TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜ Ü TOPYEKÜN SAVUNMA S V L H ZMETLER DENETLEMEYE DA R 806 NUMARALI GENEL EM R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜ Ü TOPYEKÜN SAVUNMA S V L H ZMETLER DENETLEMEYE DA R 806 NUMARALI GENEL EM R"

Transkript

1 TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜÜ TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEMEYE DAR 806 NUMARALI GENEL EMR

2 II

3 HZMETE ÖZEL ÇNDEKLER SAYFA NO UYGULAMA GENEL EMR ÇNDEKLER II III-IV BRNC BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ KAPSAM YASAL DAYANAK TANIMLAR SORUMLULUK KNC BÖLÜM DENETM VE NCELEME HEYET DENETM VE NCELEME HEYETNN TEKL DENETM VE NCELEME HEYETNN GÖREVLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DENETM VE NCELEME DENETM VE NCELEME SÜRES DENETM VE NCELEME YÖNTEM DENETM VE NCELEME SONUÇ RAPORU VE YILLIK FAALYET RAPORLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DER HÜKÜMLER KALDIRILAN HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK YÜRÜTME EKLER EK-A DENETM VE NCELEME FORMU EK-B DENETM VE NCELEME SONUÇ RAPORU LAHKA 1 : PLAN YAPMA SORUMLULUU BULUNAN MERKEZ TEKLATI BRMLERNN TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPOR U LAHKA 2 : TARA TEKLATI VE BALI ORTAKLIKLAR TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU A/1-11 B B-1 B-2 III III

4 HZMETE ÖZEL ÇNDEKLER SAYFA NO EK-C SEFERBERLK VE SAVA HAL HAZIRLIKLARI PLANLARI YILLIK FAALYET RAPORU EK-D SVL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLK DENETLEME SONUÇ RAPORU EK-E ETM VE TATBKAT SONUÇ RAPORU EK-F SAVA HASARI ONARIM PLANLAMASINA DAHL TESSLERE AT DURUM RAPORU EK-G LGL MEVZUAT LSTES C/1-2 D-1 E-1 F-1 G/1-2 IV IV

5 HZMETE ÖZEL TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜÜ TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEMEYE DAR 806 NUMARALI GENEL EMR BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genel Emir, TCDD letmesi Genel Müdürlüü Merkez ve Tara Tekilatı ile Balı Ortaklıklarında ilgili mevzuat gerei Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıklarına ilikin yapılması gereken planlı faaliyetleri, Koruyucu Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetlerine yönelik çalıma ve uygulamaları yerinde görmek, kontrol etmek, Genel Müdür adına yapılacak denetim ve incelemelerde denetleme yöntemini belirlemek amacıyla hazırlanmıtır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genel Emir, TCDD letmesi Genel Müdürlüü Merkez ile Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıkları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Genel Emir, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılan Sivil Savunma Uzmanlarının dari Statüleri, Görevleri, Çalıma Usul ve Esasları ile Eitimleri Hakkında Yönetmelik ile Ulatırma Bakanlıı Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetleme Yönergesi ne dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Genel Emir de geçen, a)tcdd : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları letmesi Genel Müdürlüü nü, b) Merkez Tekilatı : Tefti Kurulu Bakanlıı, 1. Hukuk Müavirlii, Basın Yayın ve Halkla likiler Müavirlii ile Daire Bakanlıkları ve Koruma ve Güvenlik Müdürlüü, c)tara Tekilatı : Bölge Müdürlükleri, Liman letme Müdürlükleri, Fabrika Müdürlükleri ile Merkeze Balı Tekilleri, ç)balı Ortaklıklar : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A. Genel Müdürlüünü (TÜLOMSA), Türkiye Vagon Sanayi A. Genel Müdürlüü nü (TÜVASA), Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A. Genel Müdürlüü nü (TÜDEMSA) ifade eder. 1 1

6 HZMETE ÖZEL Sorumluluk MADDE 5 (1) Bu Genel Emir Hükümlerinin Uygulanmasından, a)tcdd Genel Müdürlüü Merkez, Tara Tekilatı ile Balı Ortaklıklarının Topyekün Savunma Sivil Hizmetlerini Kapsayan Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ve Sivil Savunma Konularında Genel Müdür adına yapılacak denetlemelerden. Personel ve dari ler Dairesi Bakanlıı veya denetlemenin Tefti Kurulu Bakanlıınca yapılmasının Genel Müdür tarafından istenmesi halinde Tefti Kurulu Bakanlıı, b) Tara Tekilatında ise en üst amir adına yapılacak denetlemelerden Sivil Savunma Uzmanlıkları sorumludur. (2) Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıklar bu Genel Emir esaslarına göre denetlenmeye hazırlanmaktan, varsa kendi alt birimlerini denetlemekten sorumludurlar. KNC BÖLÜM Denetim ve nceleme Heyeti Denetim ve inceleme heyetinin tekili MADDE 6 (1) Denetim ve nceleme Heyeti, Personel ve dari ler Dairesi Bakanının teklifi üzerine Genel Müdürce belirlenir. Heyet, Sivil Savunma ube Müdürü/Sivil Savunma Uzmanlarından tekil edilir. Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir. Heyete, Personel ve dari ler Dairesi Bakanı bakanlık eder. Gerektiinde, heyet Bakanlıı Sivil Savunma ube Müdürü veya heyetteki en kıdemli Sivil Savunma Uzmanına verilebilir. Üyelerden biri raportör olarak görevlendirilir. (2)Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıklarda ise Denetleme Heyeti en üst amir tarafından belirlenir. Heyete en kıdemli Sivil Savunma Uzmanı Bakanlık eder. (3) Yolluk ve harcırahları Dairelerince ödenir. (4) Denetim ve inceleme heyeti bir bakan ve en az iki üyeden oluur. (5) Denetim ve inceleme heyeti, ihtiyaç duyulması halinde heyet bakanının önerisi üzerine en üst amirin oluru ile dier birimlerden ilgili personel ile takviye edilir. Denetim ve inceleme heyetinin görevleri MADDE 7 (1) Denetim ve nceleme Heyeti, Genel Müdürlük Merkez, Tara Tekilatı ile Balı Ortaklıkların, 2 2

7 HZMETE ÖZEL a) Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları ile ilgili hizmet ve faaliyetlerini, b) Koruyucu Güvenlikle ilgili hizmet ve faaliyetlerini, c) Sivil Savunma ile ilgili hizmet ve faaliyetlerini, Mevzuat esasları dorultusunda hazırlayıp hazırlamadıklarını, Denetim ve nceleme Formuna (EK-A) göre denetlemek ve sonucu belirlenen raportöre Denetim ve nceleme Sonuç Raporu (EK-B) formuna göre hazırlatarak Genel Müdürlük Makamına sunmakla görevlidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetim ve nceleme Denetim ve inceleme süresi MADDE 8 (1) Denetim ve nceleme, (a) lgili mevzuat gerei yılda en az bir defa yapılır. (b) Denetim ve incelemelerin kapsamı birimin özelliine göre en kısa sürede bitirilecek ekilde Heyet Bakanınca belirlenir. (c) Denetim ve inceleme programı Genel Müdürlük Makam Oluru ile birlikte denetlenecek birimlere gönderilir. Denetim ve inceleme yöntemi MADDE 9- (1) Denetim ve nceleme, a) Heyet Bakanının hazırlayacaı plana göre yapılır, b) Denetlenen birimlerin ilgili konularda alınan cevapları denetleme formlarının (EK-A) Evet veya Hayır bölümüne iaretlenir. Varsa açıklanması gereken hususlar düünceler bölümüne not edilir. c) Denetim ve incelemenin bitiminde denetleme formları Denetleme ve nceleme Heyet Bakanı ve üyeleri ile birlikte, denetlenen birimin amiri tarafından imzalanır. d) Denetlenen birim amiri verdii bilgilerden sorumludur. e) Raportör EK-B deki ilgili birime ait Denetim ve nceleme Sonuç Raporu nu Denetleme formlarındaki bilgilere ve denetim süresince alınan notlara göre en kısa sürede hazırlar ve Heyet Bakanına sunar. f)denetleme sonuç raporunda belirtilen eksikliklerin en kısa sürede tamamlanmasından ve sonucun Personel ve dari ler Dairesi Bakanlıına bildirilmesinden denetlenen birim amirleri sorumludur. g) Zorunlu haller nedeniyle yerinde denetlenmeyen birimlerden Rapor isteme eklinde denetleme yapılır. 3 3

8 HZMETE ÖZEL Denetim ve inceleme sonuç ve yıllık faaliyet raporları MADDE 10 (1) Denetim ve nceleme Sonuç Raporu, a) Denetim ve incelemenin bitiminden sonra raportörün hazırlayacaı ve heyetçe uygun bulunan Denetim ve nceleme Sonuç Raporu Genel Müdürlük Makamına sunulur. b) Denetleme Sonuç Raporu, Makam emri ile gerei için denetlenen birimlere gönderilir. (2) Yıllık Faaliyet Raporları a) Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ve Sivil Savunma ile ilgili hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak; 1) Seferberlik ve Sava Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu, 2) SHOP (Sava Hasarı Onarım Planı) Durum Raporu, 3) Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporu, 4) Eitim ve Tatbikat Sonuç Raporu vb. raporları kapsar. b) Yıllık Faaliyet Raporları, Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıklardan Personel ve dari ler Dairesi Bakanlıına en geç Kasım ayı sonuna kadar gönderilir. c) Genel Müdürlükçe bu raporlar deerlendirilerek Aralık ayının son haftasına kadar Ulatırma Bakanlıına gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeitli ve Son Hükümler Kaldırılan hükümler MADDE 11- Genel Müdürlüün tarih ve 2049 sayılı olurları ile kabul edilen TCDD letmesi Genel Müdürlüü Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Denetleme Talimatı yürürlükten kaldırılmıtır. Yürürlük MADDE 12 Bu Genel Emir.22./.08../.2011 tarihinde yürürlüe girer. Yürütme MADDE 13 Bu Genel Emir hükümlerini TCDD letmesi Genel Müdürü yürütür. 4 4

9 HZMETE ÖZEL EKLER EK-A EK-B : DENETM VE NCELEME FORMU : DENETM VE NCELEME SONUÇ RAPORU LAHKA -1: PLAN YAPMA SORUMLULUU BULUNAN MERKEZ TEKLATI BRMLERNN TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU LAHKA -2: TARA TEKLATI VE BALI ORTAKLIKLAR TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU EK-C EK-D EK-E EK-F EK-G : SEFERBERLK VE SAVA HAL HAZIRLIKLARI PLANLARI YILLIK FAALYET RAPORU : SVL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLK DENETLEME SONUÇ RAPORU : ETM VE TATBKAT SONUÇ RAPORU : SAVA HASAR ONARIM PLANLAMASINA DAHL TESSLERE AT DURUM RAPORU : LGL MEVZUAT LSTES

10

11 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER GENEL 1. Denetlenen birimde Sivil Savunma Uzmanı var mıdır? 2. Sivil Savunma Uzmanı yoksa, Sivil Savunma Amiri tespit edilmi, görevlendirme yapılmı ve kurs görmü müdür? 1- SEFERBERLK VE SAVA HAL HAZIRLIKLARI A- Milli Alarm Sistemi 1- Genel Müdürlük Alarm Tedbirleri lanında Yapılacak Faaliyetler Formu var mıdır? Yapılan deiiklikler ilenmi midir? 2- cra emri yapılmı mıdır? Güncel midir? Genel Müdürlük Alarm Tedbirleri lanında Yapılacak Faaliyetler Formunda yapılan deiiklikler cra emirlerine yansıtılmı mıdır? 3- cra emirlerine yönelik Valilik Onayı alınmı mıdır? Bir suret Valilie/Kaymakamlıa gönderilmi midir? 4- Alarm Görevlilerine sistemi ve ileyii konusunda eitim verilmi mi? tatbikata itirak edilmi midir? 5- Alarm mesajları usulüne uygun muhafaza edilmekte midir? 6- Alarm haberlerinin ilgililere ulatırılması için usulüne uygun tedbirler alınmı mıdır? Sayılı Kanuna Göre Nöbetçi Memurluu ihdas edilmi mi dir? Kim tarafından yürütülmektedir. 8- Alarm haberlerini alan Nöbetçi Memuru hareket tarzını biliyor mu? 9- Alarm haberinin duyurulacaı personel isim, adres ve telefon numaraları mevcut mudur? Saat Devamlı Çalıma Planı yapılmı mıdır? Güncel midir? B-Sava Hasarı Onarım Planlaması 1- Sava Hasarı Onarım Planlamasına tabii tesis var mıdır? Varsa planları mevcut ve güncel midir? 2- Sava Hasarı Onarım Planları usulüne uygun yapılıyor mu? Daıtımı yapılmı mı? Bir sureti Valilie (l Afet ve Acil Durum Müdürlüü) ne gönderilmi mi? A-1 A-1

12 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU C.Sava Görev Planları. DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 1. Sava Görev Planlamasına tabi tesis var mıdır? Varsa planları yapılmı mıdır? Güncel midir? 2. Sava Görev Planlarında yer alan ilgili birimlerle koordinasyon yapılmı mı? D-Ekonomik/Stratejik/Tahrip Hedefleri Planları 1. Ekonomik/Stratejik/Tahrip Hedefleri Planlamasına tabi tesis var mıdır? Varsa planları yapılmı mıdır? Güncel midir? E- Özel ve Detay Planlar 1. Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları ile ilgili mevzuat mevcut mudur? Planlama yapılmı mı? 2. Özel ve Genel Planda belirtilen görevlerle ilgili alt birimlerine daıtımı yapılmı mı? 3. Birimin imkan kabiliyetlerine ait kaynaklar tespit edilmi midir? Kaynak bilgileri güncel midir? 4. Birim kaynaklarından dier kamu kurum ve kurulularına tahsis ilemi yapılmı mıdır? 5. Birimin ihtiyaçları tespit edilmi midir? Genel Müdürlüe ihtiyaç bildiriminde bulunulmu mudur? htiyaçlar güncel midir? 6. Kaynak ve ihtiyaçlara yönelik protokol yapılmı mıdır? Güncel midir? F- Afet ve Acil Durum Yönetim / Harekat Merkezi Hazırlıkları 1. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezi Yönergesi var mıdır? Güncel midir? 2. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezi yeri belirlenmi midir? Gerekli malzemelerle donatılmı mıdır? 3. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezin de görev yapacak personelin isimleri tespit edilmi midir? 4. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezi açmayan birimler Afet ve Acil durumda faaliyetlerini ne ekilde yürüteceklerini planlamılar mı? A-2 A-2

13 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU G- Personel Erteleme Planlaması DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 1. Sevk tehir ve yedek personel erteleme ilemlerine ilikin Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge mevcut mudur? 2. Son bir yıl içerisinde Personel Erteleme Teklif/ptal yapılacak yedek personel miktarınız nedir? 3. Milli Savunma Bakanlıınca her yıl Ocak ayında yayınlanan yasal ya sınırı dıına çıkan personel çizelgesini aldınız mı? Ya sınırı dıına çıkan erteli yedek personele ne ilem yaptınız? 4. Personel Erteleme Teklif/ptal - Sevk Tehir ilemlerinde teklif yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar biliniyor mu? 5. Ertelemesi yapılmı personelin atanma, istifa ve emeklilik vb durumlarında hangi süre içinde ne ilem yapıyorsunuz? 6. Biriminizde görevli ça içi yedek personelin sayısı nedir? Bunlardan yedeklik yoklamasını yaptırmayan var mı? 7. nsan gücü Planlaması ile ilgili bir planlama yapılmı mıdır? 2- KORUYUCU GÜVENLK FAALYETLER A) Personel Güvenirlii : 1. Gizlilik dereceli görevlerde çalıtırılan personelin güvenlik soruturması/ariv Aratırması yaptırıldı mı? 2. Aratırma sonucu olumsuz gelen personel hakkında "Deerlendirme Komisyonu kuruluyor mu? 3. Görevleri gerei gizlilik dereceli evrakla iliii olan personelin güvenlik kleransı var mıdır? (Görülecek) 4. Güvenlik soruturması yapılmı ve kontrollü evrak bürosunda görevli personel için "Güvenlik ve Ayrılı Brifing Belgesi" düzenlenmi midir? Düzenlendi ise Güvenlik ve ayrılı brifing belgesi iki kopya olarak soruturmayı yaptıran ve personelin çalıtıı Dairesinde saklanıyor mu? 5. Güvenlik ve ayrılı brifing belgeleri ilgili amir, ahsın kendisi ve her yıl verilen brifingler sonunda ilgililer tarafından tarih atılarak imzalattırılmı mıdır? 6. Görevden ayrılan personel Ayrılı Brifingi'ne tabi tutulmu ve belgedeki kısmı imzalatılarak, ahsın tayini ile beraber dosyasına konularak atandıı makama gönderilmekte midir, ayrıca bu belgeler ahsın dosyasında da saklanıyor mu? A-3 A-3

14 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 7. Atama ve baka bir amaçla görevden ayrılan personele iliik kesme belgesi veriliyor mu? B-Fiziki Güvenlik Önlemleri 1. Özel Güvenlik Tekilatı kurulmu mudur? Personel sayısı yeterli midir? 2. Özel güvenlik personeli eitimli midir? Atıları yaptırılmı mıdır? 3. Birimin Koruma Amiri belirlenmi midir? 4. Sabotajlara Karı Koruma Planı yapılmı mıdır? (Özel Güvenlik Tekilatı Olmayan Birimlerce) 5. Koruma Planı Yapılmı mıdır? (Özel Güvenlik Tekilatı Olan Birimlerce) 6. Giri çıkı kapıları asgari sayıya indirilmi midir? 7. Tesisisin çevre emniyeti salanmı mıdır? Gece Aydınlatması yapılmı mıdır? 8. Uygun Yerlerde Girmek Yasaktır, zinsiz Girilmez Özel Güvenlik Bölgesidir Girilmez levhaları asılmı mıdır? 9. Nöbetçi kulübesi var mıdır? Varsa Nöbetçi kulelerinin uzaklıkları görevlilerin birbirlerini görebilecei ekilde konulandırılmı mıdır? 10. Bilhassa mesai saatleri dıında nöbetçi devriye sistemi tesis edilmi midir? 11. Kameralı Güvenlik Sistemi var mıdır? Varsa yeterli midir? 12. Bekçi saatleri var mıdır? Varsa günlük kontrolleri yapılıyor mudur? C- Nöbet Hizmetleri sayılı Nöbetçi Memurluu Kurulması ve Olaanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Salayan Kanun uyarınca Nöbetçi Memurluu sistemi ihdas edilmi midir? 2. Nöbetçi Memurluu Özel Talimatı hazırlanmı mıdır? 3. Nöbetçi Memurları 6/7337 Sayılı Nöbetçi Memurları Görev ve Sorumlulukları ile Çalıma Usullerini Gösterir Yönetmelik hükümlerine uygun görev yapıyorlar mı? A-4 A-4

15 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A 4. Nöbet Devir Teslim Defteri tutuluyor mu? DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 5.Nöbetçi memurluu odası Yönetmelik hükümlerine göre tefri edilmi midir? Giri kapısını görebilecek bir yerde midir? 6.Alarm Haberini Alan Nöbetçi Memuru, Haber verenin adını, soyadını, görevini, unvanını ve haberin alındıı saati kayıt ederek sürat ve gizlilikle alarm kod ilem görevlisine bildiriyor mu? 7.Mesai saatleri dıında gelecek önemli ve ivedilik dereceli haber ve yazıları alarak gereini yapıyor mu? 8.Muhabere vasıtaları ile dier teknik cihazların oluan arızalarını zamanında ilgililere haber verip onarımını salıyor mu? 9.Güvenlik tedbirleri (Yangın, Sabotaj htimali vb) ile mesai saatleri dıında emri altına giren personelin kontrolünü yapıyor mu? 10.Nöbetçi Memurluu odasında alarm haberi ile dier olaan dıı olayların haber verilecei yetkililerin ev adresleri, telefon numaraları bulunduruluyor mu? 11.Nöbetçi Memurluu odası ile en yakın mesafede bulunan mahalli kolluk kuvvetleri arasında alarm sistemi kurulmu mudur? Kurulmusa rutin kontrolü yapılıyor mu? 12.Nöbetçi Memurluu odasında önemli telefonlar (tfaiye, elektrik arıza vb) bulunduruluyor mu? D- Daire Emniyet Memurluu 1.Daire Emniyet Memurluu ihdas edilmi midir? 2.Müracaat Memurunun bulunmadıı zamanlarda giri kontrolünü yapıyor mu? 3.Onarım, kmal vb gibi nedenlerle gelen yabancılara nezaret edip gözetim altında tutuyor mu? 4.Toplantıların güvenliinin salanması hususunda toplantıyı düzenleyen makama yardımcı oluyor mu? 5.Kaıt sepetlerindeki kaıtların imhası, çalıma odaları ve koridorların temizlenmesine nezaret ediyor mu? 6.Mesai bitiminde odaları kontrol ediyor mu? A-5 A-5

16 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 7. Açıkta bırakılan gizlilik dereceli evrak emniyet altına alıyor mu? 8. Odalarda çalıır durumda bırakılan cihazları (soba, elektrik ocaı vb) yangın çıkarabilecek eyleri emniyet altına alıyor mu? 9. Her türlü kontrolünü yaptıı odaya ait Günlük Emniyet Çizelgesinin ilgili sütununu imzalıyor mu? 10. Mesai saatleri dıında karılatıı aksaklıkları rapor halinde balı bulunduu yetkiliye sunuyor mu? E- Giri Çıkı Kontrolü 1-Mesai balangıcında Personelin tanıtma kartlarını takmaları salanıyor mu? 2.Üretim görevi yürüten personel çıkıta aramaya tabii tutuluyor mu? 3. Personele ait araçlara araç giri kartı düzenlenmi midir? 4. lgisiz kiilerin girii izne tabii oda ve mahallere girii kontrol ediliyor mu? 5. Ziyaretçi ve yanında bulunan koli, paket aramaya tabii tutuluyor mu? 6. El ve gözle aramanın dıında teknik arama cihazları mevcut mudur? 7. Ziyaret edilecek büro veya kiiden ziyaret kabul edildiine ilikin teyit alınıyor mu? 8. Ziyaretçiler için giri kapısına yakın bir yerde ziyaretçi odası hazırlanmı mıdır? 9. Ziyaretçi ve araçları için ziyaretçi defteri tutuluyor mu? Tutuluyorsa bu kayıtlar ilgili amirlerce kontrol ediliyor mu? 10.Yukarıda sayılan görevleri yerine getirecek personelin sayısı yeterli midir? A-6 A-6

17 HZMETE ÖZEL EK-A F- Temizlik Görevleri DENETM VE NCELEME FORMU DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 1. Temizlik ileri hizmet alımı yolu ile özel irketlere mi yaptırılıyor? 2. Temizlik görevi yapan kiilerin göreve balarken Savcılık ve Emniyetten Sabıka kayıtları istenilmi midir? Uzun süreli çalıtırılan görevlilerin ariv aratırması yapılmı mıdır? 3. Temizlik görevlilerinin kimlik ve ev adreslerinin listesi ilgili birimde bulunduruluyor mu? 4. Geçici Giri Kartı veriliyor mu? Girilerinde kimlik kartları alıkonuluyor mu? 5. Temizlik ileri sorumlu personelin nezaretinde yapılıyor mu? 6. veren ile yüklenici arasında güvenlik önlem ve uygulamalarını içeren protokol yapılıyor mu? G- Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerden Korunma 1. Ülkenin bölünmez bütünlüünü, anayasal düzenini, demokratik, laik ve sosyal devlet lkelerini korumak, Türk Toplumunu Atatürkçü Düünce Atatürk lke ve nkılapları nı, Milli Ülkü ve deerler etrafında birletirmek amacıyla personele konferanslar veriliyor mu? 2. Personelin yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karı hal tarzını belirleyen önlemler alınıyor mu? 3. Yeminli Gözcü Sistemi Kullanılıyor mu? H- Haberleme Güvenirlii 1. Haberleme Güvenlii Yönetmelik dorultusunda Uygulanıyor mu? 2. Yabancı Uyruklu Personel var mı? Yönetmelik gerei önlemler alınıyor mu? I- Evrak Güvenlii 1. Bir evraka gizlilik derecesi verilirken, içerdii bilgiler dikkate alınarak en alt derecede gizlilik derecesi veriliyor mu? Gereksiz derecede yüksek gizlilik derecesi vermekten sakınılıyor mu? 2- lgili kuruluun evrak bürosundan çeitli ubelere ve ubeler arasında gönderilen gizlilik derecesini içeren bütün evrak ve haberler gerektii ekilde yetkili personel tarafından götürülüp getiriliyor mu? A-7 A-7

18 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 3. GZL, ÖZEL, HZMETE ÖZEL, Gizlilik derecesi yazıyı hazırlayan tarafından veriliyor mu? 4. Kurum dıına gönderilecek gizlilik dereceli evrakın daıtımı sadece genel evrak tarafından mı yapılıyor? 5. Zarflama ve postalama ileri yöntemine göre yapılıyor mu? 6. ÇOK GZL, ve GZL evrak özel muhafaza içinde kurye ile mi gönderiliyor? 7. Gizlilik dereceli evrakın taınmasında kullanılan görevli, oför, daıtıcı ve buna benzer personel (evrakın içeriini bilmese bile) taıyacaı evrakın gizlilik derecesinde GÜVENLK klerans belgesini taıyor mu? 8. GZL evrak ilgili birim tarafından mı imha ediliyor, bu takdirde yalnız bir kopya imha tutanaı hazırlanarak Daire veya Bakanlık imha tutanaı dosyasına konuyor mu? 9. GZL evrak kurum içinde ve dıında senetle el deitiriyor mu? 10. mha edilen evrak ve belgeler için imha tutanakları tutuluyor mu? 11. ÇOK GZL, KYE ÖZEL iaretli evrakın kayıt ve sevk ileminde zarf kapalı olarak ilem yapılıyor mu? 12. KYE ÖZEL iaretli evrak, bizzat yazıyı hazırlayan kii tarafından imzalatılıyor ve zarfı kapatılarak evrak bürosuna veriliyor mu? 13. Gizlilik dereceli evrakın kaybolması halinde yapılacak ilem ekilleri biliniyor mu? 14. Gizlilik dereceli bilgileri tehlikeye sokmaktan sorumlu kimseler kakında gerekli disiplin önlemleri alınmakta mıdır? 15. Mahfuz odalar ve kaslara ilikin güvenlik önlemleri alınmı mıdır? Evrakın konulduu yerlere gerekli kontrol formu ve belgeleri konmu mudur? 16. Masalarda HZMETE ÖZEL gizlilik derecesinden daha üst derecede evrak bulunduruluyor mu? Masalara Masa Taahhüt Kartı konmu mu ve ilgili personel tarafından imzalanmı mıdır? A-8 A-8

19 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 3. SVL SAVUNMA KONULARI 1. Sivil Savunma ile ilgili mevzuatlar mevcut mudur? 2. Sivil Savunma Planlamasına tabi midir? Kaç tane plan yapılmıtır ve planlar güncel midir? 3. Sivil Savunma Planı gerei sivil savunma servisleri kurulmu mudur? Servislerin araç ve gereçleri temin edilmi midir? Gerekli ödenekler ayrılmı mıdır? 4. Sivil Savunma Planında servislerde görev verilen personel güncel olarak takip ediliyor mu? Görev teblii yapılıyor mu? 5. Servislerde görevli personelin eitimleri Yönerge ve Direktiflere uygun olarak yapılıyor mu? 6. Sıınak yerleri tespit edilmi midir? Buralar sıınak amacına uygun mudur? 7. Sıınak Talimatı yapılmı mıdır? Sıınak Amir ve Yardımcısı belirlenip görevleri kendilerine tebli edilmi midir? 8. Sıınak yerleim planı yapılmı mıdır? Sıınaa giden yollar iaretle gösterilmi midir? 9. kaz-alarm Talimatı var mıdır? kaz Alarm haberlerinin duyurulması için gerekli önlemler alınmı mıdır? (Çan, Zil vb) 10. kaz-alarm ve Yangın kaz iaretleri ilgili yerlere asılmı mıdır? 11. NBCR Silahlarına karı korunma talimatı yapılmı mıdır? 12. Gizleme ve Karartma tedbirleri alınmı mıdır? 13. Tahliye ve Seyrekletirme Planları yapılmı mıdır? 14. Mülki Amirliklerle ve Komu Kurumlarla ibirlii protokolü yapılmı mıdır? 15. yerinde 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Var mı? 16. TCDD Tarafından kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 713 Numaralı Genel Emir ilgili yerlere daıtılmı mı? Emir Uygulanıyor mu? Deiiklikler yapılıyor mu? 17. Genel Emirde belirtilen görev ve sorumluluklar biliniyor mu? 18. yerinin Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı Var mı? A-9 A-9

20 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 19. Yangın Güvenliinin salanması için Mahalli tfaiye Tekilatının Görüü Alınmı mı? (Görülecek) 20. Yangın ihbar sistemi kurulmu mudur? Yangın dolapları ve panoları mevcut mu? Çalıır durumda mı? 21. yerinde Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi mevcut mu dur? (Sistemle ilgili bilgi alınacak) 22. Sistem Performans ve süreklilii açısından ilgili TSE Standartları, Tesisat Yönetmelikleri ile 2007/12937 sayılı Yönetmelikte belirtilen gereksinimleri karılayacak ekilde bakıma tabii tutuluyor mu? 23. Yangın Güvenlii Sorumlusu tespit edilmi mi? Görev kim tarafından yürütülüyor? 24. Acil Müdahale Ekipleri kurulmu mu? Yangın Talimatının yanına asılmı mı? Güncel mi? 25. Yangın Söndürme Cihazları var mı? Periyodik bakımları yapılıyor mu? Kontrol Kartı doldurulup imzalanıyor mu? (Görülecek) 26. Yangın Söndürme Tatbikatları yapılıyor mu? Tatbikatlar sonucu uygulama raporları tanzim edilip ilgili yerlere gönderiliyor mu? 27. yerinin Elektrik Planı ve Yangın Emniyet alteri var mı? Elektrik Planı camlı dolap içinde ve elektrik sayacının yanına asılmı mıdır? Elektrik tesisatı yılda bir defa teknik elemen tarafından kontrol ettiriliyor mu? Elektrik bakım ve onarım raporu düzenleniyor mu? 28. Çatı aralarının depo olarak kesinlikle kullanılamayacaı biliniyor mu? Buna göre tedbir alınmı mı? 29. Yemek piirme, çay yapma vb yerlerde alınması gereken önlemlere uyulmu mudur? 30. Bina soba ve kalorifer bacaları yılda bir defa temizleniyor mu? 31. yerinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa yangın güvenlii açısından ne tür önlemler alınmı tır? nolu Genel Emirde yer alan yangın önleme tedbirleri formu gerekli yerlere asılmı mıdır? A-10 A-10

21 EK-A Müdürlüünün Topyekun Savunma Sivil Hizmetlerini kapsayan denetim ve incelemeleri./../ 20 tarihinde yapılmıtır. DENETLENEN DENETLEYEN ÜYE ÜYE ÜYE BAKAN A-11 A-11

22 HZMETE ÖZEL EK-B LAHKA-1 PLAN YAPMA SORUMLULUU BULUNAN MERKEZ TEKLATI BRMLERNN TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU (DENETM VE NCELEME YAPILAN BRM) 1- SEFERBERLK VE SAVA HAL PLANLAMALARI a) Milli Alarm Planlaması - lem Çizelgesi b) Personel Erteleme Planlaması c) 24 Saat Süreli Çalıma Düzeni Planlaması d) Özel Planlar - cra Planları 2- KORUYUCU GÜVENLK FAALYETLER a) Personel Güvenlii b) Evrak Güvenlii c) Fiziki Güvenlik 3- SVL SAVUNMA FAALYETLER 4- SONUÇ VE ÖNERLER RAPORTÖR MZA HEYET BAKANI MZA B-1 B-1

23 HZMETE ÖZEL EK-B LAHKA-II TARA TEKLATI VE BALI ORTAKLIKLAR TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU (DENETM VE NCELEME YAPILAN BRM) 1- SEFERBERLK VE SAVA HAL PLANLAMALARI a) Milli Alarm Planlaması b) Faaliyet Formları c) Sava Hasarı Onarım Planlaması d) Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planlaması e) Personel Erteleme Planlaması f) 24 Saat Süreli Çalıma Düzeni Planlaması g) Detay Planlar - cra Planları h) Seferberlik ve Sava Hali Kaynak ve htiyaç Tespiti 2- AFET VE ACL DURUM YÖNETM MERKEZ PLANLAMASI a) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi Planlaması b) Hareket Merkezi Yönergesi Planlaması 3- KORUYUCU GÜVENLK FAALYETLER a) Özel Güvenlik Tekilatı b) Personel Güvenirlii c) Evrak Güvenlii d) Bilgi lem Merkez ve Sistemlerinin Güvenlii e) nternet Güvenlii f) Tali Kontrollü Evrak Bürosu g) Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerden Korunma 4- SVL SAVUNMA KONULARI a) Sivil Savunma Planlaması b) Sivil Savunma Ekiplerinin Eitim Faaliyetleri c) TCDD Merkez ve Tara Tekilatında Kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 713 Nolu Genel Emrin uygulanması 5- DENETM VE KONTROL FAALYETLER 6- SONUÇ VE ÖNERLER RAPORTÖR MZA HEYET BAKANI MZA B-2 B-2

24 SEFERBERLK VE SAVA HAZIRLIKLARI YILLIK FAALYET RAPORU EK-C RAPORU HAZIRLAYAN : RAPORUN AT OLDUU YIL : RAPORUN DÜZENLEND TARH : SIRA NO. KONULAR YEN YAPILAN / GÜNCELLETRLEN VEYA YAPILMAYAN YAPILAMADI SE NEDENLERNN AÇIKLANMASI 1. GENEL PLAN 2. ÖZEL PLANLAR VE EKLER : a. b. c. 3. MLL ALARM PLANLAMASI 4. SAVA HASARI ONARIM PLANLAMASI 5. PERSONEL ERTELEME PLANLAMASI 6. ARAÇ SEFERBERL VE ERTELEME PLANLAMASI 7. EKONOMK/STRATEJK TAHRP/ KORUMA HEDEFLER PLANLAMASI SAAT SÜREL ÇALIMA DÜZEN PLANLAMASI 9. SAVA GÖREV PLANLARI 10. SVL SAVUNMA PLANLARI 11. TAHLYE ANA PLANI 12. SEFERBERLK VE SAVA HAZIRLIKLARI PLANLAMA VE KOORDNASYON KURULLARININ TOPLANTI, FAALYET VE KARARLARI HAKKINDA ÖZET BLGLER a. b. c. C-1 C-1

25 13. YIL ÇNDEK DENETLEMELER VE SONUÇLARI a. b. 14. TATBKATLAR : a. Milli Tatbikatlar b. NATO Tatbikatları 15. AÇIKLANMASI GEREKEN DER HUSUSLAR 16. ÖNERLER RAPORU HAZIRLAYAN ONAY EK : (Kaynak Planlama Faaliyetleri ) AÇIKLAMA : 1. Bakanlıklar, özel kanunlarla kurulmu kurum ve kurulular raporu doldururken, yukarıda yazılı olan planlardan sadece yapmakla sorumlu olduklarının karısına cevapları yazarlar. 2. Raporda verilen bilgiler tarihleri ile birlikte yazılır. 3. Yazılacak bilgilerin sımaması durumunda, Sonuç Raporu, kâıdın enine hazırlanır. 4. EK te yer alan Kaynak Planlama Faaliyetleri ile ilgili çizelge ayrıca doldurulur. 5. Madde 14 te a. Milli Tatbikatlar balıı altında Plan Tatbikatı, Dı Tehdide Yönelik Kriz Yönetimi Tatbikatı, Doal ve Teknolojik Afetlere Yönelik Kriz Yönetimi Tatbikatı, Milli Alarm Sistemi Tatbikatı/Semineri, Sivil Katılımlı Askeri Tatbikatlar, Sivil Savunma Tatbikatları, Seferberlik Tatbikatlarından raporun düzenlendii dönem içerisinde yapılanlar ile ilgili bilgiler yazılır. C-2 C-2

26 HZMETE ÖZEL EK-D SVL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLK DENETLEME SONUÇ RAPORU (DENETM VE NCELEME YAPILAN BRM) 1- DENETLEME TARH 2- DENETLEMELERDE GÖRÜLEN VE GENEL MÜDÜRLÜKÇE GDERLMEYEN ÖNEML AKSAKLIKLAR 3- GDERLMEME NEDENLER 4- ÖNERLER Üye Üye Heyet Bakanı D-1 D-1

27 HZMETE ÖZEL EK-E ETM VE TATBKAT SONUÇ RAPORU YILI : L : KURUM VE KURULUUN ADI : 1- AMAÇ 2- YAPILAN ETMN SÜRES 3- ETM VE TATBKATLARIN UYGULANMASI LE LGL AÇIKLAMALAR 4- ETMLERDEK BAARI VE ELDE EDLEN YARARLAR 5- ETMDE GÖRÜLEN EKSK VE AKSAKLIKLAR 6- DER HUSUSLAR (Varsa) 7- ÖNERLER 8- SONUÇ 9- ETM SAYISAL SONUÇLARI Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi Emniyet ve Klavuz Servisi tfaiye Servisi Kurtarma Servisi lkyardım Servisi Sosyal Yardım Servisi Teknik Onarım Servisi TOPLAM ETLEN PERSONEL SAYISI Kadosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen MZA Kurum Amirinin Adı Soyadı E-1 E-1

28 HZMETE ÖZEL TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜ... GRUBU SAVA HASAR ONARIM PLANLAMASINA DAHL TESSLERE AT DURUM RAPORU EK-F TESS VE ULATIRMANIN SAVA HASAR ONR.PLANINDAK ONARIM MALZEMESNN SIRA NO ONAY TARH KABUL EDLEN HASR YÜZDES ONARIM SÜRES (GÜN) ADI BULUNDUU PLANLANAN TEDARK SÜRES (YIL) TEDARKN TAMAMLANMA YILI RAPOR DÖNEM TEDARK NSPET DÜÜNCELER L LÇE KÖY F-1 F-1

29 HZMETE ÖZEL TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEMEYE DAR 806 NUMARALI GENEL EMR MEVZUAT LSTES EK-G sayılı Seferberlik ve Sava Hali Kanunu sayılı Ulatırma ve Haberleme Hizmetlerinin Olaanüstü Hal ve Savata Ne Suretle Yürütüleceine Dair Kanun ve bu Kanuna ilikin Esaslar Kararnamesi sayılı Sivil Savunma Kanunu sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanun sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu sayılı Nöbetçi Memurluu Kurulmasına ve Olaanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Salayan Kanun sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 9-90/500 Seferberlik ve Sava Hali Tüzüü 10-6/ Sivil Savunma ile lgili ahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekletirme, Planlama ve Dier Hizmetler Tüzüü 11-6/3150-II Sivil Savunma ile lgili Tekil ve Tedbirler Tüzüü 12- RG Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri birlii Yönetmelii 13- RG Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Tekilat ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik 14-6/7337 Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumluluklarıyla Çalıma ekillerini Gösterir Yönetmelik 15- MYNT 82-2 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberlii Yönetmelii 16- MYNT.82-3 Yedek Personel Erteleme Yönetmelii 17- Sevk Tehir lemleri Yönetmelii /12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19- RG Sayılı mar Kanununa Göre Düzenlenmi Bulunan mar Yönetmeliklerine, Sıınaklarla lgili EK Yönetmelik 20-88/13543 Sabotajlara Karı Koruma Yönetmelii 21-83/5949 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmelii /284 sayılı Güvenlik Soruturması ve Ariv Aratırması Yönetmelii 23-93/4965 sayılı Milli Alarm Sistemi Yönetmelii /1377 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmelii gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe giren Sivil Savunma Uzmanlarının dari Statüleri, Görevleri, Çalıma Usul ve Esasları ile Eitimleri Hakkında Yönetmelik /26951 Seferberlik ve Sava Halinde Uygulanacak nsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik 27- Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları Direktifi (2005) 28- MYS 82-3 Seferberlik ve Sava Hali Erteleme Yönergesi 29- MY5-3 Sava Hasarı Onarım Planları Hazırlanması Yönergesi 30-MY5-2 Sava Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesi 31- MY5-1/A Ekonomik ve Stratejik Tesislerin Tahrip/Koruma Yönergesi 32- MSY-82/7 Seferberlik ve Sava Hallerine likin Harp Sanayii Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yönergesi G-1 G-1

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yetkili merciler

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafet ve teçhizatları Bakanlıktan onaylı mıdır? 8

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafet ve teçhizatları Bakanlıktan onaylı mıdır? 8 Özel Güvenlik Şirketi / Şubesi Denetleme Formu EGM-ADB-ÖZG-FORM-D1 Şirket / Şube Unvanı : Şirket Faaliyet İzin Belge No ve Tarihi : 1 Şirketin Kuruluş ve Faaliyet İzni mevcut Şirkette faaliyet izin belgesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK İŞ AKIŞ ŞEMALARI GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.09/01 24 SAAT DEVAMLI ÇALIŞMA PLANI Başbakanlık 9.03.1999 tarih ve 1210-7-99sayılı Seferberlik ve Savaş hali hazırlıkları Direktifi 2935

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI Müessesenin Adı ve Yeri : Müessesenin Bağlı Olduğu Kurum ve Kuruluş : Planın Yapılış Tarihi :.../.../2010 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER a) Müessesenin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 46 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI İLE SİVİL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLİK DENETLEME YÖNERGESİ ARALIK - 2006 Sayı

Detaylı

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE ------------------------ KAYMAKAMLIK MAKAMINA Tarih:.../.../ 200... ---------------- tarih ve -------- sayı ile projesi tasdik edilen -----------------------------------------

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 06.03.2014 Sayı:168275 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Hukuk leri Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Hukuk leri Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Hukuk leri Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliin amacı, Hukuk ileri Müdürlüünün görev, çalıma tekilat yapısını, ileyiini ve yetkileri ile sorumluluunu düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 1 Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ E-YAZIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ KASIM 2013 - ESKİŞEHİR www.eskisehirdefterdarligi.gov.tr e-mail : eskisehirdef@maliye.gov.tr 1 I- AMAÇ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Teşekkül merkez

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı