2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1

2 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu emniyete liyakati göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal Atatürk SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 2

3 BAġKANIMIZ MESAJI; GeliĢen ve değiģen dünyamızda benzeri kurum ve kuruluģlar arasında kendi farklılığınızı hissettirmek istiyorsanız, geliģime ayak uydurmak ve sadece ulusal değil, uluslararası platformlardaki oluģumlarda da yer almak zorundasınız. Bunu yaptığınız ve yapmayı sürdürdüğünüz zaman siz çağı yakalamıģ ve çağı yaģıyor olursunuz. Salihli Ticaret Borsası bu anlamda gerek üst düzey donanıma sahip personel ve idarecileriyle gerekse üyelerine verdiği eğitim hizmetleri baģta olmak üzere araģtırma ve geliģtirme yönündeki çalıģmalarıyla bölge içerisinde ağırlığını ve etkisini sürekli hissettirmektedir. Bu duygu ve düģüncelerle hareket ederek, Salihli Ticaret Borsası olarak, siz değerli üyelerimize ve hemģerilerimize mevcut altyapımız, kurduğumuz kalite sistemi ve yılları aģkın tecrübelerimiz ile hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine de katkıda bulunma yönündeki tüm çalıģmalarımızı siz üyelerimizden aldığımız desteklerle daha da geliģecek büyüyecektir. Biz çağdaģ ve kaliteli hizmet anlayıģıyla üyelerimizin uluslararası arenalarda daha rahat hareket etmesi, dünya piyasalarında baģrol oyuncuları olması yönünde de önemli çalıģmalara destek vermekte ve geliģmelerden sizleri anında duyurmaktayız. Yeniliklere açık bir yapıya sahip olan Salihli Ticaret Borsamız önümüzdeki günlerde de çağdaģ Borsacılık anlayıģı ile birçok sektördeki üretimin geliģtirilmesi ve markalaģmasında önemli rol alarak sektörel geliģim faaliyetlerinin içerisinde yer almaya devam edecektir Bu suretle siz üyelerimizin tüm hak ve menfaatlerini koruyarak 2014 yılı Faaliyet Raporumuzu görüģlerimize sunuyor, sağlık, mutluluk ve baģarı dolu bir yıl dilerim. Saygılarımla YetiĢ AKSOY Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 3

4 SALİHLİ TİCARET BORSASI HİZMET BİNASI SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 4

5 VALĠ CELALETTĠN GÜVEN TOPRAK YAPRAK VE SU ANALĠZ LABORATUVARI LABORATUVARI LABORATUVARI SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 5

6 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI YÖNETĠM KURULU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 6

7 SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 7

8 PERSONELĠMĠZ Turan YALÇIN Genel TTm Sekreter Yunus BAYRAMĠÇ Tescil ve Muamelat Memuru Akreditasyon Sorumlusu Kadir HALICI Tescil ve Muamelat Memuru Bilgi ĠĢlem-Basın Yayın Sorumlusu Ġsmet BALCI Hizmetli Ümit ÖZCAN Kantar Sorumlusu SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 8

9 MİSYONUMUZ: Hizmet kalitemizi artırarak, hizmet araçlarımızı geliştirerek, daha kapsamlı, çözüm üreten, ilçemizin gelişmesine ve üreticimizin ilerlemesine katkı sağlayacak projeler üretmek, uygulamak. VİZYONUMUZ : Borsacılığın asli görevlerini yasalar çerçevesinde ve değer katma hedefi ile yerine getirmek. Gelişen ve küreselleşen dünya şartlarında ilçemizde tarım ve tarıma dayalı sanayide markalaşmayı başarmış, eğitim ve yetkinlik seviyesini yükseltmiş, ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücüne ulaşmış, istikrarlı üreticiler, tüccarlar ve sanayiciler yaratmak. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 9

10 TEMEL YETERLĠLĠK SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 10

11 1.1.YÖNETĠM VE BORSA MEVZUATI Salihli Ticaret Borsası; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kiģiliğine sahip kurumlardır. Salihli Ticaret Borsası Birliğin olumlu görüģü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık Ģartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, altyapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadır. Borsamızın hukuki temsilcisi yönetim kurulu baģkanıdır. Borsamızı, yönetim kurulu baģkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. Bu kanunlarda tanımlanmıģ olan esaslar ve STB kalite politikaları çerçevesinde sunulan hizmetler aģağıdaki Ģekildedir: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluģan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartlarını, fiyatlar üzerinde etkili Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dıģı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleģmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuģlara iģtirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya iliģkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaģma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarına verilen iģlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluģ amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu iģleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliģkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 11

12 1.2. MALĠ YÖNETĠM Salihli Ticaret Borsası Mali Politikası; 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde, elde ettiğimiz gelirleri en iyi Ģekilde üyelerimize hizmet olarak geri döndürmek, PaydaĢlarda, kurum içi gelirleri artıracak bilincin oluģturulması suretiyle sürdürülebilir mali büyümeyi hedeflemek Fuarlar, organizasyonlar ve sektörel toplantılarla üyeler arası iletiģimi güçlendirerek sektörlerin geliģimine katkı sağlamak, ĠĢ ve hizmet kalitesini düģürmeden, minimum sarfiyatla maksimum faydayı sağlamak Üye ve ÇalıĢan Memnuniyetini güçlendirmek için gerektiği kadar kaynak ayırmak Sosyal sorumluluk bilinci ile kurum ve kuruluģlara, bütçemiz dahilinde katkıda bulunmak suretiyle kentin ve ülkenin geliģimine destek sağlamaktır. Borsamız Bütçesi; yılbaģından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasını ve harcamalarına izin veren bir meclis kararıdır. YIL TAHMİNİ BÜTÇE / TL GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE / TL GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇE /TL GERÇEKLEME ORANI , , ,93 % , , ,58 % ,00 SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 12

13 kişi sayısı 1.3. ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ Borsamızda toplam 5 personel vardır. Bu personellerin. Personellerimizin % 60 ı üniversite, % 20 si Lise ve %20 si ortaokul mezunudur. Borsamız personellerinin sahip olması gereken nitelikler Borsamız Kalite Sistemi gereği Organizasyon El itabı nda belirtilmiģ olup güncelliği sürekli sağlanmıģtır. Ayrıca; Personel Memnuniyet Anket Formları ile personelin görüģ ve önerileri sürekli değerlendirilmektedir. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 üniversite lise orta okul Seri PERSONEL DURUMU VE ĠNSAN KAYNAKLARI Adı Soyadı ĠĢe GiriĢ Tarihi Görevi Eğitim Durumu Kadro / SözleĢme 1 Turan YALÇIN Genel Sekreter Üniversite Kadro 2 Ġsmet Balcı Hizmetli Lise Kadro 3 Yunus Bayramiç Tescil Memuru Üniversite SözleĢme 4 Kadir Halıcı Tescil Memuru Üniversite SözleĢme 5 Ümit Özcan Kantar görevlisi Ortaokul SözleĢme SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 13

14 EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ BORSAMIZ PERSONELĠNĠN KATILDIĞI EĞĠTĠM Ġlgili Borsa Personelleri, TOBB tarafından her yıl mutat düzenlenen ve mevzuat ile ilgili eğitimler içeren seminer, toplantı ve eğitim faaliyetlerine katılmaktadır. Borsamız personellerine yönelik düzenlenen eğitim ve seminerler; 1-4 OCAK 2014 tarihinde yeni personellerine Aydın DanıĢmanlık LTD. ġtġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Önder AYDIN tarafından oryantasyon eğitimi verildi. 2-7 ġubat 2014 tarihinde Borsamız Akreditasyon Sorumluları Genel Sekreterimiz Turan YALÇIN ve Borsamız Personeli Özdemir İNCESU TOBB Genel Merkezinde Oryantasyon Eğitimine Katıldı. 4-6 MART 2014 tarihinde Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen akreditasyon Oda/Borsa iģ geliģtirme toplantısına Genel Sekreterimiz Turan YALÇIN katıldı MAYIS 2014 tarihinde Borsamız Genel sekreteri Turan Yalçın, Aydın Ticaret Borsasının eğitmen Süleyman ruhi Aydemir tarafından Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Uygulamalar-Sorunlar-Çözümler Seminerine katıldı Temmuz 2014 tarihinde Borsamız Personeli Yunus Bayramiç Manisa Ticaret Borsasında düzenlenen Proje Yazma ve Yürütme konulu eğitime katıldı. 7-1 EKĠM 2014 tarihinde Aliağa Ticaret Odası tarafından düzenlenen kuruluģ Ġçi Kalite Ġç Tetkikçi Eğitimine Genel Sekreterimiz Turan YALÇIN ve Akreditasyon Sorumlumuz Yunus BAYRAMĠÇ katıldı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tarihinde düzenlenen Genel TOBB Mevzuat Eğitimine Borsamız Genel Sekreteri Turan Yalçın Katıldı. 7-3 EKĠM 2014 te 4 gün boyunca Zafer Kalkınma Ajansı destekli Güçlü Toplum Projesi baģlıklı eğitim Doc. Dr. Arıl Cansel tarafından Stratejik Planlama, Yenilikçilik, Problem Çözme Teknikleri eğitimlerine Borsamız personeli katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 14

15 1.4. Ġġ PLANLAMASI VE YÖNETĠMĠ 1.5. HABERLEġME VE YAYINLAR Borsamız çalıģmalarını, politikalarını, hizmetlerini ve faaliyetlerini tanıtmak için medyanın birçok kanalını yapmıģ olduğu basın toplantılarıyla kullanmaktadır. Yerel basın ve sosyal medya ile etkili bir iletiģim içerisindedir. Yerel medya ve basın için için yazılı ve görsel medyada yayınlamak üzere basın bültenleri oluģturmaktadır. Gazete küpürleri örnekleri ile ilgili dokümanlar ilgili birimde muhafaza edilmektedir. Borsamızda Genel Sekreterlikçe geliģtirilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir yıllık ÇalıĢma Planı ile Yönetim Kurulu tarafından geliģtirilen ve onaylanan dört yıllık Stratejik Plan mevcuttur. Ayrıca periyodik olarak yapılan Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında çalıģma hedefleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Borsamız üyelerine yararlı bilgiler sunan, sürekli olarak güncellenen bir web sitesi mevcuttur. Aylık ve Yıllık olmak üzere yılda 13 adet olarak bastırılan iģlem bültenlerimiz mevcuttur. Yılda üç defa çıkartmayı hedeflemiģ olduğumuz dergimizin ilk sayısını 2014 temmuz ayında basılmıģ olup Türkiye deki tüm oda/borsalara gönderilmiģ ve bölgemizde dağıtılmıģtır. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 15

16 BASIN TOPLANTILARI SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDA ĠLK ÜRÜN SEVĠNCĠ 18 AĞUSTOS 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız çekirdeksiz kuru üzüm sezonunu, çekirdeksiz kuru üzüm alım-satım salonunda gerçekleģtirilen törenle açtı. Ġhracat potansiyeli bakımından yüksek bir ürün olan kuru üzümün ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı olduğunu vurgulayan Aksoy, sezonunda tescil edilen çekirdeksiz kuru üzümün 170 bin tonu ihraç edilmiģ ve 428 milyon dolar, ülkemize girdi sağlandığını ifade etti. Bölgemiz ve ilçemiz açısından son derece önemli çekirdeksiz kuru üzüm sezonunun üreticimize, tüccarımıza, ihracatçımıza ve ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti. Törenimiz açılıģ konuģmasını yapan Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, çekirdeksiz kuru üzümün ilçemiz ve bölgemizde pek çok ailenin geçim kaynağı olan bir ürün olduğunu vurguladı. Ayrıca Çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve pazarlama sürecinde yarattığı katma değer ile ülkemiz ve bölgemiz açısından büyük öneme sahip, bölgemize has bir üründür dedi. SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI BAġKANIMIZ AKSOY; ÜZÜM ÜRETĠCĠLERĠNĠ DOLANDIRICILARA KARġI UYARDI 18 AĞUSTOS 2014 tarihinde baģkanımız Aksoy; üzümde hasat döneminin baģlamasıyla birlikte üreticilerimiz bir yıl boyunca zorlu Ģartlar altında emek vererek yetiģtirdikleri üzümlerini satacağı kiģi ya da Ģirketler konusunda dikkatli olsunlar. Her yıl hasat sezonunda mantar gibi türeyen dolandırıcılara ürünlerini kaptırmasınlar. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 16

17 BORSAMIZDAN DEV ORTAKLIK Salihli Ticaret Borsamız ile AlaĢehir Ticaret Borsası, AlaĢehir'de bulunan Vali Celalettin Güvenç Toprak ve Su Analiz Laboratuarından Salihli de bulunun üretici ve Ġhracatçıların faydalanması için anlaģma imzaladı. 25 AĞUSTOS 2014 tarihinde konu ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Salihli Ticaret Borsamız ve AlaĢehir Ticaret Borsası heyetleri bu ortaklıklarını kamuoyuna duyurdular. Basın Toplantısına Salihli Ticaret Borsamız adına Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve meclis üyeleri; AlaĢehir Ticaret Borsası adına Yönetim kurulu BaĢkanı Hüseyin Soygür, Meclis BaĢkanı Yılmaz Yıldırım ve meclis üyeleri ile katıldılar. Bizler ortaklık kültürüne inanan Bir elin nesi var, Ġki elin sesi var özdeyiģinden hareketle bu ortaklığı tesis ettik. Bundan sonra elimiz daha da güçlü olarak yola devam edeceğiz. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 17

18 1.6. BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI Borsamız Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerini etkin ve verimli bir Ģekilde kullanmaktadır. Borsamız üyeleriyle etkin iletiģim kurmakta, hizmet sunumunu ve sürekli geliģimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahip olduğu gibi söz konusu donanımı sürekli güncel tutmaktadır. Ġnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahiptir. Bilgi ĠĢlem Servisi, Salihli Ticaret Borsası bünyesinde bilgi ve iletiģim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaģtırmak görevlerini yerine getirmektedir KALĠTE YÖNETĠMĠ Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğine yönelik; kurumsal yapıyı güçlendirme projesi kapsamında uygulama ve sürekli iyileştirme etkinliğine başlamıştır ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ Üyelerimiz gerek yönetim ve meclis kurulu gerekse de Genel Sekreterlik tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, sorunlar yerinde incelendiği gibi, Borsamız ve tescil büromuzda bulunan dilek ve şikayet kutuları ile internet sitesinde yer alan ilgili bölümlerinde şikayetlerini dile getirebilmektedirler. Bu bildirimler periyodik olarak incelenmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 18

19 Kasapların Sorunlarının TartıĢıldığı ĠstiĢare Toplantısı Yapıldı 27 OCAK 2014 Pazatesi günü Borsamıza üye olan ve ilçe merkezimizde bulunan kasaplarımız canlı hayvan alım bedellerinin, elektrik, su, kira, iģçilik ve benzeri maliyetlerinin artması dolayısı ile sorunlarını değerlendirmek üzere Borsamızda toplantı yaptılar. Toplantı sonunda kasaplarımız tarafından ortak olarak aldıkları karara göre canlı hayvan alım bedeli, iģçilik, elektrik, su, kira ve benzeri maliyet giderlerinin artması göz önünde tutularak, kasap et fiyatları değerlendirildi. 22 NĠSAN 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası önderliğinde Salihli de zeytincilik yapan çiftçinin ve fabrikaların sorunlarının çözüme kavuģturulması için toplantı düzenlendi. Zeytinciler Sektör Toplantısı Yapıldı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım-Satımı Yapan Üyelerimizle Toplantı Yapıldı 18 AĞUSTOS 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız çekirdeksiz kuru üzüm sezonunu, çekirdeksiz kuru üzüm alım-satım salonunda gerçekleģtirilen törenle açmasının ardından Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım-Satımı yapan üyelerimizle toplantı yapıldı. Toplantıda ortak kararlar alındı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 19

20 2.1 ĠLETĠġĠM AĞI Borsamız tüm iletiģim araçları ile ilgili (Web, , SMS, Posta ) gibi geniģ ve birçok iģ kolunu temsil eden kesimlere hitap etmektedir FUAR ORGANĠZASYONLARI Türkiye'nin en önemli yöresel ürünler fuarı olan 5. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı açıldı Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya Expo Center Fuar Merkezi nde gerçekleģtirildi. Her yıl düzenlenen organizasyonda ana hedef yöresel değerlerin katma değerini arttırmak ve ekonomiye kazandırmaktır. Bu nedenle yöresel ürünlerin coğrafi iģaret kalkanı içerisine alınması yönünde ciddi çalıģmalar yürütülmektedir. Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın fuara Vali Celalettin Güven Toprak Yaprak ve Su Labarutuvarı tanıtım amacıyla katıldılar. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 20

21 2.1.2 DĠĞER ORGANĠZASYONLAR BORSAMIZ ÜYELERĠNE TARIMSAL KESĠNTĠ SĠSTEMĠ VE TARIMSAL E-KESĠNTĠ PROGRAMI UYGULAMALARI ANLATILDI 21 OCAK 2014 tarihinde Borsamızın yaptığı çalıģmalar ve Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy un Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürü Murat Saygı yı ziyaretleri ve talepleri doğrultusunda Borsamızda ve Çevre Borsalarda Tarımsal E-Kesinti semineri yapıldı. Tarımsal kesinti bildirimlerinin, kesinti yapmakla yükümlü gerçek ve tüzel kiģiler tarafından e-kesinti programı aracılığı ile online olarak gönderilmesi ve kesinti tutarlarının sigortalıların hesaplarına otomatik olarak iģlenmesini sağlayacak bilgisayar programıdır. Kesinti tutarlarının kurum ve Ģahıs hesaplarına süresi içerisinde ve tam olarak intikalini sağlamaktır. Tarımsal ürün satanlardan borçlu olanların ve borç miktarını tespit edebilmektir. BORSAMIZ SULTANĠ ÇEKĠRDEKSĠZ BAĞLARINDA KALĠTELĠ ÜRÜN ALMAK ĠÇĠN BĠLĠNÇLENDĠRME ÇALIġMALARINA DEVAM EDĠYOR tarihinde 59 katılımcının katılımıyla gerçekleģtirildi. Seminere konuģmacı olarak katılan Manisa Bağcılık AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğü Uzmanlarından Dr. Soner Akgül katılımcılara, son yıllarda bölgedeki bağlarda görülme sıklığı artan ölü kol, kav ve kangren gibi fungal hastalıklardan korunma yollarını anlattı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 21

22 BORSAMIZ YATIRIMCI ÜYELERĠMĠZE HĠBE DESTEK PROGRAMI IPARD ĠLE DESTEK VERDĠ 25 ġubat 2014 tarihinde Borsamız Eğitim Salonu'nda gerçekleģtirilen TKDK Hibe Destek Programı IPARD hakkındaki bilgilendirme toplantısına Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çok sayıda yatırım yapmayı düģünen üyelerimiz ve giriģimciler katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 22

23 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġTAYINI GERÇEKLEġTĠRDĠ 4-5 NĠSAN 2014 Salihli Ticaret Borsası, yıllarını kapsayacak olan stratejik planını oluģturmak amacıyla Seferihisar Sığacık ta bulunan Euphoria Otel de iki günlük bir çalıģtay gerçekleģtirdi. ÇALIġTAYDA DIġ PAYDAġLARLA BĠRLĠKTE TĠCARET BORSASI NIN GÜÇLÜ VE GELĠġMEYE AÇIK YÖNLERĠ TARTIġILDI. Borsamız Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve DıĢ PaydaĢların Katılımı ile gerçekleģti. Salihli Ticaret Borsası nın güçlü ve geliģmeye açık yanlarının tartıģıldığı (SWOT analizi) ve gruplara ayrılarak görüģlerini bildiren her katılımcının fikir ve önerisinin tek tek değerlendirildiği çalıģtayda katılımcılar, Salihli Ticaret Borsası nın 4 yılını planlayacak önerilerini sundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 23

24 BORSAMIZDAN AĠLE ġġrketlerġ VE KOBĠLERĠ BEKLEYEN FĠNANSAL RĠSKLER VE RĠSK SKORLAMA ANALĠZ SEMĠNERĠ Seminerde Meftunoğlu Aile nasıl toplumun temel birimiyse, aile Ģirketleri ve kobilerde ekonominin temel birimidir. Hem ülke genelinde hem de bölgesel ve küresel ekonomiye küçümsenmeyecek katkı sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, aile Ģirketlerinin ve kobilerin geleceği sadece aile bireylerini ve Ģirketin diğer çalıģanlarını etkilemenin ötesinde üretim, tüketim, istihdam gibi ekonomik getirilere etkisinin olacağını ifade etti. 16 NĠSAN 2014 tarihinde Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Salihli Ticaret Borsamızın birlikte organize ettiği Aile ġirketleri ve Kobileri Bekleyen Finansal Riskler ve Risk Skorlama Analizi konulu seminer düzenlendi. Günar DanıĢmanlık ve Ticaret Ltd. ġirketi Yöneticisi Sayın Enis Meftunoğlu nun sunumunda gerçekleģen seminere Organize Sanayi Bölgesi firmaları ile Salihli Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ve Borsaya kayıtlı üyelerin katılımında gerçekleģti. DeğiĢen ekonomik Ģartların oluģturduğu riskleri ifade eden Meftunoglu bunların giderilmesi için katılımcılara öneriler sundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 24

25 BORSAMIZ ÜYELERĠNE HĠJYEN EĞĠTĠMĠ VERĠLDĠ 25 MAYIS 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası ve TC. Milli Eğitim Bakanlığı Salihli Halk Eğitimi Merkezi ĠĢbirliği ile Borsa üyelerine "Hijyen Eğitimi " konulu eğitim semineri verildi. Eğitim, Borsamıza kayıtlı gıda sektöründe bulunan birçok firma sahibi ve çalıģanının yoğun katılımı ile Salihli Ticaret Borsası seminer salonumuzda gerçekleģtirildi. Seminerde hijyen kurallarına uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluģturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkilerinin genel özelliklerini, bulaģma yollarını, hangi iģ kolunda nasıl bulaģma olabileceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yolları hakkında katılımcılar bilgilendirildiler. Hijyen eğitimine katılan katılımcılar eğitim sonrasında sınava tabi tutularak baģarılı olanlar sertifikasını almaya hak kazandılar. HĠJYEN EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKALARI SAHĠPLERĠNE DAĞITILDI Salihli Ticaret Borsası ve TC.Milli Eğitim Bakanlığı Salihli Halk Eğitimi Merkezi ĠĢbirliği ile 25 mayıs 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsasında düzenlenen hijyen eğitimine katılıp baģarılı olanlara sertifikaları dağıtıldı. Törene Salihli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Erbay, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Adnan Devecier, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Özer, M.Emin Deniz ile Meclis Üyesi Y.Rüstem Samancı ve hijyen eğitimi alan firma sahipleri, çalıģanları ile basın mensupları katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 25

26 BORSAMIZ PERSONELĠNCE HAZIRLANAN ZAFER KALKINMA AJANSI DESTEKLĠ GÜÇLÜ TOPLUM PROJESĠ EĞĠTĠMĠ EKĠM 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız Zafer Kalkınma Ajansında kabul edilen Güçlü Toplum Projesi eğitimi baģarıyla tamamlandı yılı 3. Dönem Teknik Destek Programı nda Zafer Kalkınma Ajansı ndan destek almaya hak kazanan Salihli Ticaret Borsası bu dönemde destek alan tek borsa oldu. Borsaya proje kapsamında eğitmen olarak katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arıl Cansel katılımcılara 4 gün boyunca stratejik planlama ve yönetim, kurumsal iletiģim, pazarlama iletiģim teknikleri ve problem çözme tekniklerinde yetkinlik kazandırdı. Cansel, Salihli Ticaret Borsası çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ve katılımcıların eğitime ilgilerinden çok memnun olduğunu ifade ederek teģekkür etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 26

27 BORSAMIZ YATIRIMCILARI DEVLET DESTEKLERĠ HAKKINDA BĠLGĠLENDĠREREK YATIRIM YAPMALARINI KOLAYLAġTIRIYOR 15 ARALIK 2014 tarihinde borsamız Salihli ye yatırımcı kazandırmak için düzenlediği seminerde ĠĢletmelere Yönelik Hibe ve Fonlar hakkında Ġzmir Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Direktörü Arzu Amirak ile Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu Manisa Ġl Koordinatörlüğünde görevli uzmanlar Uğur Uslu ve Lokman Kanmaz ĠĢletme sahiplerine ve temsilcilerine önemli bilgiler verdi. Aksoy; Borsamızın organize ettiği seminerde ĠĢletme sahiplerine ve temsilcilerine, Ġzmir Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Direktörü Arzu Amirak ile Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu Manisa Ġl Koordinatörlüğünde görevli uzmanlar tarafından ĠĢletmelere Yönelik Hibe ve Fonlar konusunda bilgiler verilecek. Umarım seminerin sonunda Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Salihli ye birkaç iģletme daha kazandırabiliriz. dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 27

28 2.2. POLĠTĠKA VE TEMSĠL SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI SGK ĠL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI'YI ZĠYARET ETTĠ 8 OCAK 2014 tarihinde Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, SGK Ġl Müdürü Murat Saygı'ya ziyarette bulundu. Tarım Bağ-Kur kesintisi, 1 Ocak 2014' ten itibaren yüzde 2 olarak değiģti. Olumlu havada geçen görüģme sonunda Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, üyelerimizi, çiftçileri ve muhasebecileri bilgilendirmek amacıyla SGK Ġl Müdürü ve çalıģma arkadaģlarını Borsamıza davet etti. Bu davet doğrultusunda SGK Ġl Müdürlüğünce Borsamızda önümüzdeki günlerde üyelerimiz, çiftçilerimiz ve muhasebecilere yönelik toplantı yapılması kararı alındı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 28

29 BORSAMIZ 9.DÖNEM ODA/BORSA AKREDĠTASYONU SEMĠNERĠ VE SERTĠFĠKA TÖRENĠ NE KATILDI 14 OCAK 2014 tarihindeki törene Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldılar. 9.Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu Semineri ve Sertifika Töreni TOBB Birlik Merkezi nde gerçekleģtirildi. Törenin açılışında konuşan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, göreve geldikleri günden itibaren takip eden değil, yönlendiren, yol açan olmayı amaçladıklarını belirterek, akreditasyon sisteminin hizmet kalitesinin standardizasyonu açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. BORSAMIZ YÖNETĠM KURULU 31 OCAK 2014 TARĠHĠNDE SALĠHLĠ MEYVE SEBZE HAL AÇILIġINA KATILDI SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 29

30 BORSAMIZ YÖNETĠM KURULU ĠLÇEMĠZ RESMĠ MAKAMLARINI ZĠYARET ETTĠ 5 ġubat 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ġlçemiz resmi makamlarını ziyaret ettiler. Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü Aynur Ölgün Aile ve Sosyal Politikalar Ġlçe Müdürü Cengiz Ercan Esnaf ve Kefalet BaĢkanı Halil AĢık Devlet Hastanesi BaĢhekimi Op.Dr. Gökhan Gürsoy Emniyet Müdürü Erkan TaĢ SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 30

31 YÖNETĠM KURULU BAġKANIMIZ YETĠġ AKSOY TOBB KOBĠ POLĠTĠKALARI KURULU BAġKAN YARDIMCILIĞINA SEÇĠLDĠ 10 ġubat 2014 Pazartesi günü TOBB 69.Genel Kurulu'nda KOBĠ Politikaları Kurulu'na seçilen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezinde gerçekleģen Kurulun ilk toplantısında TOBB KOBĠ Politikaları Kurulu BaĢkan Yardımcılığı'na seçildi. BaĢkanımız YetiĢ AKSOY, Salihlimize ve ülkemize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağım. Bize güvenerek bizlere bu görevi layık görenleri mahcup etmeyeceğiz. BORSAMIZ YÖNETĠM KURULU ĠLÇEMĠZ MÜLKĠ AMĠRLERĠ ĠLE SALĠHLĠ NĠN SORUNLARINI GÖRÜġTÜ 17 ġubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ġlçemiz Mülki Amirleriyle bir araya geldi. Toplantıya Ġlçemiz Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Garnizon Komutanı Jandarma BinbaĢı Metin ġahin, Cumhuriyet BaĢsavcısı Ġlyas Yavuz, Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı Kenan Arslanboğan ve Emniyet Müdürü Erkan TaĢ katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 31

32 BORSAMIZIN T.C C.B.Ü SALĠHLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU NA DESTEĞĠ DEVAM EDĠYOR 19 ġubat 2014 tarihinde Salihli ilçesinde Üniversite Yaptırma ve YaĢatma Derneği tarafından toplanan bağıģlarla yapımı sürdürülen Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Salihli Ġktisadi ve Ġdari Bilimleri Fakültesi binasına 50 bin liralık destek sağlandı. Aksoy, Halkımız yardım konusunda her zaman duyarlı olmuģtur. Ġnanıyorum ki Salihli halkı ile el ele vererek en kısa sürede fakülte binasını tamamlayacağız. dedi. Kaymakam Ertan Peynircioğlu nun makamında bağıģ çekini Salihli Üniversite Yaptırma ve YaĢatma Derneği BaĢkanı Ertan Gökçe ye teslim eden Salihli Ticaret borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Salihli'ye 4 yıllık fakülte binası yaptırılması için Borsa olarak her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. ĠLÇEMĠZ VERGĠ DAĠRESĠ BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ Ġlçemiz Vergi Dairesi Müdürü Musa DADAġ ve Heyeti, 26 ġubat 2014 tarihinde "25.Vergi Haftası" kapsamında Borsamızı ziyaret etti. Musa DADAġ ve ekibini Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz karģıladılar. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 32

33 ĠLÇEMĠZ BELEDĠYE BAġKANI VE CHP BELEDĠYE BAġKAN ADAYI MUSTAFA UĞUR OKAY BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ 5 Mart 2014 tarihinde Mevcut Belediye BaĢkanımız ve aynı zamanda CHP Ġlçemiz Belediye BaĢkan Adayı Mustafa Uğur OKAY ve Heyeti Borsamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY, Meclis BaĢkanımız Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Meclis üyelerimiz, Mustafa Uğur OKAY ve ekibini çiçekle karģıladılar. Mustafa Uğur OKAY "Salihli Ticaret Borsası çok önemli bir kurum, yaptığınız çalıģmalar, sosyal sorumluluk projeleriniz önemli çalıģmalardır, bizim buraya yapmıģ olduğumuz bu ziyaret nezaket ziyaretidir" dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 33

34 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI, YENĠ BELEDĠYE BAġKANI ZEKĠ KAYDA YA GÖREVĠNDE BAġARILAR DĠLEDĠ 11 Nisan 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu BaĢkan ı YetiĢ AKSOY ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye BaĢkanı Zeki KAYDA yı ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye BaĢkanı Zeki KAYDA herkese eģit mesafede olacaklarını, hizmet noktasında ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, yeni bir hizmet anlayıģına imza atacaklarını söyledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 34

35 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZ, SALĠHLĠ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜR Ü ERKAN TAġ I POLĠS TEġKĠLATININ 169. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ZĠYARET ETTĠ Salihli Ticaret Borsası 11 Nisan 2014 tarihinde, Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu BaĢkan ı YetiĢ AKSOY ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Emniyet Müdürü Erkan TaĢ ı ziyaret ettiler. Güncel konuların konuģulduğu ziyarette Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY Türk Polis TeĢkilatı'nın 169. yıl dönümü kutlayıp, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesi dileğinde bulundu. Ayrıca Salihli nin de huzurunun devamlılığı için özveriyle çalıģan tüm Emniyet TeĢkilatı çalıģanlarına teģekkür etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 35

36 TÜRK OCAKLARI SALĠHLĠ ġubesġ, BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ 17 Nisan 2014 tarihinde Türk Ocakları Salihli ġubesi BaĢkanı Ersin AYBAR ziyaretinde; Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY a Türk Ocakları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. BaĢkan AKSOY, Türk Ocakları faaliyetlerini beğenerek takip ettiklerini, Salihli Ticaret Borsası olarak üzerimize düģen görevi seve seve yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca AYBAR, Türk Ocakları KuruluĢunun 102. Yılı dolayısıyla Salihli Belediye binası karģısına anıt bir çeģme yaptırdıklarını ve açılıģının çok kısa bir zamanda yapılacağını belirtti. BORSAMIZ, KULA BELEDĠYE BAġKANI HÜSEYĠN TOSUN'U ZĠYARET ETTĠ. 23 Nisan 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kula Belediye BaĢkanı Hüseyin TOSUN u makamında ziyaret ederek, tebrik ettiler. Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ AKSOY. Kula ve Salihli nin öne çıkan ürünlerinden üzüm ve leblebinin tanıtımı için çaba harcadıklarına değindi. Birlikteliğin Salihli ve Kula halkına güç katacağını, ortak aklın her zaman iģletileceğini vurguladı. Salihli Ticaret Borsası olarak üzerlerine düģen bi görev olursa taģın altına ellerini koymaya hazır olduklarını ifade etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 36

37 BORSAMIZ ''TAYFUN TALĠPOĞLU-DENĠZBANK TARIM SOHBETLERĠ'' ETKĠNLĠĞĠNE KATILDI Salihli Ticaret Borsamız BaĢkanı YetiĢ AKSOY, tarım sektörünün ihtiyaçlarına özel tasarlanan Üretici Kart'ın 10'uncu yılı kapsamında "Tayfun Talipoğlu-Denizbank Tarım Sohbetleri" adıyla gerçekleģtirilen etkinliğe katıldı. Tarım sektörünün ihtiyaçlarına özel tasarlanan Üretici Kart'ın 10'uncu yılı kapsamında "Tayfun Talipoğlu-Denizbank Tarım Sohbetleri" adıyla Lidya Otelde gerçekleģtirildi. BaĢta Manisa Valisi Abdurrahman SAVAġ, Salihli Kaymakamı Ertan PEYNĠRCĠOĞLU, Salihli Belediye BaĢkanı Zeki KAYDA, II Tarım Müdürü Hasan Çebi, Denizbank Genel Müdürü Hakan ATEġ, Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan SUN, belgesel yapımcısı Tayfun TALĠPOĞLU ve çevre ilçelerden gelen yöneticilerin katılımıyla gerçekleģtirildi. Sayın Vali Abdurrahman SAVAġ yapılan geliģmelere tüm toplum olarak hareket edilirse yeterli sinerjiyi yakalayabileceğimizi konuģmasında vurguladı. Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan SUN "Tayfun Talipoğlu ile Denizbank Tarım Sohbetleri" baģlığıyla yola çıkıldığını Türkiye'nin 50'den fazla noktasına düzenlenecek etkinliklerin, her zaman ve her yerde, üreticimizin yanında ve hizmetlerimizi onların ayaklarına kadar götürebilmek için çaba harcadıklarını söyledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 37

38 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI YÖNETĠM KURULU BAġKANI YETĠġ AKSOY, ÖZEL HEYETLE BĠRLĠKTE GÜRCĠSTAN RESMĠ ZĠYARETĠNE KATILDI Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı ve TOBB Kobi Politikaları BaĢkan Yardımcısı YetiĢ AKSOY 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde, CumhurbaĢkanı Sn. Abdullah Gül ve TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu baģkanlığındaki özel sektör heyeti ile birlikte gerçekleģtirdiği Gürcistan resmi ziyaretinin tamamlamasının ardından yurda döndü. Gürcistan CumhurbaĢkanı Giorgi MargvelaĢvili nin davetlisi olarak 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Gürcistan a resmi bir ziyaret gerçekleģtiren CumhurbaĢkanı Abdullah Gül ile birlikte DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ĠçiĢleri Bakanı Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TOBB BaĢkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu baģkanlığında özel sektör iģadamları heyetiyle birlikte Salihli Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY da ikili görüģmelere katılmıģlardır. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 38

39 TOBB BAġKANI M.RIFAT HĠSARCIKLIOĞLU, MANĠSA ODA VE BORASALARI ĠLE SOMA'DA TAZĠYE ZĠYARETĠNDE BULUNDULAR 16 Mayıs 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa oda ve borsa baģkanları ile birlikte Soma da kazanın meydana geldiği madene giderek, baģsağlığı dileklerinlerinde bulundular. GörüĢmeye, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkan Yardımcısı YaĢar CoĢkun, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis BaĢkanı Hayati Dolman, Manisa Ticaret Borsası BaĢkanı Sadık Özkasap, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Abdurrahman Yılmaz, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis BaĢkanı ġenol Ürküp, Akhisar Ticaret Borsası BaĢkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Bahattin Alkın, Soma Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Hakan IĢık, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Faruk Aydın, AlaĢehir Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Mustafa Seyhan, AlaĢehir Ticaret Borsası BaĢkanı Hüseyin Soygür, Gördes Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Mehmet HoĢaf ve ÖdemiĢ Ticaret Borsası BaĢkanı A.Latif Aka katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 39

40 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZ ANKARA DAKĠ 70. GENEL KURULA KATILDI Mayıs 2014 tarihlerinde Genel Kurul TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde (ETÜ) gerçekleģtirildi. Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ AKSOY, 70.Genel Kurul öncesinde BaĢkan Yardımcılığını yaptığı Kobi Politikaları Kurulu toplantısına katılmak için bir gün öncesinden Ankara da bulundu. Salihli Ticaret Borsası nı TOBB Genel Kurulu nda Salihli TB Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Salihli TB BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt ÖZER, Hasan H.LEBLEBĠCĠ, Mehmet E. DENĠZ Meclis Üyeleri YaĢar R.SAMANCI(TOBB delegesi), Ahmet SAMANCI, Hamza DurmuĢ, Yunus BAġGÖNÜL, Can ÖZKAN, Genel Sekreter Turan YALÇIN temsil ettiler YÖNETĠM KURULU BAġKANI YETĠġ AKSOY'A M. RĠFAT HĠSARCIKLIOĞLU TARAFINDAN BĠR GÖREV DAHA VERĠLDĠ TOBB 69. Genel Kurulu'nda Kobi Politikaları Kurulu'na seçilen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, TOBB Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Gümrük ve Turizm ĠĢletmeleri A.ġ. tarafından iģletilmekte olan Cilvegözü gümrük kapısı danıģma kurulu üyeliğine getirildi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 40

41 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ BAġKANI M. RĠFAT HĠSARCIKLIOĞLU ĠLE AKHĠSAR DA 26 MAYIS 2014 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Abdurrahman Yılmaz'ın konuğu olarak ilçeyi ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY ve Borsa BaĢkanları çeģitli ziyaretlerde bulundu. Akhisar daki faaliyetler kapsamında Keskinoğlu Ģirketler grubunu ve Keskinoğlu klasik arabalar müzesini ziyaret ettiler. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 41

42 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI ZAHĠRE SEZONU AÇILIġINDA LOKMA DÖKTÜRDÜ Salihli Ticaret Borsası 28 Mayıs 2014 tarihinde, zahire sezonun açılıģı dolayısıyla Borsa önünde lokma döktürdü. Tüccarlar sitesindeki lokma dökümüne vatandaģlar sıcak lokmaları almak için sıraya girerken, zahire sezonun çiftçimiz ve tüccarlarımız için bereketli geçmesi dileğiyle dualar edildi. SALĠHLĠ AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANI KENAN ARSLANBOĞAN, BORSAMIZA VEDA ZĠYARETĠNDE BULUNDU 17 Haziran 2014 tarihinde Muğla ya tayini çıkan Salihli Ağır Ceza Mahkeme BaĢkanı Kenan ARSLANBOĞAN Salihli Ticaret Borsasına veda ziyaretinde bulundu. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Reisi ARSLANBOĞAN ı Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Devecier, Mevlüt ÖZER, Mehmet E. DENĠZ Borsa binasında karģıladılar. Mahkeme BaĢkanı Kenan ARSLANBOĞAN, Salihli den ayrılmanın kendisi için üzüntü verici olduğunu ifade ederek, görevi süresince desteğini esirgemeyen Salihli Ticaret Borsasına ve değerli Salihlilere teģekkür etti. Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanı AKSOY, Salihli de yapmıģ oldukları baģarılı ve özverili çalıģmalarından dolayı teģekkür edip, yeni görev yerinde baģarılar diledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 42

43 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDAN SALĠHLĠ 2013 KURUMLAR VERGĠSĠ BĠRĠNCĠSĠNE ONUR PLAKETĠ 28 Haziran 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi M. Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın, Salihli'de 2013 yılı kurumlar vergisi birincisi olan Borsa üyesi MNS Yumurta Hayvancılık ve Tarım Ürünleri ġirketine oldu. Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanı Aksoy tarafından Mehmet Nazmi Sağır ve Can Sağır a onur plaketi takdim edildi. Firmanın kurucu M. Nazmi Sağır üzerlerine düģen görevi layıkıyla yapmanın mutluluğunu ifade ederek, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy a teģekkür etti. Merkezi Ankara da bulunan ancak Çökelek Mahallesi nde fabrikası bulunan Ankara Ofis Yem i ziyaret etti. Ziyarette Ofis Yem ġirket Müdürü Erol Karaköse ve Üretim ġefi Ali Uludağ ile sohbet eden Salihli Ticaret Borsası BaĢkanı YetiĢ Aksoy Salihli Ticaret Borsası görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Birlik ve beraberlikle yapılan çalıģmaların baģarıyı getireceğine inandıklarına sözlerinde yer verdi. BaĢkan Aksoy günün anısına Ali Uludağ a bir hediye takdim etti. Ülkemizin refaha kavuģması için verginin çok önemli olduğunu ifade eden BaĢkan Aksoy; eğer bir Ģehirde katma değer varsa vergi vardır. dedi yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisinde birinci olan Borsa üyesine ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı kutladı ve baģarılarının devamını diledi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 43

44 SALĠHLĠ KAYMAKAMLIĞI VE SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI TARAFINDAN ĠLÇEDEKĠ ġehġt AĠLELERĠ VE GAZĠLERE ĠFTAR VERĠLDĠ 07 Temmuz 2014 tarihinde Salihli Kaymakamlığı ve Salihli Ticaret Borsası tarafından ilçedeki Ģehit aileleri ve gazilere iftar verildi. Salihli Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Ak Parti Manisa Milletvekili Muzaffer YurttaĢ, Ġlçe Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Belediye BaĢkanı Zeki Kayda, Belediye BaĢkan Yardımcısı Yalım ġenkaya, Cumhuriyet BaĢsavcısı Ġlyas Yavuz, Ġlçe Emniyet Müdür Vekili Emin Karaca, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek baģkanları ile Ģehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Kaymakam Ertan Peynircioğlu, toplumun gazi ve Ģehitlere çok Ģey borçlu olduğunu belirtti. Salihli Ticaret Borsası nın 3 yıldan bu yana verilen yemeğe sponsor olduğunu vurgulayan Kaymakam Peynircioğlu Ülkelerin, milletlerin, rahat ve refah içersinde yaģamaları kolay değil. Bir ülke, millet, bayrak uğrunda, canını, kanını vermeye hazır kahramanlar sayesinde insanlar, ülkeler, milletler rahat yaģayabiliyorlar. Bizde bu ülkede bağımsız Ģekilde, istiklal içinde bir arada kardeģçe yaģayabiliyor isek bunu, bu ülke için, kanı, canını seve seve vermiģ olan Ģehitlerimize, bu uğurda canını seve seve vermeye hazır gazilerimize borçluyuz dedi SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 44

45 TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ NĠN ĠFTAR YEMEĞĠNDE BULUġTUK 14 Temmuz 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve Yönetim Kurulu BaĢkanı ve TOBB Kobi Politikaları BaĢkan Yardımcısı YetiĢ Aksoy, TOBB BaĢkanı Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde Ankara da düzenlenen iftar yemeği ile birlikte 10 ve 20 yıl süreyle görev yapan TOBB Genel Kurul delegelerine hizmet Ģeref belgesi ve plaketlerinin verildiği törene katıldı. CumhurbaĢkanı Abdullah Gül ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı nın da katıldığı törende, Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis BaĢkanları da hazır bulundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 45

46 BORSA, KULA VE SELENDĠ ÜYELERĠYLE ĠFTARDA BULUġTU 16 Temmuz 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası, Kula Egemen Dinlenme Tesislerinde düzenlediği iftar yemeğinde Kula ve Selendi'deki üyeleri ile bir araya geldi. Ġftar yemeğinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanı Halil ÇÖYGÜN Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ AKSOY, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri hazır bulundu SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 46

47 ZAFER KALKINMA AJANSI BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ 23 Temmuz 2014 tarihinde T.C Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Koordinatörü Hakan OLTAN Borsamızı ziyaret etti. Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ AKSOY a ajansın çalıģmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. BaĢkan AKSOY, Ajansın sağladığı destekleri yakından takip ettiklerini, Salihli Ticaret Borsası olarak da bu desteklerden yararlanarak Borsa üyeleri ve çiftçilerimiz için proje üretmekte olduklarını ifade ettiler. Ayrıca bölgemizin önde gelen ürünlerinden üzümün kullanımının yaygınlaģması için karģılıklı fikir alıģ veriģinde bulunuldu. Oltan, projelerin kabul edilip Bölgenin kalkınmasına fayda sağlamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti BORSAMIZDAN AK PARTĠ ĠLÇE YÖNETĠMĠNE HAYIRLI OLSUN ZĠYARETĠ 1 Ağustos 2014 tarihinde Borsamız Yönetimini AK Parti binasında AKP ilçe baģkanı Ahat Aksoy ve yeni yönetim kurulu karģıladı. Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy; Hayırlı olsun, yeni yönetiminizi ve sizleri ziyaret etmek için geldik. ĠnĢallah Salihlimiz ve Türkiye miz için hayırlı olur. Ahat bey, deneyimli ve iyi bir yöneticidir. Allah mahcup etmesin, sivil toplum örgütüyüz her türlü görüģten insanlar var. Önümüzde CumhurbaĢkanlığı seçimleri var, seçimleri ülkemiz için kim hayırlı ise o kazansın dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 47

48 SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI BAġKANI AKSOY 7. TĠCARET VE SANAYĠ ġurasina KATILDI 7 AĞUSTOS 2014 tarihinde 7 nci Ticaret ve Sanayi ġurası, TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların da katılımıyla TOBB Birlik Merkezi nde gerçekleģtirildi. BaĢkan Aksoy, Salihli nin önemli sorunlarını dile getirdi. Bölgemiz oda ve borsa baģkanlarınca dile getirilen sorunlar seçilerek Bölge temsilcisi tarafından Ģurada Bakanlara aktarıldı. Borsamızca tespit edilen 3 önemli sorun ve çözüm önerilerinden ikisi Bölge sorunları arasına girerek Bakanlara aktarılmıģ oldu. SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI NDAN ĠLÇE GARNĠZON KOMUTANI YAVUZ YAVUZ A HAYIRLI OLSUN ZĠYARETĠ 12 Ağustos 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Adnan Devecier, Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi M.Emin Deniz Salihli Ġlçe Jandarma Komutanı Kıd. YüzbaĢı Yavuz Yavuz a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 48

49 3. MANĠSA ĠLĠ ODA VE BORSALAR MÜġTEREK ĠSTĠġARE TOPLANTISI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 22 Ağustos 2014 tarihinde, ilki 2013 Mayıs ayında Borsamızca düzenlen, Ġl genelinde hizmet veren Oda ve Borsaların istiģare toplantısının 3.sü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Bülent KoĢmaz Hizmet Binası nda geniģ bir katılımla gerçekleģti. Toplantıya Salihli Ticaret Borsamızı temsilen Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mevlüt Özer ve M.Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın katıldılar. SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDAN SALĠHLĠ ADĠL ORAL VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRÜ M. SAĠT SAPAN A HAYIRLI OLSUN ZĠYARETĠ 7 Eylül 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Meclis BaĢkanımız Halil Çöygün, Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi M.Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü M. Sait Sapan ı ziyaret ettiler. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 49

50 SALĠHLĠ AKP ĠLÇE TEġKĠLATINDAN BORSAMIZA ZĠYARET 28 Eylül 2014 AK Parti Ġlçe BaĢkanı Ahat AKSOY ve ekibini Yönetim Kurulu BaĢkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz karģıladılar. AKP Ġlçe TeĢkilatı BaĢkanı Ahat AKSOY; göreve geldiğimizde ilk ziyaretimize siz geldiniz bunun için AKP ilçe teģkilatı heyeti adına teģekkür etti. Üreticimizin ve bölgemizin sorunu olan çekirdeksiz kuru üzüm sorununu masaya yatırılacağı bir toplantı düzenleneceğini ifade etti. Toplantıda ortak akıl yürüterek ne yapabiliriz sorusu üzerine tartıģıp ve ortaya çıkan sonuçlar ile Salihli ve coğrafyamız için bir hareket planı çizmeyi hedeflediklediklerini söyledi. ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRÜ MEHMET TAġCI DAN BORSAMIZA ZĠYARET 30 Eylül 2014 tarihinde Ġlçe emniyet Müdürü Mehmet TaĢcı yı Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyemiz M. Emin Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın karģıladılar. TaĢcı: Salihli halkının iletiģiminin güçlü olduğunu, kültürel ve sosyal olarak geliģmiģ olduğunu ifade etti. Kendilerinin toplumun içersinden uzak oldukları sürece kaybetmeye mahkûm olduklarını bu nedenle kendilerini toplumun kardeģi, abisi, büyüğü, küçüğü olarak gördüklerini ifade etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 50

51 BORSAMIZ EĞĠTĠME OLAN DESTEĞĠNĠ SÜRDÜRÜYOR 10 Ekim 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız, Salihli Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezi Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Gürcan Demir, BaĢkanımız YetiĢ Aksoy a okulu ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Okulun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Demir, öğrencilerimizin günlük yaģamlarında öz bakım ve temel yaģam becerilerini bağımsız olarak yapabilme yeteneklerini geliģtirmek için uğraģtıklarını söyledi. BORSAMIZ ÜYELERĠNĠN SORUNLARINI YERĠNDE DĠNLEDĠ 21 Ekim 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın Salihli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren süt ürünleri üretimi yapan üyelerimizi ve firmalarımızı ziyaret ettiler. RELLA GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. firmasına yaptık. Firma Müdürü Erol Karaköse yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu, Salihli Ticaret Borsasının üyelerine bunun gibi ziyaretler gerçekleģtirmesi sorunlarını dinleyip çözüm yolları araması borsa ve üyeleri arasındaki bağı daha da güçlü hale getirdiğini söyledi. GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE DIġ TĠCARET A.ġ. oldu. Firma Müdürü Selim Âdemoğlu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın ı üretim tesisini gezdirerek üretim aģamaları hakkında bilgiler verdi. Günün son ziyaretimizi ise CĠCĠ SÜT A.ġ. oldu. Burada da BaĢkanımız YetiĢ Aksoy u ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın ı firma müdürü Fatih Erdinç karģıladı. Erdinç, BaĢkanımız Aksoy a firmaları hakkında bilgiler verdi. Salihli de kalifiye eleman eksikliğine de değinen Erdinç bu durumun üretim aģamalarında çalıģan sıkıntısı olarak yansıdığını dile getirdi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 51

52 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDAN HALKA AġURE ĠKRAMI BORSAMIZDAN KULALI VATANDAġLARIMIZA AġURE ĠKRAMI 5 Kasım 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsamız tarafından organize edilen geleneksel aģure etkinliğinde, yaklaģık 5 bin kiģiye aģure ikram edildi. Demokrasi Meydanı nda kurulan stantta dağıtılan aģureye vatandaģlar yoğun ilgi gösterdi. Salihli Ticaret Borsamız tarafından Muharrem ayı nedeniyle, yaklaģık 3 bin Kulalı vatandaģlar aģure dağıtıldı. Eski Halk bank önünde kurulan stantta dağıtılan aģureye vatandaģlarımız yoğun ilgi gösterdi. Ticaret Borsamız Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aģure günü etkinliğine Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Salihli Belediye BaĢkanı Zeki Kayda, Salihli Ġlçe Emniyet Müdürü Mehmet TaĢcı, Salihli Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Ġbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye BaĢkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ġbrahim Karaca,CHP Ġlçe BaĢkanı Mazlum Nurlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Ġlçe BaĢkanı Mesut Kızıltuğ, borsa üyeleri, sivil toplum kuruluģu temsilcileri ile vatandaģlar katıldı. Etkinlikte konuģan BaĢkanımız YetiĢ Aksoy, Toplumsal birleģmenin ve toplumsal barıģın devamı için bu tarz etkinliklere kurum olarak önem veriyoruz. Mübarek bir günün kutlanmasıyla insanlarımızın manevi yönü de güçlenecektir. Bu etkinlikler bu nedenle de ayrı bir önem arz etmektedir. Etkinliğimize katılan herkese teģekkür ediyorum" dedi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 52

53 SALĠHLĠ VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRÜ BORSAMIZA ĠADE-Ġ ZĠYARETTE BULUNDU Salihli Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan M. Sait Sapan, 7 Kasım 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası'na iade-i ziyarette bulundu. Vergi Dairesi Müdürü Sait Sapan ı Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Özer ve Mehmet Emin Deniz karģıladılar. BaĢkan Aksoy iadeyi ziyaretinden dolayı memnun olduklarını ifade etti ve Torba yasası çerçevesinde gerçekleģtirilen yapılandırmaları sordu. Sapan, vergi dairesine yasa çerçevesinde baģvuruların devam ettiğini ifade etti ve yasanın içeriği hakkında bilgiler verdi. BaĢkan Aksoy, üreticilerimize ve Salihlimize artı bir değer katmak ve hizmet kalitemizi arttırarak sürdürmek olduğunu ifade etti. Vergi bilinci konusunda toplumdaki her bir bireye ve her kuruma önemli görevler düģtüğünü, kurum olarak da her zaman görevlerini yerine getireceklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı Salihli Vergi Dairesi Müdürü M. Sait Sapan a teģekkür etti. SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZ ÜYELERĠNĠ ZĠYARET ETTĠ 22 Kasım 2014 tarihinde Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy Borlu da bulunan Stenia Tarım Ürünlerini, Mehmet Ünlü ve Ali Osman Seme nin oğlu Murat Seme yi ziyaret etti. Borlu dan KöprübaĢı na geçen BaĢkanımız Aksoy KöprübaĢı nda faaliyet gösteren Hüseyin Ali Akçiçek ve Adem GülĢen i ziyaret etti. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 53

54 MTSO NUN AÇILIġI TÖRENLE GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Bülent KoĢmaz Hizmet Binası nın açılıģını gerçekleģtirmek ve TOBB Bülent KoĢmaz Fen Lisesi temel atma töreni için 25 KASIM 2014 tarihinde Manisa ya geldi. Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy Oda ve borsa baģkanlarıyla birlikte açılıģ öncesinde TOBB BaĢkanı M.R. Hisarcıklıoğlu nu karģıladılar. AçılıĢ sonrasında bölgedeki oda ve borsa baģkanlarıyla toplantı yapan Hisarcıklıoğlu, bölgenin sorunlarını dinleyerek çözülmesi yönünde adımlar atılması için baģkanlarla fikir alıģveriģinde bulundu. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 54

55 BORSAMIZ, ÜRETTĠĞĠ SALKIM DOMATESĠ ĠLE DÜNYA PAZARLARINDA SÖZ SAHĠBĠ OLAN BOSTAN TARIM A.ġ YE BAġARILARININ DEVAMINI DĠLEDĠ Salihli Ticaret Borsası 3 Aralık 2014 Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy ve Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Özer Salihli de iki ayrı bölgede 252 dönüm serada topraksız tarım teknolojileri kullanarak üretim yapan Bostan Tarım Ürünleri Anonim ġirketini ziyaret etti. Türkiye nin domateste dünya devleriyle yarıģtığını belirten Küçükali: Jeotermal enerjiyi kullanılarak ısıtılan seralarda modern ve ekolojik tarım uygulama alt yapılarına sahip olunması nedeniyle insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından kalite standartlarına uygun üretim yapmaktayız. dedi. Dünyanın farklı ülkelerine pazarladıklarını vurguladı. Amaçlarının domateste Salihli nin adını duyurmak ve Salihli yi domates de marka haline getirmek olduğunu ifade etti. SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI BÜYÜK ANADOLU LOJĠSTĠK ORGANĠZASYONLAR (BALO) A.ġ NĠN GENEL KURULUNA KATILDI 2011 yılında Türkiye nin çatı sivil toplum örgütü olan TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğü ve katılımında, Türkiye nin birçok yöresinden, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin iģtiraki ile 94 ortakla kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) A.ġ. 06 Aralık 2014 tarihinde olağan genel kurulu gerçekleģtirildi. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 55

56 BORSAMIZ 4.SÜ DÜZENLENEN MANĠSA ĠLĠ ODA BORSA ĠSTĠġARE TOPLANTISINA KATILDI Ġl genelinde hizmet veren Oda ve Borsaların istiģare toplantısının 4.sü Turgutlu Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleģti. Toplantıya Salihli Ticaret Borsamızı temsilen Meclis BaĢkanı Halil Çöygün ve Yönetim Kurulu BaĢkanımız YetiĢ Aksoy ve Genel Sekreter Turan Yalçın katıldılar. Ege Sevilen otelde yapılan toplantıda Zafer Kalkınma Ajansı, ABĠGEM ve Kredi Garanti Fonu temsilcileri projelerini ve iģ dünyasına yönelik çalıģmalarını aktardılar. BAġKANIMIZ HEYETLE BĠRLĠKTE CBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. KEMAL ÇELEBĠ'YE ZĠYARETTE BULUNDU Salihli heyeti CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ye hem hayırlı olsun ziyaretinde bulundu hem de yapılan protokol gereği Salihli Fakültesi kaba inģaatının devrini gerçekleģtirdi. Ziyarete Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Salihli Ticaret Borsamız BaĢkanı YetiĢ Aksoy, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Ġbrahim Yüksel, Salihli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif BaĢkanı Halil AĢik, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkan yardımcısı Günay Topkaya, Salihli Üniversite Yaptırma YaĢatma Derneği BaĢkanı Ertan Gökçe katıldı. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 56

57 BORSAMIZ 2014 YILLIK VERĠLERĠ SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ ÜRÜN CİNSİ MİKTAR TUTAR (TL) HUBUBAT (KG) , ,57 TL HUBUBAT MAMÜLLERİ (KG) ,96 TL BAKLİYAT VE MAMULLERİ (KG) , ,99 TL YAĞLI TOHUMLAR (KG) ,92 TL KÜSPELER (KG) ,40 TL BİTKİSEL YAĞLAR (LT) ,00 TL ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ (KG) ,20 TL ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ (AD) ,13 TL ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ (LT) , ,44 TL KURU MEYVELER (KG) ,82 TL ORMAN MAHSÜLLERİ (KG) ,58 TL TEKSTİL HAMMADDELERİ (KG) ,57 TL KASAPLIK CANLI HAYVANLAR (AD) ,17 TL KASAPLIK CANLI HAYVANLAR (KG) , ,75 TL ÇEŞİTLİ MADDELER (KG) ,77 TL KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER (KG) , ,65 TL UMUMİ YEKÜN= ,92 Borsamızda 2014 yılında 533 Milyon 492 bin TL lik iģlem gerçekleģmiģtir yılı toplam iģlem hacminin ürünlere göre dağılım oranları aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 57

58 2014 YILI ÜRÜNLERE GÖRE İŞLEM HACMİ ORANLARI Kuru Meyveler (Çekirdeksiz Kuru Üzüm) 49,37% 263 milyon 425 bin TL. Hububat ve Mamulleri (Arpa, Mısır, Buğday) 17,22% 91 milyon 906 bin TL. Çeşitli Gıda Maddeleri (Et, Süt, Yumurta, Zeytin) 17,13% 91 milyon 395 bin TL. Diğer Ürünler (Tekstil, Bakliyat, Kotasyon Dışı Ürünler) 11,53% 61 milyon 551 bin TL. Kasaplık Canlı Hayvanlar 4,75% 25 milyon 215 bin TL İŞLEM HACİMLERİ ORANLARI GRAFİK GÖSTERİMİ Yukarıda da belirttiğimiz gibi bölgemizde birçok ürün yetiģmesine rağmen bunlardan ağırlıklı olarak çekirdeksiz kuru üzüm ve domates gibi bazı ürünler iģlenerek ihracat edilebilmektedir. Yani Bölgemizde üretilen tarımsal ürünler iģlenip sanayi ürününe dönüģtürülememektedir. Bugün çekirdeksiz kuru üzümün tamamına yakını iģlenerek ihracat edilmektedir. SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 58

59 2014 YILI AYLIK ĠġLEM HACĠMLERĠ İŞLEM HACMİ(TL) OCAK ,13 ŞUBAT ,20 MART ,34 NISAN ,21 MAYIS ,70 HAZIRAN ,21 TEMMUZ ,60 AĞUSTOS ,99 EYLÜL ,34 EKIM ,41 KASIM ,09 ARALIK ,70 TOPLAM , , , , , , , , , ,00 0, İŞLEM HACMİ(TL) 2014 İŞLEM HACMİ(TL) SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 59

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr 2013 FAALİYET RAPORU Gaziantep Ticaret Borsası www.gtb.org.tr Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Commodity Exchange FAALİYET RAPORU - 2013 - Tüccar, Milletin Emeği ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline

Detaylı

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2 SALİHLİ TİCARET BORSASI 49 YIL : 2015 SAYI : 2 OCAK 2015 ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' Borsamız 2014 2015 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonunu Törenle Açtı Bölgemizin Laboratuar İhtiyacına Akıllı

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan 2 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJĠK PLANI 1 MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR. 2 BAġKANIN SUNUMU Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Aralık 2013 Çanakkale Ticaret Borsası olarak; 2013 yılında, üyelerimizden aldığımız güçle İlimizin ekonomik ve sosyal yaşamında derin izler bıraktık.

Detaylı

HEDEF. Tarımın Başkenti Konya yı Tarımsal Ticaretin de Başkenti Yaparak Küresel Bir Aktör Haline Getirmek

HEDEF. Tarımın Başkenti Konya yı Tarımsal Ticaretin de Başkenti Yaparak Küresel Bir Aktör Haline Getirmek HEDEF Tarımın Başkenti Konya yı Tarımsal Ticaretin de Başkenti Yaparak Küresel Bir Aktör Haline Getirmek SUNUŞ 06 Rekabet koşullarının arttığı günümüzde küreselleşmeye paralel olarak bölgesel kalkınma

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

SUSURLUK TĠCARET BORSASI

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2013 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Tekirdağ hakkında... 6 2.3. Tekirdağ

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Her yıl Çanakkale Basını ile birlikte kutlamış olduğumuz Çalışan Gazeteciler gününü bu yıl da basınımızla bir arada kutlandı. Toplantı öncesinde Çanakkale

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr FAALİYET RAPORU 2014 www.kiziltepetb.org.tr İÇİNDEKİLER Başkan ın Mesajı.... 3 Borsamız hakkında... Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat. Üyelerimiz hakkında... 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.....

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler neticesinde yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Günümüzde hem özel sektör işletmeleri hem de kamu kuruluşları geleceklerine

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 3 Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı