EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004

2 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkeler arasında bulunmaktadır. Bu doğal afetlerin başında depremler yer almakla birlikte su baskınları, heyelanlar, büyük yangınlar, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmeleri gibi meteorolojik kökenli diğer afetler de ülkemizde büyük can kaybına ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek toplumun her ferdinin ve her kesiminin bilinçli ve etkin katılımı ile olabilecektir. Bunun için yapı üretim kalitesinde yüksek bir standart sağlamak, denetim mekanizmalarını etkili işletmek gerekir. Dolayısıyla devlete, yerel yönetimlere, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, mimarmühendislere ve medyaya çok büyük sorumluluk düşmektedir. Deprem konusunda her bir bireyden başlayarak tüm toplumun eğitilip bilinçlendirilmesi öncelikle örgün eğitim sistemi tarafından gerçekleştirilmeli, aynı zamanda yaygın eğitim yoluyla da örgün eğitim dışında kalan geniş halk kitlesinin eğitimine önem verilmelidir. Doğal afetlerin, özellikle de depremin toplumun ruh sağlığını nasıl etkilediği, ortaya çıkan psikolojik sıkıntıların neler olduğu ve ne kadar yaygın olduğu, toplum ruh sağlığını koruyabilmek için ne gibi uygulamalar yapılması gerektiği ve toplumun psiko-sosyal özellikleri ile afet zararlarını azaltma/hazırlıklı olma ilişkisi üzerinde araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır. Deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle mümkündür. Bunun için deprem konusu örgün eğitim programlarında okul öncesinden başlanarak, müfredata alınmalı, eğitim süreci içinde seviyeye göre konu işlenmelidir. Örgün eğitim sistemi dışında olan ve farklı eğitim düzeyinde, kültürel yapıda bu kadar geniş heterojen grubun eğitilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu konuda görsel ve yazılı kitle iletişim kuruluşlarına da görev ve sorumluluk yüklenilmeli, ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla koordine sağlanmalıdır. Planlama, uygulama ve yapılanma sektöründe görev yapan değişik meslek gruplarına giren insanlar için, deprem konusunda (deprem öncesi, sırası, sonrası) dünyadaki gelişme ve değişmelerin aktarılması 2

3 amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir. Yine yapı sektöründe çalışan uygulayıcı (demirci, tesisatçı, betoncu, vb.) ara insan gücünün eğitilmesi ve sertifikasyon sistemine geçilmesi önemli görülmektedir. Günlük yaşantıda; evde, sokakta, iş hayatında her an gerek kendisi gerekse çevresinde acil sağlık sorunuyla karşılaşan bireye ilkyardım eğitimi; konusunda profesyonel kişiler tarafından sistematik bir şekilde verilmelidir. İnşaat Mühendisliği eğitimi ve öğretimi halen kırka yakın üniversitemizde verilmektedir. Bu eğitim programlarına bakıldığında yapı mühendisliği dersleri diyebileceğimiz mukavemet, yapı statiği ve betonarme derslerine ek olarak deprem mühendisliğine yakın olarak sayabileceğimiz bir tek dinamik dersinin verildiğini görüyoruz. Tüm bu dersler eğitim programının yaklaşık olarak sadece beşte biri kadar bir bölümünü oluşturmaktadır. Bütün bu derslerin sayı ve nitelik olarak deprem mühendisliği için yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle İnşaat mühendislerimizin ve mimarlarımızın deprem mühendisliği alanında bilgi ve deneyim eksikleri bulunduğu düşünülmektedir. Mevcut ve gelecekteki teknik personelin bu eksiklerinin giderilmesi Türkiye mizin geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Deprem bir doğal problem olmakla birlikte beraberinde fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve çevresel çeşitli boyutları olan bir problemler yumağı gibidir. Böyle bir problemi tam olarak çözebilmek için yapı mekaniği ve mühendisliği başta olmak üzere zemin mühendisliği, temel mühendisliği, gibi çeşitli mühendislik; mimarlık, yer bilimleri, kentbölge plancılığı, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, sağlık-tıp, afet planlama ve yönetimi gibi çeşitli disiplinlerden katkı ve destek beklemek, sağlamak gerekmektedir. Bütün bu alanların yetkin elemanları ve uzmanları ile görüşüp, anlaşabilmesi için gereken bilgi ve beceriye sahip yapı mühendisinin adına Deprem Mühendisi (Earthquake Engineer) denilmektedir. Temel olarak yapı mekaniği ve yapı mühendisliği (structural engineering) boyutu yanında bilgisayar, matematik, fizik, kimya gibi Temel Bilimler boyutu; jeoloji, jeofizik-kimya gibi Yer Bilimleri boyutu; Sismoloji boyutu; sosyoloji, ekonomi ve psikoloji gibi Toplumbilim boyutu; Afet ve Risk Yönetimi boyutu; ilgili hukuk ve mevzuat gibi Yönetim Bilim boyutu; Mimarlık boyutu yanında kent/bölge planlama gibi Kentsel Planlama boyutu da olabilen ve adına doğrudan Deprem Mühendisliği (Earthquake Engineering) denilen bir Lisans Programı 3

4 Türkiye için önemli ve yararlı katkılar sağlayabilecektir. Böylece, mezunların yapı mühendisi olması yanında deprem olayının çeşitli yönleri hakkında genel bilgi sahibi, diğer alanların uzmanları ile kolay iş ve anlayış birliği sağlayabilen, yeni ve kendine özgü bir mühendis olarak yetiştirilmesi, böyle bir eğitim programının en temel ilkesi olmalıdır. İnşaat mühendislerinin ancak beşte birinden azının yapı mühendisliği bilgisine sahip bulunduğu, bunların da yaklaşık olarak ancak %10 nun Y.Lisans yapabilme şansına sahip olduğu ve ülkemiz topraklarının da %96 sının deprem tehlikesi altında bulunduğu dikkate alındığında, önerilecek 4 yıllık bir deprem mühendisliği lisans eğitim programının ülkemiz için ne denli gerekli ve elzem olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Mühendislik eğitimi üretken, mühendislik kariyerini sürdürmeye yönelik, profesyonel ve teknolojik gelişmeye açık olmalıdır. Mühendislik eğitiminin amacı, mühendis olacak kişilerin insanlık yararına doğadaki malzemeleri ve gücü kontrol edebilen optimal çözüme ulaşabilen yeteneğe ulaşmalarını sağlamak olmalıdır. Üniversitelerden mühendislik eğitimi alan kişiler, mezun oldukları günden başlamak üzere (28 Haziran 1938 günkü "mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun"a göre) mühendislik ve mimarlık hizmeti verme hakkına sahip olmaktadırlar. Belirtilen yasaya göre mühendislik diploması alan herkesin, uygulamada herhangi bir deneyime sahip olmaksızın bir anlamda sınırsız mesleki yetki ile donatılması, hizmetin niteliği ve güvenilirliği bakımından zaman zaman sakıncalar çıkartmıştır. Benzer sorunla karşılaşan ülkeler hizmetin verilme aşamasında oluşabilecek risklerin azaltılmasını sağlamak amacı ile "Yetkin Mühendislik" "Yetkin Mimarlık" sistemini uygulamaya sokmuşlardır. Yetkin mühendis ve yetkin mimardan beklenen, çağdaş tekniklere uygun kaliteli ve güvenilir mühendislik hizmetlerinin ülkemizde kişiler ve toplum yararına sunulmasını ve bu hizmetlerle ilgili yanlış uygulamaların önlenmesini sağlamaktır. Eğitim Komisyonu tarafından teklif edilen yasa tasarısı, çağdaş tekniklere uygun kaliteli ve güvenilebilir mühendislik, mimarlık hizmetlerinin toplum yararına sunulmasını, bu hizmetlerle ilgili yanlış uygulamaların önlenmesini sağlamaktadır. 4

5 ÖZET 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. BİREY VE TOPLUM 2.1. Deprem Bilinci ve Kamuoyu Oluşturma Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar Taşınmaz Kültür Varlıklarının Depreme Karşı Güvenli Hale Getirilmesi Eğitimi 2.2. Depremden Alınacak Dersler 2.3. Medya Halk İlişkisi / Deprem ve Medya 2.4. Deprem Psikolojisi Depremlerin Ruh Sağlığı Üzerinde Etkileri Afetzede Psikolojisi ve Depreme Hazırlıklı Olma/Zarar Azaltmada Halk Katılımı ve Eğitimi Afet Sonrası Psikolojik Tepkiler ve Gerekli Psikolojik Hizmetler Psikolojik Destek Sağlamaya İlişkin Öneriler Zarar Azaltma ve Hazırlıklı Olma: Halk Katılımın Güçlendirilmesi 3. ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM 3.1. Örgün Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi Okul Öncesi Afet Eğitimi İlk Öğretim Orta Öğretim 3.2. Yaygın Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi Çıraklık/Kalfalık/Ustalık Eğitimi İçin Destek Kalfalık, Ustalık Belgesi Taşeronluk Belgesi Kalfalık, Ustalık, Taşeronluk Temiz Belgesi Ustalık Belgesi Aranması Zorunluluğu 3.3. Hizmet İçi Eğitim 3.4. Meslek İçi Eğitim 5

6 3.5. Halk Eğitimi 3.6. Afet Eğitiminin Yapılanma Önerileri 3.7. Depremde İlkyardım, Afete İlişkin Sağlık Hizmetleri Okullarda İlkyardım Eğitimi İşyerlerinde İlkyardım Eğitimi Halk Eğitim Merkezlerinde İlkyardım Eğitimi Sivil Toplum Kuruluşlarında İlkyardım Eğitimi Sürücü Kurslarında İlkyardım Eğitimi Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde İlkyardım Eğitimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İlkyardım Eğitimi 4. DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 4.1. Türkiye de Deprem Mühendisliği Alanında Mevcut Durum ve Sorunlar 4.2. Deprem Mühendisliği Lisans Programı İçin Gerekçe 5. YETKİN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK 5.1. Lisans Eğitimi 5.2. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi 5.3. Yetkin Mühendislik ve Yetkin Mimarlık Yasası Genel Gerekçesi 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 8. EKLER EK Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri Değiştirme ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı EK-2. Deprem Mühendisliği Bölümü Lisans Programı 6

7 1.GİRİŞ Eğitim, uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir. Eğitimin amacı, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, iyileştirmek, kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitim bilgi, akıl, zekâ, kültür, zevk, etik gibi değerlere dayanan ve kişinin doğuşundan başlayıp hayatının sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Eğitimde atılan her bir adım, eğitim zincirinin bir halkasını teşkil etmektedir. Toplumun duyarlılık bilinci, yaratıcılığı, akılcı düşünme gücünü, doğal yetenekleri ve becerileri geliştirmek eğitimin birer halkasını oluşturmaktadır. Hızla çoğalan bilgi ve belirli bir alanda derinleşme gereksinimi uzmanlaşmayı getirmiştir. Bilginin bütünü yerine uzmanlık alanının en önemli olduğu yaygın olarak kabullenilmiştir. Eğitim bilgi beceri ve tutum değişikliği yaratır. Eğitimin sistematik olması gereklidir. Depremin yol açacağı zararları azaltmak için yapı üretim kalitesinde yüksek bir standart sağlamak, denetim mekanizmalarını etkili işletmek gerekir. Dolayısıyla devlete, yerel yönetimlere, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, mimar, mühendislere ve medyaya çok büyük sorumluluk düşmektedir. Bununla birlikte, yukarıda sayılan bütün unsurları denetleyecek, standartları yüksek tutmaya zorlayacak olanlar; bilgili, bilinçli ve sorumlu bireyler olmalıdır. Yurttaşlar sadece tüketici değildir, deprem kayıplarından bireyler de doğrudan doğruya sorumludur. Dolayısıyla, depremden korunmanın ilk ve tek yolu, bilgili, bilinçli, sorumlu yurttaşlar yetiştirmektir. Bütün bunların başarılabilmesi için de afet eğitimine okul öncesinden başlanmalıdır. Deprem konusunda öne çıkan bir başka unsur da afetin hemen sonrasında kazazedelere doğru ve hızlı ilkyardımın sağlanabilmesidir. Deprem, meydana geldiği alandaki tüm yapı ve kurumları etkilediği gibi hastane ve tıbbi destek ünitelerinin yapısını da derinden etkilemektedir. Sağlık destek hizmetlerinde aksamalar, bozulan yol ve ulaşım formatlarındaki bozulmalar acil sağlık hizmetlerinin kazazedelere ulaştırılmasını çoğu zaman imkânsız hale getirmektedir. Çağdaş eğitimin gereği olan düşünme, araştırma, irdeleme ve tartışma yeteneklerini geliştirmek için eğitim programlarında yeniden düzenleme yapılması zorunludur. 7

8 Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür Sonuç olarak depremlerden her yıl ortalama vatandaşımız ölmekte ve bina yıkılmaktadır. Yine son 60 yıllık istatistiklere bakıldığında, doğal afetlerin ülkemizde neden olduğu doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıpların Gayrı Safi Milli Hâsılanın %3-4 ü civarında olduğu görülmektedir. Ülkemizde yaşanan Depremler sonrasında çok büyük can ve mal kayıpları olmakta birçok insanımız sakat kalmaktadır. Depremlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işler konusunda toplumun eğitilmesi gerekmektedir. Diğer komisyonların yapmış olduğu çalışmalardan çıkan sonuçlar, kararlar ve üretmiş oldukları fikirlerin de değerlendirilerek her türlü basın ve yayın organları kullanılarak insanımızın depreme karşı hazır olmasının temin edilmesi gerekmekte olup özellikle deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin bir an önce uygulamaya konulması için eğitim çalışmalarının belli bir program yapılarak toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve bu çalışmaların kesintisiz devam ettirilerek halkımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin büyük bir bölümü deprem riski altında bulunmaktadır. Medya aracılığı ile sık sık deprem haberleri gündeme gelmekte, büyüklüğü ve etkisi ile orantılı olarak kamuoyunun gündemini oluşturmaktadır. Ancak 17 Ağustos 1999 depremi, şiddeti, kapladığı coğrafi alanın büyüklüğü ve etkilediği yoğun bir nüfus oranı ile deprem konusuna yaklaşımda çok sarsıcı etkiler yaratmış, tüm ülke olarak bu konuda ne kadar bilgisiz ve hazırlıksız olduğumuz çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Depremler, Heyelanlar, Su Baskınları, Tsunami, Çığ Düşmeleri Çökmeler, Erozyon, Zemin sıvılaşması, Zemin iyileştirmesi, Kullanılacak inşaat malzemesinin özellikleri, inşaatların Yetkin Mühendis, Mimarların kontrolünde yapılması, afet psikolojisi, afet sonrası müdahale ve davranış konularında ve Jeolojik - Jeoteknik Araştırmalar konularında toplumun eğitilmesi gerekmektedir. Bu doğal afetlerin başında depremler yer almakla birlikte su 8

9 baskınları, heyelanlar, büyük yangınlar, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmeleri gibi meteorolojik kökenli diğer afetler de ülkemizde büyük can kaybına ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Geçmişte yaşanan ve büyük can ve mal kayıplarına yol açan büyük depremlerden ders alınarak öncelikle deprem olmadan yapılması gereken çalışmaların tamamlanması halinde deprem zararlarının en aza indirilmesi büyük ölçüde eğitim çalışmalarına verilecek ağırlıkla mümkün olacaktır. 2. BİREY VE TOPLUM Deprem konusunda her bir bireyden başlayarak tüm toplumun eğitilip bilinçlendirilmesi öncelikle örgün eğitim sistemi tarafından realize edilmeli, aynı zamanda yaygın eğitim yoluyla örgün eğitim dışında kalan geniş halk kitlesinin eğitimine önem verilmelidir. 2.1 Deprem Bilinci ve Kamuoyu Oluşturma Büyük depremlerin sürekli olarak tehdidi altında olan Türkiye de bu satırlar yazılırken veya tartışılırken çok büyük bir deprem olma olasılığı oldukça fazladır. Uzmanların deprem konusunda yıllarca önce söylediklerinin tümü zamanı geldiğince gerçekleşmektedir. Depremden korunmanın en önemli maddesi olan sağlam zeminlerde inşa edilmiş sağlam binalarda oturulmalı düşüncesi artık ön plana çıkarılmalıdır. İnsanlarımız deprem sırasında kendilerine öğretilenlerin tümünü özümsese bile yıkılan bir binadan kurtulma şansları çok düşüktür Bu nedenle Türkiye deki tüm binaların sağlamlık envanterleri çıkarılarak deprem sırasında yıkılması olası binaların nasıl güçlendirileceği konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerekir Jeolojik - Jeoteknik araştırmalar Türkiye nin jeolojik yapısının çok karmaşık olması yıkıcı depremlere yol açabilecek aktif fayların bulunması nedenleriyle büyük ve karmaşık alt ve üst yapı projelerinden ve yerleşim alanlarının seçilmesinden önce Mühendislik jeolojisi çalışmaları, Jeofizik ve jeolojik-jeoteknik araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle kent planlaması yer seçiminde, yapılaşma öncesinde zeminin jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin, jeolojik çevre koşullarının tasarlanan yapıya etkilerinin çok iyi araştırılarak değerlendirilmesi ve yeterli önlemlerin alınması bir gereklilik ve sorumluluktur. Oysa bu gün kentleşmede özellikle de inşaat sektöründe jeolojik ve jeotekniğin önemi deprem, heyelan, çığ düşmesi, 9

10 sel baskını gibi doğal afetlerden sonra gündeme gelmektedir. Bu durumun en önemli nedeni kent planlamasında jeoteknik etkilerin yeterince araştırılıp değerlendirilmemesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınmamış olmasından kaynaklanmaktadır Taşınmaz kültür varlıklarının depreme karşı güvenli hale getirilmesi eğitimi Ülkemizde deprem kuşağında bulunan yapı stokunun, günümüz teknolojisiyle üretilen yapıların yanı sıra, ulusal ve evrensel değerler taşıyan tarihi yapıları da içerdiği göz ardı edilmemelidir. Gerek kent merkezleri, gerekse kırsal alanlarda bulunan ve kültürel mirasımızı oluşturan tescilli veya tescilsiz sivil mimarlık örneklerinin, anıtsal ve antik yapıların, arkeolojik alanların, özgün kentsel dokuların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğinin ve yaşanılabilirliğinin sağlanması adına önem taşımaktadır. Deprem bölgelerimizdeki taş, ahşap, kerpiç vb. gibi doğal ve geleneksel malzeme ve tekniklerle üretilen yapılar, her ne kadar depremden korunmanın bir tasarım ve mühendislik sorunu olarak günümüzdeki kadar önemsenmediği dönemlerde tasarlanmış ve üretilmiş de olsalar, mevcut yapısal sorunlarıyla birlikte deprem performanslarının betonarme yapılardan daha fazla olduğunu kabul edilemez. Ancak günümüz teknolojisiyle üretilen yapılardan farklı olarak bu yapıları oluşturan yapı malzemeleri; iklim faktörleri, atmosfer olayları, biyolojik oluşum, hızlı kentleşme (hava kirliliği, nüfus yoğunluğu, göçler, trafik), kullanım, bakımsızlık, Vandalizm vb. gibi çevresel ve insan kaynaklı faktörlerle, yapının mevcut strüktür ve malzeme özelliklerinden, konumundan ve zemin özelliklerinden kaynaklanan sorunlardan daha çabuk etkilenmektedir. Bunlara bağlı olarak, yapı malzemelerinde oluşan bozulmalar ve deformasyonlar nedeniyle geleneksel yapı stoku, afete maruz kalmadan önce de devam eden bir yıpranma süreci içerisinde bulunmaktadır. Yapısal sorunlar, yapının strüktür ve diğer malzemelerinin türüne göre çeşitlilik göstermektedir. Kütlesel kayıplar, çatlaklar vb. malzeme sorunları ile yapının yatay ve düşey taşıyıcı elemanlarında oluşabilen deformasyonlar ve kesit azalmaları, yapının taşıyıcı elemanlarının dayanım gücünü azaltmaktadır. Mevcut yapısal sorunları özellikle taşıyıcı sistem elemanlarında olan yapılar stabilitelerini zaman içinde 10

11 kaybederek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta, bu yok olma süreci içerisinde kaybedilen yalnızca kültür varlığı değil içerisinde veya çevresinde yaşayan nüfus da olmaktadır. Genel olarak büyük kentlerimizdeki kentsel sit alanlarında özgün bir dokunun öğesi veya hızlı kentleşme ile birlikte gelişen plansız yapılaşma sonucu betonarme yapılar arasında münferit olarak yer alan geleneksel yapılarımız çoğunlukla; taşradan göç eden, eğitim ve gelir seviyesi düşük nüfusları barındırmaktadır. Bu sosyal yapı; konfor standartları oldukça kötü, hatta can güvenliğini tehdit edebilecek yapısal sorunları olan bu yapıları kent merkezine yakınlığı, kiraların düşük olması vb. ekonomik nedenlerden ötürü tercih etmektedir. Çoğu kez bir yapıda birden fazla ailenin yaşıyor olması beraberinde, yapıya birçok bilinçsiz müdahalenin yapılmasına (tuvalet, banyo, müştemilat, merdiven vb. eklerin yapılması, pencere ve kapı boşluklarının tuğla vb. malzemelerle kapatılması veya cephelerde yeni boşlukların açılması, yapıların yatayda veya düşeyde bölünmesi, kat ilavesi vb.) ve taşıyıcı sistemin tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Tarihi yapılarda yaşayan nüfusun içinde bulundukları yapının yapısal sorunlarının olası bir sarsıntı etkisiyle önemli hasarlara yol açabilecek boyutlara varabileceği hakkında bilgilendirilmesi, kullanıcının bilinçsiz müdahalelerde bulunmasını önleyerek yapının doğal ömrünü uzatacaktır. Deprem bölgelerinde yer alan mimari mirasımızın içinde; konutun yanı sıra, eğitim, sağlık, ticaret, kamu hizmetleri, ibadethane, kültürel faaliyetler vb. fonksiyonlara hizmet veren yapıların da olduğu düşünülürse; geleneksel yapı stokunun mevcut yapısal sorunlarıyla birlikte azımsanmayacak nüfuslara ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Deprem riski taşıyan bölgelerimizdeki geleneksel yapı stokunun depreme dayanıklılığının artırılmasının sağlanması için; öncelikle, okul, hastane, resmi yapılar, cami, sinema, tiyatro vb. yoğun nüfuslara hizmet veren yapılardan başlanarak yapıların taşıyıcı sistem sorunlarının saptanması ve bunlara yönelik güçlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, zaman içinde gelişen malzeme ve strüktür sorunlarının takibi, zamanında ve etkin müdahalelerle ortadan kaldırılmasının gerekliliği ve önemi konularında yapı kullanıcıları bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu tespitlerin yapılması ve önlemlerin alınması aşamasında konusunda uzman kişilerin görevlendirilmesi; sorunların doğru 11

12 saptanması, güçlendirme yöntemlerinin ve malzemelerinin yapının özgünlüğünü zedelemeyecek şekilde seçilmesinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla envanterleme çalışmasında taşınmaz kültür varlıklarımızın korunması konusunda, uzmanlaşmış kişilerden destek alınması faydalı olacaktır. Deprem sonrası hasar tespiti, önlem ve uygulamalara yönelik yapılan işlemlerin, deprem öncesinde mevcut yapı stokunun envanterleme çalışmaları sırasında ele alınarak, güçlendirme gerektiren yapılar için; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yıkılacak durumundaki yapılar için, yeniden inşaa etme önerilerinin getirilerek yapısal dayanımın artırılması ve kullanıcıların eğitilerek bilinçlendirilmesi ve bu konuda uzman mühendislerin yetiştirilmesi, çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan ülkemizdeki zengin kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına katkı sağlayacaktır Depremden Alınacak Dersler Geçmişte yaşanan depremler ülkemizi çok değişik yönlerden etkileyerek depremlerden sonra sosyal, ekonomik birçok sorunun çıkmasına neden olmuştur. Depremlerin yol açtığı zararlar genellikle üç ayrı alt kategoride ele alınmaktadır: can kayıpları, ekonomik üretkenlik kayıpları ve fiziki yatırım kayıplarıdır. Zarar azaltma sisteminin doğru kurulabilmesi için önce ülke depremselliğinin kapsamlı ve doğru bir biçimde algılanabilmesi, bu bilgilerle sistemli bir bellek oluşturulması ve bu bilgilerin yeterli teknik üstünlükte donanım ve araçlarla kullanıma sokulabilmesi gerekir. Deprem zararları konusunda şunlar söylenebilir: Deprem sonrası insanların yaralanması ve sakat kalması halinde insan psikolojisinde onarılamayacak yaralar açılabilmekte, çok pahalı tedavi masrafları ve iş kayıpları söz konusu olabilmektedir. Kamu ve özel sektör iş yerlerinin yıkılması, kapalı kalması veya kapanması, geçici olarak açılamaması halinde insanlar işlerini kaybetmekte, üretimde ve ekonomide kayıplar oluşmaktadır. Bölgede yaşayan insanların sosyal yaşantılarında büyük oranda gerileme olmakta ve aile içi huzursuzluklar artmaktadır. Binalar, yollar, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, telefon gibi 12

13 altyapı tesisleri etkilenmekte ve bu tesislerin yenilenmesi çok uzun yıllar almakta ve yüksek maliyetler söz konusu olmaktadır. Günümüzde, olası tehlikelerin zarar ve risklerinin azaltılması için yeni güvenlik standartları ve güvenli işleyiş modelleri geliştirilmekte, diğer yandan bu tehlikelerin afete dönüşmesi karşısında hızlı uyarı, müdahale ve kurtarma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Haberleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, bu iki alanda da önemli uygulamalar bulmuş, deneyim ve bilgi birikiminin, yeni uzmanlıkların, yeni kurumlaşmaların ve performans atılımlarının gerçekleştirilmesine yol açmıştır. Karmaşık mekansal ve toplumsal sistemler oluşturan kentlerin, yerbilimsel veriler, fiziki varlıklar ve sosyal özelliklerinin ve bunlar arasındaki etkileşimli ilişkilerin yarattığı risk türlerinin ve risk düzeylerinin belirlenmesi, çok disiplinli araştırmalar yürütülmesi gerektiren bir alandır. Günümüzde, bu alanda sektörel bağımsız risk belirleme ve ölçme yöntemleri geliştirmenin yanı sıra, alt sistemler arası etkileşim araştırmaları da büyük değer taşımaktadır. Bu alandaki bulguların ve geliştirilecek yöntemlerin, planlama ve çeşitli meslek dallarının öğretim programlarına eklenerek bugün var olan önemli bir boşluğu gidermesi mümkün olacaktır. Ayrıca bu tür araştırmaların, çok sayıda kentsel tasarım standardı ve yönetmelik geliştirilmesinde katkılar sağlaması beklenmelidir. Yüksek risk taşıyan kentsel alanların sistemli iyileştirilmesi için uygulama yöntemleri geliştirilmesi, başlı başına bir araştırma konusudur. Bu konu çok disiplinli çalışma gruplarınca; fiziki, ekonomik, yasal, sosyal vb. araçlarla yeni düzenleyici modeller uygulamak, yerel toplumsal katılım ve örgütlenmelere ön ayak olmak, yerel yönetimlerde kapasite oluşturmak gibi ödevler üstlenilmelidir. Türkiye de bu alanda denenecek modeller, ileride dünya ölçeğinde örnek alınabilecek çalışmalar olabilir. Çok sayıda sosyal bilim araştırma alanı, deprem zararlarının azaltılmasında önemli ve doğrudan katkılar sağlayacak içeriktedir. Deprem tehlikelerine ve yaşam çevrelerine ilişkin değer yargıları, inanç yapıları, davranış alışkanlıkları, yaşam çevresi düzenleme gelenekleri, komşuluk kültürü, hazırlıklılık, örgütlenme eğilimleri, dayanışma geleneği, etkilenme kanalları, öğrenme tutumları, sigorta ve diğer güvenlik önlemlerine öncelik verme yatkınlıkları vb. konular akla gelebilecek ilk örneklerdir. Sosyal bilim araştırmalarının ulusal ölçekte 13

14 örgütlenmesi ve işbölümü ile bazı temel araştırmaların öncelikle yerine getirilmesi uygun olacaktır. Deprem konusunda özellikle çok disiplinli araştırmaların kurumsallaştırılması için yöntemler geliştirilmeli, ulusal araştırma programı çerçevesinde iki yılda bir ulusal sempozyum yapılmalı, genç araştırmacılara burslar, başarılı araştırmalar için ödül programları geliştirilmelidir. Deprem zararlarının azaltılması amacıyla önlemler alınması ve afet anında yapılabileceklerin örgütlenmesi görevinin, kamu yöneticilerinin yanı sıra, özel sektör ve yurttaşların da üstlenmeleri gereken bir yükümlülük olduğu düşünülmelidir. Kamu yöneticileri için afet yönetimi konusunda, risk belirleme, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme gibi konuları kapsayan bir eğitim programı gereklidir. Kamu kuruluşlarının gereken önlemleri alması ve tüm personelin eğitimli olması, açık bir sorumluluktur. Bu programda afet yönetiminde halk katılımının önemi ve gerekliliğine yer verilmelidir. Üniversitelerimizde jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisliği, mimarlık, kent planlaması vb. meslek öğretimi yürüten bölümlerde günümüzde uygulanan öğretim programlarında deprem konularına yeterli önemin verilmesi gerekmektedir. Depremlere hazırlıklı olmada yerel toplulukların ve kendiliğinden oluşan toplum örgütlenmelerinin katkıları her ülkede önemsenmektedir. Türkiye de de 1999 depremleri sonrasında Sivil Toplum Kuruluşları nın büyük katkılar sağlayabildikleri kanıtlanmıştır. Bu potansiyelin zarar azaltma amaçlarına yönelik olarak da örgütlenmesi, tüm yardım ve etkinliklerin merkezi yönetimlerden beklenmesi alışkanlıklarının aşılmasında, küçümsenmemesi gerekmektedir. Ülkenin bayındırlık altyapısı niteliğinde olan demiryolu, karayolu, köprü, tünel, baraj, gölet, enerji nakil hattı, doğal gaz ve petrol boru hatları, içme suyu iletim hatları ve benzeri büyük mühendislik yapılarının deprem güvenliği, Ulusal Strateji nin temel unsurlarından biri olarak algılanmalıdır. Bu tür yapıların yer seçimi, inşa edilmesi ve kullanımının her aşamasında deprem güvenliği ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır Medya Halk İlişkisi / Deprem ve Medya Bilindiği gibi, günümüzde medya çok çeşitlenmiş ve etki alanı 14

15 genişlemiştir. Bu nedenle de belirli konuları kitlelere ulaştırmak için, değişik medya araçları kullanılmakta, bazen de birkaç araç aynı anda kullanılmaktadır. Sağlıklı bir medya kullanımı için, hedef kitle seçiminin doğru belirlenmesi mesaj kadar önemli olmaktadır. Bu yüzden medyayı kullanırken hem dikkatli, hem de belirli bir strateji çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Medya toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesinde, depremin yol açtığı kayıp ve zararlarda da kendini sorumlu hissetmelidir. Depremle ilişkili olarak medya, işlevleri ve sorunları ile çeşitli boyutlarda ele alınabilir. Bunlardan en önemlileri; deprem öncesi bilgilendirme ve eğitim amaçlı kullanımı, kriz durumunda medyanın nasıl bir tutum içinde olması gerektiği, bilgilendirme, dayanışma ve psikolojik açıdan işlevini nasıl daha iyi hale getirebileceği, ayrıca kriz sırasında ve sonrasında toplumsal denetim görevini, dördüncü kuvvet olma işlevini nasıl yürüteceği şeklinde özetlenebilir. Medya nın deprem konusunda yapması gereken tek şey bilgilendirmek değildir. Depremin zarar verici sonuçlar yaratmasında birinci derece etkili konularda denetim görevini hakkıyla yerine getirmesi de beklenmektedir. Bu kapsama giren haberleri ısrarla ve meslek ilkelerinden taviz vermeksizin sürdürmelidir. Söz konusu alanlar, İmar yasaları ve uygulamaları, kaçak yapılaşma ve bunların sorumluları ile ilgili hukuki süreçlerdir. Medya ve deprem ile ilişkili en önemli konulardan biri, özellikle kriz anında ve hemen sonrasında, doğru, güvenilir ve gerekli bilgi akışını sağlayabilme işlevidir. Resmi kurumlar ve medya arasında daha önceden kurulmuş sıkı koordinasyonla, doğru ve güvenilir bilgi akışı sağlanarak, yanlış ve abartılı bilgi akışı önlenmeli, böylece toplumun aldığı bilginin doğruluğuna güveni sağlanmalıdır. Toplumun, resmi kurumlara ve medyaya, bu güveninin sağlanması uzun soluklu bir çabayı gerektirmektedir. Küçük ölçekli de olsa her depremden sonra geriye dönük değerlendirmelerle, bilgi akşının hızı, doğruluk ve güvenilirliği gibi konularda, ilgili her kurumun kendini değerlendirmesi ve aksayan yönlerin karşılıklı bilgilendirmelerle giderilmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca, kriz öncesi dönemlerde, deprem konusunda aydınlatıcı ve eğitim amaçlı bilgilerin televizyonlar aracılığı ile iletilmesi çok önem kazanmaktadır. Deprem konusunda, eğitsel, psikolojik ve bilimsel olarak 15

16 konunun uzmanlarınca hazırlanmış materyalin, topluma aktarılmasında yayın organlarının kullanılması ve bunun gelişigüzel değil, bir plan dâhilinde ve süreklilik arz edecek şekilde yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda: Var olan bu tür eğitici yapımların yeniden değerlendirilmesi ve eksik konu ve yaklaşımların saptanması, Gerekli görülen konularda yenilerin oluşturulması için uzman kuruluş ve kişilerle koordinasyonu ile, Basılı ya da yayınlanabilecek malzeme türüne göre, yayın kuruluşları ile yapılacak planlı bir çalışma ile bilgi akışının sürekliliğinin sağlanması, konunun toplumda endişe ve korku yaratmadan gündemde kalması gerekmektedir. İlgili kurum ve üniversitelerin bu konulardaki araştırmalarının cesaretlendirilerek, araştırmalar ışığında kriz anlarında sorumlu habercilik kriterlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Yerel ve ulusal medya mensupları ile yapılacak atölye ve eğitim çalışmaları ile kurumları bu konuda önlemler almaya ve politikalar geliştirmeye yönlendirici çalışmaların gerekliliği görülmektedir. Bilgiye en hızlı ulaşacak ve medyaya sürekli olarak ilk elden bilgi aktaracak yetkili bir birim oluşturulmalıdır. Bu birim yetkin ve tarafsız kişilerden oluşmalıdır. Gazete ve dergiler çok etkili medya kanallarından biridir. Çok okunan köşe yazarlarının yazacağı bilgilendirici yazılarla okuyucuların deprem konusunda bilgilenmesini sağlanmalıdır. Önce medyanın deprem ve afet bilincine sahip olması teşvik edilmeli, sağlanmalıdır. Türkiye medyası deprem ve afet konusunda deprem ve afet konusunda doğru terminoloji bile kullanamamaktadır. Medya bu konuda uzman muhabir ve editörlerden yoksundur. Bilgi eksikliği, medyanın eleştirel bir bakış geliştirmesini önlemekte, dolayısıyla kendisine gelen bilgi ve yorumları değerlendirememektedir. Yurttaşların özdenetim ve kontrol sorumluluğu konusunda eğitim ve medya bilinçlendirme çalışmalarına da yer verilmesinin gerekli olduğu görülmektedir. Deprem eğitiminde kullanılabilecek başlıca medya araçları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir; 16

17 1. Televizyon kanalları: Televizyon geniş kitlelere ulaşması açısından en etkili araçtır. TV kanallarına bilgi akışı sağlamanın yanı sıra, tartışma konuları da önerilebilir. Deprem ve afet konularında kısa, bilgi verici minik programlar yapılabilir; Ancak özellikle deprem gibi hassas bir konuda insanlara bilgi verirken çok dikkatli olunmalıdır. 2. Gazeteler ve dergiler: Çok etkili medya kanallarından biridir. Haberlerin yanı sıra, köşe yazarlarıyla bağlantıya geçilerek konuyu işlemeleri sağlanmalıdır. 3. Broşür, el ilanı ve kitapçıklar: Toplumun dikkatini bir konuya çekmek ve bu konudaki alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirmek için uygun araçlardır. Bu matbuatın dağıtımında gazete ve dergilerden, yerel yönetimlerden, depremle ilgili diğer kurumların yurt çapındaki teşkilatlarından yararlanılmalıdır. 4. Afiş ve ilan panoları: Konuya ilgi çekmek esas olduğundan, bütün bu çalışmalar yaratıcılık, artistik kabiliyet gerektirdiğinden; gazeteci, TV ci, senarist, prodüktör, ressam, illüstratör, karikatürcü, vb. yaratıcı bir ekip oluşturmak düşünülmelidir (gönüllülük esasına göre de olabilir). 5. İnternet: Ulusal bir deprem yada afetler içinde bir bölüm olarak deprem sitesi kurulmalıdır. Burada güncel bilgilerin yanı sıra, hem büyükler, hem çocuklar için bilgilendirici sayfalar olmalıdır. Bu sayfanın güvenilirliği mutlak sağlanmalıdır. Medya kullanımında, bilgilendirmekten önce sıkı bir medya planlamasının yapılması daha önemli görülmektedir. Bunun için bu konuda alan uzmanlarından yardım alınması ve yaptırılacak çeşitli kamuoyu araştırmaları neticesinde stratejiler belirlenmesi de başarıya ulaşılması açısından son derece etkili olacaktır. Deprem ile ilgili spotların, yayın saatleri ve yayın tekrarları konusunda özen gösterilmesi gerekmektedir. Depremle ilgili bütün yayın akışı içinde değerlendirilebilecek projeler üretilmelidir. Çeşitli haber programlarında deprem konusu işlenebilir. Ancak bu tür programlarda depremin felaket boyutu yerine, depremle ilgili bilinç kazandırılarak korkmaya gerek olmadığı teması işlenmelidir. Ayrıca bire bir sohbet programlarında da kısa olmak kaydıyla alınacak önlemler anlatılmalıdır. 17

18 Diziler de bu konuyu gündeme getirmek için önemli bir araçtır. Daha önce yayınlanan bir dizide deprem sigortası ile ilgili verilen bilgiler çok etkili olmuştur. Seyirci tarafından uzun süre hatırlanmaktadır. Bunun gibi sevilen bazı dizilerin senaristleri ile yapılacak toplantılar sonucunda, dizinin formatı ve hikâye akışına aykırı olmayacak bir şekilde yerleştirilecek mesajlar, seyirciye ulaşmakta da son derece etkili olacaktır Deprem Psikolojisi Türkiye de depremle ilgili psiko-sosyal çalışmalar kabaca iki gruba ayrılabilir Bunlardan birincisi bir tür psikolojik çalışmalar olup genellikle yetişkin veya çocukların yaşadıkları travma ile ilgilidir. Bu araştırmalar Türkiye de yaşanan çeşitli depremlerden sonra halkın tepkisini ele alır. (Ör.Karcı ve Akşit, 1998; Başoğlu ve ark., 2002) Diğeri ise, bir diğer grup araştırma sosyolojik olup, yine yaşanan deprem sonrasındaki olguları daha makro sosyolojik düzeyde inceler (Ör.Kasapoğlu ve Ecevit, 2001). Yapılan araştırmalar neticesinde; önlem alma davranışlarının ve psikolojik hazırlık hissinin en güçlü belirleyicisinin gelir düzeyi tespit edilmiştir. 17 Ağustos depremi sonrası ortaya çıkan travmaya bağlı stres gelecek depremler karşısında algılanan risk oranını artırmaktadır. Kadınlar daha yoğun travma tepkileri gösterip, kendilerini olası depremlere karşı daha hazırlıksız hissettiklerini açıklamışlardır. Etkin bir eğitim kampanyasıyla şu iki nokta vurgulanmalıdır; Depremden önce ve deprem anında yapılacakları öğretip uygulatmak ve öğretilenlerin yapılmasını teşvik edici psikolojik ve diğer mekanizmaları geliştirmektir. Eğitimle, kendine güveni geliştirmek, başarabileceğine inandırmak Yani ben bu olayı kontrol altına alabilirim duygusunu geliştirmek gerekir. Aile ve çevre ilişkisini geliştirmek suretiyle sosyal destek /dayanışma/ özendirme toplum bilinci haline dönüştürmek gereklidir. Şu andaki durumda söz konusu olan şey yine organizasyon ve eşgüdümdür. Şöyle ki, önceki depremlerden dolayı bir işbirliği geçmişi olan söz konusu örgütler gelecek depreme ilişkin bir ortak çalışma-işbirliği planı çıkartmalı ve bunda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği sağlamalıdır. Temelde yapılacak iş yine, bir afet yönetimi planına eklemlenmektir. Afet sonrasında görevli olacak ekipleri harekete geçirip sevk ve idare edecek merci, ne 18

19 zaman kimleri, hangi alt birimleri haberdar edeceğini bilmeli, o birimler nereye nasıl gidilip, kiminle temas sağlanacağını bilmelidirler. İşte bu düzgün bir afet yönetimi iş akışı planına bağlıdır. Uygulama aşamasında pilot bölge seçimleri yapılabilir ve planlarda önerilen unsurlar sınanmaya koyulursa, psikolojik destek örgütlenmesinin de daha genel bir afet yönetimi uygulaması içinde yer alması gerecektir Depremlerin ruh sağlığı üzerinde etkileri Afetlerin, özellikle de doğal afetlerin toplum ruh sağlığını nasıl etkilediği, ortaya çıkan psikolojik sıkıntıların neler olduğu ve ne kadar yaygın olduğu, toplum ruh sağlığını koruyabilmek için ne gibi uygulamalar yapılması gerektiği ve toplumun psiko-sosyal özellikleri ile afet zararlarını azaltma/hazırlıklı olma ilişkisi üzerinde araştırma ve çalışma yapılmalıdır. Afet yaşayanların afet sonrası uygulamalarda aktif katılımlarını sağlamak onların çaresizlik duygularını azaltacak ve yaşadıkları olumsuz duyguları hafifletecektir Afetzede psikolojisi ve depremlere hazırlıklı olma/zarar azaltmada halk katılımı ve eğitimi Depremden hemen sonra yer alan aşamalarda toplum ruh sağlığına eğilmek gereklidir. Ancak uzun vadede toplumu zarar azaltma ve hazırlıklı olmaya yönlendirecek uygulamalara gerek vardır. Afet yönetimi ancak birçok disiplinin ve sektörün eşgüdüm içerisinde çalışması ile başarılı olabilir. Afet yönetiminde farklı sektörlerin işbirliği içerisinde çalışabilmelerinin önemi de 1999 Marmara bölgesi depreminde ortaya çıkmıştır. Kamu kesimi, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin eşgüdüm içerisinde çalışabilmeleri ve sadece afetten sonra değil, tüm aşamalarda uyum içerisinde olabilmeleri çok önemlidir. Özellikle zarar azaltma ve hazırlıklı olabilme aşamalarında bu sektörlerin iş birliği sağlanarak toplum katılımını güçlendirebilmek de etkili bir afet yönetimi sisteminin kurumsallaştırılabilmesi için gereklidir Afet sonrası psikolojik tepkiler ve gerekli psikolojik hizmetler Afet yaşayanların psikolojik tepkileri afet olayının şiddetine ve afetzedelerin bireysel özelliklerine göre belirlenir. Psikolojik tepkileri afet sonrası aşamalar göre incelemek mümkündür. İlk tepkiler akut aşama olarak adlandırılan afetten hemen sonraki dönemdir. 19

20 Çocuklar, yaşlarına bağlı olarak afetler karşısında yetişkinlerde sıralanan tepkilerden farklı tepkiler gösterebilirler. Bu tepkiler konularında anne-babaların bilgilendirilmesi, çocuklarına bu duygularını ifade edebilme ortamlarını yaratmalarını sağlamak gereklidir. Deprem sonrası bir kısım afetzedede görülen travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) çok daha ciddi bir tablodur. Deprem olayının çeşitli yollarla tekrardan yaşanması (elde olmadan tekrarlanan anılar, düşünceler, hayaller ve rüyalar; deprem sanki yeniden oluyormuş gibi hissetme veya davranma; depremi hatırlatan olay veya durumlarla karşılaşınca duyulan yoğun psikolojik sıkıntı), depreme eşlik etmiş olan çeşitli uyaranlardan sürekli kaçınma (Deprem hakkında konuşmaktan kaçınma, deprem ile ilgili görünen etkinliklerden kaçınma gibi), genel tepki düzeyinde azalma (İnsanlardan uzaklaşma, ilgi kaybı, duygulanımda kısıtlılık gibi) ve aşırı uyarılmışlık belirtileri (uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede güçlük, öfke ve sinirlilik, dikkati toplayamama, aşırı hareketlilik gibi). Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ve tanı koyma kriterleri psikiyatrik tanı sistemlerinde Deprem sonrası verilecek psikolojik destek ve normalleştirme hizmetleri bu anlamda önleyici hizmetlerdir ve daha ciddi sorunların ortaya çıkma olasılığını azaltır. Ancak, afetzedenin deprem öncesi ruh sağlığı, kişilik özellikleri ve depremde yaşanan travmanın derinliği ile bağlı olarak deprem sonrası TSSB nin bir kısım depremzedede ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu bağlamda afet sonrası çalışmalar yürütürken ön test-son test, tesadüfî ve temsili örneklem seçimi gibi metodolojik sorunların yaşandığı göz önünde tutulmalıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar depremlerin psikolojik açıdan stres tepkilerine yol açtığını, bu etkilerin belli gruplarda, örneğin kadınlarda, düşük eğitim düzeyli bireylerde ve daha önce psikolojik sıkıntıları olanlarda daha belirgin olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Ancak, uzun dönemde bu rahatsızlıkların çok belirgin olmadığı ve ancak toplumun % 10-%15 gibi bir kesiminin ciddi ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve ruh sağlığı hizmetlerinin yaygın olarak kullanılmadığı görülmüştür Önemli olan deprem sonrası ortaya çıkan ve depremzedelerde yaygın olarak görülen psikolojik tepkilerle bu tablonun karıştırılmaması ve daha şiddetli ve kalıcı tepki gösteren depremzedelerin profesyonel hizmet için yönlendirilebilmeleridir. 20

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

I. DEPREM ŞURASI ARDINDAN

I. DEPREM ŞURASI ARDINDAN I. DEPREM ŞURASI ARDINDAN Mehmet Emin TUNA(*) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2.10.2003 tarihli 2547 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yetki ile Deprem Şurası çalışmalarının başlatılması ile şura çalışmalarına

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 1 Ekim 2004 Doğal afetlerin ve özellikle depremlerin tehdidi altında olan ülkemizde, şehirleşme ve yapılaşma süreçleri için güvenirlilik unsuru

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM

İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSG AMACI Çalışanları Korumak Üretim Güvenliğini Sağlamak (İş gücü kaybını önlemek) İşletme Güvenliğini Sağlamak İSG HAKKI Sağlıklı

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ DEPREM GERÇEĞĠ Övgü PINAR Nurel KILIÇ Dünyada ve ülkemizde sık sık meydana gelen deprem, heyelan, çığ, sel baskını vb. olaylar sonucunda can ve mal kaybında büyük artışlar gözlenmekte olup ülkemizde son

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan, yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU

GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU Bu rapor, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından 13 Haziran 2015 tarihinde Gaziantep te düzenlenen Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ tmmob makina mühendisleri odası TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI NIN ÖNERİLERİ ODA RAPORU Mart 2010 Yayın No:... MMO/2010/523 tmmob makina mühendisleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) KISA

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

HATAY İLİ NİN JEOLOJİSİ ve DEPREMSELLİĞİ KONFERANSI

HATAY İLİ NİN JEOLOJİSİ ve DEPREMSELLİĞİ KONFERANSI HATAY İLİ NİN JEOLOJİSİ ve DEPREMSELLİĞİ KONFERANSI Düzenleyen : Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği Tarih : 30 Ocak 2009 Saat : 15:00 Yer : Hatay Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI TEMASI HERKES İÇİN PSİKOLOJİK İLK YARDIM Her dört yetişkinden

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı;

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı; AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) APHB tarihçesi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri, depremlerin yaşandığı bölgeler dışında, Türkiye genelinde de önemli etkiler yaratmıştır. Depremin

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

ZEMİN ETÜTLERİ "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz"

ZEMİN ETÜTLERİ Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz ZEMİN ETÜTLERİ "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz" BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI'NA Tarih : 17 Ocak 2001 Bakanlıklar

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 İş Güvenliği Mühendisliği Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 2007 Yılı SSK İstatistikleri İş Kazası Sayısı : 80602 İş kazaları sonucu ölüm sayısı : 1043 Sürekli iş

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ TANIM Yapının inşaası süresince, inşaata ait agrega, çimento, alt yapı, beton ve zemin deney ve uygunluk kontrollerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ENGELLİ BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ENGELLİ BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ENGELLİ BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. Program Adı: Programı 2. Programı Aksaray Teknik Bilimler Yüksekokulu bünyesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı