BÖLÜM 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER"

Transkript

1 BÖLÜM 6 HALKLA ĠLĠġKĠLER

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... ii KISALTMALAR... iii 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER Halkla ĠliĢkilerin ĠĢlevi Proje Ġlgi Gruplarının Belirlenmesi Halkla ĠliĢkiler Takip Programı Zamanlama Takvimi Halkla ĠliĢkiler Özeti Halkla ĠliĢkiler Faaliyetlerinden Edinilen Sonuçlar Projenin Kamuoyuna SunuluĢu Bilgilendirme Sürecinde GörüĢler Bilgilendirme Sürecinin Sonuçları Halkla ĠliĢkilerin Sürdürülmesi Halkla ĠliĢkilerin Kapsam Belirleme AĢamasındaki Rolü i

3 TABLOLAR Sayfa No Tablo 6-1. PaydaĢ Analiz ÇalıĢmaları Tablo 6-2. PaydaĢ Grupları ve Proje ile ĠliĢkileri Tablo 6-3. Resmi HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri Tablo 6-4. Ġkinci Tur HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri Tablo 6-5. Sosyal Mevcut Durum ÇalıĢmaları Özet Bilgisi Tablo 6-6. STK ve Ġlgi Grupları Toplantıları Özet Bilgisi Tablo 6-7. Ön ĠstiĢarelerde Gündeme Gelen Konu BaĢlıkları Tablo 6-8. Köy Düzeyinde HKT lere Katılım Göstergeleri Tablo 6-9. HKT lerde Gündeme Gelen Konu BaĢlıkları Tablo STK ve Ġlgi Grupları Toplantılarında Gündeme Gelen Konu BaĢlıkları ġekġller Sayfa No ġekil 6-1. PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Zaman Çizelgesi ġekil 6-2. STK ların Projeye YaklaĢımları ii

4 KISALTMALAR AHK ÇED ÇġB ÇġĠM HGA HKT IFC IFI KSS PEĠ PKP STK YYEP Arazi Hakları Kurumu Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması Halkın Katılımı Toplantısı Uluslararası Finans Kurumu Uluslararası Finans KuruluĢları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeden Etkilenen Ġnsanlar PaydaĢ Katılım Planı Sivil Toplum KuruluĢu Yeniden YerleĢim Eylem Planı iii

5 6. HALKLA ĠLĠġKĠLER Bu bölüm, Proje ömrü boyunca uygulanacak paydaģ katılım faaliyetleriyle ilgili genel çerçeveyi sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde Ģu ana kadar hayata geçirilen paydaģ katılım faaliyetleri, ilgili çıktılarıyla birlikte özetlenmektedir. Buna ek olarak, gelecekte yürütülmesi önerilen katılım faaliyetleriyle ilgili bilgiler sunulmaktadır Halkla ĠliĢkilerin ĠĢlevi PaydaĢ katılımı, bir kurumun, alacağı kararlardan olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek veya bu kararlarının hayata geçirilmesini etkileyebilecek kiģileri bilgilendirdiği ve bu kiģilerle etkileģimde bulunduğu bir süreçtir. PaydaĢ katılımı Kurumsal Sosyal Sorumluluğun önemli bir parçasıdır. Kurumsal mesuliyeti iyileģtirmenin yanı sıra, projenin kalitesini ve performansını da artırmaktadır. Etkin bir paydaģ katılımı, projeden etkilenen topluluklar üzerindeki etki ve riskin baģarılı bir Ģekilde yönetilebilmesi ve bunun yanı sıra topluma olan faydanın artırılabilmesi için ana unsurdur. Bu nedenle, projeden etkilenen insanlara (PEĠ lere) ve diğer paydaģlara zamanında ve yeterli bilgi sağlanarak bu kiģilerin düģünce ve endiģelerini dile getirmelerine fırsat verilmeli ve bu görüģler projenin karar sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Proje Sahibi TANAP Doğalgaz Ġletim A.ġ. yapıcı iliģkiler oluģturabilmek ve sürdürebilmek amacıyla paydaģ iliģkileri konusunda stratejik ve yapılandırılmıģ bir yaklaģım benimsemiģtir. TANAP, faaliyetlerini Uluslararası Finans KuruluĢlarının gereklilikleri ve sektördeki en iyi uygulamalar doğrultusunda yürütmek amacıyla bir BütünleĢik Yönetim Sistemi Politikası oluģturmuģtur. PaydaĢ katılım faaliyetleri de bu kurumsal politikanın bir parçasıdır. TANAP ve müģavirleri tarafından ortaklaģa bir Ģekilde proje süresince paydaģlarla nasıl bir etkileģim içinde bulunulacağını ayrıntılarıyla açıklayan bir PaydaĢ Katılım Planı (PKP 1 ) geliģtirilmiģtir. Ġlk versiyonu ġubat 2013 tarihinde yayınlanan bu doküman, paydaģ katılım faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair genel çerçeveyi tanımlamaktadır. Bununla birlikte, PKP yaģayan bir doküman niteliğinde olup, paydaģ katılım stratejilerinde meydana gelebilecek değiģiklikleri yansıtabilmek amacıyla, proje süreci boyunca güncellenecektir. PaydaĢ Katılımı Hakkında Ulusal ve Uluslararası Gereklilikler ÇED süreci ve tüm proje ömrü boyunca paydaģ katılım faaliyetlerinin yürütülmesi, hem Türk mevzuatı ile ulusal düzeyde, hem de Uluslararası Finans Kurumları (IFI) Standartları ve Kılavuz Ġlkeleri ile uluslararası düzeyde bağlayıcı bir gerekliliktir. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB), kentsel planlama ile ilgili politika ve mevzuata ek olarak, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir geliģtirilmesi ve yönetimi için politika ve mevzuatın yayınlanmasından ve uygulanmasından sorumlu kurumdur. Türkiye deki ÇED sürecinde paydaģ katılım faaliyetlerinin yürütülmesi gerekliliği ÇED Yönetmeliği nde ( tarih ve sayılı Resmi Gazete, tarihli değiģiklik) yer almaktadır. Bu yönetmelik uyarınca, Proje Sahibi, Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı öncesinde, halkı bilgilendirmek, görüģ ve önerilerini almak ve bunları proje sürecine dâhil etmek amacıyla, HKT ler düzenlemekle yükümlüdür. 1 Doküman No: GLD-PLN-SOC-GEN-001, GOLDER ( Uluslararası ÇED DanıĢmanı ) tarafından hazırlanmıģtır 6-1

6 Resmi HKT lerin yerleri, ÇġĠM ler ile birlikte belirlenmiģ, PEĠ ler için kolay ulaģılabilir yerler seçilmiģtir. Toplantı tarihinden en az 10 gün önce, bir ulusal, bir de yerel gazetede ilanlar verilerek toplantı tarihi, saati, yeri ve konusu halka duyurulmuģtur. Bunun yanısıra, Muhtarlara ve diğer yerel mülki amirlere de bilgilendirme yapılmıģtır. Toplantılara ÇġB Ġl Müdürü ya da onun tarafından atanan resmi bir görevli baģkanlık etmiģtir. Toplantıda halka proje hakkında bilgi verilmiģ ve halkın görüģ, soru ve önerileri kaydedilmiģtir. Toplantı tutanaklarının bir nüshası Bakanlık ta, bir nüshası da Valilik te bulundurulmaktadır. ÇED Raporu sunumunu takiben, inceleme ve değerlendirme süreci baģlayacaktır. Proje inceleme ve değerlendirme aģamasının baģlatıldığı ve ÇED Raporu nun kamuya açıldığı halka duyurulacaktır. Halkın görüģleri dikkate alınacak ve nihai ÇED Raporu nda bunlara da yer verilecektir. IFC standartları gereğince Proje Sahibinin halkı proje hakkında bilgilendirmesi ve paydaģ katılım faaliyetleri yürütmesi gerekmektedir. Ekvator Prensipleri Finansal Kurumlarının temelini oluģturan IFC Performans Standartları, halkın katılımı faaliyetlerinin proje geliģtirme sürecinin ilk aģamalarında baģlatılmasını ve ilgili tarafların katılımının her aģamada aģağıdaki nitelikleri taģıması gerektiğini vurgulamaktadır: Bağımsız (tehdit veya zorlamadan bağımsız), Öncelikli (bilginin kamuoyuyla zamanında paylaģılması), BilgilendirilmiĢ (ilgili, anlaģılabilir ve eriģilebilir bilgi). Özel IFC gereklilikleri aģağıdakileri konuları da içermektedir: PaydaĢ Analizi ve Katılım Planlaması Projeden etkilenen topluluklar ve projeye ilgi duyabilecek diğer paydaģların belirlenmesi ve dıģ iletiģimin tüm paydaģlarla diyaloğu nasıl kolaylaģtırabileceğinin değerlendirilmesi, Dezavantajlı veya hassas olarak tanımlanan paydaģ gruplarının etkin katılımını sağlamak için gereken tedbirleri içeren bir PKP nin geliģtirilmesi. Bilgilerin Kamuoyuyla PaylaĢılması ĠstiĢare (i) Projenin amaç, nitelik ve kapsamı, (ii) gerçekleģtirilmek istenen faaliyetlerin süresi, (iii) ilgili topluluklar için söz konusu olabilecek risk ve muhtemel etkiler ve bunlar için alınacak etki azaltıcı önlemler, (iv) öngörülen paydaģ katılım süreci ve (v) Ģikâyet mekanizması hakkında bilgilendirme yapılması. Etkilenen topluluklara projenin riskleri, etkileri ve etki azaltma önlemleri hakkında görüģlerini ifade etmeleri için fırsatlar sağlayan bir istiģare süreci geliģtirilmesi, (i) Çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi sürecinin ilk aģamasında baģlayan ve etkiler ortaya çıktıkça sürekli olarak devam eden, (ii) kültürel olarak uygun, yerel dilde, ilgili, Ģeffaf, tarafsız, anlamlı ve kolay eriģilebilir bilginin önceden açıklanmasına ve yayılmasına dayanan, (iii) doğrudan etkilenmeyenlere karģın doğrudan etkilenenlerin kapsamlı olarak dâhil edilmesi üzerine odaklanan, (iv) dıģ manipülasyon, müdahale, zorlama veya tehdit içermeyen, (v) mümkünse anlamlı bir katılım sağlayan ve (vi) belgelenen iki yönlü bir sürece yer verilmesi, 6-2

7 Etkilenen toplulukların dil tercihlerine, kendi karar alma süreçlerine ve dezavantajlı veya hassas grupların ihtiyaçlarına yönelik istiģare süreci oluģturulması. Bilinçli ĠstiĢare ve Katılım Etkilenen toplulukların bilinçli katılımı ile sonuçlanan bilinçli bir istiģare ve katılım sürecinin yürütülmesi, (i) Gerekmesi halinde ayrı forum veya katılım faaliyetleriyle hem erkek hem de kadınların görüģlerini alan ve (ii) uygun olduğunda, etkiler, etki azaltma mekanizmaları ve faydalar konusunda, erkek ve kadınların farklı kaygılarını ve önceliklerini yansıtan bir istiģare sürecinin yönetilmesi, ĠstiĢare sürecinin ve özellikle etkilenecek topluluklar için söz konusu risk ve olumsuz etkilerin giderilmesi veya en aza indirgenmesi için alınmıģ önlemlerin belgelendirilmesi ve etkilenenlere kaygılarının nasıl ele alındığına dair bilgi verilmesi. DıĢ ĠletiĢim (i) Halktan haber alma ve kaydetme, (ii) ortaya çıkan sorunları tarama, değerlendirme ve bunların nasıl ele alınacağını belirleme, (iii) cevap verme, izleme ve belgeleme ile (iv) çevresel ve sosyal yönetim programını uyarlama yöntemlerini içeren bir dıģ iletiģim prosedürünün uygulamaya konulması. Etkilenen Topluluklar için ġikâyet Mekanizması Etkilenen toplulukların çevresel ve sosyal performans hakkında Ģikâyetlerini, endiģelerini öğrenmek ve bunları çözüme kavuģturmak için bir Ģikâyet mekanizması oluģturulması, PaydaĢ katılımı süreci boyunca etkilenen toplulukların Ģikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilmesi. Etkilenen Topluluklar için Sürekli Raporlama Etkilenen topluluklar için öncelikli olmaya devam eden ve Ģikâyet mekanizmasıyla bu topluluklar için sorun oluģturduğu tespit edilen konulara iliģkin eylem planlarının hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi anlatan periyodik raporlamalar yapılması, açıklayan bir bilgilendirmenin periyodik aralıklarla etkilenen topluluklara sağlanması için plan yapılması, Raporlama sıklığının yılda birden az olmaması (IFC, 2012). Benzer Ģekilde, EBRD de aģağıdakileri gerekli görmektedir: PaydaĢ katılımının herhangi bir manipülasyon, müdahale, baskı ve tehdit olmadan ve zamanında, konuyla ilgili, anlaģılabilir ve kolayca eriģilebilir bilgiler sağlanarak gerçekleģtirilmiģ olduğunun kanıtlanması, i) Projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel (etkilenen taraflar) veya ii) projeye ilgisi bulunabilecek (diğer ilgili taraflar) birey veya grupların paydaģ olarak tespit edilmesi, Çevresel veya sosyal eylem planları veya etki azaltıcı önlemlerin açıklanması, Halkın katılım sürecinin belgelendirilmesi, 6-3

8 YaklaĢım ÇED belgelerinin kamuya açık tutulması, Etkilenen toplulukların tamamına açık bir Ģikâyet mekanizmasının geliģtirilmesi ve bu mekanizmanın ücretsiz ve herhangi bir ceza veya olumsuzluğa yol açmadan kullanılmasının güvencesinin verilmesi (EBRD, 2008). Bugüne kadar gerçekleģtirilen ve ileride planlanan takip edilecek paydaģ katılımı faaliyetlerinde, PKP de belirtilen (Bkz. Ek 3.2a) aģağıdaki genel ilkeler geçerli olacaktır: Kapasite GeliĢtirme PaydaĢların katılımını kolaylaģtırmak için, farkındalık arttırma ve kapasite geliģtirme amaçlı faaliyetler gerçekleģtirilecektir: Kamu GörüĢleri için hazırlanan belgelerin içeriği proje hakkında eriģilebilir ve yeterli bilgiyi sağlayarak abartılı endiģeler (olası olumsuz etkilerle ilgili) veya beklentiler (örneğin istihdam vb. gibi potansiyel olumlu etkiler) oluģturmayacaktır, Projenin iyi anlaģılabilmesi için yazılı bilginin yanında gerekli görsel malzemeler ve açıklamalar da olacaktır, Bilgiler gerektiğinde yerel diller kullanılarak eriģilebilir Ģekilde ve hassas grupların incinmesi ihtimali de dikkate alınarak kültürel olarak uygun bir Ģekilde açıklanacaktır, Özellikle temel konularla ilgili olarak ortaya çıkan kaygılar için, teknik sonuçları doğrulamak ve etki azaltma prosedürlerinden emin olmak için teknik süreçleri, değerlendirme tekniklerini ve kalite güvence önlemlerini açıklamak üzere çalıģtaylar düzenlenebilir. Sadece önerilen proje ve ÇED sürecini açıklamak için değil, aynı zamanda yürürlükteki ulusal yasa ve yönetmelikler, uluslararası ilke ve standartlar ile TANAP ın bunları nasıl ele alacağını açıklamak için çaba gösterilecektir. Hassas Grupların Katılımının Sağlanması Hassas gruplar; cinsiyet, etnik köken, yaģ, fiziksel veya zihinsel engellilik, ekonomik dezavantaj ya da sosyal statü nedeniyle projeden diğerlerinden daha farklı ya da özel olarak etkilenebilen insanlar olarak tanımlanabilir. Uluslararası en iyi uygulamalar, olumsuz proje etkileri ve risklerinin ele alınmasında özellikle hassas bireylerin veya grupların istiģare sürecine katılımını teģvik etmektedir. ÇED sürecine hassas paydaģ gruplarının katılımını geliģtirmek için aģağıdaki önlemler uygulanacaktır: Devam eden paydaģ belirleme sürecinde, TANAP, dezavantajlı veya hassas kiģi veya grupları ve Bu kiģi veya grupların etkin katılımını destekleyecek istiģare yaklaģım ve faaliyetlerini belirleyecektir Proje Ġlgi Gruplarının Belirlenmesi PaydaĢlar, projenin sonuçları ve performansından olumlu veya olumsuz olarak etkilenen veya bu süreçleri etkileyebilen veya projeyle meģru ilgisi olan bireyler ya da gruplar olarak tanımlanmaktadır. Ġzinlerin alınacağı yetkili makamların, proje alanındaki 6-4

9 yerel toplulukların ve diğer PEĠ'lerin proje paydaģı olduğu açıktır. Bununla birlikte paydaģ tespiti, proje geliģimine doğrudan dâhil olmuģ olarak görünmese de, mevcut toplumsal ve sosyo-ekonomik dinamikler hakkında bilgi sahibi olan diğer birey, grup ve kuruluģları da (Sivil Toplum KuruluĢları (STK'ler), kooperatifler, dernekler vb.) dâhil etmeyi amaçlar. Bu gibi paydaģlar tarafından yapılan geribildirimlerin değerlendirilmesi, etki analizinin kalitesinin iyileģtirilmesini ve toplumsal yatırım faaliyetlerinin gerçek sosyo-ekonomik ihtiyaçlara göre planlanmasını kolaylaģtırabilir. PaydaĢlar, proje ömrü süresince aģağıdaki kategoriler altında sınıflandırılacaktır: Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu kurumları, Çok-uluslu ve uluslararası kuruluģlar (örneğin, BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Bankası Grubu, ikili donörler, vb.), Özellikle uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çevresel ve sosyal konularla ilgilenen, ticari olmayan, sivil toplum ve kamu kuruluģları, Üniversiteler ve vakıfları, kooperatifler, yerel iģ kuruluģları, iģ dernekleri, ticaret odaları ve diğerleri (örneğin, iģçi, gençlik, dini, mesleksel, vb.) gibi ilgi grupları, Hassas gruplar (örneğin, yaģlılar, engelliler, kadın hane reisli haneler vb.) ve arazi sahipleri/kullanıcıları da dâhil olmak üzere PEĠ'ler, Proje çalıģanları ve Medya. TANAP, ĠstiĢare ve ġikâyet Yönetimi için Çevrimiçi Kayıt ve Ġzleme Sistemi kullanmaktadır. Sadece yetkili TANAP personeli tarafından kullanılabilen bu veri tabanı sistemi ile paydaģ verilerinin daha etkin yönetimine, istiģare faaliyetlerinin düzenli takibine, farklı ekipler ve amaçlar için ilgili raporların kolaylıkla üretilmesine ve TANAP personelinin koordinasyonuna imkân sağlanmaktadır. ĠletiĢim bilgileriyle birlikte paydaģların listesi bu Kayıt altında sisteme yüklenmiģ olup, ÇED Raporu Ek 3.2b de ( PaydaĢ Listesi ) sunulmaktadır. Bu liste yaģayan bir liste olup, Projenin ilerideki aģamalarındaki doğacak farklı ihtiyaçlara göre güncellenebilecektir. PaydaĢ analizi, Projedeki geliģmelere bağlı olarak yenilenen ve iyileģtirilen, kesintisiz bir süreçtir. ÇED aģamalarına göre yürütülmüģ olan paydaģ analiz çalıģmaları Tablo 6-1 de sunulmaktadır: Tablo 6-1. PaydaĢ Analiz ÇalıĢmaları ÇED AĢaması Mevcut Durum Tespiti MasabaĢı ÇalıĢmaları PaydaĢ Analiz ÇalıĢmaları MasabaĢı veri toplama çalıģmaları ile paralel bir Ģekilde, Projeden etkilenebilecek ve TANAP tarafından istiģare faaliyetlerinde dikkate alınması gereken kamu kurumları, diğer kuruluģlar ve ilgi grupları gibi paydaģları içeren bir ön liste hazırlanmıģtır. ÇED AĢaması KapsamlaĢtırma Bu aģamada, olası proje etkileri hakkında ilk varsayımlar yapılmıģtır ve Etki Alanı belirlenmiģtir, bunlara bağlı olarak Projeden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilenebilecek paydaģlar daha detaylı analiz edilmeye çalıģılmıģtır. Mevcut Durum Tespiti Saha ÇalıĢmaları Mevcut durum tespiti saha çalıģmaları sırasında gerçekleģtirilen anket uygulamaları ve geniģ kapsamlı görüģmeler, bireysel paydaģlar ve paydaģ temsilcilerine ulaģılarak daha kapsamlı bir paydaģ kitlesiyle diyalog kurulmasını mümkün kılmıģtır. Bu çalıģmalar yoluyla hem etki değerlendirme çalıģmaları için mevcut durum verileri toplanmıģ, hem de paydaģlar Proje hakkında bilgilendirilerek görüģülen paydaģların Projeye iliģkin görüģleri hakkında bilgi elde edilmiģtir. 6-5

10 Hâlihazırda gerçekleģtirilmiģ olan paydaģ analizlerine göre temel paydaģ grupları ve Proje ile iliģkileri Tablo6-2 de verilmektedir: Tablo 6-2. PaydaĢ Grupları ve Proje ile ĠliĢkileri PaydaĢ Boru hattı güzergâhının 5 km lik koridorunda (eksenin her iki tarafındaki 2,5 km lik alan içinde) yaģayan ya da arazileri bulunan Ģahıs ve topluluklar Boru hattı güzergâhının 5 km lik koridorunda (eksenin her iki tarafındaki 2,5 km lik alan içinde) merkezi ya da arazileri bulunan yerleģimlerin mülki idare amirleri (muhtarlar) Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu kurumları Çok-uluslu ve uluslararası kuruluģlar (örneğin, BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Bankası Grubu, ikili donörler, vb.) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ticari olmayan, sivil toplum ve kamu kuruluģları Üniversiteler ve vakıfları, kooperatifler, yerel iģ kuruluģları, iģ dernekleri, ticaret odaları ve diğerleri gibi ilgi grupları Özel ilgi alanları olan veya hassas örgütlenmemiģ gruplar (örneğin, yaģlılar, engelliler, etnik azınlıklar vb.) dâhil olmak üzere PEĠ'ler Proje çalıģanları Medya Proje ile ĠliĢkisi Doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacaktır Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır Doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacaktır Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır Sorumluluk bölgesine göre, izin ve izleme faaliyetlerinden sorumlu olacaktır ÇalıĢma alanına göre, projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir ÇalıĢma alanına göre, projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır ÇalıĢma alanına göre, projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır Doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacaktır. Projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır. Doğrudan proje faaliyetlerinin içinde yer alacak ve projenin sağlayacağı faydalara iliģkin beklentileri olacaktır ÇalıĢma alanına göre, proje hakkında kamuoyu bilgilendirmesi yapmak ve projeye iliģkin görüģ bildirmek isteyecektir 6.3. Halkla ĠliĢkiler Takip Programı Zamanlama Takvimi PaydaĢ katılımı, faaliyetler sona erene kadar proje ömrü süresince devam edecek olan kesintisiz bir süreçtir. Katılım sürecinin en aktif dönemi, projenin geliģtirilmesi ve ÇED süreci sırasında gerçekleģmektedir; bu süreçte paydaģlar tarafından sağlanan girdiler, boru hattı güzergâhının, civardaki çevre ve topluluklara en az etki oluģturacak Ģekilde tasarlanmasında kritik öneme sahiptir. PaydaĢ katılım sürecinde bugüne kadar tamamlanmıģ ve gerçekleģtirilmesi planlanan faaliyetler ġekil 6-1 de gösterilmektedir: 6-6

11 Ġç Ġzleme Sistemi Paydaş Katılımı Planlama PaydaĢ Katılımı ÇED Süreci Tamamlanan TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. PaydaĢ Katılım Planı nın Hazırlanması KapsamlaĢtırma Halkın Katılımı Toplantıları Mevcut Durum Raporu Saha ÇalıĢmalarında Projenin Halka Duyurulması Diğer PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Etki Değerlendirme ÇED Raporu ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları ÇED in Halka Açılması ĠnĢaat Öncesi Yönetim Planlarının Uygulanması ĠnĢaat Sosyal Yatırım Programları Kesintisiz PaydaĢ Katılım Faaliyetleri ĠĢletme ġikayet Mekanizması ĠĢletmeye Kapama ġekil 6-1. PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Zaman Çizelgesi 6-7

12 Halkla ĠliĢkiler Özeti Bu bölümde ÇED sürecinden önce ve süreç içerisinde gerçekleģtirilen paydaģ katılım faaliyetleri hakkında bilgi sunulmaktadır. KapsamlaĢtırma Öncesi PaydaĢ Katılım Faaliyetleri Kamu Kurumları ile Ön İstişareler tarihleri arasında kamu kurumlarına ön istiģare ziyaretleri gerçekleģtirilmiģtir. Ziyaretlerde, Sebat Mühendislik (TANAP'ın resmi iliģkiler, haritalandırma, arazi edinimi ve zemin etüt hizmetleri için anlaģmalı olduğu yüklenicisi) ve TANAP Doğalgaz Ġletim A.ġ.'den temsilciler yer almıģtır. AĢağıda listelenen kurumlarla 40 toplantı yapılmıģtır: Ankara Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Balıkesir Valiliği Bayburt Valiliği Bilecik Valiliği Bursa Valiliği Çanakkale Valiliği Edirne Valiliği Erzurum Valiliği Giresun Valiliği Kars Valiliği Kırıkkale Valiliği KırĢehir Valiliği Tekirdağ Valiliği Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI) Toplantısı EBRD, IFC ve JFA temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleģtirilmiģ, katılımcılara TANAP projesi ve ÇED sürecinin yönetimi hakkında bilgi verilmiģtir. Sunumlar sırasında IFI temsilcileri tarafından arazi edinimi, kamuoyu algısı ve tepkisi, sağlık ve emniyet gereklilikleri, Türk mevzuatı ve uluslararası gereklilikler arasındaki farklar, ÇED Raporu ve süreç takvimi gibi konularda sorular yöneltilmiģtir. TANAP temsilcileri yöneltilen soruları cevaplamıģ, ayrıca ÇED ve mevcut durum tespiti çalıģmaları, güzergâh belirleme çalıģmaları, TANAP ve paralel güzergâhtaki diğer projeler, kültürel miras, paydaģ katılımı ve Ģikâyet mekanizması gibi konularda da detaylı bilgi vermiģlerdir. IFI temsilcilerinden gelen tüm soru ve görüģler cevaplandırılmıģ ve kayıt altına alınmıģtır. Ayrıca, TANAP tarafından takip edilmesi gereken konular tespit edilmiģtir. IFC, izlenimlerinin olumlu olduğunu ve TANAP çalıģmalarının doğru yönde ilerlediğini belirtmiģtir. 6-8

13 ÇED Sürecinde PaydaĢ Katılımı Faaliyetleri Hâlihazırda gerçekleģtirilmiģ olan paydaģ katılım faaliyetleri bu kısımda anlatılmaktadır. Bu süreç içerisinde, Proje ömrü boyunca kullanılmak üzere, çeģitli paydaģ katılım faaliyetleri ve araçları geliģtirilmiģtir. ÇED sürecinde gerçekleģtirilen istiģare faaliyetlerinin temel amacı, Proje hakkında eriģilebilir bir Ģekilde bilgi sunmak, TANAP ile iliģki kurmak için kullanılabilecek iletiģim kanallarını duyurmak ve yukarıdaki kısımlarda belirtilen paydaģ gruplarına mümkün olduğunca ulaģabilmektir. ĠletiĢim Araçları PKP de de belirtildiği üzere, bu süreçte, aģağıda belirtilen araçlar geliģtirilmiģ ve kullanılmıģtır: Kurumsal internet sitesi Duyuruların, proje dokümanlarının, raporların ve iletiģim bilgilerinin sunulabilmesi için kurumsal bir internet sitesi 2 kurulmuģtur. Ücretsiz Telefon Hattı Ücretsiz telefon hattı tüm paydaģların kullanımına açıktır. Telefon hattı, paydaģların Ģirkete kolay eriģimini sağlamak için tahsis edilmiģtir. Proje Broşürü PaydaĢlara Proje, ÇED süreci, iletiģim bilgileri ve Ģikayet mekanizması hakkında genel bilgi verebilmek amacıyla bir Proje BroĢürü hazırlanmıģtır (Bkz. Ek 3.2c). Proje BroĢüründe aģağıdakiler yer almaktadır: Teknik olmayan proje tanımı ve takvimi, Çevresel ve sosyal yönetimle ilgili yapılacak çalıģmalar hakkında bilgi, Arazi edinimi ve kamulaģtırma sürecine genel bakıģ, PaydaĢ katılımı faaliyetlerinin ana hatları ve, ġikâyet mekanizması hakkında bilgi. Basın Duyuruları Tüm paydaģların projeyle ilgili geliģmelerden haberdar edilebilmesi için basın duyurularından faydalanılmaktadır. Resmi Yazışmalar Kamu kurumlarına danıģılması gereken konularda TANAP Doğalgaz Ġletim A.ġ. personeli ve teknik uzmanlar tarafından resmi yazıģmalar kullanılmaktadır. YazıĢmaların listesi Ek 4.4 Kontrollü Kayıtlar, bildirilen görüģler de Ek 4.3 Resmi Kurum GörüĢleri altında verilmiģtir

14 Sunumlar HKT ler ve diğer STK ve ilgi grubu istiģare toplantılarında, teknik uzmanlar tarafından, Proje hakkındaki genel bilgileri ve spesifik, teknik, yönetimsel bilgileri içeren sunumlar gerçekleģtirilmiģtir. PaydaĢ Katılım Faaliyetleri ÇED sürecinde, gerek resmi (HKT ler gibi), gerekse de resmi olmayan diğer mekanizmalar (odak grup tartıģmaları ve anket uygulamaları gibi) yoluyla çeģitli paydaģ katılım faaliyetleri gerçekleģtirilmiģtir. Resmi ve İkinci Tur HKT'ler PEĠ'leri ve diğer paydaģları proje hakkında bilgilendirebilmek ve projeyle ilgili endiģeleri, geribildirimleri ve önerileri toplayabilmek için HKT'ler düzenlenmiģtir. Resmi HKT'ler, ÇED Yönetmeliği ( tarihli Resmi Gazete yle değiģtirilen, tarih ve sayılı Resmi Gazete) gereği zorunlu tutulan toplantılardır. Bu toplantılar ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerinin iģbirliğiyle düzenlenmiģ ve 25 ġubat-11 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 21 ilde gerçekleģtirilmiģtir (Bkz. Tablo 6-3). Toplantılarda görsel materyal olarak PowerPoint sunum, broģür, poster, o tarihlerdeki proje dizaynına göre 3 güzergâhı gösterir haritalar ve boru hattı çalıģmalarını gösteren fotoğraflar kullanılmıģtır. Tablo 6-3. Resmi HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 1 Kırklareli 4 Merkez Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası : Tekirdağ Hayrabolu Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 3 Edirne KeĢan KeĢan ġoförler ve Otomobilciler Odası DerviĢ Günday Toplantı 4 Çanakkale Biga Biga Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı : : : Balıkesir Manyas Manyas Belediyesi Düğün : Bursa Mustafa MustafakemalpaĢa Belediye Düğün :00 48 KemalpaĢa 7 Kütahya Domaniç Domaniç Belediyesi Konferans : Bilecik Bozüyük Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Toplantı : ÇED sürecinin baģında boru hattı güzergâhının Marmara Denizi nden sonra iki kola ayrılması ve ikinci kolun Tekirdağ üzerinden Kırklareli ne geçerek Bulgaristan a bağlanması düģünülmüģtür. Projenin ileriki aģamalarında, Bulgaristan kesimi iptal edilmiģtir. 4 Proje güzergâhındaki değiģikliklerden dolayı boru hattı hâlihazırda Kırklareli nden geçmemektedir. 6-10

15 No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 9 EskiĢehir Merkez EskiĢehir TaĢbaĢı Kültür Merkezi Kırmızı Salon : Ankara Bala Bala Kaymakamlığı Toplantı : Ardahan Merkez Ardahan Halk Eğitim Merkezi Toplantı Odası : Kars Merkez Kars Öğretmenevi Toplantı : Erzurum Merkez Erzurum BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezi 14 Bayburt Demirözü Demirözü Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün 15 GümüĢhane Kelkit Kelkit Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı : : : Giresun Çamoluk Çamoluk Arif Safi Lisesi Toplantı : Erzincan Refahiye Refahiye Kaymakamlığı Toplantı : Sivas Merkez Sivas Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Toplantı 19 Yozgat Merkez Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı 20 KırĢehir Çiçekdağı Çiçekdağı Halk Eğitim Merkezi Toplantı : : : Kırıkkale Keskin Keskin Kaymakamlığı Konferans :00 46 Ġkinci Tur HKT'ler, ÇED Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmayan, resmi olmayan toplantılardır. Bu toplantılar Mart 2013 tarihleri arasında, Resmi HKT'lerde ziyaret edilmemiģ olan 42 ilçeyi de kapsayabilmek adına yapılmıģtır (Bkz. Tablo 6-4). Resmi HKT'ler için seçilen 21 yerde yapılan toplantılara bütün bölgelerden ulaģımın kolay olamayabileceği düģünülerek, ilgili kiģilerin katılımını kolaylaģtırabilmek için ikinci tur toplantılar düzenlenmiģtir. Tablo 6-4. Ġkinci Tur HKT lerin Tarih ve Yer Bilgileri No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 1 Kırklareli 5 Kofçaz Kofçaz Belediyesi Düğün : Kırklareli 5 Babaeski Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu Toplantı Proje güzergâhındaki değiģikliklerden dolayı boru hattı hâlihazırda Kırklareli nden geçmemektedir. 6-11

16 No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 3 Ardahan Damal Damal Kaymakamlığı Konferans : Ardahan Posof Posof Halk Eğitim Merkezi Toplantı : Edirne Ġpsala Ġpsala Belediyesi Düğün : Tekirdağ Malkara Malkara Kaymakamlığı Toplantı Ardahan Hanak 8 Kars Selim Hanak Atatürk Ġlköğretim Okulu Toplantı Selim ġehit Teğmen Gökhan YaĢartürk Lisesi Çok Amaçlı : : Çanakkale Gelibolu Gelibolu Öğretmenevi Toplantı : Balıkesir Gönen 11 Kars SarıkamıĢ 12 Erzurum Horasan Gönen Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı SarıkamıĢ Halk Eğitim Merkezi Toplantı Horasan Halk Eğitim Merkezi Toplantı : : : Balıkesir Susurluk Susurluk Belediyesi Toplantı : Bursa Orhaneli Ġbrahim Hüsniye Çağlayan Ġlköğretim Okulu Konferans : Erzurum Köprüköy Köprüköy Kaymakamlığı Toplantı : Erzurum Pasinler Pasinler Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı : Bursa Büyükorhan Büyükorhan Belediyesi Düğün : Bursa Harmancık Harmancık Kaymakamlığı Toplantı : Erzurum AĢkale AĢkale Halk Eğitim Merkezi Toplantı : Erzincan Tercan Tercan Kaymakamlık Toplantı : Kütahya TavĢanlı TavĢanlı Belediyesi Kültür Sarayı Toplantı : EskiĢehir Ġnönü Ġnönü Belediyesi Toplantı : Erzincan Çayırlı Çayırlı Meslek Yüksek Okulu Toplantı :

17 No Ġl Ġlçe Toplantı Yeri Tarih Saat Katılımcı Sayısı 24 Erzincan Otlukbeli Otlukbeli Kaymakamlık Toplantı : EskiĢehir Seyitgazi/ Aksaklı Köyü Aksaklı Köyü Kıraathanesi : EskiĢehir Mahmudiye Mahmudiye Belediyesi Düğün : Sivas Ġmranlı Ġmranlı Belediyesi Düğün : Sivas Zara Zara Öğretmenevi Toplantı : Sivas Hafik 30 EskiĢehir Sivrihisar Hafik Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi Toplantı : : EskiĢehir Günyüzü Günyüzü Belediyesi Düğün : Sivas Yıldızeli Yıldızeli Kaymakamlığı Toplantı : Yozgat Akdağmadeni Akdağmadeni Belediyesi Düğün : Ankara Polatlı Polatlı Öğretmenevi Toplantı : Ankara Haymana Haymana Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Toplantı : Yozgat Saraykent Saraykent Belediyesi Düğün : Yozgat Sarıkaya/Kar acalar Köyü Karacalar Köyü Muhtarlık Odası : Ankara GölbaĢı 39 Yozgat Sorgun Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Sorgun Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Toplantı : : Yozgat Yerköy Yerköy Öğretmenevi Toplantı : KırĢehir Akçakent Kent Kıraathanesi : Kırıkkale Çelebi Çelebi Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı :

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational

Detaylı

Paydaş Katılım Planı. ASYAPORT Barbaros Türkiye. Asyaport Liman İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi için. ENVIRON UK tarafından hazırlanmıştır.

Paydaş Katılım Planı. ASYAPORT Barbaros Türkiye. Asyaport Liman İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi için. ENVIRON UK tarafından hazırlanmıştır. Paydaş Katılım Planı Barbaros Türkiye Asyaport Liman İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi için ENVIRON UK tarafından hazırlanmıştır. Tarih: Haziran 2013 Proje Numarası veya Sayısı: UK14-18383 Sözleşme /

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Yıldızevler Mahallesi 713. Sokak No:4, Çankaya 06550, Ankara Tel: 0 (312) 440 99 02 Faks: 0 (312) 212 11 48

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1 BÖLÜM 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1 1.1. Projenin Temeli... 1-1 1.2. Projenin Yürütülmesi için Yapılan Anlaşmalar... 1-3 1.3. Proje Özeti...

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı