TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 TEMMUZ AYI RAPORU Rapor No : 07/2012 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır. Tüm hakları saklıdır. 2010

2 FAALİYET RAPORU SAYFA : 2/51 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço ii. Gelir Gider Tablosu iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu vi. Hukuki Takip b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu ii. Muhasebe Denetim Formu iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu iv. Resepsiyon Denetim Formu v. Teknik Denetim Formu vi. Temizlik Denetim Formu vii. Güvenlik Denetim Formu viii. Bahçe Bakım Denetim Formu d. Düzenlenen Anketler e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler i. Elektrik ii. iii. iv. Doğalgaz Bina Suyu Mazot b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin Dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim Formları f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporları

3 FAALİYET RAPORU SAYFA : 3/51 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları e. Güvenlik Risk Analizi f. Temizlik ve Güvenlik Vardiya Çizelgeleri i. Güvenlik Vardiya Çizelgesi ii. Temizlik Vardiya Çizelgesi g. Taşeron Evrakları 4- Yatırımlar a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu 5- Kaynaklar a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri İlişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş İstekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler c. Site Doluluk Oranı 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim Kurulu ya da Müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç Toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan Faturası

4 FAALİYET RAPORU SAYFA : 4/51 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETĠMĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇOSU AKTĠF(VARLIKLAR) TOPLAM PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,66 A- Ticari Borçlar ,41 1- Kasa 1- Satıcılar ,41 2- Alınan çekler 3- Bankalar ,66 B- Diğer Borçlar 4.086,98 4- Diğer Hazır Değerler 1- Diğer Çeşitli Borçlar 4.086,98 B- Menkul Kıymetler 0,00 C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. 0,00 D- ALINAN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,00 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,09 1- İGDAŞ'a Verilen Teminat ve Depozitolar ,00 1- Site Sakinlerinden Alacaklar ,17 2- Kanuni Takipteki Alacaklar ,92 3- Şüpheli Alacaklar Karş. (-) D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen Sipariş Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,91 1- Verilen İş Avansları ,51 2- Diğer Çeşitli Alacaklar ,40 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,66 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,39 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- VERĠLEN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,57 A- Yatırımlar Ġçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 1- Verilen Depozito ve Teminatlar (İGDAŞ ve BEDAŞ) ,57 B- Kıdem Tazminat KarĢılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- Demirbaşlar UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Aylara Ait Giderler ,50 A- GeçmiĢ Dönem Gelir Gider Farkı ,39 1- Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri ,50 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,73 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,07 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,66 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,73 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,73

5 FAALİYET RAPORU SAYFA : 5/51 ii. Gelir Gider Tablosu TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETĠMĠNĠN DÖNEMĠ ÖZET GELĠR /GĠDER TABLOSU A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER ,60 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan 2011 Bütçe farkı ,45 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Resepsiyon Personel Gelirleri ,12 4- Kat Maliklerine Yansıtılan Doğalgaz ve Su Gelirleri ,44 5- Kat Maliklerine Yansıtılan Soğutma Gelirleri ,37 6- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme ve Ceza Tazminatları ,75 7- Diğer Gelirler ,47 B- VERĠLEN HĠZMETLERĠN MALĠYETĠ (-) ,87 1- Yönetim İşletim Gideri (-) ,06 2- Su Gideri (-) ,00 3- Elektrik Gideri (-) ,17 4- Doğalgaz Gideri (-) ,00 5- Mazot Gideri (-) ,84 6- Teknik Sarf Malzemeleri (-) ,25 7- Yedek Parçalar (-) ,26 8- Yasal Fenni Muayene ve Testler (-) 9- Asansör Bakım ve Onarım Gideri (-) , Bina Bakım Onarım (-) 11- Sigorta Gideri (-) , Hukuki Danışmanlık Gideri (-) , Sosyal Tesis Harcamaları (-) , Öngörülmeyen Giderler (-) , Yatırım ve Demirbaş Giderleri (-) , Diğer Destek Hizmetleri (-) C- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 0,00 FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI ,73 D- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 0,00 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1- OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI ,73 F- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 3.305,00 G- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 H- OLAĞANDIġI GELĠR/GĠDER FARKI 3.305,00 DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI ,73

6 FAALİYET RAPORU SAYFA : 6/51 iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2012 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU 7 NO AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞI M TÜRÜ 2012 YILI AYLIK BÜTÇE 2012 YILI 7 AYLIK BÜTÇE 2012 YILI 7 AYLIK GERÇEK LEŞEN 2012 YILI 7 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-ĠnĢai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, DemirbaĢlar SABİT Metrekare Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai KarĢılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve DemirbaĢ Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare TOPLAM BÜTÇE KDV 0 0 TOPLAM GĠDERLER BÜTÇESĠ A Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri Kat Maliklerine Yansıtılan 2011 Bütçe farkı TOPLAM GELĠRLER BÜTÇESĠ B AĠDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE (A-B) RESIDENCE (RESEPSĠYON, VALE, DOORMAN) SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM

7 FAALİYET RAPORU SAYFA : 7/51 iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu NO TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2012 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞI M TÜRÜ 2012 YILI AYLIK BÜTÇE YILI 7 AYLIK BÜTÇE 2012 YILI 7 AYLIK GERÇEKL EŞEN 2012 YILI 7 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-ĠnĢai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, DemirbaĢlar SABİT Metrekare Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai KarĢılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve DemirbaĢ Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare TOPLAM BÜTÇE KDV 0 0 TOPLAM GĠDERLER BÜTÇESĠ A Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri Kat Maliklerine Yansıtılan 2011 Bütçe farkı TOPLAM GELĠRLER BÜTÇESĠ B AĠDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE (A-B) RESIDENCE (RESEPSĠYON, VALE, DOORMAN)SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM

8 FAALİYET RAPORU SAYFA : 8/51 v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu TERRACE FULYA 2012/TEMMUZ ÖZET TAHSİLAT RAPORU DÖNEM TAHAKKUK TAHSİLAT BAKİYE Tahsilat Oranı - 1,09 OCAK AİDAT , , ,39 ENERJİ GİDERİ ,77 ŞUBAT AİDAT , , ,56 1,01 ENERJİ GİDERİ ,60 MART AİDAT , , ,57 0,79 ENERJİ GİDERİ ,07 NİSAN AİDAT , , ,79 0,70 NİSAN 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 1 TAKSİT ,02 ENERJİ GİDERİ ,79 MAYIS AİDAT , , ,93 0,73 MAYIS 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 2 TAKSİT ,13 ENERJİ GİDERİ ,12 HAZİRAN AİDAT , , ,22 0,65 HAZİRAN 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 3 TAKSİT 4.885,15 ENERJİ GİDERİ TEMMUZ AİDAT , , ,25 0,58 TEMMUZ 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 4 TAKSİT 4.885,15 ENERJİ GİDERİ ,93. vi. Hukuki Takip (Şüpheli Alacaklar Hesabı) Ġki Tarih Arası Mizan [ĠKĠ TARĠH ARASI MĠZAN YENĠ2] Hesap Kodu Hesap Adı Bakiye 128 ġüphelġ TĠCARĠ ,92 ALACAKLAR SAFĠYE AKSOY , YÜKSEL BALCI - 0, METĠN GÜNDOĞDU 1.561, MEHMET BÖLÜKGĠRAY 1.602, YAHYA GÜZELYURT 608, EN BĠNA 660, BT TRUZĠM SEYAHAT 953,86 ĠNġ.ORG.SAN.TĠÇ.LT D.ġTĠ AKĠF GÜNSOY 186, ZEYNEP YILDIRIM/SERPĠL ARIN SEREN ĠNTERNAS GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ - 610,84 65,13

9 FAALİYET RAPORU SAYFA : 9/51 b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar Life Otopark ve girişleri, Sosyal Tesis, Center çöp odaları ekstra olarak ilaçlama yapılması Sosyal Tesis deck alanda çalışma yapılması esnasında Yangın söndürme aletlerinin mekanda hazır edilmesi Life garajlarına kediler için mama bırakanların tespiti ve uyarılması. Mamaların kaldırılarak Site dışına bırakılması Garaj giriş bariyerlerin kumandalarının, kırılmış olmaları nedeniyle Güvenlik firmasının kumandaları karşılaması. Life depolarında bulunan ızgaralı havalandırmaların, iç kısmına tel örgü yapılması Sosyal Tesis deck alandaki cam duvarların dibine sağlamlaştırmak için silicon çekilmesi Otoparklarda bulunan sarı ve kırmızı boruların temizliğinin öne alınması Center şaft içi izolasyon yapılması işi takibi ve ustaya master kart çıkartılması LPG araçların tespiti ve içeri alınmaması Resepsiyona gelen taleplerin, Müşteri Hizmetleri tarafından aranarak detay alınarak randevu verilmesi Telsizi olan tüm birimlerin, telsiz kullanması ve dönüş yapmaları Tüm oturanların TC numaralarının alınması Polat yangını nedeniyle, tüm çatıların ve çevrenin detaylı incelenmesi ve kesici parçaların, taşyünü parçalarının temizlenmesi

10 FAALİYET RAPORU SAYFA : 10/51 c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu TARİH : F23-10 YÖNETİM HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Ayrılan personelin tanıtma kartları geri alınmakta mıdır? Her personel için Ģahsi dosya tutulmuģ mudur? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Temel eğitim almadan çalıģan personel var mıdır? Personelin yükselme ve diğer eğitim planı var mı? Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karģı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 8 kontrolleri yapılmakta mıdır? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Proje Dosyaları tamam mı? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? ĠĢ planları mevcut mu? Projenin rutin denetlemeleri yapılıyor mu? Temizlik, güvenlik, teknik ve bahçe bakım cheklistleri yapılmıģ mı? Call centerdan gelen iģ emirleri takip ediliyor mu? MüĢteri menuniyeti için 6 aylık/yıllık anket düzenlenmiģ midir? Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı mevcut mudur? Genel Kurul evrakları muntazam muhafaza ediliyor mu? Portal kullanımı uygun mu? Projede taģeron sözleģmeleri ve ana sözleģme mevcut mu? Projede bütçe mevcut mu, bilgisine sahip mi? TOPLAM 3,83 3,83 3,83 3,83

11 FAALİYET RAPORU SAYFA : 11/51 ii. Muhasebe Denetim Formu TARİH : F23-16 MUHASEBE HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Personel puantajları tutuluyor mu? Personel imza çizelgeleri takip ve kontrol ediliyor mu? Personel özlük dosyaları tam ve eksiksiz mi? Banka talimatları klase edilmiģ mi? ĠĢletme gelir ve giderleri muhasebe programına günlük kaydediliyor mu? Fatura ve FiĢler kayıtlara uygun Ģekilde klase ediliyor mu? Aylık gerçekleģme hesapları ve evrakları düzenli olarak tutuluyor mu? Aylık mali bütçe raporu yapılıyor mu? Aylık aidat dağılımları ve gecikme tazminatları doğru hesaplanıyor mu? Aylık bilançolar yapılıyor mu? Aylık gelir tablosu yapılıyor mu? Aylık bütçe-gerçekleģen tablosu yapılıyor mu? Banka ekstreleri haftalık olarak dosyalanıyor mu? Aylık mizan ve genel mizan tutuluyor mu? Haftalık ve aylık ödeme planları yapılıyor mu? Aylık özet tahsilat raporu yapılıyor mu? Site borçlarına ait kayıtlar güncel olarak tutuluyor mu? Kat maliklerine borçları ile ilgili ekstre ve döküman gönderiliyor mu? Kanuni takipteki kat maliklerinin hesapları ayrı tutuluyor mu? Gelir ve gider hesapları hesap planına göre ilgili bölümlere düzgün 20 iģleniyor mu? ĠĢ avanslarının kaydı tutuluyormu,belli periyotlarda kapatılması sağlanıyor 21 mu? TaĢınan malik ve kiracıların borçlarını kapatması sağlanıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,86 3,86 3,86 3,86

12 FAALİYET RAPORU SAYFA : 12/51 iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu TARİH : F23-14 MÜŞTERİ HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf 0 7 A MÜŞTERİ HİZMETLERİ Yeni gelen site sakininin gerekli kayıtlarının yapılması ve Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi 1 veya ev sahibinin yazılı beyanı alınmıģ mıdır? Yeni gelen kat maliklerine/kiracılara site hakkında bilgi verilmesi ve site genel yaģam 2 kurallarının aktarılması,taģınma ve dekorasyon talimatının verilmesi,site sakinine ait teknik, temizlik, idari tedarikçi, resmi kurum iģleri vb. Her türlü konuda kendilerine gerekli yazılı ve sözlü destek verilmesi yapılmıģ mıdır? Yeni gelen kat maliklerinin resmi kaydının yapılması için muhasebeye bilgi aktarılması, kat maliki bildirgecinin düzenlenmesi için muhasebeye bilgi aktarılması yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine websayfası tanıtımı yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine Site kitapçığı ve Site talimatı verilmiģ mi? Site sakinlerinin bilgileri ve ulaģım numaraları mevcut mu? Site sakinlerinin Ģikayet kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden Yönetimi ekipleri gelen tarafından talepler yapılamayan ilgili birimlere iģlerle aktarılıp ilgili takibi olarak yapılıyor kat maliklerini mu? gerekli yetkili servis ve tedarikçi firmalara yönlendirmesi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Site yönetimi bünyesinde tüm yazıģmaları dosyalamak, arģivi düzenlemesi yapılmıģ mı? Bloklardaki duyuru panolarının düzenlemesini yapılmakta, duyuruları hazırlamakta mıdır? Siteye gelecek emlakçılar kayıt altına almakta mıdır? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,72 3,72 3,72 3,72

13 FAALİYET RAPORU SAYFA : 13/51 iv. Resepsiyon Denetim Formu TARİH : F23-15 RESEPSİYON HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf 0 7 B RESEPSİYON & KARŞILAMA HİZMETLERİ 1 Gelen misafir kayıtları tutuluyor mu? Gelen servisçi (Kurye, Yemek, Su) kayıtları tutuluyor mu? GiriĢ Kartlarının dönüģleri takip ediliyor mu? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen talepler ilgili birimlere aktarılıp takibi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? TaĢınmalar sırasında ilgililere form ve talimatlar doldurtulup imzalattırılıyor mu? TaĢınmalar sırasında MüĢteri Hizmetleri'ne bilgi veriliyor mu? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) Tanıtım kartı takılı mı? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) ÇalıĢma mahalleri düzgün ve temiz mi? Telefon yönlendirmesi yapılıyorsa kayıtları tutulmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,62 3,62 3,69 3,67

14 FAALİYET RAPORU SAYFA : 14/51 v. Teknik Denetim Formu TARİH : F23-13 TEKNİK HİZMETLER REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Düzenlenen Teknik rapor ve formlar TSP kalite sistemine uygun mu? Düzenlenen tüm kontrol formları ve raporlar TSP portalda tutuluyor mu? Kalite dökümasyonuna uygun olarak iģletme ve bakım formları tutuluyor mu? Proje Md.Teknik ġef ve/veya ilgili personel haftalık tesis turu yapıyor mu ve 4 bunun kayıtları tutuluyor mu? Tesiste çalıģan teknisyenlerin, yeterli teknik ehliyetleri var mı? Günlük check listler tutuluyor mu? Ekipman sicil kartları tutuluyor mu? Personel eğitim planlaması yapılıyor eğitim kartları kontrolü ne durumda? Personel iģ güvenliği bilgisi ne durumda? Personel çalıģtığı projeyi detaylı olarak biliyor mu? Personelin teknik bilgisi yeterli mi? Görev tanımını ve talimatlarını biliyor mu? Personel Ģirket yapısını biliyor mu? Personelin karģılıklı diyalog ve iliģkileri yeterli mi? Depo envanter kartları uygun tutuluyor mu? Personel yangın ve doğal afetlerde ne yapacağını sırası ile biliyor mu? Tüm sarfiyatlar tutuluyor mu? Bakım ve arızaya baģlamadan önceki tedbir sıralamasını biliyor mu? Personelin kullandığı alet edevat ne durumda? Projedeki cihazların kondüsyon durumu nedir? Kılık kıyafet Ģirket standartlarına uygun mu? Projeye dıģarıdan gelen firmaların kontrol ve takibi yapılıyor mu? Ev servisleri için uygun malzemeler mevcut mu (galoģ, bez,vs)? Çatı temizlikleri yapılıyor mu? Ev servisleri için yapılan iģleri kayıt tutuluyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,8 3,84 3,88 3,92

15 FAALİYET RAPORU SAYFA : 15/51 vi. Güvenlik Denetim Formu TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 2 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Sitenin Özel Güvenlik izni mevcut mu? Koruma ve Güvenlik planları var ve mevcut duruma uygun mu? ,0% 2. Güvenlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? ,0% Güvenlik personelinin kimlik kartı mevcutmu,techizatı nizami mi? Üniforması 3. bakımlı ve standartlara uygun mu? ,5 87,5% Özel Güvenlik personeli için "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 4. Sigortası"yaptırılmıĢ mı? Yapılan sigortalar 15 gün içinde Valiliğe bildirilmiģ ,0% mi? 5. Personel Ģirket yapısını biliyor mu? ,0% 6. Güvenlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? ,0% 7. Personel Site sakinlere ve ziyaretçilere nazik ve saygılı davranıyorlar mı? ,75 93,8% 8. Personelin nöbet yerleri ile ilgili eğitimleri yeterli midir? ,5 87,5% 9. Personel görevi esnasında tutması gereken form ve belgeleri usulüne uygun dolduruyor mu? ,25 81,3% 10. Güvenlik noktalarına yabancı Ģahısların girmesine müsaade ediliyor mu? ,75 93,8% 11. Ayrılan personelin ve yeni alınan personelin Valiliğe bildirimi 15 gün içinde yapılıyor mu? ,0% 12. Her personel için Ģahsi dosya tutulmuģ mudur? ĠĢ sözleģmeleri dosya içinde ,0% mevcut mu? 13. Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? ,0% 14. Vardiya defterleri düzenli tutuluyor mu? ,0% 15. Sitenin her türlü giriģ çıkıģları kontrole alınmıģ mıdır? Personel sorumlu ,5 87,5% oldukları yeri terk ediyor mu? 16. EĢya ve mal getiren araçlar kontrol edildikten sonra içeri alınmakta mıdır? ,5 87,5% 17. Site içinde resmi kurumların çalıģmaları (Elk./Su /Tel. vb.) takip ediliyor mu? ,0% Gelen ziyaretçiler Site Sakinlere haber verilerek ve müsaade alındıktan sonra 18. giriģine müsaade ediliyor mu? ,0% 19. Misafır kartların kaydı düzenli tutulmakta mıdır? ,25 81,3% 20. Telefon ve telsizler, (el/kapı) dedektörleri faal çalıģmakta mıdır? ,0% 21. Temel eğitim almadan çalıģan personel var mıdır? Güvenlik personeli ,0% Güvenlik hizmeti dıģında çalıģtırılıyor mu? 22. Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? ,0% 23. Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? ,0% Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karģı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 24. kontrolleri yapılmakta mıdır? ,0% 25. Acil telefon numaraları mevcut mu? ,0% 26. Yangına karģı tedbirler ve araçlar yeterli mi? ,0% 27. Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? ,0% Projedeki tüm mahallerin kapı anahtarları kilitli bir dolap içerisinde muhafaza 28. edilmekte midir? ,0% 29. Yangın alarm ve tahliye denemeleri yapılmakta mıdır? ,5 62,5% 30. Yangın söndürme cihazları görünür ve eriģilebilir yerlerde midir? ,0% 31. Tüpleri dolu ve ayda bir kontrol edilerek kartlarına iģlenmiģ mi? ,0% Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM ,2% TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 2 / 2 B GRUBU Personel sirkülasyon oranı aylık %10 u aģıyor mu? ,0% 2. ĠĢe gelmeme oranı ayda iki kereyi aģıyor mu? ,5 75,0% 3. Çağrı cevap süresi 2 dakikayı aģıyor mu? ,0% Değerlendirme : 1-zayıf; 2-iyi ARA TOPLAM ,3%

16 FAALİYET RAPORU SAYFA : 16/51 vii. Temizlik Denetim Formu TARİH : F23-11 TEMİZLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Temizlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? Kıyafetleri bakımlı ve standartlara uygun mu? Tüm personelin tanıtma kartı var mıdır? Personel Ģirket yapısını biliyor mu? Temizlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? Personel Site sakinlerine nazik ve saygılı davranıyorlar mı? Personel sorumlu oldukları yerleri terk ediyor mu? Kapalı/açık otopark lar temiz mi? Konteynerler temiz ve dezenfekte edilmiģ mi? Temizlik makinaları faal çalıģıyor mu? Temizlik malzemeleri tam mı? Personelin yükselme ve diğer eğitimlerden haberleri var mı? Günlük briefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Camlar temiz mi? Asansörler temiz mi? Yan merdivenler temiz mi? Zemin standartlara uygun olarak temizlenmiģ mi? Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği yapılmıģ mı? Personel ve teknik mahalleri temiz mi? WC temiz ve kağıtları tam mı? Değerlendirme : 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,81 3,86 3,86 3,9

17 FAALİYET RAPORU SAYFA : 17/51 ix. Bahçe Bakım Denetim Formu F23-17 BAHÇE BAKIM DENETİM FORMU TARİH : REVİZYON : 0 SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Bahçelerin envanter kayıtları var mı? Bahçelerin bakım programı var mı? Bahçe bakımları ile ilgili haftalık ve aylık raporlar var mı? Bahçeler görsel olarak uygun mu? ÇürümüĢ, kurumakta olan vb bitki var 4 mı? Bahçelerin gübrelemeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Bitkilerin ilaçlamaları düzenli olarak yapılıyor mu? Çimler düzenli olarak biçiliyor mu? Bitkilerin mevsime uygun budamaları yapılıyor mu? Ağaçların altına çanak açılmıģ mı? Bahçe atıkları usulüne uygun bertaraf ediliyor mu? Otomatik sulama sistemi mevcut mu,çalıģma programı uygun mu? Mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor mu? Kene ve zararlı ilaçlaması yapılıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 2,23 2,23 2,08 2,08

18 FAALİYET RAPORU SAYFA : 18/51 d. Düzenlenen Anketler Dönem içinde yapılan anket bulunmamaktadır. e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar Temmuz ayında alınmış karar bulunmamaktadır. f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları Düzeltici/önleyici faaliyetler devam etmektedir. 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler IHI :. SIRA KOD TESISAT NO CARPAN SOZLESME GUCU İLK OKUMA TARİHİ SON OKUMA TARİHİ SON ÖDEME TARİHİ TOPLAM TÜKETİM (KWH) AKTİF TUTAR (TL) REAKTİF TUTAR (TL) KAPASİTİF TUTAR (TL) FATURA TUTARI (TL) BİRİM FİYATI (TL) 1 SOĞ ,000 17,07, ,08, ,08, , ,69 TL ,50 TL 0,33 TL 2 SOĞ ,000 17,07, ,08, ,08, ,27 TL ,10 TL 0,33 TL 3 MEK ,000 17,07, ,08, ,08, , ,60 TL ,10 TL 0,33 TL 4 GEN-C ,000 17,07, ,08, ,08, , ,60 TL 2.475,90 TL 0,33 TL 5 6 ASA-C ,000 #SAYI/0! 7 ÇEV-C ,000 11,07, ,08, ,08, ,70 TL 201,20 TL 0,33 TL 8 YAN-C ,000 17,07, ,08, ,08, ,48 335,07 TL 522,90 TL 0,33 TL 9 10 ASA-C ,000 17,07, ,08, ,08, ,42 TL 1.834,70 TL 0,33 TL 11 GEN2-C ,000 17,07, ,08, ,08, , ,19 TL 3.806,70 TL 0,33 TL 12 GEN1-C ,000 17,07, ,08, ,08, , ,10 TL 6.824,30 TL 0,33 TL 13 YAN ,000 17,07, ,08, ,08, ,45 TL 1.423,70 TL 0,33 TL 14 YAN ,000 #SAYI/0! 15 HAV ,000 17,07, ,08, ,08, ,7 642,83 TL 1.002,80 TL 0,33 TL 16 ORT-L ,000 11,07, ,08, ,08, TL #SAYI/0! 17 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,3 60,50 TL 94,90 TL 0,33 TL 18 ORT-L ,500 11,07, ,08, ,08, ,77 TL 422,70 TL 0,33 TL 19 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,49 TL 80,80 TL 0,33 TL 20 SOS-L ,000 #SAYI/0! 21 ÇEV-L ,000 17,07, ,08, ,08, ,2 130,20 TL 203,50 TL 0,33 TL 22 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,3 59,07 TL 92,60 TL 0,33 TL 23 ORT-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,8 207,40 TL 323,90 TL 0,33 TL 24 ASA-L ,000 #SAYI/0! 25 ORT-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,10 TL 295,40 TL 0,33 TL 26 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,6 58,66 TL 92,00 TL 0,33 TL 27 ORT-L ,500 11,07, ,08, ,08, ,5 127,00 TL 199,70 TL 0,33 TL 28 YÖN-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,99 72,62 TL 113,70 TL 0,33 TL 29 ÜLKER ,000 17,07, ,08, ,08,2012 1,5 0,34 TL 1,20 TL 0,80 TL 30 ÜLKER ,000 #SAYI/0! 31 CENTER OTOPARK ,000 17,07, ,08, ,08, ,23 TL 1,10 TL 1,10 TL SIRA KOD SAYAÇLAR BILGI FORMU MUKAMELE NO İLK OKUMA TARİHİ SON OKUMA TARİHİ TERRACE FULYA SON ÖDEME TARİHİ TOPLAM TÜKETİM (M3) FATURA TUTARI (TL) BİRİM FİYATI (TL) 1 SU-1 BD ,07, ,08, ,08, ,00 TL 3,78 TL 2 SU-2 BD #SAYI/0! 3 GAZ #SAYI/0! ELEKTRĠK TOPLAM FATURA TUTARI ,40 TL ELEKTRİK TOPLAM TÜKETİM ,15 Fina enerji temmuz ayı faturaları Ağustos ayına aktarılmıģtır.

19 FAALİYET RAPORU SAYFA : 19/51 b. Periyodik Bakımlar

20 FAALİYET RAPORU SAYFA : 20/51 c. Teknik İşlerin Dağılımları A y içinde yapılan arıza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analizi aşağıda yer aldığı gibidir. PERSONEL ANALİZ Ġġ SAYISI Ġġ ZAMANI VEYSEL CELAL TUNCAY KADĠR VOLKAN DURMUġ İŞ ANALİZ TOPLAM İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ SAYISI DAİRE İÇİ İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ ZAMANI SÜRESİ DAİRE İÇİ İŞ ZAMANI SÜRESİ KAYIP İŞ GÜCÜ ZAMANI PERSONEL AYLIK TOPLAM ÇALIŞMA ZAMANI PERSONEL TOPLAM İŞ GÜCÜ ZAMANI MESAİ TOPLAM KAPASİTE KAPASİTE KULLANIM ORANI %

21 FAALİYET RAPORU SAYFA : 21/51

22 FAALİYET RAPORU SAYFA : 22/51 d. Stok Raporu ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ ÜRÜN ADI VE KODU KALAN BİRİM DÖNEM BAŞI DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ MAHAL FİYATI SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN KULLANILDIĞI ALAN 52 25W E27 AMPUL GENERAL ELK yangın merdivenleri 48 60W E27 AMPUL PHILIPS W SYLVANIA FAR LAMBA [HAVUZ] W GENERAL ELK. RESEPSİYON SPOT 2 19 resepıyon 43 60W RADIUM İĞNE BACAK LAMBA (MEŞALE) 43 resepsiyon 14 60W KÜRE AYDINLATMA LAMBASI RESEPSİYON 3 11 resepsiyon 36 40W HES MUM AMPUL 6 30 sosyal tesis 4 75W LEUCI HALOGEN LAMBA W PL-C OSRAM SOSYAL TES. WC 2 49 sosyal tesis 32 PL-S 4P 11W/827 PHILIPS MASTER LİFE MERDİVEN 32 L.5 ÖNU 3 35W P.R.C İKEA SPOT AMPUL PL-C 18W /140/2P PHILIPS MASTER AMPUL 6 4 STEİNEL SENSÖRLÜ ARMATÜR 4 4 POLYLUX 18W FLORASAN 4 B1-B2-B3-B4 ARA HOLLERDE.WC. 94 OSRAM FH 35W/827 HE FLORASAN T PHILIPS TL-D 36W/830 FLORASAN PHILIPS TL-D 36W KAR BEYAZ FLORASAN OSRAM 2*36 ELEKTRONİK BALAST OSRAM 1*18 ELEKTRONİK BALAST NADE HAREKET SENSÖRÜ 22 0 LEGRAND HAREKET SENSÖRÜ 0 4 GOYA 108W ELEKTRONİK TRAFO 4 0 GNC LV POWER SAPLEY 0 çevre aydınlatma 13 GNC LV POWER SAPLEY 3 10 çevre aydınlatma 0 GNC HX A 0 3 GNC CV C KONDAŞ KONDANSATÖR 2 1 FRAKO KONDANSATÖR 1 7 ABB C 16 A SİGORTA 7 4 SİMENS BIÇAKLI SİGORTA 63 A 4 Arızalı 2 SİMENS BIÇAKLI SİGORTA 32 A 2 10 SİMENS BIÇAKLI SİGORTA 25 A simens BIÇAKLI SİGORTA 16 A 10 0 SİMENS C 16 A SİGORTA 0 6 EFCELL 9 V PİL 6 0 logar klape 10 DURACELL KALEM PİL 1,5V 10 sosyal tesis 5 ABB CR-M230 AC4 5 3 KALE ELEKTRONİK KİLİT 3 0 ŞERİD LED 0 0 MERVE SAN 12V TRAFO 0 1 SCAN POWER SUPPLY 24 V 1 12 VİKO 4'LÜ PİRİZ 1 11 teknik mahal 64 VİKO TOPRAKLI FİŞ 1 63 teknik mahal 1 LEGRAND ZAMAN SAATİ 1 2 RTM VOLUME KONTROL 2 6 BTICİNO PİRİZ 6 40 JUPUTER BAHÇE AYDINLATMA 40 çevre aydınlatma 29 STARTER AYAKLI 220/3W AMPUL X2'5 TTR KABLO 20 METRE 0 13 YILBAŞI SÜS LED 220 V 13 2 HORTUM LED 400 METRE GÜN IŞIĞI 2 0 KAREL TELEFON 0 1 PVC DİRSEK 1 POŞET 1 1 PVC EK ELEMANI 1 POŞET 1 2 KARTUŞ (CANON) 2 1 ABB C 63A K OTOMAT SİGORTA 1 1 LEGRAND C40 A K OTOMAT SİGORTA 1 4 SYLVANIA 21W T5 AMPUL 4 4 SYLVANIA 14W T5 AMPUL HORTUM LED KIRMIZI (200 M ) 1 1 MİSİNA (1 MAKARA ) 1 13 ZERO LİGHT 7 6 (7 adet arızalı var)daire içi jaluzi 10 BUZ MAVİSİ YILBAŞI SÜSÜ (SAÇAK ) AKÜ SAF SU 34 1 CAT 5 KABLO (100 M ) 1 1 İNTERNET DAĞITICI SİVİC 1 1 BAHÇE ARMATÖR 1 19 OSRAM 1*36 ELEKTRONİK BALAST 19 4 OSRAM E 27 DUY 75 W AMPUL 4 0 RADIUM AMPUL 18W/535 AMPUL 0 0 ED-SON SOFT AMPUL 60 w X1'5 TTR (120 mt) KABLO 1 0 2X1 TTR (80M) KABLO 0 1 EFOR RGU-6 TV KABLO (6M) 1 1 KABLO BAĞI 3,6X300 (100 ADET) LİK DÜBEL(800ADET) 1 24 OSRAM 58 W.FLORASAN LAMBA OSRAM L36W 830 FLORASAN AMPUL ELT 35W ELEKTRONİK TRAFO 37 3 MEGAS 58W MEKANİK BALAST 3 0 STARTER PHİLİPS S KALE ELEKTRONİK KABİN KİLİT 6 0 FAN 0 0 GENARAL ELEKTRİK 15 W 0 3 HALOGEN LAMP 50W (PAR20 230V E27) 3 resepsiyon 23 4*18 ELEKTRONİK BALAST A BIÇAKLI SİGORTA SİEMENS MARKA 0 1 2*36 TMS FLORASAN KAPAKLI ETANJ 1 0 SCHRACK PT RÖLE 0 0 SCHRACK PT RÖLE 0 1 EPM-04 ENTES MULTİMETRE MM 80 CM BEYAZ AYDINLATMA FLEXİ W 830 DELUX LAMBA PHİLİPS 'HALOGEN FREEBORU KANAL 3 METRELİK W 54 SİMİT FLORASAN LAMBA OSRAM 24 0 FAİL SECURE KALE MARKE ACSES KAPI KİLİDİ V PANO SİNYAL LAMBASI YEŞİL 50 0 KONTAKTÖR 0 0 1,5 VOLT DURACEL İNCE KALEM PİL 0 18 LV V GNC TRAFO 'LIK SDS DEVOLT 1 1 7'LİK SDS DEVOLT 1 20 RADİUM NL T8 FLORASAN LAMBA 20 0 OSRAM 13 PLC AMPUL (TEKNIK ODA) 0

23 FAALİYET RAPORU SAYFA : 23/51 MEKANİK MALZEME LİSTESİ DÖNEM BAŞI DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ BİRİM MAHAL ÜRÜN ADI VE KODU KALAN SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN FİYATI KULLANILDIĞI ALAN LİK MANŞON LİK MANŞON LİK DİRSEK 90 DERECE LİK DİRSEK 90 DERECE LİK MANŞON LIK DIŞ DİŞLİ LİK DIŞ DİŞLİ LİK ÇEK VALF LİK PİSLİK TUTUCU ADAPTÖR CONTA TEFLON BANT LİK NİPEL LİK KÜRESEL VANA LİK DİRSEK 90 DERECE LÜK DIŞ DİŞLİ REKOR LÜK DİRSEK 90 DERECE LİK MANŞON LIK MANŞON LİK DİRSEK 90 DERECE LİK T LÜK T LIK DİRSEK 90 DERECE X63 REDÜKSİYON LİK T LIK DIŞ DİŞLİ REKOR LİK DIŞ DİŞLİ REKOR LİK DIŞ DİŞLİ REKOR LİK İÇ DİŞLİ DİRSEK ARTEMA DUŞ FİSKİYESİ LİK VANA 3 4 LUBCO GRES YAĞI 4 4 KETENCİ POLYÜRETEN 4 2 POLİSAN KIRMIZI BOYA (1,5 LT) 2 22 EMERSON DREİRE FLİTRE 22 0 CHİLLER 47 MOBİL EAL ARLTİL 68 YAĞ 42 5 CHİLLER 2 VATIR PLUG (14KG) 2 1 TAMİR HARCI 25 KG. 1 3 SİSTA KÖPÜK KETEN 8 4 PARMAK RULO 4 1 TESTERE 1 10 İZALASYON BANDI (YARIM) BAKIR SÜLFAT (20LT) SİPİRAL BORU 25 MM 25 6 SELİLOZİK TİNER (6 LT) 6 10 ŞHELL DİZEL YAĞ (10KG) LİK BORU (16M) 4 5 SENTETİK TİNER (5 LT) 5 2 YOL ÇİZGİ BOYASI (SARI) TEMİZLEYİCİ VE TORTU GİDERİCİ PT-32 BULANIKLIK GİDERİCİ 25 4 KUŞ KONMAZ (KUTU) 4 1 KOSTER TAMİR HARCI 1 4 SEA 15W/140 MOTOR OİL (64LT) 'LIK KURESEL VANA 'LİK PİSLİK TUTUCU DUŞAKABİN TIRNAĞI LOKMAN YANGIN TÜPÜ(3 BOŞ + 3 DOLU) 5 1 DRİER YATAĞI 1 2 KESTİRME FIRÇA 2 35 GEBERİT CONTA(KLOZET) SUVA 410/A KLİMA GAZI 2 9 TAŞ YÜN BOYA SÖKÜCÜ 1 22 SİSTA ŞEFFAF SİLİKON DENİZ TUTKALI 1 11 SIVI ÇEKOMASTİK 11 9 TANGİT ÇEKOMASTİK BEYAZ GRANİT YAPIŞTIRICI YANGIN DOLABI KİLİDİ REZARVUAR İÇ TAKIM 0 0 SIVI ÇİVİ KAYDIRMAZ BANT RULO 'LÜK MANŞON EST. DUMAN DEDEKTÖRÜ BUYUK TUP JAPON YAPIŞTIRICISI BORU KANAL İÇİN PLASTİK KELEPÇE GİDER AÇICI TOZ KOSTİK KİMYASAL (20 KG) KUM KAPALI ÇUVAL (30 TORBA ) 'LİK DÜBEL ( 1 PAKET ) *35 VİDA ( 1 PAKET ) *35 VİDA ( 1 PAKET ) *35 AKILLI VİDA ( 1 PAKET ) 1 1 ÇİFT TARAFLI BANT 1 2 MANİFOLT SAATİ YÜKSEK DÜŞÜK BASINÇ SELONOİD COİL KİT (MC QAY) LİK ŞAMANDRA 4 83 SICAK SİLİKON ,5 X 2050 LA KAYIŞ 4 2 9,5 X 1200 KAYIŞ ,5 X 1750 KAYIŞ ,5 X 2150 KAYIŞ ,5 X 2050 KAYIŞ 4 1 ISI YALITIM LEVHASI ( 1 PAKET 1 0

24 PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 24/51 e. Teknik Eğitim Formları Dönem içinde teknik ekiple gerşekleşen eğitim bulunmamaktadır. f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları Güvenlik firmasına otomasyon görevlilerine, acsesss kart sistemi ile ilgili eğitim verildi. g. Teknik Vardiya Çizelgesi TEMMUZ AYI VARDİYA PLANI 2012 MEK TEK DURMUŞ YÜCEL OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A ELK TEK VOLKAN TABAN OF OF B B B B OF OF B B A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A ELK TEK VEYSEL EMİROĞLU B B C C OF OF B B C C OF OF A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A SGM. TEK TUNCAY YILMAZ OF A A A A A A OF A A C OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B ELK.TEK CELAL KAPLAN C C OF OF C C C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C ELK TEK KADİR PARÇAL Yıllık İzin C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF A 09: :00 : B 08: :00 TEK. MÜD: İsmail MUTLU PROJE MÜD: Nilgün ATEŞSAL C 20: :00 R RAPORLU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 EKİM AYI RAPORU Rapor No : 10/2012 Haz. Tarihi : 11.11.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır.

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 EYLÜL AYI RAPORU Rapor No : 09/2012 Haz. Tarihi : 10.10.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır.

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2011 AYI RAPORU Rapor No : 08/2011 Haz. Tarihi : 09.09.2011 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EKİM 2011 AYI RAPORU Rapor No : 10/2011 Haz. Tarihi : 08.11.2011 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU ARALIK 2011 AYI RAPORU Rapor No : 12/2011 Haz. Tarihi : 09.01.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 AYI RAPORU Rapor No : 06/2011 Haz. Tarihi : 05.07.2011 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 HAZİRAN AYI RAPORU Rapor No : 06/2012 Haz. Tarihi : 10.07.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA MAYIS 2017 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA olarak adlandırılan 17 dükkan

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 HAZİRAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7 SAYFA: 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 01 MART-31 MART 2017 AYLIK FAALİYET 1. GİRİ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 NİSAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURLU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SİTESİ 01 31 TEMMUZ 2017 AYLIK 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi No 42 üzerinde

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 2017 TEMMUZ AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, DOLULUK ORANI Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH TOYA MODA SİTESİ 2017 HAZİRAN AYI YÖNETİM HİZMETLERİ 1. SİTE TANITIMI VE ORGANİZASON ŞEMASI İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:33 adres

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM SAYFA : 1/12 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 21 ARALIK 2016-11 OCAK 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813 ve 944 ada 16.parsel

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU FORMU SAYFA : 1/30 MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 02/2011 Haz. Tarihi : 10.02.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH İSPARTAKULE KOZA EVLERİ 2015 ARALIK AYI FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde kain 630 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ana gayri menkul üzerinde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

NUVO DRAGOS Tarihli KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

NUVO DRAGOS Tarihli KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NUVO DRAGOS 15.02.2017 Tarihli KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NUVO DRAGOS 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1. GENEL YÖNETİM FAALİYETLERİ Nuvo Dragos Sitesinin yönetim ve işletim faaliyetleri; Site Yönetim

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:...

DENETİM RAPORU 01/01/ /12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 SOM YÖNETİM LTD.ŞTİ. 03 Ocak 2016 Denetçi:.... SİTESİ DENETİM RAPORU 01/01/2016-31/12/2016 I. PROJE HAKKINDA 1. Lokasyon ve İletişim Bilgileri Sitesi,. Yanında.

Detaylı

10/Eylül/ Dönem içinde ;

10/Eylül/ Dönem içinde ; TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİM 2011 NİSAN FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİM 2011 NİSAN FAALİYET RAPORU FORMU SAYFA : 1/42 MARENEGRO YÖNETİM 2011 NİSAN FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 04/2011 Haz. Tarihi : 07.05.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu

Detaylı

01 NİSAN 30 NİSAN 2017 FAALİYET RAPORU

01 NİSAN 30 NİSAN 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA AVM 01 NİSAN 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/11 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01-30 KASIM 2016 AYLIK 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No: 2 813 VE 944 ada 16.parsel

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİM 2011 MART FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİM 2011 MART FAALİYET RAPORU FORMU SAYFA : 1/39 MARENEGRO YÖNETİM 2011 MART FAALİYET RAPORU MART 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 03/2011 Haz. Tarihi : 07.03.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 ŞUBAT 2017 28 ŞUBAT 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğünde

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CĠTY RESĠDENCE 2017 NĠSAN FAALĠYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CITY RESĠDENCE 01 MART -31 MART 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde kurulu

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH TOYA MODA SİTESİ 2017 TEMMUZ AYI YÖNETİM HİZMETLERİ 1. SİTE TANITIMI VE ORGANİZASON ŞEMASI İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:33 adres üzerinde

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 01.01.2017-31.03.2017 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Sitemiz Denetim kurulu, 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasındaki denetim toplantısını 27/04/2017 tarihinde gerçekleştirmiş

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 22.01.2017 Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve yoklama Academia Sitesi Olağan Kat Malikleri Kurulu tebliğ edilmiş olan gündem maddelerini

Detaylı

2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CĠTY RESĠDENCE 2017 OCAK AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992 Sokak 1239

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

01 ŞUBAT 28 ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU

01 ŞUBAT 28 ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA 01 ŞUBAT 28 ŞUBAT 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi No:

Detaylı

TARİH: 06.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/13 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK FAALİYET RAPORU

TARİH: 06.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/13 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/13 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK GARDENYA SİTESİ 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Ünverdi Sokak üzerinde

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

TARİH: 05.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/5 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

TARİH: 05.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/5 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/5 PROJE ADI KONU ve TARİH AYIŞIĞI HALTING PLACE 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mah 2316 Sk. No: 13/H üzerinde kurulu 9 Blok ve 346 bağısız bölüm

Detaylı

01 MAYIS 31 MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU

01 MAYIS 31 MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA AVM 01 MAYIS 31 MAYIS 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : TEKNİK HİZMET MEKANİK 242 S.TESİSAT 73 D.TEKNİK 302 ELEKTRİK 130 0 50 100 150 200 250 300 350 Daire sakinlerinden 73 Adet Sıhhi tesisat,130 Adet

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasındaki Altı aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 05.01.2012 Rapor Sayısı : YMM 122/ 150-01 ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ġükrü

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE HAZİRAN 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE HAZİRAN 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE HAZİRAN 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 157 S.TESİSAT 85 MEKANİK 183 ELEKTRİK 134 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Daire sakinlerinden 85 Adet Sıhhi tesisat,134

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS 01/01/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

ACADEMIA APARTMENTS 01/01/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU ACADEMIA APARTMENTS 01/01/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 2. SİTE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ACADEMİA APARTMENTS YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Metin Derici Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akça

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arasındaki Dokuz aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş.

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. TUZLA 1.ETAP 2.KISIM EMLAK KONUTLARI 01.01.2016 31.12.2016 ORTAK GİDER AİDAT ve İŞLETME BÜTÇESİ ( TOPLAM 8 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR. ) AİDAT BÜTÇESİ 2.719.245,00 GİDERLER

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 366 ELEKTRİK 147 MEKANİK 147 SIHHİ TESİSAT 78 Daire sakinlerinden,157 Adet Elektrik,155 Adet Mekanik,82 Adet Sıhhi

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 360 S.TESİSAT 67 MEKANİK 186 ELEKTRİK 192 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Daire sakinlerinden 192 Adet Elektrik,186 Adet Mekanik,67

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : Daire sakinlerinden 27 Adet Sıhhi tesisat, 78 Adet Elektrik, 139 Adet Mekanik, 238 Adet Diğer (Montaj, Demontaj, Perde, Korniş, Bilgilendirme,

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 329 ELEKTRİK 134 MEKANİK 193 SIHHİ TESİSAT 47 Daire sakinlerinden,145 Adet Elektrik,210 Adet Mekanik,51 Adet

Detaylı

1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: 1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: ÖDEME KALEMLERİ PERSONEL ÖDEMELERİ (Maaş, Agi (Asgari Geçim İndirimi), Stopaj (Muhtasar), SGK, Yemek, Fazla Mesai) Elektrik Faturası Su Faturası Avukat

Detaylı

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ A.SOSYAL TESİS: 1 Sosyal tesis hamam-sauna katındaki sedir sökülerek yerine 5 adet şezlong ve minder konuldu. 2 Sosyal tesis hamam-sauna

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU Folkart Narlıdere Ağustos 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİM FAALİYELERİ 1.1. GENEL 1.2. YKS DENETLEME FAALİYETLERİ 2. TEKNİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ İçindekiler SUNUŞ...1 İŞLETME PROJESİ GEREKÇELERİ...4 Personel Giderleri...5 İşletme Giderleri... 6 Bakım Onarım ve Sosyal Tesis Giderleri...6 Çeşitli Giderler...6 Sigorta Giderleri...6

Detaylı

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK)

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK) GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 1.1/ 1. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON LERİ 1 2 46,80 KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 8,95 11,75 18,40 1 28,00 46,75 121,45 169,45 284,55 23,15 24,20 30,55 31,60 3,90 4,55 Filtreli

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 19 S.TESİSAT 154 ELEKTRİK 127 D.TEKNİK 211 0 50 100 150 200 250 Daire sakinlerinden 19 Adet Sıhhi tesisat,127 Adet Elektrik,154

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2009 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2009 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2009 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK: Daire sakinlerinden 53 Adet Sıhhi tesisat, 62 Adet Elektrik, 61 Adet Mekanik, 152 Adet Diğer ( Perde, korniş, Bilgilendirme, Servis vb ) toplamda

Detaylı