Biri flok ikisi normal istifa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biri flok ikisi normal istifa"

Transkript

1 ISSN Aral k 2013 Perflembe Fiyat 25 Kr Gümrüklerde dev tasarruf Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, "Yeni Özet Beyan uygulamas yla d fl ticaret operasyon maliyetlerinde ilk etapta 33 milyon liraya varan azalma sa lanmas ve tasarrufun zaman içinde 330 milyon liraya ulaflmas n bekliyoruz" Bakan Yaz c, "Gümrük beyannamelerinin elektronik olarak gümrük idarelerine gönderilmesinin önünü açt k. fllemlerde kullan lan ka tlar n azalt lmas yla hem tasarruf edildi hem de çevre korundu" diye konufltu. HABER 12 DE Biri flok ikisi normal istifa ARTIK BAKAN DE LLER Baflbakan Erdo an n konuflmas esnas nda yan nda Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Avrupa Birli i Bakan Egemen Ba fl, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar da yer ald. Süt kadar ak bir sicille yürüyoruz Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant - s nda gündeme dair önemli aç klamalarda bulunurken, AK Parti'nin ak kadrolar olarak bembeyaz, süt kadar ak bir sicille yürüyoruz. En küçük bir çamur parças, en küçük bir siyahl k bizim sicilimizde hemen dikkat çeker. Çekti inde de gere i neyse onu yapar z Erdo an flöyle konufltu: "Millet bize güvensin. Bizler her zaman hakk söylemeye, do ruya do ru, e riye e ri demeye devam edece- iz. Halk n önünde hesaba çekilebiliriz. Bundan da öte, hesap gününde mahflerde hesaba çekilece imizi de biliriz. Her ad m bu fluurla, bu anlay flla, bu korkuyla atar z. Bizim partimizi bu seviyelere ç kartan, bizi bu makamlara getiren, 11 y l bizi burada tutan en baflta dürüstlü ümüzdür, emanete olan ba l l m zd r, yolsuzluklar karfl s nda sert, kararl, tavizsiz duruflumuzdur Devlet kurumlar n n hiçbirini topyekün töhmet alt nda b rakmay z, çürükleri temizleriz ya da temizlenmesi için gerekeni yapar z. OLAYLARIN ANAL Z AHMET GAL P Sar gül ve Yavafl n adayl ne anlama geliyor? YAZISI 13. SAYFADA Fehmi Koru Hasar tespit raporu... Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 6 da Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de smail Kara Sabah Keyfi Bugün 4 de Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pakistan dönüflü Ankara da kendisini karfl layan kalabal k partililere yapt konuflmada, Yolsuzluk varsa hesab sorulur. Is tan masa! TESK Kurslar sürecek HABER 5 DE Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, çiflleri Bakan Muammer Güler ve Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar görevlerinden istifa etti. Bayraktar, milletvekilli inden de istifa etti. HABER 7. SAYFADA MERS N Kay t d fl bitecek HABER 7 DE ZAFER ÇA LAYAN VE MUAMMER GÜLER' N AÇIKLAMASI "17 Aral k tarihi itibariyle gerçeklefltirilen operasyonun, hükümetimize, partimize ve ülkemize karfl kirli bir tezgah oldu u çok aç k bir flekilde ortadad r. Yak n çal flma arkadafllar m n ve evlad m n da dahil edildi i bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya ç kmas n sa lamak için Ekonomi Bakanl görevimden ayr lm fl bulunmaktay m." Bakan Güler, "17 Aral k'ta Say n Baflbakan'a görevden aff m arz etmifltim bugün de yaz l olarak Baflbakan m za görevden aff m sundum" BAYRAKTAR: BAfiBAKAN DA ST FA ETS N fikur Prim önerisi var HABER 7 DE Son olarak, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Bakanl ktan ve milletvekilli inden istifa etti ini aç klad. Bayraktar NTV de yapt aç klamada Soruflturma dosyas nda var olan ve onaylanan imar planlar n n büyük bir bölümü Say n Baflbakan' n onay yla yap ld. Baflbakan n istifa etmesi gerekir stifalara iliflkin olarak CHP'den gelen ilk de erlendirmelerde, istifalar olumlu bulundu. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu yapt de erlendirmede istifalar geçikmifl olarak nitelendirdi. Öte yandan, CHP'li Muharrem nce de, Twwitter hesab ndan " lk istifa haberi geldi. Yetmez ama evet" ifadelerini takipçileriyle paylaflt. SAKIT OLMADI AMMA Alt n, 12 y l sonra bu sene kaybettirdi YEN KAB NE YOLDA Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pakistan dönüflü Keçiören'deki ikametinde çal flt. Erdo an, Esenbo a Havaliman 'nda vatandafllara ve partililere hitap ettikten sonra Keçiören'deki ikametine geldi. Yolsuzluk varsa üzeri kapanamaz Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Çankaya Köflkü ndeki Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Töreni nin ard ndan gazetecilerin gündemle ilgili sorular n cevaplad. Gül, yolsuzluk ve rüflvet iddialar n n üzerinin kapat lamayaca n söyledi. Yarg n n tarafs z ve ba ms z oldu unu belirten ve herkesin yarg sürecine sayg l olmas gerekti ini anlatan Gül, Yap lacak fley, fleffaf bir ülkede ifller nas l oluyorsa bu flekilde olmas - n hep beraber takip etmek. ifadelerini kulland. HABER 13. SAYFADA Marbafl Menkul De erler Araflt rma Müdürü Do an, "Alt n fiyatlar nda k - sa vadede dolar üzerinde sa l kl bir hareket görülmedi i sürece yükselifllere karfl temkinli yaklaflmak gerekti ini düflünüyoruz Faizlerin 2014 y l sonunda yönünü yukar ya çevirmesi ile alt n fiyatlar nda yükselifl bafllayabilir. Bu süreçte dolar aral ilk hedef olacakt r y l öncesinde bu seviyelerin de üzerinde harekete neden olacak bir sebep görmüyoruz HABER 5. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Erdo an, evinde baz bakanlarla görüfltü. Müstafi bakanlar n istifalar o toplant dan sonra geldi. Cumhurbaflkan Gül ün Baflbakan Erdo an ile yeni kabineyi konufltuklar n söylemesi ve yaflanan geliflmeler yeni kabinenin habercisi oldu. 25 Aral k 2013 Resmi Gazete Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlar Yeterlik Yönetmeli i Çevre ve fiehircilik Bakanl Personelinin Yer De ifltirme Suretiyle Atanmalar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 26 Aral k 2013 Perflembe Meltem EK Z Tom Cruise'un medya flirketine açt davada anlaflma sa land ANKARA - Amerikal aktör Tom Cruise'un, oyuncu Katie Holmes'tan boflanmas n n ard ndan k z Suri'yi "terk etti ini" iddia eden haberlere dergilerinde yer veren Alman medya flirketine açt davada taraflar anlaflmaya vard. BBC'nin haberine göre, ABD'de yay mlanan 2 magazin dergisinin yay nc s olan medya flirketi Bauer ve Cruise, sözkonusu davan n düflmesi konusunda anlaflt. Los Angeles Bölge Mahkemesi, her iki taraf n kendi pay na düflen ücret ve vergileri ödemeyi kabul etti ini aç klad. 51 yafl ndaki aktörün avukatlar, anlaflman n detaylar n n gizli oldu unu ve sözkonusu iki haberin, "hiçbir flekilde Cruise'nin k z n terk etti ini ima etme amac tafl mad n " belirtirken, Bauer konu hakk nda yorum yapmaktan kaç nd. Cruise'nin avukatlar, "Life and Style" ve "InTouch Weekly" dergilerini ç karan medya flirketinin, "Asla Tom Cruise'nin k z Suri ile ba n kesti ini, onu terk etti ini ima etmek istemedi ini, herhangi biri bunu böyle alg lad ysa bundan üzüntü duydu unu" bildirdi. Tom Cruise, yapt aç klamalarda, k z yla çok yak n olduklar n ve aralar nda çok özel bir ba oldu unu söylemiflti. Aktör ifl dolay s yla k z n n yan nda olamad zamanlarda Suri'nin kendisini özledi ini ama hiçbir zaman terk edildi i hissine kap lmad n ve çok mutlu bir çocuk oldu unu sözlerine eklemiflti. (AA) S NEM: ÇETE S NEMA: KELEBEK ETK S Orijinal Ad : Gridiron Gang Yönetmen : Phil Joanou Oyuncular : Dwayne Johnson, Xzibit, L. Scott Caldwell Yap m : 2006 Suç/Spor Kilpatrick Çocuk Hapisanesinde müfettifl olarak çal flan eski profesyonel futbolcu Sean Porter, çocuk suçlular aras ndaki disiplin, kendine güven ve motivasyon eksili ini teflhis ettikten sonra bu durumu düzeltmek için ligde oynayabilecek bir futbol tak m kurulmas n önerir. Tür: Bilim Kurgu / Gerilim Yönetmen: John R. Leonetti Orijinal smi: The Butterfly Effect 2 Yap m: 2006 Oyuncular: Eric Lively, Erica Durance, Dustin Milligan Nick bir yaz - l m firmas nda pazarlamac olarak çal flmaktad r. Mutlu bir iliflkisi vard r. K z arkadafl n n hamile oldu unu ö rendi i gün, k z arkadafl n n ölmesiyle, Nick'in hayat adeta alt üst olmufltur. Yaflad - hayattan bir tat alamayan Nick, ifl dünyas nda da korkunç bafl a r lar ve bay lmalar ndan dolay baflar s zd r. Sizin için seçtiklerimiz Kate Winslet in çocu unun ad Ay DIfi HABERLER - Oscar ödüllü ABD'li aktrist Kate Winslet, geçti imiz günlerde dünyaya getirdi i erkek çocu una 'Bear' yani 'ay ' ismini verdi. Ünlüler aras nda bebeklerine ilginç isim verme trendinde bir ad m ileri giden Winslet, üçüncü efli Ned RockNroll'la, bebeklerine "Ay " (Bear) ismini vermeyi kararlaflt rd. Winslet'in sözcüsü, haberi do rulayarak, ailenin karardan memnun oldu unu söyledi. ngiliz Sun gazetesine konuflan bir kaynak ise, "Her ikisi de bebeklerini, Ay ismini çok seviyorlar" ifadesini kulland. 38 yafl ndaki Hollywood y ld z n n ayr ca, soyad olan Winslet'i bebe ine ikinci isim olarak verdi i belirtildi. Winslet'in ilk efli Jim Threapleton'dan Mia Honey (13) isimli bir k z, ikinci efli yönetmen Sam Mendes'den Joe Alfie (10) isimli bir o lu bulunuyor. Kate'in flu anki efli olan Ted RcokNroll'un gerçek ad da Ned Abel Smith. Ünlü yat r mc ifladam Richard Branson' n ye eni olan Ted, soyismini RockNroll olarak de ifltirmiflti. ABD'li insan haklar eylemcisi ve aktrist Alicia Silverstone flu an 2,5 yafl nda olan o luna "Mavi Ay " ismini koymufltu. Silverstone, birçok insan n bu ismi "çok flirin" buldu unu söyledi ini belirtiyor.

3 Tunuslu Kaymakamlar Pursaklar ziyaret etti HABER MERKEZ Tunuslu bur grup kaymakam Pursaklar Belediyesi ni ziyaret ederek, belediyenin yapm fl olduklar faaliyetleri yerinde gezdi ve ilçeye hayran kald klar n ifade ettiler. Tunuslu vali yard mc lar ve kaymakamlardan oluflan 25 kiflilik heyet Pursaklar Kaymakam Salih B çak ve Belediye Baflkan Selçuk Çetin in misafiri oldu. Heyeti Pursaklar da a rlayan Baflkan Selçuk Çetin, Türkiye de ilk defa Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Nezaket Okullar, Dede Torun Evleri ve Tebessüm Çarfl s n gezdirdi. Yap lan çal flmalar ve hizmetlerin arka plan n heyete anlatan Çetin, kaymakamlar n takdirini toplad. Hizmetleri gezen heyet daha sonra Baflkanl k Kona na geçerek ilçe hakk nda 3 26 Aral k 2013 Perflembe Selçuk Çetin den bilgi ald. Pursaklar daki misafirperverlik ve yap lan özgün projelerden duyduklar memnuniyeti ifade eden Tunuslu heyet, Pursaklar daki çal flmalardan faydalanmak ve iki ülke aras ndaki yerel yönetimlerin güçlenmesi ad na kardefl flehir olma taleplerini ilettiler. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 22 Safer ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Çocuk Meclisi nde mazbata heyecan HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi 19. Dönem Çocuk Meclisi nin yeni üyeleri mazbatalar n törenle ald. Meclis Baflkan LÖSEV Ortaokulu 7. S n f üyesi Mustafa fiahin Gül ile baflkan yard mc lar n n mazbatalar n Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek verdi. Çocuk Meclisi nin yeni döneminde ilk önergeyi görme engelli üye Gökçe Nil fiahin okudu. Çocuk Meclisi Binas nda gerçekleflen mazbata da t m törenine Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Ali Gökflin, Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Üstün Ezel, baz bürokratlar ile ö renciler ve velileri kat ld. 19. Dönem Çocuk Meclisi nin mazbata töreni ve 2. Genel Kurulu na ise lösemiyle verdi i savaflta büyük bir zafer kazanarak k sa süre önce sa l na kavuflan Mustafa fiahin Gül baflkanl k etti. Aç l fl konuflmas nda mutlu, sa l kl ve baflar l bir dönem geçirmeyi diledi ini ifade eden Gül, öncelikle Ben, çok küçük yafllarda yakaland m; tedavisi yok diye bilinen lösemi ile savaflm fl ve savafl kazanm fl çocuklardan biriyim sözleriyle kendini tan tt. Lösemili çocuklara e itim-ö retim imkan sunan LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Üstün Ezel ile çocuklara büyük de er vererek Çocuk Meclisi ni hizmete açan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e teflekkürlerini ileten Gül, Türkiye de ve belki de dünyada, kendine ait çal flma yeri ve özel binas olan bu öncü meclisin üyesi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum Gül, konuflmas n ard ndan eski Baflkan Umut Bayraktar a çiçek vererek, çal flmalar ndan dolay teflekkürlerini sundu. Protokol konuflmalar nda ilk sözü alan Nevin Gökçek, Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Bugün burada olmaktan dolay çok mutluyum. Ben de bir emekli ö retmenim. Çocuklar n gözlerindeki p r lt y görünce çok mutlu oluyorum. Çocuklarla birlikte olunca insan gençlefliyor. Sizler bizlere umut, fl k veriyorsunuz diye konufltu. Çocuk Meclisi nin yeni üyelerine ve ailelerine sa l k ve baflar dileklerini ileten Nevin Gökçek, Siz bizim her fleyimizsiniz diyerek, yeni dönem üyelerini kutlad. Nevin Gökçek, konuflmas n n ard ndan Baflkanl k Divan üyelerine mazbatalar n da tt. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in selamlar n çocuklara ileten Baflkanvekili Ali Gökflin de Ankara Çocuk Meclisi nin dünyada müstakil binas olan tek çocuk meclisi oldu unu an msatarak, Bu da gösteriyor ki Melih amcan z sizi çok seviyor ve sizler için, gelece imizin umudu oldu unuz için bu binay sizlere tahsis ediyor. Sizlerin, gelecekte belediyelerde veya baflka kurumlarda önemli mevkilerde olman z temenni ediyorum LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Üstün Ezel de çok heyecanl oldu una dikkat çekerek bafllad konuflmas nda lösemi hastal ile mücadele ederek sa l na kavuflmufl bir çocu un Çocuk Meclisi baflkanl na seçilmesinin dünyaya örnek bir baflar oldu unu vurgulad. Ayn zamanda çocuk doktoru olan Ezel, çocuklara erken yaflta hedeflerini belirleyip, çok çal flmalar tavsiyesinde bulundu. Genel Kurul toplant s, protokol konuflmalar n n ard ndan çeflitli önergelerin okunmas ve oylanmas yla devam etti. Yeni dönemde ilk sözü alan Çocuk Meclisi nin görme engelli üyesi Gökçe Nil fiahin, Çocuklar için ç kar lan yay nlar n kabartma harflerle Braille alfabesiyle de bas lmas konulu önergesini okudu. fiahin in önergesinin oy birli i ile kabul edilmesinin ard ndan Türkan Simay Sandavaç n Hayallerimiz çin Bir Dilek Tutal m ve Ayflenur Aydemir n Baflta okullar olmak üzere yeni binalarda günefl enerjisinden yararlan lmas konulu önergeleri de karara ba land. Önergelerin okunmas ndan sonra mazbata törenine geçildi. Baflkan Vekili Ali Gökflin ile LÖSEV Baflkan Ezel, yeni dönem üyelerine mazbatalar n da tarak, hat ra foto raf çektirdi. Çubuk ta yard mlaflma paneli HABER MERKEZ - Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF), 21. Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle slami De erlerin Ifl nda Yard mlaflma paneli üzenledi. Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen panele Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, E itim Vakf Genel Baflkan Dr brahim Atefl, Y ld r m Beyaz t Üniversitesi slami limler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Akkufl, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Hayrani Alt ntafl, lçe Müftüsü Bilal Kara, baflkan yard mc lar Mehmet Kuzal, Hac Çelebi, Çubuk Dernekler Federasyonu Baflkan Recep Tafl, E itim Gönüllüleri Dernek Baflkan Hatice Erkan ve çok say da vatandafl kat ld. 21. Yoksullarla Dayan flma Haftas kapsam nda slami De erlerin Ifl nda Yard mlaflma paneli Kuran- Kerim tilaveti ile bafllad. Program n aç l fl konuflmas n yapan ÇUDEF Baflkan Recep Tafl, Bu konu yard ma muhtaç olan insan n yard mlaflmas de ildir. Bizim federasyonumuza ba l 54 tane dernek var. Bu derneklerin 51 tanesinin içinde yard mlaflma ve dayan flma sözcükleri geçmektedir. Bu dernekler bulunduklar her yerde insanlar sosyallefltirmek, onlar n her türlü ihtiyaçlar na cevap vermek üzere kurulmufl derneklerdir. Bizim bu günkü konumuz ve haftan n önemi yoksullarla dayan flmad r. fiimdi yoksul kime denir ona bir bakal m. Geçinmekte çok s k nt çeken, yoksul vaziyette olan fakir ve fukarad r. Bunlar n d fl nda birde do rusu bilgice yoksun olan cehalete yoksul denir Müslüman kiflinin örnek bir kifli olmas gerekti ine vurgu yapan Y ld r m Beyaz t Üniversitesi slami limler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Akkufl, Müslümanlar n görevi iyilik yapmakt r. Tipik bir iyi insan n sorunlulu u mecburiyeti, akl n, ömrünü, gençli ini, mal n, bilgisini, nas l kullanmas gerekti ini iyi bilmesidir. Toplumsal bar fl n artmas için hay rda yar fl lmal d r. Biz insanl k olarak bedensel e itimden ziyade gönül e itimine müracaat etmeliyiz fleklinde konufltu. Daha sonra panelde s rayla konuflan konuflmac lar, insani veya slami de erler, etik de erler, ahlaki de erler, evrensel de erler, de erler ve yard mlaflma konular hakk nda konuflurken, de erleri meydana getirenlerin de erler oldu u ve de erler için ölçünün ise ilahi de er hükümleri oldu u söylendi. Panel sonunda ÇUDEF üyeleri taraf ndan toplan para Yoksullara Yard m ve E itim Vakf Genel Baflkan Dr brahim Atefl taraf ndan Çubuk E itim Gönüllüleri Dernek Baflkan Hatice Erkan a yoksul ö rencilere da t lmas amac yla verildi.

4 4 26 Aral k 2013 Perflembe YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Türkiye'ye s nan Suriyeliler, dünya ülkelerinin ülkelerindeki savaflla yeterince ilgilenmedi ini belirtiyor fianliurfa - RAUF MALTAfi - Ülkelerinde 3 y ld r devam eden iç savafla so uk havan n da eklenmesiyle yaflam flartlar giderek zorlaflan Suriyeliler, yaflad klar drama dünyan n seyirci kalmas ndan duyduklar üzüntüyü dile getiriyor.dera flehrinde duvara "Halk rejimin y k lmas n istiyor" yaz lmas n n ard ndan Esed'e karfl bafllat lan mücadelenin üzerinden tam 3 y l geçti. Yüz binlerce kiflinin hayat n, evini ve iflini kaybetmesine neden olan savafl, a rlaflan k fl koflullar alt nda tüm ac mas zl yla sürüyor. Rejim güçlerinin sald r lar ndan korunmak için güvenli bölgelere kaçmak zorunda kalan Suriyeliler bir yandan so ukla di er yandan da Esed'e ba l askerlerle mücadele ediyor. ç savafltan kaçarak Türkiye'ye s nan 200 binin üzerindeki Suriyeli ise kendilerine sunulan imkanlardan yararlanmalar na ra men do up büyüdükleri topraklara dönecekleri günü özlemle bekliyor. Türkiye'nin yard m elini hiçbir zaman unutmayacaklar n ifade eden misafirler, yaflad klar drama dünyan n seyirci kalmas na çok üzüldüklerini belirtiyor. Suriyeli Mustafa Aculi, AA muhabirine yapt aç klamada, Azez kentinden 6 ay önce Türkiye'ye geldi ini ve Suriye'deki flartlar n giderek zorlaflt n söyledi. So uk havan n özellikle çocuklar olumsuz etkiledi ini anlatan Aculi, "Çocuklar m z donarak ölüyor. Bu çok ac bir durum. Allah Türkiye'den raz olsun bize yard m ediyorlar. Ama bu drama dünya seyirci kal yor. Yaflad klar m z görmezden geliyorlar" Tahir Abdullah da baflta Türkiye olmak üzere sadece birkaç slam ülkesinin kendilerinin yan nda oldu unu dile getirdi. (AA) SABAH KEYF smail KARA Suriyelilere Türkiye den s cak yuva MALATYA - RAMAZAN KAYA - Malatya merkeze ba l Fatih köyünde "Beyda Konaklama Tesisi" ad yla kurulan konteyner kentte, ülkelerindeki iç savafltan kaçan yaklafl k 7 bin 600 Suriyeli s nmac bar n yor. Konteyner kentte elektrikli s t c, battaniye, k fll k giysi ve ayakkab gibi ihtiyaçlar n n karfl lanmas yla k fl mevsimine s cak bir ortamda giren s nmac lar, Türk milletine misafirperverli inden dolay teflekkür ediyor. Malatya Vali Yard mc s Latif Memifl, AA muhabirine yapt aç klamada, Suriye'de son zamanlarda donarak ölen çocuklar ve yetiflkinler oldu unu belirterek, bu trajedinin ve iç savafl n kurban olan insanlara el uzatmak gerekti ini söyledi. "E er, devletimiz olmasayd, hükümetimiz bu konuda bu kadar h zl hareket etmeseydi, bu çocuklar n ço u belki s n r n öteki taraf nda ölmüfl olacakt " ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES GÜNLÜK S YAS GAZETE 26 Aral k 2013 Perflembe Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Murat BÜLBÜL Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Duygu UÇAR, D fl Haberler: Yücel Tanol nternet Editörü: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ZONGULDAK - MUSTAFA KEMAL BEKTAfi - Ere li ilçesinde inflaat iflleri yapan babas n n yan nda çal flan 19 yafl ndaki Damla Sa lam, iskeleye ç karak binalara s va, alç ve boyan n yan s ra mantolama yap yor. Küçük yafltan itibaren babas yla gitti i inflaatlarda çal flanlara yard m eden Sa lam, endüstri meslek lisesinden geçen y l mezun olmas n n ard ndan sektörde ifl bafl yapmaya karar verdi. Babas n n inflaat ekibine dahil olan Sa lam, erkek meslektafllar gibi iskeleye ç kmas n n yan s ra s vadan boyaya kadar her türlü iflte görev al yor. Sa lam, AA muhabirine, baba mesle ini sürdürmenin mutlulu unu yaflad n, bir y l içinde de iflin bütün inceliklerini ö rendi ini söyledi. nflaatta ilk bir ay çok zorluk yaflad n anlatan Sa lam, "Daha önce de babam n yan nda getir götür ifli yap yordum. Liseden mezun olunca yavafl yavafl iskeleye ç kt m, basit iflleri yapmaya bafllad m. fiimdi ise mantolamaya kadar her ifli yapabiliyorum. Boya ve s va en çok zevk ald m ifl" Sa lam, iskelede kendisini görenlerin al fl k olmad klar için flafl rd n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Arkadafllar m 'sana do um gününde mala ve kürek alaca z' diye diyen Memifl, "Ya savafl nedeniyle öleceklerdi ya so uktan öleceklerdi ama burada flimdi gerçek anlamda s cak yuvalar nda yafl yorlar. Onlara bakan flefkatli ellerin fark nda olarak, en önemlisi ülkemizin yapt bu hizmetin fark nda olarak devletimize minnet duyuyorlar. Bize gerçekten ciddi bir sevgi besliyorlar" ifadesini kulland. Tüm ülkelerin ayn hassasiyet içerisinde olmas gerekti ini vurgulayan Memifl, flunlar söyledi: "Baflbakan m z n daha önce belirtti i gibi tüm ülkelerin, tüm milletlerin ayn hassasiyet içinde olmas, bu çocuklar o so uktan kurtarmas, bu konuda çaba harcanmas gerekti ini düflünüyoruz. Uluslararas arenada sadece bu konu hakk nda yorumlar yaparak ya da ülkemizi alk fllayarak bu sorunun çözülemeyece ini görmeleri gerekiyor çünkü orada çocuklar ölüyor ve biz bunu her gün görüyoruz." Suriyeli Cuma Atiye (30) ise Hama'dan geldiklerini söyledi. Malatya'da 10 kiflilik ailesine bar nma, yiyecek, giyecek, sa l k ve e itim baflta olmak üzere her türlü imkan n sa land n dile getiren Atiye, Türkiye'de çok huzurlu ve mutlu olduklar n belirtti. Suriye'de iç savafl ve afl r so uklar nedeniyle çocuklar n öldü ünü ö rendiklerini ve buna çok üzüldüklerini anlatan Atiye, "Tabii Suriye s n rlar içerisinde yaflayan insanlardan çok daha iyi bir ortamday z. Burada her türlü olanak sa lanm fl. Baflbakan'a, Türkiye'ye ve Türk halk na çok teflekkür ediyoruz. Buradaki imkanlardan çok memnunuz, çok mutluyuz" diye konufltu. Suriyeli çocuklardan Bera Atiye (13) de 9 kiflilik ailesiyle Hama'dan geldiklerini, Malatya'da bulunduklar için kendilerini çok flansl hissettiklerini söyledi. Yetkililere teflekkür eden Atiye, "Oradaki çocuklar n savafl ya da so uk nedeniyle öldü ünü duydu umuz zaman çok üzülüyoruz" (AA) T rnaklar oje yerine inflaat boyas yla renkleniyor flakalar yap yor ama ben bu ifli severek yerine getiriyorum. Hafta tatilimiz pek yok, yorucu bir ifl. Kad nlar için ifl sadece bilgisayar bafl nda çal flmak de ildir, en a r meslekleri bile ö renip yapabiliyoruz. Belli zaman sonra al fl yorsunuz. Yorgunluk sadece inflaatta kal yor, ifl elbiselerini ç kar p ifl yerinden ç k nca o yorgunluk bitip gidiyor." Baba Ülkü Sa lam da 30 y ld r inflaat ifllerinde çal flt n, son dönemlerde do algaz kullan m n n yayg nlaflmas yla bina yal t m talebinin artt n belirterek, " nflaat firmam z var. K z m da yan mda aktif çal fl yor. Meslek a r olmas na ra men baflar yla üstesinden geliyor. fiu an inflaat m z n ustas durumunda" ifadesini kulland.(aa) Suriye'de so uk hava nedeniyle çocuklar n donarak öldü ü k fl günlerinde, Türkiye'deki konteyner kentlerde yaflayan Suriyelilerin bar nma, beslenme ve di er ihtiyaçlar karfl lan yor. Malatya'daki konteyner kentte yaflayan Suriyeli çocuklar, ülkelerindeki yafl tlar na göre kendilerini flansl hissediyor. Sabah n z hay rl, gününüz gönlünüzce olsun! Gerçek Bu Bir han m arkadafl m anlatt : Y llar önce gazetede gördü üm bir ifl ilân üzerine randevu alarak görüflmeye gittim. Giderken de kendimi haz rl yordum, "Tahsilim yetersiz ama azimliyim. Çal flmam gerek, baflarmak zorunday m, ne ifl olursa yapar m" diyordum. Patronun odas na ald lar beni... - Hofl geldin güzel k z. - Affedersiniz, gazetedeki ilân için gelmifltim. - lân bofl ver. fiimdi bir yere gideriz, yemekte konufluruz. - (Ses yok) - Ara s ra tatile ve ifl seyahatlerine gideriz. - Özür dilerim; ilânda or... arad n z yaz l de ildi, dedim ve kap y çarparak ç kt m. O zaman anlad m ki, yapamayaca m ifller de varm fl. * Hangisi Uzak Ö retmen sosyal bilgiler dersinde sordu; - Çocuklar, bize ay m daha uzak, Hindistan m? Parmak kald ran Temel cevaplad ; - Hindistan ö retmenim! Ö retmen sinirle; - Bu konuyu daha yeni iflledik. Sen nas l böyle cevap veriyorsun? - Ama ö retmenim, ay ço u kez görüyoruz; oysa Hindistan' hiç görmüyoruz. * Nasihat E me bafl n, kendini dik tut! Esen rüzgârlar y kmas n seni... Çok fazla düflünme, geçmifli unut! Sen küskün isen, yerme küseni Ali R za Y ld z--- * Ne fltir Elini öyle vermiflsin, Kolunu da veriyorsun. Bu nas l düzen, ne ifltir? Buna ak l m diyorsun? smail Kara--- * Para Para Para Etiketim yok, zü ürdün biriyim, Y llard r yast kla yorganla evliyim. Kafada saç kalmad, cepte para darl, stesem de b rakamam müzmin bekârl,... Sevmek, evlenmek, yaflamak para, Çölde yürürken sapland m kara, Ne Tanr elimden tuttu, ne fleytan kollad, Bilânçom hiçbir zaman geçmedi kâra lkan San--- (Rahmetle an yorum) * Bir Yayg n Deyifl + Eliyle çal flan iflçidir, ++ Eliyle, kafas yla çal flan ustad r, +++ Eliyle, kafas yla, vücuduyla çal flan sanatkârd r. * fierefe Seslenifl Suçumuz var, bizden kaçma, Neler yapt k çok da saçma, Kalbimizde yara açma, Kaçma bizden, kaçma fieref! --- Gel de yine bar flal m, --- Her alanda yar flal m.... Kaz yerine koyduk seni, Her f rsatta yolduk seni, çimizden kovduk seni, Kaçma bizden, kaçma fieref! --- Gel de yine bar flal m, --- Her alanda yar flal m.... Y lmadan ger, sen aln n, B raksana niflan n, fiu kaçman n zaman m? Kaçma bizden, kaçma fieref! --- Gel de yine bar flal m, --- Her alanda yar flal m. ( smail Kara) * Ceket Temel ceketini aray p duruyor. - Ceket üstünde ya, derler. Temel ; - Uyyy uflaklar, yoksa bu so ukta ceketsiz gidecektim. * Alo Temel, Cemal'i telefonla arar. Cemal telefonu açar. - Alo Cemal, kimsin? *Abart Temel yolda Cemal'le karfl lafl r; - Ne bu halin Cemal, bir deri bir kemik kalm fls n? - Beyin ameliyat oldum, yirmi kilo verdim. - Uyy, sende o kadar beyin var m yd?

5 HABER 26 Aral k 2013 Perflembe 5 Alt n 2013'te 3 y l geri gitti Alt n her zaman güvenilir liman STANBUL - Alt n 12 y l aradan sonra ilk kez bu y l yat r mc s na kaybettirirken, ayn zamanda y l bafl ndan bu yana son iki y ldaki tüm getirilerini geri verdi. Geçen y l dolar seviyesinden tamamlayan alt n n onsu, 2013 y l nda en yüksek dolar gördükten sonra y l boyunca düflüfl trendinde hareket ederek y l bafl na göre yüzde 28,49 oran nda de er kaybetti. ABD'de makro ekonomik verilerin düzelmeye bafllamas ve ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) parasal genifllemeyi s n rland rmaya bafllayabilece inin ilk sinyalleri ile nisan ay ndan sonra düflüflü h zlanan alt n n onsu, haziran ay nda en düflük dolar seviyesine kadar geriledikten sonra, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri bu seviyenin üzerinde tutunmaya çal flt. Fed'in geçen hafta ocak ay nda, tahvil al m miktar nda azalt ma bafllayaca n aç klamas ile düflüflü tekrar ivme kazanan alt n n onsu, yat r mc s na bu hafta da kaybettirdi ve dolardan bafllad haftay son alt ay n en düflük seviyesi olan dolar seviyelerinde tamamlad. Konuya iliflkin de erlendirmede bulunan Marbafl Menkul De erler Araflt rma Müdürü Üzeyir, alt n fiyatlar ndaki düflüfl sürecinin devam etti ini belirterek, alt n n onsunda dolar deste inin alt na sark lmas yla birlikte son 3 y l n dip noktas olan dolar n test edilmek istendi ini kaydetti. Gelecek günlerde bu seviye ve dolar n alt na sarkmayla dolar civar n n gündeme gelebilece ine iflaret eden Do an, "Bu seviyelere do ru olacak hareketlerin orta ve uzun vade için al m f rsat olaca n düflünmekle birlikte olas yukar yönlü hareketlerin h zl olmama ihtimalinin daha yüksek oldu unu belirtmek istiyoruz. Yani bir süre bu seviyelere yak n dalgalanmalar izleyebiliriz. Alt n fiyatlar nda k sa vadede dolar üzerinde sa l kl bir hareket görülmedi i sürece yükselifllere karfl temkinli yaklaflmak gerekti ini düflünüyoruz" de erlendirmesinde bulundu. Do an, Fed'in hafta içinde ald karar, sadece tahvil al m program nda 10 milyar dolarl k bir kesinti olarak yorumlamamak gerekti ini vurgulayarak, bu tarihin 2008 krizinin ard ndan bafllayan genifllemeci politikalardan da ç k fl n milad oldu una dikkati çekti. Bu ad m n muhtemelen 2014 y l nda tahvil al m program n n tamamen sonland r lmas, yani genifllemenin durmas yla sonuçlanaca n ve ard ndan da daralt c politikalar n ne zaman bafllayaca n n tart flma konusu olaca n aktaran Do an, alt n fiyatlar n do rudan bu politika ile iliflkilendirmenin mümkün olmayabilece ini de belirtti. Ancak bu politikan n orta ve uzun vadede do rudan etkileyece i faiz oranlar n n alt n fiyatlar n do rudan etkileyece ine dikkati çeken Do an, bafllang çta tahvil al m program n n azalt lmas ve durdurulmas n n faizler üzerindeki yükseltici etkisinin Fed taraf ndan engellenmeye çal fl labilece ini belirtti. Faizlerde yükselifl olas l n n gündeme gelmeye bafllad anda alt n fiyatlar n n da yönünü yeniden yukar ya çevirece ini aktaran Do an, flunlar ifade etti: "Ancak bu süreç öncesinde, k sa vadede düflük faiz ortam n n devam edece i varsay m yla genifllemenin de h z kaybetmesi alt n fiyatlar nda düflüflün devam na neden olabilir. Net bir rakam vermek zor olsa da sektörde alt n n ç karma, iflleme, vergi, finansman gibi tüm maliyetlerin dahil edildi i toplam maliyeti için 900 ile dolar aras nda rakamlar ifade edilmektedir. Alt n n bu düflüflte, bu maliyetlerin daha da alt nda bir fiyatlama içine girme olas l bizce düflük. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu rakamlar n alt s n r na yak n yerlerde dip oluflumu ve ard ndan bir süre band hareketi izleyebiliriz. Faizlerin 2014 sonunda yönünü yukar ya çevirmesi ile alt n fiyatlar nda yükselifl bafllayabilir. Bu süreçte dolar aral ilk hedef olacakt r öncesinde bu seviyelerin de üzerinde harekete neden olacak bir sebep görmüyoruz. (AA) ANKARA - ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) ayl k 85 milyar dolar olan tahvil al m miktar n ocak ay ndan itibaren 10 milyar dolar azaltaca n aç klamas n n ard ndan, alt n n onsu ayn gün bin 200 dolar n alt na geriledi. 2013'ün bitmesine say l günler kala, alt n bir y ll k süre içerisinde yaklafl k yüzde 28 de er kaybederek 30 y l aflk n zaman n en büyük kayb n yaflad. AA muhabirinin Dünya Alt n Konseyi verilerinden derledi i bilgilere göre, ilk kez 2009 y l n n ekim ay nda bin dolar n üstüne ç kan alt n n ons fiyat, 2011 y l n n a ustos ay nda bin 813 dolarla zirveye ulaflt. Bu tarihten sonra dalgal bir seyir izleyen alt n, son olarak 28 Haziran'da bin 192 dolar seviyelerine kadar gerilemiflti. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odas Baflkan Hasan Çavuflculu, konuya iliflkin AA muhabirine yapt de erlendirmede, Fed kararlar ve uluslararas piyasalardaki geliflmeler nedeniyle uzun süredir düflüfl e iliminde olan alt n fiyatlar n n tüketiciler için f rsata çevrilmesi gerekti ini söyledi. Kuyumcular olarak alt n n seyrinden memnun olduklar n ifade eden Çavuflculu, "Vatandafl m za alt n daha düflük fiyatlarla sat yor olmaktan mutluyuz. Paras olan mümkünse ifl kursun, istihdam imkan sa las n ama tasarruf yapmak isteyen de cebindeki paray harcamak yerine her ay bir çeyrek alt n als n" Çavuflculu, alt n n düfltü ü ve yükseldi i dönemlerde sat fllar n genelde dura an oldu una dikkati çekerek, flöyle konufltu: " lginç bir flekilde, alt n yükselmeye bafllad nda talep daha çok art yor. Biz halk m za, en uygun tasarrufun alt n oldu unu söylüyoruz. Alt n her zaman 'güvenilir liman Fiyatlar n daha fazla düflmesini beklemek do ru olmaz. Bu kadar düflük fiyatlar bir daha bulamayabilirler. Tasarruf için zaman bu zaman." Türkiye'de alt n talebinin haziran-ekim döneminde h zla artt n vurgulayan Çavuflculu, Darphane'nin bu dönem için flimdiden haz rl k yapmas gerekti ini ifade etti. Çavuflculu, daha önce yaflanan çeyrek alt n s k nt s nedeniyle "karaborsa" olaylar yafland n an msatarak, "Bu s k nt lar n tekrar etmemesi için Darphane'ye büyük rol düflüyor. Garanti ediyoruz, Darphane ne kadar alt n basarsa ilk alt ayda bitirecektir. fiimdiye kadar, alt n n bas l p da elde kald görülmemifltir" diye konufltu. (AA) TESK in giriflimcilik kurslar devam edecek ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, 2010 y l nda bafllatt klar giriflimcilik kurslar n n devam edece ini belirterek, 50 bin kifliye giriflimcilik kursu vermeyi hedeflediklerini bildirdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, TESK ve TESK'e ba l oda ve birliklerce Türkiye genelinde verilen kurslara 3 y lda yaklafl k 70 bin kifliye giriflimcilik kursu verildi ini hat rlatarak, flunlar kaydetti: "TESK ve KOSGEB iflbirli inde verilen kurslar m zda Ankara'da 408 kifliye giriflimcilik kursu verildi. TESK'e ba l 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3100 oda taraf ndan fi-kur iflbirli iyle verilen kurslarda, 69 bin 184 kifliye giriflimcilik kursu verildi y l nda 4 bin 653 kifliye sadece birinci dönemde 38 milyon 343 bin lira destek sa lanm flt r. Bu desteklerle yeni nesil giriflimcilerimiz kendi ifl yerlerini açt lar. Bu rakamlar sadece y l n birinci dönemine aittir y l nda bafllatt m z giriflimcilik kurslar m za ara vermeden devam edece iz y l ndaki hedefimiz, 50 bin yeni giriflimciyi ekonomiye kazand rmakt r." (AA)

6 6 26 Aral k 2013 Perflembe Tüketici kredileri ve kart kullan m artt STANBUL - Mevduat bankalar n n tüketici kredileri, 6 Aral k itibariyle önceki haftaya göre yüzde 0,31 artarak 232 milyar 786 milyon 256 bin liraya, kredi kart harcama tutar ise yüzde 0,39 yükselerek 90 milyar 689 milyon 12 bin liraya ulaflt. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Haftal k Para ve Banka istatistiklerine göre, 29 Kas m - 6 Aral k tarihleri aras nda mevduat bankalar n n tüketici kredileri yüzde 0,31 oran nda art flla 232 milyar 786 milyon 256 bin liraya, kredi kart harcama tutar yüzde 0,39 oran nda yükseliflle 90 milyar 689 milyon 12 bin liraya ç kt. Söz konusu dönemde taksitli ticari krediler ise yüzde 0,66 art flla 115 milyar 949 milyon 878 bin lira oldu. Mevduat bankalar ndaki tüketici kredilerinin 99 milyar 918 milyon 135 bin liras konut, 7 milyar 825 milyon 673 bin liras tafl t ve 125 milyar 42 milyon 448 bin liras da di er kredilerden olufltu. Geçen y l n ayn dönemine k yasla mevduat bankalar ndaki tüketici kredileri yüzde 27,29 oran nda, taksitli ticari krediler de yüzde 42,01 oran nda artt. Bireysel ve kurumsal kredi kartlar ile yap lan harcamalar ise 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 24,12 oran nda yükselifl gösterdi. Kredi kart harcama tutar n n 52 milyar 74 milyon 181 bin liras taksitli, 38 milyar 614 milyon 831 bin liras taksitsiz olarak gerçekleflti. Finansman flirketlerinin ayn dönemde kulland rd klar tüketici ve taksitli ticari kredi tutar 13 milyar 694 milyon 69 bin lira oldu. Bu tutar geçen haftaya göre yüzde 0,70, geçen y l n ayn dönemine oranla ise yüzde 32,12 art fla iflaret etti. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY ARA- SIRA Nurullah AYDIN Her 3 bisküviden biri Karaman da üretiliyor Demir ve demir d fl metaller ihracat 6,3 milyar dolara ulaflt STANBUL - Türkiye'nin demir ve demir d fl metaller ihracat 6 milyar 300 milyon dolara ulaflt. stanbul Demir ve Demird fl Metaller hracatç lar Birli i ( DDM B) aç klamas na göre, Türkiye, Kas m ay nda 656,5 milyon dolarl k demir ve demir d fl metaller ihracat gerçeklefltirdi ve geçen y l n ayn ay na göre yüzde 7 art fl elde edildi. Bu art fl Ocak-Kas m döneminde yüzde 5,8, son 12 ay itibariyle de yüzde 5,3 olarak hesapland. Sektörün ihracat, y l n Ocak-Kas m dönemini kapsayan 11 ay nda 6 milyar 300 milyon dolara, son 12 ayl k ihracat da 6 milyar 692,1 milyon dolara ç kt. Aç klamaya göre, son y llarda yaflad ekonomik kriz dolay s yla "zor pazar" haline gelen Avrupa Birli i ülkelerine ihracatta yüksek oranl art fl sektörü sevindirdi. Avrupa Birli i ülkeleri 320,4 milyon dolarla Kas m ay nda sektör ihracat n n en fazla yap ld bölge oldu. Bu ülkelere yönelik ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 10,1'lik art fl gösterdi. Sektörün ikinci büyük pazar olan di er Avrupa ülkelerine ihracat da geçen y l n ayn ay na göre yüzde 12,5 artarak ayl k bazda 116,7 milyon dolara ulaflt. Bu dönemde mutfak eflyas ihracat ndaki art fl dikkati çekti. Demir çelik mutfak eflyas ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 13,4, alüminyum mutfak eflyas ihracat da yüzde 29,9 art fl gösterdi. Türkiye, bu art fllar sonucu metal mutfak eflyas ihracat ndan 11 ayda toplam 342,4 milyon dolar döviz girdisi sa lad. Aç klamada görüfllerine yer verilen DDM B Baflkan Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin ihracatta kaliteyi art rmas, birim fiyatlar n yükseltmesi gerekti ini vurgulad. Öztiryaki, son y llarda yap lan Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazar yar flmalar na dikkati çekerek, "Üreticilerimiz de ihracatç lar m z da Ar-Ge ve inovasyona inand. Üniversitelerle ve tasar mc larla çok iyi bir ba kurduk. Demir ve demir d fl metallerden elde edilen ürün ihracat n n, önümüzdeki dönemde daha büyük art fllar gösterece ine inan yorum" (AA) Kesme çiçek üretiminin yüzde 93 ü örtü alt ndan KARAMAN - MEHMET ÇET N - Türkiye'de üretilen bisküvi, kek, çikolata gibi g da ürünlerinin yaklafl k üçte birinin üretimi Karaman'da gerçeklefltiriliyor. Geliflmifl g da sanayisi ile dikkati çeken Karaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 50'ye yak n irili ufakl bisküvi fabrikas nda üretim yap l yor. Yeni yat r mlarla her geçen y l büyüyen fabrikalarda 12 bin iflçi çal fl yor. Kurulduklar ilk y llarda sadece birkaç çeflit bisküvinin üretildi i tesislerde, bugün bisküvi, kek, gofret ve flekerleme çeflitlerinin her türlüsünü bulabilmek mümkün. Karaman Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mustafa Toktay, AA muhabirine yapt aç klamada, ilde bisküvi üretiminin 1960'l y llarda küçük iflletmelerde bafllad n söyledi. Giriflimcilerin 1990 y l sonras nda öz sermayelerini kullanarak bisküvi fabrikalar kurmaya bafllad klar n ifade eden Toktay, "O y llarda kurulan tesislerin flimdi tamam na yak n art k birer marka. Her tesisin Ar-Ge birimleri var. Teknoloji yak ndan takip ediliyor. Art k bisküvinin yan nda kek, kraker, gofret ve flekerleme ürünleri de üretiliyor. Bu ürünlerin hepsinin onlarca çeflitleri var" diye konufltu. Toktay, Türkiye'de üretilen her 3 bisküvi, gofret, kek ve çikolatadan birinin Karaman'da üretildi ini belirterek, flunlar kaydetti: "fiu anda ülke üretiminin yüzde 30'u Karaman'da gerçekleflmektedir. Günün geliflen teknolojisine ayak uydurarak bisküvi üreten sanayicimiz, 116 ülkeye yaklafl k 450 milyon dolarl k ihracat yap - yor, ilimiz ve ülke ekonomisine katk sa l yor. Bunun yan nda arac firmalar n yapt klar ihracat var. Kendi markas yla üretim yapan firmalar, isimlerine güvendikleri büyük firmalara fason üretim de yap yor. En geliflmifl Avrupa ülkesinden, Afrika'n n küçük ülkelerine kadar dünyan n her yerinde Karaman ürünlerini görebilmek mümkün. Art k flunu da gururla söyleyebiliriz; Karaman menfleli ürünler iç pazarda da hak etti i yeri almaktad r. Karaman art k elmadan sonra bisküvinin de baflkenti olmufltur." Karaman OSB'deki fabrikalarda yaklafl k 12 bin iflçi çal flmas na ra men, bu tesislerin yüzde 65 kapasite ile çal flt na dikkati çeken Toktay, flöyle devam etti: "Bugün Karamanl sanayicinin en büyük sorunu; tesislerinde çal flt racak iflçi bulamamas. Yeterli iflçi bulunabilse iddia ediyorum; Karaman, ülkenin üretti i bisküvinin yar s n üretebilir. Bu ihracat rakamlar da milyon dolarlara ç kar. Karamanl sanayici, çal flt raca iflçiyi kilometrelerce uzaktan tafl maktad r. Bu da üretimi olumsuz yönde etkilemektedir." (AA) ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kesme çiçek üretiminin yüzde 93'ünün örtü alt nda gerçekleflti ini belirterek, yurt içinde ve d fl ticarette yerli bitkilerin pazara sunulmas n n, Türkiye'ye önemli bir rekabet ortam sa layaca n ifade etti. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, 2011 y l nda 961,6 milyon olan örtü alt kesme çiçek üretiminin, geçen y l 1 milyar aflt n kaydetti.kesme çiçek üretiminde yüzde 42,6 payla Antalya'n n ilk s rada yer ald n belirten Bayraktar, zmir'in yüzde 32,7 payla ikinci, Yalova'n n yüzde 12,7 payla üçüncü, Isparta'n n yüzde 4,5 payla dördüncü oldu unu bildirdi. Süs bitkileri ihracat n n geçen y l 73 milyon dolar olarak gerçekleflti ini ifade eden Bayraktar, flu de erlendirmelerde bulundu: "Bu y l n ocak-eylül döneminde 59 milyon dolarl k ihracat yap ld. Y l n 9 ayl k döneminde en fazla ihracat, 9,4 milyon dolarla Hollanda'ya yap ld. Almanya'ya 8,6, ngiltere'ye 8,3, Türkmenistan'a 7,4, Irak'a 5,4, Azerbaycan'a 5, Ukrayna'ya 2,6, Rusya'ya 2,3, Romanya'ya 2,2 milyon dolarl k ihracat yap ld. Bu rakamlar Türkiye'nin potansiyelini yans tmaktan çok öte. Türkiye, süs bitkilerinde milyarlarca dolarl k ihracat yapabilecek potansiyele sahip." (AA) Türkiye'de üretilen bisküvi, kek, çikolata gibi g da ürünlerinin yaklafl k üçte birinin üretimi Karaman'da gerçeklefltiriliyor. Karaman Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mustafa Toktay, "fiu anda ülke üretiminin yüzde 30'u Karaman'da gerçekleflmektedir. Günün geliflen teknolojisine ayak uydurarak bisküvi üreten sanayicimiz, 116 ülkeye yaklafl k 450 milyon dolarl k ihracat yap yor, ilimiz ve ülke ekonomisine katk sa l yor" ST HBARAT, D NLEME, TAK P, OPERASYON Bürokrasinin her yerinde de iflim yapt lar. GES i M T e ba lad lar. Kamu Güvenli i Müsteflarl kurdular. Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu kurdular. Telekomünikasyon letiflim Baflkanl kurdular. Bilgili bilgisiz, yetenekli yeteneksiz demeden s rf dinci, biat eden, bizden diye birçok kifli görevlendirdiler. Üç bakan o lu odakl büyük bir gizlilikle s zma olmadan aylarca süren fiziki takip, dinleme ve operasyon. Bir savc, emniyet amirleri ve bir büyük operasyon. Üst amir Emniyet Müdürünün, Valinin, çiflleri Bakan n n, Baflbakan n, Cumhurbaflkan n, M T in, Kamu Güvenli i Müsteflarl n n, Emniyet istihbarat n haberi olmadan yürütülen bir operasyon. Dünya dinleme takip sistemi; ABD li ajanlar Julian Assange ve Edward Snowden aç klamalar yla bir kez daha dünya gündemine geldi. Dünyan n gizli bir kulak taraf ndan dinlendi i önce 1960 y l nda ortaya ç kar. 6 Eylül 1960?da Rusya ya iltica eden iki NSA görevlisi, Bernon Mitchell ve William Martin, NSA n n 2000 dinleme istasyonuyla, en az 40 ülkenin gizli haberleflmesini dinledi ini aç klad lar. Echelon; Dünya daki bütün telefon, faks, telsiz, SMS ve elektronik posta iletiflimini dinleyen sistem. ABD nin sürekli inkar etti i Echelon un varl resmi olarak ilk kez, 23 May s 1999 da Avustralya, Canberra daki Savunma Sinyalleri Müdürlü ü (DSD) Baflkan Martin Brady nin ülkesinin 50 y ld r varolan ve gizlenen küresel bir elektronik izleme sisteminin parças oldu unu aç klamas yla kabul edildi. Nazi Almanya s na karfl savaflta ngiltere ve ABD, istihbarat alan nda da iflbirli i yapt lar. Alman flifre makinesi Enigma n n flifresini çözmekle görevlendirilen Alan Turing ve ekibi, flifreyi çözdü ve anahtar n Amerikal lar a verir. Amerikal lar da Japonlar n askeri flifrelerini çözerek ngilizler e verir. Haberleflmeleri dinlediler ve gizli mesaj çözerler. Savafl sonras NSA ve ngiliz Devlet letiflim Karargah GCQH 1947 y l nda UKUSA ( ngiltere-abd) anlaflmas n imzalar. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda n n elektronik istihbarat birimleri de anlaflmaya kat l r. Nihayet Bat Almanya, Danimarka, Norveç ve Türkiye de UKUSA kapsam na üçüncü ülkeler olarak eklenirler. ngiltere; Afrika ile Urallar a kadar Avrupa y, Kanada; kuzey enlemleri ve Kuzey Kutbu nu, Avustralya da; Okyanusya daki iletiflimi izleme sorumlulu unu üstlenir. Echelon hakk nda Avrupa da ilk rapor 1988?de yay nlan r. Rapora göre; ABD, Avrupa daki telefon, faks ve e- posta haberleflmeleri %90? n Echelon sistemiyle denetliyor. talya, Echelon un bilgi toplama yöntemlerinin talyan kanunlar na ayk r l n n incelenmesi için bir komisyon kurar. Danimarka Parlamentosu da benzer bir araflt rma bafllat r. Echelon; ABD nin en büyük istihbarat örgütü Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) taraf ndan, ticari ve askeri iletiflim uydular arac l yla yap lan haberleflmeyi kaydedip incelemek için gelifltirilen bir araç. Sistemin öteki parçalar da internet, yeralt ve denizalt haberleflme kablolar, telsiz haberleflmesi ya da büyükelçiliklere yerlefltirilen gizli ayg tlar arac l yla yap lan her türlü iletiflimi zaptediyor ya da özel uydularla haberleflme sinyallerini topluyor. AB ye üye ülkeler; ABD nin internet de dahil olmak üzere dünya iletiflimini gizli bir biçimde takip etmekte kulland Echelon a alternatif dinleme sistemi Enfopol kurar. Rusya, Çin, Danimarka, Hollanda, sviçre, Fransa ve srail de benzer sistemler kullan yor. Ve 1999?da, ABD deki elektronik mahremiyet örgütü EPIC, Echelon la sorun yaflar. ABD nin dinleme faaliyetlerini; NSA (Ulusal Güvenlik Ajans ), FBI (Federal Araflt rma Bürosu) ve CIA yürütür. NSA 24 Ekim 1952 kurulur. Baflkan Harry S. Truman; Yeni kurulufla, dünya çap nda iletiflim istihbarat görevi verir. Önce diplomatlar n ve askerlerin flifreli telsiz görüflmelerini dinleyen NSA, uluslararas sivil telefon görüflmeleri de dinler. 1960?l ve 70?li y llarda ortaya ç kan yönlü telsiz haberleflme ve uydu teknolojisi NSA n n iflini kolaylaflt r r. Havaya ç kan radyo sinyali, telefon görüflmesi NSA n n dünya ya da lm fl binlerce uzman n n eline düfler. NSA, CIA ve FBI ile görev alanlar n belirler. NSA n n Boeing 707 uçak gövdeleri üzerinde RG-135 tipi uçaklar ABD hava kuvvetleri içinde ba ms z olarak görev yap yor. ABD donanma gemileri okyanus ve denizleri denetliyor. NSA n n yer istasyonlar ABD büyükelçiliklerinde ya da ABD ye dost ülke topraklar nda, ev sahibi ülkelerin denetimine tâbi olmaks z n faaliyette bulunuyor. Peki ya; Türkiye gündeminde neler var? Türkiye nin istihbarat kurumlar nelerle u rafl yor? Günün sözü: Kararl insan zor olsa da mutlaka baflar r.

7 7 EKONOMI 26 Aral k 2013 Perflembe Sebze meyve ticaretinde kay t d fl yla mücadele MERS N - Sebze ve meyve ticaretinde hal komplekslerinde kay t d fl l önlemek ve kaliteyi artt rmak amac yla 2012'de hayata geçirilen Hal Kay t Sistemi, revize edilmifl flekliyle ocak ay nda uygulamaya konulacak. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürü Dursun Coflkunçelebi, Mersin Sanayi ve Ticaret Odas 'nda (MTSO) düzenlenen "5957 Say l Hal Kanunu Uygulamalar nda ve Hal Kay t Sisteminde Gelinen Aflama" konulu konferansta, 2012'den bu yana uygulanan ve ocak ay nda revize edilecek Hal Kay t Sistemi ile ilgili bilgi verdi. Yeni düzenlemeyle ceza kesmek yerine sektöre standart, fleffafl k ve düzen getirmeyi amaçlad klar n dile getiren Coflkunçelebi, "Sistemin devreye girdi i 2012 y l ndan bu yana marketten üreticiye, lokantadan sanayici ve tüccara tüm sektör paydafllar ndan 14 milyona ulaflan kay t ald k. Sistemle kimin neyi, ne kadar üretip, kime, nas l satt n görece iz. Bu bilgileri tüm paydafllara da açarak, yönlerini buna göre çizmelerini sa layaca z. Özellikle en önemli sorun olan fiyat dengesizli ini de bu sistem sayesinde önlemifl olaca z" diye konufltu. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) 2012 verileri baz al nd nda ülkede 46,5 milyon ton meyve ve sebze üretimi oldu unu hat rlatan Coflkunçelebi, flunlar kaydetti:"biz haldeki fiyatlar ele ald m zda üretim verileriyle bu sektörde 75 milyar liral k ifllem hacmine ulafl yoruz. Halde ifllem görmesi gereken rakam n yüzde 70'lik k sm n n kay t d fl oldu unu, bunun da ekonomik de erinin yaklafl k 30 milyar liraya tekabül etti ini görüyoruz. Yine bu çal flmalar içinde flunu fark ettik. Yap lan ifllemlerde standardizasyona ulaflmak çok önemli. Gerek ürünlerin tafl nd kaplar n standart olmamas gerekse ürünlerin depoland alanlar n müsait olmamas gibi pek çok nedenle üretilen sebze ve meyvenin yaklafl k dörtte biri heba oluyor. Bunun da ekonomik de erine bakt m z zaman yaklafl k 18 milyar lira önümüze ç k yor. (AA) flsizlik Sigortas Fonu na ödenen primler düflürülsün ANKARA - Piyasaya 1 Ocak Aral k 2003 tarihleri aras nda arz edilen ve halen kullan mda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlar ndan periyodik muayenesi yap lamayanlar n en son periyodik muayene yapt rma tarihi 31 Aral k 2015 olarak belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl 'n n "Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeli i'nde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmeli i" Resmi Gazete'de yay mland. Yönetmeli e eklenen geçici madde ile 1 Ocak Aral k 2003 tarihleri aras nda piyasaya arz edilen ve halen kullan mda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlar ndan periyodik muayenesi yap lamayanlar n en son periyodik muayene yapt rma tarihi 31 Aral k 2015 oldu. Bu sayaçlar n periyodik muayenelerini yapt rmakla yükümlü ilgililerin 2014 y l flubat ay sonuna kadar muayenesi yap lacak elektrik sayaçlar n n listesi ile Bakanl k Ölçüler ve Ayar Teflkilat na baflvurarak, 31 Aral k 2015 tarihine kadar muayenelerini yapt rmalar gerekecek. Belirtilen tarihe kadar Bakanl k Ölçüler ve Ayar Teflkilat na müracaat etmeyen veya 31 Aral k 2015 tarihine kadar periyodik muayenesini yapt rmayan sayaç ilgilileri hakk nda damga süresi dolmufl ölçü aleti kullanma fiilinden dolay ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai ifllem yap - lacak. Bu arada eski yönetmelik kapsam nda yer alan taksimetreler kapsam d fl na al nd. Bakanl k, periyodik muayene müracaatlar n n, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yap laca n, "her y l flubat ay n n son gününe kadar" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kanal yla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belirli aral klarla ilan edecek. Damga süresini doldurmufl ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin doldu u y l izleyen y l n flubat ay n n son gününe kadar, Bakanl k Ölçüler ve Ayar Teflkilat veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar memurluklar na müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge al nmas gerekecek. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yap l ncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerekti inde ilgililere ibraz edilmesi zorunlu olacak. ANKARA - LKAY GÜDER - fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c, 7'incisi düzenlenen fikur Genel Kurulunda, flsizlik Sigortas Fonu'na, iflçi-iflveren ve devlet taraf ndan ödenen primlerin, sa lanan hizmetlerde gerilemeye yol açmadan oransal olarak düflürülmesinin önerildi ini bildirdi. Yaz c, AA muhabirine, fikur 7. Genel Kurulunda y llar nda hayata geçirilmesi planlanan "tavsiye" niteli indeki politika önerilerine iliflkin önemli aç klamalarda bulundu. Genel Kurulda dünya ve Türkiye ekonomisi koflullar na uygun büyüme stratejisinin oluflturulmas gerekti inin iflaret edildi ini aktaran Yaz c, büyüme stratejisinin ulusal ekonomik ve istihdam politikalar yla bütünlük içinde ele al nmas na vurgu yap ld n ifade etti. Yaz c, Genel Kuruldaki önerilerden baz lar n n flunlar oldu unu kaydetti: "- Ekonomide giderek artan 'Yeflil fller'de ortaya ç kacak meslekler ve var olan mesleklerdeki geliflmeler dikkate al narak, örgün ve yayg n e itimde uygun programlar hayata geçirilmelidir. - flsizlik Sigortas Fonu'na iflçi-iflveren ve devlet taraf ndan ödenen primler, sa lanan hizmetlerde gerilemeye yol açmadan oransal olarak düflürülmelidir. - flsizlik ödene inden yararlanma koflullar kolaylaflt r larak, ödenek miktar art r lmal ve süresi ödenen primlerle do ru orant l olarak uzat lmal - d r. -'Ulusal Kad n istihdam Stratejisi' haz rlanmal d r. Bu strateji, kad n istihdam n n e itim, dan flmanl k ve finansal aç dan güçlü kurumsal mekanizmalarla desteklenmesine odaklanmal d r. -Kad nlar n ifl gücüne kat lmalar için iflçi, iflveren, merkezi ve yerel yönetimler, STK'lar aras nda iflbirli ine dayal bir model gelifltirilmelidir. -fiiddet ma duru kad nlar, konukevinde kalanlar, kocas ölmüfl-hükümlütutuklu ile boflanm fl kad nlar ve eski hükümlü kad nlar n ekonomik yaflama kat lmalar desteklenmelidir. -Yasal zorunlulu u bulunmad halde engelli istihdam eden ifl yerlerini kapsayacak yeni destek mekanizmalar gelifltirilmelidir. -Engellilere yönelik mesleki e itim kurs programlar, engel gruplar na göre talep ve ihtiyaçlar dikkate al narak yeniden düzenlenmelidir. -K sa, orta ve uzun vadeli istihdam politika önerilerinin de erlendirilece i bir stihdam fiuras 3 y lda bir toplanmal d r. -Ulusal ve il düzeyinde iflgücü piyasas na iliflkin nitelikli ve güncel verilere tüm kesimlerin eriflebilmesi için " flgücü Piyasas Bilgi Sistemi" çal flmalar tamamlanarak uygulamaya konmal - d r. -Eurostat kriterlerine uygun 'aç k ifl oran ', fikur taraf ndan ulusal düzeyde hesaplan p, periyodik olarak Eurostat ve di er kullan c lar n kullan m na sunulmal d r. -Hayat boyu rehberlik çerçevesinde kurulacak olan 'Ulusal Rehberlik ve Dan flmanl k Ulusal Forumu' ile ülke genelinde mesleki rehberlik ve dan flmanl k alan nda iflbirli i sa lanmal d r. - flsizlikle mücadelede, yerel aktörlerin ve potansiyelin daha fazla harekete geçirilmesi için l stihdam ve Mesleki E itim Kurullar etkinlefltirilmeli." Genel Kurulda politika önerileri için iflçi-iflveren temsilcileri, baz bakanl klar, kamu kurum ve kurulufllar taraf oldu. (AA) fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c, fikur Genel Kurulunda taraflar, iflsizlik sigortas fonuna iflçiiflveren ve devlet taraf ndan ödenen primlerin, sa lanan hizmetlerde gerilemeye yol açmadan oransal olarak düflürülmesini önerdi Yaz c, " flsizlik ödene inden yararlanma koflullar kolaylaflt r lma s, ödenek miktar n n art r lmas ve süresinin ödenen primlerle do ru orant l olarak uzat lmas tavsiye edildi" Is tan masa! BURSA- VEDAT YÜCEBAfi - Bursa'da bir firma taraf ndan üretilen ve so uk havalarda kafeterya, restoran gibi iflletmelerin d fl bölümlerinde kullan lan " s t c l masa" özellikle k fl so uklar n n etkili oldu u bu günlerde ilgi görüyor. Firman n sahibi Kevser Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, kafeterya, restoran gibi iflletmelerde müflterilerin iç mekanlardan ziyade hava nas l olursa olsun d flar da oturmay tercih etti ini söyledi. Havalar n so umaya bafllamas yla d fl mekanlarda oturmak isteyen müflterilerin üflümemesi için alternatif çözümler üretmeyi planlad klar n belirten Öztürk, "D fl mekanlar için tasarlanm fl çeflitli s tma sistemleri var ancak bunlar n çok yeterli olmad n gördük. nsan n ayaktan üflüdü ünü düflünürsek ürünümüz oldukça kullan fll ve pratik" Öztürk, ürettikleri s t c l masan n üst bölümünün ahflap görünümlü alüminyum malzemeden olufltu unu dile getirerek, böylece alttan ald s y tablaya yans tt n anlatt. Bu sayede kafeterya ve restoranlarda masaya konulan çay, kahve veya baflka bir ürünün, s - cakl n uzun süre muhafaza etti i bilgisini veren Öztürk, "Alüminyum, kullan lan yerin konseptine uymazsa bu aya di er masalara da monte edebiliyoruz" ifadesini kulland. Is t c l masan n, normallerine göre çok maliyetli olmad n vurgulayan Öztürk, bunlarda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarlar flarj etmek için elektrik prizleri de bulundu unu kaydetti. Öztürk, s t c l masan n, ahflap olanlar ile aras nda pek fiyat fark bulunmad n bildirerek, flöyle konufltu: "Bu masayla ayr bir s t c alman za gerek yok. Ayr bir s t c, ek bir maliyet. Di er yandan ald n z s t c, mekanda ciddi yer kapl yor. Tüm bunlar düflünürsek maliyet düflüyor. Bu ürünü sat n almay düflünenlerden en fazla gelen sorular, elektrik sarfiyat yla ilgili. Bu s t c l masa, saatte 40 kurufl elektrik harc - yor. Ayr ca müflteri olmad nda s tma sistemi devreden ç kar labiliyor. Masay istenen ölçü ve ebatta yapabiliyoruz. Talepten oldukça memnunuz. Havalar n so umaya bafllamas n n ard ndan sipariflleri yetifltirmekte zorlan yoruz." (AA) Elektrik sayaçlar n n periyodik muayenesini yapt r n Periyodik muayene için zaman nda müracaat etmeyenler hakk nda, daha sonra müracaat etmifl olsalar dahi, damga süresi dolmufl ölçü aleti kullanma fiilinden dolay, ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai ifllem uygulanacak. Periyodik muayenelerin yapt r lmas sorumlulu- u gaz, elektrik ve su sayaçlar nda; bu sayaçlar da t m a nda kullanan da t m flirketine veya da- t mdan sorumlu iflletmeye, da t m a d fl nda kullan lanlar ile di er ölçü ve ölçü aletlerinde ise ilgili kanun kapsam nda ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullan c ya ait olacak. Periyodik muayene için baflvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin ayn y l içerisinde muayenelerinin yap larak damgalanmas gerekecek. Hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukar kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarn çl vagonlar, naklimetre, akaryak t ölçek ve sayaçlar ile likit petrol gaz (LPG) sayaçlar n n periyodik muayeneleri 2 y lda bir yap lacak. Eski yönetmelikte yer alan "her türlü elektronik terazi ve basküller, çekeri 2 bin kilogramdan fazla olan basküller ile taksimetre muayeneleri" ise kapsam d fl na ç kart ld. Elektrik, su ve gaz sayaçlar - n n periyodik muayeneleri de 10 y lda bir yapt r lacak. An lan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaat üzerine Bakanl k Ölçüler ve Ayar Teflkilat taraf ndan yap lacak. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgaland klar y ldan bafllanarak hesaplanacak. Uzunluk ölçüleri (tek parçal a aç metreler), ak c maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar (5 kilogram dahil) hassas olmayan kütle ölçülerinin periyodik muayeneleri 2 y lda bir yapt r lacak. Mekanik tart aletlerinden masa terazileri, asma terazileri, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, çekeri 2 bin kilograma kadar olan (2 bin kilogram dahil) olan basküller kapsam d fl na al nd. Muayene kapsam ndaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaat üzerine Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar memurluklar nca yap lacak ve periyodik muayene süreleri, damgaland klar y ldan bafllanarak hesaplanacak. (AA)

8 8 26 Aral k 2013 Perflembe Aylin DEM RHAN Frans zlar kitaba art k daha az bütçe ay r yor PAR S - Frans zlar n kitap sat n almak için ay rd bütçenin geçen y llara oranla düfltü ü ortaya ç kt. GFK dan flmanl k flirketi taraf ndan yap lan araflt rmada, Frans zlar n müzik dinleme ve okuma al flkanl klar incelendi. Buna göre, Frans zlar n kitaba ay rd bütçenin her geçen y l düfltü ü belirtilirken, aras nda kitap (e-kitap da dahil) al flveriflinde y ll k 94,90 avro harcayan Frans zlar n döneminde harcamalar n n 81,20 avroya kadar geriledi i görüldü. Elektronik kitap okuma al flkanl klar na da vurgu yap lan araflt rmada, e-kitap tercih edenlerin yüzde 84'ünün yasal yollardan, yüzde 9'unun yasal olmayan, yüzde 8'inin de hem yasal hem yasal olmayan yollardan elektronik kitap indirdi i belirtildi. Müzik dinleme al flkanl klar na bak ld nda, Frans zlar n radyo ve televizyondan 6 ila 3 saat, CD'den yaklafl k 2,5 saat olmak üzere haftada toplam 11 saat müzik dinledi i belirlendi. Müzik dinleyenlerin yar s na yak n n n internet üzerinden indirme yapt, bu kiflilerin üçte ikisinin de yasal yollar tercih etti i ifade edildi. Araflt rmada müzik ve okuma al flkanl klar n n yan s ra Frans zlar n oyun al flkanl klar da incelendi. Buna göre, Frans z halk n n yüzde 66's bilgisayardan, yüzde 55'i oyun konsolundan, yüzde 42'si cep telefonundan, yüzde 36's tabletten ve yüzde 45'i ak ll telefonlar ndan oyun oynuyor. Her 10 Frans zdan 8'i son bir y lda en az bir kez oyun oynad n belirtti.(a.a) Irak'taki Suriyeli s nmac n n "So uk günlü ü" ERB L - Yaflanan iç savafltan kaçarak Irak' n Erbil kentindeki Kavergosk Kamp 'na yerleflen Suriyeli s nmac lar, k fl n zor flartlar nda yaflama tutunmaya çal fl yor. So uk havalarda kald klar çad rlarda battaniyelerle s nmaya çal flan Suriyeliler, imkanlar ölçüsünde dünyadaki geliflmeleri de takip etmeye çal fl yor. 18 yafl ndaki Suriyeli Pervin Hüseyin de vatan ndan kaç fl ve karfl laflt klar zorluklar, günlükte kaleme almaya çal fl yor. AA muhabirine yaflad klar s k nt lar ve bu çerçevede tuttu u notlar paylaflan Pervin, günlü ündeki en ac hat ras n n, "fiam'dan kaç p, Irak'a s nmalar " oldu unu ifade ederek, "Üniversiteye girifl s nav na haz rlan yordum, fakat çat flmalar fliddetlenince her fley buharlaflt, ölümden kaçarak vatan m z b rakmak zorunda kald k ve bu çad r d fl nda hiçbir fleyimizin olmad bir yere geldik" diye konufltu. Bölgede etkili olan sa ana n ard ndan çad rlar n su alt nda kald bir geceyi, günlü ünde yaflad klar "en s k nt l ikinci olay" fleklinde not eden Pervin, o geceyi de flöyle anlatt : "Çok so uk bir geceydi. Ya mur çad r su alt nda b rakm fl ve her fleyimiz slanm flt. Baflka elbiselerimiz olmad için geceyi slanm fl elbiselerimizle geçirmek mecburiyetinde kald k." (A.A) S n rda kayak keyfi HAKKAR - fiemdinli Kaymakaml taraf ndan geçen y l Güzelkonak köyünde tesis haline getirilen ve ilçeye 23 kilometre mesafede bulunan kayak tesisi ilçedeki yüksek kesimlerde kar kal nl n n iki metreye ulaflmas yla sezonu açt. Köydeki tesislerde kar kal nl n n yeterli seviyeye ulaflmas ve kar kalitesinin de yüksek olmas n f rsat bilen kayakseverler, sabah erken saatlerden itibaren tesislere ak n ederek, y llard r özledikleri ortamda kayak yapman n tad n ç kard. Köyde bulunan karakola daha önce terör örgütü PKK taraf ndan üç kez sald r düzenlendi ini aç klayan Kaymakam Adem Ünal, çözüm sürecinin ard ndan köydeki kayak yapmaya uygun olan alan n tesis haline getirildi ini belirterek flunlar söyledi: "fiuan bulundu umuz Güzelkonak karakoluna geçen y l maalesef 3 defa sald r oldu. Çözüm süreciyle burada Gençlik ve Spor Müdürlü ümüzün sayesinde insanlar n kayak keyfine tan kl k ediyoruz. Kurflunlar yerine, art k insanlar m z gördü ünüz gibi ran ve Irak s n r nda bulunan ve daha önce 3 kez sald r n n yafland fiemdinli ilçesine ba l Güzelkonak köyünde, çözüm süreciyle birlikte oluflturulan kayak tesisi kayakseverlerin ak n na u rad. kayakla hayatlar n daha güzel hale getiriyor." Köylerinde bin 200 ö rencinin bulundu unu, bu nedenle tesislerin köylerinin geliflmesi aç s ndan son derece önemli oldu unu belirten eski Hakkari Milletvekili Hakki Töre ise "Kaç senedir terör nedeniyle hiçbir fley yapamad k. De il bizim köyde hiçbir yerde yapamad k. Ama yavafl yavafl inflallah bafll yor. Memlekette böyle tesislerin aç lmas ve böyle e itimlerin verilmesi güzel olur. Sa olsun Kaymakam m z ve müdürlerimiz de yak ndan ilgileniyor. Hepsine teflekkür ederiz" lçe Gençlik ve Spor Müdürü Faysal Bilmece ise kayak sporuna gün geçtikçe ilginin artt n ve flu anda 80 kay tl ö rencinin bulundu unu belirterek, vatandafllar n da kayak sporuyla ilgilenmeye bafllad na dikkati çekti. Kayak tesislerini büyütmek için projelerinin oldu unu ve gelecek y llarda bir kayak evi ve teleferik kurmak istediklerini aktaran Bilmece, gelecek y llarda Güzelkonak tesislerinin Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olaca na inand n dile getirdi. fiemdinli'de sosyal faaliyetlerin yap laca alanlar n çok fazla bulunmad n belirten vatandafllardan Süheyla Geylani ise ilçeye kayak tesislerini kazand ran kurumlara teflekkür etti. Tesislerle birlikte ilçedeki sosyal yaflam n da geliflmesini beklediklerini aktaran Geylani, "Burada olan sosyal faaliyet çok büyük bir fley oldu bizim için, daha da çok fleyler bekliyoruz. Uluda derlerdi ama Uluda 'a giden bence buraya gelsin. Buras Uluda ' kesinlikle aratm yor. Daha önceki y llarda kurulmas na ra men ilk defa geliyorum ve bundan sonrada hep gelece im" (A.A) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Melahat Ecevit in m sralar ndan Melahat Ecevit flair, yazar, araflt rmac, e itimci. Yazd klar ve yay nlad klar yla dikkat çekiyor. Alt dörtlükten meydana gelen Gördün mü? adl, bafll kl fliiri var masamda. Bu fliirin m sralar aras nda gezmek istiyorum bugün. Önce an lan fliirin ilk üç dörtlü ü üzerine bir göz atal m, bakal m Melahat hocan m neler söylüyor, hangi mesajlar yla ç k yor okurlar - n n karfl s na: Çoktan örtük bizim evin kap s, Boynu bükük çocuk gibi gördün mü?. Uzun ince buyur eden yap s, S r vermemifl, y k k dökük gördün mü?. Küllenmifl oca tütmüyor art k, Gel! Diyen yok srar etmiyor art k, Kim ne derse desin yetmiyor art k, Kiremitler k r k dökük gördün mü?. Gökyüzüne karabulut çökerken, Gözyafl n oluklara dökerken, Buras s cac k yuvam z derken, Bacalar k r k dökük, gördün mü?. Isparta ilimiz merkezinden seslenen, Göller Bölgesi fiair ve Yazarlar Derne i Genel Baflkan olan Melahat Ecevit hocan m, Gördün mü? adl fliirinin dördüncü dörtlü ünde, ya murda slanan duvarlardan, bunlar n yar s - n n s valar n n döküldü ünden, bu virane görünüm karfl s nda bakanlar n süzgünlü ünden, üzgünlü ünden sözediyor, Balkon, teras k r k dökük, görün mü? Diye soruyor. Bu fliirin son iki dörtlü ünde ise flöyle seslenmekte: Pencereler, fl k saçan umuttu, Kap anahtar çok eli tuttu, Dost bildiklerimiz hepsi unuttu, Evin yol, k r k dökük gördün mü?. Her fleyi geriye getirmek için, Çekilen ac y bitirmek için, Ah! Ak l m kald yitirmek için, Hayat ipi k r k dökük, gördün mü?....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Cemal Kurnaz ile Divan fiiiri Üzerine Sohbet-3 Fuzuli nin beni etkileyen beyitlerinin bafl nda bu söylemi geliyor. Peki, divan fliirinin anlafl lmas ve gelene in daha iyi anlafl labilmesi hususunda neler yap labilir? Üniversitede siz birçok yaz yaz yorsunuz ve dersler veriyorsunuz ama bunlar n d fl nda neler yap labilir? Divan fliirini topluma nas l açabiliriz? Önce önyarg lar m z k rmam z ve bir muhabbet do urmam z gerekiyor. Bir fley sevilince de er kazan r ve kifli sevince ö renir. Sevmeyince ö renmesi zordur; çünkü araya dil ve kültür mesafesi girer. Bu vesileyle flunu anlatmak isterim: Ben 1974 y l nda Urfa ya ö retmen olarak tayin olmufltum. Genç idealist bir ö retmen olarak gitti im Urfa da çok sars c, flafl rt c olaylara flahit oldum. Dilenciler Fuzuli den gazeller okuyarak dileniyordu. Ben o zaman bunu anlayamam flt m; çünkü divan edebiyat n n saray n etraf nda bir avuç insan n anlad, dinledi i bir fley oldu unu halktan kopuk oldu unu söylemifllerdi. Bize öyle ö retmifllerdi. O y llarda flunu düflündüm: Cumhuriyet döneminde Urfa ya bunlar nas l gelmifl olabilir, bu insanlara bunu kim ö retmifl olabilir? Tabi o zaman eflk ya filmi çekilmemiflti. Rahmetli Kazanc Bedih henüz Türkiye nin gündemine girmemiflti. Tenekeci Mahmut u bilmiyorduk. Urfa da bir yerlerde, Urfa gibi baflka kültür flehirlerinde Diyarbak r da, Erzurum da, Bursa da, Kütahya da, Edirne de bir flehir kültürünün olufltu unu, bir mahalli klasi in ortaya ç kt n bilmiyorduk. Çok düflündüm oralarda; 30 yafl nda okuma yazma bilmeyen, tahsili olmayan bir genç insan Urfa da bana Nabi den gazeller okudu hem de pefl pefle. Dedim ki, sen bunlar nerden biliyorsun? Burada herkes bilir bunlar, Yani bir kazanc esnaf na, bir tenekeci esnaf na benim bugün ö retemedi im Fuzuli nin gazellerini, Nabi nin gazellerini ö reten gelenek neydi? Ben onu çok sorgulad m ve arad m. Düflündüm ama bulanmad m. Âfl k kahvelerinde Fuzuli gazellerinin okundu u, yaren sofralar nda, s ra gecelerinde yüzy ldan Orta Asya ya ve Afganistan a, hatta Urumçi ye kadar bu gazellerin okuna geldi ini ben sonradan ö renecektim. O zamanlarda bilemiyordum bunlar. fiimdi Kazac Bedih i maalesef dramatik bir flekilde kaybettik. Allah rahmet eylesin. O kaybetti imiz bir kifli de il asl nda büyük bir gelenekti. Yani as rlar boyunca bütün Türk co rafyas nda ola gelen bir gelene i kaybettik. Oysaki eskiden halk m z, esnaf m z bir araya gelip bir klasi i bu türküydü, bu anonimdi diye ay rmaks z n hepsini bir bütün olarak oralarda küçük yaflta da meflk ediyor ve kulaktan ö reniyordu. Mesela Tenekeci Mahmut un okudu u bir gazelden bir beyit ak ma geldi. Bunlar hakikaten çok flafl rt c bilgiler. Bak n z, diyor ki beytinde Tenekeci Mahmut: Yanal m yak lal m tutiya gibi sarh olal m Bari bu tahrib ile girelim yârin gözüne Tutiya, sürme demek; toz halinde biliyorsunuz sürme. Sarh olmak da, k zg n yüksek s l f r nlarda toz haline gelerek yanmak. Sürme göze çekiliyor; yani sevgili o kadar âfl na ilgisiz ki, afl n onun gözüne girmesi mümkün de il. fiair beytinde, yanal m yak lal m, vücudumuzu toz haline getirelim de, bari sürme olsun bari bu flekilde, sevgilinin gözüne girelim diyor. Çok ince bir söyleyifl. Büyük flairler kadar baflar l. Yani bunu bir tenekeci esnaf na ö reten kültür, gelene in kendisidir. As l kaybetti imiz budur. Eskilerin yapt gibi gelene i bilmeli ve onu meflk etmeliyiz. Modern manada Divan fliirini gönlümüze ve içimize koyduktan sonra onu nas l bugüne dönüfltürebilece- imizi ve nas l tafl r z düflünmek laz m. Do rusu burada rahmetli Hocam Prof. Dr. Ahmet Çelebio lu nu anmak istiyorum. O bize divan fliirini ö renmenin onu meflk etmek oldu unu söylerdi ve bize ev ödevleri olarak gazeller yazd r rd. Bu sayede aruzu kullanmay, onun dünyas na girmeyi, mecazlar, teflbihleri ve mazmunlar n kullanmay ö retmifltik. Bizde o vesileyle baz denemeler yapm flt k. Bunun çok yararl bir yol oldu unu düflünüyorum. fiair adaylar hem Karacao lan meflk etmeli, hem Pir Sultan meflk etmeli, hem Yunus Emre yi meflk etmeli, hem de Fuzuli yi meflk etmelidir. Benim bugünlerde yay nlanm fl olan bir kitab m var. Osmanl fiair Okulu diye. Osmanl flair okulunun meflk ekolü oldu unu düflünüyorum ben. Evet, o kitab n z okudum ve her flairinde okumas gereken bir kitap diye düflünüyorum. Teflekür ediyorum takdiriniz için, bak n z nazirenin as l önemli ifllevi meflktir. O ev ödevleri gibi ö renme sürecinde yüzlerce yaz l p imha edilenlerdir. O suretle, yani meflk ederek bu beceriyi kazanm fl olan flair art k kendi üslubunu kazan r ve bu flekilde fliirler yazmaya devam eder. Büyük üstatlar aflmak hevesi ile iddias ile nazireler yazar. Büyük bir flaire diyelim ki, Nedim e veya Fuzuli ye bir nazire yazd zaman bu çok önemli bir fleydir. Belki birbirine benzer fliirler ama Fuzuli nin fliiri inim inim inlerken, Nedim in fliiri fl k r fl k r oynarken flair kendi üslubunu oraya yans t r. Meflkin ve nazirenin bir baflka özelli i de fludur: fiair bu sayede sürekli idman yapar. Yani futbolcular n sürekli formda kalmak için çal flmas gibi sürekli mücadele eyleyip ve sürekli yaz p çizerler. Bu da form tutmak için yap lan bir ifllemdir. E er nazirenin bu ifllevlerini göz ard edersek, onu küçümsemifl oluruz. Gayet tabiî ki bu yolla hem fliir yazmak ö renilir, hem de iddial fliirler ortaya ç kar. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Çiçek, günefl ve polen; ifl ar da ve balda A aç, toprak ve meyve; gizem su da ve dalda. Koflan gönül at ysa o yol tafll bir yoldur, Bütün maharet flükür tevekkül adl nalda.

9 26 Aral k 2013 Perflembe 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ABSÜRDÜN KARANLIKLI HÜZNÜ Rönesans sonras Bat âleminde ortaya ç k p giderek hemen hemen bütün dünyaya serpilmifl olan zihniyet de iflimi, zaman içinde muayyen bir dünya görüflü biçiminde sistemleflti. Vahiy merkezli kâinat anlay fl yerine; salt beflerî ak l merkezli evren anlay fl n n ikame olufluyla dinin verileri ve de erler dizgesi do rultusunda örülmüfl, kendi iç bütünlü üne sahip yaflama üslûbu ve varl yorumlama biçimi de esastan dönüflüm ve de iflime u rad. Art k bundan böyle seküler düflünüfl, felsefe ve bilim, metafizik arka plan ndan kopar lm fl yal n bir fizikî gerçekli i kendine temel olarak ald. Böylesine kültürel bir atmosferi soluyup varl k alan na ç kan bir felsefî e ilim de Varoluflçuluk (Egzistansiyalizm)tur. Varoluflçulu un kâinat görüflü olarak "absürd", varl n ve kâinat n anlams zl, saçmal, bofllu u ve amaçs zl telâkkisinden yola ç karak onun de iflik unsurlar aras ndaki mant kî silsilesinin ve uyumlu bütünlü ünün yarat c s z ve devams z zannedilmesinden dolay manas zl anlam n tafl yor. Ancak varl k üzerinde, kâinat üzerinde; nihayet zaman ve insan üzerinde çok genifl, çok umûmî bir hikmet eli ifl görmektedir. Bu genel tasarruf ve icraatlar n ne ve niçin oldu unu Allah Kur'an'da insanlara ifade etmifltir. Bunun için "varl k - zaman - olaylar" üçlüsünde hâlden hâle girifllerin her cihetine nüfuz etmifl slâm iman yani bir Allah inanc aradan ç kar l nca, orta yerde so uk bir boflluk do ar. O zaman her fley anlams zl k, boflluk, hiçlik ve abes karanl nda kal r. Dünya çölüne bir belirsiz el taraf ndan f rlat l p kendi kaderiyle bafl bafla b rak ld vehminde olan Varoluflçu, kendini her fleye karfl yabanc hissetmifltir. Yani yaban ve kimsesiz bir yarat k. Heideger: " nsan varl k meydan na f rlat lm fl bir tafl parças d r." der. flte bu anlay flla Varoluflçu felsefe, insan n kozmik varl klarla ayn Allah' n isimlerinin tecellilerine mazhar olmaktan do an birlik ve kardefllik ba lar n kopararak onu yetim b rakm flt r. Bu insan n duygu ve düflüncelerinin ifade alan olan edebiyat da yetîmâne hüznü iflleyen bir edebiyatt r. nsan n sahibini reddetmesi ve yok saymas ndan onun varoluflçu yaln zl do mufltur. Buna göre, insan iradesi tek belirleyici kabul edilerek tanr laflt r l r ve ondan kendi varl n kendisinin gerçeklefltirmesi istenir. Bundan sonraki aflamada da salt insan iradesinin tam ba ms zl ve mutlak kay ts zl öngörülerek, s n rs z hürriyet içinde istedi i gibi davranma hakk verilir. Yani bir anlamda insan tabiat, insan n nefis ve arzular kay ts zca putlaflt r l r. Bu da medeniyetin "dalâlet - âlûd" ve YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan SEÇ M Dünyada reddedilmek beteri yoktur; güneflin do mas n, s nma ve fl beklerken, ortal k karar r, koca koca bulutlar günefli kapam flt r... Sevildi imizi ve korundu umuzu hissetmifltik biz; acaba ondan m reddedilme ihtimalimiz kafam za geldi i gibi, geri gitmiflti. yi niyetli oldu un sürece; içindeki düflman yenerdin ya d fl ndakini??? Benim ilk seçim deneyimimdi; O'nun da ilk. kimiz de daha önce hiç siyaset yapmam flt k üstüne üstelik. Ama Tanr 'n n çizdi i yoldan sapmak mümkün de ildi iflte ve biz bu deneyime seçilmifltik... Kafam zdaki sorular, yorgunlu umuz, korkular m z, bencilli imiz, cömertli imiz ayn yd. O ve ben biribirimize ihtiyac m z oldu u bir noktada vermesini ve almas n bildik... Siyaset yapmay tecrübe etmeden ö renmek mümkün de ildi ve biz beraber tecrübe ettik, politika gerçek anlamda vücudumuzun bir parças oldu, flu son bir buçuk ayda... Çok heyecanl günlerdi, adrenalin vard sürekli; Çubuk'ta erkek dolu kahvelere biri bafl örtülü biri bafl aç k 2 kad n girip, televizyonu kapamaya cüret edip, befl-on dakikal k konuflmalar yapt m zda arkam zdan 'kar lardaki cesarete bak, ba ms z aday oluyorlar; yetmiyor, bi de kahveye gelip konuflmalar yap yorlar' dediklerinde, ruhum kartal gibi en yükseklere uçmufltu; Türkiye halk haz rd, bizi sevmiflti, benimsemiflti... Semt pazarlar n dolafl rken ya da esnaflar ; hiç yabanc l k hissetmedik. Dövüfl sanatlar n n temel kaidesi teslimiyettir; bu rakibin enejisini ve hamlesini size katar. "tabiat - perest" olan taraf n veriyor. Böylece Varoluflçular, hayat yapmada insanlar n iradelerini ilâhlaflt rmalar yla ayn zamanda onlar n s n rl varl klar na sonsuz sorumluluklar yüklemifltir. Kendi varl k meselelerini çözme ve kaderini belirleme sorumlulu unu üstlenen insan "Varoluflumu gerçeklefltirmeme engel olan olumsuzluklarla dolu bu dünyan n düzenine isyan ediyorum! Benim bütün çabam ve didinmem bofllu a kulaç atmakt r. Dolay s yla böylesine bofl, anlams z ve saçma bir dünyada hayat m n, varl m n, de er yarg lar m n, düflünce ve davran fllar m n manas yok" Albert Camus'nün Yabanc adl roman n n kahraman Meursault, kendi ruhunun s n rs z özlemleri ve arzular yla fluhûdî âlem olan fizik dünyan n s n rl donan m n çat flma ve çeliflkisine "her fley saçma" isyan yla tepki gösterdi. Bu absürdü yani "saçma"y do uran, görünen s n rl fizik dünyan n kendi s n rs z ruh dünyas na tam tekabül etmeyen "yabanc "l d r. Kalp ve emelin soyut mahiyeti, dünyan n somut varl içinde hapsedilemez. Onlar n uzant lar, gene kendi nevilerinden olan gaybî olanla ba lant l d r. Fizik ötesi olanla birlefltikleri zaman "yabanc l k", "ünsiyet"e dönüflür. Meursault, bir süre için gurbete gönderildi i bu dünyada gerçek sahibini ve dostunu bilmedi inden, onu bulamad ndan ya da kaybetti inden (fakdü'l - ahbâb) as l vatan ndan da habersizdir. Bundan dolay d r ki o, kendini bu dünyada mahpus gibi hisseder. Hatta iflledi i cinayetten dolay girdi i hapishane ona fazla bir endifle, üzüntü ve s k nt vermez. Zira ona göre de iflen bir fley olmam flt r. Hapse mahkûm edilifli, büyük bir hapishanenin avlusundan bir hücresine aktar l fl n and rmaktad r. O, yabanc bir dünyada yaban gibi dolafl r. nsanlar n kendi aralar nda âdet edinip normal gördükleri, kurallaflt r p kanunlaflt rd klar davran fl ve telâkkiler, ona göre anlams zd r, saçmad r. Çünkü tatmin edici bir sona ulaflmayan bu dünya, varl k, olaylar ve hayat n ciddiye al nacak bir taraf yoktur, de mez. Bu çerçevede sebepsiz yere iflledi i bir cinayetten dolay ölüme mahkûm oluflu karfl s nda kendi iç monologuyla düflünce ve yorumlar n flöyle verir: "Af dilekçem reddedilmiflti. Öyleyse ölece iz demek? Bu düflüncede hiçbir tereddütlü taraf yoktu. Fakat herkes bilir ki, hayat, yaflanmak zahmetine de meyen bir fleydir. Asl nda otuz ya da yetmifl yafl nda ölmenin önemli olmad n bilmez de ildim; çünkü her iki hâlde de gayet tabiî olarak baflka erkeklerle baflka kad nlar, yine yaflayacaklar ve bu, binlerce y l devam edecektir." Meursault'nun yaln zl ve yabanc l onu en nihayet ümitsizli e (muzlim bir hüzün ile ümitsiz a lay fl) ulaflt r r. Papazla aralar nda geçen bir diyalogu flöyle aktar r: "Bana: fiu hâlde hiçbir ümidiniz yok mu? Tamamiyle ölüp gidece iniz düflüncesiyle mi yafl yorsunuz? dedi i zaman sesi de titremedi. Ben: Evet dedim." Varl k problemlerini çözmede ve kendi kaderini belirleme sorumlulu unu üstlenme durumunda bünyevî varl onu ümitsizli e sevkeder. Öylesi bir teslimiyet hali vard üzerimizde; di er partiler ya da ba ms z adaylar umurumuzda de ildi. Cesurduk ve sonuna kadar öyle kald k... Kimi zaman kalabal k kay ts z kald bize; ama biz sesimizi kesmedik, yaygaraya devam ettik. Hak ve özgürlük davas yd bizimki ve siyaset üstü olmal yd k; t pk ergenli in kap s n yeni çalan çocuklar gibi a z m zdan ejderhalar gibi ç kt ateflimiz ve tüm Dünya'ya ulaflt k. El Cezire, ran Devlet Televizyonu, Hollanda ve talya Bas n n a rlad k; Çek bile çekti belgeselimizi. Dünya Milletvekilli ine aday olmufl olsak eminim ki kazanm flt k... Propaganda süremiz tükenene kadar devam ettik; sistemi de ifltirece imize dair kad n sözü verdik, çald m z kap lar aç ld ve biz hep o bir tane ba ms z kad n milletvekilli i mazbatas n almay hayal ettik... Sevildi imizi ve korundu umuzu hissetmifltik biz; acaba ondan m reddedilme ihtimalimiz kafam za geldi i gibi, geri gitmiflti. yi niyetli oldu un sürece içindeki düflman yenerdin ya d fl ndakini? Dünya'da reddedilmekten beteri yoktur; güneflin do mas n, s nma ve fl beklerken, ortal k karar r koca koca bulutlar günefli kapam flt r... GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Götürü, toptan. Dingil. 2. stanbul un eski adlar ndan biri. M s r n plaka iflareti. 3. Kuflun yavrusuna tafl d yem. Kaçak. 4. Tayin. Ulaflt rma. 5. Endonezya n n plaka iflareti. Görkem, heybet. 6. Turpgillerden, flalgama benzer bir bitki. At yavrusu. 7. Modern Yunanca. 8. Tasdik. Kad nlar hamam nda müflteri y kayan kad n. 9. Bir meyve. Tavlada bir say. 10. Kastamonu ilinin bir ilçesi. fiua. 11. sim. Vekil. 12. Aylardan biri. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 13. Et suyuna k zart lm fl ekmek konularak yap lan yemek. Fal. 14. Binek hayvan. Kolay ifllenen bir maden. 15. Garson yama. Sersem, budala, ebleh. 16. Seyrek, az bulunur. Adale. 17. Aylardan biri. Olumsuzluk anlatan önek. 18. Birim. Kari. 19. Aflk. Çocuk sahibi olmufl kad n. 20. Üzme, s k nt verme, üzgü. Hardal kokulu savafl gaz. Yukar dan afla ya: 1. Dayan kl l n artt rmak için ayakkab lar n alt na çak lan k sa boylu iri bafll çivi. En küçük izci birli i. Cüretkâr. Ekinlere zararl bir böcek. 2. Parlak bir fl k vererek yanan sar msak kokulu bir gaz. Erkek sesinde bir perde. 3. Yap. lgili. Bir ilimiz. 4. Astatinin simgesi. Eski konaklarda harem ile selaml k aras ndaki daire. Kolayl kla paraya çevrilebilme özelli i fazla olan varl klar. 5. Geveze. Ba layan fley, ba. H ristiyan, Nasranî. 6. Bir anda oluveren, apans z. Bildik, tan d k. Bir renk. Antalya ilinde dünyaca ünlü bir plaj. Kal n sicim. 7. Menzil. Topra a çak lmak için haz rlanm fl, ucu sivri demir veya a aç. Tatl bir besin. Japon lirik dram. 8. Asetik asidin tuzu veya esteri. Güzel bir süs bitkisi. Bir ya fl türü. 9. Ayakkab çekece i. Kalorifer, soba gibi s nma araçlar. Yasal. 10. Tarz, üslup, biçem. Dost, yak n arkadafl. Keçi tüyü. Büyük delikli kalbur. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 26 Aral k 2013 Perflembe Burcu KER M Yüz nakli yak fl kl l k de il, ihtiyaç için yap l yor Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz nakillerini daha yak fl kl ya da güzel olsun diye de il, hastan n ihtiyac oldu u için yapt klar n söyledi. DEVLET K TAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜ ÜNÜN KAYBOLAN ÖKC LEVHALARI Devlet Kitaplar Döner Sermaye Müdürlü ünün; 1-Modeli NTER MPOS ve Sicil numaras 1293, 2-Modeli NTER MPOS 2001 LC ve Sicil numaras 1348, 3-Modeli NTER MPOS 2001 LC ve Sicil numaras 1349, 4-Modeli IBM 4614 FO1 YG ve Sicil numaras , 5-Modeli IBM 4614 YG ve Sicil numaras , 6-Modeli IBM 4614 YG ve Sicil numaras , 7-Modeli IBM-4614-FO1 ve Sicil numaras K77C7633, 8-Modeli OL VETT CRF 3208T ve Sicil numaras , 9-Modeli PROF LO TELRA EL OL VETT -OL-2014M BA ve Sicil numaras 24624, 10-Modeli SHARP ER 2770 ve Sicil numaras , 11-Modeli BEKO SR 398 ve Sicil numaralar , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12-Modeli BEKO SR 108 ve Sicil numaralar , , , , 13-Modeli BEKO SR 298 ve Sicil numaras olan Ödeme Kaydedici Cihazlar na ait levhalar kaybolmufltur.hükümsüzdür. Bas n-18210(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar SAGLIK ANTALYA -Özkan, Konyaalt Sanayici ve fl Adamlar Derne i (KON- S AD) taraf ndan düzenlenen kahvalt - ya kat ld. fl adamlar n n yüz nakilleri ve estetik alan ndaki sorular n yan tlayan Özkan, güzelli in göreceli bir unsur oldu unu, güzellik kavram n n insandan insana farkl l k gösterdi ini söyledi. Türkiye de 4 yüz nakli operasyonu gerçeklefltirdi ini hat rlatan Özkan, nakilleri yaparken hastan n yak fl kl olup olmas n de il, ihtiyac n n karfl lan p karfl lanmamas na özen gösterdiklerini söyledi. Yapt operasyonlardaki hastalar n gerçekten bir yüze ihtiyaçlar oldu unu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, Hasta daha yak fl kl ya da güzel olsun diye bu ameliyatlar yapm yoruz. Hiç yüzüne bak lmayan, insanlar n bakt nda korktu u, ifllevlerini yerine getiremeyen hastalara nakil gerçeklefltiriyoruz. Onlara bir yüz naklediyoruz ve toplum içine daha rahat ç kmalar n sa l yoruz Son iki yüz nakli operasyonunda çene nakilleri de yapt n dile getiren Özkan, bu hastalar n daha önce yemek bile yiyemediklerini ancak operasyondan sonra bunu daha rahat yapabildiklerini kaydetti. Türk doktorlar na güvenilmesi gerekti ini, önemli baflar lara imza att klar na dikkati çeken Özkan, sa l k turizmi konusunda da ucuz de il, kaliteli hizmet sunulmas gerekti ini vurgulad. KONS AD Yönetim Kurulu Baflkan lhami Kaplan da Özkan a kat l m ndan dolay teflekkür ederek, plaket verdi. KONS AD üyeleri, Özkan ile hat ra foto raf çektirdi.(aa) Sahte ilaç üreten, satan ve satt ranlara hapis cezas TIBB C HAZ BAKIM VE ONARIMI TEKN K DESTEK PERSONEL H ZMET ALINACAKTIR GAZ ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES TIBB C HAZ BAKIM VE ONARIMI TEKN K DESTEK PERSONEL hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : 1.Sok. No: EMEK ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 4 kifli ile 24 ayl k T bbi Cihaz Bak m ve Onar m Teknik Destek Personeli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 24(yirmidört) ayd r 3- halenin a) Yap laca yer : Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dekanl k Binas Emek Mah. 1. Sk. No:4 Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve/veya Özel Sektörde Difl Hekimli i ile ilgili her türlü t bbi cihazlar n bak m ve onar m hizmet al m ifl deneyim belgesine sahip olacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi 3.Kat Döner Sermaye Bürosu adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dekanl k Binas 3. Kat Döner Sermaye Bürosu Emek Mah. 1. Sk. No:4 Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-18169(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA - Türk Eczac lar Birli i (TEB) 2. Baflkan Arman Üney, Torba Yasa da yer alan sahte ilaç üretimi, sat fl ve satt ranlar kapsayan cezai müeyyide ile ilgili olarak, Ruhsats z olarak ilaç üretimi yapanlar ve bu flekildeki ilaçlar bilerek satan veya satt ranlar, bir y ldan befl y la kadar hapis cezas ile cezaland r lacak. Ceza yasas nda genel anlamda sahtecilik le ilgili cezai yapt r mlar bulunuyordu. Ancak bizim yasaya konarak, özelde ilaçla ilgili sahtecili e çok yerinde bir yapt r m gelmifl oluyor Üney, AA muhabirine yapt aç klamada, özellikle bitkisel ürün ad alt nda baz ürünlerin, internet üzerinden sat labildi ini belirterek, bu ürünlerin halk sa l n tehdit etti ini söyledi. nternet arac l yla sat fl yap lan ürünler içerisinde baflta zay flama ve cinsel gücü art r c ilaçlar n bulundu unu ifade eden Üney, saç ç kard, kolesterole, diyabete ve kalp rahats zl klar na iyi geldi i öne sürülen ürünlerin vatandafllara ulaflt r ld n belirtti. Üney, internet yoluyla yap lan sat fllarda ürünlerin güvenilirli inin söz konusu olamayaca n dile getirerek, Bitkisel bile olsa, bütün ürünlerin mutlaka ilaç gibi de erlendirilmesi ve kullan lmas gerekir. Halk n sa l yla gözlerini k rpmadan oynayan bu kifliler, bitkisel kelimesini kullanarak sat fllar na internet üzerinden devam ediyorlar diye konufltu. nternette kolayca sat fl yap lan bu tür ürünlere G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ndan g da takviyesi ürün olarak onay al nd n anlatan Üney, Daha sonra bu ürünler, hiçbir sa l k profesyonelinin yönlendirmesi olmadan halk m za tan t larak sat fla sunulmaktad r. Dolay s yla bu durum, bu tür ürünlerde çok rahat bir flekilde sahtecilik yap lmas riskini de beraberinde getirmektedir Üney, TBMM Genel Kurulu nda görüflülen Torba Yasa Tasar s nda yer alan internetten ilaç sat fl na yönelik madde ile ilgili bilgi verdi. Tasar da yer alan metinin neler getirece- i hakk nda aç klama yapan Üney, flunlar kaydetti: Tasar da yer alan de ifliklik ile ilaçlar n içinde bulunan maddelerin saf olmad veya ruhsat almak için verilmifl formüle uymad veya ilaçlar n tedavi edici özelliklerini azaltacak veya kaybettirecek flekilde üretildi i anlafl l rsa ruhsat sahibine ve ilaçlar n bu flekilde imal edildi ini bilerek satan veya satt ranlara on bin liradan befl yüz bin liraya kadar idari para cezas verilir. Eski yasada bin - 25 bin lira aras nda de iflen idari para cezas ve ruhsat iptali söz konusuydu. Bu ilaçlar n kanuna ayk r flekilde tan - t m ve sat fl n yapanlar ve bunlar onayl endikasyonu d fl nda pazarlayan ve reçete oluflumunu teflvik edenlere o ilac n son bir y ll k sat fl tutar toplam n n befl kat na kadar idari para cezas verilir. Ancak bu ceza yüz bin liradan afla olamaz. Tan t m veya sat fllar n internet üzerinden yap lmas halinde, Bakanl k taraf ndan derhal eriflimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaks z n veya verilen izne ayk r olarak sa l k beyan ile ürün tan t m ve sat fl n yapanlar hakk nda yirmi bin Türk liras ndan üç yüz bin Türk liras na kadar idari para cezas verilir. Fiillerin tekrar halinde verilecek idari para cezas, daha önce verilen cezan n iki kat olarak uygulan r. Üney, yasan n kabulünün ard ndan uygulaman n bafllamas yla birlikte, ilaçlar n internet üzerinden uygun olmayan koflullarda tüketiciye ulaflt r lmas n n Bakanl k taraf ndan durdurulaca n ve sorumlular n yarg - lanaca n bildirdi. Torba Yasa da yer alan baflka bir düzenleme hakk nda da bilgi veren Üney, ruhsats z olarak ilaç üretimi yapanlar ve bu flekildeki ilaçlar bilerek satan veya satt ranlar n, bir y ldan befl y la kadar hapis cezas ile cezaland r laca n ifade etti. Bu ilaçlar n kendilerinden beklenen tedavi özelliklerini içermedikleri ve bu özelliklerini azaltacak flekilde saf olmayan maddelerden imal edildi i anlafl ld nda cezan n üçte bir oran nda art r laca n belirten Üney, ilaç olmamakla beraber hastal klar teflhis ve tedavi etti ini öne sürerek herhangi bir ürünün sat fl n n, pazarlamas n veya reklam n yapanlar n bir y ldan befl y la kadar hapis cezas ile cezaland r laca n kaydetti. Üney, ceza yasas nda genel anlamda sahtecilikle ilgili cezai yapt r mlar bulundu unu an msatarak, Ancak bizim yasaya konarak özelde ilaçla ilgili sahtecili e çok yerinde bir yapt r m gelmifl oluyor de erlendirmesinde bulundu. Üney, Nerede, hangi koflullarda, kim taraf ndan üretildi i belli olmayan, içeri inde ne oldu u bilinmeyen bu sa l k simsarlar, yeni düzenleme ile birlikte a r cezalara raz olmak durumundalar. Çünkü, hangi rahats zl a iyi geldi i belirtilerek, halk m z n en az bildi i alan olan ilaç konusunda her türlü tan t m n yap lmas, kullanmaya özendirilmesi, internet üzerinden hiçbir denetim mekanizmas olmadan sat fla sunulmas çok ciddi bir suçtur. Buradan halk m za sesleniyoruz; nas l bir sonuçla karfl lafl laca belli olmayan böylesi bir sa l ks zl a izin vermeyin! diye konufltu. (AA)

11 26 Aral k 2013 Perflembe DIS HABERLER 11 Yücel TANOL Türk bilim adam na Obama dan ödül WASHINGTON - Erkan Avc - ABD de çal flmalar n sürdüren Türk bilim adam Ahmet Y ld z, ABD Baflkan Barack Obama taraf ndan Genç Bilim nsanlar ve Mühendisler Baflkanl k Kariyer Ödülü yle onurland r ld. Ahmet Y ld z, prestijli ödülünü Obama n n elinden almaya haz rlan yor. ABD nin California Üniversitesi nde (UCLA) Fizik ve Moleküler Biyoloji bölümlerinde yapt çal flmalarla ad ndan söz ettiren Y ld z, kariyerinde önemli bir baflar ya imza att. Obama taraf ndan Genç Bilim nsanlar ve Mühendisler Baflkanl k Kariyer Ödülü ne lay k görülen Y ld z, duygular n AA ile paylaflt. Y ld z, ödülün ABD de bulunan genç bilim adamlar ve mühendisler için çok büyük önem tafl d n belirterek, Bir Türkiye vatandafl olarak, Baflkan Obama taraf ndan böyle bir ödüle lay k görülmek gerçekten gurur verici. Lay k görülen ödül burada genç bilim adamlar ve mühendisler için en prestijli ödül olarak kabul ediliyor. Ayr ca Amerika da kariyerine devam eden genç Türk bilim insanlar n ve yurtd fl nda e itimine devam etmeyi düflünen genç araflt rmac lar m z da teflvik etti ini düflünüyorum diye konufltu. Y ld z, bu ödülün kendisi kadar Türkiye ad na da onur verici oldu unu ifade etti. Askeri darbeyle görevden al nan Mursi nin dan flmanlar ndan Abdulfettah: OBAMA LE TANIfiACA INI E-POSTA LE Ö REND Y ld z n ödülünden haberdar olmas da ilginç. Haberin kendisine elektronik posta yoluyla bildirildi ini dile getiren Y ld z, flafl r p flafl rmad n anlat rken, Ödülün sürpriz oldu unu söylemek bilmiyorum ne kadar do ru Y ld z, önceden çal flmalar yla ilgili baz bilgilerin zaten topland n, dolay s yla böyle bir ödülün gelebilece ini tahmin ettiklerini aktard. Y ld z, sözlerini flöyle sürdürdü: Ülkeyi siyasiler de il, askerler yönetiyor KAH RE - HÜSEY N EL- KABBAN - Temmuz ay nda askeri darbenin yafland M s r da anayasa tasla için Ocak tarihinde yap lacak referandum öncesinde, artan kutuplaflman n ülkenin gelece ine yönelik etkileri tart fl l yor. Mursi nin dan flmanlar ndan Abdulfettah, AA muhabirine yapt aç klamada, Savunma Bakan Sisi nin gelecek dönemde ülkeyi yönetme ihtimali, ülkedeki kutuplaflma, 25 Ocak Devrimi nin geri kazan m ve krizin taraflar aras nda uzlafl sa lanmas konular nda de erlendirmelerde bulundu. Ülkenin gelece i için devrimi gerçeklefltiren gruplar n uzlaflmas n isteyen Abdulfettah, flöyle konufltu: Devrimden bu yana 3 y l geçti ve bu süre içinde devlet içinde devletin kimlerden olufltu unu, karfl devrimi yapanlar n ve gerçek devrimcinin kimler oldu unu gördük. fiimdi devrimci gençlik hareketleri, Müslüman Kardefller Teflkilat ( hvan), Güçlü M s r Partisi, 6 Nisan Hareketi ve liberallerin birleflip 25 Ocak devrimini geri kazanmas gerekiyor. Siyasi grup ve partiler, devrimin 3. y l dönümünde aralar ndaki ideolojik anlaflmazl klara son verip birlik oluflturamazsa Sisi uzun y llar ülkeyi yönetecek. fiuan ülkede yönetimi elinde bulunduranlar n siyasiler de il askerler oldu unu savunan Abdulfettah, Ordu pek ortada görünmüyor ve ülkeyi yönetenin kendisi olmad n iddia ediyor. Siyasetçilere bak yoruz onlar n da karar alma yetkisine sahip olmad n görüyoruz. Bu yönetim taraf ndan ortaya at lan çözüm önerileri de karfl taraf n r zas de il de dayatma üzerine kurulu M s r da krizinin taraflar aras nda uzlaflma sa lanamamas durumunda seçimlerde al nacak sonuçlar n da uzun vadeli olamayaca n dile getiren Abdulfettah, Siyasi arenadaki taraflar n hiç birinin net siyasi bir vizyonu yok, darbe yönetimi taraf ndan belirlenen yol haritas, bizim bafllad m z demokratik süreci baltalad ve hedeflenen uzlafl ortam da oluflturulamad. Bu oluflturulamad sürece bafltaki rejim bir dikta rejimi olarak kendi isteklerini bize dayatmaya devam edecektir. fiu an yaflad m z da zaten darbenin Çin gözünü Afrika ya dikti PEK N/fiANGHAY - Ali hsan Çam/Tevfik Durul - Çin, Afrika daki etkinli ini art rmak ad na düflük riskli diplomasi ve garantili yat r m prensibinden ödün vererek, bölge ülkelerinde çok kapsaml ve uzun vadeli planlar yap yor. Çin D fliflleri Bakan Vang Yi, bu ba lamda bölgede temaslarda bulunmak üzere ç kt turunun ikinci aya nda Ortado u nun ard ndan Kuzey Afrika ülkelerini ziyaret edecek. Afrika n n kendi ayaklar üzerinde durabilmesi ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde hareket etti ini savunan Çin, bölgede yerel istihdam sa lamaktan öte kendi ifl gücünü kendi sa l yor. Bu durum Pekin in Afrika y kendine ba ml k lmaya çal flt yönünde elefltirilere neden oluyor. Çin, bölge kaynaklar n kullan rken, ayn zamanda devlet binalar, hastaneler ve altyap infla projeleri ile halk n yaflam n do rudan ilgilendiren çal flmalar n yan nda bölge liderleri ve yerel halkla iliflkileri sa lamlaflt racak ad mlar atmay da ihmal etmiyor. Çin, Ortado u ve Afrika da y llard r kökleflmifl ve oldukça karmafl k hale gelmifl sorunlarla kendi bafl na ve tek tarafl inisiyatifle kesin ve kat bir durufl sergilemekten kaç nan diplomasisini son dönemde de ifltirerek ç kar n n oldu u bölgelerde daha net tav r almaya bafllad. Zira konu enerji olunca Çin, demografik ve etnik sorunlar ile yat r m risklerini göz ard ederek Sahra Alt Afrika s dahil birçok bölgeye yat r m yapmaya devam ediyor. Ülke bu yat r mlar n korumak ve iliflkilerini de gelifltirmek için her f rsatta yüksek seviyedeki yöneticilerini bu ülkelere gönderiyor. fianghay Sosyal Bilimler Akademisi nden Prof. Yü Cienhua, ABD nin bölgedeki etkisinin giderek azal rken, Çin en ise giderek varl n daha yo un olarak hissettirdi ine meflrulaflt r lmas sürecidir diye konufltu. ÖNEML OLAN SEÇ LM fi, S V L CUMHURBAfiKANININ HAKKINI MÜDAFAA ETMEK Abdulfettah, Mursi nin yeniden cumhurbaflkan olmas yla ilgili, Burada önemli olan isim de il, Mursi ya da baflkas bu göreve gelebilir. Önemli olan seçilmifl sivil cumhurbaflkan n n hakk n müdafaa ediyor olmak. Bu, ülkenin siyasi gelece inde darbeyle de il seçimlerle oluflturulan demokratik ortam n yeniden sa lanmas n n müdafaas d r ifadesini kulland. (AA) dikkati çekti. Prof. Yu Cienhua, flunlar kaydetti: Birçoklar bunun dengeleri altüst edebilece inden endifle ediyor. Belki de bu gerilime sebep olabilir. Fakat Çin in Avrupa ya da ABD ile farkl l klar var. Afrika da önceden beri Frans z ve ngiliz etkisi daha a r bas yordu. Fakat Çin in de kendine göre üstün oldu u taraflar var. Nakit paras var. ABD ve Avrupa n n ise teknolojisi. Bu ikisinin birleflimi muhakkak bölge ülkelerinin ve halk n n yarar na olacakt r. Konuya Çin zaviyesinden bak nca Afrika-Çin iliflkilerinde kazan-kazan politikas oldu u savunuluyor ve birçok Afrika ülkesi de Çin ile iliflkilerinin gelifliminden kazanç sa lad n karfl l kl ziyaretlerde kendileri deklare ediyor. Güney Afrika Cumhuriyet indeki bir flirkette sermaye dan flmanl yapan Çinli Lu Cinghao de AA muhabirine yapt de erlendirmede, Taraflar kim olursa olsun, yani Amerika, ngiltere, Hindistan ya da Çin fark etmez; Afrika her zaman sömürülen taraf gibi görülebilir Lu Cinghao, tüm bunlara ra men Afrika ülkelerinin ço unun do al kaynak ve projelerini de erlendirebilecek seviyede bir kald rac olmad n vurgulad. Çin, hem Afrika, hem de Ortado u da iliflkilerini siyasi ve diplomatik olarak gelifltirirken eflsiz bir arac n kullan yor. Lu, Pekin yönetiminin Afrika ile iliflkilerini kamu iktisadi teflebbüsler ve devlet destekli finansal kurulufllar ile düzenledi inin alt n çizdi, bu durumda Çin deki karar vericilerin Afrika iliflkilerini güçlendirmesi ve motive aç s ndan birçok sebebi oldu una dikkati çekti. Çin in büyümesini besleyecek hammadde güvenli ini sa lama aciliyeti oldu unu da belirten Lu, Afrika da halen düflük riskle yüksek petrol ve maden getirisi olan alanlar n birço unun Bat n n kontrolünde oldu una iflaret etti. (AA) M s r da askeri darbeyle görevinden uzaklaflt r lan seçilmifl Cumhurbaflk an Muhammed Mursi nin dan flmanlar ndan Seyf Abdulfettah, 25 Ocak Devrimi nin ihyas için siyasi grup ve partilerin aralar ndaki ideolojik anlaflmazl kl ara son vermelerini istedi Bu ödülle onurland r l rken sadece tek çal flmam z de erlendirilmedi. Bugüne kadar birçok baflar l çal flmalara imza att k. Floresan parçac klarla bir nanometre rezolüsyon elde etmemiz, hücre biyolojisinde önemli fonksiyonlar yerine getiren motor proteinlerin nas l hareket ettiklerini ö renmemizi sa layacak teknik, en çok dikkat çeken çal flmalar m zdan oldu. Y ld z, ödülü ocak ay nda Beyaz Saray da düzenlenecek törenle Baflkan Obama n n elinden alacaklar n belirtti. TÜRK YE N N ONURLANDIRAN YÜZÜ Bo aziçi Üniversitesi Fizik Bölümü nden 2001 y l nda mezun olduktan sonra çal flmalar na ABD de devam eden Ahmet Y ld z, Illinois Üniversitesi nde Bir Nanometre Do rulukta Ifl ma Okumas metodunu gelifltirdi ve proteinlerin nas l hareket ettiklerini bilim tarihinde ilk defa deneysel olarak ispatlad. Feynman Nanoteknoloji ödülü ve Gregory Weber Uluslararas ödüllerine lay k görülen Y ld z, çal flmalar yla dünyan n en prestijli bilim dergilerinden Science a kapak oldu. California Üniversitesi nde çal flmalar na devam eden Y ld z, 2005 te Genç Bilim Adam ödülünün yan nda 25 bin dolar para ödülü ve Science dergisinde özel bir yorum yaz s yazma imkan n da elde etti. Y ld z, bu ödülü alan ilk Türk bilim adam olarak tarihe geçti. Ayr ca Federal Bilim Kurulu Kariyer ödülü, Ellison T p Kurumu Genç Bilim Adam ödüllerine de lay k görülen Y ld z, 2008 y l ndan California Üniversitesi nde kendi araflt rma laboratuvar n kurdu. Y ld z, tüm insanl ilgilendirecek nitelikte olan körlük, sa rl k, felç, Alzheimer ve kanser gibi hastal klar n tedavisinde temel bilgi olan insan hücresindeki motor proteinlerin nas l yürüdü ü üzerine çal flmalar yap yor. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ K A B A L A A K S A S T A N E E T B E N F R A R A T A M A S A L R A Z A M E T A L A B A T A Y E L E N K A A O N A Y N A T I R B K R A Z S E A B A N A I I N A D B A K A N A R A L I K K A K T R T B A K I A T K A L A Y L K O M A L I K N A D R K A S S N S A N N A Ü N T E O K U R N S E V A N A E Z A P E R T

12 12 KIRIKKALE - K rflehir de bir arkadafl n n evine taziye ziyaretinde bulunan Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, efli Münevver Ar nç ile birlikte Ankara ya dönüflünde K r kkale ye u rad. Ar nç, "Ben askerli imi burada yapt m. Bunun için K r kkale nin benim için ayr bir önemi var ve buray çok seviyoruz." Geçen hafta K rflehir de vefat eden bir arkadafl n n evine taziye ziyaretinde bulunan Ar nç, efli Münevver Ar nç ile 26 Aral k 2013 Perflembe Ar nç: K r kkale yi seviyorum birlikte Ankara ya dönüflünde K r kkale ye u rad. Burada fller Pastanesi nde Vali Ali Kolat, l Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Anadolu Genç fladamlar Derne i Baflkan Fatih Sar, Belediye Baflkan Aday Mehmet Sayg l ve fller Pastane iflletme sahibi Mehmet fller ile bir araya gelen Ar nç, protokol üyeleriyle bir süre sohbet etti. K r kkale nin kendisi için ayr bir öneme sahip oldu unu vurgulayan Ar nç, "Çünkü benim askerli im burada geçti. Nöbetçi subay oldu umda su almaya Hasandede bölgesine giderdik. Eski günlerimizi bugün tekrar yad etmifl olduk. Burada sevgili dostlar m z var. Beflir Atalay ö rencilikten bir arkadafl m z, K r kkale yi çok seviyoruz. nflallah belki seçim döneminde de K r kkale ye gelmek sizlerle mümkün olur. Bildi iniz gibi mecliste yo un bir flekilde bütçe görüflmeleri vard. Bunlar tamamlad k ve umar m 2014 bütçesi de milletimiz için hayrolur." fleklinde konufltu. (CHA) HABER BRAH M ARKLAN Promosyoncular n gözü yerel seçimde ANKARA (AA) - HÜSEY N KARATEPE - Yerel seçimlerin tarihi yaklafl rken, flemsiyeden ajandaya kadar birçok alanda üretim yapan promosyoncular, büyük beklenti içine girdi. Konuya iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulunan Promosyon Ürünleri malatç lar ve Sat c lar Derne i (PROMOTÜRK) Genel Baflkan Esad Ahmet Özdem, sektörünün promosyonlara iliflkin yasal düzenlemelerden olumsuz etkilendi ini ileri sürdü. Özdem, "Sektörün büyüklü ü geriye do ru gitti. Türkiye genelinde pazar büyüklü ümüz 1,5 milyar dolardan 600 milyon dolar seviyelerine indi. Pozitif gördü ümüz bir durum maalesef yok. Kötü bir süreç yafl yoruz" "Y lbafl promosyonlar " olarak bilinen hediyelerin yavafl yavafl unutulmaya yüz tuttu unu ifade eden Özdem, flirketlerde promosyon kültürünün y l n her ay na yay lmaya baflland n söyledi. Türkiye'nin promosyon ürünleri ihracat nda ise iyi bir noktada oldu unu belirten Özdem, "Sektörümüz ihracat anlam nda iyi fleyler yap yor. hracatta iç piyasadan daha iyi bir yerdeyiz. Avrupa'daki ekonomik görünüm toparlanmaya bafllay nca, ihracatç üyelerimiz de daha yo un çal fl r hale geldi" de erlendirmesinde bulundu. Özellikle ajanda, defter gibi promosyon ürünlerinin ihraç edildi ini ifade eden Özdem, "Avrupa, Türkiye'deki üretim gücünü gördü, üretim üssü olarak kullanmaya bafllad. Rusya, Azerbaycan, Kuzey Irak ve Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere birçok ülkeye ciddi ihracat gerçeklefltiriyoruz" fleklinde konufltu. Sektörün bu y l, milyon dolarl k ihracatla kapataca n tahmin ANKARA (AA) - HÜSEY N KARATEPE/BÜLENT KARAASLAN - Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, hayata geçirdikleri Yeni Özet Beyan uygulamas yla d fl ticaret operasyon maliyetlerinde ilk etapta 33 milyon liraya varan azalma sa lanmas ve söz konusu tasarrufun zaman içinde 330 milyon liraya ulaflmas n beklediklerini bildirdi. Yaz c, Bakanl k olarak son dönemde hayata geçirdikleri uygulamalar hakk nda, AA muhabirine aç klamalarda bulundu. "Gümrük Uzlaflma" uygulamas yla idare ile yükümlüler aras nda ortaya ç kan ihtilaflar n yarg yoluna baflvurulmadan, görüflme yoluyla çözümlenmesine imkan tan d klar n belirten Yaz c, "Vergi alaca n n hemen tahsil edilmesi, yarg sürecinin uzamas nedeniyle do acak s k nt lar n önlenmesi ve çok say da davan n takip külfetinin ortadan kald r lmas n sa lad k. Uygulamaya, bugüne kadar 5 bin 802 baflvuru yap l rken, bunlar n 5 bin 42'sinde uzlaflmaya var ld. Hazineye 59 milyon 39 bin 723 lira kazand r ld " diye konufltu. "H zl Geçifl Hatt " uygulamas na iliflkin bilgi veren Yaz c, uygulaman n 1 Kas m 2012'de yürürlü e girdi ini ve alan nda dünyadaki ilk 3 örnekten biri oldu unu ifade etti. Uygulama ile s n rlardaki bekleme sürelerinin azalmas yla tafl ma maliyetlerinin etti ini ifade eden Özdem, ihracat n iç pazardan daha güçlü bir konuma geldi ini kaydetti. Yerel seçimler dolay s yla sektörün büyük beklenti içinde oldu unu belirten Özdem, "Güncel olaylara da bak nca seçimler önem kazan yor. Yerel seçimlerden ümitliyiz ama adaylar n halen tam olarak aç klanmamas kampanyalar zora sokabilir. Seçimlerde beklenti içindeyiz" diye konufltu. Özellikle son dönemlerde yaflanan teknolojik geliflmeler kapsam nda, promosyonlar n da de iflime u rad n vurgulayan Özdem, "Son y llarda do a dostu ürünler, inovatif düflürüldü üne dikkati çeken Yaz c, "Nakliyecilerin veri girifli ile süre kaybetmeden ve s ra beklemeden, eskiye oranla en az yüzde 50 daha k sa sürede s n r geçifllerini tamamlayabilmelerine imkan tan d k" Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken bilgi ve evraklar da azaltt klar n kaydeden Bakan Yaz c, gümrük beyannamelerinin elektronik olarak gümrük idarelerine gönderilmesinin önünü açt klar n belirtti. ürünler ve teknolojik ürünler revaflta olan ürünlerin bafl nda geliyor. Yeni nesil bunlar daha çok tercih ediyor. Tüketiciler bilinçlendikçe, üreticiler de ona yönelik üretim yap yor" ifadesini kulland. Özdem, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunun (EPDK) promosyonlara iliflkin yapt düzenlemeyle sektörün büyük kay p yaflad n savunarak, "Benzin istasyonlar ndaki promosyon yasa ndan dolay ciddi kayb m z var. Art k b çak kemi e dayand, üyelerimiz iflas n efli inde. Bu konuda düzenleme yap lmas n istiyoruz" Gümrüklerde dev tasarruf Yaz c, "2013'ün ilk 9 ay nda 1 milyon 872 bini ithalat, 2 milyon 464 bini de ihracat olmak üzere toplam 4 milyon 336 bin beyanname verildi. fllemlerde kullan lan ka tlar n azalt lmas yla hem tasarruf edildi hem de çevre korundu. D fl ticaret ifllemlerinde zaman ve maliyet art r c unsurlar kald rmaya devam edece iz" ifadesini kulland. Hayata geçirdikleri di er bir uygulaman n "Yeni Özet Beyan" oldu unu anlatan Bakan Yaz c, uygulamayla birlikte eflya ve tafl ta iliflkin bilgilerin ülkeye gelmeden elektronik ortamda beyan edilebildi ine dikkati çekti. Bakan Yaz c, uygulamayla d fl ticaret operasyon maliyetlerinde ilk etapta 33 milyon liraya varan azalma sa lanaca n ve tasarrufun zaman içinde 330 milyon liraya ulaflaca n kaydetti. Uluslararas suç ve suçlularla mücadele eden ve ülke ekonomisinin büyümesinde teflvik edici rol üstlenen bir gümrük yönetimi anlay fl n benimsediklerini ifade eden Yaz, "Türkiye'yi ticaretin en kolay ve en h zl yap l r ülkesi yapmak amac yla hareket ediyoruz. Gümrüklerimizdeki güvenli i artt r r rken, bir yandan da ifllemlerin daha h zl yap lmas için gayret gösteriyoruz. Çal flmalar m z n hepsi, insan odakl bir flekilde yürümektedir" de erlendirmesinde bulundu. Fehmi KORU Hasar tespit raporu Taraflar gerilimi sürdürdü ve savafl iki taraf da istedi i sonucu alana kadar sürdü diyelim. Her fley olup bittikten sonra ortaya ç - kabilecek tabloya flimdiden bakarak nas l bir sonuçla karfl karfl ya kalabilece imizi birlikte düflünelim mi? Bir erken hasar tespit raporu ç karmay teklif ediyorum... Asl na bak l rsa taraflar n istedi i sonuç denilebilecek bir liste yok elimde. A zlardan ç kan tamam da gönüllerde yatan bilmek hayli güç... Bu sebeple istekler tablosu denilen bir listeyi onlar nam- hesab na benim yapmam gerekecek... Niyet okumak m? Galiba niyet okuyaca- m... Hatalar m olabilir; taraflar Ben böyle bir sonuç ç ks n istemiyorum diye itiraz edebilir ve hakl da say labilir... Ancak yine de böyle bir de erlendirme yapmam n onlara da yarar dokunaca na inan yorum... Taraflar ak llar ndan geçirmemifl olsalar bile, birileri onlar ad na bir y n beklenti içerisinde çünkü... Nas l beklentiler? Cemaat in ihtilâf n savafla dönüflmesiyle birlikte beklentisi, Ak Partiye, dershaneleri kapatmak, bürokrasi içerisindeki uzant lar n tasfiye etmek ve kendilerini zararl bir örgüt haline dönüfltürmek girifliminde bulundu u için, en az ndan, iyi bir ders vermek olabilir... Öyle de il mi? E er Ak Parti yerel seçimde önemli illeri kaybeder, liderini Çankaya ya ç karamaz ve genel seçimde yüzde 50 çizgisinin hayli alt na düflerse, Cemaat la siyasi yolculu unu önemsiz görmenin cezas n çekmifl olur... ktidar partisi ne istiyor olabilir? Dershaneleri kapatmak, kanatlar n k rparak Cemaat i etkisizlefltirmek, bürokrasi içerisindeki ba l lar n ve gönüldafllar n tasfiye etmek... Bunlar istiyor olabilir Ak Parti... Diyelim iki taraf da bu kavgan n sonucunda niyetlerini gerçeklefltirdiler: Ak Parti yerelde ve genelde iktidardan düfltü veya gücü azald ; liderini cumhurbaflkan seçtiremedi... Buna karfl l k dershanelerini kapatmay ve bürokraside tasfiyeyi baflararak Cemaat i önemsiz hatta yasad fl hale getirdi... Bu durumda kimi tebrik etmemizi beklersiniz? Cemaat i önemsizlefltirdi i için Ak Parti yi mi, yoksa Ak Parti yi iktidardan etti i için Cemaat i mi? Tabloyu en çarp c renklerle çizdi imin elbette fark nday m; savafl sona erdi inde taraflar benim çizdi im yerlerinden biraz farkl durumda da bulunabilirler. Biri di erinin s rt n yere de direrek nakavt etmifl, nefes alamaz hale getirmifl de olabilir... Yine de ortada tebrik edilmeyi hak edecek bir tablo bulunmayabilir. Nakavt edenin de s rt yere de enden bir fark olmayaca - n, zaferini kutlamaya f rsat bulamadan içinden kolayca ç kamayaca sorunlarla bafletmek zorunda kalaca n tahmin etmek çok kolay... Kavgay daha fazla incinip karfl s ndakini k yas ya incitmeden bitirmenin bundan daha iyi bir sebebi olabilir mi? Hesab m n içinde ülkenin kay plar yok... Etraf n benim gibi düflünmedi ini, kendini taraflardan birine yak n olarak konuflland rm fl nicelerinin, hesaplar n, 100 Y ll k Savafl a göre yapt klar n elbette biliyorum. Taraflar ad na karar verebilecek durumda olanlar n yeter demesine en yak nlar ndan itirazlar gelmesini bile bekleyebiliriz. Liderlik, önderlik böyle durumlar içindir zaten... Sözü nereye getirece im belli: Gerilimi azaltmakla ifle bafllans n; hem de mümkünse hemen flimdi Aral k 2013 Star

13 HABER 26 Aral k 2013 Perflembe 13 OLAYLARIN ANAL Z AHMET GAL P Türkiye nas l bir ülke olmal? Gül: Üstü kapanmaz ANKARA - Cumhurbaflkan Abdullah Gül, demokratik hukuk devletinde devlet kurumlar nda çal flanlar n bireysel olarak farkl düflünceleri ve ideolojileri olabilece ini ifade ederek, "Bunlar n hepsi devlet iflleri ve kamu iflleri d fl nda meflrudur. Devlet iflleri, kamu iflleri söz konusu oldu unda devlet otoritesi ve anayasa, kanunlar ve çal flt klar kurumlar n kurallar ba lar. Bunun d fl nda hiçbir otorite söz konusu olamaz ve hiçbir dayan flma söz konusu olamaz" Gül, Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninin ard ndan Çankaya Köflkü'nde ödül alanlar için resepsiyon verdi. Ödül alanlarla yak ndan ilgilenen ve onlarla an foto raf çektiren Gül, daha sonra gazetecilerin gündeme dair sorular n yan tlad. Gül, önce gazetecilerden kendisine sormay düflündükleri sorular dinledikten sonra genel bir cevap verdi. Sorulara tek tek yan t vermek yerine ilkesel olarak cevap vermek istedi ini dile getiren Gül, cevab n n sorular n hepsini kapsayaca na inand n kaydetti. Gül, Türkiye'de son 10 y lda siyasi, hukuk alanlar nda köklü reformlar yap ld n belirterek, "Bütün bunlar n yap ld bir ülkede herhangi bir yolsuzluk veya yanl fl söz konusu olursa bunlar n üstü falan kapanmaz, kapanamaz. Önce bunun bilin. Çünkü Türkiye bundan sene önceki Türkiye de il. 10 sene içerisinde ülkede do rusu ola anüstü reformlar yap ld. Kanunlar, her fley. O bak mdan önce buna herkesin rahat olmas gerekir" de erlendirmesinde bulundu. kinci olarak ise iddia edilen yolsuzluk konular n n mahkemeye, yarg sürecine tafl nd n kaydederek, flunlar söyledi: "Yarg Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki, hem ba ms z hem de tarafs z bir yarg. Demokratik hukuk sistemi içinde böyle. fiimdi yarg ya, mahkemeye ulaflan bu fleyleri mahkeme gayet titiz bir flekilde flüphesiz ki, de erlendirecek ve inceleyecek ve neticede eminim ki hiç kimsede soru iflareti b rakmayacak flekilde, neticede bütün bu bahsi geçen tart flmalar ve iddialarla ilgili nihai karar n mahkeme verecektir. Dolay s yla flu anda yarg sürecinin çal flmas n ve neticede meselenin asl ne ise ortaya ç kartmas n herkesin beklemesi gerekir. nan yorum ki mahkemeler bunu en do ru flekilde neticeye ulaflt racakt r." (AA) ANKARA - Cumhurbaflkan Abdullah Gül, "Önemli olan kendi evimizdeki yanl fll klar, noksanl klar fark edip, bunlar düzeltme azmini ortaya koymak. Yanl fllar n fark na varmak ve bu ülkeyi gerçekten özgür, bu ülkenin vatandafl olan herkesin düflüncesini rahatl kla konuflabilece i, ifade edebilece i, söyleyebilece i bir ülke haline getirmek" 2013 Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaflkan Gül taraf ndan Çankaya Köflkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Gül, törende yapt konuflmada, sanat, kültür ve bilimin çok farkl alanlar oldu unu belirterek, "Bunlar n k ymetini bilirsek, bu alanlarda çal flanlar n, sanatç lar n, kültür insanlar n n, bilim adamlar n n de erini bilirsek bu bir ülkeye çok büyük katk sa lar" diye konufltu. Türkiye'de son y lda önemli geliflmeler yafland n dile getiren Gül, teknik, ekonomik alanlarda önemli at l mlar n oldu unu söyledi. Büyük altyap sorunlar n n çözülmeye baflland n, önemli ilerlemelerin yafland n ve bu konularda güzel fleylerin söylenebilece ini belirten Cumhurbaflkan Gül, sözlerini flöyle sürdürdü: "Ama esas kal c olan bilim, kültür ve sanat alan nda yap lanlard r. Tarihe bakt m zda da medeniyetlerin oluflmas bu flekilde olmaktad r. Birçok teknik konular, ihtiyaçlar n z baflkalar ndan da alabilirsiniz, ithal de edebilirsiniz. Ama kültür, sanat bunlar baflkalar ndan takip edersiniz ama kendiniz üretirseniz, kendinizin insanl a ve medeniyete katk s olur. Art k Türkiye böyle bir aflamaya geldikten sonra, güçlü ekonomisi, güçlü varl, dünyada bilinir, sayg duyulan bir ülke haline geldikten sonra a rl n kültür, sanat ve bilimsel faaliyetlere hasretmesi gerekir. Kaynaklar m z buna ay rmam z gerekir. Bu alandaki her kifliyi sonuna kadar desteklememiz gerekir." Bunlar n olmas için de ülkelerde o iklimin oluflmas n n gerekti ine dikkati çeken Gül, "Bu da en demokratik standartlar n geliflti i ülkelerde söz konusu olur" ifadelerini kulland. Sanat ve kültürün s n r tan mad n dile getiren Cumhurbaflkan Gül, insanl n ilk y llar na, ayak izlerine kadar araflt r lan faaliyetlerin sanat ve kültür faaliyetleri oldu unu söyledi. Gelecekle ilgili düflünülen hayallerin, tahayyüllerin de kültürle ilgili oldu unu ve s n r bulunmad n belirten Gül, flöyle konufltu: "Bunun için bir ülkede muhakkak ki düflünce özgürlü ünün, fikir özgürlü ünün, siyasi düflüncelerin gayet serbestçe konuflulabildi i, arkas nda fliddetin olmad, her türlü fikrin rahatl kla tart fl labildi i, konuflulabildi i, anlat labildi i bir ortamda sanat, kültür bunlar muhakkak ki geliflebilir. Türkiye do rusu flimdi art k bu noktalara geldi, inan yorum ki bunlar n hepsi gerçekleflecektir. Birçok farkl medeniyetin kavflak noktas olan bir yurdumuz var. Vatan m z, Türkiye topraklar böyle. Çok miras alm fl z, bu kadar miras ald m za göre bunlar tabii koruman n sorumlulu u var ama baflka bir sorumluluk da var, gelece e de bizim miras b rakaca m z ayn flekilde çok de erli eserler olmas gerekir. Mimariden, flehirlerimizden tutun da di er kültür ve sanat alanlar na kadar. Bu bilincin çok güçlü olarak Türkiye'de canland n, geliflti ini biliyorum." Cumhurbaflkanl Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin de bu alandaki takdir duygusunu ortaya koymak için düzenlendi ini ifade eden Cumhurbaflkan Gül, "Asl nda sizin bu baflar lar n za biz flükran duygular m zla bu ödüllerimizi veriyoruz. Siz insanl a, medeniyete katk yapan kifliler oldunuz, bunun karfl l nda da biz sizlerin bu büyük baflar lar n z takdir etmenin karfl l olarak bu ödülleri veriyoruz" slam bilim ve teknoloji tarihi alan nda ödül alan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in önemli çal flmalar oldu unu belirten Gül, "Bu alanla ilgilenenler bilir ne kadar ola anüstü çal flmalar n n oldu unu. Vaktiyle ben de Frankfurt'taki sergisini gezmifltim, gerçekten ola anüstü çal flmalar olan birisi" diye konufltu. ANKARA - "Müzi i, yorumu ve söylemiyle farkl görüfllerden çok say da insan bir araya getirdi i" için müzik dal nda 2013 Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne lay k görülen Ahmet Kaya'n n efli Gülten Kaya, "Ben bu ödülü, onun de erlerine, bu topraklarda yaflam fl ve onun gibi incitilmifl, k r lm fl tüm kadim kültürlere, eflim flahs nda bir vefa selam, incelikli bir selam olarak alg lay p, 'Aleykümselam, bizden de merhaba' demeye geldim" 2013 Cumhurbaflkanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan Çankaya Köflkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Müzik dal nda ödüle lay k görülen Ahmet Kaya'n n ödülünü alan Gülten Kaya, törende yapt konuflmaya, "Sözü susturulmufl, kalbi incitilmifl bir sanat insan n n cümlelerini, bu atmosferde dillendirmenin bir vicdan borcu oldu unun anlafl lmas n isterim" diyerek bafllad. Eflinin, Paris'te geçirdi i dönemi "fiili sürgün zamanlar " olarak niteleyen Gülten Kaya, o dönemde Ahmet Kaya'n n sesini ülkesine duyurmak için flu ifadeleri kulland n aktard : "Dünyan n bütün kültürlerine, dinlerine ve dillerine eflit mesafede duran, kendini hiçbir yere ait göremeyecek kadar dünya vatandafl hisseden ancak bir kimlik aidiyeti ifade etmek gerekti inde Kürt as ll bir Türkiye Cumhuriyeti vatandafl y m. Sanat disiplin kald rmayacak kadar özgürdür ve kendi içinde parti ve örgütler üstü bir disipline ve hayat n hep ileriye do ru gitmesi yönünde bir ifllevselli e sahiptir. Özellikle de muhalif sanat. Ben, benden kendisine sadakat göstermemi isteyen tüm sistemleri reddedecek kadar özgür bir ruha sahibim. Sosyal bilimler dal nda ödül alan Prof. Dr. Daron Acemo lu'nun da herkes taraf ndan çok iyi bilindi ini ve takip edildi ini anlatan Cumhurbaflkan Gül, "Özellikle son kitab 'Why Nations Fail' burada anlat ld. Ben de do rusu büyük bir zevkle okudum. Bütün siyasetçilerin, devlet adamlar n n ve ekonomisiyaset iliflkisinin, geliflmenin özünü ö renmek için bu kitab herkesin okumas n tavsiye ederim" Gül, Acemo lu'nun bütün dünyan n iktisatç lar ve politikac lar taraf ndan dikkatle takip edildi ini ve bundan dolay büyük gurur duydu unu da vurgulad. Edebiyat alan nda ödüle lay k görülen Prof. Dr. skender Pala'n n da çok renkli kiflili e sahip oldu unu ve divan edebiyat ndan gelen bilgisi ile hünerini romana aktard n dile getiren Gül, "Tarihi do ru flekilde roman vas tas yla bugünkü nesillere anlatabilen çok usta yazarlar m zdan biri. Bundan dolay kendisini tebrik ediyorum" Belgesel dal nda ödül alan Prof. Dr. Bekir Karl a'n n ise çok titiz ve objektif çal flt n ifade eden Gül, "Medeniyetlerle ilgili, ilk insanl n, bilinen b rakt eserlerden bugüne kadar yapt çal flmalar, bunlar gayet objektif bir flekilde bir dokümantal içerisinde toplamas, ola anüstü bir çal flma" ifadelerini kulland. Bu tür çal flmalarda genellikle subjektif kanaatlerin öne ç kt na dikkati çeken Gül, Karl a'n n ise objektif tutumuyla çok dikkat çekti ini söyledi. Kültür ve sanat kurumu olarak ödül kazanan Tarihi Kentler Birli inin çal flmalar n da "ola anüstü" diye niteleyen Gül, "Çünkü Anadolu'da flehirlerimiz büyük bir dinamizm yafl yor. fiehirler büyürken hep gelece e bakarak ve bazen de hoyratça büyüyordu flehirler. Onun için hatta birçok flehrimiz çok karmafl k hale geldi. Tarihi Kentler Birli i tekrar tarih bilincinin, miraslar n n fark na vard lar ve bu konuda çok önemli çal flmalar yapt lar" de erlendirmesinde bulundu. Kendisinin de birli in birçok toplant s na kat ld n aktaran Gül, "Türkiye'nin her yerinde, Diyarbak r'dan Edirne'ye, Antep'ten Gülten Kaya: Aleykümselam, bizden de merhaba Ben, bu ülkenin yak n ve uzak tarihinin tüm y k c sonuçlar n silmesini ve bunu hayat n her alan na yaymas n istiyorum. Benim mücadelem, dünyan n neresinde olursa olsun yok say lan bütün halklar n ve bütün kültürlerin varl kabul edilinceye kadar bitmeyecektir. Benim beklentim, insanl n içine düfltü ü kaosun, 2000'lerde bafllayan yeni insanl k tarihinin düzenlenmesi ve hayat n insana en yarafl r hale getirilmesi yönündedir. Benim lanetim, insanl k suçu iflleyenler, hayat bölenler, de erleri hoyratça harcayanlar, insanlar örseleyen ve onlara ac yaflatanlarad r. Hukuk tarihi, beni yarg layan ve bana ceza verenleri kendi gurur tablosuna elbette ekleyecektir. Bunu biliyor ve hayat n adaletine daha çok inan yorum. Yeni bir ça n efli inde, ben, ac ile s nanm fl, baflta Kürt halk olmak üzere bütün dünya halklar n n art k yüzlerini da lara dönüp a lamas n istemiyorum. Beni anlayabiliyor musunuz?" (AA) Sar gül ve Yavafl n adayl ne anlama geliyor? Bu köfleyi takip edenler Sar gül ün adayl n n bir çok kez analiz edildi ine flahittirler. Ancak Ankara için Mansur Yavafl n aday gösterilmesi farkl bir anlam ifade ediyor ve CHP nin, Sar gül de dahil, gösterdi i adaylar noktas nda konunun ele al nmas n gerekli k l yor. Ankara, stanbul ve hatta Kayseri de sa görüfllü seçmenlere s cak gelecek aday gösterilmifl olmas s radan ve kendili inden oluflmufl bir olay veya tercih de ildir. Bunu anlayabilmek için Gezi ve sonras olaylar de erlendirmek gerekiyor. Ancak o zaman ne demek istedi imiz anlafl labilir. Türkiye deki siyasi hayat ve aktörlerini dizayn etmek isteyen siyaset mühendisleri, AK Partinin giderek artan oy oranlar ile sürekli iktidar iflgal etmesinden rahats zlar. Onlara göre iktidar n paylafl lmas gerekir ve bu durum demokrasinin yerleflti i bir çok ülkede de sa l kl bir geliflme olarak alg lanabilir. Bilhassa önümüzdeki y l yap lacak olan Cumhurbaflkanl seçimi de siyaset mühendislerinin elindeki senaryoyu devreye koymalar için yerel seçimleri son argüman olarak de erlendirmek gerekir. Erdo an n Cumhurbaflkan seçilmesini Türkiye nin bundan sonraki siyasi geliflmeler aç s ndan sak ncal gören mühendisler Gezi olaylar ile birlikte dü meye basm fl oldular. Öncesinde de Baflbakan s k nt ya sokacak küçük çapl geliflmeler olsa da (Suriye konusunda yaln z b rak lma, ran politikas n elefltirme gibi) sonuç al c mahiyette yans mam flt r. Gezi ile birlikte Baflbakan hedef alan ve O nu yaln zlaflt ran politikalar üretilmeye çal fl ld. Ancak görüldü ki Gezi olaylar esnas nda Baflbakan n ak ll stratejisi ile halk n nezdinde oy kaybettirici sonuç al namad. Bilhassa mezhep ayr m n esas alan ve bilinçli olarak pompalanan ayr flmada iktidar oy kaybetmedi, daha önemlisi muhalefet de oy kazanmad. Baflka saikler ve aktörler gerekiyordu. Bu nedenle yaz aylar ndan bafllamak üzere hizmetle iktidar aras nda yaflanan ayr flma belirgin flekilde ifllenmeye baflland. Bu ayr flman n hemen akabinde yaflanan dershane tart flmas da krizin derinleflmesine neden oldu. Bütün bunlara ra men, kriz ne kadar derinleflmifl olursa olsun hizmet camias na sempati ile bakanlar nezdinde belki AK Partiye karfl gönül koyma olsa da oy kayb na neden olmayacak sonuçlar do urdu. Halbuki bu krizleri dizayn edenler AK Partinin oy kayb n ve muhalefetin oy kazanmas n hedefliyorlard ama bir türlü bu sonuç al nam yordu. Bu durumun bir çok nedeni olabilir. AK Partinin alternatifsiz olmas, son on y lda yaflanan siyasi ve ekonomik geliflmeler toplumda bu anlay fl n yerleflmesine neden olabilir. Ayr ca iktidar olmas muhtemel partinin mütedeyyin kesimde oy verilmesine imkan veren nitelikte olmamas da bu nedenlerden biri olarak s ralanabilir. flte tam da bu gerekçe siyaset mühendislerini harekete geçirmifl olmal. Önümüzde yap lacak olan yerel seçimler iktidar de ifltirmeyecek. Yerel seçimlerin iktidar aç s ndan anlam, oylar n n hangi oranda gerçekleflece i ve Ankara ile stanbul seçimlerinin sonucunun ne olaca. Bilhassa stanbul AK Parti iktidar n n devam anlam nda çok önemli bir anlam içeriyor. Ayr ca Ankara da CHP aç s ndan mutlaka kazan lmas gereken bir belediye olman n ötesinde ayr bir anlam da içeriyor. Her iki seçimin kazan labilmesi iktidar n y pranmas ve önümüzde yap lacak seçimleri kaybetme ihtimalinin do mas anlam na geldi inden CHP stratejik olarak sa seçmen taraf ndan makul karfl lanacak aday göstermekle siyaset mühendislerinin iste ini yerine getirmifl oldu. Mansur Yavafl n CHP den aday olabilece i çok k sa zaman önce ifade edilmifl olsayd, Yavafl dahil kimse ihtimal vermezdi. MHP genel baflkanl na ad geçen, önceki yerel seçimlerde MHP den Ankara için yar flan ve ilkeleri ve dünyaya bak fl ile CHP ile örtüflmesi mümkün olmayan birinin aday olmas ve böyle birine de CHP nin adayl k teklifinde bulunulmas ak l edilmesi imkans z geliflmedir. Bu geliflmenin CHP taban na da izah edilmesi mümkün de ildir. Nas l oldu da böyle bir geliflme yafland? stanbul da ise Sar gül bilhassa mütedeyyin yafll seçmenlerin sempati ile bakt bir sima. Sar gül bu nedenle AK Partiye oy vermesi muhtemel kesimden oy koparabilecek en uygun aday olarak seçilmifl olmal. Bu her iki aday tercihi CHP nin stanbul ve Ankara y kazanmak için ne kadar istekli oldu unun bir kan t d r. Ancak her iki aday bile tek bafl na CHP ye oy vermek için yeter neden de ildir. Son yolsuzluk ve rüflvet operasyonu hizmet camias ile AK Parti aras ndaki krizi oldukça t rmand rd. Her iki kesim hiç bu kadar birbirini hedef alan mahiyette aç klama ve uygulamalar yapmam flt. Bilhassa iktidar n emniyette yapm fl oldu u atamalar, hemen hemen hizmete yak n olmas muhtemel yetkililerin görevden al nmalar, buna karfl l k yap lan beddua krizin ne derece derinleflti inin göstergesi. flte siyaset mühendisleri böyle bir tart flma ve ayr flma istiyorlard. Bunu baflard lar. Art k yap lmas gereken AK Partiye hizmet camias ndan giden oylar baflka alanlara kanalize etmekti. Camiadan nereye oy verelim? CHP ye mi oy verece iz mahiyetinde yükselebilecek tereddütleri gidermek için camian n da tasvip edece i adaylar tercih edilmifltir. Bu durum CHP ilkelerine uymuyor olsa da verilen ev ödevini yerine getirmek için adaylar bütün tepkilere ra men, di er illerin önemi olmad ndan, stanbul ve Ankara da göstermek zorunda kalm flt r. Dershane tart flmas nda bile stabil kalan seçmen, bilhassa derinleflen son krizde iktidar n yapm fl oldu u uygulamalar nedeniyle gönül koyman n ötesine geçerek, adaylar makul oldu un düflünces yle, Ankara ve stanbul - da CHP yi yani gösterdi i adaylar destekleyebilir diye düflünülebilir.zaten siyaset mühendisleri de sadece Ankara ve stanbul a odaklanm fl görünüyorlar. Önceki yaz lar m zda Sar gül ün kaybedece i bir yar fl kabul etmeyece ini defalarca belirttik. Kabul etmifl olmas ve aday olmas siyaset mühendislerinin ne kadar kararl olduklar n n bir göstergesi. CHP nin önceki seçimlerde stanbul da ald oyun üzerine ç kmak da yeterli de il. Hedef stanbul u almak oldu una göre, bu imkans z gerçeklefltirmek için Acaba Sar gül e hangi garantiler verildi de ikna edildi bunu zaman gösterecek. Bu nedenle seçime kadar iktidar y pratacak mahiyette geliflmeler olaca n söylersek kahin olmay z. Henüz büyük sermaye devreye girmedi. Seçim sürecinde devreye girece i ve seçmenleri etkilemek için yap lmas gerekenler noktas nda perde arkas nda kalarak görevini yerine getirece ini düflünürsek, AK Partinin stanbul ve Ankara seçimleri için çok çal flmas gerekti i aç kt r.

14 14 26 Aral k 2013 Perflembe fienol GÜNÜÇ Melo: Kaburgam k r ld STANBUL - Galatasaray' n Brezilyal y ld z Felipe Melo, kaburgas nda k r k oldu unu aç klad. Felipe Melo, Trabzonspor maç n n ilk yar s nda kaburgas n n k r ld n ifade etti. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftas nda oynanan Trabzonspor maç nda tak m n iyilerinden biri olan ve 2-1 kazan lan maçla büyük sevinç yaflayan Brezilyal oyuncu, Instagram'dan flu aç klamay yapt : "Kaburgamdaki bir ya da iki k r k Galatasaray için sahada savaflmama engel olamad ve baflka bir derbiyi kazan rken tak m ma yard m ettim. Bu galibiyet ve bu ac n n üstesinden gelme gücü verdi i için Tanr 'ya flükürler olsun. Büyük ihtimalle ilk yar daki pozisyonda kaburgamda k r k olufltu ama aslanlar gibi mücadele ettim." Kalbim sar - k rm z at yor Almanya n n Hamburg tak m nda forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhano lu, Galatasaray ile görüflmede oldu unu ve kalbinin sar - k rm z att n söyledi. STANBUL - Beyaz Tv de yay nlanan 'Beyaz Futbol' program na telefonla ba lanarak aç klamalarda bulunan Milli futbolcu Hakan Çalhano lu, Galatasaray dan teklif ald n do rulad. Sar - Galatasaray Kulübü Bas n Sözcüsü fiükrü Ergün, Brezilyal futbolcu Alex Telles'in stanbul'da oldu u iddialar n yalanlad. k rm z l formay giymek istedi ini belirten baflar l futbolcu Çalhano lu, Evet Galatasaray dan teklif ald m ve oynamak da istiyorum. Çünkü kalbim sar - k rm z at yor. Kimseden çekindi im yok aç k aç k söylüyorum ben Galatasarayl y m Çalhano lu, Befliktafl tan ve Fenerbahçe den de teklif ald n ama Galatasarayl oldu u için bu tak mlarda oynamayaca n ifade etti. Galatasaray dan Alex Telles yalanlamas STANBUL - Spor Toto Süper Ligi'in 16. haftas nda kendi evinde Trabzonspor'u 2-1 yendi i karfl - laflma sonras sar - k rm z l kulübün bas n sözcüsü fiükrü Ergün aç klamalarda bulundu. De erli bir üç puan ald klar n belirten Ergün, "Önemli bir rakibimizin puan kaybetti i haftada bu üç puan fark n nas l kapanaca n n göstergesidir. Bununda böyle devan edece ini umuyorum. Bugün fark n aç lmas n da Trabzonspor'un kalecisi Onur engelledi. Kendisini tebrik ediyorum. Türkiye'de böyle bir kalecinin yetiflmesinden de Türkiye ad na çok gururluyum." Brezilyal futbolcu Alex Telles'in stanbul'da olup olmad yönünde sorulan soruya Ergün, "Öyle bir söylenti var ama bana gelen bir haber yok. Bunu teyit ettiremedim ve kulüp içinde bunun böyle olmad söyleniyor. Ama kendisi ile ilgileniyoruz. Ama stanbul'a geldi i do ru de il." diye cevap verdi. Milli futbolcu Hakan Çalhano lu ile ilgili sorulan bir soruya ise fiükrü Ergün flu cevab verdi; "Ben daha öncede söyledim. Transferleri önceden haber vermek durumunda kalmamak için ben bu konularla ilgilenmiyorum. Çünkü bildi im bir fleyi bilmiyorum demek zor oldu u için ö renmiyorum dolay s yla da bilmiyorum." (CHA) 2013'ün en popüler antrenörü Fatih Terim STANBUL - Futbolda sezonunda ilk yar n n bitimine bir hafta kal rken 2013 y l na damgas n vuran isimler de belli olmaya bafllad. Spor dünyas n n y l boyunca medyada en fazla gündemde olan teknik direktörü ve kulüp yöneticileri belirlendi. Galatasaray'dan gönderilen A Milli Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim y l n en çok konuflulan teknik adam oldu y l nda en çok konuflulan kulüp yöneticisi ise Fenerbahçe Kulüp Baflkan Aziz Y ld r m olarak belirlendi. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) araflt rmas na göre 2013 y l nda en çok konuflulan teknik direktör ve kulüp yöneticisi belirlendi. Y l n ilk yar s nda Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray - Mersin dmanyurdu karfl laflmas ndaki hareketlerinden dolay Fatih Terim'e verilen 9 maçl k ceza, bas nda yo un yer ald. Yeni sezonun henüz bafl nda Galatasaray dan ani ayr l fl ile medyan n dikkatini bir anda üzerine çeken Terim, y l boyunca, 189 bin 197 haber ve yaz ile konufluldu. En çok konuflulan bir di er isim ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Kocaman, Sar - lacivertli kulübü Avrupa kupalar nda ilk defa yar finale tafl mas ile kulüp tarihine geçti. Fenerbahçe deki teknik direktörlük görevinden istifa haberi ile medyan n ilgi oda haline gelen Kocaman, 88 bin 360 haber ve yaz ile medyada yer ald. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, y l n spor gündemi araflt rmas nda öne ç kan bir di er teknik adam oldu. Geçti imiz sezon Eskiflehirspor un bafl nda olan Yanal, Aykut Kocaman dan boflalan Fenerbahçe teknik direktörlü üne bafllamas ile medyadaki görünürlü ünü yükseltirken, y l boyunca toplam 74 bin 983 haber ve yaz ile konufluldu. Onu,Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba (58 bin 906 haber ve yaz ) ve Galatasaray' n bafl nda bulunan Roberto Mancini (53 bin 555 haber yaz ) takip etti. Ayn araflt rmaya göre, 2013 y l nda medyada en çok yer alan kulüp yöneticisi Fenerbahçe Kulüp Baflkan Aziz Y ld r m oldu. Y ld r m, Fenerbahçe tarihinde 17 y l baflkanl k yapan fiükrü Saraço lu nun ard ndan, 15 y l baflkanl k koltu unda oturmas yla kulüp tarihine geçti. Y l n ilk yar s nda, UEFA n n ömür boyu futboldan men istemiyle disiplin kuruluna sevk etti i Aziz Y ld r m, flike soruflturmas ile medyada genifl yer buldu. Y ld r m, baflkanl a tekrar aday olmas ile medyan n ilgisini toplarken, 105 bin 603 haber ve yaz ile konufluldu. (CHA)

15 SPOR Aral k 2013 Perflembe Denizli Azerbaycan'da kaybetmedi BAKÜ - Azerbaycan Topaz Premier Lig'de Hazar Lenkeran tak m yla 4 maça ç kan teknik direktör Mustafa Denizli, bu maçlar n üçünden galibiyetle, birinden de beraberlikle ayr ld. Hazar Lenkeran' n bafl na geçen Denizli ilk maç nda Nefçala tak m yla karfl laflt. Azerbaycan Kupas 'ndaki mücadelede Hazar Lenkeran 4-0 galip geldi. Bu maçtan 4 gün sonra ligde 5. s rada yer alan nter Bakü'ye konuk Kaya n "alt n" k z madalyaya doymuyor olan Hazar Lenkeran, sahadan golsüz beraberlikle ayr ld. Denizli'nin yeflil beyazl oyuncular, ligdeki ikinci maç na kendi sahas nda ç kt. Revan Bakü karfl s nda 1-0 galibiyetle ayr lan Hazar Lenkeran, maçtan üç puanla ayr ld ama s ralamadaki yeri de iflmedi. Teknik direktör Denizli'nin yönetimindeki tak m, son maç nda ligin en alt nda bulunan Sumgay t' a rlad. Hazar Lenkeran, evindeki maçta rakip fililere 4 gol att. Yeflil beyazl lar 4-3'lük galibiyetle puan n 22'ye ç kard. Denizli'nin görevi devrelmas nda sonra biri kupa mücadelesi olmak üzere 4 maça ç kan Hazar Lenkeran, bir beraberlik 3 galibiyet ald, 9 gol at p kalesinde 3 gol gördü. On tak m n mücadele etti i Azerbaycan Topaz Premier Lig'de Hazar Lenkeran, 22 puanla sekizinci, Karaba A dam tak m ise 36 puanla lider durumda. Hazar Lenkeran' n, 5 galibiyeti, 7 beraberli i ve 6 ma lubiyeti bulunuyor. (AA) Kat ld uluslararas ve Türkiye flampiyonalar nda n 54 alt n, 20 gümüfl madalya kazanarak, büyük baflar ya imza atan Kayak Milli Tak m sporcusu Tu ba Dafldemir Koca a, Soçi Olimpiyatlar 'nda Türkiye'nin bayra n dalgaland rmay hedefliyor. ERZURUM - Palandöken Da 'nda düzenlenen "Uluslararas Palandöken Kupas " ile "Uluslararas Sar kam fl Kupas " yar fllar nda 5 alt n madalya kazanan baflar l Dafldemir, Soçi Olimpiyatlar için antrenmanlar n yo un flekilde sürdürüyor. Eylül ay nda beden e itimi ö retmeni Ercan Koca a ile hayat n birlefltiren ve olimpiyatlarda u ur getirece ini düflündü ü için eflinin soyad n kullanacak olan baflar l sporcu, 17 y ld r milli tak mda yer al yor. ki kez dizinden, bir sefer de gözünden ameliyat oldu u için üç y l tedaviyle u raflan Dafldemir, flu ana kadar 40 uluslararas, 14 Türkiye flampiyonlu u olmak üzere 54 alt n, 20 gümüfl madalya kazand. Palandöken Kayak Merkezi'nde yo un flekilde antrenman yapan baflar l sporcu, Soçi'de yap lacak 2014 K fl Olimpiyatlar 'nda Türkiye'yi en iyi flekilde temsil etmeyi hedefliyor. Dafldemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü'nde çal flan babas n n küçük yafllarda kendisini Erciyes'e götürdü ünü ve orada kayak yapt klar n söyledi. Kaya 4 yafl nda ö rendi ini anlatan Dafldemir, "Babam bizi kulübe yazd rm fl. l birincili i yar fllar var. Bize söylemeyi unutmufl. Abim de var kulüpte. Yar fl günü, kulüpten birisi bize kap lar, yar flta dikkat etmemiz gereken kurallar anlatt. Bu yar flmada ikinci oldum. H rs yapt m, ertesi günü baflka bir yar flta birinci oldum. Kayak hayat m böyle tesadüflerle bafllad ve devam ediyor" Milli tak ma seçilene kadar hiç antrenörü olmad n anlatan Dafldemir, "Kaya babam ö retti. Milli tak ma girdikten sonra ilk kez antrenörüm oldu. Yaklafl k 17 y ld r milli tak mday m. Üç y l m dizimden ve gözümden oldu um ameliyatla gitti. Onun d fl nda 14 y ld r Türkiye'de hep birinciyim" diye konufltu. Uluslararas arenada da çok say da derecesinin oldu unun alt n çizen Dafldemir, Romanya'da 2008 y l nda yap lan flampiyonada ilk alt n madalyay kazand n ifade etti. Geçen y l S rbistan'daki yar fllarda da ilk alt n madalya alan Türk sporcu oldu unu belirten Dafldemir, "2010 y l nda da Vancouver'e gitmifltim ve ilk olimpiyatlara orada kat ld m. Bir talihsizlik yaflad m ve aya m kap ya tak ld, slalomu bitirememifltim. çimde kald hep. Ondan dolay Soçi Olimpiyatlar 'nda en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edece im" ifadelerini kulland. Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi flekilde temsil edece ini anlatan Dafldemir, "Bir taraftan olimpiyatlara haz rlarken, di er taraftan dü ün haz rl yap yordum. Beden e itimi ö retmeni olan Ercan ile 29 Eylül'de evlendik. Dü ün haz rl klar derken biraz süre gitti. Olimpiyatlara az kald. Eflimin soyad n olimpiyatlarda kullanmak istiyorum ve bunun için de yaz flmalar devam ediyor. U ur getirece ine inan yorum" Eflinin de antrenmanlarda destek oldu unu vurgulayan Dafldemir, "Bazen birlikte kay yoruz ama eflim benim h z ma yetiflemiyor" Dafldemir, "Olimpiyatlarda rakiplerimiz çok güçlü. Türkiye'yi, Avusturya, talya, Fransa ile k yaslamak çok zor olur ama ben ülkemi en iyi flekilde temsil etmek için elimden geleni yapaca m" diye konufltu. (AA) Sivassporlu Burhan' n gözü, milli formada S VAS - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Burhan Efler, en büyük arzusunun A Milli Tak m formas giymek oldu unu söyledi. Gole dönük oyuncu Efler, AA muhabirine yapt aç klamada, hem tak m hem de bireysel performans aç s ndan her fleyin güzel gitti ini, bu baflar l grafi i sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini belirtti. Teknik direktör Roberto Carlos'un kendisine güvendi ini, bu durumun motivasyonunu art rd n dile getiren Efler, ligde geride kalan 15 maçta da görev yapt n ve 4 gol att n kaydetti. Tak m n baflar s n n her fleyden önemli oldu unu vurgulayan Efler, "Kulübümüzde güzel bir ortam var. Oynayan, oynamayan tüm futbolcular mutlu. Tak m m zda çok temiz kalpli, düzgün ve karakterli arkadafllar m z var. Baflar oldu u zaman bu birliktelik daha çok sa lan yor" ifadesini kulland. Carlos'un tecrübesiyle tak ma ve kendilerine çok önemli fleyler kazand rd n dile getiren Burhan Efler, flunlar söyledi: "Carlos, hep üst düzey tak mlarda futbol oynad ve galibiyetlere al fl k. Carlos, bize, galibiyetin tak m ve futbolcu için ne kadar önemli oldu unu ö retti. Bazen, maç kazanm fl havas yla müsabakaya ç k yoruz. Carlos, bunu bize afl lad. 'Ben hep galip gelen tak mlarda oynad m, siz de böyle olacaks n z' diyor. Hep kazanma arzusuyla oynuyoruz. Maçlarda çok gol at yoruz." Sivasspor'da defans oyuncular dahil tüm futbolcular n gol atmak için ataklara kat ld n, golü isteyen, ofansif oynamaya çal flan bir tak m olduklar n belirten Efler, "Tak m oyununu daha çok benimsiyoruz ve pasla oynamaya çal fl yoruz. Pasa yönelik antrenmanlar yap yoruz. Carlos, bize futbolun güzelliklerini ve keyfini afl lad. Top bizdeyken veya rakipteyken nas l oynanaca n anlatt " diye konufltu. Burhan Efler, Carlos'un çok büyük tecrübeye sahip ve futbol hayat baflar larla dolu bir spor adam oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Carlos'la çal flmak ayr bir zevk ve gurur verici bir durum. Bütün dünyan n gözü, Sivasspor'un üzerinde. lk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'da yafl yor. Oynayan, oynamayan futbolcuya hiç ayr m yapm yor. Oynamayan da mutsuz olmuyor. Futbolcu hocas ndan o ayr m görmedi i zaman üzülmüyor. Tak m n baflar s n düflünüyor. Tak m m zda hemen hemen bütün arkadafllar m z forma flans buldu." (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B26 Aral k 2013 Perflembe Yasemin AYDO DU As rl k ç narlar sesli tarih arflivine tafl n yor TIME dergisi 2013 ün en iyi 10 foto raf n seçti KAH RE - Anadolu Ajans n n Kahire deki fotomuhabiri Musab eflfiami taraf ndan çekilen foto raf, Amerika Birleflik Devletleri nin köklü dergilerinden TIME taraf ndan seçilen 2013 ün en iyi 10 foto raf aras nda yer ald. fiami nin 27 Temmuz 2013 te baflkent Kahire nin do usunda Rabiatul Adeviyye Meydan yak n nda çekti i foto rafta, darbe karfl t göstericilerin tafl d bafl ndan kan akan gencin görüntüsü yer al yor. AA muhabiri fiami foto raf çekti i gün yaflananlar flöyle anlatt : Temmuz ay n n 27 sinde gece yar s ndan hemen sonra güvenlik güçlerinin, yaklafl k iki ayd r darbe karfl tlar n n eylemlerine sahne olan Rabiatul Adeviye Meydan ndaki göstericilere müdahale etti ini ö renir ö renmez oraya gittim. Gece boyunca, sahra hastanesi ile ölülerin kald r ld alan aras nda mekik dokuyordum. Ç l klar, siren sesleri, yard m ça r lar ve kurflun sesleri birbirine kar fl yordu. Havay göz yaflart c gaz ve siyah duman kaplam flt. Yaflananlar görüntülüyordum. Yorulmufltum. Olaylardan yaklafl k 12 saat sonra eve dönmek üzere haz rl k yap yordum ki Rabiatul Adeviye Meydan n n ç k fl nda ç l klar duydum. Bir grup insan farkettim. ki adam bafl na kurflun isabet etmifl genci tafl yordu. Adamlardan biri floktayd. Belki de ne tafl d n n dahi fark nda de ildi. Çevreden araba, ambulans, yard m fleklinde sesler yükseliyordu. Hemen bu foto raf çektim. Bu, o gün çekti im son foto raf oldu. (AA) Yöresel k yafetler tafl bebeklerle yaflat l yor SAMSUN - LYAS GÜN - Samsun Olgunlaflma Enstitüsü, kentte kullan lan yöresel giysilerin kaybolmamas ve gelecek kuflaklara aktar lmas amac yla ürettilen tafl bebekleri yöresel k yafetlerle giydiriyor. Enstitü Müdürü Fatma Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, kent kültüründe önemli yer tutan yöresel k yafetleri gelecek nesillere aktarmak için uzun y llard r araflt rma yapt klar n belirtti. Geleneksel giyim tarz n her ülkenin çeflitli flekillerde gelece e tafl mak için çal flt n belirten Arslan, Ülkemizde son y llarda kad nlar m z n geleneksel giyimlerinin gelecek kuflaklara aktar lmas için çeflitli çal flmalar yap lmakta. Biz de bu çal flmalardan yola ç karak Samsun da yaflayan kad nlar m z n yöresel k yafetlerini tafl bebeklerimizde sergilemeye bafllad k Tafl bebeklerin orijinal k yafetlerle giydirildi ine iflaret eden Arslan, yöresel k yafetli bebeklerin yo un ilgi gördü ünü ifade etti. Lisenin Tan t m Pazarlama Bölüm fiefi Nuray Kuruo lu ise Türk giyim tarz n n gelecek kuflaklara aktar lmas için çal flt klar n kaydetti. Geleneksel giyim tarz n yaflatan bebekler ürettiklerini dile getiren Kuruo lu, Türk giyim tarz nda oldu u gibi kad nlar m z n Samsun da da yöresel olarak iki çeflit giyim tarz var. Kad nlar m z günlük ve yabanl k olarak iki çeflit yöresel k yafet giyiyor. Biz bebeklerimizi hem günlük hem de yabanl k olarak tasarlad k. Kad nlar n dü ünlerinde giydikleri gelinlikleri ayr ca tasarlad k diye konufltu. (AA) Fatma Solmaz (120) Ahmet Akar (102) Hatice Solak (100) KAHRAMANMARAfi - ZZET MAZI - Kahramanmarafl n Türko lu ilçesinde yaflayan 100 yafl ve üzeri insanlar n an lar, kaymakaml k taraf ndan gerçeklefltirilecek Sesli Tarih Arflivi projesi kapsam nda gelecek nesillere aktar lacak. Kaymakam Serdar Kartal, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede 100 yafl ve üzeri insanlar n bulunmas ndan dolay çal flma bafllatarak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. As rl k ç narlar ziyaret ederek yaflamdan kesitlerini, an lar n gelecek nesillere sesli olarak aktarmay planlad klar n ifade eden Kartal, Baflta Türko lu olmak üzere Kahramanmarafl n ve ülkemizin tarihine fl k tutacak bilgilere ulaflmay umuyoruz. Görüfltü ümüz insanlarla gelecek nesillerin karfl laflma imkan olmayabilir. Onlar n bildiklerini sesli olarak kendi a zlar ndan gelece e tafl yaca z Proje kapsam nda yafll lar hem sa l k muayenesinden geçirdiklerini hem de bilmedikleri konular ö renme f rsat bulduklar n belirten Kartal, Oluflturdu umuz ekipte bir doktor ve bilgileri kay t alt na almak için bir tarihçi bulunuyor diye konufltu. B R HAFTA ATATÜRK Ü BEKLED M Ziyaret edilen 6 çocuk, 32 torunu olan ve torunun torununu gören 102 yafl ndaki Ahmet Akar, Çanakkale ve Kahramanmarafl ta 30 ay askerlik yapt n söyledi. Kurtulufl Savafl nda henüz 6 yafl nda oldu unu belirten Akar, o dönemden hat rlad klar n da anlatt. Savafl n ard ndan Atatürk ün, Marafl a gelece i duyumunu al nca bir hafta boyunca Bababurun mevkisinde gece gündüz bekledi ini ifade eden Akar, Ancak onu görmek nasip olmad fleklinde konufltu. Sa l kl yaflaman n önemine de de inen Akar, uzun geçen ömrünü do al g dalara borçlu oldu unu, bol miktarda tereya, pekmez, süt ve yo urt tüketti ini ve hiç sigara içmedi ini kaydetti. Akar, Kaymakam Kartal ve beraberindekilere Karacao lan n bir fliirini okudu. UZUN YAfiAMIN SIRRI Fatih Mahallesi nde o luyla yaflayan 120 yafl ndaki 5 çocuk, 27 torun sahibi Fatma Solmaz da ailesinin yörük olmas nedeniyle göçebe hayat sürdüklerini belirterek, bundan dolay o döneme ait çok fazla fley hat rlamad n söyledi. Kaymakam n, Nas l ettin de bu kadar yaflad n sorusuna üzerine Solmaz, Mevsimi d fl nda yetiflen hiçbir ürünü tüketmiyorum. Genelde hayvansal ve bitkisel besinleri tercih ediyorum. Yemek ö ünlerini hiç flafl rmam. Yeme i zaman nda ve düzenli yerim. Bol miktarda hafllanm fl et, tereya, süt, yo urt, yumurta, taze sebze ve meyve tüketiyorum diye cevap verdi. Beyo lu beldesinde hasta yata nda ziyaret edilen 100 yafl ndaki Hatice Solak ise sa l k kontrolünden geçirildi. Konuflmakta güçlük çeken Solmaz n efli, çocuklar na ve torunlar na Az uyuyun, çok çal fl n. Uzun yaflam n s rr do al beslenme fleklinde ö ütler verdi ini kaydetti. Proje kapsam nda 10 kiflinin daha ziyaret edilece i ifade edildi. (AA) Foto raf n

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı