Nazo Kuflum Aya na Takar Halhal!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazo Kuflum Aya na Takar Halhal!"

Transkript

1 Nazo Kuflum Aya na Takar Halhal! Yaz : Ecz. Akgün Egemen Multi-tabs Bifiform Ürün Müdürü Foto raflar: Doç. Dr. Metehan Özen Kiraz Erciyas Yavuz Farmagazin in bu say s nda sizlere bas nda s kça karfl laflt m z halkal kufllarla ilgili haberlerden bahsetmek ve halkalama çal flmalar n anlatmak istiyorum. Henüz birkaç gün önce okudu um Vatandafllar n buldu u, aya nda demir halka ile dikkat çeken ölü kuflu istihbarat inceleyecek bafll kl haberin devam n da aynen aktar yorum; 72

2 aziantep te ar c l k yapan vatandafllar, dün sabah, aya ndaki demir halkada seri numaras yla birlikte G Israel Tel Aviv yaz l ölü bir ar kuflu buldu. l Tar m Müdürlü ü ne teslim edilen kuflun incelenmesinin ard ndan casus olaca endiflesiyle Emniyet e bilgi verildi. Kuflun, istihbarat birimlerine verilece i ö renildi. Gaziantep in fiehitkâmil lçesi nde ar c l k yapan vatandafllar n, dün sabah buldu u, ölü bir ar kuflunun sa aya ndaki C43917 seri numaras ve ngilizce Israel Tel Aviv yaz s casus mu tart flmas yaratt. Kuflun burnunun sol taraf nda büyük bir delik tespit eden vatandafllar, kuflu Ar Yetifltiricileri Birli i ne götürdü. Ar Yetifltiricileri Birli i Baflkan Nebi Koca, Burnunun sol taraf n n sa a göre 3 kat genifllikte oldu unu gördük. Muhtemelen oraya da herhangi bir fley yerlefltirilmifl olabilir. l Tar m Müdürlü ü ne bildirdik. Orada gerekli incelemeler yap lacak demesinin ard ndan kufl, l Tar m Müdürlü ü ne götürüldü. Gaziantep Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü Hayvan Sa l fiube Müdürü Akif Aslanpay ise flu aç klamada bulundu: Bu kuflun burnu di erlerinden çok farkl ve çok aç k. Emniyete bilgi verdim. stihbarattan polisler gelip alacak. Ses ve görüntü amaçl kullan lm fl olabilir. Söz konusu srail ise bunu yapabilirler dedi. Mahmuzlu K z Kuflu 73

3 fiimdi bahsedece im halkalama çal flmalar, Gaziantep te bulunan bu ölü ar kuflu ile ilgili habere ve bunun gibi bas nda okudu umuz halkal kufl haberlerine bir ayd nlatma sa layacakt r umar m. Dünyan n çeflitli ülkelerinde bulunan halkalama istasyonlar ndaki araflt rmac lar n, kufllar güvenli yöntemler kullanarak yakalamalar, çeflitli bilgileri kaydettikten sonra bacaklar na halka takmalar ve tekrar do aya b rakmalar na halkalama denir. Halkalama çal flmalar kufllar n göç yollar n, k fllama, üreme alanlar n bilmemize, göç takviminin ö renilmesine, dolay s yla göç yollar nda kritik öneme sahip alanlar n korunmas na olanak sa layan bir yöntemdir. Halkalama çal flmalar, ornitoloji (kufl bilimi) araflt rmalar nda çok önemli bir yer tutmaktad r. lk kez 1889 y l nda, Danimarkal H. D. Mortensen taraf ndan S rc klar üzerinde denenen bu yöntem, günümüzde dünyan n pek çok ülkesinde yayg n bir flekilde uygulanmaktad r. Her y l Avrupa da 3,8 milyon kufl halkalanmakta ve dünyada bugüne kadar 70 milyon kuflun halkaland tahmin edilmektedir. 100 y l aflk n bir süredir yayg n bir flekilde uygulanan bu yöntem sayesinde, dünyada hiçbir canl grubu için var olmayan, çok de erli bir bilgi kayna oluflturulmufltur. Halkalama çal flmalar nda kufllar yakalamak için genellikle sis a lar kullan l r. 300 y l önce Japonlar n keflfetti i sis a lar en yayg n yakalama yöntemidir. Kufllar n, çok ince, siyah, naylon iplikten yap lan bu a lar görmesi pek mümkün de ildir. Bu nedenle, sis a lar n n kullan lmaya bafllanmas yla birlikte halkalama çal flmalar bütünüyle h z kazanm fl ve bibik 74

4 A aç ncir Kuflu yap lan çal flmalar n verimlili i artm flt r. Kufllar yakalamak için sis a lar n n yan s ra, kafesler, canon a lar, balçatri ve helgoland ad verilen büyük a sistemleri gibi farkl teknikler de kullan l r. Kufllar yakaland ktan sonra özel pensler yard m yla halkalar ayaklar na tak l r. Türlerin ayak kal nl klar na uygun olarak dünya çap nda standart olan farkl çaplarda halkalar kullan l r. Halkalar genellikle alüminyum ya da çelikten oluflur. Bu nedenle çok hafiftirler ve kufllar n normal davran fllar nda bir de ifliklik yaratmazlar. Halka tak ld ktan sonra rehber kitaplar yard m yla kufl üzerinde çeflitli incelemeler ve ölçümler yap l r. Kuflun türü, yafl, cinsiyeti belirlenir. Kuflun kanat uzunlu u, a rl, ya ve kas miktar gibi çeflitli ölçümler yap l r ve sonuçlar standart kay t formlar na kaydedilir. Daha sonra bilgisayar ortam na aktararak istatistiksel de erlendirmeler yapmak mümkündür. Her halka üzerinde ayr bir kod numaras ve her ülke için standart bir adres yaz l d r. Kod numaras bireylerin tan nmas, adresleri ise tekrar yakalanan ya 75

5 da ölü bulunan, halkal bir kuflun hangi ülkede halkaland n n anlafl labilmesi için önemlidir. Bu adres sayesinde, kufl ölü bulunduysa halkas ya da tekrar yakaland ysa kufl ile ilgili bilgiler ilk halkaland ülkedeki merkeze ulaflt r labilir. Halkalama çal flmalar n n tarihçesi son derece ilginçtir. 19. yüzy la kadar, kufllar n göç etti i tam olarak anlafl lamam fl. Ortaça da Avrupa da, k rlang çlar n sonbaharda deniz alt na dal p, ilkbaharda tekrar ç kt klar, baz kufllar n ise k fl geldi inde fareye dönüfltü ü san lmaktaym fl. Kufllar n göç ettiklerine dair ilk bilimsel deliller, Afrikal lar n avlamak için leyleklere att klar ancak öldüremedikleri leyleklerin üstlerinde kalan oklar sayesinde ortaya ç km fl. Bu halde Avrupa ya göç eden leyleklerdeki oklar, Afrika kültürlerini giderek daha iyi tan yan kâflifler taraf ndan tan mlanmaya bafllam fl ve leyleklerin Afrika dan geldi i anlafl lm fl. Kay tlara geçmifl ilk "oklu leylek" de Almanya n n Klütz köyü yak nlar nda, boynunda bir okla uçarken görülen leylekmifl. Günümüzde ne mutlu ki art k göç yollar n araflt rmak için kufllara ok saplamak gerekmiyor. Kufllar n hissetmeyecekleri kadar hafif ve numaral alüminyum halkalar sayesinde, inan lmaz yolculuklar n takip edilebiliyor, kaç y l yaflad klar, say lar ndaki de iflimler kesin olarak ölçülebiliyor. Türkiye de çeflitli noktalarda Ulusal Halkalama Program kapsam nda halkalama çal flmalar yürütülmektedir. Cernek stasyonu (K z l rmak Deltas, Samsun), ODTÜ stasyonu (Ankara), Manyas Kuflcenneti stasyonu (Band rma, Bal kesir), Akyatan stasyonu (Çukurova Deltas, Adana), Titreyengöl stasyonu (Manavgat, Antalya), Dicle stasyonu, Aras Kufl Araflt ma ve E itim stasyonu (Tuzluca, I d r), Kuyucuk Kufl Araflt rma ve E itim stasyonu (Arpaçay-Kars) Türkiye de halkalama çal flmalar n n yürütüldü ü yerlerdir. Sizler de halkal bir kufl bulursan z lütfen Do a Araflt rmalar Derne i ile iletiflime geçiniz. Belki sayenizde o güne kadar bilinmeyen bir göç yolunun ortaya ç kar lmas ya da o türün korunmas mümkün olabilir. Herkesin bu güzel dünyay korumak için yapabilece i muhakkak bir fleyler vard r. Hoflça kal n! Halkal bir kufl bulursan z lütfen: Halkan n üzerindeki adres ve numaray, Kuflu nerede ve hangi tarihte buldu unuzu, Tan yabiliyorsan z türünü, Kuflu ölü mü yoksa canl m buldu unuzu, Kuflun nerede ve ne zaman halkaland n size de bildirmemiz için ad n z ve adresinizi yaz n z. Daha sonra bu bilgileri adresine göndererek Kufl Araflt rmalar Derne i yle iletiflime geçiniz. Halkal bir kufl gördü ünüzde lütfen kuflu yakalamaya çal flmay n z! 76

Nano Dünya. Nanometre

Nano Dünya. Nanometre Yeni dünya Ç NDE bulundu umuz yeni yüzy lda yepyeni bir dünyan n resmi giderek netlefliyor. Yeni dünyan n etkileyici oldu unda kuflku yok. Ama gördü ümüzün sevindirici mi, ürkütücü mü oldu u, görüfl aç

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

B R LER N korkutan ses

B R LER N korkutan ses ISSN 1308-7622 6 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Yeni dünya Alanya dan Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. HABER

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran 2009 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z TUG

Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z TUG Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z fiubat 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Prof. Dr. Ali ALPAR - Prof. Dr. Zeynel TUNCA TUG TUG UN Ku ve RTT 150 Telesko

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı