Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand."

Transkript

1 ISSN Nisan 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Baflbakan dan çoklu aç klama Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a eriflim yasa n hak ihlali olarak niteleyen ve aç lmas n hükme ba layan karar için, Karara sayg duymuyorum dedi. Yerel seçimlere iliflkin de erlendirmede bulunan Baflbakan Erdo an, seçim sonuçlar n güvenoyu olarak yorumlad. Cumhurbaflkanl seçimine iliflkin Abdullah Gül'ün "Oturur konufluruz, k sa bir süre sonra aç klar z" aç klamas - n da de erlendiren Erdo an, "Say n Cumhurbaflkan m z n bu konuyu aram zda müzakere ederek karara var r z kanaatini paylafl yorum" dedi. Erdo an; 3 dönem, AA iddialar ve Egemen Ba fl ile ilgili sorular da yan tlad. 12 DE TADI KACMASIN Fitch, kredi notunu teyit etti BBB- Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti, not görünümünü "dura- an"da b rakt. Türkiye'nin makroekonomik politikas - n n zaman içerisinde geliflme gösterdi i belirtilerek, buna ra men Türkiye ekonomisinin yüksek oranda oynakl k gösterdi i kaydedildi. Aç klamada, Türk Liras n n dengelendi i ve uluslararas rezervlerin ocaktaki sert düflüflten sonra flubatta yeniden artt dile getirilerek, "Türkiye'de yeniden dengelenme daha yavafl büyümeye neden olacakt r ve biz Türkiye'nin 2014 y l - na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,2'den yüzde 2,5'e ve 2015 y l na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,8'den yüzde 3,2'ye indirdik" denildi. ZAMDA flampiyon Tüketici fiyatlar baz nda mart ay nda en yüksek fiyat art fl görülen ürün yüzde 29,01 ile karnabahar oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, geçen ay yüzde 29,01 fiyat art fl yla karnabahar ''zam flampiyonu'' olurken, bu ürünü fiyat yüzde 18,30 oran nda artan sivri biber ve fiyat yüzde 17,98 artan muz izledi. Çekirdek enflasyon Z RVEDE TÜ K taraf ndan aç klanan mart ay tüketici enflasyon verisi yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde artarken çekirdek enflasyon (ÖKTG-I) y ll k yüzde 9,32 ile son 7 y l n en yüksek seviyesinde gerçekleflti. Fehmi Koru Seçim sonuçlar Araplar da yüreklendirmifl 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada Siyaset böyledir; seçimden önce projeler, seçimden önce genellikle projeler seçimden sonra da genellikle iddialar konuflulur. Afl klar n sazl - sözlü at flmas gibi siyasetçilerin at flmas da hiç bitmez Sanki YSK! Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek, günlerdir tart - fl lan Ankara daki seçim itiraz na iliflkin olarak yapt aç klamada geliflmelere kendisi aç s ndan noktay küsurat na kadar oy rakam vererek koydu. Dediki: tirazlar neticesinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara göre Allah' n izniyle seçimi AK Parti kazand. Gökçek, AK Parti Ankara l Baflkanl nda düzenledi i bas n toplant s nda, ilçe seçim kurullar nda itirazlar n neticelendi ini söyledi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, "Cumhuriyet Halk Partisinin kendi taban içerisinde flu anda inan lmaz bir muhalefet bafllad. Cumhuriyet Halk Partisinin içi kaynamaya bafllad. ç muhalefet aya a kalkt " iddias nda bulundu. HABER 3 DE CHP li Yavafl Gönüllüleri www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Dünden bugüne birfley de iflmedi CHP'nin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçimlere yapt klar itirazlarla ilgili yeni bir geliflme olmad n söyledi. Yavafl, CHP Genel Merkezi'ne geliflinde gazetecilerin sorusunu cevapland rd. lçe seçim kurullar na yapt klar itirazlar konusunda bir geliflme olup olmad sorusuna Yavafl, "Dünden bugüne birfley de iflmedi" karfl l - n verdi. Mansur Yavafl a destek için partililerin giriflimleri da devam ediyor. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi CHP ve MHP'lilerden oluflan bir grup, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binas na çelenk b rakt. S hhiye taraf ndan yürüyerek YSK'n n bulundu u Mithatpafla Caddesi'ne gelen grup, ellerinde karanfil ve üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelenk tafl d. Barikat arkas nda bir süre bekleyen grup ad na 5 kifli, YSK önüne geçerek üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelengi b rakt. Bas n mensuplar na, çevik kuvvet polisine ve YSK çal flanlar na ellerindeki karanfilleri da tan ve "Mansur Baflkan" sloganlar atan grup, emniyet yetkililerinin iste i üzerine da ld. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Ankara baflta olmak üzere baz yerlerde itiraz edilen seçim sonuçlar, siyaset arenas n toza, dumana bulad. Göz gözü görmese de söz sözü buluyor. O kadar sözün üstüne iki çift söz edilmezse olmaz. Demem o ki; Yerel seçim denilen yar fltan yeni ç kt k Kaba gürültü ile bofl lak rt dan b kt k Zannettik ki bir oyla düzeni yakt k, y kt k Ne gezer; düzen ile gezen yerli yerinde Gökçek e kulak verin baflkan m diyor gitmez Yavafl Gardafl m Yavafl Yavafl a bu oy yetmez ki taraf ikna etmeden yar fl bitmez Ne gezer; bitse bile iflin asl derinde Tazminat paras yla halka yedir döneri Seçim kazanmak için periflan et son eri Benimkisi siyaset de il sade öneri flin tad kaçmadan bu ifl bitmek zorunda Dinleyen olursa diye kendim çald m, kendim söyledim. Duyan oynas n! Dursun ERKILIÇ HALICI: YSK ile veri yavafllamas n görüfltük CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop'un kendisine yöneltti i sorulara iliflkin, "Sadece YSK'dan almam z gereken verilerle ilgili bir yavafllama oldu u için YSK yetkileriyle bir görüflme yapt k dedi. HABER 4. SAYFADA CHP nin bafl na YAVAfi geçsin! Muhalefette, özellikle CHP'de bir sorgulanma dönemi yaflanaca n, yaflanmas gerekti ini düflünüyorum" diyen AK Parti Genel Baflkan Yard mc s fientop, Mansur Yavafl ile ilgili önerisiyle herkesi flafl rtt. fientop "Mansur Yavafl CHP'nin bafl na iyi bir genel baflkan olabilir 30 Mart'ta ald klar dersle muhalefet partileri hem üslup hem siyaset tarz hem de yönetici kadrolar bak m ndan muhtemelen bir de- iflime zorlanacak. Kendi içlerinden veya Türkiye kamuoyu taraf ndan dedi. HABER 3. SAYFADA CHP nin say m iste i reddedildi Ankara l Seçim Kurulu, Ankara Büyükflehir Belediyesi oylar n n yeniden say lmas n isteyen CHP'nin itiraz n reddetti. htimaller dahilinde olan bu geliflmenin ard ndan CHP nin Yüksek Seçim Kurulu na müracaat etme yolu aç ld. 4 Nisan 2014 Resmi Gazete 2014/5939 Baz Alanlar n Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Baz Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin S n rlar nda De ifliklik Yap lmas na liflkin Karar

2

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 5 Nisan 2014 Cumartesi So uk hava ceviz SABAH KEYF smail KARA a açlar n da etkiledi Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, bölgede so uk hava ve zirai donun ceviz a açlar na zarar verdi ini söyledi. SAMSUN - Serdar, AA muhabirine yapt aç klamada, hafta sonu yurdun kuzeydo u kesimlerinde havan n hissedilir derecede azald n ve don olaylar n n yafland n, bunun da özellikle sürgün veren meyve a açlar n etkiledi ini Yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya kalp bulundu AMASYA - Total yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya beyin ölümü gerçekleflen bir hastan n kalbi nakledilecek. Ankara Üniversitesi (AÜ) Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda gerçeklefltirilen ameliyatla Türkiye'de ilk kez total yapay kalp tak lan ve yaklafl k 2 y ld r nakil bekleyen Usta'ya kalp bulundu. Gerçek bir kalbe sahip olaca günü bekleyen ve s rt nda tafl d çanta fleklindeki ünite ile hayata tutunan evli ve 3 çocuk annesi 38 yafl ndaki Hülya Usta, kalp nakli olmak için Amasya Sa l k l Müdürlü üne ait UMKE arac ile Ankara'ya gitmek üzere yola ç kt. Sa l k l Müdürü Ömer Deniz, AA muhabirine yapt aç klamada, kendisi ile irtibat kuran Usta'ya Ankara'ya ivedi bir flekilde ulaflabilmesi için araç tahsis ettiklerini söyledi. Deniz, "Akflam saatlerinde Usta, bize ulaflarak Ankara'dan kalp nakli için kendisine haber geldi ini iletti. Bizde ilgili yerlerle görüflerek bir UMKE arac n Hülya Usta'ya tahsis ettik. Beyin ölümü gerçekleflen bir hastadan al nacak kalbin Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Vakf Hastanesinde Usta'ya nakledilece ini biliyoruz" dedi. AA muhabirinin telefonda görüfltü ü Hülya Usta, ise heyecanl ve mutlu oldu unu ifade ederek herkesten dua bekledi ini söyledi. Hülya Usta, Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda gerçeklefltirilen ameliyatla Türkiye'de ilk kez total yapay kalp tak lan kad n hasta olmufltu. Bu ameliyatla Türkiye'de ilk, Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 19'uncu kad n hastaya, elde tafl nabilen total yapay kalp nakli yap lm flt. (AA) AMASYA - MURAT DEM RC - Amasya'n n Gümüflhac köy ilçesinde ortaokul ö rencileri gönüllü olarak ilçede bulunan yafll lar n evlerine giderek temizlik ve yemek yap p onlara kitap okuyor. Mehmetpafla Ortaokulu 7/B s n f n n gönüllü ö rencileri, haz rlad klar "Geçmiflle Gelecek El Ele" projesi kapsam nda yafll ve bak ma muhtaç kiflilere yard mc oluyor. Ev ifllerini yapt klar yafll lara kitap bile okuyan ö renciler, adeta geçmifllerine de sahip ç k yor. Art kabat Mahallesi'nde Osman (80) ve Saniye (74) Çetin çiftinin evine giden gönüllü ö rencilerden oluflan ekip, kendi çabalar yla gün boyu yap lmas gerek iflleri tamamlad. Saniye Çetin, AA muhabirine yapt aç klamada, 74 yafl nda oldu unu ve art k ev ifllerini çok fazla yapamad n belirterek, 3 çocu u bulundu unu ancak sadece birinin ilçede yaflad n anlatt. Gelininin arada s rada kendisine yard ma geldi ini dile getiren Çetin, "Bugün de çocuklar bana çok yard mc oldu. flimi gördüler, bulafl m y kad lar, evimi süpürdüler. nflallah onlar da büyüklere hizmet ettikleri gibi küçüklerinden ayn hizmeti görürler" dedi. "VAKT NDE ORAK DA B ÇT K, HARMAN DA SÜRDÜK" "Biz büyüklerimize çok hizmet ettik, küçüklerimiz de flimdi bize hizmet ediyor" diyen Çetin, "Vaktinde orak da biçtik, harman da sürdük. fiimdi elimiz tutmuyor, gözümüz görmüyor, çocuklardan umut ediyoruz. Sa olsunlar çocuklar m da geldi, belirtti. Hava s cakl ndaki ani düflüflün özelikle Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde ceviz a açlar n olumsuz etkiledi ini ifade eden Serdar, "Bölgede hava s cakl mevsim normallerinde gidiyordu. Do a canlanmaya bafllam fl a açlar sürgünlerini vermiflti ancak hafta sonu yaflanan ani hava de iflikli i ve don olay özellikle meyve bahçelerini etkiledi. So uk hava ve don yüksek rak mlarda ceviz bahçelerindeki a açlar n yanmas na neden oldu" dedi. Samsun'daki ceviz bahçelerinde zarar n büyük oldu unu, bu y l verimin düflük olaca n tahmin ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Serdar, flunlar kaydetti: "Meyvecilikte teknik olarak her meyvenin kendine ait optimum iklim flartlar nda yetifltirilmesi gerekir. Aksi taktirde verim düflüklü ü gibi bir çok olumsuz durumla karfl lafl lmas kaç n lmaz olmaktad r. Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta ceviz yetifltiricili i son y llarda büyük geliflme gösterdi. Yeni tür ve bölgeye uyumlu cevizler dikildi ancak yaflanan olumsuz iklim flartlar bölgedeki bütün cevizleri etkiledi. Geçen y l Samsun'daki bahçelerde 5 bin ton ceviz üretildi ancak bu y l verim yar yar ya düflecek. Samsun ve Ordu'da ceviz a açlar yüzde 80 oran nda etkilendi." So uk havadan genellikle yerli tür cevizlerin etkilendi ini söyleyen Serdar, Amerika menfleli chander, fernette, franguette gibi türlerin dona karfl daha dayan kl oldu unu, yörede bu türlerin yetifltirilmesi gerekti ini vurgulad. (AA) Gümüflhac köy de ö rencilerden örnek davran fl hizmet ettiler, onlardan çok memnunum, Allah hepsinden raz olsun" ifadelerini kulland. Ö rencilerden Nafiye rem Uyar, Yafll lar Haftas dolay s yla bafllatt klar "Geçmiflten Gelece e El Ele" projesi kapsam nda yafll lar n evlerine gittiklerini kaydetti. Uyar, Saniye teyzelerinin evine gelerek camlar n sildiklerini, evini süpürdüklerini, yemek yaparak ona katk da bulunduklar n dile getirerek, "Onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize" ifadesini kulland. Bar fl Bayram ise projeyle her hafta okullar n n belirledi i saatlerde yafll teyze ve amcalar n n evlerine gideceklerini, onlara yard m etmeye çal flacaklar n, onlar n yükünü hafifletmek istediklerini vurgulad. Cemre Alpaslan da "Bu projede gönüllü arkadafllar m zla ifl birli i yapt k, ben bulafl k y kad m, rem arkadafl m z camlar sildi. Yafll lar Haftas senede bir kez oluyor, biz gönüllü arkadafllar m zla bunu bir seneye yaymay düflünüyoruz. Bu projede yer almaktan çok mutluyum" diye konufltu. Mehmetpafla Ortaokulu Müdürü Yakup Doluel, hayata geçirdikleri projeyle her hafta bir yafll n n evine giderek onlar n gönüllerini almak, onlara bir nebze olsa da yard m etmek amac n tafl d klar n kaydetti. (AA) Seçme özlü sözler -Hukukçular n birincil görevi, tüm ça dafl nitelikleriyle hukuk devletini gerçeklefltirmek, hukukun üstünlü ü ilkesini yaflama yaflama geçirtmektir. (Yekta Güngör Özden) -Nezaketiniz bizi cebir ve fliddetinizden daha kolayl kla nezakete mecbur eder. (fiekspir) -Baflkalar n övmiyenlere, daima yerenlere, kimseden memnun olmayanlara bak n; bunlar kimsenin kendilerini be enmedi i insanlard r, (La Bruyer) -Sessizlik, ço u kez toplumun kanaat ve hükümlerini sözlerden daha etkin olarak ifade eder. (Disraeli) -Zevkin döfle i, meziyetin mimar d r. (Duganne) -At suya götürebilirsiniz, fakat su içmeye zorlayamazs n z. ( ng.a.s.) * Birkaç f kra Adam n birini asmaya götürürlerken, cellada yalvar r; -Aman a am, ilk as l fl md r. Beni korkutmadan as n ne olur! * Bir baba çocu unu seviyormufl, çocuk sormufl; -Baba, beni sever misin? -Çok severim o lum. -Fakat benim kadar sevemezsin! -Neden? -Çünkü, senin iki o lun var. Benimse bir babam. * Kad n n beflinci kocas hastalan p yata a düflmüflken, kad n bir gün; -Beni kime b rak p da gideceksin? Diye sormufl. Adam güç bela yast ktan bafl n kald - r p cevap vermifl; -Alt nc kocan olacak bahts za * Kar -koca kavga ediyorlarm fl. Koca; -Kar, seninle evlendi im güne lânet ediyorum. Kar s flöyle demifl; -Haks zl k ediyorsun, seninle hofl geçindi imiz tek gün, o gündür. * fiekspir diyor ki Konuflmadan önce dinleyin, Yazmadan önce düflünün, Harcamadan önce kazan n, Dua etmeden önce ba fllay n, ncitmeden önce hissedin, Nefret etmeden önce sevin, Vazgeçmeden önce çabalay n! Dertler Dünya ac y bal eyledi Dertleri ekti a aç etti Günler geçti yaz geldi fiimdi gel topla meyveyi (Altay Taflk n) El Gibi çime hüzün dolar akflamn bitiminde Gönlümün yang n var bacamdaki tütünde Bunu bilir bakars n yabanc bir el gibi Ad n sakl kalbimde aç lmam fl gül gibi (Muharrem Demirbafl) * Tolstoy a göre sanat Biri bir fleyi üretiyorken çok etkileniyor ve ruhunda k p rdamalar olufluyorsa, ayn türden etkilenmeleri; üretilen o fleyi izleyenler de duyumsuyorsa, onlar etkileyen bu fley sanatt r. Etkilemenin derecesi, sanat n mükemmeli inin ölçüsüdür. * Devlet s rr n iffla Sovyet Rusya da yarg ç san a sordu; -Yoldafl Petrovick, ne ile suçland n - z biliyor musunuz? -Tar m Bakan na aptal ve ifle yaramaz adam demekle Yarg ç zab t kâtibine karar n yazd rd ; -Memura iftira atmaktan 5 y l, Devlet s rr n aç a vurmaktan 5 y l mahkûmiyetine * Bu Ne Perhiz Sana hayvan desem Dar l rs n. Ama arslan desem Bay l rs n. (Basri mece) * Atatürk diyor ki ; Yurt topra! Sana her fley feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuzlu- a dek yaflatmak için verimli kalacaks n. Türk topra sen, seni seven Türk ulusunun mezar de ilsin. Türk ulusu için yarat c l n göster! * Bu haftal k da bu kadar dostlar. Hoflça kal n, dostça kal n!

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 5 Nisan 2014 Cumartesi Tar m, büyümede ve ihracatta görevini yapt S&P Türkiye Bankac l k Sektörü Raporu: "De erlendirdi imiz Türk bankalar k sa vadeli geri ödemelerini gerçeklefltirecek yeterlilikte likidite tamponlar na sahip" "Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" TZOB Genel Baflkan Bayraktar, Tar m, orman ve bal kç l k, 2013 y l n yüzde 3,1 reel büyümeyle tamamlad. Tar m sektörü, hem büyümede hem ihracatta üzerine düfleni fazlas yla yapm flt r dedi. ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m, orman ve bal kç l n, 2013 y l n yüzde 3,1 reel büyümeyle tamamlad n, 2012'de 111,7 milyar lira olan tar msal has lan n 115,9 milyar liraya ç kt n bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, Türkiye statistik Kurumu (TU K) taraf ndan aç klanan büyüme rakamlar n de erlendirdi. Tar m, ormanc l k ve bal kç l n, 2013'ün son çeyre inde yüzde 0,9, y l n tamam nda ise yüzde 3,1 büyüme gerçeklefltirdi ini bildiren Bayraktar, tar m, ormanc l k ve bal kç l kta, 2012'de 111 milyar 682 milyon 488 bin lira olan cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi has lan n, 2013'te 115 milyar 941 milyon 507 bin liraya ç kt n bildirdi. fiubat AYINDA TARIM VE GIDA HRACATI ARTTI Bayraktar, tar m ve g dada 2014 fiubat ihracat n n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 11 artarak 1 milyar 460 milyon 909 bin dolara ç kt n kaydetti. Tar m ve g dada 2013 y l fiubat ay nda 426 milyon 748 bin dolar olan d fl ticaret fazlas n n, bu y l n flubat ay nda yüzde 45,12 art flla 619 milyon 281 bin dolara yükseldi ine dikkati çeken Bayraktar, "Tar m sektörü, hem büyümede hem ihracatta üzerine düfleni fazlas yla yapm flt r. Bu sonuç gecesini gündüzüne katarak al n teriyle çal flan üreticimizin baflar s d r. Yap sal sorunlar çözülürse, üreticiye daha fazla destek verilirse, sektör 150 milyar dolar has la, 40 milyar dolar ihracat hedefini rahatl kla tutturabilir" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Brüt d fl borç stoku ne kadar? 2013 y l n n dördüncü çeyrek dönem sonu itibariyle Türkiye'nin brüt d fl borç stoku 388,2, net d fl borç stoku ise 230,6 milyar dolar olarak gerçekleflti. Güneydo ulu ifl adamlar istikrar n sürmesini istiyor GAZ ANTEP- ADEM YILMAZ - HAL L F DAN - Güneydo u'da faaliyet gösteren ifl dünyas temcileri, siyasi istikrar n ekonomik istikrar da beraberinde getirece ine inan yor. Gaziantep Sanayi Odas (GSO) Yönetim Kurulu Baflkan Adil Konuko lu, AA muhabirine yapt aç klamada, halk n yerel seçimlerde oyunu huzur, güven ve istikrar n devam ndan yana kulland n belirtti. Yerel seçimin ülkenin gelece ine yön vermesi aç s ndan da büyük önem tafl d n ifade eden Konuko lu, milli iradenin sand a yans d n ve ç kan sonuçlara herkesin sayg göstermesi gerekti ine dikkati çekti. Türkiye'nin yoluna güçlü bir flekilde devam edece ini vurgulayan Konuko lu, "Ülkemizin kazan mlar riske edilmemelidir. Türkiye bundan sonra 2023 hedeflerine odaklanmal ve bu konuda at lacak ad mlar h zl bir flekilde gerçeklefltirilmelidir. fl adamlar olarak Türkiye'nin gelece ine inan yoruz. Birlik ve beraberli imizi pekifltirerek daha h zl büyüyebiliriz" dedi. - "Piyasaya güven devam ediyor" Gaziantep Ticaret Odas (GTO) Baflkan Eyüp Bart k ise siyasi istikrar n ihracata olumlu yans yaca n söyledi. Türkiye'nin büyümeye devam etti ini aktaran Bart k, "Özel sektörün piyasaya olan güveni sürüyor. Bunun yan nda güvenin yok olmamas için istikrar gerekiyor. Ekonomik ve siyasi istikrar, rakamlar, sürdürülebilir güçlü bir art fla tafl yacakt r. Yerel seçim sonuçlar göstermifltir ki ifl dünyas istikrar istiyor" diye konufltu. Gaziantep Genç fl Adamlar Derne- i (GAG AD) Yönetim Kurulu Baflkan Taner Özdurak da hedefe ulaflabilmek için istikrarl bir seyir izlenmesi gerekti ine iflaret etti. Türkiye'nin bir demokrasi s nav n daha baflar yla verdi ini vurgulayan Özdurak, flöyle konufltu: "Dalgalanmalara ra men 2013'ün beklentilerin üzerinde ç kmas ve ekonomiye olan güvenin artmas n olumlu bir geliflme olarak de erlendiriyoruz. Büyüme anlam nda geliflmeler olumlu fakat ekonominin olmazsa olmaz güven ve istikrar ortam d r. Hedeflerimize ulaflmak için daha olumlu ve istikrarl seyir izlememiz ve siyasi taraflar n da gerginli i azaltacak ad mlar atmas gerekiyor. Bundan sonra gerek reel sektör gerekse siyasi iradenin gündeminin ekonomi olmas kaç n lmaz." Tüm Sanayici ve fl Adamlar Derne i (TÜMS AD) Gaziantep fiube Baflkan Cuma Çekici ise ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar n sürmesini temenni ettiklerini belirtti.türkiye'nin s - k nt l günler yaflad n dile getiren Çekici, "Umar z yaflanan gerginlikler geride kal r. Önemli bir viraj aflt k, istikrar n devam ndan yanay z. Bu seçim, hükümetin ayn baflar y sürdürmesi aç s ndan da önemliydi. Büyüme trendine giren ekonominin devam etmesi için de önemliydi. Temennimiz hem ekonominin hem siyasi istikrar n sürmesidir" fleklinde konufltu. - "Yat r mc lar rahatlad " fianl urfa Ticaret Borsas (fiutb) Baflkan Mehmet Kaya da seçim sonuçlar n n ülkedeki olumsuz havay yumuflataca na inand n söyledi. Yeni geliflmelerin ekonomik durumu normallefltirece ini aktaran Kaya, " lk günden görüyoruz faizler düfltü, döviz fiyatlar geriledi, bu sevindirici bir durum" dedi. Yerel seçim sonuçlar n n Türkiye'nin gelece ine yön vermesi aç s ndan da büyük önem tafl d n ifade eden Kaya, seçimlerden önce ülkede bir kaos havas oluflturulmaya çal fl ld - n, bunun da ülkeyi olumsuz etkilendi ini dile getirdi. (AA) ANKARA- Türkiye'nin brüt d fl borç stoku, geçen y l n dördüncü çeyre i sonu itibariyle 388,2, net d fl borç stoku ise 230,6 milyar dolar olarak gerçekleflti. Hazine Müsteflarl, 2013'ün dördüncü çeyre ine iliflkin Türkiye'nin brüt d fl borç stoku geçici verileri ile net d fl borç stoku verilerini aç klad. Buna göre, Türkiye brüt d fl borç stoku, 2013'ün dördüncü çeyrek sonu itibar yla 388,2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Özel sektör borçlar n n toplam d fl borç stoku içerisindeki pay 267 milyar dolar ile yüzde 68,8 ve kamu kesimi borçlar n n pay 116 milyar dolar ile yüzde 29,9 oldu. Merkez Bankas borçlar n n toplam d fl borç stoku içerisindeki pay ise 5,2 milyar dolar ile yüzde 1,3 olarak gerçekleflti. Kamu kesimi d fl borçlar n n büyük bir ço unlu u, uzun vadeli d fl borçlardan olufltu. Merkezi Yönetim D fl Borç Stoku, 2013 y l dördüncü çeyrek dönem sonu itibar yla 85,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Bu miktar n 55,7 milyar dolar tutar ndaki k sm, uluslararas finansa l piyasalarda gerçeklefltirilen tahvil ihraçlar stokundan olufltu. Merkezi yönetim d fl nda kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankalar, K T'ler ve di er finansa l olmayan kamu kurulufllar n n toplam d fl borçlar ise söz konusu dönemde 30,3 milyar dolar oldu. ÖZEL SEKTÖR DIfi BORÇLARI K sa vadeli özel sektör d fl borcu da söz konusu dönem sonu itibar yla 110,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Bu tutar içinde bankac l k sektörünün pay 72 milyar dolar oldu. Özel sektörün 2013 y l dördüncü çeyrek dönem sonu itibar yla uzun vadeli d fl borçlar ise 156,4 milyar dolar olarak hesapland. Finansa l olmayan kurulufllar 85,6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör d fl borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu. KUR ETK S Merkez Bankas uzun vadeli d fl borçlar, geçen y l n son çeyre inde 4,4 milyar dolar, k sa vadeli d fl borçlar ise 833 milyon dolar tutar nda gerçekleflti. D fl borç istatistiklerinde büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesi uluslararas bir standartken, bu durum, yay nlanan istatistiklerdeki d fl borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleflen hareketlerden etkilenmesine yol aç yor. Bu çerçevede, 2013 Eylül-2013 Aral k döneminde d fl borç stoku, döviz kuru de iflikliklerinden dolay yaklafl k 820 milyon dolar tutar nda art fl gösterdi. NET DIfi BORÇ 230,6 M LYAR DOLAR Türkiye'nin 2013 y l Aral k sonu itibar yla net d fl borç stoku da 230,6 milyar dolar oldu. Ayn dönemde, kamu net borç stoku 198,3 milyar lira, AB tan ml genel yönetim borç stoku ise 566,3 milyar lira olarak gerçekleflti. (AA) LONDRA - Kredi derecelendirme kuruluflu Standard & Poor's (S&P), "De erlendirdi imiz Türk bankalar k sa vadeli geri ödemelerini gerçeklefltirecek yeterlilikte likidite tamponlar na sahip" aç klamas nda bulundu.bankac l k sektörüne iliflkin de erlendirme raporunu yay nlayan S&P, "Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" öngörüsünde bulundu. Yerel politikadaki geliflmeler, yaklaflan seçimler ve Fed'in devam eden tahvil al m azalt m n n, Türk bankalar için belirsizlikleri art rd belirten S&P aç klamas nda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n ocak ay ndaki faiz art r m n n, 2014'ün en az ndan ilk yar s nda faiz marjlar n daraltmas beklenmektedir. Yüksek faiz oranlar, yüksek kredi kay plar ve borçlanmadaki yavafllaman n 2014 y l nda Türk bankalar n n kazan mlar n azaltaca ön görülmektedir" ifadelerine yer verdi. Türk bankac l k sektörünün l ml oynakl klara karfl direncini vurgulayan S&P, "Türk bankalar n n daha iyi olan konumlar nedeniyle yeterli seviyede takipteki kredi haz rl klar yla sermaye tamponlar sayesinde genel olarak beklenen malvarl kaliteleri bask lar na karfl dayan kl l k göstermesi beklenmektedir. Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Katar a yapt r m, Körfez'de ekonomik iflbirli ini etkiler STANBUL- ZEYNEP DUYAR - Körfez flbirli i Konseyi'nin (K K) 3 üyesinin Katar'dan büyükelçilerini çekmesiyle bafl gösteren politik kriz, ekonomik etkileri de gündeme getirdi. K K ülkeleri aras ndaki siyasi sorun, Katar' n konseyin ald 'Do rudan veya dolayl olarak hiçbir Körfez ülkesi, di erinin iç ifllerine kar flmayacak' maddesini ihlal etmesi ve Müslüman Kardefller Teflkilat 'n ( hvan) desteklemesi sebebiyle ortaya ç km flt. Bu anlamda ülkelerin birbirilerine ambargo uygulayabilece i hatta K K projesinin sonlanabilece i ihtimalleri de konuflulmaya baflland. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluflan kurulun, 11 Kas m 1981'de Riyad'da imzalad anlaflma do rultusunda ekonomik ve sosyal amaçlarla kurulan K K, bölgede birlik ve beraberli i de kuvvetlendirmeyi hedefliyordu. Son dönemde Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'nin Katar'daki büyükelçilerini çekmesiyle baflgösteren siyasi sorunlar, K K ülkeleri aras nda gümrük birli i, ortak pazar ve ekonomik ve mali birli in kurulmas na iliflkin kabul ettikleri bu anlaflman n da sonuna gelinmifl olabilece i ihtimalini gündeme tafl d.bu anlamda BAE'nin Katar'a yapt r mlar aras nda boru hatlar n n kendi topraklar na do ru genifllemesini durdurabilece i öngörülüyor. AA muhabirine konuya iliflkin aç klamalarda bulunan Manaar Enerji Dan flmanl k Bölümü Baflkan ve Enerji Stratejisti ve Ekonomisti Robin Mills, uygulanabilecek bir ekonomik yapt r m n temel etkisinin, Katar ekonomisi üzerinde olabilece ini dile getirdi. Katar' n, Suudi Arabistan veya di er komflular yla fazla ticaret yapmad n belirten Mills, "Katar' n ran'a yak nlafl p yak nlaflmayaca n da görmemiz gerekir" dedi. Mills, Katar' n yine de do algaz ve petrol ihrac - n n bu durumdan etkilenmeyece ini düflündü ünün alt n çizerek, ülkenin, Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan ve ngiltere gibi ülkelerdeki müflterilerinin bir tehlike görmesi halinde Suudi Arabistan üzerine bask yapabilece ini söyledi. BAE'nin, Katar'dan do algaz ald n, bu sebeple Katar' n kendi ekonomisi için hayati önem arz eden do- algaz sevkiyat na engel olmayaca öngörüsünde bulunan Mills, "Buna karfl n, BAE, Katar boru hatlar n n kendi topraklar na do ru genifllemesini durdurabilir. Gündeme getirilen yapt r mlar, Katar' n kara ve hava s n rlar n n kapat lmas olabilir ki bu ad m Katar Hava yollar n ve ülkeye yap lacak yiyecek ürünleri gibi sevkiyatlar sekteye u ratabilir" dedi. (AA)

7 EKONOMI hracatç lar m z için yeni f rsatlar ç kacak Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, "Ekonomik tahminlerin 2013'e göre olumlu olmas, bilhassa en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birli i'nde beklenen iyileflme, kurdaki geliflmeler ihracat m zdaki art fl destekleyecek, ihracatç lar m z için flüphesiz yeni f rsatlar ortaya ç karacakt r" ifadelerini kulland. ANKARA - Zeybekci, yaz l aç klamas nda, Türkiye hracatç lar Meclisinin (T M) aç klad 2014 Mart ihracat rakamlar na iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Geçen y ldaki olumsuz konjonktüre ra men Türkiye ekonomisinin 2013'te yüzde 4 ile Orta Vadeli Program'da OVP) öngörülen yüzde 3,6'l k tahminin de üzerinde güçlü bir büyüme sergiledi ini belirten Zeybekci, ekonominin geçen y l n son çeyre inde yüzde 4,4 büyüme kaydetti ine dikkati çekti. hracat n ise Ocak-fiubat döneminde yüzde 7,2 artarak 25,6 milyar dolara ulaflt n, ithalat n ise yüzde 1,7 azald n ifade eden Zeybekci, böylelikle d fl ticaret aç n n geçen y - l n ayn dönemine göre yüzde 16,6 azald n belirtti. hracat n ithalat karfl lama oran n n yüzde 68,2'ye yükseldi inin alt n çizen Zeybekci, "Yakalad m z bu baflar artan finansal istikrars zl a, küresel, bölgesel ve siyasal belirsizliklere ve en büyük ticari orta m z olan AB'deki daralmaya ra men yakalanm flt r. Bu performansta son 12 y lda ekonomimizin dayan kl l n art r c yap sal reform ve politikalar n pay büyüktür. Bugün T M'in aç klad ihracat kay t rakamlar n n da gösterdi i üzere hracata Dayal Büyüme Stratejisi ile ülkemiz ekonomisi emin ad mlarla hedeflerine do ru ilerlemektedir" de erlendirmesinde bulundu. T M'in aç klad 2014 Mart ihracat kay t rakamlar na göre ihracat n 2013'ün ayn ay na göre yüzde 4,3 artarak 13 milyar 13 milyon dolar oldu unu belirten Zeybekci, Ocak-fiubat TÜ K rakamlar ile birlikte de erlendirildi inde Ocak-Mart döneminde gerçeklefltirilen ihracat n geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 6,2'lik art flla toplamda 38 milyar 607 milyon dolara ulaflt n bildirdi. Zeybekci, martta sanayi ürünleri ihracat n n yüzde 3,6 artarak 10 milyar 758 milyon dolar, tar m ürünleri ihracat n n yüzde 9,9 artarak 1 milyar 892 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti ini ifade etti. Madencilik ürünleri ihracat n n ise yüzde 1,5 azalarak 364 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti ini belirten Zeybekci, flöyle devam etti: " hracat m z n lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün ihracat, mart ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 14,2 art flla 2 milyar 128 milyon dolar ulaflt. Benzer flekilde mart ay nda haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,3 artarak 1 milyar 604 milyon dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüzün ihracat ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 1,1 art fl göstererek 1 milyar 468 milyon dolara ulaflt y l mart ay ihracat performans m z ülke gruplar itibar yla incelendi inde, bafll ca ihraç pazar m z olan AB ülkelerine ihracat m z bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 13,2 oran nda artarak 5 milyar 974 milyon dolar seviyesine gelmifltir. Orta Do u ülkelerine ihracat m z 2014 y l mart ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 7,9 artarak 2 milyar 463 milyon dolara ulaflm flt r." FARKLI PAZARLARA AÇILMA STRATEJ S Türkiye'nin son y llarda farkl pazarlara aç lma stratejisinde baflar l oldu unun alt n çizen Zeybekci, martta toplam 223 ülke-gümrük bölgesine, Ocak-Mart döneminde ise toplam 237 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçeklefltirildi ine dikkati çekti. Zeybekci, mart ay nda 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirilen ülke say s n n 29, Ocak-Mart döneminde 100 milyon dolardan fazla ihracat yap lan ülke say s n n ise 57'ye ulaflt n belirtti. EN ÇOK HRACAT YAPILAN ÜLKELER Mart ay nda en çok ihracat gerçeklefltirilen ülkeler s ralamas nda ilk 5'te Almanya (1 milyar 311 milyon dolar), Irak (992 milyon dolar), ngiltere (790 milyon dolar), talya (617 milyon dolar) ve Fransa'n n (585 milyon dolar) yer ald n ifade eden Zeybekci, Ocak- Mart döneminde en çok ihracat gerçeklefltiren ülke s ralamas n n da de iflmedi ini ve ilk 5'te yine Almanya, Irak, ngiltere, talya ve Fransa'n n oldu unu iflaret etti. "OVP HEDEF N AfiACA IZ" Martta 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltiren 14 il bulunurken, Ocak-Mart döneminde 25 ilin 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirme baflar s gösterdi ine dikkati çeken Zeybekci, flunlar kaydetti: "Aç klanan rakamlardan görüldü ü üzere, 2014 y l na iyi bir bafllang ç yapt k. Bu y la dair ekonomik tahminlerin baflta geliflmifl ekonomiler olmak üzere 2013'e göre olumlu olmas, bilhassa en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birli i'nde beklenen iyileflme, kurdaki geliflmeler ihracat m zdaki art fl destekleyecek, ihracatç lar m z için flüphesiz yeni f rsatlar ortaya ç karacakt r. Bu f rsatlar kazanca çevirmede ülkemizin do usundan bat s na, kuzeyinden güneyine tüm ihracatç lar m z n aktif rol oynayaca na ve bu do rultuda 2014 y l OVP hedefimiz olan 166,5 milyar dolar yakalayaca m za ve aflaca m za yürekten inan yorum." (AA) S rbistan Cumhurbaflkan Rus ifladamlar n kabul etti BELGRAD - S rbistan Cumhurbaflkan Tomislav Nikoliç, Rusya'n n tren ve z rhl araç üreticisi Uralvagonzavod flirketi temsilcilerini makam nda kabul etti. Cumhurbaflkanl 'ndan, bas na kapal kabulün ard ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, Nikoliç, görüflmede Uralvagonzavod Genel Müdürü Oleg Viktoroviç Siyenko ile beraberindeki heyeti a rlamaktan duydu u memnuniyeti ifade etti. S rbistan' n, yabanc yat r mc lar aç s ndan çok cazip bir ülke haline geldi ini belirten Nikoliç, di er yabanc yat r mc larla birlikte Rus ifladamlar n da ülkesine yat r m yapmalar konusunda desteklemeye haz r oldu unu söyledi. Siyenko da S rbistan'daki ifl f rsatlar ile yak ndan ilgilendiklerini ve Smederevo kentindeki demir çelik fabrikas yla ilgili iflbirli i yapmak istediklerini kaydetti. (AA) 5 Nisan 2014 Cumartesi 7 Türkiye, yat r mc lar n gözdesi haline gelecek ANKARA - Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK) Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, önümüzdeki süreçte piyasalara hakim olan olumlu havan n daha da güçlenmesinin beklendi ini belirterek, "Seçim sonuçlar, ABD kaynakl geliflmeler sonras nda bir miktar ç k fl n yafland Türkiye piyasalar n tekrar yabanc yat r mc lar n gözdesi haline getirecek" dedi. Ban, 2014 yerel seçim sonuçlar n n ekonomiye etkilerini AA muhabirine de erlendirdi. Seçimlerin, beklentiler do rultusunda AK Parti'nin lehine sonuçlanmas n n ard ndan piyasalardaki hareketlili in de artt n belirten Ban, faizlerdeki düflüfl h z kazan rken, Dolar/TL kurunun 2,14 seviyelerine kadar geriledi ini söyledi. Ayn flekilde, B ST endeksinde de düzeyinin geride b rak ld na ve son dönemde artm fl olan siyasal riskin de ola an seviyelerine döndü üne dikkati çeken Ban, flunlar kaydetti: "Piyasalar n seçim sonuçlar na ilk anda verdi i tepkiler böyle olsa da önümüzdeki süreçte piyasalara hakim olan olumlu havan n daha da güçlenmesi bekleniyor. Siyasi ve ekonomik istikrar ortam na olan güvenin tasdik edildi i anlam na da gelen seçim sonuçlar, ABD kaynakl geliflmeler sonras nda bir miktar ç k fl n yafland Türkiye piyasalar n tekrar yabanc yat r mc lar n gözdesi haline getirecek. Bu kapsamda, seviyesinin üstüne ç km fl olan B ST endeksinde ilk etapta direnç bölgesi hedeflenecek, bu seviyenin geride b rak lmas ile bölgesine do ru hareket edilecektir. Ayn flekilde, seviyelerinde gerçekleflecek taban çal flmas sonras nda ise bölgesi gündeme gelecek, uzun vadede de geçen y l n Haziran ay ndan bu yana yaflanm fl olan kay plar tekrar yerine koyulacakt r." Bunlar n d fl nda seçim sonras oluflan alg lama sonras nda Dolar/TL kurundaki gevfleme e iliminin de güçlenece ini anlatan Ban, söz konusu kurda orta vadeli hedefin 2,10-2,11 seviyeleri oldu unu ifade etti. Seçim sonuçlar n n faizlere etkisini de de erlendiren Ban, "Seçim öncesinde yüzde 12 seviyelerine yükselen faiz oranlar n n bugün yüzde 10,7 seviyelerinde de er ald n görüyoruz. ABD kaynakl geliflmelerin de etkili oldu u faiz oranlar nda yüzde 10 bölgesine do ru geri çekilmeler devam edecek, orta vadede de yüzde 9 bölgesi gündeme gelebilecektir" diye konufltu. (AA) Rusya'dan Türkiye'ye para ak fl olmayabilir SAKARYA - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Mustafa Akal, Ukrayna'daki geliflmelere iliflkin, "Rusya'dan Türkiye'ye para ikamesi gelmeyece i gibi ileri dönemlerde her iki ülke borsas n n itibar kaybedece ini düflünmekteyim" dedi. Akal, AA muhabirine yapt aç klamada, "BIST 100 Endeksi ile GSPTSE ve Yükselen Borsalar Aras Etkileflim" konulu raporunda Rusya Borsas (RTSI) ile Borsa stanbul 100 (BIST 100) aras nda yüzde 86 civar nda korelasyon oldu unu söyledi. Do rusal iliflki gösteren her iki borsan n, ortaya ç kan kal c floklar n (siyasi, ekonomik ve askeri vb.) etkisinde kald na ve bu floklar n aylar boyunca devam etti ine dikkati çeken Akal, "Yap lan ikili nedensellik sonucu, nedenselli in yönü yüzde 10 anlaml seviyesinde MKB'den RTSI'ya do ru bulunmufltur. RTSI'dan MKB'ye do ru etki bulunmam flt r" fleklinde konufltu. "Rusya-Ukrayna krizini bu bulgular do rultusunda de erlendirdi imizde, Rusya'dan MKB'ye krizden dolay ciddi para ak fl olaca düflünülmemektedir" diyen Akal, bu etkinin çok zay f kalaca- n savundu. Akal, "RTSI, Meksika, Kanada, Güney Kore, Brezilya, Çin, Hindistan ve Endonezya Borsalar ile BIST 100 aras nda ikili grup nedenselli ine bak ld - nda, IMKB'den yüzde 1 anlaml seviyesinde di er borsalara nedensellik, yüzde 5 anlaml seviyesinde ise di er borsalardan BIST 100'e nedensellik vard r" ifadesini kulland. Söz konusu çal flman n, yükselmekte olan borsalar aras nda tam ba ms zl k ve tam bütünleflme bulunmad n gösterdi ini, bu borsalarda görülen floklar n birbirleri üzerinde grupsal etki yapt n kaydeden Akal, sözlerini flöyle tamamlad : "Dolay s yla dünya borsalar aras nda böyle bir etkileflim sabit oldu undan dolay herhangi biri veya birkaç nda görülen ekonomik, siyasi ve askeri floklar, bu ülkelere sermaye ak fl üzerinde etkili olmaktad r. Siyasi, sosyal ve politik kararlar al n rken, ekonomik istikrar n devaml l için hassas olunmas gerekmektedir. Bugün için Rusya'dan Türkiye borsas na ciddi ak m görülmese bile ileride Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Suriye gibi bölge ülkelerinin hepsi, bu konjonktürün devam etmesi halinde ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri zararlar görebilecektir. Rusya'dan Türkiye'ye para ikamesi gelmeyece i gibi ileri dönemlerde her iki ülke borsas n n itibar kaybedece ini düflünmekteyim." (AA)

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU 21 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU Aralık ayında tüketici güveni geriledi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010 GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru USD/TL bugün açılışta, euro dolar paritesindeki

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı