Biri flok ikisi normal istifa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biri flok ikisi normal istifa"

Transkript

1 ISSN Aral k 2013 Perflembe Fiyat 25 Kr Gümrüklerde dev tasarruf Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, "Yeni Özet Beyan uygulamas yla d fl ticaret operasyon maliyetlerinde ilk etapta 33 milyon liraya varan azalma sa lanmas ve tasarrufun zaman içinde 330 milyon liraya ulaflmas n bekliyoruz" Bakan Yaz c, "Gümrük beyannamelerinin elektronik olarak gümrük idarelerine gönderilmesinin önünü açt k. fllemlerde kullan lan ka tlar n azalt lmas yla hem tasarruf edildi hem de çevre korundu" diye konufltu. HABER 12 DE Biri flok ikisi normal istifa ARTIK BAKAN DE LLER Baflbakan Erdo an n konuflmas esnas nda yan nda Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Avrupa Birli i Bakan Egemen Ba fl, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar da yer ald. Süt kadar ak bir sicille yürüyoruz Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant - s nda gündeme dair önemli aç klamalarda bulunurken, AK Parti'nin ak kadrolar olarak bembeyaz, süt kadar ak bir sicille yürüyoruz. En küçük bir çamur parças, en küçük bir siyahl k bizim sicilimizde hemen dikkat çeker. Çekti inde de gere i neyse onu yapar z Erdo an flöyle konufltu: "Millet bize güvensin. Bizler her zaman hakk söylemeye, do ruya do ru, e riye e ri demeye devam edece- iz. Halk n önünde hesaba çekilebiliriz. Bundan da öte, hesap gününde mahflerde hesaba çekilece imizi de biliriz. Her ad m bu fluurla, bu anlay flla, bu korkuyla atar z. Bizim partimizi bu seviyelere ç kartan, bizi bu makamlara getiren, 11 y l bizi burada tutan en baflta dürüstlü ümüzdür, emanete olan ba l l m zd r, yolsuzluklar karfl s nda sert, kararl, tavizsiz duruflumuzdur Devlet kurumlar n n hiçbirini topyekün töhmet alt nda b rakmay z, çürükleri temizleriz ya da temizlenmesi için gerekeni yapar z. OLAYLARIN ANAL Z AHMET GAL P Sar gül ve Yavafl n adayl ne anlama geliyor? YAZISI 13. SAYFADA Fehmi Koru Hasar tespit raporu... Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 6 da Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de smail Kara Sabah Keyfi Bugün 4 de Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pakistan dönüflü Ankara da kendisini karfl layan kalabal k partililere yapt konuflmada, Yolsuzluk varsa hesab sorulur. Is tan masa! TESK Kurslar sürecek HABER 5 DE Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, çiflleri Bakan Muammer Güler ve Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar görevlerinden istifa etti. Bayraktar, milletvekilli inden de istifa etti. HABER 7. SAYFADA MERS N Kay t d fl bitecek HABER 7 DE ZAFER ÇA LAYAN VE MUAMMER GÜLER' N AÇIKLAMASI "17 Aral k tarihi itibariyle gerçeklefltirilen operasyonun, hükümetimize, partimize ve ülkemize karfl kirli bir tezgah oldu u çok aç k bir flekilde ortadad r. Yak n çal flma arkadafllar m n ve evlad m n da dahil edildi i bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya ç kmas n sa lamak için Ekonomi Bakanl görevimden ayr lm fl bulunmaktay m." Bakan Güler, "17 Aral k'ta Say n Baflbakan'a görevden aff m arz etmifltim bugün de yaz l olarak Baflbakan m za görevden aff m sundum" BAYRAKTAR: BAfiBAKAN DA ST FA ETS N fikur Prim önerisi var HABER 7 DE Son olarak, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Bakanl ktan ve milletvekilli inden istifa etti ini aç klad. Bayraktar NTV de yapt aç klamada Soruflturma dosyas nda var olan ve onaylanan imar planlar n n büyük bir bölümü Say n Baflbakan' n onay yla yap ld. Baflbakan n istifa etmesi gerekir stifalara iliflkin olarak CHP'den gelen ilk de erlendirmelerde, istifalar olumlu bulundu. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu yapt de erlendirmede istifalar geçikmifl olarak nitelendirdi. Öte yandan, CHP'li Muharrem nce de, Twwitter hesab ndan " lk istifa haberi geldi. Yetmez ama evet" ifadelerini takipçileriyle paylaflt. SAKIT OLMADI AMMA Alt n, 12 y l sonra bu sene kaybettirdi YEN KAB NE YOLDA Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pakistan dönüflü Keçiören'deki ikametinde çal flt. Erdo an, Esenbo a Havaliman 'nda vatandafllara ve partililere hitap ettikten sonra Keçiören'deki ikametine geldi. Yolsuzluk varsa üzeri kapanamaz Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Çankaya Köflkü ndeki Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Töreni nin ard ndan gazetecilerin gündemle ilgili sorular n cevaplad. Gül, yolsuzluk ve rüflvet iddialar n n üzerinin kapat lamayaca n söyledi. Yarg n n tarafs z ve ba ms z oldu unu belirten ve herkesin yarg sürecine sayg l olmas gerekti ini anlatan Gül, Yap lacak fley, fleffaf bir ülkede ifller nas l oluyorsa bu flekilde olmas - n hep beraber takip etmek. ifadelerini kulland. HABER 13. SAYFADA Marbafl Menkul De erler Araflt rma Müdürü Do an, "Alt n fiyatlar nda k - sa vadede dolar üzerinde sa l kl bir hareket görülmedi i sürece yükselifllere karfl temkinli yaklaflmak gerekti ini düflünüyoruz Faizlerin 2014 y l sonunda yönünü yukar ya çevirmesi ile alt n fiyatlar nda yükselifl bafllayabilir. Bu süreçte dolar aral ilk hedef olacakt r y l öncesinde bu seviyelerin de üzerinde harekete neden olacak bir sebep görmüyoruz HABER 5. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Erdo an, evinde baz bakanlarla görüfltü. Müstafi bakanlar n istifalar o toplant dan sonra geldi. Cumhurbaflkan Gül ün Baflbakan Erdo an ile yeni kabineyi konufltuklar n söylemesi ve yaflanan geliflmeler yeni kabinenin habercisi oldu. 25 Aral k 2013 Resmi Gazete Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlar Yeterlik Yönetmeli i Çevre ve fiehircilik Bakanl Personelinin Yer De ifltirme Suretiyle Atanmalar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 26 Aral k 2013 Perflembe Meltem EK Z Tom Cruise'un medya flirketine açt davada anlaflma sa land ANKARA - Amerikal aktör Tom Cruise'un, oyuncu Katie Holmes'tan boflanmas n n ard ndan k z Suri'yi "terk etti ini" iddia eden haberlere dergilerinde yer veren Alman medya flirketine açt davada taraflar anlaflmaya vard. BBC'nin haberine göre, ABD'de yay mlanan 2 magazin dergisinin yay nc s olan medya flirketi Bauer ve Cruise, sözkonusu davan n düflmesi konusunda anlaflt. Los Angeles Bölge Mahkemesi, her iki taraf n kendi pay na düflen ücret ve vergileri ödemeyi kabul etti ini aç klad. 51 yafl ndaki aktörün avukatlar, anlaflman n detaylar n n gizli oldu unu ve sözkonusu iki haberin, "hiçbir flekilde Cruise'nin k z n terk etti ini ima etme amac tafl mad n " belirtirken, Bauer konu hakk nda yorum yapmaktan kaç nd. Cruise'nin avukatlar, "Life and Style" ve "InTouch Weekly" dergilerini ç karan medya flirketinin, "Asla Tom Cruise'nin k z Suri ile ba n kesti ini, onu terk etti ini ima etmek istemedi ini, herhangi biri bunu böyle alg lad ysa bundan üzüntü duydu unu" bildirdi. Tom Cruise, yapt aç klamalarda, k z yla çok yak n olduklar n ve aralar nda çok özel bir ba oldu unu söylemiflti. Aktör ifl dolay s yla k z n n yan nda olamad zamanlarda Suri'nin kendisini özledi ini ama hiçbir zaman terk edildi i hissine kap lmad n ve çok mutlu bir çocuk oldu unu sözlerine eklemiflti. (AA) S NEM: ÇETE S NEMA: KELEBEK ETK S Orijinal Ad : Gridiron Gang Yönetmen : Phil Joanou Oyuncular : Dwayne Johnson, Xzibit, L. Scott Caldwell Yap m : 2006 Suç/Spor Kilpatrick Çocuk Hapisanesinde müfettifl olarak çal flan eski profesyonel futbolcu Sean Porter, çocuk suçlular aras ndaki disiplin, kendine güven ve motivasyon eksili ini teflhis ettikten sonra bu durumu düzeltmek için ligde oynayabilecek bir futbol tak m kurulmas n önerir. Tür: Bilim Kurgu / Gerilim Yönetmen: John R. Leonetti Orijinal smi: The Butterfly Effect 2 Yap m: 2006 Oyuncular: Eric Lively, Erica Durance, Dustin Milligan Nick bir yaz - l m firmas nda pazarlamac olarak çal flmaktad r. Mutlu bir iliflkisi vard r. K z arkadafl n n hamile oldu unu ö rendi i gün, k z arkadafl n n ölmesiyle, Nick'in hayat adeta alt üst olmufltur. Yaflad - hayattan bir tat alamayan Nick, ifl dünyas nda da korkunç bafl a r lar ve bay lmalar ndan dolay baflar s zd r. Sizin için seçtiklerimiz Kate Winslet in çocu unun ad Ay DIfi HABERLER - Oscar ödüllü ABD'li aktrist Kate Winslet, geçti imiz günlerde dünyaya getirdi i erkek çocu una 'Bear' yani 'ay ' ismini verdi. Ünlüler aras nda bebeklerine ilginç isim verme trendinde bir ad m ileri giden Winslet, üçüncü efli Ned RockNroll'la, bebeklerine "Ay " (Bear) ismini vermeyi kararlaflt rd. Winslet'in sözcüsü, haberi do rulayarak, ailenin karardan memnun oldu unu söyledi. ngiliz Sun gazetesine konuflan bir kaynak ise, "Her ikisi de bebeklerini, Ay ismini çok seviyorlar" ifadesini kulland. 38 yafl ndaki Hollywood y ld z n n ayr ca, soyad olan Winslet'i bebe ine ikinci isim olarak verdi i belirtildi. Winslet'in ilk efli Jim Threapleton'dan Mia Honey (13) isimli bir k z, ikinci efli yönetmen Sam Mendes'den Joe Alfie (10) isimli bir o lu bulunuyor. Kate'in flu anki efli olan Ted RcokNroll'un gerçek ad da Ned Abel Smith. Ünlü yat r mc ifladam Richard Branson' n ye eni olan Ted, soyismini RockNroll olarak de ifltirmiflti. ABD'li insan haklar eylemcisi ve aktrist Alicia Silverstone flu an 2,5 yafl nda olan o luna "Mavi Ay " ismini koymufltu. Silverstone, birçok insan n bu ismi "çok flirin" buldu unu söyledi ini belirtiyor.

3 Tunuslu Kaymakamlar Pursaklar ziyaret etti HABER MERKEZ Tunuslu bur grup kaymakam Pursaklar Belediyesi ni ziyaret ederek, belediyenin yapm fl olduklar faaliyetleri yerinde gezdi ve ilçeye hayran kald klar n ifade ettiler. Tunuslu vali yard mc lar ve kaymakamlardan oluflan 25 kiflilik heyet Pursaklar Kaymakam Salih B çak ve Belediye Baflkan Selçuk Çetin in misafiri oldu. Heyeti Pursaklar da a rlayan Baflkan Selçuk Çetin, Türkiye de ilk defa Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Nezaket Okullar, Dede Torun Evleri ve Tebessüm Çarfl s n gezdirdi. Yap lan çal flmalar ve hizmetlerin arka plan n heyete anlatan Çetin, kaymakamlar n takdirini toplad. Hizmetleri gezen heyet daha sonra Baflkanl k Kona na geçerek ilçe hakk nda 3 26 Aral k 2013 Perflembe Selçuk Çetin den bilgi ald. Pursaklar daki misafirperverlik ve yap lan özgün projelerden duyduklar memnuniyeti ifade eden Tunuslu heyet, Pursaklar daki çal flmalardan faydalanmak ve iki ülke aras ndaki yerel yönetimlerin güçlenmesi ad na kardefl flehir olma taleplerini ilettiler. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 22 Safer ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Çocuk Meclisi nde mazbata heyecan HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi 19. Dönem Çocuk Meclisi nin yeni üyeleri mazbatalar n törenle ald. Meclis Baflkan LÖSEV Ortaokulu 7. S n f üyesi Mustafa fiahin Gül ile baflkan yard mc lar n n mazbatalar n Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek verdi. Çocuk Meclisi nin yeni döneminde ilk önergeyi görme engelli üye Gökçe Nil fiahin okudu. Çocuk Meclisi Binas nda gerçekleflen mazbata da t m törenine Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Ali Gökflin, Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Üstün Ezel, baz bürokratlar ile ö renciler ve velileri kat ld. 19. Dönem Çocuk Meclisi nin mazbata töreni ve 2. Genel Kurulu na ise lösemiyle verdi i savaflta büyük bir zafer kazanarak k sa süre önce sa l na kavuflan Mustafa fiahin Gül baflkanl k etti. Aç l fl konuflmas nda mutlu, sa l kl ve baflar l bir dönem geçirmeyi diledi ini ifade eden Gül, öncelikle Ben, çok küçük yafllarda yakaland m; tedavisi yok diye bilinen lösemi ile savaflm fl ve savafl kazanm fl çocuklardan biriyim sözleriyle kendini tan tt. Lösemili çocuklara e itim-ö retim imkan sunan LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Üstün Ezel ile çocuklara büyük de er vererek Çocuk Meclisi ni hizmete açan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e teflekkürlerini ileten Gül, Türkiye de ve belki de dünyada, kendine ait çal flma yeri ve özel binas olan bu öncü meclisin üyesi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum Gül, konuflmas n ard ndan eski Baflkan Umut Bayraktar a çiçek vererek, çal flmalar ndan dolay teflekkürlerini sundu. Protokol konuflmalar nda ilk sözü alan Nevin Gökçek, Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Bugün burada olmaktan dolay çok mutluyum. Ben de bir emekli ö retmenim. Çocuklar n gözlerindeki p r lt y görünce çok mutlu oluyorum. Çocuklarla birlikte olunca insan gençlefliyor. Sizler bizlere umut, fl k veriyorsunuz diye konufltu. Çocuk Meclisi nin yeni üyelerine ve ailelerine sa l k ve baflar dileklerini ileten Nevin Gökçek, Siz bizim her fleyimizsiniz diyerek, yeni dönem üyelerini kutlad. Nevin Gökçek, konuflmas n n ard ndan Baflkanl k Divan üyelerine mazbatalar n da tt. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in selamlar n çocuklara ileten Baflkanvekili Ali Gökflin de Ankara Çocuk Meclisi nin dünyada müstakil binas olan tek çocuk meclisi oldu unu an msatarak, Bu da gösteriyor ki Melih amcan z sizi çok seviyor ve sizler için, gelece imizin umudu oldu unuz için bu binay sizlere tahsis ediyor. Sizlerin, gelecekte belediyelerde veya baflka kurumlarda önemli mevkilerde olman z temenni ediyorum LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Üstün Ezel de çok heyecanl oldu una dikkat çekerek bafllad konuflmas nda lösemi hastal ile mücadele ederek sa l na kavuflmufl bir çocu un Çocuk Meclisi baflkanl na seçilmesinin dünyaya örnek bir baflar oldu unu vurgulad. Ayn zamanda çocuk doktoru olan Ezel, çocuklara erken yaflta hedeflerini belirleyip, çok çal flmalar tavsiyesinde bulundu. Genel Kurul toplant s, protokol konuflmalar n n ard ndan çeflitli önergelerin okunmas ve oylanmas yla devam etti. Yeni dönemde ilk sözü alan Çocuk Meclisi nin görme engelli üyesi Gökçe Nil fiahin, Çocuklar için ç kar lan yay nlar n kabartma harflerle Braille alfabesiyle de bas lmas konulu önergesini okudu. fiahin in önergesinin oy birli i ile kabul edilmesinin ard ndan Türkan Simay Sandavaç n Hayallerimiz çin Bir Dilek Tutal m ve Ayflenur Aydemir n Baflta okullar olmak üzere yeni binalarda günefl enerjisinden yararlan lmas konulu önergeleri de karara ba land. Önergelerin okunmas ndan sonra mazbata törenine geçildi. Baflkan Vekili Ali Gökflin ile LÖSEV Baflkan Ezel, yeni dönem üyelerine mazbatalar n da tarak, hat ra foto raf çektirdi. Çubuk ta yard mlaflma paneli HABER MERKEZ - Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF), 21. Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle slami De erlerin Ifl nda Yard mlaflma paneli üzenledi. Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen panele Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, E itim Vakf Genel Baflkan Dr brahim Atefl, Y ld r m Beyaz t Üniversitesi slami limler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Akkufl, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Hayrani Alt ntafl, lçe Müftüsü Bilal Kara, baflkan yard mc lar Mehmet Kuzal, Hac Çelebi, Çubuk Dernekler Federasyonu Baflkan Recep Tafl, E itim Gönüllüleri Dernek Baflkan Hatice Erkan ve çok say da vatandafl kat ld. 21. Yoksullarla Dayan flma Haftas kapsam nda slami De erlerin Ifl nda Yard mlaflma paneli Kuran- Kerim tilaveti ile bafllad. Program n aç l fl konuflmas n yapan ÇUDEF Baflkan Recep Tafl, Bu konu yard ma muhtaç olan insan n yard mlaflmas de ildir. Bizim federasyonumuza ba l 54 tane dernek var. Bu derneklerin 51 tanesinin içinde yard mlaflma ve dayan flma sözcükleri geçmektedir. Bu dernekler bulunduklar her yerde insanlar sosyallefltirmek, onlar n her türlü ihtiyaçlar na cevap vermek üzere kurulmufl derneklerdir. Bizim bu günkü konumuz ve haftan n önemi yoksullarla dayan flmad r. fiimdi yoksul kime denir ona bir bakal m. Geçinmekte çok s k nt çeken, yoksul vaziyette olan fakir ve fukarad r. Bunlar n d fl nda birde do rusu bilgice yoksun olan cehalete yoksul denir Müslüman kiflinin örnek bir kifli olmas gerekti ine vurgu yapan Y ld r m Beyaz t Üniversitesi slami limler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Akkufl, Müslümanlar n görevi iyilik yapmakt r. Tipik bir iyi insan n sorunlulu u mecburiyeti, akl n, ömrünü, gençli ini, mal n, bilgisini, nas l kullanmas gerekti ini iyi bilmesidir. Toplumsal bar fl n artmas için hay rda yar fl lmal d r. Biz insanl k olarak bedensel e itimden ziyade gönül e itimine müracaat etmeliyiz fleklinde konufltu. Daha sonra panelde s rayla konuflan konuflmac lar, insani veya slami de erler, etik de erler, ahlaki de erler, evrensel de erler, de erler ve yard mlaflma konular hakk nda konuflurken, de erleri meydana getirenlerin de erler oldu u ve de erler için ölçünün ise ilahi de er hükümleri oldu u söylendi. Panel sonunda ÇUDEF üyeleri taraf ndan toplan para Yoksullara Yard m ve E itim Vakf Genel Baflkan Dr brahim Atefl taraf ndan Çubuk E itim Gönüllüleri Dernek Baflkan Hatice Erkan a yoksul ö rencilere da t lmas amac yla verildi.

4 4 26 Aral k 2013 Perflembe YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Türkiye'ye s nan Suriyeliler, dünya ülkelerinin ülkelerindeki savaflla yeterince ilgilenmedi ini belirtiyor fianliurfa - RAUF MALTAfi - Ülkelerinde 3 y ld r devam eden iç savafla so uk havan n da eklenmesiyle yaflam flartlar giderek zorlaflan Suriyeliler, yaflad klar drama dünyan n seyirci kalmas ndan duyduklar üzüntüyü dile getiriyor.dera flehrinde duvara "Halk rejimin y k lmas n istiyor" yaz lmas n n ard ndan Esed'e karfl bafllat lan mücadelenin üzerinden tam 3 y l geçti. Yüz binlerce kiflinin hayat n, evini ve iflini kaybetmesine neden olan savafl, a rlaflan k fl koflullar alt nda tüm ac mas zl yla sürüyor. Rejim güçlerinin sald r lar ndan korunmak için güvenli bölgelere kaçmak zorunda kalan Suriyeliler bir yandan so ukla di er yandan da Esed'e ba l askerlerle mücadele ediyor. ç savafltan kaçarak Türkiye'ye s nan 200 binin üzerindeki Suriyeli ise kendilerine sunulan imkanlardan yararlanmalar na ra men do up büyüdükleri topraklara dönecekleri günü özlemle bekliyor. Türkiye'nin yard m elini hiçbir zaman unutmayacaklar n ifade eden misafirler, yaflad klar drama dünyan n seyirci kalmas na çok üzüldüklerini belirtiyor. Suriyeli Mustafa Aculi, AA muhabirine yapt aç klamada, Azez kentinden 6 ay önce Türkiye'ye geldi ini ve Suriye'deki flartlar n giderek zorlaflt n söyledi. So uk havan n özellikle çocuklar olumsuz etkiledi ini anlatan Aculi, "Çocuklar m z donarak ölüyor. Bu çok ac bir durum. Allah Türkiye'den raz olsun bize yard m ediyorlar. Ama bu drama dünya seyirci kal yor. Yaflad klar m z görmezden geliyorlar" Tahir Abdullah da baflta Türkiye olmak üzere sadece birkaç slam ülkesinin kendilerinin yan nda oldu unu dile getirdi. (AA) SABAH KEYF smail KARA Suriyelilere Türkiye den s cak yuva MALATYA - RAMAZAN KAYA - Malatya merkeze ba l Fatih köyünde "Beyda Konaklama Tesisi" ad yla kurulan konteyner kentte, ülkelerindeki iç savafltan kaçan yaklafl k 7 bin 600 Suriyeli s nmac bar n yor. Konteyner kentte elektrikli s t c, battaniye, k fll k giysi ve ayakkab gibi ihtiyaçlar n n karfl lanmas yla k fl mevsimine s cak bir ortamda giren s nmac lar, Türk milletine misafirperverli inden dolay teflekkür ediyor. Malatya Vali Yard mc s Latif Memifl, AA muhabirine yapt aç klamada, Suriye'de son zamanlarda donarak ölen çocuklar ve yetiflkinler oldu unu belirterek, bu trajedinin ve iç savafl n kurban olan insanlara el uzatmak gerekti ini söyledi. "E er, devletimiz olmasayd, hükümetimiz bu konuda bu kadar h zl hareket etmeseydi, bu çocuklar n ço u belki s n r n öteki taraf nda ölmüfl olacakt " ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES GÜNLÜK S YAS GAZETE 26 Aral k 2013 Perflembe Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Murat BÜLBÜL Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Duygu UÇAR, D fl Haberler: Yücel Tanol nternet Editörü: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ZONGULDAK - MUSTAFA KEMAL BEKTAfi - Ere li ilçesinde inflaat iflleri yapan babas n n yan nda çal flan 19 yafl ndaki Damla Sa lam, iskeleye ç karak binalara s va, alç ve boyan n yan s ra mantolama yap yor. Küçük yafltan itibaren babas yla gitti i inflaatlarda çal flanlara yard m eden Sa lam, endüstri meslek lisesinden geçen y l mezun olmas n n ard ndan sektörde ifl bafl yapmaya karar verdi. Babas n n inflaat ekibine dahil olan Sa lam, erkek meslektafllar gibi iskeleye ç kmas n n yan s ra s vadan boyaya kadar her türlü iflte görev al yor. Sa lam, AA muhabirine, baba mesle ini sürdürmenin mutlulu unu yaflad n, bir y l içinde de iflin bütün inceliklerini ö rendi ini söyledi. nflaatta ilk bir ay çok zorluk yaflad n anlatan Sa lam, "Daha önce de babam n yan nda getir götür ifli yap yordum. Liseden mezun olunca yavafl yavafl iskeleye ç kt m, basit iflleri yapmaya bafllad m. fiimdi ise mantolamaya kadar her ifli yapabiliyorum. Boya ve s va en çok zevk ald m ifl" Sa lam, iskelede kendisini görenlerin al fl k olmad klar için flafl rd n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Arkadafllar m 'sana do um gününde mala ve kürek alaca z' diye diyen Memifl, "Ya savafl nedeniyle öleceklerdi ya so uktan öleceklerdi ama burada flimdi gerçek anlamda s cak yuvalar nda yafl yorlar. Onlara bakan flefkatli ellerin fark nda olarak, en önemlisi ülkemizin yapt bu hizmetin fark nda olarak devletimize minnet duyuyorlar. Bize gerçekten ciddi bir sevgi besliyorlar" ifadesini kulland. Tüm ülkelerin ayn hassasiyet içerisinde olmas gerekti ini vurgulayan Memifl, flunlar söyledi: "Baflbakan m z n daha önce belirtti i gibi tüm ülkelerin, tüm milletlerin ayn hassasiyet içinde olmas, bu çocuklar o so uktan kurtarmas, bu konuda çaba harcanmas gerekti ini düflünüyoruz. Uluslararas arenada sadece bu konu hakk nda yorumlar yaparak ya da ülkemizi alk fllayarak bu sorunun çözülemeyece ini görmeleri gerekiyor çünkü orada çocuklar ölüyor ve biz bunu her gün görüyoruz." Suriyeli Cuma Atiye (30) ise Hama'dan geldiklerini söyledi. Malatya'da 10 kiflilik ailesine bar nma, yiyecek, giyecek, sa l k ve e itim baflta olmak üzere her türlü imkan n sa land n dile getiren Atiye, Türkiye'de çok huzurlu ve mutlu olduklar n belirtti. Suriye'de iç savafl ve afl r so uklar nedeniyle çocuklar n öldü ünü ö rendiklerini ve buna çok üzüldüklerini anlatan Atiye, "Tabii Suriye s n rlar içerisinde yaflayan insanlardan çok daha iyi bir ortamday z. Burada her türlü olanak sa lanm fl. Baflbakan'a, Türkiye'ye ve Türk halk na çok teflekkür ediyoruz. Buradaki imkanlardan çok memnunuz, çok mutluyuz" diye konufltu. Suriyeli çocuklardan Bera Atiye (13) de 9 kiflilik ailesiyle Hama'dan geldiklerini, Malatya'da bulunduklar için kendilerini çok flansl hissettiklerini söyledi. Yetkililere teflekkür eden Atiye, "Oradaki çocuklar n savafl ya da so uk nedeniyle öldü ünü duydu umuz zaman çok üzülüyoruz" (AA) T rnaklar oje yerine inflaat boyas yla renkleniyor flakalar yap yor ama ben bu ifli severek yerine getiriyorum. Hafta tatilimiz pek yok, yorucu bir ifl. Kad nlar için ifl sadece bilgisayar bafl nda çal flmak de ildir, en a r meslekleri bile ö renip yapabiliyoruz. Belli zaman sonra al fl yorsunuz. Yorgunluk sadece inflaatta kal yor, ifl elbiselerini ç kar p ifl yerinden ç k nca o yorgunluk bitip gidiyor." Baba Ülkü Sa lam da 30 y ld r inflaat ifllerinde çal flt n, son dönemlerde do algaz kullan m n n yayg nlaflmas yla bina yal t m talebinin artt n belirterek, " nflaat firmam z var. K z m da yan mda aktif çal fl yor. Meslek a r olmas na ra men baflar yla üstesinden geliyor. fiu an inflaat m z n ustas durumunda" ifadesini kulland.(aa) Suriye'de so uk hava nedeniyle çocuklar n donarak öldü ü k fl günlerinde, Türkiye'deki konteyner kentlerde yaflayan Suriyelilerin bar nma, beslenme ve di er ihtiyaçlar karfl lan yor. Malatya'daki konteyner kentte yaflayan Suriyeli çocuklar, ülkelerindeki yafl tlar na göre kendilerini flansl hissediyor. Sabah n z hay rl, gününüz gönlünüzce olsun! Gerçek Bu Bir han m arkadafl m anlatt : Y llar önce gazetede gördü üm bir ifl ilân üzerine randevu alarak görüflmeye gittim. Giderken de kendimi haz rl yordum, "Tahsilim yetersiz ama azimliyim. Çal flmam gerek, baflarmak zorunday m, ne ifl olursa yapar m" diyordum. Patronun odas na ald lar beni... - Hofl geldin güzel k z. - Affedersiniz, gazetedeki ilân için gelmifltim. - lân bofl ver. fiimdi bir yere gideriz, yemekte konufluruz. - (Ses yok) - Ara s ra tatile ve ifl seyahatlerine gideriz. - Özür dilerim; ilânda or... arad n z yaz l de ildi, dedim ve kap y çarparak ç kt m. O zaman anlad m ki, yapamayaca m ifller de varm fl. * Hangisi Uzak Ö retmen sosyal bilgiler dersinde sordu; - Çocuklar, bize ay m daha uzak, Hindistan m? Parmak kald ran Temel cevaplad ; - Hindistan ö retmenim! Ö retmen sinirle; - Bu konuyu daha yeni iflledik. Sen nas l böyle cevap veriyorsun? - Ama ö retmenim, ay ço u kez görüyoruz; oysa Hindistan' hiç görmüyoruz. * Nasihat E me bafl n, kendini dik tut! Esen rüzgârlar y kmas n seni... Çok fazla düflünme, geçmifli unut! Sen küskün isen, yerme küseni Ali R za Y ld z--- * Ne fltir Elini öyle vermiflsin, Kolunu da veriyorsun. Bu nas l düzen, ne ifltir? Buna ak l m diyorsun? smail Kara--- * Para Para Para Etiketim yok, zü ürdün biriyim, Y llard r yast kla yorganla evliyim. Kafada saç kalmad, cepte para darl, stesem de b rakamam müzmin bekârl,... Sevmek, evlenmek, yaflamak para, Çölde yürürken sapland m kara, Ne Tanr elimden tuttu, ne fleytan kollad, Bilânçom hiçbir zaman geçmedi kâra lkan San--- (Rahmetle an yorum) * Bir Yayg n Deyifl + Eliyle çal flan iflçidir, ++ Eliyle, kafas yla çal flan ustad r, +++ Eliyle, kafas yla, vücuduyla çal flan sanatkârd r. * fierefe Seslenifl Suçumuz var, bizden kaçma, Neler yapt k çok da saçma, Kalbimizde yara açma, Kaçma bizden, kaçma fieref! --- Gel de yine bar flal m, --- Her alanda yar flal m.... Kaz yerine koyduk seni, Her f rsatta yolduk seni, çimizden kovduk seni, Kaçma bizden, kaçma fieref! --- Gel de yine bar flal m, --- Her alanda yar flal m.... Y lmadan ger, sen aln n, B raksana niflan n, fiu kaçman n zaman m? Kaçma bizden, kaçma fieref! --- Gel de yine bar flal m, --- Her alanda yar flal m. ( smail Kara) * Ceket Temel ceketini aray p duruyor. - Ceket üstünde ya, derler. Temel ; - Uyyy uflaklar, yoksa bu so ukta ceketsiz gidecektim. * Alo Temel, Cemal'i telefonla arar. Cemal telefonu açar. - Alo Cemal, kimsin? *Abart Temel yolda Cemal'le karfl lafl r; - Ne bu halin Cemal, bir deri bir kemik kalm fls n? - Beyin ameliyat oldum, yirmi kilo verdim. - Uyy, sende o kadar beyin var m yd?

5 HABER 26 Aral k 2013 Perflembe 5 Alt n 2013'te 3 y l geri gitti Alt n her zaman güvenilir liman STANBUL - Alt n 12 y l aradan sonra ilk kez bu y l yat r mc s na kaybettirirken, ayn zamanda y l bafl ndan bu yana son iki y ldaki tüm getirilerini geri verdi. Geçen y l dolar seviyesinden tamamlayan alt n n onsu, 2013 y l nda en yüksek dolar gördükten sonra y l boyunca düflüfl trendinde hareket ederek y l bafl na göre yüzde 28,49 oran nda de er kaybetti. ABD'de makro ekonomik verilerin düzelmeye bafllamas ve ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) parasal genifllemeyi s n rland rmaya bafllayabilece inin ilk sinyalleri ile nisan ay ndan sonra düflüflü h zlanan alt n n onsu, haziran ay nda en düflük dolar seviyesine kadar geriledikten sonra, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri bu seviyenin üzerinde tutunmaya çal flt. Fed'in geçen hafta ocak ay nda, tahvil al m miktar nda azalt ma bafllayaca n aç klamas ile düflüflü tekrar ivme kazanan alt n n onsu, yat r mc s na bu hafta da kaybettirdi ve dolardan bafllad haftay son alt ay n en düflük seviyesi olan dolar seviyelerinde tamamlad. Konuya iliflkin de erlendirmede bulunan Marbafl Menkul De erler Araflt rma Müdürü Üzeyir, alt n fiyatlar ndaki düflüfl sürecinin devam etti ini belirterek, alt n n onsunda dolar deste inin alt na sark lmas yla birlikte son 3 y l n dip noktas olan dolar n test edilmek istendi ini kaydetti. Gelecek günlerde bu seviye ve dolar n alt na sarkmayla dolar civar n n gündeme gelebilece ine iflaret eden Do an, "Bu seviyelere do ru olacak hareketlerin orta ve uzun vade için al m f rsat olaca n düflünmekle birlikte olas yukar yönlü hareketlerin h zl olmama ihtimalinin daha yüksek oldu unu belirtmek istiyoruz. Yani bir süre bu seviyelere yak n dalgalanmalar izleyebiliriz. Alt n fiyatlar nda k sa vadede dolar üzerinde sa l kl bir hareket görülmedi i sürece yükselifllere karfl temkinli yaklaflmak gerekti ini düflünüyoruz" de erlendirmesinde bulundu. Do an, Fed'in hafta içinde ald karar, sadece tahvil al m program nda 10 milyar dolarl k bir kesinti olarak yorumlamamak gerekti ini vurgulayarak, bu tarihin 2008 krizinin ard ndan bafllayan genifllemeci politikalardan da ç k fl n milad oldu una dikkati çekti. Bu ad m n muhtemelen 2014 y l nda tahvil al m program n n tamamen sonland r lmas, yani genifllemenin durmas yla sonuçlanaca n ve ard ndan da daralt c politikalar n ne zaman bafllayaca n n tart flma konusu olaca n aktaran Do an, alt n fiyatlar n do rudan bu politika ile iliflkilendirmenin mümkün olmayabilece ini de belirtti. Ancak bu politikan n orta ve uzun vadede do rudan etkileyece i faiz oranlar n n alt n fiyatlar n do rudan etkileyece ine dikkati çeken Do an, bafllang çta tahvil al m program n n azalt lmas ve durdurulmas n n faizler üzerindeki yükseltici etkisinin Fed taraf ndan engellenmeye çal fl labilece ini belirtti. Faizlerde yükselifl olas l n n gündeme gelmeye bafllad anda alt n fiyatlar n n da yönünü yeniden yukar ya çevirece ini aktaran Do an, flunlar ifade etti: "Ancak bu süreç öncesinde, k sa vadede düflük faiz ortam n n devam edece i varsay m yla genifllemenin de h z kaybetmesi alt n fiyatlar nda düflüflün devam na neden olabilir. Net bir rakam vermek zor olsa da sektörde alt n n ç karma, iflleme, vergi, finansman gibi tüm maliyetlerin dahil edildi i toplam maliyeti için 900 ile dolar aras nda rakamlar ifade edilmektedir. Alt n n bu düflüflte, bu maliyetlerin daha da alt nda bir fiyatlama içine girme olas l bizce düflük. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu rakamlar n alt s n r na yak n yerlerde dip oluflumu ve ard ndan bir süre band hareketi izleyebiliriz. Faizlerin 2014 sonunda yönünü yukar ya çevirmesi ile alt n fiyatlar nda yükselifl bafllayabilir. Bu süreçte dolar aral ilk hedef olacakt r öncesinde bu seviyelerin de üzerinde harekete neden olacak bir sebep görmüyoruz. (AA) ANKARA - ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) ayl k 85 milyar dolar olan tahvil al m miktar n ocak ay ndan itibaren 10 milyar dolar azaltaca n aç klamas n n ard ndan, alt n n onsu ayn gün bin 200 dolar n alt na geriledi. 2013'ün bitmesine say l günler kala, alt n bir y ll k süre içerisinde yaklafl k yüzde 28 de er kaybederek 30 y l aflk n zaman n en büyük kayb n yaflad. AA muhabirinin Dünya Alt n Konseyi verilerinden derledi i bilgilere göre, ilk kez 2009 y l n n ekim ay nda bin dolar n üstüne ç kan alt n n ons fiyat, 2011 y l n n a ustos ay nda bin 813 dolarla zirveye ulaflt. Bu tarihten sonra dalgal bir seyir izleyen alt n, son olarak 28 Haziran'da bin 192 dolar seviyelerine kadar gerilemiflti. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odas Baflkan Hasan Çavuflculu, konuya iliflkin AA muhabirine yapt de erlendirmede, Fed kararlar ve uluslararas piyasalardaki geliflmeler nedeniyle uzun süredir düflüfl e iliminde olan alt n fiyatlar n n tüketiciler için f rsata çevrilmesi gerekti ini söyledi. Kuyumcular olarak alt n n seyrinden memnun olduklar n ifade eden Çavuflculu, "Vatandafl m za alt n daha düflük fiyatlarla sat yor olmaktan mutluyuz. Paras olan mümkünse ifl kursun, istihdam imkan sa las n ama tasarruf yapmak isteyen de cebindeki paray harcamak yerine her ay bir çeyrek alt n als n" Çavuflculu, alt n n düfltü ü ve yükseldi i dönemlerde sat fllar n genelde dura an oldu una dikkati çekerek, flöyle konufltu: " lginç bir flekilde, alt n yükselmeye bafllad nda talep daha çok art yor. Biz halk m za, en uygun tasarrufun alt n oldu unu söylüyoruz. Alt n her zaman 'güvenilir liman Fiyatlar n daha fazla düflmesini beklemek do ru olmaz. Bu kadar düflük fiyatlar bir daha bulamayabilirler. Tasarruf için zaman bu zaman." Türkiye'de alt n talebinin haziran-ekim döneminde h zla artt n vurgulayan Çavuflculu, Darphane'nin bu dönem için flimdiden haz rl k yapmas gerekti ini ifade etti. Çavuflculu, daha önce yaflanan çeyrek alt n s k nt s nedeniyle "karaborsa" olaylar yafland n an msatarak, "Bu s k nt lar n tekrar etmemesi için Darphane'ye büyük rol düflüyor. Garanti ediyoruz, Darphane ne kadar alt n basarsa ilk alt ayda bitirecektir. fiimdiye kadar, alt n n bas l p da elde kald görülmemifltir" diye konufltu. (AA) TESK in giriflimcilik kurslar devam edecek ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, 2010 y l nda bafllatt klar giriflimcilik kurslar n n devam edece ini belirterek, 50 bin kifliye giriflimcilik kursu vermeyi hedeflediklerini bildirdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, TESK ve TESK'e ba l oda ve birliklerce Türkiye genelinde verilen kurslara 3 y lda yaklafl k 70 bin kifliye giriflimcilik kursu verildi ini hat rlatarak, flunlar kaydetti: "TESK ve KOSGEB iflbirli inde verilen kurslar m zda Ankara'da 408 kifliye giriflimcilik kursu verildi. TESK'e ba l 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3100 oda taraf ndan fi-kur iflbirli iyle verilen kurslarda, 69 bin 184 kifliye giriflimcilik kursu verildi y l nda 4 bin 653 kifliye sadece birinci dönemde 38 milyon 343 bin lira destek sa lanm flt r. Bu desteklerle yeni nesil giriflimcilerimiz kendi ifl yerlerini açt lar. Bu rakamlar sadece y l n birinci dönemine aittir y l nda bafllatt m z giriflimcilik kurslar m za ara vermeden devam edece iz y l ndaki hedefimiz, 50 bin yeni giriflimciyi ekonomiye kazand rmakt r." (AA)

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Miting alan na UCAK DÜSTÜ! YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl AK Parti- Cemaat kavgas n n ac sonucu Birkaç hafta önce AK Parti-Cemaat kavgas n n faydalar n yazan ve bu kavgan n bir de hepimizi derinden etkileyen a r bir sonucu var diyen Levent Gültekin e göre, Tamam,

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

Türkiye, petrol ihrac etmelidir

Türkiye, petrol ihrac etmelidir Gelecekte bankac l k MOB L "Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Zirvesi" yap ld. Zirvenin bir bölümündü, finans ve teknoloji temal paralel oturumlar vard. HABER 7. SAYFADA TO dan ticareti büyüten bir

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı