BÖLÜM 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER"

Transkript

1 BÖLÜM 6 HALKLA ĠLĠġKĠLER

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... ii KISALTMALAR... iii 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER Halkla ĠliĢkilerin ĠĢlevi Proje Ġlgi Gruplarının Belirlenmesi Halkla ĠliĢkiler Takip Programı Zamanlama Takvimi Halkla ĠliĢkiler Özeti Halkla ĠliĢkiler Faaliyetlerinden Edinilen Sonuçlar Projenin Kamuoyuna SunuluĢu Bilgilendirme Sürecinde GörüĢler Bilgilendirme Sürecinin Sonuçları Halkla ĠliĢkilerin Sürdürülmesi Halkla ĠliĢkilerin Kapsam Belirleme AĢamasındaki Rolü i

3 TABLOLAR Sayfa No Tablo 6-1. PaydaĢ Analiz ÇalıĢmaları Tablo 6-2. PaydaĢ Grupları ve Proje ile ĠliĢkileri Tablo 6-3. Resmi HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri Tablo 6-4. Ġkinci Tur HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri Tablo 6-5. Sosyal Mevcut Durum ÇalıĢmaları Özet Bilgisi Tablo 6-6. STK ve Ġlgi Grupları Toplantıları Özet Bilgisi Tablo 6-7. Ön ĠstiĢarelerde Gündeme Gelen Konu BaĢlıkları Tablo 6-8. Köy Düzeyinde HKT lere Katılım Göstergeleri Tablo 6-9. HKT lerde Gündeme Gelen Konu BaĢlıkları Tablo STK ve Ġlgi Grupları Toplantılarında Gündeme Gelen Konu BaĢlıkları ġekġller Sayfa No ġekil 6-1. PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Zaman Çizelgesi ġekil 6-2. STK ların Projeye YaklaĢımları ii

4 KISALTMALAR AHK ÇED ÇġB ÇġĠM HGA HKT IFC IFI KSS PEĠ PKP STK YYEP Arazi Hakları Kurumu Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması Halkın Katılımı Toplantısı Uluslararası Finans Kurumu Uluslararası Finans KuruluĢları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeden Etkilenen Ġnsanlar PaydaĢ Katılım Planı Sivil Toplum KuruluĢu Yeniden YerleĢim Eylem Planı iii

5 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER Bu bölüm, Proje ömrü boyunca uygulanacak paydaģ katılım faaliyetleriyle ilgili genel çerçeveyi sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde Ģu ana kadar hayata geçirilen paydaģ katılım faaliyetleri, ilgili çıktılarıyla birlikte özetlenmektedir. Buna ek olarak, gelecekte yürütülmesi önerilen katılım faaliyetleriyle ilgili bilgiler sunulmaktadır Halkla ĠliĢkilerin ĠĢlevi PaydaĢ katılımı, bir kurumun, alacağı kararlardan olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek veya bu kararlarının hayata geçirilmesini etkileyebilecek kiģileri bilgilendirdiği ve bu kiģilerle etkileģimde bulunduğu bir süreçtir. PaydaĢ katılımı Kurumsal Sosyal Sorumluluğun önemli bir parçasıdır. Kurumsal mesuliyeti iyileģtirmenin yanı sıra, projenin kalitesini ve performansını da artırmaktadır. Etkin bir paydaģ katılımı, projeden etkilenen topluluklar üzerindeki etki ve riskin baģarılı bir Ģekilde yönetilebilmesi ve bunun yanı sıra topluma olan faydanın artırılabilmesi için ana unsurdur. Bu nedenle, projeden etkilenen insanlara (PEĠ lere) ve diğer paydaģlara zamanında ve yeterli bilgi sağlanarak bu kiģilerin düģünce ve endiģelerini dile getirmelerine fırsat verilmeli ve bu görüģler projenin karar sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Proje Sahibi TANAP Doğalgaz Ġletim A.ġ. yapıcı iliģkiler oluģturabilmek ve sürdürebilmek amacıyla paydaģ iliģkileri konusunda stratejik ve yapılandırılmıģ bir yaklaģım benimsemiģtir. TANAP, faaliyetlerini Uluslararası Finans KuruluĢlarının gereklilikleri ve sektördeki en iyi uygulamalar doğrultusunda yürütmek amacıyla bir BütünleĢik Yönetim Sistemi Politikası oluģturmuģtur. PaydaĢ katılım faaliyetleri de bu kurumsal politikanın bir parçasıdır. TANAP ve müģavirleri tarafından ortaklaģa bir Ģekilde proje süresince paydaģlarla nasıl bir etkileģim içinde bulunulacağını ayrıntılarıyla açıklayan bir PaydaĢ Katılım Planı (PKP 1 ) geliģtirilmiģtir. Ġlk versiyonu ġubat 2013 tarihinde yayınlanan bu doküman, paydaģ katılım faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair genel çerçeveyi tanımlamaktadır. Bununla birlikte, PKP yaģayan bir doküman niteliğinde olup, paydaģ katılım stratejilerinde meydana gelebilecek değiģiklikleri yansıtabilmek amacıyla, proje süreci boyunca güncellenecektir. PaydaĢ Katılımı Hakkında Ulusal ve Uluslararası Gereklilikler ÇED süreci ve tüm proje ömrü boyunca paydaģ katılım faaliyetlerinin yürütülmesi, hem Türk mevzuatı ile ulusal düzeyde, hem de Uluslararası Finans Kurumları (IFI) Standartları ve Kılavuz Ġlkeleri ile uluslararası düzeyde bağlayıcı bir gerekliliktir. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB), kentsel planlama ile ilgili politika ve mevzuata ek olarak, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir geliģtirilmesi ve yönetimi için politika ve mevzuatın yayınlanmasından ve uygulanmasından sorumlu kurumdur. Türkiye deki ÇED sürecinde paydaģ katılım faaliyetlerinin yürütülmesi gerekliliği ÇED Yönetmeliği nde ( tarih ve sayılı Resmi Gazete, tarihli değiģiklik) yer almaktadır. Bu yönetmelik uyarınca, Proje Sahibi, Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı öncesinde, halkı bilgilendirmek, görüģ ve önerilerini almak ve bunları proje sürecine dâhil etmek amacıyla, HKT ler düzenlemekle yükümlüdür. 1 Doküman No: GLD-PLN-SOC-GEN-001, GOLDER ( Uluslararası ÇED DanıĢmanı ) tarafından hazırlanmıģtır 6-1

6 Resmi HKT lerin yerleri, ÇġĠM ler ile birlikte belirlenmiģ, PEĠ ler için kolay ulaģılabilir yerler seçilmiģtir. Toplantı tarihinden en az 10 gün önce, bir ulusal, bir de yerel gazetede ilanlar verilerek toplantı tarihi, saati, yeri ve konusu halka duyurulmuģtur. Bunun yanısıra, Muhtarlara ve diğer yerel mülki amirlere de bilgilendirme yapılmıģtır. Toplantılara ÇġB Ġl Müdürü ya da onun tarafından atanan resmi bir görevli baģkanlık etmiģtir. Toplantıda halka proje hakkında bilgi verilmiģ ve halkın görüģ, soru ve önerileri kaydedilmiģtir. Toplantı tutanaklarının bir nüshası Bakanlık ta, bir nüshası da Valilik te bulundurulmaktadır. ÇED Raporu sunumunu takiben, inceleme ve değerlendirme süreci baģlayacaktır. Proje inceleme ve değerlendirme aģamasının baģlatıldığı ve ÇED Raporu nun kamuya açıldığı halka duyurulacaktır. Halkın görüģleri dikkate alınacak ve nihai ÇED Raporu nda bunlara da yer verilecektir. IFC standartları gereğince Proje Sahibinin halkı proje hakkında bilgilendirmesi ve paydaģ katılım faaliyetleri yürütmesi gerekmektedir. Ekvator Prensipleri Finansal Kurumlarının temelini oluģturan IFC Performans Standartları, halkın katılımı faaliyetlerinin proje geliģtirme sürecinin ilk aģamalarında baģlatılmasını ve ilgili tarafların katılımının her aģamada aģağıdaki nitelikleri taģıması gerektiğini vurgulamaktadır: Bağımsız (tehdit veya zorlamadan bağımsız), Öncelikli (bilginin kamuoyuyla zamanında paylaģılması), BilgilendirilmiĢ (ilgili, anlaģılabilir ve eriģilebilir bilgi). Özel IFC gereklilikleri aģağıdakileri konuları da içermektedir: PaydaĢ Analizi ve Katılım Planlaması Projeden etkilenen topluluklar ve projeye ilgi duyabilecek diğer paydaģların belirlenmesi ve dıģ iletiģimin tüm paydaģlarla diyaloğu nasıl kolaylaģtırabileceğinin değerlendirilmesi, Dezavantajlı veya hassas olarak tanımlanan paydaģ gruplarının etkin katılımını sağlamak için gereken tedbirleri içeren bir PKP nin geliģtirilmesi. Bilgilerin Kamuoyuyla PaylaĢılması ĠstiĢare (i) Projenin amaç, nitelik ve kapsamı, (ii) gerçekleģtirilmek istenen faaliyetlerin süresi, (iii) ilgili topluluklar için söz konusu olabilecek risk ve muhtemel etkiler ve bunlar için alınacak etki azaltıcı önlemler, (iv) öngörülen paydaģ katılım süreci ve (v) Ģikâyet mekanizması hakkında bilgilendirme yapılması. Etkilenen topluluklara projenin riskleri, etkileri ve etki azaltma önlemleri hakkında görüģlerini ifade etmeleri için fırsatlar sağlayan bir istiģare süreci geliģtirilmesi, (i) Çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi sürecinin ilk aģamasında baģlayan ve etkiler ortaya çıktıkça sürekli olarak devam eden, (ii) kültürel olarak uygun, yerel dilde, ilgili, Ģeffaf, tarafsız, anlamlı ve kolay eriģilebilir bilginin önceden açıklanmasına ve yayılmasına dayanan, (iii) doğrudan etkilenmeyenlere karģın doğrudan etkilenenlerin kapsamlı olarak dâhil edilmesi üzerine odaklanan, (iv) dıģ manipülasyon, müdahale, zorlama veya tehdit içermeyen, (v) mümkünse anlamlı bir katılım sağlayan ve (vi) belgelenen iki yönlü bir sürece yer verilmesi, 6-2

7 Etkilenen toplulukların dil tercihlerine, kendi karar alma süreçlerine ve dezavantajlı veya hassas grupların ihtiyaçlarına yönelik istiģare süreci oluģturulması. Bilinçli ĠstiĢare ve Katılım Etkilenen toplulukların bilinçli katılımı ile sonuçlanan bilinçli bir istiģare ve katılım sürecinin yürütülmesi, (i) Gerekmesi halinde ayrı forum veya katılım faaliyetleriyle hem erkek hem de kadınların görüģlerini alan ve (ii) uygun olduğunda, etkiler, etki azaltma mekanizmaları ve faydalar konusunda, erkek ve kadınların farklı kaygılarını ve önceliklerini yansıtan bir istiģare sürecinin yönetilmesi, ĠstiĢare sürecinin ve özellikle etkilenecek topluluklar için söz konusu risk ve olumsuz etkilerin giderilmesi veya en aza indirgenmesi için alınmıģ önlemlerin belgelendirilmesi ve etkilenenlere kaygılarının nasıl ele alındığına dair bilgi verilmesi. DıĢ ĠletiĢim (i) Halktan haber alma ve kaydetme, (ii) ortaya çıkan sorunları tarama, değerlendirme ve bunların nasıl ele alınacağını belirleme, (iii) cevap verme, izleme ve belgeleme ile (iv) çevresel ve sosyal yönetim programını uyarlama yöntemlerini içeren bir dıģ iletiģim prosedürünün uygulamaya konulması. Etkilenen Topluluklar için ġikâyet Mekanizması Etkilenen toplulukların çevresel ve sosyal performans hakkında Ģikâyetlerini, endiģelerini öğrenmek ve bunları çözüme kavuģturmak için bir Ģikâyet mekanizması oluģturulması, PaydaĢ katılımı süreci boyunca etkilenen toplulukların Ģikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilmesi. Etkilenen Topluluklar için Sürekli Raporlama Etkilenen topluluklar için öncelikli olmaya devam eden ve Ģikâyet mekanizmasıyla bu topluluklar için sorun oluģturduğu tespit edilen konulara iliģkin eylem planlarının hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi anlatan periyodik raporlamalar yapılması, açıklayan bir bilgilendirmenin periyodik aralıklarla etkilenen topluluklara sağlanması için plan yapılması, Raporlama sıklığının yılda birden az olmaması (IFC, 2012). Benzer Ģekilde, EBRD de aģağıdakileri gerekli görmektedir: PaydaĢ katılımının herhangi bir manipülasyon, müdahale, baskı ve tehdit olmadan ve zamanında, konuyla ilgili, anlaģılabilir ve kolayca eriģilebilir bilgiler sağlanarak gerçekleģtirilmiģ olduğunun kanıtlanması, i) Projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel (etkilenen taraflar) veya ii) projeye ilgisi bulunabilecek (diğer ilgili taraflar) birey veya grupların paydaģ olarak tespit edilmesi, Çevresel veya sosyal eylem planları veya etki azaltıcı önlemlerin açıklanması, Halkın katılım sürecinin belgelendirilmesi, 6-3

