ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER"

Transkript

1 VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan ÇELİKER HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veritabanı sorgularını kullanabilecek, Veritabanındaki tablolara yeni kayıt ekleyebilecek, Tablo içerisinden belli şartlara göre verileri seçebilecek, Tablodaki kayıtları güncelleyebilecek ve silebilecek, Verileri sıralayabilecek ve gruplandırabileceksiniz. ÜNİTE 14

2 GİRİŞ Veritabanı tasarımı yapılıp tablo, alan ve ilişkiler oluşturularak veritabanı kullanıma hazır hâle gelir. Veritabanı üzerinde tablo oluşturma, sorgulama, veri girme, silme veya güncelleme gibi işlemler yapısal sorgulama dili olan SQL ile gerçekleştirilmektedir. SQL ile hazırlanan sorgular kullanılarak veritabanındaki veriler üzerinde tüm işlemler yapılabilir. Sorgu, fiziksel olarak içerisinde bilgi barındırmayan ancak tablolar içerisindeki verilerden sadece istenen alanlardaki bilgileri belirli bir şarta göre görüntülemek için kullanılır. Aslında sorgular, tablo içerisindeki veriler üzerinde gruplama, hesaplama veya özetleme gibi işlemleri yapmak için kullanılan çok güçlü araçlardır. Sorgu her çalıştırıldığında verileri yeniden görüntülediğinden tablodaki değişiklikler sorgulara otomatik olarak yansır. Bu bölümde; veri listeleme, ekleme, silme, güncelleme işlemlerini gerçekleştiren select, insert, delete, update gibi SQL ifadeleri kullanılarak veritabanındaki bir tablodan veri elde eden sorgular ele alınacaktır. SELECT İfadesi Bir tablo içerisindeki verilerin tamamının veya belli şartlara göre bir kısmının listelenmesini sağlayan SQL ifadesidir. Select ifadesinin genel kullanımı aşağıdaki gibidir: SELECT Alan1, Alan2, Alan3 FROM Tablo_Adı Örneğin bir veritabanında bulunan Personel adlı tablodaki kayıtları tüm alanlarıyla birlikte listeleyelim. Resim Select İfadesiyle Tüm Alanların Listelenmesi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Örnekte kullanılan ifade Personel tablosundaki tüm alanların listelenmesini sağlar. Ancak bazı durumlarda sadece bazı alanların listelenmesi istenir. Bunun için örnekteki * karakteri yerine listelenmesi istenen alan isimleri yazılır. Örnekte tabloda bulunan alanlardan sadece Ad, Soyad, Adres alanlarının listelenmesi istenmiştir (Resim 14.2). Resim Select İfadesiyle İstenen Alanların Listelenmesi Veri listeleme işlemlerinde sadece gerekli alanların seçilmesi performansı oldukça artırır. * karakteri kullanılarak bir tablodaki tüm alanların seçilmesi yerine sadece gerekli alanların seçilerek listelenmesi sorguların daha hızlı çalışmasını sağlar. SQL Server Management Studio da yazılan birkaç sorgu aynı anda çalıştırılıp sorgu sonuçları listelenebilir (Resim 14.3). 3 farklı sorgu ifadesi 1. sorgu sonucu 2. sorgu sonucu 3. sorgu sonucu Resim Aynı Anda Birden Fazla Sorgu Sonucunun Listelenmesi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 INSERT İfadesi Bir tablo içerisine yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Insert ifadesi yazılırken ilk olarak tablo adı belirtilir. Sonra içerisine yeni değer eklenecek alan isimleri aralarına, karakteri konularak yazılır ve ardından VALUES ifadesi kullanılarak parantez içerisinde yeni değerler yazılır. Insert ifadesinin genel kullanımı aşağıdaki gibidir: INSERT INTO Tablo_Adı (Alan1, Alan2, Alan3 ) VALUES (Değer1, Değer2, Değer3 ) Insert ifadesini kullanarak Personel tablosuna yeni bir kayıt ekleyelim. Resim 4 ten de görüldüğü gibi örnekte personel tablosuna yeni bir kayıt eklenmiş ve tablonun son hâli Select ifadesi kullanılarak listelenmiştir. UPDATE İfadesi Resim INSERT İfadesinin Kullanımı Bir tablo içerisinde bulunan herhangi bir kaydın güncellenmesi için kullanılır. Update ifadesinin genel kullanımı aşağıdaki gibidir: UPDATE Tablo_Adı SET Alan1 = Yeni Değer1, Alan2 = Yeni Değer2 WHERE koşul veya koşullar Update ifadesini kullanarak Personel tablosundaki Şule Pekin isimli kişinin soyismini Çelik olarak güncelleyelim. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Sorgu çalıştırılmadan önce Şule isimli kaydın soyismi Pekin şeklindeydi. Update ifadesi kullanılarak Pekin değeri Çelik olarak güncellendi (Resim 14.5). DELETE İfadesi Resim UPDATE İfadesinin Kullanımı Bir tablo içerisinde bulunan kayıtların belli koşul ya da koşullara göre silinmesi için kullanılır. Delete ifadesinin genel kullanımı aşağıdaki gibidir: DELETE FROM Tablo_Adı WHERE koşul veya koşullar Personel tablosuna Insert ifadesi kullanılarak bir kayıt eklenmişti. Şimdi Delete ifadesini kullanarak bu kaydı tablodan silelim (Resim 14.6). Resim DELETE İfadesinin Kullanımı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 WHERE İfadesi Bir tablo içerisindeki verilerden sadece belli şartları taşıyan kayıtların listelenmesini sağlar. Where ifadesi Select, Update ve Delete ifadeleri ile birlikte kullanılabilir. Bu ifadenin genel kullanımı aşağıdaki gibidir: [SELECT, UPDATE, DELETE ifadelerinden biri] WHERE koşul veya koşullar Where ifadesi Insert ifadesiyle birlikte kullanılamaz. Where ifadesinin Select, Update ve Delete ifadeleriyle kullanımı aşağıdaki gibidir: Resim 7 deki örnekte Where ifadesi kullanılarak Personel tablosundan sadece Şehir alanı Erzurum olan kayıtlar listelenmiştir. Resim SELECT WHERE Kullanımı Resim 8 de Where ifadesi kullanılarak sadece Cem isimli kaydın Şehir ve Adres bilgileri güncellenmiştir. Resim UPDATE WHERE Kullanımı Resim 9 da Where ifadesi kullanılarak sadece şehri Sakarya olan kayıtlar silinmiştir. Resim DELETE WHERE Kullanımı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Where ifadesi ile yazılan koşullarda birtakım karşılaştırma ve mantıksal operatörler kullanılmaktadır. Karşılaştırma operatörleri Where ifadesinde bulunan alan adı ile değer arasında kullanılır. Mantıksal operatörler ise aynı anda birden fazla koşulu sağlayan kayıtlar üzerinde işlem yapmayı sağlar. Örneğin ad, soyad, ders ve puan bilgilerinin yer aldığı Notlar tablosunda (Resim 14.10) puanı 50 den yüksek olan öğrencilerin filtrelenerek listelenmesi istendiğinde Where koşul ifadesinde > karşılaştırma operatörü kullanılır. Mantıksal operatöre de sadece matematik dersinden 50 den yüksek puan alan öğrencilerin filtrelenerek listelenmesi örnek olarak verilebilir. Bu koşul ifadeleri Resim de gösterilmiştir. Karşılaştırma Operatörü Resim Notlar Tablosu Mantıksal Operatör 1. sorgu sonucu (50 den yüksek puan alanlar) 2. sorgu sonucu (Matematik dersinden 50 den yüksek puan alanlar) Resim 10. Karşılaştırma Operatörü Mantıksal Operatör Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler aşağıdaki tabloda açıklamalarıyla gösterilmiştir. Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal Operatörler Tablo Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal Operatörler Operatör Açıklama = Eşit < Küçük > Büyük <= Küçük veya Eşit >= Büyük veya Eşit <> Eşit değil and Her iki koşulun da sonucunun doğru olması durumu or Koşullardan sadece birinin doğru olması durumu not Koşul ifadesinin yanlış olması durumu Verileri Sıralamak Order By ifadesinde ASC ve DESC eklerinin kullanılmaması durumunda sıralama varsayılan olarak küçükten büyüğe doğru yapılır. SQL sorguları sonucunda listelenen verilerin belli bir alandaki değerlere göre sıralanması gerekebilir. Bu işlem için ORDER BY ifadesi kullanılır. Bu ifade yardımıyla veriler alfabetik ya da numerik olarak sıralanabilir. Order By cümlesinde küçükten büyüğe doğru yapılan sıralamalar için ASC (Ascending Artan), büyükten küçüğe doğru sıralamalar için de DESC (Descending Azalan) ifadeleri ek olarak kullanılabilir. Bu eklerin kullanılmaması durumunda varsayılan olarak küçükten büyüğe doğru sıralama yapılır. Order By ifadesinin genel kullanımı aşağıdaki gibidir: SELECT Alan1, Alan2 FROM Tablo_Adı ORDER BY Sıralanacak Alan Adı ASC veya DESC Örneğin online olarak iş başvurusu alan bir şirket başvuranların yaşına göre değerlendirme yapmak istemektedir. Buna göre ad, soyad, başvuru ili, doğum yılı ve öğrenim düzeyi bilgilerinin yer aldığı Başvurular tablosundaki (Resim 14.12) bilgiler doğum yılına göre sıralanacaktır. Resim Başvurular Tablosu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Bu sıralama işlemi için yazılacak SQL sorgusu ve tablonun son hâli Resim te gösterilmiştir. Sorgu çalıştırıldıktan sonra Doğum Yılı alanındaki değerler küçükten büyüğe doğru sıralandı. Resim 13. ORDER BY İfadesinin Kullanımı Sorgu cümlesinde DESC eki kullanılırsa değerler büyükten küçüğe doğru sıralanır (Resim 14.14). Resim ORDER BY DESC Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Verileri Gruplandırmak Bazı durumlarda veriler bir alandaki değerlere göre kümelere ayrılmak istenebilir. Bu kümeleme işlemi tablonun tamamına uygulanabildiği gibi GROUP BY ifadesi yardımıyla belirli bir gruba da uygulanabilir. Veriler üzerinde işlem yaparken toplam kayıt sayısı, en küçük değer, en büyük değer gibi bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Bunun için AVG(), COUNT(), MAX(), MIN() ve SUM() fonksiyonları kullanılır. Bu fonksiyonlar kullanıldığında ortaya çıkan değerler GROUP BY ile belirlenen sütunlara göre listelenir. Fonksiyonların Group By ile birlikte genel kullanımı aşağıdaki gibidir: SELECT Alan Adı, COUNT(Alan Adı) FROM Tablo_Adı GROUP BY Alan Adı Örneğin başvurular tablosunda yer alan kayıtlardan her bir öğrenim düzeyine ait başvuru sayısı Resim teki SQL ifadesi kullanılarak bulunabilir. Group By ifadesi Where ifadesinden sonra Order By ifadesinden önce kullanılmalıdır. Group By ifadesi kullanıldığında öğrenim düzeyine göre başvuru sayısı listelenir. Resim 15. GROUP BY İfadesinin Kullanımı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Veriler Üzerinde Arama Yapmak Tablo içerisindeki veriler üzerinde arama yapılarak sadece belli şartları sağlayan verilerin listelenmesi için LIKE anahtar kelimesi kullanılır. LIKE anahtar kelimesi, WHERE ifadesiyle birlikte kullanılır. WHERE ifadesinin kullanımında bulunan = operatörü yerine LIKE anahtar kelimesi yazılır ve gerekli koşullar belirtilir. LIKE anahtar kelimesinin genel kullanımı aşağıdaki gibidir: [SELECT, UPDATE, DELETE ifadelerinden biri] WHERE Alan Adı LIKE Koşul LIKE anahtar kelimesi ile bir alan içerisinde arama yapılırken bazı karakterler kullanılır. Bu karakterler ve bunların kullanım amaçları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo LIKE Anahtar Kelimesi Arama Karakterleri Karakter % _ [ ] [^] Kullanım amacı Arama metni içerisindeki sıfır, bir veya birden fazla karakteri temsil eder. % işareti ile benzer işleve sahip olup arama metni içerisinde sadece bir karakteri temsil eder. Genellikle % karakteri ile birlikte kullanılır. Parantezler içerisindeki harf aralığını koşul olarak alır ve filtreleme işlemini yapar. Parantezler içerisindeki karakterleri içermeyen kayıtları listeler. Arama karakterleriyle ilgili örnek kullanımlar ve açıklamaları Tablo 14.3 te verilmiştir. Sorgu örneklerinde alan adı olarak adres kullanılmıştır. Tablo Arama Karakterlerinin Kullanım Örnekleri Örnek Kullanım WHERE Adres LIKE 'bel%' Açıklama bel ile başlayan kayıtlar listelenir. Ör: belde, belediye WHERE Adres LIKE '%Sakarya%' Sakarya kelimesini içeren kayıtlar listelenir. WHERE Adres LIKE '_emal' WHERE Adres LIKE '[A N]%' WHERE Adres LIKE '[^A N]%' 5 karakterden oluşan ilk karakteri ne olursa olsun ancak son 4 karakteri emal olan kayıtlar listelenir. Ör. Kemal, Cemal A ile N arasındaki herhangi bir harfle başlayan kayıtlar listelenir. Ör. Aksaray, Balık, Nar A ile N arasındaki harfler dışında kalan herhangi bir harfle başlayan kayıtlar listelenir. Ör. Yozgat, Ordu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özet Veritabanındaki veriler üzerinde tablo oluşturma, veri girme, silme veya güncelleme gibi işlemler sorgular yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Sorgular, tablo içerisindeki veriler üzerinde gruplama, hesaplama veya özetleme gibi işlemleri yapmak için kullanılan çok güçlü araçlardır. Tablo içerisindeki verilerin tamamının veya belli şartlara göre bir kısmının listelenmesi için SELECT ifadesi kullanılır. Tabloya yeni kayıt eklemek için INSERT ifadesi kullanılır. Tablo içerisinde bulunan herhangi bir kaydın güncellenmesi için UPDATE ifadesi kullanılır. Tablo içerisinde bulunan kayıtların belli koşul ya da koşullara göre silinmesi için DELETE ifadesi kullanılır. Tablo içerisindeki verilerden sadece belli şartları taşıyan kayıtların listelenmesi için WHERE ifadesi kullanılır. WHERE ifadesi SELECT, UPDATE ve DELETE ifadeleri ile birlikte kullanılabilir. Verilerin belli bir alandaki değerlere göre sıralanması için ORDER BY ifadesi kullanılır. Verileri bir alandaki değerlere göre kümelere ayırmak için GROUP BY ifadesi kullanılır. Veriler içerisinde arama yapmak için LIKE anahtar kelimesi kullanılır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Bir tabloda verilerin tamamının veya belli şartlara göre bir kısmının listelenmesini sağlayan SQL ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Insert b) Select c) Update d) Create e) List 2. Veri listeleme işleminde bir tablodaki bütün alanların görütülenmesi için alan adı yazmak yerine aşağıdaki sembollerden hangisi kullanılır? a) b), c) * d) = e)? 3. Bir tablodan kayıt silmek için aşağıdaki SQL komutlarından hangisi kullanılır? a) Delete b) Drop c) Select d) Update e) Insert 4. Aşağıdaki sorgulardan hangisi Musteri tablosundan integer tipindeki ID alanında 1 değerine sahip kayıtları siler? a) Delete from Musteri b) Delete * from Musteri Where ID=1 c) Delete ID from Musteri Where = 1 d) Delete from Musteri Where ID=1 e) Delete from Musteri Where ID= 1 5. Bir tabloya kayıt eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? a) Delete b) Select c) Update d) Create e) Insert Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 6. Bir tablo içerisindeki verilerden sadece belli şartları taşıyan kayıtların listelenmesi ifadesi ile sağlanır. Cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) Where b) Update c) Order By d) Group By e) Having 7. Verileri sıralamak aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? a) Group By b) Having c) Order By d) Delete e) Select 8. Toplam kayıt sayısı aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılarak öğrenilir? a) Avg b) Sum c) Max d) Count e) Min 9. Bir select ifadesinden dönen veri kümesini belirli alanlara göre gruplandırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Group By b) Order By c) Where d) Having e) Count 10. Aşağıdakilerden hangisi bir karşılaştırma operatörü değildir? a) > b) < c) <> d) not e) >= Cevap Anahtarı 1.B, 2.C, 3.A, 4.D, 5.E, 6.A, 7.C, 8.D, 9.A, 10.D Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR ALGAN, Sefer, (2009), Her Yönüyle C#, Pusula Yayıncılık, İstanbul. AKTAŞ, Volkan, (2013), Her Yönüyle C# 5.0, KODLAB, İstanbul. AKKAYA, M. E. (2013). MS SQL SERVER KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR: Microsoft SQL Server Veritabanına Giriş (Birinci Seviye İlk Adım). Mehmet Emin AKKAYA. NIELSEN, P., & PARUI, U. (2011). Microsoft SQL server 2008 bible (Vol. 607). John Wiley & Sons. THOMAS, S. P. (2013). Installing SQL Server 2012 Step By Step: Installing SQL Server 2012 Step By Step. TekkieBooks. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Yapısal Sorgulama Dili (SQL)

Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Öğr. Gör. Namık ĠÇELĠ SQL NOTLARI Sayfa 1 Yapısal Sorgulama Dili (SQL) İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (RDBS) modeli ilk önce 1970 yılında Dr.E. F. Codd tarafından tarif edilmiştir. SQL veya Structured

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Veritabanı Nedir? Veritabanı

Veritabanı Nedir? Veritabanı Veritabanı Nedir? Veritabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapılardır. Değişkenlerdeki bilgiler ve formlardan gelen tüm bilgiler geçicidir. Sayfa kapatıldığında yada değiştirildiğinde kaybolurlar.

Detaylı

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL) Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı