Úûsizlik Yardúmú 2004 yúlúnún sonuna kadar vardúr - ya sonrasú?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Úûsizlik Yardúmú 2004 yúlúnún sonuna kadar vardúr - ya sonrasú?"

Transkript

1 Alman Sendikalar Konfederasyonunun (DGB) bir sendikasúna üyelik için baûvuru dilekçesi Üyelik aidatú brüt gelirin yüzde biridir. Öùrenci, iûsiz ve emekliler için oldukça indirimli aidat ödemeleri vardúr. adlú adresten ayrúntúlú bilgi alabilirsiniz Aûaùúdaki formu doldurun, imzalayún ve DGB-Bundesvorstand, Jörg-Peter Ludwig, Henriette-Herz-Platz 2, Berlin adresine gönderin. Soyadú Adú Sokak / Daire No Posta kodu / Ûehir Doùum tarihi Uyruùu Telefon Cinsiyeti Çalúûtúùú yer Mesleùi Mesleki statüsü: Úûçi Görevli Memur Meslek öùrencisi Öùrenci Diùerleri Aylúk brüt gelir Banka Hesap No Banka ûubesi Tarih / Úmza Vermiû olduùum bilgilerin, olasú deùiûiklikler ve ekler de dahil olmak üzere, üyeliùimle ilgili iûlemler kapsamúnda deùerlendirilmesini, özellikle bu bilgilerin mevcut üyeler yönetiminde, üyelik bilgilerinde ve gerekli olan miktarlarda üyelik aidatú kesintilerinde - elektronik data taûúyúcúlarú vasútasúyla - bilgisayarlar yardúmúyla (otomatik olarak) iûlenmesini ve bu bilgilerden yararlanúlmasúnú kabul ediyorum. Yan tarafta iûaretlenmiû olunan sendikaya statü gereùi ödemem gereken aidatúmún ödenmemesi durumunda yukarúda belirtmiû olduùum banka hesabúmdan kesilmesi yönünde vekalet veriyorum. Hesabúmda gerekli miktarda para bulunmamasú durumunda hesabúmún bulunduùu banka ödemeyi yapmaya mecbur deùildir. Yukarúdaki anlaûma beyannamesini ve aidatún banka hesabúmdan kesilmesi vekaletnamesini sadece yukarúda adú geçen sendikaya karûú fesih edebilirim. Tarih / Úmza DGB. Amacúmúz insana hizmet etmek Úûsizlik Yardúmú 2004 yúlúnún sonuna kadar vardúr - ya sonrasú? Yeni Úûsizlik Yardúmú II (ALG II) Aùustus 2004 te güncelleûtirilmiû Metin

2 Sevgili vatandaûlar, Ocak 2005 ten itibaren Úûsizlik Parasú II (ALG II) ûu an yürürlükte olan Úûsizlik Yardúmú ve Sosyal Yardúmún yerine geçiyor. Kúsaca ALG II olarak adlandúrúlan Úkinci Úûsizlik Parasúna geçisi hükümet ve muhalafet birlikte Almanya Federal Meclisin de (Bundestag) karara baùladúlar. Ûimdiki Úûsizlik Yardúmúnún yerine geçecek olan ve yoùun kesintiler içeren bu yeni ödeme, bir anlamda temel bir yaûam garantisi oluûturmaktadúr. Eùer bu yeni durum sizleri etkiliyorsa, bu bröûürde sizin için önemli hususlarú biraraya getirdik. Arkadaûça selamlar Sizin Alman Sendikalar Birliùiniz DGB nin üye sendikalarú aûaùúdadúr: IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU): Únûaat-Ziraat-Çevre Sendikasú TRANSNET: Ulaûtúrma ve Taûúmacúlúk Sendikasú Gewerkschaft der Polizei (GdP): Polis Sendikasú Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): Eùitim ve Bilim Sendikasú Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG): Gúda-Müskirat- Eùlence Yerleri Sendikasú IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE): Madencilik, Kimya, Enerji sendikasú IG Metall: Metal Sendikasú Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): Birleûik Hizmetler Sendikasú DGB, tahminen Aralúk 2004 te özel olarak ALG II ile ilgili her kitabçúdan temin edebileceùiniz bir yol gösterici kitapçik yayúnlayacaktúr. Bir sendika üyesi olmanún kiûisel birçok yararú olduùu gibi, aynú zamanda politik ve toplumsal ilgilenmeyle de eû anlamlúdúr. Bu, kiûisel olarak size yardúmcú olabilen, günlük sorunlarda güçlü bir ortaùú yanúnúzda bulmak ve gerektiùinde ondan öùüt almak demektir. Çalúûtúùúm branûta hangi toplu sözleûmeye göre ücret ödenmektedir? Hangi haklarúm, hangi yükümlülüklerim vardúr? Tabiiki iûverenle anlaûmazlúk durumunda size yardúmcú oluyoruz. Her sendika üyesi ödediùi aidatúndan dolayú hukuki koruma talep etme hakkúna sahiptir. Politik-Toplumsal ilgi bununda üzerindedir. Sendikalar, sosyal adalet ve birlikte dayanúûma için her yerde güçlü bir topluluktur. Úûyerlerinde, giriûimlerde, belediyelerde, eyalettlerde, Federal Almanya da ve Avrupa da. Bu yaklaûúmú politik olarak temsil etmek her ûeyden önce DGB nin görevidir. Úûsizlik Yardúmú II (ALG II) ile ilgili Sendiklarún temel talepleri: ALG II sosyal yardúm seviyesine düûürülmemelidir. Uzun yúllar ödenen primlerin karûúlúùú olarak, iûsizlik Parasú I den iûsizlik Parasú II ye (ALG II) geçiûte uygun ûartlarda ek yardúm düzenlemelerini yumuûatmak Úûletmelerde ucuz ücrete hayúr. Sadece toplu sözleûme ve o bölgede kökleûmiû ücretler ödenmelidir. Kamusal olarak teûvik edilecek çalúûtúrma, esas itibariyle sosyal sigortaya tabii olmalú ve uygun ücret ödenmelidir. Uzun süreli iûsizler için integration yardúmlarú iyileûtirilmelidir. Servet ve özellikle emeklilik dönemi için daha yüksek muaafiyetler getirilmelidir. Kadúnlarún daha iyi desteklenmesi ve iûe geri dönmelerini kolaylaûtúrúcú imkanlar Uzun süreli iûsizlerle daha iyi ilgilenilmesi ve onlara iû bulunabilmesi için,,çalúûma Acentasú ve Belediyeler tarafúndan birlikte çalúûtúrúlan Úû-Merkezleri oluûturulmasú 2004 Ocak ayúnda oluûacak ödeme açúùúnún kapatúlmasú. 2 7

3 Para serveti ne kadar yüksek olabilir? Hangi ûahúslarda nafaka hakkú gözönünde bulunduruluyor? ALG II alan kiûilerden, 2005 yúlúnún baûúndan itibaren hangi iû tekliflerini kabul etmeleri beklenebilir (Zumutbarkeit)? Çalúûma yaûamúna entegre olmak için hangi yardúmlar vardúr? ALG II ve sosyal para alanlar, belli miktarda tassaruf sahibi olabilirler. Müsaade edilen miktar, her bir yaû senesi için 200 olup ûahús baûúna en fazla Euro dur. Bu miktar, 50 yaûúndaki bir baûvuru sahibi ve aynú yaûta olan eûi için Euro dur. Emeklilik dönemi için öngürelen paralar dahil edildiùinde, hem iûsiz hemde eûi için ûahús baûúna her bir yaû senesi için 200 ek bir muafiyet mevcuttur. Burada da tavan miktar her eû baûúna Euro dur den önce doùanlar için muafiyet miktarú her bir yaû senesi için 520 olup en fazla Euro dur. Eùer tassaruflarúnúz bu miktarlarú geçiyorsa, müsaade edilen tassaruflarúnúzún üstünde olan miktar harcanúncaya kadar size ALG II ödenmez. Eûler birbirlerinden ayrú yaûamadúklarú sürece, birbirlerine karûú sorumluluk taûúmak zorundadúrlar. Benzeri durum resmi olarak evli olmayan ancak aynú çatú altúnda birlikte yaûayan ve kayútlú olan yaûam ortaùú (evlilik benzeri birlikte yaûayan) eûler içinde geçerlidir. Ayrúca ebeveynler, reûit olmayan çocuklarú ve 25 yaûún altúnda olup halen birinci meslek eùitimini tamamlamamúû çocuklarú içinde giderleri ödemekle yükümlüdürler. Bunun dúûúnda nafaka hakkú için gözönünde bulundurulan düzenlemeler ûu anda ödenen Sosyal Yardúm a nazaran daha hafiftir. Özelikle önemli olan bir olgu: Ebeveynler, Sosyal Para veya ALG II alan çocuklarú için 2005 ten itibaren yukarúda belirtilen istisnalar dúûúnda ilgili kurumlar tarafúndan para ödemekle yükümlü kúlúnamazlar. Bunun tersine, yetiûkin çocuklar da ebeveynlerine yardúm etmekle yükümlü kúlúnamazlar. Hemen hepsini. Artúk kalifiye ve ehliyetli bir iû korumasú yoktur. Úleride, sosyal sigortalú olmayan Mini-Job olarak bilinen küçük iûlerin kabul edilmesi dahi beklenebilir. Ústisnai durumlar, sadece adaba aykúrú çalúûma ûartlarú için geçerlidir. Yargú kararlarúna göre adaba aykúrú iûler genelde, o alanda -meslek eùitimi görmemiûlerse dahil- genel olarak bir iû için ödenen ücretlerin yüzde 30 altúnda bir ücret almak olarak tanúmlanmaktadúr. Karûúlaûtúrma ölçütü olarak herbir branûtaki durum gözönüne alúnmaktadúr. Yeni olan baûka bir durum da, iûsizlerin herhangi bir iûi almaya zorlanabilmesidir. Burada sosyal sigortalú çalúûma durumu söz konusu deùildir. Bu uygulamaya göre, kiûiler ALG II veya Sosyal Para almaya devam ediyorlar ve ek olarak yaptúklarú iûin karûúlúùúnda ödenek anlamúnda örneùin saat baûúna bir Euro alúyorlar. Tek baûúna yaûayúp 3 yaû altúnda çocuk yetiûtirenler, zorunlu çalúûmadan muaf tutulmaktadúr. Tekrar iûe girmeyi teûvik için aûaùúdaki örnek önlemler sözkonusu olabilir: Mesleki Egítim, Hareketlilik yardúmú (baûka bir yere taûúnma), Yeniden çalúûmaya alúûtúrma önlemleri, iûyeri ararken oluûan masraflara katkú. ALG II alanlar, bu tür iûe teûvik yardúmlarúnú alabilmek için hukuksal bir hak iddia edemezler. Bunlar, olabilir yardúmlardúr ve bunun için bütçede ödenek var olduùu sürece ödeme yapúlúr. Bu durum Ich-AG olarak kamuoyunda bilinen kiûinin serbest mesleùe geçiûini teûvik etmek içinde geçerlidir. Normal iûsizlik parasú (Arbeitslosengeld) alanlar ise, bu konuda yasal hak sahibidirler. Yeni yardúmú hangi kurum ödeyecek? Kimler, 2005 in baûúndan itibaren ve ne kadar yardúm alacak? Eski Eyaletler ve Berlin Yardúmú ödemekle yetkili olan kurumlar ya Çalúûma Acentalarú (Eski Úû ve Úûçi Bulma Dairleri olarak tanúnan Arbeitsamt) veya Belediyenize baùlú olan Sosyal dairelerdir. Bu, her ûehir veya belediye de farklú olarak düzenlenebilir. Çaliûma Acentalarú veya Sosyal Daireler sizlere 19 Temmuz 2004 ten itibaren dilekçe formlarúnú gönderip gelir ver servetinizin durumumu somut olarak inceleyeceklerdir. Dilekçe sahipleri Çalúûma Acentalarúndan bilgi alabilirler veya telefon hattúndan dilekçelerini doldurmak için destek talep edebilirler. Yeni iûsizlik parasi ALG II yi, muhtaç olan, düzenli iûsizlik parasú (ALG I) alamayan veya bu hakkúnú bitiû süresinden dolayú kaybeden, 15 ile 65 yaû arasúndaki her iûsiz alabilir. Bunu yalnúzca muhtaç iseniz ve geçiminizi saùlayamúyorsanúz alabilirsiniz. Çalúûmayan ve aynú hane bütçesinden geçimini saùlayan aile üyeleri için Sosyal Para (Sozialgeld) vardúr. Úûsizlerin ve ailelerinin asaùúda belirtilen standart yardúmlarú alma hakkú vardúr. Tek baûúna yaûayanlar, eski eyaletlerde 345 alúrken yeni eyaletlerde (Eski Doùu Almanya) bu rakam 331 Euro dur. Evli bir çiftin alacaùú, yukarúda belirtilen standart yardúmlarún miktarú iki katúnún %90 dúr. Aynú durum, evli olmayan ancak sürekli birlikte yasayan bir iûsiz çift için de geçerlidir. 14 yaûúndan küçük çocuklar için ayrúca standart yardúmún % 60 ú ve 14 yaûúndan büyük çocuklar için % 80 i ödenir. Örnek: Baba, Anne ve 14 yaû altúdaki iki çocuklu bir aile için hakkú olan standart yardúm miktarú, 2x %90 ebeveynler için ve 2x %60 çocuklar içindir. Bu toplam olarak yüzde 300 yapúyor, yani üç standart yardúm miktarúdúr. Eski eyaletlerde 1035 Euro, yeni eyaletlerde ise 993 Euro dur. Standart yardúmlara ek olarak, konut ve úsúnma giderleri ödenen gerçek masraflarún miktarú kadar ödenir. Bu giderler ancak uygun olmalúdúr. Úûsizlik Parasú II ve Sosyal Para alacak olanlar için genel standart yardúm miktarú tutarlarú (Evli) Çift Tek baûúna yaûayan, tek baûúna çocuk yetiûtiren ve arkadaûú reûit olmayan kiûiler 14 yaûúnú tamamlamamúû çocuklar Yeni Eyaletler ile 18 yaûlarú arasúndaki hane bütçesinden geçinen kiûiler 6 3

4 Ve konut giderleri ile ilgili neler olacak? Sosyal sigortalar ödentileri de üstleniliyor mu? Nasúl uygun olacaùú, oturduùunuz yerleûim bölgesindeki konut giderlerine baùlúdúr. Eùer gerçek konut giderleri oldukça yüksek ise, sizden uygun bir konuta taûúnmanúz istenir. Ucuz ve uygun bir ev buluncaya kadar, ûimdiki yüksek konut veya kira giderleriniz üstlenilir. Örnek: Yeni eyalletlerde oturan, 550 súcak kira ödeyen, 14 yaûúndan küçük iki çocuklu örnek ailemize ödenecek toplam yardúm 993 artú 550 = 1543 Euro dur. Yeni eyaletlerde tek baûúna yaûayan ve konutu için 220 ödeyen iûsiz bir kiûi, böylece ayda toplam olarak 331 artú 220 = 551 yardúm alabilir. Evet. Çalúûma Acentasú ve Sosyal Yardúm Daireleri hastalúk ve bakúm sigortasú masraflarúnú üstlenmektedirler. Bu kurumlar, en az miktar üzerinden emeklilik sigortasú primlerinizi ödemektedirler. Bu ayda 78 Euro dur. Bununla ancak en düûük (ek) emeklilik hakkú elde edilmektedir. Gelir nasúl iûsizlik yardúmú II ile mahsup edilmektedir? Kendi geliriniz ve diyer sosyal ödentiler ALG II üzerideki haklarúnúzú azaltmaktadúr. Burada gelirinizden düûürebileceùiniz çok az istisna vardúr. Örneùin eùitim ve bakúm paralarú bu hesaplamalardan muaf tutulmaktadúr. Tümü göz önüne alúnan yardúmlara aile üyeleri için dahi- sosyal sigortalar ( iûsizlik parasú, hastalúk parasú ve emeklilik maaûú) ve çocuk yardúmú dahildir. Çalúûúlarak elde edilen gelirler için geçerli, özel hesaplamalar için aûaùúya bakúnúz. Örnek: Yeni eyaletlerde oturan 14 yaûúndan küçük iki çocuklu örnek ailemiz, Úkinci Sosyal Güvenlik Kanununa (SGB II), göre 1543 standart yardúm almaya hak kazanúyor. Eùer kendinize ait bir geliriniz yoksa, yetkili daire tarafúndan size ayda yukarúda belirtilen miktarda yardúm ödeniyor. Gerçekte aile 308 çocuk parasú almaktadúr. Aileden baba 800 hastalúk parasú alúyor sizin ALG II veya sosyal para hakkúnúz olan miktardan düûürülmektedir. Sosyal Para veya Úûsizlik Parasú II ye göre 435 aileye verilerek destek olunmakta ve böylece ailenin eline 1543 geçmektedir. Daha önce iûsizlik parasú (ûu anda yürürlükte olan iûsizlik parasú:arbeitslosengeld) alanlar için bir ek yardúm var múdúr? 2004 sonuna kadar iûsizlik yardúmú alanlarún hepsi, yeni iûsizlik parasú II (ALG II) yi alacak mú? Bazú durumlarda olabilir. Eùer hesaplanan ALG II, en son alúnan iûsizlik parasú ve konut yardúmúnún (Federal Konut Kanununa göre) toplamúndan az ise, ek yardúm ödenmektedir. Ek yardúm olarak bir sene boyunca aradaki fark tutarúnún ( ALG II ile iûsizlik parasú ve Konut Yardúmúnún toplamú arasúndaki fark) üçte ikisi ödenmekte olup, bu miktar ilk yúl yalnúz yaûayanlar için en fazla 160 ve bir çift için ise 320 Euro dur. Úkinci yúl bu yardúm yarú yarúya azalúyor ve sonra tümden ortadan kalkúyor. Bu ek yardúm, alúnan düzenli iûsizlik parasúnún (Arbeitslosengeld) son gününden itibaren en fazla iki sene için ödenmektedir. Örnek: Yeni eyaletlerde tek baûúna yaûayan ve konut için 220 kira ödeyen iûsiz daha evvel 720 iûsizlik parasú alúyor ancak konut yardúmú(wohngeld) alamúyordu. Onun ûu andaki ALG II yardúmú 331 artú 220 kira yardúmú toplam 551 tutmaktadúr. Bu miktar, eskiden aldúùú iûsizlik parasúna göre169 farkú ortaya çúkarúyor. Bu örnekte kiûi, bir yúl boyunca bunun üçte ikisi yani112,66 alacaktúr. Úkinci yúl için bu miktar yarúlanacaktúr ve yalnúzca 56,33 Euro dur. Hayúr. Eski eyaletlerde eski iûsizlik yardúmúnú alan her beû kiûiden biri, yeni eyaletlerde ise üçte birlik bir kesim, yararlanmayabilir, çünkü yeni eyaletlerde daha fazla kadún çalúûmaktadúr. Daha evvel iûsizlik yardúmúnú alanlarún ALG II den yararlanmamasúnún nedeni, eski iûsizlik yardúmúna nazaran eû ve eû benzeri iliûkisi olanlarún gelirinin yoùun bir ûekilde göz önüne alúnmasúdúr. Eski iûsizlik yardúmú için bu durum geçerli olmayúp, kiûinin bireysel durumlarú gözönünde bulunduruluyordu. Çalúûarak elde ettiùiniz gelir nasúl mahsup edilmektedir? Euro olarak brüt geliriniz Bundan mahsup edilmeyen kúsúm ALG II alúcúsú ve onunla beraber yaûayan aile üyelerinin çalúûarak elde ettiùi gelir, tümden sizin haklarúnúzla mahsup edilmemektedir. Yol giderleri, Úû özel giderleri (15,33 ), sigortalar için götürü bir miktar (30 ) ve sizin kazancúnúzún yüksekliùine ve bireysel kesintilerinize baùlú olarak çalúûmanúz için muaf bir meblaù, mahsup edilmemektedir. Aûaùúdaki cetvel, yol gideri 12 olan vergi súnúf I için geçerlidir (Kaynak: Soziale Sicherheit: Sosyal Güvenlik 7/2004). Euro olarak brüt geliriniz Bundan mahsup edilmeyen kúsúm Euro olarak brüt geliriniz Bundan mahsup edilmeyen kúsúm , , , , , , , , , , , , , ,09 ab ,23 ALG II alanlar araba sahibi olabilirler mi? Küçük bir konutunuz veya malúnúz olan eviniz satúlmalú múdúr? Evet. Çalúûabilecek durumda olan her yardúmú alan kiûi uygun bir araba sahibi olabilir. Hayúr. Kendiniz kullanmanúz kaydúyla uygun bir taûúnmaz sahibi olabilirsiniz. Bir konut için en fazla büyüklük 120 m² ve müstakil bir ev için 130 m² dir. Bu kurallar zaten ûimdiki sosyal ve iûsizlik yardúmú için de geçerlidir. 4 5

5 Alman Sendikalar Konfederasyonunun (DGB) bir sendikasúna üyelik için baûvuru dilekçesi Üyelik aidatú brüt gelirin yüzde biridir. Öùrenci, iûsiz ve emekliler için oldukça indirimli aidat ödemeleri vardúr. adlú adresten ayrúntúlú bilgi alabilirsiniz Aûaùúdaki formu doldurun, imzalayún ve DGB-Bundesvorstand, Jörg-Peter Ludwig, Henriette-Herz-Platz 2, Berlin adresine gönderin. Soyadú Adú Sokak / Daire No Posta kodu / Ûehir Doùum tarihi Uyruùu Telefon Cinsiyeti Çalúûtúùú yer Mesleùi Mesleki statüsü: Úûçi Görevli Memur Meslek öùrencisi Öùrenci Diùerleri Aylúk brüt gelir Banka Hesap No Banka ûubesi Tarih / Úmza Vermiû olduùum bilgilerin, olasú deùiûiklikler ve ekler de dahil olmak üzere, üyeliùimle ilgili iûlemler kapsamúnda deùerlendirilmesini, özellikle bu bilgilerin mevcut üyeler yönetiminde, üyelik bilgilerinde ve gerekli olan miktarlarda üyelik aidatú kesintilerinde - elektronik data taûúyúcúlarú vasútasúyla - bilgisayarlar yardúmúyla (otomatik olarak) iûlenmesini ve bu bilgilerden yararlanúlmasúnú kabul ediyorum. Yan tarafta iûaretlenmiû olunan sendikaya statü gereùi ödemem gereken aidatúmún ödenmemesi durumunda yukarúda belirtmiû olduùum banka hesabúmdan kesilmesi yönünde vekalet veriyorum. Hesabúmda gerekli miktarda para bulunmamasú durumunda hesabúmún bulunduùu banka ödemeyi yapmaya mecbur deùildir. Yukarúdaki anlaûma beyannamesini ve aidatún banka hesabúmdan kesilmesi vekaletnamesini sadece yukarúda adú geçen sendikaya karûú fesih edebilirim. Tarih / Úmza Úûsizleri ûimdi neler bekliyor? Nakit para deùerinde öùütler DGB. Amacúmúz insana hizmet etmek Úûsizlik parasi II (ALG II)

6 Sevgili vatandaûlar, Daha önce iûsizlik yardúmú (Arbeitslosenhilfe) alanlar ve Ocak 2005`ten sonra ikinci iûsizlik parasúnú (Arbeitslosengeld: ALG II) alacak olanlar, büyük olasúlúkla kesintilerle hatta yardúmlarún kesilmesiyle karûúlaûabilirler. Eùer ûimdi iyi bilgi alúrsanúz ve zamanúnda hareket ederseniz, bazú olumsuzluklarú önleyebilirsiniz. DGB sizindir - Sekiz güçlü ortaùún birliùi Sendikalar güçlü, partilerden baùúmsúz bir topluluktur. Biz sadece üyelerimize karûú sorumluyuz: Úûcilere, iûsizlere ve ailelerine. Hep birlikte 7,4 Milyon üyemiz vardúr- Sendikalar ne denli güçlü olurlarsa, çúkarlarúnúzú o denli iyi savunabilirler: Úûyerlerinde, giriûimlerde ve siyasette. Üye Sendikalar: Kim herhangi bir DGB Sendikasúnda üye ise, tabiki iûsiz olarak da sendikasúnda üye olarak kalabilir. Iûsiz üyeler yalnúzca düûük bir aidat ödüyorlar. Bazú durumlarda sayet iûsizlik ve sosyal yardúm alúyorsanúz, aidatlarúnúzú dondurabilirsiniz. Iûsiz sendika üyeleri, çalúûan üyelerimizle aynú haklara sahiptirler. Örneùin, eùer iûsizlik parasúnún ödenmesi ile ilgili sorunlarúnúz varsa, parasúz olarak hukuksal korumadan hukusal yardúm baûvurunuzun kabul edilmesinden sonra yararlanabilirsiniz. Ancak, hukuksal ihtilaf baûlamadan belirli bir süre önce (genelikle üç ay önce) sendikaya üye olup aidatlarúnúzú ödemiû olmanúz gereklidir. Sendikalarún danúûma hizmetlerini ise, üye olmanúzdan hemen sonra ücretsiz olarak kulanabilirsiniz. Bazú sendikalar önceden üye olmayan iûsizlere de üye olabilme imkanú sunuyor. Bu husus, DGB sendikalarúnún tüzüklerinde deùiûik ûekilde düzenlenmiûtir. Úûsizler ancak, iû aradúklarú veya meslek ögrenmiû olduklarú alanda yetkili sendikaya üye olabilmektedirler. 2 7

7 Öùüt 6: Rister-Rente (Ek özel emeklilik sigortasú) ve Hayat sigortanúzú kontrol ediniz! Öùüt 7: Ûu anda yardúm almayanlar yeni dilekçe vermekle kazançlú çúkabilir Öùüt 8: Kazanç belgesini dilekçe vermeden önce alúnúz! Rister Rente olarak bilinen özel emeklilik sigortasúnún bütün yatúrúm ûekilleri ALG II de servet hesaplanmasúnún dúûúnda kalúyor. Eùer bu sigortalar devletin teûvik ettiùi çerçeveyi aûmúyorsa, emeklilik primleri için muaf tutulan miktara ek olarak korunmaktadúr. Diyer bir deyiûle, ALG II ye ek olarak bir geliriniz varsa, ALG II yi aldúùúnúz dönemlerde dahi Rister- Rente ile ilgili kiûisel yükümlülüklerinizi yerine getirebilir ve bunu gelirinizden düûürebilirsiniz. Eùer Rister Rente için karar verirseniz, hangi miktarlara kadar prim ödeyebileceùinizi ve buna raùmen destek alabileceùinizi uzmanlara danúûúnúz. [2004 yúlúnda ödentilerinizin miktarú olarak, teûvik ödentileri çikarúldúktan sonra bir önceki yúl kazandúùúnúz gelirinizden sigorta primi için yükümlü olduùunuz ödentilerin % 2 ye kadarú mümkündür. Eùer iûsizlikten önce sosyal sigortalú olarak çalúûmúûsanúz, taban tutarú olan yúlda 60 Euro yu ödemek kaydúyla devlet teûviklerini ALG II yardúmú döneminde de alabilirsiniz.] 65 yaûúna girmeden önce size ödenecek hayat sigortalarú için herhangi bir yaûlúlúk muafiyeti yoktur. Özel bir muafiyetten ancak yasal emeklilik yaûúndan önce ödeme yapúlmadúùú hallerde yararlanabilirsiniz. Eùer sigorta poliçenizde anlaûma ûartlarú bundan farklú yazúlmúûsa, henüz bunu deùiûtirme olanaùúna sahipsiniz. Sigorta poliçelerinizi deùiûtirme hakkúnúz vardúr. ALG II dilekçesi (Antrag) vermeden evvel bu deùiûikliklerin yapúlmasú gerekmektedir yúlúndan beri iûsizlik yardúmú alanlar için servet durumlarúyla ilgili çok súkú bir denetim mevcuttur. Ûu anda iûsizlik ve sosyal yardúm alamayanlar, yeni bir baûvurudan kazançlú çúkabilir. Çünkü bu yúlún sonuna kadar, iûsizlik yardúmú alanlar, emeklilik (yaûlúlúùa tedbir olarak) servetinin korunmasú bakúmúndan önümüzdeki yúllarla karûúlaûtúrúldúùúnda daha kötü konumdadúrlar. Yeni dilekçelerde ise emeklilik muafiyeti yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenlemelerden dolayú yeni yúlda yardúm almanúz imkan dahilindedir. Kanuna göre iûveren, aile üyelerinin kazançlarúnú dilekçenin arka kúsmúnda onaylamak zorundadúr. DGB ve bilgileri koruma örgütleri, kiûilerin korunmasú gereken sosyal bilgilerinin bu ûekilde iûverene ulaûmasúnú ve bu durumun kiûilere zarar verebileceùini öne sürerek eleûtirmektedirler. Önerimiz, dilekçeyi doldurmadan evvel ücret ve maaû bordrolarúnúzú almanúz ve bunun için ayrú bir form temin etmenizdir. Federal Çalúûma Acentasú bu eleûtirileri göz önüne aldúktan sonra, isternirse internet adresinden yeni bir formu bilgisayarúnúza yükleyerek yazdúrabilirsiniz. Öùüt 1: Önce bilgileri toplayúnúz, sonra dilekçenizi veriniz! Öùüt 2: Kiûisel durumunuzu aydúnlatúnúz! Kendinizi acele bir ûekilde iûsizlik parasú 2 (ALG II) dilekçenizi vermeye zorlatmayúnúz. Eùer 2004`ün sonlarúna kadar dilekçenizi verirseniz, sizin herhangi bir ekonomik zararúnúz oluûmayacaktúr. Ancak, ALG II için Ocak ayúnda veya sonrasúnda dilekçe verirseniz zararlú çúkarsúnúz, çünkü dilekçeden evvelki zaman için yardúm hakkúnúz doùmuyor. Alacaùúnúz yardúm miktarú hakkúnda bilgi edinme isteùiniz anlaûúlúr bir durumdur. Buna raùmen dilekçenizi vermeden evvel bilgi edinmeniz gerekir. Hukuksal bazú sorunlar hala açúk kaldúùú için, bu durum daha da geçerlilik kazanmaktadúr. Örneùin, Federal Hükümet gelir ve servetinizin hasaplamasúyla ilgili kararnameyi daha çúkarmamúûtúr. Ûayet siz Çalúûma Acentasúndan veya belediyeden evraklarúnúzú teslim etmek için bir rendavu almúûsanúz, gerektiùinde bunu ertelemek için ricada bulununuz. Eùer sendika üyesi iseniz, sendika danúûmanlúùúmúz ve gerektiùinde hukuksal korumamúz sizlerin hizmetindedir. Üye olmayanlar sendikal iûsizlik insiyatiflerine ve sosyal yardúm cemiyetlerine baûvurabilirler. (Únternet adresi: ) Ûimdiki iûsizlik yardúmú (Arbeitslosenhilfe) her halükarda 31. Aralúk 2004`e kadar geçerlidir. Aralúk ödemesi yúl sonunda gerçekleûeceùi için, Ocak baûúnda parasúz kalmayacaksúnúz. Dilekçenizi geç verme durumunda Ocak ayúnda bir avans talep edebilisiniz. ALG II daha evvelki iûsizlik yardúmú gibi bireysel bir yardúm olmayúp aynú ev bütçesinden geçinen eûler ve reûit olmayan çocuklar için ortak geliriniz yetmediùi durumlarda ödenmektedir. Kanun, ev bütçesinden geçinen diùer akraba ve húsúmlarún aile bütçesine katkúda bulunmasúnú beklemektedir. Buna raùmen bazú istisnalar mevcuttur. Úlki boûanma sürecinde olan eûler için, eùer aynú evde yaûamúyorlarsa ve ev geçimini beraber karûúlamúyorlar ise, evli çift olarak kabul edilmezler. Diùeri, her çift evlilik benzeri topluluk deùildir. Yargú kararlarúna göre bu tanúm, bir çift, süreklilik arzeden bir ûekilde súkú bir iliûki içinde ise ve çift zorunlu hallerde bir birlerine karûúlúklú sorumluluk taûúyorsa, geçerlidir. Ayrúca çiftin birlikte yaûamasú zorunludur. ALG II dilekçesinin kiûisel durumunuz baûlúklú üçüncü bölümüne yalnúzca sizinle beraber yaûayan ve ev geçimine katkúda bulunan ûahúslarú yazmanúz lazúmdúr. Eùer akraba ve húsúmlarnúnúzla yalnúzca evinizi paylaûúyorsanúz ancak ortak bir bütçeden ev geçiminizi saùlamúyorsanúz, bunu net olarak ortaya koyunuz ve bunu en iyisi ayrú bir sayfada yazúlú olarak yapúnúz. Ortak bir hane birliùi mevcut ise -örneùin iyi kazanan ve reûit bir çocuùunuz- varsa ve çocuùunuzun size nafaka ödediùi ûeklinde bir yasal tahmini, yapacaùúnúz bir açúklama ile ortadan kaldúrabilirsiniz. Klasik hane birlikleri bütçe birlikleri anlamúna gelmemektedir. Bireysel olarak yapúlmúû kira sözleûmeleri veya alt kira sözleûmesi,sadece evi paylaûtúùúnúzú ancak ev geçiminizi ortak yapmadúùúnúzú belgeleyecek iyi bir imkandúr. 6 3

8 Öùüt 3: Úûsizlik parasúnún bitmesinden önce seçenekleri kontrol ediniz! Ögüt 4: Konut yardúmú (Wohngeld), süreli ek yardúmú yükseltebilir! Úûsizlik sigortasúna baùlú olarak aldúklarú iûsizlik parasúnún (Arbeitslosengeld) bitmesinden sonra iki sene içerisinde ALG II yardúmúna geçen iûsizler, en fazla iki sene için ek bir yardúm alacaklardúr. Bu yardúm ilk sene için en son olarak alúnan iûsizlik parasú ( konut yardúmú veya Almancasú Wohngeld ilave edilerek) ile yeni iûsizlik yardúmú ALG II arasúndaki farkún üçte ikisi olup, yalnúz yaûayanlar için en fazla 160, eûi ile beraber yaûayanlar için 320 ve reûit olmayan her çocuk için 60 dur. Úkinci sene ek yardúmú yarú yarúya inecektir. Eùer geçis dönemi ek yardúmúnú sonuna dek elde etmek istiyorsanúz, iûsilik yardúmúnú almaya geçici olarak kúsa bir süre ara vererek iûsizlik parasú hakkúnúzú 31 Aralúk 2004 ve sonrasúna erteleyebilirsiniz. Böyle bir ara, hakkúnúzú geriye itiyor ve böylece ek yardúmú daha uzun alúyorsunuz, çünkü ek yardúm sadece iki sene boyunca ödeniyor ve iûsizlik parasúnún (Arbeitslosengeld) hemen bitmesinden itibaren baûlúyor. Eùer siz iûsiz olarak kaydúnúzú sildirir ve geçici bir süre bir iû alúrsanúz veya önemli bir sebepten dolayú çalúûma acentasúndan kaydúnúzú sildirirseniz, iûsizlik parasú almaya zarara uùramadan ara verebilirsiniz. Geçici bir süre düûük ödeme yapúlan bir iûi kabul eden iûsizler için, iki yúllúk bir mevcudiyetin korumasú vardúr. Bu, tekrar bir iûsizlik durumunda sizlerin iûsizlik parasúna hak kazandúùúnúz geri kalan süre için tekrar eski meblaùún ödenmesidir. Önemli sebepler örneùin ûunlar olabilir: Hasta olan yakúnlarúnúzún bakúmú; öùrenim süreleri veya öùrenim seyahatleri; siyasi ve sendikal seminerler; serbest meslek sahibi olmayú denemek. Çalúûma Acentasú kendi iûyerini kuranlar için para yardúmú yapmaktadúr. Serbest meslek sahibi olmak isteyenler için 6 aylúk geçici bir para yardúmú veya kademeli olarak en fazla üç yúllúk Ich-AG için para yardúmú yapúlmaktadúr. Ûimdiye kadar Ich-AG için serbest meslek sahiplerine verilen geçici para yardúmúnún aksine, herhangi bir iû planú sunulmasú gerekmemektedir. Buna raùmen her serbest meslek sahibi olmak denemesi kiûisel ekonomik tehlikeleride içermektedir. Örnek: Bay A nún ûansúzlúùúnún içerisinde ûansú vardúr. Úûsizlik yardúmúnún sona ereceùi 31 Aralúk 2004 tarihinden kúsa bir süre önce, 4 aylúk geçici bir iû bulmaktadúr. Kendisi sonra tekrar iûsiz kalúrsa ve en az miktardaki iûsizlik parasúna tabii olursa dahi, iki yúllúk ek ödemeler 1 Eylül`de deùil, Ocak 2005`te baûlúyacaktúr. Úlk sene için dört kiûilik bir aileye aylúk 440 Euroya kadar yardúm verilirken, iûsizliùin ertelenmemesi durumunda baûtaki dört ek yardúmlú ay kaybolacaktú. Geçis dönemi için verilen ek yardúmún hesaplanmasúnda konut yardúmú da göz önüne alúnmaktadúr. Eùer siz ûu anda iûsizlik sigortasúna baùlú olarak iûsizlik parasúnú alúyorsanúz ve ûimdiye kadar konut yardúmú için dilekçe vermemiûseniz ve konut yardúmú alma durumunuz varsa, bunu ALG II dilekçesi vermeden Öùüt 5: Servet nasúl kurtarúlabilir? önce gerçekleûtiriniz. Çünkü yalnúz aldúùúnúz gerçek konut yardúmú ALG II geçis döneminde iki yúllúk ek ödeme hesaplamalarúnda ilave ediliyor. ALG II yardúmú alanlar konut yardúmú alamúyor. Çünkü ALG II, içinde bütün konut giderleri göz önünde bulundurularak yardúm alana ödeniyor. Konut yardúmúnún da hesaplanmasúyla ALG I den ALG II ye geçis dönemindeki gelir kaybú yükseliyor. Kiûi ûu anda iûsizlik yardúmúnún yanúnda konut yardúmú da alúyorsa, geçis sürecinde daha fazla ek yardúm alabilir. ALG I den ALG II ye geçis dönemindeki gelir kaybúnún en fazla üçte ikisi ek yardúm ile denkleûtiriliyor. Úkinci iûsizlik parasúnú (ALG II) yalnúzca serveti belli bir üst súnúrú geçemeyenler (muaf miktarlarú) alúyor. 1. Muaf tutulan ana miktar her bir yaû senesi için 200, her eû için en fazla ( `den önce doùanlar için geçiû dönemi düzenlemesi: her bir yaû senesi için 520 en fazla ) 2. Rister Rente Serveti (Eùer yatúrdúùúnúz prim devletin teûvik ettiùi miktarú geçmiyorsa, göz önüne alúnmúyor.) 3. Sigorta anlaûmasúna göre belirlenmiû ve ancak emekli olduktan sonra kulanúlabilecek emeklilik sigortasú, her bir yaû senesi için 200 en fazla eû baûúna Örnek: Evli ve bir çocuklu çift (40 ve 45 yaûlarúnda) 200 x 40 = x 45 = x 40 = x 45 = Edinilecek zaruri eûyalar için muaf miktari her aile bireyi için 750 x 3 = Yukarúdaki örnek için en fazla muaf tutulacak miktar artú Rister Rente Serveti Belirleyici olan, Ocak 2005 teki servetinizin durumudur. Eùer Servetiniz muafiyet miktarúnún üzerindeyse, o döneme kadar - ki ALG II de belirlenen muafiyetleri de gözönünde bulundurmalúsúnúz - size gerekli olan eûyalarú edininiz. Ayrúca mevcut borçlarúnúzú ödemeyi leasing taksitleri ve ipotekler olabilir düûünebilirsiniz. Servet durumunuz kontrol edilirken, genel olarak servetiniz ve borçlarúnúz - içinde oturduùunuz size ait olan konutunuzun borçlarú hariç - birbirleriyle mahsup edilmeyecektir. Ev yaptúrmak için bir arsa satún alma öncesinde bulunan bir iûsizin ve eûinin dikkat etmesi gereken husus ûudur: Daha evvel biriktirdikleri tassaruflarú ALG II nin yürürlüùe girmesinden itibaren (daha önce yukarúda belirtilen ana muafiyetlerin dúûúnda) korunmayacak veya dikkate alúnmayacaktúr. Ancak, sakat ve bakúma muhtaç olanlar bu deùerlendirmenin dúûúndadúr. Önceden alúnan ve kendileri tarafúndan kulanúlan konut, uygun olmasú kaydúyla korunmaktadúr. Bu durumda kredi faizleri yardúm alúndúùú sürece devlet tarafúndan üstlenilirken, ana borçlar üstlenilmemektedir. Kendileri tarafúndan kulanúlan konut, özel emeklilik hayat sigortasúna göre devlet yönelimlerine karûú daha iyi korunmaktadúr. 4 5

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hannover Eyalet Başkenti Ocak 2017 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü - 01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hanımefendiler ve

Detaylı

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Ebeveyn katkı payının hesaplanması ile ilgili bildiri Sayın Bay/Bayan! Sevgili Ebeveynler! Çocuğunuzun Hannover şehrine

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Şubat / 2007 20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Evimi bir aileye kiraya verdim ve 2006 yılında 7.200 YTL kira geliri elde ettim. Beyanname vermek zorunda mıyım?

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli

GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli Stand: 27.11.2012 GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli 1 Gelir Formunu Kimler Doldurmalı? Ücrete tabi programlara (saat 6 ila 8 ya da 16 ila 18 arası rehberlik, tatil

Detaylı

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Temel ücret: Temel ücret tablosunda

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

Çocuk Zammı. Aile Kasanızın bir Enformasyonu

Çocuk Zammı. Aile Kasanızın bir Enformasyonu Çocuk Zammı Aile Kasanızın bir Enformasyonu İçindekiler Sayfa 1. Kim çocuk zammı talep edebilir? 3 1.1 Genel olarak 3 1.2 Anne babanın gelir taban sınırı 3 1.3 Anne babanın gelirlerinin tavan sınırı 3

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 2011 YILI 1.DÖNEM Aylık katsayı: 0,061954 A-GELİRLER 1-SÖZLEŞME ÜCRETİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ

Detaylı

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI Yasal Hakkınızı Kullanıyor musunuz? BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI 1. Vergi avantajı nedir? Bireysel emeklilik sisteminde

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Ev yardımı geri ödenilmeyen, aylık alınan bir para yardımıdır ve bir yıl süreyle ödenir. Bu yardım ile ev giderlerinin azaltılması hesaplanmıştır.

Ev yardımı geri ödenilmeyen, aylık alınan bir para yardımıdır ve bir yıl süreyle ödenir. Bu yardım ile ev giderlerinin azaltılması hesaplanmıştır. EV YARDIMI Ev yardımı geri ödenilmeyen, aylık alınan bir para yardımıdır ve bir yıl süreyle ödenir. Bu yardım ile ev giderlerinin azaltılması hesaplanmıştır. Bu yardımdan kim yararlanabilir? Devlet kredisinden

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Çalışanlara yönelik bilgilendirme. Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme

Çalışanlara yönelik bilgilendirme. Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme Çalışanlara yönelik bilgilendirme Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme +++ Ücretsiz olarak evlerde iş ara ve bul +++ www.haushaltsjob-boerse.de +++ Minijobs (Küçük çaplı işler) Küçük çaplı

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar

Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar Eyalet Başkenti Münih Sosyal İşler Bölümü Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar Eine Information in türkischer Sprache Teşvik ve talep: Hartz IV neden var? Hartz IV ile işsizlik yardımı ve sosyal

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

ÜCRETİN BORDROLANMA SÜRECİ ÖMER İLKER GÜVEN

ÜCRETİN BORDROLANMA SÜRECİ ÖMER İLKER GÜVEN ÜCRETİN BORDROLANMA SÜRECİ ÖMER İLKER GÜVEN 1 ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar 2 ÜCRET BORDROSU İşverenlerin bir iş karşılığında işçilere ödedikleri

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

Çocuk zammı kılavuzu. Aile Kasanızın bir bilgi kılavuzu

Çocuk zammı kılavuzu. Aile Kasanızın bir bilgi kılavuzu Çocuk zammı kılavuzu Aile Kasanızın bir bilgi kılavuzu İçindekiler Seite Bu kılavuz hakkında... 2 1. Kim çocuk zammı talep edebilir?... 3 1.1 Genel olarak... 3 1.2 Anne babanın taban gelir sınırı... 3

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER MALİ ÇÖZÜM TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER Ersin UMDU * I-GİRİŞ Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

Burs devam edilen kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu

Burs devam edilen kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu SPOR YARDIM ve VAKFI YÜKSEK BURS DUYURUSU Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü gören, Türkiye

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını açıkladı. 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Açıklandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını açıkladı. 2015 Yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarları Asgari

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2015 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı Ek:1/b 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİM BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR 1- Sigortalı Bilgileri.. SOSYAL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı