TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜ Ü TOPYEKÜN SAVUNMA S V L H ZMETLER DENETLEMEYE DA R 806 NUMARALI GENEL EM R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜ Ü TOPYEKÜN SAVUNMA S V L H ZMETLER DENETLEMEYE DA R 806 NUMARALI GENEL EM R"

Transkript

1 TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜÜ TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEMEYE DAR 806 NUMARALI GENEL EMR

2 II

3 HZMETE ÖZEL ÇNDEKLER SAYFA NO UYGULAMA GENEL EMR ÇNDEKLER II III-IV BRNC BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ KAPSAM YASAL DAYANAK TANIMLAR SORUMLULUK KNC BÖLÜM DENETM VE NCELEME HEYET DENETM VE NCELEME HEYETNN TEKL DENETM VE NCELEME HEYETNN GÖREVLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DENETM VE NCELEME DENETM VE NCELEME SÜRES DENETM VE NCELEME YÖNTEM DENETM VE NCELEME SONUÇ RAPORU VE YILLIK FAALYET RAPORLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DER HÜKÜMLER KALDIRILAN HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK YÜRÜTME EKLER EK-A DENETM VE NCELEME FORMU EK-B DENETM VE NCELEME SONUÇ RAPORU LAHKA 1 : PLAN YAPMA SORUMLULUU BULUNAN MERKEZ TEKLATI BRMLERNN TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPOR U LAHKA 2 : TARA TEKLATI VE BALI ORTAKLIKLAR TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU A/1-11 B B-1 B-2 III III

4 HZMETE ÖZEL ÇNDEKLER SAYFA NO EK-C SEFERBERLK VE SAVA HAL HAZIRLIKLARI PLANLARI YILLIK FAALYET RAPORU EK-D SVL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLK DENETLEME SONUÇ RAPORU EK-E ETM VE TATBKAT SONUÇ RAPORU EK-F SAVA HASARI ONARIM PLANLAMASINA DAHL TESSLERE AT DURUM RAPORU EK-G LGL MEVZUAT LSTES C/1-2 D-1 E-1 F-1 G/1-2 IV IV

5 HZMETE ÖZEL TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜÜ TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEMEYE DAR 806 NUMARALI GENEL EMR BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genel Emir, TCDD letmesi Genel Müdürlüü Merkez ve Tara Tekilatı ile Balı Ortaklıklarında ilgili mevzuat gerei Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıklarına ilikin yapılması gereken planlı faaliyetleri, Koruyucu Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetlerine yönelik çalıma ve uygulamaları yerinde görmek, kontrol etmek, Genel Müdür adına yapılacak denetim ve incelemelerde denetleme yöntemini belirlemek amacıyla hazırlanmıtır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genel Emir, TCDD letmesi Genel Müdürlüü Merkez ile Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıkları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Genel Emir, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılan Sivil Savunma Uzmanlarının dari Statüleri, Görevleri, Çalıma Usul ve Esasları ile Eitimleri Hakkında Yönetmelik ile Ulatırma Bakanlıı Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetleme Yönergesi ne dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Genel Emir de geçen, a)tcdd : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları letmesi Genel Müdürlüü nü, b) Merkez Tekilatı : Tefti Kurulu Bakanlıı, 1. Hukuk Müavirlii, Basın Yayın ve Halkla likiler Müavirlii ile Daire Bakanlıkları ve Koruma ve Güvenlik Müdürlüü, c)tara Tekilatı : Bölge Müdürlükleri, Liman letme Müdürlükleri, Fabrika Müdürlükleri ile Merkeze Balı Tekilleri, ç)balı Ortaklıklar : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A. Genel Müdürlüünü (TÜLOMSA), Türkiye Vagon Sanayi A. Genel Müdürlüü nü (TÜVASA), Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A. Genel Müdürlüü nü (TÜDEMSA) ifade eder. 1 1

6 HZMETE ÖZEL Sorumluluk MADDE 5 (1) Bu Genel Emir Hükümlerinin Uygulanmasından, a)tcdd Genel Müdürlüü Merkez, Tara Tekilatı ile Balı Ortaklıklarının Topyekün Savunma Sivil Hizmetlerini Kapsayan Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ve Sivil Savunma Konularında Genel Müdür adına yapılacak denetlemelerden. Personel ve dari ler Dairesi Bakanlıı veya denetlemenin Tefti Kurulu Bakanlıınca yapılmasının Genel Müdür tarafından istenmesi halinde Tefti Kurulu Bakanlıı, b) Tara Tekilatında ise en üst amir adına yapılacak denetlemelerden Sivil Savunma Uzmanlıkları sorumludur. (2) Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıklar bu Genel Emir esaslarına göre denetlenmeye hazırlanmaktan, varsa kendi alt birimlerini denetlemekten sorumludurlar. KNC BÖLÜM Denetim ve nceleme Heyeti Denetim ve inceleme heyetinin tekili MADDE 6 (1) Denetim ve nceleme Heyeti, Personel ve dari ler Dairesi Bakanının teklifi üzerine Genel Müdürce belirlenir. Heyet, Sivil Savunma ube Müdürü/Sivil Savunma Uzmanlarından tekil edilir. Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir. Heyete, Personel ve dari ler Dairesi Bakanı bakanlık eder. Gerektiinde, heyet Bakanlıı Sivil Savunma ube Müdürü veya heyetteki en kıdemli Sivil Savunma Uzmanına verilebilir. Üyelerden biri raportör olarak görevlendirilir. (2)Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıklarda ise Denetleme Heyeti en üst amir tarafından belirlenir. Heyete en kıdemli Sivil Savunma Uzmanı Bakanlık eder. (3) Yolluk ve harcırahları Dairelerince ödenir. (4) Denetim ve inceleme heyeti bir bakan ve en az iki üyeden oluur. (5) Denetim ve inceleme heyeti, ihtiyaç duyulması halinde heyet bakanının önerisi üzerine en üst amirin oluru ile dier birimlerden ilgili personel ile takviye edilir. Denetim ve inceleme heyetinin görevleri MADDE 7 (1) Denetim ve nceleme Heyeti, Genel Müdürlük Merkez, Tara Tekilatı ile Balı Ortaklıkların, 2 2

7 HZMETE ÖZEL a) Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları ile ilgili hizmet ve faaliyetlerini, b) Koruyucu Güvenlikle ilgili hizmet ve faaliyetlerini, c) Sivil Savunma ile ilgili hizmet ve faaliyetlerini, Mevzuat esasları dorultusunda hazırlayıp hazırlamadıklarını, Denetim ve nceleme Formuna (EK-A) göre denetlemek ve sonucu belirlenen raportöre Denetim ve nceleme Sonuç Raporu (EK-B) formuna göre hazırlatarak Genel Müdürlük Makamına sunmakla görevlidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetim ve nceleme Denetim ve inceleme süresi MADDE 8 (1) Denetim ve nceleme, (a) lgili mevzuat gerei yılda en az bir defa yapılır. (b) Denetim ve incelemelerin kapsamı birimin özelliine göre en kısa sürede bitirilecek ekilde Heyet Bakanınca belirlenir. (c) Denetim ve inceleme programı Genel Müdürlük Makam Oluru ile birlikte denetlenecek birimlere gönderilir. Denetim ve inceleme yöntemi MADDE 9- (1) Denetim ve nceleme, a) Heyet Bakanının hazırlayacaı plana göre yapılır, b) Denetlenen birimlerin ilgili konularda alınan cevapları denetleme formlarının (EK-A) Evet veya Hayır bölümüne iaretlenir. Varsa açıklanması gereken hususlar düünceler bölümüne not edilir. c) Denetim ve incelemenin bitiminde denetleme formları Denetleme ve nceleme Heyet Bakanı ve üyeleri ile birlikte, denetlenen birimin amiri tarafından imzalanır. d) Denetlenen birim amiri verdii bilgilerden sorumludur. e) Raportör EK-B deki ilgili birime ait Denetim ve nceleme Sonuç Raporu nu Denetleme formlarındaki bilgilere ve denetim süresince alınan notlara göre en kısa sürede hazırlar ve Heyet Bakanına sunar. f)denetleme sonuç raporunda belirtilen eksikliklerin en kısa sürede tamamlanmasından ve sonucun Personel ve dari ler Dairesi Bakanlıına bildirilmesinden denetlenen birim amirleri sorumludur. g) Zorunlu haller nedeniyle yerinde denetlenmeyen birimlerden Rapor isteme eklinde denetleme yapılır. 3 3

8 HZMETE ÖZEL Denetim ve inceleme sonuç ve yıllık faaliyet raporları MADDE 10 (1) Denetim ve nceleme Sonuç Raporu, a) Denetim ve incelemenin bitiminden sonra raportörün hazırlayacaı ve heyetçe uygun bulunan Denetim ve nceleme Sonuç Raporu Genel Müdürlük Makamına sunulur. b) Denetleme Sonuç Raporu, Makam emri ile gerei için denetlenen birimlere gönderilir. (2) Yıllık Faaliyet Raporları a) Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ve Sivil Savunma ile ilgili hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak; 1) Seferberlik ve Sava Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu, 2) SHOP (Sava Hasarı Onarım Planı) Durum Raporu, 3) Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporu, 4) Eitim ve Tatbikat Sonuç Raporu vb. raporları kapsar. b) Yıllık Faaliyet Raporları, Tara Tekilatı ve Balı Ortaklıklardan Personel ve dari ler Dairesi Bakanlıına en geç Kasım ayı sonuna kadar gönderilir. c) Genel Müdürlükçe bu raporlar deerlendirilerek Aralık ayının son haftasına kadar Ulatırma Bakanlıına gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeitli ve Son Hükümler Kaldırılan hükümler MADDE 11- Genel Müdürlüün tarih ve 2049 sayılı olurları ile kabul edilen TCDD letmesi Genel Müdürlüü Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Denetleme Talimatı yürürlükten kaldırılmıtır. Yürürlük MADDE 12 Bu Genel Emir.22./.08../.2011 tarihinde yürürlüe girer. Yürütme MADDE 13 Bu Genel Emir hükümlerini TCDD letmesi Genel Müdürü yürütür. 4 4

9 HZMETE ÖZEL EKLER EK-A EK-B : DENETM VE NCELEME FORMU : DENETM VE NCELEME SONUÇ RAPORU LAHKA -1: PLAN YAPMA SORUMLULUU BULUNAN MERKEZ TEKLATI BRMLERNN TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU LAHKA -2: TARA TEKLATI VE BALI ORTAKLIKLAR TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU EK-C EK-D EK-E EK-F EK-G : SEFERBERLK VE SAVA HAL HAZIRLIKLARI PLANLARI YILLIK FAALYET RAPORU : SVL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLK DENETLEME SONUÇ RAPORU : ETM VE TATBKAT SONUÇ RAPORU : SAVA HASAR ONARIM PLANLAMASINA DAHL TESSLERE AT DURUM RAPORU : LGL MEVZUAT LSTES

10

11 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER GENEL 1. Denetlenen birimde Sivil Savunma Uzmanı var mıdır? 2. Sivil Savunma Uzmanı yoksa, Sivil Savunma Amiri tespit edilmi, görevlendirme yapılmı ve kurs görmü müdür? 1- SEFERBERLK VE SAVA HAL HAZIRLIKLARI A- Milli Alarm Sistemi 1- Genel Müdürlük Alarm Tedbirleri lanında Yapılacak Faaliyetler Formu var mıdır? Yapılan deiiklikler ilenmi midir? 2- cra emri yapılmı mıdır? Güncel midir? Genel Müdürlük Alarm Tedbirleri lanında Yapılacak Faaliyetler Formunda yapılan deiiklikler cra emirlerine yansıtılmı mıdır? 3- cra emirlerine yönelik Valilik Onayı alınmı mıdır? Bir suret Valilie/Kaymakamlıa gönderilmi midir? 4- Alarm Görevlilerine sistemi ve ileyii konusunda eitim verilmi mi? tatbikata itirak edilmi midir? 5- Alarm mesajları usulüne uygun muhafaza edilmekte midir? 6- Alarm haberlerinin ilgililere ulatırılması için usulüne uygun tedbirler alınmı mıdır? Sayılı Kanuna Göre Nöbetçi Memurluu ihdas edilmi mi dir? Kim tarafından yürütülmektedir. 8- Alarm haberlerini alan Nöbetçi Memuru hareket tarzını biliyor mu? 9- Alarm haberinin duyurulacaı personel isim, adres ve telefon numaraları mevcut mudur? Saat Devamlı Çalıma Planı yapılmı mıdır? Güncel midir? B-Sava Hasarı Onarım Planlaması 1- Sava Hasarı Onarım Planlamasına tabii tesis var mıdır? Varsa planları mevcut ve güncel midir? 2- Sava Hasarı Onarım Planları usulüne uygun yapılıyor mu? Daıtımı yapılmı mı? Bir sureti Valilie (l Afet ve Acil Durum Müdürlüü) ne gönderilmi mi? A-1 A-1

12 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU C.Sava Görev Planları. DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 1. Sava Görev Planlamasına tabi tesis var mıdır? Varsa planları yapılmı mıdır? Güncel midir? 2. Sava Görev Planlarında yer alan ilgili birimlerle koordinasyon yapılmı mı? D-Ekonomik/Stratejik/Tahrip Hedefleri Planları 1. Ekonomik/Stratejik/Tahrip Hedefleri Planlamasına tabi tesis var mıdır? Varsa planları yapılmı mıdır? Güncel midir? E- Özel ve Detay Planlar 1. Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları ile ilgili mevzuat mevcut mudur? Planlama yapılmı mı? 2. Özel ve Genel Planda belirtilen görevlerle ilgili alt birimlerine daıtımı yapılmı mı? 3. Birimin imkan kabiliyetlerine ait kaynaklar tespit edilmi midir? Kaynak bilgileri güncel midir? 4. Birim kaynaklarından dier kamu kurum ve kurulularına tahsis ilemi yapılmı mıdır? 5. Birimin ihtiyaçları tespit edilmi midir? Genel Müdürlüe ihtiyaç bildiriminde bulunulmu mudur? htiyaçlar güncel midir? 6. Kaynak ve ihtiyaçlara yönelik protokol yapılmı mıdır? Güncel midir? F- Afet ve Acil Durum Yönetim / Harekat Merkezi Hazırlıkları 1. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezi Yönergesi var mıdır? Güncel midir? 2. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezi yeri belirlenmi midir? Gerekli malzemelerle donatılmı mıdır? 3. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezin de görev yapacak personelin isimleri tespit edilmi midir? 4. Afet ve Acil Durum Yönetim ve Harekat Merkezi açmayan birimler Afet ve Acil durumda faaliyetlerini ne ekilde yürüteceklerini planlamılar mı? A-2 A-2

13 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU G- Personel Erteleme Planlaması DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 1. Sevk tehir ve yedek personel erteleme ilemlerine ilikin Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge mevcut mudur? 2. Son bir yıl içerisinde Personel Erteleme Teklif/ptal yapılacak yedek personel miktarınız nedir? 3. Milli Savunma Bakanlıınca her yıl Ocak ayında yayınlanan yasal ya sınırı dıına çıkan personel çizelgesini aldınız mı? Ya sınırı dıına çıkan erteli yedek personele ne ilem yaptınız? 4. Personel Erteleme Teklif/ptal - Sevk Tehir ilemlerinde teklif yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar biliniyor mu? 5. Ertelemesi yapılmı personelin atanma, istifa ve emeklilik vb durumlarında hangi süre içinde ne ilem yapıyorsunuz? 6. Biriminizde görevli ça içi yedek personelin sayısı nedir? Bunlardan yedeklik yoklamasını yaptırmayan var mı? 7. nsan gücü Planlaması ile ilgili bir planlama yapılmı mıdır? 2- KORUYUCU GÜVENLK FAALYETLER A) Personel Güvenirlii : 1. Gizlilik dereceli görevlerde çalıtırılan personelin güvenlik soruturması/ariv Aratırması yaptırıldı mı? 2. Aratırma sonucu olumsuz gelen personel hakkında "Deerlendirme Komisyonu kuruluyor mu? 3. Görevleri gerei gizlilik dereceli evrakla iliii olan personelin güvenlik kleransı var mıdır? (Görülecek) 4. Güvenlik soruturması yapılmı ve kontrollü evrak bürosunda görevli personel için "Güvenlik ve Ayrılı Brifing Belgesi" düzenlenmi midir? Düzenlendi ise Güvenlik ve ayrılı brifing belgesi iki kopya olarak soruturmayı yaptıran ve personelin çalıtıı Dairesinde saklanıyor mu? 5. Güvenlik ve ayrılı brifing belgeleri ilgili amir, ahsın kendisi ve her yıl verilen brifingler sonunda ilgililer tarafından tarih atılarak imzalattırılmı mıdır? 6. Görevden ayrılan personel Ayrılı Brifingi'ne tabi tutulmu ve belgedeki kısmı imzalatılarak, ahsın tayini ile beraber dosyasına konularak atandıı makama gönderilmekte midir, ayrıca bu belgeler ahsın dosyasında da saklanıyor mu? A-3 A-3

14 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 7. Atama ve baka bir amaçla görevden ayrılan personele iliik kesme belgesi veriliyor mu? B-Fiziki Güvenlik Önlemleri 1. Özel Güvenlik Tekilatı kurulmu mudur? Personel sayısı yeterli midir? 2. Özel güvenlik personeli eitimli midir? Atıları yaptırılmı mıdır? 3. Birimin Koruma Amiri belirlenmi midir? 4. Sabotajlara Karı Koruma Planı yapılmı mıdır? (Özel Güvenlik Tekilatı Olmayan Birimlerce) 5. Koruma Planı Yapılmı mıdır? (Özel Güvenlik Tekilatı Olan Birimlerce) 6. Giri çıkı kapıları asgari sayıya indirilmi midir? 7. Tesisisin çevre emniyeti salanmı mıdır? Gece Aydınlatması yapılmı mıdır? 8. Uygun Yerlerde Girmek Yasaktır, zinsiz Girilmez Özel Güvenlik Bölgesidir Girilmez levhaları asılmı mıdır? 9. Nöbetçi kulübesi var mıdır? Varsa Nöbetçi kulelerinin uzaklıkları görevlilerin birbirlerini görebilecei ekilde konulandırılmı mıdır? 10. Bilhassa mesai saatleri dıında nöbetçi devriye sistemi tesis edilmi midir? 11. Kameralı Güvenlik Sistemi var mıdır? Varsa yeterli midir? 12. Bekçi saatleri var mıdır? Varsa günlük kontrolleri yapılıyor mudur? C- Nöbet Hizmetleri sayılı Nöbetçi Memurluu Kurulması ve Olaanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Salayan Kanun uyarınca Nöbetçi Memurluu sistemi ihdas edilmi midir? 2. Nöbetçi Memurluu Özel Talimatı hazırlanmı mıdır? 3. Nöbetçi Memurları 6/7337 Sayılı Nöbetçi Memurları Görev ve Sorumlulukları ile Çalıma Usullerini Gösterir Yönetmelik hükümlerine uygun görev yapıyorlar mı? A-4 A-4

15 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A 4. Nöbet Devir Teslim Defteri tutuluyor mu? DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 5.Nöbetçi memurluu odası Yönetmelik hükümlerine göre tefri edilmi midir? Giri kapısını görebilecek bir yerde midir? 6.Alarm Haberini Alan Nöbetçi Memuru, Haber verenin adını, soyadını, görevini, unvanını ve haberin alındıı saati kayıt ederek sürat ve gizlilikle alarm kod ilem görevlisine bildiriyor mu? 7.Mesai saatleri dıında gelecek önemli ve ivedilik dereceli haber ve yazıları alarak gereini yapıyor mu? 8.Muhabere vasıtaları ile dier teknik cihazların oluan arızalarını zamanında ilgililere haber verip onarımını salıyor mu? 9.Güvenlik tedbirleri (Yangın, Sabotaj htimali vb) ile mesai saatleri dıında emri altına giren personelin kontrolünü yapıyor mu? 10.Nöbetçi Memurluu odasında alarm haberi ile dier olaan dıı olayların haber verilecei yetkililerin ev adresleri, telefon numaraları bulunduruluyor mu? 11.Nöbetçi Memurluu odası ile en yakın mesafede bulunan mahalli kolluk kuvvetleri arasında alarm sistemi kurulmu mudur? Kurulmusa rutin kontrolü yapılıyor mu? 12.Nöbetçi Memurluu odasında önemli telefonlar (tfaiye, elektrik arıza vb) bulunduruluyor mu? D- Daire Emniyet Memurluu 1.Daire Emniyet Memurluu ihdas edilmi midir? 2.Müracaat Memurunun bulunmadıı zamanlarda giri kontrolünü yapıyor mu? 3.Onarım, kmal vb gibi nedenlerle gelen yabancılara nezaret edip gözetim altında tutuyor mu? 4.Toplantıların güvenliinin salanması hususunda toplantıyı düzenleyen makama yardımcı oluyor mu? 5.Kaıt sepetlerindeki kaıtların imhası, çalıma odaları ve koridorların temizlenmesine nezaret ediyor mu? 6.Mesai bitiminde odaları kontrol ediyor mu? A-5 A-5

16 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 7. Açıkta bırakılan gizlilik dereceli evrak emniyet altına alıyor mu? 8. Odalarda çalıır durumda bırakılan cihazları (soba, elektrik ocaı vb) yangın çıkarabilecek eyleri emniyet altına alıyor mu? 9. Her türlü kontrolünü yaptıı odaya ait Günlük Emniyet Çizelgesinin ilgili sütununu imzalıyor mu? 10. Mesai saatleri dıında karılatıı aksaklıkları rapor halinde balı bulunduu yetkiliye sunuyor mu? E- Giri Çıkı Kontrolü 1-Mesai balangıcında Personelin tanıtma kartlarını takmaları salanıyor mu? 2.Üretim görevi yürüten personel çıkıta aramaya tabii tutuluyor mu? 3. Personele ait araçlara araç giri kartı düzenlenmi midir? 4. lgisiz kiilerin girii izne tabii oda ve mahallere girii kontrol ediliyor mu? 5. Ziyaretçi ve yanında bulunan koli, paket aramaya tabii tutuluyor mu? 6. El ve gözle aramanın dıında teknik arama cihazları mevcut mudur? 7. Ziyaret edilecek büro veya kiiden ziyaret kabul edildiine ilikin teyit alınıyor mu? 8. Ziyaretçiler için giri kapısına yakın bir yerde ziyaretçi odası hazırlanmı mıdır? 9. Ziyaretçi ve araçları için ziyaretçi defteri tutuluyor mu? Tutuluyorsa bu kayıtlar ilgili amirlerce kontrol ediliyor mu? 10.Yukarıda sayılan görevleri yerine getirecek personelin sayısı yeterli midir? A-6 A-6

17 HZMETE ÖZEL EK-A F- Temizlik Görevleri DENETM VE NCELEME FORMU DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 1. Temizlik ileri hizmet alımı yolu ile özel irketlere mi yaptırılıyor? 2. Temizlik görevi yapan kiilerin göreve balarken Savcılık ve Emniyetten Sabıka kayıtları istenilmi midir? Uzun süreli çalıtırılan görevlilerin ariv aratırması yapılmı mıdır? 3. Temizlik görevlilerinin kimlik ve ev adreslerinin listesi ilgili birimde bulunduruluyor mu? 4. Geçici Giri Kartı veriliyor mu? Girilerinde kimlik kartları alıkonuluyor mu? 5. Temizlik ileri sorumlu personelin nezaretinde yapılıyor mu? 6. veren ile yüklenici arasında güvenlik önlem ve uygulamalarını içeren protokol yapılıyor mu? G- Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerden Korunma 1. Ülkenin bölünmez bütünlüünü, anayasal düzenini, demokratik, laik ve sosyal devlet lkelerini korumak, Türk Toplumunu Atatürkçü Düünce Atatürk lke ve nkılapları nı, Milli Ülkü ve deerler etrafında birletirmek amacıyla personele konferanslar veriliyor mu? 2. Personelin yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karı hal tarzını belirleyen önlemler alınıyor mu? 3. Yeminli Gözcü Sistemi Kullanılıyor mu? H- Haberleme Güvenirlii 1. Haberleme Güvenlii Yönetmelik dorultusunda Uygulanıyor mu? 2. Yabancı Uyruklu Personel var mı? Yönetmelik gerei önlemler alınıyor mu? I- Evrak Güvenlii 1. Bir evraka gizlilik derecesi verilirken, içerdii bilgiler dikkate alınarak en alt derecede gizlilik derecesi veriliyor mu? Gereksiz derecede yüksek gizlilik derecesi vermekten sakınılıyor mu? 2- lgili kuruluun evrak bürosundan çeitli ubelere ve ubeler arasında gönderilen gizlilik derecesini içeren bütün evrak ve haberler gerektii ekilde yetkili personel tarafından götürülüp getiriliyor mu? A-7 A-7

18 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 3. GZL, ÖZEL, HZMETE ÖZEL, Gizlilik derecesi yazıyı hazırlayan tarafından veriliyor mu? 4. Kurum dıına gönderilecek gizlilik dereceli evrakın daıtımı sadece genel evrak tarafından mı yapılıyor? 5. Zarflama ve postalama ileri yöntemine göre yapılıyor mu? 6. ÇOK GZL, ve GZL evrak özel muhafaza içinde kurye ile mi gönderiliyor? 7. Gizlilik dereceli evrakın taınmasında kullanılan görevli, oför, daıtıcı ve buna benzer personel (evrakın içeriini bilmese bile) taıyacaı evrakın gizlilik derecesinde GÜVENLK klerans belgesini taıyor mu? 8. GZL evrak ilgili birim tarafından mı imha ediliyor, bu takdirde yalnız bir kopya imha tutanaı hazırlanarak Daire veya Bakanlık imha tutanaı dosyasına konuyor mu? 9. GZL evrak kurum içinde ve dıında senetle el deitiriyor mu? 10. mha edilen evrak ve belgeler için imha tutanakları tutuluyor mu? 11. ÇOK GZL, KYE ÖZEL iaretli evrakın kayıt ve sevk ileminde zarf kapalı olarak ilem yapılıyor mu? 12. KYE ÖZEL iaretli evrak, bizzat yazıyı hazırlayan kii tarafından imzalatılıyor ve zarfı kapatılarak evrak bürosuna veriliyor mu? 13. Gizlilik dereceli evrakın kaybolması halinde yapılacak ilem ekilleri biliniyor mu? 14. Gizlilik dereceli bilgileri tehlikeye sokmaktan sorumlu kimseler kakında gerekli disiplin önlemleri alınmakta mıdır? 15. Mahfuz odalar ve kaslara ilikin güvenlik önlemleri alınmı mıdır? Evrakın konulduu yerlere gerekli kontrol formu ve belgeleri konmu mudur? 16. Masalarda HZMETE ÖZEL gizlilik derecesinden daha üst derecede evrak bulunduruluyor mu? Masalara Masa Taahhüt Kartı konmu mu ve ilgili personel tarafından imzalanmı mıdır? A-8 A-8

19 HZMETE ÖZEL DENETM VE NCELEME FORMU EK-A DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 3. SVL SAVUNMA KONULARI 1. Sivil Savunma ile ilgili mevzuatlar mevcut mudur? 2. Sivil Savunma Planlamasına tabi midir? Kaç tane plan yapılmıtır ve planlar güncel midir? 3. Sivil Savunma Planı gerei sivil savunma servisleri kurulmu mudur? Servislerin araç ve gereçleri temin edilmi midir? Gerekli ödenekler ayrılmı mıdır? 4. Sivil Savunma Planında servislerde görev verilen personel güncel olarak takip ediliyor mu? Görev teblii yapılıyor mu? 5. Servislerde görevli personelin eitimleri Yönerge ve Direktiflere uygun olarak yapılıyor mu? 6. Sıınak yerleri tespit edilmi midir? Buralar sıınak amacına uygun mudur? 7. Sıınak Talimatı yapılmı mıdır? Sıınak Amir ve Yardımcısı belirlenip görevleri kendilerine tebli edilmi midir? 8. Sıınak yerleim planı yapılmı mıdır? Sıınaa giden yollar iaretle gösterilmi midir? 9. kaz-alarm Talimatı var mıdır? kaz Alarm haberlerinin duyurulması için gerekli önlemler alınmı mıdır? (Çan, Zil vb) 10. kaz-alarm ve Yangın kaz iaretleri ilgili yerlere asılmı mıdır? 11. NBCR Silahlarına karı korunma talimatı yapılmı mıdır? 12. Gizleme ve Karartma tedbirleri alınmı mıdır? 13. Tahliye ve Seyrekletirme Planları yapılmı mıdır? 14. Mülki Amirliklerle ve Komu Kurumlarla ibirlii protokolü yapılmı mıdır? 15. yerinde 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Var mı? 16. TCDD Tarafından kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 713 Numaralı Genel Emir ilgili yerlere daıtılmı mı? Emir Uygulanıyor mu? Deiiklikler yapılıyor mu? 17. Genel Emirde belirtilen görev ve sorumluluklar biliniyor mu? 18. yerinin Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı Var mı? A-9 A-9

20 HZMETE ÖZEL EK-A DENETM VE NCELEME FORMU DENETLEME KONULARI EVET HAYIR DÜÜNCELER 19. Yangın Güvenliinin salanması için Mahalli tfaiye Tekilatının Görüü Alınmı mı? (Görülecek) 20. Yangın ihbar sistemi kurulmu mudur? Yangın dolapları ve panoları mevcut mu? Çalıır durumda mı? 21. yerinde Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi mevcut mu dur? (Sistemle ilgili bilgi alınacak) 22. Sistem Performans ve süreklilii açısından ilgili TSE Standartları, Tesisat Yönetmelikleri ile 2007/12937 sayılı Yönetmelikte belirtilen gereksinimleri karılayacak ekilde bakıma tabii tutuluyor mu? 23. Yangın Güvenlii Sorumlusu tespit edilmi mi? Görev kim tarafından yürütülüyor? 24. Acil Müdahale Ekipleri kurulmu mu? Yangın Talimatının yanına asılmı mı? Güncel mi? 25. Yangın Söndürme Cihazları var mı? Periyodik bakımları yapılıyor mu? Kontrol Kartı doldurulup imzalanıyor mu? (Görülecek) 26. Yangın Söndürme Tatbikatları yapılıyor mu? Tatbikatlar sonucu uygulama raporları tanzim edilip ilgili yerlere gönderiliyor mu? 27. yerinin Elektrik Planı ve Yangın Emniyet alteri var mı? Elektrik Planı camlı dolap içinde ve elektrik sayacının yanına asılmı mıdır? Elektrik tesisatı yılda bir defa teknik elemen tarafından kontrol ettiriliyor mu? Elektrik bakım ve onarım raporu düzenleniyor mu? 28. Çatı aralarının depo olarak kesinlikle kullanılamayacaı biliniyor mu? Buna göre tedbir alınmı mı? 29. Yemek piirme, çay yapma vb yerlerde alınması gereken önlemlere uyulmu mudur? 30. Bina soba ve kalorifer bacaları yılda bir defa temizleniyor mu? 31. yerinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa yangın güvenlii açısından ne tür önlemler alınmı tır? nolu Genel Emirde yer alan yangın önleme tedbirleri formu gerekli yerlere asılmı mıdır? A-10 A-10

21 EK-A Müdürlüünün Topyekun Savunma Sivil Hizmetlerini kapsayan denetim ve incelemeleri./../ 20 tarihinde yapılmıtır. DENETLENEN DENETLEYEN ÜYE ÜYE ÜYE BAKAN A-11 A-11

22 HZMETE ÖZEL EK-B LAHKA-1 PLAN YAPMA SORUMLULUU BULUNAN MERKEZ TEKLATI BRMLERNN TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU (DENETM VE NCELEME YAPILAN BRM) 1- SEFERBERLK VE SAVA HAL PLANLAMALARI a) Milli Alarm Planlaması - lem Çizelgesi b) Personel Erteleme Planlaması c) 24 Saat Süreli Çalıma Düzeni Planlaması d) Özel Planlar - cra Planları 2- KORUYUCU GÜVENLK FAALYETLER a) Personel Güvenlii b) Evrak Güvenlii c) Fiziki Güvenlik 3- SVL SAVUNMA FAALYETLER 4- SONUÇ VE ÖNERLER RAPORTÖR MZA HEYET BAKANI MZA B-1 B-1

23 HZMETE ÖZEL EK-B LAHKA-II TARA TEKLATI VE BALI ORTAKLIKLAR TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEME SONUÇ RAPORU (DENETM VE NCELEME YAPILAN BRM) 1- SEFERBERLK VE SAVA HAL PLANLAMALARI a) Milli Alarm Planlaması b) Faaliyet Formları c) Sava Hasarı Onarım Planlaması d) Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planlaması e) Personel Erteleme Planlaması f) 24 Saat Süreli Çalıma Düzeni Planlaması g) Detay Planlar - cra Planları h) Seferberlik ve Sava Hali Kaynak ve htiyaç Tespiti 2- AFET VE ACL DURUM YÖNETM MERKEZ PLANLAMASI a) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi Planlaması b) Hareket Merkezi Yönergesi Planlaması 3- KORUYUCU GÜVENLK FAALYETLER a) Özel Güvenlik Tekilatı b) Personel Güvenirlii c) Evrak Güvenlii d) Bilgi lem Merkez ve Sistemlerinin Güvenlii e) nternet Güvenlii f) Tali Kontrollü Evrak Bürosu g) Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerden Korunma 4- SVL SAVUNMA KONULARI a) Sivil Savunma Planlaması b) Sivil Savunma Ekiplerinin Eitim Faaliyetleri c) TCDD Merkez ve Tara Tekilatında Kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 713 Nolu Genel Emrin uygulanması 5- DENETM VE KONTROL FAALYETLER 6- SONUÇ VE ÖNERLER RAPORTÖR MZA HEYET BAKANI MZA B-2 B-2

24 SEFERBERLK VE SAVA HAZIRLIKLARI YILLIK FAALYET RAPORU EK-C RAPORU HAZIRLAYAN : RAPORUN AT OLDUU YIL : RAPORUN DÜZENLEND TARH : SIRA NO. KONULAR YEN YAPILAN / GÜNCELLETRLEN VEYA YAPILMAYAN YAPILAMADI SE NEDENLERNN AÇIKLANMASI 1. GENEL PLAN 2. ÖZEL PLANLAR VE EKLER : a. b. c. 3. MLL ALARM PLANLAMASI 4. SAVA HASARI ONARIM PLANLAMASI 5. PERSONEL ERTELEME PLANLAMASI 6. ARAÇ SEFERBERL VE ERTELEME PLANLAMASI 7. EKONOMK/STRATEJK TAHRP/ KORUMA HEDEFLER PLANLAMASI SAAT SÜREL ÇALIMA DÜZEN PLANLAMASI 9. SAVA GÖREV PLANLARI 10. SVL SAVUNMA PLANLARI 11. TAHLYE ANA PLANI 12. SEFERBERLK VE SAVA HAZIRLIKLARI PLANLAMA VE KOORDNASYON KURULLARININ TOPLANTI, FAALYET VE KARARLARI HAKKINDA ÖZET BLGLER a. b. c. C-1 C-1

25 13. YIL ÇNDEK DENETLEMELER VE SONUÇLARI a. b. 14. TATBKATLAR : a. Milli Tatbikatlar b. NATO Tatbikatları 15. AÇIKLANMASI GEREKEN DER HUSUSLAR 16. ÖNERLER RAPORU HAZIRLAYAN ONAY EK : (Kaynak Planlama Faaliyetleri ) AÇIKLAMA : 1. Bakanlıklar, özel kanunlarla kurulmu kurum ve kurulular raporu doldururken, yukarıda yazılı olan planlardan sadece yapmakla sorumlu olduklarının karısına cevapları yazarlar. 2. Raporda verilen bilgiler tarihleri ile birlikte yazılır. 3. Yazılacak bilgilerin sımaması durumunda, Sonuç Raporu, kâıdın enine hazırlanır. 4. EK te yer alan Kaynak Planlama Faaliyetleri ile ilgili çizelge ayrıca doldurulur. 5. Madde 14 te a. Milli Tatbikatlar balıı altında Plan Tatbikatı, Dı Tehdide Yönelik Kriz Yönetimi Tatbikatı, Doal ve Teknolojik Afetlere Yönelik Kriz Yönetimi Tatbikatı, Milli Alarm Sistemi Tatbikatı/Semineri, Sivil Katılımlı Askeri Tatbikatlar, Sivil Savunma Tatbikatları, Seferberlik Tatbikatlarından raporun düzenlendii dönem içerisinde yapılanlar ile ilgili bilgiler yazılır. C-2 C-2

26 HZMETE ÖZEL EK-D SVL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLK DENETLEME SONUÇ RAPORU (DENETM VE NCELEME YAPILAN BRM) 1- DENETLEME TARH 2- DENETLEMELERDE GÖRÜLEN VE GENEL MÜDÜRLÜKÇE GDERLMEYEN ÖNEML AKSAKLIKLAR 3- GDERLMEME NEDENLER 4- ÖNERLER Üye Üye Heyet Bakanı D-1 D-1

27 HZMETE ÖZEL EK-E ETM VE TATBKAT SONUÇ RAPORU YILI : L : KURUM VE KURULUUN ADI : 1- AMAÇ 2- YAPILAN ETMN SÜRES 3- ETM VE TATBKATLARIN UYGULANMASI LE LGL AÇIKLAMALAR 4- ETMLERDEK BAARI VE ELDE EDLEN YARARLAR 5- ETMDE GÖRÜLEN EKSK VE AKSAKLIKLAR 6- DER HUSUSLAR (Varsa) 7- ÖNERLER 8- SONUÇ 9- ETM SAYISAL SONUÇLARI Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi Emniyet ve Klavuz Servisi tfaiye Servisi Kurtarma Servisi lkyardım Servisi Sosyal Yardım Servisi Teknik Onarım Servisi TOPLAM ETLEN PERSONEL SAYISI Kadosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen Kadrosu Eitilen MZA Kurum Amirinin Adı Soyadı E-1 E-1

28 HZMETE ÖZEL TCDD LETMES GENEL MÜDÜRLÜ... GRUBU SAVA HASAR ONARIM PLANLAMASINA DAHL TESSLERE AT DURUM RAPORU EK-F TESS VE ULATIRMANIN SAVA HASAR ONR.PLANINDAK ONARIM MALZEMESNN SIRA NO ONAY TARH KABUL EDLEN HASR YÜZDES ONARIM SÜRES (GÜN) ADI BULUNDUU PLANLANAN TEDARK SÜRES (YIL) TEDARKN TAMAMLANMA YILI RAPOR DÖNEM TEDARK NSPET DÜÜNCELER L LÇE KÖY F-1 F-1

29 HZMETE ÖZEL TOPYEKÜN SAVUNMA SVL HZMETLER DENETLEMEYE DAR 806 NUMARALI GENEL EMR MEVZUAT LSTES EK-G sayılı Seferberlik ve Sava Hali Kanunu sayılı Ulatırma ve Haberleme Hizmetlerinin Olaanüstü Hal ve Savata Ne Suretle Yürütüleceine Dair Kanun ve bu Kanuna ilikin Esaslar Kararnamesi sayılı Sivil Savunma Kanunu sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanun sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu sayılı Nöbetçi Memurluu Kurulmasına ve Olaanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Salayan Kanun sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 9-90/500 Seferberlik ve Sava Hali Tüzüü 10-6/ Sivil Savunma ile lgili ahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekletirme, Planlama ve Dier Hizmetler Tüzüü 11-6/3150-II Sivil Savunma ile lgili Tekil ve Tedbirler Tüzüü 12- RG Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri birlii Yönetmelii 13- RG Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Tekilat ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik 14-6/7337 Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumluluklarıyla Çalıma ekillerini Gösterir Yönetmelik 15- MYNT 82-2 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberlii Yönetmelii 16- MYNT.82-3 Yedek Personel Erteleme Yönetmelii 17- Sevk Tehir lemleri Yönetmelii /12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19- RG Sayılı mar Kanununa Göre Düzenlenmi Bulunan mar Yönetmeliklerine, Sıınaklarla lgili EK Yönetmelik 20-88/13543 Sabotajlara Karı Koruma Yönetmelii 21-83/5949 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmelii /284 sayılı Güvenlik Soruturması ve Ariv Aratırması Yönetmelii 23-93/4965 sayılı Milli Alarm Sistemi Yönetmelii /1377 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmelii gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe giren Sivil Savunma Uzmanlarının dari Statüleri, Görevleri, Çalıma Usul ve Esasları ile Eitimleri Hakkında Yönetmelik /26951 Seferberlik ve Sava Halinde Uygulanacak nsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik 27- Seferberlik ve Sava Hali Hazırlıkları Direktifi (2005) 28- MYS 82-3 Seferberlik ve Sava Hali Erteleme Yönergesi 29- MY5-3 Sava Hasarı Onarım Planları Hazırlanması Yönergesi 30-MY5-2 Sava Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesi 31- MY5-1/A Ekonomik ve Stratejik Tesislerin Tahrip/Koruma Yönergesi 32- MSY-82/7 Seferberlik ve Sava Hallerine likin Harp Sanayii Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yönergesi G-1 G-1

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 46 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI İLE SİVİL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLİK DENETLEME YÖNERGESİ ARALIK - 2006 Sayı

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY 317-2 (C) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2011 NSN: 7610270535934 BU YÖNERGENİN HAZIRLANMASINDA; 5201 SAYILI

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

İlgili Personel: Hükümet Konağında bulunan kurumlarda görev yapan personelleri ifade eder.

İlgili Personel: Hükümet Konağında bulunan kurumlarda görev yapan personelleri ifade eder. 1 -AMAÇ Madde 1- Bu Yönerge; Çaycuma Hükümet Konağının güvenlik, yangın önlemleri, nöbetçi memurluğu, bakım onarım, bina içi ve bahçe temizliği, çevre düzenlemesi, kalorifer hizmetleri ve araç parkına

Detaylı

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Millî Savunma Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM 28/10/2013 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikler yönergeye işlenmiştir. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclisinin 0 Ekim 007 tarih ve /30 no lu kararı ile belediye itfaiye iç hizmet yönergesi ) ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA Sayı : 20033

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ 3133 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.5.1990, No:90/500 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.11.1983, No:2941 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16.7.1990, No:20576 Yayımlandığı

Detaylı

M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I 2002 GENEL HÜKÜMLER A m a ç : Madde 1-5590 sayılı Kanun un 85 inci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliin amacı; Mersin Ticaret

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş ve Organları BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler M. No: Madde Konusu: Sayfa

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI - 1 - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI TURAN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MALATYA 22.06.2012 2 KURUM, KURULUŞ VEYA TESİS ADI: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı