2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1

2 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu emniyete liyakati göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal Atatürk SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 2

3 BAġKANIMIZ MESAJI; GeliĢen ve değiģen dünyamızda benzeri kurum ve kuruluģlar arasında kendi farklılığınızı hissettirmek istiyorsanız, geliģime ayak uydurmak ve sadece ulusal değil, uluslararası platformlardaki oluģumlarda da yer almak zorundasınız. Bunu yaptığınız ve yapmayı sürdürdüğünüz zaman siz çağı yakalamıģ ve çağı yaģıyor olursunuz. Salihli Ticaret Borsası bu anlamda gerek üst düzey donanıma sahip personel ve idarecileriyle gerekse üyelerine verdiği eğitim hizmetleri baģta olmak üzere araģtırma ve geliģtirme yönündeki çalıģmalarıyla bölge içerisinde ağırlığını ve etkisini sürekli hissettirmektedir. Bu duygu ve düģüncelerle hareket ederek, Salihli Ticaret Borsası olarak, siz değerli üyelerimize ve hemģerilerimize mevcut altyapımız, kurduğumuz kalite sistemi ve yılları aģkın tecrübelerimiz ile hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine de katkıda bulunma yönündeki tüm çalıģmalarımızı siz üyelerimizden aldığımız desteklerle daha da geliģecek büyüyecektir. Biz çağdaģ ve kaliteli hizmet anlayıģıyla üyelerimizin uluslararası arenalarda daha rahat hareket etmesi, dünya piyasalarında baģrol oyuncuları olması yönünde de önemli çalıģmalara destek vermekte ve geliģmelerden sizleri anında duyurmaktayız. Yeniliklere açık bir yapıya sahip olan Salihli Ticaret Borsamız önümüzdeki günlerde de çağdaģ Borsacılık anlayıģı ile birçok sektördeki üretimin geliģtirilmesi ve markalaģmasında önemli rol alarak sektörel geliģim faaliyetlerinin içerisinde yer almaya devam edecektir Bu suretle siz üyelerimizin tüm hak ve menfaatlerini koruyarak 2014 yılı Faaliyet Raporumuzu görüģlerimize sunuyor, sağlık, mutluluk ve baģarı dolu bir yıl dilerim. Saygılarımla YetiĢ AKSOY Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 3

4 SALİHLİ TİCARET BORSASI HİZMET BİNASI SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 4

5 VALĠ CELALETTĠN GÜVEN TOPRAK YAPRAK VE SU ANALĠZ LABORATUVARI LABORATUVARI LABORATUVARI SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 5

6 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI YÖNETĠM KURULU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 6

7 SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 7

8 PERSONELĠMĠZ Turan YALÇIN Genel TTm Sekreter Yunus BAYRAMĠÇ Tescil ve Muamelat Memuru Akreditasyon Sorumlusu Kadir HALICI Tescil ve Muamelat Memuru Bilgi ĠĢlem-Basın Yayın Sorumlusu Ġsmet BALCI Hizmetli Ümit ÖZCAN Kantar Sorumlusu SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 8

9 MİSYONUMUZ: Hizmet kalitemizi artırarak, hizmet araçlarımızı geliştirerek, daha kapsamlı, çözüm üreten, ilçemizin gelişmesine ve üreticimizin ilerlemesine katkı sağlayacak projeler üretmek, uygulamak. VİZYONUMUZ : Borsacılığın asli görevlerini yasalar çerçevesinde ve değer katma hedefi ile yerine getirmek. Gelişen ve küreselleşen dünya şartlarında ilçemizde tarım ve tarıma dayalı sanayide markalaşmayı başarmış, eğitim ve yetkinlik seviyesini yükseltmiş, ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücüne ulaşmış, istikrarlı üreticiler, tüccarlar ve sanayiciler yaratmak. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 9

10 TEMEL YETERLĠLĠK SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 10

11 1.1.YÖNETĠM VE BORSA MEVZUATI Salihli Ticaret Borsası; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kiģiliğine sahip kurumlardır. Salihli Ticaret Borsası Birliğin olumlu görüģü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık Ģartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, altyapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadır. Borsamızın hukuki temsilcisi yönetim kurulu baģkanıdır. Borsamızı, yönetim kurulu baģkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. Bu kanunlarda tanımlanmıģ olan esaslar ve STB kalite politikaları çerçevesinde sunulan hizmetler aģağıdaki Ģekildedir: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluģan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartlarını, fiyatlar üzerinde etkili Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dıģı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleģmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuģlara iģtirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya iliģkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaģma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarına verilen iģlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluģ amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu iģleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliģkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 11

12 1.2. MALĠ YÖNETĠM Salihli Ticaret Borsası Mali Politikası; 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde, elde ettiğimiz gelirleri en iyi Ģekilde üyelerimize hizmet olarak geri döndürmek, PaydaĢlarda, kurum içi gelirleri artıracak bilincin oluģturulması suretiyle sürdürülebilir mali büyümeyi hedeflemek Fuarlar, organizasyonlar ve sektörel toplantılarla üyeler arası iletiģimi güçlendirerek sektörlerin geliģimine katkı sağlamak, ĠĢ ve hizmet kalitesini düģürmeden, minimum sarfiyatla maksimum faydayı sağlamak Üye ve ÇalıĢan Memnuniyetini güçlendirmek için gerektiği kadar kaynak ayırmak Sosyal sorumluluk bilinci ile kurum ve kuruluģlara, bütçemiz dahilinde katkıda bulunmak suretiyle kentin ve ülkenin geliģimine destek sağlamaktır. Borsamız Bütçesi; yılbaģından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasını ve harcamalarına izin veren bir meclis kararıdır. YIL TAHMİNİ BÜTÇE / TL GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE / TL GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇE /TL GERÇEKLEME ORANI , , ,93 % , , ,58 % ,00 SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 12

13 kişi sayısı 1.3. ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ Borsamızda toplam 5 personel vardır. Bu personellerin. Personellerimizin % 60 ı üniversite, % 20 si Lise ve %20 si ortaokul mezunudur. Borsamız personellerinin sahip olması gereken nitelikler Borsamız Kalite Sistemi gereği Organizasyon El itabı nda belirtilmiģ olup güncelliği sürekli sağlanmıģtır. Ayrıca; Personel Memnuniyet Anket Formları ile personelin görüģ ve önerileri sürekli değerlendirilmektedir. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 üniversite lise orta okul Seri PERSONEL DURUMU VE ĠNSAN KAYNAKLARI Adı Soyadı ĠĢe GiriĢ Tarihi Görevi Eğitim Durumu Kadro / SözleĢme 1 Turan YALÇIN Genel Sekreter Üniversite Kadro 2 Ġsmet Balcı Hizmetli Lise Kadro 3 Yunus Bayramiç Tescil Memuru Üniversite SözleĢme 4 Kadir Halıcı Tescil Memuru Üniversite SözleĢme 5 Ümit Özcan Kantar görevlisi Ortaokul SözleĢme SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 13

14 EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ BORSAMIZ PERSONELĠNĠN KATILDIĞI EĞĠTĠM Ġlgili Borsa Personelleri, TOBB tarafından her yıl mutat düzenlenen ve mevzuat ile ilgili eğitimler içeren seminer, toplantı ve eğitim faaliyetlerine katılmaktadır. Borsamız personellerine yönelik düzenlenen eğitim ve seminerler; 1-4 OCAK 2014 tarihinde yeni personellerine Aydın DanıĢmanlık LTD. ġtġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Önder AYDIN tarafından oryantasyon eğitimi verildi. 2-7 ġubat 2014 tarihinde Borsamız Akreditasyon Sorumluları Genel Sekreterimiz Turan YALÇIN ve Borsamız Personeli Özdemir İNCESU TOBB Genel Merkezinde Oryantasyon Eğitimine Katıldı. 4-6 MART 2014 tarihinde Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen akreditasyon Oda/Borsa iģ geliģtirme toplantısına Genel Sekreterimiz Turan YALÇIN katıldı MAYIS 2014 tarihinde Borsamız Genel sekreteri Turan Yalçın, Aydın Ticaret Borsasının eğitmen Süleyman ruhi Aydemir tarafından Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Uygulamalar-Sorunlar-Çözümler Seminerine katıldı Temmuz 2014 tarihinde Borsamız Personeli Yunus Bayramiç Manisa Ticaret Borsasında düzenlenen Proje Yazma ve Yürütme konulu eğitime katıldı. 7-1 EKĠM 2014 tarihinde Aliağa Ticaret Odası tarafından düzenlenen kuruluģ Ġçi Kalite Ġç Tetkikçi Eğitimine Genel Sekreterimiz Turan YALÇIN ve Akreditasyon Sorumlumuz Yunus BAYRAMĠÇ katıldı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tarihinde düzenlenen Genel TOBB Mevzuat Eğitimine Borsamız Genel Sekreteri Turan Yalçın Katıldı. 7-3 EKĠM 2014 te 4 gün boyunca Zafer Kalkınma Ajansı destekli Güçlü Toplum Projesi baģlıklı eğitim Doc. Dr. Arıl Cansel tarafından Stratejik Planlama, Yenilikçilik, Problem Çözme Teknikleri eğitimlerine Borsamız personeli katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 14

15 1.4. Ġġ PLANLAMASI VE YÖNETĠMĠ 1.5. HABERLEġME VE YAYINLAR Borsamız çalıģmalarını, politikalarını, hizmetlerini ve faaliyetlerini tanıtmak için medyanın birçok kanalını yapmıģ olduğu basın toplantılarıyla kullanmaktadır. Yerel basın ve sosyal medya ile etkili bir iletiģim içerisindedir. Yerel medya ve basın için için yazılı ve görsel medyada yayınlamak üzere basın bültenleri oluģturmaktadır. Gazete küpürleri örnekleri ile ilgili dokümanlar ilgili birimde muhafaza edilmektedir. Borsamızda Genel Sekreterlikçe geliģtirilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir yıllık ÇalıĢma Planı ile Yönetim Kurulu tarafından geliģtirilen ve onaylanan dört yıllık Stratejik Plan mevcuttur. Ayrıca periyodik olarak yapılan Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında çalıģma hedefleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Borsamız üyelerine yararlı bilgiler sunan, sürekli olarak güncellenen bir web sitesi mevcuttur. Aylık ve Yıllık olmak üzere yılda 13 adet olarak bastırılan iģlem bültenlerimiz mevcuttur. Yılda üç defa çıkartmayı hedeflemiģ olduğumuz dergimizin ilk sayısını 2014 temmuz ayında basılmıģ olup Türkiye deki tüm oda/borsalara gönderilmiģ ve bölgemizde dağıtılmıģtır. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 15

16 BASIN TOPLANTILARI SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDA ĠLK ÜRÜN SEVĠNCĠ 18 AĞUSTOS 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız çekirdeksiz kuru üzüm sezonunu, çekirdeksiz kuru üzüm alım-satım salonunda gerçekleģtirilen törenle açtı. Ġhracat potansiyeli bakımından yüksek bir ürün olan kuru üzümün ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı olduğunu vurgulayan Aksoy, sezonunda tescil edilen çekirdeksiz kuru üzümün 170 bin tonu ihraç edilmiģ ve 428 milyon dolar, ülkemize girdi sağlandığını ifade etti. Bölgemiz ve ilçemiz açısından son derece önemli çekirdeksiz kuru üzüm sezonunun üreticimize, tüccarımıza, ihracatçımıza ve ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti. Törenimiz açılıģ konuģmasını yapan Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, çekirdeksiz kuru üzümün ilçemiz ve bölgemizde pek çok ailenin geçim kaynağı olan bir ürün olduğunu vurguladı. Ayrıca Çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve pazarlama sürecinde yarattığı katma değer ile ülkemiz ve bölgemiz açısından büyük öneme sahip, bölgemize has bir üründür dedi. SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI BAġKANIMIZ AKSOY; ÜZÜM ÜRETĠCĠLERĠNĠ DOLANDIRICILARA KARġI UYARDI 18 AĞUSTOS 2014 tarihinde baģkanımız Aksoy; üzümde hasat döneminin baģlamasıyla birlikte üreticilerimiz bir yıl boyunca zorlu Ģartlar altında emek vererek yetiģtirdikleri üzümlerini satacağı kiģi ya da Ģirketler konusunda dikkatli olsunlar. Her yıl hasat sezonunda mantar gibi türeyen dolandırıcılara ürünlerini kaptırmasınlar. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 16

17 BORSAMIZDAN DEV ORTAKLIK Salihli Ticaret Borsamız ile AlaĢehir Ticaret Borsası, AlaĢehir'de bulunan Vali Celalettin Güvenç Toprak ve Su Analiz Laboratuarından Salihli de bulunun üretici ve Ġhracatçıların faydalanması için anlaģma imzaladı. 25 AĞUSTOS 2014 tarihinde konu ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Salihli Ticaret Borsamız ve AlaĢehir Ticaret Borsası heyetleri bu ortaklıklarını kamuoyuna duyurdular. Basın Toplantısına Salihli Ticaret Borsamız adına Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve meclis üyeleri; AlaĢehir Ticaret Borsası adına Yönetim kurulu BaĢkanı Hüseyin Soygür, Meclis BaĢkanı Yılmaz Yıldırım ve meclis üyeleri ile katıldılar. Bizler ortaklık kültürüne inanan Bir elin nesi var, Ġki elin sesi var özdeyiģinden hareketle bu ortaklığı tesis ettik. Bundan sonra elimiz daha da güçlü olarak yola devam edeceğiz. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 17

18 1.6. BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI Borsamız Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerini etkin ve verimli bir Ģekilde kullanmaktadır. Borsamız üyeleriyle etkin iletiģim kurmakta, hizmet sunumunu ve sürekli geliģimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahip olduğu gibi söz konusu donanımı sürekli güncel tutmaktadır. Ġnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahiptir. Bilgi ĠĢlem Servisi, Salihli Ticaret Borsası bünyesinde bilgi ve iletiģim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaģtırmak görevlerini yerine getirmektedir KALĠTE YÖNETĠMĠ Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğine yönelik; kurumsal yapıyı güçlendirme projesi kapsamında uygulama ve sürekli iyileştirme etkinliğine başlamıştır ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ Üyelerimiz gerek yönetim ve meclis kurulu gerekse de Genel Sekreterlik tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, sorunlar yerinde incelendiği gibi, Borsamız ve tescil büromuzda bulunan dilek ve şikayet kutuları ile internet sitesinde yer alan ilgili bölümlerinde şikayetlerini dile getirebilmektedirler. Bu bildirimler periyodik olarak incelenmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 18

19 Kasapların Sorunlarının TartıĢıldığı ĠstiĢare Toplantısı Yapıldı 27 OCAK 2014 Pazatesi günü Borsamıza üye olan ve ilçe merkezimizde bulunan kasaplarımız canlı hayvan alım bedellerinin, elektrik, su, kira, iģçilik ve benzeri maliyetlerinin artması dolayısı ile sorunlarını değerlendirmek üzere Borsamızda toplantı yaptılar. Toplantı sonunda kasaplarımız tarafından ortak olarak aldıkları karara göre canlı hayvan alım bedeli, iģçilik, elektrik, su, kira ve benzeri maliyet giderlerinin artması göz önünde tutularak, kasap et fiyatları değerlendirildi. 22 NĠSAN 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası önderliğinde Salihli de zeytincilik yapan çiftçinin ve fabrikaların sorunlarının çözüme kavuģturulması için toplantı düzenlendi. Zeytinciler Sektör Toplantısı Yapıldı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım-Satımı Yapan Üyelerimizle Toplantı Yapıldı 18 AĞUSTOS 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız çekirdeksiz kuru üzüm sezonunu, çekirdeksiz kuru üzüm alım-satım salonunda gerçekleģtirilen törenle açmasının ardından Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım-Satımı yapan üyelerimizle toplantı yapıldı. Toplantıda ortak kararlar alındı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 19

20 2.1 ĠLETĠġĠM AĞI Borsamız tüm iletiģim araçları ile ilgili (Web, , SMS, Posta ) gibi geniģ ve birçok iģ kolunu temsil eden kesimlere hitap etmektedir FUAR ORGANĠZASYONLARI Türkiye'nin en önemli yöresel ürünler fuarı olan 5. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı açıldı Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya Expo Center Fuar Merkezi nde gerçekleģtirildi. Her yıl düzenlenen organizasyonda ana hedef yöresel değerlerin katma değerini arttırmak ve ekonomiye kazandırmaktır. Bu nedenle yöresel ürünlerin coğrafi iģaret kalkanı içerisine alınması yönünde ciddi çalıģmalar yürütülmektedir. Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın fuara Vali Celalettin Güven Toprak Yaprak ve Su Labarutuvarı tanıtım amacıyla katıldılar. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 20

21 2.1.2 DĠĞER ORGANĠZASYONLAR BORSAMIZ ÜYELERĠNE TARIMSAL KESĠNTĠ SĠSTEMĠ VE TARIMSAL E-KESĠNTĠ PROGRAMI UYGULAMALARI ANLATILDI 21 OCAK 2014 tarihinde Borsamızın yaptığı çalıģmalar ve Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy un Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürü Murat Saygı yı ziyaretleri ve talepleri doğrultusunda Borsamızda ve Çevre Borsalarda Tarımsal E-Kesinti semineri yapıldı. Tarımsal kesinti bildirimlerinin, kesinti yapmakla yükümlü gerçek ve tüzel kiģiler tarafından e-kesinti programı aracılığı ile online olarak gönderilmesi ve kesinti tutarlarının sigortalıların hesaplarına otomatik olarak iģlenmesini sağlayacak bilgisayar programıdır. Kesinti tutarlarının kurum ve Ģahıs hesaplarına süresi içerisinde ve tam olarak intikalini sağlamaktır. Tarımsal ürün satanlardan borçlu olanların ve borç miktarını tespit edebilmektir. BORSAMIZ SULTANĠ ÇEKĠRDEKSĠZ BAĞLARINDA KALĠTELĠ ÜRÜN ALMAK ĠÇĠN BĠLĠNÇLENDĠRME ÇALIġMALARINA DEVAM EDĠYOR tarihinde 59 katılımcının katılımıyla gerçekleģtirildi. Seminere konuģmacı olarak katılan Manisa Bağcılık AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğü Uzmanlarından Dr. Soner Akgül katılımcılara, son yıllarda bölgedeki bağlarda görülme sıklığı artan ölü kol, kav ve kangren gibi fungal hastalıklardan korunma yollarını anlattı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 21

22 BORSAMIZ YATIRIMCI ÜYELERĠMĠZE HĠBE DESTEK PROGRAMI IPARD ĠLE DESTEK VERDĠ 25 ġubat 2014 tarihinde Borsamız Eğitim Salonu'nda gerçekleģtirilen TKDK Hibe Destek Programı IPARD hakkındaki bilgilendirme toplantısına Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çok sayıda yatırım yapmayı düģünen üyelerimiz ve giriģimciler katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 22

23 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġTAYINI GERÇEKLEġTĠRDĠ 4-5 NĠSAN 2014 Salihli Ticaret Borsası, yıllarını kapsayacak olan stratejik planını oluģturmak amacıyla Seferihisar Sığacık ta bulunan Euphoria Otel de iki günlük bir çalıģtay gerçekleģtirdi. ÇALIġTAYDA DIġ PAYDAġLARLA BĠRLĠKTE TĠCARET BORSASI NIN GÜÇLÜ VE GELĠġMEYE AÇIK YÖNLERĠ TARTIġILDI. Borsamız Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve DıĢ PaydaĢların Katılımı ile gerçekleģti. Salihli Ticaret Borsası nın güçlü ve geliģmeye açık yanlarının tartıģıldığı (SWOT analizi) ve gruplara ayrılarak görüģlerini bildiren her katılımcının fikir ve önerisinin tek tek değerlendirildiği çalıģtayda katılımcılar, Salihli Ticaret Borsası nın 4 yılını planlayacak önerilerini sundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 23

24 BORSAMIZDAN AĠLE ġġrketlerġ VE KOBĠLERĠ BEKLEYEN FĠNANSAL RĠSKLER VE RĠSK SKORLAMA ANALĠZ SEMĠNERĠ Seminerde Meftunoğlu Aile nasıl toplumun temel birimiyse, aile Ģirketleri ve kobilerde ekonominin temel birimidir. Hem ülke genelinde hem de bölgesel ve küresel ekonomiye küçümsenmeyecek katkı sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, aile Ģirketlerinin ve kobilerin geleceği sadece aile bireylerini ve Ģirketin diğer çalıģanlarını etkilemenin ötesinde üretim, tüketim, istihdam gibi ekonomik getirilere etkisinin olacağını ifade etti. 16 NĠSAN 2014 tarihinde Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Salihli Ticaret Borsamızın birlikte organize ettiği Aile ġirketleri ve Kobileri Bekleyen Finansal Riskler ve Risk Skorlama Analizi konulu seminer düzenlendi. Günar DanıĢmanlık ve Ticaret Ltd. ġirketi Yöneticisi Sayın Enis Meftunoğlu nun sunumunda gerçekleģen seminere Organize Sanayi Bölgesi firmaları ile Salihli Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ve Borsaya kayıtlı üyelerin katılımında gerçekleģti. DeğiĢen ekonomik Ģartların oluģturduğu riskleri ifade eden Meftunoglu bunların giderilmesi için katılımcılara öneriler sundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 24

25 BORSAMIZ ÜYELERĠNE HĠJYEN EĞĠTĠMĠ VERĠLDĠ 25 MAYIS 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası ve TC. Milli Eğitim Bakanlığı Salihli Halk Eğitimi Merkezi ĠĢbirliği ile Borsa üyelerine "Hijyen Eğitimi " konulu eğitim semineri verildi. Eğitim, Borsamıza kayıtlı gıda sektöründe bulunan birçok firma sahibi ve çalıģanının yoğun katılımı ile Salihli Ticaret Borsası seminer salonumuzda gerçekleģtirildi. Seminerde hijyen kurallarına uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluģturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkilerinin genel özelliklerini, bulaģma yollarını, hangi iģ kolunda nasıl bulaģma olabileceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yolları hakkında katılımcılar bilgilendirildiler. Hijyen eğitimine katılan katılımcılar eğitim sonrasında sınava tabi tutularak baģarılı olanlar sertifikasını almaya hak kazandılar. HĠJYEN EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKALARI SAHĠPLERĠNE DAĞITILDI Salihli Ticaret Borsası ve TC.Milli Eğitim Bakanlığı Salihli Halk Eğitimi Merkezi ĠĢbirliği ile 25 mayıs 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsasında düzenlenen hijyen eğitimine katılıp baģarılı olanlara sertifikaları dağıtıldı. Törene Salihli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Erbay, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Adnan Devecier, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Özer, M.Emin Deniz ile Meclis Üyesi Y.Rüstem Samancı ve hijyen eğitimi alan firma sahipleri, çalıģanları ile basın mensupları katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 25

26 BORSAMIZ PERSONELĠNCE HAZIRLANAN ZAFER KALKINMA AJANSI DESTEKLĠ GÜÇLÜ TOPLUM PROJESĠ EĞĠTĠMĠ EKĠM 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız Zafer Kalkınma Ajansında kabul edilen Güçlü Toplum Projesi eğitimi baģarıyla tamamlandı yılı 3. Dönem Teknik Destek Programı nda Zafer Kalkınma Ajansı ndan destek almaya hak kazanan Salihli Ticaret Borsası bu dönemde destek alan tek borsa oldu. Borsaya proje kapsamında eğitmen olarak katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arıl Cansel katılımcılara 4 gün boyunca stratejik planlama ve yönetim, kurumsal iletiģim, pazarlama iletiģim teknikleri ve problem çözme tekniklerinde yetkinlik kazandırdı. Cansel, Salihli Ticaret Borsası çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ve katılımcıların eğitime ilgilerinden çok memnun olduğunu ifade ederek teģekkür etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 26

27 BORSAMIZ YATIRIMCILARI DEVLET DESTEKLERĠ HAKKINDA BĠLGĠLENDĠREREK YATIRIM YAPMALARINI KOLAYLAġTIRIYOR 15 ARALIK 2014 tarihinde borsamız Salihli ye yatırımcı kazandırmak için düzenlediği seminerde ĠĢletmelere Yönelik Hibe ve Fonlar hakkında Ġzmir Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Direktörü Arzu Amirak ile Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu Manisa Ġl Koordinatörlüğünde görevli uzmanlar Uğur Uslu ve Lokman Kanmaz ĠĢletme sahiplerine ve temsilcilerine önemli bilgiler verdi. Aksoy; Borsamızın organize ettiği seminerde ĠĢletme sahiplerine ve temsilcilerine, Ġzmir Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Direktörü Arzu Amirak ile Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu Manisa Ġl Koordinatörlüğünde görevli uzmanlar tarafından ĠĢletmelere Yönelik Hibe ve Fonlar konusunda bilgiler verilecek. Umarım seminerin sonunda Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Salihli ye birkaç iģletme daha kazandırabiliriz. dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 27

28 2.2. POLĠTĠKA VE TEMSĠL SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI SGK ĠL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI'YI ZĠYARET ETTĠ 8 OCAK 2014 tarihinde Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, SGK Ġl Müdürü Murat Saygı'ya ziyarette bulundu. Tarım Bağ-Kur kesintisi, 1 Ocak 2014' ten itibaren yüzde 2 olarak değiģti. Olumlu havada geçen görüģme sonunda Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, üyelerimizi, çiftçileri ve muhasebecileri bilgilendirmek amacıyla SGK Ġl Müdürü ve çalıģma arkadaģlarını Borsamıza davet etti. Bu davet doğrultusunda SGK Ġl Müdürlüğünce Borsamızda önümüzdeki günlerde üyelerimiz, çiftçilerimiz ve muhasebecilere yönelik toplantı yapılması kararı alındı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 28

29 BORSAMIZ 9.DÖNEM ODA/BORSA AKREDĠTASYONU SEMĠNERĠ VE SERTĠFĠKA TÖRENĠ NE KATILDI 14 OCAK 2014 tarihindeki törene Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldılar. 9.Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu Semineri ve Sertifika Töreni TOBB Birlik Merkezi nde gerçekleģtirildi. Törenin açılışında konuşan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, göreve geldikleri günden itibaren takip eden değil, yönlendiren, yol açan olmayı amaçladıklarını belirterek, akreditasyon sisteminin hizmet kalitesinin standardizasyonu açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. BORSAMIZ YÖNETĠM KURULU 31 OCAK 2014 TARĠHĠNDE SALĠHLĠ MEYVE SEBZE HAL AÇILIġINA KATILDI SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 29

30 BORSAMIZ YÖNETĠM KURULU ĠLÇEMĠZ RESMĠ MAKAMLARINI ZĠYARET ETTĠ 5 ġubat 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ġlçemiz resmi makamlarını ziyaret ettiler. Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü Aynur Ölgün Aile ve Sosyal Politikalar Ġlçe Müdürü Cengiz Ercan Esnaf ve Kefalet BaĢkanı Halil AĢık Devlet Hastanesi BaĢhekimi Op.Dr. Gökhan Gürsoy Emniyet Müdürü Erkan TaĢ SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 30

31 YÖNETĠM KURULU BAġKANIMIZ YETĠġ AKSOY TOBB KOBĠ POLĠTĠKALARI KURULU BAġKAN YARDIMCILIĞINA SEÇĠLDĠ 10 ġubat 2014 Pazartesi günü TOBB 69.Genel Kurulu'nda KOBĠ Politikaları Kurulu'na seçilen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezinde gerçekleģen Kurulun ilk toplantısında TOBB KOBĠ Politikaları Kurulu BaĢkan Yardımcılığı'na seçildi. BaĢkanımız YetiĢ AKSOY, Salihlimize ve ülkemize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağım. Bize güvenerek bizlere bu görevi layık görenleri mahcup etmeyeceğiz. BORSAMIZ YÖNETĠM KURULU ĠLÇEMĠZ MÜLKĠ AMĠRLERĠ ĠLE SALĠHLĠ NĠN SORUNLARINI GÖRÜġTÜ 17 ġubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ġlçemiz Mülki Amirleriyle bir araya geldi. Toplantıya Ġlçemiz Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Garnizon Komutanı Jandarma BinbaĢı Metin ġahin, Cumhuriyet BaĢsavcısı Ġlyas Yavuz, Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı Kenan Arslanboğan ve Emniyet Müdürü Erkan TaĢ katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 31

32 BORSAMIZIN T.C C.B.Ü SALĠHLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU NA DESTEĞĠ DEVAM EDĠYOR 19 ġubat 2014 tarihinde Salihli ilçesinde Üniversite Yaptırma ve YaĢatma Derneği tarafından toplanan bağıģlarla yapımı sürdürülen Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Salihli Ġktisadi ve Ġdari Bilimleri Fakültesi binasına 50 bin liralık destek sağlandı. Aksoy, Halkımız yardım konusunda her zaman duyarlı olmuģtur. Ġnanıyorum ki Salihli halkı ile el ele vererek en kısa sürede fakülte binasını tamamlayacağız. dedi. Kaymakam Ertan Peynircioğlu nun makamında bağıģ çekini Salihli Üniversite Yaptırma ve YaĢatma Derneği BaĢkanı Ertan Gökçe ye teslim eden Salihli Ticaret borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Salihli'ye 4 yıllık fakülte binası yaptırılması için Borsa olarak her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. ĠLÇEMĠZ VERGĠ DAĠRESĠ BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ Ġlçemiz Vergi Dairesi Müdürü Musa DADAġ ve Heyeti, 26 ġubat 2014 tarihinde "25.Vergi Haftası" kapsamında Borsamızı ziyaret etti. Musa DADAġ ve ekibini Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz karģıladılar. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 32

33 ĠLÇEMĠZ BELEDĠYE BAġKANI VE CHP BELEDĠYE BAġKAN ADAYI MUSTAFA UĞUR OKAY BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ 5 Mart 2014 tarihinde Mevcut Belediye BaĢkanımız ve aynı zamanda CHP Ġlçemiz Belediye BaĢkan Adayı Mustafa Uğur OKAY ve Heyeti Borsamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY, Meclis BaĢkanımız Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Meclis üyelerimiz, Mustafa Uğur OKAY ve ekibini çiçekle karģıladılar. Mustafa Uğur OKAY "Salihli Ticaret Borsası çok önemli bir kurum, yaptığınız çalıģmalar, sosyal sorumluluk projeleriniz önemli çalıģmalardır, bizim buraya yapmıģ olduğumuz bu ziyaret nezaket ziyaretidir" dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 33

34 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI, YENĠ BELEDĠYE BAġKANI ZEKĠ KAYDA YA GÖREVĠNDE BAġARILAR DĠLEDĠ 11 Nisan 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu BaĢkan ı YetiĢ AKSOY ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye BaĢkanı Zeki KAYDA yı ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye BaĢkanı Zeki KAYDA herkese eģit mesafede olacaklarını, hizmet noktasında ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, yeni bir hizmet anlayıģına imza atacaklarını söyledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 34

35 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZ, SALĠHLĠ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜR Ü ERKAN TAġ I POLĠS TEġKĠLATININ 169. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ZĠYARET ETTĠ Salihli Ticaret Borsası 11 Nisan 2014 tarihinde, Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu BaĢkan ı YetiĢ AKSOY ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Emniyet Müdürü Erkan TaĢ ı ziyaret ettiler. Güncel konuların konuģulduğu ziyarette Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY Türk Polis TeĢkilatı'nın 169. yıl dönümü kutlayıp, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesi dileğinde bulundu. Ayrıca Salihli nin de huzurunun devamlılığı için özveriyle çalıģan tüm Emniyet TeĢkilatı çalıģanlarına teģekkür etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 35

36 TÜRK OCAKLARI SALĠHLĠ ġubesġ, BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ 17 Nisan 2014 tarihinde Türk Ocakları Salihli ġubesi BaĢkanı Ersin AYBAR ziyaretinde; Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY a Türk Ocakları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. BaĢkan AKSOY, Türk Ocakları faaliyetlerini beğenerek takip ettiklerini, Salihli Ticaret Borsası olarak üzerimize düģen görevi seve seve yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca AYBAR, Türk Ocakları KuruluĢunun 102. Yılı dolayısıyla Salihli Belediye binası karģısına anıt bir çeģme yaptırdıklarını ve açılıģının çok kısa bir zamanda yapılacağını belirtti. BORSAMIZ, KULA BELEDĠYE BAġKANI HÜSEYĠN TOSUN'U ZĠYARET ETTĠ. 23 Nisan 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kula Belediye BaĢkanı Hüseyin TOSUN u makamında ziyaret ederek, tebrik ettiler. Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ AKSOY. Kula ve Salihli nin öne çıkan ürünlerinden üzüm ve leblebinin tanıtımı için çaba harcadıklarına değindi. Birlikteliğin Salihli ve Kula halkına güç katacağını, ortak aklın her zaman iģletileceğini vurguladı. Salihli Ticaret Borsası olarak üzerlerine düģen bi görev olursa taģın altına ellerini koymaya hazır olduklarını ifade etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 36

37 BORSAMIZ ''TAYFUN TALĠPOĞLU-DENĠZBANK TARIM SOHBETLERĠ'' ETKĠNLĠĞĠNE KATILDI Salihli Ticaret Borsamız BaĢkanı YetiĢ AKSOY, tarım sektörünün ihtiyaçlarına özel tasarlanan Üretici Kart'ın 10'uncu yılı kapsamında "Tayfun Talipoğlu-Denizbank Tarım Sohbetleri" adıyla gerçekleģtirilen etkinliğe katıldı. Tarım sektörünün ihtiyaçlarına özel tasarlanan Üretici Kart'ın 10'uncu yılı kapsamında "Tayfun Talipoğlu-Denizbank Tarım Sohbetleri" adıyla Lidya Otelde gerçekleģtirildi. BaĢta Manisa Valisi Abdurrahman SAVAġ, Salihli Kaymakamı Ertan PEYNĠRCĠOĞLU, Salihli Belediye BaĢkanı Zeki KAYDA, II Tarım Müdürü Hasan Çebi, Denizbank Genel Müdürü Hakan ATEġ, Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan SUN, belgesel yapımcısı Tayfun TALĠPOĞLU ve çevre ilçelerden gelen yöneticilerin katılımıyla gerçekleģtirildi. Sayın Vali Abdurrahman SAVAġ yapılan geliģmelere tüm toplum olarak hareket edilirse yeterli sinerjiyi yakalayabileceğimizi konuģmasında vurguladı. Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan SUN "Tayfun Talipoğlu ile Denizbank Tarım Sohbetleri" baģlığıyla yola çıkıldığını Türkiye'nin 50'den fazla noktasına düzenlenecek etkinliklerin, her zaman ve her yerde, üreticimizin yanında ve hizmetlerimizi onların ayaklarına kadar götürebilmek için çaba harcadıklarını söyledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 37

38 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI YÖNETĠM KURULU BAġKANI YETĠġ AKSOY, ÖZEL HEYETLE BĠRLĠKTE GÜRCĠSTAN RESMĠ ZĠYARETĠNE KATILDI Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı ve TOBB Kobi Politikaları BaĢkan Yardımcısı YetiĢ AKSOY 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde, CumhurbaĢkanı Sn. Abdullah Gül ve TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu baģkanlığındaki özel sektör heyeti ile birlikte gerçekleģtirdiği Gürcistan resmi ziyaretinin tamamlamasının ardından yurda döndü. Gürcistan CumhurbaĢkanı Giorgi MargvelaĢvili nin davetlisi olarak 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Gürcistan a resmi bir ziyaret gerçekleģtiren CumhurbaĢkanı Abdullah Gül ile birlikte DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ĠçiĢleri Bakanı Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TOBB BaĢkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu baģkanlığında özel sektör iģadamları heyetiyle birlikte Salihli Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY da ikili görüģmelere katılmıģlardır. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 38

39 TOBB BAġKANI M.RIFAT HĠSARCIKLIOĞLU, MANĠSA ODA VE BORASALARI ĠLE SOMA'DA TAZĠYE ZĠYARETĠNDE BULUNDULAR 16 Mayıs 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa oda ve borsa baģkanları ile birlikte Soma da kazanın meydana geldiği madene giderek, baģsağlığı dileklerinlerinde bulundular. GörüĢmeye, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkan Yardımcısı YaĢar CoĢkun, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis BaĢkanı Hayati Dolman, Manisa Ticaret Borsası BaĢkanı Sadık Özkasap, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Abdurrahman Yılmaz, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis BaĢkanı ġenol Ürküp, Akhisar Ticaret Borsası BaĢkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Bahattin Alkın, Soma Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Hakan IĢık, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Faruk Aydın, AlaĢehir Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Mustafa Seyhan, AlaĢehir Ticaret Borsası BaĢkanı Hüseyin Soygür, Gördes Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Mehmet HoĢaf ve ÖdemiĢ Ticaret Borsası BaĢkanı A.Latif Aka katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 39

40 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZ ANKARA DAKĠ 70. GENEL KURULA KATILDI Mayıs 2014 tarihlerinde Genel Kurul TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde (ETÜ) gerçekleģtirildi. Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ AKSOY, 70.Genel Kurul öncesinde BaĢkan Yardımcılığını yaptığı Kobi Politikaları Kurulu toplantısına katılmak için bir gün öncesinden Ankara da bulundu. Salihli Ticaret Borsası nı TOBB Genel Kurulu nda Salihli TB Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Salihli TB BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt ÖZER, Hasan H.LEBLEBĠCĠ, Mehmet E. DENĠZ Meclis Üyeleri YaĢar R.SAMANCI(TOBB delegesi), Ahmet SAMANCI, Hamza DurmuĢ, Yunus BAġGÖNÜL, Can ÖZKAN, Genel Sekreter Turan YALÇIN temsil ettiler YÖNETĠM KURULU BAġKANI YETĠġ AKSOY'A M. RĠFAT HĠSARCIKLIOĞLU TARAFINDAN BĠR GÖREV DAHA VERĠLDĠ TOBB 69. Genel Kurulu'nda Kobi Politikaları Kurulu'na seçilen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, TOBB Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Gümrük ve Turizm ĠĢletmeleri A.ġ. tarafından iģletilmekte olan Cilvegözü gümrük kapısı danıģma kurulu üyeliğine getirildi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 40

41 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ BAġKANI M. RĠFAT HĠSARCIKLIOĞLU ĠLE AKHĠSAR DA 26 MAYIS 2014 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Abdurrahman Yılmaz'ın konuğu olarak ilçeyi ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY ve Borsa BaĢkanları çeģitli ziyaretlerde bulundu. Akhisar daki faaliyetler kapsamında Keskinoğlu Ģirketler grubunu ve Keskinoğlu klasik arabalar müzesini ziyaret ettiler. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 41

42 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI ZAHĠRE SEZONU AÇILIġINDA LOKMA DÖKTÜRDÜ Salihli Ticaret Borsası 28 Mayıs 2014 tarihinde, zahire sezonun açılıģı dolayısıyla Borsa önünde lokma döktürdü. Tüccarlar sitesindeki lokma dökümüne vatandaģlar sıcak lokmaları almak için sıraya girerken, zahire sezonun çiftçimiz ve tüccarlarımız için bereketli geçmesi dileğiyle dualar edildi. SALĠHLĠ AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANI KENAN ARSLANBOĞAN, BORSAMIZA VEDA ZĠYARETĠNDE BULUNDU 17 Haziran 2014 tarihinde Muğla ya tayini çıkan Salihli Ağır Ceza Mahkeme BaĢkanı Kenan ARSLANBOĞAN Salihli Ticaret Borsasına veda ziyaretinde bulundu. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Reisi ARSLANBOĞAN ı Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Devecier, Mevlüt ÖZER, Mehmet E. DENĠZ Borsa binasında karģıladılar. Mahkeme BaĢkanı Kenan ARSLANBOĞAN, Salihli den ayrılmanın kendisi için üzüntü verici olduğunu ifade ederek, görevi süresince desteğini esirgemeyen Salihli Ticaret Borsasına ve değerli Salihlilere teģekkür etti. Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanı AKSOY, Salihli de yapmıģ oldukları baģarılı ve özverili çalıģmalarından dolayı teģekkür edip, yeni görev yerinde baģarılar diledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 42

43 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDAN SALĠHLĠ 2013 KURUMLAR VERGĠSĠ BĠRĠNCĠSĠNE ONUR PLAKETĠ 28 Haziran 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi M. Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın, Salihli'de 2013 yılı kurumlar vergisi birincisi olan Borsa üyesi MNS Yumurta Hayvancılık ve Tarım Ürünleri ġirketine oldu. Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanı Aksoy tarafından Mehmet Nazmi Sağır ve Can Sağır a onur plaketi takdim edildi. Firmanın kurucu M. Nazmi Sağır üzerlerine düģen görevi layıkıyla yapmanın mutluluğunu ifade ederek, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy a teģekkür etti. Merkezi Ankara da bulunan ancak Çökelek Mahallesi nde fabrikası bulunan Ankara Ofis Yem i ziyaret etti. Ziyarette Ofis Yem ġirket Müdürü Erol Karaköse ve Üretim ġefi Ali Uludağ ile sohbet eden Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ Aksoy Salihli Ticaret Borsası görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Birlik ve beraberlikle yapılan çalıģmaların baģarıyı getireceğine inandıklarına sözlerinde yer verdi. BaĢkan Aksoy günün anısına Ali Uludağ a bir hediye takdim etti. Ülkemizin refaha kavuģması için verginin çok önemli olduğunu ifade eden BaĢkan Aksoy; eğer bir Ģehirde katma değer varsa vergi vardır. dedi yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisinde birinci olan Borsa üyesine ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı kutladı ve baģarılarının devamını diledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 43

44 SALĠHLĠ KAYMAKAMLIĞI VE SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI TARAFINDAN ĠLÇEDEKĠ ġehġt AĠLELERĠ VE GAZĠLERE ĠFTAR VERĠLDĠ 07 Temmuz 2014 tarihinde Salihli Kaymakamlığı ve Salihli Ticaret Borsası tarafından ilçedeki Ģehit aileleri ve gazilere iftar verildi. Salihli Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Ak Parti Manisa Milletvekili Muzaffer YurttaĢ, Ġlçe Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Belediye BaĢkanı Zeki Kayda, Belediye BaĢkan Yardımcısı Yalım ġenkaya, Cumhuriyet BaĢsavcısı Ġlyas Yavuz, Ġlçe Emniyet Müdür Vekili Emin Karaca, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek baģkanları ile Ģehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Kaymakam Ertan Peynircioğlu, toplumun gazi ve Ģehitlere çok Ģey borçlu olduğunu belirtti. Salihli Ticaret Borsası nın 3 yıldan bu yana verilen yemeğe sponsor olduğunu vurgulayan Kaymakam Peynircioğlu Ülkelerin, milletlerin, rahat ve refah içersinde yaģamaları kolay değil. Bir ülke, millet, bayrak uğrunda, canını, kanını vermeye hazır kahramanlar sayesinde insanlar, ülkeler, milletler rahat yaģayabiliyorlar. Bizde bu ülkede bağımsız Ģekilde, istiklal içinde bir arada kardeģçe yaģayabiliyor isek bunu, bu ülke için, kanı, canını seve seve vermiģ olan Ģehitlerimize, bu uğurda canını seve seve vermeye hazır gazilerimize borçluyuz dedi SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 44

45 TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ NĠN ĠFTAR YEMEĞĠNDE BULUġTUK 14 Temmuz 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve Yönetim Kurulu BaĢkanı ve TOBB Kobi Politikaları BaĢkan Yardımcısı YetiĢ Aksoy, TOBB BaĢkanı Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde Ankara da düzenlenen iftar yemeği ile birlikte 10 ve 20 yıl süreyle görev yapan TOBB Genel Kurul delegelerine hizmet Ģeref belgesi ve plaketlerinin verildiği törene katıldı. CumhurbaĢkanı Abdullah Gül ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı nın da katıldığı törende, Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis BaĢkanları da hazır bulundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 45

46 BORSA, KULA VE SELENDĠ ÜYELERĠYLE ĠFTARDA BULUġTU 16 Temmuz 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası, Kula Egemen Dinlenme Tesislerinde düzenlediği iftar yemeğinde Kula ve Selendi'deki üyeleri ile bir araya geldi. Ġftar yemeğinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri hazır bulundu SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 46

47 ZAFER KALKINMA AJANSI BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ 23 Temmuz 2014 tarihinde T.C Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Koordinatörü Hakan OLTAN Borsamızı ziyaret etti. Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY a ajansın çalıģmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. BaĢkan AKSOY, Ajansın sağladığı destekleri yakından takip ettiklerini, Salihli Ticaret Borsası olarak da bu desteklerden yararlanarak Borsa üyeleri ve çiftçilerimiz için proje üretmekte olduklarını ifade ettiler. Ayrıca bölgemizin önde gelen ürünlerinden üzümün kullanımının yaygınlaģması için karģılıklı fikir alıģ veriģinde bulunuldu. Oltan, projelerin kabul edilip Bölgenin kalkınmasına fayda sağlamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti BORSAMIZDAN AK PARTĠ ĠLÇE YÖNETĠMĠNE HAYIRLI OLSUN ZĠYARETĠ 1 Ağustos 2014 tarihinde Borsamız Yönetimini AK Parti binasında AKP ilçe baģkanı Ahat Aksoy ve yeni yönetim kurulu karģıladı. Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy; Hayırlı olsun, yeni yönetiminizi ve sizleri ziyaret etmek için geldik. ĠnĢallah Salihlimiz ve Türkiye miz için hayırlı olur. Ahat bey, deneyimli ve iyi bir yöneticidir. Allah mahcup etmesin, sivil toplum örgütüyüz her türlü görüģten insanlar var. Önümüzde CumhurbaĢkanlığı seçimleri var, seçimleri ülkemiz için kim hayırlı ise o kazansın dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 47

48 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI BAġKANI AKSOY 7. TĠCARET VE SANAYĠ ġurasina KATILDI 7 AĞUSTOS 2014 tarihinde 7 nci Ticaret ve Sanayi ġurası, TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların da katılımıyla TOBB Birlik Merkezi nde gerçekleģtirildi. BaĢkan Aksoy, Salihli nin önemli sorunlarını dile getirdi. Bölgemiz oda ve borsa baģkanlarınca dile getirilen sorunlar seçilerek Bölge temsilcisi tarafından Ģurada Bakanlara aktarıldı. Borsamızca tespit edilen 3 önemli sorun ve çözüm önerilerinden ikisi Bölge sorunları arasına girerek Bakanlara aktarılmıģ oldu. SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI NDAN ĠLÇE GARNĠZON KOMUTANI YAVUZ YAVUZ A HAYIRLI OLSUN ZĠYARETĠ 12 Ağustos 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Adnan Devecier, Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi M.Emin Deniz Salihli Ġlçe Jandarma Komutanı Kıd. YüzbaĢı Yavuz Yavuz a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 48

49 3. MANĠSA ĠLĠ ODA VE BORSALAR MÜġTEREK ĠSTĠġARE TOPLANTISI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 22 Ağustos 2014 tarihinde, ilki 2013 Mayıs ayında Borsamızca düzenlen, Ġl genelinde hizmet veren Oda ve Borsaların istiģare toplantısının 3.sü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Bülent KoĢmaz Hizmet Binası nda geniģ bir katılımla gerçekleģti. Toplantıya Salihli Ticaret Borsamızı temsilen Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mevlüt Özer ve M.Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın katıldılar. SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDAN SALĠHLĠ ADĠL ORAL VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRÜ M. SAĠT SAPAN A HAYIRLI OLSUN ZĠYARETĠ 7 Eylül 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanımız Halil Çöygün, Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi M.Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü M. Sait Sapan ı ziyaret ettiler. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 49

50 SALĠHLĠ AKP ĠLÇE TEġKĠLATINDAN BORSAMIZA ZĠYARET 28 Eylül 2014 AK Parti Ġlçe BaĢkanı Ahat AKSOY ve ekibini Yönetim Kurulu BaĢkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz karģıladılar. AKP Ġlçe TeĢkilatı BaĢkanı Ahat AKSOY; göreve geldiğimizde ilk ziyaretimize siz geldiniz bunun için AKP ilçe teģkilatı heyeti adına teģekkür etti. Üreticimizin ve bölgemizin sorunu olan çekirdeksiz kuru üzüm sorununu masaya yatırılacağı bir toplantı düzenleneceğini ifade etti. Toplantıda ortak akıl yürüterek ne yapabiliriz sorusu üzerine tartıģıp ve ortaya çıkan sonuçlar ile Salihli ve coğrafyamız için bir hareket planı çizmeyi hedeflediklediklerini söyledi. ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRÜ MEHMET TAġCI DAN BORSAMIZA ZĠYARET 30 Eylül 2014 tarihinde Ġlçe emniyet Müdürü Mehmet TaĢcı yı Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyemiz M. Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın karģıladılar. TaĢcı: Salihli halkının iletiģiminin güçlü olduğunu, kültürel ve sosyal olarak geliģmiģ olduğunu ifade etti. Kendilerinin toplumun içersinden uzak oldukları sürece kaybetmeye mahkûm olduklarını bu nedenle kendilerini toplumun kardeģi, abisi, büyüğü, küçüğü olarak gördüklerini ifade etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 50

51 BORSAMIZ EĞĠTĠME OLAN DESTEĞĠNĠ SÜRDÜRÜYOR 10 Ekim 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız, Salihli Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezi Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Gürcan Demir, BaĢkanımız YetiĢ Aksoy a okulu ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Okulun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Demir, öğrencilerimizin günlük yaģamlarında öz bakım ve temel yaģam becerilerini bağımsız olarak yapabilme yeteneklerini geliģtirmek için uğraģtıklarını söyledi. BORSAMIZ ÜYELERĠNĠN SORUNLARINI YERĠNDE DĠNLEDĠ 21 Ekim 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın Salihli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren süt ürünleri üretimi yapan üyelerimizi ve firmalarımızı ziyaret ettiler. RELLA GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. firmasına yaptık. Firma Müdürü Erol Karaköse yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu, Salihli Ticaret Borsasının üyelerine bunun gibi ziyaretler gerçekleģtirmesi sorunlarını dinleyip çözüm yolları araması borsa ve üyeleri arasındaki bağı daha da güçlü hale getirdiğini söyledi. GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE DIġ TĠCARET A.ġ. oldu. Firma Müdürü Selim Âdemoğlu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın ı üretim tesisini gezdirerek üretim aģamaları hakkında bilgiler verdi. Günün son ziyaretimizi ise CĠCĠ SÜT A.ġ. oldu. Burada da BaĢkanımız YetiĢ Aksoy u ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın ı firma müdürü Fatih Erdinç karģıladı. Erdinç, BaĢkanımız Aksoy a firmaları hakkında bilgiler verdi. Salihli de kalifiye eleman eksikliğine de değinen Erdinç bu durumun üretim aģamalarında çalıģan sıkıntısı olarak yansıdığını dile getirdi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 51

52 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDAN HALKA AġURE ĠKRAMI BORSAMIZDAN KULALI VATANDAġLARIMIZA AġURE ĠKRAMI 5 Kasım 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız tarafından organize edilen geleneksel aģure etkinliğinde, yaklaģık 5 bin kiģiye aģure ikram edildi. Demokrasi Meydanı nda kurulan stantta dağıtılan aģureye vatandaģlar yoğun ilgi gösterdi. Salihli Ticaret Borsamız tarafından Muharrem ayı nedeniyle, yaklaģık 3 bin Kulalı vatandaģlar aģure dağıtıldı. Eski Halk bank önünde kurulan stantta dağıtılan aģureye vatandaģlarımız yoğun ilgi gösterdi. Ticaret Borsamız Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aģure günü etkinliğine Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Salihli Belediye BaĢkanı Zeki Kayda, Salihli Ġlçe Emniyet Müdürü Mehmet TaĢcı, Salihli Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Ġbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye BaĢkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ġbrahim Karaca,CHP Ġlçe BaĢkanı Mazlum Nurlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Ġlçe BaĢkanı Mesut Kızıltuğ, borsa üyeleri, sivil toplum kuruluģu temsilcileri ile vatandaģlar katıldı. Etkinlikte konuģan BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Toplumsal birleģmenin ve toplumsal barıģın devamı için bu tarz etkinliklere kurum olarak önem veriyoruz. Mübarek bir günün kutlanmasıyla insanlarımızın manevi yönü de güçlenecektir. Bu etkinlikler bu nedenle de ayrı bir önem arz etmektedir. Etkinliğimize katılan herkese teģekkür ediyorum" dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 52

53 SALĠHLĠ VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRÜ BORSAMIZA ĠADE-Ġ ZĠYARETTE BULUNDU Salihli Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan M. Sait Sapan, 7 Kasım 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası'na iade-i ziyarette bulundu. Vergi Dairesi Müdürü Sait Sapan ı Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Özer ve Mehmet Emin Deniz karģıladılar. BaĢkan Aksoy iadeyi ziyaretinden dolayı memnun olduklarını ifade etti ve Torba yasası çerçevesinde gerçekleģtirilen yapılandırmaları sordu. Sapan, vergi dairesine yasa çerçevesinde baģvuruların devam ettiğini ifade etti ve yasanın içeriği hakkında bilgiler verdi. BaĢkan Aksoy, üreticilerimize ve Salihlimize artı bir değer katmak ve hizmet kalitemizi arttırarak sürdürmek olduğunu ifade etti. Vergi bilinci konusunda toplumdaki her bir bireye ve her kuruma önemli görevler düģtüğünü, kurum olarak da her zaman görevlerini yerine getireceklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı Salihli Vergi Dairesi Müdürü M. Sait Sapan a teģekkür etti. SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZ ÜYELERĠNĠ ZĠYARET ETTĠ 22 Kasım 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy Borlu da bulunan Stenia Tarım Ürünlerini, Mehmet Ünlü ve Ali Osman Seme nin oğlu Murat Seme yi ziyaret etti. Borlu dan KöprübaĢı na geçen BaĢkanımız Aksoy KöprübaĢı nda faaliyet gösteren Hüseyin Ali Akçiçek ve Adem GülĢen i ziyaret etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 53

54 MTSO NUN AÇILIġI TÖRENLE GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Bülent KoĢmaz Hizmet Binası nın açılıģını gerçekleģtirmek ve TOBB Bülent KoĢmaz Fen Lisesi temel atma töreni için 25 KASIM 2014 tarihinde Manisa ya geldi. Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy Oda ve borsa baģkanlarıyla birlikte açılıģ öncesinde TOBB BaĢkanı M.R. Hisarcıklıoğlu nu karģıladılar. AçılıĢ sonrasında bölgedeki oda ve borsa baģkanlarıyla toplantı yapan Hisarcıklıoğlu, bölgenin sorunlarını dinleyerek çözülmesi yönünde adımlar atılması için baģkanlarla fikir alıģveriģinde bulundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 54

55 BORSAMIZ, ÜRETTĠĞĠ SALKIM DOMATESĠ ĠLE DÜNYA PAZARLARINDA SÖZ SAHĠBĠ OLAN BOSTAN TARIM A.ġ YE BAġARILARININ DEVAMINI DĠLEDĠ Salihli Ticaret Borsası 3 Aralık 2014 Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy ve Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Özer Salihli de iki ayrı bölgede 252 dönüm serada topraksız tarım teknolojileri kullanarak üretim yapan Bostan Tarım Ürünleri Anonim ġirketini ziyaret etti. Türkiye nin domateste dünya devleriyle yarıģtığını belirten Küçükali: Jeotermal enerjiyi kullanılarak ısıtılan seralarda modern ve ekolojik tarım uygulama alt yapılarına sahip olunması nedeniyle insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından kalite standartlarına uygun üretim yapmaktayız. dedi. Dünyanın farklı ülkelerine pazarladıklarını vurguladı. Amaçlarının domateste Salihli nin adını duyurmak ve Salihli yi domates de marka haline getirmek olduğunu ifade etti. SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI BÜYÜK ANADOLU LOJĠSTĠK ORGANĠZASYONLAR (BALO) A.ġ NĠN GENEL KURULUNA KATILDI 2011 yılında Türkiye nin çatı sivil toplum örgütü olan TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğü ve katılımında, Türkiye nin birçok yöresinden, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin iģtiraki ile 94 ortakla kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) A.ġ. 06 Aralık 2014 tarihinde olağan genel kurulu gerçekleģtirildi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 55

56 BORSAMIZ 4.SÜ DÜZENLENEN MANĠSA ĠLĠ ODA BORSA ĠSTĠġARE TOPLANTISINA KATILDI Ġl genelinde hizmet veren Oda ve Borsaların istiģare toplantısının 4.sü Turgutlu Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleģti. Toplantıya Salihli Ticaret Borsamızı temsilen Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreter Turan Yalçın katıldılar. Ege Sevilen otelde yapılan toplantıda Zafer Kalkınma Ajansı, ABĠGEM ve Kredi Garanti Fonu temsilcileri projelerini ve iģ dünyasına yönelik çalıģmalarını aktardılar. BAġKANIMIZ HEYETLE BĠRLĠKTE CBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. KEMAL ÇELEBĠ'YE ZĠYARETTE BULUNDU Salihli heyeti CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ye hem hayırlı olsun ziyaretinde bulundu hem de yapılan protokol gereği Salihli Fakültesi kaba inģaatının devrini gerçekleģtirdi. Ziyarete Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Salihli Ticaret Borsamız BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Ġbrahim Yüksel, Salihli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif BaĢkanı Halil AĢik, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkan yardımcısı Günay Topkaya, Salihli Üniversite Yaptırma YaĢatma Derneği BaĢkanı Ertan Gökçe katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 56

57 BORSAMIZ 2014 YILLIK VERĠLERĠ SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ ÜRÜN CİNSİ MİKTAR TUTAR (TL) HUBUBAT (KG) , ,57 TL HUBUBAT MAMÜLLERİ (KG) ,96 TL BAKLİYAT VE MAMULLERİ (KG) , ,99 TL YAĞLI TOHUMLAR (KG) ,92 TL KÜSPELER (KG) ,40 TL BİTKİSEL YAĞLAR (LT) ,00 TL ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ (KG) ,20 TL ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ (AD) ,13 TL ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ (LT) , ,44 TL KURU MEYVELER (KG) ,82 TL ORMAN MAHSÜLLERİ (KG) ,58 TL TEKSTİL HAMMADDELERİ (KG) ,57 TL KASAPLIK CANLI HAYVANLAR (AD) ,17 TL KASAPLIK CANLI HAYVANLAR (KG) , ,75 TL ÇEŞİTLİ MADDELER (KG) ,77 TL KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER (KG) , ,65 TL UMUMİ YEKÜN= ,92 Borsamızda 2014 yılında 533 Milyon 492 bin TL lik iģlem gerçekleģmiģtir yılı toplam iģlem hacminin ürünlere göre dağılım oranları aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 57

58 2014 YILI ÜRÜNLERE GÖRE İŞLEM HACMİ ORANLARI Kuru Meyveler (Çekirdeksiz Kuru Üzüm) 49,37% 263 milyon 425 bin TL. Hububat ve Mamulleri (Arpa, Mısır, Buğday) 17,22% 91 milyon 906 bin TL. Çeşitli Gıda Maddeleri (Et, Süt, Yumurta, Zeytin) 17,13% 91 milyon 395 bin TL. Diğer Ürünler (Tekstil, Bakliyat, Kotasyon Dışı Ürünler) 11,53% 61 milyon 551 bin TL. Kasaplık Canlı Hayvanlar 4,75% 25 milyon 215 bin TL İŞLEM HACİMLERİ ORANLARI GRAFİK GÖSTERİMİ Yukarıda da belirttiğimiz gibi bölgemizde birçok ürün yetiģmesine rağmen bunlardan ağırlıklı olarak çekirdeksiz kuru üzüm ve domates gibi bazı ürünler iģlenerek ihracat edilebilmektedir. Yani Bölgemizde üretilen tarımsal ürünler iģlenip sanayi ürününe dönüģtürülememektedir. Bugün çekirdeksiz kuru üzümün tamamına yakını iģlenerek ihracat edilmektedir. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 58

59 2014 YILI AYLIK ĠġLEM HACĠMLERĠ İŞLEM HACMİ(TL) OCAK ,13 ŞUBAT ,20 MART ,34 NISAN ,21 MAYIS ,70 HAZIRAN ,21 TEMMUZ ,60 AĞUSTOS ,99 EYLÜL ,34 EKIM ,41 KASIM ,09 ARALIK ,70 TOPLAM , , , , , , , , , ,00 0, İŞLEM HACMİ(TL) 2014 İŞLEM HACMİ(TL) SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 59

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ OCAK AYI PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 14.01.2015 orsamızın 2015 yılı ocak ayı personel Btoplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında Bölüm Sorumluları

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

BORSAMIZIN 2014 YILINDAKİ FAALİYETLERİ. Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Ekmek İsrafı Adlı Projede Yer Aldı.

BORSAMIZIN 2014 YILINDAKİ FAALİYETLERİ. Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Ekmek İsrafı Adlı Projede Yer Aldı. BORSAMIZIN 2014 YILINDAKİ FAALİYETLERİ Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Ekmek İsrafı Adlı Projede Yer Aldı. 21 Şubat 2014 Cuma Günü, İlçemiz Ereğli Halk Eğitim Merkezi salonunda 'Ekmek İsrafı' konulu toplantıya;

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret TRAVEL TURKEY 2015'E KATILDIK. 9. Uluslararası Travel Turkey Turizm Fuarı 10-13 Aralık 2015 tarihleri arasında İzmir de düzenlendi. Yerli ve yabancı birçok firmaların katıldığı fuarda ilçemizin doğal ve

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU 2015 YILI FAALĠYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu emniyete liyakati göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal Atatürk SAYFA 2

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı Akdeniz Bölgesi ndeki oda ve borsaların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler de gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, ekonomide

Detaylı

2015 Ağustos Ayı Bülteni

2015 Ağustos Ayı Bülteni 2015 Ağustos Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 05.08.2015 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda saat 15:00 te Toprak Koruma Kurulu

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1923 1 AYDIN TİCARET BORSASI Tablo 1 2

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI ODAMIZIN AMACI VE YAPISI Hollandalı ve Türkiyeli giriģimcisinin çalıģmalarına öncülük ve liderlik eder. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüģ ve çözümlerini iletir, Ticari, ekonomik

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni olmasını diler; ülkemizin ve İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ederiz" dediler. 01/06/2015 KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI NDAN BERAT KANDİLİ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2016 YIL 1 SAYI 15 10.06.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 ERCAN İHTİYAR, ONUR ÖZÇELİKÇİ NİN İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI 06.05.2016

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni KTSO BAŞKANLARINDAN MEVLİD KANDİLİ KUTLAMA MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan Alkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladılar. "Yüzyıllardır Mevlid Kandili

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ 23-25 EKİM 2015 / ALANYA TÜRKONFED Genel Sekreterler Koordinasyon Toplantısı, İç ve Dış İletişim Eğitimi, 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN BANKASI ANONĠM ġġrketġ NĠN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE

Detaylı

ETB 2015 MAYIS- HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2015 MAYIS- HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2015 MAYIS- HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR BORSAMIZ PERSONELİ EGEMEN AKBULUT UN DÜĞÜNÜ (16.05.2015) Borsamız personeli Egemen AKBULUT UN Düğün Törenine Yönetim Kurulu ve Meclis

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Ticaret ve Borçlar kanunlarının sanayicinin, tüccar ve esnafın anayasası olduğunu söyledi. YENİ TİCARET VE BORÇLAR KANUNLARIYLA EKONOMİDE YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN TEMMUZ 2016 YIL 1 SAYI 17 10.08.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:17 UZUNKÖPRÜ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKIYOR (18.07.2016) 18 Temmuz 2016 Pazartesi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı