Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi"

Transkript

1 06_4-30 ( ) 7/9/09 3:03 AM Page 4 Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi D.E. Vaillancourt, PhD M.B. Spraker, BS J. Prodoehl, PhD, PT I. Abraham D.M. Corcos, PhD X.J. Zhou, PhD C.L. Comella, MD D.M. Little, PhD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. David E. Vaillancourt, University of Illinois at Chicago, 1919 West Taylor, 650 AHSB, MC 994, Chicago, IL 6061 ÖZET Arka plan: Parkinson hastal (PH) olan hastalar n orta beyninde seçici olarak ventrolateral ve kaudal substansiya nigradaki (SN) dopaminerjik nöronlarda kay p görülür. PH nin bir fare modelinde, araflt rmac lar 1-metil-4-fenil-1,,3,6-tetrahidropiridin (MPTP) uygulam fllar ve difüzyon tensor görüntüleme (DTG) kullanarak yapt klar ölçümlerin intoksikasyonun ard ndan ortaya ç kan dopamin nöron kayb ile korelasyon gösterdi ini bulmufllard r. Yöntemler: Çal flma, SN deki belirli dejenerasyon kesitlerini incelemek için sekiz kanall faz dizisi halkas ile 3 Tesla yüksek çözünürlüklü DTG protokolü ve paralel görüntüleme kullan larak 8 birey (14 erken evre, tedavi edilmemifl PH ve 14 yafl ve cinsiyet efllefltirmesi yap lm fl kontrol) üzerinde yap ld. Rostral, orta ve kaudal SN üzerinde ilgili alanlar çift kör ve ba ms z ölçücüler taraf ndan çizildi. Bulgular: Kontrollere k yasla PH hastalar nda SN de parçal anizotropi (FA) azalm flt (p < 0.001). Post hoc analizde PH hastalar ndaki azalm fl FA n n ilgili kaudal alanda rostral alana k yasla daha fazla oldu u belirlendi (p < ). Kaudal SN deki bir al c operatör karakteristik analizi PH hastalar n sa l kl bireylerden ay rt etmenin özgünlü ünün ve özgüllü ünün %100 oldu unu ortaya ç kard. Bulgular her iki ölçücü aras nda tutarl idi. Sonuçlar: Bu bulgular substansiya nigran n yüksek çözünürlüklü tensor görüntülemesinin hasta baz nda erken evre, yeni Parkinson hastal olanlar sa l kl bireylerden ay rt edici oldu una ve PH için giriflimsel olmayan erken bir biyobelirteç olma potansiyeli oldu una dair bir kan t sunmaktad r. Neurology 009;7: SÖZLÜK DTG = difüzyon tensor görüntüleme; FA = parçal anizotropi; MPTP = 1-metil-4-fenil-1,,3,6-tetrahidropiridin; PH = Parkinson hastal ; ROC = al c operatör karakteristik; ROI = ilgili alan; SN = substansiya nigra; UPDRS = Birleflik Parkinson Hastal De erlendirme Ölçe i. Parkinson hastal (PH) olan hastalar n orta beyninde substansiya nigra (SN) pars kompaktada motor ifllev bozuklu una yol açan seçici dopaminerjik nöron kayb olur. PH klinik olarak aç a ç kt nda substansiya nigra (SN) pars kompaktadaki dopaminerjik hücrelerin yaklafl k yar s n n kaybedildi i tahmin edilmektedir. 1, Ayr ca, PH ile iliflkili hücre kayb esas olarak SN pars kompaktan n ventrolateral ve kaudal kesiminde gerçekleflir. 3 PH hastalar nda SN pars kompaktadaki hücre kayb ile ilgili çal flmalar kadavra çal flmalar yla s n rl d r. Nörogörüntüleme tekniklerindeki son geliflmeler yaflarken SN deki dejenerasyonun saptanmas için yeni belirteçler belirlenmesinde yeni bir umuttur. 4,6 Difüzyon tensor görüntüleme (DTG) tipik olarak ak madde yolaklar n incelemek için kullan l yor olsa da, 7,8 gri madde alanlar ndaki anormallikleri incelemek için de yeni bir yöntemdir. Yöntem olarak, DTG de iflen derecelerde dokuya ba ml anizotropi sergile- Elektronik bask s 7 Ocak 009 dan itibaren adresinde bulunmaktad r. Departments of Kinesiology and Nutrition (D.E.V., J.P., I.A., D.M.C.), Bioengineering (D.E.V., M.B.S., D.M.C., X.J.Z.), Neurology and Rehabilitation (D.E.V., D.M.L.), Physical Therapy (D.M.C.), Anatomy and Cell Biology (D.M.L.), Ophthalmology and Visual Sciences (D.M.L.), Psychology (D.M.L.), Neurosurgery (X.J.Z.) ve Radiology (X.J.Z.), and Center for MR Research (X.J.Z.), University of Illinois at Chicago ve Department of Neurological Sciences (C.L.C.), Rush University Medical Center, Chicago, IL. NIH (R01-NS-5318, R01-NS58487, R01-NS-817, R01-NS-4090, R1-AG866) burslar ile desteklenmifltir. Beyan: Yazarlar n bir beyan yoktur. 4 Copyright 009 by AAN Enterprises Inc.

2 06_4-30 ( ) 7/9/09 3:03 AM Page 5 Tablo 1 Hasta özellikleri Birey Yaş, yıl Cinsiyet Hastalık süresi* UPDRS III Hoehn ve Yahr P1 47 K 4 10 I P 7 E 34 3 II P3 66 K 30 0 II P4 55 K 17 1 I P5 57 E 4 5 II P6 60 E 17 1 I P7 69 E 6 18 II P8 45 K 5 18 II P9 57 E II P10 36 E P11 55 E II P1 60 K 1 11 II P13 58 K II P14 64 E 16 5 II Ortalama (SD) 57. (9.6) 16.5 (10.8) 18 (8.1) *Tanıdan itibaren geçen aylar. UPDRS Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği. 1 4 I yen su moleküllerinin difüzyon kabiliyetine dayan r. Ak maddede, su molekülleri difüzyon yönlerinde s n rl d r ve bu durum yüksek bir parçal anizotropi (FA) de eri ile sonuçlan r. 9 Ancak, gri maddede ve BOS ta su molekülleri anlaml olarak daha az yön ba- ml l sergiler, bu nedenle ak maddeye k - yasla FA de erleri daha düflüktür. 1-metil- 4-fenil-1,,3,6-tetrahidropiridin (MPTP) uygulanan PH mürin modelinde intoksikasyon sonras nda kaybedilen SN dopaminerjik nöronlar n n say s DTG ile edinilen ölçümler ile anlaml düzeyde korelasyon göstermifltir. 10 Yazarlar DTG nin SN deki dopaminerjik dejenerasyon için do rudan olmayan bir ölçüm sa layabilece ini öne sürmüfllerdir, çünkü SN deki hücre kayb mikro-yap sal bütünlü ü ve su moleküllerinin difüzyon özelli ini de ifltirir. Bu çal flmada, PH hastalar ile sa l kl bireylerde SN karfl laflt rmas için yüksek çözünürlüklü DTG kullan lm flt r. Erken evre, tedavi almam fl PH hastalar kullan lm flt r, çünkü sa l kl bireylerden ayr lmas en zor olan hasta grubudur ve henüz hiç ilaç kullanmam fllard r. Her PH hastas prospektif olarak yafl ve cinsiyete göre sa l kl bir kontrol ile efllefltirilmifltir. Önceki çal flmalarda PH da en fazla dejenerasyonun SN pars kompaktan n ventrolateral ve kaudal bölümünde oldu u ileri sürülmüfl oldu undan, 3,5 yeni PH hastalar n sa l kl bireylerden ay rt etmede en yüksek özgüllük ve özgünlü ün bu bölgede oldu u hipotezini test ettik. YÖNTEMLER Bireyler. Bu çal flma 8 kiflinin dahil edildi i prospektif vaka kontrollü bir çal flmayd. Çal flmaya 14 yeni PH hastas ve 14 sa l kl birey kat ld (tablo 1). Hastalar Rush Üniversitesi T p Merkezinin Hareket Bozukluklar Bölümü nden seçildiler. Antiparkinson tedavisi kullanmayan ve hiçbir zaman kullanmam fl olan, klinik olarak anlaml düzeyde biliflsel bozuklu u olmayan hastalar dahil edildiler. Antiparkinson tedavisi olarak PH semptomlar n de ifltirmek veya PH nin ilerlemesini durdurmak için tasarlanm fl herhangi bir ilaç tedavisi olarak tan mlad k. Bütün hastalar n PH tan s bir hareket bozukluklar nörolo u taraf ndan kondu ve tüm hastalar PH Beyin Bankas Grubu tan ölçütlerini 11,1 karfl lad. Her hasta Birlefltirilmifl PH De erlendirme Ölçe i kullanan ayn nörolog taraf ndan puanland (tablo 1). Puanlamalar DTG verilerine kör olarak yap ld. On dört sa l kl kontrol Chicago bölgesinde reklamlar arac l ile seçildi ve her PH hastas ile yafl ve cinsiyet bak m ndan efllefltirildi. PH grubunun yafl (ortalama 57. y l) kontrol grubununkinden (ortalama 58.0 y l) farkl de ildi (t 0.1; p 0.9). Bütün bireyler, Rush Üniversitesi T p Merkezi ve Chicago daki Illinois Üniversitesi bölgesel Gözden Geçirme Komiteleri taraf ndan onaylanm fl, Helsinki Deklarasyonuna uygun yaz l bilgilendirilmifl onam verdi. DTG çekimi. Veriler, girdap ak m n n oluflturdu u bozulmay azaltmak için tasarlanm fl DTG çarpma kesiti kullan larak 13, General Electric 3.0-Tesla Signa HD taray c s nda (General Electric Healthcare, Waukesha, WI) topland. Çarpma kesiti, girdap ak m etkilerini s f rlamak ve maksimum görüntü kaymas ile bozulmay piksel alt düzeyde s n rlamak için görüntüleme gradientlerini ve al c frekans n dinamik olarak ayarlayabilir düzeydeydi. Bütün görüntüler sekiz kanall faz dizisi bafl halkas kullan larak, uzaysal çözünürlü ü artt rmak için paralel görüntüleme ile birlikte (h zlanma faktörü ) al nd. Veri toplama anahtar parametreleri: tekrarlama zaman 4500 msn, eko zaman = 8 msn, b de erleri 0, sn/mm, difüzyon gradient yönleri 7, görüfl alan 0 cm 0 cm, matriks 56 56, uyarmalar n say s 4, dilim kal nl = 4 mm, dilim atlama = 1 mm, dilim say s 15. En yukar daki dilim korpus kallozumun yaklafl k 4 mm üstünden al nd. Difüzyon gradient yönelimleri elektrostatik repülsiyon modeline göre tasarland. 14 DTG analizi. Parçal anizotropi (FA) difüzyon anizotropi derecesinin bir ölçümüdür ve flöyle gösterilir: FA λ 1, λ ve λ 3 difüzyon tensor matriksinin eigen de erleridir. 15 S f ra yak n FA de erleri izotropik difüzyonu ve 1 e yak n FA de erleri anizotropik difüzyonu gösterir. yi organize ak maddenin FA de eri yüksektir, çünkü su molekülü difüzyonu s k bir flekilde lif yolunun dik aç s nda yol al r. SN de FA de erleri ak maddeye k yasla oldukça dü- 1 3 Neurology 7 April 1, 009 5

3 06_4-30 ( ) 7/9/09 3:03 AM Page 6 Şekil 1 Substansiya nigrada ilgili alanları çizmek için kullanılan prosedür A B0 kesiti B B0 kesiti C FA kesiti D Harita Kırmızı nukleus E SN-rostral SN-orta SN-kaudal Serebral pedinkül (A) Kırmızı nukleus ve substansiya nigrayı içeren kesit. İlk bu kesit alındı. (B) A da gösterilen kesitin hemen altından geçen kesit ve bu üç ilgili alanı çizdiğimiz kesit. (C) parçalı anizotropi kesiti ve (D) B deki kesitin haritasını gösterir. Serebral pedinkül için ilgili alan da gösterilmiştir. (E) Rostral, orta ve kaudal substansiya nigradaki üç ilgili alanın ve serebral pedinküldeki ilgili alanın daha büyük resimleri. Bütün resimler DTG Studio sunda oluşturulmuştur. flüktür. Bu çal flmada, FA önceden belirtilen protokol ile al nm fl difüzyon a rl kl görüntülerden tekil dekompozisyon de eri kullan larak DtiStudio da 16 hesapland. Radyal difüzyon kapasitesi [λ R = (λ λ 3 )/] ve uzunlamas na difüzyon kapasitesi [λ L = λ 1 ] hesapland, burada λ 1, λ ve λ 3 azalan s radad r. Radyal difüzyon kapasitesi akson liflerine dik ortalama difüzyon kapasitesini ve uzunlamas na difüzyon kapasitesi akson liflerine paralel ortalama difüzyon kapasitesini gösterir. Ortalama difüzyon kapasitesi de de erlendirildi. 9,17 Bu ölçümler Neurology dergisinin internet sayfas ndaki ek e-1 ve tablo e-1 de gösterilmifltir. Görüntü kalitesini ve difüzyon ölçümlerinin güvenilirli ini garantilemek için DTG verilerinin bafl hareketi AF- NI kullan larak de erlendirildi ve bütün bireylerde 1 mm den az oldu u bulundu. Gruplar aras nda bafl hareketinde anlaml düzeyde fark saptanmad. Bafl hareketini uygulamad k. fiekil 1 de, ilgilendi imiz alanlar n (ROI) SN de nas l ve nerede çizildi ini göstermek için B0 kesiti (asl nda T a rl kl kesit) k rm z nukleus ve substansiya nigran n oldu u kesit (A), B0 bir alt kesiti (B), FA haritas (C) ve renkli harita (D) gösterilmifltir. Ayr ROI, rostral, orta ve kaudal alanlar üç ayr daire kullan larak çizildi. Canl larda T a rl kl kesitlerle SN pars kompaktay SN pars retikulatadan ay rt etmek zordur, bu nedenle alanlar SN pars kompakta olarak de il SN içi olarak yorumland. Ayr ca, önceki çal flmalar T a rl kl bir kesitte SN deki hipointens alan n rostral k sm n n serebral pedinkülü ve SN yi içine ald n göstermifltir. 18 Bu nedenle, gruplar aras ndaki fark, PH de hücre kayb n n en belirgin oldu u kaudal ROI alan na k yasla bu bölgede daha az olabilir. 3 ROI çizmek için flu yöntem kullan lm flt r: her ROI dört voksel çap ndayd ve her voksel mm idi. Bu ROI hacminin 30 mm 3 olmas na eflittir. lk olarak, B0 görüntülemesinde k rm z nukleus, subtalamik nukleus ve SN nin belirgin oldu u kesiti belirledik (flekil 1A). kinci olarak, bir alt dilime geçtik, çünkü SN nin büyük bir k sm k rm z nukleusun alt ndad r. Bu kesitte, substansiya nigra her zaman görüntülendi ve k rm z nukleus ya görüntülenmedi ya da silik olarak görüntülendi (flekil 1B). Bu yöntem ventral SN ye odaklanmak için kullan ld. Üçüncü olarak, beyin sap içinde kald m zdan emin olunarak ROI SN nin rostral bölümünün hipointens k sm na yerlefltirildi. Dördüncü olarak, iki daire kesiflmeyecek flekilde orta ROI birinci dairenin lateral ve posteriyoruna yerlefltirildi. Beflinci olarak, iki daire kesiflmeyecek flekilde kaudal ROI orta dairenin lateral ve posteriyoruna yerlefltirildi (flekil 1 E). Üç ROI y yerlefltirirken ROI m z n lateralde serebral pedinkül içinde olmad ndan emin olmak için FA haritas n ve renkli haritay kulland k (flekil 1, C ve D). Rostral, orta ve kaudal ROI da FA, radyal difüzyon kapasitesi, uzunlamas na difüzyon kapasitesi hesapland. Sonra, her ilgili sol ve sa ROI da ilgili ba ml ölçümün (örn., FA) ortalamas hesapland. SN de sol ve sa boyunca ortalama de er istatistik analizinde kullan ld. Kontrol prosedürü olarak, bir ROI tam SN lateralinde serebral pedinküle çizildi (flekil 1B) ve bulgular tablo e-1 de gösterildi. DtiStudio da bütün kesitlere standart bir parazit efli i uyguland. Bu eflik uyguland ktan sonra, ROI da veya çevre dokuda sinyal kayb olmad ndan emin olunmas için her kesit görsel olarak incelendi. ROI ba ms z olarak iki araflt rmac taraf ndan çizildi. ki araflt rmac da daha önce anlat lm fl olan yöntemde uzlaflt lar. Bütün ROI lar hasta veya kontrol olup olmad klar bilinmeden çizildi. 6 Neurology 7 April 1, 009

4 06_4-30 ( ) 7/9/09 3:03 AM Page 7 Parçalı anizotropi Şekil Gruplar arasındaki farklar Kontrol PH Rostral Orta Kaudal Parkinson hastalığı olan hastaların (gri) ve sağlıklı kontrollerin (siyah) substansiya nigra rostral, orta ve kaudal alanındaki ortalama parçalı anizotropisi. Hata sütunları 1 SD. statistik analiz. Her ba ml ölçüme ayr iki yönlü kar fl k model varyans analizi uyguland. Bireyler aras faktör grup (kontrol ve PH) ve tekrarlayan faktör ROI (rostral, orta ve kaudal) idi. Etkileflimleri incelemek için post hoc çiftlenmemifl t testleri kullan ld. Serebral pedinkülde, PH ve kontrol grubu aras nda ayr çiftlenmemifl t testleri yap ld. Birinci ve ikinci puanlamac aras güvenilirlik SPSS 15.0 da 19 s n f içi korelasyon katsay s kullan larak hesapland. Al c operatör karakteristik (ROC) e rileri üç SN ROI s n n özgüllük ve özgünlü ünü belirlemek için kullan ld. BULGULAR Kontrol grubuna k yasla PH grubunda FA de eri azalm flt [F(1.6) 8.7, p 0.001] ve FA de eri ROI boyunca da azalm flt [F(.5) 4.9, p 0.05] (flekil ve tablo e-). ROI etkileflimi taraf ndan bir grup bulunmaktayd [F(.5) 5.9, p 0.01]. Gruplar aras FA fark rostral bölgede kaudal bölgeye k yasla daha azd (flekil A). Örne in, rostral bölgede FA de eri gruplar aras nda farkl de il iken (t 1.5; p 0.1), orta (t 3.7; p 0.001) ve kaudal (t 11.9; p ) bölgelerde FA farkl l klar gruplar aras nda belirgindi. Kaudal t de erinin 11.9 oldu unun alt n çizmek, bu bulgunun flans eseri olma olas l n n olmad - n göstermesi aç s ndan önemlidir. ki puanlay c taraf ndan ba ms z olarak de- erlendirilmifl olan bütün PH hastalar nda yüksek çözünürlüklü DTG tekni ine dayal ölçümler SN nin kaudal k sm nda hastal k belirlemesi aç s ndan duyarl idi (flekil 3, A ve B). Birinci puanlay c n n rostral, orta ve kaudal ROI da FA de eri üzerindeki ROC analizi ROC e risi alt ndaki alan n kaudal ROI da orta ve rostral ROI ya k yasla en büyük oldu unu gösterdi (flekil 3C ve tablo ). Kaudal ROI için özgüllük ve özgünlük %100 idi (tablo ). Birinci ile ikinci puanlay c aras güvenilirlik de erlendirmesinde ilgili üç birincil alan için güçlü bir ortak görüfl bulunmaktayd : s n f içi korelasyon katsay s rostral ROI dan 0.808, orta RO- I dan 0.83 v kaudal ROI dan 0.96 idi. Her RO- I da FA için iki puanlay c aras nda çiftlenmemifl t testleri uygulad k ve üç t testi de anlaml düzeyde de ildi. Serebral pedinküldeki kontrol analizinin detaylar, di er ba ml ölçümler ve FA ile Birlefltirilmifl Parkinson Hastal Puanlama Ölçe i aras ndaki iliflki tablo e- de gösterilmifltir. TARTIfiMA Bu çal flmada üç yeni bulgu vard. Birincisi, erken evre, tedavi almayan PH hastalar - n n SN sinde FA de erlerinin azald n gösterdik. kinci olarak, yeni PH hastalar ile sa l kl kontroller aras ndaki fark SN nin kaudal bölgesinde orta ve rostral bölgelere k yasla en fazlayd. Üçüncü olarak, bütün yeni PH hastalar bütün sa l kl kontrollerden %100 özgüllük ve özgünlükle ay rt edildi. Bu bulgular kör iki puanlay c aras nda tutarl l k gösterdi. Böylece DTG de erlendirmemiz yaln z grup farkl l klar n de il ayr - ca do ru bireysel de erlendirmeyi de belirledi. Daha önce insanlarda DTG kullan larak yap lm fl iki çal flmada PH hastalar nda sa l kl bireylere k yasla substansiya nigrada FA de erinin azalm fl oldu u gösterilmifltir. 4,6 O çal flmalardaki hastalar bizim çal flmam zdakilere k yasla daha ileri evredeydiler ve o çal flmalardaki hastalar dopaminerjik tedavi almaktayken incelenmifllerdi. Bu çal flma önceki literatür bilgisini geniflleterek erken evre yeni PH hastalar n n SN sinde FA de erinin azald n göstermifltir. Ayr ca, önceki iki çal flmada PH hastalar ile kontroller aras nda SN de grup düzeyinde FA farkl l klar anlaml düzeyde bulunmufl olsa da, 4,6 bireysel düzeyde FA de erleri tutarl olarak hastalar belirleyememifltir. Örne in, bir vaka-kontrol çal flmas nda4 e ri alt ndaki alan n orta düzeyde oldu u (0.653) ve DTG nin ilerde bireysel PH hastalar n belirlemek için kullan labilecek bir yöntem olmad bildirilmifltir. DTG nin PH hastalar n sa l kl bireylerden ay rt etmeyi sa layabilmesini çeflitli faktörler etkileyebilir. Bu faktörler aras nda m knat s n alan kuvveti, uzaysal çözünürlük, sinyal-parazit oran, kontrast-parazit oran, görüntü artefaktlar ve SN de ROI n n çizilmifl oldu u alanlar say labilir. Daha önceki DTG çal flmalar nda 1.5 Tesla MRG kullan lm flt r. 4,6 Aksine, bu çal flmada paralel görüntüleme teknikleri ile birlikte 3 Tesla da yüksek çözünürlüklü DTG kesitleri kullan ld. Bu teknik yüksek bir uzaysal çözünürlük ile uygun sinyal-parazit oran sa lar. SN nin hedeflenmifl bölgelerine üç adet 30.6 mm 3 ROI çizildi. Önce- Neurology 7 April 1, 009 7

5 06_4-30 ( ) 7/9/09 3:03 AM Page 8 Şekil 3 A Bireyler arasındaki farklar B Puanlayıcı 1 Puanlayıcı FA ölçümü FA ölçümü Kontrol PH Kontrol PH C 1.0 ROC eğrisi 0.8 Özgüllük Özgünlük Rostral Orta Kaudal (A) İlgili kaudal alan için birinci puanlayıcının verdiği Parkinson hastalığı (PH) olan hastaların (gri) ve sağlıklı kontrollerin (siyah) parçalı anizotropi değerleri. Siyah sembol kontroller için ortalama artı/eksi 1 SD yi temsil eder. Gri sembol PH olan hastalar için ortalama artı/eksi 1 SD yi temsil eder. (B) A gibi ama ikinci puanlayıcının verileri. (C) Rostral (kesik gri), orta (gri) ve kaudal (siyah) ilgili alanın alıcı operatör karakteristik eğrisi. Kaudal alanın özgüllüğü ve özgünlüğü en yüksektir. SN Tablo Alıcı operatör karakteristiklerin analizi Rostral SN Orta SN Kaudal SN Özgüllük, % Özgünlük, % Eğri adlındaki alan substansiya nigra. ki DTG çal flmalar nda SN ye tipik olarak bir ROI çizilmiflti. Bir çal flmada 40 mm 3 hacminde tek bir ROI kullan lm flt. 4 PH da bilinen dejenerasyon flekline dayanarak daha küçük üç ROI kullanmay seçmemiz SN de belirli dejenerasyon alanlar n odaklayabilmemizi ve bölgesel de iflimleri belirlememizi güçlendirmifl olabilir. Orta ve rostral ROI ya k yasla kaudal ROI da daha fazla bozulman n bulunmas nigra dejenerasyonunun patolojik flekilleri ile ayn çizgidedir ve DTG ye dayal FA n n, PH ile iliflkili patolojinin esas oda na anatomik olarak odaklanan bir ölçüm oldu unu düflündürür. Rostral ve kaudal ROI da FA da gruplar aras farkl l n iki olas aç klamas bulunmaktad r ve bunlar birbirlerini karfl l kl olarak d fllamazlar. Birinci aç klama: T a rl kl kesitin hipointens alan n n rostral bölgesi SN den fazlas n içerebilir. T a rl kl kesitler ile proton dansitesi a rl kl spin-eko ve h zl k sa inversiyon zaman inversiyon-iyileflme görüntülemesi, aksiyal kesitte T a l kl hipointens alan n rostral k sm n n görüntülemesinin hem SN hem de serebral pedinkül içerdi ini gösterir. Bizim rostral ROI çizimimiz SN ile serebral pedinkülü içermifl olabilir ve bu durum rostral SN de PH hastalar ile sa l kl kontrolleri ay rt edebilmemizi zorlaflt rm fl olabilir. Bu k s tlama, en be- 8 Neurology 7 April 1, 009

6 06_4-30 ( ) 7/9/09 3:03 AM Page 9 lirgin etkilerin gözlendi i kaudal ROI için geçerli de ildir. SN lateraline serebral pedinküle yerlefltirilmifl kontrol ROI n n gruplar aras nda hiçbir ölçümde farkl l k göstermedi ini vurgulamak önemlidir (flekil 1 ve ek e-1). Ayr ca, serebral pedinkülün FA de eri SN deki rostral ROI n n FA de erinden oldukça yüksek bulundu (e-verileri). kinci aç klama: PH hastalar n n SN deki dejenerasyonu rostral alana k yasla ventral ve kaudal alanlarda daha fazla olur. Gerçekte, insanlardaki kadavra çal flmalar nda dopaminerjik hücre kayb n n en fazla SN pars kompaktan n ventrolateral ve kaudal alanlar nda oldu u, aksine normal yafllanman n SN pars kompaktan n dorsomedial alan n etkiledi ini göstermifltir. 3 En fazla fark kaudal ROI de bulundu ve bu bulgu dopaminerjik hücre kayb - n n PH da birincil olarak SN de görülen alan yla uyumludur. 1,3 Ayr ca, SN nin rostral alan na k yasla kaudal alan n n daha fazla etkilendi in bulunmas, kaudaldeki daha fazla demir içeri i oldu unu gösteren yeni proton dansitesi görüntüleme teknikleri ile de uyumludur. 5 PET veya SPECT gibi di er nörogörüntüleme testleri PH hastalar n sa l kl bireylerden ay rt ettirir. [ 18 ]F-Dopa al m n de erlendiren PET kesitleri klinik olarak orta evre PH hastalar n sa l kl kontrollerden %100 0, hastal n erken evresindekileri %85 oran nda 1 do ru olarak ay rt ettirmifltir. [11-C]FE-CIT kullan ld nda, PET kesitleri hafif düzeyde PH hastalar n sa l kl kontrollerden %100 oran nda do ru olarak ay rt ettirmifltir. [ 13 ]FP-CIT ile yap lan SPECT kesitleri ile hafiften a ra PH hastalar n sa l kl kontrollerden ay rt etmenin toplam özgüllük ve özgünlü ü %96 olarak gözlenmifltir. 3 Verilerimiz yüksek çözünürlüklü DTG nin PET ve SPECT kadar baflar l oldu unu iflaret eder. Bulgular m z önemlidir, çünkü PET ünitelerine ulaflmak 3 Tesla MRG ünitelerine ulaflmaktan daha zordur ve PET nin maliyeti MRG den yüksktir. 4 En önemlisi, DTG giriflimsel de ildir ve radyoaktif arac lar n kullan lmas n gerektirmez ve bu nedenle uzunlamas na izlem ve tekrar de erlendirmeler için potansiyel olarak daha güvenlidir. 5 Gelecek çal flmalarda DTG nin SN de klinik öncesi dejenerasyonu gösterilebilip gösterilemeyece i ve PH için hastal k öncesinde öngörücü bir test olarak kullan labilirli i araflt r labilir. Ek olarak, önceki çal flmalarda DTG nin PH yi atipik parkinsonizmden ay rt etmek için kullan labilece- i ileri sürülmüflse de, 6,8 farkl hasta kohortlar nda hareket bozukluklar nörolo unu tan n n alt n standard olarak kullanacak ve DTG ile karfl laflt racak genifl ölçekli çal flmalar yap lmal d r. Hastal k ilerlemesinin ve tedavi giriflimlerinin etkilerinin DTG ye göre ölçümleri de yap lmal d r. TEfiEKKÜR Yazarlar Dr Christopher Goetz e makaleye yapt yorumlar için ve hastalara çal flmaya ay rd klar zaman ve katk lar ndan dolay teflekkür ederler. 10 Temmuz 008 de al nd. Son haliyle 3 Kas m 008 de yay na kabul edildi. KAYNAKLAR 1. Hodaie M, Neimat JS, Lozano AM. The dopaminergic nigrostriatal system and Parkinson s disease: molecular events in development, disease, and cell death, and new therapeutic strategies. Neurosurgery 007;60:17 8; discussion Braak H, Del Tredici K, Rub U, de Vos RA, Jansen Steur EN, Braak E. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson s disease. Neurobiol Aging 003;4: Fearnley JM, Lees AJ. Ageing and Parkinson s disease: substantia nigra regional selectivity. Brain 1991;114: Chan LL, Rumpel H, Yap K, et al. Case control study of diffusion tensor imaging in Parkinson s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 007;78: Martin WR, Wieler M, Gee M. Midbrain iron content in early Parkinson disease: a potential biomarker of disease status. Neurology 008;70: Yoshikawa K, Nakata Y, Yamada K, Nakagawa M. Early pathological changes in the parkinsonian brain demonstrated by diffusion tensor MRI. J Neurol Neurosurg Psychiatry 004;75: Kraus MF, Susmaras T, Caughlin BP, Walker CJ, Sweeney JA, Little DM. White matter integrity and cognition in chronic traumatic brain injury: a diffusion tensor imaging study. Brain 007;130: Mori S, Zhang J. Principles of diffusion tensor imaging and its applications to basic neuroscience research. Neuron 006;51: Basser PJ, Mattiello J, LeBihan D. MR diffusion tensor spectroscopy and imaging. Biophys J 1994;66: Boska MD, Hasan KM, Kibuule D, et al. Quantitative diffusion tensor imaging detects dopaminergic neuronal degeneration in a murine model of Parkinson s disease. Neurobiol Dis 007;6: Hughes AJ, Daniel SE, Kilford L, Lees AJ. Accuracy of clinical diagnosis ofi diopathic Parkinson s disease: a clinico-pathological study of 100 cases [see comments]. J Neurol Neurosurg Psychiatry 199;55: Hughes AJ, Daniel SE, Lees AJ. Improved accuracy of clinical diagnosis of Lewy body Parkinson s disease. Neurology 001;57: Zhou XJ, Maier JK, Reynolds HG. Method to reduce eddy current effects in diffusion-weighted echo planar imaging. United States Patent, ;864: Jones DK, Simmons A, Williams SC, Horsfield MA. Noninvasive assessment of axonal fiber connectivity in the human brain via diffusion tensor MRI. Magn Reson Med 1999;4: Basser PJ, Pierpaoli C. Microstructural and physiological features of tissues elucidated by quantitative-diffusiontensor MRI. J Magn Reson B 1996;111: Wakana S, Jiang H, Nagae-Poetscher LM, van Zijl PC, Mori S. Fiber tract-based atlas of human white matter anatomy. Radiology 004;30: Hasan KM, Narayana PA. Retrospective measurement of the diffusion tensor eigenvalues from diffusion anisotropy Neurology 7 April 1, 009 9

7 06_4-30 ( ) 7/9/09 3:03 AM Page 30 and mean diffusivity in DTI. Magn Reson Med 006;56: Oikawa H, Sasaki M, Tamakawa Y, Ehara S, Tohyama K. The substantia nigra in Parkinson disease: proton densityweighted spin-echo and fast short inversion time inversionrecovery MR findings. AJNR Am J Neuroradiol 00;3: Maclennan RN. Interrater reliability with SPSS for Windows 5.0. Am Statistician 1993;47: Hu MT, White SJ, Herlihy AH, Chaudhuri KR, Hajnal JV, Brooks DJ. A comparison of (18)F-dopa PET and inversion recovery MRI in the diagnosis of Parkinson s disease. Neurology 001;56: Morrish PK, Sawle GV, Brooks DJ. Clinical and [18F] dopa PET findings in early Parkinson s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995;59: Antonini A, Moresco RM, Gobbo C, et al. The status of dopamine nerve terminals in Parkinson s disease and essential tremor: a PET study with the tracer [11-C]FE-CIT. Neurol Sci 001;: Benamer TS, Patterson J, Grosset DG, et al. Accurate differentiation of parkinsonism and essential tremor using visual assessment of [13I]-FP-CIT SPECT imaging: the [13I]-FP-CIT study group. Mov Disord 000;15: Ravina B, Eidelberg D, Ahlskog JE, et al. The role of radiotracer imaging in Parkinson disease. Neurology 005;64: Volkow ND, Rosen B, Farde L. Imaging the living human brain: magnetic resonance imaging and positron emission tomography. Proc Natl Acad Sci USA 1997;94: Schocke MF, Seppi K, Esterhammer R, et al. Diffusionweighted MRI differentiates the Parkinson variant of multiple system atrophy from PD. Neurology 00;58: Schocke MF, Seppi K, Esterhammer R, et al. Trace of diffusion tensor differentiates the Parkinson variant of multiple system atrophy and Parkinson s disease. Neuroimage 004;1: Paviour DC, Price SL, Stevens JM, Lees AJ, Fox NC. Quantitative MRI measurement of superior cerebellar peduncle in progressive supranuclear palsy. Neurology 005; 64: Neurology 7 April 1, 009

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, parkinson hastalığının semptomatik tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Ergin Atalar Ulusal Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi Bilkent Üniversitesi. Manyetik Rezonans Görüntüleme FİZİĞİ VE SON GELİŞMELER

Ergin Atalar Ulusal Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi Bilkent Üniversitesi. Manyetik Rezonans Görüntüleme FİZİĞİ VE SON GELİŞMELER Ergin Atalar Ulusal Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi Bilkent Üniversitesi Manyetik Rezonans Görüntüleme FİZİĞİ VE SON GELİŞMELER KAPSAM MRG Fiziği Alıcı Anten Dizisi Verici Anten Dizisi Verici Anten

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Ana başlıklar Demans nedenleri Normal yaşlanma bulguları Radyolojik görüntüleme yöntemleri Demansta radyolojik belirleyici bulgular

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken,

Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, Aritmetik Diziler ve Ötesi Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl ndayken, ö retmeni ö rencileri oyalamak için, 1 den 100 e kadar say lar yazarak toplay n der. Baflka bir deyiflle, 1 + 2

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır.

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. 6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. olduğu biliniyor buna göre; hipotezinin doğruluğu altında test istatistiği

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Zirve Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı Güz 2012 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi Tüketici

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı