Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand."

Transkript

1 ISSN Nisan 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Baflbakan dan çoklu aç klama Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a eriflim yasa n hak ihlali olarak niteleyen ve aç lmas n hükme ba layan karar için, Karara sayg duymuyorum dedi. Yerel seçimlere iliflkin de erlendirmede bulunan Baflbakan Erdo an, seçim sonuçlar n güvenoyu olarak yorumlad. Cumhurbaflkanl seçimine iliflkin Abdullah Gül'ün "Oturur konufluruz, k sa bir süre sonra aç klar z" aç klamas - n da de erlendiren Erdo an, "Say n Cumhurbaflkan m z n bu konuyu aram zda müzakere ederek karara var r z kanaatini paylafl yorum" dedi. Erdo an; 3 dönem, AA iddialar ve Egemen Ba fl ile ilgili sorular da yan tlad. 12 DE TADI KACMASIN Fitch, kredi notunu teyit etti BBB- Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti, not görünümünü "dura- an"da b rakt. Türkiye'nin makroekonomik politikas - n n zaman içerisinde geliflme gösterdi i belirtilerek, buna ra men Türkiye ekonomisinin yüksek oranda oynakl k gösterdi i kaydedildi. Aç klamada, Türk Liras n n dengelendi i ve uluslararas rezervlerin ocaktaki sert düflüflten sonra flubatta yeniden artt dile getirilerek, "Türkiye'de yeniden dengelenme daha yavafl büyümeye neden olacakt r ve biz Türkiye'nin 2014 y l - na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,2'den yüzde 2,5'e ve 2015 y l na iliflkin büyüme tahminimizi yüzde 3,8'den yüzde 3,2'ye indirdik" denildi. ZAMDA flampiyon Tüketici fiyatlar baz nda mart ay nda en yüksek fiyat art fl görülen ürün yüzde 29,01 ile karnabahar oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, geçen ay yüzde 29,01 fiyat art fl yla karnabahar ''zam flampiyonu'' olurken, bu ürünü fiyat yüzde 18,30 oran nda artan sivri biber ve fiyat yüzde 17,98 artan muz izledi. Çekirdek enflasyon Z RVEDE TÜ K taraf ndan aç klanan mart ay tüketici enflasyon verisi yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde artarken çekirdek enflasyon (ÖKTG-I) y ll k yüzde 9,32 ile son 7 y l n en yüksek seviyesinde gerçekleflti. Fehmi Koru Seçim sonuçlar Araplar da yüreklendirmifl 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada Siyaset böyledir; seçimden önce projeler, seçimden önce genellikle projeler seçimden sonra da genellikle iddialar konuflulur. Afl klar n sazl - sözlü at flmas gibi siyasetçilerin at flmas da hiç bitmez Sanki YSK! Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek, günlerdir tart - fl lan Ankara daki seçim itiraz na iliflkin olarak yapt aç klamada geliflmelere kendisi aç s ndan noktay küsurat na kadar oy rakam vererek koydu. Dediki: tirazlar neticesinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara göre Allah' n izniyle seçimi AK Parti kazand. Gökçek, AK Parti Ankara l Baflkanl nda düzenledi i bas n toplant s nda, ilçe seçim kurullar nda itirazlar n neticelendi ini söyledi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, "Cumhuriyet Halk Partisinin kendi taban içerisinde flu anda inan lmaz bir muhalefet bafllad. Cumhuriyet Halk Partisinin içi kaynamaya bafllad. ç muhalefet aya a kalkt " iddias nda bulundu. HABER 3 DE CHP li Yavafl Gönüllüleri www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Dünden bugüne birfley de iflmedi CHP'nin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçimlere yapt klar itirazlarla ilgili yeni bir geliflme olmad n söyledi. Yavafl, CHP Genel Merkezi'ne geliflinde gazetecilerin sorusunu cevapland rd. lçe seçim kurullar na yapt klar itirazlar konusunda bir geliflme olup olmad sorusuna Yavafl, "Dünden bugüne birfley de iflmedi" karfl l - n verdi. Mansur Yavafl a destek için partililerin giriflimleri da devam ediyor. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi CHP ve MHP'lilerden oluflan bir grup, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binas na çelenk b rakt. S hhiye taraf ndan yürüyerek YSK'n n bulundu u Mithatpafla Caddesi'ne gelen grup, ellerinde karanfil ve üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelenk tafl d. Barikat arkas nda bir süre bekleyen grup ad na 5 kifli, YSK önüne geçerek üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelengi b rakt. Bas n mensuplar na, çevik kuvvet polisine ve YSK çal flanlar na ellerindeki karanfilleri da tan ve "Mansur Baflkan" sloganlar atan grup, emniyet yetkililerinin iste i üzerine da ld. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Ankara baflta olmak üzere baz yerlerde itiraz edilen seçim sonuçlar, siyaset arenas n toza, dumana bulad. Göz gözü görmese de söz sözü buluyor. O kadar sözün üstüne iki çift söz edilmezse olmaz. Demem o ki; Yerel seçim denilen yar fltan yeni ç kt k Kaba gürültü ile bofl lak rt dan b kt k Zannettik ki bir oyla düzeni yakt k, y kt k Ne gezer; düzen ile gezen yerli yerinde Gökçek e kulak verin baflkan m diyor gitmez Yavafl Gardafl m Yavafl Yavafl a bu oy yetmez ki taraf ikna etmeden yar fl bitmez Ne gezer; bitse bile iflin asl derinde Tazminat paras yla halka yedir döneri Seçim kazanmak için periflan et son eri Benimkisi siyaset de il sade öneri flin tad kaçmadan bu ifl bitmek zorunda Dinleyen olursa diye kendim çald m, kendim söyledim. Duyan oynas n! Dursun ERKILIÇ HALICI: YSK ile veri yavafllamas n görüfltük CHP Genel Baflkan Yard mc s Emrehan Hal c, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mustafa fientop'un kendisine yöneltti i sorulara iliflkin, "Sadece YSK'dan almam z gereken verilerle ilgili bir yavafllama oldu u için YSK yetkileriyle bir görüflme yapt k dedi. HABER 4. SAYFADA CHP nin bafl na YAVAfi geçsin! Muhalefette, özellikle CHP'de bir sorgulanma dönemi yaflanaca n, yaflanmas gerekti ini düflünüyorum" diyen AK Parti Genel Baflkan Yard mc s fientop, Mansur Yavafl ile ilgili önerisiyle herkesi flafl rtt. fientop "Mansur Yavafl CHP'nin bafl na iyi bir genel baflkan olabilir 30 Mart'ta ald klar dersle muhalefet partileri hem üslup hem siyaset tarz hem de yönetici kadrolar bak m ndan muhtemelen bir de- iflime zorlanacak. Kendi içlerinden veya Türkiye kamuoyu taraf ndan dedi. HABER 3. SAYFADA CHP nin say m iste i reddedildi Ankara l Seçim Kurulu, Ankara Büyükflehir Belediyesi oylar n n yeniden say lmas n isteyen CHP'nin itiraz n reddetti. htimaller dahilinde olan bu geliflmenin ard ndan CHP nin Yüksek Seçim Kurulu na müracaat etme yolu aç ld. 4 Nisan 2014 Resmi Gazete 2014/5939 Baz Alanlar n Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Baz Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin S n rlar nda De ifliklik Yap lmas na liflkin Karar

2

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 5 Nisan 2014 Cumartesi So uk hava ceviz SABAH KEYF smail KARA a açlar n da etkiledi Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, bölgede so uk hava ve zirai donun ceviz a açlar na zarar verdi ini söyledi. SAMSUN - Serdar, AA muhabirine yapt aç klamada, hafta sonu yurdun kuzeydo u kesimlerinde havan n hissedilir derecede azald n ve don olaylar n n yafland n, bunun da özellikle sürgün veren meyve a açlar n etkiledi ini Yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya kalp bulundu AMASYA - Total yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya beyin ölümü gerçekleflen bir hastan n kalbi nakledilecek. Ankara Üniversitesi (AÜ) Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda gerçeklefltirilen ameliyatla Türkiye'de ilk kez total yapay kalp tak lan ve yaklafl k 2 y ld r nakil bekleyen Usta'ya kalp bulundu. Gerçek bir kalbe sahip olaca günü bekleyen ve s rt nda tafl d çanta fleklindeki ünite ile hayata tutunan evli ve 3 çocuk annesi 38 yafl ndaki Hülya Usta, kalp nakli olmak için Amasya Sa l k l Müdürlü üne ait UMKE arac ile Ankara'ya gitmek üzere yola ç kt. Sa l k l Müdürü Ömer Deniz, AA muhabirine yapt aç klamada, kendisi ile irtibat kuran Usta'ya Ankara'ya ivedi bir flekilde ulaflabilmesi için araç tahsis ettiklerini söyledi. Deniz, "Akflam saatlerinde Usta, bize ulaflarak Ankara'dan kalp nakli için kendisine haber geldi ini iletti. Bizde ilgili yerlerle görüflerek bir UMKE arac n Hülya Usta'ya tahsis ettik. Beyin ölümü gerçekleflen bir hastadan al nacak kalbin Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Vakf Hastanesinde Usta'ya nakledilece ini biliyoruz" dedi. AA muhabirinin telefonda görüfltü ü Hülya Usta, ise heyecanl ve mutlu oldu unu ifade ederek herkesten dua bekledi ini söyledi. Hülya Usta, Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda gerçeklefltirilen ameliyatla Türkiye'de ilk kez total yapay kalp tak lan kad n hasta olmufltu. Bu ameliyatla Türkiye'de ilk, Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 19'uncu kad n hastaya, elde tafl nabilen total yapay kalp nakli yap lm flt. (AA) AMASYA - MURAT DEM RC - Amasya'n n Gümüflhac köy ilçesinde ortaokul ö rencileri gönüllü olarak ilçede bulunan yafll lar n evlerine giderek temizlik ve yemek yap p onlara kitap okuyor. Mehmetpafla Ortaokulu 7/B s n f n n gönüllü ö rencileri, haz rlad klar "Geçmiflle Gelecek El Ele" projesi kapsam nda yafll ve bak ma muhtaç kiflilere yard mc oluyor. Ev ifllerini yapt klar yafll lara kitap bile okuyan ö renciler, adeta geçmifllerine de sahip ç k yor. Art kabat Mahallesi'nde Osman (80) ve Saniye (74) Çetin çiftinin evine giden gönüllü ö rencilerden oluflan ekip, kendi çabalar yla gün boyu yap lmas gerek iflleri tamamlad. Saniye Çetin, AA muhabirine yapt aç klamada, 74 yafl nda oldu unu ve art k ev ifllerini çok fazla yapamad n belirterek, 3 çocu u bulundu unu ancak sadece birinin ilçede yaflad n anlatt. Gelininin arada s rada kendisine yard ma geldi ini dile getiren Çetin, "Bugün de çocuklar bana çok yard mc oldu. flimi gördüler, bulafl m y kad lar, evimi süpürdüler. nflallah onlar da büyüklere hizmet ettikleri gibi küçüklerinden ayn hizmeti görürler" dedi. "VAKT NDE ORAK DA B ÇT K, HARMAN DA SÜRDÜK" "Biz büyüklerimize çok hizmet ettik, küçüklerimiz de flimdi bize hizmet ediyor" diyen Çetin, "Vaktinde orak da biçtik, harman da sürdük. fiimdi elimiz tutmuyor, gözümüz görmüyor, çocuklardan umut ediyoruz. Sa olsunlar çocuklar m da geldi, belirtti. Hava s cakl ndaki ani düflüflün özelikle Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde ceviz a açlar n olumsuz etkiledi ini ifade eden Serdar, "Bölgede hava s cakl mevsim normallerinde gidiyordu. Do a canlanmaya bafllam fl a açlar sürgünlerini vermiflti ancak hafta sonu yaflanan ani hava de iflikli i ve don olay özellikle meyve bahçelerini etkiledi. So uk hava ve don yüksek rak mlarda ceviz bahçelerindeki a açlar n yanmas na neden oldu" dedi. Samsun'daki ceviz bahçelerinde zarar n büyük oldu unu, bu y l verimin düflük olaca n tahmin ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Serdar, flunlar kaydetti: "Meyvecilikte teknik olarak her meyvenin kendine ait optimum iklim flartlar nda yetifltirilmesi gerekir. Aksi taktirde verim düflüklü ü gibi bir çok olumsuz durumla karfl lafl lmas kaç n lmaz olmaktad r. Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta ceviz yetifltiricili i son y llarda büyük geliflme gösterdi. Yeni tür ve bölgeye uyumlu cevizler dikildi ancak yaflanan olumsuz iklim flartlar bölgedeki bütün cevizleri etkiledi. Geçen y l Samsun'daki bahçelerde 5 bin ton ceviz üretildi ancak bu y l verim yar yar ya düflecek. Samsun ve Ordu'da ceviz a açlar yüzde 80 oran nda etkilendi." So uk havadan genellikle yerli tür cevizlerin etkilendi ini söyleyen Serdar, Amerika menfleli chander, fernette, franguette gibi türlerin dona karfl daha dayan kl oldu unu, yörede bu türlerin yetifltirilmesi gerekti ini vurgulad. (AA) Gümüflhac köy de ö rencilerden örnek davran fl hizmet ettiler, onlardan çok memnunum, Allah hepsinden raz olsun" ifadelerini kulland. Ö rencilerden Nafiye rem Uyar, Yafll lar Haftas dolay s yla bafllatt klar "Geçmiflten Gelece e El Ele" projesi kapsam nda yafll lar n evlerine gittiklerini kaydetti. Uyar, Saniye teyzelerinin evine gelerek camlar n sildiklerini, evini süpürdüklerini, yemek yaparak ona katk da bulunduklar n dile getirerek, "Onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize" ifadesini kulland. Bar fl Bayram ise projeyle her hafta okullar n n belirledi i saatlerde yafll teyze ve amcalar n n evlerine gideceklerini, onlara yard m etmeye çal flacaklar n, onlar n yükünü hafifletmek istediklerini vurgulad. Cemre Alpaslan da "Bu projede gönüllü arkadafllar m zla ifl birli i yapt k, ben bulafl k y kad m, rem arkadafl m z camlar sildi. Yafll lar Haftas senede bir kez oluyor, biz gönüllü arkadafllar m zla bunu bir seneye yaymay düflünüyoruz. Bu projede yer almaktan çok mutluyum" diye konufltu. Mehmetpafla Ortaokulu Müdürü Yakup Doluel, hayata geçirdikleri projeyle her hafta bir yafll n n evine giderek onlar n gönüllerini almak, onlara bir nebze olsa da yard m etmek amac n tafl d klar n kaydetti. (AA) Seçme özlü sözler -Hukukçular n birincil görevi, tüm ça dafl nitelikleriyle hukuk devletini gerçeklefltirmek, hukukun üstünlü ü ilkesini yaflama yaflama geçirtmektir. (Yekta Güngör Özden) -Nezaketiniz bizi cebir ve fliddetinizden daha kolayl kla nezakete mecbur eder. (fiekspir) -Baflkalar n övmiyenlere, daima yerenlere, kimseden memnun olmayanlara bak n; bunlar kimsenin kendilerini be enmedi i insanlard r, (La Bruyer) -Sessizlik, ço u kez toplumun kanaat ve hükümlerini sözlerden daha etkin olarak ifade eder. (Disraeli) -Zevkin döfle i, meziyetin mimar d r. (Duganne) -At suya götürebilirsiniz, fakat su içmeye zorlayamazs n z. ( ng.a.s.) * Birkaç f kra Adam n birini asmaya götürürlerken, cellada yalvar r; -Aman a am, ilk as l fl md r. Beni korkutmadan as n ne olur! * Bir baba çocu unu seviyormufl, çocuk sormufl; -Baba, beni sever misin? -Çok severim o lum. -Fakat benim kadar sevemezsin! -Neden? -Çünkü, senin iki o lun var. Benimse bir babam. * Kad n n beflinci kocas hastalan p yata a düflmüflken, kad n bir gün; -Beni kime b rak p da gideceksin? Diye sormufl. Adam güç bela yast ktan bafl n kald - r p cevap vermifl; -Alt nc kocan olacak bahts za * Kar -koca kavga ediyorlarm fl. Koca; -Kar, seninle evlendi im güne lânet ediyorum. Kar s flöyle demifl; -Haks zl k ediyorsun, seninle hofl geçindi imiz tek gün, o gündür. * fiekspir diyor ki Konuflmadan önce dinleyin, Yazmadan önce düflünün, Harcamadan önce kazan n, Dua etmeden önce ba fllay n, ncitmeden önce hissedin, Nefret etmeden önce sevin, Vazgeçmeden önce çabalay n! Dertler Dünya ac y bal eyledi Dertleri ekti a aç etti Günler geçti yaz geldi fiimdi gel topla meyveyi (Altay Taflk n) El Gibi çime hüzün dolar akflamn bitiminde Gönlümün yang n var bacamdaki tütünde Bunu bilir bakars n yabanc bir el gibi Ad n sakl kalbimde aç lmam fl gül gibi (Muharrem Demirbafl) * Tolstoy a göre sanat Biri bir fleyi üretiyorken çok etkileniyor ve ruhunda k p rdamalar olufluyorsa, ayn türden etkilenmeleri; üretilen o fleyi izleyenler de duyumsuyorsa, onlar etkileyen bu fley sanatt r. Etkilemenin derecesi, sanat n mükemmeli inin ölçüsüdür. * Devlet s rr n iffla Sovyet Rusya da yarg ç san a sordu; -Yoldafl Petrovick, ne ile suçland n - z biliyor musunuz? -Tar m Bakan na aptal ve ifle yaramaz adam demekle Yarg ç zab t kâtibine karar n yazd rd ; -Memura iftira atmaktan 5 y l, Devlet s rr n aç a vurmaktan 5 y l mahkûmiyetine * Bu Ne Perhiz Sana hayvan desem Dar l rs n. Ama arslan desem Bay l rs n. (Basri mece) * Atatürk diyor ki ; Yurt topra! Sana her fley feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuzlu- a dek yaflatmak için verimli kalacaks n. Türk topra sen, seni seven Türk ulusunun mezar de ilsin. Türk ulusu için yarat c l n göster! * Bu haftal k da bu kadar dostlar. Hoflça kal n, dostça kal n!

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 5 Nisan 2014 Cumartesi Tar m, büyümede ve ihracatta görevini yapt S&P Türkiye Bankac l k Sektörü Raporu: "De erlendirdi imiz Türk bankalar k sa vadeli geri ödemelerini gerçeklefltirecek yeterlilikte likidite tamponlar na sahip" "Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" TZOB Genel Baflkan Bayraktar, Tar m, orman ve bal kç l k, 2013 y l n yüzde 3,1 reel büyümeyle tamamlad. Tar m sektörü, hem büyümede hem ihracatta üzerine düfleni fazlas yla yapm flt r dedi. ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m, orman ve bal kç l n, 2013 y l n yüzde 3,1 reel büyümeyle tamamlad n, 2012'de 111,7 milyar lira olan tar msal has lan n 115,9 milyar liraya ç kt n bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, Türkiye statistik Kurumu (TU K) taraf ndan aç klanan büyüme rakamlar n de erlendirdi. Tar m, ormanc l k ve bal kç l n, 2013'ün son çeyre inde yüzde 0,9, y l n tamam nda ise yüzde 3,1 büyüme gerçeklefltirdi ini bildiren Bayraktar, tar m, ormanc l k ve bal kç l kta, 2012'de 111 milyar 682 milyon 488 bin lira olan cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi has lan n, 2013'te 115 milyar 941 milyon 507 bin liraya ç kt n bildirdi. fiubat AYINDA TARIM VE GIDA HRACATI ARTTI Bayraktar, tar m ve g dada 2014 fiubat ihracat n n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 11 artarak 1 milyar 460 milyon 909 bin dolara ç kt n kaydetti. Tar m ve g dada 2013 y l fiubat ay nda 426 milyon 748 bin dolar olan d fl ticaret fazlas n n, bu y l n flubat ay nda yüzde 45,12 art flla 619 milyon 281 bin dolara yükseldi ine dikkati çeken Bayraktar, "Tar m sektörü, hem büyümede hem ihracatta üzerine düfleni fazlas yla yapm flt r. Bu sonuç gecesini gündüzüne katarak al n teriyle çal flan üreticimizin baflar s d r. Yap sal sorunlar çözülürse, üreticiye daha fazla destek verilirse, sektör 150 milyar dolar has la, 40 milyar dolar ihracat hedefini rahatl kla tutturabilir" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Brüt d fl borç stoku ne kadar? 2013 y l n n dördüncü çeyrek dönem sonu itibariyle Türkiye'nin brüt d fl borç stoku 388,2, net d fl borç stoku ise 230,6 milyar dolar olarak gerçekleflti. Güneydo ulu ifl adamlar istikrar n sürmesini istiyor GAZ ANTEP- ADEM YILMAZ - HAL L F DAN - Güneydo u'da faaliyet gösteren ifl dünyas temcileri, siyasi istikrar n ekonomik istikrar da beraberinde getirece ine inan yor. Gaziantep Sanayi Odas (GSO) Yönetim Kurulu Baflkan Adil Konuko lu, AA muhabirine yapt aç klamada, halk n yerel seçimlerde oyunu huzur, güven ve istikrar n devam ndan yana kulland n belirtti. Yerel seçimin ülkenin gelece ine yön vermesi aç s ndan da büyük önem tafl d n ifade eden Konuko lu, milli iradenin sand a yans d n ve ç kan sonuçlara herkesin sayg göstermesi gerekti ine dikkati çekti. Türkiye'nin yoluna güçlü bir flekilde devam edece ini vurgulayan Konuko lu, "Ülkemizin kazan mlar riske edilmemelidir. Türkiye bundan sonra 2023 hedeflerine odaklanmal ve bu konuda at lacak ad mlar h zl bir flekilde gerçeklefltirilmelidir. fl adamlar olarak Türkiye'nin gelece ine inan yoruz. Birlik ve beraberli imizi pekifltirerek daha h zl büyüyebiliriz" dedi. - "Piyasaya güven devam ediyor" Gaziantep Ticaret Odas (GTO) Baflkan Eyüp Bart k ise siyasi istikrar n ihracata olumlu yans yaca n söyledi. Türkiye'nin büyümeye devam etti ini aktaran Bart k, "Özel sektörün piyasaya olan güveni sürüyor. Bunun yan nda güvenin yok olmamas için istikrar gerekiyor. Ekonomik ve siyasi istikrar, rakamlar, sürdürülebilir güçlü bir art fla tafl yacakt r. Yerel seçim sonuçlar göstermifltir ki ifl dünyas istikrar istiyor" diye konufltu. Gaziantep Genç fl Adamlar Derne- i (GAG AD) Yönetim Kurulu Baflkan Taner Özdurak da hedefe ulaflabilmek için istikrarl bir seyir izlenmesi gerekti ine iflaret etti. Türkiye'nin bir demokrasi s nav n daha baflar yla verdi ini vurgulayan Özdurak, flöyle konufltu: "Dalgalanmalara ra men 2013'ün beklentilerin üzerinde ç kmas ve ekonomiye olan güvenin artmas n olumlu bir geliflme olarak de erlendiriyoruz. Büyüme anlam nda geliflmeler olumlu fakat ekonominin olmazsa olmaz güven ve istikrar ortam d r. Hedeflerimize ulaflmak için daha olumlu ve istikrarl seyir izlememiz ve siyasi taraflar n da gerginli i azaltacak ad mlar atmas gerekiyor. Bundan sonra gerek reel sektör gerekse siyasi iradenin gündeminin ekonomi olmas kaç n lmaz." Tüm Sanayici ve fl Adamlar Derne i (TÜMS AD) Gaziantep fiube Baflkan Cuma Çekici ise ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar n sürmesini temenni ettiklerini belirtti.türkiye'nin s - k nt l günler yaflad n dile getiren Çekici, "Umar z yaflanan gerginlikler geride kal r. Önemli bir viraj aflt k, istikrar n devam ndan yanay z. Bu seçim, hükümetin ayn baflar y sürdürmesi aç s ndan da önemliydi. Büyüme trendine giren ekonominin devam etmesi için de önemliydi. Temennimiz hem ekonominin hem siyasi istikrar n sürmesidir" fleklinde konufltu. - "Yat r mc lar rahatlad " fianl urfa Ticaret Borsas (fiutb) Baflkan Mehmet Kaya da seçim sonuçlar n n ülkedeki olumsuz havay yumuflataca na inand n söyledi. Yeni geliflmelerin ekonomik durumu normallefltirece ini aktaran Kaya, " lk günden görüyoruz faizler düfltü, döviz fiyatlar geriledi, bu sevindirici bir durum" dedi. Yerel seçim sonuçlar n n Türkiye'nin gelece ine yön vermesi aç s ndan da büyük önem tafl d n ifade eden Kaya, seçimlerden önce ülkede bir kaos havas oluflturulmaya çal fl ld - n, bunun da ülkeyi olumsuz etkilendi ini dile getirdi. (AA) ANKARA- Türkiye'nin brüt d fl borç stoku, geçen y l n dördüncü çeyre i sonu itibariyle 388,2, net d fl borç stoku ise 230,6 milyar dolar olarak gerçekleflti. Hazine Müsteflarl, 2013'ün dördüncü çeyre ine iliflkin Türkiye'nin brüt d fl borç stoku geçici verileri ile net d fl borç stoku verilerini aç klad. Buna göre, Türkiye brüt d fl borç stoku, 2013'ün dördüncü çeyrek sonu itibar yla 388,2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Özel sektör borçlar n n toplam d fl borç stoku içerisindeki pay 267 milyar dolar ile yüzde 68,8 ve kamu kesimi borçlar n n pay 116 milyar dolar ile yüzde 29,9 oldu. Merkez Bankas borçlar n n toplam d fl borç stoku içerisindeki pay ise 5,2 milyar dolar ile yüzde 1,3 olarak gerçekleflti. Kamu kesimi d fl borçlar n n büyük bir ço unlu u, uzun vadeli d fl borçlardan olufltu. Merkezi Yönetim D fl Borç Stoku, 2013 y l dördüncü çeyrek dönem sonu itibar yla 85,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Bu miktar n 55,7 milyar dolar tutar ndaki k sm, uluslararas finansa l piyasalarda gerçeklefltirilen tahvil ihraçlar stokundan olufltu. Merkezi yönetim d fl nda kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankalar, K T'ler ve di er finansa l olmayan kamu kurulufllar n n toplam d fl borçlar ise söz konusu dönemde 30,3 milyar dolar oldu. ÖZEL SEKTÖR DIfi BORÇLARI K sa vadeli özel sektör d fl borcu da söz konusu dönem sonu itibar yla 110,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Bu tutar içinde bankac l k sektörünün pay 72 milyar dolar oldu. Özel sektörün 2013 y l dördüncü çeyrek dönem sonu itibar yla uzun vadeli d fl borçlar ise 156,4 milyar dolar olarak hesapland. Finansa l olmayan kurulufllar 85,6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör d fl borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu. KUR ETK S Merkez Bankas uzun vadeli d fl borçlar, geçen y l n son çeyre inde 4,4 milyar dolar, k sa vadeli d fl borçlar ise 833 milyon dolar tutar nda gerçekleflti. D fl borç istatistiklerinde büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesi uluslararas bir standartken, bu durum, yay nlanan istatistiklerdeki d fl borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleflen hareketlerden etkilenmesine yol aç yor. Bu çerçevede, 2013 Eylül-2013 Aral k döneminde d fl borç stoku, döviz kuru de iflikliklerinden dolay yaklafl k 820 milyon dolar tutar nda art fl gösterdi. NET DIfi BORÇ 230,6 M LYAR DOLAR Türkiye'nin 2013 y l Aral k sonu itibar yla net d fl borç stoku da 230,6 milyar dolar oldu. Ayn dönemde, kamu net borç stoku 198,3 milyar lira, AB tan ml genel yönetim borç stoku ise 566,3 milyar lira olarak gerçekleflti. (AA) LONDRA - Kredi derecelendirme kuruluflu Standard & Poor's (S&P), "De erlendirdi imiz Türk bankalar k sa vadeli geri ödemelerini gerçeklefltirecek yeterlilikte likidite tamponlar na sahip" aç klamas nda bulundu.bankac l k sektörüne iliflkin de erlendirme raporunu yay nlayan S&P, "Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" öngörüsünde bulundu. Yerel politikadaki geliflmeler, yaklaflan seçimler ve Fed'in devam eden tahvil al m azalt m n n, Türk bankalar için belirsizlikleri art rd belirten S&P aç klamas nda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n ocak ay ndaki faiz art r m n n, 2014'ün en az ndan ilk yar s nda faiz marjlar n daraltmas beklenmektedir. Yüksek faiz oranlar, yüksek kredi kay plar ve borçlanmadaki yavafllaman n 2014 y l nda Türk bankalar n n kazan mlar n azaltaca ön görülmektedir" ifadelerine yer verdi. Türk bankac l k sektörünün l ml oynakl klara karfl direncini vurgulayan S&P, "Türk bankalar n n daha iyi olan konumlar nedeniyle yeterli seviyede takipteki kredi haz rl klar yla sermaye tamponlar sayesinde genel olarak beklenen malvarl kaliteleri bask lar na karfl dayan kl l k göstermesi beklenmektedir. Türk bankalar yeterli seviyede takipteki kredi karfl l klar ve ekstra sermaye tamponuyla faaliyet göstermektedirler ve bu yüzden Türk bankalar n n, beklenen kredi portföyü kalitesi bask lar na karfl dayan kl l k gösterece ini düflünüyoruz" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Katar a yapt r m, Körfez'de ekonomik iflbirli ini etkiler STANBUL- ZEYNEP DUYAR - Körfez flbirli i Konseyi'nin (K K) 3 üyesinin Katar'dan büyükelçilerini çekmesiyle bafl gösteren politik kriz, ekonomik etkileri de gündeme getirdi. K K ülkeleri aras ndaki siyasi sorun, Katar' n konseyin ald 'Do rudan veya dolayl olarak hiçbir Körfez ülkesi, di erinin iç ifllerine kar flmayacak' maddesini ihlal etmesi ve Müslüman Kardefller Teflkilat 'n ( hvan) desteklemesi sebebiyle ortaya ç km flt. Bu anlamda ülkelerin birbirilerine ambargo uygulayabilece i hatta K K projesinin sonlanabilece i ihtimalleri de konuflulmaya baflland. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluflan kurulun, 11 Kas m 1981'de Riyad'da imzalad anlaflma do rultusunda ekonomik ve sosyal amaçlarla kurulan K K, bölgede birlik ve beraberli i de kuvvetlendirmeyi hedefliyordu. Son dönemde Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'nin Katar'daki büyükelçilerini çekmesiyle baflgösteren siyasi sorunlar, K K ülkeleri aras nda gümrük birli i, ortak pazar ve ekonomik ve mali birli in kurulmas na iliflkin kabul ettikleri bu anlaflman n da sonuna gelinmifl olabilece i ihtimalini gündeme tafl d.bu anlamda BAE'nin Katar'a yapt r mlar aras nda boru hatlar n n kendi topraklar na do ru genifllemesini durdurabilece i öngörülüyor. AA muhabirine konuya iliflkin aç klamalarda bulunan Manaar Enerji Dan flmanl k Bölümü Baflkan ve Enerji Stratejisti ve Ekonomisti Robin Mills, uygulanabilecek bir ekonomik yapt r m n temel etkisinin, Katar ekonomisi üzerinde olabilece ini dile getirdi. Katar' n, Suudi Arabistan veya di er komflular yla fazla ticaret yapmad n belirten Mills, "Katar' n ran'a yak nlafl p yak nlaflmayaca n da görmemiz gerekir" dedi. Mills, Katar' n yine de do algaz ve petrol ihrac - n n bu durumdan etkilenmeyece ini düflündü ünün alt n çizerek, ülkenin, Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan ve ngiltere gibi ülkelerdeki müflterilerinin bir tehlike görmesi halinde Suudi Arabistan üzerine bask yapabilece ini söyledi. BAE'nin, Katar'dan do algaz ald n, bu sebeple Katar' n kendi ekonomisi için hayati önem arz eden do- algaz sevkiyat na engel olmayaca öngörüsünde bulunan Mills, "Buna karfl n, BAE, Katar boru hatlar n n kendi topraklar na do ru genifllemesini durdurabilir. Gündeme getirilen yapt r mlar, Katar' n kara ve hava s n rlar n n kapat lmas olabilir ki bu ad m Katar Hava yollar n ve ülkeye yap lacak yiyecek ürünleri gibi sevkiyatlar sekteye u ratabilir" dedi. (AA)

7 EKONOMI hracatç lar m z için yeni f rsatlar ç kacak Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, "Ekonomik tahminlerin 2013'e göre olumlu olmas, bilhassa en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birli i'nde beklenen iyileflme, kurdaki geliflmeler ihracat m zdaki art fl destekleyecek, ihracatç lar m z için flüphesiz yeni f rsatlar ortaya ç karacakt r" ifadelerini kulland. ANKARA - Zeybekci, yaz l aç klamas nda, Türkiye hracatç lar Meclisinin (T M) aç klad 2014 Mart ihracat rakamlar na iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Geçen y ldaki olumsuz konjonktüre ra men Türkiye ekonomisinin 2013'te yüzde 4 ile Orta Vadeli Program'da OVP) öngörülen yüzde 3,6'l k tahminin de üzerinde güçlü bir büyüme sergiledi ini belirten Zeybekci, ekonominin geçen y l n son çeyre inde yüzde 4,4 büyüme kaydetti ine dikkati çekti. hracat n ise Ocak-fiubat döneminde yüzde 7,2 artarak 25,6 milyar dolara ulaflt n, ithalat n ise yüzde 1,7 azald n ifade eden Zeybekci, böylelikle d fl ticaret aç n n geçen y - l n ayn dönemine göre yüzde 16,6 azald n belirtti. hracat n ithalat karfl lama oran n n yüzde 68,2'ye yükseldi inin alt n çizen Zeybekci, "Yakalad m z bu baflar artan finansal istikrars zl a, küresel, bölgesel ve siyasal belirsizliklere ve en büyük ticari orta m z olan AB'deki daralmaya ra men yakalanm flt r. Bu performansta son 12 y lda ekonomimizin dayan kl l n art r c yap sal reform ve politikalar n pay büyüktür. Bugün T M'in aç klad ihracat kay t rakamlar n n da gösterdi i üzere hracata Dayal Büyüme Stratejisi ile ülkemiz ekonomisi emin ad mlarla hedeflerine do ru ilerlemektedir" de erlendirmesinde bulundu. T M'in aç klad 2014 Mart ihracat kay t rakamlar na göre ihracat n 2013'ün ayn ay na göre yüzde 4,3 artarak 13 milyar 13 milyon dolar oldu unu belirten Zeybekci, Ocak-fiubat TÜ K rakamlar ile birlikte de erlendirildi inde Ocak-Mart döneminde gerçeklefltirilen ihracat n geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 6,2'lik art flla toplamda 38 milyar 607 milyon dolara ulaflt n bildirdi. Zeybekci, martta sanayi ürünleri ihracat n n yüzde 3,6 artarak 10 milyar 758 milyon dolar, tar m ürünleri ihracat n n yüzde 9,9 artarak 1 milyar 892 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti ini ifade etti. Madencilik ürünleri ihracat n n ise yüzde 1,5 azalarak 364 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti ini belirten Zeybekci, flöyle devam etti: " hracat m z n lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün ihracat, mart ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 14,2 art flla 2 milyar 128 milyon dolar ulaflt. Benzer flekilde mart ay nda haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,3 artarak 1 milyar 604 milyon dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüzün ihracat ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 1,1 art fl göstererek 1 milyar 468 milyon dolara ulaflt y l mart ay ihracat performans m z ülke gruplar itibar yla incelendi inde, bafll ca ihraç pazar m z olan AB ülkelerine ihracat m z bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 13,2 oran nda artarak 5 milyar 974 milyon dolar seviyesine gelmifltir. Orta Do u ülkelerine ihracat m z 2014 y l mart ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 7,9 artarak 2 milyar 463 milyon dolara ulaflm flt r." FARKLI PAZARLARA AÇILMA STRATEJ S Türkiye'nin son y llarda farkl pazarlara aç lma stratejisinde baflar l oldu unun alt n çizen Zeybekci, martta toplam 223 ülke-gümrük bölgesine, Ocak-Mart döneminde ise toplam 237 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçeklefltirildi ine dikkati çekti. Zeybekci, mart ay nda 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirilen ülke say s n n 29, Ocak-Mart döneminde 100 milyon dolardan fazla ihracat yap lan ülke say s n n ise 57'ye ulaflt n belirtti. EN ÇOK HRACAT YAPILAN ÜLKELER Mart ay nda en çok ihracat gerçeklefltirilen ülkeler s ralamas nda ilk 5'te Almanya (1 milyar 311 milyon dolar), Irak (992 milyon dolar), ngiltere (790 milyon dolar), talya (617 milyon dolar) ve Fransa'n n (585 milyon dolar) yer ald n ifade eden Zeybekci, Ocak- Mart döneminde en çok ihracat gerçeklefltiren ülke s ralamas n n da de iflmedi ini ve ilk 5'te yine Almanya, Irak, ngiltere, talya ve Fransa'n n oldu unu iflaret etti. "OVP HEDEF N AfiACA IZ" Martta 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltiren 14 il bulunurken, Ocak-Mart döneminde 25 ilin 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirme baflar s gösterdi ine dikkati çeken Zeybekci, flunlar kaydetti: "Aç klanan rakamlardan görüldü ü üzere, 2014 y l na iyi bir bafllang ç yapt k. Bu y la dair ekonomik tahminlerin baflta geliflmifl ekonomiler olmak üzere 2013'e göre olumlu olmas, bilhassa en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birli i'nde beklenen iyileflme, kurdaki geliflmeler ihracat m zdaki art fl destekleyecek, ihracatç lar m z için flüphesiz yeni f rsatlar ortaya ç karacakt r. Bu f rsatlar kazanca çevirmede ülkemizin do usundan bat s na, kuzeyinden güneyine tüm ihracatç lar m z n aktif rol oynayaca na ve bu do rultuda 2014 y l OVP hedefimiz olan 166,5 milyar dolar yakalayaca m za ve aflaca m za yürekten inan yorum." (AA) S rbistan Cumhurbaflkan Rus ifladamlar n kabul etti BELGRAD - S rbistan Cumhurbaflkan Tomislav Nikoliç, Rusya'n n tren ve z rhl araç üreticisi Uralvagonzavod flirketi temsilcilerini makam nda kabul etti. Cumhurbaflkanl 'ndan, bas na kapal kabulün ard ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, Nikoliç, görüflmede Uralvagonzavod Genel Müdürü Oleg Viktoroviç Siyenko ile beraberindeki heyeti a rlamaktan duydu u memnuniyeti ifade etti. S rbistan' n, yabanc yat r mc lar aç s ndan çok cazip bir ülke haline geldi ini belirten Nikoliç, di er yabanc yat r mc larla birlikte Rus ifladamlar n da ülkesine yat r m yapmalar konusunda desteklemeye haz r oldu unu söyledi. Siyenko da S rbistan'daki ifl f rsatlar ile yak ndan ilgilendiklerini ve Smederevo kentindeki demir çelik fabrikas yla ilgili iflbirli i yapmak istediklerini kaydetti. (AA) 5 Nisan 2014 Cumartesi 7 Türkiye, yat r mc lar n gözdesi haline gelecek ANKARA - Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK) Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, önümüzdeki süreçte piyasalara hakim olan olumlu havan n daha da güçlenmesinin beklendi ini belirterek, "Seçim sonuçlar, ABD kaynakl geliflmeler sonras nda bir miktar ç k fl n yafland Türkiye piyasalar n tekrar yabanc yat r mc lar n gözdesi haline getirecek" dedi. Ban, 2014 yerel seçim sonuçlar n n ekonomiye etkilerini AA muhabirine de erlendirdi. Seçimlerin, beklentiler do rultusunda AK Parti'nin lehine sonuçlanmas n n ard ndan piyasalardaki hareketlili in de artt n belirten Ban, faizlerdeki düflüfl h z kazan rken, Dolar/TL kurunun 2,14 seviyelerine kadar geriledi ini söyledi. Ayn flekilde, B ST endeksinde de düzeyinin geride b rak ld na ve son dönemde artm fl olan siyasal riskin de ola an seviyelerine döndü üne dikkati çeken Ban, flunlar kaydetti: "Piyasalar n seçim sonuçlar na ilk anda verdi i tepkiler böyle olsa da önümüzdeki süreçte piyasalara hakim olan olumlu havan n daha da güçlenmesi bekleniyor. Siyasi ve ekonomik istikrar ortam na olan güvenin tasdik edildi i anlam na da gelen seçim sonuçlar, ABD kaynakl geliflmeler sonras nda bir miktar ç k fl n yafland Türkiye piyasalar n tekrar yabanc yat r mc lar n gözdesi haline getirecek. Bu kapsamda, seviyesinin üstüne ç km fl olan B ST endeksinde ilk etapta direnç bölgesi hedeflenecek, bu seviyenin geride b rak lmas ile bölgesine do ru hareket edilecektir. Ayn flekilde, seviyelerinde gerçekleflecek taban çal flmas sonras nda ise bölgesi gündeme gelecek, uzun vadede de geçen y l n Haziran ay ndan bu yana yaflanm fl olan kay plar tekrar yerine koyulacakt r." Bunlar n d fl nda seçim sonras oluflan alg lama sonras nda Dolar/TL kurundaki gevfleme e iliminin de güçlenece ini anlatan Ban, söz konusu kurda orta vadeli hedefin 2,10-2,11 seviyeleri oldu unu ifade etti. Seçim sonuçlar n n faizlere etkisini de de erlendiren Ban, "Seçim öncesinde yüzde 12 seviyelerine yükselen faiz oranlar n n bugün yüzde 10,7 seviyelerinde de er ald n görüyoruz. ABD kaynakl geliflmelerin de etkili oldu u faiz oranlar nda yüzde 10 bölgesine do ru geri çekilmeler devam edecek, orta vadede de yüzde 9 bölgesi gündeme gelebilecektir" diye konufltu. (AA) Rusya'dan Türkiye'ye para ak fl olmayabilir SAKARYA - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Mustafa Akal, Ukrayna'daki geliflmelere iliflkin, "Rusya'dan Türkiye'ye para ikamesi gelmeyece i gibi ileri dönemlerde her iki ülke borsas n n itibar kaybedece ini düflünmekteyim" dedi. Akal, AA muhabirine yapt aç klamada, "BIST 100 Endeksi ile GSPTSE ve Yükselen Borsalar Aras Etkileflim" konulu raporunda Rusya Borsas (RTSI) ile Borsa stanbul 100 (BIST 100) aras nda yüzde 86 civar nda korelasyon oldu unu söyledi. Do rusal iliflki gösteren her iki borsan n, ortaya ç kan kal c floklar n (siyasi, ekonomik ve askeri vb.) etkisinde kald na ve bu floklar n aylar boyunca devam etti ine dikkati çeken Akal, "Yap lan ikili nedensellik sonucu, nedenselli in yönü yüzde 10 anlaml seviyesinde MKB'den RTSI'ya do ru bulunmufltur. RTSI'dan MKB'ye do ru etki bulunmam flt r" fleklinde konufltu. "Rusya-Ukrayna krizini bu bulgular do rultusunda de erlendirdi imizde, Rusya'dan MKB'ye krizden dolay ciddi para ak fl olaca düflünülmemektedir" diyen Akal, bu etkinin çok zay f kalaca- n savundu. Akal, "RTSI, Meksika, Kanada, Güney Kore, Brezilya, Çin, Hindistan ve Endonezya Borsalar ile BIST 100 aras nda ikili grup nedenselli ine bak ld - nda, IMKB'den yüzde 1 anlaml seviyesinde di er borsalara nedensellik, yüzde 5 anlaml seviyesinde ise di er borsalardan BIST 100'e nedensellik vard r" ifadesini kulland. Söz konusu çal flman n, yükselmekte olan borsalar aras nda tam ba ms zl k ve tam bütünleflme bulunmad n gösterdi ini, bu borsalarda görülen floklar n birbirleri üzerinde grupsal etki yapt n kaydeden Akal, sözlerini flöyle tamamlad : "Dolay s yla dünya borsalar aras nda böyle bir etkileflim sabit oldu undan dolay herhangi biri veya birkaç nda görülen ekonomik, siyasi ve askeri floklar, bu ülkelere sermaye ak fl üzerinde etkili olmaktad r. Siyasi, sosyal ve politik kararlar al n rken, ekonomik istikrar n devaml l için hassas olunmas gerekmektedir. Bugün için Rusya'dan Türkiye borsas na ciddi ak m görülmese bile ileride Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Suriye gibi bölge ülkelerinin hepsi, bu konjonktürün devam etmesi halinde ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri zararlar görebilecektir. Rusya'dan Türkiye'ye para ikamesi gelmeyece i gibi ileri dönemlerde her iki ülke borsas n n itibar kaybedece ini düflünmekteyim." (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 5 Nisan 2014 Cumartesi Aylin DEM RHAN Türkiye, Macaristan'da bulunan Türkçe el yazmas eserlere sahip ç k yor ANKARA (AA) - Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA), Macar Bilimler Akademisi ile yap lan iflbirli i çerçevesinde, Türkçe el yazmas eserlerin dijital ortama aktar larak korunabilmesi için Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi'ne teknik ekipman deste inde bulundu. T KA'dan yap lan yaz l aç klamada, T KA'n n faaliyet gösterdi i ülkelerde el yazmas eserlerin korunmas na yönelik çal flmalar na devam etti i belirtildi. Bu kapsamda, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi bünyesinde bulunan Türkçe el yazmas eserlerin dijital ortama aktar larak araflt rmac lar n kullan m na sunulmas na yönelik yap lan iflbirli i çerçevesinde T KA'n n, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi'ne teknik ekipman deste inde bulundu u ifade edildi y l nda kurulan Macar Bilimler Akademisi, bilimsel ve akademik çal flmalar n desteklenmesi amac yla 1826 y l nda kütüphane çal flmalar na bafllad. Köklü bir geçmifle sahip olan Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi, Do u Dilleri Koleksiyonu kapsam nda çok say da Türkçe el yazmas eseri bünyesinde bar nd r yor. Türkiye Bilimler Akademisi iflbirli inde yay nlanan Macar Bilimler Akademisi'ndeki Türkçe El Yazmalar Katalo u'nda 811 adet eserin tasnifi yap ld. Kütüphanede, 14. ve 15. yüzy llara ait çok de erli eserler bulunuyor. "Tezkiretü'l Evliya", "Yusuf-u Züleyha" ve "Ferace Bade'fl-fiidde" gibi eserlerde oldu u gibi Türkiye'deki kütüphanelerde bulunan nüshalar n daha eski örnekleri de kütüphanede yer al yor. Kütüphanede, brahim Müteferrika Basmalar gibi antik de erde kitaplar ve Ali fiir Nevai'nin Risale-i Muhakemeti'l-Lügateyn'i gibi önemli ve de erli eserler saklan yor. Dört ayr koleksiyondan oluflan Türkçe el yazmas eserler, Macaristan'daki kültür miras n n önde gelen örneklerini oluflturuyor. Bu kütüphanede eski kitaplar yeniden hayat buluyor BURSA (AA) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkanl na ba l nebey Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki "Ka t ve Cilt Restorasyonu Bölümü"nde, rutubet, mantar ve kitap kurtlar n n tahrip etti i eserler, orijinaline uygun olarak s ras yla sayfa temizli i, forma dikimi, cilt restorasyonu ve süslemesi gibi restorasyon ifllemlerinden geçiriliyor. Buradaki iki kitap restoratörü, 2010 y l ndan bu yana yaklafl k 800 esere yeniden hayat verdi. Kütüphanenin müdürü Osman Nuri Solak, AA muhabirine yapt aç klamada, zararl etkenler nedeniyle tahrip olan eserlerin, sayfalar ndan ciltlerine var ncaya kadar tamirattan geçirildi ini söyledi. Baz nedenlerle zarar gören kitaplar n restorasyona al nd n belirten Solak, "Bu eserlerin sayfalar nda e er kimyasal, zarar verici etkenler varsa öncelikle bunlar ar nd r l yor. Daha sonra sayfalardaki tahribat unsurlar temizleniyor ve kitap nüsha nüsha gerekli restorasyon ifllemlerine tabi tutuluyor. Kitab n restorasyonu daha sonra da orijinaline uygun olarak ciltleme ifllemiyle tamamlanm fl oluyor" dedi. Restorasyonu tamamlanan eserlerin, sayfa sayfa yüksek çözünürlükte dijital ortama aktar ld n dile getirerek, araflt rmac lar n hizmetine sunuldu unu anlatt. Solak, kütüphanede 2010'den beri 800'e yak n basma eserin restorasyon iflleminin yap ld n ifade etti. Kütüphanenin restoratörlerinden Hüseyin Gürsel Bilmifl de yazma eserlerin tahribat durumuna göre restore edildi ini, bu ifl için kullan lan malzemelerin, esere hiçbir zarar vermedi ini bildirdi. Tamirat s ras nda organik malzeme ve asitsiz ka tlardan yararland klar n söyleyen Bilmifl, "Eser tamamen ciltsiz ya da cildi, iç sayfalar tahrip olmufl olabiliyor. Eser üzerinde deformasyon varsa bunlar n durumuna göre müdahale ediyoruz. Öncelikle eserleri tamamen söküyoruz. Eseri forma forma ay rd ktan sonra tahribat durumuna göre Japon ka d yla tamaml yoruz. Kurt yenikleri varsa tek tek bunlar bistüriyle temizliyoruz" diye konufltu. Eserlerin daha sonra presleme iflleminden geçirildi ine de inen Bilmifl, flunlar kaydetti: "Eser en son halini ald ktan sonra Japon ka tlar n n kenar Bursa'da, eski kitaplar, "Osmanl tarihinin ilk medrese kütüphanesi"nin restorasyon bölümünde, organik malzeme, asitsiz ka t ve ipek ipler kullan larak büyük bir titizlikle tamirattan geçirildikten sonra araflt rmac lar n hizmetine sunuluyor. k s mlar esere kaynayacak flekilde 1-2 milimetre t rafllan yor bistüriyle ve sayfa restorasyonu bu flekilde tamamlanm fl oluyor. Bütün formalar bu ifllemden geçtikten sonra e er tamire gerek duyuluyorsa formalar n dikifli yap l yor. Yazma eserlerin s rtlar n dikmek için ibriflim kullan yoruz. Tamamen do al, ipek bir malzemedir. briflimle s rt dikifli yap l r. Daha sonra eserin flirazesi de yine ayn flekilde ibriflimle örülür. Ard ndan s ra, eserin kapa na gelir. Bu k s mda eserin ölçüsü al n r ve kapak cinsi neyse ona göre bir kapak yap larak, süsleme uygulan r. Daha sonra kapaklar esere monte edilir ve bu flekilde bir yazma eserin tamirat tamamlanm fl olur." Bilmifl, ciltsiz eserlere de dönemine uygun cilt yapabildiklerini belirtti. Kitab n as l kapa nda kullan lan deriye uygun bir deri kulland klar bilgisini veren Bilmifl, "Sahtiyan, keçi derisi kullan yoruz. Elle t rafllay p bir A4 ka d kal nl na getiriyoruz deriyi. T rafllanan deriyi cama gerip kurutuyoruz ve kurumufl deri iflleme uygun hale gelmifl oluyor. Daha sonra bunu kapak ölçülerini ald m z kitaplara yap flt r yoruz. Süsleme yapacaksak ona göre birtak m uygulamalar yap yoruz. Süsleme ifllemi alt nla yap l yor. Varak alt n ezip suland rarak çok ince f rçalarla uygulama yapabiliyoruz ve orijinal yazma eser görünümünde bir kapak ortaya ç km fl oluyor" diye konufltu. Kütüphanenin di er restoratörü Hüseyin Delil ise kitaplar n muhtelif hasar yerleri oldu unu, bu hasarlar n giderilmesi için sayfa sayfa temizlik yap lmas gerekti ini anlatt. Bir f rça vas tas yla ve kitap restorasyonu için yap lm fl özel emici aletlerle eserin tozlar n n al nd n, daha sonra kirlerini temizlemek için bir çeflit silgi ya da muhtelif slak temizlik maddeleri kullan ld n belirten Delil, slanan ka d n dalgaland n ve bu yüzden eserin bir sonraki aflamada preslendi ini dile getirdi. Eser kapaklar n n dönemine uygun cilt bezlerinden de yap labilece ini ifade eden Delil, yazma eser ile matbu eserlerin kapak restorasyonlar n n farkl flekillerde gerçeklefltirildi ini aktard. Matbu eserlerde k smen deri kullan ld na iflaret eden Delil, "Yazma eser kapaklar nda desenler ezme alt nla yap l r fakat matbularda genel olarak bask teknikleriyle kliflelerle yap l r. Tamamlanm fl cilt kapa üzerine varak yald z üzerine 'teber' denilen üzerinde desen bulunan pirinç bir alet s t larak hafif bir flekilde bast r l r ve cilt üzerine desen ç kar l r" ifadesini kulland. Delil, mantarlanm fl kitaplar n en hasarl eserler oldu una dikkati çekerek, restorasyon süresinin bir gün ile bir ay aras nda de iflti ini sözlerine ekledi. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Necdet Çelikdönmez in Vefa dolu dünyas ndan nsano lu, vefa duygular yla ölçülüyor. Isparta ilimiz merkezinde y llarca, Paye Ortak Kitap Dergisi nin yay m n sürdüren, baflka yay nlar yla dikkat çeken, gazeteci, araflt rmac, yazar emekli Astsb. Necdet Çelikdönmez, çocuklar n n e itimini tamamlamalar için Elaz ilimiz merkezinde yaflamaya bafllad son y llarda. Paye Ortak Kitap Dergisinin kapan fl nedeniyle yazd Veda yaz s nda, an - lan dergiyle ortaya konulan kültürel hizmetlerden, bu derginin yay m nda eme i geçenlerden sözediyordu. 128 say yay nlanan Paye Ortak Kitap Dergisiyle, öteki yay nlar n n Günyüzü görüflünde, Ömür ve sa Çelikdönmez kardefllerle, Rukiye Vural, Hülya Çelik, Faz l Bilgiç, Mehmet Do an, Erol Ürkan, Hasan Tav, Durmufl Öcal gibi isimlerden sözederken, bir vefa örne i gösteriyordu. Teflekkürler and isimler aras nda, bu sat rlar n yazar sa Kayacan da yeral - yordu. Benim için, Edebiyat camiam z n en önemli otorite hocalar m zdan aslen Burdur ilinin Tefenni ilçesinin Ece köyünden olan, sayg de er, vefakar hocam z Prof. Dr. sa Kayacan beyfendiye her fley için teflekkür ediyorum deyifli, Necdet Çelikdönmez in vefa dolu dünyas n n bulundu unu göstermesi bak m ndan önem ve anlam tafl yordu. Bende teflekkür ediyorum bu duygular ndan, kadirbilirli- inden dolay. Ayr ca bendeniz için düzenlenmifl, Paye dergisinin üç ayr, takdir ve teflekkür belgeleri de yukar da belirtti im Necdet Çelikdönmez, kadirbilirli inin belgeleri olarak karfl m za ç k yordu. Bir kez daha teflekkürlerimi sunuyorum efendim. Paye son say s nda, Necdet Çelikdönmez in biyografisi, soy ve sülale seceresi, de iflik alanlardaki etkinlikleri, edebiyat sanat ve kültürel faaliyetleri, ald ödüller yay nlanm fl eserleri s ralan yordu. Isparta-Antalya aras ndaki Derebo az yolunun yap m hikayesi hakk nda tarihi bir söyleflisini de kendi kaleminden naklediyordu Necdet Çelikdönmez. Ayr ca bana yazd bir sayfal k mektubunun bir yerinde: Hocam sizi tan d - m zdan bugüne çok fley ö rendik sizlerden. Gerek yay nlam fl oldu um kitaplar m gerekse, mektuplar m, gerekse ç kt y llardan Paye Ortak Kitap Dergimizi gazetelerde tan tt n z, yer verdiniz, bizi onore ettiniz, Sizi, Nobel ödülüne lay k görülmeniz gerekiyordu. Yurt içinde de Devlet Sanatç s vb. ödüllere lay k görülmeliydiniz. Gözümüzde, Türkiye de tek otorite, üstats n z bilesiniz denifli beni sevindirdi. T bbi mazlemelerden oyuncak müzesi HATAY (AA) Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hatay Sa l k Yüksekokulu taraf ndan haz rlanan ve Koç Üniversitesi taraf ndan desteklenen, DO AKA'dan Sosyal Destek Program (SODES) kapsam na hibe al nan "Hayata Dokunan Oyuncaklar Terapötik Oyuncaklar Projesi" ile oluflturulan ve içerisinde 200 farkl oyunca n yer ald "Terapötik Oyuncak Müzesi" aç ld. Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emel Teksöz, AA muhabirine yapt aç klamada, 163 bin lira destek ald klar ve tamamlanan proje kapsam nda 9 ayl k sürede Çocuk Sa l Hastal klar Hemflireli i üçüncü s n f ö rencileriyle Afganistan'dan 1982 y l nda göç ederek Ovakent'e yerleflmifl Özbek kökenli Türk ailelerin çocuklar n buluflturduklar n söyledi. Proje kapsam nda göçle gelen, nüfusun dezavantajl kesimi olan göçmen çocuklar n sa l k gereksinimlerini tespit etmeyi, sa l k bak m ihtiyaçlar n karfl lamay, sosyal destek almalar na ve sosyal hayata uyumuna katk sa lamay hedeflediklerini vurgulayan Teksöz, bu kapsamda Ovanet'te 450 çocukla görüfltüklerini kaydetti. Projede 20 stajyer ö rencinin gönüllü görev ald n vurgulayan Teksöz, 450 çocuk içerisinden hizmete eriflimde s k nt yaflayan, hiç sinemaya gitmemifl ve sürekli hastal kla bafl etmek zorunda kalan 80 çocukla çeflitli faaliyetler yapt klar n belirten Teksöz, bu çocuklarla sinemaya gittiklerini ve piknik yapt klar n söyledi. Gezici hemflirelik hizmeti vererek de çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Teksöz, içerisinde t bbi maketlerin yer ald, bebek bak m hakk nda bilgi verilen ve tuvalet e itimiyle ilgili detay bulunan mobil karavan da oluflturuldu unu kaydetti. Teksöz, faaliyetler kapsam nda çocukla hemflireyi buluflturan ve iyilefltirici oyun olan teröpatik oyun kullan m n n sa land n da söyledi. Terapötik oyunun, çocuk hemflireli i için özel kullan lan teknik oldu unu ifade eden Teksöz, bu kapsamda ihtiyaç fazlas hijyenik t bbi malzemeleri seçerek, çocuklar n bunlara korkmadan dokunmas yla oyuncak yapmas n n sa land n belirtti. Çocuklar n bunlara her dokundu unda travmayla bafl etti ini ve her dokunuflun hemflireye bir ad m daha fazla yaklaflma anlam na geldi ini vurgulayan Teksöz, flöyle devam etti: "Oyuncaklar ayn zamanda hemflirelik e itiminde de kullan lmaktad r. 2 y ld r yürüttü üm bu çal flmada hemflirelik ö rencisi, çocukla ilgili hastal klar ö renir, çocu a bak m verir. Etkilendi i bir çocu u düflünerek bu terapötik oyuncaklardan yapar. Türkiye'de 5 oyuncak müzesi bulunmaktad r. Buradaki terapötik oyuncak müzesi ise Türkiye'de ve dünyada alan nda bir ilktir. Böyle bir müze ilk defa bu proje kapsam nda kurulmufltur. Bu oyuncaklar n hepsi temsili bir çocu u, hastal göstermektedir. Oyuncaklar aras nda proje kapsam nda bir araya gelen stajyer ö rencilerle çocuklar n beraber yapt klar da var. Ovakent'ten çocuklar n sadece enjektörle yapt klar var. Oyuncaklar aras nda hastaneye yatan, serum takan çocuklar temsil eden bebekler yer al yor. Müzede, 200'den fazla oyuncak var. Müze her an kendini yenileyebiliyor. Buradaki hiçbir oyuncak di erine benzemiyor. Ayn enjektörü 80 çocu un eline verdik, 80 farkl oyuncak ç kt." Ovakent'te çocuklarla yapt klar oyuncaklardan bir k sm n oynamalar ve hemflirelerle aralar nda ba n oluflmas ad na onlara verdiklerini belirten Teksöz, baz lar n da oluflturduklar bu müzede sergilediklerini söyledi.

9 BULMACA 5 Nisan 2014 Cumartesi 9 Edebî metinler, romanlar, hikâyeler, fliirler genellikle evrensel nitelikli sembolik bir dile sahiptirler. Ben edebî metin okurken onlar n kendi ba lamlar ndaki içeriklerinden öte, bana ça r flt rd klar genel ve evrensel mesajlar yakalamaya çal fl r m. Has edebiyat n evrensel insan gerçe ini ifade etmedeki gücü önemsenmeli. Bu ba lamda Cumhuriyet dönemi Türk hikâyecilerinden Sait Faik Abas yan k n Son Kufllar adl hikâyesinin içinde geçen bir olay, bak n bana ne gibi ça r fl m alanlar n n do mas na sebep oldu. Önce k saca hikâyeden ilgili bölümü özetle aktaral m; sonra milletimizin içinde bulundu u hazin durumla bu hikâye aras ndaki benzerli e de inelim. Yazar, bir sonbahar mevsimi stanbul da bir adadad r. Tabiat n c v l c c l, renkli, güzel, çekici özelli ini gittikçe kaybetti ini, kurudu unu, ss zlaflt n, yozlaflt n anlat r. Bu ba lamda eskiden c v l c v l öterek aday flenlendiren, öbek öbek bir a açtan ötekine konan kufllar n ortal kta görünmez olufllar na hay flan r. Bunun sebebi, kufllar n avlanarak yok edilmesidir. Kufllar avlayarak yok edenlerin bafl nda Galata da yaz hanesi olan zahire tüccar Konstantin ad nda bir heriftir. Sait Faik, aynen flöyle diyor: Konstantin isminde bir herifti. Yazar, bu herifi flöyle tasvir eder: Kal n tüylü bilekleri, genifl gö sü, delikleri kapan p aç lan üstü kara benekli bir burnu, deriyi y rtm fl da f rlam fl gibi saçlar, k sa k sa bir yürümesi, kal n kal n gülmesi olan birisidir. Bu adam, çocuklar toplar, ellerine birbirine yap flm fl pislik renginde acayip çomaklar verir. Birisinin elinde ç rtkan kafesi TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin EMPERYAL ZM N P LAVLIK KUfiLARI OLMAMAK Ç N-1 vard r. Yani çok öten bir kufl kafes içindedir. Bu kafesi ufak bir a ac n alt na b rak rlar, a ac n her dal na ökseleri ba larlar. Hür kufllar, kafesteki ç rtkan kuflun feryad na, dostluk, arkadafll k, yaln zl k sesine do ru bir küme gelirler. Çay rl kta bir baflka a ac n gölgesinde bir müddet bekleflirler. Sonra kufllar n üflüfltü ü a aca do ru yavafl yavafl yürürler. Ökselerden kurtulmufl dört befl kufl bir baflka ökseye do ru uçup giderken birer damlac k etleriyle birer tabiat harikas olan kufllar toplarlar hemen orac kta bo arlard. Ve hemen canl canl yolarlard. Konstantin, o kufllar n bir damlac k etlerinden yapaca pilav n hazz yla p r l p r l yanan krom diflleriyle nas l kopar rd kuflun imi ini, bir görseydiniz Konstantin efendi, kufllar n çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini k sard. Esmer lekelerin (kufllar n) Adalar istikametinde gittiklerini görür, etraf na bakar, bir tan d k görecek olursa gözünü k rpar, gökyüzüne bir iflaret çakar: -Bizim pilavl klar geldi, derdi. Kufllar pek yak ndan geçmiflse, seslerini taklit ederek kal n dudaklar yla difllerinin aras ndan onlara seslenirdi. Kufllar n ço unca aldand klar na, bu sesi duyarak, dost sesi san p vapur etraf nda bir dönüp uzaklaflt klar na flahit olmuflumdur. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: "...fiimdi aram zda noksan olan fleyin ne oldu unu biliyorum. Bu eksik sana de il bana ait... Bende inanmak noksanm fl... beni bu kadar çok sevdi ine bir türlü inanmad m için, sana afl k olmad m zannediyormuflum... bunu flimdi anl yorum. Demek ki insanlar benden inanmak kabiliyetini alm fllar... ama flimdi inan yorum, sen beni inand rd n... seni seviyorum deli gibi de il gayet akl bafl nda olarak seviyorum... Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali Rüyalar vard yaprak yaprak aç lan; zaferler umutlarla taçlanan ve sonra yaprak yaprak dökülen rüyalar; bozgunlar, hayal k r kl klar ndan oluflan... Tek yarat c s ; hayaller, rüyalar ve gerçek olduklar na dair inançt aflk n; çile ve günahta demlenirdi ve çatlard haf za, ac yd buharlaflt ran hat ralar... Vicdan rahatl n geride b rak p Tanr ya sevdalanm fll, hoflnutlu u alt edip hazz, rahatl verip özgürlü ü, s cakl ktan geçip ölümcül atefli almakt aflk temiz hudutsuz saf... Sevgi kendi içinde bir kesinli e bir olgunlu a ulaflacak gücü tafl rd ve aflk yuva YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Kürk Mantolu Madonna yapard y ld zs z, c v lt s z katran gibi bir gecede hayallere olan inanc n içine... Kadife gibi yumuflak, göz yafl gibi l k içli bitmeyen bir rüyada atefl olmak kül olmak saadet olmak masal olmak fl k olmak; Yaln z yitirme olas l m z bulunan bir nimet bize zevk verebilir t pk aflk gibi nsan deli eden olabilece in olmas gerekenin parmaklar ndan kaymas, Seven biri ne sevdi ine yalvar p yakar r ne de ondan bir istekte bulunurdu, Aflk sevilen için hiç ise de seven için hepti, Öksüzlü e ümitsizli e yoklu a al flmak... Denizin s n rlar vard aflk n ise yok, bir baykufl kahkas nda bir kobra sl nda hissedilen Ölümün daveti gibi ürpertici ve lezzetli, Aflk iki vücudun yanarak bir vücut haline gelifli... Bir alev denizinden geçilerek var l rd gerçek aflka; yaralanmaktan korkmay p ac lar ve utanc yoldafl edip arzu olarak kay ts z, kaygusuz... Sevmek tanr laflmakt ve Tanr n n günah yoktu tüm benli inle sevmek, inanmak laz md, günahlar göz yafllar nda aflkta y kamak, kanatlanmak için... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Polat. Bakla ezmesi. 2. Bir yerde oturma, e leflme. 3. Garson yama. Gözün renkli bölümü. 4. Yap m iflleri. Saç dökülmüfl olan kimse. 5. Da lalesi. Eski M s r da bir tanr. 6. Aktinyumun simgesi. Özür. 7. Arkadafl, yak n dost. Sinir uçlar iltihab. 8. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 9. Polis amiri. Bir cetvel türü. 10. Kas mpat na benzeyen bir çiçek. Evcil bir geyik türü. 11. Kuzu sesi. Beden yap s, gövde yap s. 12. Mesafe. Genifllik. Efli olmayan, biricik, yegane. 13. Radyumun simgesi. Piston. 14. Bir pamuk türü. Cerahat. 15. Genç irisi. Kiloamperin simgesi. 16. Kemiklerin toparlak ucu. Gelip geçici istek. 17. Afrika da bir rmak. Bir nota. Bir peygamber. 18. Bakanlar Kurulu. Bir renk. 19. Bir nota. Japonya da bir kent. 20. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Boru sesi. Yukar dan afla ya: 1. Odun, kömür gibi fleyleri tartmak için kullan lan, iki yüz elli kiloya eflit bir a rl k ölçü birimi. Baca n yere basan bölümü. En uzun yaya koflusu. Arapçada su. 2. Kesilmifl a aç kökü. Konuflmal ve flark l bölümlerin bir arada bulundu u oyun. 3. Gemi bar na. Avrupa da bir baflkent. Güzel sanat. Güney Amerika n n yüksek bölgelerinde yaflayan bir yük hayvan. 4. Say s n ikiye ç karma. Verme, ödeme. Tanr. Bir say. 5. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. 6. Çok hücreli canl larda hücrenin belli evrelerden geçerek ço almas, karyokinez. Ezgi, makam, na me. Nevflehir ilinin bir ilçesi. 7. Gözde canl l k. Gözalt. Torunu olan kad n. Notada durak iflareti. 8. Çabuk davranan, çevik. Alkollü sert bir içki. Kâtibiadil. Silisyumun simgesi. Binek hayvan. 9. Sevgilinin balkonu alt nda verilen küçük konser. Uzay arac. çki meclislerinde içki da tan kimse. 10. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Dar ve kal nca tahta. Bir meyve. Geçinme paras. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 5 Nisan 2014 Cumartesi - SAGLIK Burcu KER M Uyuflturucu ba ml s Narconon program ile KURTULUYOR Prof. Dr. AHMET RAS M KÜÇÜKUSTA D YET VE SPOR YAPMADAN, D YET SYENE G TMEDEN ZAYIFLAMAK MÜMKÜN Uyuflturucu Madde Ba ml l ve Alkolizm ile Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Baflkan Dila Tezemir, bir y l içerisinde 116 ba ml n n hayata yeniden bafllamas na vesile olduklar n, kulland klar psiko-sosyal rehabilitasyon (Narconon) program kapsam nda hiç ilaç kullanmad klar n, kamu yarar na ücretsiz hizmet ettiklerini söyledi. fiizofreni hastalar ebru ile mutlu oluyor STANBUL T oplum Ruh Sa l Merkezi'nde ebru, seramik, çini, resim ve gitar dersleri alan flizofreni hastalar toplumsal hayata kazand r lmaya çal fl l yor. Bu derslerle hastalar n hem kendilerini mutlu hissetmeleri hem de kendilerine olan güveni artt rmalar amaçlan yor. Bak rköy Toplum Ruh Sa l Merkezi, toplum temelli ruh sa l hizmeti veriyor. fiizofreni hastalar ald klar ebru, seramik, çini ve resim dersleri sayesinde toplumsal hayata kazand r - l yor. Toplum ruh merkezi olarak hizmet verdiklerini söyleyen Psikiyatri Hemfliresi Tülay Y lmaz, "Psikotif hastalara hizmet veriyoruz. Hastalar - m z daha çok evden ç kmakta zorlanan, sosyal hayat n içerisine girmekte zorlanan kiflilerden olufluyor. Hastalarla ilk tan flt m zda bireysel dan flmanl k hizmetiyle birebir görüflmeler yap yoruz. Kifliye özel rehabilitasyon programlar haz rlan yor. dedi. Hastalar n ruhsal bozukluklar nedeniyle hiçbir toplumsal faaliyette bulunmad klar n söyleyen Y lmaz, Seramik, çini, resim, halk oyunlar, gitar ve birçok atölyelerimiz bulunuyor. Herkesin kendi yapmak istedi i, motivasyonu oldu u hobilerle onlar destekliyoruz. Hedefimiz toplum içine girebilen, kendini kolayca ifade eden, ba ms zl n kazanabilmifl, çal flabilen kiflilerin oluflmas n sa lamak. 5 y ld r da bunun sonuçlar n al yoruz. Hastalar n tek bafl na neler yapabildi- ini görmelerini sa l yoruz. Bu durumda aileler desteklendi inde, duygular n aç klad nda hastal kla ilgili net bilgi ald klar nda baflarabildiklerini görüyorlar. ifadelerini kulland. Ebru atölyesine gelen hastalar n 'yapamayaca m' endiflesi duydu unu belirten Ebru ve Çini Hocas Aynur Gürsu ise Hastalar m z öncelikle yapaca m düflüncesine inand r yoruz. Kademeli bir flekilde ebru e itimine bafll yoruz. Öncelikle ebruya al flmalar n sa l yoruz. Yapabileceklerini gördükten sonra ben devreden ç k yorum. Kendileri üretmeye bafll yorlar. Hastalar m zda ebru yaparken rahatlad klar - n söylüyorlar. Ayr ca yapt klar ürünü hemen görebilmek onlara mutluluk veriyor. diye konufltu. ANKARA -Tezemir, Ankara Yaflamkent te kiralanan BAMER olarak adland r lan 12 yatakl Ba ml Beslenme ve Bar nma Merkezi nde son bir y l içerisinde 116 ba ml - n n hayata yeniden bafllamas - na vesile olduk. Kulland m z psiko-sosyal rehabilitasyon program kapsam nda hiç ilaç kullanm yoruz diye konufltu. Yak n zamanda ba ml l ktan kurtulmas na yard mc olduklar Erkan Ö nün, ba ml oldu u için kendisini terk eden efli Gözde ve küçük k z Cemre ye rehabilitenin ard ndan tekrar kavuflmas na büyük bir sevinçle flahid olduklar n belirten Tezemir, flunlar kaydetti: Uyuflturucu ba ml l ndan tamamen kurtar lan arkadafllar, süreç sonras nda da yaln z b rakm yoruz. Onlara çal flabilece i bir ifl buluyoruz ve ailelerini de y k lmaktan kurtar yoruz. Arkadafl m z Erkan Ö. yü bu süreç sonras nda da yaln z b rakmad k, kendisine çal flabilece i bir ifl ayarlad k. Narconon program ile Türkiye deki bütün ba ml lar kurtar labilir. Erkan Ö. ise ba ml oldu- u zamanda yaflad klar yla ilgili Bu madde adam n kalbini karart yor ve kat laflt r yor. Yan nda birini kesseler dönüp bakm yorsun bile. Uyan r uyanmaz tek derdin eroini bulmak ve yeniden kullanarak rahatlamaya bakmak oluyor dedi. K z na ilk defa hiçbir maddenin etkisinde olmadan sar ld için büyük sevinç yaflad - n belirten Erkan Ö, Bundan sonra yeni bir hayat kurarak eflimle k z mla bütün güzellikleri yaflamaya çal flaca- m diye konufltu. Madde kullanmaya 3 y l önce kay n biraderinin kulland eroini merak ederek bafllad n belirten Erkan Ö, K - sa sürede günde 6-7 fiflek eroin kullanmaya bafllad m. Bir süre sonra çal flt m ifli de b - rakmak zorunda kald m. Hemen her gün 80 TL veriyordum, uyuflturucu maddeye, 3 y lda uyuflturucuya 100 bin liraya yak n para harcad m. Eflimle sürekli kavga ediyordum, eflimden ayr ld m. Param da bitince evimin eflyalar n satmaya bafllad m fleklinde yaflad klar n anlatt. Eflinin ve çocu unun kendisini terk etmesi üzerine yaln z kald n, sokaklarda yaflamaya bafllad n belirten Erkan Ö, gazetedeki haberden ö rendi i UBAM a baflvurdu unu belirterek, süreci flöyle anlatt : UBAM n ba ml lar için haz rlatt içinde jakuzisinden bilardo masas na, saunas bile olan bu yerde kalmak bile bafll bafl na ayr cal kt. Sanki yeniden do mufltum, bir süre sonra bowling, yüzme ve futbol gibi etkinlikler yapmaya bafllad k. Bu süre içerisinde belirli saatlerde saunaya giriyor, de iflik de iflik vitamin ve mineraller ald k. Gücüm kuvvetim yerine gelmeye bafllad. Kulland klar her fleyi aç k aç k anlat yorlar. Her fley do- ald, her fley çok güzeldi ve onlar n vesilesi ve yüce Allah n yard m yla uyuflturucuyu b rakt m. Erkan Ö, etraf nda bulunan herkesin uyuflturucu kulland - n ve para bulamad klar zaman h rs zl k yapt klar n belirterek, Benim durumumda olanlar mutlaka UBAM a baflvursunlar dedi.(aa) Türkiye de en s k görülen kanser türü akci er-bronfl kanseri STANBUL- Türkiye Yeflilay Cemiyeti Baflkan Prof. Dr. hsan Karaman, Türkiye de en s k görülen kanser türleri içinde akci er-bronfl kanserinin ilk s rada yer ald n belirterek, Halen ülkemizde 3 milyon müzmin bronflit hastas var ve her y l 50 bin akci er kanseri olgusu ortaya ç k yor. Dünya Sa l k Örgütü, 2030 a gelindi- inde tütün kaynakl y ll k ölümlerin 8 milyonu geçece ini öngörüyor. Bu tablo karfl - s nda bir an önce sigaray b - rakmak sa l n z için ataca - n z en önemli ad mlardan biri dedi. Kanser Haftas dolay s yla yaz l aç klama yapan Karaman, içinde 4 bin çeflitten fazla kanser yap c ve zehirli madde bulunan sigaran n, akci er, g rtlak, idrar torbas gibi pek çok kanser türüne sebep oldu- unu bildirdi. Karaman, sigara, alkol ve yasa d fl ba ml l k yap c maddelerin organizmay olumsuz yönde etkileyerek, sa l a zarar verdi ini vurgulad. Tütün ve tütün ürünleriyle iliflkili kanserlerin Avrupa ve Amerika ile k yasland nda, Türkiye de çok daha yüksek oldu unun saptand n ifade eden Karaman, flunlar kaydetti: Türkiye nin kanser bütçesi, Avrupa daki 6. büyük bütçe. Sa l k Bakanl n n bütçesinin yaklafl k beflte biri kanser tedavisine harcan yor. Türkiye de en s k görülen kanser türleri içinde akci er-bronfl kanseri ilk s rada yer al yor. Halen ülkemizde 3 milyon müzmin bronflit hastas var ve her y l 50 bin akci er kanseri olgusu ortaya ç k yor. Dünya Sa l k Örgütü, 2030 a gelindi inde tütün kaynakl y ll k ölümlerin 8 milyonu geçece ini öngörüyor. Bu tablo karfl s nda bir an önce sigaray b rakmak sa l n z için ataca n z en önemli ad mlardan biri. Karaman, ba ml l k yap c maddelerin bafl nda gelen sigaran n, insanlar, kanserojen maddelere, nikotine, karbonmonoksit ve birçok toksik maddeye maruz b rakt na iflaret ederek, nikotin ba ml s kiflilere, uzmanlardan destek alarak ba ml l klardan uzaklaflmalar ça r s nda bulundu. Sigara kullananlarda mesane kanseri görülme oran n n kullanmayanlara göre iki kat daha yüksek oldu una dikkati çeken Karaman, sigaran n özellikle kalp damarlar n t kamas sebebiyle kalp krizlerine, genç yaflta ani ölümlere, damarlardaki t kan kl klar nedeniyle kol bacak kayb na, felce, müzmin bronflite, kad nlarda ve erkeklerde üreme yetene inin kayb - na, anne ve babas sigara içen çocuklarda ast m, kulak ve akci er iltihaplar na yol açt n bildirdi. Karaman, tütün kullan m ndan kaynaklanan di er kanser türlerinin ise bo az ve a z kanserleri oldu unu belirterek, nargilenin de halk sa l nda yeni bir mücadele alan olarak gündeme al nmas gerekti ini kaydetti. (AA) Bin türlü diyeti deneyerek, bütün gün spor yaparak, her türlü zay flama hap yla kilo veremeyenlere bir müjdem var. Bundan böyle bunlar n hiçbirine gerek kalamadan fazla kilolar n zdan kurtulabileceksiniz. Yeni bir araflt rmaya göre, sabah n erken saatlerinde parlak günefl fl alt nda zaman geçirenler incecik oluyor. Araflt rma yafl ortalamalar 31 olan 54 eriflkin (26 erkek, 28 kad n) üzerinde gerçeklefltirildi. El bile ine tak lan özel bir monitörle fl k maruziyeti, uykunun orta noktas ve uyku süresi 7 gün boyunca ölçüldü. Kilo ve vücut kitle endeksleri belirlenen deneklerden yiyecek günlü ü tutmalar da istendi. Northwestern Üniversitesi uzmanlar taraf ndan yap lan araflt rma, sabah n erken saatlerinde günefl fl na maruz kalanlar n VKE lerinin daha düflük oldu unu ortaya koydu. VKE nin etkilenebilmesi için en az 500 lüks mertebesinde olmas icap ediyor; bu iç mekânlarda iyi bir ayd nlatmaya tekabül ediyor. Bulutlu bir gün bile 1000 lüks veya üzerinde fl k varken bu de er kapal binalarda lüks aras nda oluyor. Do rudan günefl fl nlar n n kuvveti 32 bin-100 bin lüks aras nda de ifliyor. Bu çal flmada, kilo ve VKE ni etkilemesi mümkün olan kalori miktar, uyku süre ve zamanlamas, erken kalkan insanlar n daha aktif olmas gibi faktörler dikkate al nd nda da fl n VKE ni yüzde 20 azaltt onucuna var ld. Baflka bir ifade ile, günefl fl nlar na ne kadar erken saatlerde maruz kal n rsa insanlar o kadar ince oluyor. Ifl k nas l oluyor da zay flat yor Daha önce yap lan araflt rmalarda fl - n metabolizman n, açl k ve yemekten sonra doygunluk hissinin düzenlenmesinde rolü olabilece ini ortaya konmufltu. Ifl n kilo ve VKE üzerine farkl yollarla etki edebilece i düflünülüyor. Bunlardan birisi, fl n sirkadiyen ritmi yani vücut iç saatini de ifltirmesi; bir di eri ise sabah fl n n ifltah n düzenlenmesi ve metabolizmay etkileyen leptin ve grelin gibi hormonlar n salg lar n de ifltirmesi. Daha önce yap lan bir araflt rmada sabah 6-9 saatleri aras en az ndan 45 dakika sabah günefli alan obez kad nlarda vücut ya ve ifltah n azald tespit edilmiflti (2). Bir grubu fl k ve egzersiz bir grubu sadece egzersiz yapan obez kad nlardaki araflt rmada da VKE nin her iki grupta da azalm fl olmakla beraber ilk grupta yer alanlarda vücut ya ve VKE deki azalma çok daha fazla bulundu (3). Hayvanlarda yap lan çal flmalarda da benzer sonuçlara var ld. Bu araflt rmaya güvenilmez Tamam, araflt rmac lar iyi düflünmüfller ama maalesef çal flman n metodolojisi berbat. Bunun bizdeki doçentlik imtihan için yay n say s n art rmak için yap lan dandik araflt rmalardan hiçbir fark yok. Bir kere denek say s çok az ve adamlar deneklerin kilosunu, boyunu bile ölçmek zahmetinde bulunmam fllar. Üstelik de bu araflt rma bir sebep-sonuç iliflkisini de il bir birlikteli i gösteriyor ve do rusu bir hafta içinde VKE nin sadece günefl fl nlar ndan dolay yüzde 20 azalmas ak l ve mant k d fl gözüküyor. Gelelim neticeye B R: Bu araflt rma do ru olsayd güneflli memleketlerde tek bir fliflman, günefli ayda y lda bir gören kuzey ülkelerinde ise hiçbir zay f kimse olmamas gerekirdi. K : Sabah güneflinin VKE ne bu kadar etkisi var m yok mu bilmiyorum ama akflam erken yat p sabah erken kalkmak ve daha günefl tepemize ç kmadan sabah yürüyüflü yapmak çok sa l kl d r. ÜÇ: Bundan böyle, Akflam günefli güzele de il obeze düfler demek daha do ru olacak.

11 DIS DÜNYA 5 Nisan 2014 Cumartesi 11 Afganistan bugün yeni devlet baflkan n seçecek KAB L - Terör sald r lar n n y llard r sürdü ü Afganistan da halk, yeni devlet baflkan n belirlemek üzere bugün sand k bafl na gidecek. Mevcut Devlet Baflkan Hamid Karzai nin yerine kimin geçece ini belirleyecek olan seçim için çal flmalar bütün h z yla sürerken, Taliban n seçime yönelik tehdit ve boykotu ülkedeki gerginli i bir kat daha art rd. Afganistan Ba ms z Seçim Komisyonu taraf ndan yap lan aç klamaya göre, ülkedeki 7 bin 269 seçim merkezinden 848 i Taliban n tehdidi nedeniyle kapal olacak. Seçim Komisyonu yetkilisi Ziaulhak Amerhil, daha önce yap lan de erlendirmelerde sadece oy kullanma yerlerinin güveli inin dikkate al nd n belirterek, Güvenlik güçleri taraf ndan yap lan de erlendirmelerde, seçim merkezleri yolunda oy verenleri tehdit eden riskler dikkate al nmam flt. Yüzlerce oylama merkezine giden yolda, yol kenar na yerlefltirilen bombalar ve silahl sald r gibi tehditler bulunuyor, bu merkezler seçim gününde kapal olacak dedi. Adaylar n seçim sonuçlar na sayg göstermeleri gerekti ini ifade eden Amerhil, halk n çok zor flartlar alt nda sand k bafl na gitti ini ve birçok riski kabul ettiklerini vurgulad. Adaylardan, seçimlerde usulsüzlük konusunda dikkatli olmalar n isteyen Amerhil, Biz usulsüzlük konusunda çok ciddiyiz, buna yol açan adaylar n flüpheli oylar n saymayaca z diye konufltu. Çat flmalar n y llard r sürdü ü Afganistan da halk, ülkenin kaderini belirleyecek devlet baflkanl seçimlerine Taliban tehdidi alt nda gidiyor. Taliban dan seçimlere iliflkin yap lan son aç klamaya göre, seçim kampanyalar nda ve seçim faaliyetlerinde bulunan herkes tehdit alt nda. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mucahid, daha önce yapt aç klamada, seçim kampanyalar na kat lanlar, seçim komisyonunda çal flanlar ve seçime kat lan herkesi hedef alacaklar n söylemiflti. Taliban, ABD kuklas olarak nitelendirdi i Karzai hükümetini tan m yor. Seçimlerin zaman kayb oldu unu savunan Taliban, devlet baflkan seçilecek kiflinin çok önceden Washington taraf ndan belirlendi ini, Afgan halk n n da sadece göz boyama amaçl oy vermeye götürüldü ünü iddia ediyor. Taliban, 2005 ve 2009 seçimlerinde de özellikle güney vilayetlerinde oy kullanma merkezlerini hedef alm fl, sand a giden vatandafllar n parmaklar n kesmiflti. Son 10 y lda Afganistan Hükümeti taraf ndan gösterilen tüm çabalara ra men Taliban örgütü bar fl için yeflil fl k yakmad. Taliban taraf ndan bar fl süreci için belirlenen en büyük flart, tüm yabanc askerlerin Afganistan dan çekilmesiyken, Afganistan Devlet Baflkan Karzai, ülkedeki bar fl n ABD ve Pakistan n elinde oldu una inan yor. Afganistan Yüksek Bar fl Konseyi, son dönemlerde Taliban la temas halinde oldu unu ifade ederken, Taliban Bar fl Konseyi taraf ndan yap lan aç klamalar n yanl fl oldu unu dile getiriyor. (AA) Orta Afrika da k tl k ve soyk r m tehlikesi Orta Afrika Cumhuriyeti nden baz görüflmeler yapmak üzere Almanya ya gelen din adamlar aras nda yer alan slam Konseyi Baflkan Omar Kobine Layama, ülkesinde k tl k ve soyk r m tehlikesi oldu unu söyledi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden baz görüflmeler yapmak için Almanya'ya gelen slam Konseyi Baflkan Omar Kobine Layama (Ortada), Orta Afrika Cumhuriyeti Piskoposlar Konferans Baflkan Dieudonne Nzapalainga (Sagda) ve Protestan Kiliseleri Birli i Baflkan Nicolas Guerekoyame Gbangou, Berlin'deki Federal Bas n Merkezi'nde düzenledikleri toplant da ülkelerindeki durumu anlatt. BERL N - Layama, Orta Afrika Cumhuriyeti Piskoposlar Konferans Baflkan Dieudonne Nzapalainga ve Protestan Kiliseleri Birli i Baflkan Nicolas Guerekoyame Gbangou, Berlin deki Federal Bas n Merkezi nde düzenledikleri toplant da ülkelerinde yaflananlar anlatt. Müslüman dini lider Layama bar fl için yola ç kt klar n belirterek, uluslararas toplumu harekete geçirmek için Almanya ya geldiklerini söyledi. Ülkelerinde insanlar n birbirleriyle uzlaflmas na katk sa lamak istediklerini belirten Layama, Orta Afrika Cumhuriyeti nde siyasetin toplumda derin bir ayr flmaya neden oldu unu, yapacaklar projelerle halk n yeniden uzlaflmas n sa lamak istediklerini kaydetti. Layama, halk n sesinin duyulmas gerekti ini belirterek, bunu sadece Alman hükümetinin de il, Alman halk n n da duymas gerekti ini kaydetti. Ülkede k tl k ve soyk r m tehlikesi var diyen Layama, çiftçilerin, yaflanan olaylardan korktu undan dolay ekin yapmad klar na dikkati çekti. Nzapalainga da Orta Afrika Cumhuriyeti nde bar fl n sa lanmas için BM gücüne ihtiyaç duyuldu unu ifade etti. Ülkelerinde güvenli in yeniden tesis edilmesini istediklerini belirten Nzapalainga, bunun için Avrupal hükümetler ile ABD hükümetine, BM güvenlik güçlerinin Ortaya Afrika Cumhuriyeti ne gönderilmesi gerekti ini anlatt klar n kaydetti. Nzapalainga, Orta Afrika Cumhuriyet indeki fliddet olaylar n n dini ihtilaftan kaynaklanm yor. nançl insanlar siyasi amaçlar için kullan l yor dedi. fi DDET N SORUMLULAR- ININ CEZALANDIRILMASI TALEB Baflkent Bangui nin d fl nda devlet düzeninin önemli ölçüde y k ld n ifade eden Nzapalainga, bar fl n tesis edilmesi için fliddet uygulayanlar n hesaba çekilmesini istedi. Halka gerçeklerin anlat lmas ve adaletin sa lanmas gerekti ini ifade eden Nzapalainga, yap lanlar n cezas z kalmas durumunda insanlarda nefretin kal c olaca na dikkati çekti. ALMANYA LOJ ST K VE MADD YARDIM YAPAB L R Protestan Kilisesi nin temsilcisi Gbangou da Orta Afrika Cumhuriyeti nde güvenli i sa layacak polis ve askerin bulunmad na iflaret ederek, devletin memurlara maafl ödemedi i için devlet dairelerinin de ifllemedi ini belirtti. Avrupa n n önemli gücü Almanya n n Fransa ve ABD ile Orta Afrika Cumhuriyet inde istikrar ve bar fl n yeniden tahsis edilmesine katk sa layabilece ini ifade eden Gbangou, Almanya n n lojistik ve maddi yard m yapabilece ini kaydetti. Gbangou, AB nin1000 askerini Orta Afrika ya gönderilmesini memnuniyetle karfl lad n belirterek, daha önce 500 askerin gönderilmesinin söz konusu oldu unu, bu say n n art r lmas n olumlu buldu unu belirtti. Dini liderler, Almanya ziyareti kapsam nda D fliflleri Bakanl ve Savunma Bakanl yetkilileriyle de görüflme yapacaklar. Halen özellikle Müslümanlara yönelik katliamlar n devam etti i Orta Afrika Cumhuriyeti nde yüzlerce kifli hayat n kaybetti, yüzbinlerce kifli de yaflad topraklar terketmek zorunda kald. (AA) Filistin- srail bar fl görüflmeleri t kand KUDÜS - TANER AYDIN - ANAL Z HABER - srail ve Filistin aras nda geçen y l bafllat lan bar fl görüflmeleri t kand. Filistin yönetimi, srail in uzlaflmaz tavr nedeniyle Birleflmifl Milletler de (BM) 15 uluslarararas kuruma kat l m için ilgili anlaflmalar imzalad. Amerika Birleflik Devletleri (ABD) D fliflleri Bakan John Kerry ise Ramallah a yapaca ziyareti iptal etti ini aç klad. Filistin yönetiminin önceki gün konuyu uluslararas boyuta tafl ma karar almas n n ard ndan Paris teki temaslar n keserek srail e gelen ABD D fliflleri Bakan John Kerry, krizi aflmak için srail Baflbakan Binyamin Netanyahu ile ard ard na iki görüflmede bulunarak, 29 Nisan a kadar Filistinli tutuklular serbest b rakmas için ikna etmeye çal flt. Birkaç y ld r sekteye u rayan bar fl görüflmelerini geçen y l yeniden bafllatan Kerry, Filistin yönetiminin uluslararas kurulufllara kat lma karar n n ard ndan, NATO toplant s için bulundu u Brüksel de yapt aç klamada, Ramallah ziyaretini iptal etti ini duyurdu. John Kerry, Netanyahu ile görüflmesi sonras Abbas la bir araya gelmeden NATO konferans na BULMACANIN ÇÖZÜMÜ kat lmak üzere Brüksel e hareket etmifl, ayr l fl s ras nda bölgeye tekrar geri dönerek, Abbas la Ramallah ta biraraya gelece ini aç klam flt. Bar fl sürecinin ç kmaza girdi i flu aflamada, ABD yönetiminin 29 Nisan da ortaya koyaca ana yol haritas n belirleyecek taslak anlaflmaya taraflar n imza atmas zorlaflm fl görünüyor. Ancak ABD li diplomatlar, halen srail üzerinde bask kurarak 29 Nisan a kadar srail in elindeki Filistinli mahkumlar serbest b rakt r p, Bat fieria daki srail in yeni Yahudi yerleflimi inflas n n devam n durduracak bir formül için uzlaflma aray fl n sürdürüyor. Kudüs te bulunan ABD diplomatlar, 29 Nisan dan önce krizin afl laca ndan umutlu olduklar n belirtiyor. AA muhabirine bilgi veren Kudüs te görev yapan üst düzey bir diplomat, srail Baflbakan Netanyahu nun, Kerry den ABD aleyhine srail için casusluk yaparken yakalanarak ömür boyu hapse mahk m edilen ve 15 y ld r ABD de hapiste yatan srailli Jonathan Polard n, Filistinli mahk mlara karfl l k serbest b rak lmas iste ini iletti ini dile getirdi. (AA) Ç E L K F A V A E K A M E T K O M R S M A L A T K E L A N E M O N R A A C M A Z E R E T Y A R E N Z O N A A O O T A M A K O M S E R T E P A T R E N R M E A N A T O M A R A E N T E K R A T E N E K A K A L A R N T O R A M A N K A O M H E V E S F N L L A S A K A B N E A K M M O S A K A A N A N A S T

12 12 HABER 5 Nisan 2014 Cumartesi brahim ARKLAN Baflbakan dan çoklu aç klama Fehmi KORU STANBUL- Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, yerel seçim sonras nda ç kaca ilk resmi ziyareti için Azerbaycan'a giderken, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a eriflim yasa n hak ihlali olarak niteleyen ve aç lmas n hükme ba layan karar n de erlendirdi. Erdo an, "Anayasa Mahkemesi'nin karar na uymak zorunday z ama sayg duymak zorunda de iliz, sayg da duymuyorum. Twitter ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne baflvurmalar n ben do rusu milli bulmuyorum. Sadece bu flirket de de il, Youtube'da, Facebook'da bir ticari flirkettir. Herkesin bu ürünü al p almamak kendi özgürlü üdür. Anayasa Mahkemesi'nde bunca bekleyen dosya varken, birincil mahkemelere baflvurmadan, direkt kendilerine baflvurmalar n ben do rusu milli bulmuyorum. Amerikal bir flirketin böyle bir savunusu yap l rken bizim milli de erlerimiz bir kenara konuldu. Baflbakana hakarete var l ncaya kadar her türlü fley ortada. Buna yönelik ad m at lmadan. ki gün içinde böyle bir ad m at ld. Alt mahkemelerin ald kararlar var. Bunlar dikkate alm yorsunuz. O zaman farkl düflünüyoruz. Uyma zorunlulu u hasebiyle arkadafllar m za gerekli talimat verdik, uyduk ama sayg duymuyoruz. Bu sadece bir yasaya uymakt r, burada bir hukuk yok dedi. HALKIN GÜVENOYU Erdo an, yerel seçimlere ve cumhurbaflkanl seçimi gibi gündemdeki konulara iliflkin de aç klamalarda bulundu. Yerel seçimlere iliflkin de erlendirmede bulunan Baflbakan Erdo an, seçim sonuçlar n güvenoyu olarak yorumlad ve flunlar söyledi: "30 Mart tarihinden itibaren yap lan seçimlerle, Türkiye istikrar ve huzurdan yana bir tercih kullanm flt r. Güven oyu vermifltir. Bu güven oyu tart fl lmazd r. Bir yerel seçim olmas na ra men, aziz milletimiz gerek oy oranlar, gerek büyükflehir il ilçe belde baflkanl klar, gerekse belediye meclis üyeliklerinde partimizi hem tekrar birincili e tafl d ktisatç lara göre; seçim Mansur Yavafl gönüllüleri YSK'ya çelenk b rakt ANKARA (AA) - CHP ve MHP'lilerden oluflan bir grup, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binas na çelenk b rakt. S hhiye taraf ndan yürüyerek YSK'n n bulundu u Mithatpafla Caddesi'ne gelen grup, ellerinde karanfil ve üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelenk tafl d. Bu s rada yolu trafi e kapatan ve genifl güvenlik önlemi alan emniyet yetkilileri, barikat oluflturdu. Barikat arkas nda bir süre bekleyen grup ad na 5 kifli, YSK önüne geçerek üzerinde "YSK'ya güveniyoruz" yaz l çelengi b rakt. Bas n mensuplar na, çevik kuvvet polisine ve YSK çal flanlar na ellerindeki karanfilleri da tan ve "Mansur Baflkan" sloganlar atan grup, emniyet yetkililerinin iste i üzerine da ld. Bu arada, dün akflam saatlerinde trafi e kapanan Mithatpafla Caddesi, yaya trafi ine de kapat ld. hem de rekor seviyede destek verdi." Sand ktan çok fazla mesaj ç kt n dile getiren Erdo an, "Ancak bunlardan en önemlilerinden biri d fl politikam za olan destektir. Bar flç diyalogdan yana hakk savunan d fl politikas milletimizden tam not alm flt r" iddias nda bulundu. Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: GÜL LE AYNI GÖRÜfiTE Erdo an bas n mensuplar n n sorular n da yan tlad. Cumhurbaflkanl seçimine iliflkin Abdullah Gül'ün "Oturur konufluruz, k sa bir süre sonra aç klar z" aç klamas n da de erlendiren Erdo an, "Say n Cumhurbaflkan m z n bu konuyu aram zda müzakere ederek karara var r z kanaatini paylafl yorum" dedi. 3 DÖNEMDEN YANA Baflbakan Erdo an, Cumhurbaflkanl seçimiyle ba lant l olarak sorulan AK Parti'nin üç dönem kural na iliflkin bir soruya da flu yan t verdi: "Üç dönem kural yla ilgili olarak, partiden tabandan kanaat belirtenler var. Bu konuyla ilgili kanaatimi belirttim. Bu konu biz partimizin kuruluflunda tüzü ümüze bunu uzun istiflareler neticesinde koydu umuz bir konudur. Bunun Türkiye de inan yorum ki bir karfl l var. Bu karar verecek olan partinin, baz arkadafllar m MYK diyor ama de il tüzük tadiliyle konu genel kurul iflidir. Benim kanaatim üç dönemden yanad r. Üç dönemden sonra siyasi hayat bitmiyor." Erdo an'a "Köflk e ç kman z konusunda bask hissediyor ANKARA (AA) - Yak n Do u Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba, ekonomide yüzde 4 büyümenin baflar say labilece ini belirterek, seçimlerin ard ndan finansal piyasalar n da rahatlad n, bunun reel piyasay olumlu etkileyece ini söyledi. Akademisyenler, Türkiye statistik Kurumunun (TÜ K) 2013 y l na iliflkin Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) sonuçlar n ve yerel seçimin ekonomiye etkilerini AA muhabirine de erlendirdi. Prof. Dr. Aruoba, önümüzdeki aylarda dolar n de er kaybetmesini, borsan n yükselmesini bekledi ini söyledi. Türkiye'nin büyümesinin büyük ölçüde d fl talebe ba l oldu unu ifade eden Aruoba, dünyada ekonomideki nispi durgunlu un devam etti i dönemde yüzde 4'ün baflar l bir büyüme say labilece ini anlatt. Aruoba, dünyada nispi durgunlu un devam etti i bir dönemde ekonomide yüzde 4 büyümenin baflar say labilece ini belirterek, "Seçimlerin ard ndan finansal piyasalar da rahatlad. Finansal piyasan n rahat olmas reel piyasay da olumlu etkiler" dedi. Siyasi ve ekonomik istikrar n sa layaca güven ortam nda iç piyasay canland racak tedbirlerin al nabilece ine iflaret eden Aruoba, "Önümüzdeki dönemde faizler bir süre inmez bu flekilde devam eder. Türkiye'ye daha çok sermaye gelebilir. Yaza do ru dolar n 2 liran n alt na inebilece i konufluluyor. Dolar n 2 liran n çok alt na inmesi de ihracatç n n çok istemedi i bir durum. Ancak flu musunuz?" sorusu da yöneltildi, yan t ise, "Onlar ayr bir konu. Yani farkl. Onu konuflmak flu an bana göre gereksiz" oldu. ANADOLU AJANSI Erdo an'a yerel seçimlerin ard ndan Anadolu Ajans 'n n (A. A.) sonuçlar manipüle etti i yönündeki iddilar da soruldu ve Bayburt'ta bir A. A. muhabirinin darp edilmesi hat rlat ld. Erdo an, "Bir defa Anadolu Ajans n n yay n politikas n hazmedemeyenler, ya da üstlendi i görevini hazmedemeyenler, kendi rekabet alanlar n n daralmas ndan rahats z olanlard r. Bu paralel yap n n rahats zl d r. Çünkü rekabet alan nda daha önce bir iki ajans çok aktifti. fiimdi Anadolu Ajans buraya girince, bir defa bunun rekabet alanlar darald. Zira yüzde 60 civar nda kendilerinden al m yap ld. Fakat AA ile ilgili spekülatif haberleri, mesela Bayburt ta AA mensubunun darp edilmesi ve kendisinin üzerine gidilmesi ki bu Allah göstermesin, AAy hedef gösteren bu aç klamalar orada ajans n eleman n n da darp edilmesinin yan nda ileri derecede bir neticeye de varabilirdi. Tabi benim merak etti im, medya, AA n n bu tür mensubunu orada savunmuyor. Ona yönelik bir yay n yapm yor. Ama bir baflka medya mensubu olmufl olsayd bu tabi o zaman savunurdu. Kimileri kameralar makinalar n yerlere koyarlard. Nas l olur da sald rd n z veya oradan çekilir giderlerdi. Ben böyle bir fley duymad m. " EGEMEN BA Ifi YANITI Erdo an'a yolsuzluk ve rüflvet soruflturmas sonras nda bakanl ktan istifa eden AB Bakan Egemen Ba fl' n yay nlanan ses kay tlar hat rlat larak, partiden ihraç edilip edilmeyece i soruldu. Erdo an, ise soruyu yönelten gazeteciye tepki göstererek, flöyle cevap verdi: "Bir defa bak n gazetecisiniz, ama arkadafl m z n aç klamas n bile duymam fls n z. Böyle bir fleyin olmad n, bunlar n hepsini zaten kendisi çok aç kça ortaya koydu. anda piyasa güvenli duruyor" dedi. Aruoba, önümüzdeki dönemde mobilya, beyaz eflya, otomotiv gibi sektörlerde canlanma bekledi ini de kaydetti. Ankara Üniversitesi ktisat Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. rfan Civcir de yerel seçimlerin hükümet aç s ndan baflar l geçti ini bir sonuç ortaya koydu unu belirterek, "Hükmet önümüzdeki seçimlere konsantre olacak. Bu bir anlamda belirsizliklerin bir süre daha devam etmesine iflaret eder. Her fley iyi giderse seçimlerin kur ve faiz üzerindeki etkisi s n rl olur" diye konufltu. Bir çok ülkenin ekonomisinin FED'in uygulayaca politikalardan etkilendi ine iflaret eden Civcir, "FED, y l sonuna kadar bu genifllemeyi durduracak ve parasal daralmaya gidecek. Parasal daralma bizim d fl finansman bulmam z zorlaflt r rsa büyüme üzerinde olumsuz yans malar olabilir" de erlendirmesinde bulundu. Türkiye'de cari aç n yüksek olmas n n risk teflkil etti ini ifade eden Civcir, "Türkiye büyümeye çal fl nca cari aç k daha fazla art yor. Önümüzdeki seçim döneminde biraz popülist politikalar izlenebilir. O da kamu harcamalar n n artmas yla iç talebin canlanmas fleklinde belirli bir süre gidebilir" diye konufltu. Türkiye ekonomisinin yüksek oranda büyümeye devam etmesi gerekti ini vurgulayan Civcir, "Yüzde 4'lük büyüme kötü bir rakam de il ama yüksek cari aç k var. Nüfusu h zla artan bir ülkede bunun daha fazla olmas gerekiyor" ifadesini kulland. fiimdi biz arkadafl m z bu tür uydurma montajdan yapanlardan daha iyi tan yoruz. Böyle bir fleyi yapanla zaten bizim yürümemiz mümkün de ildir. Arkadafl m z kendisi çok sert olarak yapm fl durumda. Daha fazla bir fleyi söylemeye gerek yok. Ben de Cuma namaz k lm yorum biliyorsunuz. Benim için de bunu söylüyorlar. Biz Cuma namaz n n nerede nas l k l naca n onlardan çok daha iyi biliriz. Bunu da ben kalk p da vakit namaz n flöyle Cuma namaz n böyle k l yorum diye mi anlataca m. fiimdi de geldiler baflbakan Cuma namaz k lm yor. Bunlar sahtekar ya, bunlar müfteri. Takiyye var yalan var her fley var. söylemeye gerek yok." ERKEN SEÇ M YOK Erken genel seçime iliflkin de görüfllerini aç klayan Baflbakan Erdo an, "Seçimlerin birlefltirilmesi söz konusu de il. Erken seçim noktas nda bizim partimizin ilke karar vard r. stikrar nerededir? Buradad r, e er siz cumhuriyet tarihinde bize kadar 16 ayda bir seçim olmufltur. Böyle bir ülkede istikrar olur mu? Bu ülkeye yat r mc gelmez. 17 Aral k yap ld niye? stikrar bozmak için. Kaos dediler, Gezi olaylar bunun için. Niye bizi y kamad lar? çten ve d fltan. Tek sebebi istikrar var, güven var. Bir anda seçim daha aç klanmaya bafllad, piyasalar olumlu tepki vermeye bafllad. Borsa 70 in üzerine ç kt. Faiz düflüyor. MB de para kurulunu ola anüstü toplar, nas l Avrupa da yeni bir ayarlamay düflünüyorsa, FED de aç klamas n yapacakt r. MB de gözden geçirip, bu defa da bunu düflürmesi gerekir. Çünkü faiz düfltü ü anda Türkiye de yat r mc flevke gelecektir. Daha çok yat r m yapacakt r. Ekonomik olarak gidiflat m z gayet iyi flekilde devam ediyor. Erken seçim asla. Bu bizim ilke karar m zd r. Biz iflimize bakal m. Yat r mc m z da 2015 haziran na kadar bu ülkede seçim yok. Dolay s yla çal flmalar m za bu flekilde devam edelim diyecek" diye konufltu. FED'in parasal genifllemeyi y l sonuna kadar bitirmesinin planland n an msatan Civcir, flöyle devam etti: "FED faiz artt r m n öne al rsa o zaman Türkiye'ye gelecek para da azal r. Bu da bizim finansman ihtiyac m z n artmas ve yavafllamam z anlam na gelir. Bu durumda Türkiye de mecburen yurt içi faizleri artt r r. Bizim d fl finansman ihtiyac m z yüksek. Kurun 2,15 liran n üstünde olmas Türkiye aç s ndan kötü de il. Çünkü biz ihracat yapmak zorunday z. Finansman ihtiyac n hiç olmazsa ihracat yaparak artt r r z ama TL çok fazla de erlenirse finansman ihtiyac m z daha da artar ancak dünyada art k o kadar bol para yok." Türkiye Ekonomi Kurumu Baflkan Prof. Dr. Ercan Uygur ise Türkiye'de yüzde 4 gerçekleflen büyüme oran n n, Avrupa'da bir çok ülke ile k yasland nda düflük olmad n söyledi. flsizlik oran n n düflürülmesi ve bölgesel geliflmifllik fark n n azalt lmas için daha yüksek oranda büyümenin gerçekleflmesi gerekti ini ifade eden Uygur, Türkiye'nin büyümesinin sermaye hareketlerine de ba l oldu una dikkati çekti. Yat r mlar baflta olmak üzere FED kararlar n n sermaye hareketlerini etkiledi ini anlatan Uygur, "Özellikle bu tahvil al m ndaki miktarlar azal r ve daralma olursa Türkiye'ye daha az sermaye girifli olabilir. Sermaye giriflini ürkütücü fleyler olursa bu da büyümeyi olumsuz etkiler" dedi. Seçim sonucu Araplar da yüreklendirmifl... Twitter a da You Tube a da eriflim var Kuveyt te... nternete görünür bir k s tlama yok... Dahas, Türkiye de sanal ortama getirilen k s tlama burada da medyaya haber olmufl... Dünkü Kuveyt gazeteleri Anayasa Mahkemesi nin yasa kald ran yürütmeyi durdurma karar n okurlar na duyuruyordu. Buras Körfez bölgesinin demokratik usul ve adab ile yolu ilk kesiflen ülkesi... Evet, baflta bir Emir var, ama hükümet ve Meclis günlük iflleri yürütüyor; yarg da görece özgür. Farkl görüfllerin Meclis te temsiline titizlik gösterildi i gibi, bazen siyasi rekabetin k yas ya bir hal ald da oluyor... Körfez in di er ülkeleri gibi Kuveyt te yaflayanlar da Türkiye yi yak n takip alt nda tutuyor ve geliflmeleri anlamaya çal fl yorlar... Kitapç dükkânlar nda raflar süsleyen kitaplar aras nda, Tayyip Erdo an n hayat hikâyesi ile Ahmet Davuto lu nun Stratejik Derinlik kitab n n Arapça tercümeleri en görünür tezgâha yerlefltirilmifl... Anayasa Mahkemesi nin Twitter karar, bu yak n ilgi sebebiyle, Kuveyt te de karfl l k buldu. Eminim, yarg n n duruma müdahalesi ve yasa özgürlü e a r müdahale gerekçesiyle sona erdirmesi, sadece buradaki de- il, bütün Arap dünyas ayd nlar taraf ndan, olumlu biçimde de erlendirilecektir. Türkiye, çoktand r, köflesine çekilmifl, bir lokma bir h rka anlay fl na sahip, ensesine vur a z ndaki lokmay al görüntüsünde bir ülke de il. Dünyan n her taraf ndaki insanlar n bakt nda genç ve gürbüz bir Türkiye gördü ünü biliyoruz. Zaman nda uyumlu, gerekti inde bafl kald ran, açt nda a z ndan hikmetli sözler ç kan, sözü dinlenir bir ülke... Zaten bu sebeple, bir süreden beri girdi imiz türbülans her yerde merak uyand rmakta... Henüz pek çok yerde kanaat de iflikli i gerçekleflmedi, hâlâ türbülanstan ç kaca m z umut ve beklentisi hâkim; ancak fazla da geç kal nmamas gerekiyor. Ülkelerle ilgili kanaatlerin, t pk kiflilerle ilgili olanlar gibi, uzun süreli izleme ve denemeler sonras olumlu nota dönüfltü ünü, buna karfl l k olumsuzluklar n fazla beklemeden hemen kötü notla de erlendirildi ini biliyoruz. Hissimi kayda geçireyim: Pazar günü yap lan seçimde iktidar partisine dönük halk deste inin devam etti ini görenler, öncesinde ö rendikleri ve inanma e ilimine girdikleri yanl fll klar hakk nda tereddüt geçirmeye bafllam fl... Bu olumlu bir tereddüt. fiimdi do ru ve yerinde mesaj anlam na gelecek giriflimler zaman... Geç kalmadan, mütereddit dostlar yeniden kazanmaya çal flmak flart. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Körfez in en önemli ülkelerinden Kuveyt e gerçeklefltirdi i ziyaret, ufak bir çabayla eski ba lar n yeniden kurulup güçlendirilebilece ine iflaret ediyor. Görüfltü ü her düzeyde Kuveytli, Cumhurbaflkan Gül e, Türkiye yi ticaret partneri olarak önemsediklerini hat rlatm fl... Bankalar bulunuyor ülkemizde, yat r m fonlar var, ikinci vatan olarak Türkiye yi seçenleri de; ancak hepsini üst üste koydu umuzda bile, bunlar devede kulak mesabesinde... Zenginlikten Türkiye daha fazla yararlanabilir. Ne yap lmas gerekiyor fiimdilerde baflka vesilelerle kullan lan fabrika ayarlar na dönüfl deyimi, hükümetin iç ve d fl politikas için de geçerli. Kendisine deste ini sürdüren insanlar n ne dedi ini iyi de erlendirir, d flar daki dostlar n n be endi i herkesle dostane politik çizgiyi yeniden benimserse hükümet, yoluna daha sa lam ad mlarla devam edebilir. 4 Nisan 2014 Star

13 HABER Yücel TANOL 5 Nisan 2014 Cumartesi13 MARMARAY tüm ülkelerin kazan m STANBUL - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, Marmaray' n sadece Türkiye'nin de il Demir pek Yolu güzergah ndaki tüm ülkelerin kazan m oldu unu kaydetti. Uluslararas Demiryollar Birli i'nin (UIC) "11. Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi (ERTMS) Dünya Konferans ve Fuar ", Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl 'n n himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) iflbirli inde, Haliç Kongre Merkezi'nde bafllad. Elvan, konferanstaki konuflmas na fiili'de meydana gelen depremle bafllayarak, Türkiye'nin depremin ac s n en derin yaflayan ülkelerden biri olarak fiili halk na geçmifl olsun dileklerini iletti ini ve bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da Türkiye'nin insani yard mlar baflta olmak üzere her türlü yard ma haz r oldu unu bildirdi. Türk demiryolu idaresiyle s cak iflbirli ini bu konferansla taçland ran UIC'i kutlayan Elvan, 38 ülkeden demiryolu idarecisi ve tedarikçisi s fat yla konferansa kat lan konuklara teflekkür etti. Ulafl m n bugünün dünyas nda üretimle tüketim aras ndaki zincirin en önemli halkas n oluflturdu unu belirten Elvan, bir ürünün de er haline gelmesinin de yine dolafl ma girmesiyle mümkün oldu unu dile getirdi. Demiryolu ulafl m n n zamandan tasarruf ederek h zl, güvenli ve düflük maliyetli tafl mac l k özellikleriyle büyük avantajlar sa lad n vurgulayan Elvan, 20. yüzy l n bafl nda modernleflmenin en önemli araçlar ndan birinin de yine demiryolu ulafl m oldu una iflaret etti. Özellikle s n rlar ötesi ticaretin art r lmas yla birlikte demiryolu ulafl m n n küresel ölçekte bir ulafl m modu olarak kullan lmaya baflland n anlatan Elvan, çevre-insan iliflkisi, daha az arazi kullan m, kaynaklar n sürdürülebilir alanlara kayd r lmas n n da demiryolunu ayr cal kl k ld n belirtti. Uluslararas sürdürülebilir bir tafl mac l k politikas n n her ulafl m modunun geliflmesini ve aralar ndaki uyumu zorunlu hale getirdi ine dikkati çeken Elvan, bu aç dan bu konferans n ülke ve bölge demiryolu koridorlar n n aç larak trafik güvenli inin sa lanmas, ortak standartlarda buluflma ve uygulamada birlik aç s ndan önem arzetti ini söyledi. DEM RYOLU A ININ TAMAMINA YAKINI TÜRK YE DE ÜRET LEN RAYLARLA YEN LEND Ülke olarak özellikle son 12 y ll k süreçte demiryolunu devlet politikas olarak di er ulafl m modlar yla birlikte gerçeklefltirdiklerini belirten Elvan, modlar aras uyumu da ayr ca bir politika olarak ele ald klar n ve bu yönde projeler gelifltirdiklerini ifade etti. Bu dönemde h zl tren a n kurduklar n ve ülkenin dört bir yan na ulaflt rmaya bafllad klar n anlatan Elvan, flöyle devam etti: "Modern Demir pek Yolu'nun önemli ayaklar ndan biri olan Marmaray' açarak denizin alt ndan iki k tay birlefltirdik. Türkiye'de demiryolu endüstrisinin oluflmas için çok önemli ad mlar att k. Demiryolu sektörünü serbestlefltirecek yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunlar n yan nda Avrupa Birli i (AB) demiryoluyla ulusal demiryolunu entegre edecek mevzuat oluflturduk. flte bu dönemde UIC ve Avrupa demiryolu kurulufllar yla iflbirli i içerisinde bu tür organizasyonlarda bir araya gelmemiz hem Türkiye, hem Avrupa hem de bölge ülkeleri aç s ndan büyük önem arzetmektedir. Bu ba lamda Türkiye do al koridor ifllevi görmekte, adil ve sürdürülebilir bir ulafl m ortakl n n etkin taraflar ndan biri olmaktad r." Bakan Elvan, Türk demiryollar n n son y llarda gelifltirdi i ve uygulad projelerle demiryolu ulafl m standartlar n oldukça yükseltti ini belirterek, bunun yan nda Türkiye'de yeni h zl ve konvansiyonel demiryolu hatlar yap ld n ve demiryolu sektörünü canland racak uygulama ve ad mlar n da efl zamanl olarak at ld n söyledi. Demiryolu a n n tamam na yak n n n Türkiye'de üretilen raylarla yenilendi ini ve altyap s n n yüksek standartl hale getirildi ini vurgulayan Elvan, Türkiye'de ulusal demiryolu a n n gelifltirilmesinin demiryolu özel sektörünün oluflmas na da ivme kazand rd n kaydetti. Ankara-Eskiflehir, Ankara-Konya, Konya- Eskiflehir yüksek h zl tren hatlar n n iflletmeye aç ld n ve Türkiye'nin dünyada yüksek h zl tren iflleticisi ülkeler liginde yer ald n aktaran Elvan, " stanbul-ankara yüksek h zl demiryolunun, stanbul-eskiflehir kesimi de tamamlanm fl, test ve sertifikasyon çal flmalar devam etmektedir. fiu anda yap m devam eden yüksek h zl ve h zl demiryolu projeleri de k sa vadede tamamlanacak ve yaklafl k 40 milyonluk bir nüfus do rudan yüksek h zl tren ulafl m na eriflmifl olacakt r" diye konufltu. AVRUPA DAN GELEN B R YÜK, BLOK TRENLERLE PAK STAN A KADAR G DEB L YOR Bölgesel ve k talar aras ölçekte gerçekleflen büyük demiryolu projelerinden birinin de Marmaray oldu unu belirten Elvan, "Marmaray ile sadece stanbul'un iki yakas birlefltirilmekle kalmam fl, Uzak Asya'dan Bat Avrupa'ya uzanan modern pek Demiryolu'nun en önemli halkalar ndan biri, stanbul Bo az 'n n 62 metre alt nda bir mühendislik harikas olarak infla edilmifltir. Marmaray sadece Türkiye'nin bir kazan m de il, pek Demiryolu güzergah ndaki tüm ülkelerin kazan m d r. pek Demiryolu'nun di er önemli halkas olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ise inflas devam etmektedir" ifadelerini kulland. Di er taraftan, Avrupa, Orta Do u ve Asya ülkelerine blok yük treni koridorlar oluflturuldu unu dile getiren Elvan, flöyle devam etti: "Avrupa'n n Orta Do u'ya, Kuzey Afrika'ya ve Orta Asya'ya demiryolu yük koridorlar yla ba lanmas bu aç dan Avrupa için önem arzetmektedir. Türkiye'nin yük yo un bölgelerine infla edilen ve edilmekte olan lojistik merkezlerle yük tafl mac l ve kombine tafl mac l k da ayr ca teflvik edilmektedir. Ayn zamanda üretim merkezleri ve organize sanayi bölgeri de demiryolu hatlar yla ulusal a lara ba lanm flt r ve ba lanmaktad r. Örne in, Manisa'dan bir tren Almanya'ya, Orta Do u'dan Akdeniz k y s ndaki Mersin'e gelen bir yük ise Karadeniz k y s ndaki Samsun'dan tren feri ba lant s yla Kavkaz'a, oradan da Rusya'n n içlerine kadar ulaflmaktad r. Yahut Avrupa'dan gelen bir yük, blok trenlerle Pakistan'a kadar gidebilmektedir. Bütün bu co rafya içerisindeki demiryolu yat r mlar, yük tafl malar, kombine tafl mac l k örnekleri, AB ile demiryolu ba lam ndaki iliflkilerimizin daha da güçlenmesi ve iflbirli imizin artmas n kaç n lmaz k lmaktad r." Bu büyük foto rafa bak ld nda bugün aç l fl nda bulunduklar konferans n ne kadar önemli oldu unun anlafl ld n ifade eden Elvan, konferanstan ç kacak sonuçlar n demiryolu sektörüne ve ülkelerin birlikteli ine önemli katk lar sa layaca na inand n da sözlerine ekledi. Bakan Elvan, daha sonra konferans kapsam nda düzenlenen fuar n aç l fl n gerçeklefltirdi ve standlar gezerek demiryolu ulafl m na iliflkin projeler ve uygulamalar hakk nda bilgi ald. (AA) Baflkentte Uluslararas Rize Tan t m Kültür ve Sanat Günleri ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Türkiye'nin önemli bir yerel seçim sürecini atlatt n ve "hararetin indirildi ini" söyledi. Rize Dernekleri Federasyonu ile Ankara Rizeliler Derne inin düzenledi i "Uluslararas Rize Tan t m, Kültür ve Sanat Günleri", Bakan Yaz c 'n n kat l m yla Atatürk Kültür Merkezi'nde bafllad. Burada konuflan Yaz c, Rizelilerin ortak bir hikayesi oldu unu, hemflehriler aras nda duygusal bir ba bulundu unu ifade etti. Türkiye'nin bir de iflim ve dönüflüm süreci içinde oldu unu belirten Yaz c, bununla birlikte Rize'nin de geliflim gösterdi ine dikkati çekti. Ovit Tüneli'nin uzun süredir Türkiye'nin bir hayali oldu unu ve bunu gerçeklefltirmeye bafllad klar n ifade eden Yaz c, "(Yapaca z) dedik ve bafllad k sonunda tünelin yap m bitecek. Çift tüplü yap lmakta olan Türkiye'nin en uzun tüneli. 'Hiçbir zaman yapamayaca m z bir fleyi yap yoruz' demedik. Bu da bizim Türkiye'nin de iflimini gerçeklefltirirken, hesap kitap yaparak yürüdü ümüzün aç k bir göstergesidir" diye konufltu. R ZE ÇAYINI MARKA HAL NE GET RMEL Y Z Çay n Rize'nin en önemli geçim kayna ve vazgeçilmez bir ürün oldu unu söyleyen Yaz c, "Dünyada çay üreten ülkelerle rekabet halindeyiz. O zaman Rize çay n bir marka haline getirmemiz gerekiyor" ifadesini kulland. Yaz c, Türkiye'nin önemli bir yerel seçim sürecini atlatt n belirterek, "Hararet indirildi" dedi. Sergilenen ürünlerin tan t ld stantlar gezerek bilgi alan Yaz c, ikram edilen yerel ürünlerden tatt. (AA) TCDD cofltu! STANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, 2023 y l na kadar 9 y l içerisinde 3 bin 500 kilometre yüksek h zl, 8 bin 500 kilometre h zl ve kilometre konvansiyonel yeni demiryolunun yap larak iflletmeye aç lmas n hedeflediklerini söyledi. Uluslararas Demiryollar Birli i'nin (UIC) "11. Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi (ERTMS) Dünya Konferans ", Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl 'n n himayesinde ve TCDD iflbirli inde, Haliç Kongre Merkezi'nde bafllad. Ayn zamanda UIC Orta Do u Bölgesel Kurul Baflkan da olan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, konferans n aç l fl nda yapt konuflmada, Türk demiryollar n n UIC yönetiminde 10 y ld r bulundu unu ve etkin rol ald n belirtti. UIC'in Türk demiryollar ndaki her geliflmeyi yak ndan takip etti ini, destekledi ini ve uluslararas organizasyonlar ve al nan kararlarla Türkiye ile etkin iflbirli i yoluna gitti ini aktaran Karaman, bu konferans n Türkiye'de yap lmas n n da bu anlaml ve uyumlu iflbirli inin bir meyvesi oldu unu dile getirdi. Türk demiryollar n n UIC içerisindeki rolünün yönetimde bulunmakla s n rl olmad n belirten Karaman, "Demiryolu idaremiz ayn zamanda son 10 y ld r UIC'in bölge kurul baflkanl n da yapmakta ve bölgesel demiryolu ulafl m politikalar na azami derecede katk vermektedir" dedi. Asya ile Avrupa aras ndaki y ll k toplam tafl malar n navlun bedelinin 75 milyar dolar oldu unun bilgisini veren Karaman, Türkiye'nin Avrupa Birli i (AB) ve bölge ülkelerle demiryolu koridoru oluflturmas n n, demiryolu a rl kl yeni kombine tafl mac l k koridorlar n n aç lmas n n ve Orta Do u ba lant l yeni koridor ba lant lar n n planlanmas n n Türkiye ile AB ülkeleri demiryolu idareleri aras nda s cak ve sürdürülebilir bir iflbirli ini zorunlu k ld n söyledi. Karaman, bu potansiyel ve geliflmelerin hem Türkiye hem de AB ülkeleri için sürdürülebilir demiryolu politikalar aç s ndan önem arz etti ini vurgulayarak, dünya demiryollar n n Türkiye'de sa lad bu anlaml buluflman n hem Türk demiryollar ndaki geliflmenin hem de UIC ile kurulan iflbirli inin güzel bir örne i oldu unu ifade etti. (AA)

14

15

16 Merkür küçülmüfl Merkür gezegenin y llar içinde küçüldü ü ve çap n n 4 milyar y l öncesine göre 14 kilometre darald bildirildi. NASA araflt rmac lar, 2011 y l ndan bu yana Merkür'ün yörüngesinde dönen uzay arac Messenger' n gözlemlerini kullanarak, gezegenin boyutunun küçüldü ü sonucuna vard. Messenger'in çekti i resimler, Merkür'ü kaplayan yegane kayal k tabakan n nas l "büzüfltü ünü" ilk kez eksiksiz biçimde gözler önüne serdi. 5 Nisan 2014 Cumartesi Yasemin AYDO DU Sonuçlar Nature Geoscience dergisinde yay mlanan araflt rmada, Günefl'e en yak n gezegen Merkür'de yüzey s cakl n n 430 dereceyi bulabildi ine dikkat çekilirken, Washington Üniversitesi'nden Dünya ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nden Profesör William McKinnon, Merkür'ün "do al görüntüsünün kelimenin tam anlam yla büzüfltü ünü gördüklerini" aç klad. Merkür'e Messenger'dan önce yaklaflabilen tek uzay arac Mariner 10 olmufltu. Mariner 10, 1974 ve 1975 y llar nda üç kez gezegenin yak n ndan uçmufl ve yüzeyinin yüzde 45'ini görüntülemiflti. Mariner 10'un bulgular, gezegenin çap n n yaklafl k 4 milyar y l önce, ilk olufltu u dönemde asteroid ya muruna tutuldu undan o zamana kadar 2 ile 6 kilometre darald n göstermiflti. stanbul, bir devre ad n veren, Do u kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip olan laleyle yeniden bulufltu. Silivri'den Tuzla'ya 5 milyon lira harcama yap larak, 211 farkl türde 20 milyon lale dikildi. STANBUL - LALE B LD R C - stanbul, bir devre ad n veren, Do u kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip olan laleyle yeniden bulufltu. Silivri'den Tuzla'ya 5 milyon lira harcama yap larak, 211 farkl türde 20 milyon lale dikildi. stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen 9. Uluslararas stanbul Lale Festivali bafllad ve 30 Nisan'a kadar sürecek. Festival dolay s yla bu y l da stanbul ve stanbullular lalesiyle yeniden bulufltu, laleler, yine sokaklar, parklar, bahçeleri ve meydanlar renklendirdi. Emirgan Korusu, Taksim Meydan, H div Korusu, Göztepe Gül Bahçesi, Büyük Çaml ca Korusu, Sultanahmet Meydan ve Gülhane Park festival süresince çeflitli etkinliklere sahne olacak. stanbul Lale Kupas kapsam nda Uluslararas Kad n Tenis Turnuvas, Kad köy Göztepe 60. Y l Park 'nda Nisan'da gerçekleflecek. Ebrudan, heykele lale temal pek çok ürünün sat fl n n yan s ra resim ve foto raf sergisi ile müzik dinletileri gerçeklefltirilecek. Ebru sanatç lar yapacaklar canl performans gösterileriyle sanatseverlerle buluflurken, "En Güzel Lale Yar flmas "nda en güzel lale foto raf n çeken kifliler ödüllendirilecek. Lale Festivali etkinlikleri kapsam nda canl lale sat fl, Lale Heykelleri Sergisi, lale foto raf çekim noktas da yap lacak. STANBUL LALELERLE DONATILDI stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 2014 y l "Lale Mevsimi" kapsam nda, geçen y l parklara, korulara ve ana caddeler baflta olmak üzere ilçe belediyelerinin talepleri do rultusunda semt parklar na toplam 20 milyon lale so an dikildi. Bu y l lale dikimi için Büyükflehir Belediyesi 5 milyon lira harcama yapt. Lale so anlar Konya'n n Çumra ilçesi baflta olmak üzere; Silivri, Çatalca ve fiile, Pamukova ve Geyve köylüleri taraf ndan yetifltirildi. Üreticiye ek gelir imkan sa lanan projeler ile hem üreticiye destek hem de çiçek so anlar n n slah sa land. (AA) 35 bin aslan kald Afrika'da yaflayan aslanlar n neslinin tükenme tehlikesiyle karfl karfl ya oldu u aç kland. Sivil toplum kuruluflu Panthera ve baz üniversitelerden bilim adamlar n n yay mlad raporlarda, aslan türü "Afrika Savanas Kral "n n yaflam alan n n yüzde 75'inin yok edildi ini, 50 y lda bu aslanlar n say s n n 100 binden 35 bine indi ini belirtti. Bu aslanlar n sadece Bat Afrika'da Benin, Burkina Faso, Nijer, Nijerya ve Senegal'de bulundu u belirtildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karfl karfl ya bulunan vahfli türlerin korunmas ve üremesi için çal flan CRESAM derne inin kurucusu ve baflkan Jean-Yves Routier, AA'ya aç klamas nda, tar m ve hayvanc l n aslanlar n yaflam alanlar n n istila edilmesine yol açt n vurgulad. Foto raf n Dili Dünyan n alt nda okyanuslar kadar su var Bilim adamlar, yeralt n n derinliklerinde okyanuslar kadar büyük su kütleleri bulundu unu saptad. Kanada n n Edmonton kentindeki Alberta Üniversitesi bilim adamlar ndan jeokimyager Graham Pearson liderli indeki bilim heyeti, yüzeyden yap lan sondajlarla yerin 410 ila 660 kilometre kadar alt na inmeyi baflard. Ekip, bu derinlikte elmas bir geçifl tabakas na ulaflt. Buradan ald klar örne i inceleyen Graham Pearson ve ekibi, bir mineral tanesinin içerisine hapsolmufl yüzde 1 oran nda su buldu. Bilim ekibindeki Almanya n n Bayreuth Üniversitesi jeofizikçilerinden Hans Keppler, araflt rmaya yazd de erlendirmesinde, "Numune bize yerin bu derinli inde dünya yüzündeki okyanuslar kadar su olabilece ini gösteriyor" ifadesini kulland. Graham Pearson da yeni bulgular n, bilinen su döngüsü anlay fl n de ifltirecek nitelikte oldu una iflaret etti. "Geçifl bölgesinde bir su vahas bulduk diyen Graham Pearson, bu su kütlesinin yüzeyden indi ini ifade etti. Pearson, geçifl bölgesinden ald klar numunede, daha önce sadece uzaydan düflen meteroitlerde bulunan yeflil mineraller tespit ettiklerini ve bunun yeryüzünde bulunmad n kaydetti. Graham Pearson liderli indeki bilim heyetinin araflt rmas, online bilim dergisi The Journal Nature de yay mland. (AA)

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı