ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009

2 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde yılı hizmet dönemini tamamlayıp, yeni bir döneme baģlamanın umut ve heyecanını hep birlikte yaģamaktayız. Hesap sorabilmek için, hesap verebilir olma anlayıģı ile Odamızın hizmet dönemini tüm üyelerimizin takdirlerine sunmak amacı ile ana baģlıklar itibarı ile bir rapor hazırlanarak tüm üyelerimize Ocak ayı içerisinde gönderilecektir. Görev yaptığımız süre içerisinde üyelerimiz baģta olmak üzere ilimizin kalkınma ve geliģmesine önemli faaliyetler yaptığımıza inanmaktayız yılı dünyada yaģanan finansal dalgalanmalar nedeniyle özellikle ekonomide istikrarın tam anlamı ile sağlanamadığı bir dönem olmuģtur. Bu zaman dilimi içerisinde ilimiz ekonomi ve sanayisini ayrı bir kategoride değerlendirmek elbette mümkün değildir. Ancak; Ģahsi giriģimlerimiz ile birlikte, Odamız Meclisi ve Yönetiminin tam desteği ve ilimiz yöneticileri ile olan iyi iliģkilerimiz sayesinde Elazığ adına son derece ciddi ve olumlu çalıģmalar yapılmıģtır. Kamuoyu ile paylaģılan bu çalıģmalardan bazılarını özetleyecek olursak; Organize Sanayi Bölgemize; Ģeker fabrikası çiftlik alanı, özel mülkiyet, ve TOKĠ den sağlanan arsalarla birlikte toplam 2744 dönüm alanın kazandırılması, ĠġGEM in kurulmasına destek sağlanarak yüzde 31 lik payın Odamızda olması, KOSGEB in Odamız bünyesinde oluģturulması ile birlikte ilimiz iģletmelerine 49 milyon YTL destek sağlanması, Ġlimizde TEKNOPARK kurulum kararının sağlanmasında Odamızın ilgili kurumlarla müģterek hareket etmesi, AB Hibe fonları ile ilimiz KOBĠ lerine yaklaģık 13 milyon YTL gibi bir hibe kaynak sağlanması, MPM ile yapılan protokol ile üyelerimize ve tüm halkımıza son derece önemli eğitimlerin verilmesi, OSB ye bir çok yeni yatırım kazandırılması, Odamız hizmet binasının fiziki koģullarının iyileģtirilerek ilimize ve üyelerimize daha etkili hizmetler vermesinin sağlanması, Elazığ Ticaret Borsasına ait hizmet binamızdaki iki katın Odamıza kazandırılması, Oda hizmet kalitesinin TSE ve Avrupa Odalar Birliğince (EuroChambers) tescil edilmesi, çok sayıda yayın, toplantı, panel ve seminerler ile etkili bir Ģekilde bir hizmet dönemi geride bırakılmıģtır. Ġlimizin kalkınma ve geliģmesini pozitif yönde etkileyecek ve uzun yıllardan beri sürekli olarak gündemde bulunan çeģitli projelerin de hayata geçirilmesi noktasında Odamız tüm kurum ve kuruluģlar ile müģtereklik sağlayarak etkili olmuģtur. Bu anlamda, Havaalanı yeni pistinin tamamlanma aģamasına gelmesi, doğalgaz ile ilgili sağlanan geliģmeler neticesinde OSB de doğalgaz kullanımına baģlanmıģ olması, Organize Sanayi Bölgesinin 3. kısmının geniģletilmesi ve altyapı inģaatı çalıģmalarında önemli bir noktaya gelinmiģ olması, "Elazığ BuluĢuyor" projesi ile çeģitli saha araģtırmalarının hazırlanması ve Elazığ kümeleme çalıģmaları bunlardan bazılarıdır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin geleceğe güvenle bakmasına vesile olacak önemli çalıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. Odamız Meclisi, Yönetim Kurulu, Meslek Komitelerimiz, ÇalıĢma Komisyonlarımız ve Odamız Personeli ile mesai kavramından uzak bir Ģekilde yapmıģ olduğumuz bu çalıģmalar neticesinde Elazığ ve Odamız ülke genelinde dikkatleri üzerine çekmiģtir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Vizyonu ve Misyonu ile hem ilimize hem de bölge illerine katkı sağlayan bir Bölge Odası olma hüviyetine kavuģmuģ, ilimize her platformda en üst düzeyde hizmet veren bir kurum haline gelmiģtir. Değerli Üyelerimiz; 2009 yılı Ocak-ġubat aylarında yapılacak ve yeni bir dönemi baģlatacak olan Oda seçimleri Odanın elde etmiģ olduğu kazanımların sürdürülebilir bir yapıya kavuģturulmasında son derece büyük önem taģımaktadır. Bu vesile ile; yeni dönemin ilimize ve Odamıza hayırlar getirmesini temenni eder; tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. ELAZIĞ TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

3 Ġçindekiler MECLĠS, YÖNETĠM KURULU VE MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI.. SEMĠNER VE EĞĠTĠMLER... TOPLANTILAR, PANEL VE KONFERANSLAR.. OSB ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR... SANAYĠ ve TĠCARET ALANINDAKĠ ÇALIġMALAR.. ELAZIĞ IN KALKANMA VE GELĠġMESĠ ĠÇĠN YAPILAN ÇALIġMALAR... AVRUPA BĠRLĠĞĠ (AB) PROJELERĠ.... HĠZMET BĠNASI ALTYAPI GÜÇLENDĠRMESĠ VE YENĠ BĠRĠMLER BĠLGĠ HĠZMETLERĠ ALANINDAKĠ ÇALIġMALAR.. EKONOMĠK ARAġTIRMALAR YAYIN FAALĠYETLERĠ..... KÜLTÜR, SANAT, SPORTĠF VE SOSYAL FAALĠYETLER. KÜRESEL EKONOMĠK KRĠZ HUSUSUNDAKĠ ÇALIġMALAR ODAMIZIN TEMSĠL EDĠLDĠĞĠ KOMĠSYONLAR..... SOSYAL YARDIMLAR VE DĠĞER DESTEKLER.... FĠNANS SEKTÖRÜ ĠLE ĠMZALANAN PROTOKOLLER.... ODAMIZIN TSE VE AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI.. DIġ TĠCARET, FUARLAR VE ĠHRACATIN ARTIRILMASI FAALĠYETLERĠ.... ÖDÜL TÖRENLERĠ ETSO ÇALIġMA KOMĠSYONLARI. ELAZIĞ KOSGEB TĠP 2 SĠNERJĠ ODAĞI FAALĠYETLERĠ.. ETSO HĠZMET BĠRĠMLERĠ ĠSTATĠSTĠKLERĠ...

4 MECLĠS, YÖNETĠM KURULU VE MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI 1 Ocak 2005 tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadar gerçekleģtirilen toplantılar: Yönetim Kurulu : (Haftada bir kez olmak üzere) toplam 192 toplantı yapmıģtır. Meclis : (Ayda bir kez olmak üzere) toplam 48 toplantı yapmıģtır Meslek Komiteleri : Odamızın 14 Meslek Komitesi bulunmakta olup, her ay olağan Meslek Komiteleri toplantıları gerçekleģtirilmektedir. Bununla birlikte Ġlgili meslek komiteleri üyelerinin talepleri ile GeniĢletilmiĢ Meslek Komiteleri toplantıları da yapılmaktadır yılı içerisinde yapılan toplantılarda Elazığ ilinin çözüm bekleyen genel sorunları ile birlikte her meslek dalında üyelerimizin karģılaģtıkları çeģitli sorunların çözümü için gayret gösterilmiģtir. Meslek Komitelerince Dile Getirilen ve Çözüm ArayıĢında Bulunulan Bazı Sorunlar: Meslek Komitelerince Dile Getirilen Sorunlar Takip Edildi Odamızın 14 Meslek Grubunun aylık toplantılarında gündeme getirilen ve Odamız Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından takibi istenen birçok konu 2007 yılı içerisinde takip edilerek ilgili mercilere iletilmiģtir. Bu sorunlardan bir kısmı çözülürken bir kısmı ilgili kurumların takdirinde kalmıģtır. - Ġhale makamları ve saymanlıklarla ilgili dile getirilen sorunlar tespit edilerek, bir rapor hazırlanmıģ ve bu rapor ismi geçen tüm kuruluģlar, Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluģan bir heyet tarafından ziyaret edilerek ilgililere takdim edilmiģtir. - Mermer Ocaklarının ruhsat alımlarında karģılaģtıkları ÇED Raporu sorunu ile ilgili Odamız çalıģma baģlatmıģtır. - Bankacılık sektörünün iģletmeleri zor durumda bırakan uygulamaları konusundaki rahatsızlıkların aģılması için Odamız 2007 yılında protokol imzaladığı banka Ģube sayısını 10 a yükseltmiģtir. - Küçük Sanayi Sitesinin çevre sorunları hususunda Belediye BaĢkanlığı ile yapılan görüģmeler sonucunda boģ alanlara dökülen molozların kaldırılması sağlanmıģtır. Ancak konu hakkında Belediyenin sürekli olarak çalıģma yapması gerektiğinden, zaman içerisinde yeniden bazı alanlara molozlar dökülmeye baģlanmıģtır. Küçük Sanayi Sitesinin sağlık ocağı, güvenlik, itfaiye ve Halkbankası ġubesi ile ilgili gündeme getirilen sorunları ilgili makamlara ulaģtırılmıģtır. - Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi nin çevre düzenlemesi ve yol sorunu ile ilgili olarak Elazığ Milletvekilleri baģta olmak üzere ilgili makamlara, konu dosya halinde iletilmiģtir. Odamızın bu giriģimleri neticesinde iģletmeler açısından büyük bir sorun olan Hayvan Ürünleri OSB nin yolları yapılmıģ ve çevre düzenlemesi çalıģmaları baģlatılmıģtır. - Kırsal Kalkınma Projeleri çerçevesinde tarımsal ürünlerin iģlenmesine yönelik Elazığ da çok sayıda projenin hayata geçirilmesine karģın, hayvansal ürünlerin iģlenmesine yönelik projelerde bir eksiklik olduğu bu nedenle, yeni dönemde Elazığ TSO öncülüğünde bu tür projelerin de, ilimize kazandırılması talebi Odamız tarafında olumlu bulunmuģ ve yeni dönemde AB projelerinde olduğu gibi Kırsal Kalkınma Projelerinde de müteģebbislere destek olunması kararlaģtırılmıģtır.

5 - Elazığ Sebze Halinin bakımsız halinin gerek vatandaģlara gerekse burada faaliyet gösteren iģletmelere büyük sıkıntılar yaģatması nedeniyle Odamızın Belediye baģkanlığı ile yapmıģ olduğu görüģmeler neticesinde Elazığ Belediyesi tarafından Sebze Hali tadilatı ve yollarının bakımı yapılmıģtır. - Katı ve Sıvı yakıtların kontrollerini yapan Köylere Hizmet Götürme Birliği laboratuarının akreditesinin olmaması nedeniyle yaģanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak Odamız tarafından ilgi makamlara yapılan müracaatlar olumlu karģılanmıģ, ve Elazığ Köylere Hizmet Götürme Birliği Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarına, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akreditasyon verilmiģtir. - Elazığ esnafını olumsuz etkileyen ve çevre illerden araçlarla gelip gıdadan, tekstile, ayakkabıdan, temizlik ürünlerine kadar her alanda satıģ yapanlarla ilgili olarak Elazığ Defterdarlığı, Belediye, Kaymakamlıklar, Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanlıklarına bir yazı yazılarak bu konuda mücadele edilmesi istenmiģtir. - Oda üyelerimizi olumsuz etkileyen ve gerek araç gerekse yaya trafiğini sıkıntıya sokan seyyar satıcılar için Belediye BaĢkanlığı ile görüģmelerde bulunulmuģ ve kaldırım iģgalleri baģta olmak üzere seyyar satıcılara yönelik çalıģma baģlatılması talep edilmiģtir. - ÇarĢı Mahallesi Hürriyet Meydanı konusunda yaģanan sorunlar Elazığ Belediyesi ile Ġl Trafik Komisyonuna bildirilmiģtir. Buranın iģçi pazarı olarak değerlendirilmesinin hem trafiği zora soktuğu hem de iģyerleri açısından önemli bir güvenlik sorunu oluģturduğu bildirilmiģtir. Elazığ Belediyesinin yeni iģçi pazarı arayıģları sürmekte olup alternatif yerler üzerinde yoğunlaģtığı bildirilmiģtir. ÇarĢının park yapan araçlar nedeniyle yaģamıģ olduğu trafik sorunu da Ġl Trafik Komisyonuna iletilmiģtir. - ÇarĢı Mahallesi Hürriyet Meydanı ve etrafındaki sokakların bir çoğunun güvenlik sorunu olduğu Ġl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiģ buralarda bulunan bazı harabelerin Belediye BaĢkanlığınca yıkılması sağlanmıģtır. - Toplu Konut Ġdaresi nin Elazığ daki inģaatlarında malzemenin çoğunun il dıģından getirdiği ve il ekonomisine bir katkı sağlamadığı yolundaki Ģikayetler üzerine konu araģtırılmıģ ve malzeme alımlarının büyük çoğunluğunun Elazığ dan yapıldığı tespit edilmiģtir.

6 SEMĠNER VE EĞĠTĠMLER Odamız, AB GiriĢimcilik Eğitim Kursu -Odamız tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) Aktif ĠĢ Gücü Programı Yeni Fırsatlar Programı kapsamında ĠĢ Kurmayı TeĢvik Edecek "GiriĢimcilik Eğitim Kursu" Projemiz 16 ġubat 2005 tarihinde baģlatılmıģtır. -16 ġubat 2005 tarihinde baģlayan projemiz bir üçer aylık dört dönem uygulanmıģ ve toplam ikiyüz kursiyere eğitim verilmiģtir. -Toplam bütçesi Euro olan Projenin, Euro olan kısmı AB tarafından hibe olarak karģılanmıģ, Euro tutarında bir destek de Odamız tarafından verilmiģtir. -Eğitimlerde, ilimizin mevcut kaynakları, tarım, hayvancılık, su ürünleri, maden-mermer, turizm ana sektörleri baģta olmak üzere ekonomi ve sanayi ile ilgili genel bir eğitim uygulanmaktadır. Projemizin Elazığ'da uygulanması sivil toplum kuruluģları ve yerel yönetimlerin AB Projelerine olan ilgisini artmıģ ve 2006 yılı içerisinde Elazığ'dan çok sayıda projenin AB'ye sunulması gerçekleģtirilmiģtir. Enflasyonsuz Ortamda ĠĢletme Yönetimi Semineri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Referans Gazetesi nin iģbirliği ile Türkiye genelinde düzenlenen eğitim seminerlerinin 24. sü Odamızın giriģimleri ile 12 Nisan 2005 tarihinde Marathon Hotel de gerçekleģtirildi. Patent, Marka ve Tasarım Semineri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız ile Odamız bünyesinde kurulu bulunan KOSGEB Tip 2 Sinerji Odağı Müdürlüğümüz iģbirliğinde KOBĠ lere yönelik Patent, MarkalaĢma ve Tasarım konulu Seminer 03 Mayıs 2005 tarihinde Akgün Otel de gerçekleģtirildi. Seminere konuģmacı olarak Türk Patent Enstitüsü nden Cahit AYVAZ, Muazzez KORKMAZ ve Fuat MORGÜL katılırken, iģadamlarımız da seminere yoğun bir ilgi gösterdi. Elazığ ın Tarım ve Hayvancılık Yapısı Semineri 03 Ocak 2006 tarihinde Odamız Meclis Salonu nda gerçekleģtirilen semineri Tarım Ġl Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Niyazi Kaya verdi. Kaya projeksiyonlu sunumu ile Elazığ ilinin Tarım ve Hayvancılık yapısı hakkında kursiyerlerimize detaylı bilgiler verdi. Kursiyerlerin çeģitli sorularını da cevaplandıran Ziraat Mühendisi Niyazi Kaya, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek isteyenlere Tarım Ġl Müdürlüğü nün destekleri hakkında bilgiler verdi. Organik Tarım Semineri 03 Ocak 2006 tarihinde Odamız Meclis Salonu da verilen ve iki saat süren Oranik Tarım konulu semineri Elazığ Ġl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Mustafa Bülent Turan verdi. Kursiyerlerimizin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Turan, projeksiyonlu sunumu ile seminerini verdi. AB sürecindeki ülkemizde büyük önem taģıyan organik tarım konusu detaylı bir anlatımla gündeme taģındı. Kursiyerlerimizden konuya ilgi duyanlara hazırlanan CD lerde dağıtıldı. Arıcılık Semineri 04 Ocak 2006 tarihinde Odamız Meclis Salonu da gerçekleģtirilen Arcılık Seminerini Ġl Tarım Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Orhan Saruhan verdi. Saruhan Arıcılık konusunda hazırlamıģ olduğu sunumu ile kursiyerlerimize detaylı ve görsel destekli bilgiler sundu. Elazığ ilinin Arıcılık konusunda son derce önemli bir il olduğunu belirten Saruhan, potansiyelin tam anlamı ile değerlendirilemediğini söyledi. Ziraat Teknikeri Orhan Saruhan yaklaģık 4 saat süren seminerde kursiyerlerin yoğun soruları ile karģılaģarak bu sorulara geniģ açıklamalarda bulundu.

7 Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Semineri 06 Ocak 2006 tarihinde gerçekleģtirilen Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Semineri ni Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinden S.Tuğcay Tayhani verdi. Daha önceki dönemlerde de kursiyerlerimize aynı konuda birer seminer vermiģ olan Tayhani, iģletmelerde tedarik ve satın almanın önemini içeren sunumu ile kursiyerlerin ilgisini gördü. Günümüz Ekonomisinde GiriĢimcilik Semineri 09 Ocak 2006 tarihinde GiriĢimcilik Kursumuzun uygulandığı eğitim sınıfında gerçekleģtirilen Günümüz Ekonomisinde GiriĢimcilik konulu semineri Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Türker Güler verdi. Günümüz ekonomilerinde giriģimciliğin önemi üzerinde duran Türker, iki saat süren seminerinde giriģimcilik konusunda geniģ bilgiler verdi. Konu hakkında kursiyerlerin çeģitli sorularını da cevaplandıran Türker, kursiyerlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade etti. DıĢ Ticaret Eğitim Semineri Her geçen gün geliģen ve büyüyen Elazığ ihracat potansiyelinin hedeflenen noktaya ulaģabilmesi ve firmaların ihracata özendirilmesi için Odamız tarafından organize edilen DıĢ Ticaret Semineri geniģ bir katılımla gerçekleģtirildi.dıģ Ticaret MüsteĢarlığı (DTM), Gümrük MüsteĢarlığı, Ġhracatı GeliĢtirme Etüt Merkezi (ĠGEME), Doğu Anadolu Ġhracatçıları Birliği (DAĠB), Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Eximbank Genel Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iģbirliğinde düzenlenen DıĢ Ticaret Eğitim Semineri Haziran 2006 tarihlerinde ETSO Konferans Salonun da gerçekleģtirildi. Ġki gün süren toplantılara konularında uzman 10 konuģmacı katılırken seminere Elazığlı KOBĠ ler yoğun ilgi gösterdi. Seminer sonunda düzenlenen törenle 164 katılımcıya sertifika verildi. ĠĢletmelerde ÇağdaĢ Pazarlamanın Önemi Semineri 12 Ocak 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonu'nda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem KÜÇÜKTEPEPINAR'ın verdiği ĠĢletmelerde ÇağdaĢ Pazarlamanın Önemi semineri yoğun bir ilgi gördü. ETSO tarafından AB Yerel Kalkınma GiriĢimler Projesi kapsamında uygulanacak olan Nitelikli Pazarlama Elemanı Mesleki Eğitim kursu öncesi iģletmelerde pazarlamanın öneminin vurgulandığı seminere çok sayıda KOBĠ temsilcisi, konuya ilgi duyan vatandaģlar ve basın mensupları katıldı. BiliĢim Konulu Seminerleri ETSO tarafından AB Projeleri Kapsamında uygulanacak olan Oda Üyelerinin BiliĢim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak projesi kapsamında iki ayrı seminer gerçekleģtirildi. 18 Ocak 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen seminerlerden ilki olan ĠĢletmelerde Ġnternet ve e-posta Kullanımının Önemi konulu semineri F.Ü. Üniversite- Sanayi ĠĢbirliği Merkezi Müdürü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Erhan AKIN verirken, e-ticaret konulu semineri ise F.Ü. Enformatik Bölüm BaĢakanı Yrd.Doç. Dr.Ġbrahim TÜRKOĞLU verdi. Elazığ Ġli Verimliliği Artırma Projesi (VAP) Eğitimleri Ġlimizde faaliyet gösteren sanayiciler, kamu kurum ve kuruluģları, yerel yönetimler, eğitim kurumları arasında verimlilik bilincini yaygınlaģtırma ve geliģtirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Milli Prodüktivite Merkezi ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Verimliliği Artırma Projesi eğitimleri 2007 yılında baģarı ile sonuçlandırılmıģtır. Kamu kurumları, Sivil Toplum KuruluĢları, KOBĠ ler, ĠĢletmeler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleģtirilen eğitimleri MPM Uzmanları verirken, eğitim konularını ise Odamız, Kamu kurumları, KOBĠ ler ve ĠĢletmeler tarafından belirlendi.

8 Odamız ve MPM iģbirliğinde gerçekleģtirilen toplantı ve eğitimler Zaman Yönetimi : Valilik; (Ġl Yöneticileri ve Kaymakamlara Yönelik) tarihinde 60 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. e-belediye: Belediye; (Belediye ÇalıĢanları ve Ġlçe Belediyelerine Yönelik) tarihinde 35 katılımcıyla 2 saatlik e-belediye konulu bilinçlendirme toplantısı Talat Postacı tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Jandarma Komutanlığı; (Komutanlık Personeline Yönelik) tarihinde 85 katılımcıyla 2 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından; tarihinde 65 katılımcıyla 2 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Saniye HameĢoğlu tarafından; tarihinde 50 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Emniyet Müdürlüğü; (Emniyet Müdürlüğü Amir ve Polis Memurlarına Yönelik) tarihlerin 690 katılımcıyla 4 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Polis Okulu Müdürlüğü; (Polis Okulu Öğrencilerine Yönelik) tarihlerin 580 katılımcıyla 2 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Sağlık Müdürlüğü; (Sağlık Müdürlüğü Personeline Yönelik) tarihinde 75 katılımcıyla 2 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından; tarihinde 40 katılımcıyla 2 saatlik Toplantı Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından; tarihinde 50 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. Zaman Yönetimi: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü; (Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Personeline Yönelik) tarihinde 50 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından; tarihinde 53 katılımcıyla 2 saatlik Hizmet Sektöründe MüĢteri Memnuniyeti konulu bilinçlendirme toplantısı ġebnem Acuner tarafından verilmiģtir. Fikir Üretme ve Yaratıcılık Teknikleri: Gazeteciler Cemiyeti; (Yerel Basın Mensuplarına Yönelik) tarihinde 25 katılımcıyla 2 saatlik Fikir Üretme ve Yaratıcılık Teknikleri konulu bilinçlendirme toplantısı Aynur Emre tarafından verilmiģtir. Toplam Kalite Yönetimi: Mühendislik Fakültesi; (Öğretim Üyeleri ve Öğrencilere Yönelik) tarihinde 200 katılımcıyla 2 saatlik Verimlilik Artırma Teknikleri konulu bilinçlendirme toplantısı Fakir Karakaya tarafından; tarihinde 250 katılımcıyla 2 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Saniye HameĢoğlu tarafından; tarihinde 600 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. Toplam Kalite Yönetimi: Veterinerlik Fakültesi; (Öğretim Üyeleri ve Öğrencilere Yönelik) tarihinde 350 katılımcıyla 2 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Saniye HameĢoğlu tarafından verilmiģtir.

9 Verimlilik Kültürü ve OluĢumu: Milli Eğitim Müdürlüğü; (Sınıf Öğretmenlerine Yönelik) tarihlerinde 1200 sınıf öğretmeninin katılımıyla 4 gruba 8 sattlik Verimlilik Kültürü ve OluĢumu konulu bilinçlendirme toplantıları Doç.Dr. Yücel Çağlar tarafından verilmiģtir. Okullarda Temel Çevre Eğitimi: Milli Eğitim Müdürlüğü; (Ġlköğretim Öğrencilerine Yönelik) ve tarihlerinde 2250 ilköğretim öğrencisinin katılımıyla 9 gruba 13,5 sattlik Okullarda Temel Çevre Eğitimi konulu bilinçlendirme toplantıları Özlem DurmuĢ, Tuğba AltınıĢık Dirik ve Selin Akyol tarafından verilmiģtir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda Sivil Toplum Örgütleri, KOBİ ler ve Oda Üyesi İşletmelere Yönelik Olarak Verilen Eğitimler: AB Fonlarından Yararlanma Olanakları: tarihinde 25 katılımcıyla 2 saatlik AB Fonlarından Yararlanma Olanakları konulu bilinçlendirme eğitimi Hürol Mete tarafından verilmiģtir. Zaman Yönetimi: tarihinde 65 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme eğitimi Asuman Uğur verilmiģtir. Girişimcilik-Girişimci Yönetim: tarihinde 100 katılımcıyla 2 saatlik GiriĢimcilik- GiriĢimci Yönetim konulu bilinçlendirme eğitimi Orhan Pazarcık tarafından verilmiģtir. Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyeti: tarihinde 98 katılımcıyla 2 saatlik Hizmet Sektöründe MüĢteri Memnuniyeti konulu bilinçlendirme eğitimi ġebnem Acuner tarafından verilmiģtir. İşletmelerde Kriz Yönetimi: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 89 katılımcıya 4 saatlik KurumsallaĢmada Süreç yönetimi ve Uygulaması konulu eğitim Selami Çapan tarafından verilmiģtir. İşletmelerde Kriz Yönetimi: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 75 katılımcıya 4 saatlik ĠĢletmelerde Kriz Yönetimi konulu eğitim Selami Çapan tarafından verilmiģtir. E-İş, E-Ticaret ve E-Dönüşüm: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 64 katılımcıya 4 saatlik E-ĠĢ, E-Ticaret ve E-DönüĢüm konulu eğitim Talat Postacı tarafından verilmiģtir. Toplam Kalite Yönetimi: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 43 katılımcıya 4 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu eğitim Saniye HameĢoğlu ve ġakir Kararaya tarafından verilmiģtir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 52 katılımcıya 4 saatlik ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları konulu eğitim Saniye HameĢoğlu ve ġakir Karakaya tarafından verilmiģtir. Üretim Planlama ve Kontrolü: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 74 katılımcıya 4 saatlik Üretim Planlama ve Kontrolü konulu eğitim Nilüfer Asil ve Gülnur Sönmez tarafından verilmiģtir. İş Sağlığı ve Güvenliği: 24 Mayıs 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda çalıģanlara ve iģverenlere yönelik gerçekleģtirilen eğitimi Abdullah Özaltın, Nihat Eğri ve Ali Rıza Ergün tarafından verilmiģ olup, 8 saat süren eğitime 45 kiģi katılmıģtır. Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri: 01 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Saniye HameĢoğlu vermiģ olup, 4 saat süren seminere 69 kiģi katılmıģtır.

10 Zaman Yönetimi: 04 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Asuman Uğur vermiģ olup, 4 saat süren seminere 75 kiģi katılmıģtır. Stratejik Pazarlama Planı ve Hazırlama Süreci: 07 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı BarıĢ Gökalan vermiģ olup, 4 saat süren seminere 55 kiģi katılmıģtır. İş Yaşamında Gerilim ve Stres: 12 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Ġpek Ġmirlioğlu vermiģ olup, 4 saat süren seminere 71 kiģi katılmıģtır. Verimlilik Kültürü ve Yönetimi: 15 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM DıĢ Eğitmeni Yücel Çağlar vermiģ olup, 4 saat süren seminere 43 kiģi katılmıģtır. Temel Maliyet Muhasebesi: 19 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Murat Açık vermiģ olup, 4 saat süren seminere 51 kiģi katılmıģtır. Sanayi İşletmelerinde Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme: 25 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Yücel Ġnce vermiģ olup, 4 saat süren seminere 78 kiģi katılmıģtır. Enerji Verimliliği ve Tasarrufu: 28 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Serdal Ergün vermiģ olup, 4 saat süren seminere 41 kiģi katılmıģtır. Elazığ VAP Eğitim Ġstatistikleri: -GerçekleĢtirilen eğitim sayısı : 43 -Eğitim veren Uzman sayısı : 53 -Eğiteme katılan katılımcı sayısı : KOBĠ lere yönelik verilen eğitim sayısı : 24 -Kamu ve STK lara yönelik verilen eğitim sayısı : 19 -Ġnceleme yapılan KOBĠ ve Kamu kurumu aysısı : 67 DOKAB AB Proje Eğitimleri 2006 yılında açıklanan Avrupa Birliği Hibe Projeleri kapsamında Düzey 2 Ġlleri içerisinde bulunan Elazığ da hazırlanan ve AB tarafından onaylanan projelerin uygulamasına iliģkin eğitimler Ocak ayı içerisinde üç ayrı toplantıda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu nda gerçekleģtirildi. AB Finansal Destekli Pazarlama Kursu Oda üyelerinin Pazarlama ara elemanı konusundaki ihtiyaçlarını karģılamak ve iģsiz gençlere eğitimle nitelik kazandırarak iģ bulmalarının kolaylaģtırılması amacıyla Odamız tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2006 tarihinde AB tarafında onaylanan Projemizin altyapı hazırlıkları tamamlanarak, Projenin uygulanmasına 29 Ocak 2007 tarihinde start verilmiģtir. Proje kapmasında toplam 200 kursiyere eğitim verilmiģ olup, baģta iģ dünyası olmak üzere toplumun her kesiminden kurslara yoğun bir ilgi gösterilmiģtir. ETSO BiliĢim Kursu AB Yerel Kalkınma GiriĢimleri Hibe Programı çerçevesinde Odamız tarafından hazırlanan ve 2006 Aralık ayında protokolü imzalanan ETSO Üyelerinin BiliĢim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak eğitim projesinin uygulamasına 26 Mart 2007 tarihinde baģlandı.

11 10 ay süren eğitimlere toplam 660 kiģi katılarak sertifika sertifika aldılar. 10 ar gün süren eğitimleri Fırat Üniversitesi Enformasyon Bölümü Öğretim Elemanları verirken, eğtimler 20 bilgisayardan oluģan ETSO Bilgisayar laboratuarında gerçekleģtirilmiģtir. KOSGEB GiriĢimci Semineri Odamızda Uygulandı Odamız ve KOSGEB Sinerji Odağı iģbirliğinde kendi iģini kurmak isteyenlere veya kurulu iģletmelerini geliģtirmek isteyenlere yararlı olacağı düģüncesi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) uzmanlarının katılımı ile ilimizde 30 giriģimciye 3-7 Eylül 2007 tarihlerinde 5 gün süreli sertifikalı bir eğitim verilmesi sağlandı. KOBĠ lere yönelik Ġhracat Semineri gerçekleģtirildi Elazığ da, Küçük ve Orta Boy ĠĢletmelere yönelik Ġhracat, Sıfır Faizli Makine Teçhizat Kredi Desteği, Kredi Garanti Fonu destekleri ve ĠGEME destekleri konularında 01 Mayıs 2008 tarihinde bir seminer verildi. Üretim Yönetimi ve Pazarlama konusunda iki önemli seminer verildi Odamızın organizasyonunda Üyelerimize yönelik olarak, 2-3 Haziran 2008 tarihinde ETSO Meclis Salonunda Kamil Bolat tarafından Üretim Yönetimi konulu bir eğitim verilirken, 17 Haziran 2008 tarihinde de Dr. Zeki Yüksekbilgili tarafınadn Modern Pazarlama Yönetimi konusunda bir gün süreli eğitim verilmesi sağlandı. ĠĢletmelerde Kurumsal Risklerin Yönetimi semineri yapıldı Odamız tarafından yapılan organizasyonla Kriz yönetimi konusunda önemli bir deneyimi bulunan ve akademik kariyerinin yanı sıra iģ dünyasında da önemli görevler üstlenmiģ olan Doç.Dr. Ahmet Kalın tarafından 21 Ağustos 2008 tarihinde Odamız Konferans Salonunda bir seminer verildi.

12 TOPLANTILAR Bölgesel Ekonomi ġurası nda Ġlimizin Sorunları Gündeme Alındı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin BaĢbakanlığa takdim edilmek üzere Aralık 2004 te baģlatmıģ olduğu illerin sorunlarının tespit edilmesi çalıģmalarına Odamız da katılarak ilimizin acil çözüm bekleyen beģ sorunu ile ilgili raporu TOBB ye takdim edilmiģtir. Odamız tarafından hazırlanan raporda, Ġlimizin TeĢvik Yasası na dahil edilmesi, Elazığ havaalanı pist sorunu, Organize Sanayi Bölgeleri nin sorunları, Projeleri devam eden yatırımların tamamlanması ile Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin sorunlarının çözülmesi konuları dile getirilmiģtir. TOBB tarafından Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili hazırlanan ve 05 Ocak 2005 tarihinde Ankara da BaĢbakan, ilgili bakanlar, TOBB BaĢkanı, Oda ve Borsa baģkanlarının katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıda Ġlimizin 5 sorunu bölge sorunu olarak BaĢbakanlığa takdim edilmesi sağlanmıģtır. Yerel Gündem 21 Toplantısı 54 Kentten toplam 100 gencin katılımı ile Elazığ da ġubat 2005 tarihleri arasında gerçekleģtirilen Yerel Gündem 21 Gençlik Parlamentosu Ulusal Koordinasyon Toplantısı na Odamız maddi ve manevi destek vererek Ġlimizin etkili bir Ģekilde tanıtımının sağlanmasına katkıda bulundu. Stratejik Yol Haritası Hazırlama Toplantısı KOSGEB Desteklerinden yararlanacak firmaların KOSGEB veri tabanına kaydının yapılması ve firmaların performanslarını ölçerek alabilecekleri destekleri belirlemek amacıyla KOSGEB tarafından 2005 yılında uygulanmaya baģlanan ĠĢletmelerin Yol Haritaları Hazırlaması konusunda KOSGEB Tip 2 Sinerji Odağımız 12 ġubat 2005 tarihinde ETSO Meclis Salanu nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirdi. Tüketici Hakem Heyeti Bölge Toplantısı Tüketicinin ve rekabetin korunması için illerde oluģturulan Tüketici Hakem Heyetleri nin etkili hizmet vermesi amacıyla 26 Nisan 2005 tarihinde yapılan Tüketici Hakem Heyeti Bölge Toplantısı Odamız Meclis Salonu nda gerçekleģtirildi. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ''Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ve GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) Destekleme Yönetmeliği''nin Resmi Gazete nin 24 Nisan 2005 tarih ve sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Odamız KOSGEB TĠP 2 Sinerji Odağımız tarafından ilimiz KOBĠ lerine yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 09 Mayıs 2005 tarihinde ETSO Meclis Salonu nda gerçekleģtirilen toplantı da, KOBĠ'lere eğitim, teknoloji araģtırma ve geliģtirme, sınai mülkiyet hakları, bilgisayar yazılımı, E-Ticarete yönlendirme, genel test-analiz, kalibrasyon ve CE iģaretlemesine iliģkin test-analiz, yurtiçi sanayi fuarlarına katılma, yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılma, milli katılım düzeyindeki yurtdıģı fuarlara katılma gibi birçok alanda maddi destek sağlanmasını öngörüldüğü bildirildi. TÜBĠTAK Bilgilendirme Toplantısı TÜBĠTAK Bilgi Günleri kapsamı nda organize edilen TÜBĠTAK AR-GE Destekleri Programı 16 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleģtirildi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu nda yapılan TÜBĠTAK AR-GE Destekleri Programı na, Elazığ Valisi Dr. Kadir Koçdemir, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Özer, ETSO BaĢkanı Suat Öztürk, fakülte dekanları, sivil toplum kuruluģu temsilcileri, iģ adamları, Fırat Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı Depremle Yıkıldık 08 Mart 2010 günü saat 04.30 sıralarında ilimiz Karakoçan merkezli 6.0 şiddetinde meydana gelen depremde Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerimize bağlı köylerimizde çok sayıda ev yıkımış

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Elazığ Tanıtım Günleri yapılacak... Elazığ Valiliğinin öncülüğünde, Elazığ Belediyesi

06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Elazığ Tanıtım Günleri yapılacak... Elazığ Valiliğinin öncülüğünde, Elazığ Belediyesi ELAZIĞ BAŞKENT TE VİTRİNE ÇIKIYOR... 06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Tanıtım Günleri yapılacak... Valiliğinin öncülüğünde, Belediyesi ve TSO tarafından desteklenen, Ankara Kültür ve Tanıtma

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

Rekabet eşit koşullarda olmalı

Rekabet eşit koşullarda olmalı İhracat hedefi 1 milyar dolar ın kalkınma ve gelişmesi hususunda bölge illerinden çok daha fazla avantajı olduğunu ifade eden, TSO Başkanı Ali Şekerdağ, havalimanın hizmete açılması ile birlikte hedeflerinin

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk.

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk. Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 27.02.2014 16:50 Page 1 SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA SORUNLAR İSTİŞARE EDİLDİ Cumhurbaşkanı Sayın Abdulah Gül ün davetlisi olarak İtalya- Türkiye İş Formu na katılan TSO Yönetim

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

TEŞVİKLER DUDAK UÇUKLATMALI...

TEŞVİKLER DUDAK UÇUKLATMALI... TEŞVİKLER DUDAK UÇUKLATMALI... Valiliğinde düzenlenen Yeni Teşvik Yasası İstişare Toplantısında bir konuşma yapan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, bugüne kadar verilen teşviklerin bölge illerinin

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı DİZGİ2_Mizanpaj 1 29.05.2012 09:21 Page 1 TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, spor un süperlige çıkmasının da büyük bir sevinç yarattığını belirterek, halkına bu büyük sevinci yaşatan başta futbolcu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı