Úûsizlik Yardúmú 2004 yúlúnún sonuna kadar vardúr - ya sonrasú?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Úûsizlik Yardúmú 2004 yúlúnún sonuna kadar vardúr - ya sonrasú?"

Transkript

1 Alman Sendikalar Konfederasyonunun (DGB) bir sendikasúna üyelik için baûvuru dilekçesi Üyelik aidatú brüt gelirin yüzde biridir. Öùrenci, iûsiz ve emekliler için oldukça indirimli aidat ödemeleri vardúr. adlú adresten ayrúntúlú bilgi alabilirsiniz Aûaùúdaki formu doldurun, imzalayún ve DGB-Bundesvorstand, Jörg-Peter Ludwig, Henriette-Herz-Platz 2, Berlin adresine gönderin. Soyadú Adú Sokak / Daire No Posta kodu / Ûehir Doùum tarihi Uyruùu Telefon Cinsiyeti Çalúûtúùú yer Mesleùi Mesleki statüsü: Úûçi Görevli Memur Meslek öùrencisi Öùrenci Diùerleri Aylúk brüt gelir Banka Hesap No Banka ûubesi Tarih / Úmza Vermiû olduùum bilgilerin, olasú deùiûiklikler ve ekler de dahil olmak üzere, üyeliùimle ilgili iûlemler kapsamúnda deùerlendirilmesini, özellikle bu bilgilerin mevcut üyeler yönetiminde, üyelik bilgilerinde ve gerekli olan miktarlarda üyelik aidatú kesintilerinde - elektronik data taûúyúcúlarú vasútasúyla - bilgisayarlar yardúmúyla (otomatik olarak) iûlenmesini ve bu bilgilerden yararlanúlmasúnú kabul ediyorum. Yan tarafta iûaretlenmiû olunan sendikaya statü gereùi ödemem gereken aidatúmún ödenmemesi durumunda yukarúda belirtmiû olduùum banka hesabúmdan kesilmesi yönünde vekalet veriyorum. Hesabúmda gerekli miktarda para bulunmamasú durumunda hesabúmún bulunduùu banka ödemeyi yapmaya mecbur deùildir. Yukarúdaki anlaûma beyannamesini ve aidatún banka hesabúmdan kesilmesi vekaletnamesini sadece yukarúda adú geçen sendikaya karûú fesih edebilirim. Tarih / Úmza DGB. Amacúmúz insana hizmet etmek Úûsizlik Yardúmú 2004 yúlúnún sonuna kadar vardúr - ya sonrasú? Yeni Úûsizlik Yardúmú II (ALG II) Aùustus 2004 te güncelleûtirilmiû Metin

2 Sevgili vatandaûlar, Ocak 2005 ten itibaren Úûsizlik Parasú II (ALG II) ûu an yürürlükte olan Úûsizlik Yardúmú ve Sosyal Yardúmún yerine geçiyor. Kúsaca ALG II olarak adlandúrúlan Úkinci Úûsizlik Parasúna geçisi hükümet ve muhalafet birlikte Almanya Federal Meclisin de (Bundestag) karara baùladúlar. Ûimdiki Úûsizlik Yardúmúnún yerine geçecek olan ve yoùun kesintiler içeren bu yeni ödeme, bir anlamda temel bir yaûam garantisi oluûturmaktadúr. Eùer bu yeni durum sizleri etkiliyorsa, bu bröûürde sizin için önemli hususlarú biraraya getirdik. Arkadaûça selamlar Sizin Alman Sendikalar Birliùiniz DGB nin üye sendikalarú aûaùúdadúr: IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU): Únûaat-Ziraat-Çevre Sendikasú TRANSNET: Ulaûtúrma ve Taûúmacúlúk Sendikasú Gewerkschaft der Polizei (GdP): Polis Sendikasú Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): Eùitim ve Bilim Sendikasú Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG): Gúda-Müskirat- Eùlence Yerleri Sendikasú IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE): Madencilik, Kimya, Enerji sendikasú IG Metall: Metal Sendikasú Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): Birleûik Hizmetler Sendikasú DGB, tahminen Aralúk 2004 te özel olarak ALG II ile ilgili her kitabçúdan temin edebileceùiniz bir yol gösterici kitapçik yayúnlayacaktúr. Bir sendika üyesi olmanún kiûisel birçok yararú olduùu gibi, aynú zamanda politik ve toplumsal ilgilenmeyle de eû anlamlúdúr. Bu, kiûisel olarak size yardúmcú olabilen, günlük sorunlarda güçlü bir ortaùú yanúnúzda bulmak ve gerektiùinde ondan öùüt almak demektir. Çalúûtúùúm branûta hangi toplu sözleûmeye göre ücret ödenmektedir? Hangi haklarúm, hangi yükümlülüklerim vardúr? Tabiiki iûverenle anlaûmazlúk durumunda size yardúmcú oluyoruz. Her sendika üyesi ödediùi aidatúndan dolayú hukuki koruma talep etme hakkúna sahiptir. Politik-Toplumsal ilgi bununda üzerindedir. Sendikalar, sosyal adalet ve birlikte dayanúûma için her yerde güçlü bir topluluktur. Úûyerlerinde, giriûimlerde, belediyelerde, eyalettlerde, Federal Almanya da ve Avrupa da. Bu yaklaûúmú politik olarak temsil etmek her ûeyden önce DGB nin görevidir. Úûsizlik Yardúmú II (ALG II) ile ilgili Sendiklarún temel talepleri: ALG II sosyal yardúm seviyesine düûürülmemelidir. Uzun yúllar ödenen primlerin karûúlúùú olarak, iûsizlik Parasú I den iûsizlik Parasú II ye (ALG II) geçiûte uygun ûartlarda ek yardúm düzenlemelerini yumuûatmak Úûletmelerde ucuz ücrete hayúr. Sadece toplu sözleûme ve o bölgede kökleûmiû ücretler ödenmelidir. Kamusal olarak teûvik edilecek çalúûtúrma, esas itibariyle sosyal sigortaya tabii olmalú ve uygun ücret ödenmelidir. Uzun süreli iûsizler için integration yardúmlarú iyileûtirilmelidir. Servet ve özellikle emeklilik dönemi için daha yüksek muaafiyetler getirilmelidir. Kadúnlarún daha iyi desteklenmesi ve iûe geri dönmelerini kolaylaûtúrúcú imkanlar Uzun süreli iûsizlerle daha iyi ilgilenilmesi ve onlara iû bulunabilmesi için,,çalúûma Acentasú ve Belediyeler tarafúndan birlikte çalúûtúrúlan Úû-Merkezleri oluûturulmasú 2004 Ocak ayúnda oluûacak ödeme açúùúnún kapatúlmasú. 2 7

3 Para serveti ne kadar yüksek olabilir? Hangi ûahúslarda nafaka hakkú gözönünde bulunduruluyor? ALG II alan kiûilerden, 2005 yúlúnún baûúndan itibaren hangi iû tekliflerini kabul etmeleri beklenebilir (Zumutbarkeit)? Çalúûma yaûamúna entegre olmak için hangi yardúmlar vardúr? ALG II ve sosyal para alanlar, belli miktarda tassaruf sahibi olabilirler. Müsaade edilen miktar, her bir yaû senesi için 200 olup ûahús baûúna en fazla Euro dur. Bu miktar, 50 yaûúndaki bir baûvuru sahibi ve aynú yaûta olan eûi için Euro dur. Emeklilik dönemi için öngürelen paralar dahil edildiùinde, hem iûsiz hemde eûi için ûahús baûúna her bir yaû senesi için 200 ek bir muafiyet mevcuttur. Burada da tavan miktar her eû baûúna Euro dur den önce doùanlar için muafiyet miktarú her bir yaû senesi için 520 olup en fazla Euro dur. Eùer tassaruflarúnúz bu miktarlarú geçiyorsa, müsaade edilen tassaruflarúnúzún üstünde olan miktar harcanúncaya kadar size ALG II ödenmez. Eûler birbirlerinden ayrú yaûamadúklarú sürece, birbirlerine karûú sorumluluk taûúmak zorundadúrlar. Benzeri durum resmi olarak evli olmayan ancak aynú çatú altúnda birlikte yaûayan ve kayútlú olan yaûam ortaùú (evlilik benzeri birlikte yaûayan) eûler içinde geçerlidir. Ayrúca ebeveynler, reûit olmayan çocuklarú ve 25 yaûún altúnda olup halen birinci meslek eùitimini tamamlamamúû çocuklarú içinde giderleri ödemekle yükümlüdürler. Bunun dúûúnda nafaka hakkú için gözönünde bulundurulan düzenlemeler ûu anda ödenen Sosyal Yardúm a nazaran daha hafiftir. Özelikle önemli olan bir olgu: Ebeveynler, Sosyal Para veya ALG II alan çocuklarú için 2005 ten itibaren yukarúda belirtilen istisnalar dúûúnda ilgili kurumlar tarafúndan para ödemekle yükümlü kúlúnamazlar. Bunun tersine, yetiûkin çocuklar da ebeveynlerine yardúm etmekle yükümlü kúlúnamazlar. Hemen hepsini. Artúk kalifiye ve ehliyetli bir iû korumasú yoktur. Úleride, sosyal sigortalú olmayan Mini-Job olarak bilinen küçük iûlerin kabul edilmesi dahi beklenebilir. Ústisnai durumlar, sadece adaba aykúrú çalúûma ûartlarú için geçerlidir. Yargú kararlarúna göre adaba aykúrú iûler genelde, o alanda -meslek eùitimi görmemiûlerse dahil- genel olarak bir iû için ödenen ücretlerin yüzde 30 altúnda bir ücret almak olarak tanúmlanmaktadúr. Karûúlaûtúrma ölçütü olarak herbir branûtaki durum gözönüne alúnmaktadúr. Yeni olan baûka bir durum da, iûsizlerin herhangi bir iûi almaya zorlanabilmesidir. Burada sosyal sigortalú çalúûma durumu söz konusu deùildir. Bu uygulamaya göre, kiûiler ALG II veya Sosyal Para almaya devam ediyorlar ve ek olarak yaptúklarú iûin karûúlúùúnda ödenek anlamúnda örneùin saat baûúna bir Euro alúyorlar. Tek baûúna yaûayúp 3 yaû altúnda çocuk yetiûtirenler, zorunlu çalúûmadan muaf tutulmaktadúr. Tekrar iûe girmeyi teûvik için aûaùúdaki örnek önlemler sözkonusu olabilir: Mesleki Egítim, Hareketlilik yardúmú (baûka bir yere taûúnma), Yeniden çalúûmaya alúûtúrma önlemleri, iûyeri ararken oluûan masraflara katkú. ALG II alanlar, bu tür iûe teûvik yardúmlarúnú alabilmek için hukuksal bir hak iddia edemezler. Bunlar, olabilir yardúmlardúr ve bunun için bütçede ödenek var olduùu sürece ödeme yapúlúr. Bu durum Ich-AG olarak kamuoyunda bilinen kiûinin serbest mesleùe geçiûini teûvik etmek içinde geçerlidir. Normal iûsizlik parasú (Arbeitslosengeld) alanlar ise, bu konuda yasal hak sahibidirler. Yeni yardúmú hangi kurum ödeyecek? Kimler, 2005 in baûúndan itibaren ve ne kadar yardúm alacak? Eski Eyaletler ve Berlin Yardúmú ödemekle yetkili olan kurumlar ya Çalúûma Acentalarú (Eski Úû ve Úûçi Bulma Dairleri olarak tanúnan Arbeitsamt) veya Belediyenize baùlú olan Sosyal dairelerdir. Bu, her ûehir veya belediye de farklú olarak düzenlenebilir. Çaliûma Acentalarú veya Sosyal Daireler sizlere 19 Temmuz 2004 ten itibaren dilekçe formlarúnú gönderip gelir ver servetinizin durumumu somut olarak inceleyeceklerdir. Dilekçe sahipleri Çalúûma Acentalarúndan bilgi alabilirler veya telefon hattúndan dilekçelerini doldurmak için destek talep edebilirler. Yeni iûsizlik parasi ALG II yi, muhtaç olan, düzenli iûsizlik parasú (ALG I) alamayan veya bu hakkúnú bitiû süresinden dolayú kaybeden, 15 ile 65 yaû arasúndaki her iûsiz alabilir. Bunu yalnúzca muhtaç iseniz ve geçiminizi saùlayamúyorsanúz alabilirsiniz. Çalúûmayan ve aynú hane bütçesinden geçimini saùlayan aile üyeleri için Sosyal Para (Sozialgeld) vardúr. Úûsizlerin ve ailelerinin asaùúda belirtilen standart yardúmlarú alma hakkú vardúr. Tek baûúna yaûayanlar, eski eyaletlerde 345 alúrken yeni eyaletlerde (Eski Doùu Almanya) bu rakam 331 Euro dur. Evli bir çiftin alacaùú, yukarúda belirtilen standart yardúmlarún miktarú iki katúnún %90 dúr. Aynú durum, evli olmayan ancak sürekli birlikte yasayan bir iûsiz çift için de geçerlidir. 14 yaûúndan küçük çocuklar için ayrúca standart yardúmún % 60 ú ve 14 yaûúndan büyük çocuklar için % 80 i ödenir. Örnek: Baba, Anne ve 14 yaû altúdaki iki çocuklu bir aile için hakkú olan standart yardúm miktarú, 2x %90 ebeveynler için ve 2x %60 çocuklar içindir. Bu toplam olarak yüzde 300 yapúyor, yani üç standart yardúm miktarúdúr. Eski eyaletlerde 1035 Euro, yeni eyaletlerde ise 993 Euro dur. Standart yardúmlara ek olarak, konut ve úsúnma giderleri ödenen gerçek masraflarún miktarú kadar ödenir. Bu giderler ancak uygun olmalúdúr. Úûsizlik Parasú II ve Sosyal Para alacak olanlar için genel standart yardúm miktarú tutarlarú (Evli) Çift Tek baûúna yaûayan, tek baûúna çocuk yetiûtiren ve arkadaûú reûit olmayan kiûiler 14 yaûúnú tamamlamamúû çocuklar Yeni Eyaletler ile 18 yaûlarú arasúndaki hane bütçesinden geçinen kiûiler 6 3

4 Ve konut giderleri ile ilgili neler olacak? Sosyal sigortalar ödentileri de üstleniliyor mu? Nasúl uygun olacaùú, oturduùunuz yerleûim bölgesindeki konut giderlerine baùlúdúr. Eùer gerçek konut giderleri oldukça yüksek ise, sizden uygun bir konuta taûúnmanúz istenir. Ucuz ve uygun bir ev buluncaya kadar, ûimdiki yüksek konut veya kira giderleriniz üstlenilir. Örnek: Yeni eyalletlerde oturan, 550 súcak kira ödeyen, 14 yaûúndan küçük iki çocuklu örnek ailemize ödenecek toplam yardúm 993 artú 550 = 1543 Euro dur. Yeni eyaletlerde tek baûúna yaûayan ve konutu için 220 ödeyen iûsiz bir kiûi, böylece ayda toplam olarak 331 artú 220 = 551 yardúm alabilir. Evet. Çalúûma Acentasú ve Sosyal Yardúm Daireleri hastalúk ve bakúm sigortasú masraflarúnú üstlenmektedirler. Bu kurumlar, en az miktar üzerinden emeklilik sigortasú primlerinizi ödemektedirler. Bu ayda 78 Euro dur. Bununla ancak en düûük (ek) emeklilik hakkú elde edilmektedir. Gelir nasúl iûsizlik yardúmú II ile mahsup edilmektedir? Kendi geliriniz ve diyer sosyal ödentiler ALG II üzerideki haklarúnúzú azaltmaktadúr. Burada gelirinizden düûürebileceùiniz çok az istisna vardúr. Örneùin eùitim ve bakúm paralarú bu hesaplamalardan muaf tutulmaktadúr. Tümü göz önüne alúnan yardúmlara aile üyeleri için dahi- sosyal sigortalar ( iûsizlik parasú, hastalúk parasú ve emeklilik maaûú) ve çocuk yardúmú dahildir. Çalúûúlarak elde edilen gelirler için geçerli, özel hesaplamalar için aûaùúya bakúnúz. Örnek: Yeni eyaletlerde oturan 14 yaûúndan küçük iki çocuklu örnek ailemiz, Úkinci Sosyal Güvenlik Kanununa (SGB II), göre 1543 standart yardúm almaya hak kazanúyor. Eùer kendinize ait bir geliriniz yoksa, yetkili daire tarafúndan size ayda yukarúda belirtilen miktarda yardúm ödeniyor. Gerçekte aile 308 çocuk parasú almaktadúr. Aileden baba 800 hastalúk parasú alúyor sizin ALG II veya sosyal para hakkúnúz olan miktardan düûürülmektedir. Sosyal Para veya Úûsizlik Parasú II ye göre 435 aileye verilerek destek olunmakta ve böylece ailenin eline 1543 geçmektedir. Daha önce iûsizlik parasú (ûu anda yürürlükte olan iûsizlik parasú:arbeitslosengeld) alanlar için bir ek yardúm var múdúr? 2004 sonuna kadar iûsizlik yardúmú alanlarún hepsi, yeni iûsizlik parasú II (ALG II) yi alacak mú? Bazú durumlarda olabilir. Eùer hesaplanan ALG II, en son alúnan iûsizlik parasú ve konut yardúmúnún (Federal Konut Kanununa göre) toplamúndan az ise, ek yardúm ödenmektedir. Ek yardúm olarak bir sene boyunca aradaki fark tutarúnún ( ALG II ile iûsizlik parasú ve Konut Yardúmúnún toplamú arasúndaki fark) üçte ikisi ödenmekte olup, bu miktar ilk yúl yalnúz yaûayanlar için en fazla 160 ve bir çift için ise 320 Euro dur. Úkinci yúl bu yardúm yarú yarúya azalúyor ve sonra tümden ortadan kalkúyor. Bu ek yardúm, alúnan düzenli iûsizlik parasúnún (Arbeitslosengeld) son gününden itibaren en fazla iki sene için ödenmektedir. Örnek: Yeni eyaletlerde tek baûúna yaûayan ve konut için 220 kira ödeyen iûsiz daha evvel 720 iûsizlik parasú alúyor ancak konut yardúmú(wohngeld) alamúyordu. Onun ûu andaki ALG II yardúmú 331 artú 220 kira yardúmú toplam 551 tutmaktadúr. Bu miktar, eskiden aldúùú iûsizlik parasúna göre169 farkú ortaya çúkarúyor. Bu örnekte kiûi, bir yúl boyunca bunun üçte ikisi yani112,66 alacaktúr. Úkinci yúl için bu miktar yarúlanacaktúr ve yalnúzca 56,33 Euro dur. Hayúr. Eski eyaletlerde eski iûsizlik yardúmúnú alan her beû kiûiden biri, yeni eyaletlerde ise üçte birlik bir kesim, yararlanmayabilir, çünkü yeni eyaletlerde daha fazla kadún çalúûmaktadúr. Daha evvel iûsizlik yardúmúnú alanlarún ALG II den yararlanmamasúnún nedeni, eski iûsizlik yardúmúna nazaran eû ve eû benzeri iliûkisi olanlarún gelirinin yoùun bir ûekilde göz önüne alúnmasúdúr. Eski iûsizlik yardúmú için bu durum geçerli olmayúp, kiûinin bireysel durumlarú gözönünde bulunduruluyordu. Çalúûarak elde ettiùiniz gelir nasúl mahsup edilmektedir? Euro olarak brüt geliriniz Bundan mahsup edilmeyen kúsúm ALG II alúcúsú ve onunla beraber yaûayan aile üyelerinin çalúûarak elde ettiùi gelir, tümden sizin haklarúnúzla mahsup edilmemektedir. Yol giderleri, Úû özel giderleri (15,33 ), sigortalar için götürü bir miktar (30 ) ve sizin kazancúnúzún yüksekliùine ve bireysel kesintilerinize baùlú olarak çalúûmanúz için muaf bir meblaù, mahsup edilmemektedir. Aûaùúdaki cetvel, yol gideri 12 olan vergi súnúf I için geçerlidir (Kaynak: Soziale Sicherheit: Sosyal Güvenlik 7/2004). Euro olarak brüt geliriniz Bundan mahsup edilmeyen kúsúm Euro olarak brüt geliriniz Bundan mahsup edilmeyen kúsúm , , , , , , , , , , , , , ,09 ab ,23 ALG II alanlar araba sahibi olabilirler mi? Küçük bir konutunuz veya malúnúz olan eviniz satúlmalú múdúr? Evet. Çalúûabilecek durumda olan her yardúmú alan kiûi uygun bir araba sahibi olabilir. Hayúr. Kendiniz kullanmanúz kaydúyla uygun bir taûúnmaz sahibi olabilirsiniz. Bir konut için en fazla büyüklük 120 m² ve müstakil bir ev için 130 m² dir. Bu kurallar zaten ûimdiki sosyal ve iûsizlik yardúmú için de geçerlidir. 4 5

5 Alman Sendikalar Konfederasyonunun (DGB) bir sendikasúna üyelik için baûvuru dilekçesi Üyelik aidatú brüt gelirin yüzde biridir. Öùrenci, iûsiz ve emekliler için oldukça indirimli aidat ödemeleri vardúr. adlú adresten ayrúntúlú bilgi alabilirsiniz Aûaùúdaki formu doldurun, imzalayún ve DGB-Bundesvorstand, Jörg-Peter Ludwig, Henriette-Herz-Platz 2, Berlin adresine gönderin. Soyadú Adú Sokak / Daire No Posta kodu / Ûehir Doùum tarihi Uyruùu Telefon Cinsiyeti Çalúûtúùú yer Mesleùi Mesleki statüsü: Úûçi Görevli Memur Meslek öùrencisi Öùrenci Diùerleri Aylúk brüt gelir Banka Hesap No Banka ûubesi Tarih / Úmza Vermiû olduùum bilgilerin, olasú deùiûiklikler ve ekler de dahil olmak üzere, üyeliùimle ilgili iûlemler kapsamúnda deùerlendirilmesini, özellikle bu bilgilerin mevcut üyeler yönetiminde, üyelik bilgilerinde ve gerekli olan miktarlarda üyelik aidatú kesintilerinde - elektronik data taûúyúcúlarú vasútasúyla - bilgisayarlar yardúmúyla (otomatik olarak) iûlenmesini ve bu bilgilerden yararlanúlmasúnú kabul ediyorum. Yan tarafta iûaretlenmiû olunan sendikaya statü gereùi ödemem gereken aidatúmún ödenmemesi durumunda yukarúda belirtmiû olduùum banka hesabúmdan kesilmesi yönünde vekalet veriyorum. Hesabúmda gerekli miktarda para bulunmamasú durumunda hesabúmún bulunduùu banka ödemeyi yapmaya mecbur deùildir. Yukarúdaki anlaûma beyannamesini ve aidatún banka hesabúmdan kesilmesi vekaletnamesini sadece yukarúda adú geçen sendikaya karûú fesih edebilirim. Tarih / Úmza Úûsizleri ûimdi neler bekliyor? Nakit para deùerinde öùütler DGB. Amacúmúz insana hizmet etmek Úûsizlik parasi II (ALG II)

6 Sevgili vatandaûlar, Daha önce iûsizlik yardúmú (Arbeitslosenhilfe) alanlar ve Ocak 2005`ten sonra ikinci iûsizlik parasúnú (Arbeitslosengeld: ALG II) alacak olanlar, büyük olasúlúkla kesintilerle hatta yardúmlarún kesilmesiyle karûúlaûabilirler. Eùer ûimdi iyi bilgi alúrsanúz ve zamanúnda hareket ederseniz, bazú olumsuzluklarú önleyebilirsiniz. DGB sizindir - Sekiz güçlü ortaùún birliùi Sendikalar güçlü, partilerden baùúmsúz bir topluluktur. Biz sadece üyelerimize karûú sorumluyuz: Úûcilere, iûsizlere ve ailelerine. Hep birlikte 7,4 Milyon üyemiz vardúr- Sendikalar ne denli güçlü olurlarsa, çúkarlarúnúzú o denli iyi savunabilirler: Úûyerlerinde, giriûimlerde ve siyasette. Üye Sendikalar: Kim herhangi bir DGB Sendikasúnda üye ise, tabiki iûsiz olarak da sendikasúnda üye olarak kalabilir. Iûsiz üyeler yalnúzca düûük bir aidat ödüyorlar. Bazú durumlarda sayet iûsizlik ve sosyal yardúm alúyorsanúz, aidatlarúnúzú dondurabilirsiniz. Iûsiz sendika üyeleri, çalúûan üyelerimizle aynú haklara sahiptirler. Örneùin, eùer iûsizlik parasúnún ödenmesi ile ilgili sorunlarúnúz varsa, parasúz olarak hukuksal korumadan hukusal yardúm baûvurunuzun kabul edilmesinden sonra yararlanabilirsiniz. Ancak, hukuksal ihtilaf baûlamadan belirli bir süre önce (genelikle üç ay önce) sendikaya üye olup aidatlarúnúzú ödemiû olmanúz gereklidir. Sendikalarún danúûma hizmetlerini ise, üye olmanúzdan hemen sonra ücretsiz olarak kulanabilirsiniz. Bazú sendikalar önceden üye olmayan iûsizlere de üye olabilme imkanú sunuyor. Bu husus, DGB sendikalarúnún tüzüklerinde deùiûik ûekilde düzenlenmiûtir. Úûsizler ancak, iû aradúklarú veya meslek ögrenmiû olduklarú alanda yetkili sendikaya üye olabilmektedirler. 2 7

7 Öùüt 6: Rister-Rente (Ek özel emeklilik sigortasú) ve Hayat sigortanúzú kontrol ediniz! Öùüt 7: Ûu anda yardúm almayanlar yeni dilekçe vermekle kazançlú çúkabilir Öùüt 8: Kazanç belgesini dilekçe vermeden önce alúnúz! Rister Rente olarak bilinen özel emeklilik sigortasúnún bütün yatúrúm ûekilleri ALG II de servet hesaplanmasúnún dúûúnda kalúyor. Eùer bu sigortalar devletin teûvik ettiùi çerçeveyi aûmúyorsa, emeklilik primleri için muaf tutulan miktara ek olarak korunmaktadúr. Diyer bir deyiûle, ALG II ye ek olarak bir geliriniz varsa, ALG II yi aldúùúnúz dönemlerde dahi Rister- Rente ile ilgili kiûisel yükümlülüklerinizi yerine getirebilir ve bunu gelirinizden düûürebilirsiniz. Eùer Rister Rente için karar verirseniz, hangi miktarlara kadar prim ödeyebileceùinizi ve buna raùmen destek alabileceùinizi uzmanlara danúûúnúz. [2004 yúlúnda ödentilerinizin miktarú olarak, teûvik ödentileri çikarúldúktan sonra bir önceki yúl kazandúùúnúz gelirinizden sigorta primi için yükümlü olduùunuz ödentilerin % 2 ye kadarú mümkündür. Eùer iûsizlikten önce sosyal sigortalú olarak çalúûmúûsanúz, taban tutarú olan yúlda 60 Euro yu ödemek kaydúyla devlet teûviklerini ALG II yardúmú döneminde de alabilirsiniz.] 65 yaûúna girmeden önce size ödenecek hayat sigortalarú için herhangi bir yaûlúlúk muafiyeti yoktur. Özel bir muafiyetten ancak yasal emeklilik yaûúndan önce ödeme yapúlmadúùú hallerde yararlanabilirsiniz. Eùer sigorta poliçenizde anlaûma ûartlarú bundan farklú yazúlmúûsa, henüz bunu deùiûtirme olanaùúna sahipsiniz. Sigorta poliçelerinizi deùiûtirme hakkúnúz vardúr. ALG II dilekçesi (Antrag) vermeden evvel bu deùiûikliklerin yapúlmasú gerekmektedir yúlúndan beri iûsizlik yardúmú alanlar için servet durumlarúyla ilgili çok súkú bir denetim mevcuttur. Ûu anda iûsizlik ve sosyal yardúm alamayanlar, yeni bir baûvurudan kazançlú çúkabilir. Çünkü bu yúlún sonuna kadar, iûsizlik yardúmú alanlar, emeklilik (yaûlúlúùa tedbir olarak) servetinin korunmasú bakúmúndan önümüzdeki yúllarla karûúlaûtúrúldúùúnda daha kötü konumdadúrlar. Yeni dilekçelerde ise emeklilik muafiyeti yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenlemelerden dolayú yeni yúlda yardúm almanúz imkan dahilindedir. Kanuna göre iûveren, aile üyelerinin kazançlarúnú dilekçenin arka kúsmúnda onaylamak zorundadúr. DGB ve bilgileri koruma örgütleri, kiûilerin korunmasú gereken sosyal bilgilerinin bu ûekilde iûverene ulaûmasúnú ve bu durumun kiûilere zarar verebileceùini öne sürerek eleûtirmektedirler. Önerimiz, dilekçeyi doldurmadan evvel ücret ve maaû bordrolarúnúzú almanúz ve bunun için ayrú bir form temin etmenizdir. Federal Çalúûma Acentasú bu eleûtirileri göz önüne aldúktan sonra, isternirse internet adresinden yeni bir formu bilgisayarúnúza yükleyerek yazdúrabilirsiniz. Öùüt 1: Önce bilgileri toplayúnúz, sonra dilekçenizi veriniz! Öùüt 2: Kiûisel durumunuzu aydúnlatúnúz! Kendinizi acele bir ûekilde iûsizlik parasú 2 (ALG II) dilekçenizi vermeye zorlatmayúnúz. Eùer 2004`ün sonlarúna kadar dilekçenizi verirseniz, sizin herhangi bir ekonomik zararúnúz oluûmayacaktúr. Ancak, ALG II için Ocak ayúnda veya sonrasúnda dilekçe verirseniz zararlú çúkarsúnúz, çünkü dilekçeden evvelki zaman için yardúm hakkúnúz doùmuyor. Alacaùúnúz yardúm miktarú hakkúnda bilgi edinme isteùiniz anlaûúlúr bir durumdur. Buna raùmen dilekçenizi vermeden evvel bilgi edinmeniz gerekir. Hukuksal bazú sorunlar hala açúk kaldúùú için, bu durum daha da geçerlilik kazanmaktadúr. Örneùin, Federal Hükümet gelir ve servetinizin hasaplamasúyla ilgili kararnameyi daha çúkarmamúûtúr. Ûayet siz Çalúûma Acentasúndan veya belediyeden evraklarúnúzú teslim etmek için bir rendavu almúûsanúz, gerektiùinde bunu ertelemek için ricada bulununuz. Eùer sendika üyesi iseniz, sendika danúûmanlúùúmúz ve gerektiùinde hukuksal korumamúz sizlerin hizmetindedir. Üye olmayanlar sendikal iûsizlik insiyatiflerine ve sosyal yardúm cemiyetlerine baûvurabilirler. (Únternet adresi: ) Ûimdiki iûsizlik yardúmú (Arbeitslosenhilfe) her halükarda 31. Aralúk 2004`e kadar geçerlidir. Aralúk ödemesi yúl sonunda gerçekleûeceùi için, Ocak baûúnda parasúz kalmayacaksúnúz. Dilekçenizi geç verme durumunda Ocak ayúnda bir avans talep edebilisiniz. ALG II daha evvelki iûsizlik yardúmú gibi bireysel bir yardúm olmayúp aynú ev bütçesinden geçinen eûler ve reûit olmayan çocuklar için ortak geliriniz yetmediùi durumlarda ödenmektedir. Kanun, ev bütçesinden geçinen diùer akraba ve húsúmlarún aile bütçesine katkúda bulunmasúnú beklemektedir. Buna raùmen bazú istisnalar mevcuttur. Úlki boûanma sürecinde olan eûler için, eùer aynú evde yaûamúyorlarsa ve ev geçimini beraber karûúlamúyorlar ise, evli çift olarak kabul edilmezler. Diùeri, her çift evlilik benzeri topluluk deùildir. Yargú kararlarúna göre bu tanúm, bir çift, süreklilik arzeden bir ûekilde súkú bir iliûki içinde ise ve çift zorunlu hallerde bir birlerine karûúlúklú sorumluluk taûúyorsa, geçerlidir. Ayrúca çiftin birlikte yaûamasú zorunludur. ALG II dilekçesinin kiûisel durumunuz baûlúklú üçüncü bölümüne yalnúzca sizinle beraber yaûayan ve ev geçimine katkúda bulunan ûahúslarú yazmanúz lazúmdúr. Eùer akraba ve húsúmlarnúnúzla yalnúzca evinizi paylaûúyorsanúz ancak ortak bir bütçeden ev geçiminizi saùlamúyorsanúz, bunu net olarak ortaya koyunuz ve bunu en iyisi ayrú bir sayfada yazúlú olarak yapúnúz. Ortak bir hane birliùi mevcut ise -örneùin iyi kazanan ve reûit bir çocuùunuz- varsa ve çocuùunuzun size nafaka ödediùi ûeklinde bir yasal tahmini, yapacaùúnúz bir açúklama ile ortadan kaldúrabilirsiniz. Klasik hane birlikleri bütçe birlikleri anlamúna gelmemektedir. Bireysel olarak yapúlmúû kira sözleûmeleri veya alt kira sözleûmesi,sadece evi paylaûtúùúnúzú ancak ev geçiminizi ortak yapmadúùúnúzú belgeleyecek iyi bir imkandúr. 6 3

8 Öùüt 3: Úûsizlik parasúnún bitmesinden önce seçenekleri kontrol ediniz! Ögüt 4: Konut yardúmú (Wohngeld), süreli ek yardúmú yükseltebilir! Úûsizlik sigortasúna baùlú olarak aldúklarú iûsizlik parasúnún (Arbeitslosengeld) bitmesinden sonra iki sene içerisinde ALG II yardúmúna geçen iûsizler, en fazla iki sene için ek bir yardúm alacaklardúr. Bu yardúm ilk sene için en son olarak alúnan iûsizlik parasú ( konut yardúmú veya Almancasú Wohngeld ilave edilerek) ile yeni iûsizlik yardúmú ALG II arasúndaki farkún üçte ikisi olup, yalnúz yaûayanlar için en fazla 160, eûi ile beraber yaûayanlar için 320 ve reûit olmayan her çocuk için 60 dur. Úkinci sene ek yardúmú yarú yarúya inecektir. Eùer geçis dönemi ek yardúmúnú sonuna dek elde etmek istiyorsanúz, iûsilik yardúmúnú almaya geçici olarak kúsa bir süre ara vererek iûsizlik parasú hakkúnúzú 31 Aralúk 2004 ve sonrasúna erteleyebilirsiniz. Böyle bir ara, hakkúnúzú geriye itiyor ve böylece ek yardúmú daha uzun alúyorsunuz, çünkü ek yardúm sadece iki sene boyunca ödeniyor ve iûsizlik parasúnún (Arbeitslosengeld) hemen bitmesinden itibaren baûlúyor. Eùer siz iûsiz olarak kaydúnúzú sildirir ve geçici bir süre bir iû alúrsanúz veya önemli bir sebepten dolayú çalúûma acentasúndan kaydúnúzú sildirirseniz, iûsizlik parasú almaya zarara uùramadan ara verebilirsiniz. Geçici bir süre düûük ödeme yapúlan bir iûi kabul eden iûsizler için, iki yúllúk bir mevcudiyetin korumasú vardúr. Bu, tekrar bir iûsizlik durumunda sizlerin iûsizlik parasúna hak kazandúùúnúz geri kalan süre için tekrar eski meblaùún ödenmesidir. Önemli sebepler örneùin ûunlar olabilir: Hasta olan yakúnlarúnúzún bakúmú; öùrenim süreleri veya öùrenim seyahatleri; siyasi ve sendikal seminerler; serbest meslek sahibi olmayú denemek. Çalúûma Acentasú kendi iûyerini kuranlar için para yardúmú yapmaktadúr. Serbest meslek sahibi olmak isteyenler için 6 aylúk geçici bir para yardúmú veya kademeli olarak en fazla üç yúllúk Ich-AG için para yardúmú yapúlmaktadúr. Ûimdiye kadar Ich-AG için serbest meslek sahiplerine verilen geçici para yardúmúnún aksine, herhangi bir iû planú sunulmasú gerekmemektedir. Buna raùmen her serbest meslek sahibi olmak denemesi kiûisel ekonomik tehlikeleride içermektedir. Örnek: Bay A nún ûansúzlúùúnún içerisinde ûansú vardúr. Úûsizlik yardúmúnún sona ereceùi 31 Aralúk 2004 tarihinden kúsa bir süre önce, 4 aylúk geçici bir iû bulmaktadúr. Kendisi sonra tekrar iûsiz kalúrsa ve en az miktardaki iûsizlik parasúna tabii olursa dahi, iki yúllúk ek ödemeler 1 Eylül`de deùil, Ocak 2005`te baûlúyacaktúr. Úlk sene için dört kiûilik bir aileye aylúk 440 Euroya kadar yardúm verilirken, iûsizliùin ertelenmemesi durumunda baûtaki dört ek yardúmlú ay kaybolacaktú. Geçis dönemi için verilen ek yardúmún hesaplanmasúnda konut yardúmú da göz önüne alúnmaktadúr. Eùer siz ûu anda iûsizlik sigortasúna baùlú olarak iûsizlik parasúnú alúyorsanúz ve ûimdiye kadar konut yardúmú için dilekçe vermemiûseniz ve konut yardúmú alma durumunuz varsa, bunu ALG II dilekçesi vermeden Öùüt 5: Servet nasúl kurtarúlabilir? önce gerçekleûtiriniz. Çünkü yalnúz aldúùúnúz gerçek konut yardúmú ALG II geçis döneminde iki yúllúk ek ödeme hesaplamalarúnda ilave ediliyor. ALG II yardúmú alanlar konut yardúmú alamúyor. Çünkü ALG II, içinde bütün konut giderleri göz önünde bulundurularak yardúm alana ödeniyor. Konut yardúmúnún da hesaplanmasúyla ALG I den ALG II ye geçis dönemindeki gelir kaybú yükseliyor. Kiûi ûu anda iûsizlik yardúmúnún yanúnda konut yardúmú da alúyorsa, geçis sürecinde daha fazla ek yardúm alabilir. ALG I den ALG II ye geçis dönemindeki gelir kaybúnún en fazla üçte ikisi ek yardúm ile denkleûtiriliyor. Úkinci iûsizlik parasúnú (ALG II) yalnúzca serveti belli bir üst súnúrú geçemeyenler (muaf miktarlarú) alúyor. 1. Muaf tutulan ana miktar her bir yaû senesi için 200, her eû için en fazla ( `den önce doùanlar için geçiû dönemi düzenlemesi: her bir yaû senesi için 520 en fazla ) 2. Rister Rente Serveti (Eùer yatúrdúùúnúz prim devletin teûvik ettiùi miktarú geçmiyorsa, göz önüne alúnmúyor.) 3. Sigorta anlaûmasúna göre belirlenmiû ve ancak emekli olduktan sonra kulanúlabilecek emeklilik sigortasú, her bir yaû senesi için 200 en fazla eû baûúna Örnek: Evli ve bir çocuklu çift (40 ve 45 yaûlarúnda) 200 x 40 = x 45 = x 40 = x 45 = Edinilecek zaruri eûyalar için muaf miktari her aile bireyi için 750 x 3 = Yukarúdaki örnek için en fazla muaf tutulacak miktar artú Rister Rente Serveti Belirleyici olan, Ocak 2005 teki servetinizin durumudur. Eùer Servetiniz muafiyet miktarúnún üzerindeyse, o döneme kadar - ki ALG II de belirlenen muafiyetleri de gözönünde bulundurmalúsúnúz - size gerekli olan eûyalarú edininiz. Ayrúca mevcut borçlarúnúzú ödemeyi leasing taksitleri ve ipotekler olabilir düûünebilirsiniz. Servet durumunuz kontrol edilirken, genel olarak servetiniz ve borçlarúnúz - içinde oturduùunuz size ait olan konutunuzun borçlarú hariç - birbirleriyle mahsup edilmeyecektir. Ev yaptúrmak için bir arsa satún alma öncesinde bulunan bir iûsizin ve eûinin dikkat etmesi gereken husus ûudur: Daha evvel biriktirdikleri tassaruflarú ALG II nin yürürlüùe girmesinden itibaren (daha önce yukarúda belirtilen ana muafiyetlerin dúûúnda) korunmayacak veya dikkate alúnmayacaktúr. Ancak, sakat ve bakúma muhtaç olanlar bu deùerlendirmenin dúûúndadúr. Önceden alúnan ve kendileri tarafúndan kulanúlan konut, uygun olmasú kaydúyla korunmaktadúr. Bu durumda kredi faizleri yardúm alúndúùú sürece devlet tarafúndan üstlenilirken, ana borçlar üstlenilmemektedir. Kendileri tarafúndan kulanúlan konut, özel emeklilik hayat sigortasúna göre devlet yönelimlerine karûú daha iyi korunmaktadúr. 4 5

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de çalışmak

Almanya da ve Türkiye de çalışmak Deutsche und türkische Fassung Almanya da ve Türkiye de çalışmak > Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi > Alman Emeklilik Sigortasından Aylıklar > Primlerin iadesi Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Ülke sınırları

Detaylı

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Vergi Rehberi 2008 Not Türkisch Not: Fihristte yer alan sözcükler ile önemli süreler ve meblağlar kalın harflerle

Detaylı

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Önsöz Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik sistemlerimiz dünyanın en iyi işleyen

Detaylı

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2008 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2008 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2008 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Vergi Rehberi 2009 Not Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2008 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler

Detaylı

Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar

Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar Eyalet Başkenti Münih Sosyal İşler Bölümü Münih'de Hartz IV ile ilgili sorular ve cevaplar Eine Information in türkischer Sprache Teşvik ve talep: Hartz IV neden var? Hartz IV ile işsizlik yardımı ve sosyal

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

HARTZ IV: Küstahça dayat lan YOKSULLUK

HARTZ IV: Küstahça dayat lan YOKSULLUK HARTZ IV: Küstahça dayat lan YOKSULLUK 2 Bas m: Kas m 2004 Tiraj: 2000 Matbaa AStA-TU Ç karan: 2010 Reform Paketi ve Hartz IV Kar t Göçmenler Platformu Email: g.bali@gmx.net 3 Önsöz Son y llarda sosyal

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

Form Doldurma Bilgileri

Form Doldurma Bilgileri Form Doldurma Bilgileri Federal İş Ajansı nın (Bundesagentur für Arbeit BA) İşsizlik parası II dilekçe formunu doldurmak için gereken bilgiler AH Bu Form Doldurma Bilgileri, Sosyal Kanun İkinci Bölüm (SGB

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Genel Bakış

Sosyal Güvenlik Genel Bakış Sosyal Güvenlik Genel Bakış Zor durumda kalan Münihli vatandaşlar için hizmet ve yardımlar Leistungen für Münchnerinnen und Münchner in Notlagen Türkisch Güncelleme Ocak 20145 Künye Landeshauptstadt München

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER 1 Alleinerziehende in Frankfurt Letzter Stand 26.07.2013 Impressum Herausgeberin Stadt Frankfurt am Main Frauenreferat Bezug Frauenreferat

Detaylı

Emeklilik Fonu Konusunda Kararlar

Emeklilik Fonu Konusunda Kararlar Turkish 1 Emeklilik fonu konusunda önemli bilgiler 1. Emeklilik fonunuzla (superannuation veya super) yakından ilgilenin. Çünkü bu sizin emekliliğinize yaptığınız yatırımınızdır. 2. Emeklilik fonunuzu

Detaylı

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER KADINLAR KOLU Frankfurt am Main Künye Düzenleyen Frankfurt am Main Şehri Kadınlar kolu İlgili Kadınlar kolu Hasengasse 4 60311 Frankfurt

Detaylı

GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli

GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli Stand: 27.11.2012 GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli 1 Gelir Formunu Kimler Doldurmalı? Ücrete tabi programlara (saat 6 ila 8 ya da 16 ila 18 arası rehberlik, tatil

Detaylı

Romanya daki hakların Yabancı vatandaşların Romanya da hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgiler

Romanya daki hakların Yabancı vatandaşların Romanya da hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgiler Romanya daki hakların Yabancı vatandaşların Romanya da hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgiler Tercüme - Niculae PASCUȚ tarafından yapılmıştır Bükreş 2014 ISBN: 978-973-0-17015-3 İÇİNDEKİLERİ Romanya

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ağustos 2013 Adres : Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No: 30/6-7 Beşiktaş/ İSTANBUL Telefon : 0212 275 43

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠRLANDA PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik -Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik -Sorunlar ve Çözüm Önerileri Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik -Sorunlar ve Çözüm Önerileri leri- Av. Bilal ÇALIÞIR TAKDĐM B irçok meslekte olduğu gibi gelecek endişesi avukatlık mesleğinde de sorun olmaya devam etmektedir. Mesleğimiz

Detaylı

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım)

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till turkiska Artikelnummer 2006-114-10 Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Sıkça sorulan sorulara kısa yanıtlar Daha fazla

Detaylı

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM KADINLARA Rapor Mart 2008 KEİG Dizisi: Rapor Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir Sosyal Güvenlik Vaat Ediyor? Hazırlayan: KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı