TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 TEMMUZ AYI RAPORU Rapor No : 07/2012 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır. Tüm hakları saklıdır. 2010

2 FAALİYET RAPORU SAYFA : 2/51 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço ii. Gelir Gider Tablosu iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu vi. Hukuki Takip b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu ii. Muhasebe Denetim Formu iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu iv. Resepsiyon Denetim Formu v. Teknik Denetim Formu vi. Temizlik Denetim Formu vii. Güvenlik Denetim Formu viii. Bahçe Bakım Denetim Formu d. Düzenlenen Anketler e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler i. Elektrik ii. iii. iv. Doğalgaz Bina Suyu Mazot b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin Dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim Formları f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporları

3 FAALİYET RAPORU SAYFA : 3/51 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları e. Güvenlik Risk Analizi f. Temizlik ve Güvenlik Vardiya Çizelgeleri i. Güvenlik Vardiya Çizelgesi ii. Temizlik Vardiya Çizelgesi g. Taşeron Evrakları 4- Yatırımlar a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu 5- Kaynaklar a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri İlişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş İstekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler c. Site Doluluk Oranı 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim Kurulu ya da Müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç Toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan Faturası

4 FAALİYET RAPORU SAYFA : 4/51 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETĠMĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇOSU AKTĠF(VARLIKLAR) TOPLAM PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,66 A- Ticari Borçlar ,41 1- Kasa 1- Satıcılar ,41 2- Alınan çekler 3- Bankalar ,66 B- Diğer Borçlar 4.086,98 4- Diğer Hazır Değerler 1- Diğer Çeşitli Borçlar 4.086,98 B- Menkul Kıymetler 0,00 C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. 0,00 D- ALINAN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,00 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,09 1- İGDAŞ'a Verilen Teminat ve Depozitolar ,00 1- Site Sakinlerinden Alacaklar ,17 2- Kanuni Takipteki Alacaklar ,92 3- Şüpheli Alacaklar Karş. (-) D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen Sipariş Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,91 1- Verilen İş Avansları ,51 2- Diğer Çeşitli Alacaklar ,40 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,66 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,39 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- VERĠLEN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,57 A- Yatırımlar Ġçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 1- Verilen Depozito ve Teminatlar (İGDAŞ ve BEDAŞ) ,57 B- Kıdem Tazminat KarĢılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- Demirbaşlar UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Aylara Ait Giderler ,50 A- GeçmiĢ Dönem Gelir Gider Farkı ,39 1- Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri ,50 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,73 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,07 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,66 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,73 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,73

5 FAALİYET RAPORU SAYFA : 5/51 ii. Gelir Gider Tablosu TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETĠMĠNĠN DÖNEMĠ ÖZET GELĠR /GĠDER TABLOSU A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER ,60 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan 2011 Bütçe farkı ,45 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Resepsiyon Personel Gelirleri ,12 4- Kat Maliklerine Yansıtılan Doğalgaz ve Su Gelirleri ,44 5- Kat Maliklerine Yansıtılan Soğutma Gelirleri ,37 6- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme ve Ceza Tazminatları ,75 7- Diğer Gelirler ,47 B- VERĠLEN HĠZMETLERĠN MALĠYETĠ (-) ,87 1- Yönetim İşletim Gideri (-) ,06 2- Su Gideri (-) ,00 3- Elektrik Gideri (-) ,17 4- Doğalgaz Gideri (-) ,00 5- Mazot Gideri (-) ,84 6- Teknik Sarf Malzemeleri (-) ,25 7- Yedek Parçalar (-) ,26 8- Yasal Fenni Muayene ve Testler (-) 9- Asansör Bakım ve Onarım Gideri (-) , Bina Bakım Onarım (-) 11- Sigorta Gideri (-) , Hukuki Danışmanlık Gideri (-) , Sosyal Tesis Harcamaları (-) , Öngörülmeyen Giderler (-) , Yatırım ve Demirbaş Giderleri (-) , Diğer Destek Hizmetleri (-) C- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 0,00 FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI ,73 D- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 0,00 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1- OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI ,73 F- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 3.305,00 G- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 H- OLAĞANDIġI GELĠR/GĠDER FARKI 3.305,00 DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI ,73

6 FAALİYET RAPORU SAYFA : 6/51 iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2012 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU 7 NO AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞI M TÜRÜ 2012 YILI AYLIK BÜTÇE 2012 YILI 7 AYLIK BÜTÇE 2012 YILI 7 AYLIK GERÇEK LEŞEN 2012 YILI 7 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-ĠnĢai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, DemirbaĢlar SABİT Metrekare Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai KarĢılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve DemirbaĢ Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare TOPLAM BÜTÇE KDV 0 0 TOPLAM GĠDERLER BÜTÇESĠ A Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri Kat Maliklerine Yansıtılan 2011 Bütçe farkı TOPLAM GELĠRLER BÜTÇESĠ B AĠDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE (A-B) RESIDENCE (RESEPSĠYON, VALE, DOORMAN) SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM

7 FAALİYET RAPORU SAYFA : 7/51 iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu NO TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2012 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞI M TÜRÜ 2012 YILI AYLIK BÜTÇE YILI 7 AYLIK BÜTÇE 2012 YILI 7 AYLIK GERÇEKL EŞEN 2012 YILI 7 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-ĠnĢai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, DemirbaĢlar SABİT Metrekare Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai KarĢılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve DemirbaĢ Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare TOPLAM BÜTÇE KDV 0 0 TOPLAM GĠDERLER BÜTÇESĠ A Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri Kat Maliklerine Yansıtılan 2011 Bütçe farkı TOPLAM GELĠRLER BÜTÇESĠ B AĠDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE (A-B) RESIDENCE (RESEPSĠYON, VALE, DOORMAN)SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM

8 FAALİYET RAPORU SAYFA : 8/51 v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu TERRACE FULYA 2012/TEMMUZ ÖZET TAHSİLAT RAPORU DÖNEM TAHAKKUK TAHSİLAT BAKİYE Tahsilat Oranı - 1,09 OCAK AİDAT , , ,39 ENERJİ GİDERİ ,77 ŞUBAT AİDAT , , ,56 1,01 ENERJİ GİDERİ ,60 MART AİDAT , , ,57 0,79 ENERJİ GİDERİ ,07 NİSAN AİDAT , , ,79 0,70 NİSAN 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 1 TAKSİT ,02 ENERJİ GİDERİ ,79 MAYIS AİDAT , , ,93 0,73 MAYIS 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 2 TAKSİT ,13 ENERJİ GİDERİ ,12 HAZİRAN AİDAT , , ,22 0,65 HAZİRAN 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 3 TAKSİT 4.885,15 ENERJİ GİDERİ TEMMUZ AİDAT , , ,25 0,58 TEMMUZ 2011 BÜTÇE VE YATIRIM 4 TAKSİT 4.885,15 ENERJİ GİDERİ ,93. vi. Hukuki Takip (Şüpheli Alacaklar Hesabı) Ġki Tarih Arası Mizan [ĠKĠ TARĠH ARASI MĠZAN YENĠ2] Hesap Kodu Hesap Adı Bakiye 128 ġüphelġ TĠCARĠ ,92 ALACAKLAR SAFĠYE AKSOY , YÜKSEL BALCI - 0, METĠN GÜNDOĞDU 1.561, MEHMET BÖLÜKGĠRAY 1.602, YAHYA GÜZELYURT 608, EN BĠNA 660, BT TRUZĠM SEYAHAT 953,86 ĠNġ.ORG.SAN.TĠÇ.LT D.ġTĠ AKĠF GÜNSOY 186, ZEYNEP YILDIRIM/SERPĠL ARIN SEREN ĠNTERNAS GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ - 610,84 65,13

9 FAALİYET RAPORU SAYFA : 9/51 b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar Life Otopark ve girişleri, Sosyal Tesis, Center çöp odaları ekstra olarak ilaçlama yapılması Sosyal Tesis deck alanda çalışma yapılması esnasında Yangın söndürme aletlerinin mekanda hazır edilmesi Life garajlarına kediler için mama bırakanların tespiti ve uyarılması. Mamaların kaldırılarak Site dışına bırakılması Garaj giriş bariyerlerin kumandalarının, kırılmış olmaları nedeniyle Güvenlik firmasının kumandaları karşılaması. Life depolarında bulunan ızgaralı havalandırmaların, iç kısmına tel örgü yapılması Sosyal Tesis deck alandaki cam duvarların dibine sağlamlaştırmak için silicon çekilmesi Otoparklarda bulunan sarı ve kırmızı boruların temizliğinin öne alınması Center şaft içi izolasyon yapılması işi takibi ve ustaya master kart çıkartılması LPG araçların tespiti ve içeri alınmaması Resepsiyona gelen taleplerin, Müşteri Hizmetleri tarafından aranarak detay alınarak randevu verilmesi Telsizi olan tüm birimlerin, telsiz kullanması ve dönüş yapmaları Tüm oturanların TC numaralarının alınması Polat yangını nedeniyle, tüm çatıların ve çevrenin detaylı incelenmesi ve kesici parçaların, taşyünü parçalarının temizlenmesi

10 FAALİYET RAPORU SAYFA : 10/51 c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu TARİH : F23-10 YÖNETİM HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Ayrılan personelin tanıtma kartları geri alınmakta mıdır? Her personel için Ģahsi dosya tutulmuģ mudur? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Temel eğitim almadan çalıģan personel var mıdır? Personelin yükselme ve diğer eğitim planı var mı? Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karģı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 8 kontrolleri yapılmakta mıdır? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Proje Dosyaları tamam mı? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? ĠĢ planları mevcut mu? Projenin rutin denetlemeleri yapılıyor mu? Temizlik, güvenlik, teknik ve bahçe bakım cheklistleri yapılmıģ mı? Call centerdan gelen iģ emirleri takip ediliyor mu? MüĢteri menuniyeti için 6 aylık/yıllık anket düzenlenmiģ midir? Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı mevcut mudur? Genel Kurul evrakları muntazam muhafaza ediliyor mu? Portal kullanımı uygun mu? Projede taģeron sözleģmeleri ve ana sözleģme mevcut mu? Projede bütçe mevcut mu, bilgisine sahip mi? TOPLAM 3,83 3,83 3,83 3,83

11 FAALİYET RAPORU SAYFA : 11/51 ii. Muhasebe Denetim Formu TARİH : F23-16 MUHASEBE HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Personel puantajları tutuluyor mu? Personel imza çizelgeleri takip ve kontrol ediliyor mu? Personel özlük dosyaları tam ve eksiksiz mi? Banka talimatları klase edilmiģ mi? ĠĢletme gelir ve giderleri muhasebe programına günlük kaydediliyor mu? Fatura ve FiĢler kayıtlara uygun Ģekilde klase ediliyor mu? Aylık gerçekleģme hesapları ve evrakları düzenli olarak tutuluyor mu? Aylık mali bütçe raporu yapılıyor mu? Aylık aidat dağılımları ve gecikme tazminatları doğru hesaplanıyor mu? Aylık bilançolar yapılıyor mu? Aylık gelir tablosu yapılıyor mu? Aylık bütçe-gerçekleģen tablosu yapılıyor mu? Banka ekstreleri haftalık olarak dosyalanıyor mu? Aylık mizan ve genel mizan tutuluyor mu? Haftalık ve aylık ödeme planları yapılıyor mu? Aylık özet tahsilat raporu yapılıyor mu? Site borçlarına ait kayıtlar güncel olarak tutuluyor mu? Kat maliklerine borçları ile ilgili ekstre ve döküman gönderiliyor mu? Kanuni takipteki kat maliklerinin hesapları ayrı tutuluyor mu? Gelir ve gider hesapları hesap planına göre ilgili bölümlere düzgün 20 iģleniyor mu? ĠĢ avanslarının kaydı tutuluyormu,belli periyotlarda kapatılması sağlanıyor 21 mu? TaĢınan malik ve kiracıların borçlarını kapatması sağlanıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,86 3,86 3,86 3,86

12 FAALİYET RAPORU SAYFA : 12/51 iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu TARİH : F23-14 MÜŞTERİ HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf 0 7 A MÜŞTERİ HİZMETLERİ Yeni gelen site sakininin gerekli kayıtlarının yapılması ve Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi 1 veya ev sahibinin yazılı beyanı alınmıģ mıdır? Yeni gelen kat maliklerine/kiracılara site hakkında bilgi verilmesi ve site genel yaģam 2 kurallarının aktarılması,taģınma ve dekorasyon talimatının verilmesi,site sakinine ait teknik, temizlik, idari tedarikçi, resmi kurum iģleri vb. Her türlü konuda kendilerine gerekli yazılı ve sözlü destek verilmesi yapılmıģ mıdır? Yeni gelen kat maliklerinin resmi kaydının yapılması için muhasebeye bilgi aktarılması, kat maliki bildirgecinin düzenlenmesi için muhasebeye bilgi aktarılması yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine websayfası tanıtımı yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine Site kitapçığı ve Site talimatı verilmiģ mi? Site sakinlerinin bilgileri ve ulaģım numaraları mevcut mu? Site sakinlerinin Ģikayet kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden Yönetimi ekipleri gelen tarafından talepler yapılamayan ilgili birimlere iģlerle aktarılıp ilgili takibi olarak yapılıyor kat maliklerini mu? gerekli yetkili servis ve tedarikçi firmalara yönlendirmesi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Site yönetimi bünyesinde tüm yazıģmaları dosyalamak, arģivi düzenlemesi yapılmıģ mı? Bloklardaki duyuru panolarının düzenlemesini yapılmakta, duyuruları hazırlamakta mıdır? Siteye gelecek emlakçılar kayıt altına almakta mıdır? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,72 3,72 3,72 3,72

13 FAALİYET RAPORU SAYFA : 13/51 iv. Resepsiyon Denetim Formu TARİH : F23-15 RESEPSİYON HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf 0 7 B RESEPSİYON & KARŞILAMA HİZMETLERİ 1 Gelen misafir kayıtları tutuluyor mu? Gelen servisçi (Kurye, Yemek, Su) kayıtları tutuluyor mu? GiriĢ Kartlarının dönüģleri takip ediliyor mu? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen talepler ilgili birimlere aktarılıp takibi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? TaĢınmalar sırasında ilgililere form ve talimatlar doldurtulup imzalattırılıyor mu? TaĢınmalar sırasında MüĢteri Hizmetleri'ne bilgi veriliyor mu? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) Tanıtım kartı takılı mı? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) ÇalıĢma mahalleri düzgün ve temiz mi? Telefon yönlendirmesi yapılıyorsa kayıtları tutulmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,62 3,62 3,69 3,67

14 FAALİYET RAPORU SAYFA : 14/51 v. Teknik Denetim Formu TARİH : F23-13 TEKNİK HİZMETLER REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Düzenlenen Teknik rapor ve formlar TSP kalite sistemine uygun mu? Düzenlenen tüm kontrol formları ve raporlar TSP portalda tutuluyor mu? Kalite dökümasyonuna uygun olarak iģletme ve bakım formları tutuluyor mu? Proje Md.Teknik ġef ve/veya ilgili personel haftalık tesis turu yapıyor mu ve 4 bunun kayıtları tutuluyor mu? Tesiste çalıģan teknisyenlerin, yeterli teknik ehliyetleri var mı? Günlük check listler tutuluyor mu? Ekipman sicil kartları tutuluyor mu? Personel eğitim planlaması yapılıyor eğitim kartları kontrolü ne durumda? Personel iģ güvenliği bilgisi ne durumda? Personel çalıģtığı projeyi detaylı olarak biliyor mu? Personelin teknik bilgisi yeterli mi? Görev tanımını ve talimatlarını biliyor mu? Personel Ģirket yapısını biliyor mu? Personelin karģılıklı diyalog ve iliģkileri yeterli mi? Depo envanter kartları uygun tutuluyor mu? Personel yangın ve doğal afetlerde ne yapacağını sırası ile biliyor mu? Tüm sarfiyatlar tutuluyor mu? Bakım ve arızaya baģlamadan önceki tedbir sıralamasını biliyor mu? Personelin kullandığı alet edevat ne durumda? Projedeki cihazların kondüsyon durumu nedir? Kılık kıyafet Ģirket standartlarına uygun mu? Projeye dıģarıdan gelen firmaların kontrol ve takibi yapılıyor mu? Ev servisleri için uygun malzemeler mevcut mu (galoģ, bez,vs)? Çatı temizlikleri yapılıyor mu? Ev servisleri için yapılan iģleri kayıt tutuluyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,8 3,84 3,88 3,92

15 FAALİYET RAPORU SAYFA : 15/51 vi. Güvenlik Denetim Formu TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 2 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Sitenin Özel Güvenlik izni mevcut mu? Koruma ve Güvenlik planları var ve mevcut duruma uygun mu? ,0% 2. Güvenlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? ,0% Güvenlik personelinin kimlik kartı mevcutmu,techizatı nizami mi? Üniforması 3. bakımlı ve standartlara uygun mu? ,5 87,5% Özel Güvenlik personeli için "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 4. Sigortası"yaptırılmıĢ mı? Yapılan sigortalar 15 gün içinde Valiliğe bildirilmiģ ,0% mi? 5. Personel Ģirket yapısını biliyor mu? ,0% 6. Güvenlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? ,0% 7. Personel Site sakinlere ve ziyaretçilere nazik ve saygılı davranıyorlar mı? ,75 93,8% 8. Personelin nöbet yerleri ile ilgili eğitimleri yeterli midir? ,5 87,5% 9. Personel görevi esnasında tutması gereken form ve belgeleri usulüne uygun dolduruyor mu? ,25 81,3% 10. Güvenlik noktalarına yabancı Ģahısların girmesine müsaade ediliyor mu? ,75 93,8% 11. Ayrılan personelin ve yeni alınan personelin Valiliğe bildirimi 15 gün içinde yapılıyor mu? ,0% 12. Her personel için Ģahsi dosya tutulmuģ mudur? ĠĢ sözleģmeleri dosya içinde ,0% mevcut mu? 13. Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? ,0% 14. Vardiya defterleri düzenli tutuluyor mu? ,0% 15. Sitenin her türlü giriģ çıkıģları kontrole alınmıģ mıdır? Personel sorumlu ,5 87,5% oldukları yeri terk ediyor mu? 16. EĢya ve mal getiren araçlar kontrol edildikten sonra içeri alınmakta mıdır? ,5 87,5% 17. Site içinde resmi kurumların çalıģmaları (Elk./Su /Tel. vb.) takip ediliyor mu? ,0% Gelen ziyaretçiler Site Sakinlere haber verilerek ve müsaade alındıktan sonra 18. giriģine müsaade ediliyor mu? ,0% 19. Misafır kartların kaydı düzenli tutulmakta mıdır? ,25 81,3% 20. Telefon ve telsizler, (el/kapı) dedektörleri faal çalıģmakta mıdır? ,0% 21. Temel eğitim almadan çalıģan personel var mıdır? Güvenlik personeli ,0% Güvenlik hizmeti dıģında çalıģtırılıyor mu? 22. Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? ,0% 23. Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? ,0% Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karģı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 24. kontrolleri yapılmakta mıdır? ,0% 25. Acil telefon numaraları mevcut mu? ,0% 26. Yangına karģı tedbirler ve araçlar yeterli mi? ,0% 27. Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? ,0% Projedeki tüm mahallerin kapı anahtarları kilitli bir dolap içerisinde muhafaza 28. edilmekte midir? ,0% 29. Yangın alarm ve tahliye denemeleri yapılmakta mıdır? ,5 62,5% 30. Yangın söndürme cihazları görünür ve eriģilebilir yerlerde midir? ,0% 31. Tüpleri dolu ve ayda bir kontrol edilerek kartlarına iģlenmiģ mi? ,0% Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM ,2% TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 2 / 2 B GRUBU Personel sirkülasyon oranı aylık %10 u aģıyor mu? ,0% 2. ĠĢe gelmeme oranı ayda iki kereyi aģıyor mu? ,5 75,0% 3. Çağrı cevap süresi 2 dakikayı aģıyor mu? ,0% Değerlendirme : 1-zayıf; 2-iyi ARA TOPLAM ,3%

16 FAALİYET RAPORU SAYFA : 16/51 vii. Temizlik Denetim Formu TARİH : F23-11 TEMİZLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Temizlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? Kıyafetleri bakımlı ve standartlara uygun mu? Tüm personelin tanıtma kartı var mıdır? Personel Ģirket yapısını biliyor mu? Temizlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? Personel Site sakinlerine nazik ve saygılı davranıyorlar mı? Personel sorumlu oldukları yerleri terk ediyor mu? Kapalı/açık otopark lar temiz mi? Konteynerler temiz ve dezenfekte edilmiģ mi? Temizlik makinaları faal çalıģıyor mu? Temizlik malzemeleri tam mı? Personelin yükselme ve diğer eğitimlerden haberleri var mı? Günlük briefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Camlar temiz mi? Asansörler temiz mi? Yan merdivenler temiz mi? Zemin standartlara uygun olarak temizlenmiģ mi? Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği yapılmıģ mı? Personel ve teknik mahalleri temiz mi? WC temiz ve kağıtları tam mı? Değerlendirme : 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,81 3,86 3,86 3,9

17 FAALİYET RAPORU SAYFA : 17/51 ix. Bahçe Bakım Denetim Formu F23-17 BAHÇE BAKIM DENETİM FORMU TARİH : REVİZYON : 0 SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 27.hf 28.hf 29.hf 30.hf Bahçelerin envanter kayıtları var mı? Bahçelerin bakım programı var mı? Bahçe bakımları ile ilgili haftalık ve aylık raporlar var mı? Bahçeler görsel olarak uygun mu? ÇürümüĢ, kurumakta olan vb bitki var 4 mı? Bahçelerin gübrelemeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Bitkilerin ilaçlamaları düzenli olarak yapılıyor mu? Çimler düzenli olarak biçiliyor mu? Bitkilerin mevsime uygun budamaları yapılıyor mu? Ağaçların altına çanak açılmıģ mı? Bahçe atıkları usulüne uygun bertaraf ediliyor mu? Otomatik sulama sistemi mevcut mu,çalıģma programı uygun mu? Mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor mu? Kene ve zararlı ilaçlaması yapılıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 2,23 2,23 2,08 2,08

18 FAALİYET RAPORU SAYFA : 18/51 d. Düzenlenen Anketler Dönem içinde yapılan anket bulunmamaktadır. e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar Temmuz ayında alınmış karar bulunmamaktadır. f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları Düzeltici/önleyici faaliyetler devam etmektedir. 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler IHI :. SIRA KOD TESISAT NO CARPAN SOZLESME GUCU İLK OKUMA TARİHİ SON OKUMA TARİHİ SON ÖDEME TARİHİ TOPLAM TÜKETİM (KWH) AKTİF TUTAR (TL) REAKTİF TUTAR (TL) KAPASİTİF TUTAR (TL) FATURA TUTARI (TL) BİRİM FİYATI (TL) 1 SOĞ ,000 17,07, ,08, ,08, , ,69 TL ,50 TL 0,33 TL 2 SOĞ ,000 17,07, ,08, ,08, ,27 TL ,10 TL 0,33 TL 3 MEK ,000 17,07, ,08, ,08, , ,60 TL ,10 TL 0,33 TL 4 GEN-C ,000 17,07, ,08, ,08, , ,60 TL 2.475,90 TL 0,33 TL 5 6 ASA-C ,000 #SAYI/0! 7 ÇEV-C ,000 11,07, ,08, ,08, ,70 TL 201,20 TL 0,33 TL 8 YAN-C ,000 17,07, ,08, ,08, ,48 335,07 TL 522,90 TL 0,33 TL 9 10 ASA-C ,000 17,07, ,08, ,08, ,42 TL 1.834,70 TL 0,33 TL 11 GEN2-C ,000 17,07, ,08, ,08, , ,19 TL 3.806,70 TL 0,33 TL 12 GEN1-C ,000 17,07, ,08, ,08, , ,10 TL 6.824,30 TL 0,33 TL 13 YAN ,000 17,07, ,08, ,08, ,45 TL 1.423,70 TL 0,33 TL 14 YAN ,000 #SAYI/0! 15 HAV ,000 17,07, ,08, ,08, ,7 642,83 TL 1.002,80 TL 0,33 TL 16 ORT-L ,000 11,07, ,08, ,08, TL #SAYI/0! 17 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,3 60,50 TL 94,90 TL 0,33 TL 18 ORT-L ,500 11,07, ,08, ,08, ,77 TL 422,70 TL 0,33 TL 19 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,49 TL 80,80 TL 0,33 TL 20 SOS-L ,000 #SAYI/0! 21 ÇEV-L ,000 17,07, ,08, ,08, ,2 130,20 TL 203,50 TL 0,33 TL 22 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,3 59,07 TL 92,60 TL 0,33 TL 23 ORT-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,8 207,40 TL 323,90 TL 0,33 TL 24 ASA-L ,000 #SAYI/0! 25 ORT-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,10 TL 295,40 TL 0,33 TL 26 ASA-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,6 58,66 TL 92,00 TL 0,33 TL 27 ORT-L ,500 11,07, ,08, ,08, ,5 127,00 TL 199,70 TL 0,33 TL 28 YÖN-L ,000 11,07, ,08, ,08, ,99 72,62 TL 113,70 TL 0,33 TL 29 ÜLKER ,000 17,07, ,08, ,08,2012 1,5 0,34 TL 1,20 TL 0,80 TL 30 ÜLKER ,000 #SAYI/0! 31 CENTER OTOPARK ,000 17,07, ,08, ,08, ,23 TL 1,10 TL 1,10 TL SIRA KOD SAYAÇLAR BILGI FORMU MUKAMELE NO İLK OKUMA TARİHİ SON OKUMA TARİHİ TERRACE FULYA SON ÖDEME TARİHİ TOPLAM TÜKETİM (M3) FATURA TUTARI (TL) BİRİM FİYATI (TL) 1 SU-1 BD ,07, ,08, ,08, ,00 TL 3,78 TL 2 SU-2 BD #SAYI/0! 3 GAZ #SAYI/0! ELEKTRĠK TOPLAM FATURA TUTARI ,40 TL ELEKTRİK TOPLAM TÜKETİM ,15 Fina enerji temmuz ayı faturaları Ağustos ayına aktarılmıģtır.

19 FAALİYET RAPORU SAYFA : 19/51 b. Periyodik Bakımlar

20 FAALİYET RAPORU SAYFA : 20/51 c. Teknik İşlerin Dağılımları A y içinde yapılan arıza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analizi aşağıda yer aldığı gibidir. PERSONEL ANALİZ Ġġ SAYISI Ġġ ZAMANI VEYSEL CELAL TUNCAY KADĠR VOLKAN DURMUġ İŞ ANALİZ TOPLAM İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ SAYISI DAİRE İÇİ İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ ZAMANI SÜRESİ DAİRE İÇİ İŞ ZAMANI SÜRESİ KAYIP İŞ GÜCÜ ZAMANI PERSONEL AYLIK TOPLAM ÇALIŞMA ZAMANI PERSONEL TOPLAM İŞ GÜCÜ ZAMANI MESAİ TOPLAM KAPASİTE KAPASİTE KULLANIM ORANI %

21 FAALİYET RAPORU SAYFA : 21/51

22 FAALİYET RAPORU SAYFA : 22/51 d. Stok Raporu ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ ÜRÜN ADI VE KODU KALAN BİRİM DÖNEM BAŞI DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ MAHAL FİYATI SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN KULLANILDIĞI ALAN 52 25W E27 AMPUL GENERAL ELK yangın merdivenleri 48 60W E27 AMPUL PHILIPS W SYLVANIA FAR LAMBA [HAVUZ] W GENERAL ELK. RESEPSİYON SPOT 2 19 resepıyon 43 60W RADIUM İĞNE BACAK LAMBA (MEŞALE) 43 resepsiyon 14 60W KÜRE AYDINLATMA LAMBASI RESEPSİYON 3 11 resepsiyon 36 40W HES MUM AMPUL 6 30 sosyal tesis 4 75W LEUCI HALOGEN LAMBA W PL-C OSRAM SOSYAL TES. WC 2 49 sosyal tesis 32 PL-S 4P 11W/827 PHILIPS MASTER LİFE MERDİVEN 32 L.5 ÖNU 3 35W P.R.C İKEA SPOT AMPUL PL-C 18W /140/2P PHILIPS MASTER AMPUL 6 4 STEİNEL SENSÖRLÜ ARMATÜR 4 4 POLYLUX 18W FLORASAN 4 B1-B2-B3-B4 ARA HOLLERDE.WC. 94 OSRAM FH 35W/827 HE FLORASAN T PHILIPS TL-D 36W/830 FLORASAN PHILIPS TL-D 36W KAR BEYAZ FLORASAN OSRAM 2*36 ELEKTRONİK BALAST OSRAM 1*18 ELEKTRONİK BALAST NADE HAREKET SENSÖRÜ 22 0 LEGRAND HAREKET SENSÖRÜ 0 4 GOYA 108W ELEKTRONİK TRAFO 4 0 GNC LV POWER SAPLEY 0 çevre aydınlatma 13 GNC LV POWER SAPLEY 3 10 çevre aydınlatma 0 GNC HX A 0 3 GNC CV C KONDAŞ KONDANSATÖR 2 1 FRAKO KONDANSATÖR 1 7 ABB C 16 A SİGORTA 7 4 SİMENS BIÇAKLI SİGORTA 63 A 4 Arızalı 2 SİMENS BIÇAKLI SİGORTA 32 A 2 10 SİMENS BIÇAKLI SİGORTA 25 A simens BIÇAKLI SİGORTA 16 A 10 0 SİMENS C 16 A SİGORTA 0 6 EFCELL 9 V PİL 6 0 logar klape 10 DURACELL KALEM PİL 1,5V 10 sosyal tesis 5 ABB CR-M230 AC4 5 3 KALE ELEKTRONİK KİLİT 3 0 ŞERİD LED 0 0 MERVE SAN 12V TRAFO 0 1 SCAN POWER SUPPLY 24 V 1 12 VİKO 4'LÜ PİRİZ 1 11 teknik mahal 64 VİKO TOPRAKLI FİŞ 1 63 teknik mahal 1 LEGRAND ZAMAN SAATİ 1 2 RTM VOLUME KONTROL 2 6 BTICİNO PİRİZ 6 40 JUPUTER BAHÇE AYDINLATMA 40 çevre aydınlatma 29 STARTER AYAKLI 220/3W AMPUL X2'5 TTR KABLO 20 METRE 0 13 YILBAŞI SÜS LED 220 V 13 2 HORTUM LED 400 METRE GÜN IŞIĞI 2 0 KAREL TELEFON 0 1 PVC DİRSEK 1 POŞET 1 1 PVC EK ELEMANI 1 POŞET 1 2 KARTUŞ (CANON) 2 1 ABB C 63A K OTOMAT SİGORTA 1 1 LEGRAND C40 A K OTOMAT SİGORTA 1 4 SYLVANIA 21W T5 AMPUL 4 4 SYLVANIA 14W T5 AMPUL HORTUM LED KIRMIZI (200 M ) 1 1 MİSİNA (1 MAKARA ) 1 13 ZERO LİGHT 7 6 (7 adet arızalı var)daire içi jaluzi 10 BUZ MAVİSİ YILBAŞI SÜSÜ (SAÇAK ) AKÜ SAF SU 34 1 CAT 5 KABLO (100 M ) 1 1 İNTERNET DAĞITICI SİVİC 1 1 BAHÇE ARMATÖR 1 19 OSRAM 1*36 ELEKTRONİK BALAST 19 4 OSRAM E 27 DUY 75 W AMPUL 4 0 RADIUM AMPUL 18W/535 AMPUL 0 0 ED-SON SOFT AMPUL 60 w X1'5 TTR (120 mt) KABLO 1 0 2X1 TTR (80M) KABLO 0 1 EFOR RGU-6 TV KABLO (6M) 1 1 KABLO BAĞI 3,6X300 (100 ADET) LİK DÜBEL(800ADET) 1 24 OSRAM 58 W.FLORASAN LAMBA OSRAM L36W 830 FLORASAN AMPUL ELT 35W ELEKTRONİK TRAFO 37 3 MEGAS 58W MEKANİK BALAST 3 0 STARTER PHİLİPS S KALE ELEKTRONİK KABİN KİLİT 6 0 FAN 0 0 GENARAL ELEKTRİK 15 W 0 3 HALOGEN LAMP 50W (PAR20 230V E27) 3 resepsiyon 23 4*18 ELEKTRONİK BALAST A BIÇAKLI SİGORTA SİEMENS MARKA 0 1 2*36 TMS FLORASAN KAPAKLI ETANJ 1 0 SCHRACK PT RÖLE 0 0 SCHRACK PT RÖLE 0 1 EPM-04 ENTES MULTİMETRE MM 80 CM BEYAZ AYDINLATMA FLEXİ W 830 DELUX LAMBA PHİLİPS 'HALOGEN FREEBORU KANAL 3 METRELİK W 54 SİMİT FLORASAN LAMBA OSRAM 24 0 FAİL SECURE KALE MARKE ACSES KAPI KİLİDİ V PANO SİNYAL LAMBASI YEŞİL 50 0 KONTAKTÖR 0 0 1,5 VOLT DURACEL İNCE KALEM PİL 0 18 LV V GNC TRAFO 'LIK SDS DEVOLT 1 1 7'LİK SDS DEVOLT 1 20 RADİUM NL T8 FLORASAN LAMBA 20 0 OSRAM 13 PLC AMPUL (TEKNIK ODA) 0

23 FAALİYET RAPORU SAYFA : 23/51 MEKANİK MALZEME LİSTESİ DÖNEM BAŞI DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ BİRİM MAHAL ÜRÜN ADI VE KODU KALAN SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN FİYATI KULLANILDIĞI ALAN LİK MANŞON LİK MANŞON LİK DİRSEK 90 DERECE LİK DİRSEK 90 DERECE LİK MANŞON LIK DIŞ DİŞLİ LİK DIŞ DİŞLİ LİK ÇEK VALF LİK PİSLİK TUTUCU ADAPTÖR CONTA TEFLON BANT LİK NİPEL LİK KÜRESEL VANA LİK DİRSEK 90 DERECE LÜK DIŞ DİŞLİ REKOR LÜK DİRSEK 90 DERECE LİK MANŞON LIK MANŞON LİK DİRSEK 90 DERECE LİK T LÜK T LIK DİRSEK 90 DERECE X63 REDÜKSİYON LİK T LIK DIŞ DİŞLİ REKOR LİK DIŞ DİŞLİ REKOR LİK DIŞ DİŞLİ REKOR LİK İÇ DİŞLİ DİRSEK ARTEMA DUŞ FİSKİYESİ LİK VANA 3 4 LUBCO GRES YAĞI 4 4 KETENCİ POLYÜRETEN 4 2 POLİSAN KIRMIZI BOYA (1,5 LT) 2 22 EMERSON DREİRE FLİTRE 22 0 CHİLLER 47 MOBİL EAL ARLTİL 68 YAĞ 42 5 CHİLLER 2 VATIR PLUG (14KG) 2 1 TAMİR HARCI 25 KG. 1 3 SİSTA KÖPÜK KETEN 8 4 PARMAK RULO 4 1 TESTERE 1 10 İZALASYON BANDI (YARIM) BAKIR SÜLFAT (20LT) SİPİRAL BORU 25 MM 25 6 SELİLOZİK TİNER (6 LT) 6 10 ŞHELL DİZEL YAĞ (10KG) LİK BORU (16M) 4 5 SENTETİK TİNER (5 LT) 5 2 YOL ÇİZGİ BOYASI (SARI) TEMİZLEYİCİ VE TORTU GİDERİCİ PT-32 BULANIKLIK GİDERİCİ 25 4 KUŞ KONMAZ (KUTU) 4 1 KOSTER TAMİR HARCI 1 4 SEA 15W/140 MOTOR OİL (64LT) 'LIK KURESEL VANA 'LİK PİSLİK TUTUCU DUŞAKABİN TIRNAĞI LOKMAN YANGIN TÜPÜ(3 BOŞ + 3 DOLU) 5 1 DRİER YATAĞI 1 2 KESTİRME FIRÇA 2 35 GEBERİT CONTA(KLOZET) SUVA 410/A KLİMA GAZI 2 9 TAŞ YÜN BOYA SÖKÜCÜ 1 22 SİSTA ŞEFFAF SİLİKON DENİZ TUTKALI 1 11 SIVI ÇEKOMASTİK 11 9 TANGİT ÇEKOMASTİK BEYAZ GRANİT YAPIŞTIRICI YANGIN DOLABI KİLİDİ REZARVUAR İÇ TAKIM 0 0 SIVI ÇİVİ KAYDIRMAZ BANT RULO 'LÜK MANŞON EST. DUMAN DEDEKTÖRÜ BUYUK TUP JAPON YAPIŞTIRICISI BORU KANAL İÇİN PLASTİK KELEPÇE GİDER AÇICI TOZ KOSTİK KİMYASAL (20 KG) KUM KAPALI ÇUVAL (30 TORBA ) 'LİK DÜBEL ( 1 PAKET ) *35 VİDA ( 1 PAKET ) *35 VİDA ( 1 PAKET ) *35 AKILLI VİDA ( 1 PAKET ) 1 1 ÇİFT TARAFLI BANT 1 2 MANİFOLT SAATİ YÜKSEK DÜŞÜK BASINÇ SELONOİD COİL KİT (MC QAY) LİK ŞAMANDRA 4 83 SICAK SİLİKON ,5 X 2050 LA KAYIŞ 4 2 9,5 X 1200 KAYIŞ ,5 X 1750 KAYIŞ ,5 X 2150 KAYIŞ ,5 X 2050 KAYIŞ 4 1 ISI YALITIM LEVHASI ( 1 PAKET 1 0

24 PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 24/51 e. Teknik Eğitim Formları Dönem içinde teknik ekiple gerşekleşen eğitim bulunmamaktadır. f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları Güvenlik firmasına otomasyon görevlilerine, acsesss kart sistemi ile ilgili eğitim verildi. g. Teknik Vardiya Çizelgesi TEMMUZ AYI VARDİYA PLANI 2012 MEK TEK DURMUŞ YÜCEL OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A ELK TEK VOLKAN TABAN OF OF B B B B OF OF B B A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A ELK TEK VEYSEL EMİROĞLU B B C C OF OF B B C C OF OF A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A SGM. TEK TUNCAY YILMAZ OF A A A A A A OF A A C OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B ELK.TEK CELAL KAPLAN C C OF OF C C C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C ELK TEK KADİR PARÇAL Yıllık İzin C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF A 09: :00 : B 08: :00 TEK. MÜD: İsmail MUTLU PROJE MÜD: Nilgün ATEŞSAL C 20: :00 R RAPORLU

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EYLÜL 2011 AYI RAPORU Rapor No : 09/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Marenegro Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010 FAALİYET

Detaylı

F131-1 FAALİYET RAPORU

F131-1 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/22 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, ġiģli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 ġiģli

Detaylı

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ Ocak 2012 Mayıs 2012 FAALİYET RAPORU Proje Adı: Adapark Konutları Sitesi Rapor Düz.Tar: 20.05.2012 Rapor Türü: Proje Aylık Faaliyet Raporu Rapor Dönem: Mayıs.2011 Rapor

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013)

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) BAŞKAN : BAŞKAN VEKİLİ : SAYMAN : NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) -1 - İçme Sularımız Tahlil Ettirildi. Sitemiz BK ve CK bloklarından alınan su numunelerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Kimyasal

Detaylı

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ,

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, SAYFA : 1/18 İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, TERRACE FULYA ya hoşgeldiniz. Terrace Fulya İstanbul un merkezi Nişantaşı nda Modern İstanbul un yükselen değerlerinden biri, Hayatın yoğun

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 194 S.TESİSAT 85 MEKANİK 137 ELEKTRİK 153 0 50 100 150 200 250 Daire sakinlerinden 85 Adet Sıhhi tesisat,153 Adet Elektrik,137

Detaylı

NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI

NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI NOVUS RESĠDENCE a hoģ geldiniz. Size yeni yuvanızda sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaģam diliyoruz. DAĠRENĠZĠ TESLĠM ALDIKTAN SONRA Dairenize taģındıktan sonraki tüm süreçlerde;

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 19 S.TESİSAT 154 ELEKTRİK 127 D.TEKNİK 211 0 50 100 150 200 250 Daire sakinlerinden 19 Adet Sıhhi tesisat,127 Adet Elektrik,154

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 300 ELEKTRİK 154 MEKANİK 198 SIHHİ TESİSAT 65 Daire sakinlerinden,163 Adet Elektrik,207 Adet Mekanik,71 Adet

Detaylı

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 2011 2012 SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 1 Sayın Spradon Quartz Sitesi Malik ve Sakinleri Sizlerin de bildiği gibi Nisan 2011 ayından itibaren sitemizdeki tüm bloklar

Detaylı

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü ĐÇĐNDEKĐLER 2006 Yılı Mahalle Yönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Yatırımlarımız 4 1.1. Web Sayfası Yatırımı 5 1.2. Çevre Duvarları

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 155 S.TESİSAT 58 D.TEKNİK 219 ELEKTRİK 106 C3 Blok yangın kontrol panosunun batarya şarj kartı değiştirildi. Blok girişlerinde

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : Daire sakinlerinden 31 Adet Sıhhi tesisat, 92 Adet Elektrik, 209Adet Mekanik, 238 Adet Diğer ( Perde, korniş, Bilgilendirme, Servis vb ) toplamda

Detaylı

AdaPark Konutları Site Yönetimi

AdaPark Konutları Site Yönetimi 26.07.2012 Sayın ADAPARK KONUTLARI 1. Etap Kat Malikleri ve Sakinleri Ocak 2012 de 1. Etabın yaşama başlaması ile başlayan ve Haziran 2012 ayı sonunda 2. Etabın yerleşime açılması ile sona erdirilen işletme

Detaylı

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf

Detaylı

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 01/06/2011 30/06/2012 YILLIK İDARİ FAALİYET RAPORU -1 - 1. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU Temizlik İşleri Sitemizin temizlik işleri ile bahçe bakımı, malzemeli olarak ihale edilmiş ve

Detaylı

YA Ş A M R E H B E R İ

YA Ş A M R E H B E R İ YAŞAM REHBERİ HOŞ GELDİNİZ NİDAPARK BEŞİKTAŞ ı seçerek, bize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder, yeni evinizde mutluluk dolu yeni bir yaşam dileriz. Şehrin ve lüksün merkezi Nidapark Beşiktaş

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE EKİM 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE EKİM 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE EKİM 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 332 ELEKTRİK 141 MEKANİK 185 SIHHİ TESİSAT 51 Daire sakinlerinden,151 Adet Elektrik,200 Adet Mekanik,54 Adet Sıhhi

Detaylı

ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU ÜYELERİ A1 Blok Yöneticisi Zafer YILDIRIM A2 Blok Yöneticisi Ayla OKUMUŞ A3 Blok Yöneticisi Oya

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE 2009 ŞUBAT AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE 2009 ŞUBAT AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE 2009 ŞUBAT AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : Daire içlerinde meydana gelen mekaniksel ve elektriksel arızalara 593 kez müdahale edildi. Günlük Bütün kulelerde Ortak mekânlara ait elektriksel

Detaylı

AVRUPA KONUTLARI-TEM SİTESİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI (31.05.2015 İTİBARİYLE) FAALİYET RAPORU

AVRUPA KONUTLARI-TEM SİTESİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI (31.05.2015 İTİBARİYLE) FAALİYET RAPORU AVRUPA KONUTLARI-TEM SİTESİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI (31.05.2015 İTİBARİYLE) FAALİYET RAPORU Avrupa Konutları Tem Sitesi Yönetim Kurulu 07.02.2015 tarihinde yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu nda seçilmiştir.

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) Sayı :gpk/369 Konu : Toplu Yapı Yönetimi Bilgilendirme Notu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) YÖNETİM KURULU BAŞKAN Sinan BAŞAY ÜYE Sami

Detaylı

EK-A 1. TAMAMLANAN FAALİYETLER A. YÖNETİM VE ÖN BÜRO İDARİ FAALİYETLER: (1) Anlaşmalı olarak hizmet veren firmalar ile kişi ve kuruluşlar aşağıdadır.

EK-A 1. TAMAMLANAN FAALİYETLER A. YÖNETİM VE ÖN BÜRO İDARİ FAALİYETLER: (1) Anlaşmalı olarak hizmet veren firmalar ile kişi ve kuruluşlar aşağıdadır. 1. TAMAMLANAN FAALİYETLER EK-A A. YÖNETİM VE ÖN BÜRO İDARİ FAALİYETLER: (1) Anlaşmalı olarak hizmet veren firmalar ile kişi ve kuruluşlar aşağıdadır. MİS Grup ( Temizlik ve Güvenlik), BOYNER ( BACK-UP

Detaylı

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Değerli üyelerimiz, YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ YEŞİLŞEHİR SİTESİ FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU Yeşilşehir sitesi yönetimi olarak 2011/2012 dönemi çalışmalarını

Detaylı