8 YaklaĢım ÇED belgelerinin kamuya açık tutulması, Etkilenen toplulukların tamamına açık bir Ģikâyet mekanizmasının geliģtirilmesi ve bu mekanizmanın ücretsiz ve herhangi bir ceza veya olumsuzluğa yol açmadan kullanılmasının güvencesinin verilmesi (EBRD, 2008). Bugüne kadar gerçekleģtirilen ve ileride planlanan takip edilecek paydaģ katılımı faaliyetlerinde, PKP de belirtilen (Bkz. Ek 3.2a) aģağıdaki genel ilkeler geçerli olacaktır: Kapasite GeliĢtirme PaydaĢların katılımını kolaylaģtırmak için, farkındalık arttırma ve kapasite geliģtirme amaçlı faaliyetler gerçekleģtirilecektir: Kamu GörüĢleri için hazırlanan belgelerin içeriği proje hakkında eriģilebilir ve yeterli bilgiyi sağlayarak abartılı endiģeler (olası olumsuz etkilerle ilgili) veya beklentiler (örneğin istihdam vb. gibi potansiyel olumlu etkiler) oluģturmayacaktır, Projenin iyi anlaģılabilmesi için yazılı bilginin yanında gerekli görsel malzemeler ve açıklamalar da olacaktır, Bilgiler gerektiğinde yerel diller kullanılarak eriģilebilir Ģekilde ve hassas grupların incinmesi ihtimali de dikkate alınarak kültürel olarak uygun bir Ģekilde açıklanacaktır, Özellikle temel konularla ilgili olarak ortaya çıkan kaygılar için, teknik sonuçları doğrulamak ve etki azaltma prosedürlerinden emin olmak için teknik süreçleri, değerlendirme tekniklerini ve kalite güvence önlemlerini açıklamak üzere çalıģtaylar düzenlenebilir. Sadece önerilen proje ve ÇED sürecini açıklamak için değil, aynı zamanda yürürlükteki ulusal yasa ve yönetmelikler, uluslararası ilke ve standartlar ile TANAP ın bunları nasıl ele alacağını açıklamak için çaba gösterilecektir. Hassas Grupların Katılımının Sağlanması Hassas gruplar; cinsiyet, etnik köken, yaģ, fiziksel veya zihinsel engellilik, ekonomik dezavantaj ya da sosyal statü nedeniyle projeden diğerlerinden daha farklı ya da özel olarak etkilenebilen insanlar olarak tanımlanabilir. Uluslararası en iyi uygulamalar, olumsuz proje etkileri ve risklerinin ele alınmasında özellikle hassas bireylerin veya grupların istiģare sürecine katılımını teģvik etmektedir. ÇED sürecine hassas paydaģ gruplarının katılımını geliģtirmek için aģağıdaki önlemler uygulanacaktır: Devam eden paydaģ belirleme sürecinde, TANAP, dezavantajlı veya hassas kiģi veya grupları ve Bu kiģi veya grupların etkin katılımını destekleyecek istiģare yaklaģım ve faaliyetlerini belirleyecektir Proje Ġlgi Gruplarının Belirlenmesi PaydaĢlar, projenin sonuçları ve performansından olumlu veya olumsuz olarak etkilenen veya bu süreçleri etkileyebilen veya projeyle meģru ilgisi olan bireyler ya da gruplar olarak tanımlanmaktadır. Ġzinlerin alınacağı yetkili makamların, proje alanındaki 6-4

9 yerel toplulukların ve diğer PEĠ'lerin proje paydaģı olduğu açıktır. Bununla birlikte paydaģ tespiti, proje geliģimine doğrudan dâhil olmuģ olarak görünmese de, mevcut toplumsal ve sosyo-ekonomik dinamikler hakkında bilgi sahibi olan diğer birey, grup ve kuruluģları da (Sivil Toplum KuruluĢları (STK'ler), kooperatifler, dernekler vb.) dâhil etmeyi amaçlar. Bu gibi paydaģlar tarafından yapılan geribildirimlerin değerlendirilmesi, etki analizinin kalitesinin iyileģtirilmesini ve toplumsal yatırım faaliyetlerinin gerçek sosyo-ekonomik ihtiyaçlara göre planlanmasını kolaylaģtırabilir. PaydaĢlar, proje ömrü süresince aģağıdaki kategoriler altında sınıflandırılacaktır: Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu kurumları, Çok-uluslu ve uluslararası kuruluģlar (örneğin, BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Bankası Grubu, ikili donörler, vb.), Özellikle uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çevresel ve sosyal konularla ilgilenen, ticari olmayan, sivil toplum ve kamu kuruluģları, Üniversiteler ve vakıfları, kooperatifler, yerel iģ kuruluģları, iģ dernekleri, ticaret odaları ve diğerleri (örneğin, iģçi, gençlik, dini, mesleksel, vb.) gibi ilgi grupları, Hassas gruplar (örneğin, yaģlılar, engelliler, kadın hane reisli haneler vb.) ve arazi sahipleri/kullanıcıları da dâhil olmak üzere PEĠ'ler, Proje çalıģanları ve Medya. TANAP, ĠstiĢare ve ġikâyet Yönetimi için Çevrimiçi Kayıt ve Ġzleme Sistemi kullanmaktadır. Sadece yetkili TANAP personeli tarafından kullanılabilen bu veri tabanı sistemi ile paydaģ verilerinin daha etkin yönetimine, istiģare faaliyetlerinin düzenli takibine, farklı ekipler ve amaçlar için ilgili raporların kolaylıkla üretilmesine ve TANAP personelinin koordinasyonuna imkân sağlanmaktadır. ĠletiĢim bilgileriyle birlikte paydaģların listesi bu Kayıt altında sisteme yüklenmiģ olup, ÇED Raporu Ek 3.2b de ( PaydaĢ Listesi ) sunulmaktadır. Bu liste yaģayan bir liste olup, Projenin ilerideki aģamalarındaki doğacak farklı ihtiyaçlara göre güncellenebilecektir. PaydaĢ analizi, Projedeki geliģmelere bağlı olarak yenilenen ve iyileģtirilen, kesintisiz bir süreçtir. ÇED aģamalarına göre yürütülmüģ olan paydaģ analiz çalıģmaları Tablo 6-1 de sunulmaktadır: Tablo 6-1. PaydaĢ Analiz ÇalıĢmaları ÇED AĢaması Mevcut Durum Tespiti MasabaĢı ÇalıĢmaları PaydaĢ Analiz ÇalıĢmaları MasabaĢı veri toplama çalıģmaları ile paralel bir Ģekilde, Projeden etkilenebilecek ve TANAP tarafından istiģare faaliyetlerinde dikkate alınması gereken kamu kurumları, diğer kuruluģlar ve ilgi grupları gibi paydaģları içeren bir ön liste hazırlanmıģtır. ÇED AĢaması KapsamlaĢtırma Bu aģamada, olası proje etkileri hakkında ilk varsayımlar yapılmıģtır ve Etki Alanı belirlenmiģtir, bunlara bağlı olarak Projeden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilenebilecek paydaģlar daha detaylı analiz edilmeye çalıģılmıģtır. Mevcut Durum Tespiti Saha ÇalıĢmaları Mevcut durum tespiti saha çalıģmaları sırasında gerçekleģtirilen anket uygulamaları ve geniģ kapsamlı görüģmeler, bireysel paydaģlar ve paydaģ temsilcilerine ulaģılarak daha kapsamlı bir paydaģ kitlesiyle diyalog kurulmasını mümkün kılmıģtır. Bu çalıģmalar yoluyla hem etki değerlendirme çalıģmaları için mevcut durum verileri toplanmıģ, hem de paydaģlar Proje hakkında bilgilendirilerek görüģülen paydaģların Projeye iliģkin görüģleri hakkında bilgi elde edilmiģtir. 6-5

10 Hâlihazırda gerçekleģtirilmiģ olan paydaģ analizlerine göre temel paydaģ grupları ve Proje ile iliģkileri Tablo6-2 de verilmektedir: Tablo 6-2. PaydaĢ Grupları ve Proje ile ĠliĢkileri PaydaĢ Boru hattı güzergâhının 5 km lik koridorunda (eksenin her iki tarafındaki 2,5 km lik alan içinde) yaģayan ya da arazileri bulunan Ģahıs ve topluluklar Boru hattı güzergâhının 5 km lik koridorunda (eksenin her iki tarafındaki 2,5 km lik alan içinde) merkezi ya da arazileri bulunan yerleģimlerin mülki idare amirleri (muhtarlar) Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu kurumları Çok-uluslu ve uluslararası kuruluģlar (örneğin, BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Bankası Grubu, ikili donörler, vb.) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ticari olmayan, sivil toplum ve kamu kuruluģları Üniversiteler ve vakıfları, kooperatifler, yerel iģ kuruluģları, iģ dernekleri, ticaret odaları ve diğerleri gibi ilgi grupları Özel ilgi alanları olan veya hassas örgütlenmemiģ gruplar (örneğin, yaģlılar, engelliler, etnik azınlıklar vb.) dâhil olmak üzere PEĠ'ler Proje çalıģanları Medya Proje ile ĠliĢkisi Doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacaktır Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır Doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacaktır Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır Sorumluluk bölgesine göre, izin ve izleme faaliyetlerinden sorumlu olacaktır ÇalıĢma alanına göre, projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir ÇalıĢma alanına göre, projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır ÇalıĢma alanına göre, projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır Doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacaktır. Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır. Doğrudan proje faaliyetlerinin içinde yer alacak ve projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır ÇalıĢma alanına göre, proje hakkında kamuoyu bilgilendirmesi yapmak ve projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir 6.3. Halkla ĠliĢkiler Takip Programı Zamanlama Takvimi PaydaĢ katılımı, faaliyetler sona erene kadar proje ömrü süresince devam edecek olan kesintisiz bir süreçtir. Katılım sürecinin en aktif dönemi, projenin geliģtirilmesi ve ÇED süreci sırasında gerçekleģmektedir; bu süreçte paydaģlar tarafından sağlanan girdiler, boru hattı güzergâhının, civardaki çevre ve topluluklara en az etki oluģturacak Ģekilde tasarlanmasında kritik öneme sahiptir. PaydaĢ katılım sürecinde bugüne kadar tamamlanmıģ ve gerçekleģtirilmesi planlanan faaliyetler ġekil 6-1 de gösterilmektedir: 6-6

11 Ġç Ġzleme Sistemi Paydaş Katılımı Planlama PaydaĢ Katılımı ÇED Süreci Tamamlanan TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. PaydaĢ Katılım Planı nın Hazırlanması KapsamlaĢtırma Halkın Katılımı Toplantıları Mevcut Durum Raporu Saha ÇalıĢmalarında Projenin Halka Duyurulması Diğer PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Etki Değerlendirme ÇED Raporu ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları ÇED in Halka Açılması ĠnĢaat Öncesi Yönetim Planlarının Uygulanması ĠnĢaat Sosyal Yatırım Programları Kesintisiz PaydaĢ Katılım Faaliyetleri ĠĢletme ġikayet Mekanizması ĠĢletmeye Kapama ġekil 6-1. PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Zaman Çizelgesi 6-7

12 Halkla ĠliĢkiler Özeti Bu bölümde ÇED sürecinden önce ve süreç içerisinde gerçekleģtirilen paydaģ katılım faaliyetleri hakkında bilgi sunulmaktadır. KapsamlaĢtırma Öncesi PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Kamu Kurumları ile Ön İstişareler tarihleri arasında kamu kurumlarına ön istiģare ziyaretleri gerçekleģtirilmiģtir. Ziyaretlerde, Sebat Mühendislik (TANAP'ın resmi iliģkiler, haritalandırma, arazi edinimi ve zemin etüt hizmetleri için anlaģmalı olduğu yüklenicisi) ve TANAP Doğalgaz Ġletim A.ġ.'den temsilciler yer almıģtır. AĢağıda listelenen kurumlarla 40 toplantı yapılmıģtır: Ankara Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Balıkesir Valiliği Bayburt Valiliği Bilecik Valiliği Bursa Valiliği Çanakkale Valiliği Edirne Valiliği Erzurum Valiliği Giresun Valiliği Kars Valiliği Kırıkkale Valiliği KırĢehir Valiliği Tekirdağ Valiliği Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI) Toplantısı EBRD, IFC ve JFA temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleģtirilmiģ, katılımcılara TANAP projesi ve ÇED sürecinin yönetimi hakkında bilgi verilmiģtir. Sunumlar sırasında IFI temsilcileri tarafından arazi edinimi, kamuoyu algısı ve tepkisi, sağlık ve emniyet gereklilikleri, Türk mevzuatı ve uluslararası gereklilikler arasındaki farklar, ÇED Raporu ve süreç takvimi gibi konularda sorular yöneltilmiģtir. TANAP temsilcileri yöneltilen soruları cevaplamıģ, ayrıca ÇED ve mevcut durum tespiti çalıģmaları, güzergâh belirleme çalıģmaları, TANAP ve paralel güzergâhtaki diğer projeler, kültürel miras, paydaģ katılımı ve Ģikâyet mekanizması gibi konularda da detaylı bilgi vermiģlerdir. IFI temsilcilerinden gelen tüm soru ve görüģler cevaplandırılmıģ ve kayıt altına alınmıģtır. Ayrıca, TANAP tarafından takip edilmesi gereken konular tespit edilmiģtir. IFC, izlenimlerinin olumlu olduğunu ve TANAP çalıģmalarının doğru yönde ilerlediğini belirtmiģtir. 6-8

13 ÇED Sürecinde PaydaĢ Katılımı Faaliyetleri Hâlihazırda gerçekleģtirilmiģ olan paydaģ katılım faaliyetleri bu kısımda anlatılmaktadır. Bu süreç içerisinde, Proje ömrü boyunca kullanılmak üzere, çeģitli paydaģ katılım faaliyetleri ve araçları geliģtirilmiģtir. ÇED sürecinde gerçekleģtirilen istiģare faaliyetlerinin temel amacı, Proje hakkında eriģilebilir bir Ģekilde bilgi sunmak, TANAP ile iliģki kurmak için kullanılabilecek iletiģim kanallarını duyurmak ve yukarıdaki kısımlarda belirtilen paydaģ gruplarına mümkün olduğunca ulaģabilmektir. ĠletiĢim Araçları PKP de de belirtildiği üzere, bu süreçte, aģağıda belirtilen araçlar geliģtirilmiģ ve kullanılmıģtır: Kurumsal internet sitesi Duyuruların, proje dokümanlarının, raporların ve iletiģim bilgilerinin sunulabilmesi için kurumsal bir internet sitesi 2 kurulmuģtur. Ücretsiz Telefon Hattı Ücretsiz telefon hattı tüm paydaģların kullanımına açıktır. Telefon hattı, paydaģların Ģirkete kolay eriģimini sağlamak için tahsis edilmiģtir. Proje Broşürü PaydaĢlara Proje, ÇED süreci, iletiģim bilgileri ve Ģikayet mekanizması hakkında genel bilgi verebilmek amacıyla bir Proje BroĢürü hazırlanmıģtır (Bkz. Ek 3.2c). Proje BroĢüründe aģağıdakiler yer almaktadır: Teknik olmayan proje tanımı ve takvimi, Çevresel ve sosyal yönetimle ilgili yapılacak çalıģmalar hakkında bilgi, Arazi edinimi ve kamulaģtırma sürecine genel bakıģ, PaydaĢ katılımı faaliyetlerinin ana hatları ve, ġikâyet mekanizması hakkında bilgi. Basın Duyuruları Tüm paydaģların projeyle ilgili geliģmelerden haberdar edilebilmesi için basın duyurularından faydalanılmaktadır. Resmi Yazışmalar Kamu kurumlarına danıģılması gereken konularda TANAP Doğalgaz Ġletim A.ġ. personeli ve teknik uzmanlar tarafından resmi yazıģmalar kullanılmaktadır. YazıĢmaların listesi Ek 4.4 Kontrollü Kayıtlar, bildirilen görüģler de Ek 4.3 Resmi Kurum GörüĢleri altında verilmiģtir

14 Sunumlar HKT ler ve diğer STK ve ilgi grubu istiģare toplantılarında, teknik uzmanlar tarafından, Proje hakkındaki genel bilgileri ve spesifik, teknik, yönetimsel bilgileri içeren sunumlar gerçekleģtirilmiģtir. PaydaĢ Katılım Faaliyetleri ÇED sürecinde, gerek resmi (HKT ler gibi), gerekse de resmi olmayan diğer mekanizmalar (odak grup tartıģmaları ve anket uygulamaları gibi) yoluyla çeģitli paydaģ katılım faaliyetleri gerçekleģtirilmiģtir. Resmi ve İkinci Tur HKT'ler PEĠ'leri ve diğer paydaģları proje hakkında bilgilendirebilmek ve projeyle ilgili endiģeleri, geribildirimleri ve önerileri toplayabilmek için HKT'ler düzenlenmiģtir. Resmi HKT'ler, ÇED Yönetmeliği ( tarihli Resmi Gazete yle değiģtirilen, tarih ve sayılı Resmi Gazete) gereği zorunlu tutulan toplantılardır. Bu toplantılar ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerinin iģbirliğiyle düzenlenmiģ ve 25 ġubat-11 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 21 ilde gerçekleģtirilmiģtir (Bkz. Tablo 6-3). Toplantılarda görsel materyal olarak PowerPoint sunum, broģür, poster, o tarihlerdeki proje dizaynına göre 3 güzergâhı gösterir haritalar ve boru hattı çalıģmalarını gösteren fotoğraflar kullanılmıģtır. Tablo 6-3. Resmi HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 1 Kırklareli 4 Merkez Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası : Tekirdağ Hayrabolu Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 3 Edirne KeĢan KeĢan ġoförler ve Otomobilciler Odası DerviĢ Günday Toplantı 4 Çanakkale Biga Biga Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı : : : Balıkesir Manyas Manyas Belediyesi Düğün : Bursa Mustafa MustafakemalpaĢa Belediye Düğün :00 48 KemalpaĢa 7 Kütahya Domaniç Domaniç Belediyesi Konferans : Bilecik Bozüyük Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Toplantı : ÇED sürecinin baģında boru hattı güzergâhının Marmara Denizi nden sonra iki kola ayrılması ve ikinci kolun Tekirdağ üzerinden Kırklareli ne geçerek Bulgaristan a bağlanması düģünülmüģtür. Projenin ileriki aģamalarında, Bulgaristan kesimi iptal edilmiģtir. 4 Proje güzergâhındaki değiģikliklerden dolayı boru hattı hâlihazırda Kırklareli nden geçmemektedir. 6-10

15 No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 9 EskiĢehir Merkez EskiĢehir TaĢbaĢı Kültür Merkezi Kırmızı Salon : Ankara Bala Bala Kaymakamlığı Toplantı : Ardahan Merkez Ardahan Halk Eğitim Merkezi Toplantı Odası : Kars Merkez Kars Öğretmenevi Toplantı : Erzurum Merkez Erzurum BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezi 14 Bayburt Demirözü Demirözü Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün 15 GümüĢhane Kelkit Kelkit Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı : : : Giresun Çamoluk Çamoluk Arif Safi Lisesi Toplantı : Erzincan Refahiye Refahiye Kaymakamlığı Toplantı : Sivas Merkez Sivas Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Toplantı 19 Yozgat Merkez Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı 20 KırĢehir Çiçekdağı Çiçekdağı Halk Eğitim Merkezi Toplantı : : : Kırıkkale Keskin Keskin Kaymakamlığı Konferans :00 46 Ġkinci Tur HKT'ler, ÇED Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmayan, resmi olmayan toplantılardır. Bu toplantılar Mart 2013 tarihleri arasında, Resmi HKT'lerde ziyaret edilmemiģ olan 42 ilçeyi de kapsayabilmek adına yapılmıģtır (Bkz. Tablo 6-4). Resmi HKT'ler için seçilen 21 yerde yapılan toplantılara bütün bölgelerden ulaģımın kolay olamayabileceği düģünülerek, ilgili kiģilerin katılımını kolaylaģtırabilmek için ikinci tur toplantılar düzenlenmiģtir. Tablo 6-4. Ġkinci Tur HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 1 Kırklareli 5 Kofçaz Kofçaz Belediyesi Düğün : Kırklareli 5 Babaeski Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu Toplantı Proje güzergâhındaki değiģikliklerden dolayı boru hattı hâlihazırda Kırklareli nden geçmemektedir. 6-11

16 No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 3 Ardahan Damal Damal Kaymakamlığı Konferans : Ardahan Posof Posof Halk Eğitim Merkezi Toplantı : Edirne Ġpsala Ġpsala Belediyesi Düğün : Tekirdağ Malkara Malkara Kaymakamlığı Toplantı Ardahan Hanak 8 Kars Selim Hanak Atatürk Ġlköğretim Okulu Toplantı Selim ġehit Teğmen Gökhan YaĢartürk Lisesi Çok Amaçlı : : Çanakkale Gelibolu Gelibolu Öğretmenevi Toplantı : Balıkesir Gönen 11 Kars SarıkamıĢ 12 Erzurum Horasan Gönen Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı SarıkamıĢ Halk Eğitim Merkezi Toplantı Horasan Halk Eğitim Merkezi Toplantı : : : Balıkesir Susurluk Susurluk Belediyesi Toplantı : Bursa Orhaneli Ġbrahim Hüsniye Çağlayan Ġlköğretim Okulu Konferans : Erzurum Köprüköy Köprüköy Kaymakamlığı Toplantı : Erzurum Pasinler Pasinler Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı : Bursa Büyükorhan Büyükorhan Belediyesi Düğün : Bursa Harmancık Harmancık Kaymakamlığı Toplantı : Erzurum AĢkale AĢkale Halk Eğitim Merkezi Toplantı : Erzincan Tercan Tercan Kaymakamlık Toplantı : Kütahya TavĢanlı TavĢanlı Belediyesi Kültür Sarayı Toplantı : EskiĢehir Ġnönü Ġnönü Belediyesi Toplantı : Erzincan Çayırlı Çayırlı Meslek Yüksek Okulu Toplantı :

17 No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 24 Erzincan Otlukbeli Otlukbeli Kaymakamlık Toplantı : EskiĢehir Seyitgazi/ Aksaklı Köyü Aksaklı Köyü Kıraathanesi : EskiĢehir Mahmudiye Mahmudiye Belediyesi Düğün : Sivas Ġmranlı Ġmranlı Belediyesi Düğün : Sivas Zara Zara Öğretmenevi Toplantı : Sivas Hafik 30 EskiĢehir Sivrihisar Hafik Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi Toplantı : : EskiĢehir Günyüzü Günyüzü Belediyesi Düğün : Sivas Yıldızeli Yıldızeli Kaymakamlığı Toplantı : Yozgat Akdağmadeni Akdağmadeni Belediyesi Düğün : Ankara Polatlı Polatlı Öğretmenevi Toplantı : Ankara Haymana Haymana Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Toplantı : Yozgat Saraykent Saraykent Belediyesi Düğün : Yozgat Sarıkaya/Kar acalar Köyü Karacalar Köyü Muhtarlık Odası : Ankara GölbaĢı 39 Yozgat Sorgun Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Sorgun Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Toplantı : : Yozgat Yerköy Yerköy Öğretmenevi Toplantı : KırĢehir Akçakent Kent Kıraathanesi : Kırıkkale Çelebi Çelebi Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı :

18 HKT ler çeģitli kanallar ile halka duyurulmuģtur. Resmi HKT ler için yüksek tirajlı bir ulusal gazete ile güzergâhtaki her ile ait bir yerel gazetede olmak üzere gazete ilanları yayınlanmıģtır. Gazete ilanlarının yanısıra, güzergâh üzerindeki 63 ilçedeki Kaymakamlıklara resmi yazı gönderilmiģtir. Ayrıca, merkezi boru hattının 5 km lik koridorunda yer almasa da boru hattının 5 km lik koridorunda arazisi bulunan yaklaģık 500 kadar yerleģimin muhtarları aranarak HKT lerin yer, tarih ve saatleri bildirilmiģtir. HKT ler için Duyuru Kayıtları ve Toplantı Kayıtları sırasıyla Ek 3.3 ve 3.4 te verilmiģtir. Sosyal Mevcut Durum Çalışmaları Projeden etkilenmesi muhtemel yerleģimlerle ilgili güncel ve kapsamlı sosyoekonomik veri toplamak ve yerel halkın Projeye iliģkin endiģe ve görüģlerini öğrenebilmek amacıyla Sosyal Mevcut Durum ÇalıĢmaları gerçekleģtirilmiģtir (Bkz. Ek 2.4 Mevcut Durum Raporları ). Bu çalıģmalar veri toplamanın yanısıra, paydaģları Proje hakkında bilgilendirmek ve onların görüģlerini alabilmek için de iyi bir fırsat olmuģtur. Mevcut durum çalıģmalarında aģağıdaki yöntemler kullanılmıģtır: Muhtar ve hane halkı anketleri, Derinlemesine görüģmeler, Odak grup tartıģmaları, Telefon anketleri. Mevcut Durum ÇalıĢmalarına iliģkin özet bilgiler Tablo 6-5 te verilmektedir. Tablo 6-5. Sosyal Mevcut Durum ÇalıĢmaları Özet Bilgisi BORU HATTI SAHA ÇALIġMASI 17 Haziran-10 Temmuz 2013 (25 gün) YÜT, KAMP VE BORU DEPOLAMA SAHALARI SAHA ÇALIġMASI 24 Eylül- 11 Ekim 2013 (18 gün) ġubat, 2014 (4 gün) ESKIġEHIR GAZ ÇIKIġ ĠSTASYONU BAĞLANTI HATTI SAHA ÇALIġMASI 2-5 Aralık 2013 (4 gün) Kullanılan Yöntem Örneklem Sayısı Kullanılan Yöntem Örneklem Sayısı Kullanılan Yöntem Örneklem Sayısı Muhtar Anketleri 267 Muhtar Anketleri 119 Muhtar Anketleri 10 Hane halkı Anketleri 1840 Hane halkı Anketleri Odak Grup TartıĢmaları (Kadınlar, Gençler ve Balıkçılar ile) 88 Odak Grup TartıĢmaları (Kadınlar ve Erkekler ile) 206 Odak Grup TartıĢmaları (Kadınlar ve Erkekler ile) 13 Derinlemesine GörüĢmeler (Belediyeler, Kaymakamlıklar ve diğer kurumlar ile) (Muhtar) Telefon Anketleri Anketler ÇalıĢmada muhtarlar ve hane halklarına uygulanmak üzere iki farklı anket kullanılmıģ ve anketler, saha çalıģmasından önce pilot uygulamaya tabi tutulmuģtur. Anketler, masabaģı çalıģmasında belirlenen tüm ilgi konularını kapsayacak Ģekilde kapalı 6-14

19 uçlu sorular (temel olarak istatistiki veri) ile açık ya da yarı açık uçlu sorulardan (temel olarak nitel bilgi elde etmek için) oluģmuģtur. Anketlerde, cevaplayıcıların Proje hakkındaki mevcut bilgi düzeyleri ile Projeye iliģkin endiģe ve beklentilerini tespit etmeye yönelik sorular da yer almıģtır. Anketler, etki alanında bulunan yerleģim ve hanelerden istatistiksel yöntemlerle belirlenen örnekleme uygulanmıģtır. Anketler, eğitimli saha personeli tarafından muhtarlarla yüz yüze ve telefonla, hane reisleriyle yüz yüze olarak gerçekleģtirilmiģtir. GörüĢmeler sırasında saha personeli, görüģülen kiģilere Proje hakkında genel bilgiler vermiģ ve broģür dağıtmıģtır. Derinlemesine Mülakatlar Saha araģtırması için ziyaret edilen tüm ilçelerde ilgili yerel mülki amirler (kaymakam ve belediye baģkanları) ve kuruluģ, dernek vb. temsilcileriyle derinlemesine mülakatlar yürütülmüģtür. Anket uygulamalarında olduğu gibi, derinlemesine mülakatlar da paydaģları Proje hakkında bilgilendirmek ve görüģlerini öğrenebilmek adına iyi bir fırsat olmuģtur. Mülakatlar saha personeli tarafından yüzyüze veya telefonla gerçekleģtirilmiģtir. Mülakatlar önceden hazırlanan bir soru listesinin rehberliğinde gerçekleģtirilmiģ olup, görüģmenin akıģına göre katılımcıların ilgili gördükleri hususları eklemesine imkan sağlayacak Ģekilde yönlendirilmiģtir. Odak Grup Görüşmeleri Odak grup görüģmesi, belirli bir konu hakkında ayrıntılı bilgi toplamak için kullanılan, yapılandırılmıģ bir grup süreci olup, genellikle 6 ila 10 arası katılımcıdan oluģur. Anket uygulanmayan nüfus gruplarından da mevcut durum çalıģmasına bilgi toplamak için odak grup görüģmeleri kullanılmıģ, bu kapsamda, kadınlar, gençler ve sahil köylerindeki balıkçılarla odak grup görüģmeleri gerçekleģtirilmiģtir. Odak gruplar moderatörler yönetiminde gerçekleģtirilmiģ, günlük hayat aktiviteleri, köy dinamikleri ve Projeye iliģkin görüģler gibi konularda bilgi toplanmıģtır. STK ve İlgi Grupları ile Toplantılar GeniĢ kapsamlı bir diğer istiģare faaliyeti de STK ve Ġlgi Grupları Toplantısıdır. Toplam üç toplantı yapılmıģ olup, bunlardan ikisi Ankara'da sırasıyla 12 ve 13 Kasım 2013 tarihlerinde, biri ise Ġstanbul da 15 Kasım 2013 tarihinde yapılmıģtır. Toplantılara iliģkin özet bilgiler Tablo 6-6 da, davetli listesi ve soru formları Ek 3.2d de verilmiģtir. Tablo 6-6. STK ve Ġlgi Grupları Toplantıları Özet Bilgisi Toplantı Adı Tarih Yer 1 Ulusal STK ve Ġlgi Grupları Toplantısı 12 Kasım, 2013 Ankara 2 Uluslararası STK ve Ġlgi Grupları Toplantısı 13 Kasım, 2013 Ankara 3 Ulusal ve Uluslararası STK ve Ġlgi Grupları Toplantısı 15 Kasım, 2013 Ġstanbul Bu toplantılar, bir platform oluģturarak i) proje ekibi ve ilgili ulusal ve uluslararası paydaģları ilk defa bir araya getirmek, ii) planlanan projeyi katılımcılara tanıtmak, iii) paydaģlardan sorularını/yorumlarını ve önerilerini almak, iv) PKP'nin mevcut taslağını paylaģmak, v) baģka soru/yorum/öneriler için projenin iletiģim bilgilerini paylaģmak ve vi) PKP ile ilgili paydaģ geri bildirimlerini edinmek amacıyla düzenlenmiģtir. Toplantılar Türkçe gerçekleģtirilmiģ, Ġngilizce simultane tercüme yapılmıģtır. PowerPoint sunumlar kullanılarak gerçekleģtirilen toplantılarda aģağıdaki konular ele alınmıģtır: 6-15

20 TANAP Projesi stratejik yaklaģımının anlatılması Projenin ve ÇED sürecinin anlatılması Soru ve Cevaplar Bu toplantıların etkin yaklaģımından dolayı, toplantıya aģağıda belirtilen paydaģ grupları davet edilmiģtir: Çok-uluslu ve uluslararası kuruluģlar (örneğin, BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Bankası Grubu, ikili donörler, vb.), Özellikle uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde çevresel ve sosyal konularla ilgilenen, ticari olmayan, sivil toplum ve kamu kuruluģları ve Kooperatifler, yerel iģ kuruluģları, ticaret odaları gibi ilgi grupları. Yerel STK ları bilgilendirmek ve Projeye iliģkin görüģ toplayabilmek için aģağıdaki bilgilendirici materyaller kullanılmıģtır: PKP (Ġngilizce ve Türkçe), Proje broģürü (Ġngilizce ve Türkçe), Yorum/anket formu ve Sunumlar sırasında dağıtılan soru formları. Bilgi Paketleri Yerel STK ları Proje hakkında bilgilendirmek, Projeye iliģkin görüģ toplayabilmek ve PKP yi görüģe açmak amacıyla Yerel ve Uluslararası STK lara posta ile bilgi paketleri (PKP, Proje BroĢürü ve Geribildirim Formunu içeren) gönderilmiģtir. Toplam 193 adet bilgi paketi yollanmıģtır. Sosyal ekip, paketlerin ulaģtığını teyit etmek amacıyla STK temsilcileri ile telefon görüģmeleri gerçekleģtirmiģ, paketlerin ulaģmadığı durumlarda paketler e-posta yoluyla tekrar gönderilmiģtir. Ulusal STK lara da paketler e-posta yoluyla gönderilmiģtir (Bilgi paketlerinin gönderildiği STK lar Ek 3.2e de verilmiģtir). PaydaĢlardan geribildirim, endiģe ve sorularını formları doldurarak iletmeleri istenmiģtir. Kullanılan Geribildirim Formları Ek 3.2f de sunulmuģtur. Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) ÇED sürecine paralel olarak, Proje kapsamında, uluslararası gerekliliklere uygun olarak YYEP çalıģmaları, ilgili bilgilendirmeler ve istiģare faaliyetleri yürütülecek ve sonuçları raporlanacaktır. YYEP kapsamında, IFC gereklilikleri ve ilgili ulusal mevzuat çerçevesinde Tazmin Matris i oluģturularak hangi grubun nasıl tazmin edileceği belirlenecektir. Bu matris hazırlanırken, kiģilerin mevcut gelir düzeylerinin Proje sonrası da muhafaza edilmesi esas alınacaktır. Temel amaç, TANAP Projesi için Kredi KuruluĢlarının (Projeyi finanse eden Ģirketler ile Proje dokümanları ve aktivitelerini onların adına izleyip denetleyen temsilci ve danıģmanlar) ve ulusal mevzuatın gerekliliklerine uygun bir YYEP hazırlamaktır. YYEP, Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması (HGA) hükümleri, ilgili uluslararası standartlar (IFC Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartları ve Rehber Dokümanları), politika ve direktifler (Dünya Bankası OP 4.12 ve OD 4.30), el kitapları ve kılavuz ilkeler ile ilgili ulusal 6-16

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

# Province Authority. 1 Ankara Ankara Valiliği. 2 Ardahan Ardahan Valiliği. 3 Balıkesir Balıkesir Valiliği. 4 Bayburt Bayburt Valiliği

# Province Authority. 1 Ankara Ankara Valiliği. 2 Ardahan Ardahan Valiliği. 3 Balıkesir Balıkesir Valiliği. 4 Bayburt Bayburt Valiliği # Province Authority 1 Ankara Ankara Valiliği 2 Ardahan Ardahan Valiliği 3 Balıkesir Balıkesir Valiliği 4 Bayburt Bayburt Valiliği 5 Bilecik Bilecik Valiliği 6 Bursa Bursa Valiliği 7 Çanakkale Çanakkale

Detaylı

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... vi KISALTMALAR... vii 8.3. Sosyal Özellikler

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

18 Ağustos 2013. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Paydaş Katılım Planı. Rapor Numarası: GLD-PLN-SOC-GEN- 001/Rev P2-0

18 Ağustos 2013. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Paydaş Katılım Planı. Rapor Numarası: GLD-PLN-SOC-GEN- 001/Rev P2-0 18 Ağustos 2013 Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Paydaş Katılım Planı Rapor Numarası: GLD-PLN-SOC-GEN- 001/Rev P2-0 TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (TANAP) TANAP Projesi ÇSED

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI 1.1. Ġl genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarımızda (O.Ö.D.K) oluģturulacak. Merkez ilçede bulunan okullarda bu kurullarda yer alacak olanların isimleri, Valilik Makam Onayına sunulmak üzere Ġl Milli Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU: DAĞCILIK FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 21.01.2007 KARAR NO : 02 TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 29 Nisan 2010 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 27566 HĠBE ANLAġMASI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine MüsteĢarlığı tarafından temsil edilen Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı vasıtasıyla hareket eden Türkiye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ĠÇĠNDEKĠLER... i. KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1. 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1

İÇİNDEKİLER. ĠÇĠNDEKĠLER... i. KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1. 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1 BÖLÜM 12 SONUÇ İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1 12.2. ÇED ÇalıĢmasında Belirlenen Hususlar... 12-2 12.3. Etki Değerlendirmesi...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. bilgilendirme politikasını Ģirket üst yönetimi oluģturur ve Ģirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. ġirketimiz,

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı