için 16 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli hediye oranlar : Bayiler için: Perakendeciler için: Bayi Sat fl Temsilcileri için: Perakendeci Sat fl Temsilcileri için: Kullan c /Uygulamac lar için: Her 100 TL al fl = 1 hediye Her 100 TL sat fl = 1 hediye Her 100 TL al fl = 2 hediye Her 100 TL sat fl = 2 hediye Bayinin yapt ; Her 100 TL al fl = 1 hediye / bayide çal flan sat fl temsilcisi say s Perakendecinin yapt ; Her 100 TL al fl = 2 hediye / perakendecide çal flan sat fl temsilcisi say s Her 100 TL al fl = 20 hediye Türk Henkel bu oranlar kendi inisiyatifiyle belirler, diledi inde de ifltirebilir ya da diledi i Üyeye farkl oran uygulayabilir ya da diledi i üyenin Türk Henkel taraf ndan belirlenecek al fl/sat fllar için vermeyebilir, verilmifl lar iptal edebilir. 4

5 10.4- Madde 10.3 te belirtilen al fl ve sat fl: Profi Club üyeleri ile yap lan al fl ve sat fl ifade eder Al fl ve sat fl n bedeli: KDV hariç, iskontolar düflülmüfl net al fl tutar n ifade eder. Madde 11- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Bayiler ve perakendeciler; kendilerinden al m yapan üyenin al fl tutar n Profi Club yaz l m vas tas yla üye hesab na ifllerler. Yaz l m bu al fl tutar n otomatik olarak hediye na çevirir Y l içinde kazan lan lar, ayn y l n 5 Aral k tarihine kadar hediyeye çevrilmelidir. Aksi takdirde hediye lar sistemden silinir. Bu durumda üye bir hak ve talepte bulunamaz Üyeler hediye kazanabilmek için yapt klar al m ve sat fllar en geç lar n sistemden silinece i gün içerisinde sisteme girmelidirler. Madde 12- BAY VE PERAKENDEC LER N SORUMLULUKLARI Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde bayi ve perakendeci üyeden yapt sat fla ya da al fla dair belge sunmas n isteyebilir. Bu durumda üye istenilen belgeyi Türk Henkel e verir. Verilen belge gizli nitelikte olup, Türk Henkel taraf ndan 3. flah s ve firmalar ile paylafl lmaz Yap lan sat fl ile Profi Club yaz l m nda kay t edilen sat fl tutarlar aras nda farkl l k olmas halinde Türk Henkel Üye yi yaz l veya sözlü olarak uyar r. Üyelerin ilgili ifllemden dolay kazand klar lar n, varsa talep edilmifl hediyelerini kendi insiyatifi ile iptal edebilir ve gönderilmifl hediyelerini geri alabilir. Hediyenin Türk Henkel taraf ndan talep edilmesi durumunda, üye hediyeyi hasars z olarak iade eder ya da hediye bedelini Türk Henkel e ödemekle yükümlüdür. ade edilen hediyenin hasarl olmas durumunda, üye Türk Henkel e hediye bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumun tekrar halinde Türk Henkel üyenin kazan lm fl tüm lar n iptal eder ve üyenin üyeli ine son verebilir Bayi/perakendeci üye; kullan c /uygulamac Profi Club üyelerine yapacaklar sat fllar do ru olarak Profi Club yaz l m na girmemelerinden dolay oluflabilecek ma duriyetlerden tek bafl na sorumludur. Bu durumda Türk Henkel hukuken hiçbir sorumluluk kabul etmez ve oluflabilecek ma duriyetleri ilgili üyeye rücu ettirir Türk Henkel üye bayilerin ve perakendecilerin yapacaklar sat fllar takip eder. Bayinin yapt sat fllarda perakendeci/kullan c sat fllar oran nda ve perakendeci üyelerin sat fllar nda üye kullan c ya sat fl/toplam al fl oran nda genel temayüllere ayk r bir durum tespit etti inde bayinin üyeli ini ve kazand hediye lar n dondurabilir, üyeli ine son verebilir. Madde 13- HED YELER N TALEP ED LMES KURALLARI Üyeler en fazla Profi Club sisteminde görünen lar de erinde hediye talep edebilirler Bayi, perakendeci ve sat fl temsilcisi üye, bayi/perakendeci/sat fl temsilcisi hediye katalo undan; kullan c &uygulamac üye ise kullan c &uygulamac hediye katalo undan hediye seçer Talep edilen hediye Türk Henkel taraf ndan onaya tabidir. Onaylan r ise hediye tedarikçiden (üretici ya da ithalatç ) temin edilerek üyenin adresine gönderilir Türk Henkel bu aflamada da gerekli gördü ü takdirde üyeden kazand lar ispatlayan sat fl evrak talep edebilir. Evrak verilmez ise hediyeyi göndermeyebilir ve kazan lan lar iptal edebilir Hediye kataloglar ndaki lar ve hediye kataloglar n n geçerlilik tarihleri önceden haber verilmeksizin Türk Henkel taraf ndan de ifltirilebilir Bas m hatalar ndan kaynaklanan yanl fll klar ba lay c de ildir Kataloglardaki hediyeler üretici firmalar n stoklar ile s n rl olup, talep edilen hediye temin edilemez ise Türk Henkel muadil veya bir üst model hediyeyi üyeye temin eder Hediyelerin garanti ve kalite sorumlulu u üretici/ithalatç firmalara aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Profi Club Üyelik Sözleflmesi sebebiyle kazan lan/elde edilen hediyelerin herhangi bir flekilde ar zalanmas durumunda Türk Henkel hiçbir flekilde sorumluluk kabul etmez Motorlu tafl tlar için plaka, ruhsat ve muamele ifllemlerinin bedelleri hak kazanan kifliye aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Hediyelerin teslim yeri Üye nin Profi Club sisteminde belirtti i adresidir. Bu adres T.C. Tebligat Kanunu gere i yasal tebligat adresidir ve do rulu u Üye nin sorumlulu unda olup Turk Henkel sorumluluk kabul etmez. Madde 14- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Üye kart n n çal nmas veya kaybolmas halinde durumu derhal Türk Henkel e bildirir. Türk Henkel kart iptal ederek üyeye yeni bir kart tahsis eder Profi Club sisteminin kurulumu, iflletilmesi ve hediyelerin tedarik edilerek üyelere gönderilmesi Türk Henkel ad na Interlink thalat hracat ve Paz. A.fi. firmas taraf ndan yap lmaktad r. Türk Henkel, Interlink firmas n n sorumluluklar n yerine getirmemesi halinde üyelerin oluflabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Madde 15- Tüm bu koflullar üyenin ayr ca imzas na gerek olmaks z n üyelik için baflvuruda bulunmas, sistemden kay tl olarak fiili kullan mla yararlan yor olmas ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim almas ile iflbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. Madde 16- Türk Henkel taraf ndan belirtilmedikçe, gerek iflbu sözleflmenin imzalanmas ndan önce ya da fiilen uygulamaya kat lmas halinde ve sözleflmenin imzalanmas n takiben yürürlükte kald süre boyunca gerekse de sözleflmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren, Türk Henkel in aktaraca tüm bilgiler ya da Türk Henkel in herhangi bir flekilde temin edece i, ticari iliflki içinde bulundu u 3. gerçek ya da tüzel kifliler ile ortakl klar n veya ba l oldu u ortakl klara ait tüm bilgiler (ki bundan böyle Gizli Bilgiler diye an lacakt r) Türk Henkel in mülkiyetinde olup; Gizli Bilgilerin iflbu sözleflmenin herhangi bir flekilde ihlali söz konusu olmaks z n kamuya mal olan k s mlar, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, üye edindi i iflbu Gizli Bilgileri hiçbir flekilde iffla etmeyecektir. Üye, iflbu Gizli Bilgileri, sadece sözleflmenin gerçeklefltirilmesi amac ile kullanabilecek, baflka hiçbir flekilde kullanmayacakt r. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. 5

6 2.175 SONY DVD PLAYER KOD Çok diskli devam ettirme özelli i, Xvid/WMA/JPEG/MP3/CD/CD-R/RW formatlar n destekler, USB ba lant l, kompakt tasar m. SONY EV S NEMA S STEM KOD W, Full HD, DVD/DivX/MP3/JPEG oynatabilme, 1080p kalitesinde video yükseltme, HDMI ba lant s SONY M KRO MÜZ K SET KOD CD-R/CD-RW/MP3 ve USB den çalma özelli i, 30 istasyon haf zal FM/AM radyo, USB ile dijital ortam oynat c s ndan MP3 dinleme, 2x5 W ses gücü HONDA SCOOTER KOD cc, 4 zamanl tek silindir, hava so utmal, 7.5 Hp güç, 6.5 lt yak t kapasitesi. 6

7 SONY 40 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI, 1 adet USB girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü SONY 40 LED TV KOD x1080p çözünürlük, Full HD, LED ekran, 4 adet HDMI girifli, USB ba lant s, nternet TV, 2x10 W ses gücü SONY 32 LCD TV KOD x768 çözünürlük, HD Ready, geliflmifl kontrast gelifltirici, 24p gerçek sinema özelli i, 2x8 W ses gücü, 2 adet HDMI girifli SONY 55 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, 4 adet HDMI, 1 adet USB girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü. 7

8 SONY MP3 ÇALAR KOD bant ekolayzer, 2 Gb, BAS güçlendirme, 3 sat r LCD ekran, güç ayd nlat c. APPLE IPOD SHUFFLE KOD Gb USB bellek, 20 Hz ile Hz aral nda frekans tepkisi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, MP3/WAV/AIFF formatlar n çalabilme özelli i APPLE IPOD TOUCH KOD Gb kapasite, 3.5 ekran, Wi-Fi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, USB girifli, 110x62x8 mm, 120 gr SONY SAATL RADYO KOD AM/FM radyo, CD çalar, 1.4 LED gösterge, alarml SONY SAATL RADYO KOD AM/FM radyo, mono hoparlör sistemi, lityum pil. 8

9 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel kamera, 10x optik, 20x hassas, 72x ak ll zoom, otomatik çekim modlar, 3 LCD ekran, USB ba lant s SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel kamera, 4x optik, 8x dijital, 25x ak ll zoom, el titremesini önleme, k rm z göz düzeltme, 2.7 TFT LCD ekran, otomatik çekim. OLYMPUS D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x genifl optik zoom, 3 LCD ekran, AF-izleme, 720 HD film çekimi, dijital görüntü sabitleyici SONY KAMERA KOD x optik zoom, 2000x dijital zoom, 3 LCD ekran, kompozit ç k fl, ak ll otomatik ayarlama (iauto) modu. SONY KAMERA KOD x1080 video çözünürlü ü, 1x optik, 4x dijital zoom, 5 megapiksel kamera, 4 Gb haf za, USB, HDMI ba lant s. 9

10 EXPER NOTEBOOK KOD ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb HDD, g 54 Mbps kablosuz a ba lant s, Webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi EXPER NOTEBOOK KOD ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, tümleflik stereo hoparlör, Webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi EXPER B LG SAYAR KOD LCD monitör, Intel Pentium E GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, 2 Gb DDR2 800 MHz RAM, Windows 7 Professional iflletim sistemi. APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 16 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 16 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr. APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr. APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr

11 APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 128 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, SD kart yuvas, Web cam, Q Türkçe klavye, USB ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 11.6 LED ekran, 64 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, USB ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 320 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, USB ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel 2 Duo ifllemci, 3 Mb L2 ön bellek, 13.3 LED ekran, 250 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, USB, HDMI ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi. 11

12 1.580 CASIO fier TL HESAP MAK NES KOD haneli, çift renkli, pil ve adaptör ile çal flma imkan. 520 CASIO HESAP MAK NES KOD ad m ifllem kontrolü, mark-up, vergi hesab, karekök, pil ve günefl enerjisiyle çal flabilme DES EV-OF S ALARM S STEM KOD Elektrik kesilmelerinde 10 saat çal flma, 8 adet kablosuz manyetik kontaktör ba lama, siren özelli i. 305 ORGANIZER KOD Suni deri, çok amaçl kullan m, 140x210 mm. 12

13 HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Dakikada 18 sayfa siyah beyaz bask, 600x600 dpi bask kalitesi, 8 Mb bellek, 150 sayfa ka t kapasitesi, USB girifli. HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD x600 çözünürlük, tarama, kopyalama özelli i, dakikada 16 sayfa siyah beyaz, 10 sayfa renkli bask CANON TARAYICI KOD x9600 dpi çözünürlük, 48 bit renk derinli i, A4, USB ba lant s, Mac OS X, Windows Vista, Windows XP iflletim sistemi uyumu. FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik. 13

14 APPLE CEP TELEFONU IPHONE 4 KOD saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 137 gr SAMSUNG CEP TELEFONU B7722 KOD saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, çift hatl, dokunmatik ekran, Bluetooth, FM radyo, 3G mobil TV, 113x55x14 mm, 112 gr NOKIA CEP TELEFONU C5-03 KOD saat konuflma, 600 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 3.2 dokunmatik ekran, microsd haf za kart yuvas, 106x51x14 mm, 93 gr SIEMENS DECT TELEFON KOD saat bekleme, 25 saat konuflma süresi, kapal alanda 50 m, aç k alanda 300 m çekim mesafesi, 40 isim haf zal telefon rehberi, 10 adet farkl melodi SAMSUNG CEP TELEFONU I9003 LATONA KOD saat konuflma, 610 saat bekleme süresi, 4 LCD dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, FM radyo, MP3, çoklu ekran ve menü, ThinkFree ofis program, 124x64x11 mm, 131 gr SIEMENS DECT TELEFON KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, Bluetooth kulakl k deste i, arayan ismi veya numaray gösterme. 14

15 BLACKBERRY CEP TELEFONU 8520 KOD saat konuflma, 408 saat bekleme süresi, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi, 109x60x14 mm, 106 gr NOKIA CEP TELEFONU C6-01 KOD saat konuflma, 533 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, MP3, FM radyo, 3G, 3.2 OLED ekran, 104x52x14 mm, 131 gr NOKIA CEP TELEFONU X6 KOD saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 16 Gb, 5 megapiksel kamera, Symbian iflletim sistemi, 111x51x14 mm, 122 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5660 GIO KOD saat konuflma, 610 saat bekleme süresi, 3.15 megapiksel kamera, Wi-Fi, USB girifli, dokunmatik ekran, microsd kart yuvas, 110x57x12 mm, 102 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-01 KOD saat konuflma, 430 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, RDS Stereo FM radyo, Bluetooth, 110x47x15 mm, 89 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-00 KOD saat konuflma, 460 saat bekleme süresi, çift hatl, VGA kamera, stereo FM radyo, microsd haf za kart yuvas, 108x45x15 mm, 74 gr. 15

16 645 ROTACAR TRAF K SET KOD kg yang n söndürücü, 2 adet plastik reflektör, çekme halat, pilsiz el feneri, takoz, ilk yard m çantas. 470 ROTACAR LK YARDIM ÇANTASI KOD Tüv Türk flartnamesine uygun, boyunluk hediyeli FAUGEN OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg tafl ma kapasitesi, 0-4 yafl aral için, 6.5 Kg a rl k, 5 nokta çocuk emniyet kemeri, 3 kademe yükseklik ayar FAUGEN OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg tafl ma kapasitesi, 3-12 yafl aral için, 2.5 Kg a rl k, 3 nokta çocuk emniyet kemeri, kol dayama özelli i, ç kar p-y kanabilir Hi-tech kumafl k l f. 16

17 SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD FM 18, MW 6, LW 6 kanal, RDS/EON, bas, tiz ayar, LCD ekran, CD, MP3 çalabilme özelli i, 45 W ses ç k fl gücü SUNNY NAV GASYON C HAZI KOD TFT dokunmatik ekran, POI ekleyebilme, koordinatl foto raf ekleme, TCM entegrasyon, iz takibi, rota kay t ve flerit takip özelli i, GPS h z göstergesi SUNNY TAVAN MON TÖRÜ KOD LCD ekran, 800x600 çözünürlük, 2x AV girifli, 15 W güç tüketimi. DES OTO ALARMI KOD Kontak anahtar na tak labilen kumanda, koruma fonksiyonlar. 17

18 HASBRO JENGA KOD Alttan ç kart p üste koyun, y kt n z anda kaybedersiniz. Mühendislik bilginizi gelifltirir HASBRO MONOPOLY KOD Dünya n n en popüler aile oyunu, emlak sat n alma, kiralama ve satma yoluyla ak ll yat r mlar ve anlaflmalar yap n, zengin olun. 760 STAR TAVLA KOD Masif ceviz kaplama, orta boy, kenarlar ahflap. 650 STAR OKEY TAKIMI KOD Birinci s n f gürgen a ac ndan imal edilmifl, kenarlar plastik. 18

19 CASIO BAY SAAT KOD Uzun pil ömrü, nem geçirmez özelli i, mineral cam, deri kay fl. CASIO BAY SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, takvim, 5 ATM su geçirmezlik. CASIO BAY SAAT KOD Çelik kasa, silikon kordon, alarm, takvim, kronometre, fl k, 12/24 saat göstergesi, mineral cam CASIO BAYAN SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, 3 katmanl klips, 50 m su geçirmezlik. CASIO BAYAN SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, katlamal klips, 5 ATM su geçirmezlik. CASIO BAY SAAT KOD Otomatik zemin ayd nlatma, su geçirmez, küresel cam, emniyetli çelik kay fl. 19

20 AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün çift kiflilik odada iki kifli, yar m pansiyon. (DÜfiÜK SEZON) KIBRIS TAT L KOD y ld zl otelde 4 gece 5 gün, çift kiflilik odada iki kifli, herfley dahil AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün tek kiflilik oda, yar m pansiyon. (DÜfiÜK SEZON) KIBRIS TAT L KOD y ld zl otelde 4 gece 5 gün, tek kiflilik oda, herfley dahil ROMA TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, oda-kahvalt PRAG TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, oda-kahvalt ROMA TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt PRAG TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt TAT L KATILIM fiartlari Tatil talepleri tatil bafllamadan en az 30 gün önceden belirtilmelidir. Tatil tarihlerinde, talep edenin istedi i tarih öncelikli olacakt r; ancak anlaflmalar çerçevesinde Fly Express baflka tarih önerebilir. Tatil taleplerinin iptali mümkün de ildir. Yurt d fl tatillerde vize, alan vergileri, yurt d fl ç k fl fonlar vs. gibi ekstra ödemeler ve ifllemler, tatil talebinde bulunan kifli/kiflilere aittir. Bunlardan dolay do abilecek sorunlar talebi iptal etmez. Yurt d fl tatillerde ulafl m dahildir, yurt içi tatillerde ise ulafl m hariçtir. Tatil talepleri resmi tatil tarihleri, özel günler, bayramlar, y lbafl, christmas, yerel festivaller, kongre ve fuar gibi yo un dönemler haricinde olmal d r. 20

21 CAMEL SIRT ÇANTASI KOD Dayan kl ve ergonomik tafl ma k s mlar, ön yüzde özel bölmeli IGLOO UYKU TULUMU KOD x80x55 cm MCS 3 LÜ BAVUL SET KOD x20x47 cm büyük boy, 60x17x40 cm orta boy, 50x34x14 cm küçük boy, ithal çift kademeli mekanizma, bilyal tekerlek, su geçirmeyen kumafl, çift fermuarl AND ÇADIR KOD kiflilik, 3 mevsimlik, 210x210x120 cm. 21

22 VICTORINOX ÇAKI KOD fonksiyonlu VICTORINOX ÇAKI KOD fonksiyonlu. MEIJIA ALET SET KOD Çok amaçl, 10 fonksiyon, ahflap kaplama tutma yerleri, özel tafl ma çantal AND P KN K SET KOD Çantal, 4 kiflilik, çantan n arkas 25 lt lik bez buzluk, s cak ve so uk muhafaza sa lar. IGLOO KAMP SET KOD bardak, 1 lt termos, kutulu. 22

23 2.930 AND OTO BUZDOLABI KOD lt kapasiteli, 12V DC, AC V, 50x27x37 cm ebatlar nda, köpük benimser termoelektrik teknolojisi (Peltier system) kat polythane yal t ml. 295 AND FENERL LAMBA KOD kisi bir arada, fenerli ve LED lambal, 19 adet LED, 4 adet kalem pille çal fl r. 695 AND KAMP SANDALYES KOD Katlanabilir, portatif, hafif, s cak so uk içecek koyma hazneli. 585 AND KAMP LAMBASI KOD LED li ayd nlatma, dinamolu, pusulal, 2 adet kalem pil ile çal fl r. 23

24 BLACK&DECKER MUM TABANCASI KOD W, kablosuz, 6 dakikaya kadar 199 C çal flma s cakl, çubuk çap 12 mm AEG DEKUPAJ TESTERE KOD W girifl gücü, 45 derece gönyeli kesme, 4 kademe sarkaç ayar, 1.9 kg. 980 BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD parça BOSCH ÇOK AMAÇLI EL ALET KOD W, dev/dak, elektronik, tek bir cihaz ile kesme ve z mparalama. 24

25 BOSCH AKÜLÜ MATKAP VE V DALAMA KOD dev/dak, 10 mm çelikte, 25 mm ahflapta delme çap, 10+1 tork kademeleri, PowerLight özelli i BOSCH KIRMA-DELME V DALAMA C HAZI KOD dev/dak darbe say s, dev/dak bofltaki devir say s, sa /sol dönüfl, pnömatik Bosch darbe mekanizmas, darbe stopu BOSCH DARBEL MATKAP KOD W girifl gücü, 228 W ç k fl gücü, sa -sol dönüfl, 7.5 Nm maksimum tork, dev/dak darbe say s, dev/dak bofltaki devir say s AEG DARBEL MATKAP KOD W, titreflim önleme sistemi, 2 h zl diflli kutusu, sa sol özelli i, darbeli ve darbesiz kullan m. 25

26 DEWALT LAZER D STOMAT KOD Ifl n say s 2, fl n yönü dikey/yatay, 15 m iç mekanda görünürlük mesafesi, 0.46 kg a rl k, +/- 0.3 mm/m hizalama hassasl AEG ZIMPARA KOD W girifl gücü, dev/dak yüksüz h z, 115x140 mm z mpara ka t boyutu, emme sistemiyle %60 toz toplama özelli i, de iflken h z anahtar. 815 MONO PLAST K TAKIM ÇANTASI KOD , 535x291x280 mm. BOSCH BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD W, 120 bar, 6 m hortum uzunlu u, otomatik motor stopu, pratik kullan m için dayan kl dikey tasar m, 3 adet püskürtme ucu KL JENERATÖR KOD W, 4 zamanl, 12 lt tank kapasitesi, ip çekmeli, 47 kg. 26

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz, De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

Değerli TREND CARD Sahipleri;

Değerli TREND CARD Sahipleri; Değerli TREND CARD Sahipleri; İnegöl Alışveriş Merkezi nden yapacağınız alışverişlerde puan dönemi başladı ve Trend Card ile yapılan alışverişler şimdi çok daha avantajlı. Artık alışverişiniz sonucu puan

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

Profilo dan büyük bahar f rsat!

Profilo dan büyük bahar f rsat! Profilo dan büyük bahar f rsat! MRT 2010 Kaç rd m diye piflman olanlara KDV+ÖTV indirimi Profilo da! Ekonomi yapanlara su ve enerji tasarrufu da tüm Profilo larda. Profilo alan da kazan r kullanan da.

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU

Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU Avon Club Dünyası na Hoş Geldiniz! Sevgili Avon Club Temsilcimiz, Sizden gelen yorumları dinledik ve 20. Yılımıza özel sizler için kendi seçiminizi yapabileceğiniz

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı