ODAMIZIN AMACI VE YAPISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODAMIZIN AMACI VE YAPISI"

Transkript

1

2

3 ODAMIZIN AMACI VE YAPISI Hollandalı ve Türkiyeli giriģimcisinin çalıģmalarına öncülük ve liderlik eder. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüģ ve çözümlerini iletir, Ticari, ekonomik ve uluslararası iģbirliği alanlarında yararlı olabilecek her türlü bilgiyi üyelerine sunar; ülke ve sektör bazında ekonomik raporlar hazırlar.

4 HEDEFLERİMİZ Odamıza kayıtlı Ģirketlerin Avrupa ülkeleri ile yapacakları ihracatlarını artırmak, ithalatlarındaki verimli katkıyı saglamak. Ġhracatçılarımıza alternatif alım kaynakları yaratarak mevcut kaynaklarındaki iģlemlerini yürütmek. Avrupa ülkelerindeki kamu ve özel sektör Ġhalelerine katılım imkân ve kabiliyetleri yaratmak ve bu ihalelere ait dosyaların hazırlanmasını sağlamak.

5

6 Üyelerimizin hem sektörel ilerlemesine hem de değiģen ticari ve ekonomik Ģartlara hazırlamak ve imkanlarını geniģletmek.

7 GUVENİNİZİN ESERİ R E K A B E T O R T A M I N I N S A G L A N M A S I V E O D A M I Z O L A R A K K A T K I D A B U L U N M A K, T Ü RKĠ Y E V E H O L L A N D A A R A S I N D A I ġ O L A N A K L A R I N I G E L Ġ ġ T Ġ R M E K,

8 ZĠRVEYE GĠDEN YOLDA BĠRLĠKTE YÜRÜYELĠM

9 Her iki ülkenin yasaları, ticari anlaģmaları, ekonomileri hakkinda bilgi sağlamak, yasal ve mali konularda danıģmanlarla teması sağlayarak, destek olmak,

10 Pazar, bilgi ve sektör raporlarının hazırlanması Türk ve Yabancı Ģirketlerle ilgili finansal ve kredi raporlarının hazırlanması ve ciddi kararlardan önce bu raporlarin güncel olarak üyelerimize sunulması,

11 Türkiyenin uluslararası ticaretten daha fazla pay alabilmesi icin destek ve katkılarımız Üyelerimize cağdaģ ve etkin bir hizmet sunmak

12 Hollanda ve Türkiye ile uzun vadeli ticari iliģkilere girmeyi düģünen firmalar için Ticaret Odamiza üyeliğinin önemli, geniģ ve etkin bir katkıları olacaktir.

13 Hollanda dan Türkiye ye gidecek ticari heyetlere yardımcı olarak, üyelerimizle iliģkilerini sağlamak ve Türkiye den de Hollanda ya gelecek olan her sektörden Ģirketlere bu ziyaretlerinin faydalı olması için ön hazırlık yapmak

14 TİCARİ HİZMETLERİMİZ HOLLANDA DA ġġrket KURMAK HOLLANDA DA YATIRIM ORTAĞI SAĞLAMAK HUKUKSAL YARDIM TĠCARET OLANAKLARI NĠZALI ALACAKLARIN TAHSĠLĠ VE NETĠCELENDĠRĠLMESĠ YURT DIġINDAKĠ ĠHALERE HAZIRLAMA VE ĠHALE KABUL ĠMKANLARI TICARET & Ġġ HEYETLERI ve ETKĠNLĠKLERĠ DANIġMANLIK ve Ġġ GELĠġTĠRME

15 DİGER ÖNEMLİ HİZMETLERİMİZ DIġ TĠCARET DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ YASAL HĠZMETLER ĠSTĠHDAM / Iġ ARAMA ÇEVĠRĠ SERVĠSĠ KARGO ( YÜK TAġIMACILIĞI ) SEYEHAT/ DENĠZ VE HAVA YOLLARI LOJĠSTĠK DESTEĞĠ

16 ÖZEL HİZMETLERİMİZ ġirket yetkililerinin Vizelerini alabilmeleri için davetiye verilmesi UlaĢım ve konaklama rezervasyonlarının yapılması Kiralık araba tahsis edilmesi Hollanda ve Benelüks ülkelerinde görüģmek istediginiz Ģirketlerden randevu koordinasyonun sağlanması Hollanda da iģ görüģmelerinde tercüman bulundurulması. Hollanda daki Fuarlara katılmak isteyen Ģirketlerin baģvurularını yapmak. Hollanda da Ģirketler arası yapılan sözleģmelerde Türk Avukat bulundurulması. Avukat, Noter ve Mali MuĢavir temini ve koordinasyonu saglamak ĠĢ yapacaginiz firmalar hakkında finansal ve kurucuları hakkında istihbarat hizmetleri Türkçe Flemenkçe yeminli çeviri ve tercümanlık hizmetleri

17 STUDIO OFİS HİZMETLERİ Hollanda da ġirketinizin iyi temsil edilebilmesi için gerekli çalıģmaları düzenlemek. Hollanda da Ģirketiniz adına Ģubeniz gibi çalıģmalarının profesyonel ekiplerce yürütülerek hizmet verilmesinin saglanması. Hollanda da ġirketinize özel telefon hattı, gelen telefonlara Ģirketiniz adına cevap verilmesi ya da sizlere yönlendirilmesi. Hollanda da iģ toplantılarınızın yapılabilmesi için ofis ve servis hizmetleri. Hollanda ya ekibinizle birlikte gelindiginde çalıģmalarınızı yürütebileceginiz hazır ofis hizmetleri.

18 BELGE SERVİSİMİZ DÖKÜMAN ve BELGE ONAY ĠġLEMLERĠ BELGE YASALLAġMASI, APOSTĠL ġġrket TESCĠLĠ SERBEST DOLAġIM BELGESI FĠRMA RAPORLARI ve GEREKLĠ BĠLGĠLERĠN TOPLANMASI

19 ODAMIZA ÜYE OLMANIZIN SIZE YARARLARI GELECEĞĠNĠZE YATIRIM YAPACAKSINIZ. HOLLANDA DA YATIRIM FIRSATLARINDAN HABERDAR EDĠLECEKSĠNĠZ. ĠHALELERE KATILABILME ĠMKANLARI KAZANACAKSINIZ ġġrket KURULUM ALIM SATIM SÖZLEġMELERĠN HAZIRLANMASI YÜKSEK NĠTELĠKLĠ Ġġ GÜCÜNE SAHĠP OLUNMASI TĠCARĠ RĠSKLERĠNĠZ MĠNĠMUM SEVĠYEYE ĠNECEK. HUKUKSAL YARDIMLAR. UYGUN HAM MADDE TEDARĠK FIRSATLARI YARATMAK ÜRÜNLERĠNĠZĠ SATABĠLECEĞĠNĠZ YENĠ PAZARLAR OLUġTURULMASI DÜNYA ÇAPINDA ARAġTIRMA GELĠġTĠRME TEKNOLOJĠ MERKEZLERINDEN FAYDALANABĠLMENĠZ ĠÇĠN GEREKLĠ DESTEĞĠN VERĠLMESĠ

20 ODAMIZA ÜYE OLMANIZIN SIZE KATKILARI DUNYANIN EN BÜYÜK FUARLARINA KATILABĠLMENĠZ ICIN TEKNIK DESTEK VERĠLMESĠ. AVRUPADA MARKALAġMANIZ ĠCĠN REHBERLĠK HĠZMETLERĠMĠZ. YATIRIMLARINIZA YABANCI YATIRIMCI TEMĠN EDĠLMESĠ AVRUPA DA LOJISTIK DESTEK HĠZMETLERĠ YURTDIġINDA YENĠ BĠR YATIRIM PROJESĠ BAġLATIYOR, YENĠ VE GENELLĠKLE BĠLĠNMĠYEN YOLLARDAN GECERKEN BEKLENMEYEN SUPRĠZLERLE KARSILASMAMANIZ ĠCĠN BIZDEN TEKNĠK DESTEK ALABILIRSĠNĠZ.

21 HOLLANDA & TÜRKİYE TİCARET ODASI ÜYELİK ŞARTLARI HOLLANDA & TÜRKĠYE TĠCARET ODASINA ÜYE OLABĠLMEK ĠÇĠN TĠCARET VEYA SANAYĠ ÜRETĠMĠNDE ĠġTĠGAL ETMEK YETERLĠ OLUP ESNAF ODALARINA, TĠCARET ODALARINA VE SANAYĠ ODALARINA KAYITLI TÜM GERÇEK VEYA TÜZEL KĠġĠLER ODAMIZA ÜYE OLABĠLĠRLER

22 HOLLANDA & TÜRKİYE TİCARET ODASI ÜYELİK BELGELER İÇİN GEREKLİ FAALĠYET BELGESĠ FOTOKOPĠSĠ VERGĠ LEVHASI FOTOKOPĠSĠ ĠMZA SĠRKÜLERĠ FOTOKOPĠSĠ

23 YILLIK ÜYELİK AİDATI ÜCRETLERİ Adi Ģirketler- Esnaf ve Sanatkarlar - Kooperatifler Üniversiteler -Ferdi Üyelikler -Dernekler 250 Limited ġirketler - Kollektif ġirketler Adi Komandit ġirketler 500 Anonim ġirketler Holdingler 750

24 TİCARET ODASI İLETİŞİM BİLGİLERİ HOLLANDA & TÜRKĠYE TĠCARET ODASI Tussen Meer 1 B EX Amsterdam / NEDERLAND TLF FAX Web AMSTERDAM TĠCARET SĠCĠL NUMARASI : BANKA HESAP NUMARASI : ING BANK : ĠBAN : NL94INGB AMSTERDAM VERGĠ NUMARASI :

25 HOLLANDA & TÜRKĠYE TĠCARET ODASINA GÖSTERDĠĞĠNĠZ ĠLGĠDEN DOLAYI TEġEKKÜR EDER BAġARILAR DĠLERĠZ. YÖNETĠM KURULU ADINA ABDULLAH KAFADAR YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARDIMCISI

SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Oda Sicili

SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Oda Sicili SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Tescil için aranılan şartların mevcut olup olmadığının tetkik etmek, Şahıs Şirketleri (kollektif, komandit), gerçek kişiler, limited şirketler, anonim şirketler, iktisadi

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELĠ GĠRĠġĠMLERĠN YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDĠRME ARAġTIRMASI RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELĠ GĠRĠġĠMLERĠN YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDĠRME ARAġTIRMASI RAPORU T.C. ĠZMĠR KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU ĠZMĠR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELĠ GĠRĠġĠMLERĠN YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDĠRME ARAġTIRMASI RAPORU (07 ġubat 2013) (ġubat 2013, ĠZMĠR) i

Detaylı

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 STRATEJİK PLANI 2013 2016 GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 3.BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI... 9 3.1. Tarihsel Konum...

Detaylı

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında. 18.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/45 KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet

Detaylı

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ 2 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Ferudun KAYA 3 1. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR Ġnsanın en büyük, dostu zorluklardır; çünkü insanları karģılaģtıkları

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1- DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ : Derneğin Adı : PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ Derneğin Kısa Adı : PAGDER Derneğin Merkezi : ĠSTANBUL Dernek yurtiçi ve yurtdıģında

Detaylı

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009)

2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 EYLÜL 31 ARALIK 2009) 31/08/2009 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELĠKLER 5 2. 2009 YILI ĠÇĠN ÖNCELĠK ALANLARI VE YAPILACAK FAALĠYETLER

Detaylı

Faaliyet Alanı. DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz.

Faaliyet Alanı. DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz. Faaliyet Alanı DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz. Hedefimiz, Türkiye nin ve Türk özel sektörünün küreselleģme sürecine yüksek katma değerli entegrasyonu. Finansman & Bankacılık Ġhracat

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BAKIġ... 3 Grup Organizasyon Yapısı... 5 1.2. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ.... 5 1.3. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ.... 6 1.4. Hitit Döviz

Detaylı