Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand."

Transkript

1 ISSN Nisan 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Baflbakan dan çoklu aç klama Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a eriflim yasa n hak ihlali olarak niteleyen ve aç lmas n hükme ba layan karar için, Karara sayg duymuyorum dedi. Yerel seçimlere iliflkin de erlendirmede bulunan Baflbakan Erdo an, seçim sonuçlar n güvenoyu olarak yorumlad. Cumhurbaflkanl seçimine iliflkin Abdullah Gül'ün "Oturur konufluruz, k sa bir süre sonra aç klar z" aç klamas - n da de erlendiren Erdo an, "Say n Cumhurbaflkan m z n bu konuyu aram zda müzakere ederek karara var r z kanaatini paylafl yorum" dedi. Erdo an; 3 dönem, AA iddialar ve Egemen Ba fl ile ilgili sorular da yan tlad. 12 DE TADI KACMASIN Fitch, kredi notunu teyit etti BBB- Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti, not görünümünü "dura- an"da b rakt. Türkiye'nin makroekonomik politikas - n n zaman içerisinde geliflme gösterdi i belirtilerek, buna ra men Türkiye ekonomisinin yüksek oranda oynakl k gösterdi i kaydedildi. Aç klamada, Türk Liras n n dengelendi i ve uluslararas rezervlerin ocaktaki sert düflüflten sonra flubatta yeniden artt dile getirilerek, "Türkiye'de yeniden dengelenme daha yavafl büyümeye neden olacakt r ve biz Türkiye'nin 2014 y l - na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,2'den yüzde 2,5'e ve 2015 y l na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,8'den yüzde 3,2'ye indirdik" denildi. ZAMDA flampiyon Tüketici fiyatlar baz nda mart ay nda en yüksek fiyat art fl görülen ürün yüzde 29,01 ile karnabahar oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, geçen ay yüzde 29,01 fiyat art fl yla karnabahar ''zam flampiyonu'' olurken, bu ürünü fiyat yüzde 18,30 oran nda artan sivri biber ve fiyat yüzde 17,98 artan muz izledi. Çekirdek enflasyon Z RVEDE TÜ K taraf ndan aç klanan mart ay tüketici enflasyon verisi yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde artarken çekirdek enflasyon (ÖKTG-I) y ll k yüzde 9,32 ile son 7 y l n en yüksek seviyesinde gerçekleflti. Fehmi Koru Seçim sonuçlar Araplar da yüreklendirmifl 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada Siyaset böyledir; seçimden önce projeler, seçimden önce genellikle projeler seçimden sonra da genellikle iddialar konuflulur. Afl klar n sazl - sözlü at flmas gibi siyasetçilerin at flmas da hiç bitmez Sanki YSK! Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek, günlerdir tart - fl lan Ankara daki seçim itiraz na iliflkin olarak yapt aç klamada geliflmelere kendisi aç s ndan noktay küsurat na kadar oy rakam vererek koydu. Dediki: tirazlar neticesinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara göre Allah' n izniyle seçimi AK Parti kazand. Gökçek, AK Parti Ankara l Baflkanl nda düzenledi i bas n toplant s nda, ilçe seçim kurullar nda itirazlar n neticelendi ini söyledi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, "Cumhuriyet Halk Partisinin kendi taban içerisinde flu anda inan lmaz bir muhalefet bafllad. Cumhuriyet Halk Partisinin içi kaynamaya bafllad. ç muhalefet aya a kalkt " iddias nda bulundu. HABER 3 DE CHP li Yavafl Gönüllüleri www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Dünden bugüne birfley de iflmedi CHP'nin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçimlere yapt klar itirazlarla ilgili yeni bir geliflme olmad n söyledi. Yavafl, CHP Genel Merkezi'ne geliflinde gazetecilerin sorusunu cevapland rd. lçe seçim kurullar na yapt klar itirazlar konusunda bir geliflme olup olmad sorusuna Yavafl, "Dünden bugüne birfley de iflmedi" karfl l - n verdi. Mansur Yavafl a destek için partililerin giriflimleri da devam ediyor. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi CHP ve MHP'lilerden oluflan bir grup, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binas na çelenk b rakt. S hhiye taraf ndan yürüyerek YSK'n n bulundu u Mithatpafla Caddesi'ne gelen grup, ellerinde karanfil ve üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelenk tafl d. Barikat arkas nda bir süre bekleyen grup ad na 5 kifli, YSK önüne geçerek üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelengi b rakt. Bas n mensuplar na, çevik kuvvet polisine ve YSK çal flanlar na ellerindeki karanfilleri da tan ve "Mansur Baflkan" sloganlar atan grup, emniyet yetkililerinin iste i üzerine da ld. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Ankara baflta olmak üzere baz yerlerde itiraz edilen seçim sonuçlar, siyaset arenas n toza, dumana bulad. Göz gözü görmese de söz sözü buluyor. O kadar sözün üstüne iki çift söz edilmezse olmaz. Demem o ki; Yerel seçim denilen yar fltan yeni ç kt k Kaba gürültü ile bofl lak rt dan b kt k Zannettik ki bir oyla düzeni yakt k, y kt k Ne gezer; düzen ile gezen yerli yerinde Gökçek e kulak verin baflkan m diyor gitmez Yavafl Gardafl m Yavafl Yavafl a bu oy yetmez ki taraf ikna etmeden yar fl bitmez Ne gezer; bitse bile iflin asl derinde Tazminat paras yla halka yedir döneri Seçim kazanmak için periflan et son eri Benimkisi siyaset de il sade öneri flin tad kaçmadan bu ifl bitmek zorunda Dinleyen olursa diye kendim çald m, kendim söyledim. Duyan oynas n! Dursun ERKILIÇ HALICI: YSK ile veri yavafllamas n görüfltük CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop'un kendisine yöneltti i sorulara iliflkin, "Sadece YSK'dan almam z gereken verilerle ilgili bir yavafllama oldu u için YSK yetkileriyle bir görüflme yapt k dedi. HABER 4. SAYFADA CHP nin bafl na YAVAfi geçsin! Muhalefette, özellikle CHP'de bir sorgulanma dönemi yaflanaca n, yaflanmas gerekti ini düflünüyorum" diyen AK Parti Genel Baflkan Yard mc s fientop, Mansur Yavafl ile ilgili önerisiyle herkesi flafl rtt. fientop "Mansur Yavafl CHP'nin bafl na iyi bir genel baflkan olabilir 30 Mart'ta ald klar dersle muhalefet partileri hem üslup hem siyaset tarz hem de yönetici kadrolar bak m ndan muhtemelen bir de- iflime zorlanacak. Kendi içlerinden veya Türkiye kamuoyu taraf ndan dedi. HABER 3. SAYFADA CHP nin say m iste i reddedildi Ankara l Seçim Kurulu, Ankara Büyükflehir Belediyesi oylar n n yeniden say lmas n isteyen CHP'nin itiraz n reddetti. htimaller dahilinde olan bu geliflmenin ard ndan CHP nin Yüksek Seçim Kurulu na müracaat etme yolu aç ld. 4 Nisan 2014 Resmi Gazete 2014/5939 Baz Alanlar n Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Baz Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin S n rlar nda De ifliklik Yap lmas na liflkin Karar

2

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 5 Nisan 2014 Cumartesi So uk hava ceviz SABAH KEYF smail KARA a açlar n da etkiledi Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, bölgede so uk hava ve zirai donun ceviz a açlar na zarar verdi ini söyledi. SAMSUN - Serdar, AA muhabirine yapt aç klamada, hafta sonu yurdun kuzeydo u kesimlerinde havan n hissedilir derecede azald n ve don olaylar n n yafland n, bunun da özellikle sürgün veren meyve a açlar n etkiledi ini Yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya kalp bulundu AMASYA - Total yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya beyin ölümü gerçekleflen bir hastan n kalbi nakledilecek. Ankara Üniversitesi (AÜ) Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda gerçeklefltirilen ameliyatla Türkiye'de ilk kez total yapay kalp tak lan ve yaklafl k 2 y ld r nakil bekleyen Usta'ya kalp bulundu. Gerçek bir kalbe sahip olaca günü bekleyen ve s rt nda tafl d çanta fleklindeki ünite ile hayata tutunan evli ve 3 çocuk annesi 38 yafl ndaki Hülya Usta, kalp nakli olmak için Amasya Sa l k l Müdürlü üne ait UMKE arac ile Ankara'ya gitmek üzere yola ç kt. Sa l k l Müdürü Ömer Deniz, AA muhabirine yapt aç klamada, kendisi ile irtibat kuran Usta'ya Ankara'ya ivedi bir flekilde ulaflabilmesi için araç tahsis ettiklerini söyledi. Deniz, "Akflam saatlerinde Usta, bize ulaflarak Ankara'dan kalp nakli için kendisine haber geldi ini iletti. Bizde ilgili yerlerle görüflerek bir UMKE arac n Hülya Usta'ya tahsis ettik. Beyin ölümü gerçekleflen bir hastadan al nacak kalbin Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Vakf Hastanesinde Usta'ya nakledilece ini biliyoruz" dedi. AA muhabirinin telefonda görüfltü ü Hülya Usta, ise heyecanl ve mutlu oldu unu ifade ederek herkesten dua bekledi ini söyledi. Hülya Usta, Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda gerçeklefltirilen ameliyatla Türkiye'de ilk kez total yapay kalp tak lan kad n hasta olmufltu. Bu ameliyatla Türkiye'de ilk, Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 19'uncu kad n hastaya, elde tafl nabilen total yapay kalp nakli yap lm flt. (AA) AMASYA - MURAT DEM RC - Amasya'n n Gümüflhac köy ilçesinde ortaokul ö rencileri gönüllü olarak ilçede bulunan yafll lar n evlerine giderek temizlik ve yemek yap p onlara kitap okuyor. Mehmetpafla Ortaokulu 7/B s n f n n gönüllü ö rencileri, haz rlad klar "Geçmiflle Gelecek El Ele" projesi kapsam nda yafll ve bak ma muhtaç kiflilere yard mc oluyor. Ev ifllerini yapt klar yafll lara kitap bile okuyan ö renciler, adeta geçmifllerine de sahip ç k yor. Art kabat Mahallesi'nde Osman (80) ve Saniye (74) Çetin çiftinin evine giden gönüllü ö rencilerden oluflan ekip, kendi çabalar yla gün boyu yap lmas gerek iflleri tamamlad. Saniye Çetin, AA muhabirine yapt aç klamada, 74 yafl nda oldu unu ve art k ev ifllerini çok fazla yapamad n belirterek, 3 çocu u bulundu unu ancak sadece birinin ilçede yaflad n anlatt. Gelininin arada s rada kendisine yard ma geldi ini dile getiren Çetin, "Bugün de çocuklar bana çok yard mc oldu. flimi gördüler, bulafl m y kad lar, evimi süpürdüler. nflallah onlar da büyüklere hizmet ettikleri gibi küçüklerinden ayn hizmeti görürler" dedi. "VAKT NDE ORAK DA B ÇT K, HARMAN DA SÜRDÜK" "Biz büyüklerimize çok hizmet ettik, küçüklerimiz de flimdi bize hizmet ediyor" diyen Çetin, "Vaktinde orak da biçtik, harman da sürdük. fiimdi elimiz tutmuyor, gözümüz görmüyor, çocuklardan umut ediyoruz. Sa olsunlar çocuklar m da geldi, belirtti. Hava s cakl ndaki ani düflüflün özelikle Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde ceviz a açlar n olumsuz etkiledi ini ifade eden Serdar, "Bölgede hava s cakl mevsim normallerinde gidiyordu. Do a canlanmaya bafllam fl a açlar sürgünlerini vermiflti ancak hafta sonu yaflanan ani hava de iflikli i ve don olay özellikle meyve bahçelerini etkiledi. So uk hava ve don yüksek rak mlarda ceviz bahçelerindeki a açlar n yanmas na neden oldu" dedi. Samsun'daki ceviz bahçelerinde zarar n büyük oldu unu, bu y l verimin düflük olaca n tahmin ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Serdar, flunlar kaydetti: "Meyvecilikte teknik olarak her meyvenin kendine ait optimum iklim flartlar nda yetifltirilmesi gerekir. Aksi taktirde verim düflüklü ü gibi bir çok olumsuz durumla karfl lafl lmas kaç n lmaz olmaktad r. Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta ceviz yetifltiricili i son y llarda büyük geliflme gösterdi. Yeni tür ve bölgeye uyumlu cevizler dikildi ancak yaflanan olumsuz iklim flartlar bölgedeki bütün cevizleri etkiledi. Geçen y l Samsun'daki bahçelerde 5 bin ton ceviz üretildi ancak bu y l verim yar yar ya düflecek. Samsun ve Ordu'da ceviz a açlar yüzde 80 oran nda etkilendi." So uk havadan genellikle yerli tür cevizlerin etkilendi ini söyleyen Serdar, Amerika menfleli chander, fernette, franguette gibi türlerin dona karfl daha dayan kl oldu unu, yörede bu türlerin yetifltirilmesi gerekti ini vurgulad. (AA) Gümüflhac köy de ö rencilerden örnek davran fl hizmet ettiler, onlardan çok memnunum, Allah hepsinden raz olsun" ifadelerini kulland. Ö rencilerden Nafiye rem Uyar, Yafll lar Haftas dolay s yla bafllatt klar "Geçmiflten Gelece e El Ele" projesi kapsam nda yafll lar n evlerine gittiklerini kaydetti. Uyar, Saniye teyzelerinin evine gelerek camlar n sildiklerini, evini süpürdüklerini, yemek yaparak ona katk da bulunduklar n dile getirerek, "Onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize" ifadesini kulland. Bar fl Bayram ise projeyle her hafta okullar n n belirledi i saatlerde yafll teyze ve amcalar n n evlerine gideceklerini, onlara yard m etmeye çal flacaklar n, onlar n yükünü hafifletmek istediklerini vurgulad. Cemre Alpaslan da "Bu projede gönüllü arkadafllar m zla ifl birli i yapt k, ben bulafl k y kad m, rem arkadafl m z camlar sildi. Yafll lar Haftas senede bir kez oluyor, biz gönüllü arkadafllar m zla bunu bir seneye yaymay düflünüyoruz. Bu projede yer almaktan çok mutluyum" diye konufltu. Mehmetpafla Ortaokulu Müdürü Yakup Doluel, hayata geçirdikleri projeyle her hafta bir yafll n n evine giderek onlar n gönüllerini almak, onlara bir nebze olsa da yard m etmek amac n tafl d klar n kaydetti. (AA) Seçme özlü sözler -Hukukçular n birincil görevi, tüm ça dafl nitelikleriyle hukuk devletini gerçeklefltirmek, hukukun üstünlü ü ilkesini yaflama yaflama geçirtmektir. (Yekta Güngör Özden) -Nezaketiniz bizi cebir ve fliddetinizden daha kolayl kla nezakete mecbur eder. (fiekspir) -Baflkalar n övmiyenlere, daima yerenlere, kimseden memnun olmayanlara bak n; bunlar kimsenin kendilerini be enmedi i insanlard r, (La Bruyer) -Sessizlik, ço u kez toplumun kanaat ve hükümlerini sözlerden daha etkin olarak ifade eder. (Disraeli) -Zevkin döfle i, meziyetin mimar d r. (Duganne) -At suya götürebilirsiniz, fakat su içmeye zorlayamazs n z. ( ng.a.s.) * Birkaç f kra Adam n birini asmaya götürürlerken, cellada yalvar r; -Aman a am, ilk as l fl md r. Beni korkutmadan as n ne olur! * Bir baba çocu unu seviyormufl, çocuk sormufl; -Baba, beni sever misin? -Çok severim o lum. -Fakat benim kadar sevemezsin! -Neden? -Çünkü, senin iki o lun var. Benimse bir babam. * Kad n n beflinci kocas hastalan p yata a düflmüflken, kad n bir gün; -Beni kime b rak p da gideceksin? Diye sormufl. Adam güç bela yast ktan bafl n kald - r p cevap vermifl; -Alt nc kocan olacak bahts za * Kar -koca kavga ediyorlarm fl. Koca; -Kar, seninle evlendi im güne lânet ediyorum. Kar s flöyle demifl; -Haks zl k ediyorsun, seninle hofl geçindi imiz tek gün, o gündür. * fiekspir diyor ki Konuflmadan önce dinleyin, Yazmadan önce düflünün, Harcamadan önce kazan n, Dua etmeden önce ba fllay n, ncitmeden önce hissedin, Nefret etmeden önce sevin, Vazgeçmeden önce çabalay n! Dertler Dünya ac y bal eyledi Dertleri ekti a aç etti Günler geçti yaz geldi fiimdi gel topla meyveyi (Altay Taflk n) El Gibi çime hüzün dolar akflamn bitiminde Gönlümün yang n var bacamdaki tütünde Bunu bilir bakars n yabanc bir el gibi Ad n sakl kalbimde aç lmam fl gül gibi (Muharrem Demirbafl) * Tolstoy a göre sanat Biri bir fleyi üretiyorken çok etkileniyor ve ruhunda k p rdamalar olufluyorsa, ayn türden etkilenmeleri; üretilen o fleyi izleyenler de duyumsuyorsa, onlar etkileyen bu fley sanatt r. Etkilemenin derecesi, sanat n mükemmeli inin ölçüsüdür. * Devlet s rr n iffla Sovyet Rusya da yarg ç san a sordu; -Yoldafl Petrovick, ne ile suçland n - z biliyor musunuz? -Tar m Bakan na aptal ve ifle yaramaz adam demekle Yarg ç zab t kâtibine karar n yazd rd ; -Memura iftira atmaktan 5 y l, Devlet s rr n aç a vurmaktan 5 y l mahkûmiyetine * Bu Ne Perhiz Sana hayvan desem Dar l rs n. Ama arslan desem Bay l rs n. (Basri mece) * Atatürk diyor ki ; Yurt topra! Sana her fley feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuzlu- a dek yaflatmak için verimli kalacaks n. Türk topra sen, seni seven Türk ulusunun mezar de ilsin. Türk ulusu için yarat c l n göster! * Bu haftal k da bu kadar dostlar. Hoflça kal n, dostça kal n!

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 5 Nisan 2014 Cumartesi Tar m, büyümede ve ihracatta görevini yapt S&P Türkiye Bankac l k Sektörü Raporu: "De erlendirdi imiz Türk bankalar k sa vadeli geri ödemelerini gerçeklefltirecek yeterlilikte likidite tamponlar na sahip" "Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" TZOB Genel Baflkan Bayraktar, Tar m, orman ve bal kç l k, 2013 y l n yüzde 3,1 reel büyümeyle tamamlad. Tar m sektörü, hem büyümede hem ihracatta üzerine düfleni fazlas yla yapm flt r dedi. ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m, orman ve bal kç l n, 2013 y l n yüzde 3,1 reel büyümeyle tamamlad n, 2012'de 111,7 milyar lira olan tar msal has lan n 115,9 milyar liraya ç kt n bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, Türkiye statistik Kurumu (TU K) taraf ndan aç klanan büyüme rakamlar n de erlendirdi. Tar m, ormanc l k ve bal kç l n, 2013'ün son çeyre inde yüzde 0,9, y l n tamam nda ise yüzde 3,1 büyüme gerçeklefltirdi ini bildiren Bayraktar, tar m, ormanc l k ve bal kç l kta, 2012'de 111 milyar 682 milyon 488 bin lira olan cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi has lan n, 2013'te 115 milyar 941 milyon 507 bin liraya ç kt n bildirdi. fiubat AYINDA TARIM VE GIDA HRACATI ARTTI Bayraktar, tar m ve g dada 2014 fiubat ihracat n n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 11 artarak 1 milyar 460 milyon 909 bin dolara ç kt n kaydetti. Tar m ve g dada 2013 y l fiubat ay nda 426 milyon 748 bin dolar olan d fl ticaret fazlas n n, bu y l n flubat ay nda yüzde 45,12 art flla 619 milyon 281 bin dolara yükseldi ine dikkati çeken Bayraktar, "Tar m sektörü, hem büyümede hem ihracatta üzerine düfleni fazlas yla yapm flt r. Bu sonuç gecesini gündüzüne katarak al n teriyle çal flan üreticimizin baflar s d r. Yap sal sorunlar çözülürse, üreticiye daha fazla destek verilirse, sektör 150 milyar dolar has la, 40 milyar dolar ihracat hedefini rahatl kla tutturabilir" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Brüt d fl borç stoku ne kadar? 2013 y l n n dördüncü çeyrek dönem sonu itibariyle Türkiye'nin brüt d fl borç stoku 388,2, net d fl borç stoku ise 230,6 milyar dolar olarak gerçekleflti. Güneydo ulu ifl adamlar istikrar n sürmesini istiyor GAZ ANTEP- ADEM YILMAZ - HAL L F DAN - Güneydo u'da faaliyet gösteren ifl dünyas temcileri, siyasi istikrar n ekonomik istikrar da beraberinde getirece ine inan yor. Gaziantep Sanayi Odas (GSO) Yönetim Kurulu Baflkan Adil Konuko lu, AA muhabirine yapt aç klamada, halk n yerel seçimlerde oyunu huzur, güven ve istikrar n devam ndan yana kulland n belirtti. Yerel seçimin ülkenin gelece ine yön vermesi aç s ndan da büyük önem tafl d n ifade eden Konuko lu, milli iradenin sand a yans d n ve ç kan sonuçlara herkesin sayg göstermesi gerekti ine dikkati çekti. Türkiye'nin yoluna güçlü bir flekilde devam edece ini vurgulayan Konuko lu, "Ülkemizin kazan mlar riske edilmemelidir. Türkiye bundan sonra 2023 hedeflerine odaklanmal ve bu konuda at lacak ad mlar h zl bir flekilde gerçeklefltirilmelidir. fl adamlar olarak Türkiye'nin gelece ine inan yoruz. Birlik ve beraberli imizi pekifltirerek daha h zl büyüyebiliriz" dedi. - "Piyasaya güven devam ediyor" Gaziantep Ticaret Odas (GTO) Baflkan Eyüp Bart k ise siyasi istikrar n ihracata olumlu yans yaca n söyledi. Türkiye'nin büyümeye devam etti ini aktaran Bart k, "Özel sektörün piyasaya olan güveni sürüyor. Bunun yan nda güvenin yok olmamas için istikrar gerekiyor. Ekonomik ve siyasi istikrar, rakamlar, sürdürülebilir güçlü bir art fla tafl yacakt r. Yerel seçim sonuçlar göstermifltir ki ifl dünyas istikrar istiyor" diye konufltu. Gaziantep Genç fl Adamlar Derne- i (GAG AD) Yönetim Kurulu Baflkan Taner Özdurak da hedefe ulaflabilmek için istikrarl bir seyir izlenmesi gerekti ine iflaret etti. Türkiye'nin bir demokrasi s nav n daha baflar yla verdi ini vurgulayan Özdurak, flöyle konufltu: "Dalgalanmalara ra men 2013'ün beklentilerin üzerinde ç kmas ve ekonomiye olan güvenin artmas n olumlu bir geliflme olarak de erlendiriyoruz. Büyüme anlam nda geliflmeler olumlu fakat ekonominin olmazsa olmaz güven ve istikrar ortam d r. Hedeflerimize ulaflmak için daha olumlu ve istikrarl seyir izlememiz ve siyasi taraflar n da gerginli i azaltacak ad mlar atmas gerekiyor. Bundan sonra gerek reel sektör gerekse siyasi iradenin gündeminin ekonomi olmas kaç n lmaz." Tüm Sanayici ve fl Adamlar Derne i (TÜMS AD) Gaziantep fiube Baflkan Cuma Çekici ise ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar n sürmesini temenni ettiklerini belirtti.türkiye'nin s - k nt l günler yaflad n dile getiren Çekici, "Umar z yaflanan gerginlikler geride kal r. Önemli bir viraj aflt k, istikrar n devam ndan yanay z. Bu seçim, hükümetin ayn baflar y sürdürmesi aç s ndan da önemliydi. Büyüme trendine giren ekonominin devam etmesi için de önemliydi. Temennimiz hem ekonominin hem siyasi istikrar n sürmesidir" fleklinde konufltu. - "Yat r mc lar rahatlad " fianl urfa Ticaret Borsas (fiutb) Baflkan Mehmet Kaya da seçim sonuçlar n n ülkedeki olumsuz havay yumuflataca na inand n söyledi. Yeni geliflmelerin ekonomik durumu normallefltirece ini aktaran Kaya, " lk günden görüyoruz faizler düfltü, döviz fiyatlar geriledi, bu sevindirici bir durum" dedi. Yerel seçim sonuçlar n n Türkiye'nin gelece ine yön vermesi aç s ndan da büyük önem tafl d n ifade eden Kaya, seçimlerden önce ülkede bir kaos havas oluflturulmaya çal fl ld - n, bunun da ülkeyi olumsuz etkilendi ini dile getirdi. (AA) ANKARA- Türkiye'nin brüt d fl borç stoku, geçen y l n dördüncü çeyre i sonu itibariyle 388,2, net d fl borç stoku ise 230,6 milyar dolar olarak gerçekleflti. Hazine Müsteflarl, 2013'ün dördüncü çeyre ine iliflkin Türkiye'nin brüt d fl borç stoku geçici verileri ile net d fl borç stoku verilerini aç klad. Buna göre, Türkiye brüt d fl borç stoku, 2013'ün dördüncü çeyrek sonu itibar yla 388,2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Özel sektör borçlar n n toplam d fl borç stoku içerisindeki pay 267 milyar dolar ile yüzde 68,8 ve kamu kesimi borçlar n n pay 116 milyar dolar ile yüzde 29,9 oldu. Merkez Bankas borçlar n n toplam d fl borç stoku içerisindeki pay ise 5,2 milyar dolar ile yüzde 1,3 olarak gerçekleflti. Kamu kesimi d fl borçlar n n büyük bir ço unlu u, uzun vadeli d fl borçlardan olufltu. Merkezi Yönetim D fl Borç Stoku, 2013 y l dördüncü çeyrek dönem sonu itibar yla 85,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Bu miktar n 55,7 milyar dolar tutar ndaki k sm, uluslararas finansa l piyasalarda gerçeklefltirilen tahvil ihraçlar stokundan olufltu. Merkezi yönetim d fl nda kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankalar, K T'ler ve di er finansa l olmayan kamu kurulufllar n n toplam d fl borçlar ise söz konusu dönemde 30,3 milyar dolar oldu. ÖZEL SEKTÖR DIfi BORÇLARI K sa vadeli özel sektör d fl borcu da söz konusu dönem sonu itibar yla 110,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Bu tutar içinde bankac l k sektörünün pay 72 milyar dolar oldu. Özel sektörün 2013 y l dördüncü çeyrek dönem sonu itibar yla uzun vadeli d fl borçlar ise 156,4 milyar dolar olarak hesapland. Finansa l olmayan kurulufllar 85,6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör d fl borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu. KUR ETK S Merkez Bankas uzun vadeli d fl borçlar, geçen y l n son çeyre inde 4,4 milyar dolar, k sa vadeli d fl borçlar ise 833 milyon dolar tutar nda gerçekleflti. D fl borç istatistiklerinde büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesi uluslararas bir standartken, bu durum, yay nlanan istatistiklerdeki d fl borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleflen hareketlerden etkilenmesine yol aç yor. Bu çerçevede, 2013 Eylül-2013 Aral k döneminde d fl borç stoku, döviz kuru de iflikliklerinden dolay yaklafl k 820 milyon dolar tutar nda art fl gösterdi. NET DIfi BORÇ 230,6 M LYAR DOLAR Türkiye'nin 2013 y l Aral k sonu itibar yla net d fl borç stoku da 230,6 milyar dolar oldu. Ayn dönemde, kamu net borç stoku 198,3 milyar lira, AB tan ml genel yönetim borç stoku ise 566,3 milyar lira olarak gerçekleflti. (AA) LONDRA - Kredi derecelendirme kuruluflu Standard & Poor's (S&P), "De erlendirdi imiz Türk bankalar k sa vadeli geri ödemelerini gerçeklefltirecek yeterlilikte likidite tamponlar na sahip" aç klamas nda bulundu.bankac l k sektörüne iliflkin de erlendirme raporunu yay nlayan S&P, "Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" öngörüsünde bulundu. Yerel politikadaki geliflmeler, yaklaflan seçimler ve Fed'in devam eden tahvil al m azalt m n n, Türk bankalar için belirsizlikleri art rd belirten S&P aç klamas nda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n ocak ay ndaki faiz art r m n n, 2014'ün en az ndan ilk yar s nda faiz marjlar n daraltmas beklenmektedir. Yüksek faiz oranlar, yüksek kredi kay plar ve borçlanmadaki yavafllaman n 2014 y l nda Türk bankalar n n kazan mlar n azaltaca ön görülmektedir" ifadelerine yer verdi. Türk bankac l k sektörünün l ml oynakl klara karfl direncini vurgulayan S&P, "Türk bankalar n n daha iyi olan konumlar nedeniyle yeterli seviyede takipteki kredi haz rl klar yla sermaye tamponlar sayesinde genel olarak beklenen malvarl kaliteleri bask lar na karfl dayan kl l k göstermesi beklenmektedir. Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Katar a yapt r m, Körfez'de ekonomik iflbirli ini etkiler STANBUL- ZEYNEP DUYAR - Körfez flbirli i Konseyi'nin (K K) 3 üyesinin Katar'dan büyükelçilerini çekmesiyle bafl gösteren politik kriz, ekonomik etkileri de gündeme getirdi. K K ülkeleri aras ndaki siyasi sorun, Katar' n konseyin ald 'Do rudan veya dolayl olarak hiçbir Körfez ülkesi, di erinin iç ifllerine kar flmayacak' maddesini ihlal etmesi ve Müslüman Kardefller Teflkilat 'n ( hvan) desteklemesi sebebiyle ortaya ç km flt. Bu anlamda ülkelerin birbirilerine ambargo uygulayabilece i hatta K K projesinin sonlanabilece i ihtimalleri de konuflulmaya baflland. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluflan kurulun, 11 Kas m 1981'de Riyad'da imzalad anlaflma do rultusunda ekonomik ve sosyal amaçlarla kurulan K K, bölgede birlik ve beraberli i de kuvvetlendirmeyi hedefliyordu. Son dönemde Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'nin Katar'daki büyükelçilerini çekmesiyle baflgösteren siyasi sorunlar, K K ülkeleri aras nda gümrük birli i, ortak pazar ve ekonomik ve mali birli in kurulmas na iliflkin kabul ettikleri bu anlaflman n da sonuna gelinmifl olabilece i ihtimalini gündeme tafl d.bu anlamda BAE'nin Katar'a yapt r mlar aras nda boru hatlar n n kendi topraklar na do ru genifllemesini durdurabilece i öngörülüyor. AA muhabirine konuya iliflkin aç klamalarda bulunan Manaar Enerji Dan flmanl k Bölümü Baflkan ve Enerji Stratejisti ve Ekonomisti Robin Mills, uygulanabilecek bir ekonomik yapt r m n temel etkisinin, Katar ekonomisi üzerinde olabilece ini dile getirdi. Katar' n, Suudi Arabistan veya di er komflular yla fazla ticaret yapmad n belirten Mills, "Katar' n ran'a yak nlafl p yak nlaflmayaca n da görmemiz gerekir" dedi. Mills, Katar' n yine de do algaz ve petrol ihrac - n n bu durumdan etkilenmeyece ini düflündü ünün alt n çizerek, ülkenin, Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan ve ngiltere gibi ülkelerdeki müflterilerinin bir tehlike görmesi halinde Suudi Arabistan üzerine bask yapabilece ini söyledi. BAE'nin, Katar'dan do algaz ald n, bu sebeple Katar' n kendi ekonomisi için hayati önem arz eden do- algaz sevkiyat na engel olmayaca öngörüsünde bulunan Mills, "Buna karfl n, BAE, Katar boru hatlar n n kendi topraklar na do ru genifllemesini durdurabilir. Gündeme getirilen yapt r mlar, Katar' n kara ve hava s n rlar n n kapat lmas olabilir ki bu ad m Katar Hava yollar n ve ülkeye yap lacak yiyecek ürünleri gibi sevkiyatlar sekteye u ratabilir" dedi. (AA)

7 EKONOMI hracatç lar m z için yeni f rsatlar ç kacak Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, "Ekonomik tahminlerin 2013'e göre olumlu olmas, bilhassa en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birli i'nde beklenen iyileflme, kurdaki geliflmeler ihracat m zdaki art fl destekleyecek, ihracatç lar m z için flüphesiz yeni f rsatlar ortaya ç karacakt r" ifadelerini kulland. ANKARA - Zeybekci, yaz l aç klamas nda, Türkiye hracatç lar Meclisinin (T M) aç klad 2014 Mart ihracat rakamlar na iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Geçen y ldaki olumsuz konjonktüre ra men Türkiye ekonomisinin 2013'te yüzde 4 ile Orta Vadeli Program'da OVP) öngörülen yüzde 3,6'l k tahminin de üzerinde güçlü bir büyüme sergiledi ini belirten Zeybekci, ekonominin geçen y l n son çeyre inde yüzde 4,4 büyüme kaydetti ine dikkati çekti. hracat n ise Ocak-fiubat döneminde yüzde 7,2 artarak 25,6 milyar dolara ulaflt n, ithalat n ise yüzde 1,7 azald n ifade eden Zeybekci, böylelikle d fl ticaret aç n n geçen y - l n ayn dönemine göre yüzde 16,6 azald n belirtti. hracat n ithalat karfl lama oran n n yüzde 68,2'ye yükseldi inin alt n çizen Zeybekci, "Yakalad m z bu baflar artan finansal istikrars zl a, küresel, bölgesel ve siyasal belirsizliklere ve en büyük ticari orta m z olan AB'deki daralmaya ra men yakalanm flt r. Bu performansta son 12 y lda ekonomimizin dayan kl l n art r c yap sal reform ve politikalar n pay büyüktür. Bugün T M'in aç klad ihracat kay t rakamlar n n da gösterdi i üzere hracata Dayal Büyüme Stratejisi ile ülkemiz ekonomisi emin ad mlarla hedeflerine do ru ilerlemektedir" de erlendirmesinde bulundu. T M'in aç klad 2014 Mart ihracat kay t rakamlar na göre ihracat n 2013'ün ayn ay na göre yüzde 4,3 artarak 13 milyar 13 milyon dolar oldu unu belirten Zeybekci, Ocak-fiubat TÜ K rakamlar ile birlikte de erlendirildi inde Ocak-Mart döneminde gerçeklefltirilen ihracat n geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 6,2'lik art flla toplamda 38 milyar 607 milyon dolara ulaflt n bildirdi. Zeybekci, martta sanayi ürünleri ihracat n n yüzde 3,6 artarak 10 milyar 758 milyon dolar, tar m ürünleri ihracat n n yüzde 9,9 artarak 1 milyar 892 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti ini ifade etti. Madencilik ürünleri ihracat n n ise yüzde 1,5 azalarak 364 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti ini belirten Zeybekci, flöyle devam etti: " hracat m z n lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün ihracat, mart ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 14,2 art flla 2 milyar 128 milyon dolar ulaflt. Benzer flekilde mart ay nda haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,3 artarak 1 milyar 604 milyon dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüzün ihracat ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 1,1 art fl göstererek 1 milyar 468 milyon dolara ulaflt y l mart ay ihracat performans m z ülke gruplar itibar yla incelendi inde, bafll ca ihraç pazar m z olan AB ülkelerine ihracat m z bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 13,2 oran nda artarak 5 milyar 974 milyon dolar seviyesine gelmifltir. Orta Do u ülkelerine ihracat m z 2014 y l mart ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 7,9 artarak 2 milyar 463 milyon dolara ulaflm flt r." FARKLI PAZARLARA AÇILMA STRATEJ S Türkiye'nin son y llarda farkl pazarlara aç lma stratejisinde baflar l oldu unun alt n çizen Zeybekci, martta toplam 223 ülke-gümrük bölgesine, Ocak-Mart döneminde ise toplam 237 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçeklefltirildi ine dikkati çekti. Zeybekci, mart ay nda 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirilen ülke say s n n 29, Ocak-Mart döneminde 100 milyon dolardan fazla ihracat yap lan ülke say s n n ise 57'ye ulaflt n belirtti. EN ÇOK HRACAT YAPILAN ÜLKELER Mart ay nda en çok ihracat gerçeklefltirilen ülkeler s ralamas nda ilk 5'te Almanya (1 milyar 311 milyon dolar), Irak (992 milyon dolar), ngiltere (790 milyon dolar), talya (617 milyon dolar) ve Fransa'n n (585 milyon dolar) yer ald n ifade eden Zeybekci, Ocak- Mart döneminde en çok ihracat gerçeklefltiren ülke s ralamas n n da de iflmedi ini ve ilk 5'te yine Almanya, Irak, ngiltere, talya ve Fransa'n n oldu unu iflaret etti. "OVP HEDEF N AfiACA IZ" Martta 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltiren 14 il bulunurken, Ocak-Mart döneminde 25 ilin 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirme baflar s gösterdi ine dikkati çeken Zeybekci, flunlar kaydetti: "Aç klanan rakamlardan görüldü ü üzere, 2014 y l na iyi bir bafllang ç yapt k. Bu y la dair ekonomik tahminlerin baflta geliflmifl ekonomiler olmak üzere 2013'e göre olumlu olmas, bilhassa en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birli i'nde beklenen iyileflme, kurdaki geliflmeler ihracat m zdaki art fl destekleyecek, ihracatç lar m z için flüphesiz yeni f rsatlar ortaya ç karacakt r. Bu f rsatlar kazanca çevirmede ülkemizin do usundan bat s na, kuzeyinden güneyine tüm ihracatç lar m z n aktif rol oynayaca na ve bu do rultuda 2014 y l OVP hedefimiz olan 166,5 milyar dolar yakalayaca m za ve aflaca m za yürekten inan yorum." (AA) S rbistan Cumhurbaflkan Rus ifladamlar n kabul etti BELGRAD - S rbistan Cumhurbaflkan Tomislav Nikoliç, Rusya'n n tren ve z rhl araç üreticisi Uralvagonzavod flirketi temsilcilerini makam nda kabul etti. Cumhurbaflkanl 'ndan, bas na kapal kabulün ard ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, Nikoliç, görüflmede Uralvagonzavod Genel Müdürü Oleg Viktoroviç Siyenko ile beraberindeki heyeti a rlamaktan duydu u memnuniyeti ifade etti. S rbistan' n, yabanc yat r mc lar aç s ndan çok cazip bir ülke haline geldi ini belirten Nikoliç, di er yabanc yat r mc larla birlikte Rus ifladamlar n da ülkesine yat r m yapmalar konusunda desteklemeye haz r oldu unu söyledi. Siyenko da S rbistan'daki ifl f rsatlar ile yak ndan ilgilendiklerini ve Smederevo kentindeki demir çelik fabrikas yla ilgili iflbirli i yapmak istediklerini kaydetti. (AA) 5 Nisan 2014 Cumartesi 7 Türkiye, yat r mc lar n gözdesi haline gelecek ANKARA - Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK) Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, önümüzdeki süreçte piyasalara hakim olan olumlu havan n daha da güçlenmesinin beklendi ini belirterek, "Seçim sonuçlar, ABD kaynakl geliflmeler sonras nda bir miktar ç k fl n yafland Türkiye piyasalar n tekrar yabanc yat r mc lar n gözdesi haline getirecek" dedi. Ban, 2014 yerel seçim sonuçlar n n ekonomiye etkilerini AA muhabirine de erlendirdi. Seçimlerin, beklentiler do rultusunda AK Parti'nin lehine sonuçlanmas n n ard ndan piyasalardaki hareketlili in de artt n belirten Ban, faizlerdeki düflüfl h z kazan rken, Dolar/TL kurunun 2,14 seviyelerine kadar geriledi ini söyledi. Ayn flekilde, B ST endeksinde de düzeyinin geride b rak ld na ve son dönemde artm fl olan siyasal riskin de ola an seviyelerine döndü üne dikkati çeken Ban, flunlar kaydetti: "Piyasalar n seçim sonuçlar na ilk anda verdi i tepkiler böyle olsa da önümüzdeki süreçte piyasalara hakim olan olumlu havan n daha da güçlenmesi bekleniyor. Siyasi ve ekonomik istikrar ortam na olan güvenin tasdik edildi i anlam na da gelen seçim sonuçlar, ABD kaynakl geliflmeler sonras nda bir miktar ç k fl n yafland Türkiye piyasalar n tekrar yabanc yat r mc lar n gözdesi haline getirecek. Bu kapsamda, seviyesinin üstüne ç km fl olan B ST endeksinde ilk etapta direnç bölgesi hedeflenecek, bu seviyenin geride b rak lmas ile bölgesine do ru hareket edilecektir. Ayn flekilde, seviyelerinde gerçekleflecek taban çal flmas sonras nda ise bölgesi gündeme gelecek, uzun vadede de geçen y l n Haziran ay ndan bu yana yaflanm fl olan kay plar tekrar yerine koyulacakt r." Bunlar n d fl nda seçim sonras oluflan alg lama sonras nda Dolar/TL kurundaki gevfleme e iliminin de güçlenece ini anlatan Ban, söz konusu kurda orta vadeli hedefin 2,10-2,11 seviyeleri oldu unu ifade etti. Seçim sonuçlar n n faizlere etkisini de de erlendiren Ban, "Seçim öncesinde yüzde 12 seviyelerine yükselen faiz oranlar n n bugün yüzde 10,7 seviyelerinde de er ald n görüyoruz. ABD kaynakl geliflmelerin de etkili oldu u faiz oranlar nda yüzde 10 bölgesine do ru geri çekilmeler devam edecek, orta vadede de yüzde 9 bölgesi gündeme gelebilecektir" diye konufltu. (AA) Rusya'dan Türkiye'ye para ak fl olmayabilir SAKARYA - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Mustafa Akal, Ukrayna'daki geliflmelere iliflkin, "Rusya'dan Türkiye'ye para ikamesi gelmeyece i gibi ileri dönemlerde her iki ülke borsas n n itibar kaybedece ini düflünmekteyim" dedi. Akal, AA muhabirine yapt aç klamada, "BIST 100 Endeksi ile GSPTSE ve Yükselen Borsalar Aras Etkileflim" konulu raporunda Rusya Borsas (RTSI) ile Borsa stanbul 100 (BIST 100) aras nda yüzde 86 civar nda korelasyon oldu unu söyledi. Do rusal iliflki gösteren her iki borsan n, ortaya ç kan kal c floklar n (siyasi, ekonomik ve askeri vb.) etkisinde kald na ve bu floklar n aylar boyunca devam etti ine dikkati çeken Akal, "Yap lan ikili nedensellik sonucu, nedenselli in yönü yüzde 10 anlaml seviyesinde MKB'den RTSI'ya do ru bulunmufltur. RTSI'dan MKB'ye do ru etki bulunmam flt r" fleklinde konufltu. "Rusya-Ukrayna krizini bu bulgular do rultusunda de erlendirdi imizde, Rusya'dan MKB'ye krizden dolay ciddi para ak fl olaca düflünülmemektedir" diyen Akal, bu etkinin çok zay f kalaca- n savundu. Akal, "RTSI, Meksika, Kanada, Güney Kore, Brezilya, Çin, Hindistan ve Endonezya Borsalar ile BIST 100 aras nda ikili grup nedenselli ine bak ld - nda, IMKB'den yüzde 1 anlaml seviyesinde di er borsalara nedensellik, yüzde 5 anlaml seviyesinde ise di er borsalardan BIST 100'e nedensellik vard r" ifadesini kulland. Söz konusu çal flman n, yükselmekte olan borsalar aras nda tam ba ms zl k ve tam bütünleflme bulunmad n gösterdi ini, bu borsalarda görülen floklar n birbirleri üzerinde grupsal etki yapt n kaydeden Akal, sözlerini flöyle tamamlad : "Dolay s yla dünya borsalar aras nda böyle bir etkileflim sabit oldu undan dolay herhangi biri veya birkaç nda görülen ekonomik, siyasi ve askeri floklar, bu ülkelere sermaye ak fl üzerinde etkili olmaktad r. Siyasi, sosyal ve politik kararlar al n rken, ekonomik istikrar n devaml l için hassas olunmas gerekmektedir. Bugün için Rusya'dan Türkiye borsas na ciddi ak m görülmese bile ileride Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Suriye gibi bölge ülkelerinin hepsi, bu konjonktürün devam etmesi halinde ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri zararlar görebilecektir. Rusya'dan Türkiye'ye para ikamesi gelmeyece i gibi ileri dönemlerde her iki ülke borsas n n itibar kaybedece ini düflünmekteyim." (AA)

GÖKÇEK erdi murad na!

GÖKÇEK erdi murad na! Ünlü emlak müflaviri Salim Taflç sektör için NE DED? Emlak sektöründeki geliflmeleri duayen uzmanlardan TÜS AV Emlak Kurul Baflkan ünlü emlak müflaviri Salim Taflc ile konufltuk. Dursun ERKILIÇ n haberi

Detaylı

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak Bal m z göçmen! TZOB Genel Baflkan Bayraktar, "2013-2014 av sezonunda avc l ktan elde edilen üretimimizin önemli bir bölümünü hamsi, mezgit, çaça ve istavrit gibi göçmen bal klar oluflturdu" dedi. Bayraktar

Detaylı

Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Miting alan na UCAK DÜSTÜ! YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl AK Parti- Cemaat kavgas n n ac sonucu Birkaç hafta önce AK Parti-Cemaat kavgas n n faydalar n yazan ve bu kavgan n bir de hepimizi derinden etkileyen a r bir sonucu var diyen Levent Gültekin e göre, Tamam,

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI! SOMA Ç N 19 MAYIS Kurtulufl meflalesini ateflleyen günü ac içinde an yoruz KUTLU OLSUN ISSN 1308-7622 RUHU GEREK YOR 19 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr BU BÜYÜK ACI Bu gün, önemli

Detaylı