Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir."

Transkript

1

2 Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL PROFI CLUB'ta nas l toplan r? HENKEL PROFI CLUB üyesi siz de erli kullan c ve uygulamac lar m z, HENKEL PROFI CLUB üyesi bayi ve perakendecilerimizden yapaca n z yan sayfada logosu görülen Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünü al flveriflinizde, bu katalogdan hediye kazand racak HENKEL PROFI CLUB topluyor olacaks n z. HENKEL PROFI CLUB sistemi nas l çal fl r? HENKEL PROFI CLUB üyesi bayi ve perakendecilerimizden yapaca n z her al mdan sonra bayi/perakendecinin sisteme al m n z ifllemesiyle, hesab n za yüklenecektir. Tek yapman z gereken, al flverifllerinizde HENKEL PROFI CLUB kart numaran z veya ad, soyad ve do um tarihi bilginizi sat fl noktas ndaki görevliye sunmak ve sipariflin kart n za ifllendi inden emin olmak. 10 TL = 2 PUAN Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin hediye edilecektir. HENKEL PROFI CLUB lar nas l kontrol edilir? Profi Club üyesi sat fl noktalar ndaki yetkililerden, internet adresindeki sorgulama seçene inden, no lu ça r merkezine telefon ederek. HENKEL PROFI CLUB lar nas l hediyeye çevrilir? Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. Yeflilce Mah. Diken Sok. No:1, 4.Levent - stanbul adresine postayla yollayarak, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu (0212) no'lu faksa yollayarak, internet adresinden ulaflabilece iniz Hediye stek Formu'nu doldurarak. Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu fotokopi ile ço altarak, formu birden fazla kullanabilirsiniz. Talep etti iniz hediyeler size ortalama 1 ay içerisinde ulaflt r lacakt r. HENKEL PROFI CLUB Sosyal Sorumluluk Projeleri TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yard m ve E itim Vakf ) flbirli i HENKEL PROFI CLUB, biriktirdi iniz larla TESYEV vas tas yla engelli vatandafllara yard mda bulunma f rsat veriyor. Hediye katalo unda TESYEV arac l yla engelli vatandafllar m za ba fllanabilecek tekerlekli sandalye, iflitme cihaz, protez bacak gibi ürünlerin listelendi i özel bir sayfa ayr lm flt r. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 2

3 Hediyelerde oldu u gibi ba fllanacak ürünler için de lar belirlenmifl olup, ba fllar n gerçeklefltirilmesi için lar hediyeye çevirirken yapm fl oldu unuz ifllemleri yapman z yeterli olacakt r. HENKEL PROFI CLUB sisteminden faydalanaca n z umar, HENKEL PROFI CLUB üyesi olman n ayr cal n yaflaman z temenni ederiz. Sayg lar m zla, HENKEL YAPI K MYASALLARI VE YAPIfiTIRICILAR BÖLÜMÜ BAUTECHNIK Bu katalog, yeni bir katalog yay nlanana kadar geçerlidir. D KKAT ED LECEK HUSUSLAR!!! 1. Bu katalog 16 Ocak Aral k 2012 tarihleri aras nda geçerlidir. 2. Hediye taleplerinizi en geç 5 Aral k 2012 tarihine kadar bildirebilirsiniz. 3. Hediye Katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 4. Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas yada stoklar n tükenmesi durumunda efl de erde bir hediye sunulur veya hakk n z sakl kalmak suretiyle size yeni bir seçim yapma imkan verilir. 5. Katalogda yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgesinde belirtilen hükümlere tabidir. 6. Talep etti iniz hediye veya hediyelerin toplam ile hesab n zdaki aras nda fark olmas durumunda, hesab n zdaki dikkate al nacakt r. 7. Teslimat s ras nda ürün pakedinin aç larak hediyelerinizin sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliyeden do acak hasarlar kargo firmas na aittir. 8. HENKEL, gerekli gördü ü takdirde kampanyan n içeri ini de ifltirme, katalogda yer alan ürün ve hizmetlerin bir k sm n kampanyadan ç karma, bu ürün ve hizmetleri de ifltirme hakk n sakl tutar. 9. Hediyeler nakite çevirilemez. 10. Hediye siparifli verilmesi, üyelik sözleflmesinde yer alan tüm flartlar n kabulü anlam na gelir. 11. Bask dan oluflacak hatalar n ba lay c l yoktur. 3

4 HENKEL PROFI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Henkel Profi Club sistemi (Profi Club) ve Profi Club Card (Kart) Mülkiyeti Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.fi (Türk Henkel) e aittir. Profi Club sistemine kay tl üyeleri veya üyelik baflvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kifliler, kartlar n kullanarak toplamak koflulu ile hediye talep edilmesini sa layan bir üyelik organizasyonunun parças olurlar. Üyeler isimlerine kart düzenlendi inde afla daki flartlar n tamam n kabul ettiklerini, beyan ve taahhüt ederler. Madde 2- Henkel Profi Club; bir kart üyelik sistemidir. Kart sahiplerine Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar ürünlerini almalar ve/veya satmalar karfl l nda kazand ran ve kart sahiplerine bu lar n, Profi Club hediye katalo unda yer alan ürünleri lar karfl l talep ederek hediyeye dönüfltürme f rsat veren bir liyakat ödüllendirme sistemidir. Madde 3- Henkel Profi Club üyeleri (Üye) üye olurken ya da üye kayd yaparken verdikleri/doldurduklar bilgilerin do ru oldu unu beyan ve taahhüt ederler. Madde 4- Türk Henkel, Profi Club sistemini önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurabilir ya da tamamen kald rabilir. Bu durumda Üye 30 gün içerisinde hediye lar karfl l hediye talebinde bulunmal d r, aksi takdirde iflbu talep hakk ndan vazgeçmifl addolunacakt r. Madde 5- Türk Henkel gerekli gördü ünde Üye nin üyeli ine son verebilir, kart n iadesini isteyebilir. Madde 6- Üye, üye olmas esnas nda verdi i bilgilerin gerek Türk Henkel, gerekse Türk Henkel taraf ndan belirlenen üçüncü kifliler taraf ndan posta, e-posta, sms vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyurular için kullan lmak üzere paylaflt n kabul ve beyan eder. Madde 7- Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde Üye nin belli bir dönem ya da bir ifllem için kazanabilece i lar s n rlayabilir ve bu s n rlamay diledi inde de ifltirebilir. Madde 8- PROFI CLUB S STEM ÜYE ÇEfi TLER 8.1- Bayi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir Perakendeci üyelik; Türk Henkel ya da üye bayiler taraf ndan yap labilir Kullan c /Uygulamac üyelik; Türk Henkel, üye bayiler ya da üye perakendeciler taraf ndan yap labilir Bayi/Perakendeci Sat fl Temsilcisi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir. Madde 9- S STEM N filey fi VE ÜYELER N PUAN KAZANMA KOfiULLARI Profi Club sistemi internet üzerinde veri aktar lmas n sa layan bir iflletim sistemi ile çal flmaktad r. Bu iflletim sistemi; bayi ve perakendeci üyelerde bulunan yeterli donan ma sahip bir bilgisayara yüklenen Profi Club iflletim sistemi ile çal fl r Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan bayi ve üye perakendeciler yaln zca al fllar ndan hediye kazanabilir Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayilerden al fl yapan üye perakendeciler bu al fllar karfl l hediye kazanamaz Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayi ve üye perakendecilerden al fl yapan üye kullan c lar bu al fllar karfl l nda hediye kazanamazlar Bayiler; Türk Henkel den yapacaklar al fllar ve Perakendeci ve Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeciler; Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Kullan c /Uygulamac lar; Bayi ve Perakendeci Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Bayi Üyeler in Henkel den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeci Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Perakendeci Üyeler in Bayi Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi üyeler bayi üyelere, perakendeci üyeler perakendeci üyelere yapacaklar sat fllardan hediye kazanamazlar. Madde 10- YAPILAN ALIfi VE SATIfiLARIN PUAN KARfiILI ININ BEL RLENMES KOfiULLARI Üyelerin yapacaklar al fl ve sat fllardan kazanacaklar karfl l Türk Henkel taraf ndan belirlenerek o gün için geçerli hediye kataloglar nda ilan edilir Üyeler için 16 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli hediye oranlar : Bayiler için: Perakendeciler için: Bayi Sat fl Temsilcileri için: Perakendeci Sat fl Temsilcileri için: Kullan c /Uygulamac lar için: Her 100 TL al fl = 1 hediye Her 100 TL sat fl = 1 hediye Her 100 TL al fl = 2 hediye Her 100 TL sat fl = 2 hediye Bayinin yapt ; Her 100 TL al fl = 1 hediye / bayide çal flan sat fl temsilcisi say s Perakendecinin yapt ; Her 100 TL al fl = 2 hediye / perakendecide çal flan sat fl temsilcisi say s Her 100 TL al fl = 20 hediye Türk Henkel bu oranlar kendi inisiyatifiyle belirler, diledi inde de ifltirebilir ya da diledi i Üyeye farkl oran uygulayabilir ya da diledi i üyenin Türk Henkel taraf ndan belirlenecek al fl/sat fllar için vermeyebilir, verilmifl lar iptal edebilir. 4

5 10.4- Madde 10.3 te belirtilen al fl ve sat fl: Profi Club üyeleri ile yap lan al fl ve sat fl ifade eder Al fl ve sat fl n bedeli: KDV hariç, iskontolar düflülmüfl net al fl tutar n ifade eder. Madde 11- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Bayiler ve perakendeciler; kendilerinden al m yapan üyenin al fl tutar n Profi Club yaz l m vas tas yla üye hesab na ifllerler. Yaz l m bu al fl tutar n otomatik olarak hediye na çevirir Y l içinde kazan lan lar, ayn y l n 5 Aral k tarihine kadar hediyeye çevrilmelidir. Aksi takdirde hediye lar sistemden silinir. Bu durumda üye bir hak ve talepte bulunamaz Üyeler hediye kazanabilmek için yapt klar al m ve sat fllar en geç lar n sistemden silinece i gün içerisinde sisteme girmelidirler. Madde 12- BAY VE PERAKENDEC LER N SORUMLULUKLARI Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde bayi ve perakendeci üyeden yapt sat fla ya da al fla dair belge sunmas n isteyebilir. Bu durumda üye istenilen belgeyi Türk Henkel e verir. Verilen belge gizli nitelikte olup, Türk Henkel taraf ndan 3. flah s ve firmalar ile paylafl lmaz Yap lan sat fl ile Profi Club yaz l m nda kay t edilen sat fl tutarlar aras nda farkl l k olmas halinde Türk Henkel Üye yi yaz l veya sözlü olarak uyar r. Üyelerin ilgili ifllemden dolay kazand klar lar n, varsa talep edilmifl hediyelerini kendi insiyatifi ile iptal edebilir ve gönderilmifl hediyelerini geri alabilir. Hediyenin Türk Henkel taraf ndan talep edilmesi durumunda, üye hediyeyi hasars z olarak iade eder ya da hediye bedelini Türk Henkel e ödemekle yükümlüdür. ade edilen hediyenin hasarl olmas durumunda, üye Türk Henkel e hediye bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumun tekrar halinde Türk Henkel üyenin kazan lm fl tüm lar n iptal eder ve üyenin üyeli ine son verebilir Bayi/perakendeci üye; kullan c /uygulamac Profi Club üyelerine yapacaklar sat fllar do ru olarak Profi Club yaz l m na girmemelerinden dolay oluflabilecek ma duriyetlerden tek bafl na sorumludur. Bu durumda Türk Henkel hukuken hiçbir sorumluluk kabul etmez ve oluflabilecek ma duriyetleri ilgili üyeye rücu ettirir Türk Henkel üye bayilerin ve perakendecilerin yapacaklar sat fllar takip eder. Bayinin yapt sat fllarda perakendeci/kullan c sat fllar oran nda ve perakendeci üyelerin sat fllar nda üye kullan c ya sat fl/toplam al fl oran nda genel temayüllere ayk r bir durum tespit etti inde bayinin üyeli ini ve kazand hediye lar n dondurabilir, üyeli ine son verebilir. Madde 13- HED YELER N TALEP ED LMES KURALLARI Üyeler en fazla Profi Club sisteminde görünen lar de erinde hediye talep edebilirler Bayi, perakendeci ve sat fl temsilcisi üye, bayi/perakendeci/sat fl temsilcisi hediye katalo undan; kullan c &uygulamac üye ise kullan c &uygulamac hediye katalo undan hediye seçer Talep edilen hediye Türk Henkel taraf ndan onaya tabidir. Onaylan r ise hediye tedarikçiden (üretici ya da ithalatç ) temin edilerek üyenin adresine gönderilir Türk Henkel bu aflamada da gerekli gördü ü takdirde üyeden kazand lar ispatlayan sat fl evrak talep edebilir. Evrak verilmez ise hediyeyi göndermeyebilir ve kazan lan lar iptal edebilir Hediye kataloglar ndaki lar ve hediye kataloglar n n geçerlilik tarihleri önceden haber verilmeksizin Türk Henkel taraf ndan de ifltirilebilir Bas m hatalar ndan kaynaklanan yanl fll klar ba lay c de ildir Kataloglardaki hediyeler üretici firmalar n stoklar ile s n rl olup, talep edilen hediye temin edilemez ise Türk Henkel muadil veya bir üst model hediyeyi üyeye temin eder Hediyelerin garanti ve kalite sorumlulu u üretici/ithalatç firmalara aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Profi Club Üyelik Sözleflmesi sebebiyle kazan lan/elde edilen hediyelerin herhangi bir flekilde ar zalanmas durumunda Türk Henkel hiçbir flekilde sorumluluk kabul etmez Motorlu tafl tlar için plaka, ruhsat ve muamele ifllemlerinin bedelleri hak kazanan kifliye aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Hediyelerin teslim yeri Üye nin Profi Club sisteminde belirtti i adresidir. Bu adres T.C. Tebligat Kanunu gere i yasal tebligat adresidir ve do rulu u Üye nin sorumlulu unda olup Turk Henkel sorumluluk kabul etmez. Madde 14- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Üye kart n n çal nmas veya kaybolmas halinde durumu derhal Türk Henkel e bildirir. Türk Henkel kart iptal ederek üyeye yeni bir kart tahsis eder Profi Club sisteminin kurulumu, iflletilmesi ve hediyelerin tedarik edilerek üyelere gönderilmesi Türk Henkel ad na Interlink thalat hracat ve Paz. A.fi. firmas taraf ndan yap lmaktad r. Türk Henkel, Interlink firmas n n sorumluluklar n yerine getirmemesi halinde üyelerin oluflabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Madde 15- Tüm bu koflullar üyenin ayr ca imzas na gerek olmaks z n üyelik için baflvuruda bulunmas, sistemden kay tl olarak fiili kullan mla yararlan yor olmas ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim almas ile iflbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. Madde 16- Türk Henkel taraf ndan belirtilmedikçe, gerek iflbu sözleflmenin imzalanmas ndan önce ya da fiilen uygulamaya kat lmas halinde ve sözleflmenin imzalanmas n takiben yürürlükte kald süre boyunca gerekse de sözleflmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren, Türk Henkel in aktaraca tüm bilgiler ya da Türk Henkel in herhangi bir flekilde temin edece i, ticari iliflki içinde bulundu u 3. gerçek ya da tüzel kifliler ile ortakl klar n veya ba l oldu u ortakl klara ait tüm bilgiler (ki bundan böyle Gizli Bilgiler diye an lacakt r) Türk Henkel in mülkiyetinde olup; Gizli Bilgilerin iflbu sözleflmenin herhangi bir flekilde ihlali söz konusu olmaks z n kamuya mal olan k s mlar, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, üye edindi i iflbu Gizli Bilgileri hiçbir flekilde iffla etmeyecektir. Üye, iflbu Gizli Bilgileri, sadece sözleflmenin gerçeklefltirilmesi amac ile kullanabilecek, baflka hiçbir flekilde kullanmayacakt r. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. 5

6 2.175 SONY DVD PLAYER KOD Çok diskli devam ettirme özelli i, Xvid/WMA/JPEG/MP3/CD/CD-R/RW formatlar n destekler, USB ba lant l, kompakt tasar m. SONY EV S NEMA S STEM KOD W, Full HD, DVD/DivX/MP3/JPEG oynatabilme, 1080p kalitesinde video yükseltme, HDMI ba lant s SONY M KRO MÜZ K SET KOD CD-R/CD-RW/MP3 ve USB den çalma özelli i, 30 istasyon haf zal FM/AM radyo, USB ile dijital ortam oynat c s ndan MP3 dinleme, 2x5 W ses gücü HONDA SCOOTER KOD cc, 4 zamanl tek silindir, hava so utmal, 7.5 Hp güç, 6.5 lt yak t kapasitesi. 6

7 SONY 40 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI, 1 adet USB girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü SONY 40 LED TV KOD x1080p çözünürlük, Full HD, LED ekran, 4 adet HDMI girifli, USB ba lant s, nternet TV, 2x10 W ses gücü SONY 32 LCD TV KOD x768 çözünürlük, HD Ready, geliflmifl kontrast gelifltirici, 24p gerçek sinema özelli i, 2x8 W ses gücü, 2 adet HDMI girifli SONY 55 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, 4 adet HDMI, 1 adet USB girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü. 7

8 SONY MP3 ÇALAR KOD bant ekolayzer, 2 Gb, BAS güçlendirme, 3 sat r LCD ekran, güç ayd nlat c. APPLE IPOD SHUFFLE KOD Gb USB bellek, 20 Hz ile Hz aral nda frekans tepkisi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, MP3/WAV/AIFF formatlar n çalabilme özelli i APPLE IPOD TOUCH KOD Gb kapasite, 3.5 ekran, Wi-Fi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, USB girifli, 110x62x8 mm, 120 gr SONY SAATL RADYO KOD AM/FM radyo, CD çalar, 1.4 LED gösterge, alarml SONY SAATL RADYO KOD AM/FM radyo, mono hoparlör sistemi, lityum pil. 8

9 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel kamera, 10x optik, 20x hassas, 72x ak ll zoom, otomatik çekim modlar, 3 LCD ekran, USB ba lant s SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel kamera, 4x optik, 8x dijital, 25x ak ll zoom, el titremesini önleme, k rm z göz düzeltme, 2.7 TFT LCD ekran, otomatik çekim. OLYMPUS D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x genifl optik zoom, 3 LCD ekran, AF-izleme, 720 HD film çekimi, dijital görüntü sabitleyici SONY KAMERA KOD x optik zoom, 2000x dijital zoom, 3 LCD ekran, kompozit ç k fl, ak ll otomatik ayarlama (iauto) modu. SONY KAMERA KOD x1080 video çözünürlü ü, 1x optik, 4x dijital zoom, 5 megapiksel kamera, 4 Gb haf za, USB, HDMI ba lant s. 9

10 EXPER NOTEBOOK KOD ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb HDD, g 54 Mbps kablosuz a ba lant s, Webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi EXPER NOTEBOOK KOD ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, tümleflik stereo hoparlör, Webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi EXPER B LG SAYAR KOD LCD monitör, Intel Pentium E GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, 2 Gb DDR2 800 MHz RAM, Windows 7 Professional iflletim sistemi. APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 16 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 16 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr. APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr. APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr

11 APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 128 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, SD kart yuvas, Web cam, Q Türkçe klavye, USB ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 11.6 LED ekran, 64 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, USB ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 320 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, USB ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel 2 Duo ifllemci, 3 Mb L2 ön bellek, 13.3 LED ekran, 250 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, USB, HDMI ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi. 11

12 1.580 CASIO fier TL HESAP MAK NES KOD haneli, çift renkli, pil ve adaptör ile çal flma imkan. 520 CASIO HESAP MAK NES KOD ad m ifllem kontrolü, mark-up, vergi hesab, karekök, pil ve günefl enerjisiyle çal flabilme DES EV-OF S ALARM S STEM KOD Elektrik kesilmelerinde 10 saat çal flma, 8 adet kablosuz manyetik kontaktör ba lama, siren özelli i. 305 ORGANIZER KOD Suni deri, çok amaçl kullan m, 140x210 mm. 12

13 HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Dakikada 18 sayfa siyah beyaz bask, 600x600 dpi bask kalitesi, 8 Mb bellek, 150 sayfa ka t kapasitesi, USB girifli. HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD x600 çözünürlük, tarama, kopyalama özelli i, dakikada 16 sayfa siyah beyaz, 10 sayfa renkli bask CANON TARAYICI KOD x9600 dpi çözünürlük, 48 bit renk derinli i, A4, USB ba lant s, Mac OS X, Windows Vista, Windows XP iflletim sistemi uyumu. FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik. 13

14 APPLE CEP TELEFONU IPHONE 4 KOD saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 137 gr SAMSUNG CEP TELEFONU B7722 KOD saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, çift hatl, dokunmatik ekran, Bluetooth, FM radyo, 3G mobil TV, 113x55x14 mm, 112 gr NOKIA CEP TELEFONU C5-03 KOD saat konuflma, 600 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 3.2 dokunmatik ekran, microsd haf za kart yuvas, 106x51x14 mm, 93 gr SIEMENS DECT TELEFON KOD saat bekleme, 25 saat konuflma süresi, kapal alanda 50 m, aç k alanda 300 m çekim mesafesi, 40 isim haf zal telefon rehberi, 10 adet farkl melodi SAMSUNG CEP TELEFONU I9003 LATONA KOD saat konuflma, 610 saat bekleme süresi, 4 LCD dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, FM radyo, MP3, çoklu ekran ve menü, ThinkFree ofis program, 124x64x11 mm, 131 gr SIEMENS DECT TELEFON KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, Bluetooth kulakl k deste i, arayan ismi veya numaray gösterme. 14

15 BLACKBERRY CEP TELEFONU 8520 KOD saat konuflma, 408 saat bekleme süresi, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi, 109x60x14 mm, 106 gr NOKIA CEP TELEFONU C6-01 KOD saat konuflma, 533 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, MP3, FM radyo, 3G, 3.2 OLED ekran, 104x52x14 mm, 131 gr NOKIA CEP TELEFONU X6 KOD saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 16 Gb, 5 megapiksel kamera, Symbian iflletim sistemi, 111x51x14 mm, 122 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5660 GIO KOD saat konuflma, 610 saat bekleme süresi, 3.15 megapiksel kamera, Wi-Fi, USB girifli, dokunmatik ekran, microsd kart yuvas, 110x57x12 mm, 102 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-01 KOD saat konuflma, 430 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, RDS Stereo FM radyo, Bluetooth, 110x47x15 mm, 89 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-00 KOD saat konuflma, 460 saat bekleme süresi, çift hatl, VGA kamera, stereo FM radyo, microsd haf za kart yuvas, 108x45x15 mm, 74 gr. 15

16 645 ROTACAR TRAF K SET KOD kg yang n söndürücü, 2 adet plastik reflektör, çekme halat, pilsiz el feneri, takoz, ilk yard m çantas. 470 ROTACAR LK YARDIM ÇANTASI KOD Tüv Türk flartnamesine uygun, boyunluk hediyeli FAUGEN OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg tafl ma kapasitesi, 0-4 yafl aral için, 6.5 Kg a rl k, 5 nokta çocuk emniyet kemeri, 3 kademe yükseklik ayar FAUGEN OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg tafl ma kapasitesi, 3-12 yafl aral için, 2.5 Kg a rl k, 3 nokta çocuk emniyet kemeri, kol dayama özelli i, ç kar p-y kanabilir Hi-tech kumafl k l f. 16

17 SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD FM 18, MW 6, LW 6 kanal, RDS/EON, bas, tiz ayar, LCD ekran, CD, MP3 çalabilme özelli i, 45 W ses ç k fl gücü SUNNY NAV GASYON C HAZI KOD TFT dokunmatik ekran, POI ekleyebilme, koordinatl foto raf ekleme, TCM entegrasyon, iz takibi, rota kay t ve flerit takip özelli i, GPS h z göstergesi SUNNY TAVAN MON TÖRÜ KOD LCD ekran, 800x600 çözünürlük, 2x AV girifli, 15 W güç tüketimi. DES OTO ALARMI KOD Kontak anahtar na tak labilen kumanda, koruma fonksiyonlar. 17

18 HASBRO JENGA KOD Alttan ç kart p üste koyun, y kt n z anda kaybedersiniz. Mühendislik bilginizi gelifltirir HASBRO MONOPOLY KOD Dünya n n en popüler aile oyunu, emlak sat n alma, kiralama ve satma yoluyla ak ll yat r mlar ve anlaflmalar yap n, zengin olun. 760 STAR TAVLA KOD Masif ceviz kaplama, orta boy, kenarlar ahflap. 650 STAR OKEY TAKIMI KOD Birinci s n f gürgen a ac ndan imal edilmifl, kenarlar plastik. 18

19 CASIO BAY SAAT KOD Uzun pil ömrü, nem geçirmez özelli i, mineral cam, deri kay fl. CASIO BAY SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, takvim, 5 ATM su geçirmezlik. CASIO BAY SAAT KOD Çelik kasa, silikon kordon, alarm, takvim, kronometre, fl k, 12/24 saat göstergesi, mineral cam CASIO BAYAN SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, 3 katmanl klips, 50 m su geçirmezlik. CASIO BAYAN SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, katlamal klips, 5 ATM su geçirmezlik. CASIO BAY SAAT KOD Otomatik zemin ayd nlatma, su geçirmez, küresel cam, emniyetli çelik kay fl. 19

20 AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün çift kiflilik odada iki kifli, yar m pansiyon. (DÜfiÜK SEZON) KIBRIS TAT L KOD y ld zl otelde 4 gece 5 gün, çift kiflilik odada iki kifli, herfley dahil AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün tek kiflilik oda, yar m pansiyon. (DÜfiÜK SEZON) KIBRIS TAT L KOD y ld zl otelde 4 gece 5 gün, tek kiflilik oda, herfley dahil ROMA TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, oda-kahvalt PRAG TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, oda-kahvalt ROMA TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt PRAG TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt TAT L KATILIM fiartlari Tatil talepleri tatil bafllamadan en az 30 gün önceden belirtilmelidir. Tatil tarihlerinde, talep edenin istedi i tarih öncelikli olacakt r; ancak anlaflmalar çerçevesinde Fly Express baflka tarih önerebilir. Tatil taleplerinin iptali mümkün de ildir. Yurt d fl tatillerde vize, alan vergileri, yurt d fl ç k fl fonlar vs. gibi ekstra ödemeler ve ifllemler, tatil talebinde bulunan kifli/kiflilere aittir. Bunlardan dolay do abilecek sorunlar talebi iptal etmez. Yurt d fl tatillerde ulafl m dahildir, yurt içi tatillerde ise ulafl m hariçtir. Tatil talepleri resmi tatil tarihleri, özel günler, bayramlar, y lbafl, christmas, yerel festivaller, kongre ve fuar gibi yo un dönemler haricinde olmal d r. 20

21 CAMEL SIRT ÇANTASI KOD Dayan kl ve ergonomik tafl ma k s mlar, ön yüzde özel bölmeli IGLOO UYKU TULUMU KOD x80x55 cm MCS 3 LÜ BAVUL SET KOD x20x47 cm büyük boy, 60x17x40 cm orta boy, 50x34x14 cm küçük boy, ithal çift kademeli mekanizma, bilyal tekerlek, su geçirmeyen kumafl, çift fermuarl AND ÇADIR KOD kiflilik, 3 mevsimlik, 210x210x120 cm. 21

22 VICTORINOX ÇAKI KOD fonksiyonlu VICTORINOX ÇAKI KOD fonksiyonlu. MEIJIA ALET SET KOD Çok amaçl, 10 fonksiyon, ahflap kaplama tutma yerleri, özel tafl ma çantal AND P KN K SET KOD Çantal, 4 kiflilik, çantan n arkas 25 lt lik bez buzluk, s cak ve so uk muhafaza sa lar. IGLOO KAMP SET KOD bardak, 1 lt termos, kutulu. 22

23 2.930 AND OTO BUZDOLABI KOD lt kapasiteli, 12V DC, AC V, 50x27x37 cm ebatlar nda, köpük benimser termoelektrik teknolojisi (Peltier system) kat polythane yal t ml. 295 AND FENERL LAMBA KOD kisi bir arada, fenerli ve LED lambal, 19 adet LED, 4 adet kalem pille çal fl r. 695 AND KAMP SANDALYES KOD Katlanabilir, portatif, hafif, s cak so uk içecek koyma hazneli. 585 AND KAMP LAMBASI KOD LED li ayd nlatma, dinamolu, pusulal, 2 adet kalem pil ile çal fl r. 23

24 BLACK&DECKER MUM TABANCASI KOD W, kablosuz, 6 dakikaya kadar 199 C çal flma s cakl, çubuk çap 12 mm AEG DEKUPAJ TESTERE KOD W girifl gücü, 45 derece gönyeli kesme, 4 kademe sarkaç ayar, 1.9 kg. 980 BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD parça BOSCH ÇOK AMAÇLI EL ALET KOD W, dev/dak, elektronik, tek bir cihaz ile kesme ve z mparalama. 24

25 BOSCH AKÜLÜ MATKAP VE V DALAMA KOD dev/dak, 10 mm çelikte, 25 mm ahflapta delme çap, 10+1 tork kademeleri, PowerLight özelli i BOSCH KIRMA-DELME V DALAMA C HAZI KOD dev/dak darbe say s, dev/dak bofltaki devir say s, sa /sol dönüfl, pnömatik Bosch darbe mekanizmas, darbe stopu BOSCH DARBEL MATKAP KOD W girifl gücü, 228 W ç k fl gücü, sa -sol dönüfl, 7.5 Nm maksimum tork, dev/dak darbe say s, dev/dak bofltaki devir say s AEG DARBEL MATKAP KOD W, titreflim önleme sistemi, 2 h zl diflli kutusu, sa sol özelli i, darbeli ve darbesiz kullan m. 25

26 DEWALT LAZER D STOMAT KOD Ifl n say s 2, fl n yönü dikey/yatay, 15 m iç mekanda görünürlük mesafesi, 0.46 kg a rl k, +/- 0.3 mm/m hizalama hassasl AEG ZIMPARA KOD W girifl gücü, dev/dak yüksüz h z, 115x140 mm z mpara ka t boyutu, emme sistemiyle %60 toz toplama özelli i, de iflken h z anahtar. 815 MONO PLAST K TAKIM ÇANTASI KOD , 535x291x280 mm. BOSCH BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD W, 120 bar, 6 m hortum uzunlu u, otomatik motor stopu, pratik kullan m için dayan kl dikey tasar m, 3 adet püskürtme ucu KL JENERATÖR KOD W, 4 zamanl, 12 lt tank kapasitesi, ip çekmeli, 47 kg. 26

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682 1.500 TL L K ALIMLARINIZDA BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD 221-22185 45 parça. STAR TAVLA KOD 221-19753 Kenarlar ahflap, oyun zemini ise orjinal kaplama, uzun ömürlü, 25 cm en, 47.5 cm uzunluk,

Detaylı

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü.

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü. SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD 268-62306 LED ekran, alarml, FM radyolu, 490 gr a rl k, fl k ve modern tasar m. 27.500 TL 1.150 TL 5.350 TL SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör,

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k.

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. De erli fl Orta m z, 2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. 1 fiubat 2017-31 May s 2017 tarihleri aras nda, detaylar afla da belirtilen

Detaylı

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR De erli fl Ortaklar m z; Bir k fl sezonunu daha geride b rakt k. Önümüzdeki s cak yaz günlerine, serinletici bir Valvoline Kampanyas ile merhaba demek istiyoruz. Valvoline markal ürünlerimizin afla da

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ?

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ? NASIL KAZANACAKSINIZ? Koramic Yap Kimyasallar A.fi. CERMIX markal ürünlerini Türkiye pazar na yetkili da t c ve sat c lar kanal ile pazarlamaktad r. Koramic Yap Kimyasallar taraf ndan belirlenen ve duyurulacak

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

De erli Eternity Kulüp Üyesi;

De erli Eternity Kulüp Üyesi; De erli Eternity Kulüp Üyesi; 2005 Eylül ay nda bafllayan Eternity Kulüp uygulamas 2008 y l nda da cazip hediyelerle devam ediyor. Hediye katalo umuz, sizlerin ihtiyaçlar ve daha çok talep edilen ürünler

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz, De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt

Detaylı

De erli Boya Profesyoneli,

De erli Boya Profesyoneli, De erli Boya Profesyoneli, Casati olarak size ayr cal klarla dolu, rengarenk bir dünyan n kap lar n açman n mutlulu unu yafl yoruz. Casati'm ad n verdi imiz bu sistemde ayn tak m n oyuncular olarak gördü

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül 2011 Ürün görseli temsilidir. ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül ay nda tüm ürünlerde %18 KDV indirimi sizi bekliyor. GNB 1445 A2 P6 942 TL798 TL Bonus kampanyas 01/09/2011-31/10/2011 tarihleri aras

Detaylı

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH5906 9.700 2 82 EKRAN LCD TV VESTEL 32VH3004 23.250 3 106 EKRAN LCD TV PHILIPS 42PFL5405H/12 46.250 4 106 EKRAN LED TV PHILIPS 40PFL5605H/12 59.500 5 106 EKRAN LCD TV VESTEL

Detaylı

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFİM VIP CLUB NEDİR? NETAFİM VIP CLUB Netafim Yelek - 001 Netafim T-Shirt - 002 Netafim Şapka - 003 Netafim Gömlek - 004 NETAFİM ayrıcalıklı dünyasını çiftçilerinin

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma DEKUPAJ CJ 65V3 65 mm / 400 W gelifltirilmifl endüvi yap s sayesinde daha uzun kullan m güvenli ve rahat tutufl için yumuflak sap elektronik

Detaylı

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi.

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi. De erli fl Orta m z, Türkiye s tma sektörünün lider firmas olarak, siz de erli ifl ortaklar m za özel olarak oluflturdu umuz yeni sistemimiz DEM R CLUB ile sektörümüzdeki öncülük misyonunu sürdürüyoruz.

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 23.90 19 HAZİRAN-2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. Omo Active Fresh 5 kg

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Ocak 2011 BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan avantajlardan yararlanma imkân! * Kampanyam z Ocak 2011 den itibaren üretime al nan ve ilgili insert ve sirkülerlerde

Detaylı

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT YÜKSEK Mart 2011 PERFORMANS DÜfiÜK F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir.

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. 1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. De erli SONY Dostu, Sony yetkili sat fl noktalar ndan yapt n z al flverifli daha keyifli, daha e lenceli hale getirmeyi amaçlad m z bu kampanyam

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

HAFTANIN FIRSATLARI. 19-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı EN İYİ FİYAT

HAFTANIN FIRSATLARI. 19-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı EN İYİ FİYAT HAFTANIN FIRSATLARI 19-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 5 kg Matik Çamaşır Deterjanı 16.50 400 gr Krem Deterjan

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Masaüstü veya dizüstü bilgisayar n z Grundig den al n, çok uygun fiyatlardan siz de yararlan n. PEfi N F YATINA 3 TAKS T PEfi NAT + 5 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T PEfi N PEfi NAT 2 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C

VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C AT 4 TAKS T TOPLAM F YAT 293 VT MASA ÜSTÜ VANT LATÖR / 12 INCH MASA / BEYAZ 55 11 11 55 294 VT MASA ÜSTÜ VANT LATÖR / 16 INCH MASA / BEYAZ 60 12 12 60 K-8710 HN HAVA NEMLEND

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

POWER TOOLS GR 3,6 Lİ. BUR2 18 Li HD BUR2 18Lİ HD BR 12E BR 12E + FL12L. BR2 15 Li HD. BR 15E BR 15E 2Ah BUR2 18E. Batarya Tipi.

POWER TOOLS GR 3,6 Lİ. BUR2 18 Li HD BUR2 18Lİ HD BR 12E BR 12E + FL12L. BR2 15 Li HD. BR 15E BR 15E 2Ah BUR2 18E. Batarya Tipi. ŞARJLI VİDALAMA Lion AKÜLÜ VİDALAMA Lion GR 3,6 Lİ BR2 10,8 Lİ HD Voltaj/ Amper Batarya Tipi Max. Sıkma Torku Devir hızı Çelik / Ahşap BR2 15Lİ HD Uç sistemi Tork ayarı Şarj süresi GR 3,6 Lİ 3.6v / 1.3

Detaylı

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ POWERTOOLS PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ POWERTOOLS 2016 PSCS 10-3,6V İki pozisyonlu akülü tornavida / matkap 3,6 V akü LED çalışma lambası Üç kademeli akü kapasite göstergesi İki pozisyonlu vidalama

Detaylı

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor...

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... 15 Eylül - 31 Ekim 2013 Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... Toplam kalite anlayışını çalışanlarından tüm dünyadaki iş ortaklarına kadar bir bütün olarak gören Makel Şirketler

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr 2012 ARÇEL K BUZDOLABINDA SEBZELER, SANK TAB ATTAYMIfi G B IfiIK ALMAYA DEVAM EDER. DO AL OLARAK TAZEL N UZUN SÜRE KORUR. YAfiASIN MAV IfiIK TEKNOLOJ S. YAfiASIN BÜTÜN SEBZELER.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil.

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil. Tak mlar Takımlar 2007.1 stanbul Banyo Tak m nda VitrA-Artema Yetkili servislerince sadece perakende sat fllar nda bedelsiz montaj hizmeti verilmektedir. Tak m n tüm lavabo, klozet ve bideleri VitrAclean

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Bakmadan almam. 42" Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

Bakmadan almam. 42 Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr 400 Hz PMR 42" 106 cm Led TV media markt FİyaTi 10 159, 90 TakSİTLİ FİyaT 1899,- 42Lm640 3D LED TV Derinlik kontrolü. 3D Sound Zooming. Dual Play fonksiyonu. Smart Share özelliği. Toplam stok adedi: 500.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı